„Kniha léčebných obrazů“, autorky Heleny Šeblové

 

Léčení s pomocí léčebných obrazů je ještě účinnější léčení, než léčení pomoci léčebných kódů popsané v knize „Léčebný kód“, autora Alexandra  Loyda a Bena Johnsona.

 

     Léčebné obrazy uveřejněné v této knize telepaticky vytvářela autorka knihy paní Helena Šeblová. Je to dar ze Světlých sfér na pomoc léčení pacientů. Paní Helena Šeblová byla v závěru svého života duchovní učitelka  a vynikající léčitelka. Zemřela v roce 2009, ve věku 77 let. Její duchovní číslo bylo 7. Jméno Helena znamená „pochodeň nesoucí“.

     „Vše co nás obklopuje je energie nebo energetická pole a její vibrace. Víme také, že i hmota je energie. Energie jako taková je z hlediska dobra či zla neutrální. To znamená, že ji nemůžeme dělit na „dobrou a zlou“. Avšak kvalitu těchto energetických polí můžeme ovlivnit na základě cítění otisky svých myšlenek, které jsou také energií. Záleží na tom, jaký myšlenkový náboj do energetického pole vložíme. Potom na základě zákona rovnosti přijímáme za své to, co je nám blízké, co nás nějakým způsobem oslovuje, a zavrhujeme to, co s námi nerezonuje a čemu nerozumíme.

     Otisk těchto pocitů a myšlenek dává do svého díla každý, kdo něco vytváří, ať je to umělec nebo dělník. Nejvýraznějším dokladem tohoto vyzařování jsou obrazy. Každý obraz je v podstatě zářič. Jsou obrazy, které nás uklidňují, jiné nás vzrušují a provokují, ale jsou i takové, které nás mohou léčit.

     Černobílé obrazy jsou buď povšechně léčebné, nebo znázorňují jednotlivé orgány, případně průřezy těchto orgánů. V některých případech jde o symbol choroby. Mají duhové vyzařování, které dodává energii tam, kde chybí, a odebírá ji tam, kde přebývá. Kromě toho stahují opotřebovanou energii z nemocného a spalují ji ve svém centru.

     Všechny tyto obrazy, které vypadají jako počítačová grafika, kreslila autorka ručně!

     Léčebná intenzita je při správném postupu velice silná. Záleží však na tom, kdo k těmto obrazům přistupuje, a jaké má úmysly. Jestliže si někdo vytvoří předsudek, že léčebné obrazy nemohou fungovat, nebude asi schopen přijmout jejich léčebnou energii.

     Existuje určité procento lidí, kteří nejsou citliví na tok energie. To však neznamená, že nejsou léčeni. Autorka měla zkušenosti, že nejúčinnější jsou obrazy tehdy, přistupujeme-li k nim s pokorou a láskou. Tehdy se jejich prostřednictvím napojujeme na Nejvyšší princip lásky a stvoření a budíme svým cítěním a myšlením tu nejjemnější energii, která pak působí jako hojivý balzám. Toto vyzařování v nás probouzí schopnost regenerace a my se dostáváme do situace, kdy sami můžeme napravit to, co jsme svou lehkomyslností či nevědomostí zavinili. Protože asi všichni víme, že svým negativním myšlením poškozujeme nejprve tělo duchovní, energetické cesty, a teprve tělo hmotné, je třeba, aby obrazy působily na všech těchto úrovních.

     Při větším poškození pociťujeme mravenčení až brnění. Při velmi závažném onemocnění můžeme cítit pal, ale i chlad, foukání a bolest. Těchto pocitů se nesmíme zaleknout. Když vydržíme, zjistíme po chvíli, že chlad přechází v příjemné teplo a výrazné pocity postupně slábnou, až jsou nakonec úplně neutrální. Někdy pacientovu ruku přitahuje určité místo obrazu. Je dobré se tomuto impulzu podvolit. Celý proces trvá obyčejně patnáct až dvacet minut, někdy i déle. Vše je individuální. Nejpozději za týden je nutné léčbu nad obrazem zopakovat.

     Vztáhneme-li ruku nad obraz a pocity jsou i po chvíli neutrální, znamená to obyčejně, že léčba je u konce nebo touto chorobou netrpíme. Někdy se však stane, že obraz nemůžeme zaktivovat proto, že jsme vázání těžkou vinou. Uvědomíme-li si své chyby a omyly z tohoto či z některých minulých životů, můžeme je aktivovat prosbou. Nejprve je třeba umět odpustit těm, kteří nám kdysi ublížili, a odprosit ty, kterým jsme ubližovali my.

