Stručná historie příchodů a vlivu mimozemšťanů na planetu Zemi

 

     K napsání tohoto textu mě vedlo několik základních důvodů:

1. Informace o zkáze Faethónu a záchraně tamních obyvatel za pomoci záchranné mise, kterou vedl velitel vesmírného plavidla Jahve z planety Empharis Elohima.

2. Výsledky badatelské činnosti několika autorů knih na podkladě Bible, ze které lze jednoznačně dovodit, že bytosti nazvané v Bibli jako Nefilim nebo Elohim byly skutečné hmotné bytosti, které pomáhaly lidem, především z Faethónu, aby se dokázali implementovat na, pro ně nové, planetě Zemi.

3. Sdělení Boha (Otce) v knihách „Hovory s Bohem“, že Bůh nezasahuje do našich záležitostí, dal nám svobodnou vůli a je pouze pozorovatel toho, co děláme jako lidé. Skrze nás, lidi, zakouší to, čím jsme a jak myslíme, mluvíme a činíme.

4. Informace v channelinzích od Kryona o vlivu Plejáďanů na lidstvo a jeho DNA.

5. Výklady - sdělení Edgara Cayce, „spícího proroka“ především o Atlantidě.

6. Dále jsou to knihy uvedené v seznamu knih tohoto textu.

 

      Mnoho badatelů se zabývá minulostí naší Země. Skeptici chtějí mít všechno potvrzeno lidskými smysly. Proto jakékoliv fragmenty a fosilie, které nezapadají do jejich vidění světa, odmítají. Spousta badatelů skládá z mozaiky různých i drobných nálezů čehokoliv, co souvisí s naší minulosti, postupně události, které byly důležité pro vývoj života na planetě Zemi.

     V tomto textu vycházím jednak z událostí popsaných některými badateli spíše proto, abych měl kontext toho, co si chci ověřit i jiným způsobem. Jiný způsob je založen na tom, že všechny události, až do nejmenších detailů, které se týkají planety Země a lidstva, jsou zapsány v Akáši, a jsou součástí planetárního a vesmírného vědomí. Nic není ztraceno.

     Některé z těchto informací jsou uvedeny v knihách s duchovním obsahem. Především to jsou knihy N.D.Walsche, nejvíce známé jako „Hovory s Bohem“. Mnoho informací z historie vesmíru, planety Země a lidstva bylo sděleno paní Heleně Šeblové, a jsou obsaženy v jejím sedmidílném souboru knih. Mnoho údajů o historii planety Země ve svých tzv. výkladech sdělil na otázky žadatelů Edgar Cayce. Tento muž byl znám jako tzv. „spící prorok“. Tyto informace vzbuzovaly různé pochybnosti svým detailním obsahem, ale jsou naprosto věrohodné, protože pocházejí od bytostí ze Světla. A v současnosti jsou velkým zdrojem informací channelingy od multidimenzionální bytosti, která má jméno Kryon a pochází z Božství. Lepší a přesnější informace už lidstvo nezíská, protože naše minulost je skrytá pod nánosy hlíny, písku, kamení a mořských sedimentů, ale to je nákladné hledání.

     Moje možnosti jsou větší ještě o to, že mohu klást otázky na všechno, co může být lidstvu sděleno, a že dostávám skrze Boha Otce kódy pravdy a nepravdy na mé správně formulované otázky. A tyto informace jsou uvedeny i v tomto textu jako „moje poznání“. Mé části textu jsou psány kurzívou.

 

   Obsah

- Úvod

- Historie naší galaxie a planety Země

- Stručná historie mimozemšťanů na planetě Zemi

- Základní údaje k přímým návštěvám a působení mimozemšťanů na Zemi do roku 0 n.l.

- Vznik a výskyt lidí různých ras a etnik

- Země Mu

- Atlantida

- Ostrov Théra

- Nefilim – Nefilové = Siriané

- Ostrov Gondwana

- Jantarané

- Plejáďané a Lemurie

- Potopy světa

- Atlantida - lidé z Lemurie, Jantaru a Faethónu

- Egypt

- Další poznání

- Literatura

 

      Hned na úvod sděluji, že celý následující text mám potvrzený kódy pravdy skrze Boha Otce.

 

Celý text je určen především těm čtenářům, kteří na základě svého poznání akceptují tu skutečnost, že historie lidstva je spjata s mimozemšťany – archeoastronauty zcela zásadním způsobem, protože o tom svědčí řada artefaktů z různých míst a kultur na planetě Zemi. Skeptiky nepřesvědčí téměř nic. 

 

      Úvod

     Současná věda dovozuje, že prvý výskyt člověka Homo sapiens pochází z doby před 160000 lety. První mitochondriální Eva žila před 150000 lety. Před 120000 lety se začal šířit Homo sapiens po Africe, před 100000 lety dorazil na území dnešního Izraele, před 60000 lety se usadil na území dnešní Číny, před 55000 lety dorazil do Austrálie. Před 40000 lety se v Evropě objevil Homo sapiens - kromaňonec, což způsobilo velký skok ve vývoji člověka kupředu. Před 13500 lety přichází Homo sapiens na americký kontinent. Tato tvrzení opírá věda o nalezené fosilie a kosterní pozůstatky a své předpoklady. Tyto údaje ale nejsou zcela přesné.

 

    Moje poznání:  Co věda dosud nepochopila, je to, že Darwinova evoluční teorie platí pouze pro svět zvířat, a to ještě v omezené míře a jinak, než se věda domnívá, a neplatí pro vznik člověka. Člověk se nevyvinul z opice. Vznik člověka byla vysoce sofistikovaná činnost mimozemšťanů, s podporou bytostí – Tvořitelů ze Světla. V počáteční fázi se jednalo o činnost Sirianů, kteří připravili ze své černé rasy černou rasu Homo sapiens v Africe a v druhé, důležitější fázi se jednalo o činnost Plejáďanů, kteří z Homo sapiens, a ostatních lidských bytostí mimozemšťanů žijících na Zemi, vytvořili člověka podobného Plejaďanům, tj. člověka jako trojjedinou bytost, nejen s hmotným tělem, ale i s duší – duchem a mysli. Tento nový člověk začal podléhat zákonům karmy a stal se součástí reinkarnačního cyklu. Tímto člověkem se stal také Homo sapiens - kromaňonec.

     V dostupné literatuře jsem nenašel žádné vysvětlení toho, jak z černé rasy mohlo vzniknout pět základních ras, s výjimkou prohlášení, že se jednalo o evoluci na základě různých přírodních a materiálních podmínek lidí na planetě Zemi nebo k chybám při přenosu DNA z rodičů na potomky.

     Jenomže skutečnost, dosud nepoznaná, je jiná a znovu opakuji, že všechny bytosti všech různých ras a desítek etnik přišly na Zemi nejdříve z různých planet.

 

     Podle předpovědí proroků a Mistrů mělo dojít na konci druhého milénia k apokalypse. To bylo předpovídáno na základě toho, jak se lidstvo chovalo k sobě i k planetě po tisíce let naší známé historie. Díky změnám ve vědomí lidstva a planety Země, které se projevilo silně až v roce 1987, nedošlo k naplnění této apokalypsy. To totiž úzce souvisí také s rokem 2012, a se vzestupem a posunem planety Země a celého lidstva do vyšších vibrací a jemnějších energií. Protože v minulosti lidstva už nastalo 7-8 podobných situací, které měly vést k potřebnému Vzestupu, ale vždy došlo jen ke katastrofě, která představovala zkázu pro velkou část lidstva a planety Země. Tím se také ztratily téměř veškeré pozůstatky těchto vyspělých civilizací a jednotlivé nálezy jsou, ve svém významu, vědci – skeptiky, popírány. 

     První situace, kterou lidstvo nezvládlo, nastala před 240000 tisíci lety na zemi – ostrově Mu. Další tři události se týkají Atlantidy. Detaily budou uvedeny dále. Vždy však šlo o to, že technický pokrok předběhl duchovní vývoj lidstva, došlo ke zneužití techniky, zbraní a energie a k velkému poškození až zániku tehdejších civilizací.

 

     Historie naší galaxie je úzce spojená s historií naší planety Země.

     Pro objasnění této spojitosti zde přímo uvádím výňatek z channelingu Kryona, s názvem „Demystifikace New Age -1“ z 18.1.2014.

     Kdysi dávno byla stvořena galaxie, která byla naplněná Boží láskou. Tvořivý zdroj, který ji stvořil, měl laskavý, miliardy let starý systém a vice než dostatek času na rozvoj miliónů planet všeho druhu. Fyzika této galaxie byla předurčena pro naplnění, rovnováhu a život. Nebyla to žádná náhodná fyzika, jak bychom předpokládali, ale taková, která má laskavý záměr. Jak planety chladly a rozvíjel se na nich život, jednou za čas jedna z planet dostane možnost být oseta duchovností. Lidé na těchto planetách budou pomalu měnit svůj řetězec DNA a začne zkouška trvající tisíce let. Bude se zkoušet, zda v průběhu života dokážou objevit vnitřního Boha – laskavý tvořivý systém. Pokud ano, dostanou svolení postoupit do statusu vzestupu, kde to fyzické splývá s multidimenzionální realitou.

     Trvá to mnoho tisíc let, stát se vzestoupenou planetou. V tomto procesu se každá civilizace dostává velice blízko ke tvořivému zdroji všeho. V tomto procesu je nakonec každá (duchovně vyspělá) civilizace požádána, aby si vybrala v galaxii jednu planetu, daleko od té své, a vysela na ni svou posvátnou DNA. To je ten systém. Lidé na zvolené planetě jsou teď se svobodnou vůlí intuitivně oséváni schopností nést duši a uvědomovat si světlo a tmu – začínají teď skládat svou skládanku tohoto objevu, nebo ne.

     Co je důležité, abyste věděli, je toto: V galaxii máte příbuzné! Za prvé, vzhledem se vám hodně podobají. Za druhé, jejich DNA se v mnohém podobá té vaší. Pojďme si to ujasnit. Když začnete objevovat jednoduché formy života ve vašem solárním systému a mimo něj, zjistíte, že struktura molekul podobných DNA je běžná. Zjistíte, že vaše planeta není izolována od galaxie v jejich procesech rozvoje života a stvoření. Opravdu, planetární vývoj zachází se vším jedinečným způsobem, kvůli životnímu prostředí na různých planetách, ale v hlavních rysech je DNA přirozeně se vyskytující evolucí složitého života, a její biofyzika je součástí způsobu, jakým se život vyvíjí všude v galaxii. Není vyhrazený pro Zemi.

     Vaši příbuzní v těchto jiných světech jsou humanoidi a vypadají jako vy. Někteří jsou větší, kvůli výživovým a gravitačním atributům, a někteří jsou menší. Ale nejsou to děsivá stvoření se 14 očima, třemi rukami a skřípavým hlasem. Bude to jednou z největších věcí, až jednoho dne zjistíte, že všude je stejný život, jako je ten váš. Povím vám, moji drazí, že až to zjistíte a uvědomíte si, co to znamená, pochopíte všechno o inteligentním designu a budete vědět o laskavosti v galaxii a na vaší planetě, která pracovala na tom, aby všude vytvořila stejné věci.

     Umíte si představit počátek civilizace před miliardami let? Jedna planeta, ta první, osetá znalostí Boha? Umíte si představit, že by to nějaká planeta dokázala? Bylo to před velmi dlouhou dobou. Trvalo to milióny let, ale udělali to proti všem očekáváním. To byl začátek, a jaký je to příběh! Je o tom, čím prošli a jak osévali jinou planetu – tu jedinou na nekonečném, hvězdném nebi… písečná pláž, která se táhne tak daleko, kam dohlédnete, a pouze jediné zrnko písku je vybráno [metafora]. Našli ji, udělali to, a vy o tom světě ani nic nevíte, protože je to příliš dávno. A mimochodem, ta jedna planeta to nezvládla a tak oseli další. Ta to nezvládla rovněž a oseli jinou. Ta třetí to dokázala a vy neznáte ani její jméno. Bylo to příliš dávno.

     V průměru musí mít každá planeta přibližně milion let od osetí k dospělosti. Jaký z toho máte pocit? Dovolte mi otázku: Ve kterém roce ve schématu duchovního rozvoje se podle vás nacházíte? Kdybych řekl, že v roce jedna, dávalo by to smysl? No, máte před sebou ještě dlouhou cestu.

     Ale dovolte mi, abych vám něco řekl – překročili jste mezník rozhodnutí. To je popis bodu, ve kterém lidé na planetě pomalu začínají chápat, co dělají a jaký je jejich cíl. Začíná odpočítávání. Vy jste si mysleli, že za několik generací budete všichni kráčet kolem v podobě světla? Pár generací? Jsou tací, kteří tomu opravdu věří. Začněte používat zdravý rozum!

     Dobrá zpráva je, moji drazí, že všechno, čím jste si za více než 30 000 let na planetě prošli – brodili se starou energii – je pryč. Teď je ta příležitost, kvůli které jste přišli. Proto jste sem dorazili a ta dobrá zpráva zní: Nezáleží na tom, jak dlouho to trvá, vy osobně se na tom všem budete podílet v každém životě!

     Od této chvíle se bude každý jednotlivý život odehrávat v nové energii. Až dorazíte jako nová lidská bytost od nynějška po čtvrté, řekněme tak za 300 let, probudíte se [budete zrozeni] jinak. Když otevřete oči, poznáte nejen svou matku, poznáte i Zemi! Během několika dnů vaše mysl řekne: vítej zpátky! To dítě, kterým budete, jakmile se vaše oči zaostří, si vzpomene: „To je hrníček. To je jídlo. A hele, to je tvor, který se oženil s mojí mámou.“ (Smích.) Dokážete to rozpoznat. Možná za měsíc nebo dva budete chodit – možná i dříve. Nebudete se muset učit číst (ledaže by šlo o jazyk, který jste se nikdy neučili). Říkali jsme vám to dříve. Pátrejte po tom. Nedává vám smysl, že byste se nemuseli učit základní lidské jednání stále znovu a znovu? Naopak, je na čase si to zapamatovat!

     To bude výtvorem duchovního vývoje. Proběhne jakési urychlení, o kterém jsme vám zatím neříkali. Někteří Mistři se vrátí zpět, ale vy je neuvidíte jako Mistry. Uvidíte je jako vynálezce. To je v pořádku a jim to vadit nebude, protože přinášejí na planetu multidimenzionální vynálezy, které vám umožní pochopit vzory (formy, šablony) hmoty. Chápete, že když znáte vzor hmoty, dokážete hmotu stvořit? Kdybyste měli technologii, abyste pochopili vzor, jeho použitím byste mohli hmotu měnit. Tak jako kmenové buňky těla, i hmota má svůj vzor. Nemohu v tuto chvíli ani vypovědět, co všechno byste pak mohli dokázat. Co kdybyste mohli vytvořit čerstvé jídlo? (V publiku se ozývá: „Ano!“) Ó, jste tak chytří! (Opět smích v publiku.) Představa „replikátoru“ vzešla od muže, který byl Plejáďanem, a on si to pamatuje ze své planety. Zeptejte se fyzika: “Bylo by možné, v případě, že bych měl nástroje a znalosti, kopírovat strukturu atomu? Ano. Já vám říkám, co by mohlo být a vy to dokážete, protože nebudete přerušováni válkou a hrůzou a nákazami. Vidíte, jak to funguje, moji drazí? Čím více navzájem spolupracujete a snažíte se vidět jeden v druhém „Boha uvnitř“, tím více jako planeta dostáváte a tím více postupujete vpřed.

     Plejáďané jsou vašimi rodiči. Když jejich planeta vzestoupila a oni měli úplného Boha ve své DNA, uvědomili si, čím prošli. Konečně se dozvěděli, kvůli čemu tam jsou a obdrželi úplné šišinkové spojení – 100 procentně výkonnou DNA – ale pořád zůstali ve hmotě [ve fyzických tělech]. Víte, jaké to je? Nehledejte jejich 3D lodě. Tyto nádherné bytosti jsou s vámi propojené a přicházejí a odcházejí dle libosti. Ale dělají to pouhým „pomyšlením.

     Vy [na Zemi] jste byli další a jedinou planetou, která byla po nich oseta. Ale věděli jste, že i oni mají své vlastní duchovní rodiče? Jejich rodiče a rodiče jejich rodičů mohou být z Arkturu, z Orionu či ze Síria. (Kryon se směje.) Ti všichni také mají své duchovní rodiče a ti zase svoje. Poslouchejte: Každá z těchto skupin je součástí vaší “rodinné skupiny tvořivého zdroje”. Někteří jsou vašimi duchovními prarodiči a další zase pra-prarodiči. Někteří jsou dokonce více než to. Na vaší planetě také žijí staré národy, které pocházejí z jiných části galaxie, a které jsou „zde, aby pomáhali“.

     Vyseli vás Plejáďané a jsou tedy zodpovědnými za informace, až otevřete časovou kapsli. To oni vás provádějí všemi zkouškami Krystalické mřížky a jiných systémů, které vytvořili, aby se s vámi propojili pro vaše duchovní probuzení a přežití. To oni říkají: “Jen kupředu, pojďte!Ale prarodiče, to jsou ti, kteří vám dávají tu nejjemnější pomoc, protože jsou dostupnější a nemají tu stejnou zodpovědnost jako rodiče. Jsou také mnohem zralejší a starobylejší skupina než rodiče.

     Chápete, kam to směřuje? Ti z Arkturu, Orionu a Síria jsou ve vaší DNA, protože máte “galaktické Akášické vazby”. Vy je znáte a oni znají vás. Jsou možná tou nejvíce nápomocnou skupinou na planetě. Neoddělujte je od ostatních a neuctívejte je. Vnímejte systém takový, jaký je. Vstřebávejte je všechny a vězte, že právě teď jsou s námi v této místnosti, při této komunikaci. Milují skutečnost, že právě pomáháme demystifikovat, kým jsou. Ti, kteří je channelují, mohou říci, že jsou odtud nebo odtud, ale já chci, abyste pátrali po metaforách v jejich informacích, protože tyto metafory budou ukazovat skutečnost. Pomáhají vám, protože jsou to vaši duchovní prarodiče a pra-prarodiče. Proto se s nimi cítíte tak dobře a proto také channeling, který od nich pochází, je tak čistý a tak nádherný. Bude-li čistý channeler, uvidíte, kdo jsou. Oni vás milují a vědí, kdo jste.

     Je důležité, že staré duše, které sedí přede mnou, rozumí tomu, co říkám, a vědí, že nemluvím v kódech nebo v metaforách. Právě teď mluvím o realitě a duchovním zdravém rozumu, který je nádherný. Tato informace pochází přímo z tvořivého zdroje, kterému říkáte Bůh. Bůh je větší než cokoliv, o čem vám kdo kdy vyprávěl, moji drazí, a protože to začínáte vnímat, chci, abyste si, než se rozloučíme, zapamatovali jednu věc. Jak začnete vnímat Stvořitelovy divy, chci, abyste si zapamatovali, odkud to pochází, protože váš Akášický rodokmen je Bůh. Uvažujte o tom. Je na čase, abyste se sebrali, postavili a přihlásili se k této rodině. Přivítejte se s prarodiči.

