Globální oteplování nebo doba ledová?

 

     Na téma globálního oteplování bylo ve světě napsáno tisíce článků a stovky knih. Vědci tomuto jevu věnují velkou pozornost. Globální oteplování je předmětem mnoha sporů v rovině vědecké, politické a společenské. Za projev globálního oteplování se vydává zejména vzestup průměrné planetární teploty, která způsobuje tání ledovců a jejich značný úbytek. Dalším projevem jsou větry a deště nebývalé intenzity a jejich četnost. Zesiluje vulkanická činnost v některých oblastech planety, což má za následek i vznik vln tsunami s jejich obrovskou ničivou silou.

     Jako jeden z důvodů příčin globálního znečišťování se uvádí znečištění ovzduší a vznik antropo-genního skleníkového efektu, tedy té části skleníkového efektu, kterou ovlivňuje lidská činnost.

     Ale sledování počasí v historii planety Země neprobíhá dostatečně dlouho, aby z tohoto pozorování mohly být odvozeny cykly, jak probíhají změny klimatu na planetě Zemi a co všechno jim podléhá.

 

     Jaký je pohled některých vědců na tzv. globální oteplování?

 

    Globální oteplování je předzvěstí doby ledové, tvrdí vědci. „Skupina vědců z Německa, Ruska a USA tvrdí, že v meziledovém období jsou záchvaty oteplování zcela normálním jevem před návratem ledovců. Ve své nové studii (2010) předkládají nové, zpřesněné důkazy, že z pohledu vývoje Země střídají doby ledové trvající kolem 100 000 let krátká, teplejší meziledová období, která trvají 10 000 let. Na konci takového meziledového období – Holocénu - se ocitáme právě nyní.“

     Jiná skupina vědců očekává oteplování klimatu. To je však stejně pravděpodobné, říkají, jako příchod nové doby ledové. Někteří vědci soudí, že jde o hrozbu velmi aktuální.

     Doba ledová je ale příliš široký pojem jak z hlediska délky trvání, tak z hlediska velikosti poklesu průměrných teplot na různých částech planety Země.

     V tomto směru je nejlépe vycházet z informací těch „bytostí“, které znají klimatické poměry na planetě Zemi, jejich střídání a opakování po eony věků. Jsou to multidimenzionální bytosti z duchovního světa, které s námi komunikují a sdělují nám příslušné informace. Takovou bytostí je například Kryon, multidimenzionální bytost z Božství, která lidstvu sděluje důležité informace pro posun a vzestup lidstva a planety Země do vyšší dimenze vědomí.

     O tzv. globálním oteplování se zmiňuje v několika channelinzích, počínaje srpnem 2007 a konče lednem 2012. Jeho informace jsou velmi překvapivé.

       Správné pojmenování příčiny globálního oteplování je totiž vodní cyklus planety Země.

              Shrnutí, které lze učinit z obsahu Kryonových channelingů a z upřesnění některých dat:

 

  1. „Globální oteplování“ na planetě Zemi je způsobeno vodním cyklem. Vodní cyklus zahrnuje opakované oteplování a ochlazování klimatu na planetě Zemi. Je to způsob, jak se planeta Země uvádí do rovnováhy. Děje se to přirozeně a opakovaně.
  2. Tyto cykly lze rozdělit na malé, střední a velké. Malé trvají okolo 150 let, střední 270 let, dlouhé okolo 400 let. Nyní jsme na začátku středního cyklu.
  3. Oteplování ovzduší je známkou příchodu ochlazovacího cyklu a malé doby ledové. Poslední malá doba ledová byla mezi 12. a 14. stoletím (cca 1170 – 1320). Lidé zde žili a přežili a historie to nijak zvlášť nezaznamenala.
  4. Lidstvo může svou činností zlepšit čistotu ovzduší s efektem především pro zdraví lidstva, a jen částečně může pozitivně ovlivnit projevy přírody. Lidstvo není odpovědné za vodní cyklus.
  5. Počasí, tak jak probíhá, bude trvat dvě generace, á 25 let, tedy celkem 50 let. Počátek tohoto období lze určit na rok 1980. Budou tedy pokračovat zemětřesení, tsunami, sopečné erupce a bouře ve zvýšené míře do roku 2030. Po tomto datu by se mělo začít projevovat ochlazování planety a nástup malé doby ledové. To koresponduje také s precesi rovnodennosti, která zahrnuje nejen rok 2012, ale 36leté okno zkušenosti, a to končí také v roce 2030.
  6. Dojde také ke změnám v možném využití půdního fondu k produkci potravin.
  7. Nic z těchto věcí ale nezpůsobí zkázu a beznaděj na planetě Zemi.
  8. Tornáda, orkány a vichřice, které jsou nyní velmi silné a časté jsou ozvěnou polarity Lidské povahy. Co se děje s lidstvem, děje se i z Gaiou. Za toto lidstvo může.
  9. Gaia reaguje na lidské vědomí a nikoliv na to, co lidstvo způsobilo životnímu prostředí.

 

     Je docela možné, že někteří tak zvaní skeptici, především v USA, čerpali své přesvědčení o povaze „globálního oteplování z Kryonových channelingů od 2. poloviny roku 2007.

     Z pochopitelných důvodů takový zdroj pro své přesvědčení neuvedli, protože není „vědecký“. Ale větší pravdu lidstvo zatím nedostalo a bez pochopení podstaty toho co se ve skutečnosti děje s klimatem naší planety nebudeme mít možnost pochopit, jaká opatření mohou vést ke zmírnění následků, nikoliv příčin.

 

     Na závěr uvádím výňatky z Kryonových channelingů:

 

     Zpráva z roku 2015

 
 

Počasí 


Tento živý channeling byl předán v Dallasu, Texas 1. března 2015

Úvodní sdělení
 

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Znovu vám říkám, že vím, kde jsem, a vím, kdo je zde. Jsou zde mnozí, kteří to uslyší poprvé. A v okamžiku, kdy to slyšíte, přichází posuzování. To posuzování pochází ze všech těch předchozích let, kde vám stará energie znemožňovala vidět věci takové, jaké skutečně jsou. Po všechna ta staletí, kdy jste žili doslova pod pokličkou. Je to strop vaší víry. A strop víry pochází z toho, co nazýváme "atribut staré energie."

Věříte v to, v co věříte, protože jste neviděli věci jiným způsobem. Ne každý z vás. Jedním z atributů, o kterém mluvíme stále dokola, je atribut nového lidstva. Kde to, co vidíte dnes, nebude muset být tak dalece prozkoumáváno či rozpoznáváno, a ani posuzováno, protože budete vědět, že je to způsob komunikace, jak rodina hovoří s rodinou. Chtěl bych se vás na něco zeptat. Je ve vás Bůh? Co vám říká vaše duše? Pro vás, co sedíte na židlích v této místnosti, stejně jako pro ty, kteří to uslyší později, bude odpověď ano.

Nejste si zcela jistí do jaké míry, kde či jak, ale cítíte to. Víte, že jste součástí tvořivého zdroje a ne jen kouskem masa, který chodí po planetě Zemi. Nejste jen biologie, která zanikne a už se nikdy nevrátí zpět! Víte, že je přítomen Duch. A když se podíváte na to, čemu věřili starodávné civilizace od úplného počátku jakékoli víry, oni věděli, že až zemřou, existuje něco víc. Život po životě vždycky byl a stále je. Na této planetě s vírou v jednoho Boha, je život po životě daný, a přes 80 procent všech náboženství na planetě v něj věří. To znamená, že jste víc než jen lidé! A teď jste zde, sedíte na židlích, více než jen lidé.

A rád bych položil další otázku: Co je tam venku? Jak jste se sem dostali? Kam patříte? Kde je domov? Kde je váš skutečný domov? Jestliže je život po životě, jak dlouho trvá? A oni potvrdí: Věčně! A my vám řekneme ještě vícřekneme, že existuje i "život před životem"! Po věky věků! Jinými slovy jste vždy existovali a vždy budete. Takoví jste! A přesto, sedíte zde a někdo se zeptá: "Je toto skutečné"? (Smích.) Máte svolení být věční, máte svolení mít život po životě, máte svolení mít v sobě Boha, ale Bůh k vám nemůže hovořit? To je ulita ze staré energie!

Taková, která vás udržuje uzavřené uvnitř bubliny, o níž vám bylo řečeno, že v ní musíte zůstat! A já vám teď říkám, abyste ji rozbili! Abyste začali chápat, že kontrolujete mnohem více, než si myslíte, drazí. Co svět světem stojí, ti, kteří věřili v duchovní život, říkali, že meditace a modlitba, jakkoli to nazýváte, mohou měnit věci. A proto se modlíte! Vážně si myslíte, že půjdete na setkání určené k modlitbám, s tím, že předem víte, že se nestane nic? (Smích). Ne! Zde je potvrzení. Čeho? Máte určitý druh energie, která z vás proudí a může činit změny! Někteří klečíte na kolenou a prosíte Boha o změnu, místo abyste si uvědomili a věděli, že Bůh jste VY! A že váš podíl na modlitbě spočívá v tom, že dáváte energii, skutečnou energii, aby se mohla objevit řešení!

Vždy jsme vám to říkali, od doby, kdy jste tu začali. A dokonce i na jiných planetách. To je to poselství. Vytváříte světlo, když v sobě probudíte Boha! To je poselství celé galaxie! A je to poselství, kterému někteří z vás začínají věřit. Pokud je pravda, že to, co si myslíte, je ve své podstatě energie, která tvoří realitu – kde jsou pak hranice toho, co můžete dokázat?

