Náš Duch - Vyšší Já a naše duše

 

     Tento text obsahuje mé otázky a odpovědi od mého Ducha - Vyššího Já skrze kódy pravdy.

     Zde jako „Ducha“ rozumím odloučenou částečku Boha Stvořitele neboli Boží jiskru - Vyšší Já a jako „duši“ rozumím Ducha s duší. Duše samotná je inteligentní a sebevědomé energetické a informační pole, ve kterém se Duch nachází.

 

    „ Duše“ před inkarnací představuje kvantovou „polévku“ obsahující: Ducha a dále průvodce, kteří tvoří doprovod inkarnované duše na Zemi a doprovod ochránců, rádců, učitelů, léčitelů, kteří zůstávají v astrálu, dále informační pole integrálního vědomí, představující sloučené podvědomí, vědomí a nadvědomí, čakry, karmický plán, auru, životní lekce, karmické mezníky, kvantovou část DNA a esenci mysli z minulých inkarnací.

 

   „Duše“ v okamžiku inkarnace (oplodnění vajíčka) představuje kvantovou „polévku“ obsahující: Ducha a informační pole vědomí, podvědomí, nadvědomí, čakry, auru, karmický plán, životní lekce, karmické mezníky, kvantovou část DNA a esenci mysli z minulých inkarnací. Oddělují se oba doprovody bytostí.

 

     Jako lidé jsme trojjediné bytosti, obsahující „duši“, morfogenetické pole mysli a hmotné tělo. Všechno je energie a její vibrace.

 

Otázky a odpovědi

   Ohledně Ducha:

- Je hlavním cílem každého Ducha opětovné spojení s Bohem Stvořitelem?  ANO

- Představuje každý Duch čisté Božství?   ANO

- Existují Duchové, kteří by si libovali v negativitě?  NE

- Je v případě eliminace bytosti tzv. Eliášovým ohněm eliminován také Duch – Boží jiskra?  NE.  Týká se eliminace

   hmotného těla, mysli a duše bez Ducha?  ANO

- Je „sídlo“ Ducha v epifýze hmotného těla?  ANO

- Je epifýza „sídlem“ třetího oka?  ANO

- Dochází v případě poškození epifýzy ke smrti celého hmotného těla?  ANO

- Máš přístup do Akáši celé planety Země? ANO

- Máš přístup do Akáši celého Vesmíru – Stvoření?  ANO

- Jsi ve stálém spojení s Bohem Stvořitelem? NE

- Působíš v rámci trojjediné bytosti jako „pozorovatel“? NE

- Zapojuješ se aktivně do bytí trojjediné bytosti? ANO

- Děje se tak minimálně skrze intuici, kterou mysl vnímá? ANO

- Je nejvyšším projevem funkce trojjediné bytosti spojení Ducha, duše a mysli? ANO

- Je toto spojení žádoucí a hlavní úkol v každé inkarnaci? ANO

- Máš možnost vidět věci tak, jak je vidíme lidským okem?  ANO

- Máš možnost vidět věci na kvantové úrovni?  ANO

- Máš možnost vidět věci současně obojím způsobem?  ANO

- Může Duch vystoupit ze své duše? NE

- Viděl jsi Boha Otce jako jemnohmotnou bytost?  NE

- Viděl jsi Boha Otce jako hmotnou bytost?  ANO

- Bylo to na planetě Bílý Kužel?  ANO  (Poznámka: Planeta Bílý Kužel je jen jiný název pro Centrální slunce.)

   Ohledně duše – „duše“ bez Ducha“

- Mají všechny lidské duše stejný rozsah vědomí?  ANO

- Mají duše přístup do celého vědomí našeho vesmíru?  ANO

- Mají duše přístup do celého vědomí všech vesmírů?  ANO

- Mají některé duše za úkol být negativní?  NE

- Existují lidské duše, které si libují v negativitě?  ANO

- Stanou se z nich evolučním vývojem láskyplné duše?  ANO

- Může být duše  lidského těla současně na několika místech?  NE

- Dochází ke spolupráci s dalšími dušemi, když je potřeba něco zjistit na jiném místě? ANO

- Může se duše v případě vymístění - opuštění těla dostat do astrálu (tzv. za „oponu“)?  ANO

- Může se duše v případě vymístění - opuštění těla dostat do Světlých sfér?  NE

- Když dosáhne duše Božství, může se dostat do Světlých sfér? ANO

- Je duše součástí mateřské bytosti – mnohoduše?  ANO

- V rámci trojjediné bytosti vidí duše skrze „třetí oko“?  ANO

- Vidí duše po smrti hmotného těla skrze morfogenetické pole mysli?  ANO

- Vidí duše v případě smrti astrálního těla skrze morfogenetické pole esence mysli?  ANO

- Je esence mysli součástí duše?  ANO

- Tvoří Duch, duše a esence mysli nedílnou jednotu a celek- úplnou duši- od první inkarnace do hmotného těla?  ANO

- Je nosičem negativity duše, v tomto pořadí: informační pole nadvědomí, vědomí a esence morfologického pole mysli?

