"Kniha vyššího vědomí

 

     Kniha byla vydána v USA už v roce 1975 a obsahuje pojmy, které dnes označujeme jinými slovy. Vyšší vědomí dnes označujeme jako nadvědomí, tedy informační pole, kde máme uloženy všechny informace a prožitky z minulých životů. Autor zde ale má na mysli rozšiřování našeho vědomí, které spočívá v pochopení, že nejsme jen hmotné tělo a mysl, ale že jsme především nesmrtelná duše. Autor také používá pro činnost mozku pojem „biopočítač“, ale dnes už víme, že mozek se ve své činnosti projevuje jako procesor a jako transformátor, nikoliv jako počítač. Proto pojem „biopočítač“ v tomto textu nahrazuji pojmem „ mozek“.

 

    Základní informace o podvědomí, vědomí a nadvědomí je uvedena v knize „Návrat domů k Bohu, v životě, jenž nikdy nekončí“ autora N. D. Walsche.

      Cituji slova Boha sdělená autorovi:

     „Lidské bytosti tvoří, také „vědí, že vědí“, na třech různých rovinách prožívání – na rovině podvědomé, vědomé a nadvědomé.

     Podvědomí je rovina prožívání, na které nevnímáš ani vědomě neutváříš svou realitu. Děláš to podvědomě, tedy aniž bys věděl, že to děláš, a tím méně proč to děláš. Je to dar, protože ti umožňuje dělat věci automaticky. Celé tvé tělo tak funguje – bez toho, že by sis k tomu dával vědomé pokyny. Na podvědomé úrovni vznikají také okamžitá řešení problémů.

     Vědomá rovina je ta, na které vnímáš a vědomě utváříš svou realitu. Tohle je hmotná rovina. To, jak velká část tvého života se odehrává na vědomé rovině, závisí na tvé „úrovni vědomí“.

     Nadvědomí je ta rovina, na které vnímáš a utváříš svou realitu s plným vědomím toho, co děláš. Je to rovina duše. Většina lidí si však na vědomé rovině neuvědomuje své vlastní nadvědomé záměry.

     Nadvědomí je ta část tebe samotného, na níž tvá duše naplňuje svůj vyšší záměr, kterým je dosáhnout úplnosti v tom, co jsi přišel na svět prožít a poznat.

     Sloučení všech tří rovin prožívání se nazývá supravědomí. Je to stav, kdy se všechny roviny sloučí a pak prostoupí. Tím dospíváš do stavu ryzího bytí. Toto bytí je nejvyšším zdrojem tvoření ve tvém nitru. Můžeš ho prožít před svou „smrtí“, nebo až po ní“

 

      Nadvědomí je nám přístupné skrze sedmou čakru, to znamená, že je přístupné pro duchovně založené bytosti.

     Rovněž v knize dochází někdy k záměně pojmu, kdy je mysl zaměňována za vědomí.

    Je dobré si uvědomit, že sami neustále něco tvoříme myšlenkou, slovem a činem a že existují jen dvě základní emoce – láska a strach. Všechny ostatní vychází z těchto dvou emocí.

     Duch je život, mysl je stavitel, tělesné je výsledkem.

 

     Stručně lze vyjádřit, že vědomí je v podstatě „paměťová banka“ čili naše paměť našich vědomostí, znalostí, zkušeností, dovedností a prožitků.

 

     Více podrobnosti je uvedeno v mém textu: Mysl, podvědomí, vědomí a nadvědomí (viz blog HT).

 

     Základní informace o mysli je uvedena v knize „Hovory s Bohem 1“, „Hovory s Bohem 3“ a „Nová proroctví“, vše od autora N. D. Walsche.

     Výňatky z těchto knih jsou uvedeny v mém textu „Mysl“ (viz blog HT). Z tohoto textu vyjímám pouze shrnutí.

     Jsme duch, mysl a hmotné tělo ve své trojjedinosti. Celý náš život tvoříme neustále sami myšlenkou, slovem a činem. Jsme stvořitelé.

      Mysl je naprosto samostatná část naší trojjedinosti, není součástí duše ani hmotného těla. Mysl je morfogenetické pole, které obsahuje všechny buňky našeho hmotného těla a které spolu s duší je součástí našeho duchovního těla. Morfogenetické pole mysli je souhrn energie našich individuálních myšlenek.

     Předmětem je náš mozek. Je to biochemický mechanizmus - největší a nejsložitější, ale ani zdaleka ne jediný. Jeho funkcí je transformovat energii myšlenek ve fyzické impulsy. Náš mozek je tedy transformátor

 a také procesor. Celé tělo je transformátor. V každé buňce máme malý transformátor. Biochemici si všimli, že každá buňka se chová, jako by měla svou vlastní inteligenci. A ve skutečnosti ji má. Jelikož v mozku je víc buněk než v ostatních orgánech, zdá se, že v něm sídlí mysl. Mozek je však jen jedním z mnoha řídicích center – procesor.

     „Bytí“ je projevem duše a mysli. „Činnost“ je projevem těla. Všechny tělesné zážitky vyplývají ze zážitků duše a mysli. Funkci mysli je zvolit si jednu ze svých možností poskytovaných spektrem myšlenek na základě pocitů, zážitků, emocí, racionálního uvažování nebo reakcí ega.

     Naše mysl funguje na jedné ze tří úrovní – logické, intuitivní a citové.   

     Logická úroveň představuje myšlenkový pochod nebo cestu, které vedou k daným závěrům.

     Intuice představuje vhled nebo náhled na základě pocitů skrze naši duši a projevuje se schopnosti rychlého odhadu, chápání, rozhodování, které není založeno na žádném uvažování, ale na „vzpomínání toho, co už známe“. Intuice se projevuje mnohdy pod časovým tlakem. Intuice se projevuje v každé tvořivé činnosti, včetně umění. Příkladem intuice ve vědě je teorie relativity, kterou vytvořil Albert Einstein.

        Citová úroveň zahrnuje pět dalších úrovní: zármutek, zlost, závist, strach a lásku. Těchto pět přirozených emocí zahrnuje lásku a strach, nicméně láska a strach jsou základem všech emocí. Ostatní emoce jsou jejich důsledky.

     Láska a strach ovlivňují veškeré myšlení. To je základní polarita. Primární dualita. Všechno lze nakonec zredukovat na jednu z těchto emocí, z nichž vycházejí všechny naše myšlenky, názory, rozhodnutí    a činy. Ve skutečnosti však existuje jen jediná emoce.  Láska. Neexistuje nic než láska. Dokonce i strach je přímým důsledkem lásky, a jestliže jej užíváme efektivně, pak vyjadřuje lásku.“

     Strach ve své nejvyšší formě se mění v lásku... že je láskou... vyjádřenou ve formě strachu. Zármutek, zlost i závist jsou různé formy strachu, který je zase formou lásky. Jedno vede k druhému.

 

     Stručně lze vyjádřit, že mysl vytváří myšlenky a slova, čerpá potřebné vědomosti, znalosti, zkušenosti, dovednosti a prožitky z našeho vědomí, případně i z nadvědomí u duchovně vyspělých  bytostí a zpátky ukládá do vědomí všechny nové vědomosti, znalosti, zkušenosti, dovednosti          a prožitky. Mysl je nadřazena vědomí. Vědomí je nástrojem mysli.

***

     Autor „Knihy vyššího vědomí“, Ken Keyes, Jr., ji představuje jako knihu o cestě živoucí lásky ke štěstí   a vyššímu vědomí. Je to“nauka o štěstí“, která byla zformulována, aby přispěla k velkému probuzení, jehož jsme svědky nyní na celém světě.

     „Více než 99% lidí západního světa žije na nižších úrovních vědomí, pro které je typická snaha nalézat dostatek bezpečí, sexu, příjemných zážitků, prestiže, peněz, moci a postavení. Tento nikdy nekončící zápas s sebou nese životy naplněné záští, obavami, podezíravostí, zlostí, žárlivostí, plachostí a strachem. Čím je někdo při vydělávání peněz, hromadění majetku a dovedností, navazování vzrušujících sexuálních vztahů, získávání znalostí a titulů či dosahování společenského postavení, moci a uznání úspěšnější, tím méně může považovat sám sebe za klidného, milujícího a spokojeného.

     Možnosti radovat se ze života stojí v cestě vnitřní mentální návyk neboli touha. Návyk (mentální potřeba) přináší strach z neuspokojení. Žárlíte, pokud vám někdo bere zdroj vašeho uspokojení. Zlobíte se, když vám někdo zkříží plány. Jste cyničtí, jestliže se vám neustále něčeho nedostává. Trpíte paranoiou, cítíte-li se ohroženi. Jste znuděni, když při uspokojování svých návyků neděláte pokroky, plni obav, jestliže není z čeho brát, úzkostliví, bojíte-li se svých obav. Jste nešťastní, pokud vám svět nedává to, na čem jste závislí, ať je to cokoliv. Protože v povaze světa je vždy něco získávat a něco ztrácet, člověk s návyky nemá žádnou naději žít šťastný, klidný, vědomý, moudrý a aktivní život plný lásky.