Mistři, kteří chodili po planetě Zemi, to všechno věděli. Říkali jsme vám, že byli jiní, protože jejich DNA byla efektivnější, až na 80%. Že vám všichni shodně říkali totéž – že jsou příkladem toho, co i vy můžete dokázat. Dokonce i Kristus sám řekl: "Já jsem synem Stvořitele stejně jako vy, podívejte, co dokážete!" To je ta energie! Můžete říci: "No, to bylo dobré před tisíci lety, ale co dnes? Co před rokem?" Tito mistři, o nichž mluvíme, jsou stále zde. Několik z nich je na Zemi po celou dobu.

Někteří z nich se ukazují a jiní ne. Jeden z nich se jmenoval Sai Baba. Nyní už je pryč. Každé ráno, každý den svého života, a zvláště pak v jeho posledních 15 letech, seděly na jeho dvoře tisíce lidí – protože věděli, že má tu energii. Chtěli být blízko něj. Byl schopen léčit pohledem. Kráčel mezi těmi, kteří seděli na jeho pozemku v lotosovém sedu, a dával jim dary. Ze svých rukou, z ničeho, zhmotňoval popel zvaný “vibhúti“, kterým tyto lidi pomazával – někdy se tento popel sám rozmnožil, když jej přinesli domů. Některým dával malé dřevěné nebo kamenné sošky, jiným měnil barvu jejich prstenu. Vše je to zdokumentováno, něco je dokonce i na videu. Chci se vás však na něco zeptat, Američané (hovoří k lidem v místnosti): Na jakém televizním programu jste tohle viděli“? A odpověď je: na žádném. A já vám povím důvod. To ta "bublina" řekla, že se to nemohlo stát. Stejně jako vaše bublina říká, že se nemůže stát toto, ale může.

To, co vidíte tady a teď, je skutečné, a já vás žádám, abyste se naučili to rozpoznat. Vy, kteří to dokážete rozpoznat, zeptejte se pravě teď své "innate", která je spojená s vyšším já: "Je tohle skutečně?" A innate vám odpoví a dá vám odezvu v podobě např. mrazení. Vítejte v nové energii, kde to můžete cítit a víte, že se tyto věci dějí!

Pokud se nyní dokážete dostat do tohoto stavu, pak teď, teď můžete dokázat všechno ostatní. Můžete změnit svou vlastní realitu. Vím, kdo tu je. Jsou zde tací, kteří čekali na tento den na mého partnera, ne proto, aby se bavili, ale protože mají problémy. Vím, kdo tu je! Chci, abyste viděli, že jste přišli na správně místo, abyste si sedli a byli milováni Všemohoucím, Tvořivým Zdrojem a těmi kolem vás, a abyste odsud odešli uzdravení.

Je možné, že jste mimo tuto bublinu, a pokud ano, proč jste zde?

Je toho víc, než si myslíte! Drahé lidské bytosti, oslavujeme život – a vás. To, co vás učíme letos a budeme to učit i v dalších letech, je to, jak se dostat z vaší bubliny, a co je „tam“ (mimo ni), když se vám to povede. To jsou poselství od Kryona i od jiných. Rozhlédněte se a uvidíte, že všechny poselství jsou stejná. Je načase přihlásit se o to, co je uvnitř – mistrovství.

To je pro tuto chvíli vše. Vrátíme se.

A tak to je.

KRYON

Hlavní poselství

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner se naučil, jak ustoupit stranou. To je ta pauza, která nastává po uvítání, a někteří z vás si toho všimli. Muž na židli je tu, aby pozdravil, a to je signálem a znamením, že je bezpečné, aby ustoupil.

Channeling, jak to nazýváte, prolínání s druhou stranou závoje, je instinktivní. Jestliže prozkoumáte svou intuici, budou zde tací, kteří řeknou: „Rád bych to uměl pro sebe, ne pro druhé, chtěl bych být schopen vytvořit nějakou situaci, cítit v sobě lásku Boha; nebo bych tímto způsobem chtěl hovořit k sobě, ke svým buňkám…“ Je to intuitivní. Také jsme vám řekli, že stará energie podporovala tento druh channelingu, ale nová energie již nebude. Časem zde bude generace, jestliže už to není tato, kdy se nebudete muset shromažďovat, a poslouchat poselství. Místo toho budete naslouchat informacím zrovna tak, jako to děláte nyní, ale váš "rozpoznávací motor" ve vás bude pravě tak vysoce vyvinutý, jak cokoli z toho, co zprostředkovává můj partner.

A tak to odejde, protože to již není potřeba. Intuitivnost procesu se stane vámi. Časem, až vaše innate vybuduje most k vašemu vědomí a buněčné struktuře, pak budete sami sobě intuitivním léčitelem, svým vlastním duchovním rádcem. Ukáže se vaše mistrovství. Není to tak daleko, podle toho, jak měříme čas od vzniku civilizace. Bude to jemné, ale ne pro všechny. A budete mít moudrost, ne však k tomu, abyste křičeli, že ji máte. Místo toho ji nasměrujete k dobrým věcem – moudrost, radost, láska, dlouhý život a zdraví. Věci jsou jiné, než si představujete, že by mohly být.

Objeví se faktor moudrosti, o němž jsme mluvili. Jakmile bude mít civilizace více moudrosti, již se nebude bát věcí, kterých se obává nyní. Říkali jsme vám, že světové populace (nárůstu - pozn.překl.) se nemusíte bát. Budete mít moudrost, abyste ji kontrolovali, více porozumíte procesu přelidnění, a uděláte to, co již udělali jiné planety před vámi. Moudrost vám pomůže nastavit ideální míru velikosti populace, sami budete moci kontrolovat počet svých narozených děti, díky moudrosti. Můžete mít nulový růst populace na planetě, dokonce, i když budete žít po dlouhou dobu. To je moudrost.

Je však velmi mnoho věci, kterých se obáváte… Jak všechny nakrmíteodkud vzít pitnou vodujak se zbavit nemocí. Chci vám dát slib, že přijde čas, kdy tyto starosti nebudou už ani ve vašem slovníku. Nebudou to problémy, protože je vyřešíte. Vyřešíte je, protože vaše rozvinutá mysl bude nikoli chytřejší, ale moudřejší. Moudrost pak vytvoří soucit místo hněvu nebo závisti. A to změní planetu!

Řekli jsme vám, že ve vědomí je energie, ale neříkali jsme vám o mnoha "odstínech" této energie. Některé jsou "mocnější" než jiné, ale soucit je úplně nejvýše! Soucit je ten, který posouvá věci nejrychleji, strach je úplně nejníže. Může se zdát, že strach vyvolává mnoho energie, ale pravdou je, že strach vás okrade o veškerou energii a dá ji někomu jinému! Strach! Okrade vás o vaše zdraví, pohodu, schopnost být ve svém středu… a dá je někomu jinému.

O všech těchto věcech, vám říkáme už hodně dlouho. Sedíte v nové energii a je čas odhalit věci, o nichž jsme mluvili již dříve, i když třeba jen při našem odchodu, ale je čas, aby lidské bytosti oslavovaly. Nemůžete vidět, co vidíme my – ještě ne. Nadejde čas, kdy zjistíte, že mír na Zemi je uskutečnitelný. Když se právě teď podíváte na svět jaký je – je jakýkoli, jen ne takový, za jaký ho pokládáte. Jak vám říkáváme: věci nejsou vždycky takové, jaké se zdají být. Oslavujeme lidstvo za potenciály budoucnosti.

Procházíme to, co nyní prožíváte, a co prožívat budete. A během toho bychom vám rádi připomenuli, že tato planeta pracuje s laskavostí ve váš prospěch. A když říkám tato planeta, pak tím opravdu myslím tuto planetu.

Před nedávnem jsme vám dali informaci o úplné historii Země. Můžete říci, že to znělo geologicky, ale bylo to více než to. Byla to oslava evoluce! V tom channelingu jsme vám řekli, že Země byla doslova vytvořena ve stejný okamžik, jako všechno ostatní ve vaší galaxii. Popsali jsme vám, jak byl život doslova odložen – znovu a znovu. Řekli jsme vám, jak jste přišli o jedno slunce, jak Země pomalu chladla, vulkány neustávaly v erupcích, dokonce i když zde byl život, který tím byl ukončen, a pak zase vyhasínaly, znovu a znovu. Řekli jsme vám, že dokonce před tím, než jste byli na planetě, existovaly civilizace na jiných planetách. Vy jste byli poslední. A nakonec, téměř v 11. hodině, kdy se život snažil udržet, a fotosyntéza se stala realitou, rovnováha kyslíku začala. Pak jsme vám řekli, že jsme vaši evoluci obohatili a urychlili s pomocí Plejáďanů.

A nyní je čas přivést vás k tomu, co se děje teď a co se bude dít v budoucnu. Nyní chceme pokračovat v tomto příběhu a říci vám něco o POČASÍ. (Smích.)

Bude to rétorická a zároveň komická otázka, když se kohokoliv z vás zeptám, jestli jste si všimli nějakého rozdílu v počasí – mezi tím, v němž jste vyrůstali, a tím současným. Nejspíš jste již viděli ty, kteří tyto změny vysvětlují, protože je to problém, který se řeší. Také jste mohli vidět ty, kteří se toho obávají, protože zde panuje strach. Mohli jste vidět ty, kteří s tím nesouhlasí, protože neví jistě, co to znamená. Chci vám říci, co to znamená. Rád bych vám to sdělil co nejvíce konkrétně, abyste nemuseli přemýšlet nad tím, co to vlastně Kryon o počasí řekl.

