Shrnutí poučení o duchu, duši, mysli, podvědomí, vědomí, nadvědomí, mozku

     Shrnutí vychází z mých textů, napsaných na dílčí témata vzájemných vztahů mezi mysli, podvědomím, vědomím, nadvědomím, egu, duši, karmě. Při psaní textů jsem se opíral především o knihy sdělované                 a inspirované přímo Bohem Otcem. Jedná se o knihy autorů N. D. Walsche a Heleny Šeblové. Dále jsem používal knihy s duchovním obsahem, které mne inspirovaly k otázkám, zda některá tvrzení jsou správná, zda jsou v souladu s Božím vědomím. K tomu jsem dostával skrze Boha Otce kódy pravdy či nepravdy jako potvrzení či nepotvrzení těchto tvrzení nebo na mé upřesňující otázky. Celý text mám potvrzen kódy pravdy. Můj doprovodný text je psán kurzívou.

 

***

  

Boží trojjedinost

 

           Boží trojjedinost je složena ze tří aspektů:

  1. Bůh Otec, Boží Matka-Bohyně, Stvořitel všeho a všech
  2. Bůh Syn
  3. Duch Svatý – tomuto pojmu odpovídá Boží mysl

 

Lidská trojjedinost

 

           Lidská trojjedinost je složena ze tří aspektů:

  1. Duch – Boží jiskra, část Boží podstaty; duch je součástí duše, čili silového energetického pole-obalu. Duše obsahuje informační pole podvědomí, vědomí a nadvědomí, systém čaker a auru, a to je vše v životě ve hmotném těle.  Individualizovaná duše je také součástí duchovního těla.
  2. Hmotné tělo – je ponořeno do duše; duše tedy přesahuje hmotné tělo. Nejsme jen hmotné tělo!
  3. Mysl – morfogenetické pole.

 

     Tyto lidské aspekty jsou odvozeny z Boží trojjedinosti pro jinou úroveň bytí – tedy pro lidské bytí.   Nejsme (jen) hmotné tělo, které je smrtelné, ale náš duch a duše jsou nesmrtelné. Tím jsme.

 

 

Duch, duše

 

     V duchovních knihách, a nejen v nich, je používán pojem duch a duše bez blíže vyjasněného pojmu, co to znamená, a tak často je pojem duch a duše ztotožňován a zaměňován. Duše nebo duch, dle některých  duchovních knih, podléhá karmě, protože duše je nesmrtelná, a proto karma, kterou jsme si způsobili ve svém životě, z části přechází do dalšího života nebo i do více životů, když se jedná o závažnou karmu. Někdy je činnost mysli zaměňována za činnost duše.  K objasnění těchto pojmů využívám části textu z knih níže uvedených a také toho, co mi bylo umožněno poznat mou duchovní činností

 

 

- Na počátku věků, před velkým třeskem, byl Bůh přítomen v absolutní sféře – vždy. Existoval bezčasový nekonečný prostor. V absolutní sféře existuje jen přítomný okamžik. Čas neexistuje, a tím všechno existuje současně. Čas není pohyb, ale pole, kterým se pohybujeme v relativním světě.

- Bůh odloučil ze sebe nesmírně dávno nejdříve nesmírné množství částí, které nazýváme duchy nebo také jiskrami Božími, a spolu byli v absolutním světě – ráji, kde existovalo jenom vědění a láska. Vědění je božským stavem, ale největší radost je z bytí. Bytí lze dosáhnout jedině zkušeností. Evoluce postupuje takto: vědění, zakoušení, bytí.

- Duchové si vyprosili u Boha, aby mohli zakoušet a prožívat bytí.

- Proto Bůh stvořil fyzický vesmír, do kterého měli duchové vstupovat také v hmotných tělech a systém relativity, který jej řídí.

- V okamžiku rozhodnutí Stvořitele, jak chce sám sebe prožívat, došlo k Velkému třesku.

- Bůh svou vůlí vytvořil vesmírné zákony, které dávají vesmíru tvar jeho časoprostoru, ve kterém probíhá velmi mnoho dějů automaticky – podvědomě.