     Jak spějete k vyšším úrovním vědomí, začínáte chápat, že jste vždy měli dostatek všeho, co potřebujete ke štěstí. Ačkoliv vinu za své neštěstí připisujete lidem a vnějším okolnostem, jeho skutečnou příčinou jsou struktury vaší mysli.

     Cesta Živoucí Lásky vás vyzývá ke stanovení nejvyšších měřítek lásky, vyrovnanosti, klidu, moudrosti, aktivit a stálého štěstí pro váš život. Když tak učiníte, jste připraveni začít svou cestu k vyššímu vědomí.

     Většina z nás předpokládá, že naše tužby (podporované emocemi) nás dovedou k věcem, které nás učiní šťastnými. Dosud však nikdo nenalezl štěstí, pokud se řídil radami svých, emocemi podporovaných, tužeb. Příjemné chvilky ano, štěstí ne.

     Přání a tužby jsou tak svůdné… Jsou maskovány jako „potřeby“, kterým musí být učiněno zadost, abychom byli skutečně šťastni. Vedou nás od jedné iluze štěstí ke druhé.

     Musíme důkladně pochopit, proč jsou všechny negativní emoce pro uspokojivé jednání v různých životních situacích špatnými rádci. Negativní emoce jsou totiž pouhými následky velkého množství šrámů  a zranění, které jsme až dosud utrpěli. Tato emocionální zranění způsobují, že vnímáme rozdíly, jež nás udržují v napětí, místo podobností umožňujících porozumět a milovat. Náš nynější emociální program nás nutí vnímat jiné lidi (a podmínky okolního světa) jako hrozby – mohou nám být přece nebezpeční. Reagujeme zvýšenou hladinou adrenalinu a cukru v krvi, zrychleným srdečným tepem a jinými obranými reakcemi života v džungli. Jsme připraveni útoku či útěku. Náš vlastní svět vnímání světa nás chytil do pasti.

Všechny vnímáme jako objekty ohrožující naši moc, prestiž nebo ustálenou společenskou hierarchii.

     K nalezení štěstí v životě potřebujeme jakožto vědomé bytosti pouze jedno: jasně si uvědomovat, kdo jsme (jsme především nesmrtelná duše a nikoliv sociální role, se kterými se ztotožňujeme) a jaké jsou skutečné podmínky našeho tady a teď.

     Podstata našeho života se odehrává tady a teď. Budoucnost vyrůstá pouze z přítomného stavu. Naše nynější návyky, požadavky a předpoklady však ovládají naši mysl a nutí nás trávit většinu bdělého času v protestu a odmítání situace tady a teď. Snižují tak naši schopnost vnímat a brání nám nalézt opravdu účinná řešení problémů. Cesta živoucí lásky k vyššímu vědomí nám ukazuje, jak z této pasti uniknout, osvobodit se a nalézt všechny schopnosti, které jsou nám, jakožto lidským bytostem, dány.

 

     Zákon vyššího vědomí je: „Miluj bezpodmínečně každého – včetně sebe.

     Co je bezpodmínečná láska? Neznamená to: „Mohu tě milovat, jestliže děláš to, o čem mi mé emociální programy (mé návyky) říkají, že bys dělat měl.“ Jde pouze o lásku. Nic než: „Miluji tě, protože jsi tady. Miluji tě, protože jsi součást mé přítomnosti. Miluji tě, protože ačkoliv jsou naše těla a mysli na rozdílných cestách, z hlediska vědomí jsme si všichni podobni ve své lidskosti. Jsme stejní.“ Opravdová láska spočívá  jednoduše v přijetí jiného člověka -  bezpodmínečném a úplném.

     Musíme se také naučit milovat sama sebe – právě tady a teď. Potřebujeme získat pocit, že ať svou minulost soudíme jakkoliv tvrdě, náš život začíná každý den znovu. Čím více se naučíte milovat a přijímat sami sebe, tím lépe si budete uvědomovat, že děláte přesně to, co je třeba. Přinese vám to zkušenosti nezbytné pro růst k vyššímu vědomí. Jak můžete milovat druhé, když nemilujete sami sebe? Láska k sobě     a láska k druhým jsou stavební kameny, které k sobě přiléhají, aby spolu vytvořily harmonickou stavbu opravdové lásky.

     Zákon vyššího vědomí navrhuje praktickou radu pro věk Vodnáře: Když urážíš sebe, vnášíš do světa stejné utrpení, jako když urážíš ostatní.

     Autor zformuloval dvanáct cest již v roce 1972, které poskytují návod, jak minutu po minutě pracovat se svým vlastním vědomím při styku s okolním světem, a umožní nám neustále prožívat život naplněný štěstím, vědomím, láskou a radostí.

     Počet našich tužeb ale roste mnohem rychleji než naše schopnost je uspokojovat! Jakákoliv touha, jež vás činí nešťastnými, pokud ji nejste schopni uspokojit, je v Systému živoucí lásky považována za návyk. Dokonce, i když nějaký návyk přináší potěšení, netrvá taková radost dlouho.

     Když si plně uvědomíte cenu, kterou musíte za každý návyk zaplatit svým štěstím, učiníte velký krok směrem k vyššímu vědomí. Vaše radost však může být ve stejných situacích úplná, pokud povýšíte své návyky na přednostní cíle.

     Velmi důležitou úlohu hraje v činnosti vašeho mozku (procesoru – transformátoru) také vaše ego. Ono vybírá z tisíců programů ten, který bude formovat vaše pocity a zkušenosti z právě probíhajícího děje. Samo však pracuje na základě programového vybavení minulých radostí a bolestí. Je jako hlavní kontrolor, který rozhoduje, jaké pocity mají být uvedeny do chodu (radost, potěšení, zlost, žal, strach, zklamání, podrážděnost atd.). Ego také volí, co přesně se objeví na obrazovce vašeho vědomí. Vy si tedy uvědomujete pouze to, co vám vaše ego dovolí.

     (Poznámka: ego je část naši mysli, která nám vytváří vědomí, že ego je naše tělo, naše mysl a nic více už neexistuje.)

 

Dvanáct cest

k vyšším úrovním vědomí bezpodmínečné lásky a jednoty

 

             Osvobození

 

1.      Osvobozuji se od bezpečnostních, smyslových a mocenských návyků, které mě nutí pokoušet se násilím ovládnout situace svého života, narušují tak mou rovnováhu a brání mi milovat sebe  i druhé.

2.      Poznávám, jak návyky ovládají mé vědomí a vytváří zkreslený obraz proměnlivého světa  a situací v mém okolí.

3.      Vítám každou příležitost (jakkoliv bolestivou), kterou mi minutu po minutě poskytuje má zkušenost, a umožňuje mi tak poznat své návyky, jejichž program musím změnit, chci-li se osvobodit od svých emociálních struktur.

      Život tady a teď

 

4.      Stále si uvědomuji, že mám vše, co potřebuji, abych se mohl tady a teď radovat ze svého života – pokud nedovolím, aby bylo mé vědomí ovládáno požadavky a předpoklady založenými na již mrtvé minulosti nebo pomyslné budoucnosti.

5.   Tady a teď přijímám plnou zodpovědnost za vše, co prožívám, protože příčinou mého jednání  jsou mé vlastní programy, a ty pak ovlivňují reakce lidí v mém okolí.

6.      Přijímám se plně tady a teď a vědomě zakouším vše, co cítím, říkám nebo dělám (svých emociálních návyků),  jako nezbytnou součást růstu k vyššímu vědomí.

            Kontakt s lidmi

 

7.      Upřímně se otvírám všem lidem s vůlí sdílet své nejskrytější pocity, protože jakákoliv neupřímnost mě udržuje v iluzi odloučení.

8.      Hluboce soucítím s problémy druhých, nejsem však jejich starostmi, přinášejícími poselství potřebná k růstu, pohlcen.

9.      Jednám bez zábran, daří-li se mi milovat, vcítit se a být soustředěný, ale podle možností se  snažím  jednání vyhnout v situacích, kdy jsem emociálně rozrušený a nedosahuji moudrosti  plynoucí z lásky a rozšířeného vědomí.

       Objevování vědomého vnímání

 

10.   Tiším stále neklid své racionální mysli, abych byl schopen vnímat jemnější energie, a mohl

  tak splynout se vším, co mě obklopuje.

11.  Stále si uvědomuji, kterého ze Sedmi center vědomí právě užívám, a cítím růst energie, vnímavosti, lásky a vnitřního klidu, otvírám-li všechna Centra vědomí.

12.  Vnímám každého, včetně sebe, jako probouzející bytost, která je zde, aby uplatnila své přirozené právo na dosažení vyšších úrovní bezpodmínečné lásky a jednoty.