Pojďme začít s faktem, že Země prochází cykly. Cykly jsou součástí životní síly planety a jsou nezbytné pro existenci planety. Tak jako existují určité cykly pro vás, které potřebujete ke své existenci, má své cykly i planeta. A hlavním cyklem této planety je TEPLOTA. Planeta znovu a znovu zažívala to, čemu říkáte doby ledové. A některé z nich byly kruté. Planeta se měnila po dlouhou dobu na místo, které pro vás bylo perfektní, mírné a krásné. S teplotou, která je pro vás přesně ideální. Částečným důvodem pro to, že byl život na planetě na dlouhou dobu odložen, byla událost ve vašem slunečním systému. Obrovské množství částeček způsobených ztraceným sluncem a zničenými planetami, vytvořila asteroidy, které průběžně narážely do vaší planety, protože se nacházely přesně na ideální dráze orbitu planety. Znovu a znovu dopadaly na planetu, a zdálo se to jako miliony let, kdy opět míjely planetu, a mohl přijít další zásah – až do doby, kdy už nezbývalo tolik asteroidů, které by mohly dopadnout a nebyly už nadále v té konkrétní ideální dráze zásahu, a tak život započal. Zůstali jste v dokonalé pozici a doby ledové přicházely a odcházely – průměrně v rozmezí každých 3 až 5 milionů let. Bylo jich mnoho. Planeta mrzla určitým způsobem a v určitých cyklech z určitého důvodu. Dokud jste se neobjevili vy.

Nyní jste tady, lidské bytosti – překročili jste mezník precese rovnodennosti a vyslali jste nám jasný signál, že se chystáte zůstat. Poslední doba ledová byla před miliony let a nyní nejste ohroženi další velkou dobou ledovou, k tomu to má velmi daleko. Ale existuje něco, co nastává mezi hlavními dobami ledovými, a tomu

se říká "malé doby ledové". Ty přicházejí a odcházejí také jako součást planetárního cyklu.

Jakýkoli vědec, který studoval počasí přesně, nepředpojatě a zkoumal klíčové vzorky ledu a prstenců stromů, ten ví, že vám zde říkám, že planeta prochází svými cykly. Malé doby ledové nastávají mezi těmi velkými v pravidelných intervalech. Poslední malá doba ledová zde byla v 16. století. Pocítili jste ji – slavná řeka v Londýně zamrzla – ale nezničila civilizaci. Byla jednoduše jen nepohodlná.

Rád bych vám něco řekl. V rámci cyklů takováto malá doba ledová neměla přijít moc brzy. Ještě pro ni nenastal čas. A vědci vám řeknou totéž, když pozoruji prstence stromů. Není čas na další malou dobu ledovou. Proto, když jim řekneme, že se mýlí, že přichází, nejsou sto tomu uvěřit. Budou to přisuzovat čemukoli jinému, protože ještě není čas. Cyklus ještě nenaplnil svůj čas.

Pracovníci světla, chci vám předat nejlepší zprávu, jakou jste kdy slyšeli. Jste uprostřed přechodu do malé doby ledové. A já vám řeknu, proč je to nejlepší zprava. Už to přichází. Stejně jako přišla v 16. století. Ale tahle přichází příliš brzy. Její příchod byl urychlen a já vám povím proč. Potřebujete to slyšet a doufám, že budete tančit radostí, až to uslyšíte.

Bylo vám řečeno, že jste zabili své oceány. Umírají díky nadměrnému rybolovu. Útesy se rozpadají. A protože ještě není čas, aby se to dělo, byly všechny tyto záležitosti přisouzeny vám. Protože vždy, když se děje cokoli špatného, lidé řeknou, že to vy jste za to zodpovědní! Ale nejste. Nezpůsobili jste změnu počasí, kterou začínáte vidět. Nijak jste ji svou činností nezlepšili, ale nezpůsobili jste ji. Mohlo by to být jasnější? Nezpůsobili jste ji! Ale je zde. Co ji tedy způsobilo?

Způsobilo ji něco speciálního, a já vám povím, co to bylo – to, že jste vyslali signál, že zůstáváte. TO ji způsobilo. A zde je to, co dělá: vaši biologové nakonec objeví cyklus života, o kterém ještě netuší. Obrovskou neznámou, neprozkoumanými hranicemi, jsou vaše oceány. A vy nevíte, co nevíte. Chci vám říci, že Antarktida je sídlem velkého množství nového života na této planetě. Je přinášen z Antarktidy prostřednictvím podmořských proudů, jejichž teplota je jiná, než těch okolních, které je ovlivňují. "Cestují" pod ledem a rozpouští led do oceánu díky teplotním vrstvám a cyklům Země. A jestliže tedy Země potřebuje projít cyklem malé doby ledové, je to z jednoho důvodu. Malé doby ledové jsou zde totiž proto, aby rozvíjely život v oceánech. Ještě by to nenastalo, kdybyste neupozornili, že zůstanete. Ale jakmile jste nám to ukázali, vaše počasí se začalo měnit. Teplota vašeho oceánu vytváří novy život. Tohle bude prokázáno, jakmile útesy znovu ožijí, až budou mít příliš mnoho ryb. A už se to děje!

Sedím zde s předpovědí, že oceány znovu ožijí, ještě předtím, než pro to byl správný čas a důvodem jsou posuny teploty a malá doba ledová, která se nyní blíží. Chystá se ochlazování! Oslavujte to. A díky tomu budete mít jídlo.

Sedím zde na židli se svým partnerem. A on poslouchá a přeje si, abych to neříkal. (Smích v publiku.) Protože přemýšlí, jestli se to opravdu stane. Vidíte? Dokonce i on o něčem pochybuje. Je to "příliš přitažené za vlasy", jak by řekl. (Kryon se směje.) Používám jeho slova. Pochybuje, že to, co vidíte, je o vytvoření "potravy" v moři. Chci, abyste to vyhlíželi. Mnoho se toho stane, jakmile to budete sledovat. A až se tak stane, uvidíte anomálie – návrat života a útesy, které se samy obnovípak si vzpomenete na tento channeling.

Někteří z těch, kteří studují problematiku klimatu, možná chtějí slyšet tyto informace, čekají na ně. Vidí některé anomálie, jezdí do Antarktidy, provádí měření, a začínají vidět, jak vypadá život pod tím ledem. A vědí, že je tam nyní hodně ledu! Řeknete: "Nemělo by být.“ Ti, kteří věří, že se Země otepluje, mají pravdu, protože je zde vždy cyklus oteplování před každou "malou“ dobou ledovou. To je způsob, jak to funguje. Ale tato přišla příliš brzy, a nyní víte proč.

Povzbuzujeme především ty, kteří žijí na severu, aby šli proti protokolu, který říká, že byste neměli vlastnit kamna na dřevo kvůli znečištění, a schválili zákony, aby to bylo povoleno v případě nouze – a aby si jedny pořídili. Protože když selže elektrická síť, bude to vše, co budete mít. Jakmile selže elektrická síť, bude to vše, co budete mít. Udržet teplo bude důležité v určitých částech této země (USA) i v některých dalších. A vy nejste připraveni!

Je něco, co bychom chtěli znovu zopakovat – těm, kteří mohou poslouchat. Víme, kde jsme. Nemusí se to nutně týkat vás zde, v Texasu. Ach, ale bude se ochlazovat! (Smích.)

Oslavujeme vás! Za to, co jste dokázali. Chci, abyste se na to podívali. Vědomí změnilo počasí! VĚDOMÍ změnilo počasí! Nezapomeňte na to, že jste mistry. Tím, co jste dokázali. Milujeme lidi z dobrého důvodu.

A tak to je. 

KRYON

 

Další zprávy od Kryona „POČASÍ NA ZEMI“

 

Kryon, přijato Lee Carrollem - z živého channelingu „Od-definování Duchovní Cesty“, 2005

 

Říkáme znovu to, co jsme již říkali dříve. Vichřice, které rvaly vaši zemi na kusy po dvě období, byly předpovězeny a neměly by být překvapením. Před více než šestnácti lety jsme vám říkali, že přijdou významné posuny (Kryonova Kniha Jedna). Jsou ozvěnou polarity Lidské povahy.

 

Co se děje s Lidstvem, děje se s Gaiou. Jak narůstá polarita mezi temnotou a světlem, narůstá i polarita mezi horkem a zimou. Nastanou extra zimy a extra horka a tam, kde se setkávají, budou zdánlivě nebezpečné oblasti. Jak polarita duchovního běsnění rozervala mnoho hranic „normálnosti“, tak planeta odpovídá svou energií – přesně jak jsme říkali, že se to stane (Kryonova Kniha Osm – r. 2000).

Výňatek z channelingu „Historie lidstva“ z 31.8.2007

 

     SOUČASNÉ POČASÍ
     Vodní cyklus je jedním z nejdůležitějších přispěvatelů ke změnám počasí na planetě. Druhým je vulkanická aktivita. Třetím jsou vlivy z vesmíru. V nedávné historii jste měli všechny. Dnešní stav nazýváte globální oteplování. Vědce šokuje a trápí. Zčásti je to proto, že tyto cykly se vyvíjejí déle, než po délku jednoho lidského života, tudíž nikdo v moderních dějinách zatím nespatřil celkový obraz. Již k tomu došlo dříve, a už je to tu znovu. Jde o změnu ve vodním cyklu a děje se to přirozeně a pravidelně. Je to způsob, jakým Země funguje a uvádí se do rovnováhy. Máte velké vodní cykly a ty malé. Takovým způsobem funguje Země. Poslední malá doba ledová byla mezi 12. a 14. stoletím, jak si časově označujete. Lidé zde existovali a přežili.