- Jiskru Boží je třeba opatrovat. Jiskra Boží se roznítí v každém tvoru, který dosáhne určité kvality duchovní úrovně. Ten člověk, který v sobě umlčuje svého rádce, své svědomí, umlčuje a dusí v sobě jiskru Boží. Způsobuje, že tato jiskra jen doutná, slabě žhaví, jeho duchovní vývoj se zastavuje a zakrňuje. Když tuto jiskru skoro udusí, propadá tento člověk v moc temných sil.

- Nejsme tím, čím je hmotné tělo. Hmotné tělo je pouze nástrojem duše a mysli. Tělo nám jen patří.

- Hmotné tělo podléhá zmaru.

- Náš duch je trvalou součástí duše a duše je nesmrtelná. Tím jsme.

- Naše individualizovaná duše obsahuje našeho ducha, informační pole podvědomí, vědomí a nadvědomí, systém čaker a auru. Duše je silové energetické pole, které má svou specifickou energii, a své vibrace a vyzařování.

 - Duše je samotná energie Života. Ve skutečnosti to je Prvotní esence, Světlo, tím čím jsme.

- Projevem Boží lásky ke každé bytosti je jemná energie, která má jméno čchi a vstupuje dp hmotného těla, a její část má název prána, která posiluje duši skrze čakry, které jsou součástí duše. Duše používá tuto energii na vyzařování světla a aury.

- Silové pole naší duše splývá s ostatními silovými poli a tvoří další lokalizované koncentrace, čímž vytváří strukturu, která nikde nekončí. Mluvíme o duši, která nikde nekončí, ani v prostoru ani v čase. Tato jediná duše je duší Boha, který se projevuje jako Jsoucno.

- Duše přesahuje naše tělo, jinými slovy naše tělo je do duše ponořeno.

- Trojjediná lidská bytost se skládá z duše, mysli a hmotného těla. Po smrti hmotného těla vzniká duchovní tělo, obsahující duši, mysl a esenci hmotného těla. Před další inkarnací se duchovní tělo mění na astrální tělo, obsahující duši a esenci mysli. Astrální tělo žije tak dlouho, jaká je připoutanost ducha k tělu a hmotnému světu.

- V duchovním světě Světlých sfér dostáváme ještě tak zvané éterické tělo, stáváme se jemně hmotnou bytostí.

 

- Duch je láska a není zatížen žádnou karmou. Duch si nepřeje prožívat v lidském těle bolest ani utrpení. Duch chce prožívat v lidském těle jen lásku, radost, štěstí a další nejkrásnější pocity, jaké je mysl a tělo schopné vytvořit a prožívat.

- Duch se nemá ničemu naučit, je v duši proto, aby mohla vzniknout trojjediná duchovní bytost, aby v ní mohl duch zakoušet své bytí.

- DNA obsahuje genetické vybavení rodičů v potřebné kombinaci, která co nejlépe přispívá k tomu, co si má bytost prožít na základě karem z minulého či minulých životů, esenci hmotného těla z minulého života a karmický scénář s karmickými mezníky pro současný život. Tím je zajištěna kontinuita minulých životů dané bytosti s novým životem v jiném hmotném těle. V okamžiku početí se stává tato DNA součástí nového zárodku a tím součástí každé buňky.

- To, co spojuje karmicky naše všechny životy, je evolučně se vyvíjející esence našeho bytí.

 - Duch je láskyplný průvodce naší esence bytí po všechny naše životy, který se snaží nás „probudit“ tak, aby se esence našeho bytí očistila postupně od všech karem, stala se láskyplnou a milující za všech okolností a ve všech situacích, a mohla se vrátit v úplnosti „domů“ do božských sfér.

     Duch, který se rozhodl, že chce zakoušet bytí v dualitě, vstupuje od 1. inkarnace do dalších inkarnací  v následných hmotných tělech, a to tak dlouho, až v poslední inkarnaci dojde k vyrovnání všech karmických následků a astrální tělo může postoupit jako jemně hmotná bytost do sféry Božství.

 

     „Bytí“ je projevem duše a mysli. „Činnost“ je projevem těla. Všechny tělesné zážitky vyplývají ze zážitků duše a mysli. Funkci mysli je zvolit si jednu ze svých možností poskytovaných spektrem myšlenek na základě pocitů, zážitků, emocí, racionálního uvažování nebo reakcí ega.

 

   Poznámka: Termín „minulé životy „ platí pouze ve 3D. V absolutnu vše probíhá v přítomném okamžiku.