   ANO

- Rozhoduje po smrti hmotného těla mysl o tom, zda odejde spolu s duší do astrálu nebo zůstane připoutaná k bytostem,

   místu na Zemi nebo k požitkům, které poskytuje hmotný svět (alkohol, drogy, cigarety, sex…)?  ANO

- Je naše duše individualizovaná část Boží duše? ANO

- Představuje naše duše trvalé spojení s Bohem Stvořitelem? ANO

 

     Závěr:   

     Z uvedených informací je patrno, že mysl jako tvořitel myšlenek, má zásadní vliv na vytváření karem a tím také na četnost a průběh jednotlivých inkarnací. Všechny naše životy vlastně představují „zápas“ o úplnou očistu především naší mysli. Není to tedy duše, která stojí za podstatnou četností vzniku karem, ale také se na nich podílí. Duše je  paměťovým nosičem všech karmických skutků. Naš Duch, který od počátku inkarnačního kola chtěl prožívat bytí v trojjediné bytosti, je vždy láska sama, oddělená částečka Boha Stvořitele. ANO.

 

     Akáša je paměťové kvantové médium, kde jsou uloženy všechny karmické myšlenky, slova a činy všech inkarnovaných bytostí a identifikovatelných skrze název „duše“ (jedna duše = postupně mnoho bytostí) a je součástí vesmírného počítače. ANO

 

 

     Napsal Jan Heczko

     září – listopad 2014

     doplněno duben, červen 2015

 

     Přílohy:

     - Channeling „Od ega k Srdci IV“ z www.jeshua.cz

     - Kryonův channeling „Sedm slibů osobního Boha“ z 5.12.2009

          Moje poznámka:  Sdělení, které pochází v channelingu od Jeshuy – Ježíše Krista, velmi osvětluje význam a rozdíl mezi Duchem – Božskou jiskrou v nás a mezi duší. Tyto důležité poznatky jsem vyznačil tučným písmem nebo také ještě podtrhnul. Channeling jsem nalezl 3.6.2015.

 

Channeling „Od Ega k Srdci IV“ na www.jeshua.cz

Jeshua skrze Pamelu Kribbe

Otevření se Duchu

Rozlišili jsme čtyři fáze v přeměně vědomí založeného na egu k vědomí založenému na srdci:

1. Být nespokojení s tím, co vám vědomí založené na egu nabízí, touha po „něčem jiném“: počátek konce.

2. Uvědomění si svých vazeb na vědomí založeném na egu, rozpoznání a uvolnění emocí a myšlenek, které s tím souvisí: střed konce.

3. Nechání starých energií založených na egu uvnitř vás zemřít, zbavení se ochranného obalu, stání se novým Já: konec konce.

4. Probuzení vědomí uvnitř vás, které je založené na srdci, motivováno láskou a svobodou; pomáhání druhým v přeměně.

 

Nyní budeme mluvit o poslední, čtvrté fázi: otevření se Duchu.

Když jste vstoupili do čtvrté fáze, našli jste uvnitř sebe místo klidu a míru. Často se spojujete s klidem ve vašem srdci, který je, jak víte, věčný. Vše, co prožíváte, je reaktivní ve srovnání s tímto neomezeným a vše-objímajícím Bytím.

Toto místo klidu a míru uvnitř vás je také nazýváno Duchem.

Ve vašich esoterických zvyklostech byl učiněn rozdíl mezi duchem, duší a tělem.

Tělo je fyzické bydliště duše na omezený čas.

Duše je ne-fyzické, duševní ukotvení prožitku. Nese prožitky z mnoha životů. V průběhu času se duše vyvíjí a pomalu roste v mnohostranné kameny krásy, kde každý aspekt odráží různý typ prožitku a na něm založenou znalost.

Duch se nemění a neroste v čase.