     Právě nyní začíná další. Ale vědci to nenazývají počátkem další mini doby ledové. Namísto toho tomu říkají oteplování! Protože nechápou vodní cyklus. Vidí to z hlediska – jak bychom řekli – mikrokosmu, namísto makrokosmu.

     Může vám připadat zvláštní, že by chladné období mělo začít oteplováním, ale kdybyste znali dynamiku vodního cyklu, dává to jasný smysl. Nikdo z vás v této místnosti neuvidí cyklus celý, protože bude delší, než doba vašeho života. Budete si muset počkat do příště. Vodní cykly se liší délkou. Ty malé mohou trvat pouhých 150 let či celých 400 let, a vy jste na začátku středního. Nebojte se jich, je to součást Země, a její způsob sebevyrovnávání. Někteří řeknou: “Hm, a co ta myšlenka, že toto vytvořili lidé? Znamená to, že je mylná?” Zde je pravda, a jednoho dne to poznáte: Lidé nejsou odpovědní za vodní cyklus. Ale lidé se přičinili o uspíšení načasování tohoto, takže nastává o něco dříve, než původně měl. Ano, ovlivnili jste ho, ale nezpůsobili.


     ZEMĚTŘESENÍ
     Je mnoho těch, kteří by rádi věděli víc o zemětřeseních, tak odhalím další činnost. Jsou součástí posunů planety, stejně jako vodní cyklus. Vskutku jste měli nedávno událost, která způsobila tsunami, což zvýšilo lidský soucit na planetě. To bylo jedno z největších zemětřesení v historii vašeho života. Událo se pod oceánem a bylo tak obrovské, že skutečně o maličko zpomalilo otáčení planety. A tato událost se ještě pár let nesrovná. To, co vám chci říci, jde proti logice geologie, ale Země tak funguje. Zpomalení otáčení planety způsobilo lehce odlišný poměr rychlosti mezi tekutým jádrem Země a její kůrou. Takže Země bude pokračovat v přizpůsobování, dokud se tyto rychlosti nevrátí zpět do původního stavu.

     Země se bude ozývat pár let nejvíce v místech v okolí rovníku, protože jsou nejdále od jádra planety a nejméně stálá. Při otáčení planety budou právě ona tíhnout k největšímu vyboulení. Pročež budou postižena kvůli skutečnosti, že jsou nejvíce neklidná. Právě jsem vám řekl, abyste očekávali více zemětřesení kolem rovníku. Nic z těchto věcí nezpůsobí zkázu a beznaděj na této planetě. Spíš jde jednoduše o část posunu Země. Pracovníci Světla, netrapte se těmito věcmi, protože systém říká, že budete ve správný okamžik na správném místě. A též nezkoušejte posoudit, co znamená správné místo. Jste velmi milováni a všechno je přiměřené, pokud ovládáte svůj život.

Výňatek z channelingu „Současné události“ z 12.7.2008

 

     Máme pár jednoduchých rad ohledně počasí. Pochopte, že se nezlepší. Pokud sedíte a přejete si to, ani to ho nezlepší. Vysvětlili jsme to již dříve, tak to vysvětlíme znovu. Nacházíte se ve vodním cyklu, který se vážně chystá vytvořit miniverzi doby ledové. Může vám připadat divné, že se nejdřív hodně oteplí, než se má ochladit, ale pokud se podíváte do svých geologických záznamů, zjistíte, že přesně totéž se již stalo dříve. Tehdy, okolo r. 1400, jste neměli příslušné záznamy, ale tehdy se to stalo a vy jste to tenkrát přežili. Tudíž vám říkáme, že se vrátí větry, a naše rada je, abyste se na to připravili vytvořením situace, kdy se novému počasí přizpůsobíte.

     Naučte se to očekávat, stavte odlišně. Svobodně se rozhodněte nestavět tam, kde to není bezpečné, popř. se naučte stavět na místech bezpečnějších. Ale toto je výstraha: Nebuďte v šoku, když se to vrátí. Vrátí se to. Nebuďte překvapeni, až se na jih od vás znovu prolomí ochranné hráze, protože k tomu dojde.  Uděláte lépe, pokud v tomto městě přemístíte nějakou tu hlínu a budete stavět na výše položeném pozemku. /Stupňový systém, zmiňovaný Kryonem v minulosti, kdy se staví domy na něčem, co vypadá jako velké řady navršené hlíny a kde jsou pod úrovní vody pouze ulice. Domy jsou všechny postavené na těchto pruzích z hlíny, napodobuje to způsob, jakým se zavlažuje obilí./ To je chytré. Uvidíme, jestli to nastane. “Co to říkáš, Kryone?” Říkám, že Lidské Bytosti jsou schopny se přizpůsobit, stejně jako v minulosti. Pokud začnete myslet chytřeji, můžete se přizpůsobit změnám počasí. Starejte se o to, jak působíte na něj, ne ono na vás. Přeměňte povětrnostní katastrofy v povětrnostní události.

     Nemějte tedy strach z toho, co se děje. Neprojektujte to, co dnes vidíte, do budoucnosti jako nějaký druh očekávané katastrofy. Oteplení je předzvěstí chladu, stejně jako v minulosti… stejně jako v minulosti. Buď můžete sedět a trápit se tím, nebo se na to můžete připravit.

Výňatek z channelingu „Současné události a potenciály roku 2009“ z 30.11.2008

 

     Země

     Chci, abyste se podívali na sílu magnetického pole. Klesá! Pokračujte a změřte aktuální Gaussovy jednotky. Není tak silné, jako bývalo. Co to znamená? Vzpomeňte si: Závoj, to, co jste nazvali závojem, je definováno jako to, co je mezi vámi a vaší druhou stranou. Je to tedy to, co se nachází mezi 3D a dalšími vyššími dimenzemi. Vy si myslíte, že je to závěs mezi vámi a Bohem, ale tak jednoznačné to není. Tento závoj je silný, a my jsme vám od začátku říkali, že magnetismus a přitažlivost a Světlo na této planetě jsou jeho součástí. Nyní to všechno slábne, ubývá. Závoj se začíná trochu zvedat, a někteří z vás to pocítili a víte naprosto přesně, o čem mluvím.

     Proč též nejdete a nezměříte heliosféru Slunce? Běžte. Vstaňte se svých židlí a běžte si to vyhledat. Zjistíte, že nikdy nebyla slabší! Někdo řekne, že je nebezpečně nízká. Heliosféra je magnetickým doplňkem Slunce, jenž vás doslova zaštiťuje před kosmickými paprsky z vesmíru. Ve vašem slunečním systému je všeho méně a méně! Nicméně, netrapte se, neboť je to vše součástí systému, pozemského systému, jenž měníte, a je to vše vědecky změřitelné, a všechno je to součástí toho, co jste dle našeho sdělení měli očekávat.

     Musím vás žádat, abyste si šli vyhledat změny počasí, k nimž došlo? Možná stačí se podívat z okna? [Smích.] Před 20 lety jsme řekli, že budou místa, kde již neporoste to, co tam odedávna rostlo, a na jiných místech poroste to, co tam nikdy nerostlo. Pověděli jsme vám o místech, která byla neúrodná a kde bude voda. Co to vypovídá o počasí? Říká vám to, že dojde na velké změny ve vodním cyklu. A přesně to dnes vidíte. Nebojte se tohoto posunu!

Nejprve zopakujeme: Jde to pomalu! Máte čas. Pokud se zvednou hladiny vod, běžte jim z cesty! Země postupuje pomalu. Ti, kteří tyto věci pozorují, uvidí, že k tomu dochází, a budete mít roky na to, abyste se přizpůsobili. Přesto se najde někdo, kdo do toho bude rýpat a zpochybňovat to – a utopí se. Lidé to tak dělají, víte? Nevěří tomu, co se děje a změnu popírají. Stejné je to s vědomím. Viděli jste to v poslední době? Jsou tací, kteří do toho budou rýt, protože se jim ta změna nelíbí, a v tomto procesu půjdou ke dnu. Tím chci formou metafory říci, že existují tací, kteří položí své životy, aby všechno udrželi při starém. Co vám to říká o posunu? Neudělali by to, pokud by neviděli něco, co se jim nelíbí: Posun.

     Opět říkáme toto: S počasím není nic v nepořádku. Prochází cyklem, který sám o sobě pokročil. Jinými slovy: je napřed, protože jste uspíšili geologii této planety. Vlastně jste – relativním způsobem – postrčili hodiny. To znamená, že vaše hodiny jdou stejnou rychlostí a vy se dokonce zdáte stárnout stejným způsobem, jenže planeta zrychlila! Mohli byste říci: “To nedává smysl, Kryone.” Máte pravdu. Vám nemůže, protože jste ve 3D a tyto věci se vztahují k interdimenzionálním atributům. Nepocítili jste vzestup rychlosti času? Ptejte se uvnitř, zeptejte se toho ve svém nitru: “Vnímal jsi v poslední době to zrychlení?” To je ten nepokoj, to je ono probouzení ve 3 hodiny ráno, o němž jsme mluvili před lety. Je to zrychlením Země. Je to tu, viditelné pro vás všechny. A nejde o něco, co se teprve stane. Je to něco, co se stalo, a už jste v tom.

Výňatek z channelingu „Načasování velkého posunu“ z 21.3.2009

 

     Tím posledním bodem v první fázi je změna počasí. Říkali jsme vám o tom už před 20 lety. Říkali jsme vám, že v místech, kde se dříve sklízela úroda, tomu tak již nebude. Sdělili jsme, že v některých oblastech, kde se nikdy úrodě nedařilo, se to teď změní. Co vám to říká o tom, co se teď děje? Jde o závažnou změnu ve vodním cyklu planety, která již započala.