     Možná, že na to čekali hodně dlouhou dobu? Připadá vám to strašidelné? Některým ano. Ostatním pravda zní jako zvon čistoty a odpovídá na otázky, na které hledali odpověď hodně dlouhou dobu. Drazí, dostali jste pomoc. Vezměte ji na vědomí, pracujte s ní. Využijte ji!

 

     Další výňatek, který dokresluje historii galaxie je z channelingu „Cestování duše – druhá část“ ze 23.3.2014.

     Co je to lidská duše? Chci pokračovat v diskusi o vaší cestě za poznáním lidské duše. Nejprve, a to je to nejkontroverznější, není to lidská duše! Říkáme jí lidská, protože jsme na Zemi s vámi a protože jí tak nazýváte vy. Duše je stvořitel. To jsme vám už řekli. Duše existovala už dlouho před tím, než byla Země vychladlá natolik, aby se po ní dalo chodit. Časem se měla stát vaší součástí. Je věčná oběma směry [minulost a budoucnost]. Přemýšlejte o tom: Předtím než lidé existovali v jakékoliv formě, měli jste duši. Takže i svou 3D logikou chápete, proč se nemůže nazývat lidskou duší? Nechte mě vzít vás na cestu. Ptám se: Kde jste byli – váš střed – duše? Kdo jste?

     Kde jste byli předtím, než Plejáďané udělali pro tuto planetu to, co udělali? Měli jste něco společného s tím, co bylo před životem na této planetě? Mnoho duchovních vůdců – expertů na duchovní věci vaší Země – vám řekne, že všechno začalo, když jste sem dorazili. Dovolte mi, abych se vás zeptal: dorazil Bůh zároveň s lidstvem nebo už tady byl? Jestliže je vaše duše částí Boha, pak jste zde skutečně byli v době stvoření!

     Chci vám předat několik informací, které mohou udělat věci většími, než cokoliv, co vám kdy bylo řečeno. Před vaším světem, existovalo mnoho jiných, které prošly tím, čím procházíte vy. Plejáďané jsou nejblíže spojeni s vámi a jsou vašimi duchovními rodiči. Oni odvedli tu práci a dohlížejí na vás, jako rodiče sledují své dítě, které má úplnou a naprostou svobodnou vůli, aniž si uvědomuje své rodiče. Je zde laskavost, láska a péče. Existuje probuzení na této planetě, a vy jste prošli precesí rovnodennosti, což bylo nastavení duchovního kalendáře pro tento test. Nyní se nacházíte v energii, kterou jsem předvídal, a o které jsem vám říkal asi před 23 lety - a teď tady sedíme.
     Vaše duše byla všude!

     Vaše duše byla zainteresovaná i na jiných místech, na jiných planetách a v jiných konstelacích. Prožila v této galaxii život, který je starobylý, moji drazí, v porovnání s tím vaším na Zemi. Tak starý! Život může plně začít a budovat svou vlastní strukturu v průběhu několika miliónů let, když je planeta zralá a připravená a začne řádně a správným způsobem se zrychluje. Není to tak neobvyklé nebo obtížné. Naslouchejte vědě, toto je předpověď: Když nakonec naleznete nějaký druh života na jiných místech, která nemají vztah k této planetě, bude mít stejný typ biologické struktury DNA, na který jste zvyklí. Tyto struktury DNA jsou v galaxii běžné, a takto se život vyvíjí. Ano, budou zde odlišnosti, ale vy spatříte strukturální společné rysy, které před vás postaví důležitější otázku: Existuje galaktický biologický systém? Ano! Něco vám to poví: To, co máte na této planetě, není jedinečné. Stěží!

     Když hledíte na hvězdy a ptáte se sami sebe: “Je tam život?“ je to jako stát na nádherné pláži a ptát se, jestli je někde jinde nějaká jiná pláž. Jenom proto, že vy ji nevidíte, neznamená, že neexistuje. Procesy, které vytvářejí velké množství pláží na vaší planetě, jsou stejné jako ty, které tvoří nespočet planet, na kterých může být život.

     Vy jste byli součástí mnoha z těchto míst - ne vaše tělesná část, ale vaše duševní já, část kolektivu, který je duší. To si naléhavě žádá otázku: „Kdo jste? Tím nejlepším a nejpodstatnějším způsobem, jak ji zodpovědět, je prostřednictvím šišinky. Můžete začít komunikovat skrze svou buněčnou strukturu, kterou, zpočátku, nebudete cítit. Ale otevřete dveře a necháte je otevřené. Potom, velmi, velmi pomalu, energie prosákne dovnitř a vy si uvědomíte, že se měníte velice laskavým a jemným způsobem. Nepřekvapí vás to ani nebude šokovat, ani to nezpůsobí, že se budete bát. Naopak, jednoho dne se probudíte a uvědomíte si, že nejste sami. Uvědomíte si, že existuje pomoc a vy že jste mírumilovnější a zdravější. A tehdy si začnete uvědomovat, že to funguje. Takže, v čem je ten objev? V tom, že vaše duše není lidská duše. Je to Božská část vás a je součástí vývoje života v této galaxii po eony let. A to je STARÁ DUŠE!

     Lidé jen pomalu poznávají věci, které nikdy před tím neviděli nebo si nedokázali představit, proto postupujeme pomalu. Není nic krásnějšího než sledovat probouzející se lidské bytosti, které hledají, co chybí v jejich životě, ale které zde celou tu dobu byly. Řekli jsme vám, že jste „věční oběma směry“, což znamená, že jste stále zde a vždy budete. Takže, napovídá vám to něco o tom, kde tak mohla být vaše duše v minulosti, před příchodem na Zem? 

     Vaši semenní prarodiče

     Celou dobu jste byli součástí většího plánu a současně i duší Plejáďanů. Šokuje vás to? Plejáďané měli za sebou celý milión let života ve svém světě, když život na Zemi právě začal. I oni měli planetu, která osela tu jejich, mnohem starší, v jiném souhvězdí této galaxie. To dělá tuto starší skupinu vašimi „semennými prarodiči“ a jejich jméno je Arkturiáni. Před tím byl ještě Orion! Pokud pracujete s těmito skupinami, moji drazí, už víte, že jsou zde, aby pomáhali způsobem, jakým pomáhají prarodiče. I oni tu byli! Opravdu jste „děti hvězd“ v tom nejvelkolepějším smyslu!

      Moje poznámka: Když shrneme tyto poznatky, obdržíme vývojovou řadu osetí Země – rodiče Plejády – prarodiče Orión – praprarodiče Arkturion. Pro každé osetí následné planety bylo potřeba přibližně 1 milion let duchovního vývoje. Tedy za jeden milion let bude i Země osévat další planetu v naší galaxii. To bude ale jiná Země a my, Staré duše, budeme zase u toho.

     Moje poznámka: Více podrobností je uvedeno na mém webu – Kryon o planetě Zemi – Lady Gaii a Kryon o historii lidstva.

        Další výňatek je channelingu  „Větší Akášický systém“ z 15.7.2012

     Je zde systém. Systém větší, než dokážete pochopit. Jste kousky Boha a Bůh nemá žádný věk. To, co nazýváte Boží energií, Stvořitelem vesmíru, to není jen tvůrce vesmíru a postoj Boží energie, ale je to stvořitel všech věcí, včetně všeho, co bylo před vesmírem. Nemůžete začínat s vesmírem (pozn. překl.: není to začátek všeho), ale přesto to udělejme. Jen pro zjednodušení. A zaměřme se pouze na vaši galaxii. Jen pro zjednodušení. Nezahrneme stovky miliard galaxií – zaměříme se pouze na tu vaši. Vaše Země je „ještě dítě“. Ach, je zde stejně dlouho jako vaše galaxie, je vytvořená ze stejné hmoty a je propojená se středem (galaxie) stejně jako všechny ostatní planety.   Sluneční systémy, skupiny hvězd a vše ostatní obíhá stejnou rychlostí kolem středu. To vše je propojené, ale toto kvantové propojení má něco, o čem byste měli vědět. Totiž že ať jsou v galaxii jakékoli druhy života, které jsou dostatečně rozvinuté, aby měly kvantové vynálezy, pak spolu tyto druhy vzájemně komunikují. Pojmenovali jste je mnoha jmény a uvědomujete si je. Jsou to ti z Orionu, z Arkturu a z Plejád… A jaký je jejich vztah k vám? Mluvili jste o tom někdy? Sedíte zde a říkáte: „Ach, přál bych si o nich vědět víc. Ani na okamžik si neuvědomujete, že VY jste bývali JIMI. (Kryon se směje. Pozn. překl.: myslím, že mluví hlavně k přítomným, protože mnozí z nás si to už nějakou dobu uvědomují…)

     Ó, oni jsou pořád tady, ale vaše duše se přesunula na novou planetu svobodné volby – na Zemi. Byli jste oseti Plejáďany před pouhými dvěma sty tisíci lety. Lidstvo je ještě „dítě“ – jste nejnovější životní formou v galaxii. Nejnovější formou, která má v sobě implantováno to, co se stane poznáním energie, která je vysoká i nízká, Božská i „nebožská“. Ne každý život v této galaxii nese tato semena, drazí. Některý je pouhou biologií. Stvořitel velmi pečlivě vytvořil scénář planet, které se vzájemně povznášejí. A tato (Země) je v tuto chvíli nejnovější. Už jsme to dříve řekli třikrát – nepřipadá vám zvláštní, že vaší Zemi trvalo tak dlouho, než se vyvinula? Byla tu více než 4 miliardy let a lidstvo, jak ho znáte, s plejádskými semeny, je tu teprve dvě stě tisíc let! Když se snažíte zpětně sledovat vývoj toho, co vnímáte jako lidstvo, nedostanete se o mnoho dál než deset či patnáct tisíc let.

     Kolik let uplynulo od doby, kdy Plejáďané postoupili, do doby, než se stali natolik vyspělými v osvícení, že vás mohli osít? Jeden milion pozemských let. I oni byli ve fázi „dítěte“. Mimochodem, oni to nepočítají na roky. Nedá se to tak skutečně měřit, protože rok odpovídá pouze terminologii, kterou používáte pro jeden oběh vaší planety kolem Slunce. Galaktické měření je prováděno v tom, čemu se říká REV, cože je tzv. revoluce (míněn oběh) kolem Centrálního Slunce. A protože kolem něj se vše otáčí stejnou rychlostí, pak je REV jednotkou měření platnou pro všechny hvězdy, všechna seskupení a všechny planety ve vesmíru, kterým je vaše galaxie. Oběh kolem tohoto středu trvá 240 milionů pozemských let. Některé civilizace existují už po dobu 1 REVu. A vy jste tu se svými 200 tisíci lety… Takže se vám snažím říci, drazí, že pokud budete mluvit o vašich minulých životech, pak pamatujte, že máte duše, které se inkarnovaly na všech planetách, které to potřebovaly, a že jste zde už byli – minimálně 1 REV – na jiných planetách, a že jste vypadali velmi podobně jako teď.

     Existuje nějaký důkaz o těchto věcech? Zatím ještě ne. Zatím ještě ne. Přijde doba, a nebude to brzy, kdy bude na této planetě vynález, od něhož budete datovat civilizaci. Vše před tímto vynálezem bude vypadat jako doba temna a vše po něm bude Novou Zemí. Vynález, o kterém mluvíme, vám umožní měřit kvantový stav. A začne to s těmi, kteří přijdou na to, jak tento stav uvidět. Pokud dokážete „vidět“ a měřit kvantový stav, pokud ho dokážete určitým způsobem pozorovat ve 3D, pak to povede k zásadnímu odhalení. Uvidíte totiž věci, které jsou pro vás nyní neviditelné a které vás povedou k vynálezům, které nyní nedokážete pochopit.

Galaktičtí návštěvníci a bojovníci

 

     Existují channelingy pocházející přímo od Jeshuy - Ježíše Krista, které jsou uveřejněny na webu  www.jeshua.cz, jejichž české znění zajišťuje Denisa Vaňková.  Já jsem zjistil existenci těchto velmi důležitých channelingů až v květnu 2015.

     Tyto channelingy pojednávají o vlivu mimozemšťanů z naší galaxie na planetu Zemi a vývoj lidstva. Channelingy sdělují, že v době před vznikem života prvních člověčích druhů existovaly galaktické války mezi některými planetami. Ty utichly před vznikem člověka, ale pak se postupně přenesly na planetu Zemi, kde tyto střety pokračovaly a měly vliv na vývoj člověka.

 

     Výňatek z channelingu Pracovník Světla II – Galaktická historie Pracovníků světla:

Galaktické vlivy na člověka a Zemi

Galaktickými či mimozemskými vlivy máme na mysli vlivy kolektivních energií spojené s jistým hvězdným systémem, hvězdami či planetami. Ve vesmíru existuje mnoho úrovní či dimenzí existence. Jedna planeta či hvězda může existovat v rozmanitých dimenzích, sahajících od materiálních až k dimenzím éterickým. Galaktické společnosti, které ovlivnily pozemské duše, existovaly všeobecně v méně „husté“ či materiální realitě, než v které vy existujete na Zemi.

Galaktické říše byly obydleny dospělými dušemi, které se zrodily daleko před pozemskými dušemi a které byly ve stádiu rozkvětu svého ega. Když Země začala být obývána různými druhy životních forem a nakonec i lidskými bytostmi, mimozemské říše sledovaly tento vývoj s velkým zájmem. Rozmanitost a hojnost životních forem poutaly jejich pozornost. Cítily, že se děje něco neobyčejného.

Mezi různými galaktickými společenstvími bylo po dlouhý čas mnoho bojů a válčení. Byl to v jistém smyslu přirozený jev, protože vědomí duší, které v tom byly angažované, potřebovalo bitvu, aby se dozvědělo vše o sebestřednosti a moci. Prozkoumávaly fungování ega a jak „postupovaly“, staly se velkými znalci v manipulování vědomí. Staly se experty v podřizování druhých duší či společenství duší pod jejich vládu prostřednictvím lstivých či méně lstivých psychických nástrojů.

Zájem, který galaktická společenství měla vůči Zemi, byl převážně egocentrický. Pocítila příležitost používat svůj vliv novými a mocnými způsoby. Dalo by se říci, že v tom bodě intergalaktické boje dosáhly mrtvého bodu. Když vzájemně s někým stále dokola bojujete, po chvíli dosáhnete jisté rovnováhy; dosáhnete tak říkajíc rozdělení mocenských zón. Znáte se navzájem tak dobře, že víte, kde je prostor k činu a kde není. Situace se dostala do bezvýchodného stavu a galaktičtí nepřátelé doufali v nové příležitosti na Zemi. Mysleli si, že by Země mohla poskytnout jeviště pro obnovení bitvy a překonání této slepé uličky.

Způsob, kterým se galaktická společenství snažila vyvolat svůj vliv na Zemi, byl v manipulování vědomí pozemských duší. Když pozemské duše dosáhly stádia ega, byly obzvláště vnímavé na své vlivy. Předtím byly k jakékoli vnější síle motivované mocí imunní, protože samy k používání moci netíhly. Vůči agresi a moci jste imunní, když uvnitř vás není nic, na co by se mohly tyto energie napojit. Proto galaktické energie nemohly vstoupit do vědomí pozemských duší dříve, než se tyto duše rozhodly prozkoumat energii moci samy.

Přechod do fáze ega učinil pozemské duše zranitelné, protože kromě jejich záměru probádat vědomí ega, byly stále velkou měrou nevinné a naivní. Pro galaktické síly nebylo tedy těžké zneužít své energie nad vědomím pozemských duší. Způsob, kterým operovaly, byl pomocí manipulace vědomí či kontroly mysli. Jejich technologie byly velmi propracované. Měly většinou psychické nástroje, podobné vymývání mozku skrze podvědomé hypnotické sugesce. Operovaly na psychických a astrálních úrovních, ale ovlivňovaly lidské bytosti až do hmotných/fyzických úrovní těla. Ovlivnily vývoj lidského mozku a zúžily tak pro lidské bytosti rozsah možných prožitků. V zásadě podněcovaly vzorce myšlení a emocí spojené se strachem. Strach byl ve vědomí pozemských duší přítomen již jako výsledek bolesti a stesku po domově každé mladé duše, které si nesla uvnitř. Galaktické síly vzaly tento existující strach jako výchozí místo ke značnému rozšíření energií strachu a poddanosti v myslích a emocích pozemských duší. To jim umožnilo kontrolovat lidské vědomí.

Galaktičtí válečníci se postupně pokoušeli bojovat se svými předešlými galaktickými nepřáteli prostřednictvím lidské bytosti. Boj o moc nad lidstvem byl bojem mezi starými galaktickými nepřáteli, kteří používali lidské bytosti jako svoje loutky.

Jemný pocit individuality a autonomie pozemských duší byl ve svém počátku tímto násilným zásahem, tímto válčením o srdce lidské rasy, odříznut. Avšak galaktické zásahy jim nemohly jejich svobodu skutečně vzít. Jakkoli masivní tyto zásahy byly, božská esence v každém jednotlivém vědomí duše zůstala nezničitelná. Duše nemůže být zničena, ačkoli její svobodná a božská podstata může být na dlouhý čas zahalena. To souvisí s faktem, že moc není skutečná. Moc vždy dosáhne svého konce skrze iluze strachu a nevědomosti. Může všechno pouze zakrýt či zamaskovat; ve skutečnosti nemůže cokoli stvořit nebo zničit.

Kromě toho tento zásah vůči pozemským duším nepřinesl na Zemi pouze temnotu. Neúmyslně zahájil ve vědomích galaktických válečníků hlubokou změnu, obrat k dalšímu stádiu vědomí: osvícení či „druhé nevinnosti“.

Galaktické kořeny duší Pracovníků Světla

Jak se pojem duší Pracovníků Světla váže k této historii? Předtím, než se duše Pracovníků Světla inkarnovaly na Zemi v lidských tělech, obývaly několik hvězdných systémů.

V rámci tří-fázového vývoje vědomí zde strávily velkou část své dospělosti. Právě v této fázi prozkoumávaly vědomí založené na egu a všechny otázky spojené s mocí. Bylo to stádium, ve kterém prozkoumávaly temnotu a ve kterém značně zneužívaly svoji moc.

V tomto galaktickém stádiu byli Pracovníci Světla spolutvůrci lidské bytosti tak, jak se vyvíjela. Tak jako ostatní galaktické síly měli i oni zájem na využití člověka jako loutky, aby získali vedoucí postavení v ostatních částech vesmíru. Je těžké popsat techniky, které galaktické síly používaly ve svých bitvách, neboť se nedají srovnat s ničím ve vašem světě, přinejmenším ne v rozsahu, do kterého je zdokonalily. Galaktická válečná technologie byla v zásadě postavena na nematerialistické vědě o energii. Znaly moc psychiky a věděly, že vědomí tvoří fyzickou realitu. Jejich metafyzika byla přiměřenější než materialistické pohledy a pojetí vašich současných vědců. Protože vaše vžité vědecké pojetí vnímá vědomí jako výsledek materiálních procesů namísto opaku, nemůže probádat tvořivé a kauzální síly mysli.