 

Lidská mysl

 

     Při četbě knih s duchovním obsahem zjišťuji, jak volně se zachází s pojmy mysl, podvědomí, vědomí                a nadvědomí a kolik nesprávných pohledů při tom vzniká. Proto jsem se pokusil uvést ty zásadní informace, které přichází především od Boha a porovnat je s tím, co říkají jiní autoři.

    Po přečtení potřebných částí textů z uvedených knih, které se týkaly mysli, podvědomí, vědomí a nadvědomí, jsem pokládal otázky k textu knih. Potvrzené odpovědi jsou uvedeny v jednotlivých poznatcích.

 

      Mysl je naprosto samostatná část naší trojjedinosti, není součástí duše ani hmotného těla. Mysl je morfogenetické pole, které obsahuje všechny buňky našeho hmotného těla a které spolu s duší je součástí našeho duchovního těla. Morfogenetické pole mysli je souhrn energie našich individuálních myšlenek.

 

- Podvědomá mysl vykonává svou funkci tím, že ukládá všechna data přijatá od vědomé mysli, která ji umožňují odlišit sebe sama od Všeho existujícího.

- Vědomá mysl shromažďuje informace v každém okamžiku přítomnosti. Analyzuje data z minulosti, činí okamžitá rozhodnutí, plánuje budoucí činnost a hodnotí všechny smyslové vjemy. Tímto způsobem produkuje přítomné zážitky. Tyto zážitky můžeme kdykoliv změnit tím, že přejdeme na vyšší úroveň vědomí.

- Nadvědomá mysl má na starosti totální vědomí, spojení těla s mysli, spontánní tvorbu, intuitivní vnímání a projevy duše.

- Integrální mysl má na starosti všechny uvedené funkce a kromě toho má za úkol integraci individualizovaného bytí s nediferencovaným bytím – tj. integraci individuální duše s Jedinou duší. Na této úrovni mysli jsme spojeni s Bohem a se vším existujícím. Toto nelineární spojení – tedy kvantové – eliminuje hranice a zachovává specifickou energetickou integritu. Na této úrovni jsme totožni s Bohem, aniž zapomínáme na to, čím jsme jako jedinci.

     Je to pravý opak procesu vaší podvědomé mysli, v němž se ztotožňujeme se svým individuálním já, zatímco zapomínáme, čím opravdu jsme. Zkrátka a dobře, podvědomí neboli nejnižší úroveň mysli nás od Boha vzdaluje, zatímco integrální neboli nejvyšší úroveň mysli nás k Bohu přibližuje. Tento proces přitahování a odpuzování je miniaturní verzí napětí, jež udržuje pohromadě celý vesmír.

 

       Stručně lze vyjádřit, že mysl vytváří myšlenky a slova, čerpá potřebné vědomosti, znalosti, zkušenosti, dovednosti a prožitky z našeho vědomí, případně i z nadvědomí u duchovně vyspělých  bytostí a zpátky ukládá do vědomí všechny nové vědomosti, znalosti, zkušenosti, dovednosti

a prožitky. Mysl je nadřazena vědomí. Vědomí je nástrojem mysli.                                                           

 

     Naše mysl funguje na jedné ze tří úrovní – logické, intuitivní a citové.   

     Logická úroveň představuje myšlenkový pochod nebo cestu, které vedou k daným závěrům.

     Intuice představuje vhled nebo náhled na základě pocitů skrze naši duši a projevuje se schopnosti rychlého odhadu, chápání, rozhodování, které není založeno na žádném uvažování, ale na „vzpomínání toho, co už známe“. Intuice se projevuje mnohdy pod časovým tlakem. Intuice se projevuje v každé tvořivé činnosti, včetně umění.

    Citová úroveň zahrnuje pět dalších úrovní: zármutek, zlost, závist, strach a lásku. Těchto pět přirozených emocí zahrnuje lásku a strach, nicméně láska a strach jsou základem všech emocí. Ostatní emoce jsou jejich důsledky.