     „Kryone, proč se počasí mění? O jaký duchovní aspekt se jedná?“

     Neceníte si sebe sama za ohromnou energii, kterou jako lidstvo máte. Protože jste urychlili vibrace planety a dokonce i minulost, což je to, co předpověděli Mayové, že uděláte. Pro geologický střed čas běží rychleji. Ale pro vás je relativní a jeho rychlost se nemění. Mám se zeptat, kolik z vás intuitivně cítí, že se čas zrychluje? Vy to víte a Země to cítí. Teď zažíváte počasí, jaké jste neměli po stovky let, možná ještě déle, a věčné hodiny Země se zrychlují. Vysvětlili jsme to již dříve, i co to znamená. Vyprávěli jsme vám o pojmenování, které pro to používáte (globální oteplování) a jak k tomu skutečně dochází, ale nevíte, že jde o předzvěst ochlazovacího cyklu. Toto vše jsou atributy první fáze.

Výňatek z channelingu „Příznaky Posunu“ z 23.5.2009

 

     A co Země?

     Řekli jsme vám, že budeme hovořit i o Gaie [energii planety]. Protože Gaia šla a mluvila o tom! (Jak o tom dnes již dříve mluvil Pepper Lewis). Takže si pojďme prověřit, co Gaia řekla, protože to potřebujete slyšet z několika zdrojů: Netrapte se tím, co se děje na vaší planetě. To, co se děje je přirozené a je to zrychlené v čase kvůli posunu. Není to nic, co jste způsobili vy. Jděte a vyčistěte vzduch a zastavte vyčerpávání přírodních zdrojů, ale vězte, že jste nezpůsobili to, co se nyní děje.

     Slyšeli jste o tom dříve? [Pepper channeloval totéž.] Co se děje, je přirozený cyklus toho, co bychom nazvali koloběhem vody na planetě. Má to co do činění s magnetismem a teplotou a stává se to každých několik set let, plus mínus. To, co právě teď prožíváte, viděli a potvrdili vaši vlastní ruští vědci. Říkají, že jste svědky opětovného výskytu malé doby ledové a to je přesně to, co vám říkáme. Na planetě je podobně, jako jste tu měli v letech 1400 a přišlo to na vás znovu.

     Samo o sobě to není život ohrožující. Ach, jistě, budete mít více bouří. Takže pokud jste v oblasti bouře, budete si toho více vědomi, že? Možná že stoupne hladina vody. Pokud žijete na pláži, možná se přestěhujete. To je chytré. Není to život ohrožující, pokud jste chytří. Ale znovu, je to svobodná volba, ne? A stejně jak jsme se zmínili včera, budou ti, kteří to budou popírat a zůstanou tam, kde jsou bouřky a budou popírat, že tam bouře jsou. Někteří v tomto procesu zahynou. Zůstanou na plážích, budou sledovat, jak voda stoupá, a zahynou. To jsou ti, kteří nechtějí vidět Posun a nechtějí uznat, co se děje.

     Geologické časové úseky na Gaie se zrychlily. Musely, aby se vibrace Gaii zvýšila. Věci se dějí rychleji, než geologové mysleli a přináší vám to, co jste nazvali globálním oteplováním, což je vyvrcholením klimatické situace, která nastane vždy před cyklem ochlazení. Je to normální. Uvidíte. Takže znovu: když vědci zjistí, co se skutečně děje, nezapomeňte na to, co jste slyšeli o Posunu zde, na duchovním setkání a ne na setkání vědců. Tuto informaci vám říkáme již nějakou dobu. Začínají se rýsovat příznaky posunu a budou toho tolik obsahovat!

Výňatek z channelingu „Vztah ke GAIE“ z 24.4.2010

     Měníte čas

     Takže pokud to dáme do kontextu, shrňme znovu, co jsme řekli o počasí. Před jednadvaceti lety jsem přiměl partnera napsat do malé bílé knihy možnosti vaší budoucnosti. Tato budoucnost se teď odehrává. Důvod, proč jsme byli oprávněni vám znovu předat toto poselství, byl ten, že jsme viděli velmi silný potenciál Posunu vědomí, který byl tak veliký, že mohl ovlivnit i Gaiu. A to skutečně ovlivnil.

     Je to natolik významný Posun, že jste opravdu projevili změnu v časovém rámci lidstva a tudíž i ve vnímání vaší reality – varování: vědecká poučka (Kryon se usmívá). Nečekáme, že toto všichni pochopíte, ale čas je relativní. Nepohybuje se konstantně. Ačkoli vaše 3D hodiny se konstantně pohybují, čas může být ovlivněn spěchem, stejně jako některými kvantovými příčinami, o kterých nyní nebudeme hovořit. Může se stát, že věci zrychlují, ale je to relativní vzhledem k vašemu časovému rámci, nikoli k vašim vyšším vibracím. Zdánlivě si vzájemně odporují.

     Vlak, který opouští stanici rychlostí blížící se rychlosti světla a jede v kruhu, se vrátí do stanice s jiným věkem. Bude mladší a stanice bude starší. Pokud zrychlí, pak zpomalí čas pro sebe, ale ne pro dráhu, po které jel nebo pro stanici, kterou opustil.  

     Dvoje hodiny vedle sebe mohou začínat stejně, ale pokud nějak zrychlíte jedny hodiny – řekněme, že s nimi pohybujete tam a zpět velmi vysokou rychlostí – bude následně na těchto hodinách jiný čas než na těch druhých, ať už bude kmitání jakkoli konstantní. Nyní jste těmi hodinami v pohybu vy. Hodinami, které se nehýbou je Gaia. Takže první předpoklad je, že věci kolem vás zrychlují. Ačkoli pravda je, že navýšení vibrací zpomaluje hodiny ve vás; rychlost opravdu tvoří pomalejší časový rámec. Ale když se podíváte z okna na svět, váš pomalejší vlak obecně způsobuje, že se život pohybuje rychleji.

     Důvodem je, že Pracovník Světla vibruje daleko rychleji než před 20 lety. „Rychlost vašeho vědomí“ je jako některé kvantové atributy, které studujete, a tvoří rozštěpení mezi lidstvem a starou energií, ve které je „usazeno“. Jste uprostřed velkých posunů a začátek roku 2012 osvítí časový fraktál. Gaia se tedy také posune, ale Gaia není Člověk. Gaia se mění jinými způsoby, aby se přizpůsobila nárůstu vašich vibrací Nového Lidstva. Když se podíváte na věci kolem vás, zdá se, že zrychlují. Pro někoho je to iritující a způsobuje to ztrátu spánku a úzkost. Mnozí to cítí.

     Takže ačkoli je to matoucí, pravda je, že Pracovníci Světla tohoto světa vytvořili v uplynulých 23 letech Posun vědomí, který změnil současnou rychlost vibrace Lidského vědomí. To změnilo časový rámec pro lidi a vytvořilo předpoklad pro zrychlení Země. Předpokládá se, že jste zrychlili čas. Realitou je, že časový rámec vašeho vědomí se pohybuje pomaleji než časový rámec vaší Duše. Všimli jste si někdy, že Bůh se pohybuje pomalu a lidé jsou velmi netrpěliví? Je to proto, že čas Boha není shodný s vaším časovým rámcem. To se změní, jakmile se spirituálně vyvinete. Věděli jste, že Země byla vytvořena za sedm dní? Byly to „Boží dny“. Už chápete?

 

     Globální oteplování – Ne dlouhodobé

     Počasí, které máte dnes s veškerými alarmujícími příznaky, je scénář, který byl naplánován, aby se na Zemi stal v každém případě. Znovu opakuji, že změny počasí, které vidíte, jsem předpovídal již před jednadvaceti lety, a tudíž nejsou překvapivé. Změny nejsou způsobeny tím, že byste znečistili ovzduší. Nazýváte to globálním oteplením a je to hezká fráze a pravděpodobně vás přiměje méně znečišťovat ovzduší, což je velmi záslužné. Ale přeměny počasí, které dnes vidíte, nebyly způsobeny tím, že lidstvo vypouštělo věci do ovzduší. Stalo by se to v každém případě během asi 300 let.

     My tento proces nazýváme vodní cyklus, protože je to vše o vodě, nikoli o vzduchu. Voda je převládajícím znakem Gaii a vodního cyklu, který vidíte. Ještě důležitější je její teplota. Cyklem je: led na vodu a voda na led a ten se opakuje na této planetě stále dokola. Není to nové. Není to nijak mimořádné. Není to děsivé. Ale je to cyklus, který moderní lidstvo nikdy dřív nevidělo a je to dlouhý cyklus přesahující délku života Lidských Bytostí. Proto jsou sklony to přehlížet nebo vůbec nevidět!

     V časech Lemuřanů byla hladina vody v Pacifiku téměř o 400 stop (130m) níž, a to je jen 50 tisíc let zpět. (Kryon pobízí vědce, aby si to ověřili – hladinu vody v těch časech.) To byla práce vodního cyklu a důvod, proč byla voda o tolik níže, je ten, že voda byla uložena v ledu. Dnes procházíte dalším vodním cyklem, po kterém bude následovat opět ochlazování. Poslední nastalo ve 14 století, věda to vidí kolem roku 1650. Jak jsem zmiňoval, jsou tak pomalé, že Lidstvo na ně nemá žádnou vzpomínku, pouze letokruhy stromů a rýhy ve skalách a tak se dá obecně vypočítat, že před několika sty lety jste prošli mini – dobou ledovou. Nyní se blížíte k další.