V kromaňonském věku zasahovaly duše Pracovníků Světla do přirozeného vývoje člověka na genetické úrovni. Měli byste tento genetický zásah chápat jako seshora dolů mířený proces manipulace. Vtiskly lidskému mozku/vědomí jisté myšlenkové formy, které ovlivnily fyzickou, buněčnou vrstvu organismu. Důsledek těchto mentálních otisků byl ten, že do lidského mozku byl instalován tento robotický mechanický prvek, který odebral lidské bytosti část přirozené síly a sebeuvědomění. Byl to umělý implantát, který učinil člověka vhodnějším nástrojem pro mimozemské strategické cíle.

Zasahováním do vývoje života na Zemi takovým způsobem duše Pracovníků Světla porušily přirozený běh věcí. Nerespektovaly integritu pozemských duší, které obydlily vyvíjející se lidský druh. Svým způsobem je oloupily o jejich čerstvě získanou svobodnou vůli.

Existuje smysl, ve kterém nikdo nemůže žádné duši ukrást svobodnou vůli, jak jsme naznačili na konci minulého odstavce. Avšak v praxi kvůli mimozemské nadřazenosti na všech úrovních pozemské duše významně ztratily svůj smysl pro svobodné rozhodování. Pracovníci Světla nazírali na lidské bytosti jako na nástroje, v podstatě jako na věci, které jim pomáhaly dosáhnout jejich cíl. V této fázi nebyli připravení respektovat hodnotu života. Nerozpoznávali v „druhých“ (ve svých nepřátelích nebo otrocích) živou duši, jakou byli sami.

Nyní nemá žádný smysl vynášet o tom jakékoli soudy, neboť vše je součástí velkolepého a hlubokého vývoje vědomí. Na nejhlubší úrovni neexistuje žádná vina, jen svobodná vůle. Neexistují žádné oběti, žádní pachatelé; ve skutečnosti je vše pouze zkušenost.

Vy, duše Pracovníků Světla, které kdysi používaly tyto temné způsoby útisku, jste se za své činy soudily velmi přísně. Dokonce i nyní nesete uvnitř hluboký pocit viny, kterého jste si částečně vědomi jako pocitu, že nejste dost dobří v čemkoli, co děláte. Tento pocit pochází z nedorozumění.

Je důležité pochopit, že „Pracovník Světla“ není něco, co jednoduše jste nebo nejste. Je to něco, čím se stáváte, když jdete cestou poznání: zakoušejíc světlo a temnotu. Jste světlo a temnota. Kdybychom vás měli pojmenovat, nazvali bychom vás namísto Pracovníků Světla Kristovskými dušemi.

Zažili jste někdy to, že velká chyba, kterou jste učinili, nakonec změnila věci pozitivním a nečekaným způsobem? Něco podobného jako důsledek galaktického zásahu do Země a lidstva nastalo. Během vtiskávání své energie pozemským duším vlastně galaktické síly na Zemi stvořily velký kotel vlivů. Dalo by se říci, že do lidstva byly implantovány bojovné prvky z různých galaktických duší a tím nutily lidské bytosti najít způsob jejich spojení či přivedení k jejich poklidnému soužití. Třebaže to byla pro pozemské duše velmi komplikovaná cesta, nakonec jim umožnila vytvořit lepší šanci pro pozitivní průlom, východisko ze slepé uličky, do které se galaktické konflikty dostaly.

Pamatujte, že všechny věci jsou vzájemně propojené. Existuje úroveň, na které pozemské a galaktické duše byly a jsou vedeny stejným záměrem. Je to andělská úroveň. Každá duše je v nejhlubším jádru andělem. (Viz poselství „Čas, multidimenzionalita a vaše světelné Já”.) Na andělské úrovni galaktičtí válečníci i pozemské duše souhlasili, že se zúčastní kosmického dramatu, které jsme vykreslili výše.

Galaktický zásah nejen že „pomohl“ Zemi stát se tavícím kotlem, kterým měla být, ale stejně tak označil počátek nového typu vědomí uvnitř galaktických válečníků. Nepředvídatelnými způsoby to označilo konec stádia ega, konec jejich dospělosti a počátek něčeho nového.

Intergalaktické války dosáhly mrtvého bodu předtím, než Země vstoupila do hry. Když byla bitva obnovena na Zemi, jednalo se vlastně o její přenesení na Zemi. S tímto přenesením se začalo v galaktickém vědomí něco měnit. Čas galaktických válek byl u konce.

Galaktičtí válečníci postupně dosahovali konce své fáze ega. Nevědomě přemístili energii ega a boje o moc na Zemi, na místo, které bylo této energii energeticky otevřeno. Lidské duše v té době zrovna vědomí stádia ega začínaly prozkoumávat.

Nyní dokončíme náš popis Pracovníků Světla na konci stádia ega. Jak jsme již zmínili, v té době jste spolu s dalšími galaktickými říšemi zasahovali do lidstva, když vznikla podoba moderní lidské bytosti. Když jste začali čím dál víc hrát hru pozorovatele, přestalo vás bojování bavit.

Moc, po které jste tak dlouho toužili, skončila typem dominance, která zničila jedinečné a individuální vlastnosti, jež jste ovládali. A tak nemohlo do vaší reality vstoupit nic nového. Zabili jste vše, co bylo „jiné“. Tento způsob jednání učinil za chvíli vaši realitu statickou a předvídatelnou. Jakmile jste si uvědomili prázdnotu boje o moc, vaše vědomí se otevřelo novým možnostem. Vznikla touha po „něčem jiném“.

Dokončili jste 1. krok přeměny k vědomí založenému na srdci. Energie ega, které mohly po věky svobodně vládnout, se usadily a umožnily dát prostor „něčemu jinému“. Ve vašich srdcích se probudila nová energie, křehká jako květina. Jemný a tichý hlas s vámi začal mluvit o „domově“, o místu, které jste kdysi znali, ale časem na něj zapomněli. Pocítili jste uvnitř stesk po domově.

Stejně jako pozemské duše i vy jste měli zkušenost se stavem oceánské jednoty, ze kterého se rodí každá duše. Postupně jste se z tohoto oceánu vyvinuli v individuální útvary vědomí. Jako tyto „malé duše“ jste měli velkou chuť prozkoumávat, ačkoli jste zároveň uvnitř nesli bolestnou vzpomínku na ráj, který jste zanechali za sebou.

 

     Poznatky z channelingu Jeshuy  „Dědictví Atlantidy“ na www.jeshua.cz  od Pamely Kribbe:

     Stvoření před vznikem hmotného Universa

 

     1. Na „počátku“ Stvoření vznikl oceán lásky a jednoty, který představoval „Boží vědomí“. Toto Boží vědomí si můžeme představit také jako obrovskou skupinovou duši, tedy energii se zcela specifickými vibracemi.

     V absolutní sféře neexistuje čas, ale existuje nekonečný prostor jako „nicota“.

     2. V určitém bodě došlo z části tohoto oceánu ke vzniku individuálních duší, jako oddělených „JÁ“. Být odděleným „JÁ“ umožnilo získávat a shromažďovat ohromné množství zkušeností a také iluzí. Je to právě v bytí „Já“, v tom, být oddělen od celku a zažívat iluze, které s tím souvisí, aby mohly duše objevit to, co není. Individuální duše byla tedy oddělenou energií  Božího vědomí, které obsahovalo lásku a jednotu. Individuální duše byly opatřeny také myslí, aby mohly tvořit myšlenkou.

     3. Najednou zde byly duše odlišné a oddělené od druhých duší kolem nich a zakoušely zázrak toho, být individualitou. Stále byly velmi blízko zdroji Božského světla, byly naplněny láskou a přetékaly radostí a tvořivostí. Existovala v nich neskutečná touha zakoušet, poznat, cítit a tvořit.

     4. Bůh Stvořitel se rozhodl v určitém bodě pro vznik hmotné části Stvoření, pro vznik hvězd a planet, na kterých může vzniknout život. To bylo vytvořeno v procesu, který můžeme nazvat „Velký interdimen-zionální posun“, který věda nazývá nesprávně „Velkým třeskem“. (Viz text „Velký interdimenzionální posun“.)

     5. Individuální duše představovaly anděly, kteří se zapojili jako tvořitelé do vznikajících forem života na jednotlivých planetách v celém Stvoření. Tvořitelé – individuální duše se staly oživujícím aspektem každé formy života. Bez jejich přítomnosti by život nemohl fungovat v žádné formě života.

     6. Část těchto duší se podílela také na vzniku života na planetě Zemi. Život na Zemi se pomalu vyvíjel skrze přítomnost materiálních prvků, které nabízely širší paletu možností pro inkarnování vědomí v materiálních formách a tělech: minerálů, rostlin, a později zvířat.

    7. A my někteří, nyní už lidé, jsme byli v tomto procesu tvoření hluboce zapojeni. Jak? Byli jsme andělé a dévové (bytosti, které pracovaly na éterické úrovni, tj. blíže k fyzickému světu než andělé), kteří podporovali a pečovali o rostlinnou říši, kteří důvěrně znali „síť života“ na Zemi a hluboce o ni pečovali. Stejně tak jsme poskytovali lásku, péči a éterickou výživu živočišným formám života. Vzpomínky uvnitř nás na „ráj“ či Rajskou Zahradu, na dokonale vyváženou přírodu, na které jsme se podíleli jako ošetřovatelé a ochránci života, pramení z tohoto prastarého věku. Tehdy jsme se ještě neinkarnovali, ale vznášeli se mezi éterickou a fyzickou říší. Byli jsme andělé na hranici zrození do hmoty.

      Byli jsme jako děti hrající si v ráji, vždy jsme měli náladu na dobrodružství, žertování, smích, na prožívání radosti ze svobodného vyjadřování sebe sama v bezpečném prostředí. Navzdory své hravosti jsme měli obrovskou úctu k vůdčím zákonům života a ani by nás nenapadlo zacházet s životními formami s ničím nižším než s hlubokou laskavostí a respektem.

     8. V určitém bodě, kdy vznikly ve Stvoření už první galaxie, Bůh Stvořitel ze své Boží podstaty oddělil obrovský počet částeček, které představují „Boží jiskry“ nebo také „Vyšší Já“, pro potřebu inkarnace duší do lidských těl. Každý takto vytvořený duch se spojil s duší a také s myslí. Tím bylo vytvořeno duchovní tělo, které bylo schopné inkarnace do lidské bytosti. Inkarnovaná lidská bytost se skládala z Ducha v duši, z mysli a hmotného těla.

     Ne všechny lidské bytosti ve Stvoření obsahují duši včetně Ducha. Takové bytosti obsahují pouze duši bez Ducha, mysl a hmotné tělo. Tyto bytosti nemají intuici, nedokážou být láskyplné a soucitné.

        Země

     1. Avšak v jistém bodě v čase bylo požehnané dobrodružství v Rajské Zahradě narušeno vnějšími vlivy, které mohou být označovány za „špatné“ nebo „temné“. Se Zemí se začaly zaplétat bytosti z jiných dimenzí vesmíru. Jejich záměrem bylo rozšířit moc a vliv nad životem na Zemi. Tato událost, zásah mocných temných energií, které se objevily z ničeho nic, hluboce šokovala  andělské-Já na Zemi. Tohle bylo první setkání se „zlem“ a otřáslo jejich světem od základů. Poprvé pozemští andělé zažívali, jaké to je necítit se již více bezpečně. Poznali „lidské emoce“: strach, šok, hněv, zklamání, žal, pobouření.  Zvolna se touha po moci, která anděly šokovala a děsila, začala zmocňovat i jich samých. Jak pozemští andělé toužili chránit své „teritorium“, sami se postupně stali bojovníky toužící po moci. V naší planetární historii následovalo nové období, ve kterém andělé uvízli v mnoha galaktických válkách a bojích. Byl to pád z hravé energie andělského dítěte do kruté a zlostné energie galaktického válečníka. Mluvíme o dlouhých obdobích v čase. (Viz text „Stručná historie příchodu mimozemšťanů na planetu Zemi.“)

     2. Po dlouhém, dlouhém čase, začali být galaktičtí válečníci bojováním unaveni. Měli toho dost. Začali být smutní a unaveni bojováním a do jejich srdcí se vplížil jistý druh stesku po domově. Dlouhou dobu byli posedlí válkami a konflikty, kterých se účastnili. Iluze moci může mít hypnotický vliv na nezkušenou a naivní mysl. Byli naivní a nezkušení, když zakoušeli první pád do temnoty.

     3. Ale pak v jistém bodě došlo uvnitř nich k probuzení. Nejasná vzpomínka starých časů v Ráji pohnula jejich myslí a srdcem, připomínajíc radost a nevinnost, kterou kdysi znali. Poznali všechny strany bitvy, celou řadu emocí, které se týkaly vyhrávání a ztráty, ovládání a vzdávání se, být vrahem a zavražděným. Vystřízlivěli z moci a zjistili, že nedává to, co slibovala: lásku, štěstí, naplnění. Probudili se z hypnotického spánku a toužili po něčem novém.

     4. Tito galaktičtí válečníci pochopili, že musí udělat něco, co učiní významný krok k vědomí založenému na srdci, k návratu do Ráje. Cítili, že se opět musí potkat se Zemí, tentokrát ovšem jako lidské bytosti inkarnované v lidském těle, aby zevnitř prožily to, co se kvůli galaktickým válkám a zneužití moci na Zemi stalo.

     V boji o moc byla Země vždy ohniskem pozornosti. Mnoho galaktických společností bojovalo o nadvládu Země a negativně ji ovlivnilo. Negativně ovlivnily všechen život na Zemi, i kolektivní duši vyvíjejícího se lidstva.

     5. Galaktičtí válečníci, tedy provinilci, se snažili manipulovat život a vědomí na Zemi skutečně agresivními způsoby. To ublížilo vývoji lidské bytosti. Lidstvo bylo tehdy v dětském stádiu, ve „stádiu nevinnosti“. Lidstvo bylo „obydleno“ dušemi, které byly z jiné vlny zrození. V channelinzích o Pracovnících Světla jsou nazýváni Pozemskými dušemi“. Byla to skupina duší, která byla mladší než duše galaktických válečníků, která se chtěla na Zemi brzy projevit a musela se vypořádat s vnějšími mimo-zemskými manipulacemi, které zúžily jejich schopnosti lidského bytí. Mimozemské síly projektovaly energie strachu a méněcennosti do otevřeného mladého vědomí člověka. To jim umožnilo získat nad lidmi moc.

     6. Galaktičtí válečníci měli dva motivy inkarnovat se na Zemi jako lidské bytosti. První motiv byl ten, že cítili, že jsou připraveni na vnitřní změnu a transformaci. Chtěli propustit postoj egoistického bojování a růst k jinému způsobu „bytí“. Druhým motivem bylo to, že věděli, že musí nahradit věci, které se na Zemi udály částečně díky jejich konání. Nějak cítili, že měli původně hluboké pouto se Zemí založené na lásce a vzájemné úctě, a to bylo poškozeno, když se nechali zaplést do války a bitvy právě kvůli této Zemi. Cítili hluboké spojení s touto planetou a stejně tak cítili „karmický závazek“ zlepšit podmínky na Zemi. Přáli si změnit a pozvednout stav vědomí na Zemi. A tak se stali „Pracovníky Světla“.

 

  Stručná historie mimozemšťanů na planetě Zemi

 

     Planeta Země byla v minulosti častěji i opakovaně navštěvována mimozemšťany z různých důvodů.

Zájem některých mimozemšťanů byl o některé druhy surovin (zlato, stříbro, měď …) nebo na planetu Zemi byly vyvezeny bytosti, které z nějakého důvodu byly už nežádoucí na příslušných planetách,  a tímto způsobem se chtěla vládnoucí elita těchto bytostí zbavit. O těchto bytostech existuje v knize paní Heleny Šeblové vyjádření jako o vzpurnících. (To velice připomíná situaci, kdy do Austrálie byli vyváženi trestanci z Anglie.)

     Z uvedené literatury je známo, že do osudu planety Země zasahovaly bytosti ze souhvězdí Sirius, Orion, Plejád a z planety Cyrusu, Jantaru-Marsu, Faethónu a Uri, protože do doby narození Ježíše Krista byly na planetě zemi už bytosti ze sedmi planet a šesti souhvězdí.

    Mnozí vědci neuznávají žádné důkazy o tom, že na zemi přistávali mimozemšťané, přestože spousty badatelů ukazují ať už různé artefakty, obrázky nebo záznamy, že tomu tak bylo. Místo aby stáli v čele tohoto zájmu o toto poznání, jsou spíše jen brzdou.

     Pro pochopení toho, jak mimozemšťané ovlivnili planetu Zemi a vznik lidstva, ras a jejích migraci, uvádím stručný přehled událostí tak, jak jsem je dostal potvrzeny kódy pravdy.

       V souladu se základními údaji o přímých návštěvách a působení mimozemšťanů Na Zemi do roku 0 n.l. (viz dále) patřily mezi tyto galaktické návštěvníky mimozemšťané z planet: Sirius (Nibiru), Jantaru (Marsu), Cyrusu (M28 Sangitarius), Uri. Jednak tito mimozemšťané bojovali mezi sebou a jednak si chtěly podmanit vznikající lidstvo na úrovni Homo Sapiens, více či méně jako své otroky.

     Naopak lidstvu nejvíce pomohly bytosti z Plejád (naši duchovní rodiče) a z Orionu (naši duchovní prarodiče).

     Mimozemšťané z Faethónu byli na planetu Zemi pouze přemístěni z důvodu jejich záchrany.

 

 

„Střípky“ z historie planety Země

 

     Zdroje informací:  EC – Edgar Cayce,  ZE – Encyklopedie Země,  CL-Encyklopedie Člověk, IN-Internet, KP – kódy pravdy na mé otázky, KR-Kryonovy channelingy. V případě shody údaje dle KP a z jiného zdroje, uvádím oba zdroje, s upřesněním období vzniku události dle KP.

 

 

     Roky př.n.l.

 

            4,55 mld       ZE-Vznik planety Země.

     3,95- 3,6 mld       KP- Čtyři srážky planety Země s planetami, tvořenými především vodním ledem. Z toho tři

                                         srážky se uskutečnily s Uranem. To byl počátek vzniku dostatečného množství vody

                                         na planetě Zemi.

    280 – 275 mil       KP- Vznik souvislého kontinentu Pangea. Tvar kontinentu odpovídá více tvaru,

                                        který vytvořil vědec hydroplátové teorie Walt Brown, PhD.

                                        ( https://www.buhexistuje.cz).

        100-90 mil       KP-Zánik souvislého kontinentu Pangea. Hlavním důvodem zániku byly velké

                                       sopečné výbuchy pod tímto  kontinentem.  Nastal postupný rozpad na

                                       jednotlivé, nyní známé kontinenty.