 

     Znění Dvanácti Cest se naučte nazpaměť, aby mohly zapustit ve vašem vědomí hluboké kořeny. To vám pomůže využít jich jako programů formujících vaše podvědomé vjemy. Mohou vás dovést přímo k vyššímu vědomí a umožnit vám tak nalézt lásku, štěstí, moudrost a pocit naplnění, na které máte přirozené právo.

     Návyk je program, neboli operační příkaz, v neuronové síti vašeho mozku, který, jestliže svět neodpovídá jeho struktuře, uvádí do chodu nepříjemné emocionální reakce a zneklidňuje vaši mysl.

První cesta

     Osvobozuji se od bezpečnostních, smyslových a mocenských návyků (reakcí), které mě nutí pokusit se násilím ovládnout situace svého života, narušují tak mou rovnováhu a brání mi milovat sebe i druhé.

     Samozřejmě že můžete mít nějaký návyk. Za každý z nich zaplatíte svým neštěstím. Návyk je totiž podporován celým vírem emocí. Návyky ovládaná mysl není schopna se soustředit na jemné vibrace lidí a věcí okolo vás. Návyky nejsou zlé a špatné. Pouze za ně platíme ztrátou vnímavosti, moudrosti, aktivity a štěstí příliš mnoho. Návyky vám vždy, dříve nebo později, přivodí pocit neštěstí. Přednostní cíle nikdy.

     Když svůj návyk nemůžete uspokojit, jste nešťastní. Pokud jej uspokojit můžete, zakoušíte na chvíli příjemný pocit, úlevu nebo lhostejnost. Jestliže se vám nepodaří uspokojit přednostní cíl, jste pouze lhostejní – jednalo se ostatně pouze o něco, čemu dáváte přednost.

                                                                                            Druhá cesta

Poznávám, jak návyky ovládají mé vědomí a vytváří zkreslený obraz proměnlivého světa  a situaci v mém okolí

     Nevidíme věci takové, jaké jsou, ale takové, jací jsme my. Čím déle s tímto obrazem světa žijete, tím více jste si jisti, že je jediný „pravdivý“. Budujete si falešnou představu o sobě i o lidech a situacích vašeho světa. Měli byste mít stále na paměti, že si mysl vytváří svůj svět. Vidět, jak na sebe věci vašeho světa skutečně působí, můžete jenom tehdy, pokud se osvobodíte od svých návyků.

Třetí cesta

      Vítám každou příležitost (jakkoliv bolestivou), kterou mi minutu po minutě poskytuje má zkušenost, a umožňuje mi tak poznat své návyky, jejichž program musím změnit, chci-li se osvobodit od svých emociálních struktur.

     Jak poznáte své návyky? Je to snadné. Stačí, když si povšimneme tužeb a očekávání, jejichž prostřednictvím se v různých životních situacích zneklidňujete. Když vstoupíte do své mysli, objevíte návyky, které vás naplňují obavami, úzkostí, záští, nervozitou, strachem, zlostí, nudou atd.

     Proud vědomí se stává v každém okamžiku zajímavým a opravdovým tehdy, jestliže vše vnímáte jako další krok na cestě k vyššímu vědomí. Brzy začnete pociťovat klid a lásku téměř nepřetržitě. Stačí jít dál – jste na správné cestě.

                                                                                                        Čtvrtá cesta

     Stále si uvědomuji, že mám vše, co potřebuji, abych se mohl tady a teď radovat ze svého života – pokud nedovolím, aby byla má mysl ovládána požadavky a předpoklady založenými na již mrtvé minulosti nebo pomyslné budoucnosti.

     Jestliže se netěšíte z každé přítomné chvíle svého života, je to proto, že vaše návyky (které znáte jako tužby, vazby, požadavky, předpoklady, emocionální programy, představy o tom, jak by k vám mělo okolí přistupovat) nutí prodlévat v již mrtvé minulosti nebo pomyslné budoucnosti. Brání vám být právě tady        a teď. V životě existuje pouze věčně přítomná chvíle a způsob, jakým ji prožíváte, je tvořen programovým vybavením vaši mysli.

      Ve svém tady a teď můžete být přítomní pouze tehdy, když bezprostředně emocionálně přijímáte vše, co se ve vašem životě děje. Když se soustředíte na přítomný životní okamžik, zjistíte, že máte vše, co potřebujete, abyste se mohli těšit z každé chvíle. A pokud se radujeme z toho, co máme, a netrpíme tím, co nemáme, nacházíme vždy vše, co je ke štěstí potřeba.

Pátá cesta

     Tady a teď přijímám plnou zodpovědnost za vše, co prožívám, protože příčinou mého jednání jsou mé vlastní programy a ty pak ovlivňují reakce lidí v mém okolí.

      Váš svět se tvoří ve vaší mysli. Předpoklady, požadavky, naděje, strach, návyky, motivace, minulé zkušenosti, váš systém jazyka, individuální seskupení idejí, myšlenek a všeho intelektuálního, vaše emoce, struktura a činnost nervové soustavy, zpětná vazba z celého těla - to vše na sebe složitým způsobem působí  a vytváří vaše vjemy, tedy „obraz“, který si sestavujete z energií přijímaných různými smysly od lidí, na kterých se podílí pozorovatel i pozorovaný.

     Svět má tedy sklony stát se vaším zrcadlem. Klidný člověk žije v klidném světě, zlostný si buduje svět plný zlosti. Když se naučíte používat Dvanáct cest, a stanete se bytostí více vědomou, zjistíte, že žijete v Oceánu jiných milujících a vědomých bytostí. Aniž byste se pokoušeli někoho měnit, budete jednat tím nejvhodnějším způsobem a budete tak i ostatním pomáhat stát se více milujícími a vědomými.

Šestá cesta

     Přijímám se plně tady a teď a vědomě zakouším vše, co cítím, říkám nebo dělám (svých  emoci-álních návyků)  jako nezbytnou součást růstu k vyššímu vědomí.

     Cesta živoucí lásky k vyššímu vědomí je založena na schopnosti přijímat bezprostředně emociálně tady   a teď to, co jste dříve ve svém životě považovali za nepřijatelné. Přijetí jednoduše znamená nepřivodit si emociální konflikt kvůli něčemu, co právě vnímáte. Máte možnost dělat vše, čemu dáváte přednost – pouze nesmíte být závislí na výsledcích svého konání. Pouze vše uvolněně a vědomě prožívejte a přijímejte –         a mějte na paměti, že každá jednotlivá zkušenost je pro přítomný okamžik vašeho růstu k vyššímu vědomí tou nejlepší.

Sedmá cesta

     Upřímně se otvírám všem lidem s vůlí sdílet své nejskrytější pocity, protože jakákoliv neupřímnost mě udržuje v iluzi odloučení.

     Cestou vyššího vědomí je splývání – nikoliv manipulace. Plynout znamená pohybovat se společně se silami okolo nás, být naladěn na vibrace lidí a věcí, které nás obklopují. Splývání umožňuje nalézt lásku, krásu a klid, tedy to, co v životě postrádáme. Je příjemné, když se můžete otevřít a umožníte tak lidem, aby vás viděli celé. Budete překvapeni, jak rychle se dokáží vzdát svých her a přijmout vás bez falešných masek a rolí, se kterými jste se dříve ztotožňovali. Pamatujte si: neupřímnost odcizuje, otevřenost sjednocuje. Otevřená komunikace pomáhá vašemu egu osvobodit se od návykových programů, které jsou dlouhodobě pouze příčinou neštěstí a odcizení.

Osmá cesta

      Hluboce soucítím s problémy druhých, nejsem však jejich starostmi, přinášejícími poselství  potřebná k růstu, pohlcen.

      Příčinou všech vašich problémů jsou návyky a růst k vyššímu vědomí spočívá v osvobozování se z jejich nástrah. Pokud jste obklopeni lidmi, kteří jsou dosud pod vlivem takových nevědomých emociálních programů, je důležité naučit se s jejich problémy láskyplně soucítit a nenechat se přitom jejich starostmi emociálně svazovat.  Účast a porozumění ano – lítost nikoliv.

     Účasti máme na mysli schopnost uvědomit si, že pro ostatní můžeme udělat nejvíce, když přim kontaktu s nimi zůstaneme soustředění, povznesení a milující. Oni se totiž potýkají se svými návyky, trápí se jimi,  a s nadějí se snaží zachytit každé poselství, které jim život nabízí. Účast znamená, že jim sloužíte z čisté lásky, a nikoliv pro pocit viny nebo naléhavé potřeby motivované přežívajícími bezpečnostními, smyslovými a mocenskými návyky.

     Svůj život prožíváte nejlépe tehdy, když milujete, sloužíte a necháváte plynout energii lásky nikoliv z důvodů spojených s nižším vědomím („pomohu ti“ nebo „zachráním tě“), ale jednoduše pro vědomí, že „vesmír mě obdařil touto energií a je příjemné předávat ji dál“. Tak uvolňujete její stálý proud, který prostu-puje vaší láskou a službou poskytovanou lidem kolem vás.