 

     Láska a strach ovlivňují veškeré myšlení. To je základní polarita. Primární dualita. Všechno lze nakonec zredukovat na jednu z těchto emocí, z nichž vycházejí všechny naše myšlenky, názory, rozhodnutí       a činy. Ve skutečnosti však existuje jen jediná emoce.  Láska. Neexistuje nic než láska. Dokonce i strach je přímým důsledkem lásky, a jestliže jej užíváme efektivně, pak vyjadřuje lásku.“

     Strach ve své nejvyšší formě se mění v lásku... že je láskou... vyjádřenou ve formě strachu. Zármutek, zlost  i závist jsou různé formy strachu, který je zase formou lásky. Jedno vede k druhému.

 

 

   Jednotlivé poznatky:

- Mysl je stavitel, tělesné je výsledkem.

- Mysl je tvořitel skrze myšlenky a slova.

- Mysl představuje myšlenky vznikající na základě podnětů smyslů, na základě vzpomínek z vědomí a nadvědomí a na základě projevu podvědomí.  

- Mysl je součást duchovního těla.

- Morfogenetické pole mysli se nachází v místě vymezeném naším tělem a obsahuje všechny buňky našeho těla.

- Mezi mysli a podvědomím a vědomím probíhá oboustranná komunikace.

- Mezi nadvědomím a mysli probíhá jen jednosměrná komunikace.

- Mezi mysli a mozkem probíhá oboustranná komunikace.

- Lidská mysl nemá svou specifickou, pro každého jinou, frekvenci.

- Vědomí je produktem mysli.

- Mezi informačním polem vědomí a morfogenetickým polem mysli existuje kauzální vztah.

- Myšlenky jsou energií a vstupují na základě vibrací superstrun nejdříve do vědomí.

- Vnímání je součást mysli, nikoliv mozku.

- Morfogenetické pole mysli je vyplněno elektrony.

 

- Delfíni mají obdobně jako lidé mysl a mají také individuální duši. To znamená, že delfíni jsou trojjediné bytosti, stejně jako lidé.

 

     Naše ego vzniklo z odloučení od Boha a jeho trvalá existence závisí na naši přetrvávající víře v odloučení. Ego je ta část mysli, která vydává sebe a naše tělo za všechno co máme, a co jednou podlehne smrti. Bůh nám dal vše a tato skutečnost, kterou si mysl postupně uvědomuje, povede k zániku našeho ega. Cestou k tomu je cesta k Bohu, nejdříve skrze naději, pak skrze víru a posléze skrze plné poznání a jistotu.

 

     Naše mysl má často rozhodující vliv na celý náš život, pokud nevnímáme dostatečně pocity naší duše, skrze které k nám naše duše promlouvá. To má ovšem za následek karmické dopady, které si musíme odčinit v životě v hmotném těle, protože bez utrpení není karmická očista možná. Karmický dopad probíhá v životě současném, ale i v životě budoucím nebo u závažných karem ve více životech.

 

 

Podvědomí, vědomí nadvědomí- akáša

 

     Podvědomí je rovina prožívání, na které nevnímáme ani vědomě neutváříme svou realitu. Děláme to podvědomě, tedy aniž bychom věděli, že to děláme, a tím méně proč to děláme. Je to Boží dar, protože to umožňuje dělat věci automaticky. Celé tělo tak funguje – bez toho, že bychom si k tomu dávali vědomé pokyny. Na podvědomé úrovni vznikají také okamžitá řešení problémů.

     Podvědomí řídí všechny tělesné funkce a kromě toho ukládá do paměti všechny události, prožitky a pocity, které člověk vnímá prostřednictvím těla a mysli.

     Vědomá rovina je ta, na které vnímáme a vědomě utváříme svou realitu. Tohle je hmotná rovina. To, jak velká část našeho života se odehrává na vědomé rovině, závisí na naší „úrovni vědomí“.

     Vědomí shromažďuje informace v každém okamžiku přítomnosti. Vědomí obsahuje všechny vědomosti, znalosti a zkušenosti, zážitky a prožitky, které získáme během života jako trojjediná bytost.

     Nadvědomí-akáša je ta rovina, na které vnímáme a utváříme svou realitu s plným vědomím toho, co děláme. Je to rovina duše. Většina lidí si však na vědomé rovině neuvědomuje své vlastní nadvědomé záměry.

     Nadvědomí obsahuje všechny vědomosti, znalosti, zkušenosti, zážitky a prožitky, které jsme uskutečnili  v jednotlivých reinkarnacích. Je tam veškerá moudrost, kterou si neseme do dalšího života.