Duch je mimo čas a prostor. Duch je věčnou a nadčasovou částí vás samých, jenž je za Jedno s Bohem, který vás stvořil. Je to Božské vědomí, které je základem vašeho vyjádření v čase a prostoru. Narodili jste se z říše čistého vědomí a nesli jste uvnitř část tohoto vědomí skrze všechny vaše manifestace ve hmotné formě.

Duše se podílí na dualitě. Je ovlivněna a transformována svými prožitky v dualitě. Duch je mimo dualitu. Je to pozadí, na kterém se vše zdokonaluje a vyvíjí. Je to Alfa a Omega, kterou můžete jednoduše nazvat Bytí či Zdroj.

Ticho, vně ale především uvnitř, je nejlepším vstupem k prožití této všudypřítomné energie, kterou jste v nejhlubším jádru Vy sami. V tichu se můžete dostat do spojení s nejzázračnější a s nejvíce samozřejmou věcí, která existuje: Duch, Bůh, Zdroj, Bytí.

Duše nese vzpomínky z mnoha inkarnací. Ví a chápe mnohem více než vaše pozemská osobnost. Duše je napojena na mimosmyslové zdroje vědění, jako jsou vaše minulé pozemské osobnosti a průvodci či známosti na astrálních planetách. Navzdory tomuto napojení může být duše ve fázi zmatení, nevědomá si své skutečné podstaty. Duše může být traumatizována jistými prožitky a tak zůstává po nějakou dobu v místě temnoty. Duše se postupně vyvíjí a získává pochopení pro dualitu vězící v pozemském životě.

Duch je během tohoto vývoje nehybným bodem. Duše může být ve stádiu temnoty či osvícení. Duch ovšem nikoli. Duch je čisté Bytí, čisté vědomí. Je stejně tak v temnotě jako ve světle. Je to jednota tvořící základ celé duality. Když dosáhnete čtvrté fáze přeměny od ega k srdci, spojíte se s Duchem. Spojíte se se svým Božstvím.

Spojení s Bohem uvnitř vás je jako být vynesen z duality, zatímco zůstáváte plně přítomni a zakotveni. V této fázi je vaše vědomí naplněno hlubokou, ale tichou extází: mixem míru a radosti.

Uvědomujete si, že nejste závislí na ničem mimo vás. Jste osvobozeni. Jste doopravdy ve světě, ale nejste z něj stvořeni.

Spojení se s Duchem uvnitř není nic, co se děje jednou provždy. Je to pomalý a postupný proces, ve kterém se spojíte, odpojíte, znovu spojíte…. Postupně se ohnisko vašeho vědomí pohybuje z duality k jednotě. Přeorientovává samo sebe nalézajíc, že nakonec je taženo spíše k tichosti než k myšlenkám a emocím. Tichostí myslíme být plně ve středu a přítomnosti, ve stádiu ne-soudícího vědomí.

Neexistují žádné dané metody či prostředky, jak se tam dostat. Klíč ke spojení se s vaším Duchem není o tom, následovat nějakou disciplínu (jako meditování, půst atd.), jde o skutečné pochopení – pochopení, že právě ticho vás přivádí domů, ne vaše myšlenky a emoce.

Tohle pochopení pomalu roste, jak jste si stále více vědomi mechanismu svých myšlenek a emocí. Propouštíte staré návyky a otevíráte se nové realitě vědomí založené na srdci. Vědomí založené na egu uvnitř vás vadne a pomalu umírá.

Umírání není něco, co děláte; je to něco, čemu dovolíte, aby se stalo. Vzdáte se procesu umírání. Smrt je dalším světem pro změnu, transformaci. Tak je to vždy. Smrt je vždy uvolnění starého a otevření se novému. Během tohoto procesu není jediný moment, ve kterém „nejste“, tj. ve kterém jste dle své definice mrtví. Smrt tak, jak ji definujete, je iluze. Je to jen váš strach ze změny, který činí to, že se smrti bojíte.

Nebojíte se jen fyzického umírání, bojíte se také emocionálního a mentálního umírání v průběhu vašeho života. Ale bez smrti by se věci staly stálými strnulými. Stali byste se zajatcem svých starých zvyků: opotřebené tělo, zastaralé vzorce myšlení, omezující emocionální reakce. Dusivé, že? Smrt je osvoboditelem. Smrt je vodopádem čerstvé vody, která prolamuje staré, sešlé brány a pohání vás k novým oblastem prožitků.

Nebojte se smrti. Žádná smrt není, jen změna.