     To není varování a není se čeho bát. Už jste tím prošli dříve. Lidstvo, i bez technologie, tím prošlo a přežilo. Vše, co musíte udělat je rozpoznat to a učinit několik přípravnaučit se perfektní demineralizaci (zbavení soli) mořské vody, abyste netrpěli žízní (jeden z minulých channelingů na to upozorňoval). Je to asi 400 až 600-letý cyklus. Ale body zvratu jsou zřejmé a potrvají asi jen 50 let (přechod).

     Před jednadvaceti lety jsme vám říkali, že přijde čas, kdy vyroste úroda na místech, kde nikdy nebyla. Také budou místa, kde úroda nebude, ačkoli dříve byla tato místa úrodná (Kryon, Kniha Jedna). To je vodní cyklus. Takže já vám přináším toto: Neznepokojujte se. Nebojte se toho, co nyní vidíte. Jsou to změny, které jste nikdy neviděli, je to děsivé a vypadá to nevysvětlitelně; přesto se snažíte najít logický důvod v lidském konání, který by to vysvětlil. Není to nic, co by způsobilo lidstvo. To je vodní cyklus Gaii.

     První věc, kterou bychom vám rádi přinesli, je následující. Led taje. To jste věděli. Jakmile led na pólech roztaje, způsobí to neuvěřitelnou změnu ve váze na místech, kde dřív byl. Je to děsivý pohyb váhy ledu - někde spočívala na zemi, někde ve vodě, ale tato váha byla koncentrována na pólech. Jakmile se led promění na vodu, rozprostře se váha po celé zeměkouli. Proto uvažujte: váha, která je na pólech planety se sama přerozdělí v tekuté formě po celém povrchu. Jak led taje, přesouvá se obrovská váha na velmi tenkou kůru. Následně se kůra začne přizpůsobovat a způsobí zemětřesení a výbuchy sopek. Sledujte, kde sopky explodují – blízko pólů. Znovu opakujeme to, co jsme již dříve říkali: Chile ještě nevidělo konec, je tam ještě jeden nebo dva vulkány, které se ještě chystají vybuchnout. Jestli se to stane nebo ne je možnost, o které je tato lekce.

Máte vztah s Gaiou nebo ne? Dokážete Gaie předat instrukce, aby se méně otřásala v oblastech, které jsou obydlené? Věříte, že máte tuto moc? Toto je Lidské Bytí: Vědomí nad hmotou. Jak se kůra přizpůsobuje, bude se více otřásat. Bude tedy více vulkanické aktivity.

     Pracovníku Světla, který toto posloucháš či čteš, tisíce z vás potřebují znovu obnovit tento vztah. Pak se podívej, co se děje: Zemětřesení v neobydlených oblastech, podmořská zemětřesení bez následných tsunami, sopky, které nikoho nezasáhnou. To je možné. To je uskutečnitelné. Toto se nyní děje s Gaiou, takže se neznepokojujte náhlým zvýšením aktivity. Říkáme, že je to normální. Stávalo se to vždy, když led tál a přetvářel se.

     Teď něco, co byste měli vědět. Věda to ví a nepotvrzuje to teorii o globálním oteplování životního prostředí. Led taje zespodu. Podívejte se. Nemá to nic společného se znečištěním ovzduší. Je to přirozený cyklus způsobený oteplováním vody. To také způsobuje navýšení možností bouřek. Takže, máte vztah s Gaiou nebo ne? Co byste chtěli říct Gaie o tom, kde mají bouře nastat? Sledují staré dráhy jako vždy? To je lineární informace. Nebo umíte říct Gaie, že preferujete bouře v místech, kde lidé nejsou?

 

     Přitažlivost: Stálý Hráč v Posunu

     Mnoho věcí se nyní na planetě děje. Přitažlivost se také mění. Přitažlivost slunečního systému a především Slunce má vliv na vaše počasí. Kolik slunečních skvrn jste nedávno viděli? Co si myslíte o vlivu Slunce na vaše zemské klima – jak malý ten vliv je? Kdy tomu tak v průběhu vašeho života bylo? Co to znamená? Řeknu vám to, drahé Lidské Bytosti, to vše je způsobeno tím, co se děje na Zemi. Nemůžete rozumět vzájemným propojením, ale o jednom důležitém vám řeknu. Co když (astronomický pokyn bude následovat), co když sluneční skvrny byly vytvořeny gravitací a dalšími interdimenzionálními silami způsobenými obíháním planet? Příliš divné? Zveme vás k pohledu na vzájemné vztahy.  

     Slunce je v centru interdimenzionálních gravitačních sil okolních planet. Každý okamžik dne Slunce generuje interdimenzionální informaci – můžete ji nazývat gravitačním vzorem, pokud chcete. Jak planety přitahují a zároveň odpuzují střed slunečního systému (účinek Slunce prostřednictvím gravitace), ovlivňují polohu Slunce. Tyto vzory jsou každý den jiné (jedinečné) a kříží magnetické pole Země, jak jsou váty od Slunce vlivem toho, co nazýváte solární vítr.

     Solární vítr tvoří magnetickou heliosféru a má velmi multidimenzionální vlastnosti. Tento magnetický vítr naráží do Země, křižuje magnetické pole a vy ho můžete vidět! Nazýváte to Aurora Borealis = Severní Polární Záře. Je to jedno obrovské magnetické pole (Slunce) křížící se s dalším (Země). Vědci tento jev nazývají indukce. Tato křížící se energie přenáší informační vzory Slunce (v ten moment) do magnetického pole Země. To je to magnetické pole, ve kterém se nacházíte. Vše živé.

Výňatek z channelingu „Ohlédnutí za rokem 2010“ z 11.12.2010

     Gaia 

     Promluvme si o lidstvu. “Jak si vede?“ možná se ptáte. Tak se podívejme nejdříve na Gaiu, protože se musíte podívat na energii Gaii v kontextu ke studiu lidstva, protože spolu souvisí. Takže když to vezmeme od velkého k malému, co Gaia vykonala v roce 2010, aby povznesla to, co jste vytvořili vy?

Řekli jsme vám, že jsou před vámi klimatické změny. Řekli jsme to už před 21 lety! Je to proto, že vidíme věci v mnohem delších cyklech než vy. Lidstvo je krátkozraké. Máte pouze jeden lidský život, abyste viděli v cyklech, které jsou mnohem delší než jeden lidský život. (V příštím channelingu vám předám podobenství o duhovém pokoji, abyste to pochopili). Někteří z vás říkají: „No dobře, Země se tak radikálně mění, někde musí být chyba. Co pro nás dnes Gaia dělá?“ Tato slova pocházejí ze skutečně trojrozměrného myšlenkového procesu, který vypočítává, že musí být nějaká chyba pokaždé, když je sklenice z poloviny plná. Dobrá, sklenice je přesně tam, kde jsme řekli, že bude - podle plánu.

     Důvodem, proč jsme předpovídali, že se podnebí změní, je to, že procházíte vodním cyklem, o kterém jsme vám už říkali. To bude mým tématem promluvy po dlouhou dobu, protože časem bude mnohem zřejmější, že to je to, co se právě děje. Podnebí, které máte teď, nakonec povede k velkému ochlazení na planetě. Už se to stalo dříve. Je to vodní cyklus, který zahrnuje mnoho pozemských životů a vaše věda to zatím takto nevidí, protože je to pro ni nové. Teď máte přístroje k zaznamenání tohoto cyklu a během následujících dvou generací, uvidíte krásu toho všeho. Je to „osvěžující“ cyklus a ovlivňuje život na Zemi.

     První věcí, která se děje je, že částečně tají ledovcové příkrovy na severu i jihu – ne všechny, ale velká část. Co to způsobuje je, že se tvoří vodní hladina, která nutí stoupat oceány o několik centimetrů a nově se stanovuje hmotnost vody na planetě. To přerozděluje hmotnost od pólů [koncentrace ledu nahoře a dole] k rovnoměrnější hmotnosti na zemské kůře. Toto přerozdělení potom stlačuje zemskou kůru v nových směrech a výsledkem jsou zemětřesení a sopečná aktivita.

K něčemu takovému v tomto roce došlo, že? Někteří lidé, kteří se dívají na zemětřesení a sopky, říkají: “Udělali jsme něco strašného. Gaia nás trestá.“ Sklenice je napůl plná, že? Je to pouze tím, že lidstvo nechápe, že je to Zemí, která se vylaďuje na lidské vědomí.

     A teď, tento vodní cyklus se uskutečňuje dříve, než měl! Vy jste to načasování urychlili, protože jste zrychlili samotný čas. Proto se ptá  Starých Duší, které sedí přede mnou, a které teď čtou a poslouchají: Necítili jste časový nárůst? Zrychlil se! Přestože vaše trojrozměrné hodiny odškrtly stejné množství času, multidimenzionální hodiny ve vás běží velmi rychle. A Gaia je součástí multidimenzionálních hodin. Zrychluje se spolu s vámi, že? Takže můžete říci (a budete mít pravdu) že lidstvo mění podnebí!

Takže to, co nazýváte globálním oteplováním, je pravým opakem. Nakonec to uvidíte jako globální ochlazování. Sledujte příští rok [2011] co se děje s vaší zimou, protože cyklus již probíhá. Jen tak pro zábavu, běžte po ulici, až bude sněžit více než by mělo a křičte: „Globální oteplování, globální oteplování!“ [Smích.]

     Takže, to je to, co se děje s Gaiou právě teď, a říkám vám, že co se stane s Gaiou příště, drahý člověče, záleží jen na vás.