     Nadvědomí je ta část nás samotných, na níž naše duše naplňuje svůj vyšší záměr, kterým je dosáhnout úplnosti v tom, co jsme přišli na svět prožít a poznat.

     Sloučení všech tří rovin prožívání se nazývá supravědomí. Je to stav, kdy se všechny roviny sloučí a pak prostoupí. Tím dospíváme do stavu ryzího bytí. Toto bytí je nejvyšším zdrojem tvoření v našem nitru. Můžeme ho prožít před svou „smrtí“, nebo až po ní.

     Ty sám vytváříš všechny okolnosti ve svém životě. Pokud je vytvoříš na vědomé rovině, budeš si toho vědom. Pokud je vytvoříš na rovině podvědomí nebo nadvědomí, nemusí to tak být. Ale i přesto jsi ty okolnosti stvořil ty sám.

     Ale můžeš prožít cokoli, co chceš. Můžeš prožít to, co jsi přišel poznat, co ses přišel sám o sobě dozvědět a co vyplývá z tvého života v duchovním světě, který předcházel tvému narození, anebo můžeš prožít něco jiného, něco menšího než toto. V téhle věci, stejně jako ve všech jiných, máš svobodnou vůli.

       Vždycky jsi byl, jsi a budeš. Když přicházíš na svět, jednoduše se rozložíš. Přestaneš existovat jako jednota a rozdělíš se na tři části: na tělo, mysl a duši. Anebo také na rovinu podvědomí, vědomí a nadvědomí.

     Proto mysli jen na to, co chceš prožít, říkej jen to, co chceš učinit skutečným, a používej mysl k tomu, aby vědomě vedla tvé tělo k tomu, co chceš projevit jako svou nejvyšší realitu. Tak totiž tvoříš na vědomé úrovni.“

 

  Jednotlivé poznatky:

- Podvědomí, vědomí a nadvědomí představují samostatná informační pole.

- Informace se v těchto informačních polích nachází v pětkové soustavě.

- Pětková soustava souvisí s počtem lidských smyslů.

- Vnímání polí je závislé na kmitočtu – vibraci lidského mozku.

- Informační pole podvědomí vnímáme skrze mozkové vlny alfa, beta, théta a neuronový systém.

- Informační pole vědomí vnímáme skrze mozkové vlny alfa a théta a neuronový systém.

- Informační pole nadvědomí vnímáme skrze otevřenou 7. čakru a následně skrze mozkové vlny alfa

  a théta a neuronový systém.

- Společné vědomí lidstva není součtem individuálních vědomí.

- Společné vědomí lidstva existuje jako vytříbený soubor kvantity a kvality vědomí.

- Vědomí není vytvářeno mozkem, ale naopak, vědomí mozek omezuje.

- Vědomí je základním stavebním prvkem ve fyzickém vesmíru, stejně jako prostor, čas a hmota.

- Individuální podvědomí a vědomí je zapsáno do ákášického záznamu jednotlivé bytosti. Je součástí DNA.

- Individuální nadvědomí –akáša obsahuje informace o všech našich minulých životech, a o všem mezi životy, a je součástí ákášického záznamu jednotlivých bytostí.

- Naše individuální lidské vědomí je naše externí paměť.

- Kvantitou vědomí rozumíme množství možných reakcí vědomé bytosti.

- Kvalitou vědomí rozumíme stupeň vytříbenosti nebo inteligence takových reakcí a jejich rozsah z hlediska frekvenční odezvy. Každý frekvenční obsah odpovídá určitému pásmu reality.

- V mozku nemáme žádnou paměť.

- Neexistuje „místo“ pro krátkodobou a dlouhodobou paměť.

- Veškerá komunikace člověka s vnějším prostředím, a ze sebou samým, probíhá skrze podvědomí, vědomí a nadvědomí.

- Informační pole podvědomí, vědomí a nadvědomí se nachází v místě vymezeném naší hlavou.

- Naše vzpomínky tvoří 100% našeho vědomí.

- Naše buňky neobsahují žádné vzpomínky.

