Je evoluce svým vlastním tvůrcem?

 

 

     Tento text navazuje na knihu Miroslava Veverky s názvem „Evoluce svým vlastním tvůrcem“. Je určen všem, kteří se nebojí jiného pohledu na děje, tak jak je popisuje materiální věda.

 

     Moje poznání: Hned na počátku tohoto textu uvádím moje tvrzení, že název knihy je ve svém významu nepřijatelný jako základ a princip evolučního vývoje nejen na Zemi, ale také v celém Stvoření. Je tomu už proto, že vědomí je nadřazeno hmotě a mnoho kvantových fyziků to již pochopilo u světelné energie, kdy světlo představuje vlny kvantové energie, ale při jeho měření se chová jako částice. Světlo je totiž inteligentní a reaguje na záměr fyzika, co chce učinit. Tím nepopírám, že evoluční vývoj mohl probíhat některými způsoby v knize uvedenými, ale celá evoluce je řízena především vědomím - záměrem Stvořitele, Tvořitelů a Matky Země. Mezi Tvořitelé patří jak bytosti duchovní tak i lidé.

     V tomto textu budu proto hledat odpověď na otázku, zda je název knihy zcela pravdivý. Moje odpověď se opírá o informace, které už byly lidstvu sděleny v posledních 20-30 letech různými způsoby, které však věda ignoruje, protože většina vědců vychází z přesvědčení, že hmota a její vývoj je základní a určující. Stále si nemůže tato většina připustit, že na kvantové úrovni je hmota-částice ovlivnitelná vědomím na základě záměru. Kvantová úroveň totiž umožňuje tvoření myšlenkou či slovem, protože to představuje tvorbu formou čistého záměru.

 

     Moje poznání, uvedené v tomto textu, vyplývá z mých formulovaných otázek kladených Bohu a z obdržených kódů pravdy a doplňuje texty z jiných uvedených pramenů. Moje poznání je psáno kurzívou. Rovněž mé poznámky jsou psány kurzívou.

 

      Literatura:

     1. „Evoluce svým vlastním tvůrcem“ – Miroslav Veverka

     2. „Hovory s Bohem  I.-III. díl“ – N.D.Walsch

         2.1 „Hovory s Bohem I.díl“

         2.2 „Hovory s Bohem III. Díl“  

     3.  „Nová proroctví“ -  N.D.Walsch

     4. „Kryon  Dvanáct vrstev DNA“ – Lee Carroll

     5. „Co my jen víme!?“ – William Arntz, Betsy Chasse, Mark Vicente

     6.  Channelingy od Kryona  seřazené dle roku sdělení - www.kryon.cz

         6.1 „Mřížka a DNA“ (14.7.2001)

    6.2 „Oslava! – Co dál?“ (8.12.2002)

    6.3 „Vnímání mistrovství“ (11.9.2003)

    6.4 „Fyzika a věda“  (17.6.2007)

    6.5 „Velká vědecká předpojatost“ (7.11.2009)

    6.6 „Devátá léčící vrstva“ (14.5.2010)     

    6.7 „Energetické vědomí“ (17.7.2010)

    6.8 „Stvoření člověka“ (18.10.2010)

    6.9 „Plánované lidstvo“ (24.7.2011)

    6.10 „Rekalibrace vědění“ (14.1.2012)

    6.11 „Načasování Stvoření“ (12.8.2012)

    6.12 „Záhadná innate – vrozená moudrost těla“ (31.8.2013)

    6.13 „Lidská duše odhalena“ (13.12.2014)

     7. Kniha „Poselství od Jeshuy“ – Pamela Kribbe – www.jeshua.cz

         7.1 „Pracovník Světla II.“

         7.2 „Dokončení cesty duše“ (2009)

     8. „Je Bůh a duchovní svět?“ – Josef Šuráň

     9. Moje texty (https://duchovnipoznatky.webnode.cz). 

          9.1 „Mimozemšťané“,

          9.2 „Stručná  historie příchodu a vlivu mimozemšťanů na planetu Zemi“

          9.3 „Superstruny“

          9.4 „Velký interdimenzionální posun“

     10. „Člověk, obrazová encyklopedie lidstva“ (2005)

     11. „Dvanáctá planeta“ – Zacharia Sitchin

     12. „Přišel Bůh z vesmíru?“ – Mauro Biglino

 

                                                                                       1

   Obsah:

- Úvod

- Některé otázky a tvrzení z knihy (1)

- Evoluční teorie dle Charlese Darwina

- Je evoluce vlastním tvůrcem?

- Pravděpodobnost vzniku života dle knihy (8)

- Ezoterické jevy

- Řešení Fermiho paradoxu

- „Odhalení – mimozemské spisy“ – Roswell v Novém Mexicu

- Hovory s Bohem, 15. kapitola z III. dílu knihy (2.2))

- Vznik života a význam duší

- Evoluční vývoj duší – Zrození duše, Vývoj života a vědomí na Zemi, Vývoj vědomí, Pozemské duše vstupují do stadia ega,

  Objevení lidských bytostí na Zemi, Galaktické vlivy na člověka a Zemi, Galaktické kořeny duší Pracovníků Světla,

  Konec stadia ega pro Pracovníky Světla

- Dokončení cesty duše

- Boží trojjedinost a lidská trojjedinost – Boží trojjedinost, Bůh Otec, Lidská trojjedinost,  Reinkarnace, Karmický zákon, Lidské tělo a duše, Co jsme jako lidé?

- Význam magnetismu pro život

- Rok 2012

- Polarita, inteligence ve fyzice, další síly a zákony fyziky

- Velká vědecká předpojatost – Pohled na galaxii, Působení Gaii, Geologická překvapení, Lemurie, Boží stvoření

- Fyzika a věda – Magnetický charakter DNA, Astrologie, Nové zákony fyziky

- Mřížky – Mřížky a DNA, Magnetická mřížka planety Země, Tři mřížky Země, Kruh zodpovědnosti

- Vnímání mistrovství

- Kryon Dvanáct vrstev DNA – Aktivace DNA, Numerologie a energie čísel, Shrnutí skupin a vrstev DNA

- Devátá léčící vrstva DNA – Přehlídka buněčných struktur, Jak to funguje

- „Druhý mozek“ – vrozená moudrost těla – innate – Innate, Váš mozek není napojený, Dolování Akáši, Druhý mozek, Chytrá  innate, Innate a schéma působení kvantových polí na některé tělesné soustavy

- Stvoření člověka – Bůh v detailech, DNA…Víc, než si myslíte, Gaia…Víc, než si myslíte, Jak byste Vy vytvořili

   člověka?, Neuvědomělé role vašich rodičů

- Historie vzniku člověka – Načasování Stvoření, Účast Plejaďanů, Přiměřenost druhové eliminace, Duchovní

   propojení, Historie Lemurie, Lemurské probuzení, Gaia je vaší součástí

- „Střípky“ z historie planety Země

- Vznik a výskyt lidí různých ras a etnik

- Pravdivost důležitých tvrzení uvedených v knize  „Evoluce svým vlastním tvůrcem“

- Superstruny

- Energetické vědomí - Tady je růže, Byl učiněn objev – Zpráva, Přepisování informace, Změna reality lidského těla,

   Změna způsobu myšlení, Duchové – multidimenzionální informace nebo uvězněné duše?, Jak se zbavit duchů a

   strašení, Mluvení s mrtvými, Jinak, než si myslíte, Čas je komplexní

- Lidská duše odhalena – Obtížnost komunikace, Spojení s DNA, Příběh stvoření, Život v Galaxii, Sedm sester, Atributy Plejáďanů, Duchovní evoluce, Přitažlivost budoucnosti, Načasování: trvalý problém.

 

     Úvod

     Kniha (1) je obsáhlou encyklopedií o evoluci, kterou autor nazval jako „Evoluce svým vlastním tvůrcem“. Především obsah knihy vychází ze současného vědeckého poznání světa a univerza. Celé univerzum  je zde „vzniklé“ a celá jeho geneze je uložena v evolučních vrstvách, jimiž je synchronně uspořádáno, struktura tedy obsahuje jak vývoj, tak řád. Tyto vrstvy autor popisuje jak z hlediska mikrosvěta, tak i makrosvěta.

     Každá vrstva, kterou autor postupně popisuje, je popsána na základě stávajících vědeckých poznatků a v té šíři, jaké místo má odborná disciplína nakonec zaujmout v systému vrstev.

     Část tohoto pohledu je věnována lineárním systémům, které patří mezi oblíbené systémy matematiků a fyziků, také v souvislosti s modelováním nelineárních systémů, které jsou takto převáděny na lineární systémy. Bohužel je čistě lineárních systému velmi málo a jejich použitelnost pro fyzikální, chemické, biologické, ekologické a sociální oblasti je velmi omezená, protože tyto systémy jsou především nelineární, těžko popsatelné a určitelné pomoci matematického aparátu.

     Autor zde postupně ukazuje celý vývoj vědeckého myšlení ve snaze co nejlépe poznat a pochopit proměnlivost nelineárních systémů. Velkou část textu věnuje také kvantové mechanice.

 

                                                                                    2

 

     Šíře sdělených informací je patrna už z obsahu jednotlivých kapitol.

     Část první obsahuje osm kapitol s názvy: Vrstvy, Mikrosvět, Vesmír, Makrosvět, Život, Evoluce, Člověk, Civilizace.

     Část druhá obsahuje kapitolu s názvem Singularita.

     Část třetí obsahuje čtyři kapitoly s názvy: Párové přiřazení, Gradient a tok, Informace, Párové štěpení a chaos.

     Část čtvrtá obsahuje šest kapitol s názvy: Řetěz, síť a pole, Obecná teorie systémů, Provázané toky, Spontánní organizace, Determinismus, Výzvy naší současnosti.

 

     Zvláště cennou kapitolou je právě poslední kapitola, která ukazuje, jak se lidstvo prohřešuje proti přírodě, životnímu prostředí a v neúměrném čerpání přírodních nenávratných zdrojů.

 

     Moje poznámka: Ne na všechno věda nachází odpovědi, protože nebere v úvahu sdělované  duchovní poznatky, které osvětlují to, co věda dosud nenalezla, nebo se tomuto poznání brání. To se týká zejména vzniku života na Zemi.

 

     Některé otázky a tvrzení  z této knihy (1) zde nyní uvádím:

 

1) Již Charles Darwin v jednom dopise z roku 1871 poznamenal, že „v malé teplé louži plné chemických látek mohlo sluneční záření vyvolat reakce nezbytné ke zrození primitivní formy života“.

 

2) V mořích měla vzniknout primární „polévka“ obsahující několika procentní koncentraci aminokyselin. V současné době převažuje hypotéza, že právě v této „prapolévce“ vznikla první živá buňka.

 

3) Z jediného oplozeného vajíčka živočicha vznikne obrovské množství buněk, kterých je u člověka asi 1014 (100 bilionů). Z nich jsou složeny všechny struktury a systémy těla. A všechno to funguje. Jak je vůbec možné, že desítky a stovky různých typů sobě nepodobných buněk (kosterních, svalových, jaterních, nervových atd.) si nesou a udržují stejnou genetickou informaci a přitom se chovají a formují tak rozdílně? To je ústřední otázka embryologie a biologie vůbec. Odpověď je třeba hledat v informačních tocích mezi geny a buňkami a v komunikaci mezi buňkami navzájem.

     Procesem diferenciace a specializace přizpůsobují buňky svou stavbu určité pozici a vykonávání jí odpovídající funkce. Všechny buňky téhož organismu jsou vybaveny kompletní sadou genů, v níž jsou zakódovány základní vlastnosti a vlohy daného organismu. Realizují se ovšem jen některé z nich, a to podle pozice buňky v těle organismu a komunikace se sousedními buňkami. Každá buňka pracuje pro jiné buňky a pro organismus jako celek. V různých buňkách se však aktivují jen některé geny. Původní univerzální embryonální buňky postupně realizují selektivní genetickou informaci a tím se začínají odlišovat jak od původních kmenových buněk, z nichž vznikly, tak od sebe navzájem.

     V embryogenezi mají prvořadou roli celostnost, poziční informace, gradienty, atraktory a morfogenetická pole.

 

4) Tak se v embryu setkávají a protkávají genetické informační toky ve třech vrstvách. Na molekulární, buněčné a tkáňové. Právě na úrovni buněčné a tkáňové se vynořují funkce, které z primární sekvence genů nejsou přímo dosažitelné a vysvětlitelné.

    Také poziční informace je pouze jedním druhem komunikace mezi buňkami. Nemalý význam mají signály mezi skupinami buněk, někdy označované jako „indukce“. V blastogenezi ani v raném stadiu embrya není nic, co by centrálně řídilo vývoj rodícího se organismu. Neexistuje žádná centrální buňka, která by na principech hierarchické organizace řídila buňky další a ty zase větve buněk podřízených. Většina buněk se přímo či nepřímo demokraticky podílí na rozhodování o tom, které buňky budou čteny, jak budou interpretovány v aktuálním kontextu a jak se budování buněčných struktur uplatní. Všechny buňky mají stejnou genetickou informaci, stejnou sadu genů pro úplného živočicha. Rozdíly vznikají teprve vzájemnou komunikací a migrací buněk.

 

5) Svět ani život nevznikly „náhodou“. Vznikaly po miliardy let pokračujícím procesem spontánní organizace. Nemusela jim při tom asistovat žádná nepřirozená či nadpřirozená síla, ale ani náhoda v matematickém či vulgárním smyslu. Mnohem pravděpodobněji jde o stochastický Markovův řetězec, v němž jsou hranice náhodné volby na každém kroku zužovány volbami v kroku předchozím.

 

6) Všechny vlastností živých bytostí tedy spočívají na souhře dědičného základu a selekčního vlivu prostředí. To jsou dvě hnací síly evoluce.

 

7) Nesmírný rozsah a diverzita světa bakterií, obrovská variabilita říše rostlinné i živočišné, to vše svědčí spíše o bezradnosti, hledání, improvizování, o nedostatku cíle, plánu a účelu. „Inteligentní designér“ pracuje nepříliš inteligentní metodou pokusu a omylu.

 

                                                                                    3

 

8) Člověk nebyl stvořen záměrným plánem, ať už bychom takové záměry přisuzovali nadpřirozeným silám, či samotné přírodě. Je výsledkem samoorganizace propojených nelineárních toků, které postrádají tvůrčí vizi. V tomto procesu spontánní organizace se objevilo a bylo použito mnoho zdánlivě „lidských“ vlastností a vzorců chování, které již byly v izolované podobě využity napříč živočišnou říší miliony let před příchodem člověka.

 

9) Jednou z podivuhodných vlastností informace je to, že se může beze zbytku ztratit, nenávratně zmizet. Nenajdeme u ní nic podobného jako v případě hmoty a energie, kde platí zákon zachování. Žádný „zákon zachování informace „ neplatí.

 

10) Pole představuje stav napětí ve vymezeném prostoru, který je nosičem komunikace a interakce mezi prvky pole; identita komponent je potlačena a v jejich chování převažuje celostnost.

     Pole se tak přestává skládat z „korpuskulí“, ale vzhledem k nelokalitě a koherenci se projevuje jako celek. Impulzem pro jeho zavedení do biologie byla záhada pozorovaná ve vývoji embrya a v regeneraci mnohobuněčných organismů: jak vysvětlit, že nediferencované kmenové buňky, z nichž každá má  naprosto identickou informaci, se v průběhu morfo-geneze ubírají zcela různými směry. Je to jako s kapkou vody na rozvodí. Co způsobí, že ze stejných buněk se v jednom případě vytvoří kostra, v druhém pokožka, ve třetím játra, v dalším oko. Odpověď byla nalezena v poziční informaci, kterou získává kmenová buňka od svých sousedů v morfogenetickém poli. Prostorovou informaci pak poskytují zejména rozdíly v koncentraci chemických gradientů.

                                                                                    ***

     Evoluční teorie dle Charlese Darwina je založena na přírodním výběru, tedy přežití a množení jedinců lépe přizpůsobeným podmínkám, ve kterých žijí.

 

     Darwin nebyl první, kdo v 19. století začal bořit po dlouhá staletí panující legendy o neměnnosti rostlinného a živočišného světa a o jejich původů z rukou Stvořitele. Jeho významným předchůdcem byl francouzský přírodovědec Jean-Babtiste Lamarck. V roce 1809 vydal dílo „Filozofie zoologie“, v němž oproti kreacionistické představě o neměnnosti druhů vystoupil s myšlenkou jejich postupného vývoje. Mylně ovšem předpokládal, že vývoj je poháněn dědičností těch vlastností, které byly získány během života rodičů působením vnějšího prostředí. Příroda se podle Lamarcka cílevědomě pohybuje směrem k pokroku díky tomu, že organismy mají schopnost účelně reagovat na změny vnějších podmínek.

     Za hlavní faktory evoluce považuje Darwin proměnlivost, dědičnost a výběr. Všechny živé organismy mají především sklon k proměnlivosti a spontánně vytvářejí stále nové a rozdílné dědičné změny. Druhým architektem evoluce je výběr, který zajišťuje přežití a rozmnožení pouze těch nových vzniklých variant, které jsou v podmínkách prostředí schopné života.

     Lamarck i Darwin shodně předpokládali, že informace o změnách prostředí musí být nějakým způsobem přenesena do organismu.

     Podle lamarckismu jde o přenos přímý. Každá proměna organismu má automaticky adaptační povahu a není zapotřebí žádné další síly, jakou je u Darwina přírodní výběr. Lamarckismus je především teorie směrované, účelné proměnlivosti.

     Darwinova teorie je komplikovanější. Adaptace není přímočará, ale vzniká souhrou dvou oddělených procesů. Prvním činitelem je genetická proměnlivost, druhým je přírodní výběr. Každý z těchto procesů je poháněn odlišnými silami.

     Botanik Hugo de Vries usoudil z četných experimentů, že vývoj neprobíhá v podobě minimálních plynulých krůčků, jak se od Darwinových časů soudilo, ale náhlými skoky, které jsou dědičné a jež označil jako „mutace“.  

Darwinova teorie evoluce je založena na klíčových faktech a na závěrech z nich vyvozených. Ty přírodovědec Ernst Mayr shrnul následovně:

 • Každý druh je dostatečně hojný tak, že když všichni potomci přežijí a reprodukují se, populace bude růst. (fakt)
 • Navzdory pravidelným změnám zůstává populace zhruba stejně veliká. (fakt)
 • Zdroje, například potrava, jsou omezené a relativně stabilní v průběhu času. (fakt)
 • Boj o přežití přetrvává. (závěr)
 • Každý jednotlivec v populaci se liší od jiného. (fakt)
 • Mnoho těchto odchylek je dědičných. (fakt)
 • Jedinci málo přizpůsobení životnímu prostředí nemají šanci na přežití a rozmnožování; jedinci více přizpůsobení životnímu prostředí mají větší šanci na přežití, rozmnožování a předání dědičných rysů budoucím generacím, které vytváří proces přirozeného výběru. (závěr)
 • Tímto pomalým procesem se populace adaptují svému prostředí, tyto změny se v průběhu času akumulují a vytvářejí nové druhy. (závěr).

                                                                                        4    

 Moje poznámka: Ke všem tvrzením se opět vrátíme v další části tohoto textu, po uvedení jiných argumentů evolučního vývoje.

                                                                                        ***  

    Vznik života na planetě Zemi se dotýká náboženství a vědy, dvou nejpodstatnějších oblastí lidského poznání a závěrů,

k nimž velká část lidstva dospěla historickým vývojem, představujícím dva dosti rozdílné pohledy na svět kolem nás jak z hlediska přístupu, tak i předmětu, o jehož porozumění usilujeme.

     - Vědecký pohled se opírá o realitu nás obklopujícího materiálního světa, kterou se snaží racionálně popsat.

     - Náboženský pohled tuto realitu překračuje (trascenduje), přičemž se zamýšlí nad jejím původem a záměrem.

     Pro svou rozdílnost se tyto dva pohledy na námi viděný a chápaný svět většinou nevztahují ke stejnému předmětu. Přesto jsou zde jisté styčné body. Týkají se např. vzniku našeho vesmíru, vzniku života, jeho projevů a některých obecnějších otázek, jež se vztahují k charakteru uvažování reality, jejímu trvání a také obecněji k podstatě bytí v nejširším, i filozofickém slova smyslu.

 

     Moje poznání: Náboženský pohled je dán ale pouze alegoriemi toho co se stalo na planetě Zemi v souvislosti s jejím vznikem a vznikem života. Byl určen lidem tehdejší kulturní úrovně a nemohl být podrobnější a nemůže být ani srovnáván s vědeckým pohledem opírajícím se pouze o pozorování hmotného světa.

     Skutečný pohled na vznik univerza, naší galaxie, sluneční soustavy a planety Země, a také života na Zemi patří ale do „duchovní oblasti“ a zde je lidstvu už více jak dvacet let sdělováno hodně podrobností. Jednak se tak děje skrze knihy vydávané především v USA a jednak se tak děje skrze channelingy od různých bytostí z božských sfér, protože Bůh Stvořitel má zájem na tom, abychom pochopili, proč tu jsme. Velkým zdrojem informací je multidimenzionální bytost, která má jméno Kryon.

    To, že se tak děje skrze channelingy je pro vědu nepřijatelné, ale všechny „svaté knihy“ byly v minulosti také sdělovány lidstvu skrze channelingy. Channelingy nejsou projevem jen současné doby. Nebrat tyto informace v úvahu by bylo pouze projevem „novověkého tmářství“. Řada vědců už pracuje s těmito informacemi, ale bojí se to sdělit, protože má strach z výsměchu svých kolegů.

 

     Moje poznání ke knize (1):  Ve výčtu všech vrstev, které jsou důležité v procesu evoluce, schází vrstvy Stvořitele a Tvořitelů a vrstva duší.  Tyto vrstvy jsou základními vrstvami na samém počátku evoluce, a také v celém jejím průběhu, aby mohla evoluce probíhat i způsobem, popsaným v uvedené knize alespoň u některých systémů. Dále je to vrstva interdimenzionálních bytostí, které můžeme nazvat jako dévy, které se starají o všechny formy flóry a tím napomáhají evolučnímu vývoji. Dévy mají duši a tím také vědomí a mysl. Jejich činnost probíhá na kvantové úrovni.

     Tvůrčí činnost Stvořitele, Tvořitelů, dévů se může projevovat jako emergence a bijungace, neotenie, izomorfismus, princip zámku a klíče, synergie, nika, atraktor,  atd. Nic však nevzniká bez tvůrčího záměru! Myšlenka je tvůrčí! Vše je dokonale řízeno, nic není náhoda!

   

     Evoluce u člověka představuje:

 

- druh:         člověk Homo sapiens; vznik pouze na základě tvůrčí činnosti Tvořitelů.

- rod:           lidské rasy bílá, žlutá, červená, hnědá, černá; vznik pouze na základě tvůrčí činnosti Tvořitelů.

- mutace:   zde se jedná o kmeny, které vznikly v rámci ras, místa osídlení a kultury; vznik na základě tvůrčí činnosti Tvořitelů a tzv. Temných andělů, kteří naplňují karmický plán každého člověka. (Temní andělé jsou andělé ze Světla, ale pohybují se v negativní lidské energii.)

- variety:   zde se jedná o rodiny na základě genetického vývoje; vznik na základě tvůrčí činnosti Tvořitelů a tzv. Temných andělů, kteří naplňují karmický plán každého člověka.

     Vše se děje pouze na základě tvůrčí činnosti Boha Stvořitele, Tvořitelů a Temných andělů.

 

     Evoluce v neživé přírodě probíhá bez zásahu Tvořitelů, pouze skrze působení živlů: větru, vody, mrazu-ledu, ohně, sopečné činnosti, tektoniky. Evoluce skrze živly je řízena Matkou Zemi.  Matka Země se řídí změnami ve vývoji vědomí lidstva, reaguje na negativní energii nacházející se na krystalické mřížce a podle potřeby se očišťuje od této negativní energie. Na evoluci proto působí uvědomělá i neuvědomělá činnost lidí a také živočišná říše.

 

                                                                                        5

                                                                                        ***

    V další části textu budeme hledat odpovědi na otázku: „Je evoluce svým vlastním tvůrcem?“

 

     Nyní zde uvádím výňatek z knihy (8)  autora ing. Josefa Šuráně, který se zabývá možností vzniku života dle Darwinovy biologické evoluce.

 

    „ Do objevu struktury nukleových kyselin v 60. letech minulého století a zejména objevu DNA a jejich významu pro přenos dědičné informace v živých organismech  - spočívalo naše poznání v této oblasti, stejně jako pozorování nás obklopujícího neživého světa, také jen na vnějších makroskopických pozorováních.

     Vycházelo z pozorování vnějších vlastností živých druhů existujících ve velké pestrosti živých druhů na naší poměrně nevelké planetě Zemi a také velkého množství druhů dnes již neexistujících, vyhynulých v dávných dobách. Ty postupně objevovala paleontologie ve zkamenělých stopách (fosiliích), jež se uchovaly u nejprimitivnějších životních forem v nej- starších geologických vrstvách a u složitějších forem života ve vrstvách mladších.  Podle těchto nálezů a jejich vzrůstající složitosti s časem, se pak původ života začal vědecky přisuzovat – a i dnes se všeobecně vědecky přisuzuje – samovol-nému přírodnímu vývoji, označovaném jako „biologická evoluce“.

     Jak v dalším ale podrobněji ukážeme – obdobně jako u dřívějšího nedostatečného poznání neživého hmotného světa, založeného pouze na pozorování jeho makroskopických rysů – také zde podobně založené jeho poznání musí vést jen k jisté nedostatečné a velmi klamné formě poznání jeho podstaty.

     To by nemělo být ani nijak překvapující, neboť podle toho, co jsme shora řekli o otázce poznání našeho materiálního světa, lze i zde očekávat, že z vnějších pozorování vycházející pojetí evoluce života – jak je již počátkem 19. stol. rozpracovával Jean Babtiste Lamarck (1744-1829) a po něm pak Charles Darwin (1809-1882) a  jeho pokračovatelé, nemůže odrážet jeho nejpodstatnější rysy.

     Ty stejně, jako u neživé hmoty, musí být dány procesy na molekulární a atomové, a případně ještě základnější úrovni, a nemohou být vyvozeny jen z makroskopických pozorování živých druhů, která mohou o životě a jeho původu poskytnout pouze povrchní a zkreslující obraz.

     To ale Darwin ve své době ještě ani nemohl vědět, i když se už i tehdy někteří vědci začínali konkrétně zabývat některými vnitřními aspekty anorganické hmoty (otázkou atomů).

     Jeho pozdější pokračovatelé však tento, dnes již všeobecně známý fakt ignorovali, což se děje prakticky dodnes a ukazuje, jak nerovnoměrný a opožděný vědecký vývoj může být v jisté vědecké oblasti, když se dostatečně nepřihlédne k interdisciplinárním vazbám mezi různými obory vědy. Darwinova teorie je toho klasickým příkladem.

     Ve shodě s tímto faktem se také ukazuje, a dnes to stále více dokládají moderní poznatky získané z pozorování a studia vnitřní stavby živých organismů, že jejich existence a jejich individuální vývoj je (a musel být) ve svém vývoji primárně řízen jejich vnitřními procesy.

     Ty však obdobně jako u neživé hmoty probíhají až na nejzákladnější, atomární a molekulární úrovni a v jejich vnějších makroskopických formách se mohou projevit teprve druhotně, jako např. prostřednictvím genů, při metabolických  procesech aj.

     Charakter těchto organických procesů se ale velmi a zásadně liší od vnitřních procesů probíhajících v neživé hmotě. Je od nich natolik odlišný a anomální, což ukazuje, že jejich původ nelze hledat jen v anorganických a spontánních přírodních procesech.

     Toho si všimneme v dalším pojednání. Kromě toho také ukážeme, že jejich zvláštní, nesmírná složitost – nemající obdobu v neživých systémech – vylučuje jejich spontánní (samovolný) vývoj; a to, i kdyby se (teoreticky) mohl odehrávat v mnoha biliónech biliónů vesmírů podobných našemu.

    

     Darwinovská biologická evoluce 

    Ideový základ dnes dosti všeobecně přijímané přírodně-vědecké koncepce biologické evoluce živých druhů, označované jako Darwinová evoluční teorie, a někdy stručně jen darwinismus, vytvořil anglický přírodovědec Charles Darwin. Opírá se o jeho dílo „O původu druhů“ (1859). Vzhledem ke způsobu její formulace a jejímu obsahu by ale bylo přiměřenější nazývat ji pouze evoluční hypotézou.

     Podle Darwina ke vzniku různých živočišných druhů – podléhajících během svého individuálního vývoje náhodně – proměnlivým změnám – dochází jejich přírodním výběrem. Tímto přírodním výběrem se zde rozumí, že během jejich velmi dlouhého vývoje trvajícího milióny let a více, přežívají jen ty různě pozměněné druhy, které byly lépe uzpůsobené k životu.

 

                                                                                    6

 

     Tento výběrový proces, ovlivňovaný náhodnými změnami, měl být zdrojem jejich stále se zvětšující různorodosti, vyúsťující v postupný vznik nejen velmi mnoha nových, ale také postupně stále složitějších druhů.

     Zatímco Darwin se zabýval pouze biologickými aspekty náhodné evoluce druhů spojené s přírodním výběrem, modernější koncepce evoluční teorie, označovaná někdy jako neodarwinismus, do ní zahrnula i genetiku (tj. nauku o dědičnosti organismů) a rozšířila ji na samotný vznik a počátky pozemského života.

     Podle současného převažujícího mínění evolučních biologů ten má mít svůj původ v abiogenezi, během níž na prvotní Zemi, před asi 3,6 miliardami let, vznikly ve spontánních chemických a biochemických procesech jeho nejprimitivnější jednobuněčné formy.

     Přibližně v této době totiž nacházejí paleontologové první známky pozemského života ve formě mikrofosilií – zkamenělin, které se uchovaly v nejstarších geologických vrstvách. Podrobnější výzkum pak ukázal, že vývoj života směřoval od izolovaných, jednobuněčných primitivních forem, jako jsou bakterie a řasy, které se objevily mnohem později a pokračoval až ke vzniku velkého množství různých, od sebe velmi odlišných druhů. 

     Tento evoluční trend se obvykle znázorňuje známým stromem života, který kulminuje, když se objevuje náš druh – člověk (homo sapiens), jako tvor obdařený vysokou inteligencí a svými dalšími jedinečnými vlastnostmi: řečí, předními končetinami schopnými vykonávat různé složité úkony (včetně práce), vzpřímenou chůzí aj.“

 

     „Je známo, že biologické struktury obsahují organické molekuly neobvykle velké složitosti, které se nevyskytují v anorganické přírodě. Aby rozšířená koncepce evoluční teorie měla nějaký empirický základ, byly provedeny různé laboratorní experimenty, které měly prokázat možnost jejich samovolného vzniku. Nejvíce známé jsou ty, které provedli američtí chemici Stanley Miller a Harold Urey (1953).

     V těchto experimentech se simulovaly podmínky, o nichž se předpokládalo, že se pravděpodobně vyskytovaly v pravěké atmosféře Země a v zemských oceánech. Do vybrané směsi plynu (metanu, čpavku aj.) a vodních par se pak indukovaly elektrické výboje a podařilo se tak vytvořit některé aminokyseliny, které se nacházejí v bílkovinách, některé jednoduché mastné kyseliny, močovinu a některé další organické substance. Tyto experimenty naznačily, že přinejmenším některé ze základních organických substancí mohly vzniknout ve spontánních fyzikálních a chemických procesech na Zemi v její dávné minulosti.

     Že by však život mohl vzniknout zcela spontánním přírodním způsobem je vyloučeno, jak ukazujeme níže a znovu vyplyne i z našich dalších úvah. Projevy života, jeho existence i jeho vznik, se totiž vymykají ze samovolných v přírodě probíhajících procesů i přírodních zákonů a jsou s nimi v rozporu.

     1. Celková entropie vesmíru v globálním měřítku neustále roste. V živoucích systémech je však tento všeobecně pozorovaný růst entropie ale zcela evidentně lokálně a systematicky porušen.

   2. Proti shora uvedeným vývodům se někdy argumentuje, že živý systém je systém energeticky uzavřený, disipativní, nacházející se daleko od termodynamické rovnováhy a že jeho entropie prý může proto klesat.

     Tato argumentace je ale argumentací v kruhu a je nesprávná. To, že je živý systém otevřený a je schopen přijímat zvenku energii, která brání růstu jeho entropie nebo dokonce vede k jejímu poklesu, ale nikterak neznamená, že není ve svém anorganickém okolí svým chováním naprosto výjimečný a anomální.

     3. Je zde ale ještě další důležitá okolnost: u těchto neživých objektů, a v přírodě nás obklopující, ani vůbec nepozorujeme vznik tak srovnatelně složitých systémů, jako jsou živé systémy.

      4. Všechny (neživé) přírodní systémy směřují k vytváření jednotných struktur opakujících se základních jednotek

(což také umožňuje jejich fyzikální popis), místo aby vytvářely neopakující se nesymetrické, neperiodické a komplikované zvláštní struktury, jak je tomu u živoucích systémů.

     5. Chování živoucích systémů nelze matematicky popsat a na rozdíl od neživých struktur je zcela nepředvídatelné.

Je zde ještě jeden další podstatný a zásadní rozdíl. Zatímco neživé struktury vyžadují pro svůj matematický popis celou řadu matematických podmínek a předpokladů (zahrnujících i jisté parametry a konstanty), vývoj života by měl být podle Darwinovy teorie popsán v podstatě pomocí dvou principů: přírodního výběru nejlépe uzpůsobených organismů pro život a jejich náhodných změn, vedoucích během dlouhých časových intervalů k jejich druhové variabilitě.

     Přitom konfigurace elementů vytvářejících různé základní neživé (anorganické) struktury (atomové a molekulární) bývají symetrické, což jejich popis velmi zjednodušuje; a i svou celkovou stavbou bývají mnohem jednodušší a pravidelnější, než nesrovnatelně složitější a nepravidelné živé struktury, jejichž matematický popis si ani nedovedeme představit.

     Není ani třeba říkat, že již z těchto několika důvodů nemůže Darwinova teorie představovat skutečnou teorii vývoje života.

     6. Neexistují přírodní omezovací pole, která by zprostředkovala vznik všech potřebných, velmi složitých makromolekul ve spontánních přírodních reakcích.

     7. Některé polymery a jiné chemické látky se vyrábějí v uměle řízených chemických reakcích, jež nemají obdobu ve spontánních přírodních procesech a v biotechnologických manipulacích se upravují sekvence DNA.

     V těchto umělých procesech však přistupuje nový prvek: kreativita živé bytosti. V tomto případě se jedná o činnost člověka, jež nemá obdobu v anorganických přírodních procesech.

                                                                                        7                                                                                

     Ta umožňuje vznik substancí a pozměněných živoucích systémů, které se nevyskytují v přírodě a nevznikají v samovolných přírodních procesech.

     To demonstruje a zároveň nás opravňuje k úsudku, že i samotný vznik života musel vyžadovat kreativní bio-manipulaci. Mohl se proto uskutečnit pouze v aktu kreativity (stvoření) a nemohl vzniknout v čistě samovolných přírodních procesech.

     To také vysvětluje, jak mohlo dojít ke vzniku tak vysoce specializovaných vlastností živoucích organismů, jako jsou například smyslové orientace (zvláště zrak a sluch), pohyb, schopnost létání, myšlení aj., které jsou sotva vysvětlitelné jiným přijatelnějším způsobem a které jsou imitovány i v tvorbě člověka.

     8. Že vznik života vyžaduje nepřírodní princip, však překvapivě vyplývá i z Darwinovy teorie – z jejího principu přírodního výběru. Ten totiž není skutečným přírodním principem!

     9. V Darwinově evoluční teorii se předpokládá, že nové druhy vznikaly postupně v důsledku jejich náhodných změn prostřednictvím přírodního výběru, který jim zajišťoval jejich (statisticky) úspěšnější přežívání.

     V rozporu s tímto konstatováním ale pozorujeme, že nejjednodušší živé organismy, jako např. viry a bakterie, které se objevily na počátku vývoje svého života, mohou úspěšně přežívat a rozmnožovat se ve všech druzích přírodního prostředí a také tam, kde by jiné, vyšší živoucí systémy zanikly. A tuto nižší náročnost na přírodní prostředí má i mnoho dalších druhů, které se nachází na nižších větvích stromu života.

 

     Ze všech shora uvedených a zvláště fyzikálních důvodů, je Darwinova vývojová teorie přírodně-vědecky nepřijatelnou teorií. Mimoto, svou formulací v zásadních otázkách týkajících se vzniku a vývoje života, v rámci své vědecké disciplíny (biologie) dosud nepřekročila své zatím hodně vágní, obrazné a neurčité slovně-popisné stadium. To je ale vždy teprve prvním a pouze velmi nedokonalým krokem před zformulováním nějaké skutečně vědecké teorie.

     Rovněž její hlavní teoretický základ „princip přírodního výběru“, se jeví jako dosti vágní a neurčitý princip, který je kromě toho v rozporu s tím, co v přírodě pozorujeme, protože jednodušší organismy přežívají v přírodě snadněji a v rozmanitých prostředích, než organismy vyšší, složitější. Nemohl být proto principem, který by vedl k existující obrovské rozmanitosti života a vývoji tolika druhů, jaké se na Zemi vyskytují.

     Přírodní výběr má ale zřejmě důležitou roli při zajištění zdravého a odolného potomstva každého jednotlivého druhu a při vytváření nových odrůd rostlin a zvířecích plemen, kde je cílevědomě využíván člověkem pro zlepšení jejich genetických a užitkových vlastností (šlechtění).

 

     Pravděpodobnost vzniku života

     V propracovanější verzi Darwinovy vývojové teorie se také předpokládá, že se vývoj jednotlivých druhů děje prostřednictvím mutací – tj. prostřednictvím postupných změn genetického materiálu, k nimž může v přírodním prostředí docházet při jeho expozici radioaktivnímu a kosmickému záření, při jeho styku s cizorodými chemickými substancemi, v důsledku chyb v reprodukčních procesech, aj.

     Odhaduje se, že jeden případ mutace nastává během asi deseti tisíc až mnoha miliónů reprodukcí. Protože se tyto změny objevují nahodile, a tudíž abnormálně, mají s největší pravděpodobnosti ve většině případů nepříznivý až škodlivý vliv.

     Příznivá mutace má velmi nízkou pravděpodobnost. Aby se mohl vyvinout určitý živočišný druh, bylo by zapotřebí, aby se realizoval celý, velmi dlouhý řetězec příznivých mutací nutných pro jeho vznik.

 

      „Odhadněme pravděpodobnost náhodného vzniku nějakého segmentu živoucího systému, sestávajícího z určitého řetězce jeho základních elementů o počtu k. Předpokládejme, že ve sledu událostí dochází k jejich nezávislým, libovolným náhodným kombinacím. Všech možných kombinací daných elementů je k!, avšak pouze jedna z nich odpovídá správné kombinaci, charakterizující příslušný segment.

     Při jednom náhodném pokusu by pravděpodobnost úspěšné realizace daného řetězce byla 1/k!. Nechť se uvažované náhodné pokusy v příslušných procesech uskutečňují po celou dobu existence vesmíru, v jistých časových intervalech a na všech jeho částicích.

     Uvažujme, že stáří vesmíru je 15 miliard let (jeho skutečné stáří je asi o miliardu nižší). Předpokládaná délka trvání  pokusů pak činí asi 4,73364x1017 . Za časový interval, v němž se náhodná konfigurace řetězce realizuje považujme fyzikálně nejkratší myslitelný (hypotetický) čas Planckův 10-43  sec a za počet částic vesmíru číslo 1080.

     Protože jen na některých planetách by mohly existovat vhodné podmínky pro případný rozvoj života, jež budou kromě toho vždy časově omezené a protože i jistý elementární specifický projev života musí vždy v sobě zahrnovat celou řadu základních částic jej vytvářející látky, bude pro celkový počet příznivých náhodných pokusů evidentně platit nerovnost

                                                             mnohem menší než  4,73364x10140,

 

  kde číslo představuje součin všech shora uvedených faktorů.

 

                                                                                       8 

 

Výsledná pravděpodobnost realizace daného řetězce o k elementech je pak dána nerovností

                                                                menší než  4,73364x10140 / k!

      „ Jako konkrétní případ uvažujme DNA nějakého organismu a za grupu považujme triplet jejich nukleotidů  (j=3), který kóduje jistou aminokyselinu. Pro jednoduchost předpokládejme, že každý nukleotid má stejnou pravděpodobnost své nezávislé nahodilé realizace. Pro čtyři nukleotidy genetického kódu DNA – T, C, A, G je pravděpodobnost jednotlivých realizací ¼ a pro jejich určitou grupu, tvořenou jejich tripletem (nebo kodonem), je její pravděpodobnost p3  dána součinem jejich tří dílčích pravděpodobností. Je tedy:

                                                                            P3 = 1/64 = 1,5625x10-2.

     Tuto pravděpodobnost lze také interpretovat jako pravděpodobnost kódování jisté aminokyseliny v poli genetického kódu, zahrnujícího 64 možností.

     Tak například pro fiktivní řetězce nukleotidů o celkovém počtu n = 3000, 30000, 3 miliony a n = 3 miliardy členů vytvářené 1 miliardou grup (tripletů) bude pravděpodobnost  jednotlivé realizace tohoto řetězce P = (p3)n/3 

       

                                 cca     6,6x10-1 807,         1,6x10-18 062,        1,1x10-1 806 180      a      1,0x 10-1 806 179  974            

     Jestliže by k těmto realizacím docházelo v hromadných náhodných procesech za dříve vymezených extrémních podmínek – zahrnujících celé stáří vesmíru, všechny jeho částice a probíhajících v Planckově čase, s celkovým hypotetickým počtem pokusů mnohem menší než 4,73364 x 10140  - shora uvedená pravděpodobnost by se pak násobila tímto faktorem a jejich hodnota by byla

                       všechny výrazy jsou menší než:   3,1x10-1 666,        7,5x1017 922,       5,0x10-1 806 040       a     4,7 x 10-1 806 179 834

     Jedná se o pravděpodobnost až nepředstavitelně malou, jež rovněž zcela vylučují náhodný vznik i těch nejprimitivnějších organismů, a to i za uvedených extrémních podmínek.

     V hořejších úvahách kromě toho vždy mlčky předpokládáme, že ve všech těchto nahodilých procesech budou vždy přítomny potřebné nukleotidy a pro další procesy také všech dvacet (!) potřebných aminokyselin. Kdybychom tyto okolnosti také zahrnuli do našich úvah, všechny tyto pravděpodobnosti by byly ještě o mnoho řádů menší.

     K životu ale nestačí, aby se vyvinula pouze DNA nějakého organismu.  DNA je součástí buňky, jež je malým,

 až extrémně složitým světem sám o sobě. U vícebuněčných organismů se jedná o miliardy buněk a celý organismus vytváří vždy až téměř nepředstavitelný složitý systém. Ten je ve svém celku ještě mnohem složitější, než je struktura jenom jeho DNA.

     Představa, že se během miliard let mohl život náhodně vyvinout je naprosto iluzorní, zavádějící a vědecky nesprávná.“

     

                                                                                        ***

     Autor (8) dále uvádí ontologický důkaz Boží existence opírající se o nemožnost spontánního vzniku života a existenci řádu vesmíru.

     „ Z teze, že život, který je afyzikálního původu, ve vesmíru kdysi neexistoval, nemůže vzniknout samovolně a musel být stvořen a jednou nenávratně zanikne, vyplývají implikace, které vedou k následujícímu důkazu Boží existence:

     (1) Jsoucno, které život ve vesmíru stvořilo, musí transcendovat hmotný svět (vesmír).

     (2) Musí tedy být nehmotného a zároveň duchovního charakteru.

     (3) Musí být dokonalejší než v něm stvořený život (i člověk), protože je schopno vytvořit jiné objekty rozličné složitosti nezávisle na své existenci.

     (4) Pak musí existovat jistá hierarchie stvořených věcí a bytí více a méně dokonalého z hlediska vlastností, jimiž je obdařeno.

     (5) Posloupnost této hierarchie nemůže být nekonečná – jinak by se ve stvořených věcech nemohl uplatnit jednotný řád (přírodní, mravní aj.).

     (6) Hierarchicky nejvyšší Bytí (Jsoucno) musí pak být jediné a z hlediska stvořených věcí všudypřítomné, všemohoucí a vševědoucí – tedy Bůh, který se musí zúčastnit, ať již přímo nebo nepřímo prostřednictvím nižších  jím stvořených jsoucen, veškerého aktu stvoření.

     (7) Toto Jsoucno musí mít neomezené (nekonečné) trvání – musí tedy být věčné – protože je krajně nepravděpodobné, že by mohlo existovat právě jen během velmi omezeného trvání podmínek pro existenci života ve vesmíru.“

 

                                                                                         9

 

     Živočišná říše (kniha 10)

 

     Jako lidé jsme jedním z nejméně 1,5 miliónu druhů tvořících říši živočichů, pouze jednou z celkem pěti říši života. V minulosti zoologové zařadili všechny živočišné druhy do rodového stromu se dvěma hlavními větvemi: obratlovci (všichni živočichové s páteří, včetně člověka) a bezobratlí (červi, hmyz, pavouci atd.). Během let bylo shromážděno tolik údajů o evoluční historii živočišstva, že se klasifikace proměnila. Dnes tvoří obratlovci nepatrnou odnož jedné z celkem 30 hlavních větví (kmenů) zástupců říše živočichů. Navzdory těmto změnám zůstávají obratlovci dominantními živočichy.

     Prvními obratlovci, našimi vzdálenými předky, kteří žili před 400 milióny let, byly ryby.

     Větev obratlovců se dále dělí na řadu menších větévek, které označují třídy. My patříme do třídy savců. Existuje několik znaků, kterými se savci liší od jiných obratlovců. Nejdůležitějším z nich je schopnost savců vytvářet mléko, aby zajistili výživu svých mláďat. Jsme stejně jako jiní savci teplokrevní a naše tělo pokrývá ochlupení. Náš lidský druh patří do kategorie savců známé jako primáti.

     Vědci použili nesčíslně technik k porovnání lidských genů s geny šimpanzů a jiných opic. Poslední pokusy dokládají, že se od šimpanzů lišíme jenom v  1,2%  našich aktivních genů. Ačkoli je genetický rozdíl mezi lidmi a lidoopy nepatrný, rozdíly ve vzhledu, chování a inteligenci jsou nesmírné. Pár genů, díky nimž jsme odlišní, pravděpodobně zahrnuje určující geny, které v průběhu našeho vývoje ovlivňují aktivitu mnoha jiných genů, což má na naše těla a mozky dalekosáhlý dopad.

     Je obecně známo, že téměř všechny geny máme společné se šimpanzi. Přesto jejich nepatrná část nás činí odlišnými, zásadně ovlivňuje naši anatomii – tak zásadně, že vědci po staletí odmítli uvěřit, že jsme se mohli vyvinout z lidoopů.

 

     Moje poznámka: Jak je uvedeno dále, zásadní rozdíl v odlišném vývoji člověka a lidoopů představuje to, co nazvali vědci jako „odpadní DNA“. Zatímco věda popsala jen cca 3% částí DNA, ve skutečnosti je jich spojeno s viditelnou biologii cca 8%, a zbytek, 92% představuje kvantové instrukce pro oněch 8%. Navíc má člověk ve své duši Ducha, část Boží podstaty, což podstatně ovlivňuje lidskou bytost.

 

 Strom života

- rostliny

- houby

- živočichové ---- - bezobratlí

- protista            - obratlovci - ptáci

- bakterie                              - plazi

                                           - savci  ------------  - šelmy

                                           - obojživelníci       - kytovci

                                            - ryby                  - hlodavci

                                                                      - primáti----------- - opice

                                                                      - letouni             - lidoopi ------- - gorily

                                                                      - hmyzožravci     - poloopice       - šimpanzi

                                                                      - vačnatí                                   - lidé

                                                                      - atd., celkem                           - orangutani                                                                                                                                                                 21 řádů savců                                 - gibboni

 

 

     Moje poznámka: Nejméně 1,5 miliónů druhů živočichů, násobné množství rodů a násobné množství jejich mutací představuje počet živočichů, kteří by museli vzniknout spontánním způsobem, tedy poskládáním celé DNA do zcela přesného tvaru. Jestliže pravděpodobnost vzniku byť pouze jednoho živočicha je nepravdě-podobná, tím spíše je zcela nepravděpodobné, a je vyloučeno, aby tak vznikla celá živočišná říše. Musel zde tedy nastat kreativní – tvořivý zásah Stvořitele,                       

 

     Kniha (5):  Většina vědců nechce vnímat některá fakta, která jsou prozkoumána a doložena. Jedná se o například o tyto ezoterické jevy:

 

- Většina lidí prožila zkušenost, již nelze vysvětlit běžnými postupy anebo ji prostě přejít s tím, že to byla „jen náhoda“.

- Bylo studováno velké množství zkušeností lidí blízkých smrti a tyto stavy jsou popisovány velice podobně jako zkušenosti pobytu mimo tělo.

- Regrese do minulých životů popisují skryté události z minulosti. Daná osoba neměla možnost se k takovým informacím dostat a tyto informace se prokázaly jako pravdivé.

- Zázračné léčení – spontánní uzdravení.

 

                                                                                    10

 

- Prorocké sny.

- Vzdálené vidění – schopnost překonat čas i prostor za účelem získání informace (USA a SSSR).

- Ovlivnění kvantových událostí lidským pozorováním, lidským vědomím.

    

     Tento výčet doplňuji o další fenomény:

 

- Tisíce zdokumentovaných UFO a nalezená mrtvá těla humanoidů svědčí o tom, že nejsme v galaxii sami. Přesto si mnoho vědců myslí, že život existuje, v nám známé úplnosti, jen na Zemi.

 

     V této souvislosti zde uvádím část mého poznání, které je obsaženo v mém textu „Mimozemšťané“.  Z něj vyjímám jen to nejdůležitější:

     Řešení Fermiho paradoxu

     K návrhu rozřešení Fermiho paradoxu nejsou nutné pokročilé znalosti matematiky a fyziky, a proto se mnohá řešení objevila poprvé ve sci-fi literatuře a až později byla publikována v literatuře odborné. Různé teorie vysvětlující Fermiho paradox lze v zásadě rozdělit do tří skupin:

 • mimozemšťané neexistují
 • mimozemšťané existují, ale dosud nedošlo ke kontaktu
 • mimozemšťané existují a část lidstva s nimi komunikuje

 

    Moje poznání dle Fermiho paradoxu: mimozemšťané existují a část lidstva s nimi komunikuje.

 

    Základní rozdělení mimozemšťanů můžeme provést například do tří skupin:

 

    1. Mimozemšťané, kteří jsou trojjediné bytosti, obsahují hmotné tělo, mysl a duši s duchem. Jejich duchovní vývoj nedosáhl (zdaleka) dokonalosti. Duše s duchem tvoří nesmrtelnou Boží část této bytosti a podléhá inkarnaci až do doby, kdy dosáhne takového duchovního stavu, že se může navrátit do sféry Božství.

To může trvat stovky a tisíce životů. Při smrti hmotného těla se od něho odlučuje duchovní tělo, obsahující duši s duchem, mysl a esenci hmotného těla. Takovými bytostmi jsme i my , lidé, na planetě zemi.

     2. Mimozemšťané, kteří jsou trojjediné bytosti, ale jejich duchovní vývoj dosáhl už velmi vysoké úrovně. Mají kvantovou část DNA pracující na 88 - 100 % a plně obsahují také Boží vrstvy DNA. Tito mimozemšťané pomáhají dalším planetám, které jsou určeny podle Božího plánu, z „osetím“ jejich DNA – o přidání kvantové části do jejich DNA a s vytvořením potřebných mřížek planety. Tento duchovní vývoj lidstva a příslušné planety k dokonalosti může trvat řádově 1 milion let. Tento časový úsek je před námi, lidstvem planety Země.

     Tito mimozemšťané, kteří představují naše duchovní rodiče (Plejaďané), prarodiče (z Orionu) a praprarodiče (Arkturiáni) jsou všude kolem nás a pomáhají lidstvu a planetě Zemi při vzestupu a posunu v souvislosti s obdobím okolo roku 2012 a při rekalibraci všeho, co je potřeba a kde nám naše lidské „síly“ na to nestačí, ale tak, aby nebyla narušena naše svobodná vůle. Týká se to především čistoty vzduchu, vody, půdy a zmírnění chemických dopadů. Dále nám pomáhají také bytosti ze Síria a Hathoři.

     Tyto vyspělé bytosti mohou cestovat na základě myšlenky a jsou pro nás neviditelní, protože nechtějí narušit náš duchovní vývoj. Teprve až lidstvo ztratí strach z mimozemšťanů a bude si to přát, teprve potom se nám zjeví. Bude to pro většinu lidstva velké překvapení, protože uvidí bytosti velmi podobné lidem.

     Bytosti lidské z vyšších sfér a dimenzí Světla nás vedou k lásce a míru. Varují před válkami a nukleárními zbraněmi.

 

    3.  Mimozemšťané, kteří neobsahují duši s duchem, jsou tvoření pouze hmotným tělem. Jsou to bytosti  uměle stvořené. Některé bytosti mají jen inteligenci a logiku, ale nemají intuici. Některé bytosti nemají emoce, jako je láska a soucit. Při smrti hmotného těla končí jakákoliv jejich existence. Tyto bytosti mohou být duchovně a technicky vyspělé i nevyspělé, i v jejich kombinacích.

 

     Mezi mimozemšťany patří EBE, stříbrňáci, šedivci, trpaslíci, zelení, bytosti s chobotem a bytosti, které se velmi podobají nám, jsou světlovlasí a vysocí asi dva až tři metry. Také sem patří muži v černém s černými brýlemi.

     Mezi „mimozemšťany“, patřící do naší sféry Země, ale do jiné dimenze – do astrálu, patří vysocí s malou hlavou a bytosti v kutnách, malé i velké.

     Mezi technicky vyspělé bytosti, které mohou cestovat na základě myšlenky, patří bytosti s chobotem a světlovlasí, vysocí dva až tři metry.

 

                                                                                    11

 

     Ostatní mimozemšťané, EBE, stříbrňáci, šedivci, trpaslíci, zelení, muži v černém s černými brýlemi používají kosmická plavidla na kvantovém principu.

  Existují také bytosti, které mění podobu dle vibrací, které vydáváme. Jsme-li dobří, bude k nám tato bytost laskavá, jsme-li zlí, můžete od ní očekávat jen utrpení. Jiný typ bytostí jiné dimenze jsou bytosti, které se mění dle naší touhy či přání. Je to jejich přirozený způsob ochrany. Telepaticky si přečte, kdo je nám milý a dle toho přijme na sebe příslušnou podobu.

     Tyto bytosti mohou být pro náš zrak a přístroje, kterými se „díváme“ do vesmíru neviditelné, ale mohou být na jejich přání i viditelné. To záleží na jejich potřebách a cílech.

 

      Bytosti lidské z nižších sfér sledují především své zájmy. Poznáme je dle toho, že nabízejí hmotné statky a zbraně výměnou za možnost vykonávat v naší sféře genetické pokusy na lidech a zvířatech, a k tomuto dali někteří naši vládcové souhlas. Tyto bytosti jsou hlavními iniciátory únosů lidí, protože mají problémy v oblasti genetiky, rozmnožování. Je to daň jejich způsobu života, omylům a chybám. Také je udivuje, že kvantové pole lidské DNA vyzařuje světlo a je široké osm metrů a že máme tolik různých emocí, především lásku a soucit.

 

                                                                                    ***

     „Odhalení - mimozemské spisy“

 

     Televizní stanice Prima Zoom začala od  22.8.2014 uveřejňovat seriál „Odhalení – mimozemské spisy“, vždy dva díly najednou.

     Každý díl je uváděn slovy: „Prima uvádí „Odhalení – mimozemské spisy“.  Začala celosvětová akce. Tajné spisy popisující každé setkání s UFO, doteď skryté před očima veřejnosti. Odhalíme pravdu, která je ukrytá za každým z těchto dokumentů. Ukážeme vám to, co před vámi vaše vláda tají. Toto je pořad „odhalení – mimozemské spisy“, v němž se dozvíte ta největší tajemství na světě.“

 

    Těch případů bylo odhaleno velice mnoho a zde uvádím jen jeden velmi známý případ „Roswell“. Následující text  představuje doslovný popis událostí.

 

     Roswell v Novém Mexicu a oblast 51 (vysíláno 24.10.2014)

 

    „Pozorování UFO se stalo celosvětovým fenoménem. Americký jihozápad je však bezpochyby epicentrem těch největších UFO událostí všech dob.

     Roswell v Novém Mexicu a oblast 51. Na těchto dvou místech došlo k nejvíce diskutovaným UFO záhadám v historii. Kvůli neustálému zatajování ze strany vlády Spojených států ví veřejnost jen málo z toho, co se skutečně odehrálo. Nyní na povrch vypluly nové důkazy, které přivedlo tuto desítky let starou UFO konspiraci zpět k životu. To vše odhalí šokující příběh, který jste se nikdy neměli doslechnout. Vše od zběhlých agentů CIA, až po nečekané zprávy o UFO technologii. Přidejte se k nám při odhalení tajemství Roswellu a oblasti 51.

     Prima uvádí „Odhalení – mimozemské spisy“. Co skrývá oblast 51?

     Začala celosvětová akce. Tajné spisy popisující každé setkání s UFO, byly až do teď skryty před očima veřejnosti. Odhalíme pravdu, která je ukryta za každým z těchto utajovaných dokumentů. Ukážeme vám to, co před vámi vaše vláda tají.

 

     Duben 2011, město Quantico, Virginie. Únik záhadné, 60 let staré zprávy, adresované bývalému řediteli FBI, J.E.Hooverovi, způsobil přetížení internetových stránek tohoto orgánu. Jeho šokující obsah by mohl odhalit pravdu o největší mimozemské konspiraci všech dob.

     Odhalený spis: Zpráva Guye Hottela. Guy Hottel býval zvláštním agentem, který měl na starost Washingtonský úřad FBI. Do zprávy z 22.3.1950 uvedl to, co řekl jeden ze svědků incidentu v roce 1947.  Nález havarovaných létajících talířů v poušti, v Novém Mexicu. To mohlo změnit celou lidskou historii.

     V Guyově zprávě stojí: Podle popisu mají kulatý tvar s vyvýšeným středem a mají průměr okolo 15 metrů. V každém byla nalezena 3 těla, podobná těm lidským, vysoká zhruba jen metr. Únik této informace v roce 2011 otřásl celou UFO komunitou. Konečně se potvrdilo, co nezávislí vyšetřovatelé předpokládali: vláda Spojených států ví o existenci mimozemšťanů a úmyslně tuto informaci drží v tajnosti. Mnoho lidí došlo k závěru, že se jedná o první oficiální zprávu, týkající se nejznámějšího UFO případu všech dob - Roswellského incidentu.

 

     Odhalený spis: Roswellský incident, 1947 Roswell, Nové Mexico. V noci 2.7. viděli manželé Delmotovi zářící disk, řítící se z nebes obrovskou rychlostí, jak mizí za stromy, severozápadně od města. Delmotovi nemohli uvěřit svým očím. Další den ráno objevil pracovník na ranči M.B. kovové trosky, téměř na stejném místě, na kterém viděli Delmotovi zmizet disk. B. posbíral kousky tohoto podivného materiálu a odnesl je k místnímu šerifovi. Šerif si okamžitě všiml úředníků v Roswellské letecké základně a také toho, že došlo k nějaké letecké havárii. 

 

                                                                                    12

 

     Na místo byl poslán major Jesee  Marcel, aby případ prošetřil. Jeho syn, kterému bylo 12 let, si událost jasně pamatuje. „Jednou v noci přišel otec opravdu pozdě, kolem 2. hodiny ráno. Byl opravdu nadšený, protože probudil mne a matku a řekl nám, že našli části UFO nebo létajícího talíře. Vrak se nepodobal ničemu, co kdy Marcel viděl.“    

     Vyšetřování pod základnou bylo vedeno plukovníkem W.H. Blanchardem jako rutinní záležitost. Lidé neustále mluví o kamufláži, která havárii v Roswellu provází. Pravdou ale je, že na začátku žádná kamufláž nebyla. Armáda okamžitě předstoupila a přiznala, že v Roswellu došlo k pádu létajících talířů a že se podařilo talíře získat. Plukovník Blanchard mě požádal, abych vydal noviny s tvrzením, že armáda našla a získala létající talíře. 8.7.1947 letectvo oznámilo, že byl nalezen létající disk, který má nyní armáda v držení ve svém držení. Oznámení způsobilo obrovský povyk. Spojené státy získaly opravdové UFO.

     Příběh Delmotových se brzy stal národním a později mezinárodním hitem. Armáda na tohle nebyla připravená. Další den bylo vše úplně jinak. Tvrzení odvolali s tím, že Roswellský vrak byl jen obyčejný meteorologický balón. To byl nečekaný obrat, který vyvolal mnoho otázek. Proč armáda pozměnila svůj příběh? Co ve skutečnosti získali? Co se snažili skrýt? 

     Nyní, o 60 let později, předstoupili očití svědkové, aby odhalili nové detaily, které povedou k drtivé pravdě o Roswellském incidentu.

     Toto je pořad „Odhalení – mimozemské spisy“. V něm se dozvíte ta největší tajemství na světě.

 

     Červenec 1947, Roswell, Nové Mexico. Záhadný předmět havaroval kousek od města. Vláda Spojených států oznamuje, že získala vrak létajícího talíře. To vše popřela hned následující den. Mnozí věří, že armáda něco skrývá. Otázkou však zůstává, co? Pentagon pořádá tiskovou konferenci, na které major Jesee Marcel ukazuje vzorek údajně získaného materiálu. Marcel je požádán, aby se nechal vyfotografovat u trosek. Poté armáda odvolá příběh o havárii v Roswellu a oznámí, že je to ve skutečnosti meteorologický balón. Jednoduše řečeno, plukovník Blanchard souhlasil,

 že udělá z majora Marcela hlupáka před zraky všech medií. Zničil tak jeho kariéru v armádě.

     Jeho syn Jesee ukazuje fotku, na které otec drží v rukou něco, co je zcela jasně část meterologického balónu. Tohle však není to, co nám ukázal v kuchyni v roce 1947. Tohle je něco úplně jiného.

     Tisková konference je jen jedna z mnoha kamufláží, obklopující Roswellský incident. Některé z nich mají i smrtelné následky. V původní zprávě stojí, že jen Delmotovi byli jedinými svědky havárie. To ale nebyla ani zdaleka pravda. Svědků bylo té noci několik a mnozí šli, na rozdíl od Delmotových, havárii vyšetřit. Zjistili však jen to, že všude byly vojenské zátarasy. Vojáci měli strašlivé oznámení pro každého, kdo se přiblížíl. Řekli nám: „Nikdy jste nic neviděli, nikdy jste tady nebyli a nic nevíte. Můžeme vás zastřelit uprostřed této pouště a nikdo vás nikdy nenajde. Zbudou po vás jen kosti a nikdo se nikdy nedozví, co se vám stalo.“

     Co vedlo armádu k takovým chladnokrevným výhrůžkám? Odpověď může mít muž, který byl přímo ve vyšetřovacím týmu. „Hned na místě jsme se dověděli, že se nejedná o letadlo. Plavidlo bylo rozlomené napůl a uvnitř bylo jedno tělo. Pak jsme zavolali pro nákladní auto, jeřáb a několik dalších vozidel, aby z místa dopadu všechno uklidili.“

     Roky ubíhaly a původní svědkové ubývali. Někteří z nich však odmítají vzít si tajemství do hrobu.

    

     Odhalený spis: Roswellská doznání, rok 2002. Walter Hunt, muž, který vydal novinový výtisk o Roswellském incidentu, poskytl čestné prohlášení, odhalující detaily původní kamufláže.

     V něm popisuje svůj vlastní pohled na Roswellský vrak a na mimozemskou posádku uvnitř. Tady uvidíte, jaké byly následky podle svědka havárie nadporučíka W. Hunta, veřejného mluvčího a tohle bylo čestné prohlášení a přímo u soudu. Má to nesmírnou hodnotu.

    V roce 2012 pracuje 35letý vysloužilec CIA, s vysokým stupněm bezpečnostní prověrky, James Brandon, u jednoho z mnoha sejfů této bezpečnostní služby, když v tom najednou objeví krabici nadepsanou jako Roswell. Uvnitř nalezne dech beroucí sbírku dokumentů a fotografií, které odhalují, co se skutečně událo té osudové noci roku 1947. Místo toho, aby na vše zapomněl, se rozhodne pokoušet osud a vyjít s nálezem na veřejnost. A prohlásil, “jsem si naprosto jist, že z havarovaného plavidla, které havarovalo v Roswellu, nebyly vytaženy jen trosky, ale také těla, a tato informace byla na malou chvíli dostupná veřejnosti.

     Co se však s vrakem stalo?  A co se stalo především s mimozemskými těly?  Za chvíli uvidíte, že odpovědi na největší otázky této doby mohou být ukryty v hlubinách nechvalně proslulé základny Spojených států, v oblasti 51. 

     Co se stalo s vrakem, který zůstal po Roswellské havárii? A kde se podle zvěsti uchovávají mimozemská těla vyproštěná z vraku?  Pravda se může skrývat na nejvíce střeženém místě na Zemi.

 

     Odhalený spis: Uvnitř oblasti 51.

     Hluboko v nevadské poušti, 130 km SZ od Las Vegas leží neindetifikovaná letecká základna Spojených států. Toto místo je známo např. jako Dream Land, neboli země snů. Úřední záznam o její existenci naleznete pouze v ukrytých dokumentech CIA, kde je místo popsané jednoduše jako oblast 51.  

 

                                                                                        13

 

     Původně se jednalo o letiště pro trénink bombardovacích jednotek. Místo bylo opuštěno po druhé světové válce, v roce 1946. To bylo jen chvíli předtím, než armáda vymyslela nové využití pro tuto vzdálenou základnu. Oblast 51 byla nejdříve využita jako výzkumné montážní zařízení, jako letecké zařízení pro vývoj průzkumného letounu. Dnes je oblast zablokovaná a vzdušný prostor přísně střežený. Neoznačená obrněná vozidla hlídkují po celé ploše. Každý, kdo do místa  vkročí, bude bez milosti zastřelen. Každý, kdo naruší vzdušný prostor, bude okamžitě sestřelen. Oblast 51 bylo tak utajené místo, že když jste tam pracovali, nikde jste se o tom nesměli zmínit.                                                                                   

     UFO experti věří, že oblast 51 je výzkumné a testovací zařízení pro vraky z Roswellské havárie. Byl Roswellský vrak skutečně odnesen do oblasti 51? Dovolil si někdo z pracovníků vyjít na veřejnost a odhalit výzkum, který probíhal právě na tomto místě?

     Podle novinářky deníku Los Angeles Time, Annie Jacobsen, si přesně tohle někdo dovolil. Nedávno provedla sérii rozsáhlých rozhovorů s bývalými zaměstnanci oblasti 51. Jeden z inženýrů, který v místě pracoval v roce 1978, potvrdil, že trosky z vraku a těla byly skutečně odneseny na výzkum do oblasti 51. Šokující zvrat však nastal v momentě, když řekl, že těla nebyla v žádném případě mimozemského původu.

 

                                                                                       ***

 

     Moje poznámka: Již před více jak dvaceti lety začaly na naší planetě vycházet duchovní knihy formou channelingů, kde je lidem sdělováno mnoho informací o tom, co jsme, jaký je smysl našeho života, co se bude dít s planetou v příštích letech a co může očekávat lidstvo. Jedná se o knihy N.D,Walsche, známé nejdříve jako „Hovory s Bohem“, kde nám, lidem Bůh Stvořitel vysvětluje základní informace potřebné pro život na naší planetě. Také sděluje, že všechny nové a důležité informace nebudou sděleny v jedné posvátné knize. Naopak je důležité, aby lidé vyvinuli patřičné úsilí k poznání všech nových zákonitostí a informací a hledali je v mnoha nových duchovních knihách, které vychází zejména v posledních třiceti letech, zejména v anglicky mluvících zemích, protože zde je předpoklad rychlejšího šíření informací v celé lidské společnosti. Součástí tohoto procesu je i New Age. 

 

     Pro pochopení vztahu mezi Bohem a člověkem uvádím 15. kapitolu z III. dílu knihy 2.2 „Hovory s Bohem“ 

 

„Moje nejmilejší děti, rád bych vám řekl, jak nesmírně důležité je, čím jste a čím chcete být. Nejen proto, že to určuje charakter vašeho života, ale také proto, že to vytváří mou povahu.

 

Celý život vás učili, že vás stvořil Bůh. Nyní jsem přišel, abych vám řekl tohle: Vy vytváříte Boha.

 

Vím, že takové poznání od vás vyžaduje zásadní změnu myšlení. Způsob myšlení však změnit musíte, jestliže máte uskutečnit to, pro co jste přišli na tento svět.

 

Máme před sebou posvátný úkol, vy a já. Kráčíme po posvátné zemi.

 

Tohle je Cesta.

 

Bůh se vyjadřuje skrze vás v každém okamžiku. Vždycky záleží na vašem rozhodnutí, jak Bohyni vytvoříte, a ona vám možnost rozhodování nikdy nevezme a nikdy vás nepotrestá, rozhodnete-li se „špatně“. (Moje poznámka: Bohyně je ženský princip Boha.) A přece nejste odkázáni sami na sebe a nikdy nebudete. Ve své duši máte naváděcí systém, který vám ukazuje cestu domů. Je to váš vnitřní hlas, který vám ukazuje nejkrásnější vizi. Stačí, když tomuto hlasu nasloucháte a jdete vytrvale za svou vizí.

 

Poslal jsem vám mnoho učitelů. Moji poslové vám každý den přinášejí radostné zprávy.

 

Posvátné knihy a životy světců vám odhalují tuto věčnou pravdu: Vy a já jsme Jeden.

 

A nyní vám opět posílám posvátné knihy, jednu z nich právě držíte v ruce. Opět vám posílám posly, kteří vám přinášejí slovo Boží.

 

Budete se řídit těmito slovy?  Uslyšíte mé posly?  Stanete se jedním z nich?

 

To je důležitá otázka. Významné rozhodnutí. Svět očekává vaše prohlášení. A tímto prohlášením bude váš život.

 

Lidstvo nemá naději povznést se nad své nejzazší myšlenky, dokud se nepovznesete ke svým nejvyšším ideálům

.

                                                                                       14  

 

Tyto ideály vám připravují cestu a slouží jako model pro další vývojový stupeň lidského života.

 

Vy jste cesta, život a pravda. Svět vás bude následovat. Nemáte na vybranou. V tomto ohledu nemáte svobodnou volbu. Tak to prostě je. Váš svět bude následovat vaši vizi. Vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude. Nejdříve přichází vize a pak její realizace ve vnějším světě.

 

Co si myslíte, to vytváříte. Co vytváříte, tím se stáváte. Čím se stáváte, to vyjadřujete. Co vyjadřujete, to prožíváte. Co prožíváte, tím jste. Čím jste, to si myslíte.

 

Kruh je uzavřen.

 

Vaše posvátná práce teprve začíná, konečně víte, co děláte.

 

Začali jste se konečně starat o to, čím opravdu jste. Konečně vidíte celý obraz.

 

Co jste vy, to jsem já.

 

Realizujete Boha.

 

Poslal jsem vás - část svého já - do hmotného světa, abych prožil všechno, co vím racionálně. Život je nástroj, kterým Bůh mění myšlenky ve zkušenost. Pro vás je život stejným nástrojem. Neboť vy všichni jste Bůh.

 

V každém okamžiku obnovuji své já. Prožívám tu nejkrásnější představu, jakou jsem si o sobě kdy vytvořil. Stvořil jsem vás, abyste přetvořili mě. To je náš posvátný úkol. Naše největší radost. V tom je smysl naší existence.“

 

                                                                                    ***

 

    Moje poznání:  Celé Stvoření – viditelná i pro nás neviditelná část, vzniklo tvůrčí činnosti Boží mysli na základě Božího plánu, a také za pomoci nespočetného množství Tvořitelů. Tato tvorba je podporována vesmírnými a fyzikálními zákony a dalšími aspekty, které jsou Božím dílem, dílem Stvořitele.  Jedná se například o tyto aspekty, které umožnily vznik obrovského experimentu života na Zemi.:

 

1. Vznik života a význam duší

2. Evoluční vývoj duší

3. Boží trojjedinost, lidská trojjedinost

4. Význam magnetismu pro život

5. Polarita, inteligence ve fyzice, objevení dalších sil a zákonů fyziky

6. Působení mřížek – polem magnetickým, krystalickým, vědomím planety a lidstva

7.  Lineární a kvantová část DNA

8. „Druhý mozek“ – vrozená moudrost těla -  innate

9. Stvoření člověka, historie vzniku člověka

10. Pravdivost tvrzení, že je evoluce svým vlastním tvůrcem

 

                                                                                      ***

 

     Dalším zdrojem informací jsou channelingy a knihy od multidimenzionální bytosti, která má jméno Kryon (www.kryon.webnode.cz). Channelerem je američan jménem Lee Carroll. Za dobu spojení Kryona s Lee Carrollem (od roku 1989) se uskutečnily také stovky setkání, velmi početně lidmi navštěvovaných, nejen na území USA, ale doslova po celém světě. Několikrát vystupovali také v sídle OSN v N.Y. Všechny channelingy jsou volně přístupné pro každého a je to jen otázka osobního pohledu, zda považuje tyto informace za pravdivé. To je na každém z nás. Já je podle mého duchovního poznání považuji za naprosto relevantní.

 Zejména vysvětlení účelů všech mřížek, které ovlivňuji každého člověka, samotnou planetu Zemi, sdělením, co je vlastně DNA, to vše má velký význam pro pochopení našeho vývoje. Především také ukazuje, jak je důležitý magnetismus pro náš každodenní život, jaký je jeho význam v celém našem solárním systému.

 

                                                                                    15

 

      Neméně důležité informace se týkají nové energie, která působí na planetu Zemi a celé lidstvo a které souvisí s posunem Země a vzestupem lidstva okolo roku 2012.. To má svůj odraz také v klimatu a v anomáliích, které působí již řadu let na Zemi (vyšší teploty vzduchu, orkány a smrště, přívalové srážky, tsunami, sopečná činnost, bleskové povodně atd.).                                                                                     

     Neméně důležitým zdrojem informací je web www.jeshua.cz, kde bytost Jeshua – Ježíš Kristus sděluje mnoho nových informací, které se dotýkají například evoluce duší a jejich působení v lidských tělech. Channelerem je v tomto případě Pamela Kribbe.

 

     Ad.1. Vznik života a význam duší

 

     Moje poznání:

- Všechny životní formy na planetě Zemi, včetně těch nejjednodušších, vznikly na základě smysluplného tvoření multidimenzionálními bytostmi – Tvořiteli. Život nebyl přenesen na Zemi z jiných planet.

- Životní formy se nevyvíjely podle postupů popsaných v knize (1). Vše co je spojeno se vznikem a projevem života nevzniklo podle popsaných postupů.

- Neživotní formy se vyvíjely i způsoby a postupy popsanými v knize (1). Jedná se o systémy chemické, fyzikální, ekologické, sociální, atd.

- Je to právě duše, která oživuje svou přítomnosti a spojením všechny životní formy od nejjednodušších až po člověka.

- Samotné duše se vyvíjely a vyvíjí evolučním způsobem.

 

 

     Ad. 2. Evoluční vývoj duší

 

    Evoluce duší je popsána v channelingu od Jeshuy s názvem „Pracovník Světla II“

 

Galaktická historie Pracovníků Světla

Zrození duše

Duše Pracovníků Světla se zrodily daleko dříve, než vznikla planeta Země a lidstvo.

Duše se rodí ve vlnách. V určitém smyslu jsou věčné bez jakéhokoli začátku a konce. V jiném smyslu se však rodí v určitém okamžiku. Právě v tomto okamžiku zrození dosáhne jejich vědomí smysl individuálního Já. Před tímto okamžikem již tyto duše existují jako možnost. Neexistuje však zatím vědomí „Já“ a „ostatní“.

Vědomí „Já“ nastává, když je nějakým způsobem vykresleno rozhraní mezi skupinami energií. Abychom to dokázali vysvětlit, budeme se muset vrátit k metaforám.

Myslete na chvíli na oceán a představte si, že to je obrovské pole tekoucích energií, proudů, které se ustavičně mísí a rozdělují. Představte si, že rozšířené vědomí prostupuje celým oceánem. Pokud chcete, nazvěte to duchem oceánu. Po chvíli se v jistém místě oceánu zrodí koncentrace vědomí. Vědomí je zde soustředěnější a méně rozptýlené, než je tomu v jeho přímém okolí. V celém oceánu probíhají rozdílnosti, které vedou k vývoji transparentních forem. Tyto formy, které jsou ohnisky vědomí, se pohybují nezávisle na svém prostředí. Sami sebe vnímají od oceánu (Ducha) odlišně. To, co tu nastává, je zrození základního smyslu sebe sama či sebe-uvědomění.

Proč se v některých částech oceánu vyskytují ohniska vědomí a v jiných ne? Těžko se to vysvětluje. Cítíte, že je však na tomto způsobu něco velmi přirozeného? Když zasejete semínka do země, všimnete si, že každá malinká pučící rostlinka roste svým tempem a rytmem. Některá nevyrostou tak velká nebo tak snadno jako jiné. Některá nevyrostou vůbec. Napříč polem jsou rozdíly. Proč? Energie oceánu (Duch oceánu) intuitivně vyhledává to nejlepší vyjádření pro všechny své rozmanité proudy či vrstvy vědomí.

Při utváření individuálních ohnisek vědomí uvnitř oceánu existuje síla, která na oceán působí zvenčí nebo to tak alespoň vypadá. Toto je síla božské inspirace, kterou můžeme vnímat jako mužský aspekt Toho, co vás stvořilo. Zatímco oceán představuje ženskou vnímavou stránku, mužský aspekt lze zobrazit jako světelné paprsky proudící do oceánu, které pozvedají proces rozdílnosti a oddělenosti na jednotlivé kusy vědomí. Jsou jako paprsky slunce, které zahřívají záhon.

                                                                                     16

 

Oceán a světelné paprsky společně vytváří entitu či bytost, která může být označována jako archanděl. Je to archetypální energie s mužským i ženským aspektem a je andělskou energií, jež se vám sama projevuje či vyjadřuje.

Po tom, co se duše zrodí jako individuální útvar vědomí, pomalu opouští oceánské stádium jednoty, které bylo po dlouhou dobu jejím domovem. Duše si stále více uvědomuje svoji oddělenost a samu sebe.

S tímto uvědoměním v duši vzniká nejdříve pocit ztráty. Když duše vstupuje na svoji průzkumnou cestu jako samostatná bytost, nese si sebou jistou touhu po celistvosti, touhu patřit k něčemu většímu, než je ona sama. Hluboko uvnitř sebe si udrží vzpomínku na stádium vědomí, ve kterém je vše jedním, ve kterém není žádné „já“ a „druzí“. Tohle je to, co považuje za svůj „domov“: stádium extatické jednoty, místo naprostého bezpečí a pružnosti.

S touto vzpomínkou v pozadí své mysli začíná duše cestovat realitou, naskrz nespočetnými poli zážitků a vnitřního zkoumání. Novorozená duše je poháněna zvědavostí a má obrovskou potřebu prožitků. Tento faktor v oceánském stádiu jednoty chyběl. Duše je nyní schopna svobodně prozkoumávat cokoli si přeje. Může svobodně hledat celistvost všemi možnými způsoby.

Uvnitř vesmíru existuje nespočet rovin reality k prozkoumání. Země je jen jednou z nich, tou, jež v kosmickém měřítku vznikla poměrně pozdě. Roviny reality či dimenze vznikají vždy z vnitřních potřeb nebo tužeb. Tak jako jsou všechna stvoření manifestací vnitřních vizí a hloubání. Země byla stvořena z vnitřní touhy svést dohromady prvky z různých realit, které byly v rozporu. Země měla být tavícím kotlem pro obrovské pole vlivů. Vysvětlíme to později. Nyní postačí, když řekneme, že Země přišla na kosmické jeviště relativně pozdě a že mnoho duší žilo spoustu životů naplněných zkoumáním a vývojem na jiných rovinách reality (planetách, dimenzích, hvězdných systémech atd.) daleko dříve, než se Země zrodila.

Pracovníci Světla jsou duše, které v těchto jiných realitách žily velmi mnoho životů před tím, než se inkarnovaly na Zemi. Tohle je to, co je odlišuje od „pozemských duší“, jak je budeme pro jednoduchost nazývat. Pozemské duše jsou duše, které se ve fyzických tělech inkarnovaly na Zemi poměrně brzy ve svém vývoji jako individuální jednotky vědomí. Dalo by se říci, že svůj cyklus pozemských životů započaly, když byly jejich duše v dětském stádiu. V té samé době duše Pracovníků Světla „dospěly“. Prošly již mnoha zkušenostmi a typ vztahu, který měly s pozemskými dušemi, může být přirovnán ke vztahu rodiče a dítěte.

Vývoj života a vědomí na Zemi

Vývoj životních forem na Zemi byl úzce provázán s vnitřním vývojem pozemských duší. Přestože žádná duše není vázána na konkrétní planetu, pozemské duše by se daly nazvat domorodci vaší planety. Je to proto, že jejich růst a rozšiřování se přibližně shoduje s množením životních forem na Zemi.

Když se rodí individuální jednotky vědomí, jsou co do struktury a schopností částečně totožné se samotnými fyzickými buňkami. Stejně jako fyzické buňky mají i ony relativně jednoduchou strukturu a vnitřní pohyby nově narozeného vědomí jsou transparentní. Zatím nevznikly žádné velké rozdílnosti. Leží jim u nohou celý svět možností, jak fyzických tak duchovních. Vývoj z nově narozené jednotky vědomí k typu vědomí, které je sebe-reflexní a schopné pozorovat a reagovat na své prostředí, může být přibližně srovnáván s vývojem jednobuněčného organizmu v komplexní žijící organismus působící rozmanitými způsoby na své prostředí.

Porovnáváme tu vývoj vědomí duše s biologickým vývojem života a činíme tak nejen metaforicky. Ve skutečnosti by mělo být na biologický vývoj života na Zemi nazíráno na pozadí spirituální potřeby po zkoumání a prožitku na straně pozemských duší. Tato potřeba či touha po bádání přivedla k životu na Zemi bohatou rozmanitost životních forem. Jak jsme již řekli, tvoření je vždy výsledkem vnitřních hnutí vědomí. Ačkoli evoluční teorie, v současnosti přijímaná vaší vědou, do jisté míry správně popisuje vývoj životních forem na vaší planetě, zcela postrádá vnitřní pohnutku, „skrytý“ motiv za tímto hluboce tvořivým procesem. Rychlé množení životních forem na Zemi bylo způsobené vnitřními pohyby na úrovni duše. Jako vždy, duch (duševní stav) předchází a vytváří hmotu.

Nejdříve se pozemské duše inkarnovaly ve fyzických formách, které nejlépe vyhovovaly jejich plně nevyvinutému smyslu sebe sama: do jednobuněčných organismů. Po období získávání zkušeností a začleňování těchto zkušeností do svého vědomí vzrostla potřeba po komplexnějším způsobu fyzického vyjádření. Z tohoto důvodu přišly k životu komplexnější životní formy. Vědomí vytvořilo fyzické formy, aby odpovědělo na vnitřní potřeby a touhy pozemských duší, jejichž kolektivní vědomí obývalo Zemi.

 

                                                                                    17

 

Vznik nových druhů a vtělení pozemských duší do jednotlivých členů těchto druhů představuje velkolepý experiment života a vědomí. Přestože je evoluce řízena vědomím, ne náhodou nebo nehodou, nenásleduje předurčenou linii vývoje. Je to proto, že samo vědomí je svobodné a nepředvídatelné.

