Shrnutí poučení o mysli, podvědomí, vědomí, nadvědomí, egu, duši, karmě, DNA

 

     Shrnutí vychází ze tří mých textů, napsaných na dílčí témata vzájemných vztahů mezi mysli, podvědomím, vědomím, nadvědomím, egu, duši, karmě. Při psaní textů jsem se opíral především o knihy sdělované                 a inspirované přímo Bohem Otcem. Jedná se o knihy autorů N. D. Walsche a Heleny Šeblové. Dále jsem používal knihy s duchovním obsahem, které mě inspirovaly k otázkám, zda některá tvrzení jsou správná, zda jsou v souladu s Božím vědomím. K tomu jsem dostával z duchovních sfér potvrzení či nepotvrzení těchto tvrzení nebo potvrzení či nepotvrzení  upřesňující otázky. Můj doprovodný text je psán kurzívou.

     Knihy N. D. Walsche jsou téměř všechny přístupné na internetu na www.andele-svetla.cz, sekce „světelná knihovna-9. knihy k prohlížení“.  Knihy paní Heleny Šeblové jsou přístupné na https://bozilaska.cz. .

     Mé texty jsou přístupné na mém webu https://duchovnipoznatky.webnode.cz.

 

     Obsah

- Text: Mysl, podvědomí, vědomí a nadvědomí

- Doplněk říjen 2012 -  některá tvrzení v knize „Léčebný kód“

- Doplněk – duben 2013

- Text: Duch, duše, karma, reinkarnace

- Text: Duše, mysl, ego

- Lidské DNA

 

 

Text: Mysl, podvědomí, vědomí a nadvědomí

                 

     Při četbě knih s duchovním obsahem zjišťuji, jak volně se zachází s pojmy mysl, podvědomí, vědomí a nadvědomí a kolik nesprávných pohledů při tom vzniká. Proto jsem se pokusil uvést ty zásadní informace, které přichází především od Boha a porovnat je s tím, co říkají jiní autoři.

 

     Literatura:

- N. D. Walsch:  „Nová proroctví“, „Hovory s Bohem“ I. a III. díl,  „Návrat k Bohu, v životě , jenž nikdy nekončí“,   (www.andele-svetla.cz)

- Helena Šeblová: „Poselství, 1. díl“

- Gary Zukav: „Sídlo duše“

- Jicchak Bentov „Tajemství a síla kyvadla“

- William Arntz, Betsy Chasse, Mark Vicente „Co my jen víme!? (V této knize jsou napsány různé

  nepravdy, které mě dovedly i k psaní tohoto textu)

- Ken Keyes. Jr. „Kniha vyššího vědomí“

- Alice Robertsová: „Kompletní lidské tělo“

- Channelingy od Kryona na  https://duchovnipoznatky.webnode.cz

- Moje texty: „Mysl, podvědomí, vědomí a nadvědomí“, Velký třesk a tvar časoprostoru“,  „Duše, mysl,

  ego“  „Duch a duše – nová duchovnost“. Texty jsou uloženy na blogu v sále tvoření  Humanity´s Team na: https://humanitysteamcr.ning.com a na https://duchovnipoznatky.webnode.cz.

 

    Po přečtení potřebných částí textů z uvedených knih, které se týkaly mysli, podvědomí, vědomí a nadvědomí, jsem pokládal otázky k textu knih. Potvrzené odpovědi jsou uvedeny v poznámkách k výňatkům textů, a níže uvádím další potvrzené jednotlivé odpovědi:

- Vše je energie, která má své specifické vibrace.

- Podvědomí, vědomí a nadvědomí představují samostatná informační pole.

- Informace se v těchto informačních polích nachází v pětkové soustavě.

- Pětková soustava souvisí s počtem lidských smyslů.

- Vnímání polí je závislé na kmitočtu – vibraci lidského mozku.

- Informační pole podvědomí vnímáme skrze mozkové vlny alfa, beta, théta a neuronový systém.

- Informační pole vědomí vnímáme skrze mozkové vlny alfa a théta a neuronový systém.

- Informační pole nadvědomí vnímáme skrze otevřenou 7. čakru a následně skrze mozkové vlny alfa

  a théta.

- Vědomí je produktem mysli.

- Společné vědomí lidstva není součtem individuálních vědomí.

- Společné vědomí lidstva existuje jako vytříbený soubor kvantity a kvality vědomí.

- Vědomí není vytvářeno mozkem, ale naopak, vědomí mozek omezuje.

- Vědomí je základním stavebním prvkem ve fyzickém vesmíru, stejně jako prostor, čas a hmota.

- Individuální podvědomí a vědomí je zapsáno do ákášického záznamu jednotlivé bytosti.

- Individuální nadvědomí obsahuje informace o všech našich minulých životech a o všem mezi životy

   a je součástí ákášického záznamu jednotlivých bytostí.

- Naše individuální lidské vědomí je naše externí paměť.

- Kvantitou vědomí rozumíme množství  možných reakcí vědomé bytosti.

- Kvalitou vědomí rozumíme stupeň vytříbenosti nebo inteligence takových reakcí a jejich rozsah

   z hlediska frekvenční odezvy. Každý frekvenční obsah odpovídá určitému pásmu reality.