Devátá cesta

     Jednám bez zábran, daří-li se mi milovat, vcítit se a být soustředěný, ale podle možností se snažím jednání vyhnout v situacích, kdy jsem emociálně rozrušený a nedosahuji moudrosti plynoucí z lásky a rozšířeného vědomí.

     Negativní vibrace se přenášejí podobně jako spalničky. Kdykoliv jednáte naplnění zlostí, strachem nebo odporem, posilujete mírně návyky, od kterých se chcete osvobodit. Než začnete jednat (pokud nejste přímo fyzicky ohrožování), počkejte, až se vám podaří stát se soustředěnými a milujícími. To znamená, že jste vždy připraveni být zcela otevření a hovořit s lidmi. Jestliže jste však spoutání rušivou emocí, dopřejete si trochu času k práci na svém návyku, spíše než abyste vyjádřili útočný nebo obranný pocit, který jste uvedli do chodu.

Desátá cesta

     Tiším stále neklid své racionální mysli, abych byl schopen vnímat jemnější energie, a mohl tak splynout  se vším, co mě obklopuje.

     Jsou-li naše dokonalé procesory ovládány návyky, mysl je roztěkaná a ztýraná. Podobným výkonům naší mysli většina z nás již ale bohužel přivykla natolik, že je často přijímána jako „normální“ Když začínáte své vědomí lépe vnímat, postupně si uvědomujete, že podněty racionální mysli jsou obecně bezpečnostní, smyslové nebo mocenské povahy. Chcete si udržet něco, co již máte, získat to, co nemáte a vyhnout se něčemu, co nechcete. Poznáte, jak se racionální mysl stala figurkou na šachovnici ovládanou egem.

     Když jste odlehčili těžký náklad návyků, který jste až dosud vláčeli životem, vaše racionální mysl se stále více zklidňuje, zatímco vhled a vnímavost se začínají prohlubovat. Cesta živoucí lásky vás osvobozuje od návyků, cílů a předpokladů, které jste si nevědomě naprogramovali.

     Rozvíjení přednostních cílů (místo návyků) neudržuje racionální mysl v neklidu, protože neusilujete o jejich naplnění za každou cenu. S přednostními cíli pouze plynete přítomností každodenního života. Díky ním se vaše mysl stále více zklidňuje, až pracuje jako mocný, tichý, jednoznačný, klidný a výkonný prostředník vašeho vědomí.

     Systém živoucí lásky vám tedy umožňuje překonat napětí, úzkost a rozpory a plynule přijímat celý svůj život. Váš únik z nižších úrovní vědomí vám pomáhá osvobodit se od neklidu racionální mysli a vy jste ve stálém styku s klidnou hlubinou ve vás, odkud poklidně, šťastně a láskyplně sledujete drama svého života.

Jedenáctá cesta

     Stále si uvědomuji, kterého ze Sedmi center vědomí právě užívám, a cítím růst energie, vnímavosti, lásky a vnitřního klidu, otvírám-li všechna Centra vědomí.

     Váš růst k vyššímu vědomí začíná v okamžiku, kdy se vám poprvé podaří uniknout nadvládě tří nižších Center bezpečí, smyslových vjemů a moci, a pozvednete své vědomí k Centrům bezpodmínečné lásky a hojnosti. Potom začnete své drama pozorovat z Centra vědomého vnímání.

 

Dvanáctá cesta

     Vnímám každého, včetně sebe, jako probouzející bytost, která je zde, aby uplatnila své přirozené právo na dosažení vyšších úrovní bezpodmínečné lásky a jednoty.

     Každý, včetně vás, je schopen jasného vnímání, moudrosti, smysluplné aktivity, klidu a lásky. Jsme si rovni. Dokud ale nezačneme vědomě usilovat o dosažení vyššího vědomí, může být tento vnitřní jas zastřen hrami návyků, které nás udržují v izolaci a odloučení.

     Ego a racionální mysl nás stále nutí posuzovat druhé, aby na ně mohly vrhnout špatné světlo, a poskytly nám tak předpokládanou převahu. Vědomá bytost jednoduše vidí – naplněná soucitem, který je plodem porozumění a správné perspektivy – že každý je na cestě k probuzení.

     Vyšší vědomí znamená, že zakoušíte plynoucí harmonii se všemi a vším okolo vás. Dovoluje vám to přijmout cokoliv, co se právě ve vašem životě děje. Vyšší vědomí je reálný a krásný stav vaší mysli, na který  máte jako lidská bytost plné právo.

Sedm Center vědomí

 

     V Systému živoucí lásky používáme sedmibodovou stupnici, která vám umožní měřit váš způsob růstu k vyššímu vědomí.

 

1.      Bezpečnostní centrum

     Toto Centrum poutá vaší pozornost k potravě, úkrytu nebo čemukoliv, co si spojujete s vaší osobní bezpečností. Takové programové vybavení nutí vaše vědomí svádět nepřetržitou bitvu se světem o „dostatek“ toho, co k pocitu bezpečí potřebujete.

2.      Centrum smyslových vjemů

Toto Centrum se zabývá hledáním štěstí prostřednictvím stále většího množství stále příjemnějších smyslových vjemů a činnosti. Pro mnoho lidí je nejpřitažlivějším smyslovým požitkem sex. Mezi další návykové smyslové vjemy mohou patřit tóny hudby, chuť jídla atd.

3.      Centrum moci

     Pokud se vaše vědomí soustředí na toto Centrum, usilujete o ovládání lidí a situací a zvýšení vaší prestiže, bohatství a hrdosti – kromě tisíců jemnějších způsobů uplatňování hierarchie, manipulace  a kontroly.

4.      Centrum lásky

     Na úrovni tohoto Centra překračujete subjekto – objektové vztahy a učíte se vidět svět s pocity a harmonii volně plynoucího přijetí. Vidíte se v každém – a každého vidíte v sobě. Soucítíte s utrpením těch, kteří ulpívají na bezpečnostních, smyslových a mocenských hrách. Začínáte bezpodmínečně milovat a přijímat každého, dokonce i sama sebe.

5.      Centrum hojnosti

     Když je vaše vědomí v záři tohoto Centra, zakoušíte náklonnost světa, který sami tvoříte. Začínáte si uvědomovat, že jste vždy žili v dokonalém světě. Jeho dokonalost spočívá do té míry, do jaké jste dosud ovládáni svými návyky, v poskytování zkušeností, které potřebujete k osvobození od emocionálních požadavků. Když změníte programy svých emocí, budete dokonalost vnímat jako neustálou radost z vašeho tady a teď. Stále více milujete a přijímáte, a svět se stává „rohem hojnosti“, který vám přináší více, než potřebujete ke štěstí.

6.      Centrum vědomého vnímání

     Mít Centrum, ze kterého vaše Vědomé vnímání sleduje činnost těla a mysli na úrovni nižších pěti Center, je osvobozující. Jedná se o metacentrum, z něhož pozorujete hru svého těla a mysli, aniž byste cokoliv posuzovali. Díky tomuto Centru Center se učíme nezaujatě sledovat své sociální role a hry z místa, jež není zranitelné a je osvobozeno od strachu.

7.      Centrum kosmického vědomí

     Když žijete zcela na úrovni Šestého centra, jste připraveni překročit vědomí sebe sama a stát se dokonalým vědomím. Na této nejzazší úrovni jste se vším sjednoceni – jste láskou, klidem, energií, krásou, moudrostí, jasností, aktivitou a jednotou.

 

     Na stupnici vědomí je příjemné, že kdykoliv postoupíte o stupínek výše, život vám přináší:

1.      více energie

2.      intenzivnější kontakt s lidmi

3.      více radosti

 

     Nikdo z miliard lidí, kteří kdy na Zemi žili, však nezakoušel dostatek bezpečí, dostatek smyslových vjemů ani dostatek moci k tomu, aby byl stále šťastný a spokojený. Zážitek dostatečnosti přichází teprve tehdy, když začínáte tvořit stále více svého vědomí na úrovni Čtvrtého centra – Centra lásky.

     Nižší Centra vám nemohou poskytnout pocit dostatku, protože stále zkreslují vaše vjemy lidí a životních situací. Tato Centra vám brání bezpodmínečně milovat a způsobují, že váš vztah k lidem je vztahem k objektům a nikoliv k bytostem. Nutí vás mrhat energií, která naléhavě proudí mezi vámi a okolím.

 

Tři Centra neštěstí

 

     Žádná úroveň vědomí není správná nebo chybná, dobrá nebo zlá, nevinná nebo záludná. Měli byste svému vědomí dovolit svobodně se obeznámit s každou z nich. Jste tam, kde jste – tady a teď. Vaše cesta k Živoucí lásce bude záviset na úplném přijetí sebe i druhých právě tady a teď, a nikoliv na porážce svých návyků někdy v budoucnu.