      Život nás sám upozorňuje na šance k vyrovnání dluhů. Například různými, často nepodloženými pocity sympatie či antipatie vůči lidem v našem okolí.

     Mějte se na pozoru! Ti, kteří vás nejvíce dráždí svými vlastnostmi a chováním, mohou být zrovna vaši věřitelé z minulých životů, kterým jste podobným způsobem ublížili. Nyní vám nastavují zrcadlo a upozorňují na nebezpečí vašich skrytých povahových rysů, jichž se potřebujete zbavit.

     Jiným signálem mohou být takzvané „živé“ sny. To, co se v nich odehrává, je někdy vyjádřeno v symbolech. Pokud se budete těmito sny zabývat a nezavrhnete je jako nesmysl, jistě časem pochopíte, na co vás vlastně upozorňovaly.

     Existují také choroby, které jsme si vzali do svého karmického plánu, abychom cosi prožili a pochopili. V tomto případě nelze léčit a obraz zůstane neutrální. Citlivec může ucítit prudké bodnutí jako varovný signál. Je to ochrana před tím, abychom nenarušili svůj životní plán a neošidili se o cenné zkušenosti, které jsme chtěli v tomto životě získat.

     Pokud pracujete na sobě samých a snažíte se pochopit příčinu svých chyb a omylů, dopracujete se postupně k tomu, že přijmete zodpovědnost za svůj život. Protože máte svobodnou vůli, nebudete klást vinu za své skutky a následné utrpení nikomu jinému než sám sobě. Budete brát život na této planetě jako jedinečnou zkušenost, jako školu, kde za cenu utrpení získáte poklady poznání ze studnice moudrosti     a učíte se soucitu a lásce k bližnímu. Jakmile tyto zákonitosti pochopíte, karmy jako následky vašich omylů a chyb se rozpouštějí. Stávají se zbytečnými a vy už znovu tyto zkušenosti nepotřebujete prožít.

     Vám všem, kteří usilujete o pochopení vesmírných zákonů, zušlechtění a zdokonalení sebe samých, je určena tato kniha včetně léčebných obrazů. Vy všichni, kteří pochopíte, budete lépe chápat nejen sebe, ale i své blížní. Budete láskyplnější, vaše vibrace budou jemnější, až se napojí na vesmírnou jednotu lásky.

     Na této cestě za Světlem vám přeji, aby jiskra Boží ve vás hořela jasným plamenem a vedla vás bezpečně k Nejvyššímu principu lásky a stvoření.

     Pravá láska koná ty největší zázraky bez jakéhokoliv násilí. To je prazáklad všech náboženství. Toto učení je nám opakovaně přinášeno. My stále nejsme schopni postihnout a ocenit jeho krásu, protože na základě rovnosti přijímáme jen to, s čím jsme schopni se ztotožnit.

     Na přelomu věků je vždy dána lidstvu šance, aby se tohoto učení zmocnilo. Reinkarnují se mezi námi duchovní mistři, aby nám ukázali cestu. Dochází k rozdělení lidstva. Procházíme těžkými zkouškami a jsme posuzování, zda jsme zralí pro nový věk lidstva. Na základě naší volby a rovnosti cítění a myšlení se rodíme na té planetě, se kterou jsou naše vibrace v souladu. Chceme-li duchovně postoupit s naší planetou do vyšší sféry, musíme se oprostit od magie a jejího způsobu myšlení, protože novému věku lidstva této planety již magie nepřísluší.

     Léčebné obrazy jsou doplňkem léčby energetické, která by měla být v rovnováze s léčbou klasickou. Lékaři se zaměřují na hmotnou stránku našeho těla a snaží se alespoň potlačit příznaky nemoci, pokud tato nemoc nejde vyléčit. Léčitel se naopak zabývá duchovní a energetickou stránkou našeho těla a snaží se odstranit příčiny onemocnění. Proto je tak důležité, aby se obě složky přístupu k léčbě doplňovaly.

     K tomu, aby náš organismus dobře fungoval, nestačí jen dodržovat správnou životosprávu, ale musíme se starat i o to, abychom se očistili od použité energie a čerpali novou, čistou energii.