Pozemské duše experimentovaly s různými druhy živočišných forem života. Obývaly několik typů fyzických těl ve zvířecí říši, ale ne všechny zakusily stejnou linii vývoje. Cesta vývoje duše je mnohem pestřejší a dobrodružnější, než se domníváte. Neexistují nad vámi či kolem vás žádné zákony. Sami jste svým zákonem. Když tedy například toužíte zakusit život z hlediska opice, můžete se v určitém okamžiku v čase ocitnout v těle opice od narození nebo jen jako dočasný návštěvník. Duše, zvláště mladá duše, vyžaduje prožitky a chce se vyjádřit. Toto nutkání prozkoumávat vysvětluje rozmanitost životních forem vzkvétajících na Zemi.

V rámci tohoto obrovského experimentu života označil vzestup lidské formy života na Zemi začátek důležitého stádia ve vývoji vědomí duše. Před širším vysvětlením bychom nejdříve rádi obecně pohovořili o vnitřním vývoji duše obecně.

 

Vývoj vědomí: dětství, dospělost, stáří

Když se podíváme na vývoj vědomí duše poté, co se zrodí jako individuální jednotka, projde zhruba třemi vnitřními stádii. Tato stádia, která si vědomí vybere obydlit či zakusit, jsou nezávislá na jednotlivých rovinách reality (planetách, dimenzích, hvězdném systému).

1) Stádium nevinnosti (ráj)

2) Stádium ega („hřích“)

3) Stádium „druhé nevinnosti“ (osvícení)

Tato stádia by se dala metaforicky přirovnat k dětství, dospělosti a stáří.

Potom, co se duše zrodí jako individuální útvary vědomí, opouští oceánické stádium jednoty, které si pamatují jako blažené a naprosto bezpečné místo. Posléze pokračují v prozkoumávání reality zcela novým způsobem. Pomalu získávají více uvědomění o sobě samých a o způsobu, ve kterém jsou jedinečné ve srovnání se svými spolucestujícími. V tomto stádiu jsou velice vnímavé a citlivé — jako malé děti, které se dívají na svět široce otevřenýma očima, jež vyjadřují zvědavost a nevinnost.

Toto stádium může být nazýváno rajským, jelikož je prožití jednoty a bezpečí v paměti nově narozené duše stále živé. Jsou stále poblíž domova; zatím ještě nepochybují o svém právu být tím, kým jsou.

Jak jejich cesta pokračuje, vzpomínka na domov mizí, zatímco se noří do různých typů prožitků. Vše je na počátku nové a vše je v dětské fázi nekriticky přijímáno. Nová fáze nastává, když mladá duše začne vnímat samu sebe jako středobod svého světa. Poté si začne skutečně uvědomovat, že existuje něco jako „já“ a „druzí“. Začne experimentovat s tím, jak může jednáním ovlivnit své prostředí. Samotná představa dělat něco, co pramení z vašeho vlastního vědomí, je nová. Předtím to bylo více či méně o pasivním přijímání toho, co proudí kolem. Nyní narůstá uvnitř duše pocit vlastní moci ovlivňovat to, co prožívá.

 

To je začátek stádia ega.

Ego v původním významu vyjadřuje schopnost používat svou vůli k ovlivnění vnějšího světa. Uvědomte si prosím, že původní funkcí ega je zkrátka to, že umožňuje duši zakoušet samu sebe v plné míře jako oddělenou bytost. Toto je přirozený a pozitivní vývoj v evoluci duše. Ego samo o sobě není „špatné“. Má však tendenci se rozpínat nebo být agresivní. Když nově narozená duše objeví schopnost ovlivňovat své prostředí, do ega se zamiluje. Hluboko uvnitř této nyní dospívající duše je stále bolestná vzpomínka; pamatuje si na domov, pamatuje si na ztrátu ráje. Zdá se, že ego má na tuto bolest, na tento stesk po domově, odpověď. Zdá se, že umožňuje duši aktivně a pevně uchopit realitu. Nakazí tuto stále ještě mladou duši iluzí moci.

 

                                                                                    18

 

Jestliže někdy existoval pád z milosrdenství či pád z ráje, bylo to toto: vědomí mladé duše se nadchlo možnostmi ega pod příslibem moci. Nicméně základní smysl vědomí narozeného jako individuální duše je zkoumat, zakusit vše, co existuje: ráj stejně jako peklo, nevinnost stejně jako „hřích“. A tak pád z ráje nebyl „špatným krokem“. Není s tím spojená žádná vina, ledaže vy sami věříte, že ano. Kromě vás samotných vás nikdo jiný neviní.

Když mladá duše dospěje, posouvá se do „sebestředného“ způsobu sledování a zakoušení věcí. Iluze moci posiluje oddělenost mezi dušemi namísto jejich propojení. Díky tomu se uvnitř duše zakotvuje pocit osamělosti a odcizení. Ačkoli si to duše ve skutečnosti neuvědomuje, stává se bojovníkem, válečníkem o moc. Moc se zdá být jedinou věcí, která poskytne mysli pocit klidu — na chvíli.

Třetí stádium vývoje vědomí duše jsme označili jako: stádium osvícení, „druhou nevinnost“ či stáří. Mnohé vám o této fázi i řekneme později, zejména o přechodu z druhého stádia do třetího. Nyní se vrátíme k našemu příběhu o pozemských duších a objasníme, jak probuzení fáze ega zapadá do objevení lidských bytostí na Zemi.

Pozemské duše vstupují do stádia ega: objevení lidských bytostí na Zemi

Fáze, ve které pozemské duše prozkoumávaly rostlinný a živočišný život, splýval na vnitřní úrovni se stádiem nevinnosti či ráje. Životu na Zemi se dařilo pod vedením a ochranou spirituálních bytostí z andělských a dévických říší. (Dévové pracovali na éterické úrovni, tj. blíže k fyzickému světu než andělé.) Éterická těla rostlin a živočichů byla nekriticky vnímavá k dobrosrdečným a vyživujícím mateřským energiím andělské a dévické říše. Neměla sklony k „osvobození“ či k odchodu a k poznávání vlastních cest. Mezi všemi žijícími bytostmi existoval stále velký smysl jednoty a harmonie.

Vzestup lidoopa označoval transformační bod ve vývoji vědomí. Vzpřímenou chůzí a vývojem mozku, vědomí, které sídlilo v lidoopovi, získalo lepší pochopení svého prostředí. Vědomí ztělesněné v lidoopovi začalo zakoušet, jaké to je mít větší kontrolu nad svým přímým okolím. Začalo objevovat svou vlastní moc, schopnost ovlivňovat své prostředí. Začalo prozkoumávat svobodnou vůli.

Tento vývoj nebyl náhodný. Byl odpovědí na vnitřní potřebu pociťovanou pozemskými dušemi, potřebu prozkoumávat individualitu na hlubších úrovních než dřív. Vzrůstající sebe-uvědomění pozemských duší připravilo půdu pro podobu člověka z biologického hlediska, pro lidskou bytost, jak ji známe.

Když byly pozemské duše připraveny vstoupit do stádia ega, stvoření člověka umožnilo těmto duším zakusit životní formu se svobodnou vůlí. Stvoření člověka také obdařilo inkarnované vědomí větším vědomím „já“ jako protikladu „druhých“. Tímto bylo připraveno jeviště k možným konfliktům mezi „mým zájmem“ a „tvým zájmem“, „mou touhou“ a „tvou touhou“. Jednotlivec se odpoutal ze zcela samozřejmé jednoty, z přirozeného pořádku „dávání a přijímání,“ aby našel další možné cesty. Tohle značilo „konec ráje“ na Zemi. Žádáme vás, abyste to nevnímali jako tragickou událost ale jako přirozený proces, něco jako vaše roční období. Byl to přirozený obrat v dění, který vám nakonec umožní v tomto dni a věku uvést do rovnováhy božství a individualitu uvnitř vaší bytosti.

Když vědomí pozemské duše vstoupilo do stádia ega a vyrazilo na cestu zkoumání „lidské bytosti“, dévické a andělské vlivy pomalu ustoupily do pozadí. V nejhlubší přirozenosti těchto sil je respektovat svobodnou vůli všech energií, se kterými se setkají. Nikdy nebudou vynakládat svůj vliv, pokud není vítán. A tak vědomí ega získalo svobodné vládnutí a pozemské duše se obeznámily se všemi výhodami a nevýhodami moci. To také ovlivnilo rostlinnou a živočišnou říši. Dalo by se říci, že rodící se válečnická energie byla částečně těmito ne-lidskými říšemi pohlcena, což uvnitř nich vytvořilo pocit nepokoje. To je dnes stále přítomno.

Když se pozemské duše dožadovaly nových míst k prožitkům, učinilo je to taktéž vnímavé k novým vnějším vlivům. Tady bychom chtěli upoutat pozornost zvláště na typy mimozemských galaktických vlivů, které obrovsky ovlivnily dospívající, ale stále mladé pozemské duše. V tomto bodě naší historie vstoupily na scénu duše, které jsme nazvali Pracovníky Světla.

 

Galaktické vlivy na člověka a Zemi

Galaktickými či mimozemskými vlivy máme na mysli vlivy kolektivních energií spojené s jistým hvězdným systémem, hvězdami či planetami. Ve vesmíru existuje mnoho úrovní či dimenzí existence. Jedna planeta či hvězda může existovat v rozmanitých dimenzích, sahajících od materiálních až k dimenzím éterickým. Galaktické společnosti, které ovlivnily pozemské duše, existovaly všeobecně v méně „husté“ či materiální realitě, než v které vy existujete na Zemi.

 

                                                                                    19

 

Galaktické říše byly obydleny dospělými dušemi, které se zrodily daleko před pozemskými dušemi a které byly ve stádiu rozkvětu svého ega. Když Země začala být obývána různými druhy životních forem a nakonec i lidskými bytostmi, mimozemské říše sledovaly tento vývoj s velkým zájmem. Rozmanitost a hojnost životních forem poutaly jejich pozornost. Cítily, že se děje něco neobyčejného.

Mezi různými galaktickými společenstvími bylo po dlouhý čas mnoho bojů a válčení. Byl to v jistém smyslu přirozený jev, protože vědomí duší, které v tom byly angažované, potřebovalo bitvu, aby se dozvědělo vše o sebestřednosti a moci. Prozkoumávaly fungování ega a jak „postupovaly“, staly se velkými znalci v manipulování vědomí. Staly se experty v podřizování druhých duší či společenství duší pod jejich vládu prostřednictvím lstivých či méně lstivých psychických nástrojů.

Zájem, který galaktická společenství měla vůči Zemi, byl převážně egocentrický. Pocítila příležitost používat svůj vliv novými a mocnými způsoby. Dalo by se říci, že v tom bodě intergalaktické boje dosáhly mrtvého bodu. Když vzájemně s někým stále dokola bojujete, po chvíli dosáhnete jisté rovnováhy; dosáhnete tak říkajíc rozdělení mocenských zón. Znáte se navzájem tak dobře, že víte, kde je prostor k činu a kde není. Situace se dostala do bezvýchodného stavu a galaktičtí nepřátelé doufali v nové příležitosti na Zemi. Mysleli si, že by Země mohla poskytnout jeviště pro obnovení bitvy a překonání této slepé uličky.

Způsob, kterým se galaktická společenství snažila vyvolat svůj vliv na Zemi, byl v manipulování vědomí pozemských duší. Když pozemské duše dosáhly stádia ega, byly obzvláště vnímavé na své vlivy. Předtím byly       k jakékoli vnější síle motivované mocí imunní, protože samy k používání moci netíhly. Vůči agresi a moci jste imunní, když uvnitř vás není nic, na co by se mohly tyto energie napojit. Proto galaktické energie nemohly vstoupit do vědomí pozemských duší dříve, než se tyto duše rozhodly prozkoumat energii moci samy.

Přechod do fáze ega učinil pozemské duše zranitelné, protože kromě jejich záměru probádat vědomí ega, byly stále velkou měrou nevinné a naivní. Pro galaktické síly nebylo tedy těžké zneužít své energie nad vědomím pozemských duší. Způsob, kterým operovaly, byl pomocí manipulace vědomí či kontroly mysli. Jejich technologie byly velmi propracované. Měly většinou psychické nástroje, podobné vymývání mozku skrze podvědomé hypnotické sugesce. Operovaly na psychických a astrálních úrovních, ale ovlivňovaly lidské bytosti až do hmotných/fyzických úrovní těla. Ovlivnily vývoj lidského mozku a zúžily tak pro lidské bytosti rozsah možných prožitků. V zásadě podněcovaly vzorce myšlení a emocí spojené se strachem. Strach byl ve vědomí pozemských duší přítomen již jako výsledek bolesti a stesku po domově každé mladé duše, které si nesla uvnitř. Galaktické síly vzaly tento existující strach jako výchozí místo ke značnému rozšíření energií strachu a poddanosti v myslích a emocích pozemských duší. To jim umožnilo kontrolovat lidské vědomí.

Galaktičtí válečníci se postupně pokoušeli bojovat se svými předešlými galaktickými nepřáteli prostřed-nictvím lidské bytosti. Boj o moc nad lidstvem byl bojem mezi starými galaktickými nepřáteli, kteří používali lidské bytosti jako svoje loutky.

Jemný pocit individuality a autonomie pozemských duší byl ve svém počátku tímto násilným zásahem, tímto válčením o srdce lidské rasy, odříznut. Avšak galaktické zásahy jim nemohly jejich svobodu skutečně vzít. Jakkoli masivní tyto zásahy byly, božská esence v každém jednotlivém vědomí duše zůstala nezničitelná. Duše nemůže být zničena, ačkoli její svobodná a božská podstata může být na dlouhý čas zahalena. To souvisí s faktem, že moc není skutečná. Moc vždy dosáhne svého konce skrze iluze strachu a nevědomosti. Může všechno pouze zakrýt či zamaskovat; ve skutečnosti nemůže cokoli stvořit nebo zničit.

Kromě toho tento zásah vůči pozemským duším nepřinesl na Zemi pouze temnotu. Neúmyslně zahájil ve vědomích galaktických válečníků hlubokou změnu, obrat k dalšímu stádiu vědomí: osvícení či „druhé nevinnosti“.

 

Galaktické kořeny duší Pracovníků Světla

Jak se pojem duší Pracovníků Světla váže k této historii? Předtím, než se duše Pracovníků Světla inkarnovaly na Zemi v lidských tělech, obývaly několik hvězdných systémů.

 

                                                                                    20

 

V rámci tří-fázového vývoje vědomí zde strávily velkou část své dospělosti. Právě v této fázi prozkoumávaly vědomí založené na egu a všechny otázky spojené s mocí. Bylo to stádium, ve kterém prozkoumávaly temnotu a ve kterém značně zneužívaly svoji moc.

V tomto galaktickém stádiu byli Pracovníci Světla spolutvůrci lidské bytosti tak, jak se vyvíjela. Tak jako ostatní galaktické síly měli i oni zájem na využití člověka jako loutky, aby získali vedoucí postavení v ostatních částech vesmíru. Je těžké popsat techniky, které galaktické síly používaly ve svých bitvách, neboť se nedají srovnat s ničím ve vašem světě, přinejmenším ne v rozsahu, do kterého je zdokonalily. Galaktické válečné technologie byly            v zásadě postaveny na nematerialistické vědě o energii. Znaly moc psychiky a věděly, že vědomí tvoří fyzickou realitu. Jejich metafyzika byla přiměřenější než materialistické pohledy a pojetí vašich současných vědců. Protože vaše vžité vědecké pojetí vnímá vědomí jako výsledek materiálních procesů namísto opaku, nemůže probádat tvořivé a kauzální síly mysli.

V kromaňonském věku zasahovaly duše Pracovníků Světla do přirozeného vývoje člověka na genetické úrovni. Měli byste tento genetický zásah chápat jako seshora dolů mířený proces manipulace. Vtiskly lidskému mozku/vědomí jisté myšlenkové formy, které ovlivnily fyzickou, buněčnou vrstvu organismu. Důsledek těchto mentálních otisků byl ten, že do lidského mozku byl instalován tento robotický mechanický prvek, který odebral lidské bytosti část přirozené síly a sebeuvědomění. Byl to umělý implantát, který učinil člověka vhodnějším nástrojem pro mimozemské strategické cíle.

Zasahováním do vývoje života na Zemi takovým způsobem duše Pracovníků Světla porušily přirozený běh věcí. Nerespektovaly integritu pozemských duší, které obydlily vyvíjející se lidský druh. Svým způsobem je oloupily o jejich čerstvě získanou svobodnou vůli.

Existuje smysl, ve kterém nikdo nemůže žádné duši ukrást svobodnou vůli, jak jsme naznačili na konci minulého odstavce. Avšak v praxi kvůli mimozemské nadřazenosti na všech úrovních pozemské duše významně ztratily svůj smysl pro svobodné rozhodování. Pracovníci Světla nazírali na lidské bytosti jako na nástroje, v podstatě jako na věci, které jim pomáhaly dosáhnout jejich cíl. V této fázi nebyli připravení respektovat hodnotu života. Nerozpoznávali v „druhých“ (ve svých nepřátelích nebo otrocích) živou duši, jakou byli sami.

Nyní nemá žádný smysl vynášet o tom jakékoli soudy, neboť vše je součástí velkolepého a hlubokého vývoje vědomí. Na nejhlubší úrovni neexistuje žádná vina, jen svobodná vůle. Neexistují žádné oběti, žádní pachatelé; ve skutečnosti je vše pouze zkušenost.

Vy, duše Pracovníků Světla, které kdysi používaly tyto temné způsoby útisku, jste se za své činy soudily velmi přísně. Dokonce i nyní nesete uvnitř hluboký pocit viny, kterého jste si částečně vědomi jako pocitu, že nejste dost dobří v čemkoli, co děláte. Tento pocit pochází z nedorozumění.

Je důležité pochopit, že „Pracovník Světla“ není něco, co jednoduše jste nebo nejste. Je to něco, čím se stáváte, když jdete cestou poznání: zakoušejíc světlo a temnotu. Jste světlo a temnota. Kdybychom vás měli pojmenovat, nazvali bychom vás namísto Pracovníků Světla Kristovskými dušemi.

Zažili jste někdy to, že velká chyba, kterou jste učinili, nakonec změnila věci pozitivním a nečekaným způsobem? Něco podobného jako důsledek galaktického zásahu do Země a lidstva nastalo. Během vtiskávání své energie pozemským duším vlastně galaktické síly na Zemi stvořily velký kotel vlivů. Dalo by se říci, že do lidstva byly implantovány bojovné prvky z různých galaktických duší a tím nutily lidské bytosti najít způsob jejich spojení či přivedení k jejich poklidnému soužití. Třebaže to byla pro pozemské duše velmi komplikovaná cesta, nakonec jim umožnila vytvořit lepší šanci pro pozitivní průlom, východisko ze slepé uličky, do které se galaktické konflikty dostaly.

Pamatujte, že všechny věci jsou vzájemně propojené. Existuje úroveň, na které pozemské a galaktické duše byly a jsou vedeny stejným záměrem. Je to andělská úroveň. Každá duše je v nejhlubším jádru andělem. (Viz poselství „Čas, multidimenzionalita a vaše světelné Já”.) Na andělské úrovni galaktičtí válečníci i pozemské duše souhlasili, že se zúčastní kosmického dramatu, který jsme vykreslili výše.

 

                                                                                    21

 

Galaktický zásah nejen že „pomohl“ Zemi stát se tavícím kotlem, kterým měla být, ale stejně tak označil počátek nového typu vědomí uvnitř galaktických válečníků. Nepředvídatelnými způsoby to označilo konec stádia ega, konec jejich dospělosti a počátek něčeho nového.

 

Konec stádia ega pro Pracovníky Světla

Intergalaktické války dosáhly mrtvého bodu předtím, než Země vstoupila do hry. Když byla bitva obnovena na Zemi, jednalo se vlastně o její přenesení na Zemi. S tímto přenesením se začalo v galaktickém vědomí něco měnit. Čas galaktických válek byl u konce.

Ačkoli galaktické duše zůstávaly na Zemi s lidstvem aktivně zapojeny, pomalu ustupovaly do role pozorovatele.   V této roli si začaly uvnitř svého bytí uvědomovat určitý druh únavy. Cítily uvnitř prázdnotu. I když boje a válčení pokračovaly, už je to nefascinovalo tolik jako dřív. Začaly si pokládat filozofické otázky jako: jaký je smysl mého života; proč neustále bojuju; skutečně mě dělá moc a síla šťastným? Zvyšováním těchto otázek jejich únava z válek sílila.

Galaktičtí válečníci postupně dosahovali konce své fáze ega. Nevědomě přemístili energii ega a boje o moc na Zemi, na místo, které bylo této energii energeticky otevřeno. Lidské duše v té době zrovna vědomí stádia ega začínaly prozkoumávat.

Ve vědomí galaktických válečníků se vytvořilo jisté místo: místo pro pochyby, místo pro přemítání. Vstoupili do transformační fáze, kterou popíšeme následujícími charakteristickými kroky:

1. Být nespokojený s tím, co nabízí vědomí založené na egu, touha po „něčem jiném“: počátek konce.

2. Uvědomování si svých vazeb na vědomí založeném na egu, rozpoznání a opuštění emocí a myšlenek, které s tím souvisí: prostředek konce.

3. Nechat staré energie založené na egu uvnitř sebe zemřít, zbavení se ochranného obalu a stát se novým Já: konec konce.

4. Probuzení vědomí založeného na srdci motivovaného láskou a svobodou; pomáhání ostatním v jejich přeměně.

Tyto čtyři kroky označují přeměnu vědomí založeného na egu k vědomí založeném na srdci. Pamatujte prosím na to, že jak Země, tak i lidstvo a galaktické říše, touto fází prochází, pouze ne současně.

Planeta Země nyní prochází krokem 3. Mnoho z vás Pracovníků Světla jste u třetího kroku taktéž, v souladu           s vnitřním procesem Země. Někteří z vás stále bojují s krokem 2 a jsou zde i tací, kteří dorazili do bodu 4 a zakouší potěšení srdečné radosti a inspirace.

Velká část lidstva však vůbec netouží opustit vědomí založené na egu. Stále ještě nevstoupila do 1.fáze přeměny. Není to něco, co bychom měli soudit, kritizovat nebo se nad tím rmoutit. Zkuste se na to dívat jako na přirozený proces, jako je růst rostlinky. Nesoudíte rostlinku za to, že je pupenem namísto plně rozkvetlého květu. Zkuste to vidět v tomto světle. Činit morální rozsudky nad destruktivními následky vědomí založeného na egu je ve vašem světě způsobeno nedostatkem pochopení spirituální živosti. A co víc, oslabuje to vaši vlastní sílu, protože zlost a frustrace, které někdy cítíte, když se díváte na zprávy či čtete noviny, nemohou být transformovány do něčeho činorodého. Pouze vás vyčerpávají a oslabují vaši vlastní úroveň vibrací. Zkuste se na věci podívat s odstupem, z postoje víry. Pokuste se intuitivně pocítit spodní proud kolektivního vědomí, věcí, o kterých se těžko dočtete či o nich uslyšíte v médiích.

Nemá smysl snažit se změnit duše, které jsou stále lapené v realitě vědomí založeném na egu. Nechtějí vaši „pomoc,“ protože ještě nejsou otevřeni energiím založeným na srdci, které si vy – Pracovníci Světla – přejete s nimi sdílet. Ačkoli se vám zdá, že potřebují vaši pomoc, dokud ji nebudou chtít, tak ji nepotřebují. Je to takto jednoduché.

Pracovníci Světla skutečně rádi dávají a pomáhají, ale často ztrácejí v této oblasti míru soudnosti. To vede k plýtvání energie a může to mít za následek sebe pochybování  a zklamání na straně Pracovníka Světla. Prosím, používejte svoji pronikavost, protože touha pomoct se může stát pastí, která vám zabrání 3. krok přeměny skutečně dokončit.

 

                                                                                    22

 

Nyní dokončíme náš popis Pracovníků Světla na konci stádia ega. Jak jsme již zmínili, v té době jste spolu               s dalšími galaktickými říšemi zasahovali do lidstva, když vznikla podoba moderní lidské bytosti. Když jste začali čím dál víc hrát hru pozorovatele, přestalo vás bojování bavit.

Moc, po které jste tak dlouho toužili, skončila typem dominance, která zničila jedinečné a individuální vlastnosti, jež jste ovládali. A tak nemohlo do vaší reality vstoupit nic nového. Zabili jste vše, co bylo „jiné“. Tento způsob jednání učinil za chvíli vaši realitu statickou a předvídatelnou. Jakmile jste si uvědomili prázdnotu boje o moc, vaše vědomí se otevřelo novým možnostem. Vznikla touha po „něčem jiném“.

Dokončili jste 1. krok přeměny k vědomí založenému na srdci. Energie ega, které mohly po věky svobodně vládnout, se usadily a umožnily dát prostor „něčemu jinému“. Ve vašich srdcích se probudila nová energie, křehká jako květina. Jemný a tichý hlas s vámi začal mluvit o „domově“, o místu, které jste kdysi znali, ale časem na něj zapomněli. Pocítili jste uvnitř stesk po domově.

Stejně jako pozemské duše i vy jste měli zkušenost se stavem oceánské jednoty, ze kterého se rodí každá duše. Postupně jste se z tohoto oceánu vyvinuli v individuální útvary vědomí. Jako tyto „malé duše“ jste měli velkou chuť prozkoumávat, ačkoli jste zároveň uvnitř nesli bolestnou vzpomínku na ráj, který jste zanechali za sebou.

Když jste později vstoupili do vědomí fáze ega, tato bolest byla stále uvnitř vás. To, co jste se v podstatě pokoušeli dělat, bylo zaplnit toto prázdné místo ve svém srdci mocí. Hledali jste naplnění ve hře o boj a vítězství.

Moc je energie, která nejvíce vzdoruje jednotě. Používáním moci, se izolujete od „ostatních“. Bojem o moc se mnohem více vzdalujete od domova: od vědomí jednoty. Na dlouhou dobu vám byla skryta skutečnost, že vás moc vede pryč od domova, místo toho, aby vás k němu přibližovala, protože moc je silně protkána iluzemi. Moc může naivní a nezkušené duši snadno skrýt svou pravdivou tvář. Moc vytváří iluzi hojnosti, naplnění, poznání a dokonce lásky. Stádium ega je neomezeným zkoumáním oblasti moci: vítězství, ztráty, boje, dominance, manipulace, být pachatelem i obětí.

Během této fáze je duše na vnitřní úrovni trhána na kusy. Stádium ega způsobuje útok na integritu duše. Integritou myslíme přirozenou jednotu a celistvost duše. Se vstupem vědomí založeném na egu se duše dostává do stavu schizofrenie. Ztrácí svou nevinnost. Na jedné straně duše bojuje a vítězí; na straně druhé zjišťuje, že je špatné ničit a škodit ostatním lidským bytostem. Není to tak špatné podle nějakého objektivního práva či soudce. Ale duše sama podvědomě zjišťuje, že dělá něco, co je v kontrastu s její vlastní božskou přirozeností. V samotné povaze její vlastní božské podstaty je tvořit a dávat život. Když duše jednají z touhy po osobní moci, vynoří se hluboko v ní pocit viny. Znovu, neexistuje žádný vnější rozsudek, který by prohlašoval, že je duše vinna. Duše samotná si uvědomuje, že ztrácí svou nevinnost a čistotu. Zatímco duše usiluje o moc zvnějšku, zevnitř roste sžírající pocit bezcennosti.

Stádium vědomí založené na egu je přirozeným stupněm na cestě duše. Ve skutečnosti zahrnuje kompletní prozkoumání jednoho aspektu bytí duše: vůli. Vaše vůle představuje most mezi vnitřním a vnějším světem. Vůle je ta část vás samých, která soustřeďuje energii vaší duše do hmotného světa. Vůle může být inspirována touhou po moci nebo touhou po jednotě. To záleží na stádiu vašeho vnitřního uvědomění. Když duše dosáhne konce stádia ega, vůle se více a více stává prodloužením srdce. Ego nebo osobní vůle není zničena, ale plyne v souladu s moudrostí srdce a inspirací. V tomto bodě ego radostně přijímá srdce jako svého duchovního průvodce. Přirozená celistvost duše je obnovena.

Když jste vy, duše Pracovníků Světla, dorazily do 2. kroku přeměny z vědomí založeného na egu k vědomí založeném na srdci, cítily jste upřímnou touhu napravit to, co jste udělaly na Zemi špatně. Uvědomily jste si své špatné zacházení s lidskými bytostmi na Zemi a to, že jste bránily svobodnému projevu a vývoji těchto pozemských duší. Uvědomily jste si, že jste poškodily život samotný tím, že jste se ho snažily manipulovat a kontrolovat dle svých potřeb. Chtěly jste vyprostit lidské bytosti z pout strachu a omezení, která jim přinesla do života mnoho temnoty, a cítily jste, že byste mohly v tomto ohledu vykonat nejvíc, kdybyste se samy do lidských těl inkarnovaly. A tak, abyste mohly transformovat stvoření zevnitř, inkarnovaly jste se do lidských těl, jejichž genetické složení bylo částečně vytvořeno vámi samotnými. Duše, které přišly na Zemi s tímto posláním, plánovaly šířit Světlo do svých vlastních zmanipulovaných výtvorů.

 

                                                                                        23

 

Z tohoto důvodu jsou nazývány Pracovníky Světla. Rozhodli jste se to udělat – a zaplést se do celé série pozemských životů – z nově narozeného pocitu zodpovědnosti a ze srdečné touhy vzít toto karmické břemeno na sebe tak, abyste mohli zcela propustit minulost.

                                                                                        ***

     Moje poznání: Tyto důležité a zcela zásadní informace doplňuji o další mé poznání, které s dušemi souvisí:

- Duše oživují všechny životní formy. Bez duše nemůže existovat život!

- Duše jsou samostatné entity a nejsou totožné s Tvořiteli.

- Duše se evolučně vyvíjí a je nadána inteligencí. To je velmi důležitá vrstva skryta vědeckému poznání.

- Duše, které se vtělovaly do nižších forem života, představovaly dvojjedinost – duši a mysl. Duše samotná obsahovala vědomí, podvědomí, životní cíl, auru, základní čakru.

- Duše jsou multidimenzionální entity a vnímají svoje bytí jako bytí bez času.

- Duše mohou pobývat v jednoduchých formách i miliony let.

- Duše sama rozhoduje, kdy chce ukončit své bytí v určité životní formě.

- Duše, které byly součástí i jednoduchých forem života se staly později i součástí trojjediné lidské bytosti.

 

                                                                                    ***

Channeling Země skrze Pamelu Kribbe „Dokončení cesty duše“ (Srpen 2009)

Drahé lidské dítě,

hovořím k tobě Já, Země. Jsem tvojí matkou a držím tě ve svém klíně po celý tvůj život. Jsi mnou ochraňováno, i když si to neuvědomuješ a jsi příliš zaneprázdněné a uchvácené svými každodenními záležitostmi. Držím tě a pozívám tě, aby ses se mnou spojilo, neboť si přeji probudit tvoji paměť a něco ti připomenout. Je to něco starého a drahocenného, jenž se zdá být v moderním světě zapomenuto. Je to o přirozeném bezpečí bytí na Zemi.

Aby sis připomnělo přirozené bezpečí bytí, stačí se podívat na přírodu kolem sebe. Pozoruj roční období, jak samy od sebe přichází a odchází, pozoruj rostliny a zvířata, jak žijí svůj každodenní život, naslouchej šelestění větru nebo bublání vody. Takto si snadno připomeneš, že nejdůležitější věci v životě se dějí automaticky jako důsledek toho, že příroda plyne svým tempem. Příroda je všude kolem a stejně tak v tobě, protože máš také svoji přirozenost a ta je součástí přírody jako celku.

Zvláště na západě jste se příliš zaměřili na žití z hlavy a zapomněli na to, že jste přírodní bytosti stejně jako rostliny a zvířata. Podívejte se na zvířata, jak se přirozeně vzdávají životu. Nemohou konat jinak. Znají emoce jako strach a vzdor, ale nemohou se životu bránit tolik jako lidé. Lidské bytosti mohou nadměrným přemýšlením vytvářet klec pro svoji vlastní přirozenost a to po chvíli způsobí problémy. Život nemůže být organizován a kontrolován lidským myšlením. Prvotní síly přírody jsou ohromnější než to. Dříve či později to zjistíte. Nastane chvíle, ve které se budete muset vzdát přírodě.

Často takové chvíle dosahujete prostřednictvím krize, situace, kdy uvíznete a která od vás žádá, abyste se zbavili kontroly, neboť již nemůžete ovládat věci uvnitř nebo okolo sebe. Zbavení se kontroly bolí a může to být boj. Přesto vás přivede domů. Myslíte si, že jste ztraceni a topíte se v chaosu, ale ve skutečnosti se přibližujete přirozenému bezpečí samotného Bytí. Život vás drží a miluje. Krize se často zdají být kruté a nespravedlivé, ale ve skutečnosti uvnitř vždy nesou přírodní, či chcete-li Božské pozvání, které praví: „vrať se domů, vrať se zpět ke mně“. Uvnitř krizí je vedoucí ruka, která se snaží vás podpořit a ukázat vám cestu.

Vy všichni, co tohle čtete, jste na vnitřní cestě k celistvosti a k naplnění sebe sama. Usilujete o to, abyste přivedli svou duši k životu v lidském těle z masa a kostí. Na této cestě procházíte různými fázemi. Duše se ztělesňuje – či sestupuje do – těla v různých stupních. Když vaše vnitřní cesta teprve začala, pravděpodobně se s ní budete seznamovat prostřednictvím své hlavy. Například, můžete být přitahováni k jistým knihám či lidem, kteří vnáší zcela jiné světlo na myšlenky a hodnoty, které jste vždy braly za samozřejmost. Můžete být otřeseni jejich novými myšlenkami a přesto podivně přitahováni. Bude vás fascinovat číst a slyšet o tom více. Propustíte některé z nejstrnulejších struktur myšlení a otevřete se něčemu novému. Čtení a mluvení s jinak smýšlejícími lidmi může být v tomto procesu užitečným podnětem. Takto začíná vnitřní cesta mnohých. Hltáte spirituální knihy jako sušenky. Uvnitř vás se chce něco probudit a změnit, a to se nejdříve projeví jako potřeba po novém způsobu myšlení.

 

                                                                                     24  

 

Po nějakém čase začnete toužit po něčem větším. Začnete přemýšlet: dobře, chápu, o čem se v těch knihách hovoří, ale jak to všechno aplikuji na svůj vlastní život? Jak tyto vědomosti zrealizuji a jak je doopravdy převedu do svých pocitů a činů na Zemi? Tato otázka vás může pronásledovat a dohnat k zoufalství, ale nemůžete život nutit. Přesto dojde k jistému okamžiku, kdy se ve vašem životě něco stane a pomůže vám učinit průlom od hlavy k srdci. Často je to nějaký druh krize. Mohou se odehrát změny v zaměstnání, vztazích, zdraví nebo může dojít ke ztrátě milované osoby. Ať je to cokoli, v jisté chvíli ve vás vyvstanou pocity, které jsou tak intenzivní, že nemohou být ignorovány. Musíte je připustit a dovolit transformaci, aby se odehrála. To je tehdy, když se vaše duše inkarnuje hlouběji do vašeho srdce.

Nejdříve duše sestoupila do vaší hlavy, inspirovala vás, abyste přijali nové myšlenky skrze knihy, rozhovory, atd. Pak duše klepe na dveře na hlubší úrovni, úrovni pocitové. Seznámíte se s vrstvami emocí, které jste předtím neznali. Krize tohle podnítí; může přinutit staré emoce z dětství, aby přišly na povrch, možná i vzpomí z dřívějších životů. Budete tyto vrstvy emocí zkoumat a tak se střed vašeho srdce otevře. Vaše duše se inkarnuje ještě hlouběji, naplňujíc srdeční čakru svou energií.

Transformace, která se v této fázi odehrává, může dát vzniknout několika komplikacím. Začnete se dívat na svět jinými očima a vaše vztahy s druhými se změní stejně tak. Hluboko uvnitř se probouzí vědomí jednoty. Vědomí jednoty znamená, že si uvědomujete, že všichni z nás, lidé, zvířata, rostliny, příroda jsme vzájemně spojeni božskou silou, že jsme provázáni a všichni jsme si zrcadlem. Toto uvědomění může být silné a pro mnohé z vás může průlom z hlavy do srdce způsobovat ohromnou vnitřní citlivost. Tato vysoká citlivost může vytvářet nerovnováhu. Hranice s druhými se zastřou, můžete přijímat emocionální záležitosti druhých lidí nevěda, jak je propustit a vaše nálady se mohou pohybovat od velmi krásných k velmi nízkým. Průlom od hlavy k srdci, i když mocný a podstatný, přesto není poslední fází v inkarnaci duše. Duše chce sestoupit ještě hlouběji, do břicha.

Když duše sestoupila na úroveň vašeho srdce, částečně jste se probudili. Jste si vědomi svých pocitů, odvážíte se pohledět na své emoce, jste připraveni jít dovnitř a čelit vnitřním zraněním. Stejně tak se však cítíte oslabeni svoji vysokou citlivostí a labilitou, která díky tomu nastává. Protože je vaše srdce plné pocitů, ztrácíte chvíle uzemnění, a to může být těžké. To se děje mnohým z vás. Když se srdeční centrum radikálně otevře, vaše citlivost se vám může zdát přespříliš a vy se můžete chtít stáhnout ze světa. Nebudete se již vyjadřovat tvořivě, neboť toho bude příliš a bude to příliš silné. Tohle může způsobit, že se budete cítit úzkostlivě a na dně.

Odpověď na tento problém není jít zpět do hlavy. Odpověď je ve vašem břiše. Jste připraveni pro další krok v inkarnačním procesu duše: v přeměně od srdce k břichu. Duše chce proudit ještě hlouběji do vašeho těla. Uprostřed vašeho břicha je místo či bod ticha. Nyní, jak o tom mluvím, běžte do tohoto bodu svým vědomím. V tomto prostoru neexistuje jazyk, žádné myšlení, žádné koncepty. Můžete slyšet šelest větru nebo zvuk vln. Tyto zvuky vám mohou pomoci uvědomit si ticho, které je uvnitř tohoto centra.

Na této úrovni se stává vaše vědění a cítění instinktivní, anebo se dá říci, druhou přirozeností. Neexistuje zde potřeba myslet nebo dokonce cítit. Je přítomno hluboké vědění, z kterého jednáte, a život skrze vás proudí snadno. Vaše duše se vám pak stává přirozenou, sestupuje na úroveň instinktivního vědomí. To vám dává rovnováhu, kterou potřebujete! Můžete zůstat ve středu a klidní uprostřed náročného a neklidného prostředí. Vaše pocitové centrum (vaše srdce) se chce spojit s vaším břichem, abyste se skutečně zakotvili a cítili se na Zemi bezpečně.

Pojďme nyní navštívit toto místo ve vašem břiše. Věřte, že tam je. Řekněte své duši, že je zde vítána. Dovolte své duši proudit z vaší hlavy, kde inspiruje vaše myšlení, ke svému srdci, kde vyzařuje lásku a laskavost  k vašemu břichu, kde vám dává víru, sebeúctu a hluboké vnitřní vědění, že jste tím, kým jste a že jste skvělí takoví, jací jste. Pociťte, jak se vám otevírá břicho. Vnímejte, jak zlaté světlo vaší duše stéká k vaší kořenové čakře a spojuje se se mnou, se Zemí. Běžte hluboko dovnitř. Buďte centrem ticha a vězte, že odtud vaše vysoká citlivost bude vyvážena mírem a tichem. V tomto rovnovážném stavu, poznáte, jak stanovit kolem svých pocitů hranice. Poznáte, kdy se otevřít a kdy udržovat odstup a zůstat při sobě. Určujete, kdy říci „ano“ a kdy říci „ne“, kdy se spojit a kdy propustit. Klíč je ve vašem břiše.

 

                                                                                       25

 

Všechny vás zdravím. Moje láska a soucit jsou vám vždy nablízku. Hraji tuhle hru společně s vámi a jsem její součástí. Jste překrásné a drahocenné lidské bytosti. Mějte víru v krásu a sílu nástrojů, které jsou vám dostupné, nástrojů myšlení, cítění a bytí.

Miluji vás.

Moje poznámka: Duchovní podstata planety Země má také jméno  „Matka Země“ nebo „Lady Gaia“.

 

                                                                                        ***

     Ad. 3 Boží trojjedinost, lidská trojjedinost

 

     V souvislosti s úlohou a posláním duší je nyní potřeba poznat a pochopit Boží trojjedinost a lidskou trojjedinost.

     Moje poznání: Jako lidé žijeme v relativním, duálním a lineárním světě, charakterizovaném jako 3D, nebo spolu s časem jako časoprostor 4D. To co vnímáme, vnímáme jen omezenými smysly, takže obraz celého stvoření je neúplný. Ve skutečnosti je celé stvoření 12D.

.

     Vše co existuje ve Stvoření je energie a její vibrace.

     Ve skutečnosti je celé Stvoření kvantové a sestává ze dvou základních multiverz, jen ze dvou, které se navzájem prolínají a prostupují. My, lidé, nedokážeme, až na výjimky, vnímat jemnohmotné multiverzum a dokážeme pozorovat a vnímat jen hmotné multiverzum. Vše je ale viditelné na kvantové úrovni bytostmi z duchovního světa.

 

     Boží trojjedinost –Boží trojice

     Vysvětlení pojmu Boží trojice je učiněno přímo Bohem v knize 2.1 „Hovory s Bohem I“. Otázky autora jsou  psány kurzívou.

     Ve sféře absolutna nejsou zkušenosti a zážitky, je tam jen vědění. Vědění je božským stavem, ale největší radost je z bytí. Bytí lze dosáhnout jedině zkušeností. Evoluce postupuje takto: vědění, zakoušení, bytí. Toto je Boží trojice – trojjedinost, kterou je Bůh.

     Bůh Otec je vědění – rodič všeho pochopení, otec veškeré zkušenosti, neboť nemůžete zakoušet a prožívat to, co neznáte.

     Bůh Syn je zakoušení – ztělesnění všeho, co o sobě Otec ví, neboť nemůžete být tím, co jste nezakusili.

     Svatý duch je bytí – odtělesnění všeho, co syn zakusil; jednoduché a znamenité bytí, které je možné jedině skrze vzpomínky na vědění a zakoušení. Toto jednoduché bytí je blaženost. Je to Boží stav, v němž se nachází Bůh, když poznal a zakusil sám sebe. Právě po tom Bůh toužil na počátku.

     Užívám zde obrazné řeči vašich posledních posvátných knih. Starší posvátné texty užívaly podobenství matky a dcery. Ani jedno podobenství není správné. Vaše mysl nejlépe pochopí vztah mezi rodičem a potomkem. Nebo mezi tím, co dává něčemu vzniknout, a tím, co vzniká.

     Přidáním třetí části trojice dostaneme tento vztah: To co dává něčemu vzniknout, To co vzniká, To co je. Tato trojjediná realita je charakteristickým znakem Boží podstaty. Je to Boží struktura. Tuto trojjedinost nacházíme všude ve sféře posvátného. Nelze se jí vyhnout, jakmile se začnete zabývat otázkami času a prostoru, Boha a vědomí a všech jemných vztahů. 

     Tuto trojjedinost uznávají všichni, kteří se zabývají studiem jemných životních vztahů. V otázkách jemných vztahů jsou tyto vztahy vždy triadické, zatímco v otázkách hrubých vztahů jsou vztahy dyadické. Ve sféře hrubých vztahů, nemůže existovat žádný pojem bez svého protikladu. Ve sféře posvátných vztahů neexistují protiklady. Všechno je jedno a všechno se pohybuje v nekonečném kruhu.

     Říkám vám tohle: JSEM TO, CO JSEM. A VY JSTE TO, CO JSTE. Nemůžete nebýt. Můžete změnit svou formu jakkoli, ale nemůžete nebýt. Nemusíte však vědět, čím jste – tak zakoušíte jen polovinu.“

     To by bylo peklo.

     „Přesně tak. Nemusíte tak žít navždy. Abyste se dostali z pekla – abyste se dostali z nevědomosti – musíte opět vědět. Je mnoho způsobů a míst (dimenzí), kde to můžete udělat. Právě teď jste v jedné z těchto dimenzí (na Zemi).“

     Takže peklo neexistuje – ne opravdu. Není žádné místo nebo dimenze, do které bychom byli navždy odsouzeni!

     „Jaký by to mělo smysl? Jste však omezeni svým poznáním – neboť vy – my – jsme bytosti, které vyjadřují samy sebe.

     Nemůžete být svým já, dokud nevíte, čím je. Proto vám byl dán tento život – abyste se mohli skutečně poznat. Pak poznáte, čím skutečně jste, a vytvoříte své já – a kruh se opět uzavře….jenže tentokrát větší.

 

                                                                                    26

 

     A tak se neustále vyvíjíte. Tento vývoj nemá žádné hranice.“

     Tím chceš říci, že se mohu stát – odvážím se to vyslovit – dokonce i Bohem…. Jako jsi ty?

     „Co si o tom myslíš?“

     Nevím.

     „Dokud to nevíš, Bohem se stát nemůžeš. Vzpomeň si na onen trojúhelník – na Svatou trojici: duch-mysl-tělo. Užívej vašeho symbolismu:

 

DUCH SVATÝ = INSPIRACE = MYŠLENKA

OTEC = RODIČOVSTVÍ = TVŮRČÍ AKT

SYN = POTOMEK = ZKUŠENOST

 

     Syn zakouší realizaci tvůrčí myšlenky, která byla pojata Duchem svatým. Umíš si představit, že bys byl jednoho dne Bohem?“

     Ve své nejdivočejší představivosti.

     Dobře, neboť vám říkám tohle: Už jste Bohy. Ale nevíte to. Neřekl jsem vám, že jste Bohové?“

 

                                                                                    ***

     Moje poznámka: Na základě předchozího textu jsem pochopil Boží trojjedinost také takto:

- Bůh představuje také celou hmotnou část Stvoření, Bůh je Stvoření. Je to Jeho tělo a my jsme součástí Božího těla.

- Duch svatý je Boží mysl, Boží vědomí a Boží duše. Jsou to globální kvantová pole, která řídí a ovlivňují všechna lokalizovaná kvantová pole všech individuálních částí stvoření. Duch svatý je Stvořitel. Naše duše je součástí Boží duše.

- Syn je Boží jiskra – Vyšší Já - Duch v individualizované duši – esence životní energie.

     Ježíš používal ve svých vystoupeních  oslovení „Otče“. Tento důvěrný vztah představuje celistvý souhrn Boha a Ducha svatého.

 

       Bůh Otec

 

      Bůh Otec – Stvořitel všeho a všech je všemohoucí, vševědoucí, všudypřítomný, všemilující. Je kvantový, proto ho nemůžeme nikdy poznat na úrovni 4D. Jeho součástí jsou také kvantová pole Boží energie, Boží lásky, Boží mysli, Božího vědomí.  Také bytosti přebývající v Božských sférách, ve Světle a také v astrálu, jsou kvantové.

     V kvantovém světě neexistuje čas ani určité místo. Ale vše co Stvoření obsahuje je tělem Boha a všechny duše jsou individualizované částí Boží duše. Hmotné tělo je „ponořeno“ do individualizované duše.

     Na „počátku věků“ = vždy, byl Bůh přítomen v absolutní sféře. Existoval bezčasový, nekonečný prostor a spolu s Bohem tvořili jsoucno, absolutní sféru. V absolutní sféře existuje jen přítomný okamžik. Čas neexistuje, a tím všechno existuje současně. Čas není pohyb, ale pole, kterým se pohybujeme v relativním světě.

     Bůh odloučil ze své podstaty, nesmírně dávno, nejdříve nesmírné množství částí, které nazýváme duchy nebo také jiskrami Božími, a spolu byli v absolutním světě – ráji, kde existovalo jenom vědění a láska. Protože tam nebylo nic jiného než láska, nemohli duchové procítit tuto lásku v neexistenci něčeho, co láska není.

     Vědění je božským stavem, ale největší radost je z bytí. Bytí lze dosáhnout jedině zkušeností. Evoluce postupuje takto: vědění, zakoušení, bytí.

    Duchové si vyprosili u Boha, v souladu s jeho Božím plánem, aby mohli zakoušet a prožívat bytí.

    Proto Bůh stvořil fyzický vesmír, do kterého měli duchové vstupovat také v hmotných tělech a systém relativity, který jej řídí. Po rozhodnutí Stvořitele, jak chce sám sebe prožívat, došlo k „velkému třesku“.

   Bůh svou myslí vytvořil vesmírné a fyzikální zákony, které dávají vesmíru také tvar jeho časoprostoru, ve kterém probíhá velmi mnoho dějů automaticky – podvědomě. (Více je obsaženo v mém textu „Velký interdimenzionální posun“.)

 

     Bůh o sobě v knize 2.2 „Hovory s Bohem III“ říká autorovi:

 

     „Každý člověk je stvořený Bohem. Ty jsi já. Skrze tebe se v tuto chvíli realizuji. Ale neměj strach, že mě omezuješ. Neboť já jsem neomezený. A nikdy jsem omezený nebyl. Myslíš, že ty jsi jediný, koho jsem si vybral? Myslíš, že jsi jediná bytost, kterou jsem naplnil svou Boží esencí?

     Já jsem v každé květině, v každé duze, v každé hvězdě na obloze, jsem na všech planetách obíhajících kolem hvězd.

    Jsem šepot větru, jsem teplo vašeho slunce, jsem neuvěřitelná dokonalost každé sněhové vločky.

     Jsem vznešenost orlího letu, jsem nevinnost laně v poli, jsem odvaha lva, jsem moudrost vašich předků.

 

                                                                                    27

 

     A nejsem omezen na druhy projevů známé na vaší planetě. Nevíte, kdo jsem, jen si to myslíte. Ale nemyslete si, že jsem omezen jen na vás, že moje Boží Esence – Nejsvětější Duch – byl dán jen vám a nikomu jinému. To by byla velice arogantní a zároveň mylná myšlenka.

     Moje bytí je ve všem. Naprosto ve všem. Všechno je realizací Boží podstaty. Jsem všechno. Neexistuje nic, co nejsem a něco, co nejsem, neexistuje.

     Stvořil jsem vás proto, abych si mohl uvědomovat a prožívat sám sebe, jako stvořitele vlastní existence.

     Jedním aspektem Boha, jejž mohla stvořit jen velice mimořádná bytost, je můj aspekt Stvořitele.

     Nejsem Bůh vaší mytologie a nejsem ani Bohyně. Jsem Stvořitel – ten, který tvoří. A přece chci poznat sebe ze své vlastní zkušenosti.

     Jako si uvědomuji svou dokonalost skrze dokonalou strukturu sněhové vločky, svou krásu skrze krásu růže, tak si uvědomuji svou tvůrčí schopnost – skrze vaše tvůrčí schopnosti.

     Vám jsem dal schopnost vědomě vytvářet svůj vlastní život, což je schopnost, kterou mám já.

     Skrze vás poznávám všechny aspekty své existence. Dokonalost sněhové vločky, nesmírná krása růže, odvaha lva, vznešenost orla, to všechno je ve vás. Do vás jsem vložil tohle všechno – a ještě něco navíc; schopnost uvědomovat si to. Tak jste se stali vědomými bytostmi. Tak jste dostali ten nejkrásnější dar, neboť si uvědomujete svou existenci – která je přesně tím, co jsem já.

     Já jsem sám sebou, a uvědomuji si, že jsem sám sebou.

     To je smysl prohlášení: Jsem, to co jsem.       

     Vy jste onen aspekt Boha, který si uvědomuje svou existenci.

     A to, co vědomě prožíváte (a co já prožívám skrze vás), Jsem já, jenž vytváří sám sebe.

     Existuji v neustálém procesu vytváření své vlastní existence.

     Všichni kolektivně vytváříte mou existenci. Děláte to individuálně, když se rozhodujete, čím jste jako jedinci, a kolektivně, když se rozhodujete, čím jste jako lidstvo.

     Jsem kolektivní vědomí existence lidstva.“ 

                                                                                            ***

    Moje poznámka:  Některá náboženská učení vydávají ve svých „Svatých knihách“ planetu Zemi za jedinou planetu obydlenou lidmi v celém Vesmíru.

     Dnes už ale víme, že počátky našich lidských dějin jsou spojeny s návštěvou mimozemských bytostí z několika planet, z nichž důležité byly zejména návštěvy bytostí ze souhvězdí Siria a Plejád. Bytosti ze souhvězdí Siria se zapříčinily, před cca 250 tisíci léty, o vznik člověka, tak jak je to známo z nálezů koster v oblasti jihovýchodní Afriky. První lidé, kteří vznikli na Zemi, byli tmavé pleti. Bytosti z Plejád ve svém poslání způsobili před cca 90 tisíci léty, že postupně zůstal na Zemi jen jeden typ člověka. Tento člověk získal dokonalou DNA, která mohla obdržet také potřebné otisky z lidské duše. To souviselo s významem toho, čím se má stát člověk a planeta Země.

     Také v bibli jsou uvedeny informace o bozích, kteří působili na Zemi a kteří mají název Elohimové. (Více lze nalézt na mém webu v textu Nefilim, Elohím, Jahve a Jahwe – stručná historie příchodu mimozemšťanů na planetu Zemi.)

     Dle Božího plánu byla uskutečňována reinkarnace bytostí, které už obsahovaly v sobě ducha – jiskru Boží a jejich myšlenky, činy a skutky podléhaly jako důsledky a následky tomu, co je nazýváno karmou.

     Tento Boží plán byl znám pod mnohými názvy v některých východních náboženstvích a také u některých osvícených bytostí v rámci učení judaismu.

 

     Co je nesnadné pochopit v našem reálném světě 4D je jednodušší pochopit na kvantové úrovni, protože všechny duchovní bytosti, ať už mají jakékoliv jméno, jsou multidimenzionální bytosti, které se mohou rozdělit a mohou být současně na více „místech“ a mohou tvořit myšlenkou. Ve skutečnosti na kvantové úrovni neexistuje ani čas ani místo. Vše probíhá v jednom přítomném okamžiku a vše je jedním. Všichni jsme součástí jednoho celku, kterým je Bůh.

 

       Lidská trojjedinost

     Moje poznání: Abychom mohli také pochopit, co znamená lidská trojjedinost a také Boží trojjedinost, vyjdeme z poučení, které se nám dostává mimo jiné od multidimenzionální bytosti, která má jméno Kryon. Informace přicházejí formou channelingů. (Téměř všechny „svaté knihy“ v historii lidstva byly napsány na základě channelingů.)

      Z těchto channelingů, (které jsou uvedeny v příloze tohoto textu), vyplývají následující úžasná sdělení:

- Každý náš život je ve Světle pečlivě připravován a plánován i za účasti hlavních bytostí, se kterými

 

                                                                                        28

 

máme prožít a projít určité lekce související s minulými životy, jejichž energie se přenáší do nového života. Často jsou to naší přátelé a členové rodin z minulých životů, se kterými se budeme opětovně setkávat, aniž bychom to tušili, a karmicky vyrovnávat to, co jsme udělali nebo nestačili udělat v minulém životě. Mluvíme zde o reinkarnaci a karmických následcích.

- Ve stvoření žije velmi mnoho druhů bytostí. Některé jsou pouze uměle stvořeny, mají tělo ale nemají duši. Některé bytosti mají jen inteligenci a logiku, ale nemají intuici. Některé bytosti nemají emoce, jako je láska, soucit. Některé bytosti mají duši a podléhají inkarnaci.

 

- Všichni lidé na Zemi jsou součástí Božího svatého plánu a mají duši.

- Všichni lidé jsou na planetě Zemi jako součást testu Země.

- Země je jediná planeta, která má bytosti jako je člověk. To znamená, že lidé na jiných planetách mají odlišnosti.

- Země reprezentuje jediné místo, které má možnost volby své vibrace jako planeta, a která může změnit svůj vlastní čas, pokud chceme.

- Jsme jediné bytosti, které mohou dosáhnout duchovního mistrovství, pokud se tak rozhodneme.

- Jsme jediné bytosti, které mají schopnost vytvářet myšlenky, které mohou měnit hmotu nebo eliminovat nemoc v našich buňkách, přes svoje DNA procesy.

- Reprezentujeme jedinou planetu svobodné volby, přesto rozhodnutí, která činíme, ovlivní i jiné planety.

- Jsme jediná planeta s lidstvem, které věří v život po životě a jejichž geny obsahují kód, který hledá Boha.

- Naším lidským úkolem je objevit mistrovství uvnitř nás do takového stupně, že se propojíme s naším duchem, naším Vyšším Já.

- Na úrovni naší duše a ducha jsme všichni Boží synové a dcery.

- Jsme ve Stvoření jedinečná planeta, s jedinečnými lidskými bytostmi a jedinečným úkolem.

 

       Reinkarnace

     Křesťanští otcové se dopustili velké chyby tím, že prohlásili reinkarnaci za herezi a v Novém zákoně zůstaly o možnosti reinkarnace jen dvě zmínky. Ve skutečnosti je reinkarnace součástí Božího plánu. 

 

     Informace o Božím plánu a reinkarnaci je obsažena v knize 2.2 „Hovory s Bohem III“.

     Zde budu citovat otázky autora psané kurzívou a následné odpovědi Boha.

 

     Některá náboženství tvrdí, že reinkarnace je falešná doktrína, že člověk může mít jen jeden život, jednu šanci.

     „To vím. Ale ve skutečnosti je to jinak.“

     Jak se tak mohou mýlit? Jak to, že neví něco tak základního?

     „Nesmíš zapomínat, že mnoho vašich náboženství je založeno na strachu z trestajícího Boha. Strachu používali vaši kněží, když chtěli přesvědčit lidi, aby respektovali slovo Boží. Strachu používala církev k tomu, aby si získala a ovládla věřící.

     Jedna církev dokonce tvrdila, že vás Bůh potrestá, když nebudete chodit v neděli do kostela. Nechodit do kostela byl hřích. Nesměli jste chodit do jakéhokoliv kostela. Museli jste chodit do kostela vaší církve. Jít do jiného kostela byl hřích. Většina lidí přijala doktrínu trestajícího a pomstychtivého Boha. Lidé nevěřili, že mohou být dobří sami od sebe. Proto museli vytvořit náboženství, které učilo doktrínu trestajícího boha.

     Myšlenka reinkarnace však všechno zkomplikovala.“

     Jak? Co je na ni tak hrozného?

     „Církev prohlašovala, že musíte být hodní a poslušní, nebo vás Bůh potrestá. A najednou se objevili hlasatelé reinkarnace, kteří vám říkali: „Až zemřete, dostanete další šanci. A potom ještě další šance. Nemějte strach. Dělejte to nejlepší, co můžete. Nenechte se ochromit strachem. Slibte si, že se zlepšíte a snažte se to dodržet.“

     O tom samozřejmě prvotní církev nechtěla nic slyšet. Proto udělala dvě věci: prohlásila doktrínu reinkarnace za herezi a zavedla zpověď. Zpověď měla dát věřícímu to, co mu reinkarnace slibovala. Tj. měla mu dát další šanci. Takže kdo nechtěl být potrestán, musel se přiznat ke svým hříchům. Jedině pak mu bylo odpuštěno.

     Ano, ale byl v tom jeden háček. Odpuštění nemohlo přijít přímo od Boha. Bylo dostupné prostřednictvím církve, jejíž kněží ukládali hříšníkům „pokání“, jež museli vykonat. Církvi se to tak zalíbilo, že brzy prohlásila zpověď za povinnou. Nejít ke zpovědi byl hřích.

     Církev vyhlašovala další a další nařízení – často zcela bezdůvodná, jejichž porušení znamenalo věčné zatracení, pokud se věřící nevyzpovídal.

     Vznikl však nový problém. Lidé si mysleli, že mohou dělat cokoliv, pokud se k tomu u zpovědi přiznají. Přestali mít strach. Kostely se vyprázdnily. Lidé šli jednou za rok ke zpovědi, vykonali pokání, bylo jim odpuštěno a pokračovali stejně jako předtím. Bylo potřeba najít něco, co by v lidech opět vyvolalo strach. A tak byl vymyšlen očistec.“

 

                                                                                    29

     Očistec?

     „Očistec. Něco na způsob pekla, ale netrvalo to věčně. Bůh potrestal každého hříšníka bez ohledu na to, zda chodil ke zpovědi.

     Každá nedokonalá duše měla trpět podle toho, kolika a jakých hříchů se dopustila. Byly dva druhy hříchů: smrtelné a lehké. Ten, kdo se dopustil smrtelného hříchu a nepřiznal se před smrti, šel přímo do pekla.

     Kostely se opět naplnily. Zvýšily se také finanční příspěvky – neboť doktrína očistce zahrnovala možnost se vykoupit z utrpení.

     Podle učení církve si lidé mohli kupovat odpustky – ne sice přímo od Boha, ale od církevních hodnostářů. Odpustky osvobozovaly hříšníky od utrpení očistce, jež si za své hříchy zasloužili. Tyto úlevy však byly poskytovány jen některým lidem. Většinou těm, kteří darovali církvi opravdu významný příspěvek. Za nehorázné sumy se prodávaly takzvané všeobecné odpustky, které zaručovaly cestu přímo do nebe.

     Chudí venkované, kteří na odpustky neměli, ztratili víru v systém a kostely se opět začaly vyprazdňovat.

     Jak na to reagovala církev?

Církev začala prodávat modlitební svíčky. Lidé mohli přijít do kostela, zapálit si svíčku a pomodlit se za „ubohé duše v očistci“. Tím svým zesnulým zkracovali dobu trestu. Sice nemohli udělat nic pro sebe, ale zato mohli pomoci svým zesnulým.

     Spousty svíček blikaly za rudými sklíčky a spousty mincí padaly do kasiček jen proto, aby Bůh zmírnil utrpení duší v očistci.“

     Copak tomu lidé věřili?

     „Naprosto.“

     Pak není divu, že církev prohlásila reinkarnaci za nepravdivou.

     „To není. Ale já jsem vás nestvořil proto, abyste žili jen jeden život, abyste se dopouštěli nevyhnutelných chyb a nakonec doufali, že budete spaseni. Přemýšlel jsem o tom, ale nedovedu si představit, co bych tím sledoval.

     Ani vy to nevíte. Proto si neustále opakujete, že cesty Boží jsou nevyzpytatelné. Já však nedělám nic záhadného. Všechno co dělám, má nějaký smysl. V této trilogii (Hovory s Bohem) jsem ti už několikrát vysvětlil, proč jsem vás stvořil. Vysvětlil jsem ti smysl vašeho života.

     Reinkarnace do mého plánu dokonale zapadá, neboť mi umožňuje být tím, čím jsem, skrze vás a miliony dalších vědomých tvorů, jež jsem přivedl do vesmíru.

     Překvapuje mě, že o tom někdo může pochybovat. Existuje tolik věrohodných informací o zážitcích z minulých životů. Někteří lidé, kteří se vrátili, popsali své zkušenosti tak podrobně, že je nepravděpodobné, že by si to všechno vymyslili jen proto, aby oklamali výzkumníky nebo své milované.

    Ty jsi měl už 647 životů, když to chceš vědět přesně. Byl jsi v nich vším. Byl jsi králem i královnou, byl jsi nevolníkem, učitelem, studentem, mistrem. Byl jsi ženou i mužem. Bojovníkem i pacifistou. Hrdinou i zbabělcem. Vrahem i osvoboditelem. Mudrcem i hlupákem. Byl jsi vším.

     Takže cílem vaší duše je prožít všechno. Všichni se vyvíjíme. Všichni se něčím stáváme. Čím se stáváme? To nevíme! To poznáme, až se tam „dostaneme“. Jakmile si vytvoříme další vyšší představu o tom, kdo jsme, začneme vytvářet další a tak pokračujeme až do nekonečna. Takže… smyslem tvého života je být tím, čím opravdu jsi. Ostatně to děláš každý den, každým slovem, každou myšlenkou a každým činem.“

 

     Karmický zákon

     Působení karmického zákona, který úzce souvisí s reinkarnací, je popsáno ve velkém množství knih a velkém počtu článků. Informace o působení karmického zákona je také obsažena v knize 2.1 „Hovory s Bohem I“.

 

     Bůh v ní říká na otázku autora: „Proč je svět v takovém stavu?“

     „Svět je takový, jaký je, protože ve fyzické sféře nemůže být jiný. Zemětřesení a hurikány, povodně a tornáda a všechno, čemu říkáte přírodní katastrofy, jsou pohybem mezi jednou a druhou polaritou. Celý koloběh zrození a smrti je součástí tohoto pohybu. To vše jsou rytmy života, kterým je podřízeno všechno ve sféře hrubé reality, neboť život sám je rytmem.

     Nemoc je opakem zdraví a projevuje se ve vaší realitě na váš příkaz. Nemůžete být nemocní, aniž to na nějaké úrovni způsobíte, a můžete se opět uzdravit, jakmile se uzdravit chcete. Hluboká osobní zklamání jsou reakce, které si volíte, a světové katastrofy jsou výsledkem celosvětového vědomí.

     Z tvé otázky vyplývá, že tyto události úmyslně vyvolávám. Tak tomu však není, neboť já vás jen pozoruji, jak je vyvoláváte vy. Tyto události se však nesnažím zastavit, protože tím bych odporoval Vaší vůli. A to by vás připravilo o možnost zakusit Boží existenci, což je zkušenost, kterou jste si vy i já zvolili. Proto neodsuzujte všechno, co na světě považujete za špatné. Spíše se ptejte sami sebe, co považujete za špatné a co chcete udělat, abyste to změnili.

 

                                                                                    30

 

     Nehledejte odpovědi ve vnějším světě, místo toho se zeptejte své duše, „kterou část svého já chci poznat při této katastrofě, kterou stránku své existence chci projevit?“ Neboť život existuje jako nástroj, který jste si sami vytvořili, a všechny jeho událostí se vám prezentují jako příležitosti k tomu, abyste se rozhodli být tím, čím jste.

     To platí o všech duších. Z toho vidíte, že ve vesmíru nejsou žádné oběti, jsou jen tvůrci. Všichni velcí Mistři si to uvědomovali. Proto se žádný z nich nepovažoval za oběť – přestože mnoho z nich opravdu trpělo. Každá duše je Mistrem – i když ne každá si pamatuje svůj původ. Každá z nich si však vytváří podmínky pro dosažení svého nejvyššího cíle – v každém okamžiku.

     Proto neodsuzujte karmickou cestu, kterou si zvolili druzí. Nezáviďte druhým, když jsou úspěšní, a nelitujte je, když jsou neúspěšní, neboť nevíte, co duše považuje za úspěch a co za neúspěch.  Nedívejte se na nic jako na katastrofu ani jako na radostnou událost, dokud nepoznáte, k čemu taková událost slouží. Neboť je smrt katastrofou, jestliže zachrání životy tisíců lidí? A je život radostnou událostí, jestliže působí jen zármutek? Ale ani to byste neměli posuzovat; měli byste se radit se svou duší a umožnit totéž druhým.  Proto buďte světlem uprostřed temnoty a neproklínejte ji.“

     Chceš říci, že všechno špatné, co se nám děje, jsme si sami vybrali?

     „Ne všechno, co považujete za špatné, jste si sami zvolili. Alespoň ne vědomě. Nicméně je to vaším výtvorem. Stále jste v procesu vytváření. Jste velkým tvořivým strojem a neustále tvoříte tak rychle, jak myslíte. Události, podmínky, okolnosti – to vše se vytváří z vědomí. Individuální vědomí je velmi mocné. A masové vědomí je tak mocné, že může vyvolat události planetárního dosahu.

     Na světě však nejsou ani oběti, ani lotři. A vy nejste oběti rozhodnutí druhých. V jistém smyslu jste všichni vytvořili to, co se vám protiví – a protože jste to vytvořili, vybrali jste si to.

     Tohle je vyšší úroveň myšlení, jehož všichni Mistři dříve nebo později dosáhnou. Neboť teprve když přijmou zodpovědnost za všechno, mohou nabýt schopnosti změnit nějakou část.

     Dokud si myslíte, že existuje něco nebo někdo, kdo „vám to dělá“, zbavujete se schopnosti ovlivnit to. Jedině, když řeknete, „to jsem udělal já“, najdete sílu změnit to. Je mnohem snazší změnit to, co děláte vy, než to, co dělá někdo jiný. Všechno co děláte, děláte z jediného důvodu: abyste vyjádřili to, čím jste.                                       

     Když takto žijete, váš život je tvůrčí. Vytváříte sami sebe, takové, jací jste a jakými jste vždycky chtěli být. Chcete-li být správně reprezentováni, musíte se snažit ve svém životě změnit všechno, co neodpovídá obrazu vašeho já, který chcete promítnout do věčnosti.

     V nejširším smyslu jste si zvolili všechno „špatné“, co se děje. Chybou není to, že jste si to zvolili, ale to, že to považujete za špatné. Neboť, jestliže to považujete za špatné, musíte považovat za špatné také své já, neboť jste to vytvořili. Protože se však nemůžete považovat za špatné, popíráte své vlastní výtvory. A právě tato intelektuální a duchovní nepoctivost vám dovoluje přijímat svět, ve kterém existují takové podmínky, jaké existují.

     Přírodní katastrofy nezpůsobujete vy. Ovlivňujete jen to, do jaké míry se dotýkají vašeho života. Dějí se události, o kterých nikdo nemůže tvrdit, že jste je způsobili. Tyto události jsou vytvářeny společným vědomím lidstva. Celý svět je společně vytváří. Všichni se v těchto událostech pohybujete a každý rozhoduje o tom, čím je ve vztahu k nim.

     Nemůžete změnit vnější událost (neboť byla vytvořena všemi a vy nemáte dostatečně vyvinuté vědomí, abyste mohli individuálně změnit to, co bylo vytvořeno kolektivně), a proto musíte změnit svůj vnitřní vztah k této události. To je cesta k dokonalosti.

     Nic není bolestivé samo o sobě. Bolest je důsledkem špatného myšlení. Je to chyba v myšlení. Mistr může nechat zmizet tu nejhorší bolest. Tímto způsobem mistři léčí.

     Všechny myšlenky jsou tvůrčí a žádná není tak mocná jako první myšlenka. Proto se jí občas říká prvotní hřích. Prvotního hříchu se dopustíte, když je vaše první myšlenka mylná. Tento omyl se mnohonásobně zhorší, když si o něčem vytvoříte druhou nebo třetí myšlenku. Funkcí Ducha svatého je inspirovat vás k novému porozumění, které vás osvobodí od dalších omylů.

     V Božím světě nejsou žádné morální imperativy. Dělejte, co chcete dělat. Dělejte cokoli, co vás reprezentuje jako vznešenější verzi sebe samých. Ale neposuzujte a neodsuzujte, neboť nevíte, proč a za jakým účelem k něčemu došlo. Žehnejte všemu – neboť všechno je stvořením Božím.“ 

                                                                                  

     Řekl jsi, že v Božím světě neexistují žádné morální imperativy?

     „Ano, to jsem řekl.“

      Jak je to možné? Jestliže nejsou v tvém světě, kde by měly být?

     „V lidské představivosti.“

 

                                                                                    31

 

     Ale ti, co mě učili, co je špatné a co je dobré, mi říkali, že všechna morální pravidla pocházejí od Boha.

     „V tom případě se mýlili. Nikdy jsem nestanovil, co je dobré a co je špatné, co máte dělat a co dělat nemáte. Kdybych to udělal, připravil bych vás o největší dar, kterým je příležitost dělat, co uznáte za vhodné, možnost vytvářet sami sebe podle obrazu toho, čím opravdu jste.

     Říkat, že něco je „špatné“, by bylo totéž jako říkat, abyste to nedělali. Říkat vám, abyste něco nedělali, by bylo totéž jako vám něco zakazovat. Zakazovat vám něco by znamenalo omezovat vás. Omezovat vás by znamenalo odpírat vám realitu toho, čím skutečně jste a možnost ji vytvořit.

     Jsou lidé, kteří říkají, že jsem vám dal svobodnou vůli, ale titíž lidé tvrdí, že když mě nebudete poslouchat, uvrhnu vás do pekla. Jaká je to svobodná vůle? Není to výsměchem Bohu – nemluvě o skutečném vztahu mezi námi?“

 

     Co je peklo?                   

     „Peklo je prožitek nejhoršího možného výsledku vašich rozhodnutí a činnosti. Je to přirozený důsledek všech myšlenek, které popírají Boha nebo odmítají to, čím jste ve vztahu ke mně.

     Je to bolest, která je důsledkem nesprávného myšlení. Ale dokonce i výraz „nesprávné myšlení“ je nepřesný, neboť neexistuje nic, co by bylo nesprávné. Peklo je opakem radosti. Je to nespokojenost. Znamená to vědět, čím jste, ale nezakoušet to. Znamená to být něčím míň. To je peklo a vaše duše nezná nic horšího.

     Peklo však není oním místem, které jste si vymysleli, místem, kde vás spaluje věčný oheň a kde věčně trpíte. Jaký by to mělo smysl?

     Říkám vám, že po smrti vás nečeká nic z toho, co jste si vykonstruovali ve svých mytologiích založených na strachu. A přece existují duše tak nešťastné, tak nedokonalé, tak oddělené od Boží radosti, že je to pro ně peklem. Ale já vás do takového pekla neposílám, já vás takto netrestám. Vy sami si to způsobujete, kdykoli oddělujete své já od nejvznešenější představy o sobě samých, kdykoliv popíráte své já a kdykoliv odmítáte to, čím skutečně jste.

     Ale tak nemusíte žít věčně. Tak žít nemůžete, neboť není v mém plánu, abyste ode mne zůstali navždy odděleni. Něco takového je ve skutečnosti nemožné – neboť abyste toho dosáhli, nejen vy byste museli popřít to, čím jste, ale musel bych to udělat i já. To však nikdy neudělám. A pokud alespoň jeden z nás zůstane věrný této pravdě o vás, tato pravda nakonec zvítězí.“

 

     Jestliže však neexistuje peklo, znamená to, že si člověk může dělat, co chce, a nemusí se bát odplaty?

     „Potřebujete strach k tomu, abyste byli, dělali a měli to, co považujete za správné? Musí vám být vyhrožováno, abyste byli „dobří“? A co znamená být „dobrý“? Kdo určuje pravidla?

     Řeknu vám tohle: Vy sami si vytváříte pravidla. A vy sami posuzujete, jak je dodržujete. Neboť vy jste ti, kdo rozhodli o tom, čím skutečně jste – a čím chcete být. A vy jste jediní, kdo mohou posoudit, jak na tom jste. Nikdo jiný vás nikdy soudit nebude, neboť proč by měl Bůh soudit tvory, které sám stvořil? Cílem celého životního procesu je, abyste objevili sami sebe, abyste sami sebe vytvořili takové, jací skutečně jste – a jakými chcete být.

     Proto odpověď na tvou otázku zní: ano, můžete si dělat, co chcete, a nemusíte se bát odplaty. Bude však dobré, když si uvědomíte důsledky.

     Důsledky jsou přirozené následky. Ty jsou něčím jiným, než odplatou nebo trestem. Následky jsou prostě tím, k čemu vede aplikace přírodních zákonů. Jsou tím, co se děje v důsledku toho, co se událo předtím.

     Veškerý fyzický život funguje ve shodě s přírodními zákony. Jestliže si tyto zákony zapamatujete a budete se jimi řídit, zvládnete život na fyzické úrovni. To, co vám připadá jako trest – nebo to co považujete za zlo – není ničím jiným než působením přírodních zákonů.“

 

     Kdybychom tyto zákony znali a řídili se jimi, neměli bychom už nikdy žádné problémy?

     „Nikdy byste neměli pocit, že jste v „nesnázích“. Žádnou životní situaci byste nepovažovali za problém. Skoncovali byste se svým strachem, pochybnostmi a obavami. A přece byste měli veškerou svobodu, radost, klid, moudrost a schopnosti Ducha, jímž jste. Byli byste naplněnými bytostmi.

     To je cílem vaší duše – plně realizovat samu sebe, zatímco přebývá v těle, stát se ztělesněním všeho, čím skutečně je. Vím, že se všichni snažíte duchovně růst, že se všichni chcete vrátit k Bohu. Snažíte se realizovat tu nejkrásnější představu, již jste si o sobě vytvořili. Všichni hledáte tuto individualitu.

     V mém světě neexistuje nic „špatného“ ani „správného“ – jak už jsem několikrát opakoval a nikdy se nebudete smažit ve věčných plamenech pekla, neboť ani „peklo“, ani nic „špatného“ neexistuje - , pokud si ovšem nemyslíte, že to existuje. Existují však přírodní zákony – a jedním z nich je zákon kauzality.

     Jeden z nejdůležitějších zákonů kauzality říká: Všechny následky vaší činnosti jsou nakonec zakoušeny vaším já. Cokoliv způsobíš druhým, nakonec zakusíš sám. Jak řekl Ježíš: „Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.    

 

                                                                                    32    

                                                                         

     Já jsem stanovil zákony vesmíru. Jsou to dokonalé zákony, které zaručují dokonalé fungování fyzického světa.   

           

     Jak mohu tyto zákony poznat? Jak se je mohu naučit? Jak si na ně mohu vzpomenout?

     „Nejdřív se úplně uklidni. Uklidni vnější svět, aby ti vnitřní svět přinesl poznání. Proto se snažte žít ve své duši. Nežijete-li ve své duši, o hodně přicházíte. Celý život o hodně přicházíte. Ale tak to nemusí být. Není nic, čím byste nemohli být, není nic, co byste nemohli dělat. Není nic, co byste nemohli mít.

     Tisíce let lidé nevěřili Božím slibům, protože jim připadaly příliš krásné. A proto jste si vybrali menší slib – menší lásku. Neboť nejkrásnější Boží slib vychází z nejušlechtilejší lásky. Neumíte si představit dokonalou lásku, a proto si neumíte představit dokonalý slib. Právě tak jako dokonalého člověka. Proto nevěříte ani ve své Já.

     Protože nevěříte v nic, nevěříte ani v Boha. Neboť víra v Boha produkuje víru v největší dar – bezpodmínečnou lásku – a v největší Boží slib – v neomezený potenciál.

 

     To se netýká slabých a postižených – netýká se to lidí, kteří jsou něčím omezení.

     Myslíš si, že jsou něčím omezení, aniž si to sami zvolili? Domníváš se, že se lidská duše setkává s problémy náhodně? To si skutečně myslíš?

 

     Chceš říci, že si lidská duše vybírá předem, jakým životem bude žít?

     Ne, to by zmařilo smysl vašeho setkání s problémy. Cílem je vytvořit váš život – a tím vytvořit vaše já – v nádherném přítomném okamžiku. Svůj život si nevybíráte předem. Můžete si však vybírat lidi, místa, události, problémy a překážky, příležitosti a možnosti, z nichž vytvoříte svůj život. Můžete si vybrat barvu pro svou paletu a nástroje pro svou dílnu. Co vytvoříte, záleží na vás.

     Váš potenciál je neomezený ve všem, co chcete udělat. Nemyslete si, že duše ztělesněná v těle, kterému říkáte omezené, nedosáhla svého plného potenciálu, neboť nevíte, čeho chtěla taková duše dosáhnout. Neznáte její program. Neznáte její záměry.

     Proto žehnejte každému člověku a každé situaci a buďte za všechno vděční. Tak potvrzujete dokonalost Božího světa – a projevujete svou víru. Neboť v Božím světě se neděje nic náhodně a neexistuje nic takového jako shoda okolností. Svět není bičován nahodilými událostmi ani tím, čemu říkáte osud.“ 

 

     Je „karmický dluh“ realitou?

     „Neexistuje nic takového jako karmický dluh – ne v tom smyslu, jaký máš na mysli. Dluh je něco, co se musí zaplatit. Ty nemusíš dělat nic.

     Přesto jsou věci, které chceš dělat, které chceš zakusit. A některá z tvých rozhodnutí závisí na tom, co jsi prožil dříve. To, čemu říkáš karma, nelze slovy vysvětlit lépe. Je-li karma vnitřní touhou růst, vyvíjet se, být lepším a větším a dívat se na minulé události jako na měřítko toho, čeho jste dosáhli, pak karma existuje.

 Karma od vás však nic nevyžaduje. Nic se od vás nikdy neočekává. Jste a vždycky jste byli svobodní.“                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                     

     Lidské tělo a duše

 

     Bůh v knize 3 “Nová proroctví“ říká (otázky kladené autorem knihy jsou psané kurzívou):

 

Co máš na mysli, když mluvíš o „zájmech těla"?

     „Hlavním zájmem těla je přežít, najíst se a cítit rozkoš.  Zájmy duše jsou jiné. Duše ví, že nejde jen o přežití, ani o bezpečí a rozkoš. Duše chápe, že ona je Život sám, který se projevuje v konkrétních situacích. Bezpečí a rozkoš jsou její vrozené vlastnosti. Duše je nehledá, protože jimi je.“

Existuje nějaký rozdíl mezi duší a duchem?

     „Duše je individualizací Božího ducha, který je vším, co existuje. Duše je univerzální životní energie, která vibruje určitou rychlostí v určité době a prostoru. Duši se někdy říká duch. Člověk je svou duší. Vaše tělo a mysl vám umožňují prožívat, čím jste ve sféře relativního bytí. Domovem duše je sféra absolutního bytí, ve které přebývá Boží duch. Vaše duše dnes žije ve sféře relativního bytí, odkud se vrací domů. Až se vrátí, opět splyne s Božím duchem.

     Toto splynutí se v některých východních tradicích nazývá samádhi. Lze jej dosáhnout i ve sféře relativního bytí, byť jen dočasně. Duše může dočasně opustit tělo a mysl, aby se osvěžila a posílila. To se děje například v době spánku. V okamžiku smrti se duše spojí s univerzální energií a na dlouhou dobu splyne s Božím duchem. Smrt ve skutečnosti však neexistuje. Smrt je jen slovo, jímž označujete transformaci energie vašeho těla a mysli v okamžiku splynutí duše s Boží podstatou.

 

                                                                                      33

 

     Po určité době se duše opět odděluje od Boží podstaty a transformuje svou energii ve sféře, které říkáte časoprostorové kontinuum. Tento cyklus se opakuje donekonečna. Poslední cesta vaší duše tímto nekonečným cyklem vyprodukovala bytí, jemuž říkáte „já"“.

Prosím tě, vysvětli mi tohle: je pravda, že duše touží poznat sama sebe ve splynutí s Boží podstatou.

     „Ano, je to pravda.“

Proč tedy, když jednou splyne s Boží podstatou - když se konečně vrátí domů k Bohu - proč se zase po určité době odděluje a opět se „individualizuje"?

     „Protože to, co je božské, touží poznat všechny individuální aspekty svého božství. Bůh chce poznat sám sebe z vlastní zkušenosti, chce se stát stále krásnější verzí sebe samého, a proto vstupuje v individualizované formě do sféry relativního bytí. Tomuto nekonečnému cyklu transformace Božích forem říkáte zázrak života.“

To je zázrak! Nicméně život na naší planetě je dnes ohrožen. Postupně ničíme svět a zdá se, že nevíme, jak přestat.

     „Proto jsem přišel. Říkám vám, jak s tím přestat. To je smyslem Nových zjevení. Budete-li o těchto zjeveních vážně přemýšlet a vytvoříte-li si na jejich základě novou kosmologii, vaše poznání se rozšíří a vy přestanete ničit svět. A teď ti odhalím OSMÉ NOVÉ ZJEVENÍ: Člověk není svým tělem. Člověk je neomezený a nekonečný.