- Informační pole podvědomí, vědomí a nadvědomí je tvořeno elektronovými, mionovými a tauonovými neutriny. Přitom je podvědomí tvořeno elektronovými neutriny, vědomí mionovými neutriny a nadvědomí tauonovými neutriny. Neutrina mají tvar osmistěnu, dvou pyramid stýkajících se na základnách.

- Neutriny je vyplněn celý časoprostor.

- Rychlost šíření informací je větší než rychlost světla.

-Všechny částice ve stvoření jsou vzájemně propojeny v permanentní interakci.

- Duchovní srdce obsahuje podvědomí, vědomí a nadvědomí.

- Podstatou vzpomínek a obrazů jsou energetické frekvence. Obrazy jsou řečí srdce.

- Vědomí obsahuje jen vzpomínky.

- Vzpomínka je obnovená myšlenka.

- Některé vzpomínky jsou předávány z vědomí a nadvědomí temnými anděly za účelem karmické očisty prožitím určitého utrpení formou nemoci nebo zdravotního poškození.

- Naše emoce a stres ovlivňují vzpomínky z nadvědomí, tedy z minulých životů. Buď z přímého poznání minulého života, nebo skrze temné anděly.

- V nadvědomí jsou uložené i vzpomínky na události, jejichž karmy jsou již vyškrtnuté z ákášických záznamů. Je tam vše.

- Zloba, zášť a ostatní emoce jsou také součástí vědomí

- V našem vědomí mohou být více zasunuté a méně přístupné vzpomínky.

Mozek, neuronová síť

 

     Předmětem je náš mozek. Je to biochemický mechanizmus - největší a nejsložitější, ale ani zdaleka ne jediný. Jeho funkcí je transformovat energii myšlenek ve fyzické impulsy. Náš mozek je transformátor a také procesor. Celé tělo je transformátor. V každé buňce máme malý transformátor. Biochemici si všimli, že každá buňka se chová, jako by měla svou vlastní inteligenci. A ve skutečnosti ji má. Jelikož v mozku je víc buněk než v ostatních orgánech, zdá se, že v něm sídlí mysl. Mozek je však jen jedním z mnoha řídicích center.

 

   Jednotlivé poznatky:

- Rozsah paměti je při přijímání informací závislý na mozkové frekvenci.

- Neuronová síť je součást našeho lidského procesoru, která spojuje podvědomí, vědomí a nadvědomí s řídícími centry v mozku, které pomocí elektromagnetického pole a chemických reakcí řídí všechny části těla, doslova každou buňku. V každém řídícím centru se nachází dekodér, který převádí digitální informaci do činnosti příslušné nervové soustavy.

- Vzorce chování a jednání představují trvalá nebo dočasná spojení neuronů v neuronové síti mezi receptory a řídícími centry mozku, které přináší stejné odpovědi mysli a těla na stejné podněty. To je patrno především u všech emocí, které člověk prožívá. Tato trvalá spojení umožňují velkou rychlost odezvy těla na příslušné podněty.

- Informace přichází z podvědomí, vědomí a nadvědomí skrze receptory v digitální formě a tato digitální forma informace - podnětu prochází neuronovou sítí do informačních center mozku, kde je převedena do jednotlivých povelů příslušným orgánům v těle.

- Mozek byl stvořen také k tomu, aby dovedl převtěleného ducha skrze bytí a prožití k osvícení.

- Lidé mají individuální duši, zvířata jako druh mají skupinovou duši. Zvířecí duše např. delfína nebo lidoopa se nemůže vyvinout a přejít do lidské bytosti. Za jistých okolností, kdy je to pro potřebu a poučení duše důležité, může lidská duše na 1 život být součástí zvířecího těla.

Pojem biopočítač používaný v literatuře, vychází z funkce neuronové sítě. Pojem mozek jako procesor a transformátor zahrnuje všechny funkce mozku ve vztahu k mysli a všem tělesným orgánům.

- Inteligence nemá kauzální vztah k velikosti mozku. Inteligence spočívá v kvalitě mozkových vln alfa a théta, která umožňuje čerpat informace z informačního pole vědomí a nadvědomí. Čerpání informací z nadvědomí lze pouze přes otevřenou 7. čakru, a tu má otevřenou především duchovní bytost.

- Synapse neuronů probíhá v pětkové soustavě v návaznosti na jednotlivé smysly.

