Ježíš Kristus a apoštolové    

Jiný pohled na některé události

 

     K napsání tohoto textu mě přivedl film BBC, vysílaný v ČT dne 16.9.2013, s názvem „Tajemství bible – Apoštolové“. Tento film se snažil najít odpověď na otázku, jak se mohli stát apoštolové, vesměs prostí lidé, vůdci a osobnostmi nové víry, z něhož se zrodilo celosvětové náboženství. Film byl natočen podle nejnovějších poznatků archeologů, psychologů a náboženských badatelů v oblasti judaismu a křesťanství.

     Dalším pohledem na Ježíše Krista a apoštoly budou sdělení, která jsou uvedena v knihách „Poselství“ Heleny Šeblové, a která pochází skrze Boha Otce a Ježíše Krista.

     K objasnění toho, co se událo v souvislosti s apoštoly, používám také informace skrze channelingy od Kryona. Kryon je multidimenzionální bytost pocházející z Božství.

 

Stručný obsah filmu BBC

 

     Apoštolové šířili Ježíšovo poselství po celém starověkém světě. Mnozí za to položili život. Přeměna této malé ohrožené skupiny ve světové náboženství tvoří pozoruhodný příběh.

     Pro pochopení se musíme vrátit na začátek jejich pouti. Během 1. století byla Galilea svědkem řady vzpour, které Římané vždy krvavě potlačili. Za života Ježíše se vytvářelo mnoho povstaleckých skupin, které se uchylovaly do hor, žily v jeskyních a vedly odbojové hnutí proti Římanům.

     Historické objevy dovolují nahlédnout do života apoštolů. Jedno je jisté. Apoštolové šli za Ježíšem z mnoha různých důvodů a s různými nadějemi. Mohly to být daňové důvody, které sužovaly obyvatele včetně rybářů. Lidé se tomu bránili a hledali někoho, kdo by je vedl. Ale dost nevysvětlitelná je pohnutka u Matouše, který byl celník a tedy dost zámožný člověk. Závist a každodenní spory s obyvatelstvem možná přiměly Matouše, aby se přidal k Ježíšovi.

     Zajímavou postavou byl Jidáš, který měl plnou důvěru Ježíšovou a vykonával ve skupině funkci pokladníka, což vyžadovalo organizační a řídící schopnosti a velkou důvěru ostatních. Tři apoštolové z této skupiny, jak se srovnávacím průzkumem ukázalo, byli Ježíšovi nevlastní bratři Jakub, Šimon a Juda. Byli tam i další, kteří nebyli rybáři a vytvářeli různorodou skupinu. Je zřejmé, že se těchto 12 mužů od sebe zásadně lišilo.

     Když se podíváme na apoštoly z psychologického hlediska, svým složením vytváří vysoce rizikovou skupinu. Pocházejí z odlišných poměrů, někteří brojí proti daním, jeden je výběrčí daní, jeden je horlivec, druhý skeptik, zkrátka diametrálně odlišné povahy. Pokud mají vůdce, který dokáže urovnat jejich spory a potlačit možné konflikty, který jim vytkne jasný cíl a ukázat, jak tento cíl může uspokojit i jejich vlastní potřeby, pak vše může běžet hladce. Těchto 12 mužů takového silného muže mělo v osobě Ježíše. Také měli poslání a zřejmě byli ochotni spolupracovat, pokud to znamenalo, že něco podniknou proti Římanům.

     Ale následovat Ježíše ve skupině nebylo lehké a putování mělo své úskalí a útrapy, které byly pro apoštoly velkou zatěžkávací zkouškou.

     Židovské právo pamatovalo na chudé a pocestné. Například pěstitelé obilí museli nechat jeden kout pole netknutý, který byl určen pro chudé. Jednou z nejdůležitějších vlastností judaismu je pohostinnost. Protože žádné hotely nebo hospody neexistovaly, židovské zákony vyžadovaly pohostinnost.

     Na těch delších cestách byli plně odkázání na pohostinnost lidí. Ale také oni měli co nabídnout. Něco, co bylo žádané a vzácně dostupné. V 1. století neexistovala žádná zdravotní péče. Vesničané byli odkázání na léčitelské metody místních léčitelů. Jejich metody byly dost účinné a Ježíš měl velmi dobrou pověst. Při příchodu do nějaké vesnice měli před sebou 2 úkoly. Prvním bylo hlásat příchod Božího království, tím druhým bylo uzdravovat nemocné. Pokud se jim to podařilo, měli o každodenní jídlo  postaráno a měli kam „složit hlavu“.

     Moderní lékařství vysvětluje, jak léčitelství funguje, a to skrze placebo efekt, tedy přes víru, že došlo k potřebnému léčení, ať už lékem nebo chirurgickým zákrokem. Někdy je to označováno jako „zázrak“. Placebo působí psychologickým nebo emocionálním dopadem léčby na pacienta. Odpovídá pacientovu očekávání a víře. Pokud pacient očekává, že léčba bude účinná, téměř také určitě bude.

     Existuje paralela mezi tím, co dělal Ježíš a apoštolové, a dnešním lékařstvím. V obou případech záleží na víře nemocného, že lékař nebo léčitel mu pomůže. Lze předpokládat, že i starověcí léčitelé těžili z placebo efektu.   

     Také díky Ježíšovým léčitelským schopnostem přitahoval čím dál větší zástupy přívrženců. Ale mělo to své úskalí a podle bible se to apoštolům někdy nepodařilo. Musel to pak za ně učinit Ježíš. A na jejich dotaz, proč se jim to nepodařilo, Ježíš odpovídá, že jsou malověrní. Aby apoštolové měli podobné úspěchy jako Ježíš, museli by mít jeho vizi a patrně ji většinu času sdíleli. Ale při bližším zkoumání evangelií je patrno, že apoštolové neměli vždy stejný náhled na věc jako Ježíš. Máme důkazy, že mezi nimi existovaly i neshody a projevovalo se i vnitřní napětí.

     Například při styku se Samaritány se apoštolové rozčílili a tím porušili i Ježíšovou zásadu, že máme milovat i své nepřátele. Dnes bychom takové jednání označili i jako terorismus. Bible ukazuje i na hádky, mezi apoštoly, kdo z nich je po Ježíšově smrti největší. To dokazovalo, že mezi nimi bylo i dost rivality. Apoštolové se chovají jako typičtí představitelé své doby.

     V bibli je popsán příběh, jak při jednom odpočinku celé skupiny v domě hostitele, nějaká žena pomazala Ježíšovy nohy vonným olejem, což vzbudilo Jidášovou velikou nelibost, protože by bylo lepší olej prodat a peníze rozdat chudým.

     O palmové neděli se dostalo Ježíšovi v Jeruzalémě nadšeného přivítání. Ale pro svůj příchod si nemohl vybrat politicky více nespolehlivou dobu. V tom týdnu probíhal svátek Pesah, ve kterém si židé připomínají a prožívají záchranu svých předků. Biblisté se domnívají, že tento svátek podnítil v apoštolech myšlenku na svobodu a svržení římské nadvlády. Jsou to dny plné emocí.

     V tom týdnu nadešel také čtvrtek, který je znám jako poslední večeře Páně. Ježíš byl při večeři neobyčejně zamlklý. Najednou uprostřed jídla Ježíš začne mluvit o své smrti. Vezme chléb a řekne „toto je moje tělo“, vezme číši s vínem a řekne „toto je má krev“ a začne mluvit o tom, co mají apoštolové činit na jeho památku. Není jasné, proč apoštolové nechápali, o čem Ježíš mluví. Možná celou dobu čekali na nějakou vzpouru. Smrt jejich vůdce nebyla součástí jejich plánů.

     Následující události zpečetí jejich osud. Jidáš učiní kroky vedoucí k Ježíšovu ukřižování. Jidáš uzavře dohodu s místní židovskou vrchností za 30 stříbrných. Jidáš zavede stráže v noci do Getsemanské zahrady, kde byl Ježíš spolu s apoštoly a na znamení políbí Ježíše. Ježíš je pak zatčen a odváděn.

     Apoštolové zpanikařili a Petr zaútočil a uříznul ucho sluhovi jednoho kněze. Apoštolové jsou ochromeni hrůzou a mají strach i o sebe. Všichni ho opustili a utekli. Všechnu práci Ježíšovu maří jediná zrada.

     Ale odborníci zpochybňují, že šlo o zradu, protože Ježíš byl dostatečně známý a byl znám i jeho pobyt.

Podle překladu bible z řečtiny došlo v překladu slova „předat, odevzdat“ k chybnému „zradit“. Také polibek byl vždy symbolem přátelství nikoliv zrady. Jidáš si zřejmě přál, aby se mohl Ježíš obhájit před soudem. Když se Jidáš dověděl, že má být Ježíš ukřižován, sám se oběsil.

     Apoštolové prožívali nejhorší chvíle svého života. Ztratili svého vůdce a nemají zástupce. Skupina se nejspíše rozpadne nebo bude mít těžkosti. Po Ježíšově smrti jsou apoštolové zdeptaní a zoufalí, a přece víme, že tito opuštění apoštolové se stali zakladateli velké světové víry. Muselo se něco přihodit, co změnilo jejich osud.

     Několik dní po Ježíšově ukřižování se začaly šířit zvěsti o jeho vzkříšení. Že by jim právě to vlilo do žil nový život?

     V místnosti, kde jsou apoštolové ve strachu uschování, se objeví Ježíš a řekne: „Mír s vámi“. Toto je pro apoštoly symbolizující a posilující okamžik. Víra, že je Ježíš na živu, však nestačila. Mělo-li hnutí růst, museli apoštolové přesvědčit velké množství lidí, že Ježíš vstal z mrtvých.

     Pro přežití hnutí byla důležitá ještě jedna událost. Přihodila se o svátku letnic, několik týdnů poté, co se Ježíš zjevil apoštolům. Apoštolové byli shromáždění na jednom místě. Domem se najednou prohnal silný vichr. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Cítili, jak je to naplňuje silou, aby se zvedli a šli šířit slovo Boží. Úžasné bylo, že jim rozuměli lidé všech přítomných národů a slyšeli je mluvit jejich vlastní řeči.

     Seslání Ducha Svatého je jakousi náhražkou za ztraceného vůdce. Dosud byly vyhlídky na založení nové víry mizivé, zejména k jejich rozdílnému původu, neustálým rozmíškám a především kvůli tomu, že zůstali bez vůdce. Byla to pozoruhodná přeměna. Na pohled to vypadalo jako pouhý posun v psychice, ale možná se za tím skrývá něco více.

     Dnes existují vědecké důkazy, že silný zážitek vyvolává v lidském mozku vědecky prokazatelnou změnu. Děje se tak skenováním mozku v průběhu meditace. Pokusy ukazují, že v případech silného

náboženského zážitku se v mozku „něco děje“. Experiment je pro vědce důkazem, že silný duchovní zážitek může způsobit velkou fyziologickou změnu. Co se týká apoštolů, můžeme si položit otázku, zda tento zlomový okamžik nevedl ke změnám na mozku, zda nezměnil jejich osobnost, jejich pocity i postoje a nenavedl jejich kroky jiným směrem.

     Po tomto zážitku přestali být apoštolové členy hnutí a staly se osobnostmi nové víry. Přestali být učedníky a stávají se posly nové víry. To byl ten klíčový okamžik!

     Apoštolové prošli velkým osobním vývojem. Z počátku to byli prosti, chudobní rybáři a na konci se z nich stávají vůdcové hnutí, z něhož se zrodí celosvětové náboženství.

     Apoštolové neodpovídali konvenčnímu obrazu světců, byli drsní a měli spoustu chyb, nebyla jim cizí žárlivost, zatrpklost, sobeckost ba ani násilí. Byli to lidé z masa a kostí. Skutečné lidské bytosti s lidskými touhami.

***

     Badatelé a vědci přisuzuji změnu, která u apoštolů nastala, jako změnu v jejich mozku. Bylo to opravdu způsobeno změnou mozků apoštolů? Nijak se ani nezabývají vysvětlením, jak je možné, že dokázali mluvit najednou mnoha jazyky. Existuje pro tento úkaz i jiné vysvětlení? Odpověď na tuto otázku budeme hledat v knize „Poselství“ autorky Heleny Šeblové, která byla mimo jiné reinkarnaci Marie Magdalské.

 

     Jednou za 2000 let posílá Bůh Otec a Rada nejvyšších misi na planetu Zemi, aby planeta Země mohla postoupit do vyšší sféry a dimenze. V poslední známé misi byl Ježíš Kristus, Marie Magdalská, apoštolové, Jan Křtitel a další bytosti.

      Každá taková mise se ve Světle dlouhodobě připravuje, jak z hlediska výběru vhodných duší pro inkarnaci ve hmotných tělech, tak z hlediska místa narození a příslušných rodičů. V tomto případě šlo také o výběr duší, které žily mnohokrát v zemích dnešního Blízkého a Středního východu, a které měly tyto vědomosti, znalosti a zkušenosti uloženy ve svém vědomí. Duše jsou seznamovány se všemi potřebnými souvislostmi a s očekávaným vývojem. Skutečný vývoj je ale dán svobodnou vůli lidí. Jak tato náročná příprava probíhá ukazují také následující kapitolky z knihy „Poselství“ autorky Heleny Šeblové.

 

Dělené bytosti, avataři a spasitelé

 

      Dělené bytosti mohou být různého typu:

1. Bytosti rozdělené do jedné sféry a dimenze s vedoucí bytostí.

2. Bytosti rozdělené do různých sfér a dimenzí s vedoucí bytostí.

3. Bytosti rozdělené v jedné sféře a různých dimenzí s vedoucí bytostí.

      Všechny uvedené typy rozdělených bytostí se mohou vyskytovat, jak bylo výše uvedeno, s tím rozdílem, že jejich hlavní bytost zůstává ve vyšších sférách, odkud se reinkarnovaly její části a odtud dohlíží na naplnění všech jejich karmických scénářů, případně řídí jejich hlavní životní události. Tyto bytosti nemusí mít vždy totožné karmické zaměření. Například jedna část bytosti vyrovnává zbývající karmickou zátěž, která nebyla vhodná pro plnění karmických úkolů jiných částí. Někdy, byla-li karma těchto částí příliš tvrdá, rozdělí se o ni více částí. Jiná část je zaměřena hlavně na plnění stanoveného úkolu, ale i o tento hlavní úkol se může dělit více částí.

    Pokud je reinkarnována hlavní část bytosti, má vždy na svých bedrech hlavní úkol všech částí. Je tedy vedoucí částí pro ostatní části, které podléhají jejímu vlivu. Hlavní část nazýváme někdy mateřskou bytostí.

     Mateřská bytost je ta, která nás vítá při návratu tunelem do jiné dimenze žití, a v jejíž přítomnosti hodnotíme výsledky své práce a poučení. To je případ, kdy se hlavní část nachází ve Světle, v jiné dimenzi i sféře, aby nás duchovně vedla a pomáhala nám.

      K tomuto dělení bytostí dochází u pokročilých duchů, kteří již dosáhli duchovní urozenosti a mají vyšší a velice náročné úkoly. Dle toho rozlišujeme avatary plně reinkarnované a částečně reinkarnované, záleží na tom, jak byla reinkarnace plánována. Jsou to mnohodimenzionální bytosti.

      Bytost se rozdělí a reinkarnuje se do třírozměrného světa. Její duch si dle potřeby zachová buď veškerý počet dosažených dimenzí, nebo jen některé. Zamyslíme-li se nad tím, hraje velikou roli to, kolik duchovních dimenzí propůjčíme té které části, dle toho budou stanoveny vlastnosti i schopnosti. Tak se stává, že v třírozměrném světě potkáváme bytosti, které mají různé udivující, až zázračné schopnosti. I tato stránka je dána karmickým scénářem, který musí být dodržován tak, jak bylo stanoveno. Někdy se stane, že tato bytost v sobě probudí více zázračných schopností, než bylo dovoleno. To je vždy závažná odchylka od karmického scénáře. Každý karmický scénář musí být dodržován tak, jak bylo stanoveno. Změny smějí být provedeny pouze se souhlasem Božím a Rady nejvyšších.

      Jestliže se část bytosti rozhodla, že se reinkarnuje, aby potěšila své bližní svým uměním, zrodí se jedinec, který je geniální v některém oboru umění. Je-li třeba uspíšit vědecký vývoj, zrodí se jedinci s mimořádnými schopnostmi pro příslušné vědní obory. Když se nad tím zamyslíte, je jasné, že tito poslové příštích věků musí mít určitým způsobem připravenou půdu pro svou činnost. To znamená, že avatar, který se rozhodl, že tento dar přinese, se rozdělí na více částí s přesně stanovenými schopnostmi. Tyto části se budou inkarnovat v určitém sledu. Nejprve ti, kteří připraví lidstvo na pokrok, ať jde o vynález či ideu. Jsou to vynálezci nebo učitelé, kteří objevují důležité pravdy k pochopení hlavního objevu. Dále se reinkarnují ti, kteří budou chápat důležitost těchto věcí a konečně ti, kteří budou prosazovat a podporovat vše nové a progresivní. K takto připravené situaci se rodí hlavní nositel pokroku ve vědě, umění či myšlení. Ten má za úkol dovršit tento vývoj a pokrok. Musí radikálně odstranit vše, co brání pochopení. Tedy bojuje proti předsudkům, setrvačnosti a ztrnulosti v myšlení. Tento souboj bývá vždy velice těžký. Proto tato bytost má většinou mimořádné schopnosti ve svém oboru, aniž by třeba dosáhla akademických titulů.