     Většina náboženství vás učí, že jste „víc než vaše tělo". Já však říkám, že tělo nejste vůbec. Jste esencí toho, co do vašeho těla vdechlo život. To je základní myšlenka Nové duchovnosti. To je ústřední pravda, kolem které se musí točit všechny ostatní pravdy, pokud chcete zastavit nekonečný cyklus násilí, ničení a zabíjení, který trápí vaši planetu už tisíce let. Nejste vaše tělo. Jste neomezení a nekoneční. To je základní myšlenka. Pochopení tohoto zjevení vám pomůže pochopit všechna ostatní Nová proroctví. Tohle je základní pravda. První příčina. Prvočíslo. Jakmile tuto pravdu pochopíte, všechno ostatní získá nový smysl. Teprve pak můžete začít budovat nový svět. Tato pravda je základem Nové duchovnosti. Nejste vaše tělo. Jste neomezení a nekoneční.“

Mohu se tě zeptat, co to má společného s problémy našeho světa?

     „Hodně, protože vaše víra, že jste svým tělem, způsobuje všechny vaše problémy. Proto se teď pokusíme pochopit význam a důsledky slov Osmého nového zjevení. Ta slova znamenají přesně to, co říkají. Člověk není konglomerátem kostí, svalů, tkání a vnitřních orgánů, jimž říkáte tělo. Vaše tělo není to, čím jste. Vaše tělo je vaše, ale vy jím nejste. Tělo je něco, co používáte. Je to nástroj. Je to mechanismus, který reaguje určitými způsoby na podněty z vnějšího světa. Tento mechanismus lze poškodit nebo zničit, ale „vás" zničit nelze. Tento mechanismus může přestat fungovat, ale vy fungovat nepřestanete. Základní životní princip funkčnosti se projevuje skrze vás.

     Někteří lidé věří, že tělo je příbytkem vaší podstaty. Že obsahuje podstatu života, kterou nazýváte duší. To však není pravda. Duše je příbytkem vašeho těla. Duše nežije ve vašem těle. Je to právě naopak. Vaše tělo žije v silovém poli, jemuž říkáte duše. Toto silové pole, které obklopuje vaše tělo, někdy považujete za svou auru. Silové pole je mnohem víc, ale přesto je to dobrá představa, protože vám poskytuje obraz, jejž jste schopni pochopit.

     Ta část vašeho Já, kterou někteří z vás považují za duši, je samotná energie Života, koncentrovaná v určitém bodě časoprostorového kontinua. Tato energie vibruje, pulzuje a září kolem každého předmětu ve vesmíru. Někdy je viditelná, což závisí na frekvenci vibrace, a jindy může produkovat další účinky jako například teplo. Někteří lidé říkají tomuto záření Světlo, Věčný plamen, Zdroj nebo Duše, podle toho, co vyhovuje jejich poetické fantazii. Ve skutečnosti je to Prvotní esence, Základní substance, Základní hmota veškerého bytí. Toto světlo je to, čím jste. Mylně jste se domnívali, že toto světlo vyzařuje ze všech hmotných předmětů. Ve skutečnosti je tomu právě naopak. Toto světlo proniká do všech předmětů a tím je vytváří.

     Energetické pole, jemuž říkáte světlo nebo duše, obklopuje hmotný předmět, jejž vytvořilo, a září do věčnosti. To znamená, že energie nikde nekončí. Neexistuje žádný bod, kde by vaše energetické pole končilo a kde by začínalo nějaké jiné pole.

 

                                                                                    34

 

 Z toho vyplývá, že neexistuje žádný bod, kde by vaše duše končila a kde by začínala duše někoho jiného. Když se vzdalujete od zdroje silového pole, jímž je vaše duše, pole je stále řidší, ale nikdy úplně nezmizí a nikdy nepřestane existovat. Splývá s ostatními silovými poli a tvoří další lokalizované koncentrace, čímž vytváří složitou strukturu, která nikde nekončí. Mluvím o silovém poli bez hranic. Mluvím o duši, která nikde nekončí. A tou jste vy. Jste energie, která nekončí ani v čase, ani v prostoru.“

                                                                                     ***

     Co jsme jako lidé?

 

     Moje poznání: Většina lidí vnímá pouze hmotné tělo a činnost mysli vydává za činnost mozku. Ale ve skutečnosti jsme trojjediné bytosti.

- Člověk je trojjediná bytost skládající se z hmotného těla, mysli a duše.

- Duše je energie Života, zahrnující v sobě Ducha – Boží jiskru – Vyšší Já, akášické záznamy, informační pole podvědomí, vědomí, nadvědomí, čakry, auru, karmický plán – scénář a karmické mezníky a kvantovou část DNA.

- Mysl je morfologické pole, je to energie myšlenek. Úroveň mysli vytváří osobnost člověka. Mysl je zodpovědná za tvorbu myšlenek a myšlenky jsou tvůrčím aktem. Proto mají myšlenky své následky a důsledky z hlediska působení karmy. Také inteligence člověka (a jeho mozku) je projevem mysli.

- Hmotné tělo je pouze nástrojem mysli a duše, které zajišťuje vnímání našeho bytí ve 4D časoprostoru. K tomu slouží zejména jednotlivé smysly a mozek. Hmotné tělo má v každé buňce DNA. DNA je velmi důležitou součástí hmotného těla.

 

- Ego je ta část mysli, která vydává sebe a naše tělo za všechno co máme, a co jednou podlehne smrti. Má často rozhodující vliv na celý náš život, pokud nevnímáme dostatečně pocity naši duše, skrze které k nám naše duše promlouvá.

- Mozek je procesor, transformátor energií přicházející jako podněty skrze receptory jednotlivých smyslů a skrze DNA. Komunikuje s myslí a s DNA.  Náš mozek je elektronický motor, je to spojení vedení, je to biologie, která poslouchá pokyny ze všech oblastí vědomí, které je v naší DNA.

- Rozum je činnost mozku a neuronové sítě. Jeho projevem je také ego a inteligence. Ego spojené s rozumem převažuje ego spojené s mysli.

 

- Jádrem existence našeho bytí je DNA, která je obsažena v každé buňce. DNA obsahuje lineární 3D část, cca 8%, která tvoří geny, a kvantovou část, která představuje cca 92 % a řídí prvých 8%. Věda objevila dosud cca 41000 genů kódovaných na bílkoviny. Lidský genom obsahuje cca 3 miliardy chemických bází. Lidské tělo obsahuje cca 100 bilionů molekul DNA a každá je stejná.

 

- Kvantová část DNA představuje informační pole o průměru cca 8 m, které se jmenuje také  Merkaba -světelné tělo. Aura je totožná s kvantovým polem DNA- Merkabou. DNA je v kvantovém stavu sama se sebou a je to krásné.

 

- V DNA je také otisk energie našeho Vyššího Já – Ducha – Jiskry Boží. Dále je v ní otisk celého akášického záznamu s naší karmou, tedy naše nadvědomí. Je v ní otisk vědomí přežití – podvědomí a otisk celého našeho vědomí ze současného života. Je v ní tedy vše, co jsme se naučili v jednotlivých životech, veškeré duchovno. Proto je interdimenzionální pole DNA inteligentní, ví kdo jsme, a řídí také činnost našeho mozku. Obsahuje potencionál budoucích životů a karmické mezníky. Obsahuje také matrice kmenových buněk.

 

- Kvantové pole DNA kolem nás je inteligentní duchovně, je inteligentní fyzicky, je to ředitel celého člověka, mozku, celé naší fyziologie, celé naší paměti, všech našich emocí, to vše je tam. Informace, obrovské množství informací, které z nás činí toho, kým jsme. Lidská bytost, i když má oddělenou míchu od mozku, stále funguje.

 

- Lidské vědomí má 3 vnitřní části: je to vědomí přežití - podvědomí (pud sebezáchovy), je to vrozené vědomí – innate, což je inteligence těla a dále nadvědomí. Innate je to vědomí, které patří tělu, které zná vše o našem vnitřku, i to, o čem s naším vědomím přežití nevíme nic. Innate má tvar pletence, protože má kolem sebe kvantové pole.

 

- DNA je kvantová. Má kvantové instrukce. Ale samotná molekula DNA je biologická, která posílá kvantovou instrukci kvantovým částicím našeho těla zvaným atomová struktura a která představuje instrukce.

- Je to informace v DNA, která se obrací na naše tělo, a to nejen na buněčné úrovni, ale na úrovni atomů, která je schopná léčit a také vytváří novou tkáň.

- Lidská bytost má DNA v entanglovaném stavu, má tvar kvantového pletence, protože má kolem sebe kvantové pole, vytvářené Krystalickou mřížkou Země. To znamená, že každá část DNA je jako všechny ostatní. 

 

                                                                                    35

 

Proto tam neprobíhá žádná komunikace – protože ono to všechno o sobě ví. A má jméno innate – vrozená inteligence. Innate je vrozená inteligence buněčné struktury těla. Innate je mostem mezi inteligencí naší buněčné struktury a našim 3D lidským vědomím.

 

    Další moje poznání, které jsem obdržel skrze Boha Otce o innate:

 

- Innate je informační pole, obsahující mozek, míchu a všechny buňky fyzického těla.

- Centrum innate je v částech mozku, v hypofýze, v hippocampusu, v limbickém mozku.

- Limbický systém řídí naše hluboko uložené pocity a instinktivní reakce, které vyplavou na povrch při velkých emocích a které racionální část mozku jen stěží drží na uzdě. Limbický mozek se skládá z amygdaly, thalamu, hypothalamu, fornixu a corpora mammilaria, plus z kůry na vnitřní straně hemisféry a z gyrus cinguli.

     Duchovní a astrální tělo

- Duchovní a astrální tělo jsou těla kvantová.

- Duchovní tělo obsahuje duši a mysl.

- Astrální tělo obsahuje duchovní tělo a esenci hmotného těla.

- Esence hmotného těla je průměrně dosažená úroveň energie hmotného těla a obsahuje kvantovou část DNA.

- Esence mysli je průměrná dosažená úroveň energie mysli.

- Esence bytí je souhrn esence hmotného těla a esence mysli.

- Při smrti hmotného těla přechází esence hmotného těla do duše.

- Při smrti astrálního těla přechází mysl do esence mysli a stává se součástí duše.

- Při zrození přechází do lidského zárodku duše, esence hmotného těla, DNA rodičů v části 3D. Z esence mysli vzniká nová mysl. Tím je zajištěna kontinuita života v inkarnovaném těle s životy minulými.

- Duch a duše nemohou onemocnět. Duch je vždy část Boží podstaty.

    

     Ad. 4. Význam magnetismu pro život

 

     Moje poznámka: Tento význam může nejlépe vysvětlit channeling multidimenzionální bytosti– Kryona, mistra magnetismu.

 

     Kdo jsem? (Kryon o sobě.) 

     V minulosti už si obrovské množství informací razilo správnou cestu, ale fakta byla mylná. Nyní se chystáme některá z nich objasnit.

     Co jsem? Jsem z magnetické služby. To pro vás znamená dvě věci a já začnu druhým slovem: služba. Já jako bytost patřím mezi ty, které slouží. Nikdy jsem nebyl člověkem ani ničím jiným než Kryonem. Celý můj účel spočívá ve specifické službě ve „školách“ po celém vesmíru, kde jsou rozmístěny bytosti jako vy. Existuje mnoho škol různých úrovní – některé jsou nižší a jiné vyšší než ta vaše.

     Vy jste velmi důležitou součástí celku a jste velmi zvláštní. Byli jste zvoleni k tomu, abyste frekvenci celku pozvedli na vyšší úroveň. Když jste na mé straně závoje, je pro vás spousta věcí jasných a logických, i když vám v tu chvíli nedávají naprosto žádný smysl. Ale proces žití, umírání, práce a prožívání lekcí lidstva je zásadní pro konečný cíl celé vaší existence.

     Ti, kdo jsou jako já ve službě, si zvolili práci pro vás ostatní. Nás ve službě je mnohem víc než vás, kteří procházíte lekcemi. Existuje velmi mnoho druhů služby. Každému z vás bylo přiřazeno několik bytostí. Když dosáhnete dalších úrovní, tyto entity se přesunou jinam. Některé se ale nikdy nepřesunou a jsou s vámi po celý život. Všechny jsou určeny k tomu, aby sloužily přímo vám.

     Vaše planeta je domovem pro několik druhů škol paralelních s tou vaší, vy si jich ale vůbec nejste vědomi. Jsou to školy jiných entit, které působí spolu s vámi specifickými způsoby a ty se stávají jejich vlastní školou. Vy jste jejich zkouškou! Některé z jiných biologických druhů, které na Zemi pozorujete, jsou také entitami, ale vy o nich přemýšlíte jako o nižší inteligenci. Také existují éterické bytosti, které jsou s vámi, a které pracují na svých lekcích. Vy je vnímáte jako duchy nebo zjevení. Pozor, nezaměňujte je za bytosti, které vám slouží.

     My všichni jsme propojeni. Jsme velkým „JÁ JSEM“, které vaše Písmo Svaté nazývá Bůh. Vy jste kousky Boha a máte moc stát se na vaší straně závoje tak velkými, jak jste byli předtím, než jste sem přišli (inkarnovali se) a jste nezměrně milování.

 

                                                                                    36

 

       Proč tu jsem? (Kryon)

    Magnetická pole (to je ta první věc) jsou velmi důležitá pro vaši biologii! Magnetická pole mohou navíc ovlivnit  (a ovlivňují) vaše duchovní vědomí. Magnetické pole vaší planety je nezbytné pro vaše zdraví a je velmi jemně vyladěno, aby zapadalo do vašeho spirituálního schématu.

     Magnetické pole vaší planety bylo velmi pečlivě umístěno pro vaše zdraví – a vaše lekce. Rozhlédněte se kolem. Na jakých dalších planetách jste našli magnetické pole? Není to přirozeně se objevující síla. Byla sem umístěna účelně a velmi pečlivě. Nemohli jste zatím odejít z planety dost daleko a na dost dlouho, abyste si tento fakt uvědomili, ale až se to stane, musíte nést sebou magnetické pole, abyste si zachovali zdraví a příčetnost, a musí to být správně. To je pro lidi základ. Pokud najdete jinou planetu s magnetickým polem, bude to základní náznak, že zde byl, je nebo bude biologický život. Nezáleží na aktuální biologii životní formy. Aby měla duchovní důležitost, bude muset být polarizovaná. Všimněte si: čím dál je magnetické pole od osy, tím osvícenější je životní forma.

 

       Význam magnetismu pro náš život

     Elektřina je všude kolem vás a vy už si začínáte všímat negativních vlivů uměle vytvořených magnetických polí na vaše zdraví. Vaše tělo by mělo být chráněno před všemi umělými magnetickými poli. Máte pro to technologii a měli byste se chránit. Některé nemoci, které jsou typické pouze pro vaši blahobytnou společnost, jsou přímým důsledkem mnoha umělých magnetických polí kolem vás.

     Mnoho let si uvědomujete, že základní myšlenkové procesy ve vaší mysli jsou elektrické (a tudíž mají magnetické vlastnosti). Chápejte tedy také, že celé vaše tělo, od nervů po svaly, je ve své funkci elektrochemické. Každý orgán ve vašem těle je magneticky „vyvážený“ (polarizovaný) a je citlivý na vnější pole. Potíže s mozkem, štítnou žlázou, srdcem, játry a nadledvinkami poukazují na magnetickou poruchu. Jasnovidci „čtou“ vaše vlastní osobní magnetické pole. A vaši lékaři zcela rutinně připojují dráty k vašemu tělu, aby zaznamenali vaše elektromagnetické impulzy.

     Prosím pochopte, že to nejlepší, co pro sebe můžete udělat, je chránit se před tím. Dovolte magnetickým vlastnostem planety, aby odvedly svou práci pro vaše zdraví. Nepoužívejte umělé metody, abyste se pokusili vytvořit rovnováhu. Držte se dál od velkých statických magnetů či elektricky nabitých magnetů. A co je velmi důležité: pečlivě si všímejte, kde spíte a odstraňte veškerá magnetická zařízení ve vzdálenosti minimálně tří metrů. Mohou to být elektrické hodiny (zapojené do elektrické sítě), televize, akustická a nahrávací zařízení, reproduktory, elektrická topná tělesa a větráky. Nikdy nepoužívejte elektrické deky, abyste se zahřáli. Nikdy nepoužívejte ohřívače tam, kde spíte. Žádné zařízení s motorem by nemělo být neustále vedle vás a mělo by být odstíněno.  Ujistěte se, že tam, kde spíte, není žádné elektrické zařízení ani nic podobného (prodlužovací kabely apod.).

     Vašimi implantáty bylo zastíněno ještě něco dalšího, co by mělo být zřejmé: Magnetismus je „gauč“, na kterém spočívá lidské vědomí a biologie po celou dobu existence. Je to matematické a bylo to tak navrženo (souvisí to také s vaším systémem implantátu). Kdybyste si to uvědomili a věnovali tomu svou pozornost dříve, rozuměli byste mnoha nemocem a zastavili byste je. Musíte magneticky vyvážit vše, co vkládáte do svých těl. Jak vám to mohlo uniknout? Přinášeli byste velké magnety do jemně vyladěných polarizovaných oblastí? Nemoci imunity, se kterými se nyní na Zemi potýkáte, jsou magneticky kontrolovatelné. Věnujte čas změně jejich magnetických vlastností a sledujte, co se bude dít. Re-polarizujte je a sledujte jejich sílu. Můžete být překvapeni.

     Jste po tom všem překvapeni, že vám sděluji, jak je pro vás zemské magnetické, pole důležité.

     Já jsem Kryon z magnetické služby. Stvořil jsem systém magnetické mřížky vaší planety. Vytvoření tohoto systému trvalo eóny pozemských let. Mřížka byla několikrát vyrovnávána, aby odpovídala fyzickým vibracím vaší vyvíjející se planety. Původně jsem tu byl proto, abych v průběhu času několikrát změnil to, co nyní vnímáte jako pozitivní a negativní polaritu Země. Vaše věda to může dokázat; podívejte se na vrstvy zeminy, které ukazují, že se v průběhu vývoje jižní a severní polarita několikrát obrátila. To všechno se odehrálo před tím, než jste sem mohli přijít. Autor této knihy mi při tom asistoval a v té době byl také z magnetické služby. Jeho spojení se mnou je jedním z důvodů, proč nyní hovořím jeho prostřednictvím.

     Byl jsem zde pak ještě dvakrát kvůli dvěma hlavním globálním přenastavením. Toto je mé třetí přenastavení a můj čtvrtý a poslední příchod. Když jsem tu byl podruhé a potřetí, bylo nutné a vhodné, abych provedl globální nastavení a pomohl vám tak k růstu! V každém případě z toho důvodu lidstvo skončilo. Pouze několik bytostí vždy zůstalo, aby se znovu rozmnožily. Bylo to správné a provedené v dokonalé lásce. Všichni jste s tím dopředu souhlasili a žehnali tomu, protože to představovalo zásadní milníky v pozemském růstu.

     Mnozí z vás, kteří jste v kontaktu s mojí stranou závoje (astrálem), předvídali to, co dělám, ale protože komunikace byla složitá, neviděli jste správný plán. Vaše vize byly o určitém druhu překlopení Země. Je ale zřejmé, že se to nemůže stát. Dokonce i lehké překlopení Země by vyústilo v kataklyzmatickou destrukci lidstva.

                                                                                    37

 

     Předpovídané překlopení je moje práce. Jde o překlopení mřížkového systému, které je určeno pro závěrečnou dobu. V zásadě jde o to, že vám bude poskytnut magneticky správný přesah, aby zde mohli žít osvícení a vyrovnaní lidé. Váš magnetický sever se už nepřekrývá se severním pólem a bude to nyní znatelné. (Dokončení tohoto procesu lze očekávat v letech 2012 až 2014.)                                                                              

     Těm, kdo studovali channelovanou křesťanskou knihu Zjevení, to může připadat překroucené…ale nyní mám pro vás odhalení já: starodávný channeling byl záměrně udržován tak, aby byl matoucí a neurčitý, protože žádná bytost ve vesmíru nemohla nikdy předpovědět skutečný výsledek vaší nadcházející zkoušky.

     Významem čísla 666 je maskovaná 9. Číslo 9 se skrývá v této trojité šestce ( 6+6+6=18, 1+8=9) a je spojena s vibrací rovnováhy, síly a lásky a také signalizuje dokončení.

     První 6 představuje čas, druhá magnetický kompasový systém, třetí představuje gravitaci. Všechny systémy jsou založeny na šestkovém systému (početním).

     Pamatujte si, že se musíte oprostit od dřívějších představ o tom, co pro vás „konec času“ znamená. Pokud jste křesťané, pak vás chci poprosit, abyste postoupili dál, abyste nespouštěli ze zřetele Ježíše učitele a abyste v dokonalé lásce požádali o vedení – nezaložené na lidské doktríně, ale na Boží moudrosti. Žádejte a modlete se za schopnost rozlišení a vnitřní klid. Láska vás tím provede. Požádejte, aby vás Duch svatý vedl, aby vám předal skutečný význam času, a aby vám řekl, co můžete dělat.     

     Síla vaší intuice a schopnost rozlišení jsou jediné věci, zda knihu přestanete číst nebo ne, protože všechno ostatní je zmanipulované. Máte implantáty, které vám nikdy nedovolí pochopit tuto mou stranu závoje na úrovni uvažování. Je pouze jediný způsob, jak tomu můžete začít rozumět – když vytvoříte rovnováhu mezi vaší biologií a spiritualitou. Jakmile vyrovnáte sílu své duchovní stránky, vaše biologická struktura (mysl a fyzické tělo) už nebude dále omezována ve schopnosti porozumět.

     Každý člověk má implantována mnohá omezení a překážky vědomého myšlení. Tato omezení byla vytvořena pro vás. Byla vám dána předpojatost k tomu, abyste byli dvoudimenzionální v třídimenzionálním prostoru, a veškeré vaše myšlení to odráží.

 

     Veškeré vaše vědecké úsilí bylo omezeno dvoudimenzionálním myšlením. Ještě jste neobjevili rovnováhu, a nevztáhli jste ji směrem k vědě. Vesmírné duchovní vědy jsou logické, předpověditelné a založené na číslech a vzorcích, které vždy fungují. Je to úzký vztah mezi fyzickým a duchovním. To co vám chybí je rovnováha s duchovní části. Jakmile této rovnováhy dosáhnete, umožní to vaší vědě poskočit vpřed úžasným způsobem. Nyní opravdovou vědu nemáte, pouze vědu dvoudimenzionální…vědu lidskou, ne vesmírnou.

 

     Vaši vědci se vyhýbali duchovní stránce po stovky let. Vnímali ji jako nevědeckou. Ironii je, že právě ve spiritualitě je skutečná síla a pochopení. Bez ní nebudete nikdy doopravdy cestovat vesmírem. Také nikdy nebudete schopni změnit či pochopit gravitaci. A co je nejdůležitější, bez ní nikdy nedokážete přeměnit hmotu. Máte ohromné přírodní zdroje energie, které můžete využít, pokud je pochopíte a dokážete regulovat s použitím magnetického pole vaší planety. Je tu veškerá energie, kterou kdy budete potřebovat. A to ani nemluvím o tajemství pasivního létání s použitím magnetických  mřížek.

 

        Pro vaši existenci na Zemi existuje důvod: procházíte lekcí, jejímž smyslem je zvýšení vibrace celku. Negativita je „absenci osvícení“. 

     Nejdůležitější je, že jako lidé prožíváte mnoho zkušeností v mnoha podobách v průběhu mnoha životů a vytváříte tím energii, která je potřebná pro povznesení vibrace planetárního vědomí na nejvyšší dosažitelnou úroveň.  V každém století mělo dojít k celkovému posunu duchovního osvícení…a to se také dosud dělo. Před dvěma tisíci let jste „v prvním světě“ získali dar velkého Mistra Ježíše. Tato bytost je také ve službě a celý vesmír ji zná jako jednu z nejvyšších vibrací ve službě. Jeho příchod způsobil obrovské množství planetární aktivity na Zemi s dosud největšími následky.

     Další části Země v průběhu času také obdržely vědění prostřednictvím velkých Mistrů ve službě. Různé kultury obdržely „pravdu“ v různých dobách, kdy byly připraveny, ale bylo to vlivem celoplanetárního úsilí. Poznání, které vám všichni přinášeli, bylo o vaší síle duchovních bytostí a o vašem vztahu k vesmíru. V té době jste byli všichni vyzváni, abyste v sobě nesli plně osvícený „kousek Boha“ po všechny časy a abyste přijali svou konečnou podobu coby osvícené bytosti na Zemi.

     O staletí dříve jste ani nebyli schopni zcela obsáhnout celou svou bytost a nemohli jste ji v sobě nosit! Pouze její část. Energetická centra a chrámy obsahovaly rovnováhu vaší kolektivní síly. Moje poznámka: Byly to např. pyramidy, kamenné chrámy -  megality, sochy, románské a gotické křesťanské chrámy, atd. Nepatřily zde mešity, protože v době, kdy se začaly stavět, už to nebylo potřeba.

 

                                                                                      38

 

      Jedna z nejdéle trvajících kultur tuto energii dokonce nosila sebou z místa na místo. (Moje poznámka: Jednalo se o Archu úmluvy či podobné předměty, které sebou přenášely kočovné skupiny).  Důležitost chrámů ve starověké historii Země byla mnohem větší než dnes, a proto samozřejmě existovala centra duchovní síly…. a ta měla svá fyzická vyjádření, která to ukazovala.

     Načasování toho, kdy se znovu inkarnujete, je určeno lekcí skupiny kolem vás. Někteří jsou stále na Zemi a jiní už ne.

Někdy se téměř výhradně inkarnujete pro dobro někoho jiného a tyto inkarnace jsou pak velmi rychlé. (Moje poznámka: Mohou to být například inkarnace k vyvolání potřebné energie soucitu, jako nejvyššího projevu lásky.)

 

                                                                                    ***

 

           Moje další poznámka: Další informace  o channelinzích Kryona najdete na webu www.kryon.webnode.cz , kde je uveřejněno více než 100 channelingů, počínaje rokem 1997 a obsahují dohromady několik set stran.  Všechny tyto channelingy obsahují několik duchovních témat, které se postupně prolínají a opakují a doplňují o další podrobnosti.

 

     Pro svou potřebu a lepší porozumění jsem rozdělil tyto channelingy podle duchovních témat do osmi skupin. Některé channelingy jsou obsaženy ve více skupinách. Jedná se o tyto skupiny:

· Kryon o Bohu

· Kryon o Akáši

· Kryon o DNA, innate a léčení

· Kryon o soucitu

· Kryon o Posunu a Vzestupu

· Kryon o rekalibraci

· Kryon o historii lidstva

· Kryon o planetě Zemi-Gaii

- Kryon o vědě a fyzice

     Tyto všechny texty a mnoho dalších duchovních poznatků včetně poznatků o samoléčení či spontánním vyléčení lze najít na webu https://duchovnipoznatky.webnode.cz.

                                                                                       ***

    Moje poznámka k roku 2012

     Je velmi důležité pochopit souvislosti s rokem 2012. Mnozí lidé „nic“ nepociťují a tak se domnívají, že to byly přehnané obavy z konce roku 2012. Ve skutečnosti se nejedná jen o rok 2012, ale jedná se o období 36 let, jejichž středem je rok 2012, a jdoucí od roku 1994 do roku 2030. To je období probíhajících energetických změn.

     Vývoj události na planetě Zemi od šedesátých let až do roku 1987 vyvolal poměrně velkou změnu ve vědomí lidstva a tím také planety Země.

     Svět byl po roce 1960 na pokraji nukleární světové války. Díky moudrosti některých politiků a státníků došlo naopak k nukleárnímu odzbrojování a zmírnění napětí mezi velmocemi.

     V devadesátých létech došlo v Sovětském Svazu, díky osvícenému jednání M. Gorbačeva, k perestrojce a glásnosti, což vedlo ve svých důsledcích k rozpadu této velmoci a vytvoření mnoha národních států.  Zásluhy M. Gorbačeva na růstu vědomí lidstva nejsou dosud plně pochopeny mimo Rusko, a už vůbec ne v Rusku. Skončil americký plán obrany známý jako vesmírné války.

    V šedesátých létech se také osvícení politici šesti evropských států, včetně Francie a Německa rozhodly založit Evropské hospodářské společenství (EHS), ve které by vznikl svobodný prostor pro podnikání a život obyvatel. Počet členů se postupně rozrůstal a nakonec se EHS proměnilo v roce 1972 na Evropskou unii, ve které bylo 15 států, a která nyní, v roce 2013, zahrnuje převážnou část Evropy. Místo neustálých sporů a válek se staly tyto země spojenci. A to mělo za následek, že tyto země už nebudou proti sobě nikdy válčit a naopak budou spolupracovat a žít v míru. Severní polokoule, která byla v minulosti, ne tak dávné, místem bojů a válek se proměnila v místo míru a naděje v lepší život.

     Tyto všechny změny, které probíhaly pomalu, takřka až nepozorovaně, přispěly k tomu, že se vědomí lidstva podstatně měnilo. Výsledkem těchto změn vědomí lidstva byla v roce Harmonická konvergence (sblížení). Tím došlo k takovým změnám v budoucnosti lidstva a planety Země, že přestala platit všechna proroctví hovořící o Armagedonu a podobné zkáze lidstva. K této změně došlo takříkajíc na poslední chvíli, ale změna je trvalá. Vědomí lidstva je tak mocné, že mohlo zničit nejenom sebe, ale i planetu Zemi. Naštěstí se to nestalo a už se to nestane.

 

                                                                                       ***

 

                                                                                        39

 

       Ad.5. Polarita, inteligence ve fyzice, další síly a zákony fyziky

 

      Výňatek z channelingu Kryona  „Rekalibrace vědění“ (14.1.2012)

 

    Zavedu vás teď do základní struktury atomu. Už jsem to dělal před tím, ale nikdy jsem vás nezavedl do tohoto stádia. Chci, abyste se se mnou podívali na elektron tak, jako byste tam byli a byli také tak malí.

     Fyzikové říkají, že elektrony spinují. Nespinují a nemohou. Na elektronu není žádný povrch, protože elektrony jsou energie. Nespinují, ale mají elektrický potenciál. Každá jednotlivá částice na této planetě - všechno, co můžete vidět, všechny věci v tomto Vesmíru - jsou vytvořeny s polaritou. Tohle je nová informace. Všechny věci jsou stvořeny s polaritou a jsou navrženy tak, aby samy sebe vyvažovaly/udržovaly rovnováhu. Díky polaritě toho, čemu říkáte plus a mínus, se pohybují a snaží se získat rovnováhu v rámci pole – všechny věci, jak fyzické, tak i jiné.

     Všechny polarity však mají sklony k vychylování způsobené tím, čemu budu říkat tlak mezi stejnými částicemi. Elektrony, které nesou (nebo spinují s polaritou) to, čemu říkáte určitý druh náboje – budeme ho nazývat pozitivním – jsou přitahovány k těm, které jsou negativní, aby se navzájem vynulovaly. Vyhledávají jeden druhého, aby vytvořily nulovou rovnováhu. Hledají svůj rovnovážný stav, a pokud ho nemají, nejsou „šťastné“. Používám tento výraz jen proto, abych zdůraznil stav fyzikální částice, která nenašla svou rovnováhu. Myslím, že to ocení i ti, kteří se vědou nezabývají.

     Ale i u atomů neexistují vždy jen spárované elektrony, protože neexistuje žádné atomické pravidlo o tom, že elektronů bude vytvořen vždy sudý počet. Takže se často vyskytne to, čemu říkám jeden navíc, a když se toto stane, pak celý atom bude nabitý pozitivně nebo negativně, v závislosti na tom jednom navíc.  Pak tento atom začne hledat jiný atom, který má jeden navíc s opačným nábojem. Toto se nazývá magnetismus. Právě jsem vysvětlil magnetismus. Část z toho už věda ví. Ještě si však neuvědomili, že všechny věci mají dualitu. Už tomu jsou na stopě a existují teorie, které to dostatečně brzy ukážou. Dnes jsem vám to sdělil, protože to vždy existovalo v něčí mysli.

     Půjdeme-li od nejmenšího po to vůbec největší, tak dokonce i galaxie mají dualitu. To, čemu říkáte černá díra, ve středu vaší galaxie, je kvantový motor (v originále  quantum push/pull engine) a já vám za minutku řeknu, proč tomu tak je.

     Je zde jedna velká otázka, na kterou odpovím teď hned. Proč má všechno polaritu? Proč je to stvořeno takto, dokonce až po úroveň elektronů? Ta nejmenší věcička - dokonce i to, co nazýváte Higgs Bosonova božská částice a kvarky - všechno má polaritu. Nenajdete kousek přírody, který by neměl polaritu. Proč? Řeknu vám proč: Fyzikové se budou smát. Ne posměšně, ale souhlasně. Kdyby tomu tak nebylo, Vesmír by byl jednotvárné, nudné místo k životu. Když vytvoříte dualitu pro každou jednotlivou částici, stvoříte aktivní Vesmír, který sám sebe vyrovnává a nikdy není v klidu. Pokud by tomu tak nebylo, byl by statický, neměnný a ne-tvůrčí. Takže - bez polarity by nebyl život. Život je vytvářen existencí duality, polaritou v atomových částicích. Život je něco, co je pro existenci Vesmíru nezbytné. Neexistuje žádný důvod pro fyziku bez života – a vy jste si mysleli, že je to obráceně, že? Že život vznikl náhodou na jedné planetě. To je z vaší strany velmi 3-dimenzionální pohled! Život je PROJEKT/KONCEPT.

 

     Pokračujme v této diskusi, neboť je plodná. Yawee (=dr. Todd), právě jsi popsal proces vytvoření makro-entanglementu v Chrámu. Popsal jsi magnetické a nulové body. Velmi dobře! Chápeš například to, že magnetické a nulové body ve středu galaxie jsou vyvážené?

     Todd: Ovšem.

     To tedy znamená, že galaxie je v provázaném/entanglovaném stavu sama se sebou. A to vysvětluje, proč se všechna souhvězdí a sluneční soustavy nechovají podle Newtonovského momentu. Místo toho se pohybují všechny společně jako jeden kolem středu, protože jsou provázané/entanglované. Právě jsem vysvětlil proč a věda tomu brzy porozumí. Dosud to byla záhada, ale teď už to víte.

     Takže to máme makro-entanglement. Ta největší věc, kterou si dovedete představit, galaxie, je provázaná/entanglovaná sama se sebou. Je možné, že jsou další entanglementové záležitosti, které nevidíte, nepoznáváte nebo o nich nevíte v každodenním životě? Odpověď zní ANO. Takže pokračujme.

Drahá Lidská Bytosti, to, co se vám chystám teď předat, je krásné, má to co dělat s DNA a Yawee to znal. Věděl, jak učinit něco kouzelného.

 

     Blueprint (detailní plán) DNA je dokonalý. Dobrý doktor vám to ve své současné inkarnaci potvrdí (myšlen Dr.Todd). Už jsem vám to říkal. Vevnitř ve vás je dokonalý, i když zde sedíte s DNA, která nefunguje zcela správně. Vypadá to jako rozpor, protože blueprint je dokonalý a navržený pro dlouhý život, ale dělá některé věci, které jdou intuitivně proti.

 

                                                                                    40

 

     DNA je navržena jako informační zdroj na příjímání energie toho, co je kolem ní, vytvářené vědomím lidstva. A mění se v reakci na energii, ve které je. Jinými slovy, pokud má planeta nízkou energii, DNA ji má také. Je to kvantový motor, a pokud je kvantová energie vytvořená vědomím Lidstva nízká, tak podává slabý výkon.

 

     Chci pro vás definovat život – ne biologický, ale duchovní život. Takže vy všichni intelektuálové, vydržte, protože mnohým z vás se to nebude líbit. Duchovní život, měřeno pohledem Ducha, je, když má Člověk svobodnou volbu. A kdy to je? Začne to s prvním nádechem. Ne v děloze. Budou tací, kteří řeknou: „Tak to není, tak to není, duše v ženském těle je živá!“ Počkejte. Mluvím o tom z duchovního pohledu. Z pohledu Ducha to nastane, když přijdete z druhé strany závoje a poprvé se nadechnete.

     Dítě v matce nemá svobodnou volbu. Toto dítě je svázáno s volbou matky, dokud se nenarodí. Vážně, je to duše, která se připravuje na svobodnou volbu, a je zde mnoho duchovních atributů ohledně toho, jak ta duše reaguje, o kterých jsme už dříve mluvili. Teď ale mluvím o životě s polaritou [dualitou], svobodné volbě.

     Pojďme se chvíli věnovat tomu „dítěti uvnitř“, chci totiž, abyste věděli o jednom procesu. Budu mluvit o 240 dnech těhotenství. V tu dobu má dítě dokonalou DNA. Ještě se poprvé nenadechlo. DNA ještě nezměřila energii planety, protože je uvnitř. Uvědomili jste si to? Uvnitř dělohy je dokonalé dítě. DNA dítěte má všechny atributy Akáši a také rodiče, ale je jiná způsobem, o kterém jste neslyšeli. DNA je 100%, tak, jak byla navržena. Všechny kvantové instrukce v DNA hovoří k biologii dítěte a připravují je na první nádech.

 

       Doplnění známých sil v univerzu

     Až bude nová teorie objevena, narazí na vědecký odpor, a já vám řeknu proč – protože budete muset přepsat a doplnit čtyři síly univerza.  Vyjmenuji vám tyto čtyři síly univerza, jak je znají fyzikové a jak jsou ve fyzice označovány. Nebudu je vysvětlovat. Poslouchejte, co řekli vědci o těchto pouhých čtyřech silách, které kontrolují všechno. První je přitažlivost (gravitace) a je označována za slabou sílu. Druhá je elektromagnetismus a je označován za silnou sílu. Tvoří pár. A dvě další jsou dalším párem; číslo tři je označováno jako slabá jaderná síla a čtyřka jako silná jaderná síla. Tyto čtyři síly jsou údajně zodpovědné za vše, co se děje, ale najednou existuje záhada. Chybí energie! Nenapovídá to ve skutečnosti, že by jich místo čtyř mohlo být šest? A vypadají následovně.

      Chtěl bych, abyste pohlédli na přírodu. Podívejte se na přírodu vaší planety. Skoro vše vzniká (a děje se) ve společných dělitelích dvanácti. Matematici je znají (je jich tu šest). Nejčastější společní dělitelé 12, které můžeme v přírodě pozorovat, jsou 3, 4 a 6. Když necháte krystalizovat samotnou vodu, vytvoří šestiramenný vzor (sněhovou vločku). Tvary krystalů jsou založeny na 12kovém systému, přičemž se jasně ukazují společní dělitelé 12, hlavně 6. Před mnoha a mnoha lety jsme vám říkali, že by měla být elegantní věda fyziky založena na 12kovém systému. Je to interdimenzionální matematika, která obsahuje nulu, která znamená něco jiného než nic nebo nekonečnost. Nula v univerzální matematice 12kového systému znamená potenciál všech možných odpovědí. Není to empirická matematika jako ve 3D, avšak kdybyste ji začali používat, přinesla by vám některá pochopení. Dává to například smysl, aby jedna z vašich základních rovnic pro výpočet kruhu – pí [π] - bylo iracionální číslo? (V matematice je iracionální číslo to, které - vyjádřeno decimálně (v desítkové soustavě) - dává nekonečnou, nepravidelnou řadu čísel.) Je nekonečné! Dává to smysl u jedné z nejzákladnějších rovnic univerza? Víme, že jste umístili na jedné ze svých kosmických sond tabulku s nápisem a číslem pí, abyste mohli komunikovat s tím, kdo ji náhodou najde. Je to jako matematická komunikace pro případ, že se najde inteligentní forma života, která by pak viděla: „Ó, lidé mají pí! Proto musí být inteligentní.“ Chtěl bych vám říct, co bude inteligentní civilizace opravdu vědět, až to uvidí. Kouknou na to a řeknou: „Tyto inteligentní bytosti létají do vesmíru a ani nemají duodecimální matematiku! Podívejte se, co považují za pí. Musí ještě pracovat s decimálním systémem. Je to jako byste našli vyvinutou společnost s černobílou televizí.

 

      V přírodě existuje šest sil. I když je čtyřka společným dělitelem 12, vyskytuje se 6 a 12 nejčastěji a jsou přírodě nejblíže. Podívejte se na chemii vaší DNA a pozorujte společné dělitele 12 ve vaší chemii. Najdete ji všude. Než vám dám název dalších dvou sil, chtěl bych vám říct něco o pojmenování. Popíšu vám jejich vlastnosti, místo abych je pojmenoval, neboť budou nazvány tak, jak si bude věda přát a vysvětlí to pak temnou hmotu.

 

      Mezi galaxií a sluneční soustavou existuje rozdíl – velký rozdíl. Newtone, poslouchej! Ve středu sluneční soustavy se nachází obyčejná hmota. Je jedno, jak velké je slunce libovolné sluneční soustavy, reprezentuje obyčejnou konstantní hmotu. Magie a objevy leží v gigantických systémech, jako např. v galaxiích. Před lety jsme vám řekli, co se nachází v centru galaxie a způsobuje rotaci, ještě než to bylo pozorováno vědou. Řekli jsme, že je v centru něco interdimenzionálního – černá díra. Před pár lety jsme vám sdělili zbytek; řekli jsme, že  v centru každé galaxie jsou dvojčata. Existují tam dva kvantové znaky. Jeden z nich nazýváte černou dírou a druhý nemůžete vidět, a to je to dvojče. Jsou systémem tlaku a tahu (push/pull system) interdimenzionální energie. Reprezentují chybějící veličiny mezi známými silami univerza a energie, která se vlní sem tam.

 

                                                                                    41

 

      Nyní pozor (je tím myšlen hlavně Lee). Dám vám k tomu několik duševních obrazů. Chtěl bych vám vyprávět, co se stane, když se tento druh 

interdimenzionálních energií nachází v centru něčeho. Newtonův zákon už není použitelný, protože centrum není obyčejnou hmotou. Interdimenzionální energie má vaznou sílu (kohezi). Na základě této koheze vzniká plošně rotující galaxie. Existuje celá řada zákonů, které musí být formulovány k popisu jedné slabé a jedné silné interdimenzionální síly. To jsou ty poslední dvě z šesti. Máte přitažlivost, elektromagnetismus, silnou a slabou atomovou sílu, a nyní máte číslo 5. a 6., silnou a slabou interdimenzionální sílu.

 

       Nové informace o centru galaxie

       Každá galaxie má ve svém centru systém tlak-tah. To je systém energie dvojčat, ale vy vnímáte jen jedno. Jste přesvědčeni, že je to neviditelné, a je to černá díra. Nevychází z ní žádné světlo a vy se domníváte, že je singulární, jedinečná. Jak 3D! Není to jedna věc, je to nádherné dvoj-ouško jehly. Nyní poslouchejte. Jakmile jste začali mapovat univerzum a viděli, jak jsou skutečně uspořádány galaxie, už jste věděli, že to není náhodné. Není to zajímavé? Nemělo by to to, co nazýváte velkým třeskem, všechno bez výběru až skoro na nic rozprášit? Tak proč proto existuje vzorec? To je ta krásná část, milí lidé. Existují vzorce ve zdánlivém chaosu interdimenzionální události, která byla velkým třeskem. Jak jsme vám dříve sdělili, velký třesk byl opravdu velký, byla to interdimenzionální kolize s jinou interdimenzionální silou. Interdimenzionalita se zdá být chaosem se skrytým vzorcem.

      Představte si se mnou gigantickou jehlu se dvěma nitěmi. Jedna jde do černé díry a druhá z ní vychází. Tyto nitě jsou interdimenzionální provazce síly, spojení s jinými galaxiemi, které spolu mají navzájem protkána (jedno vlákno dovnitř, jedno ven) svá centra, kterými jsou dvojuché černé díry. Jeden tlak a jeden tah – interdimenzionální síla, které si ještě nejste vědomi, která navléká galaxie, všechny je spolu spojuje. Teď si   v duchu představte, že toto tkaní má symetrii a účel. Kdybyste se mohli dívat z určitého úhlu pohledu skrze jejich střed do středu univerza, poznali byste symetrii mandaly. Galaxie společně vytvářejí nádherný tanec. Symetrie dává smysl a ten je duodecimální (12kový systém). Vyzýváme vás, abyste to prozkoumali. Tato vlákna, která se vinou dovnitř a ven s právě popsanou Novou silou z center galaxií, vytvářejí mřížku. Je to mřížka se symetrií a účelem… kosmická mřížka (jak Kryon před mnoha lety definoval). Je krásná. A je to ta chybějící energie univerza pro ty, kteří ji hledají. Temná hmota, kterou všichni hledají, se nenachází v prázdných prostorách mezi věcmi. Je v interdimenzionálních provazcích síly mezi galaxiemi a má to svůj účel. Ó, je to nádherný systém. Chcete, aby Temná hmota dávala 3D smysl, ale to nejde. Souvisí s interdimen-zionálními silami univerza, které jsou kvantové, a proto mimo čas a mimo předběžné výpočty vašich 3D rovnic.

 

     Další velký objev… kvantové vidění

     OK, tady je ještě další bod. Chtěl bych vám dát ještě další náznaky. Znovu – už se to vznáší v éteru (je to zralé pro brzké objevení). Lidé tyto věci musí sami objevit, ale my dáváme náznaky. Až se tyto objevy uskuteční, budete vědět, že jste se to nejprve dozvěděli tady (Kryon se usmívá).

     Je to technické. Vysvětlím vám to. Již roky astronomové montují na své teleskopy speciální objektivy, aby si otevřely nové způsoby vidění univerza za hranicí normálního světla. Pro skutečnou astronomii je sbírání obyčejného světla pasé. Nyní chtějí sbírat záření. Chtějí používat spektrální analýzu, aby poznali, z čeho věci jsou. Chtějí měřit rychlost objektů, aby na základě posunu k červené nebo k modré věděli, zda se objekty pohybují k pozorovateli nebo od něj. Již roky nasazovali na své teleskopy speciální objektivy, aby mohli analyzovat to, co normální světlo nemůže ukázat. Většina z vás si neuvědomuje, že se mnoha teleskopy na planetě vůbec nedá dívat! Je to počítačem řízené sbírání toho, co se schovává ve světle, nebo je přístupné jinými metodami. Vědí, jak jsou věci horké, z čeho jsou, kam se pohybují a anomálie jejich drah.

     Nebylo by super, kdyby někdo na Zemi vynalezl interdimenzionální astronomický objektiv? A kdyby to tak bylo, co byste viděli? Viděli byste přesně to, co jsem popisoval. Jako první byste uviděli černé blíženecké díry, které vypadají jako jedna. Interdimenzionální objektiv se dívá na přitažlivost a čas, a na jejich přetvoření do vzorů.

     Kdybyste se tímto objektivem dívali na univerzum, pak byste viděli, v jakém vztahu spolu jsou tato dvojčata, jejich pulzování, a viděli byste velmi jasně provazce, které propojují galaxie. Nebylo by to nádherné? Vysvětlilo by to chybějící energie, že? Dalo by to vědcům důvod zvýšit počet sil ze čtyř na šest! A… to je proveditelné.

     Nyní vám řeknu, jak by tento objektiv vypadal… skoro. (Kryon se usmívá.) Instrukce číslo jedna: nemůžete ho umístit na čočku. Musí být co nejblíže u přijímacího dílu. V případě optického teleskopu je to zrcadlo. V případě digitálního teleskopu je to jeho digitální oko. To znamená, že tento objektiv nemůže být umístěn nikde jinde než v úrovni ohniska. To má význam hlavně pro ty, kdo sestavují teleskopy. Instrukce dvě: Tato čočka objektivu není fyzická. Je to plazma. Tato plazma je držena pohromadě neuvěřitelně silnými magnety. Ó, a je velmi studená. A toto jsou ty náznaky.

     A když to vyvinete, zapnete a provedete korektury ve vztahu k magnetismu, který umožňuje koherentní (soudržnou) plazmu, je to příští krok astronomie – revoluce a odhalení (revelation - revolution, slovní hříčka). Fyzika se změní; vaše skutečnost se změní; a já vám řeknu proč. To je poslední vědecký bod, než skončím. 

                                                                                    42

 

Řeknu vám proč. Když budete pozorovat interdimenzionální věci, pak je život jednou z těch neočekávaných věcí, které uvidíte! Život vynikne pro svoji životní sílu. Můžete (za použití tohoto filtru) hledět do galaxie a hvězdy, které září, budou mít kolem sebe život! Co vy na to? A všichni se teď mohou bát. (Smích) Je to nevyhnutelné, víte to? Toto byl náš vědecký kanál.

 

    Channeling Kryona – Velká vědecká předpojatost (7.11.2009)

 

     Dovolte mi, abych vám představil Henryho a Marii. Jsou kreslenými postavičkami na kousku papíru. Jsou dvoudimenzionální a samozřejmě inteligentní, protože to je podobenství. [Kryon se směje.] Jejich životy nejsou složité a oni jsou jednoduché postavičky. Všechno zvládli. Mají dokonce i lásku. Dvoudimenzionalita jejich života je vše, co znají a oni jsou s ní spokojeni. Znají parametry kousku papíru, na kterém se nacházejí, a spokojí se s nimi. To je vše, co kdy měli. Vědí, co mohou a co nemohou. Henry a Marie jsou spokojeni se svou realitou.
     Pak přichází pan Svobodomyslný, který byl nakreslen trochu jinak. Tato zvláštní postavička začíná hovořit k nim oběma – o potenciálu 3D… o možnosti „nahoře a dole“.  Mluví o 3D namísto 2D, kterou si oba dosud užívají. Je to začátek konceptu reality, kterou oba nikdy nespatřili, nemají pocit, že by se na ní podíleli a ani jí nemohou skutečně rozumět.
     Pojďme se podívat, jak Henry a Marie naloží s touto informací. Za prvé, nechápou ji. Je to pro ně trochu moc velkomyslné. Za druhé, je to mimo jejich realitu, takže je to skutečně nezajímá. Nemusí to používat, takže pro ně je to domněnka a proto nevěří, že je to opravdu důležité nebo že to existuje. Stává se to pro ně fantazií o vědě - něčím, co se nikdy nebude týkat Henryho a Marie, kteří jsou koneckonců jen 2D kresbami na kusu papíru.
     Existuje mnoho lidí, kteří si sednou a přečtou tento kus papíru a jsou jim podobní. Nezajímá je nic mimo 3D realitu. Ne z jejich vůle, ale protože jsou součástí paradigmatu, který vždy byl… paradigmatu 3D, ve kterém žili celý svůj život. Je to realita, ve které je těžké myslet za její hranice a mnoho lidí by se tím opravdu nemuselo zabývat. Koneckonců, co je špatného na realitě, ve které žijete? Vždyť funguje!


     Nový posun, který je před vámi, je posun ke kvantovosti. Bude potřeba, aby lidské bytosti více rozuměly tomu, co je kolem nich a co je pro ně neviditelné, ale co je velmi skutečné. Musí dospět k pochopení a tudíž i k víře, že ne všechno je spatřitelné a pochopitelné v rámci 3D myšlení, a také, že je zde mnoho dalších věcí, které jsou součástí jejich světa, ale aby je pochopili, je potřeba použít logiku, která dalece přesahuje to, na co jsou zvyklí.
      Nejlepší způsob, jak můžu začít toto studium v přiděleném čase, je vzít vás na cestu a dát vám nějaké informace. V tomto poselství budou některé věci, které budou zajímavé hlavně pro ty, co milují vědu. Těch ostatních, kteří nejsou vědecky zaměření, se to možná tolik nedotkne, ale i tak se mohou zúčastnit analogie, kterou vám předávám, a pochopit tuto lekci.
     Chtěl bych vás vzít na skutečné místo, ale pro dnešek to musí být jen ve vaší kreativní mysli. To místo je skutečné, ale v tuto chvíli tam nemůžete jít… ještě ne. Zajímavé je, že každý z vás tam, kam vás beru, už byl, když jste nebyli na Zemi. Bylo to před tím, než jste vůbec byli člověkem a než jste zde strávili čas. Je to neuvěřitelně krásné místo. Ten pohled je, můžeme říci, nadpozemský. Chci vás vzít mimo a nad vaši galaxii, odkud se můžete shora dívat na její spirálu. Pojďte na okamžik se mnou. Na chvíli předstírejte, že tlaky prostoru a teplot nepůsobí na vaše lidské tělo. Na žádné z těchto věcí nezáleží, protože jste chráněni bublinou vašeho duchovního já. Pojďme všichni společně sledovat tento nádherný pohled.
     Jako lidská bytost jste zasaženi tichem prostoru vesmíru, nechápete a ani si neuvědomujete skutečnost, že každá hvězda zde pěje svou vlastní píseň. Já je slyším všechny. Co je tichem pro vás, je symfonií pro mne. Protože vibrační frekvence světla, které hvězdy vysílají, se spojují do chóru a vytvářejí souzvuk, který je nádherný. Vesmír pro mne zpívá, protože já jsem kvantový. Vaše kvantové části se již začínají jemně vkrádat i mezi části třídimenzionální. Toto splývání, tento soutok, bude vytvářet paradigma myšlenek, které se liší od ostatních na planetě. Protože na planetě Zemi nebyl nikdy čas jako je tento, kdy jste žádáni, abyste mysleli mimo vaši pohodlnou realitu a abyste šli za její zdi. Podívejte se se mnou na okamžik na vaši galaxii. Krásná spirála, kterou tvoří, se pomalu pohybuje společně jako jedno… pomalu rotuje jako tabule plná světel. Nadechněte to všechno.
     Dnes vám předám vědu. Dám vám informace, které nastanou a budou známé ve vaší budoucnosti. A protože to bude dnes zapsáno, přijde den, kdy se k tomuto záznamu vrátíte a řeknete: „Kryon měl pravdu.“ A až to uděláte, až věda potvrdí, co vám dnes říkám, chci, abyste se podívali na celé poselství. Protože pak váš faktor víry bude také vědět, že mluvím pravdu, když hovořím o vašem vztahu k Bohu, ke Stvořiteli ve vás. Mám pravdu, když mluvím o tom, co je před vámi, ve vaší budoucnosti, a jediný důvod, proč vám dnes předávám vědu, je ten, že vaše linearita a vaše předpojatost se s tím později propojí. „Jak jde jeden, jde druhý,“ říkáte, „proto budu věnovat pozornost všemu, co bylo řečeno.“

 

                                                                                    43


      Pohled na galaxii
     Je to krásné, jak jsme se zastavili zde nad vaší domovskou galaxií že? V tom, čemu říkáte okamžik ticha, při pohledu na velmi pomalu rotující galaxii, spirálu vinoucí se jako jedno - je to neuvěřitelné, nadpozemské, velkolepé, slovy nepopsatelné. Dějí se zde podivné věci, které nezapadají do vašich pozemských paradigmat či pravidel. Nezapadají do vaší fyziky.
     Henry a Marie, dvě postavičky na papíře, měli také své vědce. Měli své 2D fyzikální zákony a to bylo vše, co potřebovali. Všechno fungovalo dobře, dokud zůstávali na stránce. Vy máte čtyři zákony fyziky, protože technicky jste ve 4D a tyto zákony také fungují dobře. Tyto zákony se samy prokazují znovu a znovu, dokud zůstáváte ve 4D (které říkáte 3D), a budou fungovat i nadále.
     Mám pro vás esoterickou otázku. Podívejte se na Henryho a Marii. Kolik fyzikálních zákonů je doopravdy určeno pro 2D postavy? Je tam celý soubor, který zahrnuje multi-dimenzionální realitu, nebo jen to, co uspokojí 2D? Odpověď by měla být zřejmá. Fyzika je kompletní bez ohledu na to, jak ji vnímáte. Proto Henry a Marie jsou si vědomi, věří a využívají 2D, ale všechny zákony jsou stále zde… připraveny na to, aby byly objeveny. 3D nemusí být něco, co by postavičky pochopily, ale je to tam připravené tak jako tak. Tak rozšiřte své myšlení a dovolte mi, abych se vás zeptal na toto, 3D stvoření: kdybych vám řekl, že existuje 6 fyzikálních zákonů, které pokrývají dimenzionalitu, kterou nevidíte, kolik je jich zde pro vás? Odpověď je stejná jako pro Henryho a Marii. Je jich víc než jen ty, o kterých víte, i když jste si vědomi a aktivně používáte pouze čtyři, které máte.
     Vidíte? Čtyři zákony, které máte, fungují dobře. Není s nimi nic v nepořádku, ale je jich víc a to je důvod, proč jsme vás vzali sem, nad vaši galaxii, abychom vám to všechno ukázali a abychom vám ukázali něco, co mohou vidět i astronomové. Podívejte: na tom, jak se galaxie pohybuje, je něco podivného. Všimli jste si toho?
     Dva doplňkové zákony fyziky jsme vám předali již dříve a není teď čas je znovu vysvětlovat. Ale když se dostanete do interdimenzionální sféry, díváte se na multidimenzionální energie, které musí obsahovat více informací než vaše současná fyzika. Nyní máte čtyři zákony. Říkejte jim Newtonův (2), Euklidův a Einsteinův, jestli chcete. To jsou ty, které vás přivedly tam, kde jste dnes. Ale nyní se mnou sledujte spirálovou galaxii a pozorujte její pohyb. Nepohybuje se jako váš sluneční systém.
     Pravidla, která máte pro objekty v pohybu, s sebou nesou třídimenzionální předpojatost o soudržnosti. Vaše věda hledá empirická pravidla a vědci nalézají to, o čem věří, že je pravdivé pro všechno. Ale co si neuvědomují je, že je v tom předpojatost. Fungují jen v jednom směru… ve 3D. Pokud aplikujete tyto zákony pouze na jedno hrací pole času, můžete aplikovat lineární matematiku a zjistit z toho, co potřebujete. Vše je to v přímce, vždy dopředu, nikdy se nemění, stále stejné. Dalo by se říct, že vaše věda je předpojatá v jednoduché stálosti!


     „Kryone, co je na tom špatného? Mně to zní dobře!“ Nyní přichází svobodně smýšlející a říká: „Interdimenzionální věci se nevztahují na 3D logiku či zaujatost. Pravidla slabých a silných interdimenzionálních sil, jsou mimo chápání 3D a mohou se zdát chaotické a nestálé.“


     Dovolte mi dát vám ještě další vysvětlení. Váš solární systém funguje dle vašeho očekávání. V rámci druhů vaší fyziky, kterou jste aplikovali na to, jak se věci pohybují ve vesmíru, máte objekty, které jsou blíže ke Slunci a pohybují se rychleji, jako například planeta Merkur. Pak jsou zde objekty, které jsou od Slunce dále a pohybují se pomaleji (vnější planety). Ve hře jsou zákony orbitální mechaniky. Vzdálenost od Slunce vztažená na 3D zákony orbitální mechaniky je založená na vámi objevených pravidlech pro gravitaci, hmotnost, rychlost a vzdálenost. A tato pravidla jsou správná… pro 3D. Tato pravidla vám umožní posílat vesmírná plavidla na jiné planety, přesněji řečeno potkat se s nimi na oběžné dráze, pořídit fotky a analyzovat je.


     Ale dívejte se nyní na chvilku se mnou… toto není způsob, jakým se vaše galaxie pohybuje. Je to v elegantním pohybu, který se vymyká zákonu obráceného čtverce (zákona, který určuje, jak energie postupně vyprchává s tím, jak se vzdaluje od zdroje). To odporuje základním zákonům gravitace a síly. Odporuje to jednoduchým, zaujatým, singulárním atributům způsobu, jak se pohybují věci ve vesmíru. Podívejte se se mnou na vaši galaxii. Sledujte, jak rotuje. Je to téměř jako na podnose. Vše se pohybuje společně. Všechno! Vše rotuje stejnou rychlostí ve vztahu ke středu… jako obří kolo, kde je vše propojeno. Tento obří podnos se chová, jako by všechny hvězdy byly oblázky přilepené na tkaninu vesmíru, všechny se pohybují společně.

 

                                                                                    44


     Jak je to možné? Co to vidíte? Dovolte mi, abych vám dal náznak, nápovědu: Mluvili jsme o slabých a silných interdimenzionálních silách, které jsou neobjeveným pátým a šestým zákonem fyziky. Způsob, jakým se vaše galaxie pohybuje, je o tom, co je ve středu galaxie a znázorňuje tyto síly. Vy si myslíte, že je to Černá díra, ale není. Je to mnohem víc, než si dokážete představit. Všimli jste si, že ve fyzice je vždy polarita? Od nejmenších atomových struktur k největším, je zde vždy polarita. Vidíte to i v magnetismu. Je to skryto i v gravitaci. Je to podstatou energie všude. Všude. Vždy existují dva druhy energie, které pracují proti sobě a vytváří dimenzionální realitu. Hmota sama je jedna z polarit reality a anti-hmota je druhá. Vždy se dívejte na tah a tlak, protože to vám ukáže cestu k odpovědím na nejvíce matoucí otázky fyziky.


     V centru každé galaxie jsou „dvojčata“. Dvojčata jsou i ve středu Mléčné dráhy. Máte dvě energie: jedna tlačí a druhá táhne. Nicméně vy to svým vnímáním vidíte jako jednu obrovskou Černou díru. Domníváte se, že gravitace Černé díry určitým způsobem drží tuto spirálu a způsobuje její rotaci neobvyklým způsobem, který porušuje Newtonovy zákony. Tak to není. Co se děje ve středu vaší galaxie, je nádherné. Je to elegantní interdimenzionální síla, kterou není gravitace, která se rozprostírá po celé vaší galaxii – síla, která ji drží pohromadě způsobem, pro který nemáte zákony, které by to vysvětlovaly… zatím. Navíc se zde skrývá něco, čím se věda teprve začíná zabývat.
     Celé toto vysvětlení vám dáváme, abychom se dostali k logice, která otevře velmi zásadní záležitost. Jednoduše řečeno: když vstoupíte do interdimenzionální fyziky, a ta zahrnuje i energie toho, co nazýváte spiritualita, najdete něco, co jste nečekali: VĚDOMÍ… fyziku s postojem. Interdimenzionalita vašeho galaktického centra má vědomí. Musí mít. Vše interdimenzionální je sladěno se Stvořením. Mluvím o věcech, kterým nerozumíte. Toto jsou atributy vysokého myšlení, někdy až neuvěřitelné, které dosud nikdy nebyly tímto způsobem otevřeny. Jakmile prolomíte zeď lineární logiky, zbavíte se toho, co očekáváte v lineární fyzice, dovede vás to k věcem, které nedávají smysl ve vaší předpojatosti. Nebudou dávat smysl… nejen proto, že jsou v kvantovém stavu, ale protože obsahují i něco jiného, co „konsistentní 3D věda“ nechce akceptovat… INTELIGENCI VE FYZICE.


     Vaše věda je velmi hrdá na teorii Velkého třesku. Přišli na to všechno a mají k tomu časovou linii. To je pro nás velmi komické! Jak můžete mít časovou osu pro kvantovou událost? V kvantovém stavu není žádný čas, přesto to tak vymysleli. Dokonce přišli i na to, že existuje zbytek (po Velkém třesku), který mohou změřit a který dokazuje, že mají pravdu. Jak chytré!
     Dovolte, abych se vás na něco zeptal – pokud v kuchyni cítíte nádherné zbytkové aroma po pečení chleba, co vám to řekne? Říká to: „chleba byl upečen před miliardami let“ nebo „byl upečen nyní“?
     Toto je předpojatost lineárního myšlení v singulární, jednotlivé časové dimenzi, které cítí chleba a počítá, jak je to dlouho, co byl chleba upečen! Tito vědci nechápou, že kvantová událost „Velkého třesku“ stále probíhá. Vysvětluje to energii expanze vesmíru. Dokonce to začíná vysvětlovat „energii toho, co nevidíte“. Ony „zbytky“, které měří, jsou důkazem skutečnosti, že tato událost stále probíhá, tak jak to vidíte ve 3D, ale tato událost – realita stvoření - je v kvantovém stavu.


     Podívejte se na 3D nesoulad v současné teorii: jak by mohlo vše vzejít z ničeho, v rychlosti vyšší než je rychlost světla, v okamžité expanzi, porušujíc všechny zákony současné fyziky a vytvořit vesmír nynějšího objemu v nano-momentu? Přesto předpojatost lineárního myšlení nechává toto všechno stát se v lineární časové ose… a na to všechno přišli. Měli by všichni slavit s Henrym a Marií! [Kryonův humor.]
     Řeknu vám něco, co jsem vám ještě nikdy nepopsal. Centrum vaší galaxie „vyplivlo“ hmotu, kterou jste vy. Věda to má obráceně. Dvojčata v centru vaší galaxie vedou k dvojčatům ve středu všech ostatních galaxií. Milionům a miliardám z nich. Všechna jsou propojena takovým způsobem, že to nemůžete pochopit - mimo prostor, mimo čas, jako pouta mezi přáteli, kteří mají vědomí. Není to druh inteligence a vědomí, které vidíte ve svém mozku. Ne. Místo toho je to vlídnost, inteligentní pojivo, které drží vesmír v lásce. Říkal jsem vám, že tomu všemu neporozumíte. Je to vysoké myšlení, ušlechtilé a mnoho z vás na to jednoduše není připraveno.

      Působení Gaii
     Pojďme k něčemu jinému. Život na vaší planetě a způsob, jakým byl stvořen, se stal kontroverzním, protože jsou ve vědě ti, kteří musí vše linearizovat. Darwin vám dal možnosti vyvíjejícího se životního systému (evoluce). Ukázal, jak to mohlo fungovat, možná, v biologii náhodného výběru po miliardy let až se vytvořilo to, co máte teď. Nyní se ale pusťme do působení Gaii.
     Vědci se dívají na historii Země a začínají vidět něco pro jiné vědce velmi nepříjemného: může zde být vědomí, které stvořilo život. Přirozeně, věda nechce myslet tímto způsobem, protože 3D  myšlení v přímce vaší současné vědy nepřipouští pravidla mimo svůj naprosto konzistentní rámec. Skutečnou ironií je, že singulární konzistence vašich předsudků nepřipouští zaujatost Stvořitele. Může být vesmír zaujatý pro život? V této ironii je člověk zaujatý kvůli omezenému dimenzionálnímu myšlení a vesmír je zaujatý v lásce.


     Kontroverze je v tomto: historie Země ukazuje, že život na planetě byl tvořen a zanikal v průběhu čtyř miliard let. Začal a skončil - sám sebe vytvářel a sám zanikal stále znovu a znovu. Zatímco na život bylo dříve pohlíženo jako, že vznikl „navzdory všemu“ na planetě a pak už nikde ve vesmíru, nyní je vnímán jako něco, co vznikalo znovu a znovu!

 

                                                                                    45


     Někteří říkají: „No, to, co se stalo, byla náhoda.“ Opravdu? Jaká je šance, že se život sám zničil a poté neuvěřitelně náhodně vznikl znovu? Jak to zapadá do evoluce? Něco, co nefungovalo… se vrátilo! Co si o tom myslíte? Vědci si začínají uvědomovat působení Gaii, coby vědomí přicházející odkudsi, jaksi, které je zaujato pro stvoření života. Je to mimo působnost toho, co nazýváte náhoda. Dělo se to znovu a znovu, dokud to planeta nestvořila správně. Fotosyntéza byla odpovědí, protože vytvořila rovnováhu… rostliny a stromy konzumující vedlejší produkt života. Takže konečně začala rovnováha.
     Trvalo to dlouhou dobu, ale život byl vždy vytvořen znovu, dokud to „systém“ neudělal správně. I když systém život zničil, vrátil se! I když Země byla bez života, protože to nevyšlo, stvořila ho opět - pětkrát. Věda to začíná vidět a přemýšlí, jak je možné, že je Země takto zaujatá životem. Někteří říkají, že je v ní vědomí, někteří říkají, že to není pravda… že v ní být nemůže, prostě nemůže.
     Ale je, drahý, a je to interdimenzionální vědomí, které drží věci pohromadě. Protože když se dostanete do interdimenzionálního stavu, dotýkáte se tváře Boha, tvořivé energie vesmíru a ten je, samozřejmě, předpojatý v lásce.


     Geologická překvapení – přehodnocení času
     Někteří studují způsob, jak Země geologicky vznikla a znovu - jsou předpojatí ve svém lineárním myšlení. Jsou neobjektivní, protože se dívají na erozní vzorky, dívají se na to, jak to bylo, a pak aplikují zvláštní všeobecné zákony na všechno na této planetě. No, tady je pár překvapení: už jste slyšeli nejnovější zprávy? Jak dlouho trvalo vytvořit Grand Canyon? Kolik milionů let by musela voda téct, aby došlo k vytvoření takové prohlubně? Jeden milion let, dva miliony? Je to stále uváděno na cedulích historických památek, jak dlouho to trvalo. Ale teď geologové začínají měnit své názory, protože objevili další atributy, které nedávají smysl. Začínají se přiklánět k časové ose přibližně tří set let!
     Co se stalo s jejich logikou? To, co nyní vidí, je divoká karta. To znamená žádný pramínek vody. Místo toho může za vytvoření Grand Canyonu moře, příval vody, který skálu rozřízl mnohem rychleji. Je to mimo paradigma myšlení, je to přesné. Vidíte, kam tím mířím? Jsou to konzistentní předsudky, které vás udržují v přímočaré rutině, tak jako 2D postavy na papíře. Musíte začít přemýšlet mimo „krabici“ a hledat, co dalšího by v tom mohlo být. Takže jsem vám dal příběh Grand Canyonu a můžete vstřebat další…

     Dosud nevyslovená geologie existence Lemurie
     Řekl jsem vám pár podivných věcí o planetě a geologové valí oči. Říkají, že vám Kryon dává informace, které jsou „geologicky nemožné“. Vyprávěl jsem vám o Lemurii. Řekl jsem vám, že původní lemurská civilizace byla soustředěna na souši na úpatí nejvyšší hory světa, měřeno od paty na vrchol, kterou je nyní Havaj. Je to jedna velká hora s několika vrcholy, které dnes trčí z vody, a říkáte jim Havajské ostrovy, jsou uprostřed Pacifiku.
     Říkali jsme vám, že v dobách Lemurie byla země kolem paty hory suchá. Geologové se smějí, je to přece uprostřed Tichého oceánu! Jak je to možné? Řeknu vám, jak je to možné. Nejprve musíte pochopit, že geologicky není 50.000 let dost významný čas pro něco jako pohyb zemských desek, aby to mělo viditelný dopad. 50.000 let je ve skutečnosti v geologii velmi krátký čas … přesto byla v té době hladina vody o více než 120 metrů níže než dnes. Byli jste totiž v procesu vodního cyklu, o kterém jsme mluvili dříve. Takže toto je jeden z atributů, který byl ve hře. Nicméně hlavním důvodem byl další atribut, o kterém jsme nikdy dřív nemluvili.

     Hora Hawaii se pomalu pohybuje po něčem, čemu se říká „hot spot“ (neklidná oblast) - to znamená, že se pomalu pohybuje po obrovském vulkanickém jádře, které zde existuje miliony let. Před 50.000 lety byl tento „hot spot“ v procesu obrovského „vydutí“, které postupně zvedlo dno oceánu kolem havajské hory o více než 1800 metrů. To znamená, že plášť Země se vlivem vulkanického tlaku vydul natolik, že vyzvedl horu výše, než je dnes, a vytvořil tak relativně malou oblast pevniny kolem ní. Jakmile se láva uvolnila, bublina pomalu splaskla. Trvalo to několik tisíc let, bez ničivé erupce – láva jen pomalu stékala po vrcholcích hory a vlévala se do moře, čímž vytvořila ještě více země kolem Havaje. To vytvořilo situaci, kdy úpatí hory Havaj bylo nějakou dobu nad mořem. Pomalé vylévání vytvořilo klesající bublinu a Lemurie byla pomalu zaplavena. To je příběh, který jsme vám původně vyprávěli, a důvod, proč byli Lemuřané dobří mořeplavci a přesunuli se na mnoho dalších míst.
     Výhodou pro všechny pochybovače je, že důkaz o Lemurii byl zničen, jak to mělo být. To ve vás vyvolává otázky. Ptáte se, jestli to tak mohlo být. Lineárně smýšlející vám řekne, že to tak být nemohlo, protože o tom není historický důkaz. Nikdy jste neviděli takový druh „vyboulení“, stejně jako efekt „Grand Canyonu“, kde je pravda skrytá za předsudky. Co jste nikdy neviděli, to není možné.

 

                                                                                    46


     Mimochodem, důkazem „vyboulení“ jsou pruhy na oceánském dně kolem hory, které stále ukazují zvláštní symetrii kolem hory a dávají tušit, že vulkanické vlivy ji kdysi vyzvedly a že později opět klesla. Existují také hluboko pohřbené kostry zvířat, které mohou biologům říci, že co je dnes na dně uprostřed Pacifiku, bylo kdysi vystaveno slunečnímu svitu… asi před 50.000 lety.

      Boží stvoření – důkaz je v podivnostech
     Dovolte mi, abych vám řekl o Stvoření. Astronomové začínají mluvit o inteligentním designu. Nyní se dostáváme k tomu, co začínají chápat - že kvantový vesmír může mít samozřejmě vědomí. Proti všem očekáváním - žijete v parametru, v atributu vesmíru, který je i nadále „navzdory všem očekáváním“. Jste ve vesmíru stvořeném pro život! Kdybyste mohli hodit kostkou fyziky a stvořit vesmír, nikdy byste nešli touto cestou. Nikdy. Statistici řekli, že toto je mimo pravděpodobnost náhody… přesto se nacházíte na Zemi překypující životem. Nacházíte se ve vesmíru překypujícím životem. Na planetách kolem vás je život, ale vy jste ho zatím ještě neobjevili. Je mikrobiální a představuje počáteční znaky jednobuněčného života. Je tam všude. Uvidíte. Udělejte si výlet na Europu (měsíc Jupitera) a rozhlédněte se trochu v oceánu. Uvidíte. Život je rozhodně v souladu s vesmírem a je všude. Uvidíte. A je to navzdory všemu, že se to stalo a věda to nyní začíná vidět. Je to natolik mimo váš statistický model stvoření jakéhokoli vesmíru, že to označili nálepkou inteligentní design. Musí v tom být plán.
     Uprostřed vaší galaxie existují dvojčata, která táhnou a tlačí interdimenzionální energie tak, že musejí mít inteligentní doplněk. Všechny hvězdy se pohybují současně s tím. Jsou zapojeny síly, které dalece přesahují rámec gravitace. Je to interdimenzionalita, která lepí galaxie k sobě, a to je něco, o čem chci nyní mluvit, protože to má co do činění s vaší budoucností.

      Vaše budoucnost
     Futuristi vaší společnosti mají tendenci dívat se na to, co bylo, a podle toho předvídat co bude. Vidíte to lineární myšlení? V předsudcích o stálosti říkají: „Vzhledem k tomuto bude toto.“ Dívají se na stálý model staré energie a ve svých projekcích nikdy nedávají šanci změně. Popírají samu schopnost lidstva překročit minulost takovou, jaká byla.
     Co bylo na planetě konzistentní, pokud jde o vědomí? Vyjmenujme tyto znaky: válka, chudoba, utrpení, drama – opakování téhož stále dokola, stále dokola a stále dokola. Fraktály času, které přicházejí a odcházejí, přicházejí a odcházejí, přicházejí a odcházejí, což vytváří vědomí, které se opakuje a opakuje a opakuje.  

     Nyní můžete vidět ony předsudky, a proč jsou zde. Protože když cokoli zůstává ve stejném cyklu, očekáváte, že v něm zůstane navždy. To se také ozývá ve vaší fyzice. Čím kvantovějšími se stáváte, tím méně konsistentní budete v přemýšlení tímto způsobem. To znamená, že nakonec budete očekávat, že se budou dít věci, které se nikdy dřív nestaly. Jste v posunu, který to umožňuje a všechno kolem vás, všechny věci se mění. Poslouchejte: nemůžete aplikovat pravidla minulých let na mír na Zemi. Je možný? Ano… více než možný, je to ten nejpravděpodobnější výsledek, který vám můžeme dát.
     Co vám pravidla minulých let řeknou o léčení ve vašem těle? Říkají, že je nevyléčitelné? Není nevyléčitelné. Co vám pravidla minulých let říkají o strachu, který je vyvoláván ve vztahu k probíhajícímu vzestupu? Říkají vám, že budete zatopeni vodou. No, pokud se budete soustředit na tempo, jakým věci (ledovce) tají a poté to budete projektovat do své budoucnosti, pak budete aplikovat rozpravy chabé vědy… a pak tedy budete (zatopeni vodou)! Ale to je od vás příšerně konzistentní, ne? Chápete, co říkám? Nedáváte svolení divoké kartě. Nedáváte svolení faktu, že se tato planeta přesouvá do zcela odlišného magnetického atributu. Slunce spolupracuje; vesmír spolupracuje; je to skoro jako by dvojčata viděla, kdo jste!


     Dvojčata jsou fyzikou, velkolepý tlak a tah interdimenzionálních znaků, které vám ani nemůžu dost dobře vysvětlit. Dvojčata nejsou Bůh. Dvojčata jsou výsledkem Bohem předpojatého vesmíru a interdimenzionální fyziky, kterou teprve začínáte objevovat a zkoumat.Vaše věda to teprve začíná vidět. Působení Gaii, inteligentní design, způsob, jakým byla Země sestavena – nebyly v tom žádné náhody, navzdory všemu… to by mělo dávat smysl i ve vaší logice.
     Jste uprostřed obrovského posunu, o který jste žádali, pro který nastal čas, kvůli kterému jsem zde! Tento posun se vás nechystá zničit! Nemusíte se ho bát. Je pod naší kontrolou, jak se stáváte více kvantovými. Začínáte chápat, že stálost života, jak jste ji viděli, je opravdu staré paradigma. Stálost strachu, nenávisti a zklamání… se začíná měnit. Pokud chcete být ve věcech stálí, pak vězte, že láska Boha je tou nejstálejší a nejvytrvalejší věcí na Zemi a ve vesmíru. Je stálá! Tak trvalá, že ani na chvíli neustala od doby, kdy byl stvořen život, od doby, kdy byla objevena láska.
 

                                                                                    47


      Vědomí Kryona
     Dnes jsme chtěli vykreslit obraz. Bylo to většinou vědecké, zčásti logické puzzle, abychom vám ukázali, že vaše současná 3D logika není rozvinutá. Není to ten druh logiky, který budete potřebovat, abyste se přesunuli do budoucnosti. Říkali jsme vám, abyste očekávali divokou kartu. Očekávejte věci, které se nikdy dříve nestaly. Změňte historii přemýšlením o budoucích věcech, které mohou být evoluční a samy být divokou kartou. Dokážete rozpoznat některé z těchto divokých karet ve vaší bezprostřední minulosti? Kolikrát vám musíme dát tyto věci, abyste se na ně podívali? Žádné z Nostradamových čtyřverší dnes neplatí. Byly napsány knihy o obrovské válce s Islámem. No, jednoho dne je budete číst a smát se, protože se to takhle neodehraje. Celý tento scénář je založen na stálém, neměnném vědomí na Zemi, ve kterém se vše opakuje podle očekávaného starého vzoru, ale tak to není!
     Jste očekávaným vzorcem na Zemi, nebo jste vy tou divokou kartou? Vidíte, přicházejí věci, které jste nečekali. Vím to, protože vidím potenciály, které vám nejsou otevřeně k dispozici. Je to vědomí, které se „peče v troubě“, na kterém se právě pracuje způsoby, které nečekáte. Tohle není věštění budoucnosti. Jen uvádíme fakta o potenciálech v myslích na planetě… kam se vydávají a o čem přemýšlí.
     Chci, abyste toto místo opustili s nadějí. Tuto zprávu jsme uložili pro tuto konkrétní skupinu. Je to pokročilá zpráva a nedosáhne k uším těch, kteří jsou zde poprvé nebo jsou v této energii poprvé. Dosáhne pouze k uším starých duší. Nepamatujete si to? Vzpomeňte si na to se mnou, protože jste to očekávali. Proto tu jste a proto se vrátíte.

     Nyní máte některé z prvních znamení od té doby, kdy jste člověkem, že se tato planeta přesouvá k absolvování („maturitě“), do vyšších vibrací a stává se součástí souhry energie, o které jste dosud jen snili… a vy se nacházíte na samém začátku toho všeho.


     Jsem Kryon, milovník lidstva. Toto je pravda, kterou jsem vám dnes předal. Dávám vám tuto zprávu, aby se vryla do vašich srdcí i myslí – naděje, že tyto věci jsou opravdu tak, že jsou pravdivé. Možná odsud někteří z vás díky tomu odejdou jiní, než sem přišli. A tak bude toto mimořádné poselství předáno znovu v jiné formě pro jinou skupinu lidí, ale každičká jeho část je plná lásky a dojetí.

      Já Jsem Kryon. A tak to je.
      KRYON
 

 

     Výňatek z channelingu Kryona  „Fyzika a věda“ (17.6.2007)

  

     Magnetický charakter DNA

     Vaše DNA je komplexní; je nádherná a každá jednotlivá část z ní existuje z nějakého důvodu. Neexistuje žádná přebytečná DNA, žádné nepotřebné díly, je nádherně koncipována. To, co se zdá náhodné a chaotické, takové není, neboť pořádek leží uvnitř interdimenzionálního rámce systému, který pracuje s těmito překrásnými vlákny. Ve 3D vidíte pouze dvojitou šroubovici. Mnoho let jste ji pozorovali jako vlákno – jedno jediné vlákno, které je zodpovědné za původ všech vašich znaků, které vás dělají tím, čím jste. Na konci vláken DNA jsou telomery. Tato dlouhá vlákna na pohled nedělají nic, než že se zkracují, jak stárnete – kopie jedné kopie a další kopie – možná jsou zodpovědná za to, co považujete za konečné úmrtí.

      Nedávno vaše věda objevila něco, co bylo patrně přehlédnuto a co je v jádru jedním ze zásadních objevů - co vás spojuje s magnetickou mřížkou. Tímto objevem je, že jsou spolu telomery ve skutečnosti spojeny, že se telomery ve skutečnosti nezkracují. Smyčka, kterou DNA představuje, se zužuje. DNA není vláknem, ale smyčkou. Trvalo to nějakou dobu, než jste zjistili tuto pravdu, protože je to velmi malý spoj. A najednou už DNA není vláknem, ale smyčkou. A tady to začíná být zajímavé. Neboť v rámci této smyčky teď existuje vlastnost proudící elektřiny. Pochopte, člověk je bioelektrickým aparátem, váš mozek a synapsy a vaše svalové reakce všechny fungují přes neurony, které pro pohyb vašeho těla vystřelují impulsy, miliony a miliony impulsů.    A tak jsou najednou elektrické pochody v těle spojeny s DNA, neboť proud protéká smyčkou DNA. Je nepatrný, i vašimi nejjemnějšími instrumenty skoro neměřitelný.

     První, co vám doporučujeme, je následující: vědci, hledejte protékající proud! Protože zjistíte, že tam je. Nejen to, zjistíte, že proud protéká určitým způsobem prostřednictvím vaší chemie, ve které by protékat neměl! DNA by vlastně vůbec neměla vést proud, ale ona ho vede… skoro jako supravodič (vodič, který při poklesu teploty pod určitý bod vede el. proud bez odporu a tedy i beze ztrát – pozn. překl.). Takže nyní máte elektrický proud, který protéká smyčkou. V základech elektřiny se učíte, že každý proud procházející smyčkou vytváří magnetické pole. DNA má proto vlastní magnetické pole… každá dvojitá šroubovice. Ó, je malé. Ale když zohledníte miliónové množství těchto částí v lidském těle a to, že všechny mají magnetické pole, pak je celý člověk magnetický. A nyní tu sedíte a stojíte s vědeckými důkazy toho, že má lidská DNA skutečně magnetické pole.