                90 mil       IN a KP- oddělení Indie od Madagaskaru,  a její postupný pohyb na sever.

                68 mil       IN a KP- Vznik Dekánské plošiny na severní části putující Indie následkem

                                       mohutné erupce žhavotekutého  materiálu ze zemského pláště. Bylo vyvrženo

                                      1,3 mil km3 lávy a množství plynů do ovzduší. Bylo to geologické kataklysma.

                                      Tato  Dekánská katastrofa přispěla k jedné z největších evolucí na Zemi.

         63- 62 mil       KP-Náraz velkého kosmického tělesa do oblasti dnešního Yucatanu. Tato

                                       katastrofa spolu s Dekánskou katastrofou způsobila zánik 50% veškerého

                                       života na Zemi. Další skupina zvířat se už  lépe přizpůsobila  životu. Byli to

                                       savci.

                13 mil       KP- Vytvoření magnetické mřížky a Jeskyně stvoření.

           13-12 mil      KP- Vznik primátů.

                   9 mil      KP- První hominidé.

         2,5 -  2 mil      CL- Objevení rodu Homo několika druhů.

            1080000       KP-První příchod obyvatel z planety Cyrus. Jedná se o první lidské bytosti na planetě

                                       Zemi. Cca90000 lidí.

 700000-690000      KP- Změna polarity magnetických pólů na planetě Zemi. Zánik všech obyvatel z Cyrusu

                                       včetně hominidů.

 700000-650000      KP-Vznik země – ostrova Mu v místě dnešního Indického oceánu.

              620000      KP-Příchod bytostí z planety Uri. Cca 4000 lidí.

              450000      KP-První návštěva bytostí ze souhvězdí Siria. Postupně byla přítomnost Sirianců a jejich otroků rozšířená do oblastí několika kontinentů: Afrika- na území dnešní Zambie, Zimbawve, Bostwany, Keni, Somálska, Zairu, Středoafrické republiky, Kamerunu, Nigerie, Čadu, Nigeru,   Evropa - na území dnešního Řecka, Itálie, Ukrajiny, Běloruska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Asie –na území dnešního Turecka, Gruzie, Azerbajdžánu, Arménie, Mongolska, Tibetu,  Blízký východ , Střední východ –na území dnešního Iráku, Iránu, Afganistánu, Pakistánu, Jižní Amerika – na území dnešní Brazílie, Peru, Ekvádoru, Kolumbie, Venezuely, Střední Amerika – na území dnešního Mexika, Karibských ostrovů,  na území Austrálie. Postupně pracovalo na Zemi cca 35-40 tisíc Sirianců a 145-150 tisíc otroků – Homo Sapiens.

 

              410000      KP-první návštěva bytostí ze souhvězdí Plejády.

 390000-380000      KP-Vznik ostrova Gondwana.

380000-370000       KP- Druhý příchod bytostí z Cyrusu  Cca 3500-4000 lidí.

 340000-330000      KP-Přemístění části bytostí na Zemi ze zaniklého Jantaru-Marsu.

              260000      CL- Předpokládaný první výskyt Homo sapiens v Africe

              250000      MT-Vzpoura Sirianů těžících zlato v Africe.

              250000      ZE a KP-Vědci-první lidská postava žila před 250000 lety. Ve skutečnosti byli

                                      prvními lidmi na planetě  Zemi mimozemšťané z planety Cyrus  před 1 080 000

                                      lety.

             240000       KP-První zkáza země – ostrova Mu.

225000-220000       KP- Příchod Sirianců do oblasti patřící nyní do Bosny a Hercegoviny

             200000       KR-Vznik „Božského konceptu“ osetí planety Země Plejáďany.

200000-190000       EC-Počátek Atlantského období, vznik Atlantidy.

200000-190000       CL a KP -vznik nového druhu člověka Homo sapiens (člověk rozumný).

190000-180000       KP-vznik ostrovní celistvé pevniny Lemurie.

180000-170000       KP-Zánik ostrova Gondwana.

              180000       KP-Počátek osidlování Atlantidy.

              160000       CL- Potvrzený výskyt prvních Homo sapiens ve Východní Africe.

              120000       ZE- Objev prvních Homo Sapiens.

              105000       KP-První návštěva bytostí ze souhvězdí Orionu.

              102000       KR- Precese rovnodennosti

 100000 - 90000       KP- Zánik ostrovní celistvé pevniny Lemurie.

                90000       KR-  Postupně byl vytvořen základ pro to, aby mohlo „odejít“ 16 druhů lidských

                                        bytostí, zůstal nakonec jen jeden druh.

         cca 76000       KR- Precese rovnodennosti. Vznik katastrof sopečného, meteorického původu a navazující

                                        potopy, které vedly k postupnému vyhynutí zbylých nežádoucích druhů lidských bytostí.

         cca 50000      KR- Precese rovnodennosti

                50700      EC-První zkáza Atlantidy vlivem používání chemických látek v době ničení

                                      divokých zvířat, pak zemětřesení a sopečné výbuchy. Stěhování lidí do oblasti

                                      Pyrenejí, do Střední a Jižní Ameriky,  Peru-Inkové, Mexiko - Aztékové a Toltékové..

                50000      KP-Rozšiřování Homo sapiens z Afriky do ostatních částí světa.

  40000 -  36000      CL a KP-Homo sapiens -  kromaňonec. Byli to  lovci a sběrači – velký skok kupředu, kulturní

                                 revoluce. Kromaňonci byli Sirianci, kteří již neměli možnost návratu na planetu  Nibiru. Ti měli

                                 už za sebou velké a dlouhodobé zkušenosti z těžby zlata a jiných pro ně vzácných kovů.

  38000 – 37000       KP- Zánik planety Nimiru (Nibiru) kvůli změně klimaktických podmínek –nedostatek slunečního 

                                 záření. Sirianci ztratili možnost návratu na svou planetu. Sirianci byli před zkázou planety

                                 rozvezeni, dle svého duchovního vývoje, Plejáďany – Elohimy na různé planety, včetně planety

                                Země. Bylo jich 8-9 tisíc.

    37000-36000       KP-konec největší doby ledové.

    37000-36000       KP-Plejáďany vyvinutá kvantová bytost na Zemi - dnešní člověk s 12 vlákny v DNA.

                33000      KP-Vznikla „civilizace Lemurie“ na ostrovech (dnes Havajských).

    40000-35000       KP-Vymírá Homo neandertalensis.

   30000- 10000       KR- Za toto období přišlo na Zemi 800 generací Plejaďanů, celkem 35 milionů

                                        bytostí.Vzniklo  vědomí planety Země. Začala reinkarnace Lemuřanů jako

                                        zárodek  Starých duší.

         cca 24000       KR- precese rovnodennosti

               24000       EC- Druhá zkáza Atlantidy, která představovala potopení velkých ostrovů vlivem

                                       sopečné činnosti a elektrických bouřek, které přinesly potopu. Útěk obyvatel

                                       na území Kalifornie, Arizony a Nového Mexika a Maroka.

  18000 - 17000       KP-Ukončení doby ledové, vzestup hladiny moří o 133 m, zvýšení prům. teploty o

                                       osm stupňů.

  17000 - 16000       KP-Dopad planetky do oblasti mexického zálivu.

  15000-  10000       KP-Velký počet zemětřesení vlivem jiného tlaku na zemský povrch.

    13000 – 5000       KR- Větší výskyt velkých meteoritů dopadajících na Zemi.

                10700       EC-Atlantida dosáhla prakticky na morální a duchovní dno.

  10490 - 10390       EC-Stavba velké pyramidy v Egyptě - faraón Džosér.

    10000 - 9000       KP- Přemístění části bytostí na Zemi před zánikem Faethónu bytostmi z Plejád – Elohimů.

                                       Zánik Faethónu.

               10000       EC- Příchod obyvatel na území And v Peru (země Og, Oz, On).

      9500 - 9400       KP-Zánik země Mu.

                  9000      KP- Příchod bytostí ze zaniklé planety Faethón (Hebrejci).

      9000 - 8900       EC- Třetí zkáza Atlantidy, stěhování obyvatel na území Egypta a Yucatanu-Mexiko.

                  8500      KP-Zánik velké části Lemurie, zůstaly jen ostrovní zbytky.

                  7500      CL-Založení Jericha, prvního opevněného města na světě.

        6800-6700       KP-Vznik Sfingy, vytesané do skály potomky Jantaranů z Atlantidy. Představuje

                                       jejich Božstvo.

                  5500      CL-Rozvíjí se první zavlažovací systém v Mezopotamii.

                  5050      KP-Velký náraz meteoritu, který způsobil posun zemské osy na stávající stav a

                                       potopy v mnoha oblastech Země (biblická potopa). Místem dopadu meteoritu

                                       je Sudbury v Kanadě a kráter má průměr 250 km.

           cca 4200       KP řízený výbuch „sopky“ v oblasti bosenských pyramid, aby došlo k jejich úplnému zakrytí.

       4200 -3400       KP postupný přechod bytostí z oblasti pyramid na Střední východ – vznik vyspělé civilizace

                                     Sumeru.

                  3400      CL- První hliněné početní tabulky a první psané znaky Sumer.

      2300 - 2200       KP-Ukončení mise Jahveho a Elohimů na Zemi souvisící se záchranou části obyvatel

                                      Faethónu.

                  2750      CL-Začátek éry výstavby pyramid v Egyptě. Správný údaj je ale rok 10490.

       2000 -1950       MT-Počátek činnosti Jahweho a jeho mise na planetě Zemi.

                  1628      KP-Výbuch sopky na ostrově Théra – zpustošení ostrova Kréty a zánik minojské civilizace.

                  1500      CL-Doloženo zpracování kovů, Peru.

                    753      CL-Založení Říma.

                    606      CL-Babyloňané zničili Asyrii.

            330-325      MT-Ukončení činnosti Jahweho na planetě Zemi.

 

      Je jistě zajímavé, že velké celky, které byly sídlem velmi vyspělých lidských civilizací, ať už se jednalo o zemi Mu, Lemurii a Atlantidu, zanikly v rozpětí jednoho tisíce let, 9500-8500 let př.n.l..  Po další katastrofě, v podobě potopy na velkých částech dnešních kontinentů před 5050 lety, zmizelo velmi mnoho stop po těchto civilizacích, a také mnoho informací ve vědomí obyvatel, kteří přežili katastrofální povodně.  Tam kde zůstalo vědomí lidí téměř zachováno nebo hodně zachováno, tam vznikly nové civilizace, z nichž nejznámější je civilizace Sumerská, Starého Egypta, civilizace v Údolí Indu, minojská civilizace a později řecká civilizace. Byli to hlavně jejich vládcové, kteří byli nositelé tohoto vědomí i s jejich schopnostmi, které jsou předmětem mýtů, ale byly skutečné.

 

   Moje poznání:

     Vysoká technická úroveň představuje možnost cestování v celé naší galaxii ve velmi krátkém čase. K tomu se používají vesmírné brány. Středně technická úroveň umožňuje cestování v celé galaxii, ale rychlost přesunu je pomalejší. Nízká technická úroveň je ta, kterou nyní poznáváme na Zemi. Umožňuje cesty v rámci sluneční soustavy.

     Všechny přesuny obyvatel z planet s nízkou technickou úrovní jsou prováděny jako záchranné akce za pomoci elohimů z planety Empharis Elohima.

 

Vznik a výskyt lidí různých ras a etnik

 

- Lidská rasa na planetě Zemi se vyvíjela v jedné linii. Touto linii byl člověk Homo Sapiens, černé pleti, a tito lidé byli vyvinutí na ostrově Gondwana. Byli to na počátku vývoje „otroci“ určeni k manuální práci.

 - Druhá část lidských bytostí jsou bytosti, které přicházely na planetu Zemi z jiných planet, a z nějakého důvodu zde zůstaly a začaly se rozmnožovat v místech svého usídlení. Tento příliv lidí - mimozemšťanů představoval až statisíce lidí z jednoho souhvězdí či planety. Tyto bytosti představovaly podle barvy kůže celkem 5 ras. Pak na základě migrace obyvatel se začali příslušníci jednotlivých etnik rozmnožovat mezi sebou navzájem. Těchto původních etnik bylo více než 20, které se rozmístily do 90 oblastí.

 

     Základní poznání:

     Všechny bytosti bílé, žluté, rudé, hnědé a černé rasy přišly na planetu Zemi z jiných planet. Původní lidští obyvatelé Země jsou černoši. Proto Adam byl muž a Eva žena černé pleti.

     Mezi planety naší sluneční soustavy nepatřil v minulosti Faethón, ale patříla tam planeta Nibiru (Nimiru), jak dovozuje Z. Sitchin a opakuje M.Biglino. Tato planeta už není obydlena lidmi, ale stále existuje ve své celistvosti a je stále planetou naší sluneční soustavy.

     Židé jsou potomci obyvatel Faethónu. Jantarané jsou Germánským a Románským etnikem.

     Část popisovaných dějů v Bibli pochází z historie Sumerů, Babyloňanů a Asyřanů.

 

Základní údaje k přímým návštěvám a působení mimozemšťanů na Zemi do roku 0 n. l.

 

Oblast // souhvězdí, planety, rasy

Sirius,

Nibiru

Orion Zéta

Plejády Alcyone

Faethón

Jantar

Cyrus M28 Sagittarius

Uri

přítomnost duše-d, Ducha-D

d+D

jen d

d+D

d+D

jen d

jen d

jen d

účinnost DNA v %

35-38

33-35

90-100

53-55

80-82

55-57

53-55

počet vkáken DNA - plejádský doplněk

12

12

12

12

12

12

12

účinnost DNA v % po plejádském doplňku

40-44

40-44

Lemurie 40-44

 

40-44

40-44

40-44

40-44

Země MU

C

 

B,H

 

B,C,H

Z

 

Lemurie (Havajské ostrovy)

 

 

H

 

 

 

 

Atlantida

C

C

 

B

B,C,H

 

 

Austrálie

 

C

 

 

 

 

Z,H

Oceánie–Melanésie, Mikronésie, Polynésie

 

C

 

B

C,H

Z,C

 

Dálný východ - bez Číny

Z,C

 

B,H

B

 

 

 

Čína

 

 

 

 

 

Z

 

Střední východ

 

B

B,H

B

C

Z

 

Blízký východ

C

C

 

B

B,C

C

Z,H

Egypt

C

B

 

B

 

 

 

Severní Afrika - mimo Egypt

 

 

B

B

 

 

 

Střední Afrika

Ce

B

 

 

C,H

Z,C

Z,H

Jižní Afrika

Ce

 

H

B

C,H

 

 

Východní Afrika

Ce

C

 

 

C,H

Z,C

 

Západní Afrika

 

 

H

B

C,H

 

Z,H

Velikonoční ostrov

 

 

 

 

 

 

H

Jižní Amerika – východní část

C

C

 

B

 

C

H

Jižní Amerika – západní část

C

 

 

 

C,H

C

H

Jižní Amerika – severní část

 

 

H

B

C,H

Z

H

Jižní Amerika – jižní část

Z,C

B

B,H

B

C,H

C

H

Střední Amerika

Z,C

 

B,H

 

 

 

 

Severní Amerika – jižní část

 

C

B,H

 

 

 

 

Severní Amerika – severní část

 

B

B,H

B

C,H

Z,C

Z

Severní Amerika –východní část

Z,C

B

 

 

 

 

 

Západní Evropa

C

 

 

B

H

C

 

Východní Evropa – bez Ruska

 

 

 

B

C,H

Z,C

 

Jižní Evropa

C

B

 

 

 

 

 

Severní Evropa

 

 

B,H

B

B,C,H

Z,C

 

Ruské území

 

 

 

B

 

 

 

počet osídlených oblastí

15

14

13

17

16

15

10

počet planet souhvězdí

2

3

1

1

1

1

1

z toho počet planet vzpurníků

1

1

 

 

 

1

1

původ delfínů, velryb

 

x

 

 

 

x

x

vznik potomků do současnosti

x

x

x

x

x

x

 

krevní skupina

A, B

A,B,0

AB, 0

0

A, B

A, 0

AB, 0

první návštěva planety

Země - tisíce let př.n.l.

 

450

 

105

 

410

 

9

 

340

 

1080

 

620

počet přišlých mimozemšťanů

postupně

1 tisíc až 40 tisíc

3 tis.

42 mil.

360 tis.

95 tisíc

1.90 tisíc,

vyhynutí

2.pak 4 tis.

4 tis.

opakované návštěvy z planet

x

x

x

 

 

x

 

záchranné mise bytostí

 

 

 

x

x

 

x

bílá rasa -        B  4x

 

x

x

x

x

 

 

žlutá rasa -      Z  3x

x

 

 

 

 

x

x

červená rasa –C  4x

x

x

 

 

x

x

 

hnědá rasa -   H  3x

 

 

x

 

x

 

x

černá rasa -    Ce 1x

x

 

 

 

 

 

 

Dosažená technická úroveň

vysoká

nízká

vysoká

nízká

nízká

střední

vysoká

Dosažená duchovní sféra

4

5

3, 7

5 až 6

6

2 až 3

2

 

     Moje poznání:

     Jen bytosti ze tří planet, které navštěvovaly Zemi, měly ve své duši také Ducha – Boží jiskru. Takové bytosti mají také intuici, jsou láskyplnější a soucitnější. Bytosti ze čtyř planet měly jen duši a představovaly galaktické válečníky.

     Vysoká technická úroveň představuje možnost cestování v celé naší galaxii ve velmi krátkém čase. K tomu se používají vesmírné brány. Středně technická úroveň umožňuje cestování v celé galaxii, ale rychlost přesunu je pomalejší. Nízká technická úroveň je ta, kterou nyní poznáváme na Zemi. Umožňuje cesty v rámci sluneční soustavy.

     Všechny přesuny obyvatel z planet s nízkou technickou úrovní jsou prováděny jako záchranné akce za pomoci elohímů z planety Empharis Elohíma.

Vznik a výskyt lidí různých ras a etnik

 

- Lidská rasa na planetě Zemi se vyvíjela v jedné linii. Touto linii byl člověk Homo Sapiens, černé pleti, a tito lidé byli vyvinutí na ostrově Gondwana. Byli to na počátku vývoje „otroci“ určeni k manuální práci.

 - Druhá část lidských bytostí jsou bytosti, které přicházely na planetu Zemi z jiných planet, a z nějakého důvodu zde zůstaly a začaly se rozmnožovat v místech svého usídlení. Tento příliv lidí - mimozemšťanů představoval až statisíce lidí z jednoho souhvězdí či planety. Tyto bytosti představovaly podle barvy kůže celkem 5 ras. Pak na základě migrace obyvatel se začali příslušníci jednotlivých etnik rozmnožovat mezi sebou navzájem. Těchto původních etnik bylo více než 20, které se rozmístily do 90 oblastí.

 

     Základní poznání:

     Všechny bytosti bílé, žluté, rudé, hnědé a i černé rasy přišly na planetu Zemi z jiných planet.