      Tyto bytosti mají většinou okolo sebe, pokud plní své úkoly řádně, mnoho pomocníků, ochránců a protektorů. Jakmile se však z nějakého důvodu odchýlí od cesty, následuje cesta bez této ochrany a pomoci a je cestou omylů a utrpení. I tak může přinést lidstvu mnoho dobrého, krásného a poučného. Často se stává, že se její schopnosti přepólují a místo, aby sloužily tyto bytosti pravému pokroku a osvícení, vedou ke zkáze lidstva. Tak se stává, že slouží temnotám místo Světlu, jak bylo původně stanoveno.

      I tak jsou však tyto bytosti užitečné, protože nic nepřijde dle vesmírných zákonů nazmar. Tyto bytosti pak slouží jako temní andělé a pokoušejí i zkoušejí lidstvo. Jsou pravým prubířským kamenem na cestě lidstva za pokrokem a tříbí je i třídí. Tímto procesem tříbení a třídění je odděleno vše dobré od zlého, zdánlivě užitečné od špatného.

      Vrcholnou reinkarnací božských bytostí je plná reinkarnace avatara nebo spasitele. Jakmile nastane čas, reinkarnuje se spasitel s celou suitou pomocníků a ochránců jak ve světě hmotném, tak ve světě duchovním. Tento mesiáš pracuje nejprve v skrytu, než nastane čas vystoupit ve své roli otevřeně. I v tomto případě se reinkarnuje několik jeho částí, a pro tento úřad je pomazána jen ta část, která je nejuvědomělejší.

      Tato bytost má pak hlavní podporu a ochranu Otce, který ji pomazáním označuje pro všechny dimenze a sféry duchovní i hmotné jako své dítě, syna nebo dceru Boží. Od okamžiku pomazání jsou již syn Boží nebo dcera Boží plně a stále napojeni na Otce a světlé sféry.

      Prostřednictvím takto pomazaného spasitele se pak uskutečňuje zázrak lásky a duchovního pokroku, mění se myšlení a cítění lidí tak, aby mohli vstoupit do nového věku. Od doby probuzení syna nebo dcery Boží musí, než budou pomazáni, uplynout zkušební období, které není vůbec lehké. Během tohoto období musí prokázat lásku, vytrvalost, statečnost a odvahu, musí prokázat, že jejich vědomí je plně probuzeno a odolávat všem pokušením a útokům negativity. Je to velmi těžké období, kdy je tato bytost vydána útokům temnot a zformované negativity. Je to období, kdy se učí chránit a prokazovat svou lásku bližním i za těchto těžkých podmínek, kdy jim mnoho bytostí ubližuje a pronásleduje je. Pilnou prací na sobě samých musí získat všechny potřebné vlastnosti. Pak teprve mohou být tyto bytosti pomazány. Pomazán může být vždy jen jeden, který zvítězil nad všemi nástrahami. Pomazán je na znamení, že je pod zvláštní ochranou Boží a že to, co hlásá, je v souladu s vesmírnými zákony a láskou a vůlí Boží.

     Mír a láska s vámi!

Ježíš

     Poznámka: Sděleno v roce 1992

 

     Kdo jsou Elohimové? Existují? Zplodil Elohim Ježíše Nazaretského?

 

      Trochu moc otázek najednou. Začneme postupně. Elohimové skutečně existují. Jsou to pokročilé bytosti z planety, která je asi jeden světelný rok vzdálená od vaší planety. Jejich planeta se jmenuje Empharis Elohima, ale toto jméno neznáte a prakticky pro vás nemá význam. V překladu to znamená Studnice vědění. Asi tři roky před narozením Krista náležela do pásma Světlých sfér, a to do sedmé sféry. Nyní postoupila již do 13. té sféry a patří do vesmírné konfederace.

     Jehova, čili Jahve, jak ho židé nazývají, byl skutečně otcem Ježíše Nazaretského. V té době Elohimové hojně navštěvovali vaši planetu a snažili se o její zušlechtění. Jahve byl jeden z nejvyšších velitelů, kteří měli na starost péči o vaši planetu. Marie byla jeho reinkarnovaná žena, která se na Zemi zrodila, aby ji darovala Spasitele, neboť jinak by nemělo učení lásky možnost se uchytit v mysli a srdci lidí pozemských. V této době měla planeta Země postoupit duchovně do vyšší sféry, k tomu bylo třeba, aby byl vyslán Spasitel, čili duchovní vůdce nového věku. Tím byl zvolen Ježíš, jako jeden z nejvhodnějších kandidátů. Jeho povaha plně odpovídala poslání, které mu bylo svěřeno, zjev též. Pro misi na planetě Zemi byl vybaven četnými dary - krásou, výmluvností, inteligencí, schopností uzdravovat své bližní a hlavně byl plný lásky, s jejíž pomocí konal pravé divy.

       S ním se reinkarnovala celá suita pomocníků a přátel, aby mu jeho úkol usnadnili. To byli jeho apoštolové, které postupně poznával a vyzýval k následování, a byla to i Marie Magdalská, Marta a Marie s bratrem Lazarem. Mise však neprobíhala tak, jak se očekávalo, byly zde četné překážky, v mysli a srdci lidi (celková situace se velmi podobala současné situaci, kdy má vaše Země též postoupit ve svém vývoji a Spasitel Zlatého věku se již narodil). Ti, co očekávali mesiáše, byli dotčeni a zklamání tím, že by to mohl být jeden z nich, navíc hlásal pokoru, chudobu a lásku. To se nelíbilo mocným vaší planety. Proti své vůli však pociťovali osobní kouzlo Ježíšovo a začali se obávat jeho vlivu na masy prostých lidí, kteří by se mohli vzbouřit a o tuto moc je připravit. Takový mesiáš se jim nehodil. I rozhodli se, po velikém váhání, že se ho zbaví. Nebylo to snadné, sám Pilát ho chránil, ale když mu nejvyšší kněží pohrozili stížností u římského panovníka, ustoupil. Kristus věděl, že bude obětován, ale svůj úkol dokonal. A tak se jeho učení lásky vtisklo do mysli mnoha generací, ale nebylo to ihned, bezprostřední pamětníci na něho velmi rychle zapomněli, chtěli zapomenout. Teprve syn sv. Heleny – císař – usoudil, že toto učení mu po politické stránce velmi vyhovuje, nechal se svou matkou vyhledat Ježíšův kříž, který byl postupně rozdělen jako svatý ostatek do jednotlivých klášterů a kostelů. Ti dva se velmi zasloužili o rozšíření křesťanské nauky ve vašem světě.

      V Bibli též nenajdete nic o tom, že Ježíš se na svůj úřad pečlivě připravoval v Indii. Stal se jogínem a dík tomuto umění vstal z mrtvých. Dnes vlastně nacházíte doklady o tom, že odešel opět do Indie, před tím však uzavřel manželství s Marií Magdalskou a měl s ní dvě dcery. Později se manželství rozpadlo, Máří Magdalská opustila Ježíše a ten pojal za manželku Lygii, kterou obdařil syny. Jeho hrob je v Indii. To je velmi stručná historie láskyplné mise Ježíše Nazaretského. Tato mise byla součástí plánu pro záchranu lidstva před zlobou a negativitou. Sami víte, jak bylo jeho poselství často překrucováno a jak se později ve jménu Božím a Kristově vedly křižácké války. Většího nepochopení se Ježíšovi nemohlo dostat. Nyní opět nastal čas, kdy je mezi vámi a šíří se svými pomocníky lásku a mír na této planetě. Tentokrát však není Spasitel on, ale pro toto poslání se reinkarnoval Jan, miláček Páně.  Tento Spasitel již nebude umučen, i když se zlem bude zápasit. S mečem v ruce ho nikdo neuvidí, protože opět šíří lásku. Nebude to mít lehké, a proto zůstane do poslední chvíle jeho totožnost utajena a bude poznán teprve, až nastoupí svůj úřad. Mezitím vystoupí mnoho nepravých spasitelů s mečem v ruce, ale poznáte je dle fanatismu a krvelačnosti, touhy po pomstě. Proto, moji milí, bděte a rozlišujte skutky dobré od špatných, nenechte se zmást a buďte láskyplní, jen tak vaše planeta produchovní a postoupí do vyšší sféry. Pak bude dobře všem lidem na Zemi.

 

     Poznámka: Sděleno v roce 1993

 

     Další poučení, pro zodpovězení položených otázek, budeme hledat v informacích, které jsou obsaženy v channelinzích od Kryona a týkají se především lidské DNA a jejího významu pro život člověka.

Co vše představuje a obsahuje dle Kryona naše DNA?

 

       Přibližně 10% naší DNA je biologie ve 3D a 90% je kvantová část, která řídí oněch 10%.

 

-         Otisk našeho Vyššího Já-Ducha-Jiskry Boží-Anděla-Esence našeho Božství.

-         Vědomí přežití  - podvědomí.

-         Akášický záznam – vědomí a nadvědomí. Nadvědomí představuje „duchovní nádoby“, které obsahují vše, co jsme dělali a duchovno, kterému jsme se naučili během každé inkarnace.

-         DNA je inteligentní, ví, kdo jsme.

-         Karmický plán.

-         Potenciál budoucích životů.

-         Karmické mezníky.

-         Životní lekce.

-         Sliby Bohu.

-         Smlouvy s Bohem.

-         Matrice kmenových buněk.

-         Andělské jméno.

-         Portál na druhou stranu „závoje“.

-         Řídí mozek.

-         Informace o vzorci slunce v okamžiku našeho narození (1. nádechu), což představuje životní sílu.

-         DNA je duchovní a biologická energie; jedná se o interdimenzionální biologické atributy předané nám Plejáďany.

-         DNA má kvantové pole o průměru cca 8 metrů.

-         DNA vyzařuje světlo a vydává zvuk.

 

     Uvedené atributy DNA jsou obsaženy v desítkách channelingů, z nichž čtyři připojuji v příloze tohoto textu.

 

     Protože mohu dostávat skrze Boha Otce kódy pravdy na mé otázky, vyslovil jsem několik otázek, které mají souvislost s atributy DNA. Z těchto otázek vyplynulo:

- Ježíš měl podobně jako proroci a avataři už od narození DNA pracující na 100%.  To znamená, že měl otevřené vědomí a nadvědomí. Věděl vše o svých jednotlivých životech. O svém úkolu, o svém poslání. To vysvětluje, že při svém počátečním putování po Galilei a Judsku poznával ty apoštoly - bytosti, jejichž duše byly připravovány na tuto reinkarnaci, na tuto misi. To také vysvětluje, že Ježíš znal dokonale tóru a vše, co se týkalo judaismu již v raném věku a mohl vést diskuze s kněžími.

- Ježíš neléčil bytosti na základě víry, protože on věděl skrze DNA o bytosti vše potřebné. Ježíš dokázal  léčit skrze svou kvantovou DNA a kvantovou DNA léčené bytosti. Léčení probíhalo na kvantové úrovni DNA. Tuto úzdravnou schopnost mají lidé ve své DNA, pokud ji dokážou aktivovat, a vyléčení je označováno někdy jako zázrak. Pro lékaře to vypadá jako placebo efekt. Pro léčené to byla jistě i víra, kterou pociťovali.

 

- Apoštolové se neprobudili ke svému úkolu – poslání po celou dobu, kdy chodili s Ježíšem. Nebylo to součástí Božího plánu.

- To, co apoštoly drželo v této skupině, bylo charisma Ježíšovo a také jejich karma, tedy tlak a tah, který karma vyvolává na danou bytost, aby se projevovala určitým způsobem.

- DNA apoštolů pracovala v té době méně jak na 30%. Nyní to je u lidí okolo 30% a nové děti už mají účinnost okolo 35%.

- Osvícení Duchem svatým, které proběhlo o letnicích u apoštolů, znamenalo:

·        Zvýšení účinnosti činnosti jejich DNA na 100%.

·        Okamžité otevření jejich nadvědomí – jejich duchovních nádob, ve kterých měli uložené všechny znalosti, vědomosti a zkušenosti, které učinili ve svých jednotlivých životech na planetě Zemi. V tom se nacházely i jejich jazykové znalosti, celé jejich duchovno. Okamžikem otevření duchovních nádob se může stát bytost z prostého člověka Mistrem. A to se stalo. To bylo Božím záměrem.

·        Apoštolům se otevřelo také vědomí Kristovo. Věděli, co mají kázat.

 

 - To co Jidáš učinil, učinil na přání Ježíše. Ježíš byl ukřižován, a to byl zločin. Ale Ježíš se nebránil tak, jak by to mnozí očekávali, protože tím dával najevo, že nejsme jen hmotné tělo a že i takový čin lze odpustit. Bylo to potvrzení jeho hlásání lásky a jeho odpouštění činů a skutků lidem.

     Tyto skutečnosti, které mají oporu v deklarovaných textech, ukazují tedy jiný obraz působení Ježíše Krista a jeho apoštolů. Na rozdíl od badatelů k osvícení apoštolů nedošlo na základě změn v mozku, ale na základě změn v DNA, které umožnilo tuto velkou přeměnu učedníků v Mistry. Mozek je pouze nástrojem DNA.

 

     Příloha s channelingy:   

    Obsah:

 

- Mřížka a DNA  14.7.2001  Breckenridge, Colorado

- Počátek aktivace DNA  15.3.2009  Riga, Lotyšsko

- DNA odhalena  13.3.2010  Melbourne, Austrálie

- Je to všechno v DNA 14.5.2011  Astana, Kazachstán

 

 

Mřížka a DNA

Tento živý channeling byl přijat v Breckenridge, Colorado 
14. července 2001

 

      Zdravím Vás, milovaní, Já jsem Kryon z magnetické služby!

      Je to příjemný channeling, na příjemném místě, dnes večer. Příjemná energie vstupuje pomalu, potichu do místnosti, protože tu není žádný čas. Před třemi dny, ve vašem 4D čase, bylo toto místo připravené pro anděly, kteří tu sedí na stoličkách. Průvodci a interdimenzionální bytosti, které nemůžete ani pochopit, ale které nazýváte bratři a sestry, přišli připravit toto místo. Mnoho vás přišlo sem na kopec, až na toto místo a jak jste vešli do těchto prostor, někteří z vás začali pociťovat spirituální teplo, jako deku, která vás začíná obklopovat přáteli a rodinou, starostlivě poskládaná z vaší energie. Tvé jméno bylo spojené s tímto místem, když jsi vyslal záměr přijít. Někteří z vás přišli bez ohledu na důsledky, nevědouc zda se vstup uskuteční. Sedíte tu (konference byla vyprodaná několik týdnů dopředu). My jsme věděli, že přijdete. Pamatujte: Záměr není žádost, záměr je vyjádření nároku – nároku na vaši sílu! A proto jste vytvořili místo, kde jsme všichni spolu, všichni jsme jedno, na vyjádření věcí v přítomnosti – na vyjádření věcí budoucích a na vyjádření věcí srdce.  

      Drazí členové rodiny, není to náhoda, že právě tohle posloucháte. V tuto chvíli je zde kontingent rodiny - s vámi, kteří čtete tato slova, což je u mě v přítomnosti. Vidíme přepisy – vidíme nahrávky – vidíme přehrávání těchto nahrávek, všechno se odehrává „najednou“. Proto tato zpráva není jen pro posluchače, ale i pro čtenáře. Nezáleží na technologii, která je použita na reprodukování toho, co je předávané teď, vše se odehrává v přítomnosti současně.  Tak existuje spojení láskou mezi těmi, co sedí na těchto židlích, a těmi, co to čtou. A proto je rodina mnohem větší než v této místnosti vůbec vědí. Oh, je to pravda, že dnes, budou předány informace, ale více než to, jsou zde osobní zprávy pro každého z vás – čekají na váš vstup do této úrovně víry.     

      Jsou tací, kteří řeknou, že není možné, aby Duch hovořil skrze lidskou bytost takovým způsobem. Ale je tu část těch, kteří to ví lépe a možná právě proto tu sedí na stoličkách a poslouchají nebo čtou.  Známe jméno každého z vás. Jméno, které není z této Země. Jméno, které je věčné – jméno, které je můj bratr a moje sestra – jméno, které mi zpíváš „ve světle“ vždy, když tě vidím. Když se přesouváš přes „sál cti“. Vždy, když se rozhodneš vrátit se zpět na Zemi, se pozdravíme a vyměníme si skutečná jména a moje není Kryon. Ale je to pro tvou realitu, informaci a Zemi teď. Nechť je důkaz, že se tato komunikace skutečně děje, v energii, která se vytvořila okolo židle, kde sedíš a je teď připravená a úplná… pro čtení a poslouchání.

      Skrze váš záměr přijít, jste dali povolení a též pozvánku někomu, aby se přidal – někoho jste možná nečekali. Některé z nich znáte. Některé z nich předstíráte, že neznáte. Přidají se k vám, jsou tam dokonce Vaše části, které jsou na druhé straně závoje. Možná jste to nečekali? Někteří z Vás si mysleli, že jsou to vaše spřízněné duše, ve skutečnosti jsou to kousky vás, na které jste čekali. Dovolte mi vám říct, že třetí jazyk tohle dovoluje. Nikdy nejste více interdimenzionální, než když jste v tomto okamžiku, drazí, a vaše části přecházejí skrze závoj. Jak sedíte na těchto židlích, dali jste povolení pro mnoho. Předtím než dnešní večer skončí a předtím než skončí oslava v této místnosti, posluchači a čtenáři, je tu prostor na léčení – prostor na rozhodnutí, čekající na uskutečnění v této nové energii. Bytosti, které obklopují vaše židle, jsou připravené umýt vaše nohy a zatlačit na vás nepopiratelnými způsoby, které způsobí, že budete ve svém fyzickém 4D těle absolutně vědět, že se vás někdo přiměřeně dotkl skrze závoj a odhalil, že tato zkušenost je skutečná.   