 

                                                                                    48

 

      A na základě fyziky magnetismu by vám to mělo říct ještě něco. Když jedno magnetické pole překryje druhé, stane se něco, co se nazývá indukcí. Indukce má jednu magickou vlastnost - když se setkají dvě magnetická pole a omotají se kolem sebe, uskuteční se komunikace a přenos energie. A to magnetické pole, se kterým jste indukcí spojeni, je magnetické pole Země. Ve vaší elektrotechnice využíváte indukci denně skoro v každém elektrickém přístroji, který máte. To, co byste měli vědět je, že je indukce motorem pro změny DNA, a že přijímá jak přiměřené, tak nepřiměřené magnetické instrukce k jednání z okolního prostředí. Proto jsme opakovaně varovali před tím, abyste se dlouhodobě vystavovali magnetickým polím. Avšak měli byste znát i další poznání – najednou máte možnost získávat informace přes magnetickou mřížku Země, poněvadž jste si nyní vědomi, že máte vlastní magnetický generátor, vaši DNA. To je ten důvod, proč: Já jsem Kryon z magnetické služby.

 

      Nyní se se mnou vraťte zpět k informaci, kterou jsme vám dali v roce 1989, že Země má magnetické pole, které je podporou pro vaše vědomí. Dali jsme vám informaci, že se v případě opuštění tohoto magnetického pole nebudete cítit dobře. Nemůžete bez něho žít. Nyní vám to opět chceme dokázat, neboť to budete potřebovat pro cesty do vesmíru. Tato skutečnost se ještě nikdy nezměnila. V minulosti jsme prosili vědce, aby se zaměřili na zajímavé záležitosti, které čekají na objevení. Pozorujte, co se stane, když vyjmete lidi i jen málo z magnetického pole. Onemocní! Z důvodu výzkumů existují na pólech Země laboratoře. Vědci tam žili několik měsíců. Na pólech Země máte neutralitu – žádné slučování magnetismu. Existuje singularita na severním pólu a singularita na jižním pólu, které nejsou vyvážené pro lidskou buněčnou strukturu.

      Takže, vědci, chci, abyste se podívali na zdraví těch, kteří byli v těchto laboratořích, neboť objevíte něco ve vztahu k četnosti jejich onemocnění a k případům rakoviny. Budou se jevit mnohem vyšší, než by mělo normálně být. Byli dlouho mimo rovnováhu a zaplatili za to tuto cenu. Také ti, kteří jsou dlouho na oběžné dráze, se nacházejí lehce mimo magnetické pole. Prozkoumejte jejich kostní dřeň. Zkoumejte jejich imunitní systém a zjistíte, že začíná selhávat, jakmile se pustí mimo magnetické pole. Magnetické pole planety pracuje s vaší DNA vám neznámým způsobem. Hovoří k vaší DNA.

 

      V roce 1998 jsem vám sdělil, že se magnetická mřížka bude v dalších 10 letech pohybovat více, než tomu bylo posledních 100 let… a to se i stalo. Mnozí řeknou, že je na cestě k překlopení pólů. Ale nyní ještě ne. Mřížka se pohnula, jak jsem ohlásil (je to vědecky dokázaná skutečnost). A teď vám řeknu, proč se pohnula – protože jí pohnulo vědomí planety a Harmonická Konvergence byla začátkem tohoto pohybu. Není to náhoda. Začala se pohybovat, aby podpořila vaše osvícení, aby umožnila probuzení planety. Proto se pohnula a      z toho důvodu byl a je roztroušen na celé planetě posun v intuici tolika lidí. Mřížka hovoří k DNA a k vědomí lidí. Náhle se ptají tisíce: „Existuje tady něco, co nám nebylo řečeno?“ Možná k nim patříte? Možná jsou z tohoto důvodu vaše oči na této stránce?

      Existují ještě jiná místa na Zemi, kde je těžké žít, a to je nulový bod. Na rovníku a kolem něj se setkává pozitivní a negativní a pomalu se obrací, jedno se stává druhým. V těchto místech magnetické pole není konzistentní, není lineární. Jsou místa, kde je silnější a kde je slabší. Neprobíhá také přesně po linii rovníku. Uhýbá nahoru a dolů, bylo to zmapováno, vědci vědí, kde tyto nulové body jsou.

     Pohlédněte na tyto nulové body a uvidíte oblasti největšího neklidu na této planetě, nejhorší nemoci, největší války a horory - vyvražďování národů na této planetě. Největší nerovnováha je v nule. To spočívá    v magnetické mřížce a v tom, že DNA přijímá informace vyrovnávání. Před osmnácti lety nám byla položena otázka: „Kam máme jít pro maximální osvícení, Kryone?“ To bylo zveřejněno ve vůbec prvním záznamu „živého“ channelingu. A odpověď zněla: „Běžte tam, kde je chladněji.“ To není na rovníku. Teď rozumíte, proč jsme to řekli? Jděte od rovníku, jedno, kterým z obou směrů, a přijdete do oblastí, které jsou vyrovnanější a… chladnější! To je jednoduchá pravda.

      A my tu sedíme a říkáme, nuže vědci, podívejte se na to, neboť najdete několik synchronicit, které jste nečekali. Když budete cestovat ke hvězdám nebo k planetám, tak si raději s sebou vezměte magnetické pole v simulované podobě. Přizpůsobte ho v těchto dnech, těchto letech, kdy sedíte v takovém kokonu, tomuto elektromagnetickému poli, které vám dává Země k dispozici. Pokud to neuděláte, zemřete. To musí být teprve objeveno těmi, kteří plánují cesty k jiným planetám a hvězdám (NASA). A zde přichází pozvání pro vědce studující život - pro biology. Ptejte se: „Potřebuje lidská buněčná struktura magnetické pole Země, aby mohla po delší dobu udržet život a být v rovnováze?“ Využijte informace získané v minulých letech o pólech - z doby, kterou jste již strávili na oběžné dráze Země. Odpověď bude ano.

 

                                                                                    49

 

     Astrologie

     Pojďme hovořit o astrologii. To se zdá být esoterickým tématem, ale není. Jedná se o jedno z nejvíce nepochopených označení vědy… zařazeno jako okultismus a vysmíváno těmi, kteří neumí jasně myslet. Chtěl bych vám jen připomenout, že takhle byli zařazeni i ti, co věřili na choroboplodné zárodky, než byly dokázány. Představte si neviditelný mikroorganismus, který způsobuje nemoc (hrůza, to musí být okultismus, nebo plán ufonů, kteří chtějí ovládnout Zemi ). Jakmile to vaše nástroje a vaše moudrost rozluštila, stalo se to vědou a pomohlo to zachránit životy. Nyní vám říkáme, že s astrologií je to stejné. Je to věda, která je v současnosti považována za mysticismus.

      Pokud jste doposud mohli sledovat můj výklad o magnetismu, budete rozumět, že jste jako lidé neustále ovlivňováni magnetickou mřížkou planety a že to bylo naplánováno za účelem komunikace a rovnováhy. Chtěl bych vám odhalit, co přistane na magnetické mřížce Země (co tam bude umístěno), co by mohlo být součástí komunikace, o které mluvíme. Ó, existuje celé množství informací, které jsou tímto způsobem doručovány, ale já budu hovořit pouze o těch astrologických.

     V centru vaší sluneční soustavy je Slunce. Vaše Slunce je díky gravitaci magneticky opatřováno vzorci každou vteřinu dne. Zemskou tíži, přitažlivost, nelze oddělit od magnetismu, neboť jsou to vědecky vzato dvojčata, se stejným znakem, který chce být teprve pochopen, stejně jako vztah mezi nimi. Svůj podíl tu má i světlo, protože i světlo je interdimenzionální. Když něco může být ve vaší skutečnosti pozorováno na dvou místech současně, pak to musí být v kvantovém stavu (mít interdimenzionální vlastnosti), a světlo spadá spolu s magnetismem a přitažlivostí do této kategorie. Magnetismus, přitažlivost a světlo jsou tajemstvími vaší reality. Žádnému z nich nebylo doposud skutečně porozuměno. Místo toho je jednoduše využíváte. Víte, co dělají, ale nemáte vůbec tušení, čím jsou. Čas k tomu také patří, ale čas je výsledek ostatních tří, není to samostatná energie.

      A tady je vaše Slunce s planetami, které svým pohybem kolem Slunce za ně tahají a tlačí. Představte si sílu vlivu různých konstelací, kterými vaše planety procházejí, na Slunce. Na okamžik si představte, že byste mohli přitažlivost a neuvěřitelné síly přitažlivosti vidět jako k planetám vedoucí provazce, které tahají za centrum Slunce. Neboť tímto způsobem je Slunce denně opatřováno vzorci, celou dobu, každý moment.

      Toto opatřování vzorci je interdimenzionální vzorování Slunce. Proto by se dalo říct, že je kvantový vzorec Slunce v každém okamžiku jiný, v závislosti na tom, kde jsou planety. Přemýšlejte o tom, co dělají vlastnosti tlaku a tahu se Sluncem, když jsou planety seřazeny v jedné řadě! Přemýšlejte, co se děje při uskutečnění toho, co nazýváte retrográdností (zdánlivý zpětný pohyb nějakého obíhajícího nebeského tělesa při pozorování z jiného obíhajícího tělesa). A teď tu máme neustále se měnící vzorec Slunce, který je interdimenzionální, který je magnetický a dokonce ovlivňuje čas. Přemýšlejte o tom, co se se vzorci děje, zatímco se planety pohybují na pozice, které vy astrologové znáte.

 

      Co víte o Slunci kromě skutečnosti, že vysílá světlo a horko? Slunce fouká celou dobu směrem k Zemi něco, čemu se říká sluneční vítr. Je to neustálý proud nabitých částeček (magnetismus)! Je to informace o vzorci Slunce, která je doručena magnetické mřížce Země. A pokud o tom pochybujete, tak jděte a prohlédněte si vaši Auroru Borealis (Polární Záři). Neboť to je jméno pro světelnou podívanou na sluneční vítr, když se setká      s magnetickou mřížkou Země - vytváří vlastní indukci a zprostředkovává vám informaci o vzorci Slunce.

      Když dorazí sem na mřížku planety, pak je tento vzorec prostřednictvím další indukce okamžikem vašeho narození přenesen do vaší DNA. Narození je okamžikem, kdy jej přijmete, protože pak učiníte svůj první nádech a jako nezávislý život uděláte svou první interakci s okolím. Vodnář, Ryby, Rak – dostanete vzorec ze Slunce. A tento vzorec je odrazem planetární konstelace v okamžiku narození. Tento vzorec je pak uložen ve vaší DNA jako životní síla, o které jsme hovořili včera, když se jednalo o zdánlivý chaos energie na interdimenzionální oblasti. Týká se vás to a od tohoto okamžiku jste přístupní energii těchto vzorců, jakmile se ve vaší sluneční soustavě opět nakonstelují. Nazýváte to astrologií. Je to nejstarší věda na planetě a je intuitivní (část našeho „vědoucího“ vědomí).

 

      Jsou tací, co řeknou: „Já tomu nevěřím.“ Věděli jste, že vaši DNA ovlivňuje už samotný sluneční vítr bez přitažlivosti? Právě jsme vám zprostředkovali informaci, že jste vnímaví pro vzorování vznikající oběžnou mechanikou, dokonce vaším vlastním měsícem, který nevysílá žádný vítr, a mnozí přesto řeknou: „Stále ještě tomu nevěřím.“ V pořádku, zeptám se vás na to, jak si vysvětlujete syndrom úplňku?   Měsíc je největším Zemi obíhajícím tělesem, opatřuje vzorcem Slunce a také rozhodujícím způsobem prostřednictvím své gravitace opatřuje vzorcem vaši magnetickou mřížku. (Gravitace je příbuzná magnetismu.) Protože je tak blízko, interdimenzionální tah přitažlivosti Měsíce ve vás vyvolává cykly. Čím to je, že policejní jednotky na celém světě organizují za úplňku extra směny? Mnozí řeknou: „No, to je jednoduché. Pak je totiž větší světlo a je víc zločinů.“ Ne, to by bylo v souvislosti se světlem, ne s oběhem Měsíce, neboť se to děje i v zamračených úplňkových nocích. 

 

                                                                                    50

 

Zeptejte se v nemocnicích, neboť i ti jsou zapojeni a ošetřují v tyto dny větší množství úrazů, obětí nehod apod. Vědí, že je úplněk náročným obdobím. Teď to zkuste vysvětlit… jedinou možností je astrologie. Astrologie má podstatný vliv na lidské chování, je vědou a zahrnuje DNA a lidské myšlení. Umíte si představit, jak to může pomoci lidstvu, když to konečně bude uznáno? Jste vnímaví na pohyby planet. Žijete společně s Gaiou (Zemí). Jste součástí systému. Mohli byste to kdy popřít? To je věda.

 

      Nyní, astrologové, pochopíte, proč jsme vám před 18ti lety řekli, že nastane v diagramech (horoskopech) odchylka, která by měla být "před a po" opravena, abyste zjistili, co se stalo ve vztahu k posunu energie a k posunu magnetických mřížek mezi tehdy a nynějškem. Mluvili jsme o třístupňovém vlivu ve vašich diagramech mezi nynějškem a 2012. Tyto 3 stupně jsou součtem otevírání a zavírání rozpětí domů do nových velikostních konfigurací. Běžte a udělejte tyto opravy a uvidíte, co máme na mysli. Překryjte situaci před a po, a objevíte to díky výpočtům pro klienty, pro které jste sestavili diagramy před a po - co se událo a jak se změny posunují a přeměňují. Dokonce i astrologie je dynamická, neboť je doopravdy příbuzná s magnetismem.

 

     Nové zákony fyziky

     Budeme hovořit o fyzice. Chtěl bych vám dát historické pozadí k jedné záhadě. Chtěl bych vám vyprávět, co věda s touto záhadou udělala. Pak bych chtěl říct několik věcí, které ještě nikdy nebyly řečeny.

     Jedná se o nádherný zákon a sestavil ho Newton. Je to zákon, který je zodpovědný za celou mechaniku oběžných drah vaší sluneční soustavy. Všechny je objasňuje, je to druhý Newtonův zákon. Je to popis. Opatrně, příteli, pomalu. (Kryon upozorňuje Leeho, aby byl zvlášť jasný.) Je to popis jeho základních formulací síly, hmoty a zrychlení. A tyto základy objasňují pohyby planet – jak pohyb, tak i setrvačnost pohybu všude. Dělají to tak dobře, že tato formulace zodpovídá za výpočty, na základě kterých jsou posílány satelity na oběžnou dráhu a sondy do sluneční soustavy. Celá matematika, takto fixovaná na Newtonův druhý zákon, funguje.

     Pokud jste si toho ve vaší vlastní sluneční soustavě všimli a pokud máte zájem o astrologii, uvidíte, co viděl Newton – že planety (předměty s konstantní hmotou), které jsou blíže vlivu přitažlivosti Slunce, krouží jinou rychlostí než ty, které jsou dále. To se stalo Newtonovým zákonem a to se potvrzovalo dodnes - dokud vaše věda nezjistila pár výzev.

     První, co vzbudilo zájem, bylo to, že když byly části příliš malé, zákon se zhroutil. Už se to neodehrávalo podle pravidel. Když se jednalo o atomové struktury, byl vzorec jiný. To byl přesněji řečeno důvod zrodu kvantové fyziky – objasnění malého a velmi malého, a teorií, které s tím jsou spojeny, včetně interdimenzionálních. To bylo pro vědu akceptovatelné. Nové teorie oznamovaly, že když je něco supermalé, musí interakce mezi nosiči hmoty probíhat jinak. Mnozí říkají, že by to mohlo být tím, že menší částice nemají konstantní hmotu planet nebo měsíce – pro vědeckou mysl to nebylo až tak těžké to zvládnout. Lidé mají také možnost experimentovat se supermalým v urychlovači částic – protony a anti-protony nechávají skoro světelnou rychlostí kolidovat, aby viděli, co se stane. Tak mohli lidé nový zákon ověřit v rámci supermalého světa. Pak se stalo ještě něco.

     Se vznikem nových „očí“ Země, počítačem řídícím zrcadla v teleskopickém zařízení, jste začali zřetelně vidět vzdálené galaxie a zkoumat je. Ke svému velkému překvapení astronomové uviděli hvězdy rotovat kolem centra Galaxie, podobně jako rotuje vaše sluneční soustava kolem centra Mléčné dráhy, ale s velkým rozdílem. Nedržely se Newtonova zákona!

     Ke svému překvapení astronomové zjistili, že se rotující hvězdy pohybují kolem centra nějaké galaxie v tzv. „plochém rotačním režimu“. Chtěl bych vám to vysvětlit. Když vezmete kotouč a položíte na něj kamínky blízko a daleko od středu a pak budete pomalu otáčet, pak zjistíte, že všechny na kotouči ležící částečky rotují stejně, ponechávají si perspektivně neměnný vliv na sebe navzájem. Jinými slovy, jeden se nepohybuje rychleji nebo pomaleji v závislosti na své vzdálenosti od centra. Tomu se říká plochá rotace a je to to, co dělají galaxie.

 

     Každopádně náhle neplatí druhý Newtonův zákon! Hvězdy mají velkou konstantní hmotnost, a přesto nedodržují pravidla orbitální mechaniky. Zdá se, že Newtonův zákon funguje pro sluneční soustavy, ale ne pro galaxie. To nedává smysl - je to srdcem kontroverze a eventuálního objevu něčeho, co astronomie začíná vidět.

     V matematice měření energie univerza věda uvádí, že existuje něco, co vytváří neviditelnou energii, která působí na hmotu způsobem, který ovlivňuje Newtonův zákon. Říkají, že neví, co to je a nemohou to vidět. Je to neviditelná energie, která vytváří nový druh orbitálního systému, o kterém si nyní uvědomují, že je součástí všech galaxií. Nazývají to tedy temnou hmotou, mysteriózní hmotou, která vše ovlivňuje.

     Temná hmota ve skutečnosti není temná. Je to jednoduše vědecký výraz pro chybějící energii. To je vše, co to je. Něco tahá a tlačí způsobem, který neodpovídá mechanice oběžných drah druhého Newtonova zákona. Jak je to možné? Teď tu máme záhadu. Ve velmi malém to nefunguje. Ve velmi velkém to nefunguje. Ve vaší sluneční soustavě to, zdá se, funguje. Někdo na tom v současnosti pracuje a já se o tom musím zmínit. Takže si na chvíli nasaďte svůj esoterický klobouk. Newton měl asistenta, který se na jeho práci velmi podílel. Tento asistent dnes žije a je samozřejmě astronomem. Reinkarnoval se, aby pokračoval v této práci, a to také dělá. A je velmi blízko, aby to objevil.

 

                                                                                    51

 

      Řeknu vám, proč tato záhada přetrvává. Budu se snažit hovořit výstižně, abyste fyzice rozuměli. Tímto způsobem to nikdy nebylo odhaleno. Jste blízko objevu a už je to ve vzduchu. Takže vám nedávám nic, co by svobodná lidská vůle nemohla sama objevit. Řešení se již vznáší v systému a čeká na objevení.

 

      Já Jsem Kryon. A tak to je.
      KRYON
 

       Ad. 6. Působení mřížek – polem magnetickým, krystalickým, vědomí planety a lidstva

 

     Channeling od Kryona – Mřížka a DNA (14.7.2001)

 

      Musím jít daleko, daleko do minulosti, abych vám připomenul, jak tohle fungovalo – historie vaší Země. Přišel jsem, když byla Země ještě stále žhavá a jsem tu od té doby. Pro mě to bylo včera, když se v mém pojetí času děje vše současně. Není tam žádné čekání, žádná netrpělivost, pouze teď. Přede mnou je též přítomnost oslavy toho, čeho lidstvo dosáhlo, jako bratři a sestry změnili realitu – dokonce dimenzionalitu Země – když vešli do duality na této planetě. Mnoho z vás bylo se mnou, když byla Země žhavá, tvořící test pro celý vesmír, na místě, kde lidé dobrovolně vešli téměř na poslední chvíli vaší lineárně-časové historie. Je to, jako by se jídlo připravovalo rok, ale lidé byli přidáni v posledních 4 sekundách… katalyzátor změny ve vesmíru… sůl Boha ochutila test velikosti.

 

      Magnetická mřížka a Vy

     Systém mřížky Země je ve svém účelu specifický. Mřížka je vyladěná a má jediný účel – lidstvo. Můžete si myslet, že je to geologická vlastnost fyziky planety, ale je to více než to. Je to stroj na doručení DNA! Tohle je to, co systém mřížky dělá. Promlouvá k lidstvu. Člověk po člověku, a je součástí toho, co jste osobně. Pomáhá vás rozdělovat, ale i spojovat. Dává nastavení, výzvy, řešení a lásku. Je to něco, k čemu se někteří z vás obracíte, když myslíte na Boha!

     Někdo by řekl:´ „Kryone, nelíbí se mi představa, že fyzika vstupuje do spirituality. Nemám rád, když je mřížka Země součástí spirituálna.“ Já vám povím: „Je to tak!“  Pro tvůrce, kterými jste a vytvořili jste všechno, co je před vámi. Včetně testu, duality, smluv a stroje, který je spravuje ve vaší molekulární úrovni. Nemůžete oddělit Ducha od vaší reality. Můžete si přát věřit, že je to nějak nad tím, co je fyzické, ale skutečnost je, že je to centrum všeho fyzického. Nemůžete vynechat Boha z ničeho!

      Odhalíme některé vlastnosti toho, co nazýváte vaší DNA. Magnetická mřížka planety je komplikovaná, ale byl to hlavně doručovací systém pro lidstvo po dlouhé, dlouhé roky. Byla velmi malá změna v tom, co dělá, protože se lidstvo nikdy nepodívalo „nahoru“, aby zvážilo, že mřížka může být změnitelná věc. Lidstvo nikdy nedalo záměr pro převzetí síly, co bylo na molekulární úrovni, nebo aby zvážilo, co může být změnitelné v jejich životech. Už od pradávna proroci dávali informace, že můžete změnit cokoliv, přesto jste tak neučinili.    V 11-té hodině plánu, který jste vytvořili, jste se rozhodli změnit realitu a udělali jste to. Aby se tak stalo, mřížku měnící průvodce přišel v r. 1989, což je pro mě teď. Ve vašem čase, změna magnetické mřížky začala, a teď víte proč. Váš záměr vytvořit novou realitu Země vyžadoval změnu „stroje“ magnetizmu, aby vám dovolil vyniknout. Dovolte mi pokračovat.

      Na dosažení Nového Jeruzaléma – aby se řešení začalo – abyste mohli změnit základní cíl, proč tu jste – abyste žili déle – pro odkrytí vědy – proto, aby bylo normálním zážitkem pro Ducha hovořit skrze lidskou bytost, všechna komunikace přes polohu magnetizmu, který rozmlouvá s vaší DNA… proto musela být „změněná“. A proto se začal systém mřížky hýbat! Vy jste jím pohnuli! Ti, kteří si říkají pracovníci světla, to cítili, i ti kteří jsou spirituální, to cítili. Začalo se to postupně měnit a potom se to zrychlilo. Skutečná změna mřížky byla daleko rozsáhlejší než magnetizmus, který můžete měřit kompasem. Spirituální aspekty „ley-linií“ - jejich tvar, jejich jednotnost, synchronicita s ostatními „ley-liniemi“ - se změnily na vytvoření nového nastavení, nového potenciálu Země. Namísto ukončení jste řídili tu vlnu změny, a zde sedíš rok po ukončení, pracovníku světla! Víme, že někteří z vás cítili pohyb mřížky. Poznáme vaši úzkost, ale jsou věci, které začínají zapadat na místo, jak se pohyb ustaluje a nové postavení této magnetické energie přichází ke konci, kdy začne působit na planetu rozdílně a nakonec se stane stabilním.

      Dovolte mi povědět vám o DNA. Je magnetická, takže reaguje na mřížku! Ve vztahu k magnetizmu, gravitaci, času a umístění hmoty: Je to puzzle, které nikdy nebylo vyřešeno a nikdy nemohlo být – ne ve vaší staré 4D realitě. Teď, v této nové energii, vaše věda najednou začíná chápat, že existuje aspoň 11 dimenzí v srdci každého atomu hmoty. (Říkali jsme, že jich je 12) A najednou začínáte chápat, že i čas je proměnný.

 

                                                                                    52

 

 Brzy bude také pochopeno, že přemístění hmoty z jednoho místa na druhé je také součástí této rovnice. Je tu určitá rovnice, která je součástí gravitace, magnetizmu, času a umístění hmoty. Všechny jdou dohromady jako velký tanec, který bude „zlatou žílou“ fyziky, až to bude objeveno a pochopeno. Pokud to bude vhodné, tato informace vám bude zprostředkována - pro teď mi dovolte, abych vám řekl o „vzorci“ toho, jak vaše DNA pracuje.

 

     Channeling od Kryona – Oslava! – Co dál? (8.12.2002)

 

      Magnetická mřížka planety Země

     Magnetická mřížka této planety byla pro vás přenastavena. Mnozí z toho budou mít užitek, ale je v tom stále svobodná volba – můžete si zvolit, zda se chopíte nového zřízení a posunete se vpřed. To je klíčem. Ti, kteří nechtějí změnu, nebudou potrestáni ani souzeni. Vždy to tak bylo. Podobenství o marnotratném synovi vám bylo dáno před dlouhou dobou, aby vám tento proces ukázalo. Nástroje leží před vámi. Můžete je zvednout, jeden po druhém. Každý z nich je „naladěn“ na konkrétní dimenzi a čeká na velikou sílu vašeho záměru naladit se na něj.

     Dovolte, abych vám řekl o této magnetické mřížce. Dovolte, abych definoval některé věci, které jsme nikdy dřív neoddělili. Bude to dávat smysl i těm, kteří vidí Kryona jako bytost mužského rodu. Kryon byl vždy zároveň i sestrou. Na druhé straně závoje není žádné pohlaví. Takže Kryon je bezpohlavní. Ale pro lidstvo zde byl vždy i přesah pohlaví. Magnetická mřížka této planety má také ženskou kvalitu. Vždy byla ženského rodu. Magnetická mřížka této planety hovoří jazykem lásky. Já jsem z rodiny Archanděla Michaela a i ona je tím potěšena! [Kryon se směje.] Vždy to tak bylo. Pocit bezpodmínečné lásky – pocit matky – zdá se to jako dichotomie, že ze silné mužské přítomnosti může vyzařovat matka? To, drazí, je splynutí, které jsme vám chtěli celou dobu představit. To proto, abyste viděli, že zde může být rovnováha. Ale magnetická mřížka planety je ženská – a stejně tak i Kryon. Mnozí z vás to věděli, že?

      Během minulých 12 let jsme si uvědomovali, že tento pohyb mřížky může rozrušit mnohé z vás, kteří přišli na tuto planetu s duchovním přesahem – léčitele odvádějící svou práci – běžné lidské bytosti, které nechápaly svou „andělskost“. Mnozí z nich ze dne na den odešli ze své duchovní práce a meditace, ale celou dobu se ptali: „Proč je zde takové odpojení?“ Mnozí zoufale toužili po odpovědích a tak se ptali: „Co se mi to děje? Proč už toto nebo tamto nefunguje?“ A tak to je, že jsme se pustili do vysvětlování. Tyto lekce zabraly mnoho z našeho společného času a budeme v tom pokračovat, protože je toho ještě víc k vysvětlení, když je mřížka téměř nastavena a závoj se lehce nadzvedl.

     Dokud si to můj partner bude přát, Kryonova skupina s ním zůstane a bude pokračovat ve vysvětlování. Ale toto vysvětlování bude mít trochu jinou esenci, protože na planetě budou jiné duchovní aspekty. Je zde zbytková energie posunu mřížky, o které jsme mluvili mnohokrát, která potrvá minimálně ještě tři další měsíce. Věci se s Duchem nestávají všechny naráz, pokud jste si nevšimli. Co to pro vás znamená? Nejen že konečně dojde na určitou stabilitu v tom, co bylo pohyblivým cílem duchovní energie, ale je toho víc než to. Nově nastavená mřížka přináší na planetu nové zřízení.

     Dnes večer budeme hovořit o mnoha věcech ve skupinách po třech. Někteří věří, že na této planetě už byla dvě duchovní zřízení. Toto je tedy třetí. Stále dokola jsme mluvili o „přesunu ze dvou ke třem“, a toto je tedy další příklad tohoto posunu. První zřízení bylo zřízení zákona. Druhé bylo zřízením lásky. Nyní přichází nové.

Až vám předám slovo spojené s tímto novým zřízením, mnohým z vás se to nebude líbit. Protože to slovo znamená něco, co mnohým z vás není příjemné. Pro jiné je to zcela pochopitelné. Přichází to i s číslem – se skutečným číslem v numerologii - stejně jako se jménem. Toto dokončení magnetické mřížky je kouskem obrovské zemské skládanky. Posun magnetické mřížky je pouze jednou ze tří událostí.

     Toto je poprvé, co jsme vám vůbec schopni předat tuto duchovní linii a to proto, že je mřížka téměř dokončena. Ale nejprve dovolte, abychom vám předali jméno a numerickou hodnotu tohoto nového zřízení. Ti, kteří rozumí numerologii, to pochopí. A není to číslo, které bylo v minulosti Kryonizováno. Není to číslo, o kterém bychom dříve mluvili jako o tom, které patří ke Kryonovi, ke skupině mřížky či k doprovodu, který s Kryonem přichází.

      Energie nového zřízení

     Chceme vám představit zřízení zodpovědnosti a také číslo osm. Toto číslo naležato reprezentuje nekonečnost. Svisle může být obráceno „vzhůru nohama“ a stále zůstává stejné. U symbolu tohoto čísla není žádné nahoře a žádné dole. Je v „teď“ a je vyvážené. To je osmička. Kdybychom měli zřízení zodpovědnosti přiřadit numerologickou energii, pak by to byla tato. Osmička hovoří o stabilitě a struktuře a je načase, že?

     Magnetická mřížka sama zaujala pozici v očekávání pozvání od těch, kteří si přáli nadzvednout závoj. Pokud patříte mezi ty, kteří ničemu z tohoto nevěří, nic se vám nestane. Máte naprostou svobodu volby – není zde nic než respekt k tomu, co si přejete, a váš záměr bude naplněn. Takový je způsob těchto věcí. Instrukce od lidské bytosti jsou prvořadé a mocné. Co si přejete? Došli jste ve svém hledání dostatečně daleko? Už si nepřejete jít dál? Pak je to to, co máte. 

 

                                                                                    53

 

Pokud si budete přát ignorovat nové nástroje, neaktivují se. Bojíte se jich? Jste unavení a říkáte: „Teď ne.“? Staniž se. Je to jak si přejete. Všichni průvodci kolem vás budou ctít toto rozhodnutí a tak to také dostanete.

Pak jsou také ti, kteří řeknou: „Ukaž mi ty nástroje! Jsem připraven postoupit dál.“ Těm říkáme toto: Vstupujete do roku pětky [2003], která představuje změnu. Jak je možné mít stabilitu a zároveň změnu? Vítejte do Kryonovy energie [práce na mřížce]! Protože součet 5 a 8 je 13 a následně 4. To je číslo základu.

     Ach, je toho zde mnohem víc, ale začněme s některými informacemi, o kterých jsme dosud nemluvili. O skupině mřížky. Někteří se ptali: „Kolik má ´členů´, Kryone?“ Odpověď zní ano. [Smích.] Nelze je spočítat! Když dojde na tyto bytosti, některé jsou vaší součástí a vy jste zase jejich součástí. Nelze je spočítat. Jak můžete spočítat vzduch na planetě? Je všude kolem vás, že? Je skutečný a fyzický a je ho hodně. Ptali jste se někdy: „Kolik je zde vzduchu?“ Tato skupinová energie byla součástí práce na Zemi již od začátku. Je to energie, která se pohybuje mezi strukturami druhé a třetí mřížky na této planetě a spolupracuje s nimi, když potřebují vyladění. Tady jsou některé novinky: ve skutečnosti vůbec nejsou skupinou magnetické mřížky! Je to jen jméno, které měli minulých 12 let.

      Když jste dali svolení ke změně reality na této planetě, pomysleli jste třeba jen na chvíli, že by mělo dojít jen k posunu magnetické mřížky? Co takhle ostatní mřížky? Kdy dojde na ně? Magnetismus musel být první. Připravuje planetu na to, co má přijít. Tato skupina magnetické mřížky se nyní přesouvá na další místo, kde změní zase něco jiného – další mřížku – mřížku, o které jsme nikdy nemluvili, a která není v kompetenci Kryonovy práce.

     Takže tato skupina mřížky ve skutečnosti neodchází. Jednoduše mění zaměstnání. Mění se jen to, že mění svůj post a přechází na další významnou práci. Všichni ti, kteří pracovali na ztenčení závoje, to dělali kvůli dalšímu kroku, ke kterému má dojít. Je to změna energie mřížky, o které jsme nikdy nemluvili. Není to naše specializace a jsou tu jiní, kteří se toho chopí. My budeme pokračovat v učení o magnetické mřížce, o tom, co to pro vás znamená a co můžete udělat v souvislosti s tou další (mřížkou), která má být změněna.

 

       Tři mřížky Země

Existují tři mřížkové struktury planety, ale abych o nich mohl mluvit, musíte pochopit něco, co vám může, ale nemusí, dávat smysl. Chtěl bych mluvit o „trojce“. Existuje mnoho druhů „trojic“. Kdybych vám na kusu papíru [2D] představoval trojúhelník, viděli byste tři strany. „Ano,“ řekli byste „to je trojúhelník.“ Kdyby ale trojúhelník měl obsah, to znamená, že by mohl obsahovat vzduch a stal by se tří nebo dokonce čtyřdimenzionálním [kdybyste přidali čas], pak by tento trojúhelník měl tři, čtyři nebo dokonce pět stran v závislosti na obsahu a tvaru trojúhelníku. Takže je to stále trojka? „Ano,“ řekli byste. „Je to stále trojúhelník.“ Nicméně náhle zde máme něco, o čem stále hovoříte jako o „trojúhelníku“ (to znamená o trojce), ale co může mít pět či více stran. Takže trojúhelník pojmenovaný podle svých třech stran má více než tři elementy. Rozdíl? Mění se s dimenzí, ve které je viděn.

     Říkáme vám to, abyste pochopili, že i když mluvíme o třech věcech, je jich víc než tři – v závislosti na dimenzi, jejíž jste součástí. To je těžké. Takže když vám říkáme o třech energiích mřížek na Zemi, říkáme vám také, že je jich ve skutečnosti víc. Proto když bude někdo mluvit o jiných druzích mřížek, může to vypadat, jako že jejich identity nejsou jako ty, které jsem vám předal… ale jsou. Pak si vzpomeňte, že ve trojce jsou atributy, které závisejí na dimenzi. V tomto učení budu mluvit o trojici ve vaší dimenzi a může vás překvapit.

 

     Kam odejde skupina mřížky, až skončí? Přejde k další mřížce a tuto práci začne v roce 2003. Dovolte, abych vám řekl o této mřížce, kam se skupina chystá. Je nazývána mnoha jmény a já vám řeknu několik z nich. Ale říkejme jí krystalická mřížka.

 

     Krystalická mřížka tu byla vždy. Není nová o nic víc než magnetická mřížka. Ve skutečnosti byla na planetě nastavena ve stejnou dobu jako magnetická. Vždy spolupracovala ruku v ruce s magnetismem. Někteří říkali, že Kryon se zabývá pouze magnetismem, takže je to jediná důležitá mřížka. To jsme ale nikdy neřekli, že ne? Naší specializací je magnetická mřížka a o té jsme mluvili. Krystalická mřížka je další. Pracovníci se přesouvají od jedné k druhé, zdánlivě shora dolů, přesto to tak mimo vaší 4D není. Krystalická mřížka byla nazývána mnoha jmény. Nejprve zjistěme, kdo jí vytvořil.

     Existují specifická místa na této planetě, kde je krystalická mřížka fyzicky projevená ve formě krystalických struktur. Ty vždy zůstanou na stejném fyzickém místě bez ohledu na to, co magnetismus udělá a jak bude změněna energie krystalické mřížky. Krystalická mřížka se neposune jako magnetická, u které byste mohli skutečně změřit posun ve fyzickém umístění. Místo toho jsou změněny energetické atributy krystalické struktury. Samotná struktura zůstane tam, kde je… a drazí, součástí krystalických struktur na této planetě jsou nejposvátnější místa, která si dokážete představit. A ta zůstanou posvátná.

     Mnozí rozumí duchovním bytostem země [fyzické zeminy]. Mnozí tato stvoření nepochopili. Někteří říkají, že jsou zlem. Nejsou. Nikdy nebyli. Ti, kteří nastavili krystalickou mřížku, milují lidstvo. Nejen že jsou interdimenzionální, ale mají i fyzické atributy.

 

                                                                                    54

 

 Chystám se učinit prohlášení a doufám, že nikdo z těch, co toto čtou nebo slyší, to nepochopí špatně. Interdimenzionálním metaforickým způsobem se vám chystáme předat jméno spojené s těmi, kteří fyzicky nastavili krystalickou mřížku – nepochopte ho špatně. U některých toto slovo vytváří všechny možné představy z vaší mytologie. To slovo je drak (dragon).

     Dračí energie… nikoli zlo. Nechápejte ho špatně. Co draci metaforicky znamenají pro planetu ve vaší mytologii? Žijí pod zemí a jsou silní – to z nich ve vaší mytologii udělalo příšery. Pohybovali se od vesnice k vesnici a zabíjeli. To ale není dračí energie, o které mluvíme. Je těžké popsat, proč vám to odhalujeme tímto způsobem, ale je to zcela metaforické a ve vaší 4D nevysvětlitelné. Znamená to sílu. Stabilitu. Je to energie tvůrce energie krystalické mřížky! Krystalické mřížce se také říká světelná mřížka. Jiní jí říkají mřížka stability… duchovní základ planety. Má mnoho jmen. Je další na řadě, aby se změnila. A tato změna bude „potřesením rukou“ s věkem zodpovědnosti. To je to, co následuje.

 

     Část energie krystalické mřížky je zodpovědná za studnici vědění na planetě. Vše, co kdy bylo – co existuje – a co má potenciál toho, že bude, je umístěno v krystalické mřížce. V další sekci krystalické mřížky je úschovna. Další část krystalické mřížky je živá – jsou to savci, kteří jsou jakousi „studnicí“ planety – znalost všeho mají ve své DNA.

     Hovořili jsme o tom dříve a nyní tomu možná porozumíte. Věk velryb započal. Jak se krystalická mřížka posunula, centra znalostí v savcích na planetě se také změní. Tato informace je ezoterická, nedokazatelná a pravdivá.

 

     Jaké změny to budou?

     Jaká si myslíte, že bude změna energie krystalické mřížky? To je složité, můj partnere, uchop to tedy správně [Kryon mluví k Leeovi, žádá ho, aby zpomalil]. Chystám se sdělit vám prohlášení, které pochopí pouze fyzici. Skupina, kterou jste přišli oslavit jako skupinu mřížky, se přesouvá z magnetické mřížky ke krystalické struktuře a mění formu. Příštích deset let (do roku 2012) stráví přepisováním minulosti.

     Právě teď jsou na Zemi dva kmeny, které jsou u toho. Mají mnoho společného, dokonce mají stejného otce. Jsou to bratři a sestry a jsou uzavření ve zdánlivě neřešitelné bitvě – v bitvě, která je divná, protože je bojována kvůli minulosti. V Palestině není mnoho radosti. Ani v Izraeli není mnoho radosti. Jsou to bratři a sestry ve válce jednoho s druhým, rozhněvaní kvůli tomu, co se stalo. Ve skutečnosti si jen málo z nich pamatuje, že byli při tom, když k těmto věcem došlo. Bojují s koncepty linearity… s „minulostí“. Kdo co vlastní? Kdo si začal první? Kdo komu co udělal? A to je realita, která se celá zakládá na minulém konceptu – na něčem, co už se neděje.

     Co by se na planetě stalo, kdyby minulost náhle nenesla energii, jakou nese nyní? Tato skupina mřížky, která posunula magnetismus planety, se nyní přesouvá do krystalické energie a začíná přepisovat minulost! Jak můžete něco takového udělat? „Minulost je minulost,“ můžete říct. „Nemůžeš změnit, co se už stalo, že ne?“ Možná by to tak bylo, kdybyste byli na stejné Zemi, ale to nejste! Změnili jste svou vlastní realitu, pamatujete? Minulost, na které lpíte, patří k úplně jiné realitě! To je skutečný test. Opravdu věříte, že jste v nové realitě nebo ne? Proč nedošlo k Armagedonu podle plánu? Proč se nenaplnila proroctví? Možná Ale v jiné realitě, že ano! … ne ve vaší. Jste na panenské cestě nazvané Nový Jeruzalém… na Nové Zemi. V „teď“ tato panenskost expanduje do minulosti, současnosti i budoucnosti… vše je nepopsáno.


     Kruh zodpovědností

     Věk zodpovědnosti. Mnozí to slovo nemají rádi. Nechtějí být zodpovědní. Přesto je to slovo, ze kterého přímo čiší pravda a radost. Zodpovědná lidská bytost, je ta, která zná svého Boha! Povím vám o některých z těchto zodpovědností. Existují v kruhu, žádná nemá přednost před druhou.

 

        K Bohu

     Jakou máte zodpovědnost vůči Bohu, ať už to slovo pro vás znamená cokoli – Ducha, Zdroj, Rodinu? Jaká je vaše zodpovědnost k Bohu? Je to snadné a přesto těžké. Pro ženského Kryona je snadné, aby vás pozval, abyste uviděli křídla, přesto tak těžké pro vás, abyste uvěřili, že je něco takového možné. Jaká je vaše zodpovědnost k Bohu? Povím vám to: spočívá v pochopení, že jste to vy. Je to zodpovědnost za hledání této vaší části - za uznání, že jste božští. Myslíte si, že to je nějaký druh tajuplného omylu, že většina lidstva věří ve věčný život po smrti? Myslíte si, že je to jen hromadné přání? Není. Je to intuice! Je to vědění! Dovolte, abych vám řekl o další „náhodě“. Co si myslíte o savci na planetě, jediném – velrybě – jehož ochranu podepsaly stovky zemí – dokonce i ty, které nemají žádné moře? Myslíte si, že je to náhoda? Celé lidstvo se spojilo, navzdory všem rozdílům, bojům a náboženským idejím, a hlasovalo pro ochranu jediného savce. Chcete vědět proč? Protože velryby v sobě nesou studnice vědění o tom, jak změnit minulost! Lidstvo to na buněčné úrovni ví.

 

                                                                                    55

 

     Tito savci také vědí, jak pracovat s Indigy. Přemýšleli jste o tom někdy? A kdo jsou nejbližší bratranci velryb? Delfíni. Dovolte, abych vám pověděl o delfínech a Indigách. Tyto nové děti vám přinesou potenciál míru na Zemi a možná to pro některé z vás nebude dostatečně rychle, ale věřte mi, pracuje se na tom. Jednoho dne povstanou Indiga v oné problematické oblasti zvané Střední východ a způsobí skutečný údiv. Palestinci a Izraelci se na sebe budou dívat a řeknou: „Je na čase zahodit minulost. Pojďme mluvit o přítomnosti. Pojďme mluvit o tom, co se může stát teď, pryč od toho, co bylo součástí staré cesty, po které šli naši rodiče.“

     Před delší dobou jsme řekli: „Jak se daří Židům, daří se Zemi.“ Řekněme velmi jasně, že do toho zahrnujeme i atribut Palestinců a Židů. Stejný otec. Vidíme je jako jednu rodinu. Nevidíme destrukci Země. Možná někteří z vás řeknou: „No, víš, jsi na druhé straně závoje, Kryone. Nejsi na našem místě.“ Ach, ale to si uvědomujeme! Proto vás tolik milujeme. Požehnaný je anděl předstírající, že je člověkem. Ráno vstane z postele, doklopýtá k zrcadlu a nevidí velryby… nepřemýšlí o nich. Místo toho si říká, jaký bude jeho den. Dělá si starosti ohledně procesů ve svém těle. Dělá si starosti o společnost, ve které žije, o nedostatek hojnosti a o věci, které jsou ve tmě a které nemůže vidět. Zřídkakdy spatří anděla v zrcadle. No, máme pro vás radu: Je načase rozsvítit světlo! A až to uděláte, vše, čím jste klopýtali, bude vaším pokladem. Někteří z vás to udělali. Víme, kdo toto slyší a čte. Někteří se mohou ohlédnout zpět a říci: „Změnil jsem svou minulost.“ Požehnaní jsou ti, kteří se přesouvají do té dimenze!


       Ke společnosti

     Jaká je vaše zodpovědnost ke společnosti… k těm kolem vás? Jaká je vaše zodpovědnost vůči těm, kteří vám konkurují zdánlivě stejnými nápady ve vaší společnosti? Jaká je vaše zodpovědnost vůči sobě? Někteří z vás správcují energie – informace, které vám byly předány – a v tomto správcovství jste sami. Jakou zde máte zodpovědnost? Povím vám to: myslíte si, že je třeba spravovat jen to, co máte vy? A co ostatní, kteří mají také své správcovství? Knězi, odděluješ to, co máš, a ochraňuješ to? Nebo vidíš i jiné myšlenky a duchovní cesty a vidíš, jak spolupracují s tvými? Rabíne, dokážeš zpívat v chóru? Cti ostatní, kteří mají také svou práci. Žehnej druhým tolik, aby oni spatřili sami sebe v tobě a naopak. Pospojuj body. Mluvili jsme o tom už dříve. Jak může hrát celý orchestr, když je tolik vůdců přesvědčeno, že jsou sólisty? Musíte hrát společně. [Kryon zde mluví o mnoha náboženstvích na Zemi a o jejich tendenci zůstávat ve svých vlastních krabicích a nectít ostatní.]

 

      K rodině

     Jaká je vaše zodpovědnost k vaší biologické rodině? Myslím vaše bratry a sestry - bratrance a sestřenice – matky a otce. Ach, člověče, tato zodpovědnost se nikdy nezměnila. Je to pilíř toho, co vám Kryon říkal. První podobenství, které jsme vám kdy dali, je podobenství o jámě dehtu. Takže dovolte, abych vám předal význam tohoto podobenství: Pokud si všichni kolem vás libují v bahně, někdo si nakonec všimne, jak čistým diamantem jste se stali. Budou chtít vědět, jak se ten diamant stal diamantem a proč je nedotčený tím bahnem! Všimnou si vás.

Takže co můžete udělat pro svou rodinu? Rozsviťte světlo! Dovolte, ať se objeví poklady. A ti kolem vás? Všimnou si toho. Možná neuvidí poklady, které můžete vidět jen vy, ale uvidí vás! Někteří náhle řeknou: „Vážně chci být jako ty!“ Mohou to být dokonce i ti, u kterých jste to vzdali. Nikdy nepochopí, čemu věříte, pro co jste se rozhodli. Drazí, ale oni to nemusí pochopit! Možná, že nejblíže, jak se dostanou k Bohu, bude, když vás budou milovat! Někteří, kteří jsou vám velmi blízcí, možná řeknou: „Znovu jsem se do tebe zamiloval, protože ses změnil.“ Věřte tomu. A co si myslíte, že jste opravdu změnili? Rozsvítili jste světlo a změnili jste minulost. Ano, někteří se schovají před světlem a odejdou z vašeho života. Věřte mi, je vhodné, aby to tak bylo.


      K outsiderům

     Jaká je vaše zodpovědnost v kruhu zodpovědností k outsiderům? Kdo je outsider? To je ten, který si z vás dělá legraci. Možná je to ten, kdo vás chce zničit. Už jsem to řekl dříve: uvidíte toho hodně. A, drahá lidská bytosti, nevznikne to tam, kde byste to čekali. Zopakujme si to, co jsme vám řekli před čtyřmi lety. Největší odpor k rozsvícení světla bude od pracovníků světla, kteří budou ve tmě. Dojde k rozdělení vědomí dokonce i v rámci hnutí, kterému říkáte New Age. Někteří půjdou svou cestou a vy půjdete svojí. Někteří vás nazvou zlem, protože jste rozsvítili světlo, které je oslepilo. Bojí se toho, co nemohou zažít. Budete zářivě žhnout a oni to nepochopí. Když už vás nebudou schopni zaměřit, označí vás jako zlo podle svého způsobu uvažování.

     Naše rada zní: nepokoušejte se je změnit. Ctěte jejich svobodnou volbu, ale nedovolte jim, aby oni změnili vás, pokud to pochopitelně není vaše volba. Udržujte si integritu toho, čemu věříte a co jste objevili jako svou pravdu. Nechte je, ať si jdou svojí cestou. Dokonce i ty, kteří jsou vašimi přáteli. Přetrhejte vazby, protože vám pak bude líp. Pamatuj si toto, drahá lidská bytosti, pro ně jsi outsider ty. Jde to obousměrně a připomínám, že je to bratr proti bratru. Rodina je stále jedna, bez ohledu na to, v co každý z bratrů věří.

 

       K Zemi

     Jaká je vaše zodpovědnost vůči Zemi? Je důležité, abyste to slyšeli. Domorodé národy to věděly. Domorodci po celé planetě to věděli. Byla to intuitivní informace, bez ohledu na to, jestli byli ze Severní nebo Jižní Ameriky, Polynésie, Evropy, Austrálie či Afriky. Všichni to věděli! Věděli, že je Země živá! Má vědomí. Věděli, že s ní můžete mluvit a ona s vámi také. Věděli, že když jí budete ctít, ona bude ctít zase vás… a že byste si nikdy neměli brát víc, než jí dáváte

 

                                                                                    56

 

       Země je vibrující a žijící bytost. Co pro ni můžete udělat? Povím vám to: Denně jí berte na vědomí! Proč se neinspirujete u těch, kteří kráčeli po zemi na tomto místě? Ráno pozdravili západ, sever, východ a jih. To jsou linie magnetických mřížek! A oni to věděli. Zdravili Zemi. Díky tomu budete mít lepší den. Budete v harmonii. Zní to otřele, že byste měli být „v harmonii s přírodou“. Ale to je cílem. To je to, co můžete udělat pro planetu… vaší zodpovědností je milovat ji.

 

      K sobě

     Dostali jsme se k poslední… nebo k první? Jaká je vaše zodpovědnost vůči sobě? Co pro sebe můžete udělat? Tím je kruh kompletní. Kruh zodpovědnosti končí tam, kde začal. Vězte, že jste Bůh! Jaká je vaše zodpovědnost k sobě? Vězte, že jste Bůh.

 

      Třetí mřížka

     Na tomto místě jsme vám předali mnoho poselství, ale žádné nebylo tak hluboké jako toto. Je to konec jedné věci a začátek druhé. 2012 bude koncem přenastavení energií krystalické mřížky. „Takže, Kryone,“ můžete chtít říci „která je ta těžko uchopitelná třetí mřížka?“ I ta je neviditelná jako zbylé dvě. Také je živá. Je ovlivněna prvními dvěma. Tato třetí reaguje na dimenzionální posun. Má svobodnou volbu. Třetí mřížkou Země je lidské vědomí. Místo aby se posouvala jako poslední, posouvá se zároveň s ostatními dvěma a činí tak celou skládanku ještě záhadnější.

 

      Portály

    Dovolte, abych vám pověděl o portálech [ne vírech]. Portály jsou vytvářeny na základě magnetismu, krystalické energie a vědomí Země [upraveném lidstvem]. Všechny tři společně vytváří portály. Ty přicházejí a odcházejí. Je v tom zahrnut i čas. Někdy jsou jen krátké a někdy velmi malé. Někdy jsou velké a zůstávají. Největší portály na planetě zůstávají velmi dlouhou dobu a mají pod sebou velké krystalické struktury. U těchto věcí se nezastavíme, protože nejsou naší specializací, ale rádi bychom tyto části identifikovali. Jaká je polarita pohlaví v krystalické mřížce? Je mužská? Je ženská? Ani jedno. Je vyvážená a stabilní. Je velmi stabilní – je to zemina.

 

     Channeling od Kryona – Vnímání mistrovství  - I  (11.9.2003)

 

Pokud jde o Zemi, dovolte, abych vám řekl o něčem, co se s ní děje. V průběhu tohoto týdne [při plavbě] dostanete informace o krystalické mřížce. Tyto informace jsou specializované a předané partnerce mého partnera [Jan Toberové], aby vám je předala. Ale na základě věcí, o kterých jsme vám řekli, že se začínají na planetě dít, musí dojít ještě k něčemu dalšímu.


Sdělili jsme vám informaci, že vyladění magnetické mřížky bylo dokončeno na konci roku 2002. Řekli jsme vám, že jako další bude vylaďována mřížka Země, zemina, krystalická mřížka. Dali jsme vám informaci o jejím vytvoření a dokonce i některá jména, pod kterými byla známa – jako třeba mřížka světla. Je to druhá ze tří mřížek na planetě, která má být změněna. Řekli jsme vám, že třetí mřížkou je lidské vědomí – to je síla a je spojená zároveň propojená i s předchozími dvěma, zatímco se posouvají. Všechny tři vytvářejí pyramidu mřížek, pokud se chcete podívat na jejich tvar. 

Pak jsme vám také dali informaci o těch, kteří pomáhali vytvořit krystalickou mřížku. Řekli jsme vám některá slova, která jste od Kryona nikdy dřív neslyšeli. Varovali jsme vás, abyste tato slova nepoužívali proto, abyste si z nich vytvořili představu o vaší mytologii, ale abyste je raději vnímali jako nominální hodnotu a vnímali jste to, co znamenají duchovně. Říkali jsme vám o stvořitelích krystalické mřížky – o dračí energii a vznešenosti – ne o mytologických dracích, o zvířatech, která ničí. Ne. Dračí energie, to je vznešenost a kouzlo stvoření. Pak jsme vám říkali, že tato dračí energie se znovu probouzí. Také jsme mluvili o tom, co se dělo s krystalickou mřížkou – že jste viděli skutečnou krystalickou mřížku, spirituálně i fyzicky, jak se na planetě přepisuje. To vše jsme vám řekli.

I ti, co krystalům rozumí jen na té nejzákladnější úrovni, chápou, že krystaly mají určitou formu paměti. Uchovávají frekvence a frekvence jsou jazyk. Frekvence, vhodně uspořádané, jsou jazykem Ducha – jsou to čísla a cykly. Dokonce i kosmická mřížka je složená z frekvencí. To je nová informace: dračí energie se probouzí a stvořitelé krystalické mřížky ji začínají s pomocí lidstva měnit. Přepisujete informace, které jsou uschovány v krystalické struktuře planety. Co přepisujete? Instrukce? Ne. Přepisujete historii planety. 

V dimenzi, která není třetí, čtvrtá a dokonce ani pátá, neexistuje čas, jak ho vnímáte. Jste interdimenzionální stvoření, všichni jste andělé. V krystalické mřížce začínáte proces, který je těžké komukoli z vás vysvětlit, protože je to mimo rozsah struktury lineárního času. Přepisujete, co se stalo na Zemi. Je to nová planeta v nové energii.

 

                                                                                    57


Někteří mohou říci: „No, Kryone, tak tímhle jsi mě „ztratil“. Protože co se stalo, to se stalo! Historie Země je plná válek, dobývání, civilizací. To nejde změnit. Je to historie! Takže bez ohledu na to, co uděláš s krystalickou mřížkou, historie zůstane. To nemůžeš změnit.“ Správně. Nemůžete změnit fakta, ke kterým fyzicky došlo, ale můžete změnit veškerou historii v DNA - to, co se stalo v minulosti, a zároveň to co „žije“ dnes. Tato informace DNA přestane reagovat na „historické vrstvy“, na které reagovala dříve. Přepisujete historii žijící mřížky zvané lidské vědomí, což je ve skutečnosti vaše „žijící“ minulost. Abyste se mohli pustit do tohoto přepsání, musíte navštívit určité posvátné místo na planetě, o kterém jsme vám říkali před více než 13 lety.

Existuje jeskyně – skutečná jeskyně – které se říká Jeskyně Stvoření. A v této jeskyni, ve 4D [vaší realitě] byste nalezli fyzickou krystalovou energii – mnoho krystalů. Tato jeskyně nebude nikdy objevena, to už jsme vám řekli. Je chráněná a odstíněná, aby nebylo možné ji zaměřit. Ale kdyby bylo možné ji spatřit, pak by ti mimo spiritualitu řekli: „Není to úžasná jeskyně? Není neobvyklá… se všemi těmi krystaly?“ To by bylo vše, co by viděli. Ale je v mnohém podobná této místnosti – plná interdimenzionálních bytostí, které vaše stará realita nemůže spatřit, ale které vnímáte a cítíte. Jeskyně Stvoření je jako Akášické záznamy lidstva na Zemi. Je to složitý systém příchodů a odchodů všech andělů zvaných lidé, kteří přicházejí ze všech galaxií na tuto planetu, na jedinou planetu svobodné volby. Vaše planeta je opěrným bodem pro rozhodnutí o budoucnosti určitých částí vesmíru. O tom je váš svět.


Jak si asi dokážete představit, tato jeskyně je aktivním místem! Probíhá tu mnoho příchodů a odchodů. Ach, kdybyste mohli vidět záznamy zapsané do krystalů indigových dětí – kým vším byly! Dovolte, abych vám něco řekl. Mezi indigovými je jen velmi málo „nováčků“ (těch, co jsou na Zemi poprvé – pozn. překl.). Je pro vás těžké to pochopit, zejména pokud neznáte dynamiku geometrických čísel a množství lidí, kteří se rodí na Zemi. Ale dovolte, abych vám alespoň řekl, že většina indigových, kteří se dnes rodí, mají historii na této planetě.

Nyní se vás zeptám: co si myslíte, že se děje v Akášických záznamech v hlubinách Země, že to umožňuje, aby byla indigová zkušenost zapsána do krystalů? Ach, začínáme být ezoteričtí, že? Co se stane, když opouštíte tuto planetu a vrátíte se k záznamu, který má určitou energii, která leží v Jeskyni Stvoření? Uvědomujete si, že atributy vaší DNA jsou sem otisknuty, zatímco přicházíte a odcházíte? Je zde hluboký vztah mezi Akášickými záznamy a vaší DNA. Jedno je obrovské uložiště všeho, a jedno je současné uložiště aktivních částí.

Dovolte, abych vám řekl, co se děje. Krystaly Akášických záznamů jsou nabíjeny dračí energií. S přepisem krystalické mřížky přichází přepsání Akášických záznamů. To je tajemství ukryté za přepsáním lidského vědomí, jak se právě teď mění planeta. Jste prostupováni [dračí] noblesou a hlubokou změnou ve vašem vztahu k historii na planetě. Tento přepis mění váš pohled na to, co se stalo, ne skutečnou historii. Bylo to drama nebo lekce? Bylo to součástí plánu nebo chaos? Vytváří to zlobu a zášť nebo model toho, co nedělat? Žádá si to akci? Pokud ano, bude tou akcí odplata nebo řešení? Rozumíte tedy teď tomu, co „přepsání“ skutečně znamená? Děje se to právě teď, dokonce i v posvátných síních této jeskyně.

 

                                                                                        ***

     Ad. 7.  Lineární a kvantová část DNA

 

     Kniha 4 „Kryon Dvanáct vrstev DNA“ (1. vydání 2010, v ČR 2014, překlad Marie Kuchařová)

 

     Kniha má podtitul „Ezoterická studie vnitřního mistrovství“. Je to dokonalá a nádherná kniha o dokonalém a nádherném fungování úplně aktivované lidské DNA.

 

     Obsah knihy je následující:

 • Předmluva
 • Úvod
 • Neviditelné věci!
 • Jak to začalo…
 • DNA zkoumaná novým způsobem
 • Věci, o kterých nikdo nepřemýšlí
 • Učení začíná
 • Dvanáct vrstev DNA
 • DNA SKUPINA I – Vrstvy Jedna, Dvě a Tři
 • DNA SKUPINA II – Vrstvy Čtyři, Pět a Šest
 • DNA SKUPINA III – Vrstvy Sedm, Osm a Devět
 • DNA SKUPINA IV – Vrstvy Deset, Jedenáct a Dvanáct
 
                                                                                    58
 • SHRNUTÍ SKUPIN DNA a velké děsivé tajemství!
 • Aktivace pole DNA, Kryon v Boulderu v Coloradu (živý channeling)
 • Začátek aktivace specifických energií DNA, Kryon v Rize v Lotyšsku (živý channeling)
 • Dějiny DNA a lidské rasy, Kryon v Portlandu v Oregonu (živý channeling)
 • Velká vědecká předpojatost, Kryon v Gaithersburgu v Marylandu (živý channeling)
 • Současné události
  Kryonovy informace
  Ilustrace dvanácti vrstev DNA                      

     DNA je obrovská záhada pro většinu z nás. Takže se podívejme nejprve na pár věcí, které se učí ve škole a pak na ty, které se ve škole neučí.

     DNA (kyselina deoxyribonukleová) je základním plánem (blueprintem) lidské bytosti. Stavebním blokům se říká báze DNA a jsou čtyři různé druhy. Sekvence bází DNA vytváří genetický kód. DNA báze se párují a mnohokrát se kolem sebe stáčejí ve formě spirály – dvoušroubovice. Lidský genetický kód – genom – obsahuje přibližně 41000 lidských genů, které představují naše tendence k tomu, kým jsme. To zahrnuje vše, co máme od přírody a co jsme získali od rodičů a jejich rodičů. Gen je dědičnou jednotkou v žijícím organizmu. Nedědíme jen znaky od svých rodičů, ale také obecné znaky lidských bytostí.

     Celá dvoušroubovice je chemický systém, který představuje 3 miliardy částí. Vědci se domýšleli velkých věcí: že lidský genom je lineární a že celá struktura genu lidské bytosti se rozvine do 3 miliard „písmen“ DNA. Navzdory veškeré logice nemohli vědci nalézt kódy, o kterých určitě věděli, že tam jsou. Používali některé z nejlepších dešifrovacích počítačů té doby, hledali takovou symetrii, která by vytvořila jakýkoli jazyk. Poté ji nalezli. Muselo je to ohromit. Získali  jeden z největších dílků skládačky století.

     V rámci všech písmen, veškeré chemie a vší té zřejmé složitosti lidského genomu měla pouze 4 procenta kód. Pouze proteiny kódující chemie DNA našla jasný kód pro vytváření genů. Pouze malá část lidského genomu byla zapojena do vytváření 41000 genů lidského těla. Zbytek zdánlivě nedělal nic. To nedávalo smysl. Pouhé nepatrné 4 procenta dělají všechno. Proto byla zbylá část DNA označena jako odpadní, dokonce některými z nejprestižnějších mozků.

     Pak vstoupili na scénu ne – 3D myslitelé. Začali přemýšlet jinak. „Co když v odpadu není žádný kód, protože tam být nemá“? Co když těch 96 procent DNA představuje nelineární kvantová pravidla, která „řídí“ kódované části“? To byl zcela nový kontroverzní koncept, který začal uvažovat mimo navyklý rámec omezené 3D logiky!

     Mezinárodní spolupráce vědců přinesla objev, že část „odpadní“ DNA může sloužit tomu, aby vytvořila hranice, které pomáhají správně organizovat zbylá 4 procenta.

      Kryon učí, že pouze 8 procent DNA je ve 3D, ve vrstvě Jedna. Zbylých 11 vrstev je multidimenzionálních. Podle Kryona 92% DNA modifikuje zbytek 8 procent.

     Jednou z objevených věcí bude to, že DNA není ve skutečnosti vlákno, ale smyčka. Ve smyčce protéká slabý elektrický proud a vytváří kolem smyčky magnetické pole. Tyto smyčky se navzájem proplétají a ovinují. Na základě „indukčnosti“ vzniká přesah jednoho magnetického pole do druhého. Indukčnost umožňuje přenos signálů v rámci magnetických polí bez drátů. Právě magnetické pole DNA umožňuje vzájemnou komunikaci molekul DNA tak, že všechny pracují jako jedna.

     Právě magnetické vlastnosti DNA umožňují mistrovskou komunikaci takové úrovně, že to mysl nechápe. Koneckonců, každá molekula ví, jaký je váš „plán“, a všechny „spolu navzájem hovoří“! Musí.

 

     Když se narodíme, je naše DNA naplněna následujícím způsobem:

     1. Dědičnou biologií našich rodičů, které se přenášejí z generace na generaci.

     2. Karmickým vlivem. Zde se jedná o nedokončené záležitosti přenesené z předchozího života. Není to chemie, je to informace.

    3. Astrologickým vlivem. Je to odraz uspořádání sluneční soustavy v okamžiku zrození. Neuvěřitelná přitažlivá a odstředivá síla planet vytváří šablonu (matrici) ve středu Slunce, odkud je přenášena na Zemi v každém okamžiku prostřednictvím indukčnosti a slunečního větru (heliosféry). Takto je kvantový otisk Slunce umístěn do magnetické mřížky planety Země. Magnetická mřížka Země, která se překrývá s magnetismem DNA, poté vytváří šablonu v části DNA v okamžiku zrození.

    4. Úplným akášickým záznamem všech vašich životů na této planetě.

    5. Posvátností Boha zastoupená ve vašem Vyšším Já.

     Z těchto pěti položek je pouze první položka jedna lineární. Ostatní jsou kvantové.

    

     Kryon prohlašuje ohledně lidských bytostí toto: „Nehleďte do historie dál než 100 000 let a najdete lidi, jako jste vy.

Bytosti z jiného světa (planety), které vypadaly podobně jako my lidé, přicházely na tuto planetu po mnoho let a vhodně zasáhly do běžné lidské evoluce. Předaly nám vrstvy DNA, které nyní vidíme jako duchovní. Umožnily celé naší rase, aby se stala součástí duchovního plánu vesmíru, a dovolily nám stát se „kousky Boha“. Tito mimozemšťané pocházeli ze souhvězdí Plejády, souhvězdí „Sedmi sester“. Tento příběh je o spojení s Plejáďany a o začátcích Lemurie, která vznikla v oblasti, ze které zůstaly časem jen Havajské ostrovy. Zde vznikla civilizace, která se stala nejstarší, nejdéle žijící a nejharmoničtější civilizací na Zemi.

 

                                                                                    59 

 

     Podle statistik patří více než 85 procent lidstva do některého systému víry a téměř všichni věří v posmrtný život. Pouze malé procento věří v život před životem, tedy na minulé životy. Vidíte zde tu předpojatost? Narodíte se a díky tomu se zrodí i vaše duše, která dříve neexistovala – přišla odnikud a nikdy předtím nebyla. Přímo to křičí, že je to „duchovně nelogické“, přesto je to převládající názor ve většině hlavních duchovních systémů na planetě.

 

      Aktivace DNA

     U kolika postupů, manter, hudby, ilustrací a seminářů jste slyšeli, že „aktivují části vaší DNA“?  Nejspíš u stovek!  Takže, co bylo doopravdy aktivováno? Odpověď zní, že cokoli, co chce vaše DNA aktivovat. Funguje to? Zeptejte se těch, co tím prošli. Ano!  Něco se děje. Skutečná pravda je, že termín aktivace může znamenat mnoho věcí pro mnoho lidí.  Celá složitost je v tom, že bez ohledu jak to nazveme, DNA udělá to, co udělá.

     Je fakt, že existují skutečně dobré postupy a nabízí se dobré nápady, jak dosáhnout „aktivace DNA“ různými způsoby. Výsledky jsou funkční, takže se v mnoha případech děje opravdu něco krásného. Např. to co léčitel skutečně dělá, je zvýšení komunikace mezi DNA a tělem. Takže to nejlepší, co může léčitel udělat, je pracovat s touto frekvencí či vibrací, která reprezentuje multidimenzionální stav. DNA je v buňkách a buňky „poslouchají“ instrukce. DNA poslouchá lidskou mysl (myšlenku, slova) vycházející z vědomí (co je a čeho chci dosáhnout), aby pomohla říci buňkám, co dělat. Takže DNA buňkám neustále „předává“ instrukce pro celé 3D tělo.

Vědomí člověka je klíčem a „nakopává“ všechny vrstvy DNA, aby dělaly svou práci lépe. Mluvení a poslouchání je proto obojí smícháno v kvantové „polévce“. Nicméně, je třeba si uvědomit, že když „nehovoříme“  ke svým buňkám, tak DNA pouze odpočívá a dělá uvnitř těla věci automaticky.  Proto naše práce spočívá v tom, informovat svou vlastní DNA o tom, co potřebujeme.

 

     Numerologie a energie čísel

     Numerologie je součástí „Božího systému“. To z numerologie dělá víc než jen systém. Je to součást kvantovosti Ducha – Boha a zásadní prvek toho, jak jsme chápání a milování samotnou energií stvoření. Numerologie využívá při zpracování synchronicitu reality vašich osobních vzpomínek. Ona „ví“. Také astrologie je velmi spřízněna s numerologii a je mezi nimi skvělé, komplexní propojení.

 

     Existuje mnoho numerologických systémů a v této knize používá Kryon systém, který souvisí s jednotlivými vrstvami DNA. Zde jsou jednoduché významy jednociferné lineární numerologie pro tuto knihu. Kryon je používá kvantovým způsobem, což jednoduše znamená, že jsou všechna citlivá na potencionály. Ale základní význam je následující:

 

     Jedna (1): Nové začátky

     Číslo o „já“. Někdo ho vnímá jako číslo jednoty.

    

     Dvě (2): Dualita

     Lidské vs. Boží – polarita.

 

     Tři (3): Katalyzátor

     Kreativní – také radost a energie vnitřního dítěte – mocné!

 

     Čtyři (4): Energie Matky Země

     Fyzický svět – pochopení nebo založení na struktuře.

 

     Pět (5): Změna

     Číslo v astrologii pod vládou Marsu – velmi rychlé číslo.

 

     Šest (6): Posvátnost

     Komunikace – harmonie – rovnováha – láska.

 

     Sedm (7): Božství

     Celistvost – dokonalost – životní poslání.

 

     Osm (8): Praktické číslo 

     Struktura – praktické záležitosti – zhmotnění.

 

                                                                                    60

 

     Devět (9): Dokončení

     Završení – citlivost a duchovnost – lidskost.

 

     Mistrovská čísla                   

     Jedenáct (11): Osvícení 

     Dvacet dva (22): Mistrovský tvůrce – kosmické zákony

     Třicet tři (33): To je v numerologii mistrovské číslo a značí Všemohoucího Boha. 

 

     Mistrovská čísla mají svou vlastní energii a význam, takže je neredukujte na jednociferná čísla.

     Kryon v první knize, která vyšla v roce 1989, předal významy dvou čísel. Čísla 9 a čísla 11. Jaká je to energie? Čísla 9/11  představují dokončení vedle mistrovského čísla pro osvícení.  Samotná událost 9/11 redefinovala paradigma nového věku, zesílila polaritu, odkryla dualitu a přenesla nás do světového uspořádání způsobem, který vytváří bitvy mezi starou a novou energii.

     Další zajímavou číselnou sekvencí je přezdívka pro Harmonickou Konvergenci 1987.  Je to 11:11. A asi víte, co rok 1987 znamenal pro New Age. Byl to začátek Posunu, který vidíme na této planetě Zemi.                           

 

     Po nezbytném úvodu můžeme nyní přistoupit k vysvětlení toho, co DNA skutečně představuje.

 

      Shrnutí skupin DNA

      Pro pochopení činnosti DNA na úrovni 3D si ji můžeme představit jako 12 vrstev či energií, které jsou obsaženy ve 4 skupinách. Každá skupina obsahuje 3 vrstvy. Význam jednotlivých vrstev lze snadněji pochopit skrze numerologii.

     Možná se budete chtít zeptat svého Ducha – Boha, své Innate (vrozené inteligence těla) nebo čehokoli, co je pro vás esencí stvoření: „Drahý Duchu, umožní mi „vcítit se do tohoto poselství a pocítit potvrzení mé vlastní energie Stvořitele, zda je toto pravdivé.“

     Mistrovství ve vašem nitru je aktivní a vy začínáte otevírat multidimenzionální komunikaci. Uvědomíte si, že toto poselství je to, na které jste čekali, a že vám nemohlo být předáno dříve, protože lidstvo jednoduše nebylo připravené. Nyní je.

 

     Zemské vrstvy

     Vrstva 1 – Biologická vrstva – strom života

     Vrstva 2 – Vaše životní lekce – Boží plán zákona duality

     Vrstva 3 – Vzestup a aktivace

 

     Vrstva lidského božství

     Vrstva 4 – Vaše andělské jméno 1

     Vrstva 5 – Vaše andělské jméno 2

     Vrstva 6 – Vyšší Já

 

     Lemurijské vrstvy

     Vrstva 7 -  Odhalené božství

     Vrstva 8 – Mistrovské akášické  záznamy

     Vrstva 9 - Léčící vrstva

 

     Boží vrstvy

     Vrstva 10 – Volání k božství

     Vrstva 11 – Moudré posvátné ženství

     Vrstva 12 – Všemohoucí Bůh

 

     A nyní se podíváme na jednotlivé vrstvy a jejich interakce podrobněji.

 

    DNA SKUPINA I: Zemské vrstvy jsou nejbližší k naší 3D dimenzionalitě. Sečtením čísel 1, 2, 3, dostaneme číslo

    6, což je energie vyššího Já.

 

                                                                                    61

 

     Vrstva Jedna – biologická vrstva.

     Biologická vrstva je jediná vrstva, která pevně sídlí v našem 3D světě.  Samotná nedělá nic, „úplná“ je jen se zbytkem svého doprovodu. Ve 3D ji vidíme jako lidský genom  - všechny části dvoušroubovice. Vrstva 1 představuje chemii a usnadňuje komunikaci se všemi dalšími vrstvami. Ve skutečnosti tvoří vrstva 1 jen 3% DNA. Na dvoušroubovici je nejúžasnější to, že více než 100 bilionů molekul DNA ví všechno najednou, v jediném okamžiku! Jak je to možné, když zde nepůsobí žádná chemická látka pohybující se mezi molekulami, nejsou zde ani žádné elektrické synapse, řítící se tělem. Odpověď spočívá v tom, že každá molekula má své vlastní magnetické pole a každé z těchto polí zasahuje do pole vedlejšího. Magnetická pole se překrývají a proplétají v celé buněčné struktuře a tímto magnetismem je na základě indukce ovládána „najednou“ celá buněčná struktura, všechny buňky. Dvoušroubovice totiž není lineární, ale vytváří smyčku, ve které protéká elektrický proud a tím vzniká okolo smyčky magnetické pole.

     Fyzická dvoušroubovice má mnoho atributů, které jsou před vědou skryty. Za prvé  - je tvořena převážně chemii, která je nahodilá – a to je „multidimenzionální mapa“, která hovoří k proteinově kódovaným částem DNA. Je to více než 90 procent genomu a často je vnímána jako odpad. Ale chemie kódů (geny produkující části DNA) jsou jednoduše vykonavateli oněch 90 procent, které hovoří.

     Za druhé – DNA je mistr synchronizér lidského těla, nikoli mozek.

     Za třetí – rodina více než 100 bilionů částí DNA vytváří singularitu. Má „povědomí“ o tom, co děláte a o vašem duchovním záměru. Často následuje karma, protože to je duchovní plán, který nastavuje geny. Zeptám se vás: co tento „vědomý a naslouchající“ systém s tolika „pracujícími částmi“ dělá, když nemá žádné pokyny? Odpověď zní: „cokoli chce“.  Bez vašich vědomých pokynů, často dávaných vašemu tělu, nemá vaše buněčná struktura DNA žádného šéfa, žádné jiné instrukce, než ty se kterými jste se narodili. Teď už víte, proč vám říkáme, abyste „mluvili se svými buňkami“, protože ten velký posluchač je DNA!

 

     Shrnutí: Vrstva Jedna je dvoušroubovice a reprezentuje chemii, kterou můžete vidět (pod mikroskopem). Je to most mezi vrstvami – obsahuje 3D části i multidimenzionální části. Přijímá a vysílá, protože úkolem energie vrstvy Jedna je přebírat od multidimenzionálních vrstev informace a implementovat je do vaší genové struktury. Je středem toho, jak vše ostatní funguje.

 

     Vrstva Dvě – vaše životní lekce

     Mnozí se ptají: „Kryone, jaký je rozdíl mezi tím, co nám přináší energie karmy a naše životní lekce?

     Protože všechno je spojeno se vším, můžete říct, že to nemůžete zcela vyjmout z pytle karmické energie; nicméně přemýšlejte o karmě, jako o něčem, co vás „tlačí, aby vás umístilo do příslušné drážky“. Karma je o skupině lidí kolem vás, vašem místě v ní a o emocionálních energiích, které se od toho odvíjejí. Můžeme říct, že karma je průvodcem nesplněnými závazky (z minulého života) pro všechny lidi na Zemi. Zapadnete do „drážky“ toho, co si myslíte, že máte dělat, nebo co vám říkali vaší rodiče, a děláte to.

     V minulosti poháněla veškeré touhy lidských bytostí karma – jít, být a dělat. Hlavní náboženství na planetě Zemi karmu brzy spatřila, identifikovala a vysvětlila. Teprve „nedávno“ ji nahradil duchovní systém odplaty a trestu (a trestajícího Boha).

     Karmický systém od vás vyžaduje, abyste se podívali na všechna „proč“ ohledně těchto věcí zkusili na nich zapracovat.

     Systém odplaty a trestu umožňuje, aby vás zcela ovládali vůdci organizací, kteří svým členům předkládají cestu k Bohu prostřednictvím pravidel vyvinutých lidmi. Masy lidí to milují, protože je to jednoduché. Přesto to mnoho lidí dovedlo k hledání Stvořitele a proto je to vhodné. Pravda je taková, že cokoli lidé vytvoří, aby našli svou cestu k Bohu v jakékoli kultuře, to Bůh vidí jako vhodnou cestu, protože Boží láska se nestará o to, jak a kudy přijedete domů.

     S novou energií a novými nástroji v souvislosti s událostmi 11:11 přišla pro lidstvo celá nová řada zplnomocnění. O jednom z nich bylo hovořeno už v roce 1989, v první knize Kryona, kde bylo řečeno, že nyní můžete překonat karmické atributy, se kterými jste na Zemi přišli, a vytvořit svou vlastní „drážku“, a nebude to ta, kterou vám dodal systém času – karma. Povzbuzovali jsme vás, abyste to udělali, protože karma je velmi dlouhodobý a pomalý proces učení se v průběhu životů.

     Karma je cesta. Je starodávná a pomalá. Nový člověk má volbu, ale s důsledky. Musíte pochopit a vyvinout zodpovědnost. Žádné další oběti,  žádné další nehody a naprostá zodpovědnost za všechno, co se kolem vás děje.

     Vrstva 2 odpovídá na otázky: kdo jsme?, proč tu jsme? Je zde něco, co by se mělo dokončit? Tyto otázky jsou součástí naší životní lekce. Vrstva 2 je Boží plán duality. Představuje pátrání po individuálních životních lekcích. Zatímco karma souvisí se skupinou bytostí kolem nás (blízká a vzdálená rodina, přátelé a kamarádi, sousedé, spolupracovníci, atd.) životní lekce je mnohem osobnější. Životní lekce zůstává s námi i po vystoupení z karmy. Každý člověk má jednu či více těchto lekcí. Jakmile je jednou vyřešíme, je toto vyřešení přeneseno do dalšího života a už se je nikdy nemusíme učit znovu.

 

                                                                                    62

 

     Typické životní lekce, které je potřeba se naučit, jsou uvedeny níže. Vězte, že k vám patří pouze tehdy, pokud cítíte, že ano. Každý člověk má jednu či více a každý člověk s ní (s nimi) přichází.

 

Naučit se milovat

Naučit se naslouchat

Naučit se přijímat (dostávat)

Naučit se milovat sebe

Naučit se říkat svou pravdu

Naučit se, jak nebýt obětí

Naučit se, jak nenechat nikoho, aby mne definoval (vymezoval)

Naučit se, jak cítit své vlastní mistrovství

Naučit se, jak žít s ostatními lidmi

Naučit se, jak přestat obviňovat druhé

Naučit se, jak se vymanit z duality (zbavit se karmy)

Naučit se, jak pečovat o sebe víc než o druhé

Naučit se, že si zasloužíme být zde a že se nerodíme hříšní

 

     Shrnutí: Vrstva Dvě je Boží plán zákona duality. Představuje pátrání po individuálních životních lekcích a funguje velmi dobře ve spolupráci s vrstvou Osm. Vnímejte tento „plán“ (blueprint) jako interakci této vrstvy s akášickou vrstvou. Toto je tedy vrstva DNA, která dává lidské bytosti pocit smyslu a směřování. Nese v sobě atributy života a vše, co se kdy stalo – ne ve formě archivu, ale spíše v emoční formě. Některé vrstvy nesou vzpomínky a některé zase nástroje pro jednání na základě vzpomínek.

 

      Vrstva Tři – Vzestup a aktivace.

     Každý Mistr, který kráčel po této Zemi, byl biologický (měl hmotné tělo). Dary, které někteří měli, jsou legendární – jediný dotek mohl např. vyslat léčivou energii, díky které slepý uviděl a chromý mohl chodit. Myslíte si, že DNA těchto Mistrů byla jiná nebo prostě „aktivována“? Odpověď zní, že každý z nich měl stejnou DNA jako vy. Ale všechny jejich vrstvy byly aktivní na 100 procent, zatímco ty vaše jsou aktivní sotva na 30 procent. Takže možná začínáte vidět obraz toho, že uvnitř vás je síla, která může uskutečnit cokoli, o čem jste kdy slyšeli nebo četli ve vaší bibli. Nedostanete novou DNA v průběhu času, ale je vám dána energie, která zlepší tu (DNA), kterou už máte.

     Vzestup je nová energie definovaná jako „přesun do dalšího života, aniž byste zemřeli! Je vážně možné, aby to lidé dokázali?  Odpověď zní, že už to dokázali tisíce z nich. Zrušili svou karmu, svou dualitu dostali do rovnováhy, zpracovali své životní lekce a doslova se stali někým jiným. Když se jich zeptáte, řeknou vám, že jejich „staré já“ už není rozeznatelné. Celý tento proces, kterým prošli, byl směřován touto aktivní vrstvou DNA.

    Slovo aktivace je ve jméně této vrstvy proto, že i tato vrstva je plně nabitá a připravená, ale pokaždé měří vaší duchovní vibraci. Jak řešíte skládanky duality, vytváříte mír ve svém životě a nárokujete si sílu Stvořitele ve svém nitru. DNA to ví a tato vrstva slouží k nárůstu moci vaší buněčné struktury, abyste žili déle, přemýšleli vyrovnaně, zvítězili jste nad strachem, uzdravili se a přesunuli se do zcela nového paradigmatu.

     DNA je anténa těla naslouchající hlubokým myšlenkám vašich prozření, průlomům v pevném předivu strachu a frustrace. Měří nejvyšší stupně vaši radosti a vrcholy vaší touhy. Vidí úsměv na vaší tváři, když konečně pochopíte, že cesta k Bohu pro vás byla vždy otevřená a dostupná. DNA používá každou vrstvu v její velkoleposti a dokonalými způsoby, které vytvoří polévku léčení, souhru láskyplného tvoření a ocenění záměru lidské bytosti. Konečně začínají lidské bytosti chápat své vnitřní mistrovství!

     Číslo tři je perfektní volba pro tuto vrstvu. Působí jako katalyzátor a mění ostatní vrstvy, především 1 a 2 a chemii těla.

 

     Shrnutí: Vrstva Tři je vrstva vzestupu a aktivace. Nikdy se nemění a nemůže být změněna. Místo toho sama mění ostatní vrstvy a chemii těla, aby pomohla s duchovním probuzením. Je to „akční“ vrstva, protože „naslouchá“ změnám   ve vědomí.

 

      DNA SKUPINA II: Vrstvy lidského božství. Sečtením čísel 4, 5 a 6 dostaneme 15 a dalším sečtením 6.

 

     Vrstva Čtyři – Vaše andělské jméno 1

     Vrstva Pět – Vaše andělské jméno 2                                                                               

     Jsou esencí vaší existence – konkrétního života na zemi a vaší božskosti na planetě. Jejich význam lze označit slovy „světlo a síla“ a „jádro energie krystalu“. Společně mohou být vnímány jako strom života, což je rodina a je to nejdůležitější duchovní atribut. Jsou to jména Boha a jsou součástí Boží skupiny. Toto jméno je tak obrovské, že zabírá dvě vrstvy či energie.