- V mozku nemáme žádnou paměť.

- Neexistuje „místo“ pro krátkodobou a dlouhodobou paměť.

- Rozsah paměti je při přijímání informací závislý na mozkové frekvenci.

- Hmota, která se skládá z kvant energie, není vibrující složkou čistého vědomí.

- Boží mysl je totožná s pojmem Duch svatý.

- Mezi informačním polem vědomí a morfogenetickým polem mysli existuje kauzální vztah.

- Neuronová síť je součást našeho lidského procesoru, která spojuje podvědomí, vědomí a nadvědomí s řídícími centry v mozku, které pomocí elektromagnetického pole a chemických reakcí řídí všechny části těla, doslova každou buňku. V každém řídícím centru se nachází dekodér, který převádí digitální informaci do činnosti příslušné nervové soustavy.

- Vzorce chování a jednání představují trvalá nebo dočasná spojení neuronů v neuronové síti mezi receptory a řídícími centry mozku, které přináší stejné odpovědi mysli a těla na stejné podněty. To je patrno především u všech emocí, které člověk prožívá. Tato trvalá spojení umožňují velkou rychlost odezvy těla na příslušné podněty.

- Veškerá komunikace člověka s vnějším prostředím a ze sebou samým probíhá skrze podvědomí, vědomí a nadvědomí.

- Informace přichází z podvědomí, vědomí a nadvědomí skrze receptory v digitální formě a tato digitální forma informace - podnětu prochází neuronovou sítí do informačních center mozku, kde je převedena do jednotlivých povelů příslušným orgánům v těle.

- Mozek byl stvořen také k tomu, aby dovedl převtěleného ducha skrze bytí a prožití k osvícení.

- Myšlenky jsou energií a vstupují na základě vibrací superstrun nejdříve do vědomí.

- Mysl představuje morfogenetické pole.

- Mysl je součást duchovního těla.

- Individualizovaná duše je také součástí duchovního těla.

- Naše individualizovaná duše obsahuje našeho ducha, informační pole podvědomí, vědomí                        a nadvědomí-akášu, systém čaker a auru, a to je vše v životě ve hmotném těle.

- Lidé mají individuální duši, zvířata jako druh mají skupinovou duši. Zvířecí duše např. delfína nebo lidoopa se nemůže vyvinout a přejít do lidské bytosti. Za jistých okolností, kdy je to pro potřebu                a poučení duše důležité, může lidská duše na 1 život být součástí zvířecího těla.

- Potřebná energie pro mysl a čakry je dodávána jako prána. Energie prány je projevem Boží lásky.

- Potřebná energie pro fungování hmotného těla je kromě potravin, nápojů, kyslíku také dodávána formou orgonové energie neboli energie tao.

     Na závěr zdůrazňuji:

     Měli bychom pochopít, že nejsme jen hmotné tělo, ale že jsme především nesmrtelný duch v individualizované duši, mysl a hmotné tělo v trojjedinosti, a že po smrti hmotného těla z nás lidí vznikne tělo astrální, které obsahuje esenci energie hmotného těla, morfogenetické pole mysli, duši a v ní ducha, informační pole podvědomí, vědomí a nadvědomí spojené v univerzální vědomí, čakry a auru. Stáváme se jemně hmotnou bytostí, která dokáže tvořit okamžitě myšlenkou a vše si pamatuje ze všech svých životů.

- Vnímání je součást mysli, nikoliv mozku.

- Informační pole podvědomí, vědomí a nadvědomí se nachází v místě vymezeném naší hlavou.

- Morfogenetické pole mysli se nachází v místě vymezeném naším tělem a obsahuje všechny buňky našeho těla.

- Lidská mysl nemá svou specifickou, pro každého jinou, frekvenci.

- Pojem návyk jako program, používaný v „Knize vyššího vědomí“ je totožný s pojmem neuronová síť.

- Pojem biopočítač používaný v „Knize vyššího vědomí“, vychází z funkce neuronové sítě. Pojem mozek jako procesor a transformátor zahrnuje všechny funkce mozku ve vztahu k mysli a všem tělesným orgánům.

- Mezi mysli a podvědomím a vědomím probíhá oboustranná komunikace.

- Mezi nadvědomím a mysli probíhá jen jednosměrná komunikace.

- Mezi mysli a mozkem probíhá oboustranná komunikace.

- Inteligence nemá kauzální vztah k velikosti mozku. Inteligence spočívá v kvalitě mozkových vln alfa        a théta, která umožňuje čerpat informace z informačního pole vědomí a nadvědomí. Čerpání informací z nadvědomí lze pouze přes otevřenou 7. čakru, a tu má otevřenou především duchovní bytost.

- Synapse neuronů probíhá v pětkové soustavě v návaznosti na jednotlivé smysly.

- Albert Einstein představoval inkarnaci ducha bytosti, která už žila na velmi vyspělé planetě, patřící do 8. sféry planet Světla. Teorii relativity vytvořil tak, že si „vzpomněl“ na to, co má uloženo ve svém nadvědomí.  (Naše planeta patřila do roku 2007 do 4. sféry, nyní je na samém počátku 5. sféry.)