 

První centrum vědomí – Bezpečnostní centrum

     Bezpečnostní centrum navazuje na přidružené emoce jako je strach, obavy, úzkost atd. a vyvolává stálý pocit naléhavé nutnosti, stálý strach z prohry, a racionální mysl je vždy schopna vytvořit nekonečný řetěz možností, které svádí k obavám.

     Vnější podmínky života nejsou zdrojem pocitu bezpečí ani nebezpečí. Pouze uvádí do chodu vaše vnitřní programy. Z pasti první úrovně vědomí uniknete, jestliže začnete chápat, že pocity bezpečí a nebezpečí jsou zapříčiněny emocionálními programy převzatými od již navyklých lidí dříve, než jste dosáhli mentální  a fyzické zralosti.

     Je zajímavé povšimnout si, že pocity nebezpečí a strachu jsou nyní, v dospělém věku, většinou spojeny s činnosti racionální mysli, která je zaměřena na budoucnost. Máte obavy z toho, co se stane. Když se ohlédnete na všechny „hrozby“ minulého roku, budete nejspíše schopni pochopit, že k tvorbě nejvhodnější reakce na každou situaci tady a teď není nutný strach či pocit nebezpečí.

     Bezpečnostní centrum je toliko osamělá úroveň vědomí! Pokud se vaše mysl – ego snaží získat to, co pociťujete jako „potřebu bezpečí“, jste od ostatních lidí odloučení více než na jakékoliv jiné úrovni. Vnímáte „ostatní“ jako objekty, které vám mají pomoci cítit se bezpečněji, nebo jako objekty, proti nimž je třeba bojovat, protože vaši bezpečnost ohrožují. Je to cesta, kterou podnikáte ve své vlastní mysli.

     Opravdové bezpečí totiž spočívá v lásce a volném plynutí, a ty objevíte s pomoci vyššího vědomí. V manipulaci lidmi a věcmi okolo vás jej nalézt nelze.

Druhé centrum vědomí – Centrum smyslových vjemů

     Centrum smyslových vjemů navazuje na přidružené emoce jako je zklamání, pocity marnosti, nuda atd.,   a vyvolává stálý pocit naléhavé nutnosti, stálý strach z prohry a když opakovaně zakoušíme příjemné smyslové vjemy, začneme být unaveni a nudíme sami sebe.

      Člověk, který ulpívá na úrovni Bezpečnostního centra vědomí, si říká: „Šťastný mohu být, jen když se cítím v bezpečí.“ Jestliže jednou více bezpečí zakusí, zjistí, že to není tak docela pravda. Potom má totiž pocit, že bude šťastný, až se mu podaří uspořádat osoby a věci ve svém životě tak, aby mu poskytovaly stále se měnící vzorce příjemných smyslových požitků.

     Pokud jste jako mnoho jiných lidí, je pro vás nejvíce žádoucím smyslovým požitkem sex. Váš životní styl je zřejmě uspořádán tak, aby vám takové zážitky poskytoval. Není na tom nic špatného kromě skutečnosti, že se pohybujete na úrovni vědomí, která vám nemůže poskytnout štěstí. Soustřeďujete se pouze na malou část sebe sama a na ještě menší část ostatních. I kdyby jste byli schopni dosáhnout deseti vyvrcholení denně, život by se zdál prázdným. Je to proto, že druhá úroveň vědomí může přinést pouze krátké záblesky rozkoše a dlouhá období lhostejnosti a nudy.

     Smyslové vjemy, ať už jsou jakkoliv příjemné, vás nikdy neučiní šťastnými, jestliže je na nich vaše štěstí závislé. Přestane-li však vaše vědomí setrvávat na druhé úrovni, můžete se z týchž smyslových požitků plně radovat.

     Ačkoliv je sex smyslovým požitkem, jemuž mnoho lidí přivyklo nejvíce, nejedná se o jediný návyk. Říkáme si, že můžeme nalézt štěstí v chuti jídla, tónech hudby, v prostředí domova, v zážitcích z filmů, divadelních her atd. Hledání štěstí prostřednictvím smyslových vjemů nás dokonale zaměstnává. Nic však není dostatečně uspokojivé, dokud vy sami nejste dostatečně uspokojiví. Pokud však povýšíte své návyky na úroveň přednostních cílů, můžete se naopak ze všeho těšit.

     Proto je hledání štěstí prostřednictvím smyslových vjemů v každém případě krokem vpřed ve srovnání s toutéž činností prováděnou na úrovni Bezpečnostního centra vědomí. Klid, moudrost a vyrovnanost – však stále nejsou v dohledu.

Třetí centrum vědomí – Centrum moci

     Centrum moci navazuje na přidružené emoce jako je zlost, podráždění, nepřátelství, nenávist atd.,              a vyvolává stálý pocit naléhavé nutnosti, stálý strach z prohry a naše mocenská hrozba vyvolává protiútok,    a my jsme tak stále připoutání k obraně a snaze ovládat.

     Pokus nalézt štěstí prostřednictvím Centra moci je na cestě k vyššímu vědomí rozhodně krokem kupředu. Když bude vaše činnost vycházet z něj, budete mít více energie a budete ve styku s větším počtem lidí. Na této úrovni je život sérií konkurenčních tahů a protitahů.

     O co, na třetí úrovni vědomí, usilujete? Jde o peníze, jakožto způsob uchopení moci, jde o prestiž? Zaměstnávají vás mocenské návyky vnějšími znaky, jako je automobil posledního typu, nádherný dům, módní oblečení atd?

     Všimli jste si někdy, že lidé nejúspěšnější v mocenské hře žijí prázdné životy naplněné pouze vnějšími důkazy o svém pozemském úspěchu, aniž by dosáhli opravdového vnitřního vítězství v podobě klidu, vyrovnanosti a jednoty s ostatními? Často se stává, že čím je člověk úspěšnější navenek, tím méně se mu daří v jeho nitru. Stavy úzkosti, nebezpečí vředů a srdečních chorob obvykle rostou spolu s vnějším „úspěchem“.

     Vzdát se musíte svých návykových požadavků a nikoliv toho, co děláte. Ani sex, ani peníze nejsou příčinami neštěstí – těmi jsou vaše návyky na ně. Emocionální pochody vaši mysli vás udržují v neustálém  pocitu zklamání, marnosti a utrpení v případě, že vnější události neodpovídají přesně vnitřním programům.

      Pokud se toho všeho vzdáte, získáte to zpět – to je zvláštní odměna vyššího vědomí. Vzdáváte se svých vnitřních návykových požadavků. Dostáváte za ně více všeho, co potřebujete, abyste byli šťastní.

     Některé z nejdramatičtějších projevů vašeho ega a racionální mysli budou uvedeny do chodu právě na úrovni Centra moci. Existují metody růstu k vědomí, jež přistupují k egu a racionální mysli jako k nepřátelům, které je nutno zničit. Na Cestě Živoucí lásky je považujeme za přátele, kteří jsou zde opravdu proto, aby nám pomohli a proto je zapojíme do naší snahy vykořenit návyky a povýšit je na úroveň přednostních cílů. V každém případě své ego potřebujete, aby vám poskytlo zkušenosti, s jejichž pomocí si uvědomíte své návykové požadavky. Cílem není ego odstranit, ale nechat je zahálet.

 

Dvě Centra radosti

Čtvrté centrum vědomí – Centrum lásky

     Láska přichází s bezpodmínečným přijetím všeho a všech okolo nás. Takové přijetí však probíhá pouze v rovině emocí. Stále ještě máme právo na své přednostní cíle. Chápete, že všichni (včetně vás) si vytváří svůj vlastní svět a prožívají v něm své návyky. Když si vědomě povšimnete prázdnoty a utrpení, které tyto návyky způsobují, osvojíte si vhled, jenž vám umožní se od nich osvobodit.

     Jestliže přijímáte vše, co lidé dělají jako součást své cesty k probuzení, dosáhli jste Centra lásky.

     Když budete na úrovni Centra lásky stále častěji, objevíte, že se zlepšuje váš krevní oběh – ruce a nohy budou zřejmě teplejší. Cévy již nebudou napjaté a zúžené, což je důvod, proč jste dříve pociťovali nepřiměřený a hluboký chlad. Průchodnější oběhový systém má vliv také na mozek a jiné orgány, které proto lépe pracují. Nachlazení a nemoci začnou být řídkým jevem.

     Váš růst se urychlí, pokud se naučíte vkládat energii do naplňování potřeb „druhých“, jako by to byly vaše vlastní. Čtvrté centrum vědomí je typická nezištná služba bez myšlenky na odměnu. Začínáte pociťovat, že život ve světě lásky je vždy dostatečný.