Přechod od vědomí založeného na egu k vědomí založenému na srdci je v mnoha způsobech prožití smrti. Čím více se identifikujete s Duchem, s Bohem uvnitř vás, tím více propustíte věci, které vás dříve znepokojovaly či do kterých jste vkládali mnoho energie. Na hlubších a hlubších úrovních si uvědomíte, že není skutečně nic, co dělat, jen být. Když se ztotožníte se svým bytím, namísto prchavých myšlenek a emocí, které skrze vás prochází, váš život to okamžitě ovlivní. Duch není nic abstraktního. Je to realita, kterou můžete přinést do svého života. Bytí v souladu s jeho nejčistšími zdroji nakonec změní ve vašem životě vše. Bůh či Zdroj či Duch je ve své podstatě tvořivý, ovšem způsoby, které jsou vám těžko uchopitelné.

Duch je tichý a věčný a přesto tvořivý. Realita Božského nemůže být skutečně uchopena myslí. Může být pouze pociťována. Když jí pustíte do svého života a poznáte ji jako šeptání svého srdce, vše pomalu začne zapadat na místo. Když jste naladěni na realitu Ducha, na tiché uvědomění, jenž je za všemi vašimi prožitky, přestanete tlačit či nutit realitu svou vůlí. Dovolujete věcem, aby se vrátily zpět do svého přirozeného stavu bytí. Stáváte se svým přirozeným, skutečným Já. To vše nastane harmonickým a smysluplným způsobem. Zažíváte, že se věci spojují způsobem, který má přirozený rytmus a tok. Vše, co musíte udělat je, zůstat naladěni na tento božský rytmus a propustit strachy a nedorozumění, které vás chtějí zasáhnout.

Pomáhání druhým z úrovně Ducha

Kdy jste učinili přeměnu z vědomí založeného na egu k vědomí založenému na srdci, uvnitř jste více či méně stále ve spojení s božským proudem bytí. V tomto stavu bytí není potřeba či touha pomoct druhým, ale zcela přirozeně k vám přichází. Přitahujete ji k sobě, ale ne skrze vůli. Energeticky nyní vyzařujete jisté vibrace. Ve vašem energetickém poli je přítomno něco, co k vám lidi přitahuje. Není to něco, co jste učinili, ale něco, čím jste. Je to vibrace dostupná ve vaší energii, která jim pomůže, spojit se s jejich vlastním Božským Já.

Můžete být jejich zrcadlem, ve kterém mohou vidět těžký problém či stav, který je v tu chvíli uvolňován a transformován do energie jeho vyřešení. Mohou cítit energii osvobození, která je vždy založena na kontaktu s Božským Já ve vašem bytí.

Jste schopni je něco naučit a učení probíhá tak, že jste sami sebou. Není to tím, že přenášíte vědomosti či používáte jisté metody, kterými učíte či léčíte. Je to tím, že dovolíte sami sobě být skutečně tím, kým jste a tím, že vyjadřujete sami sebe tak, jak nejradostněji dokážete, pak vaše přítomnost začne být skutečně nápomocná. Tím, že sami sebe sdílíte s ostatními, vytváříte místo pro jejich léčení, do kterého mohou anebo nemusí vstoupit. To je jen na nich.

Jako léčitel či terapeut potřebujete jediné, být spojen se svým božským vnitřním proudem, s tichým uvědoměním Ducha. Je to ono opravdové spojení, které lidi posouvá a pozvedá je do vyšších, volnějších stavů uvědomění, pakliže si ho zvolí. Pokud ano, nastane v jejich vlastním rytmu a proudu.

Být tu v tomto ohledu pro druhé vytváří velmi neutrální pocit. Znázorňuje úroveň oddělenosti, ve které uvolňujete svoji osobní touhu ke změně či „léčbě“ druhých. Taková touha, která je na jistém stupni zobrazována všemi Pracovníky Světla, nepramení ze skutečného pochopení vnitřní cesty, po které lidé chtějí kráčet, aby našli svou vlastní pravdu. Mnoho lidí potřebuje jít na dno jistých otázek předtím, než jsou je skutečně připraveni uvolnit. Když tak učiní, skutečně „vlastní“ řešení problému a to jim dává hluboké uspokojení. Možná si to uvědomujete i ze svého života a rozpoznáváte problémy, se kterými bojujete. Prosím, buďte si toho vědomi a nesnažte se uchránit lidi od „pádu na dno“. Jestliže jsou rozhodnuti tam jít, půjdou tam navzdory všemu, co uděláte či řeknete.