- Potřeba spánku vzniká jednak kvůli regeneraci lidských orgánů a doplnění energie a jednak kvůli tomu, aby se mohl z těla vymístit duch.

- Mikrospánek vzniká kvůli tomu, aby se mohl z těla vymístit duch. Mikrospánek nevzniká kvůli potřeby regenerace hmotného těla.

- Ztráta paměti anebo úbytek paměti je následkem nedostatečné kvality mozkových vln při komunikaci

 mysli s vědomím.

- Naše vzpomínky tvoří  100% našeho vědomí.

- Naše buňky neobsahují žádné vzpomínky.

- Při transplantaci orgánů se nepřenáší z dárce na pacienta ani myšlenky a pocity ani chutě či sny.

- Informační pole podvědomí, vědomí a nadvědomí je tvořeno elektronovými, mionovými a tauonovými neutriny. Přitom je podvědomí tvořeno elektronovými neutriny, vědomí mionovými neutriny a nadvědomí-akáša tauonovými neutriny. Neutrina mají tvar osmistěnu, dvou pyramid stýkajících se na základnách.

- Neutriny je vyplněn celý časoprostor.

- Rychlost šíření informací je větší než rychlost světla.

-Všechny částice ve stvoření jsou vzájemně propojeny v permanentní interakci.

- Morfogenetické-kvantové pole mysli je vyplněno elektrony.

 

     Doplněk -  říjen 2012:   Některá tvrzení v knize „Léčebný kód“, potvrzená nebo nepotvrzená kódy pravdy:

 

 • Buněčná vzpomínka je vzpomínka uložena v buňkách. NE. V buňkách nejsou žádné vzpomínky. Vzpomínky jsou pouze ve vědomí a nadvědomí. To co nazývá autor buněčnou pamětí je správně komunikace mysli s podvědomím, která probíhá až na buněčné úrovni.
 • Mylné názory jsou uloženy v buněčných vzpomínkách utvářejících podvědomou a vědomou mysl společně s kontrolními centry mozku. NE. Mylné názory jsou součástí našeho vědomí.
 • Všechny naše vzpomínky tvoří přes 90% toho, co by se dalo označit za nevědomí nebo podvědomí, což znamená, že si to těžko vybavujeme nebo o tom nevíme. NE. Všechny naše vzpomínky tvoří 100% a jsou uloženy ve vědomí. V podvědomí nejsou žádné vzpomínky. To, že si něco těžko vybavujeme, spočívá v nedostatečné kvalitě mozkových vln.
 • Uvnitř lidského počítače je vše, co se děje ve vašem životě, zaznamenáno v podobě vzpomínek. I to co jsme si v této chvíli neuvědomovali. NE. Vše co se děje, je zaznamenáno v našem vědomí. To co lze nazvat lidským počítačem je mozek, který funguje jako procesor a transformátor ve vztahu k mysli a ostatním centrům v lidském těle.
 • Oněch 10% představuje vědomé vzpomínky, zatímco 90% představuje vzpomínky uložené v nevědomé či podvědomé části mysli. NE.  Všechny vzpomínky jsou uloženy ve vědomí.
 • Věda zastávala názor, že vzpomínky jsou uloženy v mozku. Nejnovější výzkumy naznačují, že se ukládají do buněk doslova v celém těle. NE. Vzpomínky jsou uloženy v buňkách jako určitý energetický vzorec, ale vzpomínka jako taková je pouhý obraz, NE. Všechny vzpomínky z tohoto života jsou uloženy ve vědomí.
 • Podstatou vzpomínek a obrazů jsou energetické frekvence. ANO. Obrazy jsou řečí srdce. ANO.
 • Všichni jsme zdědili od rodičů určité buněčné vzpomínky. NE. Jsem přesvědčen, že tyto buněčné vzpomínky jsou zakódovány do DNA každé buňky. NE.
 • Fakt, že myšlenky, názory a způsoby jednání nemusí pocházet pouze ze života, který právě prožíváme, je značně znepokojující a může vést k pocitu beznaděje. NE.
 • Traumatické vzpomínky můžeme také zdědit. NE.
 • Když se aktivuje nějaká traumatická vzpomínka, udělá přesně to, že obejde logickou mysl            a zapojí reaktivní mysl. ANO v tom smyslu, že se napojí skrze mozek na emoční centrum, nikoliv na reaktivní mysl.
 • Nevědomá mysl aktivuje stresové situace. NE. Děje se tak skrze podvědomí, vědomí a nadvědomí.
 • Nevědomá mysl se urputně snaží, aby se tyto vzpomínky nevyléčily, protože by to podle ni bylo nebezpečné, neboť účelem paměti je chránit člověka před jakoukoliv újmou. NE. O to se snaží ta část mysli, která se nazývá ego.
 • Imaginace je funkce nevědomé a podvědomé mysli, přestože ji můžeme vědomě ovládat. NE. Imaginace je funkci mysli, protože ji můžeme ovládat.
 • Jakmile se střetne srdce s hlavou, srdce vždy vyhrává. ANO, v tom smyslu, že srdce je naše duchovní srdce a hlava je naše mysl. Duchovní srdce obsahuje podvědomí, vědomí

      a nadvědomí-akášu.