     Budete-li žít na úrovni Centra lásky a budete-li relativně osvobozeni od svých návyků, zjistíte, že jste schopni bezpodmínečně milovat každého. Když zakoušíte klid, harmonii a lásku, které ve svém životě sami tvoříte, začínáte si uvědomovat, že všechny problémy světa by byly vyřešeny, kdyby se k sobě všichni lidé chovali způsobem, pro nějž je typická láska a služba.

Páté centrum vědomi – Centrum hojnosti

     Čím více žijete na úrovni Centra lásky, tím více se otevíráte lidem a životním situacím. Místo abyste se jim jako dříve vyhýbali, zjišťujete nyní, že se nemáte čeho bát. Naleznete přátelství, která byla dříve nemyslitelná.

     Protože jste otevření, nacházíte snadné řešení ve většině životních situací, které byly dříve pro vás problémem. Jelikož vaše ego pracuje stále méně jako otrok vašich návyků, zakoušíte nyní celou šíři vašeho tady a teď. Vaše vnímavost se nesmírně zvyšuje. Jste předvídavější. Protože jste vytvořili krásný klidný svět, a nyní v něm žijete, pomáháte lidem ve vašem okolí nalézt krásné a klidné místo v sobě.

     „Zázrak“ vědomí hojnosti se objevuje díky třem důležitým okolnostem, které vám automaticky přijdou na pomoc, když podstatně snížíte počet ochraňovaných návyků:

     1. Protože návyky plýtvají vaší energií, budete mít nyní velkou zásobu energie, kterou můžete využít, jak se vám zachce.

     2. Protože vás návyky oslepují, budete nyní disponovat jasným vhledem – umožňujícím vám poznat, jak byste se měli v různých situacích života zachovat.

     3. Protože vás návyky oddělují od ostatních lidí, budete nyní žít v silovém poli lásky, ve kterém vás lidé milují a pomáhají vám.

     Když získáte vhled do Centra hojnosti, začnete mít pocit, že žijete v přátelském světě, který vám, pokud budete na úrovni vyšších Center vědomí, vždy poskytne vše, co potřebujete. Stejně tak budete cítit, že žijete v dokonalém světě. Na úrovni tohoto Centra vnímáte lidi a situace okolo vás jako součást přívětivého světa, který vám stále nabízí vše, co pro pocit štěstí potřebujete.

 

Centra naplnění

 

     Na úrovni každého z pěti Center neustále hodnotíte. Více či méně srovnáváte své myšlenky a činy s některým Centrem, abyste se mohli rozhodnout, zda jeho úrovni odpovídají. Každé Centrum předpokládá nějakou činnost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

      Ačkoliv je váš růst k vyššímu vědomí spojen s bezpodmínečným přijímáním sebe sama i jiných, zjistíte, že vnímáte každou z prvních pěti úrovní jako míru, se kterou se srovnáváte. Není to snad návyk? Každé z těchto pěti Center může být považováno za řetěz poutající vás ke strachu, zášti, hněvu, úzkosti, obavám atd.

 

Šesté centrum vědomí – Centrum vědomého vnímání

     Z těchto pout se můžete osvobodit, pokud umožníte svému vědomí spočinout v Centru vědomého vnímání. Jedná se o poklidné místo vnímané z hlubiny uvnitř, odkud hru ostatních pěti Center pouze pozorujete. Na úrovni tohoto Centra žádným způsobem neposuzujete ani nehodnotíte.

     Z netečného Centra vědomého vnímání pouze sledujete vlastní jednání na úrovni ostatních pěti Center. Nekritizujete se – ani se nepoklepáváte po rameni. S radostí sledujete představení a nezaujatě se pozorujete. Dovolíte, aby se vaše hra stala čímkoliv – a vším.

     Centrum vědomého vnímání používáte jako metacentrum, na jehož úrovni se osvobozujete od zátěže předchozích pěti Center vědomí. Každé z nich vás nějakým způsobem svazuje, protože vytváří vlastní verzi toho, co se odehrává. Když však budete každý okamžik svého života vnímat z onoho hlubokého, klidného místa uvnitř sebe sama, řetězy prasknou. Zde vše pozorujete – a přijímáte. 

     Centrum vědomého vnímání vytváří prostor mezi vámi a okolním světem. Výstupy a pády vás na jeho úrovni přestávají zraňovat. Konečně jste svobodní – nic vás nemůže rozrušit nebo srazit na kolena, ačkoliv vaše tělo a mysl účinkují v různých hrách. Stále se budete něčemu učit, budete se stýkat s lidmi a budete se svým vědomým životem podílet na tvorbě krásnějšího světa,

     Když budete zřetelně rozeznávat různé činnosti, hry a osobní omezení jako drama, které se vaše ego právě nyní snaží chránit a rozvíjet, pochopíte, kým si myslíte, že jste. Skutečnost je ale jiná. Jedná se pouze o hru, jíž musíte projít, abyste nalezli vědomou bytost, kterou jste ve skutečnosti. Všechno, co ego tak usilovně hájí, je jenom řada pastí, v nichž jste chyceni.

     Svět je zde proto, abychom se z něj radovali. To je však beze zbytku možné jenom tehdy, když se přestaneme ztotožňovat s rolemi, které ve hře života hrajeme. Vědomá bytost neodmítá osobní ani společenské hry – pouze je hraje jako hry. Postupně se tedy učíme, že nejsme těmi osobnostmi, které naše ego tak tvrdě brání.

     S růstem k vyššímu vědomí si stále více uvědomujeme, že nejsme těly, ve kterých žijeme. Uvědomujeme si, že tělo je pouze nástrojem naši mysli. Pak si pravděpodobně řeknete:„Aha“! Mou podstatou je racionální mysl.

     Není snad ona podstatou lidství? Mysl je schopna používat jazyk, analyzovat, kalkulovat, tvořit představy     a myšlenky, třídit vjemy, ukládat je do paměti a znovu je vyvolávat, užívat symboly, porovnávat přesvědčení, předpoklady atd.

     A zase, racionální mysl není vaši podstatou. Intelekt, neboli racionální mysl, je ta část mysli, která vám může pomoci na cestě k vyššímu vědomí. Může vás ale otrockou spolupráci s egem uvrhnout bez pomoci do tří nižších Center vědomí. Necháme jej tedy také být.

     Na cestě živoucí lásky definujeme svou podstatu jako Vědomé vnímání a následné poznání, že jsme především nesmrtelný duch v nesmrtelné duši. Jinými slovy, jste někým, kdo si uvědomuje svou vlastní podstatu, a to se stává součástí vašeho vyššího vědomí. Uvědomujete si, že když se vcítíte do Oceánu láskyplné energie okolo vás, můžete získat mnohem více bezpečí, radostných smyslových vjemů, smysluplné aktivity a lásky, než potřebujete k životu, který je stále krásný.

Sedmé centrum vědomí – Centrum kosmického vědomí

     Stanete se svědky toho, že se váš růst k vyššímu vědomí přirozeně rozpadá do tří etap:

     1. Když se vaše vědomí začne stále častěji pohybovat na úrovní Centra lásky a Centra hojnosti, rozvinete vícestředné vnímání, které vám umožňuje vidět všechny vaše myšlenky a činnosti z každého z prvních pěti Center.

2. Udržujete toto vícestředné vnímání a učíte se sledovat sami sebe z úrovně nezaujatého Centra vědomé-

ho vnímání (šesté Centrum). Zde již neexistuje pocit nižšího nebo vyššího vědomí – z hlediska Centra vědomého vnímání je to totéž.

     3. Překročíte Centrum vědomého vnímání k neosobnímu, sjednocujícímu prostoru Centra kosmické lásky.

 

     Pro Šesté Centrum vědomí je typické vnímání sama sebe. Existuje vaše vědomé vnímání vaši podstaty –  a každodenní drama vašeho těla, smyslů a racionální mysli. I když se jedná o poklidné, krásné Centrum vědomí, dualita stále trvá.

     Na úrovni Sedmého centra je člověk vymrštěn ze sebe-vědomí do čistého vědomí. Jinými slovy, člověk již není svědkem sama sebe. Tělo, smysly a Vědomé vnímání nejsou odděleny. Na úrovni tohoto Centra vědomí nezakoušíte bezpečí, smyslové vjemy, moc, lásku ani hojnost – vy jste bezpečím, smyslovými vjemy, mocí, láskou a plností života. Nejvyššího stupně vědomí se dosahuje změnou té části programu, která se nazývá „já“. Myšlenková aktivita je zklidněna. Tok vnímání se posunuje od subjekto-objektové manipulace přes láskyplné přijímání k jednotě se vším v okolí.

     Nyní, na konci cesty k vyššímu vědomí, se člověk stává bytostí podobnou bohu. Podařilo se mu skutečně naplnit své přirozené právo. Jakožto vědomá bytost je plně milující, vnímavý, moudrý i výkonný. Služba „druhým“ je pro něj jedinou životní činností. „Druzí“ ve skutečnosti neexistují. Vše je vnímáno z hlediska „společného“.