Je lepší nebýt emocionálně spojen s ostatními lidmi, kterým pomáháte. Emocionální zapletení používá osobní vůli k léčení či k transformaci druhých. Tato osobní touha druhým nepomáhá; může dokonce způsobit bloky v jejich léčebném procesu. Kdykoli chcete měnit lidi, nejste v prostoru lásky a připuštění. Oni tohle cítí. Můžete si myslet, že je pozorujete a čtete, ale oni jsou bystrými čtenáři stejně tak!

Čtvrtá fáze přeměny od ega k srdci je o překračování úrovně duše a vystoupání k úrovni Ducha. Nechceme tím samozřejmě říci, že duše je v jakémkoli ohledu „méně“ než Duch. Jde o to, že: vy jste větší a zahrnujete více než vaše duše. Duše je prostředek k prožívání. Tím, že se identifikujete s Duchem ve vás, s vaším Božským Já, všechny věci, které jste prožili v mnoha a mnoha životech, zapadnou na místo. Povznášíte se nad prožitky tím, že se s žádným z nich neidentifikujete. Tohle má na duši léčivý efekt.

 Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

Sedm slibů osobního Boha
 

Tento Kryonův channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Salt Lake City, Utah, USA 5. prosince 2009

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

A budou tací, kteří řeknou, že spojení mezi Lidskou Bytostí a Kryonem se uskutečnilo příliš rychle, než aby to mohla být pravda. Řeknou, že je to hlas Lidské Bytosti, která předstírá channelování. Že to je tentýž hlas, který poslouchají již pět hodin. (Lee během tohoto workshopu již několikrát hovořil - pozn. překl.) Tato slova jsme říkali již mnohokrát. Ti, kteří chtějí vidět a cítit energii, vědí, že se toto místo změnilo a tato komunikace je skutečná. Doprovod započal svou cestu – míří zezadu dopředu, dokud nedosáhne pódia. A někteří to cítí a jiní ne. A říkáme to, co jsme říkali dříve: Pokud tomu nevěříte, toto není čas pro to, abychom vás přesvědčovali. Žádáme vás jen, abyste otevřeli svá srdce a umožnili to – na okamžik. Co když je to skutečné? Co když je to skutečné? Dovolili byste Duchu, aby se vás dotkl, aby vám ukázal kým je? Bylo by to příliš? Co můžete ztratit?

Pak jsou zde i ti, co vědí, že toto je ten čas – přesně jak byl předpovězen. Vědí, že na druhé straně závoje je energie, kterou nazýváte Bůh nebo Duch, že je to rodina, a ta je s vámi spojená. Vědí, že tento proces je dokončením toho, co se zde odehrává, v této době. Tento proces hovoří k mnoha z vás najednou. Zároveň je to proces, který patří vám osobně. Nemusí k vám hovořit těmito slovy a tímto jazykem, ale je to stále tento proces.

Je možné, že slyšíte Kryona, kousek stvořitelovy energie, která k vám přichází ve vaší realitě prostřednictvím channelera, který zde sedí na židli? Někteří řeknou ano, jiní řeknou ne. Toto je tedy pro ty, kteří rozumí a věří. Je to pro ty, kteří se shromáždili v této místnosti. Poselství pro všechny, ale zejména pro tebe.

Některá naše poselství hovoří o fyzice, o konceptech, o předpovědích a faktech, ale toto je o jednom zvláštním ročním období. O jakém? O tom, kterému říkáte „Svátky“ (myšleno Vánoce – pozn. překl.). V linearitě a kultuře, v níž jsem v této chvíli, je to čas vyhlašování víry v Mistra Lásky. A tak se toto období stává svátkem Lásky. Čas dávání dárků a také čas velkého stresu (Kryon se usmívá).

Přeji si dát vám něco ze své perspektivy jako dárek k těmto svátkům. Jestliže to chci udělat správně (přesně), budu muset znovu mluvit o případu singularity mého partnera. Dalo by se říct, že jde o rozšíření channelingů, které vám nabídl během těchto několika týdnů.

 

A tady je můj dárek, který jsem nazval: „Sliby od osobního Boha“.

 

Ó, drahá Lidská Bytosti, ve způsobu vašeho myšlení je tak velká singularita! Je to vaše předpojatost, takoví prostě jste. A každý z vás, včetně mého partnera, to tak má. Učíte se, jak se tomu vyhnout. Učíte se, jak to přelstít. Ale jak se Lidská Bytost naučí myslet jinak? Ve vaší realitě tato singularita vytváří jednu Duši, jednu Lidskou Bytost, jednu Pravdu, jediného Boha, jednu víru, jedinou správnou cestuzatímco ostatní správné nejsou. To je předpojatost, že?