 • Podvědomá mysl je více než milionkrát mocnější než síla vůle. NE.
 • Obsahuje vědomí jen vzpomínky? ANO, 100%.
 • Je vzpomínka pouhý obraz? NE. Je vzpomínka obnovená myšlenka? ANO:
 • Představuje mysl myšlenky vznikající na základě podnětů smyslů, na základě vzpomínek z vědomí a nadvědomí a na základě projevu podvědomí?  ANO. 
 • Jsou některé vzpomínky předávány z vědomí a nadvědomí temnými anděly za účelem karmické očisty prožitím určitého utrpení formou nemoci? ANO.
 • Je zloba, zášť a ostatní emoce součástí vědomí? ANO.
 • Mohou být v našem vědomí více zasunuté a méně přístupné vzpomínky? ANO.

 

     Doplněk -   duben 2013:

 

- Reliktní energie, která prostupuje celým stvořením, je totožná s energii tao, tak jak je pojmenována v čínské medicině a je totožná s orgonovou energii.

- Energie tao  při vstupu do čaker se přeměňuje na pránu a skrze dýchací soustavu se spolu s potravou  stává součástí energie čchi.

- Prána působí energeticky na systém čaker a vyzařování aury. Prána vstupuje do systému čaker skrze 1. čakru. Čakry a aura jsou součástí duše.

- Energie čchi je souhrn energií vznikající z potravy, vzduchu a energie tao.

- Sympatikus je řízen jangovou energii čchi a parasympatikus jinovou energii čchi.

- Dýchání je důležité pro zajištění potřebné energie pro chod veškerých tělesných orgánů.

 

Text: Duch a duše – nová duchovnost

 

Shrnutí

     Z uvedených textů a z dalších informací, které jsem získal na mé otázky, lze stručně uvést. že:

- Na počátku věků, před „velkým třeskem“, byl Bůh přítomen v absolutní sféře – vždy. Existoval bezčasový nekonečný prostor. V absolutní sféře existuje jen přítomný okamžik. Čas neexistuje. Všechno existuje současně. Čas není pohyb, ale pole, kterým se pohybujeme v relativním světě.

-  Bůh odloučil ze sebe nesmírně dávno nejdříve nesmírné množství částí, které nazýváme duchy nebo také jiskrami Božími, a spolu byli v absolutním světě – ráji, kde existovalo jenom vědění a láska. Vědění je božským stavem, ale největší radost je z bytí. Bytí lze dosáhnout jedině zkušeností. Evoluce postupuje takto: vědění, zakoušení, bytí.

- Duchové si vyprosili u Boha, aby mohli zakoušet a prožívat bytí.

- Proto Bůh stvořil fyzický vesmír, do kterého měli duchové vstupovat také v hmotných tělech a systém relativity, který jej řídí.

- V okamžiku rozhodnutí Stvořitele, jak chce sám sebe prožívat, došlo k „Velkému třesku“.

- Bůh svou vůlí vytvořil vesmírné zákony, které dávají vesmíru tvar jeho časoprostoru, ve kterém probíhá velmi mnoho dějů automaticky – podvědomě.

- Jiskru Boží je třeba opatrovat. Jiskra Boží se roznítí v každém tvoru, který dosáhne určité kvality duchovní úrovně. Ten člověk, který v sobě umlčuje svého rádce, své svědomí, umlčuje a dusí v sobě jiskru Boží. Způsobuje, že tato jiskra jen doutná, slabě žhaví, jeho duchovní vývoj se zastavuje                              a zakrňuje. Když tuto jiskru skoro udusí, propadá tento člověk v moc temných sil.

- Nejsme tím, čím je hmotné tělo. Hmotné tělo je pouze nástrojem duše a mysli. Tělo nám jen patří.

- Hmotné tělo podléhá zmaru.

- Náš duch a duše jsou nesmrtelné. Tím jsme.

- Naše individualizovaná duše obsahuje našeho ducha, informační pole podvědomí, vědomí                        a nadvědomí-akášu, systém čaker a auru. Duše je silové energetické pole, které má svou specifickou energii a své vibrace a pulzace. Duše je samotná energie Života. Ve skutečnosti to je Prvotní esence, Světlo čím jsme.

- Projevem Boží lásky ke každé bytosti je jemná energie, která má jméno prána, která posiluje duši skrze čakry, které jsou součástí duše. Duše používá tuto energii na vyzařování světla a aury.

- Silové pole naší duše splývá s ostatními silovými poli a tvoří další lokalizované koncentrace, čímž vytváří strukturu, která nikde nekončí. Mluvíme o duši, která nikde nekončí, ani v prostoru ani v čase. Tato jediná duše je duší Boha, který se projevuje jako Jsoucno.

- Duše přesahuje naše tělo, jinými slovy naše tělo je do duše ponořeno.

- Naše duchovní tělo obsahuje duši a mysl.

- Mysl představuje morfogenetické-kvantové pole.

- Smrtelné je tělo hmotné a tělo astrální. Astrální tělo je tělo duchovní a esence hmotného těla. Astrální tělo žije tak dlouho, jaká je připoutanost ducha k tělu a hmotnému světu. Pak se uvolňuje duše a osvobozuje se nesmrtelný duch,  a z mysli vzniká esence mysli, která vstupuje do duše.