 

      Pangea

     Tato souvislá část pevniny vznikla jako další část souvislé pevniny.  Předchůdce Pangey byla Pannotia, která vznikla před 600 miliony let před n.l. a rozdělila se před 550 miliony let a jejím předchůdcem byla Rodie, která se zformovala před 1 100 miliony let a rozdělila se před 700 miliony let.

     Pangea vznikla v období mezozoiku, počátek lze datovat do doby 255 milionů let před n.l. a rozpad do doby 115 milionů let.

     Pangea byla pevninou, která převyšovala hladinu moře do 200 m, ale části pevniny byly níže než mořská hladina, a tím se vytvářely jezera se slanou mořskou vodou. Zde žili mořští živočichové, které nalézáme jako fosilie dodnes. Další živočichové působili na oddělující se části jednotlivých světadílů, které putovaly na zemských deskách na svá pozdější stanoviště. To znamená, že místa, kde nalézáme tyto fosilie nejsou místy, kde se nacházelo v minulosti moře. Za vznik hor může až období putování kontinentů, sopečná činnost, včetně toho, co se nazývá „hot spot“.

 

     Země Mu

     Podobnou historii vzniku a zániku jako měla Atlantida, měly vlastně dva ostrovy a jedna pevnina.

     Prvním velkým obydleným ostrovem byla země Mu, která se nalézala v oblasti Indického oceánu, vymezeného 7-24 stupni jižní šířky a 71-100 stupni východní délky. Vznik tohoto ostrova lze datovat do období 700-650 tisíc let př. n. l.  Na této zemi bydlela velmi pokročilá civilizace, která se zde dostala z jiných planet. Tato civilizace měla k dispozici vesmírná plavidla a byla ve styku s planetou Jantar, před jeho zánikem. (Tento zánik Jantaru nastal před 340-330 tisíci lety.)

      Na ostrově Mu žilo velmi mnoho obyvatelstva v několika oblastech. Civilizace se stala postupně velmi početnou, technicky vyspělou, ale také zde duchovní postup zaostával za technickým pokrokem. Na její vývoj měly zřejmě vliv  bytostí z planety Jantar, které vyvolávaly sváry a toužily  po ovládnutí této země Mu. A tak se stalo to, co mělo být předmětem lidské zkoušky a jejího žádoucího láskyplného vyzařování. Tuto zkoušku tito lidé, především z planety Jantar a Cyrus, nenaplnili. Zneužili zbraně, včetně atomových zbraní a energií, ve snaze si podrobit navzájem část území a obyvatel. Tím došlo k velké zkáze jak krajiny, tak obyvatelstva. To se stalo před 240000 lety.

     Pak trvalo desetitisíce let, než zbylé obyvatelstvo postupně vytvořilo další civilizaci, která zanikla následkem velkého zemětřesení. Země Mu byla dvakrát vyzdvižena do výše, následkem velmi silné sopečné činnosti a potom zmizela za velmi krátkou dobu pod mořskou hladinou. Deset států bylo rozerváno a zničeno. Utonuly i se svými obyvateli, kterých bylo okolo 8 milionů. To se stalo v letech 9500 – 9400  př.n. l.

     Někteří obyvatelé včas opustili zemi Mu a odpluli na Africký kontinent a na Dálný východ. Poslední královna země Mu před zánikem uprchla do Egypta. Tam vstoupila do dějin jako královna Isis a založila egyptskou civilizaci.

     V roce 1998 byla v Indickém oceánu nalezena obrovská plošina v hloubce 1 1/2 km pod hladinou. To je pozůstatek civilizace na  ostrově Mu.

 

     Atlantida

       Poznatky z channelingu Jeshuy  „Dědictví Atlantidy“ na www.jeshua.cz  od Pamely Kribbe:

     1. Galaktičtí válečníci jako Pracovníci Světla  se začali inkarnovat na Zemi v čase Atlantidy.

     2. Ještě před Atlantidou existovalo mnoho mimozemských vlivů na Zemi z galaktických říší, které na ni různými způsoby posílaly myšlenkové formy. Myšlenkové formy jsou energie, které se spojují s lidmi na éterické či aurické úrovni, a tak ovlivňují jejich myšlenky a emoce. Tohle se děje nepřetržitě jak přijímáme myšlenky a přesvědčení z naší výchovy a společnosti. Může se tak ovšem dít i z „astrálních úrovní“, jež nás obklopují.

     3. Atlantida byla civilizace, která leží mnohem dál v čase, než je důvěrně známá historická éra. Atlantida postupně vznikla před zhruba 100.000 lety a skončila před asi 10.000 lety. První počátky dokonce předchází 100.000 let. Atlantida se postupně vyvíjela, když mimozemské rasy začaly „napadat“ Zemi tím, že se skutečně inkarnovaly do lidských těl. Tyto duše měly obecně vysoký stupeň mentálního vývoje. V té době byla společnost a společenství na Zemi velkou měrou vytvořeny z Pozemských duší a existovaly, jak je nazýváme, jako „primitivní společnosti“.

     4. V jisté chvíli si galaktická společenství přála mít hlubší vliv na Zemi a naskytla se jim možnost skutečně obývat lidská těla, zkrátka inkarnovat se na Zemi. Duch či Život pro ně tuto možnost zpřístupnil, neboť odpovídala jejich vnitřní cestě vývoje. V duchovní literatuře, jsou tito lidé, kteří pochází z galaktických říší, často označováni jako „hvězdní lidé“ či „hvězdná semínka“.

     Atlantida byla výsledkem směsi sbíhajících se domorodých společenství Země a přílivu duší pocházejících „z vnějšku“. Vlna duší Pracovníků Světla, se inkarnovala na Zemi, neboť si přála přinést změnu a pokrok a také proto, že chtěly samy růst z vědomí založeného na egu k vědomí založenému na srdci.

     5. Na Zemi se musely vypořádat s Pozemskými dušemi, které zde žily jako lidské bytosti a příliš jim nerozuměly. Myslely si, že jsou to instinktivní a barbarské bytosti. Nechápaly jejich přímý a spontánní způsob vyjadřování emocí. Byly v jejich očích primitivní, byly více naladěné na své emoce a instinkty,  než na svou mysl. Duše hvězdných bytostí měly schopnosti a dary, které byly jiné, než byly přirozené dispozice lidí na Zemi.

     6. Postupně vznikla na Zemi civilizace, která přinesla neslýchaný vývoj technologií, které ovlivnily všechny části lidské společnosti. Rád bych řekl něco málo o druhu technologie, která se v Atlantidě vyvinula. To, na co si „hvězdní lidé“ stále jasně pamatovali, navzdory závoji zapomnění, bylo to, že dokázali ovlivnit hmotnou realitu tím, že používali sílu mysli, konkrétně třetí oko. Třetí oko je energetické centrum (čakra) intuice a duševního uvědomění a je umístěno za našima fyzickýma očima.

     7. V rozkvětu Atlantidy bylo mnoho možností a technologie byly vysoce rozvinuté, v některých oblastech dokonce rozvinutější než naše současné technologie, protože síla telepatie a duševní manipulace byla mnohem lépe využívána a pochopena. Mohla se uskutečnit okamžitá, telepatická komunikace mezi různými osobami na velkou vzdálenost. Bylo možné vědomě opustit svoje tělo a cestovat kolem. Komunikace s mimozemskými civilizacemi byla uskutečňována a pěstována.

     8. Pozitivní stránka během věku Atlantské společnosti byla rovnost mužů a žen. Mocenský boj mužů a žen, ve kterém byly ženy během poslední fáze obrovsky utlačované, nebyl součástí Atlantidy. Ženská energie byla plně respektována, zvláště proto, že je přímo spojena se silou třetího oka (jasnovidectvím, intuicí, spirituální silou).

     9. Nyní můžeme přejít k pádu Atlantidy. Byly zde v činnosti energie, s kterými se stále ještě i nyní snažíme vyrovnat. Pracovníci Světla byli hluboce zapojeni do toho, co se v tomto stádiu zvrtlo.

     V Atlantidě „hvězdní lidé“ žili z center vůle a třetího oka. Jejich srdeční energie se značně neotevřela. V jistém bodě se zamilovali do možností jejich vlastní technologie a do ambic tvoření lepších životních forem. Používali genetické inženýrství a experimentovali s několika životními formami a nebyli schopni pochopit, pocítit, že jsou tímto k Životu neuctiví. Ti, na kterých experimentovali, nemohli spoléhat na jejich empatii a soucit.                                                                        Jak to tyto bytosti ovlivnilo na vnitřní úrovni? Byl to šokující zážitek, traumatický zážitek; byl to další Pád, druhý Pád do hluboké Zkušenosti

 

***

      Atlantida  na počátku svého vzniku tvořila souvislý kontinent. Kontinent vznikl postupně ze silné sopečné činnosti. Oblast, ve které se Atlantida nacházela lze vymezit v Atlantském oceánu  místem mezi 23-46 stupni severní šířky a 12-75 stupni západní délky. To je oblast, kde řada badatelů předpokládá, že se tam Atlantida nalézala. Její vznik lze datovat mezi 200-190 tisíci lety př. n.l. Počátek osidlování Atlantidy nastal před 180 tis. lety. Zánik nastal okolo 9 tisíce let př.n.l. Součástí pevniny byly dnešní Kanárské ostrovy, ale součástí nebyla Madeira, Bimini, Bermudy. Nepatřily tam ani dnešní Azorské ostrovy. Atlantida představovala spojnici mezi Afrikou a Evropou a Střední a Severní Amerikou.

     Mnoho dávných mudrců předpovídalo, co se s Atlantidou stane, a přemýšleli, co by se mělo udělat.  Většina vládců byla oslněna vlastní mocí a zkoumáním božích mystérií, a jejich nasazením a využíváním pro vlastní prospěch. Bylo možné tento vývoj řídit jiným směrem, ale nestalo se tak. Jednou pak bylo dosaženo bodu, z něhož již neexistovala zpáteční cesta, začal se odvíjet konec.

     O této době Atlantidy bylo napsáno mnoho knih, získáno mnoho poznatků, zrodilo se mnoho spekulací a mnoho vědomostí přišlo díky channelovaným poselstvím o tom, jaké to skutečně bylo v Atlantidě. Jisté je, že to byl věk poznatků a zkušeností s vyspělými technologiemi. Přirozený způsob života, jakého si cenili Lemuřané, byl k nalezení i v začátcích Atlantidy, byl pak přepólován na vysokou technologii díky objevení velké moci z jedné vzdálené planety. Člověk byl fascinován novými pány, kteří dali rádi své vědění k dispozici - nicméně ti měli své vlastní zájmy.

 

     Ostrov Théra

      Třetím malým, leč důležitým ostrovem je ostrov Théra, nyní známý pod jménem Santorini, kde došlo 

v roce 1628 př.n.l. k obrovskému výbuchu sopky, který měl za následek devastaci samotného ostrova, a také blízkého ostrova Kréty a tím zánik velmi vyspělé minojské kultury. Sopka vychrlila do vzduchu zhruba 30 km3  magmatu a 80 km3 pyroklastické hmoty. Výbuch sopky vytvořil obrovský kráter, který moře zalilo přílivovou vlnou. Masivní přesun vody, kombinovaný s obrovskou vodní detonací, ke které došlo po styku vody se žhavým podložním magmatem, vyvolal vlnu tsunami vysokou až 150 m.  Tato vlna se s velkou rychlostí dostala na 110 km vzdálený ostrov Kréta.

     Minojská Kréta byla v té době na vrcholu kulturní a politické moci, s nádhernými paláci a dalším osídlením. Když vlna zasáhla Krétu, zničila celou pobřežní infrastrukturu, lodě, obydlí a paláce.  Minojská civilizace skončila.

     Vulkanickou erupci na Théře považují někteří geologové a historici za největší přírodní katastrofu starověku, ba dokonce historických dob vůbec.

     Vulkanický materiál překryl celý ostrov a město samotné. Nicméně, díky lávě bylo celé město se svými budovami a jejich částečným vybavením zachováno až do dnešních dob, podobně jako v Pompejích. Také zde, stejně jako Pompejích, z lávy povstala luxusní obydlí o několika patrech s podzemními sklady na potraviny a jednotlivými dílnami. Zde také archeologové nalezli nepřeberné množství amfor, ve kterých byly nalezeny ještě pozůstatky vína a oleje. Stěny domů byly vyzdobeny překrásnými nástěnnými malbami, které jsou dnes vystaveny v Národním archeologickém muzeu v Athénách. Jediné v čem se Théra od Pompejí lišila je v tom, že zde nebyly nalezeny žádné lidské ostatky. Mezi nálezy úplně chyběly snadno a lehce dostupné věci jako šperky a ozdoby z drahých kovů, gemy a pečetidla z drahokamů a další šperky ze slonoviny. Nalezeny byly naopak zbytky keramiky, ale i keramika samotná v jednotlivých podlažích těchto domů, které sloužily jako sklady nebo snad i obchody. To nasvědčuje tomu, že obyvatelé starobylé Théry stačili zavčas utéci a zachránit se tak před erupcí, která následovala po silném zemětřesení.

    Ostrov Théra  je považován některými vědci za Atlantidu, s odkazem na její popis Platónem. Ale to není pravda.

***

     Rozvoj lidské rasy procházel ve všech dobách fází nevědomostí ohledně vlastního bytí a určitého uvědomování. To bylo prokládáno návštěvami a odlety mimozemských návštěvníků. Jednou byli lidé ve svém vývoji daleko, jindy byli spíše hodně zaměřeni na své základní potřeby. Zvláštního vývoje dosáhla Země a její návštěvníci v době, kdy Atlantida - v souvislosti se všemi možnými pokusy pracovat s Boží silou - zanikla.

 

     Nefilim – Nefilové = Siriané

- Kniha Genesis v hebrejském originále nazývá bytosti, které přišly z Vesmíru na planetu Zemi, jako Nefilim a označuje je za bohy, za boží syny. Toto slovo nefilim představuje ve svém významu obry, ale správněji „ti, kdož byli sesláni dolů“.

- Na planetě Nibiru (také Nimiru, Marduk) žily bytosti Nefilim = Siriané.   Ženy byly vysoké 300-370 cm, muži 430-490 cm. Byly to bytosti tří etnik- žluté, červené a černé barvy pleti.

- Planeta Nibiru patří do souhvězdí Siria, a na své dráze se dostává jednou za 7200 let do naší Sluneční soustavy. Má na svědomí zemětřesení a potopu světa na naší planetě.

- Siriané, kteří ji obývali, uměli cestovat vesmírným prostorem.

- Planeta Nibiru měla před 450 tisíci léty problémy s nedostatkem zlata pro svůj technický rozvoj. Potřebovali hodně zlata.

- K těžbě zlata si vyhlédli také planetu Zemi. Zjistili postupně, že velké zásoby zlata jsou na více místech Země a také v jižní Africe.

- Skupina Sirianů, žluté a červené pleti, si vyhlédla k životu oblast Mezopotámie, kde si vybudovali postupně řadu měst a také základnu pro přistávání raket a pro jejich odlet na vesmírnou stanici, protože bylo nutno zlato i jiné kovy dopravit skrze vesmírnou stanici na planetu Nibiru. Hlavními vůdci Sirianů byl nejdříve Enki a pak později jeho starší bratr Enlil. Pro Suméry to byli bohové a všichni Siriánci měli v sumerštině název Anunnakové. V Bibli se objevuje jejich pojmenování také jako Anákovci.

- Enki při prvém příletu na Zemi nejdříve vstoupil do moře, protože planeta Země v té době patřila duchovně delfínům a velrybám, aby od nich dostal požehnání k záměru těžby zlata. Pak teprve vstoupil na pevninu Země a postupně začal proces, který vedl k vytvoření lidské rasy černé pleti.

- Delfíni přišli spolu s velrybami na planetu Zemi již mnohem dříve; jednak z planety Uri a z planety Cyrus, vždy spolu s lidskými bytostmi. Delfíni patří mezi nejstarší obyvatele planety Země, protože jsou trojjedinými bytostmi, stejně jako lidé. Mají Ducha - Boží jiskru v duši, mysl a hmotné tělo a podléhají reinkarnaci jako lidé.

- Kresby „rybích mužů“, které se vyskytly na některých obrazech Sumerů, jsou ve skutečnosti postavy delfínů, které si tvůrci obrazů z informací o delfínech nedokázali představit jinak, než jako obojživelné bytosti.

- K těžbě zlata bylo určeno cca 200 Sirianů a těžili ho v oblasti jižní Afriky 100-150 tisíc let. Zde to byli právě Siriané - vzpurníci tmavé pleti, kteří tuto činnost prováděli, což bylo zřejmě vhodné i pro tehdejší klimatické podmínky v jižní Africe.

- Před cca 250 tis. léty se tito Siriané vzbouřili a už nechtěli dále pokračovat v této těžbě.

- Vůdcové Sirianů se rozhodli vyvinout novou rasu na planetě Zemi, a to z DNA primátů a vlastní DNA. Účelem této rasy bylo nahradit Siriany v těžkých pracích. V podstatě šlo o tvorbu lidí - otroků.

 

     Moje poznání:

     To co není zachyceno na sumerských tabulkách se týká činnosti Sirianů i na dalších místech planety, kde také úspěšně těžili zlato. Jednalo se o Jižní Ameriku, Evropu, Asii, Austrálii a ostrov Mu. Kresby na planině Nazca v Peru pocházejí od Sirianů a vytvořili je za pomoci laserové techniky při jejich prvních návštěvách, kdy zde objevili možnost těžby zlata. O této další činnosti neexistují žádné informace.

     Jiným místem na planetě Zemi, kde se rozvíjela těžba zlata a dalších potřebných kovů pro Siriance byla Jižní Amerika. V oblasti Altiplana v Bolivii, na místě dnes nazývané Puma Punk, vybudovali Sirianci základnu, která sloužila ke dvěma účelům. Jednak se zde soustřeďovaly všechny vytěžené kovy z Jižní Ameriky a jednak zde byla vybudována rampa pro start a přistávání raket, které zajišťovaly styk s kosmickou stanicí Sirianců, na kterou byly kovy dopravovány.

     Tato základna byla vybudována už v době  219000 let př. n.l. Vybudování základny trvalo 2 týdny. Jednotlivé stavební prvky z kamene se vyráběly na místě těžby kamene za pomoci obráběcích strojů (na způsob CNC strojů) a za pomoci diamantových nástrojů. Přeprava na základnu těchto prvků se prováděla formou levitace.

     Na základně žilo cca 1300 Sirianců a další bytosti, které se nacházely na planetě Zemi z jiných planet. Na počátku to byly potomci mimozemšťanů z planety Cyrus a Uri, kteří už byli v té době obyvateli Jižní Ameriky. Postupně se na tuto základnu dostávali lidé, žijící na různých místech Země, také z Asýrie, a kde Siriánci rozvíjeli své těžební aktivity.