      Hovoříme teď k jednomu páru uší a jednomu páru očí, které spočívají na stránce. Je to osobní a je to pro Tebe. I kdybychom vám předávali všeobecné informace – a ty vám předáme – jsou v nich také osobní zprávy. Nohy jsou umyty a objetí rozdána.

      Kde začneme? Ukryli jsme tuto zprávu pro ty, kteří by mohli dát záměr být zde. Jsou to silní andělé, kteří sedí před námi a čtou tato slova. Pokud by ses začal snažit a viděl, kdo jsi, musel bys vidět, kým jsi byl. Dovol mi zeptat se: s vašim chápáním přítomnosti, kolik z vás si uvědomuje svou minulost, a to, kým jste byli: šamanem, mnichem, farářem, léčitelem? Musíte to říct sami sobě, stále tím jste! Všechna energie božské práce je stále s vámi, pocity jsou stále zde.

      Musím jít daleko, daleko do minulosti, abych vám připomenul, jak tohle fungovalo – historie vaší Země. Přišel jsem, když byla Země ještě stále žhavá a jsem tu od té doby. Pro mě to bylo včera, když se v mém pojetí času děje vše současně. Není tam žádné čekání, žádná netrpělivost, pouze teď. Přede mnou je též přítomnost oslavy toho, čeho lidstvo dosáhlo, jako bratři a sestry změnili realitu – dokonce dimenzionalitu Země – když vešli do duality na této planetě. Mnoho z vás bylo se mnou, když byla Země žhavá, tvořící test pro celý vesmír, na místě, kde lidé dobrovolně vešli téměř na poslední chvíli vaší lineárně-časové historie. Je to, jako by se jídlo připravovalo rok, ale lidé byli přidáni v posledních 4 sekundách… katalyzátor změny ve vesmíru… sůl Boha ochutila test velikosti.

 

     Magnetická mřížka a Vy

     Systém mřížky Země je ve svém účelu specifický. Mřížka je vyladěná a má jediný účel – lidstvo. Můžete si myslet, že je to geologická vlastnost fyziky planety, ale je to více než to. Je to stroj na doručení DNA! Tohle je to, co systém mřížky dělá. Promlouvá k lidstvu. Člověk po člověku, a je součástí toho, co jste osobně. Pomáhá vás rozdělovat, ale i spojovat. Dává nastavení, výzvy, řešení a lásku. Je to něco, k čemu se někteří z vás obracíte, když myslíte na Boha! Někdo by řekl:      „Kryone, nelíbí se mi představa, že fyzika vstupuje do spirituality. Nemám rád, když je mřížka Země součástí spirituálna.“ Já vám povím: „Je to tak!“  Pro tvůrce, kterými jste a vytvořili jste všechno, co je před vámi. Včetně testu, duality, smluv a stroje, který je spravuje ve vaší molekulární úrovni. Nemůžete oddělit Ducha od vaší reality. Můžete si přát věřit, že je to nějak nad tím, co je fyzické, ale skutečnost je, že je to centrum všeho fyzického. Nemůžete vynechat Boha z ničeho!

      Odhalíme některé vlastnosti toho, co nazýváte vaší DNA. Magnetická mřížka planety je komplikovaná, ale byl to hlavně doručovací systém pro lidstvo po dlouhé, dlouhé roky. Byla velmi malá změna v tom, co dělá, protože se lidstvo nikdy nepodívalo „nahoru“, aby zvážilo, že mřížka může být změnitelná věc. Lidstvo nikdy nedalo záměr pro převzetí síly, co bylo na molekulární úrovni, nebo aby zvážilo, co může být změnitelné v jejich životech. Už od pradávna proroci dávali informace, že můžete změnit cokoliv, přesto jste tak neučinili. V 11-té hodině plánu, který jste vytvořili, jste se rozhodli změnit realitu a udělali jste to. Aby se tak stalo, mřížku měnící průvodce přišel v r. 1989, což je pro mě teď. Ve vašem čase, změna magnetické mřížky začala, a teď víte proč. Váš záměr vytvořit novou realitu Země vyžadoval změnu „stroje“ magnetizmu, aby vám dovolil vyniknout. Dovolte mi pokračovat.

      Na dosažení Nového Jeruzaléma – aby se řešení začalo – abyste mohli změnit základní cíl, proč tu jste – abyste žili déle – pro odkrytí vědy – proto, aby bylo normálním zážitkem pro Ducha hovořit skrze lidskou bytost, všechna komunikace přes polohu magnetizmu, který rozmlouvá s vaší DNA… proto musela být „změněná“. A proto se začal systém mřížky hýbat! Vy jste jím pohnuli! Ti, kteří si říkají pracovníci světla, to cítili, i ti kteří jsou spirituální, to cítili. Začalo se to postupně měnit a potom se to zrychlilo. Skutečná změna mřížky byla daleko rozsáhlejší než magnetizmus, který můžete měřit kompasem. Spirituální aspekty „ley-linií“ - jejich tvar, jejich jednotnost, synchronicita s ostatními „ley-liniemi“ - se změnily na vytvoření nového nastavení, nového potenciálu Země. Namísto ukončení jste řídili tu vlnu změny, a zde sedíš rok po ukončení, pracovníku světla! Víme, že někteří z vás cítili pohyb mřížky. Poznáme vaši úzkost, ale jsou věci, které začínají zapadat na místo, jak se pohyb ustaluje a nové postavení této magnetické energie přichází ke konci, kdy začne působit na planetu rozdílně a nakonec se stane stabilním.

      Dovolte mi říct vám o mřížce. Ve 4D (lidská dimenzionalita) jste říkali, že máte 2 vlákna DNA. Takto to je. Ti, kteří by vám řekli, že jich máte 12, vám dávají 4D popis multidimenzionálního puzzle. Jsou skutečně pouze 2 biologické vlákna. Ostatních 10, které nejsou zmíněné a nejsou ve 4D viditelné, jsou vrstvy v těch dvou, které vidíte. Nejsou další vlákna. Jsou součástí biologie - mnoho z nich se spojuje biologicky s vlákny, která můžete vidět. Takže ve skutečnosti jsou pouze 2 vlákna s 10-ti interdimenzionálními aspekty v nich. Takto jste přišli na těch 12. Vidíte? 10 nemůžete vidět a dvě můžete.   

      Dovolte mi povědět vám o DNA. Je magnetická, takže reaguje na mřížku! Ve vztahu k magnetizmu, gravitaci, času a umístění hmoty: Je to puzzle, které nikdy nebylo vyřešeno a nikdy nemohlo být – ne ve vaší staré 4D realitě. Teď, v této nové energii, vaše věda najednou začíná chápat, že existuje aspoň 11 dimenzí v srdci každého atomu hmoty. (Říkali jsme, že jich je 12) A najednou začínáte chápat, že i čas je proměnný. Brzy bude také pochopeno, že přemístění hmoty z jednoho místa na druhé je také součástí této rovnice. Je tu určitá rovnice, která je součástí gravitace, magnetizmu, času a umístění hmoty. Všechny jdou dohromady jako velký tanec, který bude „zlatou žílou“ fyziky, až to bude objeveno a pochopeno. Pokud to bude vhodné, tato informace vám bude zprostředkována - pro teď mi dovolte, abych vám řekl o „vzorci“ toho, jak vaše DNA pracuje.

 

     DNA - Astrologická energie

     Jak se solární systém pohybuje, vytváří rozdílné gravitační vlastnosti a aktuální vzorce mezi částmi. Každá planeta okolo Slunce obíhá nezávisle na jeho trase, a během každé nezávislé minuty času, toto gravitační působení vytváří rozdílné nastavení magnetizmu a gravitace v plynu vašeho Slunce. V rozmezí, které jste zvolili – které se mimochodem velmi změnilo za poslední dva roky – je vzorec, který je doručený Slunci, které je v centru oběžné dráhy, a ve středu gravitačního zdroje. Magnetické/gravitační vzorce vytvořené skrze pohyb planet (včetně Země a také všech měsíců planet) jsou doručeny Zemi tím, co nazýváte sluneční vítr – energií, která neustále proudí od Slunce k Zemi. Sluneční vítr to doručí mřížce, protože obojí je magnetické, a informace jsou přeneseny v rámci vlivu polí větru a mřížky. Vzorec mřížky se mění denně! Je zajímavé poznamenat, že magnetická mřížka Země je vlastně produktem fyziky Země, ale její funkce pro vás je jako komunikační stroj pro lidskou DNA. To je další příklad, jak je fyzická zem aktivní ve spolupráci s lidstvem.

      Jedna z částí toho, co je zakódované ve vaší DNA při narození, je nejstarší věda na Zemi, je to astrologie. Právě jsme vám dali vědu, která vysvětluje astrologii. Je to věda, která není plně pochopena ani známa, ale je to věda. Jakmile poznáte základní fyzikální formuli z pohledu magnetizmu, gravitace, času a umístění hmoty, vysvětlí to astrologii. Zatím, přicházíte na planetu, a  ve vaší DNA – v jedné z interdimenzionálních vrstev – je zakódovaná tato astrologická informace, vzorec magnetizmu a gravitace slunečního systému v okamžiku, kdy jste se narodili. Název pro vzorec, který jste dali v astrologické terminologii, určuje nastavení, osobnostní typ, typ reakce na lidské příčiny a následky. Je to magneticko/biologické nastavení, jak víte, pokračující během vašeho života, způsobující, že reagujete na sluneční systém, který to vytvořil, stejně jako ostatní na Zemi - specifickými, předpověditelnými způsoby.

 

     DNA – Životní lekce

      Zároveň na jiné vrstvě vaší multidimenzionální DNA, přichází „lekce života, žádná smlouva, žádná karma, ale životní lekce. Co je vaše Achillova pata? Jak většinou reagujete? Co je váš cíl? Někteří z vás sem přišli s hlubokými a silnými reakcemi vůči autoritám. Někteří s duchovním překrytím.  Životní lekce není karma. Je to velký problém, který je často vyvinutý z toho, co se stalo vaší energií v minulosti. Někteří jste přišli s lekcí, která má co dočinění s hojností a jejím nedostatkem. Někteří jste přišli s lekcí, která je jen o lásce. Co jste si vytvořili: láska jednoho k druhému, láska vašich dětí, láska k vašim rodičům. Co jste si pro sebe vytvořili? Co je vaše lekce? Kdo skutečně jste?  Toto všechno je zapsáno ve vaší DNA – vaše volba, vzorce, povolení. Smlouva je pouze počáteční nastavení. Musí tam být rámec reality pro vás, ve kterém budete žít – rámec, který umíte změnit. Zde je něco, co jsme ještě neříkali: Změnou své reality všichni měníte své smlouvy. Nejhlubší část spolutvoření, chybějící informace, kterou jste nikdy úplně nepochopili, je to, že tohle děláte sami se sebou! Není to proces. Nevyžaduje to nic víc, než vyjádření záměru v realitě, kterou máte – potom požádat o změnu. Je to pouze počáteční struktura. Proto je měnitelná! Ti z vás, kteří říkali, Podepsal jsem smlouvu a musím udělat to a to,“ nepochopili, co to a to je. Kolik podpisů je na smlouvě? Dva! S kým je? S tebou! Proto, když dáte záměr na změnu smlouvy, oba podpisy se změní současně. Dáváme vám tuto metaforu, abyste pochopili svojí moc uchopit cestu, o které se domníváte, že jste si jí vytvořili, vystoupit z ní a vytvořit jinou. Ale počáteční smlouva je vám dána skrze magnetickou mřížku planety. Karma je něco jiného.

 

      DNA – Karma

      My definujeme karmu možná jinak než vy. Říkáme jí „neukončená energie“. Můžete jí ukončit kdykoliv si přejete, skrze různé metody. Když jsme sem poprvé přišli jako kolektivní mřížka – pohybující se bytost – skupina, říkali jsme vám o vaší schopnosti vyhnout se podstatě karmy – ukončit neukončenou energii. Tato neukončená energie, z toho co nazýváte minulostí, leží na mnohých z vás právě teď, když to čtete, anebo posloucháte. Nikdy jste to nepochopili. Někteří z vás to viděli jako zástavu. Někteří souhlasili, aby to navždy bylo s vámi, nepochopením ani na moment, že se tomu můžete vyhnout jednoduchým vyhlášením faktu. Ale karma byla stará energie, předtím než to bylo takto předané. Dovolte mi říct vám tajemství, aby něco z toho začalo dávat smysl. Víte, co je rozdíl mezi starým člověkem ve staré energii a novým člověkem v nové energii? Je to v DNA! Dovolte mi dát vám tuto novou informaci: čistokrevné Indigo děti se rodí bez karmy! Teď se podívejte na Indigo děti, a co se snaží udělat. Podívejte se, jak reagují a jednají. Tato informace může vysvětlit velkou míru toho, co vidíte na dětech a není to o neukončených událostech. Je to o nových událostech.

      Jeden ze znaků Indigo dětí je, že se rodí s přehledem, který jste vy neměli, a je stále vámi nepojmenovaný. Je to něco v jejich DNA vrstvách, co nikdy nebylo součástí vaší. Říkejte tomu lekce života, pokud chcete. Já to budu nazývat zemská lekce. Indigo jsou tu z určitého důvodu - kolektivně, a oni vědí, co to je. Je to vytvoření Nového Jeruzaléma (metafora, kterou Kryon používá pro mír na Zemi).

      Ve staré energii, nikdy nebyl v DNA atribut, který byl specifický pro Zemi, ale teď je. Vaši původní obyvatelé se to museli naučit, a vaše moderní společnost to zahodila, ale nové děti přišly s tímto neporušení. Vaše karmické lekce, smlouvy a karma byly pro vás a váš osobní růst. Teď, najednou, indigo děti nesou plné vědomí toho, co mají udělat pro Zemi a pro mnohé z nich to bude vášní.

 

      DNA – sliby

      Ti z vás, kteří pochopili sliby, vědí, že sliby Bohu učiněné v tom, čemu říkáte minulost, jsou do vás opět vloženy při narození, jako pokračování toho, kde jste přestali, v souvislosti s energií mezi vámi osobně a Bohem.  Neexistuje nic silnějšího než energie slibuslib Bohu; „Drahý Bože, slibuji být chudým, abych se mohl soustředit na tebe.“ Tu jste a naplňte to! „ Bože, slibuji nemít lidské vztahy a namísto toho se soustředím na tebe. Slibuji žít v celibátu.“

      Potom samozřejmě, když nesplníte slib, cítíte vinu. Mnohokrát jsme hovořili o tom, že je to v některých z vás aktivní – není to něco, co jde okolo. Tato energie slibu je doručená do vaší DNA aktivním způsobem. Není to něco, co leží v knize a čeká na objevení. Je to skutečné, aktivní a postrkuje vás to každý den. Připomíná vám to sliby, které jste složili. Už jsme vám říkali: Můžete to neutralizovat, změnit to, drahé lidské bytosti! Můžete se posunout od staré energie do energie nové. Není to složité a vyžaduje to jen “záměr”. Pamatujte, že záměr není žádost, je to o vyjádření vaší božskosti. Záměr je něco, co jste vždy měli a vždy mít budete. Záměr sáhne na osobní polici, která vždy existovala a vytáhne věci, které potřebuje a které navrhl předtím, než jste sem přišli.

 

     Implantát – Změna vlastní DNA

     Když roku 1989 přišel doprovod, dali jsme vám koncept. Řekli jsme slovo implantát a to způsobilo velký rozruch, že? Byl to účel, protože je to velmi silný spirituální nástroj, nebranný na lehkou váhu. I když nás o tom neslyšíte už moc mluvit, implantát bylo něco, co bylo dostupné a stále je. Byla to účelná implantace člověkem jako povolení na změnu spirituality – na odhalení a uskutečnění. Nebylo to nic od Boha nebo jiné bytosti. Bylo to skrze vaši vlastní energii, dovolující něco nového pro usazení a lepší propojení se s vaším Vyšším Já. Nástroj, který vždy existoval ve vaší „výbavě“.

      Tento implantát je v nové energii vidět ne jako proces, ale jako přirozená „intuice“. Vy všichni máte intuici, že můžete být něčím, čím jste v minulosti nebyli. Co říkáme je následující: zatímco byla tato nová informace v roce 1989 revoluční a naplněná kontroverzí ve svém významu, v současnosti nejenže jste si vědomi tohoto konceptu změny ve vás samotných, ale aktivně následujete vědomost jak to vykonat! Moji drazí, jak se věci změnily!

      Jen jsme řekli: „implantace - povolení na změnu.“ Změnu čeho? Vaší DNA? Možná se teď začíná skládačka vyjasňovat? Jste schopní změnit magnetické otisky všech částí, o kterých jsme hovořili jakýmkoliv způsobem. Je to implantát povolení na změnu vás na úrovni spirituální DNA - něco, o čem jsme hovořili téměř 12 let.

 

      Časová line budoucnosti - Potenciál numerologie

      Ukážeme vám sled času událostí. Nejsou to předpovědi. Místo toho jsou to energetické potenciály, o kterých byste měli vědět. Odhalím, co se odehrává a potenciál, co se může stát. Všechno je to v přítomnosti. Mřížka je téměř hotová. Celkový důvod pro Kryonův průvod je téměř ukončen.

      Rok 2000 byl oslavou. I když někteří z vás to cítili a některé věci se v roce 2000 staly, většina toho byla o oslavách. Bylo tam mnoho toho, co bychom nazvali „umístění a označení času“ v roce 2000. Avšak rok 2001 byl jiný. 2000 je rok „dvojky“. 2001 je rok „trojky“, proto je rok 2001 rok katalytický, je o vytvoření potenciální energie.