- V duchovním světě Světlých sfér dostáváme ještě tak zvané éterické tělo.

 

Text: Duch, duše, karma, reinkarnace

 

     V duchovních knihách, a nejen v nich, je používán pojem duch a duše bez blíže vyjasněného pojmu, co to znamená, a tak často je pojem duch a duše ztotožňován a zaměňován. Duše nebo duch  dle některých  duchovních knih podléhá karmě, protože duše je nesmrtelná, a proto karma, kterou jsme si způsobili ve svém životě, z části přechází do dalšího života nebo i do více životů, když se jedná o závažnou karmu.  K objasnění těchto pojmů využívám části textu z knih níže uvedených a také toho, co mi bylo umožněno poznat svou duchovní činností. (Poznámka: můj text je psán kurzívou.)

 

 

     K pochopení pojmů duch, duše, karma, reinkarnace je důležité si především uvědomit, že vše, co ve Stvoření existuje, je energie, její vibrace a probíhající změny forem energie ve hmotu a opačně. Vše se neustále vyvíjí v nepřetržité evoluci.

     Velmi důležité je si také uvědomit, že veškerá tvorba všeho se děje myšlenkou, slovem a činem. Myšlenkou     a slovem tvoříme pomoci mysli, činy tvoříme za pomoci hmotného těla.

     Člověk, tak jak byl stvořený Bohem Stvořitelem, je trojjediná bytost, skládající se z duše, mysli                  a hmotného těla. Duše člověka je individualizovaná část Boží duše, ve které je tělo ponořeno, ale není její součástí. Duše obsahuje především nesmrtelného ducha, což je Boží jiskra, část Božské podstaty, která všechno ví a všechno si pamatuje. Tyto duchy Bůh ze sebe odloučil ještě v době před „velkým třeskem“. Tito duchové byli od počátku s Bohem i s Bohyni v ráji, kde neexistuje nic než láska.

      Na počátku věku byl Bůh v absolutní sféře jako mužský princip a Bohyně jako ženský princip, a nesmírné množství odloučených duchů. Aby mohl Bůh vnímat sám sebe, rozhodl se, že vytvoří hmotný svět, ve kterém bude prostor, čas a dualita vztahů, pojmů, pocitů, poznání.

     Na základě svého rozhodnutí provedl Bůh tzv. „velký třesk“, a tím začaly vznikat hmotné částice, které se slučovaly za působení vesmírných zákonů a vesmírných sil v mlhoviny, kvazary, planety, hvězdy; vznikaly galaxie a další vesmírné útvary. Do této činnosti tvorby celého stvoření se zapojovali v nesmírném počtu také jednotliví duchové, protože dokázali také tvořit myšlenkou. Plánovitě byly těmito stvořiteli připravovány na vhodných planetách podmínky pro vznik přírody a prvních forem života. Evolučním, ale řízeným postupem, byly rozhojňovány formy života tak, aby se nižší formy živočichů mohly stát evoluční potravou pro vyšší formy. Zkušenosti stvořitelů byly přenášeny na další planety a vesmírné objekty, proto mohl vývoj probíhat tak rychle, jak to byla potřeba.

     U vyšších forem zvířat se jevil duchům – stvořitelům jejich život jako zajímavý a podněcující a tak pocítili mnozí z nich touhu vyzkoušet si bytí v hmotných tělech. Protože to bylo součástí Božího plánu, byly vyvíjeny vyšší a vyšší formy předchůdců člověka tak, aby se mohl některý z nich stát člověkem, do kterého by mohl vstoupit duch.

      Aby to bylo možné, bylo nutno dotvořit prvního člověka nebo první lidi tak, aby se stali trojjedinými bytostmi, které by se mohly dále evolučně vyvíjet. Aby mohla být lidská bytost v některých aspektech podobná Bohu, dostala do vínku mysl, která odpovídá Boží mysli neboli Duchu Svatému, a také vědomí, které odpovídá Božímu univerzálnímu vědomí. U člověka už byl kladen velký důraz na to, aby se mohl vyvíjet nejen tělesně, ale také duchovně. Za tím účelem je součástí duše nejen duch samotný, ale také podvědomí, vědomí a nadvědomí,   a také systém čaker, které přijímají Boží pránu pro činnost duchovního těla a umožňují vyzařování aury, tedy informace o tom jak „zdravé“ je duchovní a hmotné tělo člověka. Podvědomí, vědomí a nadvědomí jsou informační pole a nejsou tedy součástí hmotného těla. Také naše mysl představuje morfogenetické pole a není součástí hmotného těla. Mysl také není součástí duše, nýbrž je součástí duchovního těla.  Pro úplnost ještě uvádím, že duše a mysl představují duchovní tělo. Po smrti hmotného těla se vytvoří z duchovního těla a esence energie hmotného těla tělo astrální, které má podobný vzhled jako tělo hmotné. Má mysl, tedy může tvořit cokoliv svým myšlením a má k dispozici celé podvědomí, vědomí a nadvědomí sloučené do univerzálního vědomí. V situaci před reinkarnaci odkládá bytost své astrální tělo a mysl, dochází k tzv. druhé smrti. Při početí lidského zárodku se do něj inkarnuje duše s esenci hmotného těla a s esenci mysli, a vzniká lidská trojjedinost.