A v tom je vytvořeno to, čemu se říká Zákony Člověka (lidské zákony). A ty vám řeknou, jak to funguje. A jak říká můj partner – zákony se mění v závislosti na „krabici“, do které vstoupíte. 

A já vám chci předat pravdu - z mé perspektivy. Chci odstranit tuto předpojatost. Na okamžik vás vezmu do kruhu. Budu vás držet za ruku a povím vám o Bohu a jeho slibech. V tomto velkém Posunu v období těchto svátků, čase lásky, to chci zdůraznit a proto vám povím o slibech.

Ó, nebude to dlouhé, ale v energii, ve které je toto předáváno, je láska tak silná, že přetrvá věky. Předám toto poselství svému partnerovi takovým způsobem, aby to popsal správně a úplně. Nese se skrze Akášu, přes stvoření planety, ještě před příchodem Lidské Bytosti a přináší vám sliby Stvořitele, abyste mohli sedět na těchto židlích, slyšet to a rozhodnout se, co to pro vás znamená.

 

První slib

Nezní to jako slib, je to kvantový atribut. Nezní to jako slib, spíše jako prohlášení, ale je to slib.

A tady je základ všech základů: Pravda je LÁSKA. To je pro vás kvantové prohlášení, protože to všechno je zneváženo „těhotnými potenciály“ nedorozumění. Pravda znamená tolik věcí pro tolik lidí! Pravda znamená tolik věcí pro tolik lidí… Pomyslete na to, že pravda o Bohu, o životě, o všech doktrínách na planetě a o všech faktech… je láska! A je to Láska, kterou Bůh miluje Lidstvo a kterou Lidstvo miluje Boha.

Je to kruh, který nemůže být oslaben (zmenšen) intelektem. Je to kruh a pravda, která nemůže být zničena (přetržena), protože to není přímka. Je to kruh a vždy bude. To je Odhalení. Pravda je Láska. A kolem toho, jak věci fungují, můžete vystavět paradigmata, jaká jen budete chtít. Můžete kolem toho vytvořit kroky (úrovně, postupy), pokud si to zvolíte. Můžete vytvořit doktríny, pokud chcete. Můžete si zvolit, že se vás to nebude týkat, ale nikdy nemůžete přerušit (zničit) tento kruh. Nemůžete umlčet lidskou intuici.

Nuže, to je slib číslo jedna: PRAVDA JE LÁSKA. Slib, který se nikdy nezmění. Pokud byste to chtěli obsáhnout jediným „akčním“ slovem, pak by to bylo slovo „Odhalení (Objev)“. Můžete to objevit? Intelekt přemýšlí, jak se dotknout tváře Boha, jaké jsou postupy. Žádné nejsou! Když se matka poprvé dotkne tváře svého novorozeného dítěte, kolik kroků (postupů) při tom udělá? Kolik knih jsi musela přečíst, matko? Šlo to ze srdce, že? Dotkla ses poprvé tváře novorozeněte, které právě vyšlo z tvého lůna. Pamatuješ si to? Poprvé. A takový je tento slib.

Druhý slib

Jste Rodina. Slib je tento: KAŽDÁ LIDSKÁ BYTOST BÝVALA ČÁSTÍ BOHA.  To je slib. Není to jen prohlášení. Je to dar, který vám přináším. Informace, kterou potřebujete znát.

Rodina Boha je mnohem větší než si myslíte. Rodina Boha zahrnuje vaše Akášické záznamy - všechny Lidské Bytosti, kterými jste byli, všechna jména, která jsou tam zapsána, všechny energie duše, které jsou částmi srdce vašeho Vyššího Já, a Duši – vše, čím jste a vše, čím jste zde byli ve všech těch inkarnacích. To je Rodina. Spojte to s těmi zde v místnosti, jejich dušemi a jejich Akášou. Spojte to s esencí Boha – to je Rodina!

„Kryone, proč je tohle slib? Co tento slib znamená?“ Je to slib, který říká, že to tu má smysl. Že tu jen tak náhodně neposkakujete kolem bez jakéhokoli směru. Je to tvoje volba, člene rodiny. Pokud pochopíš, že tě obklopuje energie, která vytváří silné vedení s určitým smyslem, první reakcí bude velké AHA. Tím jsem vám sdělil skutečně NĚCO. Druhou reakcí bude mír. Kde je smysl (účel), tam je mír. A to je číslo dvě.