     Definice katalyzátoru je element či energie, která o samotě nezpůsobuje nic. Ale když se zkombinuje se správným elementem, vytvoří něco jiného z těch dvou. Jeden umocňuje druhý, co způsobí vytvoření třetí energie - pohyb od dvou ke třem. Rok trojek je umocňující rok, lidské bytosti začínají chápat tuto novou kreativní energii. Katalyzátor je energie plynoucího označení času. Označení času je nové milénium.

     Rok 2001 je skutečně značka, protože jste neměli žádný rok nula. Proto, když hovoříme o značce v roce 2000, viděli jsme vás oslavovat celý rok, a potom začala práce. Takže, tento rok, všechno co zažíváte, je o vytvoření nové energie. Je to o změně vašich vášní, nalezení řešení pro neřešitelné situace, naplnění věcí, na které jste mysleli roky.

     Poslouchejte: Energie, vytvořená v roce 2001 automaticky neodejde, když přijde rok 2002 a 2003. Přemýšlejte o nich odteď jako o vrstvách. Proto může být umocňující energie jako zasazené semínko, které časem vzklíčí. Přemýšlejte o tom, jako o dalším vylepšení DNA, které dovoluje změnu pohledu. Kolik z vás mělo tento rok umocňující? Kolik z vás sedí v energiích řešení? Kdo z vás teď sedí v energiích nejistoty? Ó, my víme, kdo je tu a čte! My vidíme vaše potenciály na policích, kde jste je nechali předtím, než jste sem přišli. Co je to, co vlastně chcete? Téměř všechno, co si umíte představit jako možné ve vaší realitě, je ve skutečnosti už tam a čeká na vás, abyste to prohlásili za skutečnost.  Vaše představy nejsou nikde v prostoru, jsou v přítomnosti… manifestované a čekající na vaše objevení, jak se stáváte interdimenzionálními.  

     Pracovník světla, spirituální osoba, někdo, kdo hledá Zdroj, si nežádá povrchní věci, protože je to velká moudrost v člověku, který chápe, jak to funguje. Požehnaná je lidská bytost, která skutečně rozumí, že záměr dát se na vzestup je hledání ve správné polici! Někteří z vás tvořili z vhodné police, a tu jste, žijící novou realitu. Někteří z vás stále hledáte, a vám povíme: nikdy nejste osamocení. My jsme stále s vámi, nápomocní s tímto procesem objevování, jak se posunout do jiné reality, té která vám dovoluje manifestovat Božskost, kterou si zasloužíte.

 

     Dále v roce 2002. Podívejte se na numerologii: Je to „čtvrtý“ rok, rok „země“. Je fyzický a uzemňující. Co přinese další rok? Rok 2002 je rok, ve kterém jsou mřížky kompletní, téměř dokončené, dolaďované. Přinesli jsme vám tuto informaci v roce 1989. Někdy v roce 2002 budeme oslavovat odchod doprovodu (suity) mřížky. Tito bratři a sestry pracovali 12 let na umístění mřížky s magnetickými vlastnostmi pro nový lidský potenciál na Zemi. Tato skupina odejde v prosinci 2002! Někteří jste cítili tyto posuny. Zejména, když se mřížka nastavovala, a říkáme vám, že koncem roku 2002, dokonce už uprostřed toho roku, budou někteří cítit, jak se bude ustalovat. Konečně pocítíte, na čem jste pracovali desetiletí.  

     Teď už poznáte časový rozsah, a proč to bylo tak náročné. Nápady se zdály být okolo, ale nikdy se nerealizovaly. Teď už možná víte, proč jste nevytvořili věci, které jste intuitivně věděli, že byly vaše na vytvoření. Věci, které jste viděli a dali na papír – vaše nové spirituální vášně – se ustálí a dovolí vám jejich vytvoření.

     Někteří z vás jste se cítili být poslední roky uvíznutí a žádali jste Ducha o pomoc a vysvětlení.  Vaše petice a hlasy byli vyslyšeny: „Proč nemůžeme pohnout s těmito věcmi do nové energie? Povím vám proč: V energii přítomnosti neexistuje netrpělivost. Drahý, užij si dovolenou. (Smích) Protože budeš za chvíli pracovat. V roce 2003 začne nová energie – skutečná práce Kryona   začne! V roce 2003, když bude energie stabilní, mřížka bude stabilní, mnoho věcí vám začne dávat smysl. Například numerologický význam roku jako roku změny, je změna od bytí frustrovaného z věcí přivázaných k realitě, kde se hýbou věci velmi rychle. Tyto potenciály se manifestují každému jinak, ale přehled o této energii by měl být známý.   

     A teď se posuňme k roku 2008, kde je obrovský potenciál! Řešení na více úrovních, místech, ale hlavně v tomto centru univerza, jsou v tomto čase dostupné. Váš čas musí uplynout, aby se to mohlo odehrát – vytvořit potenciál, který vidíme. Nynější vůdcové nejsou vůdcové na vytvoření míru. Mohou být vyměnění několikrát. Ti, kteří usednou na svoje místa, když pochodujete tímto desetiletím, ti se „Zemskou Vášní“ ve svých rukách, budou mít energii Indigo! Budou myslet jinak a Zemská lekce, kterou budou naplňovat, bude vytvoření Nového Jeruzaléma! Toto je jen potenciál a říkali jsme to už předtím. Máte sílu to posunout nebo zdržet. Ale teď to vidíme v roce 2008.

     Jaký je rozdíl mezi starou a novou energií? Je to schopnost lidských bytostí podívat se na sebe a loupat vrstvy lidskosti jako cibuli – zmírňovat následky duality – sáhnout skrz závoj a říct: „Já jsem spirituální/magnetická/biologická bytost a mohu přeprogramovat svoje vlastní DNA a použít vybavení okolo sebe – vědu, novou biologii, novou chemii, novou spirituální vědomost, knížky teď psané o energii… - změnit sebe vlastním mocným záměrem.“ Všechny nástroje dnes doručené jsou vhodné. To, co s nimi uděláte, změní budoucnost.

     Říkali jsme vám, že vaše celé astrologické nastavení byla magnetická vrstva DNA. Někteří říkali: „Kryone, nepřejeme si změnit svoje astrologické znamení. Mám rád, kdo jsem.“ Dovolte mi zeptat se vás: “Jak by se vám líbilo, kdybyste nebyli ovlivněni retrográdními pohyby planet?“ (smích) Tento dar je váš. O tom tu mluvíme. Není to o tom být někým jiným, ale o očištění vlastností, které vás blokují.

     Někteří z vás už měli změnu životní lekce a změnili jste i svoje smlouvy. Jak to víte? Dovolte mi zeptat se: “Co byla vaše vášeň před 10 lety a co je to dnes?“ Já nemluvím o dospění, ale spíše o spirituální moudrosti. Co způsobilo změnu, že jste věci, pro které jste měli vášeň v minulosti, uložili na metaforickou polici? A teď děláte něco jiného, proč? To je Lidská Bytost chápající, kdo jeČlověk, který pochopil implantát magnetického záměru na změnu smlouvy – být čímkoliv chce být – začal hledat na polici reality – to interdimenzionální místo v přítomnosti, kde leží všechny potenciály současně.

    Je to magnetické. Je to o přeprogramování DNA a ano, je to také matoucí. Někteří říkali: Kryone, chceme změnit svoji smlouvu a spolutvořit věci, ale nerozumíme úplně přítomnosti. Můžeš! I bez pochopení, tvůj záměr je král. Můžeš začít přeprogramovávat svoji DNA. Ptáš se: Jak to udělám?“ Všechen čas je v přítomnosti. Není žádná minulost ani budoucnost. Poslouchej toto: Představ si věci na své 4D časové ose v čistotě, která by vytvořila představu reality, kterou si volíš. Když to uděláš v přítomnosti, můžeš změnit minulost. Toto je interdimenzionální cvičení, které mnoho z vás hned nepochopí. Říkáme vám, že s čistým záměrem je energie silné vizualizace skutečná, protože se naplňujete čistou vizualizací časové osy, kde se vše odehrává v tomtéž čase. Tato energie má schopnost zrušit sliby, uzdravit nemoci, zvrátit stárnutí a zničit staré smlouvy.

 

     „Ale Kryone, smlouva je závazek!“ Řeknu něco v tomto smyslu: Ano! Ale znovu povíme, právě jste tak učinili! A jak jsme nedávno říkali, byla to dohoda mezi tebou a tebou! Čistý záměr je koordinovaná energie mezi několika částmi vás na obou stranách závoje! Pochopení toho je nejdůležitější část lidské zkušenosti. Mohl bys být kouskem Boha? Mohla by lidská bytost být skutečně částí celého tvořivého procesu univerza?

     Odpověď je ano, ano, ano. Toto je Kryonovo poselství v celku. Je to jádro toho, co jsme vám říkali celých 12 let.

     Drahá rodino, neříkali bychom vám věci, které nejsou pravdivé. Je to náš slib vám! Kolik z vás by si rádo vytvořilo lásku ve vašich vztazích? Nemluvím jen o nových vztazích, ale spíš o těch, které už máte. Je to možné. Nejen možné, očekávejte to!

     Kryon se na vás dívá, individuální lidská bytosti, jak tu sedíš. Je tam čest a respekt. Je tam úcta. Vidím obra – kousek Boha – anděla a člena rodiny. Vidíme potenciál, co můžete na Zemi udělat, a také eventuální návrat vaší energie do věčného univerza… opět s námi.

     S těmito energiemi, je náročné odejít z tohoto místa v tento večer, ale je to vhodné, s láskou.

A tak to je. 

Kryon

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do slovenštiny přeložil Peter H. (www.transformace.info; www.kryon.webnode.cz). Ze Slovenštiny do češtiny přeložila Jitka V. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/mrizka-a-dna/
 

Počátek aktivace DNA

Kryonův živý channeling přijal Lee Carroll v Rize, Lotyšsko, 15.března 2009

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Vychutnejte si tedy toto obohacené poselství z Rigy.

 

     Zdravím vás, moji drazí, jsem Kryon z Magnetické Služby. Opět říkáme, že energie, která se zde šíří, je čistá. Opět říkáme, že nejde o žádné programování nebo manipulaci. Nechceme se zmocnit vašich duší. Chceme jen otevřít vaše srdce.

     Lidské Bytosti hledají Stvořitele, a dělají to téměř od chvíle svého zrození, protože jim něco schází. Já tomu „něčemu“ říkám hudba - píseň, kterou slýchali po dlouhé věky na druhé straně závoje… na mé straně. Je to hrozný šok narodit se na tuto planetu v lidském těle, mít najednou buněčnou strukturu, která vám byla opět darovaná. Je to šok pro systém, kterým je duše. Nejvíce evidentní věcí je pocit, že jste najednou sami. Potom strávíte zbytek života hledáním chybějící části.

     Někteří z vás objevili, možná v domech modliteb, jaký je to pocit klečet, vzývat božskou sílu a cítit jak se přes vás přelévá. Je-li to i váš případ, tak tam prostě chcete jen tak sedět, viďte? Je to nádherné. Někteří z vás cítíte totéž při meditaci. Je to krásné! Protože můžete sedět a být v kontaktu, aspoň na malou chvíli. Je to něco fyzického, co můžete udělat, abyste dosáhli spojení, které vám schází.

     V těchto krátkých okamžicích je všechno v pořádku. V těchto chvílích cítíte, že tvoříte čas, ve kterém se aspoň trošičku dotýkáte tváře Boha. A přitom slyšíte hudbu a všechno je v pořádku. Trávíte spoustu času snahou vytvořit něco, co vám schází - od narození.

     Lidstvo to tak dělalo vždy. Vím proč - protože pro mě hudba nikdy nekončí. Já, jako Kryon, vám říkám, že si neumím představit být bez ní. Nebeské chóry, které zpívají ve Světle na mé straně závoje, jsou tím, na co jsme všichni zvyklí, protože jsme věční a patříme sem. Prožili jste věčnost na obou stranách. Také jste ji poslouchali, přesto dojde k úplnému přerušení, když dorazíte na Zemi. Lidské Bytosti musí být zklamané, že zmizela - že už tady není…

     Takže se pustíme do dnešní výuky, a začněme tímto: Na této planetě je nová energie a tato energie se snaží oživit části a oddíly vaší duševní energie, kterou nazýváme DNA. Je to část vašeho těla, která je jak ve třírozměrném tak i v multidimenzionálním světě, kde sídlí Vyšší Já. Tím, že probudíte energii těchto nových nástrojů, rovněž aktivujete sladění Magnetické mřížky, upevnění Krystalické mřížky, vibrační cyklus Gaii, které předpověděli Mayové… všechno toto je ve hře. Potom přimícháte energii Harmonické Konvergence. To všechno vám umožní začít proces, který je posvátnou maturitou, a tou je Mistrovství.

     Jsou to mistrovské nástroje – příspěvek k pochopení kvantového stavu, který je ve vás. V procesu tohoto odhalování začnou někteří z vás zase slyšet hudbu. To vám slibuji. Není to tak, že byste museli sedět a meditovat, abyste toho dosáhli, protože DNA, je-li aktivována, už takovou zůstane [zůstane změněná]. Vy ji nemůžete zapínat nebo vypínat. Je to složitá skládačka a já jsem vyzval svého partnera, aby byl dnes večer opatrný a postupoval pomalu, aby to bylo ukázáno důkladně, vysvětleno přesně a předáno s láskou.

     To, co následuje, bude přepsáno do knihy. Jsou to instrukce, které můj partner [Lee] slyší poprvé. Kniha o DNA se právě píše a toto je jedna z jejích kapitol. Jde o praktickou část něčeho, co bylo dříve pouze teoretické - 12 vrstev DNA, jak se dělí, jaká jsou jejich jména, jaký je jejich účel. Ale je zde dokonce ještě něco navíc, a dnes večer jsem se rozhodl vám předat tuto informaci zde, na tomto skvělém místě [Riga Arena], na tomto místě s mnoha jazyky [Balt], na místě nedávno nabyté svobody.

     Existuje důvod, proč vám to tady teď odhalujeme, a část toho důvodu je, že to není žádná reklama! Jde o univerzální poselství pro celou rodinu, a ta teď sedí přede mnou, naslouchá v mnoha jazycích [anglicky, lotyšsky, rusky, litevsky, estonsky], ale cítí pouze v jednom jazyce - univerzálním jazyce, jazyce lásky.

     Výuka začíná…

     Ti, kteří navštěvují channeling jako je tento, jsou zvídaví, proto se ptají mého partnera: „Co je za tím vším o DNA? Proč Kryon pořád mluví o DNA? Proč nemluví o andělech, esoterice? Jak to, že nám neřekne, proč jsme tady? Místo toho chce mluvit jen o chemii. Pokud patříte k takovýmto lidem, drazí, pořád ještě jste nepochopili velký důsledek toho, co je odhalováno: Ve vaší buněčné struktuře jsou mistrovské nástroje a ty nejsou neviditelné. Jsou součástí buněčné struktury, kterou nyní věda zkoumá úplně odlišným způsobem. Duchovní tajemství jsou v DNA! Instrukce nastavené pro mistrovství jsou v DNA! Proto je esoterické studium vaší DNA studiem mistrovství, vnitřního Boha a dveřmi ke všemu-co-je.

     Ve vašem těle je sto triliónů kopií dvojšroubovice a já jsem vám pověděl jména energií, kterých se týkají. Teď budeme mluvit o některých konkrétně - o souboru několika z nich. Avšak, předtím než budeme mluvit o detailech, musíme vám ještě jednou předložit scénáře, které musíte pochopit.

     Lidské Bytosti chtějí seznamy! Chcete všechno rozškatulkovat, abyste si potom mohli lineárně představit, jak věci fungují. To vám pomáhá při učení, protože jste všichni zvyklí na lineární myšlení. Jste také zvyklí na jednoduchý účel mechanických a chemických funkcí. Dokonce i ty nejsložitější chemické funkce pracují pokaždé stejně. Zjistíte, jak co funguje, potom to použijete na seznam vlastností, které se odehrávají v čase v určitém pořadí. Nakonec se stanete chemikem, který zná tyto lineární procesy.

     Kvantová DNA nefunguje lineárně. Myslím to takto: Uvnitř těch nejsložitějších strojů na planetě, těch, které se skládají z tisíců součástek, tyto části dělají vždy stejnou věc. Můžete mít něco tisíckrát složitějšího, než jsou luxusní hodinky, ale pérka a ozubená kolečka zůstávají stále pérky a ozubenými kolečky. Dělají složitým způsobem pořád dokola tu samou věc.

     Vaše důmyslné elektronické přístroje dělají pořád to samé. Provádějí milióny stejných operací stále dokola a dráhy elektronu se přepínají pořád stejně - jednoduchý proces provedený rychle s lineární obtížností. U DNA tomu tak není. Není to stroj. Musíte začít přemýšlet o DNA jako by byla naprosto a zcela interaktivní sama se sebou. Když se změní jedna její část, pak se část, která je vedle, změní také. Potom nedokážete rozeznat individuální smysl jednotlivých částí DNA dělajících pořád tu stejnou věc. Přemýšlejte o složitých hodinkách, které jsme zmínili. Co kdyby byly interdimenzionální a pérko by se najednou stalo kolečkem, a kolečko by změnilo tvar a velikost podle potřeby? Přemýšlejte o tom – část, která už není potřebná, jednoduše zmizí, a je-li třeba něco, co zde není, tak se to objeví! To by bylo vskutku komplexní, že? A navíc, tyto kvantové hodinky se samy rozhodují o změně časového rámce, ve kterém mají fungovat. Zdá se to podivné? Tak to je kvantová DNA.