 

                                                                                    63

 

     Andělské jméno představuje energii uznání a respektu ke kousku Boha, kterým jste ve vesmíru. Jméno obsahuje všechny kousky Boha, které se od vás oddělily. Jméno obsahuje celou lidskou zkušenost, která je součástí akášických záznamů v DNA každého z vás, tedy všechny minulé životy. V Jeskyni stvoření je toto jméno na vašem individuálním krystalu duše.

     V okamžiku vašeho narození řeknete sbohem té vaší části, která náleží esenci Boha za závojem – v astrálu a odehraje se celá úžasná série multidimenzionálních událostí, protože na Zemi nemůžete existovat ve své úplné Boží formě. Proto se musí stát něco, co změní vaši Boží část.

     Největší část vaší oddělené skupiny duše je Vyšší Já.  Odděluje se od lidského já kvantovým způsobem. Vyšší Já je v DNA. Jenže není ve 3D a je od lidské zkušenosti 3D natolik oddělené, že se lidem zdá, že není součástí jejich reality.

     Další, druhou částí, která se od vaší posvátné skupiny duše oddělí, jsou průvodci a andělé, kteří vás provází životem. Tento koncept o „vás s vámi“ je lidské bytosti cizí a nezapadá do představ a logiky o tom, kým si myslíte, že jste. Vaši průvodci a andělé – to jste prostě také vy. Při duchovních posunech průvodci a andělé na nějaký čas od vás odstupují, zatímco se měníte. To může vyvolávat pocit samoty a opuštěnosti.

    Další, třetí části, která se odloučí při narození je „doprovod vaší skupiny duše“, která stojí na druhé straně závoje – astrálu. Tento doprovod existuje jako rovnováha lidstva. Zajišťuje most k vašemu vlastnímu mistrovství. Můžeme si ho představit jako energetického zástupce vaší části v astrálu. Tento doprovod představuje potenciály (možnosti) každého rozhodnutí, které můžete učinit na planetě Zemi. Plave v kvantovosti zdánlivě náhodných potencionálů, které se zrealizují pouze s vaším svolením a záměrem učiněným na vaší straně závoje. Řekli jsme vám, že váš záměr představuje jednu z nejmocnějších sil na planetě Zemi, protože mění vaši DNA a zajišťuje spolu tvoření.

     Když se vaše esence a jádro vaší spirituální duše oddělí, dorazíte na planetu Zemi jako lidské dítě – ve 3D, se singulární předpojatostí a pouze s nepatrným zlomkem toho, kým jste byli. To vše děláte dobrovolně z důvodů, které jsme vám předali dříve – staráte se o vesmír, dost na to, abyste mu pomohli tvořit to, co přijde. Víte, kdo jste? My ano!  Vidíme neuvěřitelnou lidskou bytost, Pracovníka Světla – toho, kdo sem přišel a věděl, že si nebude nic pamatovat až do dne, kdy se dotkne jeho svobodná vůle a požádá ho, aby se podíval. Ale všimněte si, co se stane, když člověk dosáhne určitého věku. Hledá Stvořitele! Více než 85 procent lidstva je zapojeno v některém duchovním systému a věří v posmrtný život. Požehnaná je lidská bytost, která nalezne energii Stvořitele! Kdekoli! Nesoudíme, jak toho dosáhnete, s jakou doktrínou či systémem. Léčení nastává ve všech systémech. Věděli jste to?  Ve všech dochází k prozření a ke změně života. Nikdy nedovolte své singulární předpojatosti, aby vás dovedla k domněnce, že je jen jediná cesta k Bohu. Už jste Bůh a jsou tisíce cest ke „spatření boha ve vás“.   

 

     Shrnutí: Vrstvy Čtyři a Pět společně jsou esencí vaší existence (tohoto konkrétního života na Zemi) a vaší božskosti na planetě. Představují vaše „jméno“ na krystalu v akášických  záznamech. Společně mohou být vnímány takto: primárním a nejdůležitějším duchovním atributem ze všech je strom života, což je rodina.  Jsou to jména Boha a nikdy byste na ně neměli myslet jako na oddělené vrstvy.

      Jsou součástí Boží skupiny. Toto jméno je tak dlouhé, že zabere dvě  vrstvy či energie ze dvanácti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

     Vrstva Šest – Vyšší Já

     Vyšší Já je část Boha ve vás, která se od vás – celé skupiny duše - oddělí při narození, když se stanete lidskou bytostí. Vyšší Já je bratr/sestra – je to vaše úplné božství. Když cítíte Stvořitele uvnitř, je to Vyšší Já, co cítíte.

To je spojení s druhou stranou. Ale mezi lidmi panuje pocit, že Bůh je od nás oddělený a že člověk je jen biologie.

 

     Lidé věří v singulární (jednotlivé) biologické já. Pokud něco neuvidí ve 3D, pak to pro něho neexistuje. Proto je člověk sám a bezmocný a musí najít jiný singulární zdroj duchovní síly. Hledání je kompletní, když naleznou duchovní systém, který zapadá do jejich kultury a možná i do toho, co nyní našli jejich vrstevníci. Často to mění jejich životy. Vzdávají mu úctu, ale nemění své životy. Jejich hledání je u konce.

     Mistři přicházeli na planetu, aby pomohli vyrovnat tuto singulární předpojatost. Předávali informace o tom, jak rodina funguje a co je možné. Výsledkem nového myšlení bude Bůh, který je „mnohem větší než ten, o kterém vám dříve říkali“. Vytvoříte si zcela nový vztah k Duchu (Bohu) a posunete se vpřed s postojem, který vidí všechny ostatní duchovní systémy jako vhodné pro ty, kteří je používají. Nebudete je soudit a nebudete předpojatí v tom, že by existovala pouze „jedna cesta k Bohu“.

 

     Vyšší Já není doopravdy oddělené či stranou od lidské bytosti. Je to Bůh ve vás a na to je nejtěžší si zvyknout, protože lidé chtějí Boha vidět jako něco mnohem inteligentnějšího a mnohem více milujícího než by dokázala jejich část! Nicméně je pravda, že toto Vyšší Já je velmi milující, protože je součástí systému samotné lásky a není singulární nýbrž kvantové. Je v DNA vždy dostupné a existuje jako součást portálu. Proto je jednou z nejdůležitěj-ších lekcí se naučit milovat sebe sama. Vede to totiž ke schopnosti spojit se s Vyšším Já a komunikovat s ním.

          Když začnete cestu sebepoznání, ovlivňuje to všechny buňky v těle, nejen mozek. DNA je přítomná v celé buněčné struktuře, takže ovlivňuje vše.  Tajemstvím těchto záležitostí je „mluvit se svými buňkami“ a s Duchem – Bohem Stvořitelem a směřovat je: „Dejte mi jen to, co mohu přijmout v pomalém procesu“.  Tímto způsobem budete vy tím, kdo řídí vaše prozření (probuzení) a obdržíte jej tak, aby vám to bylo příjemné.

 

                                                                                    64

 

     Dokážete si teď položit otázku: „Jaká slova bych měl přesně použít, když hovořím se svým buněčným služebnictvem? Odpověď zní, že se nestarají o protokol! Visí na každém vašem slově a nespí, jen čekají na to, až jim dáte pokyn – jakýkoli pokyn. Je to lineární (3D) předpojatost, co udržuje lidi v nejistotě, zda dělají něco správně ve struktuře, kterou sami pro sebe vytvořili.

     Lidská pravidla kolem duchovních doktrín jsou prostě taková – lidská pravidla. Vystupte z toho a uvědomte si: „Jestli je Vyšší Já ve mně, pak mám přímou linku k božství.“ Pak se pro vás Vyšší Já stává stále dostupnější díky vašemu novému postoji ke vztahu, který s Vyšším Já máte. V některých kruzích se mu říká „Duch svatý“. Je to energie, která navštěvuje lidské bytosti, když potřebují pomoci uskutečnit zásadní věci.  Mít tuto energii ve své DNA je jako mít vyšlapanou cestičku ke zhmotnění. Když navážete kontakt s touto svou částí, věci se ve vašem životě začnou měnit. Začnete si více uvědomovat úplnost energie kolem vás a vašeho božství. Může se stát, že si v průběhu modlitby nebo meditace budete přát na ní „zaťukat“. A to je v pořádku, protože v lidské singularitě si přejete modlit se „k někomu nebo něčemu důležitějšímu než jste vy“. Myšlenka, že byste se mohli modlit k sobě samým je (pro vás) zcela nepřijatelná, takže hledáte entitu.

     Můžete se ptát, proč je „Vyšší“. Jak to vnímáte, lidské bytosti? Je vysoko v oblacích? Je v nebi? Už jsme vám řekli, že je uvnitř, takže co to znamená, že je Vyšší? Není „nad“ vámi, ale vibruje na vyšší frekvenci, na frekvenci Stvořitele a je neviditelná.

     Šestce jsme přiřadili energii komunikace, rovnováhy a harmonie. To samo o sobě je pěkný kompliment definici Vyššího Já, ale je toho víc. Šestka stojí vedle pětky, která představuje změnu, a také vedle sedmičky, což znamená posvátnost. Vidíte, jak tato kvantová numerologie funguje? 

     Akt modlitby a meditace by měly začít jako oslava. Pak s pomoci Vyššího Já projděte portálem na místo, které vám umožní mít vztah s rodinou, která sedí kolem vás – s kousky a částmi, které se od vás oddělily. Toto je vaše spojení domů. Je to o komunikaci s celou sadou vašich částí. Proto tomu říkáme i vrstva modlitby a komunikace.

     Jste členem rodiny a před vámi jsou dveře domů. V tuto chvíli nemůžete projít, ale můžete je otevřít a začít komunikovat. Na druhé straně jsou příbuzní a přátelé, kteří odešli před dlouhou dobou. Oni nevědí, že stojíte u dveří, dokud nezaklepete. Můžete? A vidíte, nyní máte coby člen rodiny právo. Nejen to! Vidíte tu jejich radost, když zjistí, kdo je za dveřmi? Znovu se spojíte a vaše komunikace bude nezapomenutelná. Vyšší Já se stává vozem, na kterém jedete, abyste se sem dostali; mistrovství jede na tomto voze.

 

     Shrnutí: Tato Šestá vrstva je portálem (bránou) k vaší největší posvátné části, která se od vás oddělí při vašem příchodu na planetu. Usnadňuje komunikaci s Bohem prostřednictví modlitby a meditace. Je to vrstva „JÁ JSEM“. Je potrubím vedoucím na druhou stranu závoje (do astrálu) a často se jí říká „Duch svatý“. Je také poslední ze skupiny vrstev lidského božství a pracuje s vaší multidimenzionální vrstvou Tři.

 

     DNA SKUPINA III: Lemurijské vrstvy jsou vrstvy Sedm, Osm a Devět. Vyprávějí příběh o stvoření a hloubky toho, co může být ve skutečnosti v DNA a co z ní dělá „knihovnu lidstva na Zemi“.

 

     Vrstva Sedm -  první lemurijská vrstva - Odhalené božství

     Ve všech hlavních vašich hlavních duchovních systémech přichází lidské duchovní myšlenky z andělského zdroje. Existuje mnoho metafor, ale jen málo z nich by vám řeklo, že vaše duchovní esence přišla z hvězd.

     Všimněte si nejprve, že všechny příběhy o „počátku duchovního vědomí“ se staly lidem, kteří byli jako vy a měli rozvinuté vědomí.  Žádný duchovní příběh v žádném náboženském systému nezačíná s jeskynním člověkem. Všechny příběhy vyprávějí o „rozvinutém člověku“, který je na takovém evolučním stupni, že se zda být jako vy. To je důležité, velmi přesné a pravdivé. 

     Lidé obdrželi „semena duchovních znalostí“, když byli natolik vyvinutí, aby to jejich intelekt pochopil. Nicméně i tak to trvalo tisíce let, než byla lidská rasa oseta plejádskými bratry a sestrami. Bylo potřeba, aby se narodilo a zemřelo mnoho generací lidí, aby toho dosáhli.

     Nicméně aby měla tato planeta duchovní vědomí a stala se „jedinou planetou svobodné volby“, mohl přežít pouze jeden typ lidské bytosti. V současné době totiž je Země jediným místem v tomto vesmíru, kde má duchovní bytost úplnou volbu přijmout či odmítnout Stvořitele uvnitř. Je to jediná planeta, kde můžete kontrolovat vibrační úroveň energie Gaii – Země. Žádná jiná planeta tento systém nemá. Některé ho měly a jedna z nich stále ještě obíhá kolem jedné z hvězd v soustavě Sedmi Sester - Plejád.

     S lidstvem začala dle plánu pracovat velmi vyspělá rasa duchovních bytostí. Byli na Zemi mnohokrát a čekali na správný okamžik, aby svou práci mohli započít. Byli zde podle Božího plánu.

     Plejáďané reprezentují pokročilé formy vesmíru. Jejich civilizace je starší než vaše, dost na to, aby se vyvinuli, prošli válkami a strastmi a uspěli ve svém úkolu, aby svou vibraci předali další generaci humanoidních forem. Udělali to tak, že předali kvantovou (interdimenzionální) část své DNA lidstvu na planetě Zemi. Stalo se to přibližně před 100 tisíci léty.

 

                                                                                    65

 

     Plejáďané ale nebyli prvními návštěvníky této planety. Když Plejáďané započali svou práci, ti další návštěvníci se už nezajímali o to, co mohla Země nabídnout. Neodehrály se zde žádné hvězdné války, žádné bitvy. Trvalo dalších 50 tisíc let mezi procesem osetí a vznikem nové civilizace.

     Plejaďané měli kvantovou technologii a rozuměli dalším dvěma zákonům fyziky, které jste dosud neobjevili. To jim dalo schopnost propojit se s kvantovým stavem vesmíru a cestovat k vám téměř okamžitě. Plejádské interdimenzionální plavidlo je pozoruhodné a bylo již spatřeno. Věci v interdimenzionálním stavu se nepohybují 3D způsobem. Už jste slyšeli o objektech, které se „mihotají“ a pohybují nemožnou rychlostí, náhle se zastaví a pak to udělají znovu, to vidíte pohyb v dimenzionalitě.

     Vaši plejádští bratři a sestry nebyli experty na změnu DNA. Nepředělali vaši lidskou DNA ani ji nedoplňovali. Nevybudovali laboratoře, neprováděli mikrochirurgii na lidech a neposílali je pak mezi ostatní lidi. Nikoho neunášeli ani neděsili. Místo toho udělali to, co si myslíte, že udělali, a skrze proces začlenění do systému zrození pomalu vytvořili hybrid sebe samých. Výsledkem byla lidská bytost s duchovními znaky jejich DNA – něco, co na Zemi předtím zcela chybělo. Tímto procesem se lidstvo stalo částečně Plejáďany.  Získali jste jejich duchovní znaky DNA – předali vám je prostřednictvím běžného procesu biologického dědictví. Ptáte se, jestli to udělali, aniž by někoho děsili? Samozřejmě, protože „zapadli“ do lidské společnosti. To by vám mělo napovědět, že vypadali jako vy.

     Provedli to s obrovskou integritou a láskou. Žili s vámi. Pokračovali v tomto procesu po desítky lidských generací, a když bylo dokončeno, odešli. Až se jednoho dne vrátí a zajistí pro vás 3D setkání, kdy je uvidíte, budete se smát! Protože vypadají přesně jako vy. Jsou možná trochu vyšší, ale budou vás šokovat, protože bude tak moc zřejmé, kým jsou – vašimi hvězdnými rodiči.

     Kvantové části vaší DNA pomalu získaly systém, který měli oni a který obsahuje energii Stvořitele, akášické záznamy a všechny ostatní duchovní znaky. Takže tři lemurijské vrstvy představují jádro toho, co vám dali oni.

     Proč lemurijské? Protože když ostatní druhy lidí na planetě Zemi vymřely, přežili jen ti lidé, kteří pak obdrželi plejádskou DNA a začali vytvářet své vlastní kultury. Ačkoli plejádská semena byla předána po celém světě, existovala jedna velká civilizace, která získala neuvěřitelné znalosti a sílu. Tato společnost byla uprostřed Tichého oceánu a později se stala Havajskými ostrovy.  Lidé se nevyvíjejí vždy stejně. Rozhlédněte se dnes. Je každý stejný? Mají ti v Africe to, co máte v Severní Americe – stabilní státní správu, zdroje, vynálezy, technologii a moudrost kultury? Nemají. Přesto existují stejně dlouho jako vy. 

     Lemurie tedy byla první civilizací planety s lidmi, jako jste vy. Po celé Zemi bylo mnoho jiných civilizací s kvantovou DNA, ale žádná nebyla tak vyvinutá jako ta v Lemurii. Existuje pouze zlomek života ve vesmíru, který je spojen s božskosti Stvořitele.

     Energie Sedm a Osm jsou označeny jako lemurijské vrstvy jedna a dvě. Kryonův význam těchto vrstev je „domovský jazyk DNA a odhalené božství“. Tento znak „domova“ je nyní vložen do lidské bytosti. „Domov“ není Lemurie a není ani uvnitř plejádského systému. Domov je ta strana závoje, kterou reprezentuji já a odkud je generována veškerá láska. „Domov“ je tedy místo, o kterém věříte, že v něm sídlí Bůh. To, čemu říkáme „třetí jazyk“, je zastoupeno toto vrstvou.

 

     Shrnutí: Toto je jedna ze tří lemurijských vrstev předaných lidstvu před téměř 100 tisíci lety Plejáďany. Výsledkem bylo mnoho kultur, ale nejrozvinutější byla Lemurie, která sahá až do doby před přibližně 50 000 lety. Všimněte si, že uběhlo 50 000 let mezi procesem osetí a začátkem civilizace, což představuje čas, který trvalo vytvořit nový typ DNA v lidstvu, a ostatní druhy člověka musely nejprve vymřít, aby na planetě zůstal pouze jediný druh, který dostal tuto DNA. Toto je vrstva Božího odhalení -  metafora konce nevinnosti a začátku duchovního uvědomění.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

     Vrstva Osm – Mistrovské akášické  záznamy – moudrost a zodpovědnost.

     Toto je druhá Lemurijská vrstva a představuje jednu z nejsilnějších energií v lidské DNA. Je to hlavní díl kvantové části dvoušroubovice a představuje mistrovské akášické záznamy.

     Když mluvíme o Akáše, definujeme ji jako „energii Gaii, která se týká lidstva“. Tento atribut je založený na Gaie (Zemi), ale nemůže existovat bez lidských bytostí. Lidé mají v sobě osobní záznamy o všem, co se jim stalo.

     Existuje Jeskyně stvoření, která je 3D, je skutečná, ale nebude lidmi nikdy objevena. Každá duše, která přišla na planetu Zemi má zde „krystal“, kde se uchovávají všechny informace o každé její inkarnaci, o každém životě. Jeskyně stvoření je akášickým záznamem celého lidstva.

     DNA je na rozdíl od jeskyně osobní. Nese v sobě úplný akášický záznam každého života, který daný člověk kdy prožil. Tento záznam je v kvantové náhodilé chemii a představuje „sadu instrukcí pro spojení s hlavní knihovnou“, která je v kvantovém stavu. I tyto instrukce zabírají 3D prostor uvnitř lidského genomu. Jedná se totiž o příliš velkou energii, než aby mohla být obsažena cele v DNA. Obdobně také vaše andělské jméno ve vrstvě 4 a 5 je také takové.

     Akášický záznam obsahuje nejen minulé životy, ale také karmu. To v sobě nese informace, kdo jsou vaši rodiče, karmické uspořádání, které jste si vybrali, a výzvy, kterým čelíte. To vytváří strachy, tendence k dramatu, moudrosti, míru a řešením. Je to pocitové.

 

                                                                                    66

 

     Všechno, co se vám kdy stalo, vytváří mistrovský obraz toho, kým jste dnes. Zažili jste téměř všechno, co může člověk zažít, a to všechno je zastoupeno ve vaší DNA. Nejzásadnější rysy lidské osobnosti pocházejí z akášických záznamů a ze zkušeností, kterými člověk prošel na Zemi v průběhu toho, čemu říkáme minulé životy.

 

     Dolování v Akáši

     V nové energii (která souvisí se Vzestupem a Posunem planety Země a lidstva v období okolo roku 2012) máte možnost vnést do svého současného života některé své minulé atributy. Netvrdíme, že můžete jít identifikovat konkrétní život a pak ho použít. Říkáme, že vaše DNA „ví“, co jste zažili, kým jste byli.

     Všechny životy, které jste žili, jsou odrazovým můstkem pro ten život, který žijete teď. Každý z nich vám dal informace, zkušenosti a moudrost pro současný život.

     To znamená, že můžete mít „knihovnu zkušeností mistra“, ale ta ve vás bude jen tak ležet, dokud neuvěříte, že ji můžete použít. Nemůže to být jen prostá zvědavost, ale pevná víra. Ten koncept vám musí být „vlastní“, aby se to mohlo stát, a mnoho lidí netuší, jak to udělat. Líbí se jim ta myšlenka, ale neví, jak ji zrealizovat. To je něco, co vás nemůžeme naučit, protože na cestě víry buď jste, nebo nejste. Mnoho lidí říká, že na ni jsou, ale jejich životy ukazují, že tomu tak není. Často je to kvůli strachu, ale většinou prostě nejsou připraveni. Pro ty, co připraveni jsou, je tento proces nádherný.

    Energie každého života existuje v „polévce“ toho, kým jsme dnes. Tento proces není lineární, nýbrž kvantový a můžeme ho oslovit takto:

      „Drahá buněčná strukturo, přejí si mít atributy (vlastnosti), které jsem získal v tom, čemu říkám minulost, a které mi umožní zlepšit můj současný život – žít jej s lehkostí a milosrdenstvím. Přeji si vzpomenout na věci, které mi umožní žít déle, dělat svou práci lépe a dají mi mír v záležitostech, po kterých toužím. Přeji si z Akáši vyzvednout to, co je v mé osobní DNA.“

        Vidíte, o co tu jde? Dáváte příkazy své buněčné struktuře, ale nespecifikujete je. Necháváte svou DNA, aby za vás „rozhodla“, které životy zapojí. DNA reaguje na váš záměr.

     Můžete také přímo oslovit svou buněčnou strukturu – DNA-, aby převzala kontrolu nad nemocí nebo nad zdravím celého těla. Říká vám něco termín „spontánní uzdravení“? Věděli jste, že za touto frází se skrývá lidská bytost, která vědomě či nevědomě vyslala záměr – obvykle v situaci, kdy šlo o život – aby si nárokovala buněčnou strukturu z minulého života, ve kterém tato nemoc nebyla? To jsou nové dary, které máte a předali vám je Plejáďané. 

 

     Číslo osm je plné nedorozumění. V jednoduché numerologii jsou mu přiřazeny tyto významy: zodpovědnost, struktura, praktické záležitosti, zhmotnění projevení, manifestace.  Ve skutečnosti je to ale překrásný seznam toho, jak se akášický záznam projevuje v lidské dualitě (vrstva Dvě). 

 

     Shrnutí: Tato osmá vrstva představuje nejmocnější duchovní nástroj, jaký člověk má – osobní akášický záznam každého života, který duše na Zemi prožila. Je interdimenzionální a není skutečně přítomný v DNA – představuje spíše sadu dynamických instrukcí přímo odkazující na mnohem větší a hlubší sadu energetických informací, které jsou vždy dostupné v Jeskyni stvoření. Interdimenzionální atributy nemají lokaci ani linearitu, takže není lehké je pochopit. Říkáme, že jsou v „kvantovém stavu“, kde jsou i nejmenší části přenášeny do celého stvoření – všechny společně jako jeden celek.

     Je to druhá lemurijská vrstva a byla součástí Božích informací předaných skrze interakci s Plejáďany na počátku osévání duchovního lidstva.

 

     Vrstva Devět - Léčící vrstva

     Toto je lemurijská vrstva tři, léčící vrstva, a reprezentuje multidimenzionální proces v lidském těle. Některé vrstvy jsou koncepční; ostatní vypadají jako portály, zatímco tato Devátá vrstva představuje proces či akci, kterou lidské tělo vytváří v DNA, a kterou často vnímáme jako záhadnou. Je to lemurijská vrstva, ale nikoliv plejádská. Lemuřané ji používali jako základ pro lidské léčení.

     Dvoušroubovice, proteinově kódované části DNA, v sobě nesou řadu instrukcí pro geny, k tomu, jak mají fungovat. Když bílé krvinky závodí na místo, kde jste si poranili kůži, není to práce Deváté vrstvy. Ani když je obrana celého těla v pohotovosti kvůli viru, Devátá vrstva není stále zapojena. To je jen chemie a jemný systém imunologie, který je součástí 3D existence těla a schématu přežití. To je jen ale půlka.

     Vrstva Devět je multidimenzionální. Nejlépe pracuje s vrstvou Jedna, protože je plně angažovaná v léčení scénáře 3D existence, ale není to chemie genů. Místo toho jí můžete říkat „poznání, léčení, vrozené vědomí těla“.

     Desítky systémů na planetě Zemi, staré i nové, pracují s „vědomím těla“, a to spolupracuje s vrstvou Devět (například energetické dráhy těla – meridiány, homeopatie, kyneziologie – testování svalů).

 

                                                                                    67

 

     Uvažovali jste někdy o podstatě komunikačního systému nazývaného kyneziologie? Někdy se mu také říká „testování svalů“. Kladete tělu otázky, týkající se zdraví a ono signalizuje souhlas či nesouhlas. Někdy člověk drží v ruce potravinu a ptá se těla, zda je pro něj vhodná nebo ne. 

 

     Věda to často vnímá jako hokus pokus, protože jejich svět je alopatický a pracuje s definovanou chemii nebo 3D pravidel o chemických interakcích, které dále zkoumají. To co jim chybí, je přímo před nimi: Tělo „ví“, co se děje. Dalece to přesahuje chemii krve i buněčnou strukturu. Vrstva Devět, která je uvnitř těla a je navržena tak, aby léčila systém, ale ne lineárním způsobem.

     Vrstva Devět reaguje na multidimenzionální energii!  Co to je? Je to to nejelegantnější: lidské vědomí.  V historii lidstva to nazýváme mnoha jmény: modlitba, meditace, uctívání, víra, pozitivní myšlení. A výsledky? Zázraky, spontánní uzdravení, úplné a naprosté vyléčení.

     Dalo by se říci, že v těle jsou dvě větve imunitního systému.  Jedním je chemie ve 3D, která poskytuje prvotní obranu, ale potřebuje pracovat s vrstvou Devět, jenže často nemůže. Vrstva Devět je multidimenzionální vrstva v každém kousku DNA, ale jen tak tam leží a nic nedělá, dokud k ní lidská bytost nebo jiná multidimenzionální energie nezačne hovořit.

    Tato druhá část imunitního systému je mocná, ale není svázána chemickými pravidly. Může měnit samotné magnetické části buněčného rámce, vytvářet určitý druh léčení, který nechápete a zdá se vám jako zázrak. Je ale multidimenzionální a mocnější než jakákoli chemická reakce těla. 

     „Kryone, tomu nerozumím“, říkají někteří. „Myslíš tím, že v sobě máme něco, co nás může kompletně uzdravit a nevíme o tom??

     Tato druhá část léčebného systému musí být objevena skrze víru nebo aktivována prostřednictvím určitých typů multidimenzionálních procesů – to mohou být energetické systémy, vědomí, nebo přístroje, které budou objeveny na této planetě, které v sobě nesou multidimenzionální sadu informačních instrukcí, na kterou bude buněčná struktura reagovat.

     Jak se moderní lidé stávají vědečtější, stávají se zároveň i více 3D. Kvantové myšlenky se od vědy oddělily do náboženství a spirituality, Některé z nich se odštěpily a staly se okultní vědou a čarodějnictvím. Kvantové myšlení nebylo považováno za solidní vědu, protože nebylo předvídatelné, nemohlo být spatřeno a nedávalo 3D lineární smysl.

     Nyní je to ale věda, která objevuje kvantový stav, ve kterém se částice chovají nahodilým způsobem a mohou být na dvou místech zároveň. To věda objevila, že je vesmír „předpojatý pro život“, navzdory všemu. A věda nakonec objeví eleganci multidimenzionální energie – ironicky s pomocí těch, kteří jsou ezotericky založení a kteří strávili mnoho let prací s touto energií.

     Lemuřané aktivně pracovali s vrstvou Devět, která poté „hovořila“ k vrstvě Jedna (3D dvoušroubovice DNA). Výsledkem byly velmi dlouhé životy, žádné nemoci a neuvěřitelně zdravá společnost. Teď už víte, že multidimenzionální energie vašeho těla jsou navrženy tak, aby „hovořily“ k 3D částem, a tím vytvářely pouto mezi vědomím a geny v perfektním partnerství – prožitku celého těla. Abyste tomu plně rozuměli, musíte věřit, že tělo má v sobě vědění dalece přesahující to, co vidíte v chemii. Pak to musíte ctít a rozvíjet.

     Tuto praxi prožitku celého těla jste ztratili a většina lidstva pracuje pouze s lineární chemií. Samotná chemie bez pokynů od lidského „šéfa“ – lidského vědomí je jako loď bez kormidla. Může, ale nemusí se dostat do místa určení, kterým je léčení a dobré zdraví.

     Nepřipadá vám divné, že máte chemický imunitní systém, který vám ani nedokáže říci, že máte rakovinu nebo život ohrožující virus? Místo toho musíte jít k doktorovi na testy! Co je to za imunitní systém? Je to jen polovina: „vědoucí“ část jenom tak sedí, není aktivní, nepracuje.

     Před více jak 20 lety jsme říkali, že přijde den, kdy lidské vědomí bude hrát roli ve zdánlivém „rozdělení“ na ty, co přežijí, a ty, co ne. To se začíná dít. Za čas bude vidět vzájemná souvislost mezi „mluvením ke svým buňkám“ a tím, že budete žít dlouhé a zdravé životy.

     Od ezotericky smýšlejících lidí vzejdou multidimenzionální vynálezy. Tyto vynálezy budou oslovovat základní přežití. Většina z nich bude určena na oslovení nemoci, která není léčitelná 3D metodami. Nebude to ale takový druh jemných instrukcí, jaké může vrstvě Devět předat člověk, aby vytvořil dlouhý a zdravý život.

 

     S vrstvou Devět je třeba komunikovat denně elegantním způsobem, abyste v lidském těle vytvořili léčení. Je to o „znalosti“ těla v partnerství s posvátnými částmi lidské bytosti.  To jsou ty části, které věda nevidí nebo neuznává, i když den co den vidí jejich výsledky u těch, kteří se sami rozhodnou zůstat na živu nebo očistit své tělo od nemoci (spontánní uzdravení). Není nic silnějšího, než lidský záměr!

 

     Multidimenzionální vynálezy budoucnosti budou extrémně účinné při očišťování těla od základních nemocí, abnormálního růstu buněk (rakoviny) a virů. Tyto vynálezy však mohou pouze nést „původní záměr“ a i když budou tak dobré, jak je to jen možné, i tak se bude muset člověk podrobněji zabývat primárním kvantovým zdrojem – svou vlastní vůli a záměrem.

 

                                                                                        68 

 

     Vztah lidského záměru, čisté energetické práce (léčitele), modlitby a meditace či použití vynálezu na vrstvu Devět může být matoucí, takže se pokusíme o jistý nadhled. Pamatujete si automatickou převodovku?  Jsou tam vzájemně související části. Co dělá jedna z nich, mění role ostatních částí kolem. Žádné kolečko či převod v ní nemohou mít jen „jeden účel“, protože při použití se to všechno mění ve složitý scénář podílů, které odpovídají tomu, co dělají ostatní části.

 

     Hebrejské jméno této Deváté vrstvy má význam „Plamen expanze“. Lidská bytost, která se tuto léčící vrstvu učí používat a denně hovoří se svými buňkami, zažehuje plamen rozšiřujícího se (expandujícího) vědomí. Pro lidi je charakteristické, že plamen vnímají jako něco významného.

     Ceníme si St. Germaina, velkého člověka. Jeho práce pokračuje i dnes, protože předává informace o energii zvané „Fialový plamen“, což je přímé použití DNA vrstvy Devět! Právě s touto částí lidského těla  St. Germain pracuje, protože je to multidimenzionální součást úžasného léčebného procesu.

     Numerologie této vrstvy je zajímavá. Je to devítka, takže znamená „dokončení“. Tady jde o završení schopnosti lidské bytosti, zapojit druhou část léčebného scénáře – multidimenzionální proces, který ctí 3D proces ve vrstvě Jena. Když je to dokončeno, člověk je kompletní a funguje tak, jak byl navržen. Kormidlo je na svém místě a biologie je pak řízena atributy, které byly do DNA umístěny, aby vytvořily dlouhý život, zdraví a systém, který ví, jak se sám vyléčit.

     Když zkombinujeme devítku s jedničkou, dostaneme číslo 10 a desítka je v numerologii „jednička“ a znamená nové začátky. Není zajímavé, že tato léčící vrstva je zároveň začátkem i koncem? Začátek i dokončení jsou dvě polarity rovnováhy – alfa a omega lidského těla.

 

     Shrnutí: Vrstva Devět je „chybějící části“ lidského léčení. Je to lemurijská vrstva tři.

     Dalece přesahuje chemii imunitního systému – je to energie uvnitř těla, která „ví“, co je špatně, a která umí na kvantové úrovni změnit buněčnou strukturu, aby poskytla obrovskou léčivou sílu a stabilitu. Žádná chemická reakce v těle se ji nemůže přiblížit, protože tato vrstva je multidimenzionální a tudíž dalece přesahuje lidské lineární představy o tom, co je možné. Toto je zázračná léčící energie Mistrů a souvisí se St. Germainem a Fialovým plamenem.

     Nečinně leží a čeká na interdimenzionální „signál“ od zdroje – tím může být lidský záměr, čistá energetická práce z vnějších zdrojů, nebo některý z nových mechanických vynálezů, na kterých lidstvo právě pracuje. To završuje scénář lidské schopnosti uzdravit se a žít dál – velmi dlouho a bez nemocí.

     Je to třetí lemurijská vrstva, ale patří výhradně lidem, ne Plejáďanům, protože lidé se sami naučili, jak ji používat pro své vlastní tělo. Sami sobě dali schopnost omladit se, vyléčit se a pokračovat ve zdraví. Aktivace vrstvy Devět byl smysl Chrámu omlazení v časech Lemurie.

 

                                                                                    ***

     DNA SKUPINA IV: Boží vrstvy – tyto vrstvy se netýkají ani procesů ani vzpomínek, jsou interdimenzionální a prostě jenom jsou.

 

     Vrstva Deset – Volání k božství – rozpoznání Boha ve vás - Boží vrstva jedna.

     Víra v božství je „volání po pochopení vlastní božskosti“ a můžete si myslet, že je to proces či energie, ze které čerpáte, aby vám pomohla projít životem. Vrstva Šest  Vyšší Já  je kanálem k tomuto odhalení. Je to zcela kvantová vrstva jako ostatní dvě. Skutečný kvantový stav zahrnuje části, které jsou v propojeném stavu. To je jediný způsob, jak vám můžeme vysvětlit, že je něco „všude a nikde zároveň“. Když máte atributy, které jsou všude zároveň, nemůžete je už oddělovat nebo počítat jako dříve. Žádné vaše lineární pravidlo výpočtů a nebo geometrie nepočítá s tím, že by něco mohlo být všude.

     Taková je vrstva víry: dotýká se všech vrstev, když je to potřeba, a je to samozřejmě velmi potřeba! Bůh je multidimenzionální a lidé ne. 

     Vaše spiritualita se vyvíjí. Proč byste trávili hodiny tím, že si budete vzájemně hledět do očí nebo zpívat mantry, když každičký kousek energie můžete nyní vytvořit během mrknutí oka? Váš časový rámec se změnil.

     Vaše hluboká duchovní DNA se vyvíjí, umožňuje vám udělat pro Zemi mnohem víc tím, že se ve svém životě stanete kvantovými. Máte nyní sílu srovnatelnou se stovkami členů New Age, kteří zpívají mantry a chtějí jen sedět a „být“.  Vy sami můžete ovlivnit rovnováhu světla a tmy na planetě tím, že se vaše Merkaba (světelné tělo DNA)  pohybuje z místa na místo s velmi vysokou vibrací.

     Má vás to probudit do nového konceptu, že nyní lidé mohou dalece přesáhnout to, co vám staré vhledy říkaly, že je možné. To je studium mistrovství! Získáváte energii vzestoupených Mistrů planety! Už toho nemůžete dosáhnout výhradně tím, že budete sedět na židli a meditovat.

     V numerologii představuje číslo 10 číslo 1 – „nové začátky“, protože je to první energie, kterou člověk vytvoří s možností víry v Boha.

     Požehnaný je člověk, který nalezne Stvořitele ve svém nitru kdekoli, za jakýchkoli okolností, do jakékoli míry, protože to mění vibraci planety.

 

                                                                                        69

 

     Tato energie je tedy ta, která odpovídá na duchovní záměr, otázky a hádanky. Je zde proto, aby pomáhala těm, kteří se ptají: „Existuje Bůh? Chci to vědět.  Ti, kteří se ptají akademickým způsobem, dostanou akademickou energii, ne vrstvu víry. Ta reaguje na čistý záměr a soucit.

  

     Shrnutí: Vrstva Deset je první z posvátných Božích vrstev a je to to první multidimenzionální vrstva, která začíná s lidským hledáním Boha. Je spojena se svobodnou vůlí a nedělá naprosto nic, aby přesvědčila lidskou bytost o čemkoli duchovním, dokud o to není požádána. Poté jednoduše umožní studium, ale pořád nedělá nic proto, aby učila nebo přesvědčovala. Místo toho člověku pomáhá, aby sám objevil milost a pochopení.

     Stejně jako ostatní Boží vrstvy leží nečinně a čeká na interdimenzionální „signály“ od zdroje, které se mění skrze synchronicitu.  Je to první posvátná Boží vrstva a neprobouzí se plně, dokud o to člověk nepožádá, nerozpozná ji nebo není v situaci, kdy ji potřebuje.

                                              

Vrstva Jedenáct – Moudré posvátné ženství – Boží vrstva dvě.

     Vrstva Jedenáct existuje, aby pomohla vytvořit rovnováhu v soucitné lidské bytosti a aby se tedy moudré posvátné ženství mohlo projevit skrze ženy i muže. Vaše historie je toho plná, přesto to stále neuznáváte.

     Vaše planeta potřebuje soucitnou, mateřskou energii a energii Venuše, která se přiblížila k Zemi v roce 2004 a 2012, přinášející lásku a krásu, soucit a jemnost. Je to infuze energie pro Gaiu. Je to jako natankování paliva z budoucnosti, takže až bude lidstvo připraveno, ta energie už tu bude. Vztah mezi Gaiou a vámi je tak silný, že jeden Pracovník Světla může zabránit otřesům Země v určité oblasti. Tato vrstva DNA je nachystána pro budoucnost lidstva a je připravena k aktivaci, jakmile se začne moudrost mas zvyšovat díky vyšším vibracím. Není však natankována do Gaii, ale do vás!

     Představte si muže, který „cítí“ jaké to je porodit dítě, nebo ženu, která ví, jaké to je sešikovat se na bitevním poli. To všechno tam je, drazí, a je to připraveno k vyvážení způsobem, který je přirozený, normální a vychází z akášických záznamů všech životů staré duše na planetě.

 

      Číslo jedenáct je mistrovské číslo, které znamená „osvícení“.

     Rozdíl v Mistrech na planetě je ve vrstvě Jedenáct. Vidíte ženskost v Mistrech, kteří kráčeli po Zemi, bez ohledu na jejich pohlaví? Vidíte tu rovnováhu? Vidíte soucit v očích mužů a sílu v očích žen? Tato rovnováha je posvátná, Boží a je podporována vrstvou Jedenáct v lidské bytosti. Je tam záměrně, protože pohlaví může způsobit rozdělení, nenávist, předpojatost i horší věci. Je to Boží způsob pochopení, že zde fungují chemické záležitosti, které mohou být anulovány moudrostí, Boží moudrostí.

 

     Shrnutí: Vrstva jedenáct je druhou posvátnou vrstvou Boží a je skutečně nejmocnější silou ve vesmíru, protože představuje soucit celého lidstva ztělesněný v mateřské energii. Tato energie se neobjeví, dokud ji člověk nepovolá. Dokonce ani u žen ne. Je to posvátná ženská energie a je pro obě pohlaví. Představuje „matku“ ve vás všech – nejen matku, ale posvátnou soucitnou matku. Proto byl kladen takový důraz na Ježíšovu matku, když mnoho jiných náboženství ženy vůbec nezačlenilo.

     Tuto vrstvu aktivují soucitné události na planetě – jako třeba smrt Princezny Diany, tsunami apod. Zjemňují srdce a otevírají obě pohlaví řešením založeným na zdravém rozumu a čase míru. Hromadí se ve vás do zásoby, ale jsou také řízeny Gaiou. Společně budou uvolněny, až to bude Posun nejvíce potřebovat. Nebude to katastrofa, ale zrození nové energie.

 

     Vrstva Dvanáct – Všemohoucí Bůh – Boží vrstva tři. Tato vrstva je esenci samotného Stvořitele.

     Co je Bůh? Je to slovo, které používáte pro pojmenování kreativní (tvořivé) energie vesmíru a toho, co je všude – kvantově, bez začátku a bez konce. Bůh je i ve vás, ale nesídlí tam. Bůh se rozdělil na kousky, které žijí v propleteném stavu (část Boha – vaše část) a to z vás dělá součást stvoření. Je to doslova „Bůh ve vás“. Část Stvořitelova vědomí je v každém člověku, který kdy na planetě žil.

     Trest a odplata jsou lidské koncepty, které vytváří buď pomstu, nebo oslavu. Ve vaší mysli Bůh odměňuje a trestá. Je to ve všech vašich „moderních“ duchovních systémech.

     Povězte mi, drazí, dokážete přemýšlet o něčem, co nemá žádný začátek? Ne, protože vaše pravda je, že všechno má svůj začátek. Ve 3D to tak je a to je vaše realita. I věda se rozpíná a rozpíná, aby vytvořila začátek vesmíru, i když ten ve skutečnosti vždy byl; jen změnil dimenzionální vlastnosti, jak to ostatně dělá často.

     Není žádný počátek času. Není počátek vesmíru. Není žádný začátek Vás! Vždy jste byli a vždy budete.

 

     V multidimenzionálním stavu není nic takového jako „místo“. Čas reaguje sám na sebe. To znamená, že i budoucnost ovlivňuje minulost. Budoucnost není známá, ale známé jsou nejsilnější potenciály toho, co by se mohlo odehrát na vaší časové ose. 

 

                                                                                    70

 

     Co když je Boží láska ve všem?  Astronomové si to v posledních 10 letech také všimli. V protikladu k tomu, jak funguje nahodilost, viděli, že navzdory všemu je vesmír stvořený pro život. Kamkoli se podívají, tam vidí potenciál pro existenci života – všude. Tomuto atributu dali jméno „inteligentní design“ A tady to je – přijetí, že ať stvořilo galaxie cokoli, mělo to inteligenci a bylo to předpojaté pro život.  

     Stvořitel je čistá, bezpodmínečná láska, předpojatá pro život, a kolektiv biliónů duší. Na druhé straně závoje není žádný lidský atribut, až na jeden…. Láska, kterou znáte, je skutečná, a i na Zemi je mocná. Je několik věcí, které procházejí závojem nedotčeny. Jsou to: láska, hudba, umění, tvořivost a touha po domově. To jsou jediné atributy, které máte a které jsou božské. Vše ostatní je váš vlastní výtvor, váš vlastní vynález, váš vlastní 3D systém.

    Tato vrstva je zodpovědná za termín „a stvořil člověka k obrazu svému“. Právě tato vrstva je obrazem Stvořitele ve vás. Neznamená to, že když se vrátíte na druhou stranu závoje, budou tam lidé. Ne. Obraz Boha, který spatříte, je vám blízká rodina energií, která je Bohem. Není zde čas, místo, paláce ze zlata ani brány z perel. Je to mnohem lepší. Je to domov.

     Lidé jsou mocní, velmi mocní. Tuto jejich část vidí všechny životní formy, které dokáží zaznamenat multidimen-zionální stav. Je to jedna z největších ironií stvoření, že jste ve 3D a přece v sobě nesete tak úžasnou kvantovost, že je vaše kvantové pole 8 metrů široké! Každý člověk ho má.

     Pravda je, že tato planeta obsahuje JEDINÁ stvoření člověka, která v sobě mají Všemohoucího Boha, a říká se tomu DNA vrstva Dvanáct. Stvořitel je ve vás a vy to ani nevíte. Pole vaší DNA to přímo křičí – je až neuvěřitelně mocné. Dokáže pohnout horami, zabránit zemětřesení, zastavit vulkány a umožňuje žít po stovky let, ale vy tomu ještě nevěříte. 

 

     Shrnutí: Vrstva Dvanáct je třetí posvátnou Boží vrstvou a můžete ji vnímat jako energii „Boha ve vás“. Je nejkvantovější ze všech vrstev, je to opravdu Stvořitelova energie ve vaší vlastní DNA. Nemá žádnou jinou funkci než existovat a tvořit životní sílu Boha uvnitř lidské bytosti. Vždy je ve vás, ale stejně jako ostatní multidimen- zionální vrstvy se neukazuje, dokud člověk nepoužije záměr objevit ji, jak je mocná a použít ji.  

     Ze všech vrstev se právě tato podílí na ostatních jedenácti – stejně jako láska Boha, která prostupuje vším, co je. Proto je vrstva Dvanáct soutokem energií, které představují splynutí Boha s veškerou životní silou, zejména s posvátnou lidskou bytostí.

 

     Na závěr:

     Kryon hovoří o svém partnerovi Lee Carrollovi, který snímá jeho channelingy, že cestuje po celém světě a na jednotlivá vystoupení přichází velký počet bytostí. Nezakládá žádnou organizaci ani druh členství. Ale kamkoli jde, jsou tam tisíce lidí, kteří se ho ptají: „Je Bůh větší, než nám bylo řečeno?“  Bez jakékoli struktury, organizace, církve či jakéhokoli druhu vedení lidé stále přicházejí, aby slyšeli to, co věděly už starověké národy. Zvoní to pravdou a mnozí jsou změněni navždy, protože to tajemství je obrovské: jste Bůh a moc ve vás je absolutní! Můžete se oprostit od kulturní šikany, která zde byla po desetiletí! Můžete pracovat mimo „krabici“ (chrám), ve které jste byli zaseklí. Můžete spolutvořit svůj vlastní osud s ostatními, kteří dělají totéž.   

     Země se nechystá srazit s žádnou jinou planetou. Zemská kůra se nepřevrátí naruby. Slunce neexploduje. Póly mohou změnit polaritu, ale nikdy se neprohodí, aby zabily vše živé na Zemi. Nebudou dny temnoty a voda nestoupne natolik, aby zaplavila kontinenty. Je čas používat to, čemu říkáme „duchovní zdravý rozum“.

 

     V křesťanské bibli, knize Zjevení se hovoří o čísle 666 coby o čísle Antikrista (bestie). Bylo to děsivé a varovalo to před lidmi, kteří mají na čele znamení. Nyní vám toto proroctví odhalíme, protože varuje před oficiální doktrínou – nesmíte zbloudit, nebo budete označeni. Nepřemýšlejte mimo naší „krabici“ našich vůdců nebo přijdete o duši.   

     Proč čelo? Vždyť právě tady je místo vnímané jako „brána k vyššímu vědomí“ či „třetí oko“. Je seřazeno v jedné rovině se šišinkou (epifýzou) v mozku, které se říká „sídlo lidské duše“. Proč je historicky posvátné znamení na čele náhle „znamením od bestie“?  

     Nyní se podívejme, co obsahuje toto tajemství.

 

     Začneme sčítat čísla vrstev ve skupinách DNA:

 

     Skupina jedna obsahuje vrstvy 1, 2 a 3. Po sečtení obdržíme 6.

     Skupina dvě obsahuje vrstvy 4, 5 a 6.    Po sečtení obdržíme 15 a následně 6.

     Skupina tři obsahuje vrstvy 7, 8 a 9.      Po sečtení obdržíme 24 a následně 6.

 

         To vytváří 666!   Číslo 666 je číslo dokonalé pracující vrstvy Jedna až  Devět  DNA.

 

     Skupina čtyři obsahuje vrstvy 10, 11 a 12. Po sečtení obdržíme 33. To je v numerologii mistrovské číslo a značí Všemohoucího Boha. 

     Toto odhalení bude pro mnohé znepokojivé a pro ostatní odhalující (a radostné).  

 

                                                                                    71

                                                            

     Tato informace je předána s láskou, takže se lidstvo může posunout vpřed k posílení planety, zvýšení vibrací a podpoře míru.    

                                                                                    ***

           Zde vkládám  jako dodatečnou informaci výňatek z channelingu Kryona „Devátá – léčící vrstva DNA“

     (14.5.2010), která je důležitá pro pochopení funkce magnetismu v naší DNA.

 

     Devátá vrstva

     Devátá vrstva DNA je léčící vrstva, ale musí pracovat spolu s první vrstvou DNA, která je chemickou 3D vrstvou v podobě dvojšroubovice. Musí! Můžete být multidimenzionální, kolik jen chcete, ale když jdete léčit svoje tělo, chcete to vidět ve vaší realitě, ne? Multidimenzionální část musí pracovat s 3D částí – genovým strojem. Najednou začne devátá vrstva pracovat spolu s první. Když je dáte dohromady, dostanete 10. V numerologii se 10 redukuje na 1. Začátek a konec, dokončení a obnovení. Pracují spolu na ukončení staré informace a počátku nové.

 

     Mezi vámi je slavný Lemuřan, který je přestrojený za lékaře a výzkumníka DNA. Probudil se ve stejné době jako učitelka Peggy a můj partner Lee. Sedí tu dnes přede mnou. Vím, že jen znovu objevuje to, co už dávno ví. Přináší vám multidimenzionální fyzikální vynález, který komunikuje s multidimenzionální částí DNA.

     Chtěl bych vám toto objasnit. Existuje několik možností komunikace s touto částí DNA. Lidské vědomí je nejsilnější z nich a stane se i nejefektivnější, když lidé odejdou ze 3D. Práce s energií je na druhém místě a stává se na planetě stále oblíbenější. Starodávné metody jsou jednoduché a jsou známé už mnoho let. Potom je tam základní fyzika. Poslechněte si, jak to funguje.

     Jak může fyzikální vynález ovlivnit multidimenzionální, inteligentní DNA? Existuje jen jeden způsob: samotný vynález chápe záměr vynálezce. To je něco tak velmi nezapadající do 3D, až se z toho hlava točí. Ale kvantová fyzika je taková. Pokud světlo dokáže změnit svou formu, protože je pozorované Člověkem, je tak divné, že vynalézavé vědomí lidského mozku může být ovlivněné záměrem nebo účelem? Takto to funguje! Proč byl Tesla tak výjimečný nelineárním způsobem? Protože jeho mozek byl naladěný na nelineární záměr. Věděli jste, že objevil nastavitelnou hmotu? (To je Kryonův popis antigravitace.) Můžete udělat objekty těžšími anebo lehčími nastavením hmoty. Dělá se to pomocí magnetismu. Ale nedokázal to kontrolovat, protože tehdy ještě neexistovaly počítače. Ale jeho mozek byl naladěný na multidimenzionální frekvence a ty mu dávaly schopnost „přemýšlet nad rámec normálního“.

     Lidské vědomí, které vám přinese multidimenzionální vynález, je protknuto každým aspektem tohoto vynálezu. Je těžké to vysvětlit. Vnímejte to jako energetický otisk vynálezcova záměru v kovu, ze kterého je vynález sestrojený. Nezáleží na tom, jak se používá, protože oslovuje DNA a DNA reaguje na tuto informaci.

     Multidimenzionální stav není lineární, takže můžete zahodit všechny pokusy pochopit ho logikou. Můžete zahodit výpočty, které jste se naučili ve fyzice, zvlášť ty, které se týkají energie všeobecně. Například zákon obrácených čtverců je zcela 3D zákon. V multidimenzionálním stavu ale stačí málo. Někdy se zdá, že se energie násobí. Důvodem je, že multidimenzionální energie je ve skutečnosti přenos informací.

 

     Přehlídka buněčných struktur

     Když v lineárním chemickém stavu smícháte nějaké dvě chemikálie, nastane reakce, které chcete dosáhnout.    V multidimenzionálním stavu dáváte jemné instrukce. Chci vám ukázat buněčné struktury. Chci vám ukázat podání ruky.

     Představte si buněčnou strukturu – je krásná a má uhlazený vzor. Buněčná struktura se, stejně jako DNA, skládá ze dvou částí. Jedna část je lineární, druhá multidimenzionální. Podívejte se na ni pod mikroskopem     a uvidíte jen lineární, chemickou část. Neuvidíte multidimenzionální, neviditelnou část, i když je stejně reálná jako vaše 3D. Je skutečná jako celá chemie. Můžete ji vidět, jen když máte multidimenzionální mikroskop. Není esoterická, je skutečná. Je to překrásná buněčná struktura, která existuje v mnoha dimenzích.  

     Teď se podívejte na jednoduchý diagram, který znázorňuje, jak pracují buňky. Podívejte se na způsob, jak se navzájem přitahují. Jsou inteligentní. Ve skutečnosti jsou tam věci, které jsem vám neukázal. Je tam množství otvorů a vyvýšených částí, které vytvářejí jamky. Jedna buňka hledá druhou buňku, a když k sobě pasují jako zámek a klíč, spojí se a rozdělí s použitím systémových informací, které jim dají informace o výtvoru. Takto vytvoří chemii života. Jsou připravené rozdělit se, regenerovat. Vidí navzájem svoje polaritní vzory.


     Jak to funguje
     Drazí, existuje jedna multidimenzionální vlastnost, která se jmenuje magnetismus, a já jsem jen náhodou Mistrem Magnetismu. Pravděpodobně si myslíte, že informace o magnetismu se týkaly Země. Ne. Je to o DNA. Buňky jsou magnetické – nejen magnetické, ony jsou komplexně magnetické. Každá jedna. Biologie díky tomu kvete. Jedna buňka vidí magnetický vzor druhé a jako zámek a klíč zapadnou do sebe. Vědí, co dělat.

 

                                                                                    72

 

     Přiblížím vám běžný scénář. Okolo jde virus, moudrý, magnetický! Virus je též biologie a je též multidimen-zionální. A má i DNA. O tom nikdy nepochybujte. Má i program a inteligenci. Ve svém jádru má pud sebezáchovy přesně jako vy. Sledujte: připojí se šikovně k buňce. Jak? Tak, že napodobí magnetismus zdravé buňky, která tam patří! Je šikovný a moudrý.

     Hostitelská buňka je lstí přinucena k tomuto podání rukou a tím pádem se spojí. Najednou je virus vevnitř. Je v systému a může se začít rozvíjet a replikovat. Teď si povíme, jak vypadá 3D reakce těla. Jakmile jsou buňky spojené, chemie buňky ví, že byla oklamána. Když je virus vevnitř, nemůže se už nadále přetvařovat. Tak hostitelská buňka pošle pro pomoc. Tu přichází armáda! Obrovské buňky bílých krvinek, navržené na boj s nemocemi a zabíjení vetřelců, se hrnou dovnitř. Bílé krvinky dorazí ve skupině. Přijdou tam, ale virus je pro ně zcela neviditelný! Nedokáží ho vidět, protože napodobuje normální buněčnou strukturu pomocí magnetismu, který dokáže duplikovat. Bílé krvinky nevědí, co dělat! Dostaly signál, že něco není v pořádku, ale nedokáží odhalit nepřítele.

     Uvedený scénář poukazuje na to, že je něco špatně v tom, jak tělo pracuje. Teď vám ten příběh dopovím. Najednou přichází interdimenzionální soubor informací. Možná jste vy oslovili mřížku – své vlastní kvantové pole – systém navržený tak, že s ním můžete projít procesem krok po kroku. Nebo možná vibrujete na dost vysoké úrovni a tak to nepotřebujete dělat. Můžete přímo hovořit ke svým buňkám bez jakékoliv 3D struktury. To je dobře. Dělají to všichni Mistři na planetě. Ale možná došlo k multidimenzionálnímu zásahu a inteligentní DNA dostala instrukce. To je to, co dnes chybí, i když lidé velmi dlouho vědí, jak se to dělá. 

     Teď si zopakujme celý příběh. Máme buňku, celkově zdravou, připravenou na podání si ruky při dělení. Přichází virus, přesně jako předtím. Ale tentokrát máme dodatečnou informaci od DNA. Hostitelská buňka teď dokáže virus vidět! Dostala informaci, která říká: „Když vidíš přicházet virus, změň svůj magnetický vzor.“ Virus přijde k buňce jako předtím, ale tentokrát tam není žádný zámek a klíč. Tentokrát nenastává žádné podání rukou za účelem dělení. Buňka křičí na bílé krvinky. Ty opět přicházejí, ale tentokrát dokáží virus vidět, protože nebyl schopný dostat se do hostitelské buňky. Okamžitě ho zničí.

     To ale není všechno. Jak vidíte, DNA je inteligentní. Je kvantová a proto odešle signál systému. Devátá léčící vrstva předstoupí a změní magnetismus 100 bilionů kousků a částí Lidského těla; kompletní systémové instrukce DNA najednou změní. Virus nemá žádnou šanci. Celé tělo to ví.

 

     Devátá vrstva je vaší nejlepší obranou proti většině agresivních nemocí známých lidstvu, dokonce i těch „nevyléčitelných.“ Interdimenzionální síla přepsala program, který umožňuje buňkám bránit se.

 

      Rakovina je agresivní a oklame tělo tak, aby ji přijalo. Tělo ji nevnímá jako růst porušující rovnováhu. Dokonce ani nepošle pro pomoc. Pravdou je, že Devátá vrstva je navržená tak, aby ji viděla a zastavila. Ale bez souboru nových instrukcí pro existující DNA to nefunguje. Je potřebné, aby se do procesu zapojilo lidské vědomí. Slyšeli jste už o spontánním vyléčení se? Byli byste si někdy mysleli, že vám povím, jak je to možné? Není to žádná záhada. Lidská Bytost přepíše instrukce do DNA!

 

     Jak vytvoříte nový vzor buněčné tkáně? Tak, že změníte magnetickou strukturu. Existují systémové instrukce, které odevzdáte buněčné struktuře na vytvoření nové tkáně, jaké jste nikdy předtím neměli. Říkal jsem vám o tom už mnohokrát a dnes to tu máme zas. Přijde den, kdy vám opět doroste noha nebo ruka. Jak? Všechno, co potřebujete, je dát DNA nové systémové instrukce. Staré instrukce říkají, že se to dá udělat pouze v děloze. Změňte instrukce!

     Konec konců, poznáte tajemství, která znali dávní lidé. Opravdu žili stovky let? Mnozí ano. Znali tvoření mimo 3D. To, co moderní medicína považuje za mýty a hloupé pověry je interdimenzionální mechanismus. Je načase přehodnotit realitu, ve které žijete. Když fyzici tvrdí, že existuje 11 dimenzí v jádře každého atomu,  proč jste se rozhodli, že jen čtyři z nich pracují? Proč nepřijmete fakt, že ve vašem těle je energie (Deváté vrstvy), která pracuje spolu s vaší 3D biologií a je připravená pracovat pro vás? V současnosti to moderní medicína ignoruje. Raději vás zahltí chemií, která vám způsobí rozsáhlé škody, než aby pracovali se systemovými instrukcemi.

      Posun, ve kterém se nacházíte, vám dává možnost opět pracovat s multidimenzionálními částmi vaší DNA. Dělali jste to před dávnými věky a ztratili jste to. Teď je to opět na stole a část vaší populace to brzy přinese pro zbytek světa. Máte 12 vrstev DNA. Bavili jsme se jen o jedné vrstvě. Zamyslete se nad nástroji, které máte!

      Lidské Bytosti, jste tu na Zemi, abyste vykonali svoji práci. Je toho tolik, co se teď děje a tolik dobrých novinek. Možná jsme dnes byli příliš vědečtí, ale tato zpráva byla pro tuto skupinu. Všechny channelingy jsou zveřejněné, ale tento byl pro tuto skupinu. (Moskevský seminář.) Co můžete dělat se svými buňkami? Podívejte se na sílu, kterou jsem vám popsal. Věděli o ní pradávní lidé, věděli o ní obyvatelé Lemurie, teď o ní víte už i vy.

 

                                                                                    73

 

     Budoucí generace o ní jednoho dne budou vědět všechno, všechno ve jménu nové vědy, která objeví multidimenzionální zařízení, které propojí s lidským vědomím. Je množství Lemuřanů v této místnosti a každý z nich ví, že jsem vám právě dal tajemství Chrámu Omlazení. Obyvatelé Lemurie neměli počítače. Neměli žádné nástroje moderní vědy, které máte vy. Ale věděli všechno o Deváté vrstvě, protože měli informace o kvantovém léčení, které byly intuitivní. A ty se ve vás znovu probouzejí.

     Jste větší, než si myslíte. Je to nádherné. Máte v sobě mistrovství. Máte v sobě Lásku Boha.        

                                                   

     Ad. 8 „Druhý mozek“ – vrozená moudrost těla – innate

 

     Výňatek z channelingu Kryona „“Záhadná innate – vrozená moudrost těla“ (31.8.2013)

 

       Na začátku této lekce vám chci připomenout, proč vám ji dáváme, protože jsme o těchto věcech nikdy nemluvili takto podrobně a proto je načase položit základy do budoucna. Nejlepší způsobem, jak to udělat, je vysvětlit to, jak věci ve vašem nitru fungují. Přitom používáme jazyk, na který nejste zvyklí a koncepty, se kterými jste nikdy dříve doopravdy nepracovali. Jsme si toho vědomi, ale musí to začít tam, kde to musí začít, a musí to být s respektem k různorodým vědomím, která zde jsou. Mnohé fáze učení, ve kterých se nacházíte, se vzájemně liší, protože někteří z vás děláte tento druh práce tak dlouho, jak jen si dokážete vzpomenout, ale jiní z vás se právě probouzejí do potenciálů toho, kým jsou. Nicméně, my předáváme příběh a učení tak, jako byste všichni byli na jedné lodi. Pro dnešek je to vhodné.

      V lidském těle probíhají esoterické procesy, které je velmi obtížné vysvětlit. Nedávno jsme vám předali několik z nich i to, jak fungují. Začali jsme vyprávěním o synchronicitě, a jak spolupracuje s lidským tělem. Mluvili jsme o Gaie, průvodcích a energiích na druhé straně závoje. Také jsme vám dali lekci o neuchopitelné Akáše. Jak hovoří s buňkami ve vašem těle? Je to ve vašem mozku nebo není? Co říká? Tato minulá Kryonova poselství si můžete poslechnout, protože můj partner je všechny nahrává.

      Takže nastal čas, abychom vám řekli o abstraktních systémech víry, o tom, jak začínají pracovat ve váš prospěch, a jak vědomí začíná být méně lineární. Všechny tyto věci se mohou zdát jako velkomyslné koncepty, ale někteří z vás je používají právě teď. Jeden z nich jsme si schovávali až do teď, protože je těžké ho vysvětlit. Je to ten, kterému říkáme „innate“ (vrozená moudrost těla). Dnes vám odhalíme něco o tom, jak funguje - něco, co jsme vám neřekli, ani nevysvětlili dříve.

 

     Krátké shrnutí devíti lidských atributů

     Existuje úplný esoterický systém, který jsme vám channelovali dříve: „Devět atributů lidské bytosti“ - (14. 6. 2013).  Tyto atributy vzájemně souvisí a spolupracují v rámci okruhu, a já chci, aby je můj partner v blízké budoucnosti učil. Chci, aby to rozvinul do nejméně tří částí tréninku tak, aby je lidstvo mohlo složit dohromady a vidět, jak spolu souvisí. To proto, abyste sami sobě lépe rozuměli. Těchto devět atributů jsme channelovali jako tři skupiny po třech (atributech) – (26. 2. 2011). Není až tak těžké si to představit, ale je těžké začít, když se snažíte pochopit, jak souvisí jeden s druhým, co pro vás mohou znamenat, jak jsou dnes propojené, a jak budou v budoucnu. Je jich devět. Řekli jsme vám, že tři z těchto atributů, jeden v každé skupině, mají stejný název – Vyšší Já. Identifikovali jsme tyto skupiny jako skupinu týkající se lidského těla, skupinu duchovní a podporující skupinu. Vyšší Já bylo v každé z nich. Dnes budeme mluvit o tom, které je součástí tzv. skupiny týkající se lidského těla - a stejně jako u mnoha jiných věcí, i tady je toho víc, než by se mohlo zdát. Říká se tomu „INNATE“ (VROZENÁ MOUDROST TĚLA).

 

      Innate

     Slovo „innate“ je součástí lidského vědomí. Na tělesné úrovni ji máte všichni a my o ní chceme dnes hovořit způsobem jako nikdy dřív. Povíme vám jen malou část, ale doufejme, že to bude stačit k tomu, abychom vás zaujali a abyste pochopili, že je ve vás víc než si myslíte – mnohem víc.

       „Innate“ byla v minulosti popisovaná jako chytrá část vašich buněk. To by mohlo vypadat, jako že existuje i jakási ne-chytrá část, ale řekněme spíš, že je to méně vědomá část - a věřte tomu nebo ne, touto méně vědomou částí je váš mozek. Mozek si uvědomuje spoustu věcí a je to nejdokonalejší kalkulátor, nejlepší paměťový a vztahový výpočetní přístroj, jaký dnes na Zemi existuje. Všechno, co jste kdy zažili, je ve vaší DNA, a tím i ve vašem mozku. Ovlivňuje to, jak se chováte, co děláte, jak jednáte, v co věříte a jak chápete věci. Ale dovolte, abych vám řekl, v čem zůstává pozadu. Neví nic o tom, co se děje ve vašich buňkách nebo ve vašem emocionálním těle. Může posílat signály k řízení vašeho těla, ale je slepý k tomu, co se děje potom. Dá se také lehce zmást.

 

                                                                                     74  

 

      Váš mozek není “napojený”.

      Můžete nad tím rozumovat, jak dlouho chcete, a přece svým mozkem nikdy nezjistíte, jak se daří vašim buňkám. Máte alergii na něco, co vaše tělo ještě nezkusilo? Možná se jedná o jídlo, které jste nikdy neochutnali, nebo o chemikálii, kterou jste nikdy neviděli. Jak byste to poznali? Protože když začnete jíst to jídlo nebo přijdete do kontaktu s tou chemickou látkou, měl by váš mozek začít křičet: „Nedělej to! Jsi na to alergický! Doplatíš na to!“ Ale on to neudělá. Není napojený na buněčnou strukturu. Ale „innate“ je.

       „Innate“ je inteligence hmotného těla. Ví vše o celém vašem systému. Je právě tak inteligentní jako váš mozek, ale jinak. Takže, co může lidská bytost udělat pro to, aby zjistila, jestli je na něco alergická? Řekněme, že jde konkrétně o vás, takže se můžete zeptat svého mozku, ale ten nemá ani tušení. Takže si dejte to jídlo nebo chemikálii na ruku a proveďte svalový test. Říká se tomu kineziologie, což je složité slovo pro něco velmi prostého. Svalový test využívá tělesnou „innate“, aby vám dal signál “ano/ne” o něčem, co ví, ale váš mozek ne. Takže v kineziologickém procesu chápete, že jste uznali existenci části vašeho tělesného systému, která ví víc než váš mozek? Tento proces je používaný po staletí a je velmi přesný.

      „Innate“ ví mnohem víc než to, na co jste alergičtí, milí přátelé. Je také kompletně vyladěná na kvantové části vaší DNA, které vědí vše o vašem duchovním a buněčném vývoji. „Innate“ si podává ruku s vaším Vyšším Já na všech třech úrovních lidské skupiny a je těžké to popsat. Kdybyste tuto informaci vložili do kruhového grafu, mohli byste nakreslit spojení mezi skupinami a viděli byste, co tím myslím. Je to vaše chytré tělo a je propojeno se vším. Dovolte mi, abych se vás na něco zeptal, moji drazí: nepřipadá vám zvláštní, že existují určité nemoci, které mohou číhat ve vašich buňkách, a které vás mohou napadnout, ale vy je objevíte až díky příznakům nebo až když zemřete? Co to máte za mozek, že vám o tom nic neřekne? Jeho prostřednictvím nikdy nedostanete signál o ničem z toho, s výjimkou nepohodlí a bolesti! Ale „innate“ o tom ví od první chvíle, kdy se to stane. „Innate“ pozná, když to vstoupí do vašeho těla, protože vaše bílé krvinky jdou na místa, kde musí bojovat, celý váš imunitní systém je v pozoru! A vy o tom přesto nemáte ani tušení, protože váš mozek dělá to, co vždycky – počítá a vzpomíná. Odvádí velmi špatnou práci v tom, aby vám pomohl přežít.

     Co je „innate“? Kde sídlí? Je těžké to vysvětlit. Řekli jsme, drahé lidské bytosti, že těžko uchopitelné akášické informace také nejsou ve vašem mozku. Nemůžete jít do svého mozku a hledat tam, kým jste byli v minulém životě.   S „innate“ je to stejné. Není ve vašem mozku, ale v každé buňce vašeho těla, v každé molekule vaší DNA. Rozdíl mezi innate a Akášou je v tom, že innate je na vrchu (ve vašem lineárním vnímání) a neustále vysílá, je vždy přítomná. Jestliže víte, jak ji poslouchat a kde je, můžete si ji naladit. Svalový test je jedním ze způsobů, jak ji poznat, ten nejzákladnější způsob. Někteří z vás také vědí, že „innate“ reaguje na akupunkturu. Věděli jste to? Váš mozek ne.

 

      Merkaba – kvantové pole „innate“

      „Innate“ si je vědoma všeho na buněčné úrovni a neustále vysílá. Vysílá tak dobře, že proudí do tzv. Merkaby. Merkaba je kvantové pole okolo vašeho těla, které velmi silně pulsuje esoterickými informacemi, včetně tělesného zdraví. Mnoho lidí toto pole dokáže vidět a číst.

      Intuitivní (jasnovidný) léčitel může stát před vámi a s různě úspěšnou úrovní číst zprávy od vaší „innate“. Tato vnímavá osoba nemusí provádět svalový test, aby věděla, že se ve vašich buňkách něco děje. Může to vidět nebo cítit v poli kolem vašeho těla. A teď si možná myslíte, že jasnovidec se divá na vaše játra nebo srdce a provádí nějaký druh analýzy. To je velmi lineární myšlení a tak se to neděje. To jen vaše omezení víry už zase pracuje přesčas. Naopak, intuitivní léčitel cítí kvantovou energii ve vašem poli vysílanou vaší „innate“ o vašem zdraví, o tom co se děje ve vašem těle a co ve vás možná bují. Liší se to od toho, co jste si mysleli, že? To je „innate“ a to je to jediné, co „innate“  dělá.

 

     Dolování Akáši – úkol pro „innate“

     To, co vám chci dále sdělit, jsme vám říkali již dříve, ale teď to chci vysvětlit lépe. Vaše „innate“ je také jakýmsi správcem toho, co osobně potřebujete. Dovolte mi to vysvětlit: otočte stránku spolu se mnou. V minulosti jsme mluvili o dolování Akáši. Proto nám dovolte na okamžik otevřít dveře. Je možné, moji drazí, že byste mohli přijít do obrovského skladiště atributů vašich minulých životů a vzít si odtamtud to, co potřebujete dnes? Odpověď zní ano. Tomu se říká dolování Akáši a jedná se o základ Kryonova učení. Avšak je těžké popsat způsob, jakým toho jednotlivé lidské bytosti dosáhnou. Je to osobní intuitivní proces. Jedním z atributů, často špatně chápaným je to, že je třeba povolení od „innate“. To proto, že „innate“ ví, co je třeba. Je to tedy správce či filtr, který vám dává povolení týkající se toho, co může být z vaší Akáši vytaženo a použito. Řekne ne zbytečným věcem a ano věcem, které vám umožní, abyste se sami vyléčili z nemoci, žili déle a zvýšili efektivitu své DNA. Je to regulátor chytrého těla. 

 

                                                                                  75  

 

      „Innate“ se nestará o to, jak vypadáte. Stará se o vaše zdraví. Pokud chcete vstoupit do své Akáši a vytáhnout něco, co potřebujete pro přežití, je to v pořádku. Pokud budete chtít vyčistit pleť, nebude to fungovat. Chápete, co tím myslím? Je to správce dolování Akáši. Mimochodem, Akáša je na takové použití dobře připravena. (Kryon mrká.)

      Získali jste, co jste prožili, moji drazí, a to všechno je vám dostupné. Leží to v kvantové polévce životních informací, která je připravena k použití. Máte-li ve svém těle právě teď nějakou nemoc, a chcete dolovat Akášu způsobem, který přivolá vaše vyléčení, můžete. Tak jako všechno nelineární, vyžaduje i toto nové vyspělé vědomí a procvičování, aby to fungovalo. Ale tělo je připraveno, aby „šlo a vyzvedlo“ buněčnou strukturu minulého života, ve kterém jste nebyli nemocní. Detailní plán spočívá ve vašem nitru, protože jste to získali a prožili. „Innate“ zodpovídá za spontánní uzdravení! Věda nemá ani potuchy o tom, jak se to stává. Innate vám může pomoci „jít a vyzvednout“ tyto věci z nitra vaší získané Akáši a umístit je do vaší buněčné struktury. Tak inteligentní je! Představte si tak dokonalé vyléčení nemoci, že nezbyde ani náznak toho, že tam kdy byla! Děje se to stále. Představte si, že přes noc dokážete odhodit závislost na chemických látkách. Je to stejný princip.

     Seděli jste někdy na setkání, kde bylo něco vyřčeno, nebo se objevil nějaký pocit, a vás z toho zamrazilo? Co to bylo? Mohli byste říci: „To je potvrzující mrazení.“ Hádejte, kde se asi vzalo? Z „innate“! „Innate“ má schopnost signalizovat pravdu. Mozek to nedokáže. Ve skutečnosti bude mozek často stát v cestě. To mozek obsahuje vaše omezení víry. Mozek obsahuje přijetí toho, kdo jste, na základě zkušenosti a vzpomínek. Je to váš 3D nástroj pro přežití. Mozek vám ale neumí dát pravdu. Dá vám jen to, co považuje za pravdu na základě logického, upraveného, vypočítaného, synaptického zdůvodnění a na základě vaší minulé zkušenosti.

      Mozek vám dokáže říct, abyste se nedotýkali kamen, díky tomu, co se stalo dříve. Ale nemůže vám poskytnout potvrzující zamrazení z informace, kterou nemá. Rozum chce, abyste věřili, že on je určující. Avšak mozek je pouze jednou částí tělesného systému a to ne příliš intuitivní částí. To „innate“ zná pravdu. „Innate“ je spojena s kvantovými částmi vaší DNA a tudíž také zná vaši duchovnost a pravdu Boha ve vašem nitru.

 

      Další krok

      Jedním z atributů budoucí lidské bytosti je vybudovat most mezi lidským vědomím a „innate“. To je jedna ze tří věcí v buněčných částech z lekce o devíti atributech, lekce o lidských energiích. Je potřeba, aby to byl most nových nástrojů, abyste už nemuseli provádět svalový test. Ve skutečnosti se můžete stát svým vlastním intuitivním léčitelem. Nedává to smysl? Takže, když vaše tělo napadnou viry nebo bakterie – něco, před čím vás váš mozek nedokáže varovat – stejně se to dozvíte! Tento most začne dokončovat vývoj lidské bytosti a je to logicky další krok k delšímu životu. Vím, že vám to dává smysl. Měli byste být schopni cítit tyto věci, když nastanou, a nemuset chodit na vyšetření za lékařem. Na tom, když jdete na vyšetření, není nic špatného, ale mělo by potvrdit to, o čem už víte, že se děje, a ne to teprve objevovat.

 

      Druhý mozek

     „Innate“ pro vás dělá tolik věcí! Někteří z vás začínají vidět větší obraz toho, kam s touto diskuzí mířím. Zde je koncept, do kterého jsme se nikdy dříve nepustili. Dáme mu jméno, ale prosím, nechápejte ho špatně. Máte pouze jedno slovo pro vaše inteligentní kontrolní centrum, a to slovo je mozek. Proto vám chceme dát koncept, podle kterého je „innate“ vaším druhým mozkem. Rozhodně nemá stejnou funkci jako ten první, ale je inteligentní a chytrý a zná to, co potřebujete. Někdy díky němu může i nahradit funkce, které normálně dělá váš logický mozek.

     Dovolte, abych vám ukázal, co mám na mysli. Dám vám hádanku, medicínský hlavolam: když se stane nehoda, při které je kompletně přerušena vaše mícha, ztratíte cit nebo svalové funkce. To proto, že signály z mozku už nedokážou putovat do vašich svalů. Cesta pro tyto signály je přerušena. Vy potom strávíte zbytek svého života v křesle, a dokonce vás možná musí i krmit. Hádanka spočívá v tom, že ve vás existuje ještě něco jiného, co i nadále pokračuje ve svých funkcích. Jednou z těch věcí je vaše srdce. Další je trávení. Mnohé z těchto orgánů pokračují v práci, i když vám řeknou, že váš mozek, centrální nervový systém, orgán, který posílá všechny signály, na základě kterých věci pracují, měl přerušené spojení. Vedení, kterým jsou posílány signály, je rozbité. Tak co udržuje všechny ty orgány pod vaším krkem v chodu?

 

                                                                                    76

 

     Aby vaše srdce mohlo pracovat, je závislé na signálech z mozku. Aby mohlo bít, potřebuje elektrické impulzy vyslané z konkrétních částí mozku, které vytvářejí synchronizovaný rytmus.  Ale mozek je oddělen a srdce si přesto udržuje svůj rytmus!. Jak je to možné? Povím vám to. „Innate“ se ujímá kontroly a pokračuje ve vysílání signálu. Innate je vždy u toho, protože Merkaba je v celém těle, není koncentrovaná v jednom místě, jako je váš mozek. Orgány budou stále pracovat, ztracena je jen cesta ke svalům. Dokonce může dojít i k reprodukci! Srdce stále bije, trávení pokračuje… to vše bez spojení s mozkem.

     „Innate“ je chytrá! Je to druhý mozek. Lékařská věda se nad tím často pozastavuje a já jsem vám dal právě odpověď. Takže „innate“ je inteligencí vašeho těla, která je ve věcech týkajících se buněk moudřejší než váš mozek.  A teď to všechno spojím dohromady.

     Co čekáme, že s těmito informacemi uděláte? Chci, abyste vstoupili do kontaktu s „innate“. Je to spojení srdce, moji  drazí. Vyšší Já, „innate“ a lidské vědomí jsou ty tři lidské energie, které je třeba spojit dohromady – lidské vědomí, Vyšší Já a „innate“.

     Když DNA začne pracovat s větší efektivitou, začnou se vytvářet mosty mezi těmito věcmi. Ucítíte je, až rozpoznáte a ucítíte pravdu. Až začnete rozlišovat a poznávat věci takové jaké jsou, přestanete hledat odpovědi kolem sebe. Jste mnohem úplnější a vaše odpovědi jsou často stejné jako těch kolem vás, kteří mají stejné rozlišovací zařízení. To vše teď přichází z nitra místo z vnějšího zdroje.

      Mnozí vám budou říkat, že je to všechno nesmysl. Budou vám vyprávět o Bohu a žádat, abyste věřili jim. Budou vám říkat, že jste se narodili nečistí, nebo že existují společnosti, které se vás snaží kontrolovat, nebo že všude, kam se podíváte, existuje nějaká konspirace namířená proti vám. Vytvářejí strach, jehož výsledkem jsou lidské obavy, zmatek, oddělení a dokonce i válka.

 

       Chytrá „innate“

      Co kdybyste mohli začít chápat pravdu díky „innate“ ve vašem nitru? Pochopili byste, že jste částí Boha na této planetě a můžete rozlišit, co se děje a neděje kolem vás. Lidská bytost se stává moudřejší, když se spojí dva mozky dohromady. Uvidíte pak svou vlastní zdravotní situaci a zachytíte problémy ještě předtím, než se vám vymknou z rukou. Dokonce pak můžete ucítit pravdu o Bohu v nádherném systému vaší Akáši.

     Řekli jsme vám to v diskuzi o Akáše už dříve. Každý z vás se stravuje jinak podle toho, co komu vyhovuje. Neexistuje žádná osvícená dieta, kromě té, kterou vám sdělí vaše schopnost rozlišení. „Innate“ je chytrá. Pracuje s vaší Akášou a ví všechno o aspektech vaší duše. Je spojená s vaším Vyšším Já. Ví, jaká strava bude pro vás vhodná na základě vašich minulých životů. Je to ve vaší Akáše a vaše „innate“ je s tím v kontaktu. (Ví, jaká strava vám v minulých životech pomohla k dokonalému zdraví – pozn. př.) Teď, protože začínáte stavět most k innate, se všechno začíná měnit. Otázky, které si tu pokládáte (a jsou vždy stejné) není třeba pokládat: „Drahý Kryone, jak mohu (vaše jméno) dolovat svou Akášu?“ Já (vaše jméno) tam chci jít, chci vědět to a chci vědět tamto. Jak mohu já (vaše jméno) vytvořit to a ono ve svém životě?“

     Moji drazí, přichází den, kdy se na tyto věci nebudete muset ptát - stejně jako se neptáte někoho na ulici na to, jak máte chodit. Jednoho dne, když dojde na esoterické věci, nebudete mít pocit, že jste ve tmě nebo že existují nějaké chybějící části. Když začne být „innate“ přítomná ve vašem vědomí, koncepty se začnou propojovat a chybějící části se začnou doplňovat. Začínáte být mnohem chytřejší, pokud jde o to, kdo jste, a jedna z věcí, která se začne stávat je, že budete vědět, že nepocházíte odsud! Ucítíte to! Pocházíte z velkého centrálního slunce. Pocházíte ze stejného místa, odkud pocházím já. A budete vědět, že jste věční! Budete vědět, že máte víc než jeden život a bude to vědět stejně, jako to ví „innate“. Nebude to něco, co jste si spočítali ve své hlavě.

      Je to spojení srdcem, moji drazí. To „innate“ vytváří emoce. Dovolte, abych vám řekl, moji drazí, že „innate“ vám pomáhá se zamilovat. „Innate“ vám dává energie, které nedokážete vysvětlit. „Innate“ z vás dělá trochu blázny (nikdo nedovede vysvětlit pocit „zamilovanosti“), ale „innate“ o tom ví vše. „Innate“ dokáže změnit každou buňku ve vašem těle – a tato informace vám, zazvoní“ pravdou a osobně vám pomůže. Přinese to lepší rozlišení a vytvoří moudrého člověka. Neexistuje nic podobného a to nejdůležitější je, že „pravda je pravda“. Stále víc a víc lidí uvidí to, co vidíte vy. Už rozumíte, jak může „innate“ (vrozená moudrost těla) sloužit lidstvu, jak si podává ruce s vaším Vyšším Já a jak ví o Bohu?

 

                                                                                    77

 

     To byl náš příběh pro tento den – o něčem ve vás, co je ohromné a připravené pro vás pracovat. Možná jste neznali ten rozsah nebo o čem to je. Možná jste nevěděli, jak to funguje nebo jak je to důležité. Tak teď už víte trochu víc. A nakonec přijde to nejkrásnější: není to nějaká bytost ve vašem nitru, moji drazí. Jste to vy – most mezi hmotným tělem a Vyšším Já, chytrá část vašich buněk.

     A tak to je.

     KRYON

 

     Moje poznání: Níže je uvedeno působení innate a schéma působení kvantových polí na některé tělesné soustavy.  Ve skutečnosti jsou všechna kvantová pole neohraničená, vzájemně se prostupují a skrze magnetické pole se navzájem ovlivňují.