 

     Když toto všechno už víme a pochopili jsme pojem karmy a s tím spojené reinkarnace, když pochopíme nesmrtelnost naší duše, pomíjivost hmotného těla a také eliminaci naší mysli v době odložení našeho astrálního těla, pak zjišťujeme, že karmě podléhá naše nesmrtelná duše a tělo člověka v příštím životě, případně ve více životech. Tento výsledek jsem přijal, ale nemohl jsem zcela pochopit, že následky a důsledky „odnáší“ jiná bytost v dalším životě. Bylo mi ale umožněno pochopit, jaká je pravda.

 

Shrnutí

- Duch v absolutní sféře je láska. Duch není zatížen žádnou karmou. Duch si nepřeje prožívat v lidském těle bolest ani utrpení.

- Duch se nemá ničemu naučit, je v duši proto, aby mohla vzniknout trojjediná duchovní bytost, aby v ní mohl duch zakoušet své bytí.

- Esence hmotného těla je silové energetické pole, obsahující průměrnou úroveň energie a její vibrace v okamžiku smrti hmotného těla.

- Esence mysli je silové energetické pole, obsahující průměrnou úroveň energie a její vibrace, na kterou se dostala mysl v okamžiku „smrti“ astrálního těla.

- Esence bytí obsahuje esenci hmotného těla a esenci mysli.

- Esence bytí se při početí rozděluje na esenci hmotného těla, která vstupuje do jádra existence nové bytosti a esenci mysli, která vstupuje do morfogenetického pole mysli.

- Jádrem existence našeho bytí je DNA, která je obsažena v každé buňce.

- DNA zárodku obsahuje také informaci o budoucím životě na základě karmického scénáře a karmické mezníky.

- To co podléhá karmě je zdánlivě naše duše, ale ve skutečnosti to je esence naší mysli a esence našeho hmotného těla, tedy esence našeho bytí, která se stává součástí duše a při novém zrození vstupuje do další trojjediné bytosti.

- DNA tedy obsahuje genetické vybavení rodičů v potřebné kombinaci, která co nejlépe přispěje k tomu, co si má bytost prožít na základě karem z minulého či minulých životů, esenci hmotného těla z minulého života a karmický scénář s karmickými mezníky pro současný život. Tím je zajištěna kontinuita minulých životů dané bytosti s novým životem v jiném hmotném těle.

- To, co spojuje karmicky naše všechny životy, je evolučně se vyvíjející esence našeho bytí.

 - Duch je láskyplný průvodce naší esence bytí po všechny naše životy, který se snaží nás „probudit“ tak, aby se esence našeho bytí očistila postupně od všech karem, stala se láskyplnou a milující za všech okolností a ve všech situacích a mohla se vrátit v úplnosti „domů“ do božských sfér.

Text: Duše, mysl, ego

 

     . Pro obsáhlejší poučení uvádím částí textů z knih N. D. Walsche, které byly napsány ve formě dialogu mezi Bohem a autorem knih a které souvisí s naší duši, mysli a egem.

Shrnutí

 

     Jsme duch, mysl a hmotné tělo ve své trojjedinosti. Celý náš život tvoříme neustále sami myšlenkou, slovem a činem. Jsme stvořitelé.

      Mysl je naprosto samostatná část naší trojjedinosti, není součástí duše ani hmotného těla. Mysl je morfogenetické pole, které obsahuje všechny buňky našeho hmotného těla a které spolu s duší je součástí našeho duchovního těla. Morfogenetické pole mysli je souhrn energie našich individuálních myšlenek.

     Předmětem je náš mozek. Je to biochemický mechanizmus - největší a nejsložitější, ale ani zdaleka ne jediný. Jeho funkcí je transformovat energii myšlenek ve fyzické impulsy. Náš mozek je transformátor a také procesor. Celé tělo je transformátor. V každé buňce máme malý transformátor. Biochemici si všimli, že každá buňka se chová, jako by měla svou vlastní inteligenci. A ve skutečnosti ji má. Jelikož v mozku je víc buněk než v ostatních orgánech, zdá se, že v něm sídlí mysl. Mozek je však jen jednim  z mnoha řídicích center.

     „Bytí“ je projevem duše a mysli. „Činnost“ je projevem těla. Všechny tělesné zážitky vyplývají ze zážitků duše a mysli. Funkci mysli je zvolit si jednu ze svých možností poskytovaných spektrem myšlenek na základě pocitů, zážitků, emocí, racionálního uvažování nebo reakcí ega.

     Naše mysl funguje na jedné ze tří úrovní – logické, intuitivní a citové.   

     Logická úroveň představuje myšlenkový pochod nebo cestu, které vedou k daným závěrům.

     Intuice představuje vhled nebo náhled na základě pocitů skrze naši duši a projevuje se schopnosti rychlého odhadu, chápání, rozhodování, které není založeno na žádném uvažování, ale na „vzpomínání toho, co už známe“. Intuice se projevuje mnohdy pod časovým tlakem. Intuice se projevuje v každé tvořivé činnosti, včetně umění.