     Před nějakým časem jsme vám vysvětlili 12 vrstev DNA, tak jak existují podle teorií. Dali jsme si pozor, abychom vám neřekli, co po celou dobu dělá každá z těchto vrstev. Sdělili jsme vám pouze jejich účel a jejich energii nebo paměťové charakteristické znaky. Za chvíli to uvidíte. Ale jak společně pracují, tak se i navzájem ovlivňují. Dá se říci, že se mění v závislosti na tom, co dělají ty ostatní. Takže byste mohli říci, že máte stroj, kde se všechny jeho části přesunují a mění v závislosti na tom, co stroj potřebuje. Je komplexní a je kvantový.

     V kvantovém stavu neexistuje čas. V kvantovém stavu neexistuje žádné reálné místo, kde by něco bylo. Proto kvantová mechanika učí, že každá látka, chcete-li ji tak nazývat, nebo každá energie, chcete-li ji tak nazývat, je všude společně - vše je jedním. Představte si něco tak komplexního! Teď si představte, že je to duplikováno stomiliónkrát ve vašem těle.

Je tu ještě něco dalšího. Dokonce ještě předtím než začneme vyjmenovávat tyto části, které jsou novým souborem nástrojů, je zde něco dalšího.

[Pauza]

     Důvodem, proč můj partner váhá, je, že mu to ukazuji a nepotřebuji k tomu žádná slova. Ani žádnou vědu. Je to pro něj nové. Aby DNA správně fungovala, aby dělala všechny ty věci, o kterých mluvíme, esotericky a kvantově, 300 miliónů částí DNA musí všechny něco vědět ve stejný okamžik! Musí existovat komunikace, která probíhá mezi mikroskopickou DNA v nehtu vašeho palce u nohy ve stejnou dobu jako v DNA v nejdelším vlasu na vaší hlavě. Obě o tom musí okamžitě vědět. Potom s tím ty bilióny částí musí souhlasit, musí mít jednotnou energii vstřebávání vědomí. To všechno musí proběhnout ve 3D projekci – to znamená v rámci vaší reality. Věda o tomto procesu neříká ani slovo, s výjimkou toho jediného použitého pro popis fotonů, kterým je „propletenost“.

     Místo toho se mluví o „soutoku energie“. Soutok v angličtině opravdu znamená sloučení energií dohromady, takže se stanou něčím jiným - jednotou. Věda to v DNA zatím nevidí, ale na určité úrovni vědci vědí, že to musí existovat. Jak jinak by mohlo lidské tělo fungovat tak, jak funguje?

     Buněčná struktura je jedinečná a unikátní. Jako lineární stroje, je specializovaná a vy už jste slyšeli o kmenových buňkách, které přenášejí tato specifika. Ale DNA je v celém vašem těle stejná. Není specifická. Nemáte DNA nehtu palce u nohy nebo vlasovou DNA nebo srdeční DNA. Máte prostě jen svou vlastní jedinečnou DNA. Bilióny kopií stejných lidských kvantových projektů musí spolu neustále komunikovat, neboť jinak byste přestali existovat. Jak to dělají? Věda pro tuto komunikaci mezi smyčkami DNA zatím jméno opravdu nemá, ale jednou ho bude mít. Je to kvantovost v „polévce“ magnetismu.

     Pojďme teď prostudovat, jak se dosáhne komunikace, a skládačka se začne spojovat dohromady. Protože před vámi je Magnetický Mistr. Mnozí si celá léta mysleli, že magnetický atribut Kryona se týká mřížky. To je pravda pouze částečně, ale ve skutečnosti jde o magnetismus DNA.

     Jak už naznačil můj partner v dnešních předchozích lekcích, existuje něco, co byste měli o DNA vědět, a tím je, že má magnetické složky. Každá smyčka DNA má magnetické pole, které překrývá vedlejší smyčku, která zase překrývá smyčku vedle ní. Jednomu vědomí odpovídají stovky biliónů překrytí. Ta vytvářejí magnetický otisk, který si potom Lidstvo rozšiřuje kolem sebe.    Magnetismus je interdimenzionální energie, kvantová energie, a tento otisk vytváří lidskou auru. Aura není nějaké magnetické pole a nebudete ji moci sledovat s pomocí magnetických přístrojů. Aura je výsledkem souběhu komunikace DNA uvnitř Lidského těla, kvantovým otiskem, sloučením energií za účelem vytvoření kvantového pole, které zatím ještě nelze změřit ničím, co je na planetě k dispozici.

     Vyprávím vám o takových věcech proto, že musíte porozumět tomu, co se děje v DNA, co se děje najednou ve všech jejích energetických vrstvách. Přemýšlejte o koordinaci, o skládačce. Máte-li dosáhnout určitého druhu esoterické aktivace, která je pro vaši DNA nová, jen pomyslete, co se musí odehrát! Stovky biliónů částí ji všechny obdrží najednou. Co to znamená?

     Na chvíli se zamyslete…

     Teď již channeluji několik minut. Nicméně, na tak velkém shromáždění jako je toto, je mnoho duchovních cest. Někteří si začínají uvědomovat, že toto je skutečná komunikace, a někteří si to neuvědomí nikdy. Budou tací, kteří rozumí, co přichází a budou tací, kteří tomu nerozumí. Proto je to přeneseno tímto způsobem v reálném čase, abyste mohli přehodnotit informace, když to budete potřebovat. Ale nic z toho, co se děje nyní, vám nebude dáno znovu. Vy a já v kvantovém stavu, drahá rodino, existujeme právě v tuto chvíli. Využijte toho. Protože na tomto místě procházejí v uličkách mezi vašimi sedadly kvantové energie. Některé se vás teď dotýkají a vy je můžete cítit.

     Zvláštnosti….

     Pojďme si povídat o DNA. To je teď, příteli, rozhodující. Uváděj správná čísla, udávej správné důvody a uč to způsobem, který umožní pochopení. [To byly pokyny pro Leeho].

     V této nové energii je pět vrstev, které jsou aktivovány do bodu, kde dosáhnete velkých darů. Ale mýlil bych se, kdybych řekl, že se tak dělo přímočaře, lineárním způsobem, protože jedna z těch pěti vrstev je vždy aktivní. Takže ve skutečnosti jsou čtyři plus jedna! Najednou máme problém, protože když se je snažíme spočítat, tak kvantové energie linearizujeme. Stejně se to snažíme udělat, protože neexistuje způsob, jakým bych vám sdělil kvantovou problematiku, aniž bych ji pro potřeby výuky omezil na 3D prostor. Takže to udělám.

     V darech tohoto věku je zahrnuto pět kvantových energií. Pět konkrétních. Přesto můžete namítnout, že nemůžeme vynechat tu jednu hlavní, protože se jedná o hlavní 3D vrstvu. Pokud dojdete k takovému názoru, budete mít pravdu. Opravdu to dává šest energií, ale já se přesto budu držet konceptu pěti energií, protože První Vrstva DNA je vždy ovlivněná vším, co se děje v těch ostatních. První vrstva je rozpoznatelná v trojrozměrné dvojité šroubovici… lineární chemie, kterou můžete pozorovat pod mikroskopem. Ačkoliv se části nemění, to, jak budou spolupracovat, je naprogramováno ostatními jedenácti. Proto je číslo jedna vždy v procesu změny. Představuje chemii. Proto zastupuje to, co vidíte a cítíte.

     V numerologii je číslo pět číslem změny, a proto bude vhodné, když tuto energii zařadíme do dnešní lekce. Pět energií nebo označení vrstev jsou číslo dvě, číslo šest, kombinace vrstev sedm a osm, a číslo devět. Ty všechny reprezentují pět energií zahrnujících šest vrstev. Vysvětlím je dále, a v souhrnu je vyjmenuji. Toto je esoterická výuka a je komplexní. Je krásná, nová a začíná vám osvětlovat některé věci, pojmy, které byste měli znát. Vysvětluje počátek darů Posunu a dává vám vlastnosti, které vám umožní dělat věci, které jste dříve nedokázali. Začíná vysvětlovat nevysvětlitelné.

     Již jsem vám sdělil souhrnnou numerologii této lekce. Takže již jsme ponořeni v energii numerologie. Pokud pochybujete, že pracujeme s energií čísla pět, udělejte toto: vezměte vrstvu dvě, vrstvu šest, vrstvu sedm, osm a devět a sečtěte je dohromady. Dostanete numerologickou energii čísla pět [2 + 6 + 7 + 8 + 9 = 32]. Číslo 32 zredukované na jedno číslo je číslo 5. Takže znovu, pětka znamená obecnou změnu. Připravte se na změnu!

     A teď vám ukážu to, co můj partner nazývá odmítnutím. [Kryon se usmívá.] Žádná z těch věcí se vám nestane, pokud je nebudete sami chtít. Jsou to dary pro Pracovníky Světla. Jestliže Pracovníci Světla chtějí otevřít dveře, jestliže se chtějí prostřednictvím vědomé volby přesunout do kvantového stavu, potom se změna uskuteční. Pokud ne, nestane se vůbec nic. Vaše realita na této planetě je řízena vědomou volbou lidstva.

     Těm, kdo tomuto pojetí nerozumí, znovu zopakuji slavný Hardyho Paradox. Uvádí (ve vaší vlastní vědě), že v kvantovém stavu mění pozorované fotony své vlastnosti. V tom opravdu není rozpor, protože vaším záměrem je pozorováním způsobit změnu ve vaší kvantové DNA. Bez záměru se nic nestane.

     Dobře to vysvětlil skvělý lékař s částečně litevským jménem [člen Kryonova týmu, Dr. Todd Ovokaitys]. Říká, že DNA je jako to nejmodernější letadlo, jaké bylo kdy vyrobeno. Avšak energie na planetě Zemi, která doslova mluví k vaší DNA prostřednictvím magnetického pole, byla vždy nízká. Ve srovnání s mistrovskou energií, ve srovnání s proroky, měla vaše DNA vždy nízkou energii. Proto tento úžasný tryskáč prostě jen popojíždí po ranveji, a to se týká celého lidstva, po všechny časy, po celou historii. Teď se to mění a vy jste připraveni vzlétnout. To je to poselství a vždy bylo. Specifikujme co je jinak.

 

     Učení o DNA…kvantové úkoly pro vás a vaši minulost

     V pořadí druhá vrstva DNA je popisována jako životní úkol Lidských Bytostí. Když rozškatulkujete DNA na jednotlivé energie a potom je zapojíte do trojrozměrné výuky, pochopíte to snadněji. Je důležité, abyste pochopili, co to je životní úkol a proč je ve vaší DNA. Přišli jste s ním na tuto planetu a je to něco, co bylo stvořeno kvůli vám, kvůli Akášickým záznamům. Dá se říci, že váš životní úkol je spojen s vašimi minulými životy.

     Jelikož se vztahuje k minulým životům, k vašemu osobnímu Akášickému záznamu, je vrstva dvě spojována s vrstvami sedm a osm [lemurské vrstvy vaší DNA]. Už to začíná být jasnější, že? Žádná z vrstev nepracuje o samotě, ale vraťme se k číslu dvě.

     Někteří z vás možná řeknou: Životní úkol? To zní jako karma.“ Není tomu tak. Nemá to s karmou nic společného. Naopak, je to energie, která byla na vás vložena a kterou někteří nazývají záměrem. Co vás pohání? Někteří z vás vstoupí a jejich buňky vysílají zprávu, která říká: „Nikdy nechci být sám.“ Co myslíte, že je vašim úkolem? Být sám! To není fér, viďte? Ale je to energie životního úkolu.

     Všechno, co spojuje vaše životy dohromady jako skládačku představující věci, kterých jste ještě nedosáhli, se nyní stává vašim životním úkolem. Hodně z vás, co jste zde, má velmi podobné životní úkoly, a když vám povím, co to je, budete vědět, že mám pravdu. Po generace žily pobaltské národy v realitě, která vás charakterizovala. Jste jací jste. Myslíte tak a tak, a mnozí z vás vědí, o čem mluvím. Proto je tolik životních úkolů, které jsou pro tolik lidí v této místnosti společné: Už nikdy nikomu nedovolte, aby vás definoval jako společenství. Ať je to svoboda a nezávislost, které se budou zrcadlit ve vašem myšlení. Není to karma, ale je to osobní a odráží to, jak jednáte s ostatními. Je to váš životní úkol.

     Víte, co to pro vás znamená jako pro skupinu? Umožní to, aby se vaše energie vznesla! Nebuďte překvapeni, jestliže dojde zde na tomto místě k probuzení, které má duchovní základ. Takto to funguje. To je druhá vrstva a začíná se měnit. Takže můžete říci: „No dobře, jak se to mění? Životní úkol musí být životním úkolem. Jak se může změnit, když je založen na tom, co se skutečně stalo?“ Moje odpověď zní: Mění se její schopnost projevit se. Takže úkol může být stejný, ale výsledek toho úkolu se rozšíří do daleka. Vnímejte mě i nadále.

     Vrstva, která je vždy do všeho zapojena, je číslo šest. Znáte numerologický význam šestky? Najděte si to. My vám řekneme toto: Číslo šest představuje energii Vyššího Já. [Pauza.] Jestliže jste to zatím neslyšeli, musíte si to poslechnout teď: Kde je Vyšší Já? Dobrá, když vezmeme doslova, co jsme teď řekli, musí to být někde výše, je to tak? Ale není tomu tak. Jediné, co je výše, je vaše vnímání této vibrace. Je na místě, které vás nutí, abyste se k němu chtěli modlit. Uvědomili jste si, že tolik z vás chodí do domů modlitby, jen abyste se spojili sami se sebou? Takže klečíte a posloucháte hudbu a modlíte se sami k sobě!

     Nerouhám se. Sděluji vám jádro informace o tom, jak funguje Lidstvo, a vaše pojetí Boha. Vyšší Já, hlavní anděl, ten zlatý, ta část, která je spojena s druhou stranou závoje, kterým je vaše samotná duše, pro vás vždy bylo Bohem. Přesto je vaší částí a je ve vaší DNA! Chtěli byste s ní být spojeni až navěky, že ano? Dokud se tato nová energie nerozvinula, bylo třeba, abyste na tom pracovali, protože nebyla v dosahu běžného lidského vědomí. Ale teď už je!

     A co takhle 100% nepřetržité spojení s Vyšším Já?No, Kryone, kdybych toho dosáhl, byl bych Mistrem.“ Přesně tak! A co vám brání myslet si, že taková věc je možná, drahé Lidské Bytosti? Zdá se vám to příliš ohromující? Není! Je to pocit smyslu života, že to, že jste zde, má posvátný důvod. Úkoly přicházejí a odcházejí, ale to je prostě život. Láska Boha je stále ve vašem srdci, je vždy přítomna. Energie Posunu začíná měnit vaši schopnost toto mít, a teď se stává mnohem snadnější dosáhnout tohoto mistrovství.

     Šestá vrstva musí být zahrnuta v každé jednotlivé sadě nástrojů, které vám kdy představím. Takže intelektuálové, kteří chtějí věci umístit do 3D, budou sčítat vrstvy kvůli numerologii a říkat: „Dobrá, jestliže působí po celou dobu, počítáš ji nebo ne?“ Řeknu vám, že na tom vůbec nesejde. Protože nadále mění každou vrstvu, se kterou pracuje. Proč se snažit zachytit tuto prchavou energii, která je kvantová? Opravdu musíte všechno pochopit, abyste to mohli využít? Takže druhá vrstva je životním úkolem a šestá vrstva je Vyšším Já. Obě jsou zahrnuty v této sadě nástrojů. Teď se dostáváme ke dvěma, které jsou rozhodující, a které jsme již zmínili dříve.

     Dvě nejdůležitější…

     Dvě energie (vrstvy) DNA, které vám teď představím, jsou nejdůležitější energie lidské DNA na planetě. Vždy budou nejdůležitější, protože pohánějí motor kosmického záměru. Zodpovídají za životní úkoly a vztahují se k šesté vrstvě, k Vyššímu Já. Poslouchejte: Jsou pouze dvě skupiny energie DNA, které jsou párové. Jsou to vrstvy čtyři a pět, které dnes probírat nebudeme, a vrstvy sedm a osm, o kterých si povíme.

     Tak jako čtyřka s pětkou, tak i sedmička s osmičkou spolu uzavřely manželství. Můžete namítnout: „Ale pročpak? Proč je prostě nenazveš jednou vrstvou?“ Je to kvůli zdůraznění a numerologii. [Kryon se usmívá.] Potřebovali jste slyšet, jak silná je to energie, abyste to pochopili. Vrstvy sedm a osm jsou to, čemu říkáme Lemurské vrstvy. Jsou to tvořivé vrstvy, které jsou vašimi Akášickými záznamy. Jsou takříkajíc záznamem každého jednotlivého života, který jste kdy na Zemi prožili. Všeho, co jste kdy udělali - všech činů, všech schopností, kterým jste se naučili, a duchovní nádoba znalostí, kterou jste cestou naplnili.

     Poskytli jsme vám jednu cestu za druhou a vysvětlovali jsme vám tuto energii. Zopakuji to znovu: Ve vaší DNA jsou duchovní vědomosti, které jste se učili po celé věky. Po kolik minulých životů si myslíš, že jsi tady byla, Stará Duše? Sedíš tady bez jediného důkazu, že jsi někdy v minulých životech existovala, ale podvědomě to víš, že? Samozřejmě, že to víš! Já vím, kdo je tady, a ty to nemůžeš vyvrátit.