     Dosažení Sedmého centra je nesmírně obtížné. Úspěch vyžaduje obvykle osamělý život a dlouhé období náročného cvičení. K dosažení tohoto Centra je nutno odstranit i přednostní cíle.

 

Pět pracovních metod

 

     Cesta živoucí lásky k vyššímu vědomí vám nabízí Pět metod, použitelných při práci na sobě samých.

 

Metoda č. 1

    Naučte se zpaměti Dvanácti cestám a používejte je jako průvodce v každodenních situacích svého života.

     Naučíte-li se Dvanáct cest používat, zjistíte, že vám poskytují úplné řešení každého emocionálního problému ve vašem životě.

 

Metoda č. 2

     Stále si uvědomujete, které Centrum vědomí právě zakoušíte.

     Objevíte, že práce na svém vlastním vědomí je tou nejuspokojivější činností, jakou můžete v životě podstoupit. Každé Centrum otevírá dveře k bohatšímu životu.

 

Metoda č. 3

     Spojte si každé utrpení s určitým návykem, abyste získali intelektuální a emocionální vhled a pochopili tak, že příčinou vašeho utrpení je návykový požadavek.

     Je důležité si povšimnout, že každý návyk se spojuje s egem a racionální myslí, která, místo aby mu nevěnovala pozornost, začíná chrlit „racionální řešení“, a to vnáší do vašeho života další okruh.

     Chcete-li se osvobodit

1.      Prozkoumejte své utrpení

2.      Označte přesně svůj návykový požadavek

3.      Změňte program návykového požadavku

4.      Zakoušejte svobodu

Metoda č. 4

          Používejte formule „VŠECHNY CESTY NAŠÍ ŽIVOUCÍ LÁSKY“ jako nástroje k soustřeďování pozornosti.

     Váš růst k vyššímu vědomí se může urychlit, pokud budete mít tuto formuli neustále na paměti jako symbol stojící v popředí, proti němuž se všechny smyslové vjemy, pocity a myšlenky ocitají v pozadí. To vám umožní ovládnout svoji rozjitřenou mysl, kdykoliv si to budete přát.

 

Metoda č. 5

     Soustřeďování vědomí.

     Soustřeďování vědomí nám pomáhá změnit program silných návyků nutících nás plýtvat zbytečným množstvím energie nutné k jejich ochraně a prožívání v každodenní hře.

     Příčinou utrpení bude vždy emocionální program ve vaší mysli. Tento návykový program musí být vždy přítomen jako zprostředkující proměna mezi řetězcem událostí vnějšího světa a vaším neklidem a neštěstím. Pokud odstraníte střední článek, čili vaše návykové programy, neexistuje způsob, kterým by vás vnější událost mohla donutit k vytváření pocitu neštěstí.

     Nejdříve se ohlédněte na všechna minulá utrpení, která jste si v podobných situacích způsobili. Ego a racionální mysl přikládaly vinu za neštěstí někomu jinému. To vám zabránilo pochopit, že příčinou problémů v životě jsou vaše vlastní návyky. Přijměte plnou odpovědnost za svou minulost, že jste si je způsobili sami. Nyní pohleďte směrem k budoucnosti. Kolik let života vám nejspíše zbývá?

     Nyní zvolte příkaz pro změnu programu, který chcete vložit do svého procesoru. Vyberte si takový slovní obrat, který je krátký, hutný a který vyvolává při rychlém a náruživém vyslovení příjemný pocit. (Např. „Cítím se dobře“.)

     Neustálým energetickým opakováním, s hlubokým odhodláním osvobodit se, soustřeďujte příkazy určené ke změně programu do svého mozku. Pokud je mozek připraven opustit starý program, bude se emocionální napětí zakoušené při opakování frází stále snižovat. Postupně získáte pocit svobody a lehkosti.

 

Techniky soustřeďování vědomí

     Nejdříve si zopakujme čtyři základní kroky soustřeďování vědomí:

1.      Prozkoumejte své utrpení

2.      Označte přesně svůj návykový požadavek

3.      Změňte program návykového požadavku

4.      Zakoušejte svobodu

 

     Tyto základní kroky máme stále na paměti. Dále uvádíme (heslovitě) způsoby, jak zvýšit účinnost této Páté metody:

- Vítejte osoby a situace, které vám mohou pomoci jasně a zřetelně si uvědomit své návyky.

- Důrazně připisujte všechnu vinu za svůj neklid návykovému programovému vybavení.

- Nalezněte slovní obraty a myšlenky, které na vás ve chvílích rozrušení nejsilněji působí.

- Jako jednu z forem průzkumu utrpení (krok 1.) si můžete vědomě vybavovat staré programové vybavení.

- Zvyšte napětí svých emociálních reakcí.

- Dosáhněte jistoty, že jste zcela svými pány.

 

     Zpočátku, když spatříte z vyvýšeného místa, které vám poskytuje Dvanáct cest, Sedm center a Pět metod, práci své mysli, budete zřejmě okouzleni. Potom začnete tyto nástroje nejspíše vědomě, minutu po minutě používat. Hlavním účelem těchto nástrojů je pomoci vám přestat dělat to, co vás odcizuje jiným lidem a okolnímu světu – ukázat vám, jak se vzájemně přijímat a milovat a volně plynout světem, kde jsme pouze „my“ – právě tady a právě teď.

 

Okamžité posílení vědomí

     Okamžité posílení vědomí vám může pomoci vyhnout se mnoha svým návykům. Protože slova vědomí a láska jsou synonyma, můžete ji považovat také za okamžité posílení lásky. Nyní uvádíme (heslovitě) pokyny, jak můžete dosáhnout okamžitého podstatného rozšíření svého vědomí:

- Zakoušejte vše, co kdokoliv dělá nebo říká, jako byste to udělali nebo řekli vy sami, a rozšiřte tak hranice své lásky, vědomí a láskyplné účasti.

- Smyslem okamžitého posílení vědomí je připomínat vám, abyste ke vnímání a vysvětlování toho, co jiní lidé dělají nebo říkají, používali tytéž programy, jako když se snažíte porozumět svým vlastním slovům a činům.

- Když používáte okamžité posílení vědomí, necháváte vědomě situaci zpracovat programem, který jindy zapojujete při tříbení vjemů svých vlastních pocitů a činů.

- Prostřednictvím okamžitého posílení vědomí si snáze uvědomíme, že na světě neexistují žádní „ostatní“. Máme všichni stejné pocity, stejné problémy s nadvládou bezpečnostních, smyslových a mocenských návyků, stejnou potřebu lásky a jednoty.

 

      Štěstí přichází, když vaše mysl přestává být ovládána návyky a požadavky – a vy vidíte svět jako přehlídku přednostních cílů.

 

Racionální mysl

     Pro většinu lidí je život bitvou mezi vnějším světem a jejich egem ovládaným smyslovými vjemy  a potřebou moci a bezpečí. Aby mohla vnímat krásu života, musí se naše mysl vrátit do stavu vznešeného klidu, ze kterého se téměř nepřetržitě raduje většina dětí.

     Zatímco je vaše ego zaměstnáno chybnou snahou poskytnout vám ochranu a bezděčně spouští mechanismy strachu o bezpečí, smyslových tužeb a mocenského hněvu, racionální mysl je ve varu a snaží se sehrát svou úlohu v podpoře ega.

     Vaše ego pracuje podle hrubých programů, které předpokládají existenci určitého přesného způsobu, jak by měl svět vypadat a jak by se lidé kolem vás měli chovat. Když život přináší něco, co do vašich návykových představ nezapadá, ego vyprovokuje racionální mysl k tvorbě naléhavého a pohlcujícího řetězce myšlenek.

     Pokud nemáte představu o činnosti trojice – návykové programové vybavení, ego a racionální mysl, spontánně se rozzlobíte, jestliže vás někdo kritizuje. Jakmile však přestane Centrum moci pracovat na tvorbě reakcí, získáte možnost rozhodnout se, co v takové situaci udělat nebo říci. Můžete přijmout, co se nabízí, použít, co se použít dá, a zbytek nechat být.

     Jak přibývají vaše zkušenosti s užíváním Cest, začínáte jasně vidět hru, kterou s vámi vaše racionální mysl hraje. Pochopíte, jak je ego a návykové programy zapojují do činnosti, aby vytvářela dlouhé řetězce kritických a odcizujících myšlenek. Necháváte je volně plynout, sledujete je a zakoušíte klid, protože vás již nezasahují.

     Když ale budete schopni sledovat, jak si vaše mysl pracuje podle svého, a negativní emoce se nedostavují, můžete se rozhodnout, která reakce vyvolá pocit jednoty a lásky. Povýšíte-li své návyky na úroveň přednostních cílů, vaše myšlenky přestanou být příčinou bezděčného vzplanutí emocí. Poprvé v životě uniknete ze hry své racionální mysli.