     Dovolte mi, abych vám řekl o vašem nejnovějším vědeckém objevu. S objevy to je tak; byly zde vždy a čekaly, až je uvidíte a objevíte, ale pro vás jsou nové. Nicméně, když to teď prozrazuji, vzpomínáte si, že jsem o tom mluvil?

     Vědci dnes dokážou každou hodinu změřit magnetismus planety. To, co byste nazvali magnetický tok mřížky Země, se liší podle síly. Také se liší místo od místa. To všechno má svůj důvod, ale poprvé ve Vesmíru a na Zemi, máte k dispozici měřící metodu, kterou můžete tento tok změřit - hodinu po hodině.

     V minulosti jste jej mohli změřit pouze každých několik měsíců. To bylo docela dobré, ale s pomocí moderních metod jej můžete nyní měřit v reálném čase, a najednou došlo k objevu. Možná jste to nevěděli, a proto jste si to měli poslechnout nebo přečíst? Protože toto je důležitá informace a takovýmto způsobem by měl fungovat vztah mezi lidstvem a Gaiou.

     Vaše věda objevila, že změny v magnetickém toku – tj. odchylka v síle magnetického pole - stoupá a klesá podle činnosti lidstva! Dýchejte. Přemýšlejte o tom. Vědci spatřili, že když velká část lidstva opustí najednou planetu, změní to magnetismus! Když byl na planetě soucit s trpícími zármutkem, změnil se! Když tam byla rozjařenost, protože se stalo něco, co se oslavovalo, změnil se! Je to neuvěřitelná, synchronická vlastnost a naprosto neočekávaná a pozoruhodná. Magnetická mřížka Země se posouvá v závislosti na tom, co se děje lidem.

     A teď, co vám to říká o energii lidstva? Mění fyzikální vlastnosti planety. Neptejte se Gaii co se stane. Místo toho se ptejte vědomí lidstva, co se stane. A já vám povím, že to, co vidíte, že se děje s lidstvem právě teď, probíhá podle plánu a nestalo se to nikdy předtím v historii planety. Nikdy předtím jste neurychlili čas, přestože jsme vám říkali už před více než 21 lety, že je to možné.

     Toto všechno je součástí starého proroctví o pohybu Kundalíní planety. Tato energie srdeční čakry Gaii doslova opustila Tibet a Indii a směřuje, tak jak tomu my říkáme, na spodní stranu Země, do Peru a Chile a tam, co nazýváte Patagonií. Jde o stupňování energie planety. To všechno je součástí životně důležitého pohybu a odpovídá to tomu, o čem mluvili ve svých proroctvích Inkové, o čem mluvili ve svých proroctvích Mayové i severoameričtí Lakotové.

     Duch vidí věci jinak než vy. Vy fungujete v lineárním časovém rámci, Duch ne. Když si myslíte, že vidíte tragédii a bolest a smrt, musíte porozumět přesahu duší, které přišly s potenciální možností, že se to stane, protože bylo zapsáno ještě předtím než se narodily, že tyto věci by se mohly cestou k mírumilovné Zemi přihodit.

Vyńatek z channelingu  „Rekalibrace vědění“ ze 14.1.2012

 

     Počasí…Opět

     Můj partner šel v posledních letech „proti proudu“, když vám ode mne předával informace o počasí. Je to globální oteplování? Ne. Zlepšuje se to? Ne. Je to dvougenerační cyklus. Budou pokračovat zemětřesení, tsunami, sopečné erupce a bouře. Jedná se o rekalibraci života v oceánu, a lidstvo tím musí projít jakýmkoli způsobem, kterého je schopno. Jde o známý a očekávaný cyklus, ale protože jste ho v moderní době nezažili, ještě mu dobře nerozumíte.

     Chci vám říct, že máte stejné intuitivní vybavení jako zvířata – vybavení, které vám umožňuje být v bezpečí na pravém místě ve správný čas. Ale vy mu ještě nevěříte. Používáte Anděla pro Parkování, ale ne Anděla pro Život. Ta drobná záležitost je pro vás snadná, ale ta velká je pro vás tajemstvím. Je to stále stejný proces: „Drahý Duchu, kde bych měl žít? Drahý Duchu, kam bych měl jít?“ Duch je zde a okamžitě vám odpovídá a ta odpověď k vám přichází intuicí. Ale to první, co uděláte, je, že řeknete: Kdepak, to mluvím já. Ne, ne, já čekám na hlas z nebe. Lituji.“ Stále nechápete, že takhle mluví Bůh s každým jednotlivcem – skrze hlásek, který drží vaši ruku a je to ten první intuitivní vjem po vaší otázce.

     Někdy přijde odpověď ještě před vaší otázkou, protože víme, na co se ptáte. Někdy jsme tak nedočkaví, abychom vám mohli odpovědět, jsme tak nadšení, že se vůbec chcete zeptat, že odpověď přichází dokonce dříve, než se zeptáte, mnohem dříve. To je vedení. Říká vám, co máte očekávat. Přichází spolu s oživováním planety a začíná během tohoto roku sílit. Takže - přijmete to nebo zahodíte, protože to je „vaše“ myšlenka?

 

 

Sepsal: Jan Heczko

Prosinec 2013, leden 2014

 

Doplněk:

Jako příklad vědeckého pohledu na to, co se děje na planetě Zemi ohledně klimatických změn, připojuji text, který pochází od skupiny vědců a meteorologa, který se jmenuje Joe Bastardci. Vodní cyklus je zde pojmenován jako oceánské cykly.

Globální oteplování je předzvěstí doby ledové, tvrdí někteří vědci

 

Skupina vědců z Německa, Ruska a USA tvrdí, že v meziledovém období jsou záchvaty oteplování zcela normálním jevem před návratem ledovců. Ve své nové studii předkládají nové, zpřesněné důkazy, že z pohledu vývoje Země střídají doby ledové trvající kolem 100 000 let krátká, teplejší meziledová období, která trvají 10 000 let. Na konci takového meziledového období – Holocénu - se ocitáme právě nyní.

 

Pátek 5. března 2010, 18:26

Přibližně před 115 000 lety končilo meziledové období. Podle současných poznatků jej také provázely výrazné výkyvy klimatu, než led přebral vládu nad větší částí severní polokoule. Dokládají to analýzy vzorků získaných z jezerních sedimentů. Konec meziledové doby provázela dvě období globálního oteplení.

    „Zaznamenané výkyvy s potvrzením existence krátkých oteplení během přechodu od předešlé epochy meziledové k poslední době ledové mohou být při pečlivé analýze považovány za všeobecně platný, charakteristický rys podobných přechodných období,“ uvedla Tatjana Boettgerová, hlavní autorka studie, která byla zveřejněna na webu Helmholtzova centra.

     Ledovce ve svém maximálním rozsahu pokryly před 21 000 lety severní polokouli území velikosti dnešního Berlína. Doba ledová pak skončila přibližně před 15 000 lety a led ustoupil k pólům. Nicméně meziledové období Holocénz dosáhlo maxima před 6000 lety. Proto můžeme podle vědců do budoucna očekávat značné výkyvy klimatu jako součást přechodu do doby ledové.

„Podrobné studium těchto jevů je důležité pro pochopení současného trendu kontroverzní diskuse o klimatu, abychom mohli posoudit, zda a jakou měrou člověk přispívá ke klimatickým změnám,“ říká Dr. Frank W. Junge ze Saské akademie věd v Lipsku.

 

Možná nastane doba ledová

 

Všeobecně panuje přesvědčení, že v budoucnosti nás čeká oteplování klimatu. Přinejmenším stejně pravděpodobný však je příchod nové doby ledové. Někteří vědci soudí, že jde o hrozbu velmi aktuální.

 

6.12.2010 18:41:16   |   michelllin   |   Oteplování

 

 

Všeobecně panuje přesvědčení, že v budoucnosti nás čeká oteplování klimatu. Přinejmenším stejně pravděpodobný však je příchod nové doby ledové. Někteří vědci soudí, že jde o hrozbu velmi aktuální.

"Doba ledová je zkrátka doba ledová," říkají hrdinové seriálu Mach a Šebestová během návštěvy v pravěku a rozesmátí diváci netuší, že už nejbližší generace by si mohly jejich zážitky vyzkoušet na vlastní kůži. Jedna vědecká teorie totiž tvrdí, že současné oteplování je jen předzvěstí návratu tisíciletého ledu. 

Konec subtropického ráje 

Po stovky milionů let bylo klima na Zemi mnohem teplejší než dnes. V některých obdobích druhohor například rostly subtropické rostliny i za polárními kruhy. K prudkému zvratu došlo až na konci třetihor. Tehdy začalo být klima nestabilní a jeho rychlé změny nakonec vyvrcholily ochlazením, vznikem rozsáhlých ledovců a rozčleněním planety na navzájem odlišná klimatická pásma. 

Tak začaly čtvrtohory – období, v němž se vyvinul člověk a které trvá stále. Je to velmi mladá epocha: zatímco druhohory trvaly více než sto milionů let a třetihory asi 40 milionů let, čtvrtohory jsou na samém počátku, protože trvají teprve asi dva miliony let.

Dodnes vědci přesně neznají příčiny jejich nástupu, jisté však je, že čtvrtohorní klima stabilitou nijak nevyniká. " Bylo zjištěno, že například v Alpách proběhly během čtvrtohor nejméně čtyři doby ledové a tři období meziledová," uvádí profesor Zdeněk V. Špinar v populární publikaci Kniha o pravěku. Později však vědci zjistili, že periodických výkyvů bylo víc. "Celkový počet glaciálních cyklů za poslední dva miliony let nebyl dosud přesně určen, avšak odhaduje se, že jich bylo patnáct až dvacet," konstatují autoři knihy Pravěké dějiny Čech. 