Třetí slib

Číslo tři je pro mne těžké vyjádřit, neboť je spojen s opravdu intenzivní emocí. Tohle je skutečně osobní Bůh. Osobní, protože jste jeho (sou-)částí. Osobní, protože zná vaše jméno. Ne jméno Lidské Bytosti, ale jméno vaší Duše. Jméno vaší lekce života. Jméno vašeho kvantového Já. Jméno Světla, kterým jste, když nejste zde (na Zemi). Vím, kdo jste. A ví to i každý kousek stvoření. Hleděli jste někdy na přírodu a žasli nad její krásou? Seděli jste někdy na místě, kde jste byli naplněni takovým množstvím krásy, že to prostě zaplavilo vaše smysly a rozplakalo vás to? Stalo se vám to? Pokud ano, pak víte, že jste právě byli rozpoznáni každou skálou a každým stromem, i větrem, který vás hladil po tváři a šeptal vaše jméno. Jste součástí Stvoření a právě jste se setkali sami se sebou. (Kryon se usmívá.) Proto lidé pláčou nad krásou. Když stojí na vrcholu hory, obloha je čistá a vychází slunce, pláčou. Nemůžou si pomoct, protože zem (hlína) je zdraví, sníh je zdraví, esence samotné přírody zpívá jejich jméno. My vás známe. To je slib osobního Boha.

Nejsme sochy, nejsme doktríny, nejsme od vás daleko a nejsme ani na nebesích. Jsme u každého úderu srdce Lidské Bytosti. Je to krásné. A základním slovem je Objev (Odhalení).

Čtvrtý slib

Záleží nám na vás. „Proč by se Bůh staral o Lidské Bytosti? Bůh je tak velký a lidé jsou tak malí! Bůh stvořil Vesmír! Jak malá musí Lidská Bytost být (v porovnání s tím)!“

Jak velké je vaše Vyšší Já? Nemáte ani ponětí. Je to vesmírná přítomnost (přítomnost vesmíru), která má jméno, identitu, není jednotlivá. Nemohu vám to popsat. Účel Vyššího Já je součást samotného Stvoření. Je kouskem Boha, který je Bohem. Je to část, od které jste se oddělili, když jste sestoupili, abyste se stali Lidskou Bytostí. Jste to Vy v obleku Boha. Když se podíváte na nebe, když se díváte na Mléčnou dráhu, jste to vy v obleku Boha, který je Vesmírem. A jemu na vás záleží. Záleží mu na vás dost na to, aby znal vaše jméno. Záleží mu na vás tolik, že když se rozhodnete spolutvořit, když se rozhodnete zatlačit na ty dveře poznání, když se rozhodnete být milováni – je tu! Nemůžete zničit ten kruh. Ó, můžete ho ignorovat – a mnozí to dělají – lehkovážně, jako by se jich pravda netýkala. Ale nemůžete zničit ten kruh. Pravda je Láska.

Číslo pět a šest jsou naplněny příslibem. Toto jsou nové sliby. 

Pátý slib

Hluboko ve vaší Akáše je všechno, co jste se kdy na této planetě naučili. A je zde slib, že se nikdy nemůžete pohybovat zpět – všechno, co jste se kdy naučili, v ní zůstane. Toto jsou nové časy. V tom, co nazýváte metafyzikou – což znamená jednoduše způsob, jak věci fungují – je něco přidáno a je to toto: Vaše „spirituální nádoba“ obsahuje veškeré informace o tom, co jste se naučili ve všech vašich minulých životech a je udržována od života k životu. A příště, až dorazíte, bude stále v činnosti. To je náš slib, drahé Lidské Bytosti. Poslouchejte mě – příště, až dorazíte na tuto planetu, mohli byste si zvolit otevřít tuto nádobu s vašimi znalostmi a „vylít z ní“ šamana, kterým jste bývali, a vše, co jste se naučili v roce 2009, 2010, 2011… až do posledního výdechu? Vše, co je vaše, čemu říkáte znalosti, osvícení… znovu vstoupí. A vy si to můžete vzít nebo to nechat být.

Jak se vám líbí tento slib? Svobodná volba možná způsobí, že to nebudete chtít. A to je svobodná vůle. Ale pokud budete chtít, vzpomenete si… A vzpomenutí si je aktivní slovo v tomto slibu, protože aniž byste věděli, kým nebo kde jste dříve opravdu byli a jak jste se to naučili, vylije se na vás moudrost věků a vy to zpracujete a půjdete dál. Nikdy se to nebudete muset učit znovu.