     Během té cesty ses naučila to, co znáš dnes. Během té cesty jsi sbírala kousky a částečky duchovního záměru a učení. Také jsi dělala chyby, které jsi musela dělat, a to naplnilo znalostmi duchovní nádobu tvé DNA. Potom jsi přišla, tentokrát jako Lidská Bytost, která sedí na židli v této místnosti. A já se tě teď ptám: Už jsi otevřela tu nádobu nebo chceš opět dělat všechny ty chyby? Musíš vědět toto: V té duchovní nádobě, v těch vrstvách DNA pojmenovaných Akášické záznamy, jsou znalosti všech životů. Měla by sis zvolit s oddaností otevřít tuto kvantovou nádobu, ven vyjde šamanská energie! Až to uděláš, budeš o mnoho moudřejší, má drahá.

     Právě jsem popsal jeden z atributů prvního daru. Schopnost získat okamžitě duchovní moudrost, takže budete znát své směřování, svůj životní úkol, budete cítit ve svém životě lásku Boha a začnete s procesem spojování. Všechno to získáte pouhým otevřením nádoby. To je úžasné, viďte? Zavede vás to k tomu, co potřebujete znát, a dojdete k synchronicitě, kterou projevíte to, proč jste zde. Ti, kteří otevřou své duchovní nádoby, získají také znalosti o směřování nových energií, kterými se musí řídit, protože mnoho z nich je nových. Umožní obohatit to, co vám sdělím dále, což je kvantum. Nakonec se vše spojí dohromady.

     Teď pojďme probrat spolupůsobení vrstev sedm a osm se šestou vrstvou, Vyšším Já. Co myslíte, že je na minulých životech důležité? Předložím vám k diskuzi dvě vlastnosti, které nejsou nové, ale mají vztah k probíranému tématu.

     Na kvantové cestě neexistuje nic takového jako minulý život. Dobře si to zapamatujte, protože vaše DNA a Akášické záznamy jsou svou povahou kvantové. Proto se nemůžete odvolávat na pojmy spojené s časem, jako je slovo „minulost“. „Co je potom minulý život, Kryone? Copak jsem v minulosti nežil? Ale ano, v trojrozměrné dimenzi to je možné, ale zkušenosti žijí ve vaší DNA jako proud životní energie. „Co to znamená, Kryone?“ Vysvětlím vám to způsobem, kterému budete rozumět, a bude se vám to zdát snadným. Co kdybyste byli před 300 lety slavným malířem? Věděli jste, že talent stále přetrvává? Je pořád zde! „To je pěkné, Kryone, ale já vůbec neumím malovat!“ Aha. Takže jste si vytvořili svůj názor a řeknete mi: „Ne. Zkoušel jsem to a neumím malovat!“ A já říkám zase vám, že jste to zkoušeli jen v 3D prostoru! Co když vstoupíte do meditativního stavu a přikážete své buněčné struktuře: „Chci se přenést do toho života, ve kterém jsem uměl malovat.“

Chystám se vám říci něco, co se budete učit pomalu: Začněte s tím procesem! S oddaností. Hlaste se o tuto schopnost. Začnete kreslit, nejprve ne moc dobře, ale potom se něco stane: Začnou se objevovat barvy jako nikdy před tím. Budete vědět, co se k čemu hodí. Můj partner ví, že je to pravda, protože zapojil svou Akášu, aby mohl udělat věci, o které jsem ho požádal. Zabralo to roky, ale nalezl, co už měl, a teď to vidíte na jeho práci. Takže váš Akášický záznam je současnost, ne minulost. Dobře si to zapamatujte.

     A teď, jaký to má vztah k vašemu Vyššímu Já? Povím vám to: Když se podíváte na svůj minulý život, jak to nazýváte, řekněme, že to bylo před stovkami let, a jste v pracovně člověka, který se věnuje návratům do minulých životů, možná vám sdělí, že jste byli v minulosti někým jiným. Možná vám i řekne, kým jste byli. Může to provést, protože je to zapsáno ve vaší Akáše a je to „čitelné“ pro mnohé. Jak se cítíte? Cítíte se s tím spojeni nebo odděleni?

     Chci vám říci toto: Vyšší Já, číslo šest, bylo tím stejným Vyšším Já jako je teď. Proto jste propojeni se vším, čím jste kdy byli, Vaše Vyšší Já bylo stejné! Je to Vyšší Já, které máte teď - ta vaše část, která je tak drahocenná, která byla vždy stejná, po stovky životů to stejné Vyšší Já. Víte, co to znamená? To znamená, že máte přítele, který tam byl!

     To bude hrát roli i v dalším učení. Komplikuje se to a já vím, že to protahujeme. Ale je důležité, abyste to slyšeli. Ve vašem Akášickém záznamu jsou vlastnosti, které potřebujete, drahé Lidské Bytosti. Tentokrát, právě teď, v tomto novém věku, potřebujete tyto nástroje. Potřebujete toto Mistrovství. Potřebujete tuto kvantovou trpělivost. Proč nevstoupíte do Akáši, a nepožádáte své Vyšší Já, aby to aktivovalo? Vaše Vyšší Já si pro to půjde a udělá z vás trpělivou osobu. Věříte tomu?

     „Kryone, já mohu změnit vlastnosti své osobnosti?“

     A o to jde - to je ten nový nástroj. Ale jde ještě o něco více. Jak by se vám líbilo být chápavými? Jaké by to bylo mít osobnost, která se nikdy neuchyluje k dramatizování nebo strachu? Z kolika životů jste museli vybírat? Můžete si pro to zajít. Je to tam. Žije to ve vaší DNA. Proto to tam bylo uloženo, Lemuřané. Tak si to vezměte!

     Říkáme tomu dolování Akáši. Jde o nový nástroj. Jděte si pro kusy a části, kterými jste vy, které jste žili a které si zasloužíte. Co jste se v tomto životě naučili? Když vám dám čas, když dostanete celý večer, začnete vypočítávat, co jste se v tomto životě naučili? Jako žena, jako muž, jako člověk? A vy byste odpověděli: „Potřebuji mnohem delší dobu než jeden večer, abych to mohl zaznamenat.“ Ano, to byste měli! A teď to vynásobte několika stovkami životů a dostanete celou knihovnu zkušeností a znalostí. Získali jste velkou zásobárnu. Máte ohromné množství zkušeností, ale místo, abyste byli v minulosti, je to všechno teď. To všechno jste vy.

 

     Robert Coxon

     Po mé levici sedí Lidská Bytost [je to Robert Coxon, který hraje hudbu při tomto channelingu]. Je to náš dnešní maestro. Dovolte mi, abych vám o něm něco řekl: když se narodil, tak už uměl hrát na klavír. Věděli jste to? Mohl říci, že chodil na hodiny klavíru, ale neudělal to. Něco vám o něm povím. Když sem přišel, uměl hrát na klavír a uměl skládat hudbu. Ty písně už byly v jeho hlavě, protože se neoddělil od svého minulého života! Po celý tento svůj život se neučil hrát. Místo toho se učil formovat ruce, když rostly, aby dokázal dosáhnout na klávesy a pokračovat v tom, co už uměl. Musel se probourat do Akáši a „vzpomenout si“ co má dělat. Prokopal se do Akáši zcela automaticky!

Slyšeli jste o zázračných dětech, které malují jako mistři? Víte, že žijí kolem nás? Není vám divné, jak je to možné? No dobrá, já vám to teda povím. Protože jejich minulé životy a jejich současné životy jsou tak prostoupené, že když se Člověk narodí, tak se propojí, a oni pokračují tam, kde skončili.

     Někteří z vás to provedli jiným způsobem, protože to, čím jste prošli v minulém životě, bylo hrozné. Možná, že jste přišli se stejným strachem, který vás prostupoval v minulosti? Někteří dokonce řeknou, že jsou prokleti nějakou energií nebo něčím takovým, a nikdy se toho nezbaví. Říkám vám, že ta energie je ve vaší Akáši a přinesli jste si ji sebou - strach, který je tak silný, že ovlivňuje váš životní úkol, vaše Vyšší Já a všechno ve vaší Akáši.

     Není načase se toho zbavit? Můžete to udělat! Můžete sáhnout do energetických vrstev všech těch životů a vytáhnout ven život hrdiny, život plný sebevědomí, odvahy, lásky, pohody a zdraví. Všimli jste si, že jsem vám ještě neřekl o té poslední vrstvě? Tak teď to udělám.

 

     Devátá vrstva

     Devátou vrstvu DNA jsme definovali jako léčící. Teď jste v třírozměrném světě velmi rozrušeni a možná si říkáte: „Fajn, tak tu bych chtěl mít.“ Jako kdybyste mohli sáhnout a vytáhnout ji, ale to nemůžete. Jsou navzájem propojené, pamatujete? Už jsem vám to říkal dříve. Když sedíte před mísou plnou polévky, nemůžete jen tak sáhnout a vytáhnout si vůni, nebo molekulu rajčete. Nemůžete to udělat ani u DNA, protože je interaktivní.

     Je to vůně DNA, kterou vnímáte, kterou čicháte. Jak byste chtěli změnit vůni toho, co jste? Jak byste chtěli uchopit mistrovství, které se odehrálo v jiném životě? Nástroje na to jsou zde!

Devátá vrstva se jmenuje léčící, ne proto, že léčí tělo – to jsme nikdy neřekli – léčí Akášu!

     Teď vám odhalíme pár tajemství: Všechny tyto vrstvy pracují společně, a některé z nich leží po celou dobu existence člověka na planetě ladem, připravené k probuzení, až pozemská energie dosáhne určitého bodu. A to je teď. Dnes večer mluvím ke skupině lidí, kteří vědí, co to znamená být omezen starou energií, a najednou získat svobodu a nezávislého ducha. Proto jsem si zvolil předat toto poselství nejprve vám, kteří jste zde, protože dokážete pochopit rozšíření vědomí, radost z vysvobození, myšlenku, že všechno je možné.

     Takže devátá vrstva léčí Akášu. „Co to znamená, Kryone? To znamená, že máte schopnost vstoupit do svého vlastního Akášického záznamu a probrat se jím. Svým vlastním způsobem se sami léčíte tvořením a změnou ve své DNA skrze Akášický záznam.

     Přišli jste sem s lidským tělem, se kterým není něco v pořádku? „Kryone, já mám sklon k nemocem. Měli jej moji rodiče i moje sestra. Já ho mám asi taky.“

     Teď tomu nebudete věřit, takže chci, abyste vnímali čistotu tohoto poselství. Chci, abyste vnímali tu lásku, se kterou je vám předáváno, protože vám dávám věci, které zní zvláštně, které zní nemožně, a které mohli konat pouze Mistři, kteří kráčeli po této Zemi. Právě teď se vám chystám sdělit, drahé Lidské Bytosti, že můžete prohledat svůj vlastní Akášický záznam a nalézt tu nejčistší DNA, která byla vždy vaše, vylepšit ji a umístit do atributů vašeho současného zdravotního stavu. A o tom je devátá vrstva - o léčení Akáši.

     „To chceš říct, že se můžu sám léčit?“ Ale jistě! Proto jste tady, a jste připraveni na to, až vám povím, jak to provést. Je to snadné i obtížné zároveň, záleží na tom, jak moc tomu věříte. Je to skutečná komunikace s druhou stranou. Sedíte-li a říkáte si: „Je to jen muž sedící na židli,“ pak se mějte dobře, protože vaše DNA zůstane beze změny. Chcete-li být součástí Posunu, budete muset začít rozšiřovat své vědomí, aby dokázalo pojmout věci, které jsou neviditelné.

     Dokážete zde cítit lásku Boha? Pokud ano, je to dobrý začátek. Řeknu vám toto: Dokážete-li procítit toto poselství, potom můžete uskutečnit to, co vás učí. To léčení se neuskuteční najednou, ale sdělím vám postup. Každý z vás jste na planetě jedinečný. Každý dostal jedinečný životní úkol. Každý z vás má jedinečný model minulých životů. To znamená, že takový Akášický záznam jako vy, nemá nikdo jiný, a vaše Vyšší Já je rovněž unikátní. To omezuje mou schopnost předat vám nějaký druh trojrozměrného rodného listu nebo způsob jak léčit sebe sama, protože máte co dělat s konkrétními „vy“. A tak proč bychom se místo toho na chvíli tiše neposadili, se vší nevinností, a neřekli Duchu: „Rád bych dostal tyto věci. Dávám svolení k probuzení energií, které musí být v mém životě probuzeny, aby byl naplněn účel, proč jsem tady. Chci mít ve svém životě radost a hledat radost v celé Akáši, protože si ji zasloužím. Prožil jsem pozitivní, radostné životy, proto se chci svěřit do rukou této energie.“

     Řekněme, že chcete sebeúctu. Vyslovte to. „Duchu, tělo, chci sebeúctu, protože jí moc nemám.“ Stane se to, že Vyšší Já vstoupí do Akáši a přivede zpět bojovníka na bitevním poli - vás v jiném životě. Tato postava se tyčí mezi Lidskými Bytostmi a je udatná v bitvě. Nežádáte o ego, ale spíše o sebejistou osobnost. Zapamatujte si, že můžete žádat a sáhnout si jen pro to, co jste již předtím vytvořili!

     Vy, kteří chcete napsat knihu, nebo nalézt ve své DNA řečníka a tvůrce, udělejte to! Jsou tam. Jak to vím? Protože každý člověk, který bude žádat, poslouchá a čte. Jsou to Staré Duše planety a mají vrchovatě zaplněné Akášické záznamy - ti nejzkušenější ze všech Lidí.

Proto vy, kteří chcete duchovní znalosti, hledejte duchovní nádobu! Najdete tam Šamana, kterým jste byli, nebo učitele duchovních věcí ve své vesnici. Všechno to tam je. Vím to, protože znám vás!

     Shrnutí

     Takže máme pět vrstev – energií, které jsou aktivovány: Životní úkol [vrstva 2], Vyšší Já [vrstva 6], dvě Lemurské vrstvy [vrstvy 7 a 8] a léčící vrstvu [vrstva 9]. Jsou to dary tohoto věku. Jsou interdimenzionální a já nemohu uzavřít toto poselství v tomto bodě, aniž bych vás požádal, abyste zapomněli na čísla. Není vám dovoleno, abyste je viděli jako oddělené, tak jak jsem vás je učil. Místo toho po vás chci, abyste se na ně dívali jako na střed světla, které pulsuje - jako na jakousi bránu. Chci vám povědět o bráně k probuzení: Pulsuje hudbou z opačné strany závoje.

Kdybyste pracovali s tímto světlem s čistým úmyslem ve svých meditacích, co byste nalezli, by byla ruka Stvořitele, která se natahuje směrem k vám! A důvod? Je to proto, že Stvořitel chce, abyste jej nalezli! Víte to? Říkali vám, že cesta k nalezení Boha bude obtížná? Říkali vám, že budete muset trpět, nebo že Bůh se o vás ve skutečnosti nestará? Nic není více vzdáleno pravdě! Protože Stvořitel chce být nalezen. Stvořitel, to je rodina. Když budete bušit na dveře, dostane se vám pomoci. Není úkolu, na který byste byli sami. Je to energie, která navzájem spolupracuje, je to partnerství. Řeknu to ještě jinak: DNA je kvantové partnerství.

     Dochází k Posunu, a pokud se na něj budete dívat pouze z trojrozměrného hlediska, bude plný změn a strachu, úzkosti a nejistoty. Může to být počasí nebo ekonomie nebo problémy v rodině nebo s přáteli nebo dokonce i problémy v práci. To je jeden posun. Ale přichází jiný posun. Dokážete-li se na něj dívat z kvantového úhlu pohledu, bude to posun, o kterém jsme mluvili asi 20 let. A teď dostáváte k dispozici všechny nástroje, abyste se s tím mohli vyrovnat. Opravdu všechny nástroje.

Všechny ty věci jsou zabaleny v něčem, co učitelka Peggy nazývá Mřížkou [Peggy Dubro učí o Kosmické Mřížce]. Mřížka představuje osobní Akášické vlastnosti Lidské Bytosti, kvantovou energii, která ji obklopuje, která se dá využít a použít. Zahrnuje léčení, životní rovnováhu a dokonce i mistrovství. DNA je hmotný prostředek kvantového stavu. Kvantový stav je všude kolem. Je těžké to pochopit, Lidská Bytosti, ale právě teď neexistují žádné kousky a části vaší DNA. Nacházejí se všude po celém Vesmíru! Bůh ví, kdo jste, Kvantoví Jedinci. Když začnete aktivovat tyto kousky a části, vaše Mřížka změní barvu, věděli jste to? Ale necháme to na Peggy, aby vám o tom pověděla sama. [Kryon jí pokyne.]

     Jsou to nové energie, a dnes jsme vám poskytli několik popisů těchto nových nástrojů. Všechno to začalo už před lety, je tomu již 20 let. Je tomu tak proto, abyste byli připraveni sedět teď na místě jako je toto, kde se vám dostane pomoci. Všechno, čím můj partner prošel a všechna jeviště, na kterých kdy seděl, jej připravily na tento okamžik. Protože může začít učit a psát knihu o DNA Lidské Bytosti. Je to velkolepé.

     A to je dnešní poselství. Ach moji drazí, jsme připraveni odejít a řekli jsme to už dříve: Tou nejtěžší věcí, kterou děláme, je odcházení. Ta část, která prochází mým partnerem, nechce odejít. Jsem s ním spojen a on to cítí. Ale ta část, která je na druhé straně závoje, která je kvantová, nikdy neodejde. Bude vycházet dveřmi spolu s vámi, když si to zvolíte, bude držet za ruku vaše Vyšší Já, když si to zvolíte. Jaký to dar! Jaká to energie! Opravdu jsou tací, kteří říkají, že se to nikdy nestane, že lidstvo zůstane bez vývoje a nikdy se dál neposune. Lidstvo se nikdy nerozvine. Nikdy nedospěje, a je uvězněno v nízkém vědomí. To všechno se změnilo rokem 1987. Mnozí z vás už zde byli, jste za to zodpovědní, a přitom si to vůbec neuvědomujete. Mnohé se přihodilo na opačné straně závoje, co se vás týká. Někteří z vás sedí na těchto židlích právě kvůli tomu, a pokud je tomu tak, vědí, o čem mluvím.