     Tato základna zanikla v letech 2650 př. n.l. na základě útoku mimozemšťanů z planety Cyrus. Důvodem útoku byla závist. K útoku použili jaderné zbraně, ale bez škodlivého záření. Sirianci včas opustili tuto základnu a část obyvatelstva se zachránila včasným útěkem z tohoto místa. Dalo by se říci, že před zničením tam byl „Babylon“ ras a etnik

     Potomci těchto obyvatel postavili v letech 1620 př. n.l. chrám na místě nazvaném Tiahuanaco, na počest svých předků, které považovali za bohy. Jako předloha k vytesání mnoha různých lidských hlav sloužila právě různost jejich potomků.

 

     Ostrov Gondwana

- Ostrov Gondwana se nacházel u pobřeží jihovýchodní Afriky. Tento ostrov vznikl před 390-380 tisíci léty a zanikl před 180-170 tisíci léty př. n.l. Součástí Gondwany byl nynější ostrov Madagaskar.

- Svoji laboratoř k vývoji nové rasy umístili Siriané na ostrově Gondwana, kde měli zaručeno, že budou moci snadno kontrolovat vývoj nového druhu, a že se noví lidé nerozptýlí po Zemi dříve, než bude vývoj ukončen.

- Siriané se stali mateřským aspektem nové rasy. Obrazně řečeno: „Hlínu Země, krev primátů a spermií mladého Sirianského muže smíchali dohromady a vložili do dělohy vybrané Sirianské ženy“. Tento Sirianský muž byl muž černé pleti.

- Po 2000 letech vývoje se na ostrově Gondwana zrodily první lidské bytosti Homo Sapiens.

- Noví lidé byli na počátku vysocí jako cca 1/3 výšky Nefilů.

- Naše nová lidská rasa se vyvíjela nejdříve tak, že vznikli lidé černé pleti – černoši, kteří pracovali nejdříve jako otroci v dolech na těžbu zlata, později také pomáhali při stavbě měst v oblasti Mezopotámie.

- Tito první lidé nebyli sterilní. Mohli se rozmnožovat.

- Siriané – muži se později začali stýkat i s těmito otroky-ženami a začaly se rodit i bytosti smíšené rasy. To se jistě odrazilo na výšce jejich postav a jiných schopnostech.

- Někteří vědci zjistili, že první lidská postava žila už před 250 tisíci léty, byla to žena a pocházela z údolí v jižní Africe, na území dnešního Zimbabwe, kde se těžilo zlato.

- V jižní Africe byly objeveny doly údajně staré min. 100 tis. let. Ve skutečnosti se jedná o doly staré 370-360 tis. let.

- V těchto dolech byly objeveny lidské kosti údajně staré min. 20 tis. let.  Ve skutečnosti se jedná o stáří 31-30 tis. let. Kosti těchto lidí, nalezené v dolech, se shodují s našimi kostmi.

 

     Jantarané

- Další rasa, která na Zemi v době zániku Jantaru, vstoupila, přišla z Jantaru a způsobila Zemi později velké problémy.

- Malá skupina obyvatel Jantaru se pokusila opustit Jantar, ještě než byl zničen v letech 340000-330000 př. n.l. Tím místem směřování byla také Země. Zřejmě hned na počátku se dostali tito lidé na několik míst na planetě, a mimo jiné do oblasti země Mu, která už byla obydlena bytostmi z planety Cyrus. Později se dostali do Atlantidy. Bylo jich pouze několik tisíc. Chtěli ale vyhlásit válku a převzít moc, ale bylo jich naštěstí málo.

 

    Na základě karmického zákona se část jantaranů také opakovaně inkarnuje na planetu Zemi, aby pochopili lépe pozemšťany a aby pochopili a prožili své karmické zatížení. Jantarané jsou germánské a románské etnikum. Postupně se dostali do mnoha oblastí, ve kterých se snažili ovládnout území a další obyvatele z jiných planet a etnik. Mezi tyto oblasti patřila také Atlantida, Blízký východ, Afrika, Jižní Amerika, Severní Amerika, Evropa, celkem 16 oblastí. Jejich největší vliv byl nejdříve v zemi Mu, pak v Atlantidě a nakonec v Evropě. Důležitý byl jejich vliv v Atlantidě.

- Na další ostrov Atlantidy přišli Hebrejci, lidé, kteří byli na planetu Zemi přepraveni ze zaniklé planety Faethón. Věděli hodně a dostali povolení se zde usadit. Přinesli mnoho koncepcí a idejí.

     Atlantida začala být osídlena mimozemšťany před 180tisíci léty a postupně se stala dosud technicky nejpokročilejší civilizací na planetě Zemi. Měli také k dispozici vesmírné rakety a mohli podnikat vesmírné cesty. Část obyvatel vyznávala jediného Boha – jeho zářivou tvář plnou lásky. Nazývali ho Zářivou tváří. Druhá část obyvatel se stále více připoutávala ke hmotě; duchovními cíli opovrhovali. Začali si říkat Beliálové. Vyznavači Zářivé tváře neměli proti agresivním Belialům  skoro žádné šance, že se ubrání. Vlivem Belialů byl zničen život na planetě Jantaru - Marsu a tato planeta byla málem eliminována.

 

- Po nějakou dobu se Atlanťané, složení z Lemuřanů. Jantaranů a lidí z Faethónu, vyvíjeli hezky, ale pak se před 17000 až 16000 léty přiblížila k Zemi planetka, která hrozila srážkou. Část Jantaranů ji chtěla rozprášit, ale nakonec souhlasili s dopadem na Zemi.

- Planetka dopadla do oblasti dnešního mexického zálivu, způsobila značné škody, ale nebyla ještě důvodem k zániku Atlantidy.

- Jantarané se rozhodli po této zkušenosti, že převezmou vládu nad Atlantidou.

- Za tím účelem chtěli vytvořit syntetickou MER-KA-BU. Vybudovali na Atlantidě speciální stavby, připravili celý experiment a spustili spínač na zapnutí toku energie. Téměř vzápětí ale ztratili kontrolu nad celým experimentem, jako kdyby se propadali prostorem. Stupeň destrukce byl děsivý. Zde byla zneužita energie krystalů.

- Atlantida zmizela v hlubinách oceánu.

     Vlivem zneužití energií byla v konečné fázi zničena na planetě Zemi také Atlantida přibližně před 8,5 tisíci léty před n.l. To vyvolalo potopu na mnohých částech planety. Zánik Atlantidy vyvolal ničící vlny tsunami, devastaci mořských pobřeží a následné dlouhotrvající deště. Vlny tsunami uvolnily také část ledovců v Antarktidě, které se uvolnily a sjely do moře a přispěly k dokončení pohromy.

       Ještě před zkázou Atlantidy se část obyvatel rozptýlila po planetě Zemi, ať se jedná o Jižní Ameriku, Afriku, Evropu i do Asie. To umožnilo výraznější duchovní a materiální pokrok v místech kde se usadili.

- Jantarský pokus o ovládnutí světa proběhnul na ostrově v oblasti, který nazýváme Bermudský trojúhelník.

- Zde dvě elektromagnetická pole rotují proti sobě. Když rychlejší pole rotuje proti směru hodinových ručiček, je vše v pořádku, když rotuje po směru hodinových ručiček, nastává deformace času a prostoru.

- V Bermudském trojúhelníku zmizelo mnoho letadel a lodí, protože doslova přešlo do jiné dimenzionální roviny.

- Toto pole zapříčiňuje deformace daleko, daleko ve vzdálených oblastech Vesmíru.

 

Poznámka: Mer-Ka-Ba představuje také světelné tělo člověka. Mer je speciální druh světla, proti sobě rotující pole světla; Ka znamená ducha a Ba znamená lidské tělo. Dohromady pak to lze vyložit jako „proti sobě rotující pole světla, která interagují s duchem a tělem a přenášejí je z jednoho světa do druhého“.

 

     Plejáďané a Lemurie

     Plejáďané

- V naší galaxii je shluk dobře pozorovatelných sedmi (devíti) hvězd, z nichž jedna má okolo sebe planetární soustavu a její název je Plejády. Plejáďané jsou semi-kvantová rasa podobně jako my lidé. Je to rasa duchovně pokročilá, zralá a nádherná. Plejáďané vypadají jako my, lidé, jsou jen trochu vyšší.

- Po vzniku ostrovní pevniny Lemurie, před cca 190-180 tis. lety, se na ni usadili první Plejáďané, kteří poprvé již před 410 tis. lety navštívili planetu Zemi. Do té doby se už nacházeli v několika dalších oblastech Země. Po vzniku Lemurie tam přišla další vlna Plejáďanů, s cílem vypěstovat božskou DNA v jednom typu lidské bytosti, které byly ve vývoji na planetě Zemi.

- Plejáďané měli kvantové chápání života a věděli ve své DNA všechno o sluneční soustavě a všeobecně o galaxii. Kvantová DNA pracující na 90% vytváří vědomí, které je zajedno s vědomím Vesmíru. Neměli žádné technické schopnosti, a přece se dokázali léčit magnetismem. Bylo to v jejich DNA. Byla to intuitivní informace. Věděli všechno o DNA, dokonce o jejím tvaru, a to všechno bez mikroskopu. To vše umožňovala jejich kvantová DNA.

- Plejáďané byli velmi nápomocni při rozvíjení první lidské rasy.  Když Plejaďané znovu navštívili Zemi před cca 200000 lety – lidstvo bylo skupinou stejně mnohotvárnou, jako každá jiná evoluce na planetě. Savec, zvaný člověk, měl mnoho druhů, které zajišťovaly přežití. Nacházelo se tu až 26 druhů lidí. Ale ještě před příchodem Plejaďanů se tento počet zmenšil na 17 druhů, a to běžným evolučním procesem. Aby Plejáďané mohli „osít“ planetu Zemi, potřebovali, aby se DNA změnila tak, aby umožnila duchovní Plejádský doplněk. Bylo potřeba jen jednoho druhu člověka z celého lidstva – přesně ten, který se tu nachází dnes, a který má v sobě „DNA kosmu“. Tento druh už nemá tolik podob jako jiní savci na Zemi. Je tu pouze jedna podoba (i když v pěti rasách) a tou jsme dnes my.

     Proto jsme jako lidé evolučně unikátní v porovnání se vším, co kolem sebe vidíme. Tento proces vytvořil lidskou bytost s 23 páry chromozomů, přestože všichni savci mají 24 párů. Tento počet 23 párů nastal právě díky Plejádskému prvku.

     Plejáďané vytvořili také potřebné mřížky planety Země a naplnili magnetickou mřížku. Vznikla tak Krystalická mřížka a Mřížka planety Země, které reagují na vědomí lidstva – lásku, soucit, negativitu. Výsledkem této činnosti byla „vědomá Gaia“.

- Trvalo to 110 tisíc let, než se situace „usadila“ a než byl připraven základ pro to, aby 16 druhů lidských bytostí mohlo odejít. Tyto druhy vymřely přirozeně v průběhu těch 110 tisíc let a zůstal jen jeden druh. A to je vědecky potvrzeno.

- Trvalo dalších 50 tisíc let, než se tato bytost vyvinula v kvantového vnímajícího člověka, který mohl vytvořit civilizaci bez předchozího organizačního modelu. Trvalo dalších 20 tisíc let, než byly vytvořeny „Chrámy omlazení“ a než se začaly objevovat Staré duše.

- A teď se nacházíme v době před 30 tisíci lety. To je časový rámec Lemurie, o kterém se hovoří jako o „Civilizaci Lemurie.“ Během jejich nejvyšší kultury trvající 20000 let, naprosto bez válek, prošlo planetou Zemi 42 mil. Lemuřánských individuálních, jedinečných duší – ne lidských duší, ale Plejádských andělských duší v 800 generacích, které přišly na Zemi jen jedenkrát, a dále se už nevtělovaly. Právě tyto duše vytvořily postupně láskyplné vědomí lidstva a planety Země. Jen několik tisíc duší se ale inkarnovalo na Zemi opakovaně.

     Vědomí planety bylo proto na počátku vytvořeno vědomím Plejáďanů.

     Biologická stránka lidstva se vyvíjela velice pomalu, ale ona posvátnost skrze Plejáďany byla předána všechna najednou, stejně jako příběh o „zahradě Edenu“, zvaném Lemurie.

     Toto je původní a božský příběh stvoření, daný nám záměrně způsobem skrze Ducha. Pomalu se všechny ostatní typy lidských bytostí vytratily a zůstal jen ten, který existuje dodnes.

     Nyní nastává příležitost navrátit se do Lemuriánského stavu vědomí, tedy do vědomí 5D, kde válka není žádnou možností a zdraví je intuitivní. O tom hovořili Mayové. To je nejvyšší vibrace, jakou Země – Gaia poznala, a my jsme teď na počátku tohoto vzestupu. Je to boj mezi starou a novou energii a nová energie vyhrává.

 

     Lemurie

- Po zániku Gondwany se vynořila na jiném místě Země Lemurie (v oblasti Havajských ostrovů).

     První civilizace, která vznikla pod vedením Plejáďanů byla nazvána Lemurii. Nebyla to pokročilá civilizace, tak jak ji dnes chápeme. Ale měli něco, co je důležité vědět. Jejich kvantová DNA byla na 90 %, nikoliv na 30 % jako je tomu u nás teď. Veškerá kvantovost v jejich DNA byly aktivovaná, protože to bylo to, co jim Plejáďané odevzdali.

     Výňatek z Kryonova channelingu „Velká vědecká předpojatost“ ze 7. 11. 2009:

Řekl jsem vám, že původní lemurská civilizace byla soustředěna na souši na úpatí nejvyšší hory světa, měřeno od paty na vrchol, kterou je nyní Havaj. Je to jedna velká hora s několika vrcholy, které dnes trčí z vody, a říkáte jim Havajské ostrovy, jsou uprostřed Pacifiku.
     Říkali jsme vám, že v dobách Lemurie byla země kolem paty hory suchá. Geologové se smějí, je to přece uprostřed Tichého oceánu! Jak je to možné? Řeknu vám, jak je to možné. Nejprve musíte pochopit, že geologicky není 50.000 let dost významný čas pro něco jako pohyb zemských desek, aby to mělo viditelný dopad. 50.000 let je ve skutečnosti v geologii velmi krátký čas … přesto byla v té době hladina vody o více než 120 metrů níže než dnes. Byli jste totiž v procesu vodního cyklu, o kterém jsme mluvili dříve. Takže toto je jeden z atributů, který byl ve hře. Nicméně hlavním důvodem byl další atribut, o kterém jsme nikdy dřív nemluvili.
     Hora Hawaii se pomalu pohybuje po něčem, čemu se říká „hot spot“ (neklidná oblast) - to znamená, že se pomalu pohybuje po obrovském vulkanickém jádře, které zde existuje miliony let. Před 50.000 lety byl tento „hot spot“ v procesu obrovského „vydutí“, které postupně zvedlo dno oceánu kolem havajské hory o více než 1800 metrů. To znamená, že plášť Země se vlivem vulkanického tlaku vydul natolik, že vyzvedl horu výše, než je dnes, a vytvořil tak relativně malou oblast pevniny kolem ní. Jakmile se láva uvolnila, bublina pomalu splaskla. Trvalo to několik tisíc let, bez ničivé erupce – láva jen pomalu stékala po vrcholcích hory a vlévala se do moře, čímž vytvořila ještě více země kolem Havaje. To vytvořilo situaci, kdy úpatí hory Havaj bylo nějakou dobu nad mořem. Pomalé vylévání vytvořilo klesající bublinu a Lemurie byla pomalu zaplavena. To je příběh, který jsme vám původně vyprávěli, a důvod, proč byli Lemuřané dobří mořeplavci a přesunuli se na mnoho dalších míst.
     Výhodou pro všechny pochybovače je, že důkaz o Lemurii byl zničen, jak to mělo být. To ve vás vyvolává otázky. Ptáte se, jestli to tak mohlo být. Lineárně smýšlející vám řekne, že to tak být nemohlo, protože o tom není historický důkaz. Nikdy jste neviděli takový druh „vyboulení“, stejně jako efekt „Grand Canyonu“, kde je pravda skrytá za předsudky. Co jste nikdy neviděli, to není možné.
     Mimochodem, důkazem „vyboulení“ jsou pruhy na oceánském dně kolem hory, které stále ukazují zvláštní symetrii kolem hory a dávají tušit, že vulkanické vlivy ji kdysi vyzvedly a že později opět klesla. Existují také hluboko pohřbené kostry zvířat, které mohou biologům říci, že co je dnes na dně uprostřed Pacifiku, bylo kdysi vystaveno slunečnímu svitu… asi před 50.000 lety.

                                                                                                                        ***

- Lemurie tvořila v době vzniku víceméně souvislou ostrovní pevninu. V období, kdy došlo opětovně k velké seismické činnosti na Lemurii, a část Lemurie se potopila do vody, vznikla z pevniny řada ostrovů, které se staly opětovně základnou pro další život Lemuřanů v této oblasti.

- Před 100 tisíci léty bylo na planetě Zemi ve vývoji 17 druhů lidských bytostí. Věda už objevila anomálii, že oproti očekávanému působení biologických evolučních sil se zde něco stalo, že byl vyvinut jen jeden druh lidské bytosti a stalo se tak před nějakými 100 tisíci léty. To trvalo celých 100 tisíc let, a celou tu dobu zde Plejáďané zůstali.   

- Na Lemurii byli přemístěni někteří lidé z linie Homo sapiens. Zde se mohli vyvíjet bez zásahů Nefilů. Zůstali na Lemurii okolo 30 tis. let. Zde došlo u nových lidí ke změnám základny naší páteře, velikosti a tvaru lebky. Jejich orientace byla spíše pravo-hemisférová – ženského charakteru.

- Před 37-36 tis. léty byla planeta Země na konci největší doby ledové. Průměrná teplota byla o osm stupňů nižší, než je současná průměrná teplota. Průměrná výše hladin oceánů byla o 133 metrů nižší, než je tomu nyní. V té době byla 1/3 veškeré vody planety tvořena ledem. To vytvářelo i úplně jiná pobřeží na pevninách a také na ostrovech. Ostrovy byly mnohem větší, než je tomu nyní. Dnes jsou původní hornaté části ponořeny pod hladinu. Po tání ledovců, které se nacházely i na samotných Havajských ostrovech, bylo Lemuřanům zjevné, že jejich obydlené části ostrovů jsou ohrožené.

 - Že se Lemurie potopí, věděli obyvatelé už předem. Protože v té době už byli dobrými mořeplavci, mnozí odpluli na východ do oblasti Střední Ameriky i na západ do Asie. Také se dostali někteří na nynější Nový Zéland a ostrovy Polynésie.

- K ukončení tání ledovců a  zatopení ostrovů došlo před cca 8,5 tisíci léty př. n.l. Když se zbylá část Lemurie z velké části potopila, byli téměř všichni z ostrova pryč. Jejich nové osídlení sahalo také od jezera Titicaca v Peru, přes střední Ameriku a Mexiko, a na sever až k hoře Mount Shasta v Kalifornii.