     Je důležité poznamenat, že se nejedná o potlačování. Když něco potlačujete, nevyjadřujete, co cítíte, protože se bojíte následků. My pouze navrhujeme, abyste využili energie uvolněné emocí a změnili programy svých návyků na programy přednostních cílů. V takovém případě energii nepotlačujete, ale tvořivě ji používáte k tomu, aby racionální řetězce myšlenek přestaly vyvolávat pocity hněvu a odporu. Dosahujete vyššího vědomí a negativní emoce, které by bylo třeba potlačovat nebo dokonce vyjadřovat, mizí. Stáváte se doslova labužníky. Ovládnete-li své emoce, své ego a svou racionální mysl – je to jedna z nejúžasnějších věcí, jakých může člověk dosáhnout.

     Zneklidňovat se tím, co nemáte, znamená promrhat to, co máte.

 

Programy štěstí a neštěstí

 

     Definice

1.       Neštěstí je psychický stav, který je důsledkem více méně stálého zklamání, frustrace a emocionálního napětí zakoušeného, přináší-li nám život opakovaně něco, co nechceme přijmout.

2.       Štěstí je psychický stav, který je důsledkem více méně stálých příjemných pocitů. Ty zakoušíme, přináší-li nám život něco, o čem si namlouváme, že přijmout chceme.

3.       Blaženost je stav stálého štěstí.

 

     Mechanismus neštěstí

     Diagram 1 nám ukazuje mechanismus neštěstí, který je spojen s prvními třemi Centry vědomí. Objasňuje problém hledání štěstí v situaci, kdy je náš mozek naprogramován tužbami a obavami, které jsou podporovány emocionálními obvody. Devadesát devět procent obyvatel světa pracuje s tímto typem programového vybavení, jehož výsledkem je různá míra neštěstí. Předpokládejme, že nemáte rádi kritiku. Váš mozek je naprogramován tak, aby vám přinášel pocity odporu a zlosti, kdykoliv vám někdo něco vytýká. Můžeme to nazvat „návykové programy nelibosti“. Říkáte si v nich: “Nemám v oblibě kritiku.“ Bez ohledu na to, co máme nebo nemáme v oblibě, je proměnlivá životní realita taková, že někdy kritizování jsme /podmínka P – podnět přítomen) a někdy nejsme (podmínka N – podnět nepřítomen).

     Přichází-li život s podmínkou P, kdy jsme kritizování, účinkem na naši mysl je krátkodobé zklamání, frustrace nebo utrpení. Jestliže se vyskytne podmínka N a my kritizování nejsme, nezakoušíme ani zklamání ani radost. Právě nyní vás nikdo nekritizuje, fyzicky nenapadá – a tato skutečnost se nijak neodráží ve vašich pocitech zklamání či radosti, protože vaše mysl se těmito záležitostmi nezabývá. Pokud se však vaše mysl touto situací zabývat bude, návykový program nelibosti, podmínka N, způsobí příjemný pocit.

     Obdobně to funguje v mechanismu štěstí.

     Mechanismus štěstí

     Povýšíme-li své návyky na úroveň přednostních cílů, jsme schopni přijímat jakékoliv proměnné skutečnosti života, aniž bychom vytvářeli pocity zklamání, frustrace a utrpení. Představte si například, že je pro vás sex, spíše než emocemi podporovaným návykem, přednostním cílem. Pokud se neuskuteční, neštěstí se nedostaví. Prožijeme-li jej však, budeme zakoušet příjemné pocity.

     Přednostní programy nám nezpůsobí ani radost, ani utrpení. Protože jsme se osvobodili od negativních pocitů uváděných do chodu návykovými programy, budeme se moci radovat ze všeho.

     Diagram 2 ukazuje, že přednostní programy nám nedovolují zakoušet frustraci nebo utrpení v žádné životní situaci. Záporné (podmínka P) a kladné (podmínka N) nevytvářejí pocity utrpení ani radosti. Těšíme-li se z přednostních programů, plynou všechny události kolem nás jako součást našeho tady a teď – jako ptáci letící oblohou. Kladné přednostní programy s podmínkou P přinášejí radost.

     Jestliže budete používat přednostní programy ve většině oblastí svého života, vytvoří pro vás toto programové vybavení klidný svět plný lásky. Dny, kdy bylo vaše Vědomé vnímání ovládáno emocemi podporovanými tužbami a obavami, minuly. Žijete v radostném oceánu lásky a péče. Postupně jste své vnímání lidí a věcí okolo vás přesunuli ze subjekto-objektových základů do oblasti lásky a přijímání. Nepřetržitým životem s programovým vybavením, které přináší štěstí, uspokojení a radost, se vám otevírá příležitost udělat na své cestě k vyššímu vědomí ještě jeden krok.

    

Programy blaženosti

 

     Základní stav Cesty živoucí lásky k vyššímu vědomí je vytvářen „programy blaženosti“. Jejich hlavním rysem je skutečnost, že pocity stálého štěstí, neboli blaženost, se nevztahují k žádným vnějším událostem. Jinými slovy, podmínka P (kdy se to, co si požadujeme nebo čemu dáváme přednost, uskuteční) ani podmínka N (kdy se požadovaná nebo upřednostňovaná věc neuskuteční) není podstatná  pro nepřetržité štěstí neboli blaženost.

     Náhlé poznání přirozeně laskavé povahy života vás naplňuje úctou a vděkem. Šestá úroveň vědomí vás zbavuje závislosti vašeho štěstí na proměnlivých životních skutečnostech. Žije-li vaše vědomí po nějakou dobu ve stavu stálého štěstí, ego a racionální mysl se začínají uklidňovat. Vstupujete do hlubokého souladu s energiemi lidí a věcí ve vašem okolí. Zmizí-li osobní hranice, znamená vnější a vnitřní totéž.

     Některé tradiční metody růstu vědomí přinášejí skutečné výsledky teprve po létech nebo desetiletích. Metody živoucí lásky nabízejí možnost rychlé změny programů, takže radost spojenou se Čtvrtým a Pátým centrem můžete zakoušet již v průběhu měsíců. Vše záleží na tom, kolik energie jste připraveni vložit do odstraňování frustrací a utrpení ze svého života. Jak silně chcete změnit programy svého mozku (neuronové sítě, která vytváří návyková spojení)? Kdy si konečně uvědomíte, že jediné, čeho se vám nedostává, je zkušeností podložený poznatek, že nepotřebujeme nic, co byste již neměli?

     Vaše cíle by měly zůstat reálné a vy byste se měli radovat z každého dalšího kroku. Jakmile dosáhne větší část vašeho vědomí Centra lásky, budete zakoušet „dostatečnou“ krásu a štěstí. I kdybyste již dále nepokročili, dosáhnete moudrosti a účinnosti převyšující tytéž vlastnosti většiny lidí na světě. Hra mysli a vědomí je tou nejlepší a nejopravdovější životní hrou – váš pohled by však neměl ulpívat na výsledkové tabuli. Pouze se radujte z věčně krásného přítomného okamžiku, který vám váš život nepřetržitě nabízí. Na konci své cesty k probuzení naleznete pouze sebe!

     Cesta živoucí lásky k vyššímu vědomí vás neučí potlačovat návykové programy, které vás odcizují ostatním lidem (protože to je příčinou psychosomatických chorob), ani tento pocit duality a odcizení vyjadřovat (což je tradiční psychologická a psychiatrická metoda). Chcete-li dosáhnout vyššího vědomí, musíte odstranit příčinu pocitů duality, samoty a odcizení – ty vám brání milovat sebe a také všechny a všechno ve svém okolí. Dvanáct cest, Sedm center vědomí a Pět metod vám umožní odstranit příčinu vašeho neštěstí.

     Změníte-li programy svých návyků, zjistíte, že jste schopni milovat každého bezpodmínečně – včetně sebe. Nyní vidíte, že jste schopni milovat hluboce a krásně, způsobem, jaký jste dosud nikdy nepoznali. Tento nový rozměr lásky je zázrakem ve vašem životě. Jeho prostřednictvím jste nyní přístupni novým zkušenostem. Vidíte, že máte vše, co pro své štěstí potřebujete. Co je nejlepší pro vás, je nejlepší pro všechny ostatní – to je obdivuhodná vlastnost vyššího vědomí.

     Když se učíme poddat se zcela přítomným okolnostem, nacházíme konečně více bezpečí, více příjemných prožitků, lepší schopnosti a více lásky, než jsme pro své štěstí mohli kdy potřebovat. Potom se před námi rozevře zázrak hojnosti života – a my žijeme ve stále srdečném, přátelském a láskyplném vesmíru, který jsme si vytvořili prostřednictvím vyššího vědomí. A tak putujeme ruku v ruce řekou našeho života k nesmírnému Oceánu jednoty, který je naším počátkem i cílem.

 

 

 

     Sepsal Jan Heczko

     září  2012