     Jmenuji se Kryon. Jsem zamilován do Lidstva. Věřím v energii porozumění, když umývám vaše nohy, že se taková věc mohla stát. Cením si vás za to, že jsem vám konečně mohl přinést toto poselství. Blahopřeji vám, drahé lidstvo k tomu, že jste nastoupili svou cestu. Se svobodnou volbou opusťte toto místo osvícenější, než když jste sem přišli. Se svobodnou volbou odsud odejděte připraveni dělat věci, o kterých jste možná ani nevěděli, že je dokážete. Se svobodnou volbou šiřte světlo tohoto poselství a světlo toho, kým jste - částí Boha. Zvu vás k poslechu hudby.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj originálu:  https://www.kryon.com/  - Beginning Activation of DNA

Poznámka ke kopírování: Do češtiny pro https://www.transformace.info/ přeložila Iva M. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/pocatek-aktivace-dna/
 

DNA odhalena


 Tento channeling byl předán v Melbourne, Victoria, Austrálie
Přijato Lee Carrollem, Sobota 13. března 2010


Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Vychutnejte si tedy toto obohacené poselství.

 

     Zdravím vás, moji drazí,

jsem Kryon z Magnetické služby. Toto je rodinné setkání, tedy alespoň já to tak vidím. Je to vzácné setkání, protože pokud si skutečně myslíte, že chápete, co se v tomto okamžiku děje, budete překvapeni. I tak to zní příliš lineárně. Člověk sedící na jevišti, hudba hraje a Duch vchází… a je tam úcta, posvátná energie a respekt. To je to, co vidíte.

     To, co se tu ve skutečnosti děje, je mnohem větší, protože dnes vás navštíví energie z druhé strany závoje. To se nemůže uskutečnit bez lidí stojících před mým partnerem. Tohle nemůže udělat sám. Nedokáže hovořit nahlas hlasem Kryona, pokud tu nejste. To by vám mělo napovědět, že v tomto procesu jsou určité skutečnosti, které vyžadují „dávaní a braní“ a to zde je.

     Z mé perspektivy byste viděli vycházet doprovod, který čeká na povolení. Není to muž na jevišti. Není to nutně prezentace. Je to znovusjednocení. Na stoličkách přede mnou sedí lidé, které znám už věčnost. Všichni jste věční oběma směry. Neexistuje žádný váš začátek. Přemýšlejte o tom! Může vám to přiblížit podstatu a jádro toho, co je uvnitř.

     V této chvíli, v tomto čase, v této krátké věci, kterou nazýváme channeling, je vám dávána energie. Jsou to informace v angličtině, ale čím jsou vám předávané a čím je ta energie… třetí jazyk vám říká všechno. Přichází ke každému z vás a ptá se: „Vzpomínáš si?“

     Lidská Bytost není vytvořená na úplné duchovní rozvzpomenutí se na to, kým je na druhé straně závoje. Pokud bychom vám poskytli empirický důkaz, že tento channeling je skutečný, nepůjde o žádný test. Dav by mohl být větší, že? Pokud by channeling obsahoval důkaz, byl by zde každý. Ne, namísto toho vyžaduje, aby jednotlivci vešli do svého nitra a popřemýšleli. „Mohlo by být všechno, co je tu prezentované správné a pravdivé? Mohlo by to být přesně tím, co Kryon říkal, že to je?“ To je posouzení, o kterém často mluvíme, které má Lidská Bytost k dispozici.

     V této chvíli je to skutečně energie proudící z této trhliny v závoji, která vám umožňuje odhrnout ho. Z této trhliny se vlévá energie domova. Jen na chvíli, tímto třetím jazykem, pouze na okamžik, dovolte jí naplnit vaše srdce. A jak se soustředíte, naplní vás pravdou, že jste víc, než si myslíte.

     Na celé planetě probíhá probuzení. Není okolo toho žádný rozruch, protože nejsou žádné reklamní kampaně nebo televizní show, které to oznamují. Pomalu to probíhá. Od roku 1987 to roste a vy to cítíte. Lidstvo si je tohoto Posunu vědomé více než kdykoli předtím. Mnozí ve vašem okolí začínají přijímat to, co vy jste už přijali. Vidí spokojenou Lidskou Bytost sedící mezi těmi, kteří jsou v chaosu. Vidí způsob, jakým přistupujete k životu vy a jakým lidé okolo vás a vidí, jaký je v tom rozdíl. V každém z vás je proroctví a dnes o něm budeme hovořit. Nemusí to vypadat tak, že jdeme hovořit o proroctví ve vás, když vám povím téma přednášky, ale je to tak. Téma je opět DNA.

     Takže vám chceme vysvětlit několik věcí a pokračovat v učení, které začalo jen před pár týdny na vršku severní polokoule Země a teď pokračujeme na spodku jižní polokoule, v Austrálii. Ale to platí pouze tehdy, když se na Zem podíváte lineárním způsobem. Kdo ví, co je spodek a co je vršek? Možná je to levá a pravá strana. (Kryon se směje.)


     Učení o DNA pokračuje...
     DNA – tři písmena se složitostí a chemií vysoké biologické vědy. Ve skutečnosti je to mnohem víc, než vidí věda, protože nejsou žádné pochybnosti o tom, že vidí přesně to, co vám povím. Existují části a vlastnosti vaší DNA, které se ve 3D jednoduše nedají vidět.  Minule jsem vám pověděl, že to, co chybí vědeckému úsilí, co doslova změní všechno, je nástroj, který změří interdimenzionální pole. Když takový nástroj vyvinete, budete tak schopní dokázat všechno, o čem hovoříme. Tento nástroj za okamžik změří různé věci na planetě, včetně lidské biologie. Bude to revoluce ve vědě. Objeví se energie, která je viditelná nebo alespoň její stín. Tím se stane skutečností to, co je zatím jen domněnkou.

     Interdimenzionalita je dnes přítomná různými způsoby. Gravitace je interdimenzionální síla. Magnetismus je interdimenzionální síla. Dokonce světlo má interdimenzionální části… všechno neviditelné a v současnosti i nevysvětlitelné. Tak jako při mnoha jiných věcech, které používáte denně, i vaše těla jsou toho součástí.

      Dovolte mi vysvětlit některé věci, abych více přiblížil to, co jsem už povídal. Rychle shrnu to, co jsem vám říkal minule a potom budeme pokračovat s fakty, které jste ještě nikdy předtím neslyšeli. 


     Shrnutí
     Vy i vaše věda vycházíte z toho, že DNA je biochemie. To je to, co máte ve svém těle, to o čem věříte, že je zodpovědné za předlohu života. Je to úplně vysvětlitelné vědou přes chemické a biologické procesy. Existují vlastnosti DNA, které chceme znovu prodiskutovat. DNA obsahuje interdimenzionální duchovní vlastnosti, které jsou kvantové. Skutečně, většina chemie, kterou vidíte v lidském genomu je kvantová. Vaše věda v současnosti nedokáže měřit kvantový stav, ale pole okolo něho, máte o tom důkazy.

     Říkali jsme vám, že DNA ve vašem těle nese obrovské množství neobjevených informací a energií. Mluvíme o DNA, jako o entitě, nemluvíme o ní jako o chemické dvojšroubovici. Znamená to, že 100 trilionů spojů DNA pracuje spolu jako jedna energie s názvem „vaše DNA.“ Tato skupina spojů je unikátní. Musí to tak být, protože jste to absolutně na 100% vy. Díky kvantové vlastnosti obsahuje DNA obrovskou část vaší duchovnosti. Bude to popsané v publikaci, na které teď pracuje můj partner (Kryonova Kniha Dvanáct). DNA neobsahuje pouze záznamy toho, čím vším jste byli na planetě, ale i váš vztah s Gaiou. Obsahuje všechno, co jste kdy dělali a duchovno, kterému jste se naučili během každé inkarnace.  Tyto informace jsou v ní doslova vryté.

     Teď poslouchejte, napříč časem, žádný člověk nikdy neztrácí žádnou duchovní pravdu, kterou kdy poznal. Rozumíte? Každý člověk se může vědomě probudit do bodu, ve kterém má k dispozici všechny informace uložené v DNA, které se naučil během všech inkarnací. Svojí DNA probudíte svým záměrem a manifestací Boha ve svém nitru. Všechny duchovní věci, které jste se kdy naučili, vrátí se a budou znovu vaše. Vy jste ty dveře původně otevřeli a vy je vlastníte. Jsou to dobré zprávy pro ty, kteří přemýšlejí nad tím, jaké to bude, až se vrátí. Budou muset začít od začátku? Budou muset znovu projít vším tím, čím prošli v současné inkarnaci? Odpověď je NE. Je to svobodné rozhodnutí a mnoho životů mohou prožít bez nejmenšího duchovního pátraní, ale při současném Posunu si mnozí začínají „vzpomínat“ na to, kdo jsou a co vlastně vědí.  

     Někteří z vás říkají, že se rozhodli nevrátit se znovu zpět, protože to tentokrát bylo těžké. Někteří z vás mají vnitřní pocit, že je to naposledy. Přesto vám povím, moji drazí, že to je něco, co jste říkali i minule! Stane se toto: první věc, kterou Mistři a Staré Duše chtějí udělat, když přejdou na druhou stranu závoje, je vrátit se zpět… a to jste vy! Většina z vás se vrátí, a když se to stane, začnete tam, kde jste skončili bez restartu. Je to ve vaší DNA. Je to překrásné. Moudrost věků je vrytá do DNA. Je kvantová, a proto je obrovská. Krystal v jeskyni Stvoření uchovává tyto informace pro vás a aktivuje vaši DNA, když se vrátíte v jiném lidském těle.

     Není zajímavé, že když teď lidstvo vidí lidský genom, uvědomuje si, jak je jedinečný? Není to zajímavé? DNA je absolutně unikátní. Žádná Lidská Bytost nemá DNA stejnou jako někdo jiný, dokonce ani identická dvojčata. Dvojčata mají identickou pouze malou část – méně než 5%. Ale nemají zakódované kvantové části. Ty jsou absolutně unikátní u každé Lidské Bytosti.

     Je toho víc. V DNA je kousek Boha, kterým jste. Je tam otisk Vyššího Já. Andělské jméno, kterým vás volám, je tam. Toto jméno není lineární nebo vyslovitelné pomocí zvuku. Je to jméno, které zpíváme ve Světle. A když se vysloví, vznešeně vibruje. To je pravda! Vnímejte to! Otisk toho, čím ve skutečnosti jste, je tam. Nesete kousky a části rodů z jiných planet a jiných oblastí Vesmíru. Energie těch, kteří vám pomohli zrodit se s lidským duchovním aspektem, je tam také (Plejáďané). Je nádherná. Je láskyplná. To vše je ve vaší DNA, a aby to tak mohlo být, musí být kvantovou energií.

     Teď si znovu povíme něco o 3D biologii. Když se dokončil projekt lidského genomu, všechna chemie v dvojšroubovici se stala těžko identifikovatelnou. V této velmi, velmi malé dvojšroubovici jsou 3 miliardy molekul, které jsou známé a identifikované. Molekula DNA je tak malá, že se dá vidět pouze pod elektronickým mikroskopem. DNA je tak složitá, že má 3 miliardy molekul. Potom vyvstala otázka, co každá z těchto molekul dělá a vědci ji začali studovat. Podívali se na to, co tvoří víc jak 23 tisíc lidských genů. Tak hledali kód, lineární proteinový kód a pochopili, jak to funguje.
     Věda musela čekat hodně dlouho, než uviděla „předlohu v činnosti“ a dočkali se. Ale přišel šok, když zjistili, že jen 5% DNA tvoří geny. Viděli lineárnost a viděli kód bílkovinové části DNA. Tato malá část vytváří geny, ale zbytek se jevil jako náhodný, dokonce chaotický.  Víc než 90% DNA vypadá jako pomíchaná a zbytečná.

      Můj partner dnes hovořil o tom, že kvantový stav se zdá být chaotický. Vypadá, jako by byl náhodný, protože přes lineárnost se nedá zkoumat skutečný kvantový stav. Jedním z důvodů, proč nemůžete vidět kvantový stav je ten, že jste ovlivnění lineárností, která patří k 3D realitě. Proto se díváte na kvantovou část, ale její význam je pro vás záhadou. Náhodná část DNA se nemůže brát na lehkou váhu, i když je pro vědu zatím nevysvětlitelná. Představte si, že se zdá, že 90% DNA vůbec nic nedělá. Biologové se s tím také nemohou ztotožnit, ale nemají na to jednoduše vysvětlení.


     Nové informace

     Tak začneme z tohoto bodu, abych odhalil několik věcí, které potřebujete vědět, z kterých mnoho bude v budoucnosti potvrzeno. Když se to stane, vzpomenete si, kde jste to už slyšeli. (Kryon se usmívá.)

     DNA je větší než si myslíte a vědci si dnes začínají uvědomovat, že těch 90% nemusí být žádný jazyk nebo kód. Místo toho by to mohlo být to, čemu říkají „významná chemie,“ která nějakým způsobem modifikuje nebo konfiguruje těch 5%, které jsou motorem genetické předlohy. Ironií je, že to je přesně to, co se děje, ale ne způsobem, jak to vysvětluje věda.

     90% DNA je odrazem vaší duchovnosti... Akášická kronika, Vyšší Já a to, co nazýváte portál na druhou stranu, jsou tam. Tyto věci jsou v kvantovém stavu, a ne v chemickém. Chemickou část berte jako most nebo potrubí, portál nebo kvantový odraz ke všemu. Místo toho, abyste si představovali, že tam je přihrádka nebo krabička, ve které je vaše Vyšší Já, přemýšlejte nad tím jako nad bránou. Pokud byste tam mohli vstoupit a vidět kvantový stav DNA, vstoupili byste do potrubí, které vás zavede ke všemu, co je. Tak pochopíte, že tento 3D/kvantový chemický most je posvátnou autoritou genomu a je obrovský, obsahuje většinu informací lidské předlohy života.


     DNA je víc, než si myslíte

     Dovolte nám teď říct o DNA něco, co jsme vám ještě neřekli. Chceme, aby to bylo publikované a je to součástí sbírky, kterou dává dohromady můj partner. Prezentujeme to v sérii učení, které trvá už téměř tři roky, v třetím roce, v Kryonově knize dvanáct a tři v numerologii. Takže máme 333, znamená to ukončení informací v tomto roce. Je to čas, kdy poznáte zbytek příběhu.

     Vědci považují váš mozek za centrum vědomí, ale není tomu tak. Mozek je nejvýše uspořádaným neurologickým orgánem, který je vyplněný komplexem synapsí. Proto musí být zodpovědný za to, čemu se říká lidské vědomí. Ale není. Mozek je pouze 3D motorem, který reaguje na 90% kvantové DNA. Je to stroj složený ze synapsí a je nesmírně komplikovaný. Ale je pouze přijímačem informací a vytváří elektrický signál, který dělá to, na co dostal instrukce od DNA.

      Sto triliónů částí DNA pracují spolu jako jeden. Uvědomili jste si to? Vědci neví, jak se to děje a myslí si, že komunikační linka mezi vaší hlavou a palcem u nohy má nějaký význam pouze náhodou. Je to váš mozek? Ne. Je to DNA všechna dohromady, tvořící Lidskou Bytost. DNA „ví.“ Pracuje jako jedna. To není jen něco, co najdete v lékařských knihách, ale doplňuje to chybějící článek, kterému věda nedává žádnou důvěryhodnost. DNA se sebou komunikuje! Má jednu „mysl“ a ta „ví,“ co se děje v každé části vašeho těla.

     Novou informací je to, že DNA vytváří okolo vás „pole,“ které je interdimenzionální.  Tímto polem je vaše vědomí, není to váš mozek. Váš mozek pracuje v tandemu s vaší DNA. Váš mozek sní… nebo ne? Synapse jsou tam, aby mu to ukázaly a ve vašem nejhlubším REM spánku vychází ven mnoho složitých věcí. Všechny tyto věci jsou ve vaší DNA a jsou poskytované mozku. Takže DNA poskytuje informace a instrukce vašemu mozku i v době, kdy spí. Tyto věci se těžko vysvětlují, protože nemluvíme o lineárních věcech, ale o kvantových.
     Všechny vaše sny se dějí v kvantovém stavu. Proto tam není žádná přímočarost a věci často nedávají smysl. Ti, kteří zemřeli a ti, kteří žijí, jsou ve vašich snech společně a dívají se jeden na druhého. Sny nedávají smysl, protože nejsou v realitě, na kterou jsme zvyklí. Je to řeč vaší DNA… přehrávání Akášického záznamu ve vašem mozku. Věda o tom neví, protože nedokáže vidět pole, ale DNA je lidské vědomí a mozek je 3D stroj složený ze synapsí, které představují most do vaší reality.