- Vlivem tání ledovců v době před 18 tisíci až 17 tisíci lety docházelo k jinému rozdělení tlaku na povrch planety Země a tím docházelo k velkému počtu zemětřesení, a to se nevyhnulo ani Lemurii, která prošla další velkou změnou. Voda zaplnila údolí mezi horami a smazala úplně všechno, co kdy postavili, co kdy vybudovali.

     Někteří z Lemuřanů vyšplhali na hory. Jejich potomci se nazývají Polynésané a vědí o oceánech vše.

- V době před zánikem Lemurie i po něm byly četnější dopady meteoritů, než je známo. Dopadaly ve velkém počtu a mohutnosti v časovém období před 13000 lety až 5000 lety.

- Statisíce Lemuřanů se začaly ze Severní a Jižní Ameriky stahovat do Atlantidy.

- Lemuřané obsadili na Atlantidě osm velkých ostrovů z deseti možných.

 

     Potopy světa

     O potopách světa se hovoří nebo již také píše v mnoha kulturách na planetě Zemi. Je jisté, že zániky velkých částí pevnin a ostrovů vyvolávaly změnu klimatických podmínek, které často vedly k velkým a dlouho trvajícím dešťům a větrům a také k vlnám tsunami. V dávné minulosti se jednalo především o Dekánskou katastrofu a dále o katastrofu spojenou s dopadem velkého meteoritu do oblasti Yucatanu. Obě katastrofy byly spojeny se změnami klimatických podmínek na územích o velikosti zemské polokoule a tím s velkými dešti. V novější historii se jednalo o zánik ostrova  Gondwana, dále ostrova – země Mu, trojitý postupný zánik Atlantidy. Dále k tomu přispěly dopady velkých meteoritů, výbuchy sopek a podmořská činnost sopek a také konec velké doby ledové. To se vše odehrávalo v dobách vzdálených, ale i méně vzdálených. Ale už ani na dobu před 9000-8000 lety př. n.l. nejsme schopni dohlédnout a zjistit jaké důsledky to mělo na život na planetě Zemi.

     Ten poslední meteorit, před 5050 lety, dopadl na místo Sudbury v Kanadě. Byl velký a způsobil dvě věci. Jednak způsobil takový posun zemského pláště, díky kterému se sklon zemské osy změnil z 28 stupňů na 23 1/3 stupňů. To byl ale náraz! Do atmosféry, přesněji do stratosféry, byla vymrštěna spousta prachu, a výsledkem byly hlavně deště. Deště ukončily existenci většiny lidstva. Zemřelo mnoho lidí a zvířat. Hlavním účelem této katastrofy bylo vymazat veškeré poznání o Lemurii a vytvořit spoustu jezer, která by mohlo lidstvo používat. Věda to může vidět v souvrstvích, a je to spojováno s mýtem o velké potopě (která opravdu nastala) a arše. Tato událost je poslední velkou katastrofou, od níž máme pozůstatky po tehdy vzniklé další civilizaci na planetě Zemi. Všechno předtím je ztraceno a vymazáno z povrchu planety.

 

     O četnosti meteoritů dopadajících na Zemi v tomto období svědčí následující informace z internetu, kterou jsem doplnil o mně sdělený časový rámec.

     Krátery, které nastaly v období 13000 – 5000 let př.n.l. jsou označeny +. Je to 13 kráterů z celkového počtu 15. Z toho je patrno, jak neklidná to byla doba, a co vše podléhalo zkáze, takže stopy civilizací vedoucí dále jak 5000 let před Kr. jsou těžko dohledatelné.

 

     Největší meteorické krátery na Zemi

 

Místo                     Lokalita               Průměr

 

Vredefort               Jižní Afrika     300 kilometrů

Sudbury               Kanada           250 kilometrů +

Chicxulub              Mexiko            170 kilometrů +

Popigal                 Rusko              100 kilometrů

Manicouagan        Kanada             100 kilometrů +

Acraman               Austrálie            90 kilometrů +

Chesapeake Bay   USA                   90 kilometrů +

Puchez-Katunky    Rusko                 80 kilometrů +

Morokweng           Jižní Afrika         70 kilometrů +

Kara                    Rusko                 65 kilometrů +

Beaverhead          USA                   60 kilometrů +

Tookoonooka       Austrálie              55 kilometrů +

Charlevoix            Kanada               54 kilometrů +

Kara-Kul              Tadžikistán          52 kilometrů +

Siljan                   Sweden              52 kilometrů +

 

- Naši předkové ještě před 4 až 5 tisíci léty měli poznání o hvězdách, o galaktickém seřazení planet, které přišlo v našem čase, znali 26000 roční cyklus precese planety Země. Věděli o sluneční soustavě, rovnodennosti, zatměních a pohybu planet, a také jak pracuje lidské tělo.

- Rozdělení Lemurie a rozptýlení lidské společnosti vytvořilo mnoho způsobů a možností pro ztrátu kolektivního vědomí. Když byli pohromadě a měli kvantovou komunikaci, existovalo vzájemné porozumění. Když se rozdělili, pomalu, po čase jejich nejintuitivnější poznání, přijímané po staletí, jednoduše „umřelo“. Toto je proces, ve kterém byla DNA, používaná dosud na 90%, postupně omezována na dnešních 30%. Ztratili jsme vědomí toho, jaký je náš původ, jak pracuje naše tělo. Plejádská zkušenost se ztratila.

- Rozptýlením Lemuřanů po planetě Zemi došlo k postupné ztrátě vědomí spjatého s vědomím Země. Tím se stalo, že účinnost jejich kvantové části DNA, pracující na 90-100 %, se postupně snížila na 30%.

     Lemurie byla nejstarší civilizace na planetě Zemi, která trvala nejdéle a která nikdy nepoznala válku. Lemurie se nacházela nejdříve na největším Havajském ostrově a zanikla jen proto, že se zvedla hladina oceánu nejen vlivem tání ledovců, ale také v souvislosti se zánikem Atlantidy a následně s uvolněním antarktických ledovců. To mělo za následek zpustošení pobřeží také havajských ostrovů. To se stalo před 8,5 tisíci léty před Kr. Lemuřané se stali však také mořeplavci a rozptýlili se ještě před potopou do mnohých částí Země. Věda to považuje za příklad toho, že se tam lidé vyvinuli, nikoliv, že tam přicestovali.

 

     Vědci říkají: „To není možné. Před tak dlouhou dobou neexistovala žádná společnost“. Skutečně neexistuje (téměř) žádný důkaz, což je zcela záměrné. Neboť planeta Země při vymazávání známek lidstva odvádí velmi dobrou práci, a proto nejsme schopni najít něco staršího než 4000 let. Bylo to vše rozvířeno, rozsekáno, zakopáno, zasypáno, odplaveno a navždy ztraceno. A aby vymazání bylo dokonalejší, nacházela se Lemurie na souši uprostřed Tichého oceánu. Zůstalo jen několik Havajských ostrovů. Stopy ale existuji pod sedimenty v oceánu.

 

     Atlantida – lidé z Lemurie, Jantaru a Faethónu

     Po zániku celistvé Lemurie před 100-90 tisíci lety př. n.l. bylo již vynořeno souostroví Atlantidy, která se nacházela mezi severozápadní Afrikou a jihovýchodem Severní Ameriky.

- Atlantida začala být osidlována postupně a procházela často složitým a bouřlivým až katastrofickým vývojem.

- „První ze série tří kontinentálních katastrof se udála okolo roku 50700 př. n.l. Byla hmotným výsledkem použití chemických a vysoce výbušných látek v době ničení divokých zvířat. Skutečnou příčinou byl hluboký pád člověka. Předznamenaly sopečné výbuchy a zemětřesení na pomalu chladnoucí Zemi. Velikost změn způsobila posun zemských pólů do jejich jiné polohy a způsobila poslední z velkých ledových dob. V Atlantidě šla pod vodu nejdříve oblast dnešního Sargasova moře. Zbytek kontinentu se rozpadl na několik velkých ostrovů plných kanálů, propastí, zálivů a zátok. Mírné podnebí se rychle změnilo na suché.

     Během těchto změn začalo stěhování malého počtu lidí z Atlantidy na východ i západ. První osídlenci byli v oblasti Pyrenejí, další ve Střední a Jižní Americe. V Jižní Americe obsadili zemi Og podél tichomořského pobřeží-později jižní Peru. Zde jsou počátky existence indiánů, známých jako Inkové.

     Od té doby, i když materiální civilizace rostla, se mezi Atlanťady datuje vzrůstající napětí. Ti, kdož se odvrátili od původního modelu jednoho Boha, začali stavět oltáře k lidským obětem. Převážilo uctívání Slunce. Pouze zasvěcení, děti zákona Jediného, zůstali pevní.

     Morálka se zhoršovala. Chudoba a hlad se šířil mezi rolníky a pracujícími. Zhoršovaly se stavy fyzických a duševních těl, tak, jak v mořích mizela pohoří a údolí. Navzdory hmotnému pokroku a mnoha vědeckým výsledkům, přinášel vnitřní úpadek rozpad a později zničení pyšných, zlých a cizoložných lidí.

     Druhá katastrofa nastala mnohem později, okolo roku 24000 př. n.l. znamenala potopení řady velkých ostrovů.

     Sopečné výbuchy a elektrické bouřky s sebou přinesly potopu. Po ní v této části světa zůstaly ostrovy Poseidie v oblasti dnešních Bahamských ostrovů, Aryaz ve středu Atlantiku a Og v Peru. Mnoho lidí se stěhovalo do těchto i jiných zemí.

     Pro Atlantidu to byl konec jedné éry a začátek druhé, v mnohém nepřekonatelné. Po dnech potopy se rozproudila výstavba nové Atlantidy. Obrat vědecké mysli Atlanťanů, s jejich energií a agresivitou, umožnil velký pokrok v mechanice, chemii, fyzice a v psychologii. V mnoha oblastech byli Atlanťané výjimečnými lidmi. V některých oblastech byli vzdělanější než kterákoliv současná civilizace.

     Když byla po prvním zničení Atlantidy objevena elektřina, dopracovali se k výjimečným výsledkům na poli elektroniky a elektrických zařízení. Atomová energie získána z uranu se používala k dopravě a pohybu těžkých předmětů. I ta byla zneužita k sobeckým cílům.

     Atlanťané měli velice účinný systém topení a svícení. Byly také objeveny a ovládány světelné paprsky různého druhu, např. laserové svazky.  Běžně se používal telefon, rádio a televize a také výtah. Zesílené jemné paprsky využívali k pozorování teleskopy. Patřil sem i smrtící paprsek. Vojsko a zákony se staly běžnou součástí politické scény.

     Ale nejzajímavějším vědeckým přínosem Atlanťanů bylo zapojení sluneční energie do činnosti. Původně byla vyvinuta jako prostředek duchovní komunikace. Ohromné odrazové krystaly byly známy jako kámen Tuaoi. Později, po staletém zlepšování, se rozrostly na generátor síly nebo energie, vyzařující napříč krajinou bez použití drátů. Tehdy to byly Velké krystaly nebo Ohnivý kámen.

     Koncentrace a násobení slunečních paprsků přes mnoho hranolů nabylo velké intenzity. Ta byla tak velká, že ji bylo možno vysílat jako svazek paprsků. Tuto energii využívaly mořské lodi, letadla i zábavní dopravní prostředky. Dokonce i lidské tělo bylo omlazováno mírnou aplikací těchto paprsků a lidé se často omlazovali. Neúmyslně mohly být „ohnivé kámeny“ proměněny v ničící, mučící a trestající prostředek. Tím také přispěly k druhé katastrofě, když vyvolaly sopečné výbuchy v přírodní centrále Země.

     Druhá katastrofa přispěla k rozdrobení Atlantidy na ostrovy, jež se během působení ničivých sil dále rozpadaly.

     Atlanťané a hlavně Poseiďané studovali tvořivé energie vesmíru a pronikli k základům přírodní energie, vibracím rostlin, kamenů a kovů – jejich vibrační vliv využili v psychice a intuici člověka. Na vysoké úrovni bylo zemědělství, astronomie, astrologie. Atlanťané objevili smysl čísel, hvězd a prvků. Naučili se rušit zemskou přitažlivost. Znali tajemství vzniku člověka a pěti ras, znali zákony metafyziky. Vědecké poznatky byly v mnoha oblastech vyšší, než máme v současnosti.

     Tyto bohaté vědomosti, jež měli stoupenci zákona Jediného, získali a nevhodně použili stoupenci Belialů, ziskuchtiví mamonáři, kteří nejenže odmítli myšlenky ctitelů jediného Boha, ale i jejich upozornění a výstrahy. Někteří následovníci zákona Jediného neodolali argumentům a pokušení, jež jim nabídli stoupenci Belialů. Vzdali se, stali se jejich spolupracovníky ve snaze využít tvořivé energie a vesmírných zákonů pro vlastní potěšení a ničivé cíle. Existovala snaha výbušniny, plyny a tekutý vzduch využívat k sobeckým účelům.

     I když následovníci jediného Boha na oko vládli, opozice nepřátelsky zasahovala do jejich zákonných práv a kontroly.

     Růst vnitřních znepokojujících faktorů, stále větší a větší osobní přání, nespravedlnost a hořkost, soustavně přibližovaly konečný zánik Atlantidy. Vynikající poznání duchovních a přírodních zákonů a jejich nevhodné použití toto ničení ještě zhoršilo. Děti zákona Jediného si uvědomily, že hrozivý konec Poseidie a Atlantidy je blízko.

     Protože se zkáza přibližovala, rozhodly se shromáždit všechny vědomosti národů světa, a s tímto cílem se setkali na „celosvětové konferenci“. Z mnoha Zemí Atlantidy přišli poslové, aby shromáždili svou moudrost ve snaze odvrátit zničení. Ani tato setkání, ani varovná, osvětová, burácející záchranná kampaň už neměla smysl.

     Přesvědčení, že se blíží zničení celého národa, rozhodly se děti zákona Jediného pro jiný plán: hledání krajů vhodných k osídlení. S tímto cílem se organizovalo hodně výprav. Děti zákona Jediného je pomáhaly vést souší, vzduchem i vodou, do bezpečí v Egyptě, Hondurasu, Yucatanu a jinde. Velkou pozornost věnovaly záchraně náboženských názorů a záznamů, jež vzaly s sebou.

     Do roku 10700 př. n.l. Atlantida dosáhla prakticky morálního a duchovního dna. Rozklad byl dokončen. Představoval lidské oběti a uctívání Slunce, cizoložství a korupci. Zavládlo zlo, násilí a egoismus. Míšenci byli zneužívání. Přírodní síly byly zneužívány. Sluneční krystaly byly změněny na kruté donucovací prostředky, na prostředky trýznění a trestu. Mezi obyčejnými lidmi byly známy jako „strašné krystaly“. Morálka a důstojnost dosáhly nejnižšího stupně. Krajem se šířilo násilí a vzpoury. Tehdy nastal konec. Atlantida a Poseidie byla definitivně zničena. Ohromný pohyb půdy otřásl zemí. Postihlo to celou krajinu. Velké ostrovy se ponořily do moře. Byly v něm pochovány. I když destrukce byla ohromná, nebyla okamžitá. Byla však zničena infrastruktura společnosti a stav se stále zhoršoval. Pouze ojedinělé vrcholy hor označovaly potopené hroby. Někteří lidé se zachránili, někteří hrdinsky pomáhali druhým při odchodu do jiných zemí. Většina obyvatelstva byla beznadějně ztracena. Do roku 9500 př.n.l. slavná a bájná Atlantida doslova zmizela z povrchu Země.

     Atlantská kultura však zcela nezanikla. Třebaže porovnatelné civilizace existovaly v Číně, Indii a Pyrenejích, vliv Atlanťanů byl značný.

     Bahamské ostrovy jsou zbytky vrcholů Poseidie. I v Pyrenejích a Maroku jsou zříceniny a pozůstatky raného osídlení. V Hondurasu, v Guatemale, v Yucatanu byli známí tito Atlanťané jako Mayové a zanechali tam mnoho památek. V Severní Americe osídlili území dnešního Nového Mexika, Arizony, Nevady, Koloráda, až po Mississippi a Ohio. Stopy atlantské náboženské víry nacházíme u indiánských kmenů.

     Silný vliv atlantské civilizace se projevil i v Egyptě. Např. na stavbách pyramid. Na třech místech na světě – v Egyptě, v Bimini a v Yucatanu – jsou uloženy kopie záznamů historie Atlantidy. Kromě jiného obsahují i pokyny k sestrojení velkých krystalů koncentrujících energie.

     V průběhu velkého Atlantského období – 200000 – 10700 let př.n.l.- civilizace mnohokrát povstaly a zanikly. Také z toho důvodu je kultura přinesená do Pyrenejí a Ameriky po první katastrofě jiná než kultura přinesená do Střední Ameriky a Maroka po druhém stěhování. Jiná je i ta, která je v Egyptě a v Yucatanu po třetím, konečném zničení Atlantidy. Celou civilizaci však nelze transplantovat, protože šlo pouze o její torza. Kromě toho se po rozdělení původního kontinentu rozdělily i jazyky. Musíme si uvědomit, jak se změnil jazyk za pouhých posledních 50 let a jaké změny tedy proběhly za období tisíce let.     

     Když Atlanťané odcházeli na různá místa v okolních kontinentech, odnášeli si s sebou podle své příslušnosti k jednotlivým skupinám obyvatel také vědomí této dílčí civilizace, tedy alespoň částečné vědomosti, znalosti, zkušenosti a potřebná technická vybavení. Takže na novém území mohly vzniknout a vznikaly další technicky vyspělé civilizace, ale citelně duchovně oslabené.                         

 

     Egypt

 - Egypťané jsou potomci obyvatel ostrova – Země Mu a také Atlantidy, kteří opustili jak ostrov Mu tak i Atlantidu 

ještě před jejich zánikem. Z ostrova Mu odešli především na africký kontinent do oblasti dnešního Sudánu a Egypta. Obyvatelé Atlantidy se rozptýlili především po obou stranách Atlantidy – ve Střední a Severní Americe, v Evropě a v Africe, a zde především v Egyptě. Převažující vliv na dění v Egyptě měli obyvatelé a jejich potomci z Atlantidy.

- Faraonové byli potomci vládců z Atlantidy, pocházející ze souhvězdí Orionu.

- Velká pyramida v Gize  byla postavena v letech 10490-10390 let př. n.l. Její stavba trvala 100 let. V té době žil Hermes a Ra. To bylo v době panování faraona Džoséra.

- Sfinga byla vytvořena v letech 6800-6700 př. n.l. Tvůrci Sfingy jsou lidé z Atlantidy, potomci Jantaranů. Sfinga byla zhotovena vytesáním do skály. Sfinga představuje jejich božstvo. Přímo pod Sfingou nejsou schovány žádné artefakty z Atlantidy.

- Hermes Trismegistos byl v jedné své inkarnaci Thovt.

- Egyptští vládci měli vědomí, které dnes označujeme jako 5D. Měli dokonalé znalosti o fungování lidského těla, o sluneční soustavě, o galaxii, byli jasnovidní, jasnoslyšní, jasnozřiví, znali své minulé životy.