Můj dnešní slib můžete vnímat velmi dobře, protože zde sedím a dívám se na tuto skupinu a každý jeden z vás se vrátí. Nenecháte si ujít to, co jste začali. Nezmeškáte to, co jste začali.

Šestý slib

Ten je nový. Je to slib, o kterém Kryon nikdy nehovořil. Je to slib nové energie a kvantového vědomí. Dávej pozor, můj partnere, jak toto pojmenuješ. Nech zaznít pravdu, která v tom je, a také sílu Akášické kvantové mysli.

Lidé se stávají kvantovějšími. Jde o propojení s Akášou, o kterém hovořím už roky, a v těchto měsících jsem vás vybízel, abyste Akášu dolovali – to znamená, abyste šli a vyzvedli si atributy, které už jsou vaše, které jste získali v tom, co nazýváte minulými životy a čemu my říkáme energie současného života - v polévce toho, kdo jste.

A tady je něco nového. Teď (pro to) máte vědomí, touhu a přání a s tím přichází Akášická volba. Teď poprvé vám říkám, že už teď si můžete zvolit určité atributy vaší Akáši pro dobu, kdy se vrátíte. S čím jste bojovali v minulosti – s náhodností pohlaví, kterým budete, kde budete žít… a víc. Říkám vám, že nad tím nyní máte kontrolu. A s opakovaným Akášickým záměrem plně s použitím vaší dynamické kvantovosti si můžete fyzicky zvolit, co se stane příště.

Poslouchejte mě: Jste hluboce spojeni se svým partnerem a nedokážete si představit, že byste byli bez něj? Poslouchejte. Co jsem vám řekl, je pravda, je to láska. Možná jste tak hluboce zamilovaní do toho, s kým jste, nebo s kým budete, nebo s kým jste byli a nechcete žít bez něj. Nechcete, aby to tímto životem skončilo. Chcete s ním být i příště. Možná jste někoho ztratili. Máte možnost toto vyžadovat od Akáši. To je nové. Dokonce i v partnerství. A s jejich svolením, a oni vám ho dají, můžete uzavřít dohodu, že se znovu setkáte a budete pokračovat ve vašem vroucím vztahu.  

A to je jen začátek. Co je vaší touhou? Užíváte si pohlaví, které nyní máte? Tak ho zopakujte. Oblíbili jste si talenty, které máte? Chcete je zlepšit? Pak to požadujte.

To je poprvé, co vám předáváme tuto informaci. Je to moc kvantového myslitele / kvantově smýšlejícího – podívat se do Akáši a nachystat ji na příště. Je zde možnost objevu (odhalení).

A to nás přivádí k poslednímu slibu – tomu nejjednoduššímu, který se nikdy nezmění.

Sedmý slib

Nikdy nejste sami. Prohlásili jsme to už v úplně prvním channelingu, který jsem předal před dvaceti lety soukromě mému partnerovi. Toto jsou slova, která uslyšel: „Jsem Kryon z Magnetické služby a ty nejsi nikdy sám.“ Nejste singulární (oddělení). Ve 3D zrcadlo říká, že jste. Kdybyste měli multidimenzionální zrcadlo, viděli byste pravdu. Obklopují vás vaše kousky a části – průvodci, pomocníci, andělé. Jakkoli nazýváte anděly, cokoli si myslíte, že jsou – klidně jim můžete dávat jména a jestli vám to dělá dobře, přidávejte jim křídla a kůži. Provolávejte jim slávu, dávejte jim jména – to ale není to, kým jsou. Ó, je to ještě větší. Ani oni nejsou jednotliví. A vy nikdy nejste sami. Ve vašich nejtemnějších chvílích – nikdy nejste sami. 

Chci, abyste si to pamatovali v okamžiku vašeho posledního výdechu, těsně předtím než přijde Světlo, aby tam nebyl žádný strach, až se setkáte s Rodinou. A objevíte, že vše, co jsem vám dnes řekl, je přesné a pravdivé. A nejdůležitější slova jsou: VZPOMENUTÍ SI a LÁSKA.

 

Toto je sváteční poselství. Je to sváteční poselství pro každého a nejen k oslavě těchto svátků. Protože pravdou je, že každičký den může být takový – pokojný, celistvý, plný moudrosti, bez bolavého srdce, bez obav, s Akášickým věděním a slibem pro budoucnost.

Toto je Kryonovo dnešní poselství. A budou ti, kteří pochopí, že hovořím přímo k nim. A jedním z nich je můj partner.

 

A tak to je. 

Kryon