 - Ztráta paměti anebo úbytek paměti je následkem nedostatečné kvality mozkových vln při komunikaci mysli   s vědomím.

 

Energie

 

 

- Vše ve Stvoření je energie, která má své specifické vibrace, i hmota je forma energie.

- Potřebná energie pro mysl a čakry je dodávána jako prána. Energie prány je projevem Boží lásky.

- Potřebná energie pro fungování hmotného těla je kromě potravin, nápojů, kyslíku také dodávána formou orgonové energie.

- Reliktní energie, která prostupuje celým stvořením, je totožná s energii čchi, tak jak je pojmenována v čínské medicíně, a je totožná s orgonovou energii.

- Energie čchi  při vstupu do čaker se přeměňuje na pránu a skrze dýchací soustavu se stává součástí energie tao.

- Prána působí energeticky na systém čaker a vyzařování aury. Prána vstupuje do systému čaker skrze 1. čakru. Čakry a aura jsou součástí duše.

- Energie tao je souhrn energií vznikající z potravy, vzduchu a energie čchi.

- Sympatikus je řízen jangovou energii čchi a parasympatikus jinovou energii čchi.

- Dýchání je důležité pro zajištění potřebné energie pro chod veškerých tělesných orgánů.

 

 

Smrt hmotného těla, astrální tělo, reinkarnace

 

- V okamžiku smrti hmotného těla přechází do duše esence našeho hmotného těla, a po smrti astrálního těla přechází do duše i esence naší mysli. Tyto obě esence vytváří esenci našeho bytí. V okamžiku početí přechází esence hmotného těla do hmotného těla a esence naší mysli do mysli. Esence hmotného těla se stává součástí DNA zárodku. Tím je zajištěna kontinuita našich jednotlivých životů s životy minulými. Proto nejsme ničí obětí. Všechno je energie a její vibrace. Energie je nezničitelná, mění se jen její formy.

 

- Esence hmotného těla je silové energetické pole, obsahující průměrnou úroveň energie a její vibrace v okamžiku smrti hmotného těla.

- Esence mysli je silové energetické pole, obsahující průměrnou úroveň energie a její vibrace, na kterou se dostala mysl v okamžiku „smrti“ astrálního těla.

- Esence bytí obsahuje esenci hmotného těla a esenci mysli.

- Esence bytí se při početí rozděluje na esenci hmotného těla, která vstupuje do jádra existence nové bytosti a esenci mysli, která vstupuje do morfogenetického pole mysli.

- Jádrem existence našeho bytí je DNA, která je obsažena v každé buňce.

- DNA zárodku obsahuje také informaci o budoucím životě na základě karmického scénáře.

 

 

     Použitá literatura:

- N.D.Walsch  „Návrat k Bohu, v životě jenž nikdy nekončí“

- N.D.Walsch  „Hovory s Bohem“, 1. díl   

- N. D. Walsch  „NOVÁ PROROCTVÍ“

- Helena Šeblová  „POSELSTVÍ“ 1. díl

- Gary Zukav: „Sídlo duše“

- Helen Schucman: Kurz zázraků

- Jicchak Bentov „Tajemství a síla kyvadla“

- William Arntz, Betsy Chasse, Mark Vicente „Co my jen víme!? (V této knize jsou napsány i různé

  nepravdy, které mě dovedly  k napsání tohoto textu)

- Ken Keyes. Jr. „Kniha vyššího vědomí“

  Můj text: „Shrnutí poučení o duchu, duši, mysli, podvědomí, vědomí, nadvědomí, egu, karmě“
  Můj text: „Mysl, podvědomí, vědomí a nadvědomí“

  Můj text: „Velký třesk a tvar časoprostoru“

  Můj text: „Duše, mysl, ego“

  Můj text: „Duch, duše, karma, reinkarnace“

  Můj text: „Duch a duše – nová duchovnost“

  Můj text: „Lidské DNA“

 

     Knihy N. D. Walsche jsou téměř všechny přístupné na internetu na www.andele-svetla.cz, sekce „světelná knihovna-9. knihy k prohlížení“.  Knihy paní Heleny Šeblové jsou přístupné na https://bozilaska.cz. .

     Některé mé texty jsou přístupné na https://duchovnipoznatky.webnode.cz.

 

Sepsal Jan Heczko

Květen 2013