    Citová úroveň zahrnuje pět dalších úrovní: zármutek, zlost, závist, strach a lásku. Těchto pět přirozených emocí zahrnuje lásku a strach, nicméně láska a strach jsou základem všech emocí. Ostatní emoce jsou jejich důsledky.

     Láska a strach ovlivňují veškeré myšlení. To je základní polarita. Primární dualita. Všechno lze nakonec zredukovat na jednu z těchto emocí, z nichž vycházejí všechny naše myšlenky, názory, rozhodnutí       a činy. Ve skutečnosti však existuje jen jediná emoce.  Láska. Neexistuje nic než láska. Dokonce i strach je přímým důsledkem lásky, a jestliže jej užíváme efektivně, pak vyjadřuje lásku.“

     Strach ve své nejvyšší formě se mění v lásku... že je láskou... vyjádřenou ve formě strachu. Zármutek, zlost  i závist jsou různé formy strachu, který je zase formou lásky. Jedno vede k druhému.

      Naše duše je nesmrtelná individualizovaná část Boží duše a obsahuje našeho ducha – jiskru Boží, informační pole podvědomí, vědomí, nadvědomí, systém čaker a auru.

     V okamžiku smrti hmotného těla přechází do duše esence našeho hmotného těla a po smrti astrálního těla přechází do duše i esence naší mysli. Tyto obě esence vytváří esenci našeho bytí. V okamžiku zrození přechází esence hmotného těla do hmotného těla a esence naší mysli do mysli. Esence hmotného těla se stává součástí DNA zárodku. Tím je zajištěna kontinuita našich jednotlivých životů s životy minulými. Všechno je energie      a její vibrace. Energie je nezničitelná, mění se jen její formy.

     Naše ego vzniklo z odloučení od Boha a jeho trvalá existence závisí na naši přetrvávající víře v odloučení. Ego je ta část našeho rozumu, která vydává sebe a naše tělo za všechno co máme, a co jednou podlehne smrti. Bůh nám dal vše a tato skutečnost, kterou si mysl postupně uvědomuje, povede k zániku našeho ega. Cestou k tomu je cesta k Bohu, nejdříve skrze naději, pak skrze víru a posléze skrze plné poznání a jistotu.

     Naše mysl má často rozhodující vliv na celý náš život, pokud nevnímáme dostatečně pocity naší duše, skrze které k nám naše duše promlouvá. To má ovšem za následek karmické dopady, které si musíme odčinit v životě v hmotném těle, protože bez utrpení není karmická očista možná. Karmický dopad probíhá v životě současném, ale i v životě budoucím nebo u závažných karem ve více životech.

 

Lidské DNA

 

     Co víme stručně o DNA?

 

     DNA (kyselina deoxyribonukleová) tvoří základ pro všechny formy života. DNA s několika párově uspořádanými bázemi může vytvářet funkční jednotky zvané geny, které obsahují přesný návod pro výrobu konkrétní bílkoviny. Bílkoviny mají v těle mnoho důležitých funkcí. Vytvářejí orgány, např. kůži nebo vlasy, přenášejí signály, bojují proti infekci. Bílkoviny jsou také stavebními součástmi buněk a podílejí se na tisících základních biochemických pochodů nezbytných pro život.

     U většiny organismů včetně člověka se vyskytuje DNA ve formě dvou řetězců (polynukleotidů) obtáčejících se kolem sebe v pravotočivé spirále – dvoušroubovici. Jejími stavebními jednotkami jsou monosacharid (deoxyribóza), kostra z kyseliny fosforečné a vzájemně si odpovídající dusíkaté báze, kterými jsou uprostřed spojeny obě spirály. Jeden závit spirály obsahuje přibližně 10 párů bází.

     V DNA se vyskytují čtyři dusíkaté báze: adenin (A), thymin (T), cytosin (C),a guanin (G). Každá z nich se váže na vazebný zbytek kyseliny fosforečné a na molekulu cukru deoxyribózy, a vytváří tak nukleotid. Báze obou řetězců vytvářejí párové vazby, a to tak, že adenin se pojí s thyminem a cytosin s guaninem. Dva řetězce dvoušroubovice jsou vzájemně spojeny pomocí vodíkových vazeb. Při vazbě guaninu s cytosinem vznikají tři tyto vazby, při vazbě adeninu s thyaninem vznikají dvě vazby.

     GEN je část DNA nutná k vytvoření bílkoviny. Geny jsou různě velké, od několika set po miliony bází. Řídí náš vývoj, ale také mohou být spuštěny nebo vypnuty vlivem zevního prostředí. Geny obsahují oblasti, kde dochází k přepisu genetického kódu do návodu k tvorbě bílkovin (exony), a úseky které nic nekódují (introny).

     Lidský GENOM je složen přibližně ze tří miliard bází a rozpletená a natažená spirála DNA z jedné buňky má délku přibližně 2 metry. Aby se tedy DNA vešla i do naší nejmenší buňky, musí být určitým způsobem „smotána“. Je kondenzována do struktur zvaných chromozomy, kterých máme 23 párů. Jeden z páru je vždy od otce a jeden od matky. Obecně genetické údaje nese 22 chromozomů, které se nazývají autonomy, zbývající pár – gonozom určuje pohlaví. Potřebný počet genů pro sadu chromozomů přesahuje 40 tisíc genů.