     K tomu vám postačí určitý druh meditace či modlitby. Jakmile ráno vstanete, postavte se se spuštěnými pažemi podél těla a veďte prosbu, abyste byli očištění od kalů opotřebované energie. Při tom si představujte, že zakalená energie z vás odchází v podobě tmavých obláčků. Proces probíhá tak rychle, jak rychle vedete myšlenku. Obyčejně cítíme odtok energie směrem dolů. Tuto použitou energii je třeba ihned spalovat myšlenkou, abychom nikoho neinfikovali. Představujeme si oheň, který tuto špínu pohlcuje, Jakmile je negativita pohlcena a spálena, můžeme nastavit dlaně a prosit o léčivou energii z Duchovního slunce. Prosíme o tolik energie, kolik je třeba, abychom byli svěží a v noci dobře spali.

     Po této prosbě cítíme, jak do nás sedmou čakrou a ostatními energetickými centry vstupuje velice jemná energie. Pokud však nestanovíme její přesné množství, může se stát, že se předávkujeme. Poznáme to podle toho, že máme najednou těžké končetiny. Toto nedopatření snadno napravíme, že přebytečnou energii vypustíme. Když je proces u konce, vedeme prosbu, aby naše aury byly uzavřeny přirozeným způsobem. Zdůrazňuji přirozený způsob, protože při něm dochází k průběžné výměně energie.

     Kdybyste přesto cítili během dne únavu, lze tuto očistu opakovat. Upozorňuji, že večer pokud nechcete pracovat dlouho do noci, již nemá význam čerpat energii, protože se blíží čas odpočinku.

     Dříve se lidé na počátku dne modlili. Toto jednání mělo hlubší význam. Ztišili svou mysl, uklidnili se a pročistili své myšlení a cítění. Tak vykročili s čistou hlavou do nového dne. Kromě toho svou modlitbou prozářili i své jídlo, které je pak posilovalo svou čistou energii. Zkuste i vy poděkovat Otci za dary, které vám přináší, a poprosit o prozáření jídla láskou. Uvidíte, oč bude vaše jídlo chutnější. Navíc jídlo, které je prozářené, je zbaveno škodlivin, a nepodléhá tak brzy zkáze.

 

     Prosby vedeme k Bohu Otci nebo k Nejvyššímu principu lásky a stvoření.“

 

***

     Vysvětlení z knihy Poselství 1. díl, od stejné autorky:

      „Božství je určitá míra dokonalosti v oblasti moudrosti, vědění a lásky. I ve sférách Božství se bytosti, které dosáhly této úrovně, rozvíjejí a duchovně postupují. S Božstvím můžete splynout, dosáhnete-li 14 té sféry          a dimenze. Na této úrovni se již prolíná svět duchovní a hmotný. Božské bytosti berou na sebe dle potřeby libovolný tvar (buď jsou ve stavu éterickém či hmotném). Záleží na tom, jaké cíle si stanoví. Božství je tedy pásmo, kde žijí bytosti velmi dokonalé, láskyplné a moudré. I zde jsou určité stupně dokonalosti. Vrcholem této dokonalosti je Božský princip nejvyšší lásky, který vše řídí a vše ví. Je to Duchovní slunce, které nás oživuje a plní láskou. Je to láska a moudrost sama.

     Duchovní slunce je vlastně jedna veliká mnohoduše, která vyzařuje svou lásku, moudrost a vědění na světy   a bytosti v nižších sférách a tak usnadňuje vývoj jednotlivých planet s jejich obyvateli. Právě z Duchovního slunce čerpají umělci svou inspiraci a vědci své nápady.

      Moji milí, všichni patříme Otci a tedy i Nejvyššímu principu lásky a stvoření, Duchovnímu slunci. Všichni neseme Božskou jiskru v sobě, která nás má přivést k Otci. Záleží na nás, co s ní uděláme. Máte možnost tuto jiskru takřka udusit negativitou, nebo pečovat o ni s láskou a živit ji láskou. Čím více lásky vyzařujeme, tím jasněji hoří vaše Božská jiskra a vaše aura plane jasně. Čím více lásce obětujete, tím více lásky obdržíte.“

***

     „Člověk, který se často rozčiluje, si uzavírá auru před zdrojem Světla a obyčejně začne útočit na předmět své nelibosti. Aura útočníka se zahlcuje negativitou, bortí se, trhá a cáry této špíny se vrhají na jeho protivníka         a špiní jeho auru. Ten buď na základě rovnosti jeho útok přijme, nakazí se jeho hněvem a vybíjí si ho ve svém okolí. Tak se negativita šíří dál, pokud nenarazí na bytost, která tuto negativitu nepřijme, ale vysílá lásku           a pochopení. Většinou se ale stane, že se negativita odrazí od ochranného obalu aury nevinného a vrátí se zpět k útočníkovi i s tím, co na základě rovnosti nabalila cestou. Buď dojde k přetlačování a pak zvítězí takzvaně silnější, nebo tato lekce útočníkovi stačí a útok je u konce.