- Přesné opracování kamenných bloků na pyramidách, chrámech, stěnách apod. bylo prováděno pomoci rámových pil s hedvábnými provazci a s pomoci výtažku z rostlin, které dokázaly změkčit kámen. Tyto rostliny byly do Egypta přineseny z Atlantidy. V současné době se již tato rostlina na Zemi nevyskytuje.

- Těžké kamenné bloky se dopravovaly na základě působení zasvěcenců, a za pomoci antigravitačních sil. Antigravitace se uskutečňovala za pomoci energie tónů zpěvu.

- Na stavbě jedné egyptské pyramidy pracovaly současně jen tisíce lidí.

- Egypťané nepoužívali laserové přístroje.

- Pyramidy nebyly určeny k pohřbívání, nýbrž měly význam duchovní a magnetický pro planetu Zemi.

- Pyramidy byly také příjemcem a koncentrovaným zdrojem magnetické energie.

- Magnetismus je druh energie, která prochází vším, co je – každou hmotnou i jemnohmotnou složkou na Zemi i ve vesmíru. Struktura magnetické energie je podobná jemnému řetízku, jenž má očka naplněná bublinkami magnetismu. Tato forma energie je zcela odlišná od jiných existujících energií. Zhustí-li se více takových řetízků magnetismu, vzniká silný zdroj energie. Protože magnetismus prochází prakticky celým vesmírem, je snadným vodičem i jiných druhů energií. Magnetismus může být velikou pomocí při přenosu energetických drah.

- Koncentrovaná magnetická energie pyramid sloužila ke dvěma účelům. Jednak k získávání elektrické energie z vesmíru pro výrobu paliva – vodíku a kyslíku pro raketové pohony, a pro jiné použití. Nebyla používána k telepatickému spojení s planetou, odkud bytosti – předkové pocházeli, tedy v Egyptě s planetami ze souhvězdí Orion. Pyramidy, jejich energie, také sloužila zasvěcencům k astrálnímu cestování.

- Pyramidy byly zdrojem elektrické energie, kterou egypťané dokázali snímat. Protilehlé strany pyramidy byly nositelem napětí + a - , a jejich koncentrace byla v těžišti trojúhelníkových stran pyramid.  Tuto energii dokázali za pomoci magnetismu vést skrze Zemi na místo spotřeby.

- Pyramidy nejsou součástí energetických míst na planetě Zemi, které jsou spojeny do energetických sítí.

- Pyramidy nezpůsobovaly déšť v jejich okolí.

- Egypťané používali k osvětlení svítidel na principu výbojkových svítidel.

- Egypťané nazývali pyramidy slovem mer. Mer značí světelné tělo.

- Mer-Ka-Ba byla velmi důležitá v mystériích v Egyptě – světelné tělo člověka bylo vším! Egypťané to chápali tak, že bez těchto znalostí a zkušeností nebylo možno dosáhnout jiných světů (tedy dostat se do záhrobí a odtud zpět znovu na planetu Zemi v dalším životě). K tomu také sloužily pyramidy a vždy s tím souvisel přenos energií. Vše také souviselo s posvátnou geometrií.  

      Autorce knihy „Poselství 1.díl“ bylo na její otázku „co jsou pyramidy ?“ sděleno:

     Jsou to geometrické útvary, které sloužily jako symbol kultovní či památník, ale současně jako orientační bod pro mimozemské astronauty. Tyto pyramidy byly postaveny pod vedením mimozemšťanů, kteří Egypťany zasvěcovali do tajů své kultury a tedy i magie. Geometrické propočty a fyzikální zákonitosti, které vládnou uvnitř pyramidy, jsou příliš složité pro populární výklad. Lze je vysvětlit jen pokročilému fyzikovi a matematikovi.

 

       K uvedeným sděleným údajům lze učinit ještě následující poznání:

- Planeta Cyrus je technicky vyspělá planeta, ale na nižším stupni duchovního vývoje.

- Planeta Cyrus se nachází na okraji vesmíru v souhvězdí Sagittarius (M 28) a byla velice výbojnou a agresivní planetou. Podrobila si zatím tři planety.

- Mimozemšťané z planety Cyrus použili na planetě Zemi i atomové zbraně.

- Systémy úkrytů v podzemí planety (např. na území Turecka) sloužily k ochraně obyvatel před útočníky z Cyrusu. Tyto úkryty později používala křesťanská komunita.

- Zbraně, vyobrazené v Sethově chrámu v Abydu, jsou zbraně používané na území Egypta mimozemšťany z Cyrusu, po jejich příchodu do Egypta ze zaniklé Země Mu.

- Planeta Země již nebude planetou Kříže a její roli převezme planeta Cyrus, pokud ustane s výboji do vesmíru a budou usilovat o produchovnění planety láskou.

- Dogoni jsou přímými potomky Sirianů černé pleti.

- První vzpurníci byli na planetu Zemi přivezeni před více než 1 milionem let, další před více jak 600 tisíci léty. Vzpurníci byli ponecháni na planetě bez prostředků a víceméně žili na planetě Zemi jako divoši.

- První mimozemšťané, mimo vzpurníky, přišli na planetu Zemi ze souhvězdí Siria. Jejich činnost v oblasti Blízkého východu a jižní Afriky je popsána v knize „Dvanáctá planeta“. Elitní část Sirianů byla považována za bohy. Pro potřebu postavení pozemských základen a těžbu potřebných surovin byli současně přivezeni vzpurníci z planety, patřící do souhvězdí Siria.

Část pobytu Sirianů je zachycena na hliněných destičkách Sumerů. Také bible hovoří o těchto bozích jako o Nefilimech.

- Pobyt Sirianů byl na více místech Země, než je to zachyceno na destičkách Sumerů.

 

- Téměř všichni mimozemšťané, včetně vzpurníků, zanechali na Zemi své potomky.

- Také z Plejád přišly první bytosti na Zemi již před 410 tisíci léty, a patřily tak mezi první návštěvníky na planetě Zemi.

- Mimozemšťané přicházeli na planetu i opakovaně v několika vlnách. V některých případech to bylo na základě vlastní vyspělé techniky nebo duchovní vyspělosti, umožňující cestování ve Vesmíru, v jiných případech zde byli dovezeni kvůli jejich záchraně z planet, kde se další život ukazoval jako nemožný. Toto přestěhování zajišťovali obyvatelé duchovně a technicky vyspělých planet formou záchranných misí.

- Mnohotvárnost obydlených území a etnik obyvatel (ras) vznikla především na základě různě dlouhých pobytů mimozemšťanů nebo jejich setrvání na planetě Zemi.

- Velký význam pro vývoj lidstva na planetě Zemi měli Plejaďané a první duchovně vyspělá civilizace Lemurie. O jejich významu pro lidstvo a planetu Zemi svědčí velmi velký počet bytostí v počtu celkem 42 milionů, které přišly na planetu Zemi, aby vytvořily Vědomí planety a lidstva pro správné fungování kvantové části DNA. Tuto DNA jsme získali právě skrze Plejáďany.

 

- Na planetu Zemi přišli také mimozemšťané ze souhvězdí Orion. To bylo poprvé před 105 tisíci lety a celkem na Zemi přišlo těchto lidí jen řádově několik tisíc. Celkem žili v 5 oblastech, také v Atlantidě a v Egyptě. Byly to tři různá etika, z toho minimálně jedno etnikum bylo velmi technicky a i duchovně vyspělé. Toto etnikum velmi ovlivnilo technický pokrok v Atlantidě, protože i Atlanťané měli techniku pro vesmírné lety a také je prováděli.

- Na planetě Zemi žili trpasličí lidé, kteří zde byli přemístěni jako vzpurníci ze souhvězdí Sirius. Jejich obydlí se nalézají také na území Turecka.

 

- Mayové, Hopiové, Aztéci, Toltéci, Druidi, Inkové byli uprchlíci z Atlantidy. Jejich obyvatele tvořili potomci mimozemšťanů ze Siria, Orionu, Plejád, Jantaru a Faethónu, přitom obyvatelé červené rasy byli především ze Siria a Orionu.

- Pyramidy postavené mayskou civilizací v oblasti střední Ameriky měly podobný účel jako pyramidy v Egyptě. Stavitelé zde ale měli k dispozici laserové přístroje. K tomu si dokázali vyrábět potřebný elektrický proud, tak jako egypťané. Tuto schopnost už Inkové ale neměli.

 

   K obsahu knihy „Dvanáctá planeta“:

- Planeta Země nebyla v minulosti planetou Tiámat a nevznikla srážkou s jinou planetou.

- Planeta Nibiru není planetou naší sluneční soustavy. Patří do soustavy Síria.

- Planeta Faethón byla součástí naší sluneční soustavy, je to chybějící 12. planeta.

- Pás planetek v naší sluneční soustavě nepochází z planety Země, ale také ne z Faethónu.

- Mojžíš byl autorem knihy Genesis, vše už bylo ale zapsáno také v sumerských tabulkách.

- Archa úmluvy, popisována v Bibli, byl v podstatě generátor a transformátor elektrické energie.

 

     Celý text mám potvrzený kódy pravdy, včetně předpokladů a dohadů badatelů, které jsem 

převzal z níže uvedené literatury. 

 

     Napsal Jan Heczko

     květen 2013, doplněno duben – červenec, říjen 2014, dále průběžně doplňováno

 

Doplněk z října 2017: Bosenské pyramidy – stručná historie

 

     Tento krátký text ukazuje to, co mi bylo umožněno pochopit  v rámci podstatných událostí vedoucích k postavení pyramid na území dnešní Bosny. Všechny níže uvedené informace mám potvrzeny kódy pravdy skrze mé Vyšší já.

 

       1. V místech, kde se nachází bosenské pyramidy a v jejich širším okolí se již od let 225 -220 tisíc před n.l.  nacházela jedna z několika desítek oblastí na planetě Zemi, kde se postupně nacházeli Sirianci se svými vyvinutými Homo Sapiens – černé pleti a těžili v nich především zlato, které mělo sloužit ke zmírnění klimatických dopadů v podobě neustálého zmenšování slunečního záření na planetu Nibiru (Nimiru). V době zániku života na Nibiru byla tato bosenská oblast stále ještě obydlena Sirianci a jimi vyvinutými Homo Sapiens – černé pleti.

 

     Základním důvodem stavby pyramid bylo tedy to, že došlo v době 38-37 tisíci lety před .n.l.  k zániku života na planetě Nibiru a k nemožnosti návratu Sirianců  zpět domů.  V té době byly na planetě bytosti z PlejádElohimové, kteří také umožnily vznik Lemurie. Také bytosti z Plejád - Elohimové prováděli záchranné akce u Sirianců žijících na planetě Nibiru, a malá část jich skončila i na Zemi.

 

     Projektanty těchto pyramid a ostatních staveb (chodeb) byli Plejáďané spolu se Sirianci. Stavitelé pyramid byli Sirianci a jejich černoši. Bylo to postaveno k ulehčení jejich života na základě očekávaného rozvoje života na Zemi. Tato malá oblast byla vybrána jako skryté, horami chráněné místo, před možnými útoky nepřátelských bytostí.

 

      Nejstarší pyramida je pyramida Drak a pochází z období před 33-34 tisíci let. Stavba trvala 37 let. Druhou pyramidou je pyramida Měsíce, která byla postavena před 31-32 tisíci lety.  Stavba trvala 70 let. Třetí pyramidou je pyramida Slunce, která byla postavena před 29-30 tisíci lety. Stavba trvala 124 let.

 

     Celkem v této oblasti bylo postaveno 33 pyramid různých velikostí.

 

     V oblasti Bosny měla vzniknout základna umožňující aby:

-  pyramidy mohly být používány ke komunikaci s Vesmírem – Plejádami; měly funkcí antén

- pyramidy sloužily k astronomickým a astrologickým účelům

- pyramidy sloužily k výrobě elektrické energie a měly kolem sebe dostatečně silné elektromagnetické pole.

 

     Pyramidy měly i mnoho dalších účinků a dokázaly:

- harmonizovat vnitřní biologický čas

- synchronizovat energetický systém člověka se systémem planety Země

- zpomalovat degenerativní procesy v lidském těle

- fungovaly jako zdroj informací

- jako zásobník a generátor vody v extrémní kvalitě s léčivými účinky

- mohly synchronizovat jídlo

- umožňovaly přechod prostorem do jiné dimenze

- měly léčivé účinky na lidské tělo

- zprostředkovaly duchovní růst jednotlivce

- produkovaly volnou energii z kosmické mřížkypole, která je nesmírnou zásobárnou energie v celém kosmu

- plnily obdobnou funkci jako „chrám omlazení v Lemurii“ systémem spojovacích tunelů mezi některými pyramidami

- velké kamenné koule sloužily jako zásobníky léčivé energie, které způsobovaly a stále působí na vznik rovnovážného

  energetického stavu v lidském těle.

 

     Pyramidy neměly náboženský význam.

 

     Před cca 4200 lety vybuchla řízeným způsobem v této oblasti „sopka“, jejíž účinek byl dostatečně velký, aby byly pyramidy překryty vrstvami popílku a zeminy.  Z paměti lidstva postupně zmizely bosenské pyramidy.

     V letech 4200 – 3400 před n.l. došlo postupně k přechodu  tamních lidí do oblasti dnešního Středního východu a stali se součástí říše Sumer.

 

       2. Oblast pyramid se vyznačuje také zejména tím, že pod pyramidou Měsíce se nachází vortal (vír-portál) jednoho z 12 uzlů na planetě Zemi. Tento uzel tvoří dvojici s uzlem, který se nachází v pohoří Rila v Bulharsku.

     Obdobně tvoří dvojici uzlů také  Ida (1. Dvě posvátné hory  na Krétě a 2. Trója, dnes v Anatolii, Turecko, společně zvané „Hora Bohyně)  a další dvojici uzlů je místo Hot Springs, vřídla horkých pramenů a 10. největší město v Arkansasu, a Mount. Shasta, významné duchovní místo, vše v USA.

 

     Vysvětlení: Zde jsou specifické definice, které nám poskytl Kryon:

 

     UZLY: Existují tři druhy uzlů: portál, vortex (vír) a vortal (vír-portál). Portál je uzel, který přesahuje (překrývá) a zesiluje Gaiu. Vortex je, když energie kolidují (střetnou se) a energie se neustále pohybuje. Ve vortexu se mohou někteří na chvíli cítit dobře, ale je těžké tam žít. vortal je napůl portál a napůl vortex. Mezi těmito liniemi není žádná symetrie a vyskytují se pod Zemí stejně jako na Zemi. Takže se to stává komplexnější, než si myslíte. Všechny tyto linie jsou tvořeny Krystalickou Mřížkou a Krystalická Mřížka je vytvářena Lidským vědomím.

                         

     Uzly jsou přesně tím, co bylo uvedeno: místy nesmírné intenzity, kde může Krystalická Mřížka uchovávat časové kapsle šablony stvoření, které tam umístili Plejáďané. Takže uzly mohou být také vzestoupenou zemí a můžete se tam cítit velmi dobře. Nicméně, jak již bylo zmíněno, uzly jsou často na místech, která jsou méně přístupná či žádoucí pro obyčejné lidské obydlí vzhledem ke své intenzivní energii. Lidé jsou k nim v každém případě velmi přitahování a domorodé obyvatelstvo Země si na nich často stavělo své chrámy.

 

     Tyto časové kapsle jsou na planetě potřeba jako příručky či plány, aby odstartovaly tvořivou energii Gaii. Řekli jsme vám, že jak jsou pomalu uvolňovány, upravují Krystalickou Mřížku, aby pomohly Posunu Lidského vědomí a případně vytvořily pozvednutou (vzestoupenou) planetu.

 

     Šablony nejsou jen informace. Jsou to kvantové portály života Plejáďanů. Je těžké to vysvětlit, ale uvažujte na chvíli, že kvantová energie může existovat na dvou místech ve stejnou dobu. Je to vlastnost dokonce i vaší vlastní kvantové fyziky, tak by to pro vás nemělo být divné. Uvažujte na chvíli, že i život může mít tyto atributy (existovat na mnoha místech). Proto vězte, že vaši osívací stvořitelé zde vždy byli -  určitým kvantovým způsobem a jsou v časových kapslích.

 

     Když cítíte tyto energie ve 3D, máte sklon všechny je linearizovat. Proto ti, kdo jsou citliví, uvidí „město“ či ucítí entity, které s vámi mohou dokonce mluvit. Ale realita je taková, že tyto pocity jsou pouze atributy dívání se na hlubokou kvantovou energii, zatímco jste ve 3D.

 

     Mt. Shasta je jednou z těchto časových kapslí. Tato hora je připravena k aktivaci a uvolnění časové kapsle, které tam již započalo. Ale nyní, s přechodem roku 2012, mohou Plejáďané převzít aktivnější roli. Později pochopíte, co to znamená.

 

     NULY: Když se Krystalická Mřížka překryje s mřížkou Gaii způsobem, že se jejich energie vzájemně ruší, dostanete nulu. Nula je proto místem, kde je nepřítomnost Krystalické Mřížky a tak to, co dostanete, je pouze čistá energie Gaii.

 

     V nule, nebo „prázdné zemi“ se může cítit nádherně, ale je to až příliš silné na delší pobyt. Představuje (nula) čistou tvořivou energii. Je daleko těžší žít v ní a místa na Zemi, kde se nachází, jsou z tohoto důvodu často neobydlená (některá jsou také v oceánu). Má také zvláštní rysy magnetického pole, které jsou těžké pro životní sílu a vyrovnané mozkové synapse (které vyžadují rovnováhu magnetického pole, na kterou jste zvyklí). Výsledkem je nerovnováha a zmatek.

--KRYON—

 

     3.  Tak zvané orby (orbs) nejsou žádné duchovní či jiné entity. Vznikají opravdu jen při focení digitálními fotoaparáty za určitých světelných a časových podmínek.

 

*****

          Literatura:

      

       1. Knihy N.D.Walsche: „Hovory s Bohem I-III“, „Bůh, na kterého čekáme“, „Kniha proroctví“

       2. Knihy Heleny Šeblové:) „1.díl Poselství - Truhlice pokladů 1. až 3. část,  2.díl Poselství - Truhlice

           pokladů 4. až 5. část,  3. díl Poselství - Truhlice pokladů 6. až 7. část“ (celé texty knih jsou  na  https://www.bozilaska.cz).

      3. Edgar Cayce: „Tajemství záhad“,  „Tajemný svět“, „Edgar Cayce odpovídá“

      4. Channelingy od Kryona (úplné texty na https://duchovnipoznatky.webnode.cz)

      5. Zecharia Sitchin: „Dvanáctá planeta“

      6. Reinhard Habeck: „Záhadné fenomény a mystéria“

      7. Mauro Biglino: „Přišel Bůh z vesmíru?“

      8. Bible – Český ekumenický překlad 1996

      9. Člověk – obrazová encyklopedie

    10. Vesmír – obrazová encyklopedie