 

   

 

 

      Ad. 9  Stvoření člověka, historie vzniku člověka

 

     Výňatek z channelingu Kryona „Stvoření člověka“ (18.10.2010)

     Co si myslíte o Bohu? Někteří nazývají božskou energii slovem „Duch“. Jaký je váš názor? Když vás dítě požádá: „Vyprávěj mi o Bohu“, co mu povíte?

     Po všechny ty roky jsme vám vyprávěli o vlastnostech Ducha, protože jsme chtěli, abyste si byli vědomi osobního Boha. Proto to chceme udělat znovu, ale uděláme to trochu jinak. Zavedeme vás do mysli Boha, s logikou lásky. Je možné, že vás Bůh zná jménem? Je možné, že existuje osobní část Boha? Je-li tomu tak, je pro to nějaký důkaz? Opravdu pro to existuje vůbec nějaký důkaz, nebo je to neviditelné a srozumitelné jen zasvěcencům? Je těžké dokázat Boha, že? Dobrá, vydejme se spolu na malý výlet.

 

                                                                                    78

 

     Bůh v detailech

     Podívejme se na některý z dnes běžných vědních oborů a hledejme tam osobního Boha. Je to vůbec možné? Čím více toho odhalíte z fyziky Vesmíru, tím více naleznete Boží lásky. Teď řeší fyzikové a astronomové dilema; mnoho z nich souhlasí, na základě výzkumů, že Vesmír, tak jak jej znají dnes, nemohl nikdy vzniknout náhodou. Přesto je astronomie a fyzika založena na nahodilosti a synchronicitě pohybujících se těles. Takže co vlastně říkají? „Musela zde být nějaká tvořivá síla“. Ve Vesmíru je energie, která musí být inteligentní a oni ji pojmenovali „inteligentní design“. To vychází z astronomie a od těch, kdo pozorují vesmír. Čím lepší jsou vaše přístroje, tím více odhalují z osobního Boha, Stvořitele života.

 

     DNA… Víc než si myslíte

     Je zde něco víc. Existují vědecké názory, které naznačují, že kolem DNA existuje  multidimenzionální pole, které bylo rovněž stvořeno. Experimenty nyní dokazují, že DNA má skutečně instrukce v rámci tohoto svého pole! I jediná molekula DNA může změnit látku a dát jí příkaz, aby se zformovala do nějakého matematického systému. Tato vlastnost vychází přímo z kvantové biologie, což je věda, ne new age.

 

     GAIA… Víc než si myslíte

     Je v tom něco víc. Nyní jsou vědci schopní každou hodinu změřit zemský magnetismus a nalézt něco překvapivého. Ty, kteří to studují, šokuje, když zjistí, že zemské magnetické pole sílí a slábne podle síly činnosti lidstva. Během tsunami dosahovalo magnetické pole svého vrcholu. Během události, kterou nazýváte 11.září, se zemský magnetismus dramaticky změnil. Ve chvíli, kdy letadla zasáhla věže, se magnetismus planety změnil. Co by to mohlo znamenat? Je možné, že lidské vědomí je tak propojené s Gaiou, že se to mohlo přihodit? Opravdu, je tomu tak a o tom také mluví důkazy. Co to má společného s Bohem? Všechno, protože to spojuje Lidstvo se vším ostatním na „cestě stvoření“.

 

     Představte si na chvíli, že máte mysl Boha. Jak byste stvořili Lidské Bytosti? V průběhu miliard let Bůh tvořil Vesmír, který je vybudován k životu. Oproti všem vyhlídkám na průměrnost, jste zde. A teď, když jste Bohem, jak na to půjdete, abyste zkonstruovali Lidskou Bytost? Uděláte ji jako „náhodného savce“ na planetě?

     Jako moudrý Člověk už nyní chápete, že lidské tělo má inteligentní DNA. Všechny geny v těle, informace všech kmenových buněk, dokonce i Akášické záznamy o minulých životech, jsou uloženy v těle ve formě informace. Zní to jako podružnost nebo nahodilost? S myslí Boha, jak byste to provedli? Bůh v sobě zahrnuje podstatu stvoření uvnitř vás. Teď už je samozřejmě jasné, že skutečná energie Gaii má vztah k lidskému vědomí. Takže, jakou část se vy (jako Bůh) chystáte dát Lidským Bytostem na Zemi? Dostane lidstvo něco dalšího? Odpověď zní ano.

     Pečlivě, vy (jako Bůh) jste připravili tuto opravdu nádhernou Zemi, zahradu, ve které budou mít Lidské Bytosti svůj domov a kde si budou hrát. Vytvořili jste inteligentní DNA, dokonce jste spojili Lidstvo s kameny a stromy a Magnetickou mřížkou. Stvořili jste lidstvo mocné s hlubokou duchovní „image“. Proto se vás, Lidských Bytostí, ptám, jestliže jste v roli Boha, jaké vlastnosti poskytnete lidstvu z tohoto pohledu?

 

     Co lidé říkají o tom, proč jsou tady

     Mnoho lidí vám řekne, že Bůh stvořil lidstvo takto [hovoří Bůh]: „Mám v úmyslu seslat lidi na Zem a donutit je, aby trpěli bolestí. Chci, aby to měli opravdu těžké, proto jim dám pocit, že se narodili nečistí. Potom do nich hned vložím pocit viny, takže budou trpět a budou ve všech svých životech obětí něčeho, co se stalo před dlouhými věky. Způsobím, že se budou plazit a hrbit, jen aby mě nalezli. Zařídím to tak, aby se cítili úplně nepatrní.“

 

     Myslíte si, že to byl boží záměr? V té krásné zahradě? Dává to někomu z vás smysl? Už dříve jsem vás žádal, abyste otevřeli svá srdce pocitu milosrdenství. Udělali byste to takto, moji drazí? A vy říkáte: „Ne, ne, tak bych to neudělal.“  Tak jak byste to potom provedli?  V rámci božího milosrdenství, jak byste stvořili Člověka?

 

      „Stvořím nádhernou zahradu, dám lidem posvátnou DNA, která se stane plánem pro obdivuhodný systém starobylých vzpomínek a zdraví. Potom je jako něco pozoruhodného usadím na Zemi. Každý bude mít v sobě kousek mne. Vezmu posvátnou ideu Stvořitele a vložím ji do jejich DNA. A tehdy budu moci dokonce říci, že jsem je „stvořil k obrazu svému“. Potom sešlu mnoho Mistrů s aktivovanou posvátnou DNA, aby jim ukázali, co všechno dokážou, tak aby na to nezapomněli. Velcí učitelé a prostředníci budou přicházet v průběhu věků, aby měli vždy k dispozici nějaké příklady. Dám jim moc nad samotnou přírodou. Naleznou-li velikost prostřednictvím svobodné volby, mohou změnit svá vlastní těla. Mohou změnit svou kulturu. Mohou změnit Zemi. Učiním je tak mocnými, že když se jich dostatečný počet spojí dohromady, dokážou zabránit i zemětřesení. Budou sjednoceni s Gaiou.“

 

                                                                                    79

 

     Dovolte mi, abych vám nabídl jiný pohled na to, jak byste mohli přemýšlet, kdybyste byli Bohem: Jak zní tohle? To, co jste si právě přečetli, je pravda, a víte, kdo to věděl jako první? Byly to starověké národy, které vstoupily do této oblasti. Podívejte se, co vám ukazovali a co vás učili. Původní obyvatelé oslavovali Gaiu, mateřskou energii planety. Byla posvátná. Byla spojencem jejich životů a stále je. Co dělají vaše domorodé národy jako první, když slaví nějaký obřad? Oslavují své předky! Mají dokonce jakousi intuitivní znalost, že snad už žili někdy dříve a že moudrost starověkých národů byla jejich. Je možné, že moudrost věků je předávána duchovní cestou? Samozřejmě, že ano a kvantum rodového původu DNA se podstatně liší od přímého chemického rodokmene.

 

     Jak byste VY stvořili člověka?

     Tuto planetu v okamžiku přestavby moudrosti navštěvuje energie. Takže jak byste zbudovali Lidskou Bytost? Moji drazí, chci, abyste tomu uvěřili. Nezáleží na tom, co si myslíte, že je channeling, máte nejvyšší čas, abyste použili soucitnou a spirituální logiku.

     Dovolte mi, abych vás zavedl na tajemné místo. Je to místo, o kterém jsme už tolikrát mluvili. Podívejte se na podobu vašich životů, zatímco vás vezmu do Jeskyně Stvoření. Na tomto vícerozměrném místě Gaia bere      v úvahu lidstvo. V hlubinách Země je multidimenzionální jeskyně, která nebude nikdy nalezena. Má množství charakteristických znaků, protože zahrnuje  multidimenzionální krystalickou strukturu každé duše na této planetě. Neřekl jsem, že každého jednotlivce. Řekl jsem každé duše. Když má duše za sebou mnoho životů, krystal vibruje těmito životy a všechno, co se ten člověk v průběhu těchto životů naučil, se energeticky a kvantově usadí v této krystalické struktuře. Účelem krystalické struktury je hovořit s Krystalickou mřížkou planety. Všechno, co se kdy Lidské Bytosti naučily, je tedy uloženo na Zemi a zůstává to zde. Vše, co se kdy lidstvu přihodilo, je stále zde na této planetě.

 

     A teď vám položím jednu otázku. Zdá se vám teď, že Lidská Bytost by mohla být něco víc, než jste si mysleli? Právě jsem vám dal klíč, že samotné zemské vibrace, dokonce i rychlost plynutí času závisí na tom, co se lidé spirituálně a esotericky naučili. Jestliže intuitivně cítíte, že v sobě nosíte Boha, jestliže kvůli tomu začnete žít jinak, nepříjemné věci začnou mizet z vašeho života, a vy se budete moci rozloučit s Temnotou, která se        k vám už nikdy nevrátí. Naučíte se hlásit se o svou božskou vnitřní sílu a radovat se.

     Ovlivnili jste Zemi a Gaia pozná každý váš krok. Kamkoliv jdete, všude šíříte Světlo. To, co říkáme, je stará metafora, ale ta nejlepší, jakou máme. Poznáni Bohem, jste. Poznáni Gaiou, jste. Vaše vznešenost a vaše mistrovství začne Zemi předávat vyšší vibrace. Protože jste vyřešili své problémy, vibrace samotné planety se zvýší. Jaký to systém! Je to nádherné. A není to kvůli průměrným Lidským Bytostem, které sem byly usazeny náhodou a proto, aby trpěly! Už to chápete? Už rozumíte spirituální logice toho všeho? Chceme, abyste viděli tvář Boha, která je vždy radostná, protože část Stvořitele nosíte v sobě.

 

     Vyprávěli jsme vám o Větru Zrození. Jak bychom měli popsat něco, co je mimo možnost vašeho chápání? Vidíte sami sebe jako individualitu, ale vy jí nejste. Ačkoliv v lineární, 3D perspektivě, je to všechno, co máte. Když se díváte na sebe do zrcadla, kolik toho vidíte? „Co tím myslíš, Kryone, „kolik“? Otázka zní, kolik lidí vidíš  v zrcadle, Stará Duše. Dovolte mi, abych vám řekl, že jestliže máte mysl Boha, uvidíte vás všechny. Je tady celá vaše Akáša. Jsou zde stovky projevů vaší duše, všechna vaše zrození na Zemi.

     V božím zrcadle jste vy všichni, stejně tak jako i část Stvořitele. Jak vám máme vysvětlit, že můžete být na mnoha místech najednou? Jak vám máme vysvětlit, že pravá moudrost, kterou si nesete, se nachází na planetě, po které chodíte? V kvantovém stavu neexistuje žádný čas. V kvantovém stavu stále žijete své životy, pomáháte planetě, na které žijete. Stará Duše hoří na planetě Zemi velmi jasně v kvantovém spektru spirituality.

 

     „Cože? Kryone, já nevím, o čem to mluvíš.“  Já vím. Já vím. Chci, abyste se chvíli dívali mýma očima. Vidím místnost plnou těch, kteří měnili planetu po dobu 30.000 let. Jsou zde původní i starověké národy. Někteří z vás jsou svými vlastními předky! Někteří z vás jsou dokonce Lemuřané. Je nádherné, co jste udělali a stále se vracíte a opět tvoříte. Co jsem vám říkal za posledních 26.000 let? Mnozí z vás čekali na tuto chvíli a nechcete ji teď promeškat. Dokonce, i když někteří z vás v těch příštích několika letech závoj strhnou, vrátíte se zpátky. Protože přeci nechcete zmeškat finále! Nechystá se zánik planety, ale zánik staré energie a počátek energie nové.

     Jak popsat Vítr Zrození? Ve vaší době to představuje atribut přímo před vaším zrozením. Z kvantového hlediska je to mimočasovost. Proto přímo před tím než jste přišli na svět, setkali jste se s potenciálem dítětem, kterým zakrátko budete. Nedokážu vám to vysvětlit, protože na rozdíl od Boha a plánu vězíte v lineárním časovém pásmu. Takže budu pokračovat v hypotetických otázkách. Co byste řekli duším, které by se případně měly stát vašimi dětmi? Jaké by bylo vaše poselství?

 

                                                                                    80

 

     Pokud se vám bude zdát to, co jsem právě řekl, pravdivé, potom existuje dokonce ještě velkolepější plán, než který znáte, je to tak? Co kdyby to bylo všechno spojeno velkolepým stylem dohromady do kvantového systému a nestalo by se tak vůbec náhodou? Co když to všechno má nějaký smysl? Ale protože jste uvězněni v lineárním, přímočarém systému, nemůžete vidět všechno - pouze děje, které probíhají ve dvou směrech, v minulosti a budoucnosti. Takže všechno působí nahodile a skoro chaoticky. Ale ve skutečnosti všechno závisí na lidské svobodné volbě. Vaše realita závisí na energii, která se vyvíjí na planetě díky této volbě a čím vyšší tato energie je, tím lépe je plán rozeznatelný a pochopitelný.

 

     Neuvědomělá role vašich rodičů 

     Dovolte, abych vám nabídl hledisko, o kterém jste možná nepřemýšleli. Je to něco, o čem jsem mluvil včera na hoře [Kryon byl ve Valle Nevado v Andách]. Mnozí z vás máte rodiče, kteří nejsou tak jako vy probuzeni do možnosti osobního milujícího Boha. Mnozí z těchto rodičů jsou stále naživu a s vámi, a někteří již odešli. Snad milují Boha svým vlastním způsobem, všechno je vhodné, ale nejsou si vědomi vnitřního kvantového Stvořitele. Oni by se neúčastnili setkání, jako je toto, viďte? Ale vy jste otevření „kvantovému systému“ a začínáte tím pomáhat planetě. Stavíte most pro příští kvantovou kulturu. Přímočaré uctívání vás neláká.

     Máte hlubokou víru, aniž byste k tomu potřebovali proroka, knihu nebo budovu, ve které se budete modlit. Stvořili jste nádhernou energii lásky a přátelství se Stvořitelem uvnitř sebe sama a předtím než budete na Zemi hotovi, milióny lidí kolem vás se otevřou stejné myšlence. Ta myšlenka není tou, kterou jste se naučili. Jde spíše o nové spirituální paradigma pravdy – že jste byli stvořeni velkolepými, že máte schopnost vládnout nad svým fyzickým tělem a dokonce i příroda sama se sklání nad vaším kolektivním mistrovstvím. Jste nádherná stvoření v nádherné zahradě, která byla stvořena kvůli vám, a budete obdařeni moudrostí, abyste o tuto zahradu mohli poprvé v lidské historii pečovat.

 

     Možná se jednou podíváte na své rodiče a řeknete: „Kéž by měli to, co já.“  Někteří z vás řeknou: „Zdá se, že uvízli ve starých názorech.“ A když vás opustí, řeknete: „Kéž by bývali věděli to, co já.“. Takže mi dovolte přepsat pro vás tuto přímočarou úvahu do kvantového konceptu a postupně odhalit ten neuvěřitelný systém a Boží lásku.

     Vstupte spolu se mnou na chvíli do mysli Boha a já vás zavedu k Větru Zrození vašich rodičů. Ve stavu bezčasovosti se setkají s vámi, svými dosud nenarozenými dětmi, a vy budete naslouchat tomu, co vám musí sdělit: „Milovaní, my přijdeme na Zemi se starou energii. Ale některé věci se mohou na planetě stát v době vaší generace, ne naší. My vám dáme zrození a život. Přivedeme vaši duši na planetu v pravý čas, tak abyste byli schopni rozlišovat. V éře lidí vám nemůžeme pomoci procitnout takovým způsobem, jakým si myslíte, že bychom mohli. Místo toho vám teď můžeme položit hádanku, která vás přinutí hledat Boha uvnitř sebe sama, ale to je způsob, jakým se stará energie propojuje s novou. My vás přivedeme na místo, kde budete mít Světlo, které my se starou energií mít nemůžeme.“

Takže se vás ptám, drazí posluchači a čtenáři, kdo je zde Pracovník Světla? Jsou jím vaši rodiče! Ach, snad nejsou probuzeni z kvantového hlediska, ale nyní víte, že jejich plán byl kvantový. Díky nim si nesete své Světlo. Dokonce i takoví, kteří vás kritizují za to, co děláte, do vás vložili semeno života. Zní vám to jako byste se narodili nečistí? Zní vám to tak, že máte na Zemi trpět?

 

     Bůh stvořil Vesmír pro život, hojnost a Světlo. Stvořitel nedal člověku pouze nádhernou zahradu, ale také vložil část tvořivé energie do nitra každé jednotlivé duše. Bůh je Světlo a je ve vás. Je to tajemství nové energie a vy ho znovu odhalujete. To nečiní jiné systémy víry nesprávnými, ale spíše obohacuje hloubku znalostí, aby rozvinuly a vytvořily ještě silnější pouta s tvořivou energií a Mistry, které zastupují. Moji drazí, neočekávejte, že „církev“ zmizí. Očekávejte, že se rozvine v něco přiměřenějšího s pravou energií uctívání, takovou, která vzdává poctu „vnitřnímu Stvořiteli“.

 

      A teď už dovolte, abychom to ukončili. Tady sedím. Možná si myslíte, že nevím, kde jsem? Ale ano, vím to. Jsem tam, kam se přesouvá Kundalíní planety. Je to 36letá tranzitní událost, tak jako galaktické zarovnání. Je součástí 13tisícileté půlperiody oscilace precese Země [Země kmitá, což způsobuje cyklus galaktického zarovnání]. A tento pohyb není náhodný. Spirituální srdce centra této planety se samo opět přesouvá z místa, kterému říkáte Indie a Tibet a pohybuje se ke spodní části Jižní Ameriky. Ucítí to celý kontinent, ale centrum je zde [jižní Chile].

     V roce 2008 jsem seděl na vrcholu hory se dvěma sty z vás. Vyprávěl jsem vám o přicházejícím pohybu Země [zemětřesení v Chile v roce 2010] a říkal jsem vám, že k tomu dojde na jih od tohoto místa. A tak se také stalo. Tento pohyb byl celý způsoben pohybem Kundalíní, o kterém mluvíme. Dokonce i Mayové a Inkové o něm mluvili. Mluvili o pohybu Kundalíní, ke kterému dojde v roce 2012. Hovořili o posunu lidského vědomí, pohybu Země a dokonce o sladění srdečního centra.

Toto sladění představuje novou energii na této planetě, která je božskou ženskou moudrostí matky. Nezmění to ženy tak moc, takže muži, nemusíte se toho bát. Ženy nebudou mít najednou více energie bohyně, než měly kdy dříve. Obdrží ji celé lidstvo, ale muži jí obdrží nejvíce. Půjde o vyrovnání ženské a mužské energie. Je to o moudrost matky, která bude vložena i do politiků. Je to o sjednocení celistvosti.

     Já jsem Kryon, milující lidstvo.

     KRYON

 

                                                                                    81

 

      Ad.9  Stvoření člověka, historie vzniku člověka

 

     Výňatek z channelingu Kryona „Plánované lidstvo“ (24.7.2011)

 

     Jsou různé části tohoto Vesmíru, na které se díváte, které nejsou jako vy. 

     Pokud se chcete podívat zpět, samozřejmě uvidíte Událost. Tuto událost mohou astronomové změřit. To byl Počátek vašeho Universa. Před dávnými časy (v lineárním vnímání). Zamotá vám to hlavu. Přemýšlejme o tom. Já tam byl. A stejně tak i vy. Když byl Vesmír žhavý, rozšiřující se a rotující… když se děly „katastrofy“, které jej ve skutečnosti ochlazovaly (a zahrnuje to i Zemi)… byli jsme stále „dětmi“. Byli jste tam. Miliardy vašich let trvalo Zemi ochlazování. A mělo to svůj účel. Nejen vytvoření Života. Nejen vytvoření Lidské bytosti v „jedenácté hodině“. Ale také umožnění většině kusů skal, které kroužily ve vašem orbitu solárního systému, aby nalezly své místo, kde by se „usadily“. To znamená, že Země byla mnohokrát zasažena, než tento proces skončil. Pak už jich bylo jen pár. A to je důvod, proč to trvalo tak dlouho. Protože dopad jednoho velkého meteoritu by vás zničil. A to se nestalo. Jaké jsou potenciály? Jak vám bylo ukázáno dříve, mohlo se to stát. Před krátkou dobou – v době dinosaurů – stále ještě dopadaly na planetu. Jejich počet se musel vyčerpat. Musely se usadit. Najít svůj konečný orbit, který není shodný s vaším, abyste mohli existovat. Dovolte, abych vám řekl, že toto je Pravda. Podívejte se na historii – tehdy započal vývoj lidstva. Vypadá to náhodně? Že tato planeta, která byla tak nestálá po tak dlouhou dobu, je nyní tak přívětivá?

      Chtěl bych vám říct, Lidská bytosti, toto vše je podle plánu. A důvod? To, že vás Bůh miluje. Laskavý Stvořitel, který vytvořil Vesmír – a vy jste tam byli – vás miluje. Před pěti – šesti miliardami let vás miloval. A jako mrknutím oka jste tu – na planetě, která je skutečně podrobována zkoušce. Ne aby se ukázalo, jestli jste dobří nebo špatní, ale co uděláte - s tajemstvím, které skrýváte uvnitř. Dokážete ho najít? Můžete zasít semínka? Vytvořit mír? Můžete složit zkoušku z vytvoření planety hojnosti? A pokud ano a když to uděláte, pak to (stejně jako Plejáďané) přenesete na jinou planetu.

     A tohle je součást systému, kde části Boha činí rozhodnutí bez vědomí, že jsou části Boha, aby připravily energie pro další generaci Zemí. Přijdou miliardy dalších let. Budou další Země. A v linearitě se díváte na tu vaši a říkáte: „Přijde čas, kdy budeme pravděpodobně zničeni. Přijde nejspíš supernova a stane se tohle a tamto… a tohle a tamto… Bude to ale trvat miliony a miliony let, tak se toho teď nebudeme obávat.“ Tohle si mysleli i Plejáďané a jsou stále tu. Je to větší plán než tušíte. Život je větší než tušíte. Astronomové s omezenými přístroji na této malinké kuličce zvané Země hledí na nebe, jak nejlépe dovedou. Dívají se zpět k Velkému třesku a vidí věci vzdálené miliardy let. Mohou měřit rychlost hmoty vzdalující se od jiné a jsou zvědaví, jak to vše funguje. Jak se tak ale dívají, začínají si něco uvědomovat – že existuje systém, plán… A oni znají to tajemství, o němž zřídkakdy hovoří. A čím více vědí, tím více si uvědomují, že musí existovat „Designér“. Protože to vše není náhodné. Vše je zaměřeno na život. To proto, že vás Bůh miluje. Stvořitel je vámi. A v tom designu je laskavost. Je v něm účel. Astronomové tomu říkají Inteligentní Design. A vědci poznali, že to vše je naprosto mimo jakoukoli náhodu.

     Oproti všem předpokladům jste tady. Oproti všem předpokladům se lidstvo vytvořilo v nejlepším možném čase. Poté, co všechny asteroidy a meteority skončily. Oproti všem předpokladům je Země nyní klidná. A můžete říct: „Ne, to není – podívej se na všechny ty tsunami a vulkány…“ Drazí, takhle JE klidná! Měli jste jí vidět předtím! Některé z hor, které obdivujete, vystoupily ze země doslova přes noc. Dokážete si to představit? Oceány, na které se díváte, přicházely a odcházely - v období 100 let se posunula jejich hladina z jedné úrovně na jinou. Země zvedající se o tisíce stop a poté opět klesla zpět v průběhu 300 let. Dokážete si představit ty síly, které stvořily něco tak nestálého? Nic takového už se neděje. A ani nebude.

     Země se nyní posouvá. Kontinenty se stále pohybují. A budou i nadále. Postupně, měřitelně… vy dokonce víte, kde jsou nejznámější místa pohybu. Mnoho lidí se rozhodlo tu žít. To je jejich volba. Čím více věda zná, tím víc bude schopna měřit potenciály nebezpečných míst na planetě. Vždy je přítomná svobodná lidská vůle. Duch vám dává podněty (myšlenky). Mluvili jsme o tom včera v noci. Budete dostávat více a více vědeckých poznatků o Zemi v příštích deseti letech. Budete přicházet na věci, o kterých jste si mysleli, že na ně nikdy nepřijdete. Začnou být vidět procesy (způsoby fungování).    Zlepší se předpovědi počasí. Zlepší se systémy varující před bouřkami. Budou tací, kteří přijdou s návrhy na vybudování úkrytů – všude, abyste byli v průběhu několika vteřin v bezpečí bez ohledu na to, kde jste nebo kde bydlíte. Začne to dávat smysl. Budou vybudovány, budou vhodné a užitečné. Budou zachraňovat životy…

 

                                                                                    82

 

     Laskavý Duch je toho součástí – součástí vyvíjející se Země. Změny počasí, které vidíte, jsou součástí život obnovujícího cyklu. Mimochodem - nastávajícího o něco dříve - pro dobro populace této planety. To, co mnozí nazývají obdobím zkázy a temnoty je ve skutečnosti omlazením a rekalibrací života na Zemi. Z jediného důvodu – k Vašemu nasycení. Z lásky. Abyste byli součástí postupu (posunu) Země, pro který nyní zaséváte semínka. Přijdou další generace. Máte dalších 18 let k setí semínek. A máte jich ještě mnohem víc na to, aby mohla vyrůst. Vy jste „rozsévači semen“ - nositelé zápalek – ti, kterým na tom záleží dost na to, aby seděli na svých místech po celý den a ptali se: „Co potřebuji vědět, drahý Duchu? Co to je?“ Někteří z vás intuitivně přijdou a odejdou odsud jiní, než přišli. A další budou sít semena, která jsou spirituální, do vás, aby vyrostla. A ona možná nevzejdou. A možná ano – zítra. To je svobodná volba. Nemůžete nevědět nic z toho, co jste dnes slyšeli. Ve vašem mozku není žádné tlačítko „vymazat“. To je setí semen. A pokud si zvolíte, že je použijete, můžete začít - teď. Pokud se rozhodnete počkat, než tomu uvěříte, máte požehnání, nikdo vás nesoudí. Je to vaše svobodná volba. Je to součást skládanky. My vás vždy vidíme stejně – jako části NÁS.

      Vesmír se rozvíjí. A my jsme tu, abychom to sledovali. Vidím všechny dimenzionality. Slyším symfonii světla. V každém z vás je uložen zvuk vzpomínky a někdy zpívá, když spíte. A je to Bůh, Duch, Stvořitel… rozeznívající strukturu atomu a říkající: „Vzpomeň si, kdo jsi.“ Toto je pravda. Vše, co říkám, je skutečnost. A pokud se ohlédnete zpět staletími a tisíciletími, uvidíte, proč je tato doba jiná než kterákoli předtím. Lidské duše mají rády změnu. Budou tací, kteří si budou přát, aby bylo vše stejně tmavé jako dřív, protože nechápou, že tohle je změna – vibrační posun – vše, o čem Mayové hovořili. Dochází ke všem zarovnáním. A protože se vše mění, budou i tak lidé, kteří budou volat z vrcholu útesu: „Pozor, pozor, konec se blíží!“ A já bych vám chtěl něco říct. Určitým způsobem se blíží - Konec starého vědomí. Chvíli to potrvá.

 

 

     Channeling od Kryona – Načasování Stvoření (12.8.2012)

 

     Dny Lemurie

     Energie Posunu je teď připravená odhalit vám mnoho věcí o této planetě, o Lemurii a o tom, jaké věci tu vyšly najevo. Zdá se, že každým rokem se komunikace na Krystalické mřížce pročišťuje a tedy umožňuje předávání přesnějších informací, abyste lépe pochopili plán, který se zde odehrál a kdy proběhl.

Tento posvátný plán byl vytvořen na jiných místech už velmi dávno. Je to galaktický plán a postupně gradoval na stav energie, kde se začal týkat i Vás. A tak právě na tomto místě začalo něco velmi odlišného od jiných míst planety. Tento posvátný plán byl přinesen na Zem a byl „celoplanetární“. Ale toto místo bylo izolované a tak plán dozrál takovou rychlostí, že byla vytvořena civilizace, která se nemohla vyskytnout na žádném jiném místě. Byla omezena na tuto horu a lidé, kteří tu žili, nemohli odejít. A tak doslova přešly tisíce roků, než byl tento vrch vytlačen z vody a žila na něm civilizace, což pomohlo doslova vytvořit to, co my nazýváme semínka duší (z) Jeskyně Stvoření. 

 

     Je mnoho Lemuřanů, kteří se probouzejí na této planetě a jsou to Staré Duše, které mají za sebou život na této hoře - a ti, kteří jsou dnes na stoličce, patří mezi ně. Vy (sedící ve skupině před Leem) to určitě na určité úrovni pocítíte; už to cítíte. Některé věci jsou ukryté v plánu této planety, včetně skutečného vědomí samotné Gaii, které má co dělat s vámi. A teď jsem ukázal svému partnerovi, co jdeme dělat a on začal být ještě víc znepokojený. Začíná být nervózní, neboť se bude mluvit o historii a datech a konceptech, které doteď ještě neviděl. Chce, aby tyto informace byly správné, přesné a pravdivé, podle vjemů, které dostane. A proto mu říkám: „Prostě zůstaň čistý (jasný). Slova se objeví perfektně. Vyjdou ven logicky, protože tohle je slib a vždy byl, že syntéza multidimenzionálního bytí - energie, zvaná Kryon - splyne v soutok myšlenek a energie, který vytvoří třídimenzionální strukturovanou konverzaci. Toto je jeho dar – precizní a uzemněný překlad Ducha.“

 

     Časová osa

     Přejeme si opět vám předložit časový plán osetí této planety a uctít vaše duchovní rodiče, které nazýváte Plejáďany. V minulosti to bylo matoucí, takže Vám nejen podám informace o časovém plánu, který Vám pomůžeme rozebrat puzzle z předcházejících channelingů, ale také Vám podám fakt, o kterém jsme doteď ještě nehovořili. Fakt potřebný na vysvětlení něčeho na této planetě – otázky, která nebyla nikdy položena. Je to jedna z mých specialit, přinášet na povrch věci, na které nikdo nemyslí kvůli 3D předpojatosti ohledně toho, jak se věci mají. Před časem jsme říkali, že přibližné zasetí této planety duchovním osvícením proběhlo asi před 200 000 roky. Ale před několika lety jsme Vám také řekli, že Lemurie je jen 50 000 let stará a že byla „oseta“ právě zde na Havaji. Také jsme Vám řekli o tom, co se odehrálo před 100 000 lety (tedy správně by to mělo být 90 000 let). Tato oznámení si navzájem odporují, pokud si myslíte, že popisují totéž. Ale tak to není. A tak začneme pomalu. Otázka, která nebyla nikdy položena, je tato: „Jak je možné, že na této planetě je jen jeden druh Lidské Bytosti, když jsou desítky druhů ostatních savců? Jaká změna v evoluci lidí to způsobila?“

 

                                                                                    83

 

       Účast Plejáďanů

     Když Plejáďané poprvé navštívili Zemi - asi před 200 000 lety - lidstvo bylo skupinou stejně mnohotvárnou, jako každá jiná evoluce na planetě. Savec, nazývaný člověk, měl mnoho druhů. Platí to, co pro jiné druhy savců dnes - mnoho druhů zaručovalo přežití. Nacházelo se tu až 26 druhů lidí.  Ale ještě předtím, než přišli Plejáďané, se toto číslo časem zmenšilo na 17 (běžným evolučním procesem). To pro Plejáďany představovalo jistý rébus - aby tehdy mohli osít planetu, potřebovali, aby se DNA změnila tak, aby umožnila duchovní Plejádský doplněk. Byla potřeba jen jednoho druhu člověka z celého lidstva – přesně ten, který se tu nachází dnes, a který má v sobě „DNA kosmu“. Tento druh člověka už nemá tolik podob jako jiní savci na Zemi. Je tu pouze jedna podoba a tou jste dnes vy.

     A proto jste evolučně unikátní v porovnání se vším, co kolem sebe dnes vidíte. Tento proces vytvořil Lidskou Bytost s 23 páry chromozómů, přestože všichni ostatní savci mají 24 párů chromozomů. Splynutí vašich DNA částí tak, aby se vytvořilo 23 párů chromozómů, bylo díky Plejádskému prvku. Díky Plejáďanům, kteří přišli a dali Vám svou DNA. Během tohoto procesu se současně odehrálo mnoho dalších věcí.

     Když se farmář rozhodne pěstovat kukuřici, obhlédne si pole jiným způsobem než člověk, který se jí chystá jíst. Protože ten, co jí bude jíst, by se ptal: „Kdy bude kukuřice k jídlu?“ A dostal by odpověď: „Až bude stonek dost vysoký, až se kukuřice nasbírá, až se uvaří a až bude servírovaná na stole.“ Takový by byl příběh kukuřice pro konzumenta. Začíná sběrem vzrostlé kukuřice. Ale farmář má jiný pohled. On si obhlíží pole, které musí být zoráno a pohnojeno – a to pravděpodobně několikrát zopakováno, aby zem nadýchala dost dusíku a byla připravená. Možná by ji nejprve zasel a pak použil semenáčky a znovu je zasel, však ten příběh znáte. Takže farmář by měl úplně jiný příběh kukuřice.

     A tak máme přinejmenším dvě otázky a dvě odpovědi. Který je ten pravý začátek kukuřice? Ten co jí bude jíst, vám odpoví jinak, než ten, co jí bude sít. Tak tedy, která je ta pravá? To záleží na tom, kdo se ptá – konzument nebo farmář?  A máme tu i další otázky: Kdo vlastně vymyslel a stvořil kukuřici? A kdy? A díky tomuto příkladu vidíte, že existují různé datumy, a já vám je všechny povím. A potom vám sdělím, co se tu vlastně událo. Budu stručný a nebudu nic zkreslovat.

 

      Na první pohled

     Všechno to začalo skutečně před 200 000 lety. V té době byl vytvořen koncept „Božího osetí“ a tehdy začalo metaforické orání polí. Existuje něco, co nazveme způsob, jakým druhy spolupracují s Gaiou. Tohle je něco, co nastalo současně s vytvořením mřížky Gaii. Zatím vám poskytnu něco, o čem dosud nikdo neuvažoval. Když se hovoří o planetárních mřížkách, myslíte si, že tyto sítě na této planetě existovaly vždy. Protože je planeta stará, můžete říci: „No, vždyť ty mřížky tu byly vždycky.“ Ale já jsem tu proto, abych vám řekl, že jen jedna jediná tu byla - magnetická mřížka. Jenže ta byla duchovně prázdná. To znamená, že měla jen to, co bylo vytvořeno pohybem zemského jádra. Když dnes hovoříme o planetárních mřížkách, naše konverzace ovlivňuje vědomí lidstva, které je doplněno k magnetické mřížce. Také vám říkáme o Krystalické mřížce a o Mřížce Vědomí Gaii. Obě reagují na lidský soucit.

     A zde se dostáváme k hlavolamu: Pokud ještě neexistuje božské lidské vědomí, jak je to potom s mřížkami? Existují i bez Lidské Bytosti? Odpověď je, že je bylo potřeba vytvořit zároveň s osetím božské DNA. Takže Plejáďané nejen že začali zasévat změnu lidské DNA v Božskou, ale také vytvořili vědomé mřížky Gaii. Museli, protože tyto mřížky jsou sloučením lidských rozhodnutí, která jsou přenesena do energie Gaii. Vědomí, o kterém mluvíme, je duchovně obdařená Lidská Bytost, která má v sobě Boha a DNA s 23 chromozomy, namísto běžnými 24mi, které měli všichni ostatní v průběhu biologické evoluce.

     Vraťme se a zjednodušme to, můj partnere (poznámka pro Leeho, aby hovořil jasněji). Trojice mřížek na této planetě, o kterých stále dokola hovoříme, jsou mřížky vědomí Gaii a byly vytvořeny v tu samou dobu, kdy Plejáďané oseli lidstvo svou DNA. A všechny mřížky, o kterých učíme, zejména Krystalická mřížka, reagují na lidské vědomí a soucit. A proto je i samotná esence současné energie Gaii propojená s lidským tvořením.

     Toto jsou atributy Plejádské práce před 200 000 lety a všechno se dělo kvantově takovými způsoby, které si teď nedokážete svým vědomím představit. Tyto věci se nacházejí mimo vaše nynější schopnosti porozumění, když jste ještě stále v jediné dimenzi. Ale tehdejším výsledkem byla „vědomá Gaia“. A tak se dá říct, že sama Gaia byla vytvořena kvantově z energie Sedmi Sester (souhvězdí Plejád), stejně jako vy.

     Gaia, která jí předcházela, byla stále Gaiou, ale ne takovou, jako dnes. Byla to Gaia, která vytvářela hlínu na planetě a také energii biologického života na Zemi. Byla to Matka veškerého života na planetě, ale nereagovala na lidské vědomí. V tom je velký rozdíl. Takže Gaia se po příchodu Plejáďanů velmi rozvinula a bylo to záměrné.

 

                                                                                    84

 

     Trvalo 110 000 let, než se tato situace usadila a než byl připravený základ pro to, aby 16 druhů Lidských Bytostí mohlo odejít a zůstal jen jeden. Takže to, kdo lidé byli a kým se stali, můžete kalibrovat od doby před cca 90.000 lety.

 

     Ti ostatní

     A teď o tomto: Co ty ostatní druhy lidí a jak odešly? Chystám se vám předat atribut něčeho, co existuje dodnes. Tohle je pro mého partnera těžké, protože to ještě neslyšel. Tato informace vám takto ještě nebyla předaná. Zpomal tedy, drahý příteli.

 

     Rozmanitost druhů na této planetě přichází a odchází podle toho, jak je potřebná energie, kterou vytvářejí. A tak jednou z úloh, které Gaia má, je vytvářet a opět eliminovat druhy. Když už nejsou potřebné pro vývoj Gaii, přestanou existovat a vymřou. Když je potřebný nový život, pokud jsou potřeba nové koncepty života, Gaia spolupracuje a nové druhy jsou pak stvořeny. Skutečně vytvoření druhů je něco, co environmentalisté ještě nebyli schopní jasně pozorovat. Chci tím říci, že mechanika toho, jak to funguje, ještě není zcela rozpoznána jako něco, co je silně koordinováno s vaším počasím. Ale už jste pochopili částečnou mechaniku v rámci dlouhodobých studií, protože už jste zaznamenali příchody a odchody mnoha druhů v průběhu věků. A to pokračuje.

 

     Přiměřenost druhové eliminace

     A nyní přicházejí lidé, kteří vidí příchody a odchody živých tvorů a chtějí je všechny zachránit – všechny druhy, které existují. V jejich lineárním myšlení musí všechny druhy zůstat a existovat, protože se tu právě teď nacházejí. Atributem Gaii však je jejich eliminace, zredukování počtů, aby se vytvořil prostor pro nové druhy. Právě jsem vám předal zákonitosti toho, proč druhy přicházejí a odcházejí. Je to přiměřené a je to přirozený budující proces pro nové druhy.

 

     Když Plejáďané začali vytvářet planetární mřížky, Gaia s nimi spolupracovala na tom, co mělo přijít - znala účel a věděla, co je potřeba pro přežití druhu nového duchovního člověka. Gaia to znala, neboť tuto energii viděla už předtím. (Důvody jsou uvedené níže.) A tak starý atribut, který potřeboval mít mnoho lidských druhů, časem zanikl. Stalo se to přirozeně. Nenastala žádná válka. Nenastaly žádné strašné epidemie. Nevybuchly sopky a nezaplavily je tsunami. Tyto druhy vymřely přirozeně v průběhu 110 000 let.

     A tak asi před 90 000 lety tu zůstal jeden druh, a to je věda, protože vše, co se učíte, to potvrdí. Antropologové to již zpozorovali a ptají se: „Co jen se tehdy stalo, že to zapříčinilo vymření všech těch druhů člověka?“ Pro vědce je to hádanka, kterou jsem pro vás právě vyřešil. Věda hledá spouštěč takovýchto událostí jen mezi fyzickými událostmi. Namísto toho je to partnerství s vědomím Gaii, které nazýváte Matka Příroda, které to umožnilo. Je to stejné, jako když dnes mizí druhy, v souvislosti s tím, jak lidé zabírají větší část Země. Já to nazvu „přiměřené vymření unikátních životních forem, které umožňuje růst globálního vědomí a kvantovou evoluci“. Některé druhy existují jen proto, aby jiné dokázali vystoupit výše po žebříčku přírody, a potom zaniknou. Gaia ví, jak tento žebřík vypadá. Vy ne.

 

     Duchovní propojení

     A tak historicky toto stvoření „jednoho druhu člověka“ odstartovalo i esoterický motor vzorce duchovního života na planetě, a od této doby můžete začít měřit energii duše – kvantovou energii spirituality, která je spojená s Gaiou. Je to právě tato práce, o kterou se dnes pokoušíte, když jdete po stopách historie spirituality, a jak se snažíte zjistit, jaká byla intuice stvořitele tohoto systému. Lidské vědomí je kvantová energie a je to součet všech duší.

     Nacházíme se 90 000 let v minulosti. Hledíme na Lidskou Bytost, která má 23 párů chromozomů… těch od Sedmi Sester. Trvalo dalších 50 000 let, než se tato bytost vyvinula v kvantového, vnímajícího člověka, který mohl vytvořit civilizaci bez jakéhokoli předchozího organizačního modelu. Něco takového trvá celé generace pokusů a omylů, i když vám to dnes připadá úplně normální. Všichni kuchaři vědí, že uvařit kvalitní jídlo, trvá dlouho. Jak dlouho by člověku, který nemá recept či jakýkoli trénink, a který nikdy neviděl kuchyň nebo přísady, trvalo vytvoření jídla o 7 chodech - jen prostřednictvím pokusů a omylů? Je to podobné a věřte, že tehdy se věci neděly tak rychle jako dne. Byl to úplný začátek lidstva snažícího se zjistit, jak fungují věci pro skupinu lidí, kteří jsou pohromadě.

     Takto se získává moudrost a čas je vařičem pokrmu vědomostí. Atributy vědomí, které Plejáďané vložili do Lidské Bytosti s 23 páry chromozomů, způsobily vývoj a každá další generace byla moudřejší.  Nakonec, dlouho po Lemurii, měla lidská DNA vyvinout účinnost, která by umožnila to, co vidíte dnes – božství v Lidské Bytosti, které je rozpoznáno a vnímáno téměř od porodu, a populaci téměř 7 miliard lidí, z nichž více než 80% věří ve stejného Boha, i na život po smrti (dnešní civilizace).

 

                                                                                    85

 

      Historie Lemurie

     A nyní se nacházíme v době před 50 000 lety. Trvalo dalších 20 000 let, než byly vytvořeny Chrámy Omlazení a než se začaly objevovat Staré Duše – jejichž součástí jste byli vy.

A teď se nacházíme 30 000 let zpět v historii. To je časový rámec Lemurie, o kterém hovoříme, když říkáme: „Civilizace Lemurie“, protože to je vyspělá Lemurie, která byla duchovně vyvinutá mnohem více než jakákoli jiná civilizace na planetě v té době. Ostrov vytvořil čistou skupinu duchovně osetých lidí. Řekli jsme vám zbytek příběhu. Když bublina zemské kůry začala klesat (potom co nadzvedla pevninu), hora Lemurie se pomalu začal potápět. Lemuřané se rozeběhli na všechny strany, nasedli do lodí, ačkoli nevěděli, zda vůbec zbyla nějaká pevnina.

     Pokud byla Lemurie na vrcholu svého rozvoje, po tisíce let tato hora obsahovala neměnící se Lemurii. Připomínalo by to tlakový hrnec informací, rodokmenů, tréninků a zkušeností. Nikdy se nic neměnilo a to, co se tu naučili, bylo odlišné od ostatních míst na planetě. Na jiných místech lidé mohli odejít pryč a dělat cokoliv chtěli. Jediné, co museli udělat, bylo zvednout se a jít! Ale ne zde v Lemurii. Takže tady byli nuceni jako uzavřená civilizace najít způsob, jak si poradit s běžnými problémy spolužití.

A tak se toto místo stalo právě tím, kde se Akáša lidstva rozhodla trénovat staré duše. Lidé se tu měli zastavit jen jednou a potom se vrátit, aby se reinkarnovali na jiném místě planety. Takže Lemurií prošlo mnoho duší v průběhu posledních 20 000 let - duší, které žily na úpatí hory, nad kterým právě plujete. Toto také vysvětluje, proč je teď na planetě tolik Lemuřanů – představte si to jako Plejádskou školu.

 

      Lemurské probuzení

      Právě dochází k Probuzení, moji drazí, a toto současné probuzení na této planetě potřebovalo vaše bratry a sestry, kteří strávili určitý čas na této hoře – běháním nahoru a dolů. Mnoho dnešních Starých Duší tu strávilo čas a najdete je teď po celé planetě.

     Existovala speciální skupina Lemuřanů, která byla schopná běžně využívat Chrámy Omlazení (na vrcholcích této hory). A to jim velmi prodloužilo život. O tom mluvíme už několik let. Byli to členové královských rodin a „strážci tajemství“. Přežili mnoho Lemuřanů - až třikrát. Bylo to třeba, jelikož oni byli ti s původními vědomostmi. Tak se zachovávaly starodávné zvyky Lemurie a udržovaly posvátné informace čisté.

     Jak jsem Vám už řekl, můj partner se snadno nachladí. V Chrámu Omlazení byl mnohokrát a to ho spojuje

s Yaweem (Doktor Todd Ovokaitys), a někteří z Vás vědí, kdo to je. Protože coby posel byl tím, kdo přinášel posvátné informace – tajemství – nahoru a dolů z Chrámů. Tenkrát se Lemuřané o tato tajemství nechtěli dělit s mnoha. A proto měl můj partner velmi, velmi dlouhý život. Byl v Chrámech omlazován stejně často jako členové královských rodin. Tento posel žil velmi dlouhý život a strávil zde mnoho životů jako jedna duše. A celou dobu, co tu byl, mu byla zima. A teď poprvé jsem sdělil mému partnerovi důvod, proč se sem vrací a proč cítí tak silné spojení s touto zemí – a proč nesnáší, když je mu zima!

 

      Gaia je vaší součástí

     Gaia a mřížky vědomí této planety byly vytvořeny ve stejnou dobu jako vy, s použitím stejných energií a ze stejného zdroje. Pokud byste dnes mohli jít na speciální planetu existující v konstelaci nazývané Sedm Sester, v konstelaci, která je na tomto ostrově (Hawaii) dodnes oslavovaná - a mohli byste s nimi mluvit, uviděli byste něco, co byste poznali. Mají jméno pro energii jejich planety. Není to slovo „Gaia“, ale je to podobné. Také mají Krystalickou mřížku a samozřejmě i Magnetickou mřížku. Mají mřížku podobnou Gaie. Museli ji mít, neboť to všechno bylo kvantově transportováno sem! Všechny mřížky – ty, které nazýváme mřížky vědomí – jsou také Plejádské! Teď to víte a pravděpodobně jsou to zprávy, které jste nečekali, předané vám v energii, která může být předána, jen když tu sedíme ve stínu hory, kde bývala zima.

     Pro dnešek to stačí. Jsou to tvoje dějiny, Lemuřane. Zde je pozvánka pro ty, co zde sedí přede mnou:  Chci vás vyzvat, abyste právě teď cítili to, co tu je. Je to z jediného důvodu – abyste se duchovně zotavili, a aby se Vaše Akáša zaktivovala tak, jak si to pamatuje. Nechte své tělo, aby emocionálně potvrdilo to, co už sami tušíte: Jsi Stará Duše a existuje důvod, proč se teď probouzíš a proč ses zúčastnil právě této cesty (plavby). Ó, a je toho více, ale pro teď to stačí, pro teď to stačí.

A tak to je.

KRYON

                                                                                    ***       

 

                                                                                    86 

 

     Výňatek z mého textu „Stručná historie příchodů a vlivu mimozemšťanů na planetu Zemi

 

     „Střípky“ z historie planety Země

     Zdroje informací:  EC – Edgar Cayce,  ZE – Encyklopedie Země,  CL-Encyklopedie Člověk, IN-Internet, KP – kódy pravdy na mé otázky, KR-Kryonovy channelingy. V případě shody údaje dle KP a z jiného zdroje, uvádím oba zdroje, s upřesněním období vzniku události dle KP.

 

     Roky př.n.l.

 

           4,55 mld      ZE-Vznik planety Země.

   3,95- 3,6 mld        KP- Čtyři srážky planety Země s planetami, tvořenými především vodním ledem. Z toho tři

                                         srážky se uskutečnily s Uranem. To byl počátek vzniku dostatečného množství vody

                                         na planetě Zemi a vzniku Měsíce.

   280 – 275 mil       KP- Vznik souvislého kontinentu Pangea. Tvar kontinentu odpovídá více tvaru,

                                        který vytvořil vědec hydroplátové teorie Walt Brown, PhD.

                                        ( https://www.buhexistuje.cz).

        100-90 mil       KP-Zánik souvislého kontinentu Pangea. Hlavním důvodem zániku byly velké

                                       sopečné výbuchy pod tímto  kontinentem.  Nastal postupný rozpad na

                                       jednotlivé, nyní známé kontinenty.

                90 mil       IN a KP- oddělení Indie od Madagaskaru,  a její postupný pohyb na sever.

                68 mil       IN a KP- Vznik Dekánské plošiny na severní části putující Indie následkem

                                       mohutné erupce žhavotekutého  materiálu ze zemského pláště. Bylo vyvrženo

                                      1,3 mil km3 lávy a množství plynů do ovzduší. Bylo to geologické kataklysma.

                                      Tato  Dekánská katastrofa přispěla k jedné z největších evolucí na Zemi.

         63- 62 mil        KP-Náraz velkého kosmického tělesa do oblasti dnešního Yucatanu. Tato

                                       katastrofa spolu s Dekánskou katastrofou způsobila zánik 50% veškerého

                                       života na Zemi. Další skupina zvířat se už  lépe přizpůsobila  životu. Byli to

                                       savci.

                13 mil      KP- Vytvoření magnetické mřížky a Jeskyně stvoření.

           13-12 mil       KP- Vznik primátů.

                   9 mil     KP- První hominidé.

         2,5 -  2 mil      CL- Objevení rodu Homo několika druhů.

            1080000       KP-Příchod obyvatel z planety Cyrus. Jedná se o první lidské bytosti na planetě

                                       Zemi.

   700000-690000     KP- Změna polarity magnetických pólů na planetě Zemi. Zánik všech obyvatel z Cyrusu

                                       včetně hominidů.

   700000-650000      KP-Vznik země – ostrova Mu v místě dnešního Indického oceánu.

              620000      KP-Příchod bytostí z planety Uri.

              500000      KP- Příchod dalších mimozemšťanů z Cyrusu na Zemi.

              450000      KP-První návštěva bytostí ze souhvězdí Siria.

              410000      KP-první návštěva bytostí ze souhvězdí Plejády.

  390000-380000      KP-Vznik ostrova Gondwana.

  340000-330000      KP-Přemístění části bytostí na Zemi ze zaniklého Jantaru-Marsu.

              260000     CL- Předpokládaný první výskyt Homo sapiens v Africe

              250000     MT-Vzpoura Sirianů těžících zlato v Africe.

              250000     ZE a KP-Vědci-první lidská postava žila před 250000 lety. Ve skutečnosti byli

                                      prvními lidmi na planetě  Zemi mimozemšťané z planety Cyrus  před 1080000

                                      lety.

             240000       KP-První zkáza země – ostrova Mu.

             200000       KR-Vznik „Božského konceptu“ osetí planety Země Plejáďany.

200000-190000         EC-Počátek Atlantského období, vznik Atlantidy.

200000-190000         CL a KP -vznik nového druhu člověka Homo sapiens (člověk rozumný).

190000-180000         KP-vznik ostrovní celistvé pevniny Lemurie.

180000-170000         KP-Zánik ostrova Gondwana.

              180000       KP-Počátek osidlování Atlantidy.

              160000       CL- Potvrzený výskyt prvních Homo sapiens ve Východní Africe.

              120000       ZE- Objev prvních Homo Sapiens.

 

                                                                                    87

 

              105000       KP-První návštěva bytostí ze souhvězdí Orionu.

              102000       KR- Precese rovnodenosti

  100000 - 90000       KP- Zánik ostrovní celistvé pevniny Lemurie.

                90000       KR- Plejáďany byl vytvořen základ pro to, aby mohlo „odejít“ 16 druhů lidských

                                        bytostí, zůstal nakonec jen jeden druh.

                76000       KR- Precese rovnodenosti. Vznik katastrof sopečného, meteorického původu a navazující

                                        potopy, které vedly k postupnému vyhynutí zbylých nežádoucích druhů lidských bytostí.

                50000      KR- Precese rovnodenosti

                50700      EC-První zkáza Atlantidy vlivem používání chemických látek v době ničení

                                      divokých zvířat, pak zemětřesení a sopečné výbuchy. Stěhování lidí do oblasti

                                      Pyrenejí, do Střední a Jižní Ameriky,  Peru-Inkové.

                50000      KP-Rozšiřování Homo sapiens z Afriky do ostatních částí světa.

       40000-36000      CL a KP-Homo sapiens -  kromaňonec. Byli to  lovci a sběrači – velký skok

                                      kupředu, kulturní revoluce.

      37000-36000       KP-konec největší doby ledové.

      37000-36000       KP-Plejáďany vyvinutá kvantová bytost na Zemi.

                33000      KP-Vznikla „civilizace Lemurie“.

      40000-35000      KP-Vymírá Homo neandertalensis.

                24000      KR- precese rovnodenosti

                24000      EC- Druhá zkáza Atlantidy, která představovala potopení velkých ostrovů vlivem

                                       sopečné činnosti a elektrických bouřek, které přinesly potopu. Útěk obyvatel

                                       na území Kalifornie, Arizony a Nového Mexika a Maroka.

    30000- 10000       KR- Za toto období přišlo na Zemi 800 generací Plejaďanů, celkem 35 milionů

                                        bytostí, vzniklo  vědomí planety Země. Začala reinkarnace Lemuřanů jako

                                        zárodek  Starých duší.

   18000 - 17000       KP-Ukončení doby ledové, vzestup hladiny moří o 133 m, zvýšení prům. teploty o

                                       osm stupňů.

   17000 - 16000       KP-Dopad planetky do oblasti mexického zálivu.

   15000-  10000       KP-Velký počet zemětřesení vlivem jiného tlaku na zemský povrch.

    13000 – 5000       KR- Větší výskyt velkých meteoritů dopadajících na Zemi.

               10700      EC-Atlantida dosáhla prakticky na morální a duchovní dno.

   10490 - 10390       EC-Stavba velké pyramidy v Egyptě - faraón Džosér.

     10000 - 9000       KP- Přemístění části bytostí na Zemi před zánikem Faethónu,  zánik Faethónu.

               10000      EC- Příchod obyvatel na území And v Peru (země Og, Oz, On).

       9500 - 9400      KP-Zánik země Mu.

                 9000      KP- Příchod bytostí ze zaniklé planety Faethón (Hebrejci).

       9000 - 8900      EC- Třetí zkáza Atlantidy, stěhování obyvatel na území Egypta a Yucatanu-Mexiko.

                  8500     KP-Zánik velké části Lemurie, zůstaly jen ostrovní zbytky.

                  7500     CL-Založení Jericha, prvního opevněného města na světě.

          6800-6700     KP-Vznik Sfingy, vytesané do skály potomky Jantaranů z Atlantidy. Představuje

                                       jejich Božstvo.

                  5500     CL-Rozvíjí se první zavlažovací systém v Mezopotamii.

                  5050     KP-Velký náraz meteoritu, který způsobil posun zemské osy na stávající stav a

                                       potopy v mnoha oblastech Země (biblická potopa). Místem dopadu meteoritu

                                       je Sudbury v Kanadě a kráter má průměr 250 km.

                  3400     CL-První hliněné početní tabulky a první psané znaky Sumer.

        2300 - 2200      KP-Ukončení mise Jahveho a Elohimů na Zemi souvisící se záchranou části

                                       obyvatel Faethónu.

                  2750      CL-Začátek éry výstavby pyramid v Egyptě. Správný údaj je ale rok 10490.

         2000 -1950      MT-Počátek činnosti Jahweho a jeho mise na planetě Zemi.

                  1628      KP-Výbuch sopky na ostrově Théra – zpustošení ostrova Kréty a zánik minojské civilizace.

                  1500      CL-Doloženo zpracování kovů, Peru.

                    753      CL-Založení Říma.

                    606      CL-Babyloňané zničili Asyrii.

              330-325      MT-Ukončení činnosti Jahweho na planetě Zemi.

 

                                                                                    88

 

 

      Je jistě zajímavé, že velké celky, které byly sídlem velmi vyspělých lidských civilizací, ať už se jednalo o zemi Mu, Lemurii a Atlantidu, zanikly v rozpětí jednoho tisíce let, 9500-8500 let př.n.l..  Po další katastrofě, v podobě potopy na velkých částech dnešních kontinentů před 5050 lety, zmizelo velmi mnoho stop po těchto civilizacích, a také mnoho informací ve vědomí obyvatel, kteří přežili katastrofální povodně.  Tam kde zůstalo vědomí lidí téměř zachováno nebo hodně zachováno, tam vznikly nové civilizace, z nichž nejznámější je civilizace Sumerská, Starého Egypta, civilizace v Údolí Indu, minojská civilizace a později řecká civilizace. Byli to hlavně jejich vládcové, kteří byli nositelé tohoto vědomí i s jejich schopnostmi, které jsou předmětem mýtů, ale byly mnohdy skutečné.

 

      Moje poznání:

     Vysoká technická úroveň představuje možnost cestování v celé naší galaxii ve velmi krátkém čase. K tomu se používají vesmírné brány. Středně technická úroveň umožňuje cestování v celé galaxii, ale rychlost přesunu je pomalejší. Nízká technická úroveň je ta, kterou nyní poznáváme na Zemi. Umožňuje cesty v rámci sluneční soustavy.

     Všechny přesuny obyvatel z planet s nízkou technickou úrovní jsou prováděny jako záchranné akce za pomoci elohimů z planety Empharis Elohima.

 

Základní údaje k přímým návštěvám a působení mimozemšťanů na Zemi do roku 0 n. l.

 

Oblast // souhvězdí, planety, rasy

Sirius,

Nibiru

Orion 

Zéta

Plejády

 Alcyone

Faethón

Jantar

Cyrus M28 

Sagittarius

Uri

Země MU

C

 

B,H

 

B,C,H

Z

 

Lemurie (Havajské ostrovy)

 

 

H

 

 

 

 

Atlantida

C

C

 

B

B,C,H

 

 

Austrálie

 

C

 

 

 

 

Z,H

Oceánie–Melanésie, Mikronésie, Polynésie

 

C

 

B

C,H

Z,C

 

Dálný východ - bez Číny

Z,C

 

B,H

B

 

 

 

Čína

 

 

 

 

 

Z

 

Střední východ

 

B

B,H

B

C

Z

 

Blízký východ

C

C

 

B

B,C

C

Z,H

Egypt

C

B

 

B

 

 

 

Severní Afrika - mimo Egypt

 

 

B

B

 

 

 

Střední Afrika

Ce

B

 

 

C,H

Z,C

Z,H

Jižní Afrika

Ce

 

H

B

C,H

 

 

Východní Afrika

Ce

C

 

 

C,H

Z,C

 

Západní Afrika

 

 

H

B

C,H

 

Z,H

Velikonoční ostrov

 

 

 

 

 

 

H

Jižní Amerika – východní část

C

C

 

B

 

C

H

Jižní Amerika – západní část

C

 

 

 

C,H

C

H

Jižní Amerika – severní část

 

 

H

B

C,H

Z

H

Jižní Amerika – jižní část

Z,C

B

B,H

B

C,H

C

H

Střední Amerika

Z,C

 

B,H

 

 

 

 

Severní Amerika – jižní část

 

C

B,H

 

 

 

 

Severní Amerika – severní část

 

B

B,H

B

C,H

Z,C

Z

Severní Amerika –východní část

Z,C

B

 

 

 

 

 

Západní Evropa

C

 

 

B

H

C

 

Východní Evropa – bez Ruska

 

 

 

B

C,H

Z,C

 

Jižní Evropa

C

B

 

 

 

 

 

Severní Evropa

 

 

B,H

B

B,C,H

Z,C

 

Ruské území

 

 

 

B

 

 

 

počet osídlených oblastí

15

14

13

17

16

15

10

počet planet souhvězdí

2

3

1

1

1

1

1

z toho počet planet vzpurníků

1

1

 

 

 

1

1

původ delfínů, velryb

 

x

 

 

 

x

x

vznik potomků do současnosti

x

x

x

x

x

x

 

krevní skupina

A, B

A,B,0

AB, 0

0

A, B

A, 0

AB, 0

první návštěva planety

Země - tisíce let př.n.l.

 

450

 

105

 

410

 

9

 

340

 

1080

 

620

počet přišlých mimozemšťanů

1 tisíc

3 tis.

42 mil.

360 tis.

95 tisíc

90 tisíc

4 tis.

opakované návštěvy z planet

x

x

x

 

 

x

 

záchranné mise bytostí

 

 

 

x

x

 

x

bílá rasa -        B  4x

 

x

x

x

x

 

 

žlutá rasa -      Z  3x

x

 

 

 

 

x

x

červená rasa –C  4x

x

x

 

 

x

x

 

hnědá rasa -   H  3x

 

 

x

 

x

 

x

černá rasa -    Ce 1x

x

 

 

 

 

 

 

Dosažená technická úroveň

vysoká

nízká

vysoká

nízká

nízká

střední

vysoká

Dosažená duchovní sféra

4

5

3, 7

5 až 6

6

2 až 3

2

 

                                                                                    89

 

     Vznik a výskyt lidí různých ras a etnik

 

- Lidská rasa na planetě Zemi se vyvíjela v jedné linii. Touto linii byl člověk Homo Sapiens, černé pleti, a tito lidé byli vyvinutí na ostrově Gondwana. Byli to na počátku vývoje „otroci“ určeni k manuální práci.

 - Druhá část lidských bytostí jsou bytosti, které přicházely na planetu Zemi z jiných planet, a z nějakého důvodu zde zůstaly a začaly se rozmnožovat v místech svého usídlení. Tento příliv lidí - mimozemšťanů představoval až statisíce lidí z jednoho souhvězdí či planety. Tyto bytosti představovaly podle barvy kůže celkem 5 ras. Pak na základě migrace obyvatel se začali příslušníci jednotlivých etnik rozmnožovat mezi sebou navzájem. Těchto původních etnik bylo více než 20, které se rozmístily do 90 oblastí.

 

     Základní poznání:

     Všechny bytosti bílé, žluté, rudé, hnědé a černé rasy přišly na planetu Zemi z jiných planet. Původní lidští obyvatelé Země jsou černoši. Proto Adam byl muž a Eva žena černé pleti.

     Mezi planety naší sluneční soustavy nepatřil v minulosti Faethón, ale patříla tam planeta Nibiru (Nimiru), jak dovozuje Z. Sitchin (kniha 11) a opakuje M.Biglino (kniha 12). Tato planeta už není obydlena lidmi, ale stále existuje ve své celistvosti a je stále planetou naší sluneční soustavy.

     Židé jsou potomci obyvatel Faethónu. Jantarané jsou Germánským a Románským etnikem.

     Část popisovaných dějů v Bibli pochází z historie Sumerů, Babyloňanů a Asyřanů.

 

                                                                                ***

          Ad. 10 Pravděpodobnost tvrzení, že je „Evoluce svým vlastním tvůrcem“

 

     Nyní se budeme podrobněji zabývat možnou pravdivosti tvrzení, uvedených v knize „Evoluce svým vlastním tvůrcem“. To budu činit jen krátkým poznáním s odvolávkou na stránky tohoto textu, protože vše je dostatečně podrobně zdůvodněno výše.

 

     Nejdříve zopakujeme tvrzení, na kterých stojí Darwinova teorie.

 

     Evoluční teorie dle Charlese Darwina je založena na přírodním výběru, tedy přežití a množení jedinců lépe přizpůsobeným podmínkám, ve kterých žijí.

 

          1) Za hlavní faktory evoluce považuje Darwin proměnlivost, dědičnost a výběr. Všechny živé organismy mají především sklon k proměnlivosti a spontánně vytvářejí stále nové a rozdílné dědičné změny. Druhým architektem evoluce je výběr, který zajišťuje přežití a rozmnožení pouze těch nových vzniklých variant, které jsou v podmínkách prostředí schopné života.

 

                                                                                        90

 

     Lamarck i Darwin shodně předpokládali, že informace o změnách prostředí musí být nějakým způsobem přenesena do organismu.

     Podle lamarckismu jde o přenos přímý. Každá proměna organismu má automaticky adaptační povahu a není zapotřebí žádné další síly, jakou je u Darwina přírodní výběr. Lamarckismus je především teorie směrované, účelné proměnlivosti.

     Darwinova teorie je komplikovanější. Adaptace není přímočará, ale vzniká souhrou dvou oddělených procesů. Prvním činitelem je genetická proměnlivost, druhým je přírodní výběr. Každý z těchto procesů je poháněn odlišnými silami.

     Botanik Hugo de Vries usoudil z četných experimentů, že vývoj neprobíhá v podobě minimálních plynulých krůčků, jak se od Darwinových časů soudilo, ale náhlými skoky, které jsou dědičné a jež označil jako „mutace“.  

2) Darwinova teorie evoluce je založena na klíčových faktech a na závěrech z nich vyvozených. Ty přírodovědec Ernst Mayr shrnul následovně:

 • Každý druh je dostatečně hojný tak, že když všichni potomci přežijí a reprodukují se, populace bude růst. (fakt)
 • Navzdory pravidelným změnám zůstává populace zhruba stejně veliká. (fakt)
 • Zdroje, například potrava, jsou omezené a relativně stabilní v průběhu času. (fakt)
 • Boj o přežití přetrvává. (závěr)
 • Každý jednotlivec v populaci se liší od jiného. (fakt)
 • Mnoho těchto odchylek je dědičných. (fakt)
 • Jedinci málo přizpůsobení životnímu prostředí nemají šanci na přežití a rozmnožování; jedinci více přizpůsobení životnímu prostředí mají větší šanci na přežití, rozmnožování a předání dědičných rysů budoucím generacím, které vytváří proces přirozeného výběru. (závěr)
 • Tímto pomalým procesem se populace adaptují svému prostředí, tyto změny se v průběhu času akumulují a vytvářejí nové druhy. (závěr).

     Moje poznání:  Hlavní faktory Darwinismu jsou:

- Proměnlivost. Proměnlivost životních forem, druhů, mutací a variet je dán jedině „hravosti“ Tvořitelů a požadavky duší, protože mezi dušemi a Tvořiteli probíhá neustálá komunikace na kvantové úrovni. Proměnlivost není dána samovolnými postupy uvedenými v knize (1).  Příroda – Matka Země se nepodílí na tvorbě životních forem, ale podílí se na jejich eliminaci.

 

- Dědičnost.  Existuje biologická dědičnost, kdy potomci přebírají geny od svých rodičů a prarodičů. Ale u lidí je také v jejich DNA akášický záznam z neukončených karmických lekcí v minulých životech, které mohou podstatným způsobem ovlivnit celý život. Tento karmický tlak/tah, který se projevuje v životě jednotlivce, nesouvisí s biologickými rodiči.

     Každá lidská bytost má u sebe trvale nejméně dvě multidimenzionální bytosti, z nichž jedna působí jako ochránce a ochraňuje nás před událostmi, které by způsobily, že by se nemohl naplnit karmický plán a cíle života a jedna multidimenzionální bytost (tzv. Temný anděl) se naopak stará o to, aby se karmický plán naplnil, ve shodě s tím, jak dokážeme měnit naše karmické mezníky.

 

- Přírodní výběr: Každý živý organismus má ve svém podvědomí uložen pud „přežití“. Tento pud působí na rozhodnutí živočicha, zda bude „bojovat o záchranu“ nebo se dá na „útěk“. V tomto smyslu dochází k výběru druhů. Ale planeta Země sama také rozhoduje o tom, zda daný druh ještě přispívá k energii planety nebo ne.

- Vývoj jednotlivých druhů nevykazuje evoluční plynulost, ale ukazuje, že evoluce probíhala skoky, že docházelo k velkým změnám v množství druhů a mutací. Fosilní nálezy nedávají obraz o plynulém vývoji života na Zemi.

Toto moje poznání doplňují ještě dvěma výňatky z tohoto textu:

    Strana 45:  Působení Gaii (od Kryona)
     Pojďme k něčemu jinému. Život na vaší planetě a způsob, jakým byl stvořen, se stal kontroverzním, protože jsou ve vědě ti, kteří musí vše linearizovat. Darwin vám dal možnosti vyvíjejícího se životního systému (evoluce). Ukázal, jak to mohlo fungovat, možná, v biologii náhodného výběru po miliardy let, až se vytvořilo to, co máte teď. Nyní se ale pusťme do působení Gaii.
     Vědci se dívají na historii Země a začínají vidět něco pro jiné vědce velmi nepříjemného: může zde být vědomí, které stvořilo život. Přirozeně, věda nechce myslet tímto způsobem, protože 3D  myšlení v přímce vaší současné vědy nepřipouští pravidla mimo svůj naprosto konzistentní rámec. Skutečnou ironií je, že singulární konzistence vašich předsudků nepřipouští zaujatost Stvořitele. Může být vesmír zaujatý pro život? V této ironii je člověk zaujatý kvůli omezenému dimenzionálnímu myšlení a vesmír je zaujatý v lásce.

 

                                                                                    91


     Kontroverze je v tomto: historie Země ukazuje, že život na planetě byl tvořen a zanikal v průběhu čtyř miliard let. Začal a skončil - sám sebe vytvářel a sám zanikal stále znovu a znovu. Zatímco na život bylo dříve pohlíženo jako, že vznikl „navzdory všemu“ na planetě a pak už nikde ve vesmíru, nyní je vnímán jako něco, co vznikalo znovu a znovu!


    Strana 85:   Přiměřenost druhové eliminace  (od Kryona)

     A nyní přicházejí lidé, kteří vidí příchody a odchody živých tvorů a chtějí je všechny zachránit – všechny druhy, které existují. V jejich lineárním myšlení musí všechny druhy zůstat a existovat, protože se tu právě teď nacházejí. Atributem Gaii však je jejich eliminace, zredukování počtů, aby se vytvořil prostor pro nové druhy. Právě jsem vám předal zákonitosti toho, proč druhy přicházejí a odcházejí. Je to přiměřené a je to přirozený budující proces pro nové druhy.

 

     Další některá tvrzení v knize (1):   

                                                                                                                                        

     3) Již Charles Darwin v jednom dopise z roku 1871 poznamenal, že „v malé teplé louži plné chemických látek mohlo sluneční záření vyvolat reakce nezbytné ke zrození primitivní formy života“.

 

     4) V mořích měla vzniknout primární „polévka“ obsahující několika procentní koncentraci aminokyselin. V současné době převažuje hypotéza, že právě v této „prapolévce“ vznikla první živá buňka.

 

     Moje poznání: Takový primitivní způsob vzniku života odporuje v obou případech pravděpodobnosti vzniku života. Jedinou možností je tvůrčí činnost Stvořitele a Tvořitelů. Součástí života každé životní formy je duše, která oživuje hmotu na životní formu. Bez inkarnované duše život v žádné formě, druhu, mutaci ani varietě nemůže vzniknout.

 

        Argumenty proti samovolnému vzniku života jsou obsaženy zejména v kapitole:

     - Pravděpodobnost vzniku života str. 8

     - Vznik života a význam duší str. 16

     - Dokončení cesty duše str. 24

     - Boží trojjedinost str. 26, lidská trojjedinost str. 28

 

                                                                                    ***

 

     5) Z jediného oplozeného vajíčka živočicha vznikne obrovské množství buněk, kterých je u člověka asi 1014 (100 bilionů). Z nich jsou složeny všechny struktury a systémy těla. A všechno to funguje. Jak je vůbec možné, že desítky a stovky různých typů sobě nepodobných buněk (kosterních, svalových, jaterních, nervových atd.) si nesou a udržují stejnou genetickou informaci a přitom se chovají a formují tak rozdílně? To je ústřední otázka embryologie a biologie vůbec. Odpověď je třeba hledat v informačních tocích mezi geny a buňkami a v komunikaci mezi buňkami navzájem.

     Procesem diferenciace a specializace přizpůsobují buňky svou stavbu určité pozici a vykonávání jí odpovídající funkce. Všechny buňky téhož organismu jsou vybaveny kompletní sadou genů, v níž jsou zakódovány základní vlastnosti a vlohy daného organismu. Realizují se ovšem jen některé z nich, a to podle pozice buňky v těle organismu a komunikace se sousedními buňkami. Každá buňka pracuje pro jiné buňky a pro organismus jako celek. V různých buňkách se však aktivují jen některé geny. Původní univerzální embryonální buňky postupně realizují selektivní genetickou informaci a tím se začínají odlišovat jak od původních kmenových buněk, z nichž vznikly, tak od sebe navzájem.

     V embryogenezi mají prvořadou roli celostnost, poziční informace, gradienty, atraktory a morfogenetická pole.

 

      Moje poznání: Vysvětlení toho, že se buňky chovají tak rozdílně při stejné genetické informaci spočívá v tom a jen   v tom, že biologická část DNA je velmi podrobně řízená skrze kvantovou část DNA. Ta obsahuje všechny potřebné instrukce pro dělení a vznik různých buněk, tak jak to vyžaduje např. morula – první vývojové stadium vajíčka živočichů, dále blastula a gastrula a nakonec vznik a vývoj plodu.  Při vývoji plodu záleží dokonce i na hodinách, aby pořadí vývoje různých částí orgánů se projevilo ve zcela zdravém vývoji celého plodu.

     Poziční informace, atraktory  ani gradienty  nemohou zajistit toto chování buněk.

 

     Argumenty pro správné chování buněk jsou obsaženy zejména v kapitole:

     - Kryon Dvanáct vrstev DNA str. 58

     - Kryon Devátá léčící vrstva DNA str. 71

 

                                                                                      92

 

     Toto moje poznání doplňuji o výňatek z kapitoly  „Devátá léčící vrstva DNA“ od Kryona:

 

     Str. 72 Přehlídka buněčných struktur

     Když v lineárním chemickém stavu smícháte nějaké dvě chemikálie, nastane reakce, které chcete dosáhnout. V multidimenzionálním stavu dáváte jemné instrukce. Chci vám ukázat buněčné struktury. Chci vám ukázat podání ruky.

     Představte si buněčnou strukturu – je krásná a má uhlazený vzor. Buněčná struktura se, stejně jako DNA, skládá ze dvou částí. Jedna část je lineární, druhá multidimenzionální. Podívejte se na ni pod mikroskopem a uvidíte jen lineární, chemickou část. Neuvidíte multidimenzionální, neviditelnou část, i když je stejně reálná jako vaše 3D. Je skutečná jako celá chemie. Můžete ji vidět, jen když máte multidimenzionální mikroskop. Není esoterická, je skutečná. Je to překrásná buněčná struktura, která existuje v mnoha dimenzích.  

     Teď se podívejte na jednoduchý diagram, který znázorňuje, jak pracují buňky. Podívejte se na způsob, jak se navzájem přitahují. Jsou inteligentní. Ve skutečnosti jsou tam věci, které jsem vám neukázal. Je tam množství otvorů a vyvýšených částí, které vytvářejí jamky. Jedna buňka hledá druhou buňku, a když k sobě pasují jako zámek a klíč, spojí se a rozdělí s použitím systémových informací, které jim dají informace o výtvoru. Takto vytvoří chemii života. Jsou připravené rozdělit se, regenerovat. Vidí navzájem svoje polaritní vzory.


      Str. 72 Jak to funguje
     Drazí, existuje jedna multidimenzionální vlastnost, která se jmenuje magnetismus, a já jsem jen náhodou Mistrem Magnetismu. Pravděpodobně si myslíte, že informace o magnetismu se týkaly Země. Ne. Je to o DNA. Buňky jsou magnetické – nejen magnetické, ony jsou komplexně magnetické. Každá jedna. Biologie díky tomu kvete. Jedna buňka vidí magnetický vzor druhé a jako zámek a klíč zapadnou do sebe. Vědí, co dělat.

     Přiblížím vám běžný scénář. Okolo jde virus, moudrý, magnetický! Virus je též biologie a je též multidimen-zionální. A má i DNA. O tom nikdy nepochybujte. Má i program a inteligenci. Ve svém jádru má pud sebezáchovy přesně jako vy. Sledujte: připojí se šikovně k buňce. Jak? Tak, že napodobí magnetismus zdravé buňky, která tam patří! Je šikovný a moudrý.

     Hostitelská buňka je lstí přinucena k tomuto podání rukou a tím pádem se spojí. Najednou je virus vevnitř. Je v systému a může se začít rozvíjet a replikovat. Teď si povíme, jak vypadá 3D reakce těla. Jakmile jsou buňky spojené, chemie buňky ví, že byla oklamána. Když je virus vevnitř, nemůže se už nadále přetvařovat. Tak hostitelská buňka pošle pro pomoc. Tu přichází armáda! Obrovské buňky bílých krvinek, navržené na boj s nemocemi a zabíjení vetřelců, se hrnou dovnitř. Bílé krvinky dorazí ve skupině. Přijdou tam, ale virus je pro ně zcela neviditelný! Nedokáží ho vidět, protože napodobuje normální buněčnou strukturu pomocí magnetismu, který dokáže duplikovat. Bílé krvinky nevědí, co dělat! Dostaly signál, že něco není v pořádku, ale nedokáží odhalit nepřítele.

     Uvedený scénář poukazuje na to, že je něco špatně v tom, jak tělo pracuje. Teď vám ten příběh dopovím. Najednou přichází interdimenzionální soubor informací. Možná jste vy oslovili mřížku – své vlastní kvantové pole – systém navržený tak, že s ním můžete projít procesem krok po kroku. Nebo možná vibrujete na dost vysoké úrovni a tak to nepotřebujete dělat. Můžete přímo hovořit ke svým buňkám bez jakékoliv 3D struktury. To je dobře. Dělají to všichni Mistři na planetě. Ale možná došlo k multidimenzionálnímu zásahu a inteligentní DNA dostala instrukce. To je to, co dnes chybí, i když lidé velmi dlouho vědí, jak se to dělá.

 

     Teď si zopakujme celý příběh. Máme buňku, celkově zdravou, připravenou na podání si ruky při dělení. Přichází virus, přesně jako předtím. Ale tentokrát máme dodatečnou informaci od DNA. Hostitelská buňka teď dokáže virus vidět! Dostala informaci, která říká: „Když vidíš přicházet virus, změň svůj magnetický vzor.“ Virus přijde k buňce jako předtím, ale tentokrát tam není žádný zámek a klíč. Tentokrát nenastává žádné podání rukou za účelem dělení. Buňka křičí na bílé krvinky. Ty opět přicházejí, ale tentokrát dokáží virus vidět, protože nebyl schopný dostat se do hostitelské buňky. Okamžitě ho zničí.

     To ale není všechno. Jak vidíte, DNA je inteligentní. Je kvantová a proto odešle signál systému. Devátá léčící vrstva předstoupí a změní magnetismus 100 bilionů kousků a částí Lidského těla; kompletní systémové instrukce DNA najednou změní. Virus nemá žádnou šanci. Celé tělo to ví.

 

     Devátá vrstva je vaší nejlepší obranou proti většině agresivních nemocí známých lidstvu, dokonce i těch „nevyléčitelných.“ Interdimenzionální síla přepsala program, který umožňuje buňkám bránit se.

 

      Rakovina je agresivní a oklame tělo tak, aby ji přijalo. Tělo ji nevnímá jako růst porušující rovnováhu. Dokonce ani nepošle pro pomoc. Pravdou je, že Devátá vrstva je navržená tak, aby ji viděla a zastavila. Ale bez souboru nových instrukcí pro existující DNA to nefunguje. Je potřebné, aby se do procesu zapojilo lidské vědomí. Slyšeli jste už o spontánním vyléčení se? Byli byste si někdy mysleli, že vám povím, jak je to možné? Není to žádná záhada. Lidská Bytost přepíše instrukce do DNA!

 

                                                                                    93

 

     Jak vytvoříte nový vzor buněčné tkáně? Tak, že změníte magnetickou strukturu. Existují systémové instrukce, které odevzdáte buněčné struktuře na vytvoření nové tkáně, jaké jste nikdy předtím neměli. Říkal jsem vám o tom už mnohokrát a dnes to tu máme zas. Přijde den, kdy vám opět doroste noha nebo ruka. Jak? Všechno, co potřebujete, je dát DNA nové systémové instrukce. Staré instrukce říkají, že se to dá udělat pouze v děloze. Změňte instrukce!

 

                                                                                    ***

 

     6) Tak se v embryu setkávají a protkávají genetické informační toky ve třech vrstvách. Na molekulární, buněčné a tkáňové. Právě na úrovni buněčné a tkáňové se vynořují funkce, které z primární sekvence genů nejsou přímo dosažitelné a vysvětlitelné.

    Také poziční informace je pouze jedním druhem komunikace mezi buňkami. Nemalý význam mají signály mezi skupinami buněk, někdy označované jako „indukce“. V blastogenezi ani v raném stadiu embrya není nic, co by centrálně řídilo vývoj rodícího se organismu. Neexistuje žádná centrální buňka, která by na principech hierarchické organizace řídila buňky další a ty zase větve buněk podřízených. Většina buněk se přímo či nepřímo demokraticky podílí na rozhodování o tom, které buňky budou čteny, jak budou interpretovány v aktuálním kontextu a jak se budování buněčných struktur uplatní. Všechny buňky mají stejnou genetickou informaci, stejnou sadu genů pro úplného živočicha. Rozdíly vznikají teprve vzájemnou komunikací a migrací buněk.

 

     Moje poznání:  Zde autor knihy (1)  uvádí, „že v raném stadiu embrya není nic, co by centrálně řídilo vývoj rodícího se organismu. Neexistuje žádná centrální buňka, která by na principech hierarchické organizace řídila buňky další a ty zase větve buněk podřízených“. Tvrzení ve druhé větě je správné, protože neexistuje žádná řídící centrální buňka. Ale vývoj embrya je centrálně řízen skrze kvantovou část DNA. Buňky se proto ani přímo ani nepřímo nepodílí na rozhodování, jak se na budování buněčných struktur uplatní. Veškerá komunikace s buňkami probíhá jen skrze DNA.

     To, co bylo řečeno u předchozího tvrzení v mém poznání, platí i v tomto případě.

 

     7) Svět ani život nevznikly „náhodou“. Vznikaly po miliardy let pokračujícím procesem spontánní organizace. Nemusela jim při tom asistovat žádná nepřirozená či nadpřirozená síla, ale ani náhoda v matematickém či vulgárním smyslu. Mnohem pravděpodobněji jde o stochastický Markovův řetězec, v němž jsou hranice náhodné volby na každém kroku zužovány volbami v kroku předchozím.