     Chci vám vysvětlit, že bytost, která se zahltí svým vlastním hněvem, má uzavřenou cestu k přirozené energetické očistě, a tak se ve svém zoufalství stává energetickým upírem. Poznáme je podle toho, že v jejich přítomnosti velmi brzy pociťujeme únavu, i když se k nám chovají mile. Lidé, kteří vedou své myšlení a cítění pozitivně, mají energie vždy dost, protože na základě rovnosti přitahují svou dobrotou opět dobro.

     Proto mějme na mysli, že láskou můžeme vždy posílit energetický potenciál svých bližních. Tím, že nemocné navštěvujeme, vyjadřujeme jim svůj zájem a lásku. Svou laskavostí a péči o ně jim můžeme velmi pomoci a přispět k jejich rychlejšímu uzdravení. Stejně tak smíme posílit těhotnou ženu či vyčerpaného člověka.

     Pravá láska je skutečně mocná a jejím prostřednictvím se dějí ty největší zázraky.“

 

     Poznámka

    Správná poloha léčebného obrazu při léčení je taková, aby vyznačený bod na obraze se nalézal v levém dolním rohu. Některé obrazy se totiž pokládají na výšku, některé na šířku. Ruka se pokládá přímo na léčebný obraz. Současně se lze léčit nad dvěma obrázky.

 

Seznam léčebných obrazů – celkem 65 skupin nemocí a chorob

Obrazy se dají stáhnout na https://www.poselstvilasky.cz.

 

 

Komplexní léčivý obraz

Alergie s veškerými projevy

Borelióza

Cukrovka

Dna

Dna, revmatismus

Epilepsie

Choroby duševní

Choroby nervové

Choroby žláz s vnitřní sekrecí

Choroby krevní a lymfatického systému

Choroby s poruchou imunity, AIDS

Léčení obezity, chorobné štíhlosti, mentální anorexie

Léčení vyrážek, ekzémů, lupénky, bradavic

Nádorová onemocnění

Normalizace krevního tlaku – vysoký i nízký

Onemocnění způsobená parazity

Plísně

Poranění

Roztroušená skleróza

Spáleniny

Únavový syndrom

Vírová a infekční onemocnění

Páteř, kyčle, klouby, lebka – všechny kosterní anomálie

Choroby kosterního svalstva a kostí

Plešatost, vypadávání vlasů

Mozkové a cévní příhody, srdce – infarkt

Choroby mozkové, cévní a tepenný systém, krkavice

Otřes mozku a míchy

Migrény veškerého původu

Akné

Dutiny obličejové

Choroby oční

Choroby oční – nádorová onemocnění

Zákal sklivce

Zánět trojklaného nervu

Léčení zubů a dásní

Zánět dásní

Choroby ušní, nosní, krční – organické i funkční

Sluchové ústrojí, rovnováha

Choroby štítné žlázy

Hltan, hrtan, hlasivky

Dýchací ústrojí, kůže

Plíce, horní cesty dýchací

Choroby srdce – organické i funkční

Arterioskleróza

Onemocnění prsou, komplikace při kojení

Žaludek, játra, žlučník

Žaludek, žaludeční kýla

Choroby jaterní, žlučník, žlučové cesty s dvanácterníkem

Choroby slinivky břišní

Ledviny, močový měchýř, močovody, prostata

Slezina, krev, krvetvorba

Kostní dřeň, krvetvorba

Kýly, výdutě

Poruchy ženských orgánů – organické a funkční, léčba sterility

Pohlavní choroby

Choroby střevní – organické i funkční

Konečník, střeva

Zánět žil

Artróza kolen a kloubů

Zlomeniny a vykloubeniny

Kniha ákášických záznamů

 

Napsal Jan Heczko

Listopad 2012