Celý cyklus teplého a chladného výkyvu trvá asi sto až dvě stě tisíc let. Z toho ovšem větší část zahrnuje chladné období, zatímco na skutečně teplé klima připadá jen pár tisíc let. Čtvrtohory jsou v podstatě dobou ledovou jen občas přerušovanou meziledovými obdobími, takzvanými interglaciály.

Nyní žijeme v příznivém teplém výkyvu klimatu. Začal před přibližně 11 tisíci lety, kdy náhle začaly tát ledovce a v důsledku toho stoupala hladina světového oceánu až o 120 metrů. Zvláštní shodou okolností do stejné doby klade antický autor Platon pohlcení bájné Atlantidy mořem. Jisté však je, že právě během posledního teplého výkyvu se vyvinula moderní civilizace. A pokud se na ochlazení včas nepřipraví, s jeho začátkem také nejspíš zanikne.

Poslední horké léto

přitom ten konec může být blíže, než si myslíme. Mnoho minulých interglaciálů totiž trvalo stejně dlouho nebo i kratší dobu než ten dnešní. Většina badatelů proto soudí, že příznivé období již potrvá jen dva až tři tisíce let.

Američtí klimatologové zkoumající arktické ledovce jsou však radikálnější. Tvrdí, že proces ochlazování na konci každého inerglaciálu nastartovala právě rostoucí teplota. Led kolem pólů tál, klesala salinita mořské vody v této oblasti a proudy přinášející teplo od rovníků změnily směr. Vyšší zeměpisné šířky se ochladily, ledovce začaly opět růst a čtvrtohorní klima zase začalo dělat čest přízvisku "doba ledová". 

Titíž vědci tvrdí, že právě před koncem každého interglaciálu se teplota z neznámých důvodů zvyšovala rychleji, což v konečném důsledku návrat ledu uspíšilo. Podle nich současné oteplování naznačuje, že tato změna by mohla proběhnout již během příštích desetiletí. "Několik mimořádně teplých let může být předzvěstí tisícileté zimy," tvrdí se v komentáři filmu o této teorii natočeném pro populárně naučný kanál Discovery.

Pokud hypotéza platí, lze s ní pro současnost vyvodit hned několik různých závěrů - a málokterý optimistický. Jedna interpretace říká, že rychlejší oteplování nemusí být důsledkem civilizačních aktivit, ale (tak jako při minulých výkyvech) právě předzvěstí návratu ledovců. Tomu by nasvědčovala i měření, podle nichž zvyšování průměrných teplot ve skutečnosti trvá již několik století. Podle druhé je oteplování sice skutečně výsledkem činnosti člověka, výsledek však bude stejný, jako kdyby bylo přírodního původu: doba ledová. Oteplováním lidé její návrat jen urychlí.

Hypotézu je třeba prověřit, v každém případě však představuje varování, aby výzkum klimatu nepodléhal módním trendům nebo ekonomickým a politickým tlaků. Bylo by tragikomické, kdyby lidská civilizace připravující se na globální oteplování, zanikla po příchodu doby ledové.

Autor: michelllin

 

Na Evropu a Severní Ameriku směřuje extrémní zima – sluneční i oceánské cykly věští příchod malé doby ledové

Vytvořeno 6. 12. 2012 10:17

Zobrazeno: 12964

Meteorolog Joe Bastardci dal na

weatherbell.com video

, kde nám říká, že pro severní polokouli se zadělává na další extrémní prosinec. Na rozdíl od toho, co nám povídá pár potrhlých fyziků, to není kvůli relativně maličkému úbytku 2 milionů čtverečních kilometrů plochy ledu v září, ale je tomu tak kvůli obrovitým oblastem v tropickém Pacifiku.

 

V čase 2:10 nám Joe říká: „To, co se odehrává v tropickém Pacifiku je ohromné. Je to naprosto monstrózní – tomu musíte porozumět. Je to ve skutečnosti tak ohromné, že to kontroluje klima celé planety, a proto mě slyšíte k tomu projevovat tenhle typ přístupu, který k tomu mám, protože Pacifik se přepnul do chladnějšího režimu.“

     Později v 5. minutě se jeho pozornost zaměřila na Evropu:

„Podívejte se na tohle! Tomu lze prostě těžko uvěřit. Prostě zase chci, aby z toho lidé také znervózněli, když začnu mluvit o klimatických aspektech tohoto, jenže právě takhle začala Malá doba ledová. V Evropě pak přišel útok jedné chladné zimy za druhou. Tohle je už počtvrté v řadě, kdy drsný, rekordně chladný vzduch vpadl do Evropy.“

Oceánské cykly v klimatu hrají hlavní roli, jak nám Joe ukazuje. Není to ale jen evropské

počasí

, co začíná připomínat Malou dobu ledovou. Rovněž slunce začíná vypadat, jako vypadalo během malé doby ledové.

 

Sluneční cykly pro nadcházející zimy věští zrovna tak nepříjemnosti.

Frank Bosse má dnes článek v

Die kalte Sonne.de/7191

 o současném slunečním cyklu. Píše následující (přeloženo a zhutněno):

 

Sluneční cyklus 24 je opravdu počátkem hlubokého propadu solární aktivity. V roce 2005 vydal Leif Svalgaard článek

Svalgaard et al. 2005

, kde odhaduje, že v Cyklu 24 bude aktivita slunečních skvrn maximálně 70. David Hathaway z NASA se svými kolegy naopak dělal projekce mohutného slunečního cyklu založené na novém modelu. Poučení z toho plynoucí: Nevěřte žádnému jen modelu.

 

Jak zatím Sluneční cyklus 24 (SC 24) probíhal?

 

 

Na grafu výše ukazuje červená čára měsíční

hodnoty

 slunečních skvrn. Modrá čára ukazuje průměr předchozích cyklů 1-24. Ta světlá, slabá čára zobrazuje, jak vypadal vstup do Minima sluneční aktivity v letech 1800 – 1833 (SC5…SC7). V listopadu 2012 bylo také slunce schopno dosáhnout jen na polovinu průměrných hodnot. Všechny hodnoty ukazatelů slunečních skvrn SSN byly upraveny podle nového článku Svalgaarda.

 

Následující

obrázek

 ukazuje srovnání mezi obdobími aktivity a umožňuje nám vyhodnotit úhrnné odchylky od průměru ve slunečních skvrnách u každého cyklu:

 

 

Sluneční aktivita v počtu slunečních skvrn je dnes nejslabší, jakou jsme viděli od SC 7, který skončil v říjnu 1833. Otázkou dneška je: Byl vrchol v listopadu 2011 s hodnotou slunečních skvrn SSN=96,7 v současném cyklu tím nejvyšším? Ač slunce dovede překvapit, všechna pozorování naznačují, že SC 24 opravdu dosáhl svého vrcholu loni. Je tu množství projevů, které nám to říkají: Póly slunečního magnetického pole se přepnuly, což je silný indikátor, že vrchol je už za námi:

 

Slabost SC 24 rovněž ukazuje síla slunečního větru, kterou nám poskytuje Ap Index, a ten vyobrazuje následující graf:

 

 

 

Tady vidíme, že maximum slunečního větru je vždy posunuto o 2-4 roky po maximu slunečních skvrn. V roce 2008 jsme zažili pokles takového druhu, jaký jsme neviděli od počátku kosmického věku před 50 lety. I tak pořád vázneme v nízkých hodnotách.

Vzpomeňme si, že existuje řada článků ukazujících silnou korelaci mezi nízkou sluneční aktivitou a drsnými zimami v Evropě např. Lockwood et al.

Tak jaký by mohl sluneční vítr mít na planetu dopad? Může fungovat jako modulátor tvorby mraků, které mají následně ohromný dopad na globální teploty – Svensmarkova teorie. Následující graf zobrazuje galaktické kosmické záření měřené neutronovým monitorem v Olu ve Finsku:

 

Je snadné spatřit, že tato křivka je inverzní ke sluneční aktivitě: čím slabší je sluneční vítr, tím silnější je do zemské atmosféry pronikající kosmické záření vysévající oblačnost. V současném cyklu je kosmická radiace o 5-15% silnější než v předchozím cyklu.

Tak co říkají experti? Mnohé poukazuje na Velké minimum – pozorování slunečního dopravníkového pásu, sluneční korony a síly magnetického pole slunečních skvrn, co nám umožňuje odvodit, že slunce by mohlo velice zeslábnout. K tomu naposledy došlo v Maudredově minimu mezi lety 1645-1715. Vědci Livingston a Penn v roce 2005 sotva vzbudili pozornost, když si všimli, že v tom je krásný lineární sestupý trend od roku 2000, dáme-li do souvislosti magnetické pole a sluneční skvrny.

 

 

Bude-li tento vývoj pokračovat, tak těžko uvidíme během slunečního cyklu 25 vůbec nějakou aktivitu, a ten se očekává, že začne v roce 2020. Možná by to mohlo docela dobře být to ztichlé slunce, co je předzvěstí toho, co přijde v letech a desetiletích před námi.

 

Modely klimatických vědců mainstreamu říkají: Nebude to mít na klima Země větší vliv než 0,1 až 0,2°C. Tyhle modely mohou být ale docela dobře špatně – zrovna tak jako ten „sluneční model“ v roce 2006 s projekcemi mohutného SC 24.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: 

notrickszone.com

SocButtons v1.5