 

     Moje poznání: Svět opravdu nevznikl náhodou. Vznikal po miliardy let procesem, který byl řízen Stvořitelem, Tvořiteli a také Matkou Země. Z hlediska pravděpodobnosti nemohly vzniknout ani jednoduché živé organismy, natož organismus člověka. Životní formy jsou spojeny s dušemi a duše jsou stvořeny Stvořitelem. Bez Tvůrčí činnosti Boha Stvořitele a ostatních Tvořitelů, bez Božího plánu, by nemohl vzniknout ani hmotný vesmír ani žádný život.

 

                                                                                    ***

 

     8) Všechny vlastností živých bytostí tedy spočívají na souhře dědičného základu a selekčního vlivu prostředí. To jsou dvě hnací síly evoluce.

 

     Moje poznání: Vlastnosti živých bytostí spočívají na dědičném – biologickém základu, v průběhu života také na vlivu prostředí. Ale velký vliv u člověka sehrávají karmy – nedokončené lekce z minulých životů, které zásadním způsobem ovlivňují jak psychiku, tak možné změny v organismu v průběhu celého života, které jsou někdy nesrovnatelné s biologickým dědictvím. Tím vznikají různé variety. Zde neustále dochází ke komunikaci Stvořitele, Tvořitelů a duší s Duchem, aby byl zajištěn potřebný i jemný evoluční vývoj.

 

     Argumenty jsou obsaženy v kapitolách:

     - Vznik a význam duší str. 16

    - Evoluce duší str. 16

                                                                                     ***

 

                                                                                    94

 

     9) Nesmírný rozsah a diverzita světa bakterií, obrovská variabilita říše rostlinné i živočišné, to vše svědčí spíše o bezradnosti, hledání, improvizování, o nedostatku cíle, plánu a účelu. „Inteligentní designér“ pracuje nepříliš inteligentní metodou pokusu a omylu.

 

     Moje poznání: Nesmírný rozsah a diverzita živých forem se projevovala a projevuje na základě „hravosti“ Tvořitelů a v činnosti Matky Země pro oblast flóry, které byly vedeny snahou po co největším rozhojněním života. V této činnosti se projevovaly  i tvůrčí chyby Tvořitelů i Matky země,  které vedly zase k zániku nedokonalé variety a vytvoření variety dokonalejší. Zánik některých druhů spočíval i v přání Matky Země na zredukování počtu druhů a vytvoření prostoru pro nové druhy.

    

    Strana 78:   Přiměřenost druhové eliminace  (od Kryona)

     A nyní přicházejí lidé, kteří vidí příchody a odchody živých tvorů a chtějí je všechny zachránit – všechny druhy, které existují. V jejich lineárním myšlení musí všechny druhy zůstat a existovat, protože se tu právě teď nacházejí. Atributem Gaii však je jejich eliminace, zredukování počtů, aby se vytvořil prostor pro nové druhy. Právě jsem vám předal zákonitosti toho, proč druhy přicházejí a odcházejí. Je to přiměřené a je to přirozený budující proces pro nové druhy.

                                                                                    ***

 

     10) Člověk nebyl stvořen záměrným plánem, ať už bychom takové záměry přisuzovali nadpřirozeným silám, či samotné přírodě. Je výsledkem samoorganizace propojených nelineárních toků, které postrádají tvůrčí vizi. V tomto procesu spontánní organizace se objevilo a bylo použito mnoho zdánlivě „lidských“ vlastností a vzorců chování, které již byly v izolované podobě využity napříč živočišnou říší miliony let před příchodem člověka.

 

     Moje poznání: Právě člověk byl stvořen záměrným Božím plánem, aby skrze lidstvo mohl Bůh prožívat to, čím je. Člověk je ve svém vývoji na vrcholné příčce Božího evolučního vývoje. Aby to mohl Bůh prožívat, musela vzniknout trojjediná bytost.

     Boží evoluce pracuje jednak jako klidný evoluční vývoj, kde se postupně živé organismy přizpůsobují měnícím se životním podmínkám. Ale vše se děje pod vlivem Tvořitelů, kteří zajišťují potřebné změny skrze kvantovou část jejich DNA.

     V případě velkých změn v přírodním prostředí (meteority, sopečná činnost, pohyb zemských ker, doby ledové atd.) dochází k evolucí skokové. Například se jedná o vymizení ještěrů před cca 65 mil. lety a ke vzniku savců. Také zde se jedná jen a jen o tvůrčí činnost Tvořitelů. Další skokovou evolucí bylo např. uplatnění fotosyntézy v zelených rostlinách, při níž z vody a oxidu uhličitého vznikají v rostlinách za pomoci sluneční energie energeticky bohaté sacharidy. Přitom se spotřebovává uhlík z ovzduší a odpadní látkou rostlin se stává kyslík, který je potřebný pro živočišnou říši.

 

      Argumenty jsou obsažené zejména v kapitolách:

     - Boží trojjedinost str. 26, lidská trojjedinost str. 28, 

     -Stvoření člověka str. 78

     - Historie vzniku člověka str. 82

    

     11) Jednou z podivuhodných vlastností informace je to, že se může beze zbytku ztratit, nenávratně zmizet. Nenajdeme u ní nic podobného jako v případě hmoty a energie, kde platí zákon zachování. Žádný „zákon zachování informace „ neplatí.

 

     Moje poznání: Nic co se stalo jednou součástí vědomí, na jakékoliv úrovní,  není ztraceno. Vše je zapsáno v informačním poli vědomí příslušné bytosti, planety Země, galaxie a také v příslušných akášických záznamech. Tyto informace jsou přístupné pro interdimenzionální bytosti v celé hierarchii. K nám nejbližší interdimenzionální bytost je naše Vyšší Já. Žádná informace se nemůže ztratit! Pro nás lineární bytosti ve 4D se to ale může tak jevit a přístup k informaci je na této úrovni nemožný.

 

     12) Pole představuje stav napětí ve vymezeném prostoru, který je nosičem komunikace a interakce mezi prvky pole; identita komponent je potlačena a v jejich chování převažuje celostnost.

     Pole se tak přestává skládat z „korpuskulí“, ale vzhledem k nelokalitě a koherenci se projevuje jako celek. Impulzem pro jeho zavedení do biologie byla záhada pozorovaná ve vývoji embrya a v regeneraci mnohobuněčných organismů: jak vysvětlit, že nediferencované kmenové buňky, z nichž každá má naprosto identickou informaci, se v průběhu morfo-geneze ubírají zcela různými směry. Je to jako s kapkou vody na rozvodí. Co způsobí, že ze stejných buněk se v jednom případě vytvoří kostra, v druhém pokožka, ve třetím játra, v dalším oko. Odpověď byla nalezena v poziční informaci, kterou získává kmenová buňka od svých sousedů v morfogenetickém poli. Prostorovou informaci pak poskytují zejména rozdíly v koncentraci chemických gradientů.

 

                                                                                    95

 

     Moje poznání: Všechny informace resp. informační energie vytváří pole. Ale pole samo o sobě je pouze zdrojem informací. Samo o sobě nevytváří preference jednotlivých prvků pole. To, že kmenová buňka vytváří různé druhy buněk tkání a tělních orgánů není zásluhou poziční – prostorové informace, ale pouze kvantové části DNA.

     Jsme doslova proložení soustavou různých polí – gravitačním, magnetickým, elektromagnetickým. Naše tělo pracuje na kvantové úrovni, naše duše obsahuje informační pole, naše mysl představuje morfogenetické pole.   

    Magnetismus Země propojuje vlivem indukce mnoho polí a mění je.

 

     Co je velmi důležité je to, že naše vědomí je kvantové a tudíž dokáže na základě čistého záměru působit na kvantové pole DNA nebo také na kvantové částice, protože ty se chovají tak, jak chce pozorovatel. Částice se může projevit buď jako částice nebo jako vlna. Částice je inteligentní a ví jaký je záměr pozorovatele. Je to vědomí a myšlenka, která dokáže ovládat hmotu. Kvantový stav nemá ani čas ani místo.

 

     Bůh stvořil člověka na počátku jako dokonalou trojjedinou lidskou bytost vybavenou:

 

- Dokonalým hmotným tělem, které slouží jako nástroj pro mysl a duši s Duchem. Tělo je opatřeno mimo jiné mozkem a nervovými systémy, které zpracovávají všechny informace přicházející skrze smyslové receptory.  Mozek je procesor, transformátor energií přicházející jako podněty skrze receptory jednotlivých smyslů a skrze DNA. Komunikuje s myslí a s DNA.  Náš mozek je elektronický motor, je to spojení vedení, je to biologie, která poslouchá pokyny ze všech oblastí vědomí, které je v naší DNA.  Rozum je činnost mozku a neuronové sítě. Jeho projevem je také ego a inteligence. Ego spojené s rozumem převažuje ego spojené s mysli.

 

- Mysli, představující  morfologické pole; je to energie myšlenek. Úroveň mysli vytváří osobnost člověka. Mysl je zodpovědná za tvorbu myšlenek a myšlenky jsou tvůrčím aktem. Proto mají myšlenky své následky a důsledky z hlediska působení karmy. Také inteligence člověka (a jeho mozku) je projevem mysli.

 

- Duší, která je energii Života, zahrnující v sobě Ducha – Boží jiskru – Vyšší Já, akášické záznamy, informační pole podvědomí, vědomí, nadvědomí, čakry, auru, karmický plán – scénář a karmické mezníky a kvantovou část DNA.

 

- Jádrem existence našeho bytí je DNA, která je obsažena v každé buňce. DNA obsahuje lineární 3D část, cca 8%, která tvoří geny, a kvantovou část, která představuje cca 92 % a řídí prvých 8%. Věda objevila dosud cca 41000 genů kódovaných na bílkoviny. Lidský genom obsahuje cca 3 miliardy chemických bází. Lidské tělo obsahuje cca 100 bilionů molekul DNA a každá je stejná.

 

- Celé lidské tělo je řízeno skrze DNA, které má lineární –biologickou část a kvantovou část, která řídí biologickou část. Činnost našeho DNA je však závislá na stavu vědomí celého lidstva, a to je na úrovni cca 30%, takže naše DNA zatím nefunguje tak, jak bylo pro nás stvořeno. V souvislosti s novou energii, která přichází na planetu Zemi po roce 2002 se bude měnit i vědomí lidstva a tím také činnost DNA. Už změna na 40% bude představovat velký pokrok.

- DNA můžeme ovlivnit skrze lidské vědomí a čistý záměr – myšlenku.

 

- Lidské tělo má imunitní systém, který slouží k jeho ochraně před antigeny, ale nepracuje dostatečně dobře, protože je závislý na činnosti DNA, a DNA pracuje na cca 30%.

 

- Bůh Stvořitel nás vybavil také dalším „mozkem“, o kterém lékařská věda neví a tato část má název innate- vrozená moudrost těla. Innate je kvantová a tudíž s ním můžeme komunikovat a žádat o informace o stavu našeho těla, vhodnosti přijímaných potravin a nápojů a také o léčení lidských orgánů a tkání. Také zde komunikace probíhá na základě kvantového pole našeho vědomí a čistého záměru – myšlenky.

 

- Skrze magnetické pole j e každý z nás propojený s planetou Země, s naším planetárním systémem, s vědomím lidstva. Duchovní pokrok lidstva založený na míru, lásce, soucitu, pochopení toho, co jsme jako lidé, pochopení toho, že planeta Země je „živá bytost“ může přinést jednak zkvalitnění a prodloužení života, jednak vynálezy, které jsou připraveny pro lidstvo po dosažení určitého stupně vědomí.

 

                                                                                    ***

                                                                                    96

 

       V knize (1) nejsou zmíněny nejmenší částečky hmoty – superstruny, jako elegantní způsob řízení hmoty skrze Boží mysl a mysl všech Tvořitelů. Zde uvádím pro úplnost alespoň výňatek z mého textu “Superstruny“.

 

          SUPERSTRUNY

 

          Ve Stvoření existují 2 základní druhy superstrun. Jsou základem duality celého Stvoření – hmoty a řízení

    evoluce.

         Pro jejich odlišení nazývám v tomto textu superstruny, které souvisí s hmotou jako superstruny M a ty, které

    souvisí s řízením procesů, jako superstruny C. Superstruny M tvoří určitý protipól k tomu, co představují

    superstruny C. Zatímco superstruny M jsou základními kameny hmoty, superstruny C představují základní

    řídící jednotku ve vesmírném DNA.

         Se superstrunami velmi úzce souvisí magnetismus. Pro tento účel bychom mohli říci, že magnetismus je vlastnost

    časoprostoru, která umožňuje řízení všech procesů probíhajících na kvantové úrovni. Základem je elektro-

    magnetická indukce.

 

          Superstruny M

 

          Co říká věda o strunách - superstrunách

     Existují „struny“, také pojmenované jako „superstruny“, tak, jak jsou popisovány některými vědci. Tyto struny jsou základními stavebními kameny hmoty. Existuje pět konzistentních, ale vzájemně se lišících teorií superstrun, které se opírají o 10 prostorových a 1 časový rozměr. Existuje  bosonová teorie, která se opírá o 26 prostorových rozměrů a 1 časový rozměr.

     Superstrunová teorie považuje struny za jednorozměrné objekty. Tato teorie se nezmiňuje o tom, z čeho jsou superstruny složeny.

 

    Co říká Bůh v knize „Bůh, na kterého čekáme?“ autora N.D.Walsche

 

     Z téže knihy uvádím část textu, ve kterém hovoří Bůh k autorovi knihy o mysli, myšlenkách:

„Už dříve jsem ti říkal, že celý vesmír se skládá z jediné věci, která se chová různě. Vědci dnes tuto jedinou věc nazývají základní životní energií, která se projevuje jako nepatrné „superstruny“ vibrující rozdílnými rychlostmi. Variace těchto rychlostí působí variace ve hmotě, která utváří všechny věci ve vesmíru.

     Také jsem říkal, že i ty jsi z téže hmoty. Teď, když to víš, a když víš, že tahle „hmota“ se chová různě v závislosti na různých vibracích oněch superstrun, stačí už poznat jen jedinou věc, a to jak rozvibrovat superstruny podle vlastního přání, a pak budeš schopen stvořit v hmotném světě to, po čem zatoužíš.

     Rychlost a vzorec vibrací těchto strun vytvářejí konkrétní hmotné manifestace.

     To, co si myslíš, to, co říkáš, a to, co děláš, vysílá ze středu tvé existence „vibraci“. Myšlenky nejsou nic jiného než vibrace. Slova jsou vibrace tvých hlasivek. A činy jsou vibrace celého těla.

     Tyto vibrace se skládají do určitých vzorců a nabývají určitých frekvencí a tyto fluktuace vytvářejí určité poruchy v energetickém poli, kterým je život. Tyto poruchy nejsou nic jiného, než pohyby neviditelných superstrun, a právě proměnlivost oněch vibrací stojí za proměnlivosti hmoty.

     Změny v energetickém poli uvnitř a kolem tebe vytvářejí nové lokalizované fluktuace ve větším časoprostorovém kontinuu, v jehož rámci existuješ, a to vytváří nové hmotné vlivy na tvůj život.

     Pozitivní myšlenky, slova a činy vytvářejí ve vibracích superstrun, anebo v energetických vzorcích života, pozitivní a blahodárné frekvence.

     Možná by ses divil, kolik z toho, co jsem právě řekl, by vědcům dávalo smysl.“

 

     Moje poznání:

     Superstruny M mají tvar vibrujícího prstence. Při jeho pohybu v magnetickém poli vzniká v prstenci velmi malý elektrický proud. Superstruny jsou jako prstence dvojrozměrné.

     Superstruny M jsou složeny z tauonů jang. Ze strun se skládají horní a dolní kvark. Existuje pouze jeden druh superstrun M.

     Energie tao = reliktní energie je projevem tauonů jang a spolu s kyslíkem a potravou je energií čchi. Energie tao dodává potřebnou energii pro zabezpečení pulzace protonů a neutronů v jádrech atomů a pro pohyb elektronů na potřebných orbitalech. Energie tauonů jin souvisí s rostlinou říší.

     Tauony jang mají duální charakter. Představují při určitých vibracích „reliktní“ energii nebo hmotu v podobě superstrun M.

 

                                                                                    97

 

          Superstruny C

          Moje poznání:

          Všechno co je ve Vesmíru má svou DNA, tedy jak živá příroda tak i to, čemu říkáme neživá příroda.

     Základní řídící jednotkou Vesmíru jsou superstruny C, které představují „vlákna DNA“. DNA je kvantové a kromě

     jedné lineární biologické vrstvy – šroubovice, obsahuje dalších 11 kvantových vrstev, které řídí vrstvu biologickou.  

    Tato „vlákna“ nemají ale lineární tvar, nýbrž tvar uzavřené smyčky - prstence. Tyto superstruny jsou tedy základní

    řídící jednotkou pro řízení jednotlivých kvantových polí DNA, které ve Vesmíru existují a jsou součástí vesmírného

    evolučního systému.

          Vzhledem k tomu, že se tato „vlákna“ nachází například v magnetickém poli Země, indukuje se v nich slabý

      elektrický proud, který je na úrovni jedné smyčky DNA našimi přístroji neměřitelný.  Indukovaný elektrický proud

     v každé smyčce DNA způsobuje ve svém součtu, že naše lidské pole DNA vyzařuje světlo, které má hebrejský název

     Merkaba.

          DNA je naše osobní kvantové pole. Na toto pole působí další kvantová pole v našem Vesmíru, především

     magnetické pole planety Země, planetární krystalická mřížka a kvantové pole našeho vědomí.

 

            Lidské vědomí představuje informační pole a má 3 části:

 1. Je to dle channelingu pojem vědomí přežití. To odpovídá také pojmu podvědomí. Vedení přebírá mozek a všechny procesy v těle probíhají automaticky, nezávisle na lidské vůli.
 2. Je to dle channelingu pojem vrozené vědomí – innate. To odpovídá pojmu vědomí. Zde se nachází všechny znalosti, zkušenosti a dovednosti ze současného života.
 3. Je to nadvědomí – zde se nachází všechny informace o našich minulých životech a o všem, co s nimi souvisí.

 

     Lidské bytosti mají mimo jiné devět aspektů, devět energií, které se nacházejí ve třech skupinách a po třech aspektech. Je to lidská skupina, skupina duchovní a podpůrná skupina. Ve všech třech skupinách se nachází Vyšší Já a v lidské skupině také lidské vědomí, které je součástí DNA a innate – vrozené moudrosti těla.

     Lidský mozek je dokonalý transformátor a procesor i kalkulátor, vnímá skrze smysly a reaguje na podněty určitým způsobem.

     Mozek ale neví nic o tom, co se děje v našich buňkách nebo v našem emocionálním těle. Může posílat signály k řízení našeho těla, ale je slepý k tomu, co se děje potom. Dá se lehce zmást. Mozek není napojený na buněčnou strukturu. Ale innate je.

     Innate je inteligence hmotného těla,  innate je vrozená moudrost lidského hmotného těla. Innate ví o celém našem systému. Je právě tak „inteligentní“ jako náš mozek, ale jinak.

     Innate je také kompletně vyladěná na kvantové části naší DNA, které vědí vše o našem duchovním a buněčném vývoji. Innate si podává ruku s naším Vyšším Já na všech třech úrovních lidské skupiny. Je to naše lidské tělo a je spojeno se vším.

 

     Náš mozek není „napojený“.  Prostřednictvím mozku nikdy nedostaneme signál o počátku určitých nemocí, s výjimkou bolestí a nepohodlí. Ale innate o tom ví od první chvíle, kdy se to stane. Innate ví od první chvíle, když to vstoupí do těla, protože bílé krvinky jdou na místa, kde musí bojovat a celý imunitní systém je v pozoru! Ale na úrovni mozku o tom nemáme ani tušení, protože mozek dělá to, co vždycky – počítá a vzpomíná. Odvádí velmi špatnou práci v tom, aby nám pomohl přežít.

     Innate není v našem mozku, ale je v každé buňce našeho těla, je v každé molekule naší DNA.

 

     Počet a různost superstrun C

            Celkový počet druhů superstrun C ve hmotném Vesmíru představuje 24 druhů. Dvanáct druhů je určeno

      pro tzv. živou přírodu, pro faunu a dvanáct druhů je určeno pro neživou přírodu – floru a nerosty. V astrálu

      je používáno šest druhů superstrun C. Celkem je tedy 30 různých druhů superstrun. Základem superstrun C

      jsou elektrony.

           Superstruny C se od sebe liší frekvencí a melodií.

 

      Existence superstrun C má spojitost s hudbou v tom smyslu, že počet strun odpovídá chromatické stupnici, obsahující 12 tónů a pultónů. Takže počet strun není 11, ale dvanáct. Existuje ale 11 membrán-brán, které spojují 12 strun.

       Pomocí superstrun C se mění částice na subatomární úrovni. Celé stvoření je také řízeno prostřednictvím melodií, které jsou různé pro různé atomární částice a vesmírné objekty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

       Náš vesmír je řízen vesmírným počítačem. Počítačový program je založen na superstrunách, na posvátné geometrii a na chemii. Působí přes kvantové „Superpole“, skrze které jsou ovládána a řízena jednotlivá energetická a informační kvantová pole. Je to obdoba DNA v lidském těle v celé její lineární i kvantové podobě.

        V makrokosmu i mikrokosmu platí „jak nahoře, tak dole“.

 

                                                                                       ***

        Příloha:

      Je velmi obtížné vybrat z více jak sto channelingů od Kryona jen několik, protože všechny postupně přináší mnoho nových informací, ale na závěr připojuji alespoň tyto.

 

     Channeling od Kryona – „Energetické vědomí“  (17.7.2010)

 

     Zdravím vás, moji drazí, jsem Kryon z Magnetické služby. Kyvadlo reality se  zhouplo opět do mého kouta a je zde prvek jisté nedůvěry. Ve skupině Starých Duší je tomu vždy tak. Říkají, že je to příliš jednoduché - příliš snadno se to dá zfalšovat. Tak my Vám to říkáme ještě před zahájením této diskuze: Je to o lásce. Vždy bylo a vždy bude. Není to taková láska, jak si  myslíte, ale je to síla ve vesmíru, kterou rozpoznali, viděli a identifikovali i vaši astronomové. Říkají tomu inteligentní design.

     Mají pravdu, protože vesmír sám je předpojatý. Je předpojatý ve vytváření života, je předpojatý v lásce. Ve všem je vědomý důvod, a astronomové, vědci, fyzikové… chtějí vidět ve všech věcech kompletní a úplnou neutralitu, ale nenachází ji. Není to legrační, že jste dali svou vlastní představu o "logice vědecké metody" úplně do všeho co očekáváte, že ve vesmíru uvidíte? Když vám toto očekávání studium vesmíru nesplní, nezpochybňujete metodu, ale údaje! To nám připadá legrační!

Chceme hovořit o některých věcech, které jste objevili, a také o některých, které již vidíte, ale nevyhodnotili jste je správně. Síla, kterou začínáte získávat, si vyžaduje pochopení energií, které jsou kolem vás, a které jste nikdy správně neidentifikovali. Chcete vidět mnoho věcí jako energii, zatímco se jedná o  "energetické informace". Takže tohle je jeden z prvních multidimenzionálních channelingů ze sérií, které mohou trvat dlouhou dobu a které vám lepším způsobem začnou vysvětlovat koncepce, které byly nepochopeny nebo nebyly vůbec vysvětleny. 

 

     Mezi jádrem atomu a elektronovou mlhovinou je obrovská vzdálenost. Pokud byste šli se mnou do nejmenšího  z malých, našli byste tam obrovské množství prázdnoty - ve skutečnosti nepochopitelně ohromné množství. Fyzikové vám řeknou, že většina něčeho se skládá "z ničeho", protože většina hmoty je tvořena tímto záhadným prostorem v atomové struktuře.  Ale je to jen proto, že věda prostě nedokáže vidět, co je "ve tmě". To je věta, kterou budeme používat pro 3D mysl snažící se zkoumat multidimenzionální realitu. Multidimenzionální pravda je tato: Mezi jádrem atomu a elektronovou mlhovinou, se zdá, že nic není, ale je to vlastně naplněno energetickou informací, kterou věda pak označuje jako Inteligentní design. To je těžké vysvětlit – zejména to, jak se to projevuje ve vaší realitě, ale o to skutečně jde. Takže začneme pomalu a zlehka.

 

     Tady je růže

     Tady je, přátelé – růže, abyste si ji představili  a prozkoumali. Je to krásná, červená růže, ale možná se vám nelíbí? Snad se vám nelíbí trny? Možná se vám nelíbí ani barva? Možná, že  růži ani nechcete?  Tak si řeknete: "Byl bych mnohem radši, kdyby to byla sedmikráska." Ale je to růže. Takže pokrčíte rameny a řeknete si: "Moje realita je taková, že mám červenou růži s trny." Nyní, v jednoduchém, dimenzionálním myšlení (3D), je scénář statický a neměnný. Je to, co to je. Je to zlé, že máte růži, když jste chtěli sedmikrásku, protože to bude vždy růže. Kdybyste se mohli podívat na semínko, z něhož růže vyrůstá a vyklíčí, bude to vždy růže. "Škoda," mohli byste říct. "Vždy to bude růže." Takže shoda v myšlení a dění kolem toho je takováto: Bude to vždy růže, proto to nebudu nikdy moci změnit. Představa,  že by se růže dala nějak změnit, anebo že by se z růže dala vytvořit sedmikráska, nepatří do vašeho způsobu myšlení. Všechno, co jste se naučili, je ve 3D.

     Nyní na chvíli přemýšlejte o  multidimenzionálním scénáři, kde mistr zahradník navštíví semínko. Představte si na okamžik, že mistr zahradník může říct, o jaké semínko se jedná, a že může systémově změnit informace v semínku z toho, co to je teď, na něco jiného. Takže příště, až se buňky začnou dělit, trny odpadnou a barva se změní. Nebo z toho dokonce vyroste sedmikráska!

     Takže, pokud by se to skutečně stalo, jak byste to nazvali? Odpověď je, že byste to nazvali zázrakem! Neuvěřitelné! Nemožné! My to nazýváme základní, multidimenzionální fyzikou, připravenou na objevení a pochopeni. Ale vaše reakce je, jak definovat věci, které se jeví mimo rámec reality vaší dimenze. Chci, abyste se na tyto věci začali dívat jinak. Chci, abyste začali vidět multidimenzionální energii jako energetickou informaci. Obrovské množství toho, čemu říkáte energie, je pouze informací. To nás vede k další fázi této výuky.

 

                                                                                    99

     Byl učiněn objev - Zpráva

     Nyní vám dáme přístup k objevu o planetě Zemi, který  byl učiněn a který je využíván, a ten objev je: Můžete změnit informace v buňkách vašeho těla. To znamená, že věda zjistila, jak přepsat systémové části DNA v lidském těle  - tj. změnit její informační strukturu. Nerozpitvávejte toto téma, [mnohokrát diskutované s Kryonem], ale musíte si pamatovat, co vědci zjistili o DNA. Pouze 5% z 3 miliard chemických látek v molekule DNA jsou zakódovány proteinem a produkují geny. To vypadá, že 95% chemie DNA nedělá vůbec nic. Takže to, co máte, je struktura DNA, spirála DNA, která má v sobě 3 miliardy chemických látek a 5% představuje motor biologického závodního vozu zvaného člověk  (produkující geny), a  95% tvoří řidič (který dává autu pokyny, co má dělat). Proto je větší část DNA, která byla v minulosti nazývaná "odpadní DNA", vědomím  instrukcí. Je to energie.  Je to informace, a to je ohromné!

 

     Co kdybyste mohli změnit informace obsažené v této instrukční části DNA? Co byste jim řekli? No, dovolte mi, abych vám dal příklad něčeho, co už bylo provedeno - jde o vědecký průlom.

     Přepisování informace

     Řekněme, že jste se narodili  s deformovaným srdcem. Je tu srdce, které nefunguje správně. Chlopně nesedí. Řekněme, že vy jste takoví. Jste červená růže s trny. Takže, ve vaší realitě zemřete dříve, nebudete fungovat normálně, možná, až budete starší, budete muset brát prášky a budete mít vždy deformované srdce. Nyní chci, abyste použili logiku, jakou jste ještě nikdy nepoužili a zeptejte se na význam toho. Vždyť přece všechny orgány vašeho těla regenerují mnohokrát za život, proč tedy vaše srdce zůstává deformované? Proč se lidské tělo v průběhu času neopravuje? Určitě odvádí dobrou práci,  když samo zhojí poranění kůže (ostatně, kůže je největším orgánem lidského těla). Proč se tedy stále, znovu a znovu vytváří deformované srdce a regenerují chlopně, které nesedí?

     Zde je odpověď: Protože systémová informace v každé buňce srdce zůstává statická. To znamená, že dnes všechny informace ve všech DNA molekulách srdce, které jsou systémové (tj. v kmenových buňkách), obsahují matrici pro deformované srdce. Když nezměníme něco v energii informace v rámci tohoto systému, bude se to vždy opakovat. Růže bude vždy růží a vždy bude mít trny.

     Takže, co kdybyste mohli doslova změnit informace v 95% vaší DNA? Většina chemie ve vašem těle je informací, která  vede  auto ke zdraví a regeneraci. Ovládá vozítko chemie a  produkce genů. Je možné ho instruovat, aby jelo jinak, vést geny na jiné tvůrčí místo? Ano.

     Věda začíná objevovat, jak pracovat se základní buněčnou informací, oslovuje informace v DNA energeticky tak, aby kmenové buňky dostaly vzor dokonalosti místo poškození. Pak, jak se srdce začne regenerovat jako všechny orgány, postupně se stává fungujícím srdcem s chlopněmi, které sedí! Je to science fiction? Říkám vám, že se to teď děje. Protože na Zemi se začínají vyskytovat multidimenzionální vynálezy. Bude jich mnohem víc. To posune hranice toho, čemu věříte a změní to  fyziku. Viděli jste to, a ani nevíte, že jste to viděli.


     Změna reality lidského těla

     Zeptám se vás na některé další otázky, o kterých  jste opravdu nepřemýšleli. Vznesli jsme je již dříve a nyní o nich můžeme diskutovat ve větší míře. Proč může mořské hvězdici dorůst rameno a vám ne? Je to proto, že základní programová informace DNA ve vašem těle, ve  vaší DNA, v informační části, to nedovolí. Dává vám to smysl? Může to něco změnit nebo je to pro vás prostě příliš divné? Uznáte, že existuje schopnost tyto věci změnit, nebo od nich utečete, označíte je za bezbožné, ďábelské a za věci, které by se neměly dělat?

     Stejné věci se odehrály při prvních transplantacích  srdce na světě, a reakce na to byly předvídatelné. Bylo to mimo rámec vaší reality, a proto se to stalo nábožensky kontroverzní. Tohle bude taky.

     Řidič závodního  auta, který řídí informační vozidlo DNA, instruoval chemii vašeho těla, že změna růže na sedmikrásku může být provedena  pouze v děloze. V tom případě chemie zůstává statická a tělo ji nikdy nezmění. Takže instrukce jsou vždy stejné – pokaždé, když se buňka dělí. Takže pokaždé, když se v deformo-vaném srdci vytvoří nová čerstvá buňka, je to ze stejné zdeformované matrice. Ale přijde den, kdy můžete změnit instrukce a budete moci nechat znovu dorůst končetinu. Je k dispozici všechna potřebná chemie, a není to tak těžké. Ale instrukce na úrovni DNA říkají, že to nelze, proto jste nikdy neviděli, že by se to stalo, a proto si to neumíte představit.

 

                                                                                    100


     Změna způsobu myšlení

     Energie kolem vás se mění, a je nutné, abyste změnili vaše vnímání toho, co je kolem vás - co můžete řídit a měnit, a jak můžete vlastně oslovit tvůrce uvnitř vás, aby obnovil to, co jste považovali za neměnné. Mnozí   z vás to budou vnímat jako ještě podivnější, než si představovali, protože můžete manifestovat zázraky, ale vy se právě učíte, jak věci opravdu fungují.

     Představte si řidiče závodního auta v nádherné mašině, který umí pouze dávat  pokyny k odbočení doleva. To totiž automobilový závodník dělá, víte? [Zatáčí pouze doleva.] Co se stane, když se závodní trať narovná a on neumí  nic jiného než zatáčet doleva? Musíte změnit jeho informace a naučit ho, jak konečně využít vše, co jeho vůz dokáže. To je to, co se právě děje.

 

     Když je poškozena mícha, funguje tam chemie, která pádí k místu poškození a ono místo se již neregeneruje. Věděli jste to? Je tam hormonální proteinová struktura, která brání tomu, aby to dorostlo. Jak to slouží lidstvu? No, neslouží. Je to výsledek evoluce, a evoluce nepřináší vždy takové výsledky, jaké  byste mysleli. Je také pomalá a někdy se zastaví, v závislosti na tom, co vyvíjející se druh dělá. Není to dokonalé, a můžete to vidět všude v lidském těle - věci, které nedávají smysl.

 

     Nervy jsou navrženy tak, aby dorůstaly, ale ony nedorůstají. Věděli jste, že nervy v lidském těle mají dokonce adresy, aby se mohly samy najít a dorůst? Přesto se to u poranění míchy nestane.  Je to proto, že do informace vozu závodního řidiče je zapsáno, aby poškozená  mícha nedorostla! To je paradox v biologické struktuře, která se zdá být navržena tak, aby tělo přežilo, ale někdy se to projeví jinak.

 

     Přijde den, kdy si budete moct přeprogramovat systémové soustavy těla za pomoci  vědomí a vynalézavosti. Všude v těle člověka existují kmenové buňky, živy a zdrávy. Ony jsou vzorem pro to, co se stane. Po stránce chemie jsou zodpovědné za člověka, který je náchylný k nemocem. Tato predispozice pak bude převedena na dítě a otisk energie a informace o síle 95% bude pokračovat a pokračovat a pokračovat, dokud nebude přeprogramována. Poslyšte: To není věc chemie! Je to informační energie. Je to multidimenzionální energie.

     K dispozici je nová technologie, která přeprogramuje kousky a části těla na úrovni kmenových buněk (systémová úroveň). Víte, co to znamená? V pokoji jsou mladé ženy, které možná nesou specifický gen, který nesli již jejich předkové, a který jim předá predispozice k rakovině a slabosti. Poslyšte: Když dokážete přepsat svůj genetický otisk, nikdo po vás, to již mít nebude. Chápete, co vám říkám? Vaše děti a děti vašich dětí budou mít stejné přeprogramování, jaké máte vy. Nebudou mít původní informaci. Buňky ve vašem těle budou mít novou systémovou informaci a prohlásí ji za svoji matrici a předají ji vašim dětem.

     Energie je taková. Informační energie je taková, a je jí na této planetě hodně. Na této planetě existují systémy,  které byly po dlouhou dobu špatně chápány. Dám vám pár příkladů. Je to kontroverzní. Nemusíte souhlasit. Nemusí se vám to líbit, ale přesto vám je dám.

 

     Duchové  - multidimenzionální informace nebo uvězněné duše?

     Lidé milují věci, které v noci straší. Mají rádi, když jsou vyděšeni, a mají rádi, když je někdo straší. Mají rádi filmy, které je vyděsí a mají rádi strašidelná místa. Viděli jste, jak v poslední době stoupl zájem o místa, kde straší? Hodně vašich médií vytváří kolem nich nové show. 

    Nyní mi dovolte, abych vám řekl, co jsou, a proč fungují tak, jak fungují. Nyní se dostáváme k síle informací o životě člověka a Akáše. Lidské vědomí nese otisk, který ovlivňuje planetu, a my jsme vám o tom říkali již od začátku. Lidské vědomí změní planetu. Lidské vědomí je informace. Je to informace, ne jen náhodná energie, která se vyvíjí v závislosti na tom, co si myslíte, a je silná. Lidské vědomí se opravdu dostává do toho, co jsme nazvali Krystalická mřížka planety, která je multidimenzionální. Nemůžete ji vidět, ale drží energii. Uchovává multidimenzionální informace.

     Když změříme duchovní vibrace planety, je to vlastně Krystalická mřížka, která je měřena. Krystalická mřížka má v sobě pouze to, co tam lidé dali. Jedná se o multidimenzionální záznam myšlenek, životů a dění. Čím to, že některé země jsou plné staré, navrstvené energie válek a jiné země jsou jasné a čisté? Příčina je stále stejná – jedná se o  to, co se stalo na daném území, co tam lidé vytvořili. Takže tu máte pochopení o tom, jak lidská energie ovlivňuje místa.

     Tohle vám chci  říct: Za určitých podmínek a určitými způsoby, život člověka nebo interakce mnoha životů v dokonalém scénáři vytvoří energetický informační otisk v určitém místě. Je to informace a energie, která se bude přehrávat znovu a znovu a znovu, jako záznamová páska ve 3D. Vnímáte to jako strašidelný dům! Takže tohle jsou některé věci, které vám dají podnět k zamyšlení: Všimli jste si, že u strašení máte scénář, který se znovu a znovu opakuje? 

 

                                                                                    101

 

Nic nového se nestane! Muž schází po schodech dolů, muž jde po schodech nahoru. Žena v kuchyni se pohybuje zleva doprava, sedí v houpacím křesle, chvíli se pohoupe, odejde. Pokud se jednalo o dramatické věci, jako je vražda, muž schází po schodech se sekerou, stále a znova a znova a znova. Je to dobrý film, ne? A on opravdu je! "Kryone, proč jsou u toho takové pocity?" Protože je to výsledek otisku lidského vědomí a vy ho máte taky. Když se na tom místě s ním překrýváte, cítíte chlad, protože je to skutečné. Stalo se to. Můžete se s tím dokonce dostat do interakce!

 

     Nyní se tím zabývá i věda, což je ostatně jejím úkolem. Zkoumají místa, kde opravdu straší. Otisk (strašení) nese v sobě vědecké atributy, které jsou měřitelné a – připravte se - všechny jsou multidimenzionální! Hádejte, jaké změny naměřili v těchto místech? Magnetizmus, gravitaci, světlo a dokonce i časové anomálie, protože je to multidimenzionální událost, otisknuta na určité místo na planetě, která se přehrává stále znovu a znovu. Multidimenzionální vlastnosti také často způsobují  změny teploty, a to vždy směrem k ochlazení. Dokonce jsme vám řekli, že pokud se chystáte vytvořit multidimenzionální čočky, budou muset mít zvláštní  „nízkoteplotní“ vlastnost. Vzpomínáte si? To je vlastnost věcí "mimo 3D".

 

     Můžete to zachytit na svá nahrávací video-zařízení? Ano. Protože ono to ví, že je pozorováno. (Stejně jako ve fyzikálních pokusech světlo ví, že je pozorováno.) Protože je to součástí otisku, který je multidimenzionální.     V kvantovém smyslu to ví. Nemohu vám to vysvětlit, protože vy jste nastaveni  tak, že vážete vědění k určitému vědomí. To znamená, že máte pocit, že vědět může jen to, co je inteligentní, lidské nebo zvířecí. Není to ani jedno. Je to vědomí, které představuje kvantum. Většinou vám vaše kvantová fyzika umožní vidět tyto velmi neobvyklé vlastnosti světla a magnetismu tam, kde neexistuje vzdálenost ani čas. Nachází se také tady.

     Příliš nad tím nedumejte, protože se vám to nebude líbit. Vy totiž zásadně chcete a potřebujete, aby byly inteligentní „duše“ tam, kde cítíte něco zdánlivě inteligentního. Jak tím může jenom být informace? Odpověď přesahuje vaši zkušenost, takže to nemůžete pochopit. Zdá se, že multidimenzionální informace má to, co považujete za "vědomí života", ale tak to není. Dovolte mi, abych se vás zeptal toto: Když komunikujete se stroji s umělou inteligencí (počítače), a ony s vámi mluví a oslovují vás jménem, začnete panikařit a říkáte, že je v počítači duch? Ne, to je jen kód… informace. Nyní to znásobte milion-krát a dostanete multidimenzionální otisky.


     Jak se zbavit duchů a strašení

     Oh, řeknu vám ještě víc. Jsou věci, o kterých byste nevěřili, že je lze udělat, abyste  tento otisk změnili. Líbilo by se vám zbavit se strašení? Pozor, raději to nedělejte v komerční zóně,  protože by se to turistům nelíbilo! [Kryonův humor.] 

     Takže řekněme, že je to ve vašem domě. Budete muset projevit energii, která je silnější než otisk strašení. Chápete to? Nemůžete to vykázat pryč. Není to žádná osoba, mí drazí. (Říkal jsem vám, že to bude kontroverzní.) Žádné zlobení, funění či volání Boží vůle to nezmění. Otisk byl vytvořen nádhernou, mocnou bytosti (zvanou člověk); někdy se zdálo, že dělal obyčejné věci. I pro to existuje důvod. To jsem odbočil, neznáte hloubku energie Starých Duší. Přemýšleli jste někdy, proč všichni domorodci naší planety vzývají své  předky a uctívají je? Protože znají sílu, která v tom je!  Někdy člověk, který se vám zdá být obyčejný, je velmi Stará Duše a do mřížky přináší mnoho informací a energie. Všechno, co je obsaženo v lidské  DNA, se týká akášických záznamů.

Zpět k tématu, jak se zbavit otisku (strašení). Musíte dodat energii, která je silnější než strašení.  Co by to mohlo být? I když je to nevhodné,  řeknu vám to. Proč do té místnosti nepřivedete milence? Ti to udělají! Oni to dokážou,  neboť to má větší energii než informace na multidimenzionální pásce, která hraje. V této místnosti jsou ti, kteří se milovali. Jsou tady krásná tajemství, která znám. Někteří z vás víte, že já učím, že síla a energie lidí, kteří se setkávají v intimitě, vytvoří třetí energii, která je daleko silnější než ti dva, kteří ji vytvořili. Téměř to vytváří zvuk andělských zpěvů, je to daleko silnější než jakýkoli jiný fyzický akt. A ty to víš, Lidská Bytosti. Je to posvátné. Je to krásné a silnější než jakékoliv strašení. Možná jste to dnes nechtěli slyšet? [Kryon se usmívá.] V pořádku, chcete snad jiný způsob? Pak projevte na tomto místě lásku k Bohu, s oslavou a obřadem, které nakonec zredukuje  strašení na nulu, a místo toho jej nahradí silnou láskyplnou energií stvoření. To se pojí se silným citem lásky! A můžete dokonce požádat  předky o pomoc. [Ještě větší Kronův úsměv.]


     Ještě  kontroverznější

     „A co další věci? Kryone, co takhle posedlost démony a takové věci?“  No, řeknu vám: Je to úplně jinak, než si myslíte, protože démoni neexistují. Lidstvo dokáže vykouzlit ty nejhorší věci, které si lze představit, a umí to dělat velmi dobře. Ale to jste také věděli, že? Protože jste silní, části Boha ve vás, a dokonce i ve vaší mytologii, jsou zodpovědné za samotného ďábla. Padlý anděl se stal ďáblem? Jak je to možné? Není. Bůh nevytváří zlo; lidé ano. Zlo je metaforou pro to, co člověk může udělat na Zemi s energií, kterou má. Věci nejsou vždy takové, jakými se zdají být, Lidská Bytosti. Posednutí ďáblem je dílem lidské nevyváženosti, podpořené lidskou mytologií. Je to skutečné? Ano. Ale jde o lidský výtvor. 

 

                                                                                    102

 

     Vidíte to, v co věříte a tvoříte to, co tu chcete mít. Tvorba vlastní reality je jedním z mocných atributů Lidské Bytosti, a můžete to činit v negativním i v pozitivním smyslu. Můžete dokonce vytvořit ďábla, pokud chcete - se vší parádou kouře a ohně. To je svobodná vůle. Ale uvědomte si, že to všechno zmizí, když rozsvítíte světlo. Je to téma, o kterém je velmi obtížné vás přesvědčit. Lidé vždycky chtějí za zlé věci vinit ďábla.


      Mluvení s mrtvými: Jinak, než si myslíte

     „A co mluvení s mrtvými? Jak  to funguje, Kryone? Jak lze mluvit se slavnými lidmi, když podle systému inkarnací duší, jsou již zpátky jako jiní lidé? Pokud už odešli a jejich duše je zpět  jako někdo jiný, jak s nimi můžeme mluvit?“

     Odpověď zní: Oni neodešli! Ach, ta část, kterou myslíte, je lidská duše, která odešla, ale otisk její celoživotní informace a vše, co věděli  - jejich vědomí, jejich moudrost a jejich znalosti - jde přímo do krystalické mřížky a zůstane tam. Mluvili jsme o tom dříve. Můžete se obrátit na slavné lidi a získat informace? Ano. Bude to správné? Samozřejmě. Vzhledem k tomu, že mluvíte se zdrojem informací, který je přesný a reprezentuje jejich život. Otisk zůstává. „Chceš říct, že ve skutečnosti se nemluví s nimi, ale otiskem?" Dovolte mi, abych vám řekl něco, o čem budete  přemýšlet. Teď vám dám řečnickou otázku. Kdo jste? Mám před sebou Staré Duše, které toto čtou. V místnosti je žena, která nechce nosit červené věci, a vy víte, kdo jste. Já vám řeknu proč. Protože vás ta barva zabila! Protože to byla barva pera na tvé  helmě, válečníku. Protože jsi byl kapitánem a nepřítel před tebou v té bitvě věděl, že když tě vyřadí, celý tvůj pluk bude ve zmatku, a to se také stalo. Protože jsi nosil červené, zabilo to nejen vás, ale i všechny kolem vás! Už nikdy nebudete nosit červenou. Ta barva se vám prostě nelíbí. Není prostě pro vás. Vyhýbala ses jí, viď, Stará Duše? Takže, kdy tu sedíš, kdo jsi? Jsi válečník, který přišel o život, nebo žena v roce 2010, která nechce nosit červenou?

     To je samozřejmě řečnická otázka, protože v mé realitě jsi částí Boha. Vidím vás ve všech vašich inkarnacích. Vidíte? Nemůžete si hovět v singularitě lidské předpojatosti, když hovoříte o těchto věcech. Jste víc, než si myslíte, a – metafyzicky - je to způsob, jakým vás Bůh vidí, je to způsob, jakým sotva začínáte vidět některé z těch, co jsou kolem vás.

     Tak, abychom se dostali zpátky k otázce: Když  chcete vykouzlit toho, kdo žil kdysi a klást mu otázky, s kým mluvíte? Mluvíte s akášickou kronikou duše? Mluvíte s tím, co je živé nebo mrtvé? Řeknu vám: Žádná z těch věcí není přesná, protože je to daleko  nádhernější! Již jsme vám o tom řekli dříve. Můžete se zeptat tety Marty, kde byl pohřben poklad? Ano. A ona to bude vědět! Proč? Protože mluvíte s informačním otiskem tety Marty a informace je informace, zachována v takové formě, že máte jasný pocit, že je to teta Marta!

     Můžete se však zeptat tety Marty? "Jaké je to na druhé straně?" Jen do toho, ale otisk nemá tušení! Sdělí vám jen otřepané fráze, které byly řečeny v průběhu života člověka, kterého reprezentuje.

Bude říkat: "Krásné."

"Jaké to tam je?"

"Nádhera."

"Ne, upřesni to."

"Miluju tě."

     Ona to neví! Otisk tety Marty ví, co věděla teta Marta, protože momentálně nemluvíte s nikým, kdo by byl na druhé straně závoje. Myslíte si, že je to zvláštní, ale není tomu tak. Je to silné, je to reálné, dá se k tomu dostat a dokonce s tím můžete mluvit. Je to multidimenzionální a ti, kteří mají ten dar, mohou získat přístup  k moudrosti předků. Vraťte se a zeptejte se jich, co věděli. Vraťte se a zeptejte se jich, jak se cítili. Vraťte se a zeptejte se  jich, kde je pohřben poklad. Brzy něco z toho uvidíte, ale buďte opatrní – ti, co jsou na místech moci, mají na sobě šat duchovnosti a jsou hlavami států a náboženství, to budou označovat za zlo a budou to nazývat  kultem. Nechápou, že se pohybujete v multidimenzionálním stavu:  Je to vhodné, přesné, pravdivé, použitelné, správné, užitečné, a velmi shledáváno jako něco, co byste měli dělat. Zeptat se předků na to, co věděli, vás přivede plným kruhem k tomu, co nyní studujete.


     Čas je komplexní

     Dovolte mi, abych vám dal koncept, a bude poslední. Nechal jsem si tu komplikovanou věc na konec, ale je moje oblíbená. Ještě jsme to nedělali, můj partnere, tak pojďme na to. [Napomenutí pro Lee-a, aby zpomalil, a neobával se, že je  channeling  příliš dlouhý.]

     Chci vám ukázat, jak  funguje čas, ale nemohu. Je to proto, že realita složitostí multidimenzionality brání Lidské Bytosti to  pochopit. To se prostě ve vašem 3D vnímání nedá učit. Tak já to přeměním a předám vám to v té nejjednodušší formě, což je jen zlomek skutečnosti.

 

                                                                                    103

 

     Čas. Dnes jsme zmínili, že je to pro vás singularita. Pro člověka ve 3D je jen jedna časová linie. Neexistují znásobené časy, ale pouze jeden, a to ten, v němž jste ve vaší realitě. Vidíte ho jako jednoduché, přímé koleje do budoucnosti. Má jenom jednu rychlost a jeden směr pro váš život, a pro život Země. Nepohybuje se. Pravda ale je, že se po celou dobu pohybuje. Další pravdou, kterou nechcete pochopit je, že každý z vás může z kolejí  vystoupit a vytvořit jiné - rychlejší nebo pomalejší. Tohle jste také nevěděli.

     Jak to vysvětlíme? Dovolte mi, abych to zjednodušil a představte si, že jste na chvíli všichni na stejné trati. To si stejně myslíte, takže to je snadné. Chci, abyste  si ve své mysli  postavili trať, vlakovou  trať, která je časem. Chci, abyste k němu přidali lokomotivu, která jede jedním směrem, velmi pomalu, na jedné rychlosti, a to jste vy a váš život. Řídíte vlak, který jste vytvořili.

     Teď chci, abyste si vytvořili vizi těchto kolejí, jak jedou kolem celé zeměkoule. Ve vašem vnímání vedou koleje rovně, protože můžete dohlédnout pouze na obzor. Skutečností je, že tato trať, kterou jste vytvořili, vede kolem celé zeměkoule, takže (aha!), tvoří kruh. To znamená, že se díváte na ty samé koleje, které jsou také za vámi. Takže to dává čas do kruhu. Až potud si to umíte představit, i když to, co přijde dál, je matoucí.

     Je to pro vás hlavolam, že čas je v kruhu, protože ve 3D je to přímka se začátkem a koncem. Mimochodem, nemáte představu o tom, jak se vytváří ani začátek ani konec; oba jsou tajemné, ale vy to přesto chcete takto vidět, neboť vám to vyhovuje. Ale najednou, v tomto modelu, je to v kruhu kolem Země. Tak se podívejte na některou    z vlastností času v kruhu, které jsou pro vás matoucí. Řekněme, že váš život trvá asi 30 m na této trati. Není to  moc velká vzdálenost, ale trvá celý život? Vlak se pohybuje velmi pomalu, jak jede kolem Země. Takže si už nemusíte dělat starosti s tím, že byste potkali svoji  minulost, že? S 30 m na celý život, se nikdy s minulostí nesetkáte. Ale pojďme na chvíli předstírat, že byste mohli. Co by se stalo, kdybyste se vezli s touto mašinkou kolem Země? Nakonec byste přejeli znovu přes tu samou energii, která tam již byla, že?

 

     Ve stejném duchu, kdybyste šli kolem Země několikrát, případně byste i běželi, co by se mohlo stát? Ach! Najednou zde máte atribut času, na který jste nemysleli. Pokud je v kruhu, znamená to, že budoucnost má vliv na současnost! Ale ve 3D si myslíte, že budoucnost zatím nenastala. Ale má to kvantový význam. Pamatujte si, že skutečný kvantový stav se nezabývá jednoduchými empirickými pojmy. Místo toho se zabývá neustále se měnícími možnostmi.

     Já vám teď dávám tuto informaci tímto způsobem, protože jsou vědci, kteří se na to dívají stejně, jak vám to podávám já. Je možné, že budoucnost by vám mohla dát energii a informaci již teď?  Myslete chvilku na tyto vlakové  koleje a udělejme si to složitější. Je tu teď víc vrstev. Pokaždé, když vlak objíždí Zemi, vytváří minulost a budoucnost. A co kdyby v tom vlaku bylo lidstvo? Nyní máte minulost, přítomnost a budoucnost všeho, co se kdy stalo na jedné trati v kruhu.

     Nyní si vytvořme dočasnou situaci, kdybyste mohli zastavit vlak, podkopat koleje a vyzvednout něco, co se buď ještě nestalo, nebo se stalo v minulosti. Nečekám, drahý, že to pochopíš, pouze poslouchej.  Protože toto se teď na Zemi děje. Pojďme ještě něco přidat do skládačky. Řekněme, že tato trať má stoupat na několik kopců a sjíždět dolů do některých údolí. Na této časové stopě jsou tak stále ty samé kopce a údolí. Takže jak jezdíte  kolem dokola, pokud jste byli dost chytří na to a měli systém, který rozuměl této časové stopě, mohli jste dokonce vytvořit mapu kopců a údolí, na které bude motor času stoupat nebo z nich sjíždět. Mohli byste  jim dokonce říkat časové fraktály a měli byste  pravdu. [Kryon se usmívá] Pokaždé, když dosáhnete toto místo v čase, ať už to bylo v budoucnosti nebo minulosti, máte stále stejný kopec nebo údolí.

     Co teď chci říct, je to, co se děje v této chvíli, drahá Lidská Bytosti. Jen jsem ti to přiblížil nejjednodušším způsobem, jaký ti mohu dát z atributů multidimenzionality, pokud jde o čas. Navštěvujete  možnosti, které se ve vaší mysli ještě nestaly, ale ve smyslu kvantovém již k nim došlo. Dostáváte vzestup vibrací na této planetě, takže se můžete podívat na časovou stopu a vybrat si, kam chcete jet. Díváte se na možnosti kvantovosti vibračního posunu a vytváříte kulturu, která zajde dále, než si myslíte, že je to možné. Tato informace bude políčkem do tváří všech proroctví. Protože proroctví jsou založena na stopě, kterou znovu a znovu prochází určitá věc ve 3D.  Ale jakmile se stanete multidimenzionálními, informace se stane energií, a  na této časové stopě je informace o možnostech Země.

     Je možné, že to staří věděli? Ano, věděli. Je to možné, že ti v možné budoucnosti to vědí? Ano, vědí. Na rozdíl od našeho 3D vnímání to vědí. Zdálo by se, že jsem právě otočil stránku, protože je zde někdo,  kdo chce vědět, co je kruh v obilí, takže vám to řeknu. Je dobré se ptát, protože to je velmi intuitivní otázka. Mnohé kruhy v obilí jsou energetické otisky z budoucnosti. Jak to? Teď toho nevíte o mnoho víc než předtím, viďte? Nedává to smysl. Ale, možná, když použijete příklad s kolejemi, alespoň uvidíte, jak by to mohlo fungovat, kdyby bylo všechno jiné, než si myslíte. 

Momentálně jste ve zmateném stavu v realitě, která je mimo vaše dimenzionální vnímání. Je těžké to učit, když vás vaše realita drží v přímce. A je pro vás ještě těžší tomu rozumět. Ale je lehké to procítit. Představte si, že řešení záleží na vás. Představte si, že věci, které plánujete udělat, jsou již hotovy. Představte si, že se díváte zpět a říkáte si: „To nebylo moc těžké, že?“ Představte si ty nejsložitější věci,  které jste přinesli na dnešní setkání, že jsou hotovy a ukončeny. Jak se cítíte?

 

                                                                                    104

 

Lidská Bytosti, nadechni se kvantovým uvolněním, a podívej se na to jako já. Protože ty se skutečně stáváš kvantovou. V určitém smyslu se to již stalo. Gratuluji. Nyní jdi z tohoto místa do svého 3D způsobu a kráčej ve šlépějích, které jsi již udělal. To je mé poselství.

 

      Informace je energie v multidimenzionálním stavu. Všechno je možné, protože všechno je proměnlivé.  Pokud jste došli až sem na tuto stránku, abyste to zhlédli, jste pravděpodobně Staré Duše. Protože to jsou ty, které se právě teď probouzí. O to bys nechtěla přijít, viď, Stará Duše?  Nemluvím o tomto setkání - mluvím o tomto životě.  Kolikrát jsi žila a čekala na tento Posun? Co myslíš, jaký je faktor moudrosti v tvé Akáše? Pokud jsi žila a žila, kolik jízd kolem této časové stopy jsi udělala? Rozumíš, že jsi svým předchůdcem? Chápeš nyní, že všechno, co kdy bylo, a je, je v tvém akášickém záznamu? Je to zaznamenané v tvé DNA.  Je na čase, abys  na to začala nahlížet takto. Můj partner říká: „Odejdi jiný, než jsi přišel!“ Má to ode mě. Udělejte to.

A tak to je.

Kryon

 

Poznámka od Leeho: Kryon mluví o výzkumech v Rusku, které zrovna potvrdily schopnost přepsat informaci v kmenové buňce v lidském srdci - to mu umožní se regenerovat dokonalejším způsobem, což výrazně zmenšuje předpoklad úmrtí  nebo srdečního záchvatu v důsledku  zvětšení srdce a běžných srdečních onemocnění. Potvrzuje to myšlenku, že kmenové buňky existují všude a dovolí nám to přepsat kódy v DNA, což je nyní  viděno jako informace obsažená v 95% ne-proteinově zakódované molekule DNA. Tato technologie bude brzy známa veřejnosti, ale jenom v Rusku. Další informace budou následovat. Viděl jsem během mého pobytu v Moskvě  výzkum, který dokončily mainstreamové ruské laboratoře. Zpřístupním to na tomto webu, až to bude vhodné, a dodám také kontaktní spojení, abych prokázal, že je to pravda.   

 

                                                                                    ***

      Channeling od Kryona – „ Lidská duše odhalena“ (13.12.2014)

   

     Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Na okamžik jsme chtěli zastavit, aby mohl vstoupit doprovod a aby to mohli vnímat ti, kteří jsou na toto citliví. Je tak složité předat informace, které jsou mimo to, co očekáváte. Dokonce i potom, co jsou informace předány, není známo, zda se uchytí ve vašich myslích nebo ne, protože některé z těch informací jsou pokročilé.

    Toto je poslední channeling v roce 2014. V minulých dvou případech, kdy jsem seděl před vámi, jsem vám předal shrnutí, avšak toto vůbec shrnutí není. Je to „další krok“. Chci jej nazvat „Lidská duše odhalena“. Tato informace opravdu začíná vysvětlovat něco, co je nevysvětlitelné, ale musíme to spojit dohromady, a to jsem chtěl udělat letos.

      Obtížnost komunikace

     Začnu vysvětlením toho, o co se snažíme. Chci vám vyprávět o duši. Rád bych vám to řekl v pojmech, které jsem nikdy dříve nepoužil, ale nemohu. Nemáte pro to ani slova ani zkušenosti ani související energii. Navíc opravdu nemáte představu o tom, kam jdete – skutečně ne – a přesto je to nádherné! Jeden příklad: řekněme na okamžik – předstírejme spolu, jen předstírejme – že zde přistává nějaká loď z jiné planety. Je přátelská, a vystupuje z ní humanoidní dvojice! Sdělují vám svá jména, odkud jsou a mluví vaším jazykem. Ale když tak na ně zíráte, velmi dobře víte, že v sobě nemají Boží sémě jako vy. Není součástí jejich scénáře, přesto mají inteligenci a zajímají se o lidi. Ale vy vidíte, že ten zájem je z velké části akademický, bez skutečné touhy. Předstírejme na okamžik, že jsou bezpeční, jsou na nějaké výzkumné misi a vy jste jediný člověk, který s nimi dokáže mluvit. Jen předstírejte. Jsou připraveni získat od vás všechno, co vědí o lidstvu. Co to může být, na co by se vás mohli ptát? Představme si to.

     Vědí všechno o historii lidstva, přesto mají jednu palčivou otázku, kterou může zodpovědět jen člověk. Ptají se vás na toto: „Po celou tu dobu, co sledujeme a studujeme lidstvo, je zde pro nás stále jedna velká záhada. Je tu jedna věc, které nerozumíme. Prosím, povězte nám něco o lásce.“

      Kde začnete? A pak - jaký druh lásky to bude? Budete jim vyprávět o lásce k planetě, lásce ke svému partnerovi, ke zvířatům ve vašem životě, k vašim předkům, k matce a otci? Je to láska k těm, které jste ztratili? Jak byste začali? Kolik druhů lásky existuje? Jaké jsou mezi nimi rozdíly? Když to zkusíte a vyprávíte jim, a i když mají spoustu času, kde začnete? Jak byste popsali neviditelné emoční pole lásky?

 

                                                                                    105

 

     Mohli byste říci cokoliv, co byste chtěli a oni by snad poslouchali, ale nerozuměli by vám. Víte, nemají pro to žádný koncept, žádnou představu. Když se zamilujete, je v tom síla ducha, něco příjemného a přece neviditelného, nedokazatelného a nezměřitelného. Hledíte do očí svého nově narozeného dítěte a v tom pohledu je láska a okamžitá komunikace. Láska vytváří okolo sebe nádherné vibrující pole. Dva lidé spolu utvářejí pouto a skutečně tvoří třetí energii, když se setkají. Láska komunikuje okamžitě na dlouhé vzdálenosti. Je to více než jazyk. Jak byste to popsali?

     Dovolte nám předstírat, že zde sedí a poslouchají vás. Jakmile chcete mluvit, vytáhnou poznámkové bloky. Když přijde čas odejít, poděkují vám, potřesou rukou a myslí to vážně. Jsou vděční. Jejich výzkum je hotov a tak odletí pryč. Umíte si představit, co si spolu povídají? Nevědí o lásce nic víc, než předtím, než přiletěli! Je to proto, že jim nic z toho, co jste řekli, není jasné. Nemohou plně poznat něco, co nikdy nezažili. Mohou o tom pouze slyšet a akademicky to „znát“.

     To je dnešní skládačka a vše, co pro vás máme, je pouze to, co dokážete vstřebat. Proto přejdeme ke třetímu jazyku – jazyku intuice a duchovního porozumění na úrovni srdce. Chceme, abyste z toho pochopili tolik, kolik můžete.


     Shrnutí

     Dovolte nám shrnout, co jsme zatím řekli o lidské duši. Duše není součástí toho, co je tělesné a přesto sídlí ve vás, na tělesné úrovni. Takže to není chemie, není to synapse vytvořená mozkem a není to intuice. Není to nic z toho, co jste studovali. Je to něco, čemu zatím nerozumíte, protože to nezapadá do žádné škatulky, které jste si pro sebe vytvořili v rámci své 3D vědy. Je to kousek Stvořitele – tvořivý zdroj, který je zodpovědný za „vše, co je“.

     Tvořivý zdroj před dlouhou dobou vybudoval nádherný, laskavý systém a byl potřeba Vesmír, aby jej mohl zrealizovat. Teď máte galaxie, planety a život. To všechno bylo v průběhu času složeno dohromady, pečlivě a nikoliv náhodně. Tvořivý zdroj, který vybudoval planetu, vás stále obklopuje. Galaxie, ve které se nacházíte, je určitým způsobem také ve vás, ale skrytá. Je skrytá, protože součástí vaší zkoušky na planetě je objevit, se svobodnou volbou, co tam je. Aby byla ještě skrytější, existuje pouze určité procento informace, se kterým můžete pracovat, takže si ani nejste vědomi, že nevíte všechno. Neuvědomujete si velkolepost toho, co to je, ale uvědomujete si to intuitivně, protože každý člověk intuitivně „cítí“, že existuje něco víc.

     Drahé lidské bytosti, tak dávno, jak jen dohlédnete ve své historii, přišly jste na planetu a hledaly jste Stvořitele. Byla to vnitřní intuice. To díky tomu, že přišli Plejáďané a předali vám změněnou DNA a znalost světla a temnoty. To je příběh stvoření a toto vědomí vás nutí pátrat po zdroji všech věcí.

     Lidská duše prostupuje vším kolem vás. Není lokalizovatelná, jde o čistě multidimenzionální energii – posvátnou energii mimo vše, co kdy dokážete změřit. Není na stupnici, kterou jste kdy viděli. Nemáte pro ni žádné slovo. Nemáte pro ni barvy, protože je příliš mimo všechno smyslové vnímání, které kdy bude nějaký člověk mít. Ale je to součást lásky, kterou cítíte a vnímáte. Vůbec to nedokážete vysvětlit. Je konceptuálně mimo vaše myšlení. Vy prostě nedokážete vysvětlit svou duši a nedokážete vysvětlit Stvořitele. Ale víte, že existují.

Vaše duše nemá pohlaví. Je obecná, překrásná a naplněná nádherou – a je ve všem. Moji drazí, je i ve mně. Já nejsem člověk a přece je v mém nitru! Mluvím k vám z pozice uznání a vděčnosti. Nikdy jsem nebyl člověkem a občas nemůžu uvěřit, čím procházíte. Stále mne naplňuje údivem, že jste se k tomu zavázali! Ale duše je větší než všechno, co si dokážete představit. Je to motor touhy po vesmíru.


     Spojení DNA

     Je duše součástí vaší DNA? Ano, samozřejmě. Vaše DNA dovoluje energii duše, aby byla určitým způsobem nesena každým člověkem. Identifikoval jsem vrstvy, ve kterých sídlí, ale to není vše. Je v každé chemikálii ve vašem těle. Sídlí v energii vašeho vědomí způsoby, které vám nejsou známy. Je dostupná způsoby, které neznáte, a miluje vás mimo veškerá měřítka. Nemůžu vám sdělit, co to je, protože opět nemáte koncepty pro to, abyste tomu rozuměli.

 

                                                                                    106

 

 Ale kdybyste mohli na okamžik pomyslet na ty nejnádhernější barvy, jaké jste kdy viděli, pak by to byl obal, v jakém přichází. Ta nejlaskavější síla, jakou jste kdy pocítili; to by byly dveře do duše. Ta nejsilnější láska, jakou jste kdy pocítili k někomu nebo od někoho, by byla úvodem, kterým by k vám hovořila. Překonává vše, co jste kdy na planetě zažili, a Plejáďané to věděli a rozuměli tomu. Se svolením tvořivého zdroje, který vám ji dal před dlouhou dobou. Vaše DNA byla změněna a vy teď máte díky tomu 23 chromozomů.

     Drazí, to co jsem vám dnes předal, bude znít exoticky, pro mnohé podivně. Jsme na to připraveni, ale mnozí z vás musí tyto věci slyšet. Mluvím ke starým duším - k těm, co poslouchají ze záznamu, i k těm, které jsou zde osobně. Ne všichni si to spojíte, ale mnozí dokážou cítit pravdu. Chci vám říci, kdo jste, a i kdybych vám nedal tyto informace tímto způsobem dříve, museli byste si to vyslechnout teď.


      Začátek

     Když bylo lidstvo připraveno na osetí Plejáďany, byli jste jednoduše součástí zvířat na planetě, navrženi k tomu, abyste byli na tom evolučním stupni, na kterém jste byli. Opravdu jste byli na horní příčce vývojového žebříku. Byli jste na míle vzdáleni jeskynnímu člověku, a byli jste připraveni. Vypadali jste jako dnes a jednali jste jako dnes. Ale v souladu s plánem jste byli připraveni. V evolučním schématu to opravdu nebylo až tak dávno. Byli jste lidskou bytostí připravenou obdržet něco, co mělo pouze několik planet a měli jste 24 chromozómů (jako o  pice, která je na evoluční stupnici těsně pod vámi).

     Začátek tohoto procesu byl před 200 000 lety. Sto tisíc z nich bylo přípravou, aby zůstal pouze jediný druh člověka místo mnoha druhů, jak je tomu u ostatních zvířat. Dokonce i vaše věda si klade otázku, proč neexistují žádné varianty člověka, jako je tomu v přírodě u všeho ostatního. Ale ezotericky je zde otázka: když nastal čas vybudovat Lemurii a začalo osévání, kdo si myslíte, že zde byl, aby obdržel tato semena? Myslíte si, že to byli běžní lidé, kteří vzešli z pozemského biologického evolučního procesu? Nebylo to náhodou nějaké jiné zvíře, aby se stalo Adamem a Evou planety? Odpověď zní ne. Byli jste to vy, a vy jste se inkarnovali z Plejáďanů pro tento okamžik!

     Chci vám něco říci. Když dojde na reinkarnaci, není omezena na tuto planetu. A vy jste si toho byli vědomi, že? Museli jste odněkud přijít. Když nastane exponenciální růst lidstva, odkud si myslíte, že přijde zásoba duší? Odpověď musí znít, že odjinud. Duchovní život se nevynoří z ničeho. Duše čekají a jsou připraveny být součástí této planety.

     Reinkarnace probíhala miliony let s ostatními planetami, dlouho před 200 000 lety. Pocházíte z Plejáďanů! Rozhodli jste se hodit přes palubu to, do čeho jste se vyvinuli, vrátit se zpátky do základní formy, a obdržet semena. To protože jste museli být na určitém stupni připravenosti povolat vzpomínku duše. Všechny tyto věci, o kterých jste nikdy neslyšeli, musely být správné, aby semena mohla být přijata. Protože spojení DNA do 23 chromozómů pro vás muselo fungovat a přijít do biologického těla, které tím nebylo zahlceno.


     Příběh stvoření

Jak říkáme, toto je váš příběh stvoření. Tak nám dovolte vyložit jej jednoduchými výrazy, abyste se mohli ztotožnit s mytologií vašeho času. Adam a Eva byli zvláštní; byli vy. Dorazili (inkarnovali se) přímo z jiného místa, připraveni obdržet znalosti světla a temnoty. Tento proces nebyl náhodný, a vaše písma vám o tom vyprávějí. To je, kým jste byli. Nejste jen staré duše. Jste velmi zvláštní staré duše. Přišli jste z Plejád, z hvězdného systému, kterému byste nevěřili. Přišli jste ze všeho do skoro ničeho, a udělali jste to, protože jste viděli dnešní možnosti. Kolik životů jste prožili v uplynulých 100 000 letech? Čím jste prošli, abyste se dostali k dnešku? Je to nesmírné.

     Chci vám říci, kam to směřuje a možnost toho, kam to může dojít. Potom chci pro vás vykreslit pár časových rámců, ale nechci vás děsit tím, jak dlouho to bude trvat. Ale chci vám ukázat možnosti toho, co se může stát, a tady to začíná být trochu zvláštní.

     Život v galaxii

     Věříte tomu, že ve vaší galaxii existuje ještě jiný život? Jestliže patříte k těm, kteří čekají na důkaz, potom byste měli přestat číst, protože to bude chvíli trvat, než takový důkaz dostanete. Ale některé věci jsou zřejmé. 

 

                                                                                    107

 

Když jste byli malí a přišli jste na pláž, kladli jste si otázku, jestli jsou na této planetě ještě jiné pláže? Pokud ano, řekli jste: „Neexistují žádné, dokud to nedokážu a všechny je neuvidím.“? Ne. Dali jste si dohromady, že to je prostě způsob, jakým oceán funguje… všude. Existují desítky tisíc pláží, i když vy vidíte jen tu jednu – to je zdravý rozum. Víte, život takto v galaxii funguje… všude. Stalo se to právě tak jako na Zemi, těmi stejnými procesy. Představa, že vy jste jediní, kteří žijí, je naprosto proti zdravému rozumu. I když můžete namítnout: „Pořád mám problém s tím vším.“ Pokud ano, pak jste jedním z lidí, kteří byli naprogramováni, aby dali přednost mytologii stvoření před vědeckou pravděpodobností. Není v tom žádné posuzování, ale může to zpozdit velkolepost vašeho sebeuvědomění.

     Když řeknu Plejáďané, na koho myslíte? Co si představujete? Možná nějaká stvoření s humanoidní formou, pouze o trochu vyšší a velmi moudrá? Možná sem přicházejí v dopravních prostředcích nebo (zadržení dechu) okamžitě, bez dopravních prostředků? Pokud přicházejí okamžitě (jak to opravdu dělají), co by vám mohli sdělit o tom, co oni mají a vy ne?


     Sedm sester

     Dovolte mi vykreslit obraz o vašich semenných rodičích: plejádské hvězdy, konstelace Sedmi sester, se ve skutečnosti skládají z devíti sluncí. Z těch devíti jsou tři hlavní obyvatelné planety (všechny jsou potenciálně obyvatelné Plejáďany). Jsou společností osvícených humanoidů po dobu dvou miliónů let. Na chvíli se zamyslete – vy máte 200 000 let a z nich 100 000 jste řádně osetí. Všechno to začalo před padesáti tisíci lety v Lemurii a dalších spřízněných místech. A právě jsem vám sdělil, že Plejáďané v tom jsou už dva miliony let!

     Tudíž se díváte na společnost, která je osmkrát starší než ta vaše – osmkrát! Prošli tím, čím vy, až na vrchol! Vyrostli a dospěli stejným způsobem jako vy, a měli k tomu rovněž časový rámec. Dostali se do statusu absolventa tak jako to teď děláte vy, a všechno se pro ně změnilo. Byli tady 2 miliony let a velkou část z té doby, asi 10 000 let strávili vzájemným zabíjením se. Zní vám to povědomě? Zabíjení se navzájem! Opravdu, byli na hřišti uvědomění, házeli kamením a spílali, bez elegance vyspělosti, když byli v temnotě. Jsou to stejné úkoly, kterými procházíte i vy. I oni překročili ukazatel a začali dostávat informace, právě tak jako vy.

 

      Atributy Plejáďanů

     Drazí, jejich DNA je strukturovaná stejně jako vaše; jen chemický výpočet je jiný. To jste asi věděli. Naleznete to v celé galaxii, protože principy, které to vytvořily zde, to vytvořily všude. Je to základní galaktická stavební jednotka života. Existuje dokonce i ve vašem slunečním systému a vy to jednoho dne uvidíte, až se dokážete dostat na všechna místa, která pozorujete. Naleznete DNA! Potom přijde „aha!“. Začnete chápat, že se všude jedná o přirozeně se vyskytující životní proces.

     Když dospěli a dostali rozum, DNA Plejáďanů začala být životaschopnější. Procento její efektivity se začalo zvyšovat – 44%, 54%, 55%, 66%, 77%, 88%. Dovolte mi, abych vám řekl, co se stane při 88%. V tomto bodě začnete splývat s duší. Jste navrženi k tomu, abyste byli božští, věděli jste to? Chci vám říci toto: jste navrženi, abyste žili věčně! Váš design má co dělat s obnovitelnou biologií. Každá buňka pokračuje stále dál a dál, zvláště božskost ve vás. Když začne být DNA efektivnější, buňky se obnovují podle kmenových otisků, ne podle kopie, jako teď. Tato buněčná struktura nikdy skutečně nezestárne. Nikdy nezestárnete! „Kryone, to zní pěkně, ale co uděláš s přelidněním, když nějaká civilizace nikdy nestárne?“ Dám vám malou nápovědu: Plejáďané mají tři planety. Říká vám to něco? Učíte se pohybovat ve svém okolí, a učíte se o vesmíru. Není to otázka a není to problém. Stává se to nádhernou, snadnou volbou. Navíc, existuje božská moudrost nerozmnožovat se – konečná svobodná volba pro svobodnou kontrolu populace s kolektivní moudrostí.

     Plejáďané jsou tím nejbližším andělské podobě, co ve svém životě uvidíte. Fungují na 88%, mají kontrolu nad fyzikou a je to přirozené, není to žádné zařízení. Zapletli se s něčím, s čím se chtěli zaplést [zapletení je zde použito ve fyzikálním smyslu]. Lidská duše je božská, fyzika je jejím jádrem, s moudrou kontrolou nad vším. Stvořitel je v duši. Tvořivý zdroj je mistrem fyziky ve vesmíru. Fungujete-li na 88%, máte kontrolu nad vším. Takové je sémě, které je ve vás. Zní to povědomě? Co dělali někteří mistři planety, co bylo tak pozoruhodné? Používali zdravý rozum – to byla jejich kontrola nad fyzikou. Zázraky? Možná, že schopnosti podobné těm, které měli mistři, jsou jen v DNA fungující na 88%.

     Plejáďané byli oseti dalšími. Mluvili jsme o Orionu a Arkturu (v dřívějších channelinzích – pozn.překl.). To jsou jména vašich semenných prarodičů. Před těmito jmény je ještě jedno, o kterém jste nikdy neslyšeli. Přemýšlejte o časové škále a mělo by to začít dávat smysl. Vaše planeta je více než čtyři miliardy let stará. Kde jste byli? Jste tu nováčci! Jste opravdu noví. Představte si, co se dělo ve vaší galaxii, zatímco Země chladla. Víte, jak dlouhá doba je miliarda let? Představte si, co se dělo, a život, který prochází svými vlastními cykly. To je zdravý      rozum a zahrnuje dobré přemýšlení o pravděpodobnostech od těch, kteří sami sebe nazývají vědci.

 

                                                                                    108

 

     Toto je v této chvíli jediná planeta svobodné volby v této galaxii, drazí, a každá vybraná planeta má tento atribut – jedna po druhé. Právě jste překročili velký ukazatel a veškerý život v této galaxii, který má božskou DNA, o vás ví. Ten signál byl vyslán v prosinci 2012. Chci vám říci, co to způsobilo. Přineslo to oslavu, naději, návštěvníky a pomoc. Začíná skutečný systém dospělosti. To nebylo „dáno“ ve vaší pravděpodobnosti. Ve skutečnosti jste to vytáhli na poslední chvíli.


     Duchovní evoluce

     Můj partner strávil celý den vyprávěním o duchovní evoluci v buněčné struktuře vašeho těla. Tato evoluce začíná vytvářet symbiotický vztah mezi vaší DNA, vaší Akášou a vaší intuicí. Pokryl všechny tyto problémy, ale nikdy doopravdy nemluvil o duši. Důvod je ten, že jsme mu to ještě nepředali. Systém duchovní evoluce přichází prostřednictvím duše. Nepřichází skrze šišinku nebo mozek. Šišinka vnímá Vyšší já. Intuice vnímá Vyšší já. Ale duše je energie, která dodává informace. Duše je spojena s mřížkami. Vaše lidská duše je, a vždy byla, katalyzátorem pro pokročilou energii, kterou jste nyní připraveni přijmout. Tato energie vzestupu nepřichází skrze lidský podíl buněčné struktury. Nemůže. Mnohé planety selhaly a zničily samy sebe, protože celé civilizační „dospívání“ a zrání je procesem svobodné volby prostřednictvím ne-buněčných systémů.


     Různé druhy “vzpomínek”

     Časové kapsle, které se otevírají, které aktivovali Plejáďané, budou „spatřeny” několika vašimi částmi. Některé skrze mřížky, ale některé uvidíte skrze vaši duševní část. Ta bude dostupná, až dosáhnete 44% (efektivity vaší DNA). Toto je signál, aby se plně rozvinula. Duchovní evoluce bude zvýšením v něčem, o čem jsme nikdy dříve nemluvili, ale co začínáte cítit. Nazveme to „vzpomínka duše“. Začínáte si vzpomínat na věci mimo Zemi!

     Vaše hlavní Akáša představuje pouze zkušenosti ze Země. Dovolte mi, abych vám o tom něco řekl.  Před dlouhou dobou jsme vám předali informace o tom, co se stane s vaší Akášickou vzpomínkou, když projdete závojem. Zůstane zde na Zemi. Je v Jeskyni Stvoření, v krystalické substanci, která si pamatuje nebo skladuje vše. Je to, jako byste měli svůj vlastní krystal, a ten zůstává na planetě. Když se vaše duše vrátí, vyzvedne si informace, vloží je do vaší DNA, a pak vstupuje do dalšího reinkarnačního dobrodružství. Jinými slovy, vaše Akáša zůstává zde na planetě.

     A tak mi dovolte, abych se vás zeptal: jestliže je tomu tak, proč si potom někteří z vás vzpomínají, kým jste byli na jiné planetě? Odpověď zní, že někteří z vás si pamatují plejádskou energii. Někteří z vás si pamatují, že jste si tím opravdu předtím prošli! Některým z vás to dodává naději, protože víte, co se stalo. Viděli jste se před dlouhou dobou s 88% ve vaší DNA, a proto jste zde. Aby k tomu došlo i zde, potřebujete k tomu tuto vzpomínku, a vy ji nezmeškáte! Kdo ví, jak dlouho to potrvá? Na tom nezáleží, protože vy zde budete celou tu dobu. Toto je vzpomínka duše, ne buněčná DNA Akášická vzpomínka. Vzpomínka duše se zaobírá celým životem, všude. Nakonec si možná dokonce vzpomenete, že jste věční.

     Kým jste byli před pěti milióny let? To vás také napadne. Chcete opravdu vědět, odkud přichází vaše duše? Odpověď zní, že ze všech planet se svobodnou volbou, které absolvovaly. Nepřichází z nebe z nějaké studny duší z tvořivého zdroje. Přichází z jiných míst, které si tímto prošly, drazí. To je to, kdo jste. Ale ti v této místnosti a ti, kteří toto poslouchají a čtou, by zde nebyli, pokud byste neměli určitý atribut vzpomínky duše, která už pracuje.


     Přitažlivost budoucnosti

     Tento atribut duchovní dospělosti je tak atraktivní, drazí, že jej nemůžete nechat být. Vy VÍTE, jaké to je, přijít na místo, kdy jste jedno s Bohem. Byli jste tam, dělali jste to a byli jste těmi prvními na planetě, kteří obdrželi semena. Teď se začínáte probouzet a trochu si vzpomínáte na to, jaké to bylo – jen trochu. Bojujete s konflikty spočívající v bytí člověkem, ale současně víte, co by mohlo být vpředu, a co můžete udělat. Přichází frustrace, a občas i chemická nerovnováha. V posledních dvou letech mnozí dokonce zemřeli. Možná, že někteří z nich byli vašimi přáteli? Nebyli jste na to připraveni. Snad to byli partneři? Chci vám něco sdělit, pokud jste to neslyšeli už dříve. Jsou zpět! Odešli proto, aby nyní měli nový nepopsaný list s obnovenou energií. Museli odejít, aby vydláždili cestu pro váš návrat, drazí, kvůli tomu, co se stalo v roce 2012. Jejich brzký odchod byl naplánován, aby připravili cestu pro váš návrat.

 

                                                                                    109

 

     Víte, existuje ohromný systém, který jde za hranice laskavosti. Existuje systém, který je prosáklý tou největší láskou tvořivého zdroje, a vy si to neumíte představit. Přetéká uznáním k vám, čeká, až se stanete jedním s Bohem. A navíc, jak zvyšujete procento efektivity své DNA, vaše duše přináší více tvořivé energie z centrálního zdroje. Toto je vývoj lidského ducha. Je mimo biologii, za hranicemi vědomí, protože si podáváte ruku s tvořivým zdrojem vesmíru.

 

     Načasování: trvalý problém

     Uzavírám tento jednoduchý příběh duše. Teď už víte, co se děje. Mohli byste chtít zopakovat slova: „Jak dlouho to bude trvat?“ Příliš dlouho [smích]. Drazí, toto je teprve začátek. Jste v roce dva [2013 byl rokem rekalibrace označovaným jako rok nula; rok 2014 byl rokem jedna]. Teď pomalu začnete vidět lidské dospívání v duchu. Říkáme to stále znovu a znovu. Věci, které jsou dnes v lidstvu mimo rovnováhu, se začnou vyrovnávat a s časem dospívat. Právě teď temná energie bojuje o svůj život. Nakonec uvidíte změnu všude v každém aspektu – dokonce i v politice.