     Tyto geny, kódující bílkoviny, však tvoří pouze asi 1,5 procenta naší DNA. Zbytek jsou regulační úseky DNA, a tak zvané odpadní, nekódující DNA bez jakékoliv známé funkce. V lidském genomu neznáme funkci  97 procent DNA.

 

     Co všechno je ve skutečnosti DNA?

 

     Jádrem existence našeho bytí je DNA, která je v každé buňce. DNA obsahuje také karmický scénář-plán a karmické mezníky. To co věda dosud zjistila o DNA, představuje pouze naši vazbu na rodiče, které si ale ještě v astrálu, před novým narozením (reinkarnací), vybíráme tak, aby se co nejlépe naplnil náš karmický scénař. Nejsme proto ničí obětí a nic se neděje náhodně, ale na základě synchronicity.

     DNA tvoří ve skutečnosti smyčku, která se nachází v magnetickém poli Země. To má za následek, že se v této smyčce indukuje slabý, ale měřitelný elektrický proud, který souběžně s chemickými procesy je součástí řídicích procesů v organismu.

     Zatímco viditelná část genomu je dána ve 3D, zbylých 95 % genomu je zadána časticově (kvantově).  Na časticové  úrovni je tedy uvedeno vše, co je důležité pro náš fyzický a duchovní vývoj. Obsahuje vše o tom, kým opravdu jsme. V lidském vědomí je naše schopnost hovořit k DNA, ovládat ji, pracovat s ní a stát se její části. Proto jedním z největších tajemství naší vlastní reality je naše schopnost řídit naše vlastní tělo a jeho funkce.

     Problém je v tom, že na úrovni 3D nedokážeme plně využívat informace z částicové části DNA, ale pouze na úrovni asi 30%. To způsobilo ve vývoji lidstva to, že jsme ztratili před počátkem našeho letopočtu vědomosti o tom, jak funguje viditelná část vesmíru, že jsme ztratili vědomosti, jak funguje celé tělo a jak ho léčit a vyléčit vlastní schopností. Tato samodiagnostika a samoléčení nefunguje tak, jak to bylo původně určeno. To naši předkové věděli a znali, protože využívali částicovou DNA na 90%. To znamená, že jejich vědomí se nacházelo v 5D. I v současné době jsou na Zemi bytosti, které dokážou číst ákášické záznamy nejen svoje, ale i cizí, to znamená, že i jejich vědomí se nachází v 5D. Dosáhnout stavu vědomí 4D a pak 5D je úkol pro lidstvo po roce 2012. Předzvěstí tohoto posunu ve vývoji našeho vědomí jsou indigové děti, a ještě více to budou jejich děti. S tím vším je také spojena délka života.

     Např. rakovina není virus a není nakažlivá. Rakovina je výsledek neschopnosti lidského těla vyrovnat se s moderní potravou. Výsledek tvoří podněty, které neodpovídají předpokladu toho, jak má tělo pracovat – jako dělení buněk způsobem, který je vyvážený s chemií toho, co přijímá jako potravu. Imunitní systém není zapojený, protože rakovina připadá všem obraným prostředkům těla jako normální činnost buněk, a jako je stále vykonávána. Nejsou ale normální, protože jsou výslovně rakovinotvorné, ale naučili se „schovat“ v buněčné struktuře. Ale částicové vědomí vytváří systém „poznání“, který upozorní tělo na nerovnováhu.

     V okamžiku početí, splynutí mužské a ženské pohlavní buňky, se překopírují všechny potřebné informace z  inkarnované duše do nově vznikající DNA zárodku a vytváří se kompletní DNA nové bytosti.

     DNA představuje jednak informaci a jednak energii, kterou je řízena vlastní činnost buňky a navazujících buněk organismu.

 

Co vše představuje a obsahuje naše DNA?

 

     Přibližně 10% naší DNA je biologie a 90% je kvantová část.

 

 • Otisk našeho Vyššího Já-Ducha-Jiskry Boží-Anděla-Esence našeho Božství.
 • Vědomí přežití  - podvědomí.
 • Akášický záznam – vědomí a nadvědomí.
 • DNA je inteligentní, ví, kdo jsme.
 • Obsahuje vše, co jsme dělali a duchovno, kterému jsme se naučili během každé inkarnace.
 • Karmický plán.
 • Potenciál budoucích životů.
 • Karmické mezníky.
 • Životní lekce.
 • Sliby Bohu.
 • Smlouvy s Bohem.
 • Matrice kmenových buněk.
 • Andělské jméno.
 • Portál na druhou stranu „závoje“.
 • Řídí mozek.
 • Informace o vzorci slunce v okamžiku našeho narození (1. nádechu), což představuje životní sílu.
 • DNA je duchovní a biologická energie; jedná se o interdimenzionální biologické atributy předané nám Plejáďany.
 • DNA má kvantové pole o průměru cca 8 metrů.
 • DNA vyzařuje světlo a vydává zvuk.

 

     Mnohem více informací je na mém webu https://duchovnipoznatky.webnode.cz „Kryon o DNA“.

 

     Napsal Jan Heczko

     září 2012 – květen 2014