     Rovnováha, soucit a moudrost začnou být vidět. Až se příště reinkarnujete, vzpomenete si, kdo jste, to je můj slib. Možná si nevzpomenete na své jméno, nebo jakým člověkem jste byli, ale budete si pamatovat, že jste byli zde a že jste zpátky. Začnete tam, kde jste skončili. Budete moudré staré dítě, které předčí kteréhokoli dítě, které znáte dnes, a nebudete dělat chyby, které jste udělali, když jste tu nyní – ani jednu z nich.

     Toto je nová moudrost a přichází spolu s vámi. Mnohem více než normální Akáša. Vzpomínka duše vás uchová v bezpečí a vaše děti ponesou to, co nesete vy. Toto je cesta, která bude fungovat. Základní vzpomínka duše ji požene kupředu - přes mír na Zemi, až k absolvování! Je to pro vás příliš ezoterické? To je v pořádku. Mám na vás dost času, abyste to pochopili. Prověřte si to se mnou – i za milion let.

A tak to je.

KRYON

 

  Otázka: Může si člověk, který toto přečetl a alespoň trochu pochopil, myslet, že evoluce je svým vlastním tvůrcem? Odpověď musí najít každý sám v sobě.

   

     Doplněk listopad 2015:

 

     Evoluce odhalena

     Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v  Sylvan Lake, AB, Canada v sobotu, 24. ledna 2015

Úvodní minichanneling

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner opět ustupuje stranou a s tím odkládá i filtry lidstva. Paradigmata, na která je zvyklý – co je správné a co špatné, co je dobro a zlo, co je vhodné a nevhodné. Protože každý člověk vyrůstá s celou řadou pravd. Některé jsou založeny na tom, co vám říkali vaši rodiče, někdy je to to, co jste se naučili ve škole, někdy se jedná o to, co vám řekli vaši učitelé – duchovní i ti ve školách. A toto je základem toho, co považujete za pravdu. A drazí, to vám stojí v cestě. A stojí to v cestě obrovské změně, která nastává. Říkali jsme vám to už léta a zopakujeme to znovu, protože lidské bytosti všude na světě musí slyšet zprávy, která se týká právě jejich energie.

Co tím myslím? Nikdy předtím neexistovala doba, kdy by byla individualita ceněna víc než nyní, staré duše. Stále se chcete seskupovat a věřit v totéž, mít systémy přesvědčení, které jsou identické a které vás oddělují od jiné skupiny, jejíž přesvědčení jsou mírně odlišnáa to se musí změnit. A mění se to. Lidé se začínají spojovat pouze na základě jediného předpokladuže jsou staré duše. Už tady byli, dělali to i to, rozpoznali posun a jsou připraveni pokročit vpřed, ať už pro ně Stvořitel připravil cokoli. Informace o tom jsme vám dali už k dispozici. A vy jste se měli posunout do místa, kde v podstatě říkáte: Vzdávám to. Vzdát se jednoduše znamená, že se vzdáváte starých způsobů. To je vše. Někdy si musíte zamést prostor, aby nové energie dopadly na to nejčistší. Začínáte znovu. Nový začátek má špatný význam pro některé a dobrý pro jiné. Ale své zkušenosti se nemusíte učit znovu. Jediné, co musíte udělat, a to je pro lidstvo těžké, je zbavit se věcí, které nefungují. Těch, které fungovaly na základě starého paradigmatu. Kolikrát už jsme toto říkali?

 

                                                                                    110

 

Narodili jste se do módu přežití. Věci, které jste se naučili na hřišti předtím, než nastala elegance lidské komunikace, byla obrana vůči šikaně či tyranům. Všechny tyto věci jsou ve vás zabudované. A někteří z vás se k nim okamžitě uchylují, když se v nové energii setkají s podobnými situacemi. To je to, co přepisujete. Nejen to jsme vám již říkali. Vstupujete do energie, která je méně fyzická a více řízená vědomím. Věci, které jste studovali, které vám byly řečeny a kterým věříte, se nyní realizují více než kdy jindy. Co si myslíte, že jste? Co říkáte nahlas, vaše tělo slyší a podle toho i jedná. Dalo by se říci, že innate – ta část vašeho těla, která je za závojem, nevidí rozdíl v tom, jestli si děláte legraci nebo ne, jestli jste prostě vůči sobě negativní či ne… uslyší to a ono se to stane. To je síla, kterou lidská bytost má. A tak začněte sledovat, co říkáte a jak jednáte.

Kolik z vás, staré duše, se ve svých nejtišších momentech dívá na staré energetické paradigma a ani to neví? Nedostatek sebeúcty, pocit, že to nezvládnete, tohle se nikdy nestalo a ani nestane… Chci vám říci, že vaše myšlenky teď budou řídit vaši realitu mnohem více než kdykoliv předtím. Dal jsem svému partnerovi pokyn, aby začal učit fyziku, která je za tím, co nazýváte průměr. Zákon průměrů, takzvaná Gaussova křivka, Galtonova deska nebo jakkoli to chcete nazvat, vám ve fyzice dává představu, že je většina z vás průměrná. Že několik z vás bude negativních a několik pozitivních – a že nemáte šanci. To je staré paradigma a je nesprávné. Je i fyzicky nesprávné.

Dnes večer chci mluvit o atributu, o kterém jsme ve veřejném channelingu nikdy nemluvili. Přepíše to proces evoluce života. Chtěl bych vám vysvětlit, jakým způsobem to doopravdy funguje. A to, co bude následovat, se setká s výsměchem i otáčením očí v sloup. U každého, kdo to uslyší. A to kvůli tomu, co vás dosud učili. Když si myslíte, že víte, co si myslíte, že víte, je vaše mysl uzavřena. A pak jsou zde ti, kteří budou poslouchat a budou vědět, že to, co vám dnes večer řeknu, je měřitelné a lze to dokázat, pokud jednoduše smažete to, co si myslíte, že víte. A dnes večer uvidíte pospojované body týkající se nového procesu vědomí, a to začne rozšiřovat myšlenku, že tu nejste náhodou. Byli jste vytvořeni, abyste tu byli. Země sem patří, vy sem patříte, i staré duše sem patří. Jste na správném místě ve správnou dobu a zažíváte potíže a problémy, které jsou všechny spjaty s přechodem. Všechny. To není snadné!!! Drazí, nikdy jsme netvrdili, že bude. Načasování dle vaší mysli není správné. Někteří z vás překročí určité milníky, které ostatní ještě nejsou připraveni překročit. A jestli nejste připraveni se připravit k ostatním, pak vám jeden šlápne na palec, ale druhý ne. Nespojí se to do teď obvyklým způsobem. Propojí se to lépe. Posun paradigmatu je o tom, jak věci fungovaly, jak fungují teď, co očekávat a jak na ně budete reagovat. Jakým způsobem dochází k řízení – řídíte to vy nebo jste tím řízeni?

Mluvím ke skupině převážně starých duší v této místnosti. „Kryone, definuj starou duši. Používáš ji až příliš často bez definice.“ Definuji ji. Je to super jednoduché. Každá stará duše je lidská bytost, která má více než sto, dvě stě, možná i tři sta minulých životů. Někteří z vás tu byli od začátku. Lemurie byla velmi dlouhotrvající mini-kontinent. O tom jsme mluvili mnohokrát. Byla izolovaná po tisíce a tisíce let, bez reinkarnace. Jinými slovy, přinesla s sebou nové duše a cvičila je ve způsobech této planety. S Plejádskou pomocí. Kolik z vás, staré duše, může mít vztah k místu, odkud jste takto přišli? Dokonce jsme vám řekli, že by mohly být staré duše, které řeknou: Nevzpomínám si, nevzpomínám si na Lemurii, ale vzpomínám na Atlantidu.“ Chci si to ujasnit. Atlantida je koncept, ne místo! Je to koncept potápějícího se ostrova. Hádejte, který ostrov se potopil? Byla to Lemurie! Rád bych, abyste začali spojovat body. Je to ve vaší Akáše. Nepotápěl se celou dobu, ale jak to tedy víte? Byli jste tím velmi vyděšeni.

Pro ty z vás, kteří věří, že byli Atlanťany – o nic takového nejde. Je to tento koncept, protože jste tento konkrétní scénář opakovali mnohokrát prostřednictvím vaší Akáši. Potopený ostrov existoval nejméně třikrát. Pokaždé jste ho nazývali Atlantida, udělali jste z něj jeden. Jak lidské. Jak 3D. Je to mnohem větší než tento scénář…

Mluvím ke starým duším. K dispozici je množství zkušeností, které jsou naprosto úžasné. Pokud by jeden z vás, aspoň jeden z vás, měl příležitost znázornit svou zkušenost – co vykonal, kým byl, kolik měl životů, kolik válek prožil, kolikrát které pohlaví, kolik dětí měl – vydalo by to na tolik filmů, že byste je mohli sledovat celý svůj život – a to jen o sobě. Co jste udělali, co jste prožili… A mohli byste říci: „V každém tom životě jsem byl úplně obyčejný.“ Drazí, jde o to, že jste žili a jakými jste prošli zkušenostmi. Je nám jedno, jestli jste byli královnou toho nebo králem onoho. V takových životech jste se totiž nic nenaučili. Mluvím o tom, kdy jste byli na prérii, když vaše dítě zemřelo při porodu. Mluvím o tom, kdy jste byli ve válce, kde byl vedle vás zabit váš bratr a vy jste to viděli. Možná jste byli další obětí. Mluvím o hluboké životní zkušenosti, která do vás vstoupí a způsobí, že se stáváte zkušenějšími. To abyste mohli přijít do života, jako je tento, a cítit Boha uvnitř – vědět, že máte pomoc, že máte Boží ruku ve své. A pokud budete plakat, bude to vhodné, vzhledem k tomu, co víte. Víte, jak si poradit. To je stará duše. To je ten, kdo bude přecházet přes tento most s elegancí.

 

                                                                                    111

 

Je velmi důležité, že jste dnes starou duší. A pokud byste se zítra rozhodli odejít, vrátíte se jako mladá stará duše. Probudíte se se znalostmi, které máte dnes a v nové energii to bude pro mladé lidi jednodušší než pro vás. Uvědomujete si, jak těžké je projít milníkem a nést přitom starou energii, tahat ji do nového? Víte, čím budete muset projít? Ztrácíte dnes lidi, protože to pro ně není vhodné. Povedou si lépe, když se narodí znovu v těle – a vše, co budou znát, bude v nové energii. Bude v nich rezonovat, bude je obklopovat, nebudou se muset nic učit znovu. Chápete, jak velký to dává smysl? Protože planetě nezáleží na tom, jak dlouho žijete, drazí. Stará duše se vrací čistá. A vy se vracíte zpátky nadšení, plní znalostí a moudřejší než jste dnes. Nic se nemusíte učit znovu. Jak krásný systém!

Máte tolik práce. Je to všechno ve vědomí. Vím, co se právě teď děje ve vašem těle a o čem si myslíte, že je to nevhodné nebo je to překvapení. Já vím, kdo tu je. Pro mne to není tajemství. Víte, jaké máte štěstí, že Bůh o vás ví? Že ví, že jste zde v této době? Ať už jeho děje ve vašem těle cokoliv, věděli jste, že je to léčitelné pomocí vašeho vědomí? Vaše lékařská profese je krásná a věda se posouvá na novou úroveň a k novým výšinám. Můžete ji kombinovat se svým vědomím a budete žít dlouho. Nakonec se vaše DNA vyvine k bodu, kdy vaše innate (vrozená moudrost vašeho těla) bude spojená s vaším běžným vědomím – a jakmile ten most bude vybudován, tak prostě neonemocníte. Jak by se vám líbilo mít tělo, do něhož se nemoc nemůže dostat, protože je jeho vibrace příliš vysoká?

Právě jsem vám předal jedno z tajemství tohoto století – co je to nemoc a proč ji dostanete. Když se posouváte směrem k vyšším vibracím – k 44%, pak budete mít kontrolou nad svou biologií. Nikoliv vědomou kontrolu, kdy by vám mohla narůst třetí paže – bude to vědomí, které ví, co se děje ve vaší krvi. Nebude třeba dělat krevní testy, nebudou potřeba. Budete to vědět! Co vy na to? Nedává vám smysl, že byste měli mít větší kontrolu nad tím, kdo jste? A vy ji budete mít. A až budete vibrovat takto vysoko, drazí, nízké energie, nízko vibrující bakterie, nemoci, viry, se na vás ani nepodívají. Nebudou mít šanci.

Víte, jak to vím? Už jsem to viděl. Ti, jejichž jste následníky, tím taktéž prošli. Díval jsem se na evoluci a probíhala jako ta vaše. Vím, co přijde. Ne stejnou rychlostí, ne úplně stejným způsobem, ale Bůh uvnitř má stejný efekt na všechny.

Toto je vzrušující doba. Záleží na vás, jestli je vaše sklenice z poloviny plná nebo napůl prázdná. To je individuální svobodná volba. Pokud se budete nadále točit v dramatu, pak mrháte časem. Začněte s oslavami, drazí – s oslavami reality toho, co je skutečně vaše všeho a co se skutečně děje.

Přál bych si, abyste opustili toto místo a cítili lásku Stvořitele ve vás – dost na to, abyste mohli říci: „Je to pro mne v pořádku. Já vím, kdo jsem a proč tu jsem. A projdu tím – s grácií a lehkostí.“

Vrátím se.

A tak to je.

Kryon

     Hlavní channeling

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Já vím, kde jsem. Prostřednictvím svého partnera vím, kde jsem. Pro Ducha není záhada, co děláte.

Chtěl bych začít tím, abych vám sdělil, že ne všechny channelingy jsou dlouhé. Dnes večer vám chci předat hluboké informace, které můj partner tímto způsobem ještě nikdy veřejně nepředával, a jsou matoucí. Tyto channelingy by neměly být tak dlouhé, abychom vám mohli předložit aspekty k přemýšlení. Je na čase, abyste se něco dozvěděli. Je to krásné.

Odhalení, které vám se chystám předat, nezmění, co budete dělat dál – bude to jen ocenění toho, kdo jste. Existuje velký plán, drahé lidské bytosti – čím déle žijete a nasloucháte těmto slovům z různých zdrojů z druhé strany závoje, tím více si uvědomujete, že lidstvo bylo navrženo pro tuto chvíli. Že máte účel (důvod, proč tu jste - pozn. překl.) a že je zde láska. Ve společnosti a civilizaci svobodné volby musíte být ponecháni sami. Když dojde na vědomí, musíte být ponecháni sami, abyste se rozhodli. Vytváří to bariéru, kterou jste nazvali druhou stranou závoje. Je to bariéra izolace. Mluvíme o tom stále. Jak by se vám líbilo prostě se jen natáhnout skrze tuto bariéru? Rozsvítili byste světla a všichni byste šli domů. Nebyl by žádný test a vy byste se vrátili ke zdroji. Jste pracovníci. Začali jsme tomu říkat pracovníci světla. To protože měníte tuto planetu. Vědomím, „Aha“ momenty, uvědoměním – tím vším začínáte individuálně vytvářet rozdíl.

 

                                                                                    112

 

Když se budete dívat na vaše zprávy, bude se zdát, že má tato planeta potíže. Není to poprvé. To způsobuje změna a my vám to říkali. Zopakujme si to. První věc, kterou musíte udělat v této fázi, je postarat se o sebe. To znamená vypnutí zpráv. Udělejte to! Takto budete mít v sobě pochopení, ´Aha´ moment, uvědomění. Co vám říkám, je přesné a pravdivé. Účel, láska, soucit, změna. To je to, co se děje na planetě. Zprávy budou přicházet a odcházet a ti, kteří ve světě vytvářejí problémy, budou přicházet a odcházet. Říkáme vám, že světlo začíná vytvářet rozdíly ve tmě a tma reaguje. Jednoduché. To je důvod, proč máte to, co máte. A čím více pracujete na těch skládankách, tím více uvidíte, že světlo bude vyhrávat. Tma však bude reagovat – i nadále bude reagovat, protože bude bojovat o přežití, o svou záchranu. Drahé lidské bytosti, chtěl bych říci, že je to dobrá zpráva.

Obecně platí, že ti, kteří se nebudou vyvíjet směrem kupředu, zmizí. Přijde čas, kdy bude cesta volná. A ti, kteří dělají problémy, které máte nyní, vymizí postupným oslabováním, prostřednictvím zrození a smrti. Časem. Vyjdete z toho. Ale to není to, co vám chci říci. Protože to jsou staré zprávy. Chci vám předat odhalení o evoluci na planetě. A teď mluvím o základní evoluci. Můj partner už to jednou slyšel. Předal jsem mu to v soukromém čase s Dr. Toddem Ovokaitysem. Často ho učíme, kdo má dostat informace jako první, protože toto je nyní hlavní mistrovská energie na planetě. Jakmile už to bylo jednou předáno, můžete už to nyní slyšet. Někteří z vás řeknou: „Dobře, ale to není opravdu tak velká zpráva.“ Ale je. Protože změní každého biologa na planetě. (Úsměv.)

Poslouchejte, došlo k odhalení – v nedávném channelingu, který jsem nazval Fyzika vědomí. Jednalo se o předpoklad, který byl nový – že vědomí je vlastně energie, která je měřitelná a má svá pravidla. A tak se dostáváme do oblasti, která bývala velmi ezoterická – jak ve fyzice, tak i v metafyzice – a která říká, jaký je vztah mezi realitou a vědomím. Funguje fyzika prostě jen tak sama o sobě a lidské bytosti jsou zaujaty pouze svými činnostmi, nebo na sebe vzájemně působí? Ovlivňuje jedna druhou? Nemá snad sama příroda tajemství? Ach ano, má. A pro toto lze získat důkaz pomocí statistiky. Jak se věda stává zralejší a vstupuje online s pomocí počítačů, které měří to, co byste nazvali náhodou, postupně to odkryjí. A ono se ukáže, že existuje atribut důkazu o tom, co říkám. Vědomí je energie. Teď chci, abyste na chvíli přemýšleli. Co když je energie ve skupinách buněk? Ne v mozku, ale inteligence, která vzniká v rámci vyvíjející se skupiny buněk. A ne nutně jen v lidských. Co když existuje atribut, o němž nikdo nemluvil? Můžete jej pojmenovat buněčné uvědomění, přejete-li si. Má mnoho jmen. Nikdy jste o něm neslyšeli. Do teď.

Existuje známý fyzikální experiment, který vám můj partner vysvětloval znovu a znovu, a ten dokazuje, že v jednoduchých věcech existuje energie, na niž vesmír reaguje. Tento fyzikální experiment říká, že když něco pozorujete, měníte tím realitu – a ve fyzice je známý (tzv. problém pozorovatele je znám v kvantové fyzice již téměř 100 let - pozn. překl.). Má mnoho jmen, existuje mnoho způsobů, jak jej provést. Člověk pozorující něco může změnit atribut toho něčeho. A právě o tom mluvíme. Je možné, že v životě existují i jiné zdroje energie?

Slavný vědec, jehož jméno někteří z vás slyšeli, jménem Michael Denton měl odvahu napadnout Darwinovu teorii – v současnosti všeobecně akceptovanou teorii, jakým způsobem se vše vyvinulo. Život na planetě až po a včetně humanoidů ještě před tím, než byl zdroj biologie oset Plejáďany. Jak jste se sem dostali? Už jste se na sebe někdy podívali a řekli si, že je to úžasná struktura? Už vás někdy napadlo, jak by mohla tato složitost s touto strukturou vzniknout tak dobře v tak krátkém čase? To je dobrá otázka. Nyní máte počítače a schopnost programovat život. Jak dlouho by vám to trvalo? Takže Darwin řekl, že evoluce veškerého života nastala nejen výběrem druhů, ale prostřednictvím mutací a náhodami. Život by se vyvíjel pořád dále a dělal totéž, dokud by se neobjevil mutant. Náhodně. Kolikrát byste se reprodukovali, než by se objevil mutant? A ten mutant by začal dělat něco lepšího. A to proto, že by byl svou abnormalitou, anomálií jiný. A protože by podle Darwina udělal něco lepšího, byl by nadřazený všem ostatním a začali by se rodit další mutanti. A přicházely by další a další abnormality. Toto je popis, co je to mutant. To by pak začalo vytvářet náhodné mutantní série. A daný druh by se sám od sebe náhodně zlepšoval přes tuto sérii mutantů. Pokaždé, když by se narodil živý tvor s lepší sadou něčeho – ať už schopností mobility či inteligence – pak by byl v dané oblasti králem a byl by napodobován. A pak by přišli na řadu další, náhodou. Avšak ti, kteří pracují se superpočítači, začali tento proces zpochybňovat. Řekli: „Známe statistiku mutací. Protože život stále ještě existuje, můžeme to vyzkoušet. Můžeme to naprogramovat. Drahý počítači, jak dlouho by trvalo, než by se lidská bytost vyvinula do dnešní podoby z života, který na naší planetě známe – z buněčných struktur, které se hemží v oceánu. Jak dlouho by to trvalo, drahý počítači, dej nám odpověď.“ A když to udělal, ustoupili a zalapali po dechu. Protože by to trvalo tak dlouho, že byste tu stále ještě nebyli jako mnohobuněčný organismus. Nic. Ale tak to nebylo, že?

 

                                                                                    113

 

Doba, jakou na tento vývoj život potřeboval, ač si myslíte, že to byla dlouhá doba, byla superrychlá ve srovnání s tím, co počítač spočítal. V porovnání s tím, jak dlouho by to trvalo s využitím pouze Darwinových procesů. Chápete? Stalo se něco jiného. Aby bylo možné se dostat do bodu, kde se nyní nacházíte, abyste se na této planetě vyvinuli do současné podoby tak rychle, tak na začátku muselo dojít k zásahu.

Zeptejte se Michaela Dentona, vědce, kterého dnes nezastihnete v této místnosti, jak poslouchá dnešní ezoteriku. Zeptejte si ho, co si myslí. A on vám poví, že muselo dojít k zásahu, aby se život na planetě vyvinul tak rychle. Dal mu jméno – inteligentní design. To je vědecký termín. Líbí se vám? Měl pravdu. Vědec v něm nebude nutně věřit tomu, co přijde dál. On však viděl ten efekt. Počítače nelžou. A inteligence zpracování a zralost vašeho mozku se na to musí podívat. Protože teď víte, že jste byli navrženi, abyste tu byli. Došlo k velkému urychlení, které vám stále nemohu vysvětlit zcela a naprosto, protože existují procesy v procesech týkající se buněčné struktury a jejího fungování, které můj partner nemůže předávat bez znalostí, které nemá. Takže mu je předám velmi jednoduše. Na této planetě existuje Boží laskavost, která prostupuje vším. Dnes jste ji studovali jako mřížku Gaii zvanou Matka Příroda. To můj partner nevěděl. Neučil to, ale řekl, že Matka Příroda sama o sobě není zcela přirozená, protože ti, kdo ji oseli a byli zde na samém počátku, ji pomáhali vytvořit.

Představte si planetu, která zrychlila svůj vývoj na základě záměru, laskavého designu, který vytvořil humanoidy mnohem rychleji než by jakýkoliv statistický program řekl, že je možné. Šance, že byste se vyvinuli přirozeně v procesu, s nímž přišel Darwin, a vy jste ho přijali, jsou astronomicky vzdálené náhodě (ve smyslu její matematické definice - pozn. překl.) Nemohlo k ní dojít. Musíte o tom přemýšlet, než vůbec budete moci říct, že mám pravdu. Buněčná struktura má laskavou inteligenci. To je to nejlepší, co můžeme předat. Kolem života existuje pole. Kolem veškerého života. Bylo rozšířeno a navrženo speciálně těmi, kteří tuto planetu umístili a, drazí, část z nich jste tvořili vy. Tato planeta se vyvinula rychleji, než je možné. Mnohem rychleji. Znovu jsem vám řekl to, co víte, abych vám mohl říct i to, co nevíte, takže vám to pomůže uvěřit a pochopit, co se dozvíte dále. Statistiky potvrdí, že mám pravdu. Neřeknou vám, že je toto pravda, ale prostě vám jen poví, že existovalo něco, co zasáhlo do přirozeného výběru. Což je vlastně protimluv. Není na něm nic. Byli jste vtlačeni do existence.

Buněčná struktura má benevolentní inteligenci. Nenastaly žádné náhodné mutace. Buněčná struktura vystavěla nejlepší řešení tak rychle, jak to jen šlo. Protože věděla, co přijde. Život na této planetě se vyvinul na základě zásahu, skrze inteligenci, skrze přírodu, která byla laskavá a zasáhla. To je to nejlepší, co vám můžu předat. Je to informace, že vyvíjející se lidská bytost byla navržena. Není žádná náhoda, že jste tady. A pokud se chcete podívat na statistiky, je to jen další úhel pohledu, jak pospojovat jednotlivé body – že možná existuje záměr pro tuto planetu, možná existuje záměr pro lidskou bytost, která zde není náhodou, ale je navržená se záměrem s pomocí Božího vědomí. Toto je jiná planeta. A když vidíte, jak by se život měl vyvíjet, a až budete jednoho dne schopni se podívat na jiné planety, které mají nějaký druh mikrobiálního života, jakýkoliv druh života zvířat, uvidíte obrovský rozdíl v časové ose. Obrovský! Nemohlo se to stát tak rychle. Vaši vědci se budou škrabat na hlavách a budou souhlasit: „Nevíme, co to je. Nevíme, jak se to stalo, ale došlo k zásahu.“ Vyvinuli jste se ve zlomku času, který by to trvalo s pomocí přirozeného výběru. Toto je poselství dnešního dne!

Chci, abyste toto téma zkoumali. S vědomím, že nyní existují důkazy, takže vám mohu předat tuto informaci. Chápete, jak to funguje, drazí? Jak dojde k channelingu? Nemůžeme prostě jen vychrlit pravdu, o které už jste sami nepřemýšleli. Musíte ji objevit a klást si otázky, než na ně můžeme odpovědět. Svobodná volba je ctěna, rozdmýchávána, je krásná a vy začínáte klást otázky. A tak jsme vám dali zdroj, kam se můžete podívat.

Co to pro vás znamená? Jak končíme tento channeling, co to pro vás znamená? Co když návrh lidstva pochází od Boha? Benevolentní, krásný, mimo možnost náhody? Přemýšleli byste jinak o všem, co jsme vám říkali? Možná jste zde z nějakého důvodu. A pokud ano, drazí, co jiného by mohlo mít nějaký důvod? Co se právě teď děje a s čím se budete muset vypořádat? Pokud pro vás laskavá síla Stvořitele může vytvořit život na této planetě ve zlomku času, nemyslíte si, že by vám možná mohl pomoci vyřešit vaše problémy? (Kryon se zlehka směje.)

Toto je jiná energie, jsou to jiné informace, je to krásné. Je to krásné. Evoluce je na dosah, a teď to to začíná být dobré, protože jak lidská povaha začne zrát a dostane se mimo dětské hřiště, začnete vidět jeden druhého, od jedné země ke druhé, od jedné posvátné skupiny k druhé – a zastavíte házení kamenů jeden na druhého a nadávání druhým, jak jste to dělali tak dlouho. Až dozrajete, uvidíte společné zájmy, které máte, můžete se držet za ruce a pět chválu na laskavého Boha. Jeden Bůh v tak mnoha podobách, v tolika pravdách, které mají tutéž věc společnou se všemi. Lásku. Soucit. A TO je pravda. Změní to svět. Ne rychle, ale změní ho.

 

                                                                                    114

 

Stojíte na prahu změny. Na začátku procesů, o kterých jsme nikdy nemluvili. Poslouchejte vědci, pokud jste toto slyšeli a obraceli jste oči v sloup, pak si proveďte výpočty a pak se vraťte. Podejte své vlastní vysvětlení. Jednoho dne to uvidíte ve zkumavce. Pole kolem buňky obecně, které má inteligenci, ač to zatím nikoho nenapadlo – bez mozku, bez centrálního systému. Pořád je tam ještě něco dalšího. Vícerozměrné? Samozřejmě! Kvantové? Tak trochu. Jděte a najděte to. Je to krásné. Zasloužíte si pravdu, staré duše.

A tak to je.

Kryon

      Akášické filtry

     Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carrollem v Sylvan Lake, Kanada, ve středu, 25. ledna 2015

Zdravím vás drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner ustupuje stranou, ale vše, co jako člověk je, zůstává. [Pauza.]

Nejlepší channelingy, které vyžadují lidský jazyk, musí přijít skrze člověka. Existují všechny možné druhy channelingů, o kterých jsme vám řekli už dříve, a to je malířství, hudba, sochařství a další. Ale instrukce a jazyk přichází skrze člověka. Musí. Musí. A je to v úctě k lidstvu, je to v úctě k tomu, jak proces funguje… k Bohu uvnitř. Instrukce od člověka pro vás znamenají víc, než myslíte. Kdyby pocházely od skály nebo stromu, měli byste sklon uctívat skály nebo stromy; někdo by namítl: „Pohni tou skálou nebo poraz ten strom.“ Když přijde na člověka, budou tací, kteří možná nebudou souhlasit. Ale pak budou tací, kteří budou schopni rozlišit a budou vědět. Protože lidská bytost má vestavěnou vlastnostBoha uvnitř. A tak je to trochu napínání vaší představivosti, že se člověk může natáhnout a přivést Božství. Dnes večer chci, abyste to pocítili.

A schopnost rozlišení, kterou budete mít, je pro nás důležitá. Chceme, abyste věděli, že to je skutečné. Když máte situaci nebo někdo říká, že „channeluje“, děláte si poznámky a jdete domů – a chováte se jinak. O to jsme ale nežádali. Chceme ve vás rezonovat krásou a pravdou. Chceme, abyste věděli, že tato konkrétní zpráva vám nikdy neublíží ani po vás nebude chtít nic nepatřičného. Milujeme vás stejně jako matka a otec milují své potomky.

Nejsme vaši rodiče, jsme rodina. Jsme milující rodina a laskavost tohoto sdělení by měla být zřejmá. Vaší odvahy si velmi vážíme. Přemisťujete se od staré energie k nové a v tomto posunu je tak velký příslib! Neboť samotné paradigma lidství, buněčná struktura, vědomí… nesou velký potenciál pro zlepšení. A ta část, která nás tak těší, je vědomí, že vás můžeme učit. Něco velmi, velmi zvláštního. O tom, jak se měníte.

Lidská rasa se chystá posunout k moudřejšímu typu energie. Ale moudrost má mnoho forem. Není to nezbytně jen o vašem vědomí. Dovolte, abych vám ukázal něco, co jsme probírali včera večer na menším setkání, a o čem mluvíme pořád dokola už mnoho let.

Vaše tělo, vaše buněčná struktura, dokonce i to, co nazýváte intelekt, myšleníto všechno je určitým způsobem omezené. Je to omezeno faktem, že ten tělesný motor, který nazýváte DNA, pracuje pouze s třetinovou účinností vzhledem ke svým možnostem. Tělesný motor je navržen tak, abyste měli mnohem delší rozpětí života než nyní. DNA, kterou máte, intelekt, který byste mohli mít, spojení s druhou stranou závoje, které byste mohli mítto vše závisí na účinnosti, která je větší, než máte. A tomu se právě přibližujete – k větší účinnosti. Nedívejte se na čísla – že byste měli mít určité procento tady nebo tam. To vám všechno říkáme, abychom vám to objasnili, ale když se zabýváte multidimenzionální energií, nemůžete používat lineární pojmy.

Evoluce lidských bytostí – vás všech, ne jen starých duší – se zaměří na účinnost DNA. A staré duše budou první, které to uvidí a použijí. To znamená, že vy to pak jako učitelé budete učit jiné, kteří nejsou schopni to vidět a používat tak snadno jako vy. Proto staré duše nejsou skupina vůdců, ale jsou zkrátka ta starší skupina. Ti, kteří mají větší pochopení a moudrost ohledně toho, co s tím dělat. Ti mladší, a teď mluvím o mladších duších, které nemají tu životní zkušenost jako vy – ti mladší si všimnou, že máte něco, co oni nemají. Někteří vás kvůli tomu odmítnou a ti druzí budou chtít to, co máte vy. Víc a víc jich uvidí moudrost starších duší, to zlepšení, a budou to chtít. Nakonec bude vaším úkolem přivést je „online“ s tím, co víte.

 

                                                                                    115

 

Drazí, chce se mi plakat už jen při tomto prohlášení – konečně je tu svět, kde civilizace začíná vyrůstat. Dělící čára, která odděluje staré od mladých, bude založená na počtu životů, které jste žili, místo na počtu let, které jste nyní na Zemi. Starým duším může být 20 let a u jejich nohou budou ti, kteří spatří jejich moudrost. Ne vrásky ve tváři. A to prozření přijde ze zcela jiného místa ve vašem mozku než nyní a vy budete vědět, kdo jsou. Takže někteří budou těmi starými na planetě a jiní těmi mladými a mezi nimi nebude žádná generační propast; neboť budou mít současně probíhající, synchronizovanou moudrost.

Jedna z věcí, o kterých vám chci dnes večer říct, je to, že nastane obrovský rozdíl ve vývoji lidstva a bude v tom, co se stane s vašimi těly. Chci to s vámi nyní zopakovat. Vaše tělo nyní funguje přibližně na třetinu svého potenciálu. Ve vašem životě je právě teď tolik věcí, které bychom nazvali problémem. Je to jakoby „vám vaše tělo něco dělalo“. Tak to není. Dělá věci odděleně od vás, protože nemáte most mezi svým vědomým myšlením a činy své buněčné struktury. Fyzicky chytáte choroby, víte o nich všechno… a je tolik věcí, se kterými bojujete celý život! Co je pro vás dobré, co pro vás není dobré… Jíte potraviny, které byly geneticky upravené? Co to udělá, jaký efekt to na vás má? Všechny tyto věci se samy zlepší, drazí – s tělem, které se začíná vyvíjet, takže bude vědět, vědomě i na buněčné úrovni, co se děje. Budete mít schopnost rozlišení ohledně jídla – vkročíte do obchodu, ucítíte jeho vibrace a buď ho odmítnete, nebo přijmete. Máte tušení, co to udělá s prodejem produktů? (Kryon se směje.) Až lidé prostě přestanou kupovat výrobky, protože jim intuice řekne, aby je nekupovali, bude to mít výrazný efekt. Velmi „3D“ efekt. To zčeří energii napříč celou tovární výrobou. Atributy, rostliny… jen si to představte; to je lidský vývoj.

A co další věci? Už jsme vám o nich říkali. Ve vašem těle jsou neovlivnitelné věci – neumíte je řídit, nedokážete je ovlivnit, můžete se s nimi jen vypořádat. To se začne měnit. Řekli jsme vám, že se vaše intuice bude zostřovat. Začnete pozorovat spojení mezi mozkem, srdcem a intuicí. Začnete si uvědomovat, že systém vašeho těla je mnohem větší, než vám řekli vědci. To není chyba vědy – věda dělá, co umí, aby vám dala ty nejlepší poznatky ohledně toho, jak věci fungují po biologické stránce. Drazí, lékaři a zdravotní sestry jsou vyškoleni nejlépe, jak je možné; ale snažím se vám říct, že nevědí, co nevědí – a to není jejich vina.

Až lidské bytosti pokročí a začnou se rozvíjet, pak jako první budou mít moudrost. To pak budete vnímat jako změnu vědomí. Proces vzestupu. Chci vás připravit, abyste to pochopili – buňky vašeho těla se začnou měnit. Včera jsme vám řekli o buněčném vědomí; to vše je toho součástí. Ale tady je jedna velká věc. Už jsme vám o tom říkali.

Některé z vás trápí věci, nad kterými nemáte žádnou kontrolu. Je to krásné, stará duše, že máte Akášu, která si pamatuje. Ale když máte tělo, které pracuje na 33 procent, nemůžete kontrolovat, co vám dává. A někdy vám dává drama z minulého života. Kdy jste byli naposledy zabiti? A jak vás to ovlivňuje dnes? Nemáte nad tím kontrolu. Jdete spát, máte sny, někdy mimořádně rušivé, a možná se opakovaně vracejí. Chcete vědět, odkud pocházejí? Je to energie z Akáši. Je to minulý život, který jste žili – krátký život, kdy se cosi stalo. Zůstává to s vámi, drží se vás to; nemáte nad tím kontrolu. Jdete k vykladači minulých životů, který je obdařen schopnostmi, aby mohl pomoci lidem. A pokud je v tom dobrý, bude schopen vám pomoci porozumět a nechat to odejít. Pak budete moci přepsat, co se stalo v minulosti.

Některé nejlepší léčebné metody na této planetě, jak jsme vám řekli minulý týden, nejsou založeny na chemii. Už ne. Jsou založeny na energiích. A energie, o které převážně mluvíme, je energie znalosti, moudrosti a vědomí. Když něco objevíte a něco znáte, můžete to opravit a přeprogramovat. Dnes jste se dozvěděli něco málo o poklepávání a dekódování (na předchozím semináři) dozvěděli jste se doslova o řeči těla. Mluvíte se svou buněčnou strukturou, a ona vám pomáhá tím, že vám odpovídá. Dozvěděli jste se o tom, jak léčit sami sebe. Někteří jste zoufalí, protože znáte pravdu a nemůžete se k ní dostat! Víte, jak změnit věci ve vás, ale nevíte, jak se k tomu dostat. A proto jste dnes tady, protože já mám pro vás zprávu: přišli jste ve správný čas na správné místo. Slibuji – dostanete se k tomu. Protože jste o to požádali, protože to tato energie podpoří. Přestaňte s tím zápasit. Přestaňte se to snažit rozluštit a řekněte: „Drahý Bože, děkuji ti za spojení, které jsi mi dnes dal – protože odteď  to bude jiné. Já to řídím.“ TO je vaše evoluce! Fakt, že o to žádáte, vyvolává energii řešenísamotné uznání, to poznání, že to dokážete, dá vše do pohybu. Vědomí těla… Nemusíte s tím zápasit, nemusíte to dělat. Musíte jen uznat, že to je.

Zastavte se se mnou na chvíli, než vám předám zprávy, které jsem vám dosud nikdy nedal, a oslavujte. Sílu staré duše. Krásu synchronicity, která vás přivedla do skupiny jako je tato, abyste naslouchali členovi rodiny, který vám říká, „kde hoří“ (Kryon se směje). Dává vám dobré zprávy.

 

                                                                                    116

 

Bez ohledu na to, co je před vámi na této planetě společensky. Nezáleží na tom, co říkají ve zprávách. Vše začíná vámi – neodvíjí se to od velkého k malému, ale od malého k velkému. Lidské bytosti se změní – jedna po druhé. Výsledkem bude větší moudrost, přijetí nebo nepřijetí – potravin, politiky, postojů, všeho. A jak se to začne šířit po celém světě – a to se stane, nakonec zapnete zprávy a nebude tam to, co dnes. Jste netrpěliví. Já vám řeknu, že přichází nová energie, vy zapnete zprávy a řeknete „Ale není to vidět!“ Nechápete, že to VY to řídíte – tím, co dnes děláte, ne tím, co říká vaše televize. Vaše dnešní změny ovlivní další lidi zítra. A ti ovlivní zase další ten příští den. A tak dále. Planeta se mění pomalu.

Sociologové vám řeknou, že od počátku lidstva byly jen čtyři změny ve způsobu, jak věci děláte. Tak pomalé to pro ně je. Studují lidské chování ve skupinách. Neberte tuto zprávu jako sdělení, že to bude trvat velmi, velmi dlouho; dochází ke zrychlení změny. Je to součástí vaší rekalibrace.

Vraťme se k Akáše. Čím jste si prošli? Staré duše, řeknu vám pravdu – čím vším jste prošli? VŠÍM. Jmenujte, co vás napadne – vším jste prošli. Vším. Protože lidská zkušenost zahrnuje tolik věcí, obzvláště ve staré energii, kde jste neměli takové pohodlí jako máte dnes – v oblasti zdraví, léčení, pochopení, vědomostí, poznání. Už dříve jsme vám řekli, že lidské bytosti se rády opakovaně rodí do tzv. akášických skupinříkali jste jim karmické skupiny. Ale karmickou energii necháváme odejít, stará duše ji už nepotřebuje, a tak jim budeme říkat akášické skupiny. Máte sklon se znovu rodit na stejná místa, do stejných rodin, po určitý počet životů a pak můžete postoupit dál.

Co vás přiměje narodit se v malém městě v Kanadě? Ne všech, co jste tady, se to týká. Já vím, kdo je zde, ale teď mluvím s místními. Proč? Kolik z vás cítí, že tady byli prvními průkopníky? Zajděte ještě dál. Kolik z vás obdělávalo tuto půdu ve starých dobách? A jestli jste byli jedni z nich, chtěl bych vám připomenout něco, co jsem řekl včera večer – kolik dětí jste ztratili? To bylo v těch časech tak běžné. Jak na to reagujete? Objevuje se to ve vašich snech, staré duše? Víte, stará duše se probouzí a stává se citlivější, a to je pro vás dobrá zpráva. Víme o tom, vaše tělo o tom ví, blížíte se k multidimenzionální bariéře moudrosti, poznání. Tělo se stává chytřejším. A tento proces vám přináší větší duševní zdraví. A udělá to tak, že vám předá mocnikoli automatickyvybrat si novější akášický filtr. Můžete řídit, co z Akáši k vám přijde.

Co to tedy znamená? Pokud máte nevhodné vzpomínky, které stále ovlivňují váš život, stačí, abyste to přiznali a řekli jste svému tělu (a přitom skutečně použijte „my“, tedy množné číslo – viz dřívější Kryonovo učení - pozn. překl.): „Nepřejeme si takové vzpomínky, protože negativně ovlivňují tento náš život.“ Vaše tělo, vaše innate, vaše buněčná struktura, to vše jste vy, ne nějaká jiná entita. Vaše Akáša není někde jinde. Nikdo jiný nemačká ty knoflíky za vás. Ale při třiceti či třiatřiceti procentech (aktivace DNA – pozn.překl.) to tak vypadá, že? Můžete řídit své sny, své energie. Některé zvyky, které máte, pocházejí z vašich minulých životů. Některé věci, na které dnes reagujete (to zahrnuje i alergie - pozn. překl.), jsou nedokončené záležitosti z minulých životů. Nic z toho není vhodné pro starou duši, která je pokročilá a má moudrost. Nic z toho nepotřebujete, už se tím nemusíte nechat obtěžovat. Ach, to je dobrá zpráva. Chápete, co říkám? Máte nad tím kontrolu. A začátkem toho je Akášický filtr.

Někteří ještě budou mít ty sny a řeknou: „Kdy se jich zbavím?“ To vychází z vašeho sebevědomí, drazí. To je dualita, která se vás snaží dostat. (Kryon se směje.) Je to vaše volba – a vždy byla. Máte znalosti o světle a temnotě, a co z toho si zvolíte a s čím spolupracujete, to nemá s vaší Akášou nic společného. Ale je toho tolik, čím jste, a zakládá se to na tom, čím vším jste byli. A já vám říkám: budete schopni vyčistit své jednání. Až se zbavíte nevhodných věcí, které se k vám vracejí z minulých životů.

Akášické filtrování„Ach, Kryone, jak to mám udělat, kam mám jít? Kde mám začít?“ A má odpověď je: ANO! (Smích.) Číslo jedna je vždyvěříte tomu? Číslo dvěpokud tomu věříte, můžete to změnit, začnete to vnímat jako svou realitu. Pak s tím začnete pracovat. Stejně jako dolujete svou Akášu, tak používáte i Akášické filtry.

Začnete mluvit se svým vlastním tělem, jakoby to byl váš přítel, protože je – ono začne fungovat lépe než kdy předtím, protože tak to je – bude více vědomé, protože takové jebuňky jakoby naslouchaly, protože skutečně naslouchají.  Vaše Akáša je multidimenzionální část vaší vlastní DNA. Vybudujte si své afirmace a říkejte je, kdykoli chcete. Afirmace, to jste VY hovořící s VÁMI. A můžete říci jen: „Drahá Akášo, nyní mám moc, skrze moudrost a vzestup, nad tím, co nás trápí a obtěžuje.“ Používejte slovo „my (nás)“; ne „vy/ty“, ne „oni“. „Teď se chystáme filtrovat naší Akášu, dej mi informace, které potřebuji vědět, a nech odejít věci, které nepotřebuji.“  Místo stálých nekontrolovatelných myšlenek, pocitů a energií, které k vám přicházejí a ruší vás způsobem, který tvaruje váš život, nyní nad nimi máte kontrolu.

 

                                                                                    117

 

Jako ostatní věci je i toto nové – možná právě teď nevíte, jak s tím pracovat. Někteří to dokážou, někteří ne, protože jste jedineční. V této místnosti jsou staré duše, které vyjdou ven jiné a vyzkoušejí to okamžitě, a budou mít výsledky. A pak jsou jiní, kteří toto slyší online, jsou to velmi staré duše, ale právě se učí, jak zpracovat své pocity, svou víru. A těm to potrvá déle. Nebičujte se za to, pokud nebudete mít okamžité výsledky. Je to od vás tak lidské! Dejte tomu čas.

Moudrost dávných předků měla něco společného. Dívali se na čas jinak. Neměli žádné z těch moderních věcí, které máte dnes. Když chtěli komunikovat s přítelem v jiné části země, napsali dopis, svým vlastním způsobem, a za několik měsíců dostali odpověď. Jaký to systém! A oni ho milovali. (Kryon se směje.) Chápali, že kvalita potřebuje čas. To je starobyléa i vy to máte v sobě, protože jste svými vlastními předky. Není načase nejen filtrovat svou Akášu, ale možná udělat i něco aktivnějšího? Povolat věci, které potřebujete vědět, které vyčnívaly, protože byly pozitivní, protože vám třeba zachránily život, nebo vám přinesly klid a útěchu. A byly od Boha.

To je poselství pro tento večer. Duchovní vzestup a moudrost se právě rodí na této planetě. Staré duše ji budou mít jako první a budou učit ty další. Je to začátek. Nějakou dobu to potrvá. Toto je poprvé, kdy jsme vám předali tuto informaci. Čekali jsme na tuto skupinu, na tento čas a na to místo. Přemýšlejte o tom…

Věci nejsou vždy tak, jak věříte, že jsou.

Pláčeme radostí, že jste dospěli k tomuto bodu, kde vám konečně můžeme začít předávat některá semena pravdy, která způsobí rozdíl ve vašem životě.

Odejděte z tohoto místa změněni.

A tak to je. 

KRYON

     Channeling Mistrů

     Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Sedoně v Arizoně při tzv. Channelingu mistrů 6. června 2015

Před časem Lee oznámil, že Letní světelná konference se bude letos na nějaký čas naposledy konat v Sedoně – na opravdu úžasném místě plném nádherných energií. A zřejmě u té příležitosti se konala i související 3denní událost zvaná Master´s channeling summit. Na www.kryon.com najdete celkem 190 minut (rozdělených do pěti záznamů), které jsou nabité nádhernou energií a láskyplnými slovy od channelujících mistrů – z obou stran závoje J. My zde přinášíme pouze Kryonova slova prostřednictvím Lee Carrolla, kterými však, myslím, vše nádherně shrnul. 

Úvodní minichanneling

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. (Dlouhá pauza.)

Dnešní úvodní poselství je krátké.

Došlo k posunu paradigmatu vztahu mezi vámi a Duchem – pro případ, že jste si toho nevšimli. Chci vám říci: všimněte si toho – po celé věky zde byly informace, které vás vedly, pomáhaly vám, umožňovaly vám rozumět a podporovaly vás, zatímco jste se trápili se starou energií. Na konci roku 2012 se pohnulo tolik věcí… Můj partner vám říkal o časových kapslích, které se otevřely přesně podle plánu, aby na tuto planetu vylily to, o čem Bůh chtěl, abyste věděli a viděli – díky pomoci od vzestoupené planety v této galaxii. Máte rodinu všude ve hvězdách. Chci, abyste to slyšeli. Ti, kteří jsou od vás oddělení a se kterými jste se ještě nesetkali a někdy v ně ani nevěříte, jsou součástí Země, součástí magnetické a krystalické mřížkyjsou zde, aby vás urychlili (náš vývoj – pozn. překl.) s pomocí toho, co znali a co objevili – to vše, aby vás udrželi tady, aby vás udrželi zdravé.

 

                                                                                    118

 

Změna vztahu mezi vámi a námi je součástí té podpory. Nejsme tu, abychom vám říkali, jak se prodírat starou energií nebo jak porazit nepřítele zvaného temnota. Místo toho je před vámi něco, čemu říkáme rozvinuté vědomí vzestupu. To slovo má tolik významů a trvá to tak dlouho a vy jste teprve začali… ale zahrnuje to lidské vědomí, které je moudřejší, DNA, která funguje lépe a biologii, která pracuje čistě. Dnes se dozvíte a pochopíte více o této planetě a o léčení. A chci, abyste pečlivě poslouchali, co vám zde budeme říkat. Není to o boji se starým – je to o VÁS zlepšeným způsobem. Duch vás bere za ruku. Je to čas objímání. Je to čas, kdy víte, že laskavá změna je vaše. Náš vztah se změnil z učitele na přítele. Z učitele na přítele. Vlastně více než na přítele – partnera, rodinu, bratra, sestru…

Dojde k odhalením ohledně léčení po celé této planetě. Už to začalo. Jsou to odhalení mnoha velmi odlišných typů – jsou velmi různorodá, protože i vy jste velmi různorodí. Lišíte se svými životy, jejich počtem, svými zkušenostmi… Různé styly pro různé lidi. To vše je vhodné a někteří z vás budou motivováni k něčemu konkrétnímu nebo něčemu jinému, takže budete čekat na to, co pro vás bude fungovat.

Jedna věcDuch vás tu chce udržet. Drahá stará duše, je neefektivní, abys odtud odešla (zemřela – pozn. překl.). V minulosti to bylo vhodné, pomáhalo to motoru reinkarnací – něco jste se naučili, zemřeli jste a vrátili se s tou moudrostí, opět jste se něco naučili, zemřeli jste a vrátili se s tou moudrostí. Toto paradigma skončilo. Nyní se stará duše probouzí do moudrosti pradávnýchs vědomím a vyšší efektivitou DNA, které vám umožňují činit takové kroky, abyste zůstali a stali se moudřejšími. A během toho se bude měnit vaše biologie. Uzdravení úžasnými, zázračnými způsoby je vaše. A jeho semena – nepromeškejte to – budou kombinací vědomí a biologie. Co si myslíte, to jste. Propojení mezi vaší vírou, vaším vědomím, vaším mozkem, vaší innate (vrozenou moudrostí těla) a vaším srdcem je klíčem k tomu, jestli přežijete nebo ne. Není to ukryté v pilulce a ve výzkumu. Je to o energii – ať už půjde o novou energii ve formě patentů a experimentů nebo o energii vědomí. Je to o energii a víře, nikoli o chemii. A to, mí přátelé, je naprosto nepochybné. Uvidíte to. Uvidíte to tady i jinde.

To je poselství dnešního dne. A pokud to chcete shrnout několika slovy, pak vám říkáme, že Duch o vás nyní může pečovat dost na to, aby vás objal – a vy to ucítíte – protože chceme, abyste zůstali. Chceme, abyste zůstali! Slyšíte? A pomoc s tím, abyste zůstali, je před vámi. Nedůvěřujte starým paradigmatům, která vás nenechávají přemýšlet o svém těle. Důvěřujte těm, která vás zapojují do celého procesu. Bez ohledu na to, o čem si myslíte, že je to neléčitelné – bude to fungovat. To je slib od Ducha. Posun paradigmatu. Zasloužíte si to, vysloužili jste si to. Vítejte do NOVÉ doby.

A tak to je.

Kryon

 V hlavním channelingu Lee požádal, aby všichni prezentující toho dne řekli pár slov na závěr – ať už za sebe nebo formou channelingu bytostí, které se jejich prostřednictvím hlásily o slovo. Zde je závěr – shrnující poselství od Kryona.

     Kryonův závěr - hlavní channeling

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. (Dlouhá pauza.)

Toto setkání jsem otevřel svou energií a tou ho také uzavřu. Energií, kterou jsem sdílel spolu s ostatními. Chtěl bych to vše nyní shrnout. Po levici mého partnera sedí učitelé (11). Mají různé metody, jakými vás informují o tolika různých věcech. Chci být nyní praktický. To vše bych chtěl zredukovat na něco, co si zapamatujete a s čím odsud odejdete.

Všichni tito učitelé vám říkají, že jste nyní zmocněni mnohem více, než jste bývali. Každý z nich vám svým vlastním způsobem předal informaci, že na planetě došlo ke změně paradigmatu. Vyzývají vás, abyste se chopili síly, jakou jste nikdy dřív neměli. Každý svým vlastním způsobem vám dává drahocenné informace o tom, jak postupovat v této nové energii. Každý z nich. V jejich poselstvích proudí energie stejnosti, která říká, že jste velkolepí a jiní, než jste bývali.

Prakticky – co s tím uděláte? A věříte tomu vůbec? Drazí, vždy jsou zde tací, kteří řeknou: „To jsou dobré zprávy. Vždycky se cítím dobře, když slyším takovéto věci od učitelů této doby…“ a přesto někteří dodají: „Jenom nevím, co mám dělat dál.“ A právě teď toto poslouchají i ti, kteří tomu nevěří. Říkají, že je to květnaté, dobré a že je zde záměr, ale že zde není žádná hmotná podstata (substance). „Není možné, abych tomu věřil. Podívej se, co se děje ve světě!“ říkají, když si zapnou zprávy kdekoli na světě. Právě teď všude vidí veřejné násilí – je to děsivé. A tak řeknou: „Tohle přeci neodráží to, o čem dnes mluvili učitelé. Není zde žádné světlo, žádná útěcha, žádná radost, žádná oslava ani naděje!“ Zopakuji vám to, co už jsem říkal – pokud na to „naletíte“, drazí přátelé (myslí všechno to drama ve zprávách – pozn. překl.), pak na sebe přejmete přesně to, co si nepřítel - temnota - přeje. Chtějí od vás odervat víru, že je zde naděje… že je zde světlo.

Prakticky – dovolte, abych vám ukázal něco zvláštního. Toto je poprvé na této planetě, kdy je zde válka, ve které nebojuje země proti zemi. Je to očividně boj temnoty proti světlu. Bylo předpovězeno, že v této době temnota pozvedne svou hlavu a udělá vše – tím nejodpornějším způsobem – aby vás přesvědčila, že jste stále otroky staré energie, abyste to vzdali, chopili se strachu a abyste nenáviděli tak jako vždy. Bylo to předpovězeno a je to zde, abyste se na to mohli podívat. Představte si – představte si! – armádu temnoty, která je tak mocná a dobře financovaná, že nepotřebuje dokonce ani hranice! Mohou jít, kamkoli chtějí, dělat co chtějí. Představte si to. To je něco jiného.

 

                                                                                    119

 

Něco vám povím. Přichází posun paradigmatu, abyste to mohli porazit. Před nějakou dobou jsme vám říkali, jak by to mohlo proběhnout. Sdělili jsme vám, že je to jednoduché – kolik peněz je potřeba k financování toho, co vidíte, co se odehrává a co je temné, ošklivé, hrozné, nevysvětlitelné a děsivé? Kolik si myslíte, že to stojí? A odpověď zní, že opravdu hodně. Musí to být dennodenně financováno tím druhem financí, o kterém nemáte žádné tušení. Řekli jsme vám, ať ukončíte jejich financování. Když nebudou mít finance, nebudou existovat. To jsme vám říkali. Jsou tací, dokonce i ve vaší vlastní vládě, kteří to slyšeli. Můj partner to ví, protože s ním mluvili a řekli mu: „Tohle není dostatečně dobré, dej nám jiný způsob.“ A já vám teď povím proč. Vědí to oni a víte to i vy. Protože, drazí, jsou to vaši přátelé v této zemi, kteří je financují. Musíte změnit paradigma integrity! Co všechno uděláte pro přátelství, ne-přátelství či z politických důvodů? Kolik rukou musí být uťato, než to uvidíte jasně? Prakticky – věci se mění. Oni tomu však nevěří.

Chci, abyste se podívali na děti. Chci, abyste se na ně podívali a uvědomili si, že na této planetě máte celou rasu nových dětí. A máte s nimi problémy, protože ony nevěří, že se zrodily hříšné. Vědí věci, které jste vy nevěděli. Nepoddávají se, protože jsou moudřejší, než jste byli vy. Jsou sebejisté, protože sem přišly a „vědí“. A vědí i to, že jsou velkolepé. Takže, pochybovači, chci, aby ses podíval na to, co je před tebou a co se právě teď děje po celé planetě – uvědom si, že to vše bylo předpovězeno a děje se to přesně tak, jak jsme řekli. To by vám mělo něco říci o praktických věcech.

Co uděláte s těmito dětmi? (Kryonovo pousmání.) S.V. – systémy víry budou mít velmi náročné časy, pokud jde o role v jejich církvích, protože tyto děti nenaletí na pohádky o oběti a o tom, že se narodily hříšné.

Chápete, co vám říkám? Je před vámi posun paradigmatuuž probíhá. Lidstvo se mění, přicházející vědomí se mění a každý učitel na tomto pódiu má svůj vlastní způsob, jak říct: „Připravte se na to. Toto jsou věci, které můžete udělat. Nezoufejte.“

Prakticky – co uděláte, až se vrátíte domů? Jak strávíte všechny tyto informace od těchto učitelů? Já vám povím toto: drazí, nemusíte to nijak analyzovat. Nezoufejte! Všichni vám říkali jediné: „Jste velkolepí! A vyhrajete.“

Světlo je aktivní, temnota ne. Pokud rozsvítíte světlo, temnota nemůže existovat. Říkáme vám to už 25 let. Nyní, více než kdy jindy, vám zdůrazňujeme, že je potřeba, abyste tomu opravdu věřili. To je praktické.

Chci, abyste šli domů s klidem ve svém srdci – vše je ve vašich rukách, drazí, způsobem, který je nádherný, laskavý a velmi proveditelný. To je poselství, které pro vás mají – každý z nich. Úplně každý z nich.

Proto vás tak milujeme. Odejděte jiní, než jste sem přišli. Praktické.

A tak to je.

Kryon

 

 

                                                                                     120

     Nová Země

     Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Portu v Portugalsku 23. září 2015 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

V této místnosti je energie, kterou nyní někteří začínají vnímat. Možná začínáte chápat, že by toto mohlo být skutečné. Nejen ty zprávy, ale i tato věc zvaná channeling. Slyšíte stejný hlas? Ale on je jiný. Chci, abyste dokázali rozlišit, že je jiný. Chci, abyste hned teď vstoupili do svého nitra a zeptali se svého Božského Já, kdo to mluví. Je nezbytné, abyste pochopili, že jsou vám tato sdělení předávána s láskou.

Na této planetě se odehrává něco hlubokého. Můj partner zde sedí a povídá vám o tom a někteří to cítíte, ale je toho tolika je to ezoterické. Nyní se vám chystám předat něco, o čem někteří řeknou, že jde o shrnutí. Ale předáváme vám to, abyste to slyšeli i ve vašem jazyce. Jsem zde, abych vám v této místnosti pověděl o některých nádherných věcech.

Před několika dny jsem předal poselství s názvem Nový člověk*. Toto ponese název Nová Země. A toto začíná být obtížné k vysvětlení a ještě obtížnější k pochopení.

Planeta zvaná Gaia je živá. Je živá. A reaguje na vás a vaše vědomí. Není to jen geologie. Zastavme se tedy nyní na moment. Vraťme se zpět v čase do doby, kdy jsem dorazil – 1989. Věci už se začaly posouvat. Říká se mi Magnetický Mistr. A dosud si lidé říkají, o čem to je. Jaký druh anděla je magnetický? (Kryon se směje.) To je metafora a má to co do činění s tím, co jsme identifikovali jako magnetickou mřížku vaší planety. Říkali jsme vám při první komunikaci – v první knize – že lidské vědomí je propletené, propojené a splývá s magnetickou mřížkou planety. A není možné je oddělovat. Toto je multidimenzionální informace a nyní existují některé velmi silné důkazy, že to tak opravdu je. Můj partner s sebou nese učení o důkazech. Lidské vědomí může změnit fyziku a magnetická mřížka Země, v níž doslova žijete, je částečně zodpovědná za to, jak přemýšlíte.

Když jsem sem přišel, říkal jsem vám, že posouváme mřížku – to bylo něco, o čem jsem vám řekl, že to budete moci změřit pomocí kompasu. Říkal jsem vám, že se během deseti let pohne víc než předtím za sto let, a že budete moci změřit posun magnetického severu. A to se stalo. Někteří vědci se dokonce báli, že dojde k převrácení magnetických pólů. Tak rychle se to dělo. Přibližně v roce 2002 se to opět zpomalilo. Tehdy jsme vám říkali, že naše magnetická skupina odejde. Bylo to dokončeno a mřížka byla nastavena. Byla nastavena pro něco, co přicházelo a co vy právě teď začínáte vidět. Toto nejsou nové informace, ale pokud jste to ode mne ještě neslyšeli, tak to pro vás bude nové. Je to ezoterické a vědecké zároveň.

Obraťte se na některé své astronomy a zjistěte, co říkají o nové části vesmíru, kam se přesouvá váš sluneční systém. Jak váš sluneční systém obíhá galaxií, vy se neustále posouváte do nových oblastí ve vesmíru, ve kterých lidstvo dosud nikdy nebylo. Do jedné z těchto oblastí právě vstupujete a to zaujalo vaše astronomy. Stejně to vnímají i fyzici, protože se pohybujete do prostoru, který vyzařuje radiaci, jakou jste nikdy dřív nezaznamenali. Mnozí říkají, že vás vaše magnetická mřížka ochrání tak jako vždy. Říkají, že tím bude ovlivněna heliosféra vašeho Slunce. To už vlastně je. Vidíte, že vaše Slunce začíná ovládat počasí jinak než dosud. Váš sluneční systém se přesouvá do nové oblasti ve vesmíru. Právě včas. Toto je to, co bylo předpovězeno starodávnými (civilizacemi) pro dobu po precesi rovnodennosti – že planeta už nikdy nebude stejná. To, co se zde odehrává, ukazuje, že ta radiace rozhodně zasáhla vaši magnetickou mřížku. A protože ta byla posunuta, jak jsem vám už řekl, tak nyní zlepšuje a mění vaše vědomí. Toto je evoluční nástroj. Začne vám umožňovat, abyste mysleli mimo to, co jste měli v minulosti, a aby se lidská přirozenost snadno dostala z módu přežití.

Už dříve jsem řekl, že ve vědomí přežití jste byli po tisíce let. Nyní se posouváte mimo dětské hřiště, jak tomu říkáme, k dospělejšímu vědomí – vědomí, které je soucitné

Gaia je živá! A magnetická mřížka je jednoduše jedním z elementů, které se měnípro vás. Přemýšleli jste někdy o tom, jestli Země ví, kdo jste? Víc než to! To, co Země má, je pro vás. Vždy to bylo pro vás. A vědomí, které jste měli, je to, co Země přijala a s čím pracovala. A nyní, s těmito změnami mřížky a s přesunem ve vesmíru, se tato planeta stává vaší součástí jiným způsobem. Je to nová Země. Je možné, že vás Gaia zná? Je možné, že je zde laskavost? (Nebo to možná můžete nazvat postojem Gaii.) A že je jí víc než kdy dřív? Zvu vás, abyste studovali domorodé i starodávné obyvatele – neměli technologii, ale cítili to, věděli to. Měli písně, které o tom zpívaly.

Co je první věc, kterou udělá domorodec, když započne obřad? Uctí své předky a planetu. Děláte to někdy? Kolik máte obřadů, ve kterých hovoříte ke svým předkům a k Akáše a pak poděkujete Gaie za novou energii? Toto jsou změny. Toto jsou věci, o kterých mluvíme. Země se mění.

 

                                                                                    121

 

Drazí, teď chci, abyste se podívali, co se děje. Můj partner učinil několik prohlášení a my také. Když jste prošli rokem 2012, zvýšili jste světlo na této planetě a to začalo věci měnit. Nyní je zde více potenciálů pro světlo než pro temnotu. Potenciálů pro světlo! A ty závisí na tom, co udělají staré duše. Věříte tomu nebo nevěříte?

Co se stane, když je tu více světla? Ze všeho nejdřív – už tu není to, co bylo normální. Přicházíte z energie, kde se zdálo, že temnota vždy vyhrává. Lidé vždy bojovali proti sobě navzájem. Zdálo se, že temnota vítězí. Toto jste posunuli a změnili. Nyní je tu více potenciálu pro světlo než kdykoli dřív. Na planetě je více světla než tu kdy bylo. – Já vím, že mluvím v metaforách. Je tu více světla.

Před dvěma lety jsem vám dal předpověď. Chci, abyste teď pečlivě poslouchali. Protože ta předpověď, kterou jsem vám dal, je nyní ve vašich zprávách. Říkal jsem vám, že temnota na této planetěa nazvěte to, jakkoli chcete: zlo, negativitazačne vidět, že se světlo zvětšuje. A tak se shromáždí, aby s vámi bojovala jako nikdy dřív. Aby zasela strach do vašich srdcí. Aby věci změnila tak moc, že se začnete obávat. Co jste viděli ve svých zprávách?

Něco vám povím – znovu. Je to poprvé v lidské historii, kdy bojujete s armádou temnoty. Nemá žádné hranice, není to žádná země. Nemá dokonce ani stejný jazyk. Rekrutuje temnotu všude, kde to jen jde. A je zodpovědná za všechno, co dnes vidíte ve zprávách. Zneklidňuje země, lidia oni před ní prchají, jak nejrychleji dokáží. Přicházejí k vašim hranicím. A vy se musíte rozhodnoutjakou úroveň soucitu máte v porovnání se svou ekonomií? Mačká to vaše tlačítka a vy se bojíte. Armáda temnoty je skutečná. A já vám říkal, že to přijde. Protože je to poslední pokus temnoty této planety, jak popadnout dech – jak udržet věci tak, jak byly. A až prohrají – a oni prohrajívy začnete vidět některé další věci. Změny v tom, jak fungují vlády, jak se dohodnou na lidských právecho právu lidí na život! – a nebudou se odvracet pryč. Ani když to stojí příliš peněz!!! Pokud vám to ještě nedošlo, toto je nové paradigma, kterému čelíte. My vám říkali, že to přichází. Znamená to toto: drazí, odehrává se posun. Je to posun světla a tmy. Vážně jste naštvali temnotu. (Kryon se usmívá a já se musím držet, abych nepoužila peprnější výraz než „naštvali“ J  - pozn.překl.)

Staré duše to vše mohou ovlivnit. Ve staré energii bychom vás požádali, abyste šli a k něčemu se připojili. Nyní vás žádáme pouze o to, abyste pevně drželi své světlo. Když sledujete zprávy, chci, abyste se nadechli a nebáli se. Chci, abyste posílali světlo každému, kdo je v nich zdůrazněn. Milióny z vás, kteří toto dělátevy můžete změnit planetu. Máte tolik síly! Tolik síly! A ani to nevíte.

Toto jsou nejkrásnější zprávy, jaké vám mohu dát. Zmocněné lidské bytosti. Zmocněné společnosti.

Nyní jsme v Portugalsku. Je staré. Má svou historii. Má vyspělost. A staré duše zde jsou tu už velmi dlouho. Nejste nováčci v těchto věcech. Nové je to, jak s nimi zacházíte. Není náhoda, že se tyto věci dějí v nejhistoričtějších místech na Zemi! Protože tam jsou staré duše. (Kryon se směje.) Ty, které to vědí lépe. Ty s vyspělostí. Ty, které mají nové nápady. Drazí, sledujte své děti a vnoučata. Budou tolik jiní! Ti, kteří mají vnoučata, už to vědí. Tyto děti na to přijdou. Budou mít nápady, na které jste ani nepomysleli. Budou mít paradigmata a koncepty, které jsou nové. Oni se zrodili do nového vědomí.

Vy vyhráváte! A nevíte o tom. Nebojte se. Nebojte se¬¬, protože v sobě máte jiskru Boha. Jaký to čas pro vás v této skvělé zemi. Nevidíte to tak? Pak je možná čas na změnu.

Vy, kteří jste předtím odložili své krabice¬¬¬, je nyní můžete vrátit zpět – nebo ne. Nebo ne.

Já jsem Kryon zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

 Kryon

*     Kryonovo poselství předané ve Valencii (Španělsko), 19. a 20. 2015 (zatím nepřeloženo)

**  V druhém případě Kryon použil výraz „fear not“ (žádný strach či neboj se), který použili andělé jako první, když přistoupili k lidské bytosti – jak je to zaznamenáno nesčetněkrát v Bibli i v Koránu (to bylo první, co řekl anděl Mojžíšovi i Mohamedovi)

 

                                                                                    122

 

*** Při úvodním minichannelingu Kryon řekl těm, kteří se báli připustit tu možnost, že by toto mohlo být skutečné, ať jen na okamžik odloží své krabice na několik minut a vyslechnou, co je zde řečeno, a vnímají, co se zde odehrává – že pak si opět mohou vzít své krabice a své předpojatosti a nebude to nijak souzeno. Ať jen na pár chvil vnímají, co se zde děje a pak se svobodně rozhodnou, jestli to bylo skutečné či ne.

 

     Kryonova cesta - Cusco, Peru – 14. 11. 2015

     Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Dnešní channeling má mnoho energií. Je toho hodně nevyřčeného, co vám bude předáno skrze to, čemu říkáme třetí jazyk. Channeling, který vám dáváme dnes, je pro každého. Pro každého, kdo toto poslouchá nebo čte. Jsme na konci dobrodružství zvaného Kundalíní Tour. Kundalíní je vlastně metafora – je to zrození nového vědomí na planetě. Představuje vytvoření novosti. Zrození dítěte je tak zvláštní a je viděno jako začátek, nikoli jako konec. Zrození není viděno jako něco dramatického a smutného kvůli potenciálu, který v něm je. Na planetě je nový život oslavován. To je ta metafora.

Musíte pochopit načasování tohoto channelingu. Sedíme zde v tomto čase jako skupina a právě se stalo něco velmi čerstvého. Zahrnuje to soucit celé planety, když vidíme, co člověk dokáže udělat člověku… Bylo to teprve včera, kdy vám událost ve Francii vyrazila dech. Ten soucit je čerstvý a stejně tak i slzy kvůli nesmyslné smrti. Probíhá utrpení a životy budou navždy změněny. Jaká je vaše reakce na to? Přede mnou je stůl, který byl nazván „oltář soucitu“. Tato místnost je naplněna starými dušemi. Snadno je zaplaví emoce, ale mají ještě něco dalšího – a u toho chci na chvíli zastavit, aby to všichni slyšeli.

Drazí, jako lidské bytosti na židli, můžete ovlivnit cokoli kolem vás? Jste přijímač nebo vysílač energie – nebo obojí? Většina lidí na planetě má pocit, že jsou jednoduše jen přijímače. Jsou oběti všeho, co se děje kolem nich. Představě, že by to mohli změnit svým vlastním vědomím, jednoduše nevěří. Ale drazí, to je ta změna, o které mluvíme. Mluvili jsme o úrovních uvědomění a nyní chci, abyste to použili.

Staré duše mají v této době obrovskou sílu a energii. Viděli jste zprávy? Někteří lidé nesou cedule a zdvíhají ruce v zoufalství – říkají: „Stará proroctví mají pravdu – konec je blízko! Přichází to, znamení jsou všude kolem!“ Mám pro ně zprávu. Možná ji nepochopí, protože mají pocit, že jsou oběti čehokoli, co se stane. A zde jsou zprávy: konec přišel a odešel. Teď je tu začátek! Staré duše, které sedíte přede mnou – je čas na soucitný čin. Malá skupina lidí, které spojí společná myšlenka a kteří vědí, že jsou vysílači energie – ti mohou pomoci pozůstalým, aby nalezli mír s tím, co se stalo. Právě teď jsou tisíce lidí, kteří potřebují pomoc a objetí. Nevědí, co se to stalo. Mají pocit, že jsou oběťmi. A vy to můžete změnit! Na dlouhou vzdálenost – z Jižní Ameriky. Vzdálenost nic neznamená. Je tak lineární. Můžete se k nim natáhnout, aniž byste znali jejich jméno, a obklopit je slávou Boha. Duše jsou navždy. Nikdy neumírají. Pomozte jim to pochopit. Poslouchejte je a nemluvte k nim. Obejměte je. Buďte součástí léčení, které je nyní zapotřebí. Jste vysílače a staré duše to dělají velmi, velmi dobře. To je to, co chci, abyste právě teď dělali. Studovali jste už dost dlouho. Chci, abyste právě teď dokončili studium a abyste z toho udělali fakt – Bůh je uvnitř. Nyní tuto energii vysílejte těm, kteří potřebují tento soucit. Aby byl jejich zármutek o malinko menší. Ucítí vás. Nebudou vědět co to je nebo proč to je, ale budou moci cítit mír nad jejich ztrátou. A až se později jako duše opět setkáte, oni na vás pohlédnou a řeknou: „Toho dne jsem tě cítil. Tos byl ty! Díky.“ Můžete to udělat?

A to je první část tohoto channelingu. Je to to nejdůležitější, co vám můžeme říci. Už nemůžete sedět na židli a poslouchat tyto koncepty, aniž byste se stali součástí toho, co se na planetě děje.

Před lety jsem vám předal předpovědi o tom, že změna, která přichází, bude jiná, než cokoli, co jste kdy na planetě čekali. Na této planetě se spojuje temnota a my vám říkali, že to tak bude. Je to odpověď na světlo, které jste vy rozsvítili! Je to boj o život staré energie! Vědomí temnoty na planetě vždy přetrvávalo. Korupce, závist, smrt, nezájem… to byla vždy lidská povaha. Náhle, po precesi rovnodennosti, se začínají proroctví stávat pravdou. Konec starodávných kalendářů to předpověděl a je to tu. Ta metafora je jasná – světlo se začíná rozsvěcovat. To je metafora pro zvýšené uvědomění všeho. V channelingu jsme vám před mnoha lety říkali, že když každý bude moci hovořit s každým, nebudou moci existovat žádná tajemství. Řekli jsme to před existencí internetu. A nyní víte, o čem jsme mluvili. Je to nástroj pro vás, abyste mohli korigovat temnotu. Za okamžik vám to ukážu. Když jsem vám to říkal, zdálo se to nemožné.

 

                                                                                    123

 

Dovolte, abych začal od začátku. Posun je přímo před vámi a temnota se začíná shromažďovat. Ti, kteří o tom nic nevědí, začínají projektovat svůj strach a vy uslyšíte: „Přichází konec. Věděli jsme to. Bude to rasová válka na planetě.“ Dovolte, abych o tom promluvil. To není nové! Jak je to od vás lineární! Tak to bylo už dřív. Genocida mezi rasami? Velmi, velmi stará energie. Tak to ale vůbec není.

Jiní řeknou: „To je konec! Bude to náboženská válka. Podívejte, existují miliardy křesťanů a miliardy vyznavačů Islámu – a Židé jsou uprostřed nich. Přichází náboženská válka!“ A já vám říkám – ach, jak lineární! Tak to bylo vždycky! Copak si neuvědomujete, že nejvíce válek na Zemi bylo ve jménu Boha? Jak lineární! Ach ne. Vy uvidíte něco víc, něco jiného – s paradigmatem, které jste nikdy nezažili. Poprvé na této planetě máte armádu bez hranic, bez země i bez společného jazyka. Je to armáda temnoty. A ta bude bojovat s čímkoli, co má nádheru, integritu, světlo, svobodu, vyšší myšlení – s tím vším bude bojovat.

Chcete říct: „Kryone, jak to vše zapadá do energie nového světla?“ Existuje několik způsobů. Vysvětlím to. První je, že lidé mají svobodnou volbu. Šokuje vás, že temnota bojuje o přežití? Temnota představuje kontrolu – absolutní kontrolu nad vším. Ale převážně nad penězi. Když prohrají, dokonce i ekonomiky se posunou. Bude mnohem, mnohem snazší spojit nerovné systémy pro prospěch všech. Dokud existují, temnota bude bojovat o starou energii, kde je oddělení – v temnotě mohou tak snadno existovat chamtivost a korupce, ale ve světle ne. Drazí, toto nemá NIC SPOLEČNÉHO s náboženstvím! Je to střet mezi temnotou a světlem!

Dovolte, abych vám řekl něco, co vám může připadat kontroverzní. Temnota není chytrá. Ta metafora je takto: pokud osvítíte nějakou oblast, pak jste vnímavější k tomu, jak se v ní můžete pohybovat. Budete dělat věci, které dávají smysl. Se světlem bude integrita snazší, protože už vás nikdo neohrožuje – vidíte do rohů a vidíte i podobnost mezi lidmi. V temnotě věci, které jsou výrazem zdravého rozumu, nedávají smysl. Můžete dokonce říci, že temnota je dysfunkční a budete mít pravdu. Temnota je dokonce hloupá. Máte pravdu.

Dovolte, abych se vás zeptal – vidíte včelí úl a ty včely bzučí kolem něj. To se vám nelíbí. Takže vezmete obrovský klacek, stoupnete si před ten úl a začnete do něj tlouct. Myslíte, že je to chytré? (Kryon se směje.) Přesně to se stalo. A stane se to znovu. Temná armáda je dysfunkční – nevidí, co přichází a bude i nadále tlouct do úlu a bude to dělat po celém světě. Nechápe, že pokaždé, když to udělá, tak se tím odkryje a ukáže, co je zač.

bude to dělat po celém světě. Nechápe, že pokaždé, když to udělá, tak se tím odkryje a ukáže, co je zač.

Před lety jsme vám dali jiné proroctví. V nové energii nebude nikdo schopný sedět „na plotě“. (Pozn. překl.: Kryonův channeling z Knihy Osm, dosud nevydané v češtině. Je to metafora pro ty, kteří dlouho váhali a vyčkávali v zóně, kdy mohli mít jednu nohu ve staré energii a druhou v nové. Kryon však mluvil o tom, že tato nerozhodnost už nebude možná. Že pokud se sami nerozhodneme, pak budeme událostmi „strženi z toho plotu“ nebo donuceni z něj slézt a vybrat si.) Není žádná vláda, která by mohla sedět a jen to pozorovat, protože budou zapojeni VŠICHNI! Budou muset učinit rozhodnutí – bojovat s temnotou nebo ne. Pokud s ní ale nebudou „bojovat“, pak budou vůči armádě temnoty bezbranní. (Pozn. překl.: Ještě si nevytvářejte závěry – jak je to s tím bojem, připomene Kryon za chvíli.) Říkali jsme vám to už před lety. Všechny vlády této planety budou nakonec zapojeny do eliminace temné armády. A až bude temná armáda tlouct do úlů, pak ti, kteří sedí na plotě, budou strženi dolů a uvidí světlo a temnotu a budou muset učinit rozhodnutí.

Temná armáda svými činy zasévá svou vlastní destrukci, protože nerozumí světlu. Rozumí jediné věci – strachu. Je to velmi, velmi stará energie a postupuje takto – pokud přimějete lidi, aby se báli, pak vyhrajete jakoukoli bitvu. To je vědomí staré energie a je na něm kus pravdy – pokud jste oběť. Když jste vysílač světla, pak se vás nedotkne. Víte to lépe. Každý na planetě bude muset slézt z plotu, aby eliminoval temnou armádu. Už dříve jsme vám řekli, jak to udělat. A politici budou obracet oči v sloup. Ti uvnitř vlády, kteří vědí, jak to funguje, budou obracet oči v sloup.

Temnou armádu můžete eliminovat BEZ SMRTI! Oni se totiž bojí, že o něco přijdou a vy jim to teď můžete vzít! Peníze. Jak bude temná armáda pracovat, když nebudou mít co jíst? Když nebudou mít zbraně? Garantuji vám, že i ti nejtemnější členové temné armády půjdou domů, když nebudou nakrmeni nebo když nebude nikdo, kdo by je organizoval, protože nebude sám nakrmen. „Nemožné,“ říkají někteří. „Ty peníze přicházejí z neznámých zdrojů,“ říkají. Tak dovolte, abych vám něco řekl – tak to není. Přicházejí z velmi dobře známých zdrojů… Pokud budou tyto zdroje odhaleny… – mezi posluchači je někdo, kdo toto potřebuje slyšet – když budou zdroje odhaleny, pak to způsobí opravdu velký rozdíl! Dovolte, abych promluvil k politikům – sedíte u stolu s těmi z jiných zemí, se spojenci, kteří se na vás usmívají a přitom financují temnou stranu. A pro vás je to v pořádku? Nepotrvá to dlouho. A až se na to přijde, pak za to budete zodpovědní, protože jste to věděli a nic jste s tím neudělali.

 

                                                                                    124

 

Budu mluvit k Američanům, protože můj partner je Američan. Něco vám povím a vy tomu nebudete věřit. Vaše těžce vydělané daně si nacházejí cestu k temné armádě! A ve vaší vládě jsou někteří, kteří to vědí. Dám vám odpověď. Jen několika slovy. International transparent forensic accounting - Mezinárodní transparentní forenzní účetnictví (Kryon 2x opakuje). Je načase odstranit financování temnoty.

Mám varování pro kohokoli ve vedení, kdo to ví a nic s tím nedělá – dny vašeho vůdcovství jsou sečteny. Světlo to odhalí! A vy prohrajete. Proč si teď nestoupnete na správnou stranu plotu? Je toto až příliš velkomyslně (ušlechtile), že by se svět mohl spojit a sebrat temné armádě kobereček, na kterém sedí? Že by jim sebral jejich kokon z peněz, ve kterém sedí? Sledujte divoké karty (Kryon se směje). Je to na vás, kteří toto slyšíte. Ne na těch, kteří jsou v místnosti, ale na těch, kteří se možná ani neúčastní Kryonových channelingů, ale slyší to a vědí, že mám pravdu.

Toto není temné poselství. Začátek je tu – věci se mění. Jste svědky změny. Nadejde den, kdy toto už nikdy neuvidíte. A toto je radostná zpráva, kterou pro vás mám. Historie si vzpomene na tuto dobu, kdy se svět konečně spojil a uvědomil si, kam směřuje. Je to těžké. Mění to paradigma existence. Životy, vlády, obchod – všichni pochopí, že ta bitva je jejich.

Chci, abyste pogratulovali a pochopili ty, které jste včera ztratili. Už jsem to řekl dříve. Není s nimi nic špatně – jsou v pořádku. Nyní se dívají na vás. Tu frázi jsem už použil. Říkají: „My jsme odvedli svou práci, nyní je řada na vás.“ Ti všichni se vrátí na planetu a budou se podílet na nádheře světla. Věřte mi. Konec už nastal. Toto je začátek.

Já jsem zamilovaný do lidstva kvůli tomu, co jsem vás viděl dělat už velmi dlouhou dobu (Kryon se usmívá).

A tak to je.
Kryon

Pozn. překl.: Toto je dobrý okamžik pro zamyšlení – kde v tom všem se nacházíme my? Individuálně i jako stát… Na které stojíme straně? Nejsme náhodou ještě na tom plotu? Budeme strženi dolů? Jak? A co si zvolíme pak – spojíme se s ostatními nebo se budeme oddělovat a vyhýbat se tomuto druhu boje, abychom byli bezbranní před temnou armádou? Toto není strašení. Je to laskavé, velmi konkrétní a velmi užitečné poselství. Je nejvyšší čas si zvolit… nesedět už dál na tom plotě a svobodně z něj slézt na tu stranu, kde je ta Země, kterou skutečně chceme. Je to ta, kde vládne vzájemný respekt, klid, mír, soucit a prostor pro společná a všestranně přínosná řešení pro všechny? Nebo ta, kde pro jistotu použijeme všechny možné donucovací prostředky bez ohledu na ztráty, protože jinak to přeci nejde… nebo že by přeci jen?

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. 

 

     Na závěr jen znovu opakuji, že vědomí je nadřazeno hmotě a veškerá tvorba ve stvoření probíhá čistým záměrem skrze tvůrčí myšlenky, slova a teprve následně tvůrčím činem.

 

 

 

     Napsal Jan Heczko

     Srpen 2015, doplněno listopad 2015

 

 

 

 

                                                                                       125