      „Kryone, existuje nějaký důkaz?“ Ó, ano. Velmi dobrý důkaz. Když má Lidská Bytost nehodu a dojde k úplnému přerušení míchy, čímž tělo opouští svůj přirozený stav. Tento člověk je ochrnutý a nemůže se více pohnout. Ale srdce bije dál, že? Trávení pokračuje, ano? Ledviny a další orgány fungují, že? Dokonce je možná i reprodukce! Všechno funguje dál a přece jste se ve škole učili, že mozek posílá elektrické signály přes míchu a udržuje tlukot vašeho srdce, není to tak? Pokud je vaše mícha přerušená, co udržuje vaše srdce bijící? Povím vám to – je to předloha DNA!

      Pokud je synaptický stroj porouchaný, DNA najde jiné způsoby, jak instruovat tělo, aby fungovalo dále. Proto je možné, že orgány pracují, zatímco svaly už ne. Zajímavé, že? Pro vědu je to divné. Proto můžete říct, že DNA je esoterický, nehmotný mozek, obsahující věci, které neobsahuje váš fyzický mozek. A budete mít pravdu. Ve vaší DNA jsou všechny velkolepé atributy, na které se teď díváme, a vaše věda o nich ještě neví.

 

     DNA „ví“

     Nejvýznamnější vlastnost, kterou vám chceme přiblížit je tato – interdimenzionální pole DNA je inteligentní. Ví, kdo jste. Obsahuje předlohu vaší posvátnosti a je to jeden z nejvýznamnějších nástrojů, které máte pro zdraví, radost, otevírání dveří. Toto vše je v poli DNA, není to v mozku. Je to tam. Díky tomu nemusíte vytvářet věci, o kterých si myslíte, že je potřebujete.

     Povím to jinak. Když jdete použít toto pole jako nástroj teď, když víte, co dokáže, budete pracovat s vaší buněčnou strukturou, abyste manifestovali věci. Normální lidská zkušenost je získána poznáním způsobu. „Jak komunikujeme? O co je nejlepší požádat? Jak zformuluji svůj požadavek, aby DNA věděla, o co žádám? Musím to udělat určitým způsobem nebo na určitém místě? Musím pojít dlouhou cestu, než otevřu dveře?“

     Nic z toho! Kdybyste dokázali vstoupit do vaší buněčné struktury, vaší Akáši, vaší posvátné životní lekce - nemyslíte, že by věděla o tom, co se děje? Věděla a pravděpodobně víc než vy sami! Všechno, co musíte udělat, je hovořit ke své kvantové části a ta ví, co potřebujete.  Proto vás žádáme, abyste lineárnost vyškrtli ze seznamu, který dáváte Bohu. Protože vám pravíme, že existuje kvantová energie, která je vašim Posvátným Já a ví, co potřebujete.

      Proto se mohou vaše meditace a modlitby stát účinnějšími, když promlouváte ke své buněčné struktuře, k vašemu Vyššímu Já. Můžete říct: „Drahá duše, drahá DNA, prozkoumej život, který mám a dej mi ty věci, které ho zvelebí.“ Pravděpodobně je to léčení, kvůli kterému jste přišli, že drazí? Myslíte si, že nevím, kdo tu je? To je zázrak, který vykouzlí úsměv na vaší utrápené tváři, že jste právě teď zde. Myslíte si, že nevím, kdo tu právě je, že nevím, čím jste si za poslední období prošli? Počítal jsem vaše slzy, když padaly a to samé dělalo pole DNA! Cítíte se tak moc osamělí, neuvědomujete si, že okolo vás je po celou dobu doprovod a tyto bytosti by byly šťastné, kdyby se mohly dotknout toho pole, které je vaší DNA! Velmi touží dotknout se vás, ale nemohou, dokud nepovíte, že je v pořádku, aby to udělaly.

      Pochopte: DNA je víc než jen chemie! Je to pole a portál. Tyto věci jsou mechanikou duše. Začali jsme s pokročilými informacemi a byli tací, kteří věděli, jak to funguje a přiřadili k tomu celému posvátnou geometrii. Jsou precizní a je to správně. Ale je to pole.

 

     Vzestup Mistra

      Dovolte mi shrnout něco, co je staré, moudré a vypráví to hluboký příběh. Ve vašich posvátných textech v západním světě, existuje příběh o Mistrovi jménem Eliáš. Byl to jediný člověk v historii, který si zvolil čas vzestupu bez fyzické smrti, a bylo to zaznamenáno osobou, která nastoupila na jeho místo. Proto se o tom dočítáte ve spisech člověka, který toho byl svědkem. Chtěl bych vám to přiblížit, protože je tam důkaz pole.

      Vypráví se, že Eliáš požádal Elíšu (Elíša byl starozákonní prorok, žák a nástupce proroka Eliáše), aby zaznamenal, co se bude dít. Eliáš byl Mistr, který oplýval velkou moudrostí a vědomostmi a dnes je tím, co nazýváte Vzestoupený Mistr a Elíša ho miloval. V lineárnosti lidstva existuje skupina lidí, která očekává jeho návrat. Mám pro ně nějaké novinky. Vystupte ze své lineárnosti, protože on se vrátil už před dlouhou dobou! Protože energie Mistrů je současnou energií velkého Posunu, který je vašim posláním. Jsou propojení s vibrací planety. Všichni se vrátili a to je to, co cítíte. V kvantovém stavu jsou ve vaší DNA. Dává vám to smysl? Existuje velké množství očekávání týkajících se 3D věcí, které nikdy nebyly myšlené jako 3D. Mnoho informací je v podobě metafor, takže můžete pochopit, že proroctví mají pravděpodobně význam mimo vaše lineární reality.

      Eliáš vstoupil do prostoru a Elíša ho při tom pozoroval, ale Eliáš nezemřel. Místo toho získal svoji posvátnost. Odešel, ale bez fanfár. Pro Elíšu to znamenalo, že odjel na ohnivém voze a provázely ho tři bytosti. Tak to nejlépe dovedl popsat ve své lineárnosti. Elíša napsal, co viděl a co cítil. Teď se podívejme na to, že to nemusel být zrovna anděl, kdo přišel a vzal Eliáše s sebou. Místo toho se stalo něco na Zemi a Eliáš se zaměřil na Světlo a odešel.  

      Dovolte mi říci, co to bylo. Byl to Eliáš aktivující své pole DNA! Toto pole mělo jméno, jméno dané mu ve chvíli, když se Eliáš vezl na voze světla. Toto jméno je v hebrejštině – Merkabah. A teď vám odhalím, tak jako už dvakrát předtím, že pole vaší DNA je ve skutečnosti vaše Merkaba. Má na sebe napojenou posvátnou geometrii, protože toto interdimenzionální pole má strukturu. Pokud byste ho mohli vidět, viděli byste strukturu dvojitého tetrahedronu a je nádherná. Není to pouze koule světla. Jméno Merkabah ukazuje na to, že se něco veze v jejím vnitřku a to je vozidlo vaší božskosti. Má jí každá Lidská Bytost. Skládá se ze třech částí, které se od vás oddělí, když dorazíte na Zem a znovu se složí, když jí opustíte. Více si o tom povíme v následujícím channelingu. O toto jsme se s vámi chtěli podělit v tomto okamžiku, protože přesně to, co má každý z vás, měl i Eliáš.

 

     Biologie a záměr

     Teď si povíme více o biologii, protože ta se teď stává o trochu složitější. 3D se v ní míchá s kvantovou částí a to vám teď vysvětlíme. Je to něco, co je nové, protože vibrace této planety a lidstva, obzvláště těch, kteří pracují se Světlem, vytváří nový soubor nástrojů. Začínáte to vidět a také je možné to vidět ve 3D chemii DNA.

      Věda zná něco, co nazývá markery v bílkovinové části DNA, která tvoří lidské geny. Tyto markery, tak jak je popisuje věda, jsou ty části, na základě kterých se dají zjistit predispozicepředpoklady, které mohou oslabit určité buňky, takže mohou být během života napadené nemocí, například rakovinou. Začínají rozpoznávat tyto markery, třeba v určitých rodinách, kde matka a dcera a její dcera a její dcera mají stejný typ onemocnění. Začínají vidět genové markery, které vytvářejí predispozice nemocí.
     Řekněme si teď něco o markerech. Nejdříve předpoklad -  už roky vám říkáme o tom, že váš záměr promlouvat k vaší buněčné struktuře má moc. Tento záměr je vaše komunikace s polem DNA a upravuje něco ve 3D buněčné struktuře. Můžete říct, že je to váš vlastní interdimenzionální „hlad“ dávající instrukce kvantové části DNA, výsledkem jsou chemické změny, které se projeví v kódu vašeho 3D genomu. Teď se už výsledky stávají viditelnými a můžete začít s odstraňováním markerů - když to spravíte, už se více nevrátí. To znamená, že pokud dnes uděláte kvantovou změnu, změní to vaši chemii ve vašich genech produkovaných DNA do té míry, že už nepředáte predispozici svým dětem. Můžete přetrhnout řetěz.

      Požehnané jsou Lidské Bytosti, které si uvědomují, že když pročistí svoje životy Světlem Stvořitele, ovlivní to biologii bílkovinových kódů.  Dokážete vymazat markery. Je to poprvé, co se promíchává 3D s kvantovou částí, takže věda se bude jednoho dne dívat na tu samou Lidskou Bytost v průběhu času s vědomím, že DNA se nikdy nemění… ale ona se změnila! Nebudou pro to mít žádné vysvětlení. 3D fakta ukážou, že jste odstranili markery.

      Krásné na tom je to, že potomci ženy, která to udělala, už nebudou mít tyto choroby.  Je to nový dar, který odráží sílu tohoto období. Dokážete skutečně změnit ty, kteří budou vašimi potomky? Určitě ano!

      Vím, co si myslíte. Dav, který tu sedí, říká: „No, na to je trochu pozdě, Kryone. Já už mám děti. Proč mi potom říkáš takové věci?“ Nepochopili jste, kam tato zpráva směřuje? Nepochopili jste hloubku toho, co se stane, když nám Staré Duše dovolí přinést tyto informace na Zem? Nerozumíte, že vaše energie vytváří povolení pro vás, abychom dnes přišli a dali vám to, takže mladé ženy a mladí muži, kteří jsou Pracovníky Světla, budou poslouchat tuto zprávu a vědí, co to pro ně znamená? Chápete, že  jste svými vlastními předky? Já vás vidím jako současnou historii, sedící na židlích! To je to, co jsem vám dnes chtěl říct.

      Pro mne nemáte (pozemské) jméno. Já dokonce nevidím ani jakého jste pohlaví. Vidím vás v kvantovém stavu a proto je tak důležité to, že jste nám umožnili přijít sem a navštívit vás v této podobě. Žena sedící na židli přede mnou nemá ani tušení, že byla bojovníkem nebo jak vysoká byla, když byla mužem. Ano, nese si sebou pocit bojovníka a ví, že je silná. Dívám se na velkého, statného muže a vidím matku starající se o všechny své děti a ten muž to ví. Může to cítit. Je citlivý a skutečně dokáže cítit mateřskou lásku. Kdo to tedy je? A jak ho to ovlivňuje dnes?

 

      Stará Duše, dnes tě to ovlivňuje, protože každá jednotlivá inkarnace ti dává další vrstvu moudrosti. Dnes tě to přivedlo do tohoto sálu nebo ke čtení tohoto článku. Protože toto je inkarnace, v které jsi byla probuzená a uvědomuješ si, že toho je víc, mnohem víc. Přivádí tě to coby hledajícího na místo, kde můžeš říct: „Co mohu udělat pro sebe a pro Zemi?“

      Povím vám, co můžete udělat. Můžete se stát soucitnými na této planetě. Můžete chodit po světě a ukazovat své Světlo na této planetě. Můžete změnit markery ve vaší vlastní DNA! Přemýšlejte o tom, kdo poslouchá tuto zprávu a co by to mohlo znamenat pro jeho/její děti a děti jejich dětí. Toto jsou nástroje, o kterých jsme hovořili už před dlouhou dobou.

 

     Všechno, co jsem vám dnes řekl je správné a skutečné a bude to běžně k vidění svým vlastním způsobem. Chtěl jsem ale, abyste poznali posvátnost, která tu je ve struktuře, o které jste si mysleli, že je založená pouze na chemii. DNA je mnohem větší a posvátnější, než cokoliv, co si dokážete představit. Co tedy uděláte s těmito informacemi? Proč odsud neodejdete jiní, než jste byli, když jste sem přišli, s pocitem větších možností? Pravděpodobně se budete cítit o trochu lépe, když znáte svoje možnosti. Možná budete dokonce vědět, že to, co se dnes stalo, je skutečné.

A tak to je.

 

KRYON

 

Zdroj: https://www.kryon.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do slovenštiny přeložila Danuša (https://www.vzostup.sk/). Ze slovenštiny do češtiny přeložila Jitka V. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/dna-odhalena1/
 

  Je to všechno v DNA

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Astana, Kazachstán 14. května 2011 

 

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou, a proto byl tento text následně rozšířen. Vychutnejte si tedy toto obohacené poselství.

 

      Zdravím vás drazí, jsem Kryon z Magnetické služby.

      Náhoda neexistuje. Je to souhrn potenciálů. Co jste viděli, je souhrn potenciálů. Takový, co podává zprávu prostřednictvím všeho, co se náhodně vyskytuje. Pokud se stane příliš mnoho náhod, zpozorníte.

Matematika nepřipouští náhody kromě pár případů, které  jsou mimo pravidla a to je nazýváno inteligentním designem. Co když je součástí inteligentního designu Země posun vědomí?

     Lidé se starají o lidi, které nikdy nepotkali. Se soucitem se začínají spojovat s těmi, které neznají. Když jste někdo viděli poslední tsunami v Japonsku, byli jste s nimi spojeni. Byli jste spojeni a soucit, který vznikl v této části světa, vytvořil na Zemi stopu, která mění energii krystalické mřížky.

     Kdybyste si dnes neodnesli nic jiného, pamatujte si toto: lidstvo se mění. Tak to bylo nastaveno - ve vašem designu. V designu, který byl vytvořen dlouho předtím, než jste sem přišli s tím, že tu budete mít děti - děti s novým vědomím. Vytvoříte scénář, jaký ještě žádná civilizace neviděla. Prostřednictvím soucítění zasadíte semínko míru. Zasejete semínka míru na Zemi, který se projeví - když ne v tomto vašem životě, tak v životě dětí vašich dětí. Projeví se určitě.

     Je to cosi, co je nyní před vámi. Tyto věci vyžadují mnoho času. Můj partner naznačil, proč tomu tak je. Musí přijít a odejít generace, odehrají se změny, pár negativních záležitostí a lidé řeknou: „Och, věděl jsem, že je to příliš dobré na to, aby to mohlo vydržet!“ To je velmi, velmi staré myšlení! Kráčíte vstříc mírové planetě!

     Nedaleko odsud je věž, postavena Kazachy, dostala jméno Věž tolerance. Když člověk vstoupí dovnitř, ztratí dech z krásy květin, z energie, která vychází z budovy postavené dle starobylého systému zvaného feng-šuej. Kdo by takovou věc postavil? V době, jako je tato - kdo by to udělal? Řeknu vám to. To všechno pochází ze zdrojů této doby. Je to vědomí, které říká, že je tu naděje a příslib. Je to všude v tomto městě. Tak si na to zvykejte.

     Když jezdíte po městě, myslíte na to, že je tu velký provoz, ale nepouštějte ze zřetele, co se zde skutečně děje. Podívejte se na stromy, které zde byly vysázeny. Jsou malé. O čem to mluvím? (Kryon se směje). Že jednoho dne to bude nádherný les, stromy budou obrovské a někteří si budete pamatovat, kdy byly vysázeny. Je to očekávaná krása. Kontrolované kvetení. Naděje. Tolerance. Správný čas a správné místo. Jste božská stvoření a vždy jste byli.

     Teprve před nedávnem se věda podívala do nejmenší částice vašeho těla. A byli jste opět blíž ke zjištění, jak vaše tělo funguje. V minulosti byla biologie pouhou vědou o chemii. To, co je definováno jako život, bylo velmi statické. Ale již tomu tak není. Nyní jste na dosah objevu, co tam opravdu je. A nyní hovoříme o DNA.

     Někteří si stěžují: „Kryone, proč stále hovoříme o biologii?“ (Kryon se směje.) Och, ne nehovořím. Já hovořím o kvantové mnohostrannosti, hovořím o části Boha ve vás. Pokud je tomu tak, že uvnitř vás je božská část, musí zde existovat proces. Není to zázrak. Musí existovat něco, co když objevíte, tak vám toto vše ukáže. A vaše věda se tam dostává. Jak by mohlo být 90% toho, co je ve vaší DNA, odpadem? Není a já vím, že není. A vědci  to nyní také vidí.

     Pokud je molekula DNA kvantová, bude sto trilionů těchto molekul vytvářet kvantové pole - a tak tomu skutečně je. A tímto způsobem DNA komunikuje sama se sebou.  Prostřednictvím kvantového pole obklopujícího lidskou bytost. Je to jediné vysvětlení.

     Ale věda nemá opravdové vysvětlení, jakým způsobem DNA komunikuje sama se sebou. Musí v tom být systém – pro sto trilionů částic, které spolupracují jako jedna, takže je kolem vás pole, a já vám řeknu, jak se jmenuje. Víte, pojmenoval ho pro vás Eliáš (Kryon se směje): je to lidská Merkaba a je obrovská - 8 metrů široká - u každé lidské bytosti na planetě. A pokud se nacházíte v nízké energii, je zcela neviditelná a nikoho to nezajímá. Můžete se rozdělit, vzájemně se podrobit, můžete mezi sebou vést války - ona je stále tam. Je to velká neobjevená oblast - oblast kvantových polí.

     Dávám vám nejnovější informaci: věda objeví kousky a části toho, ale není úkolem vědy, aby našla to božské v nitru. To je vaším úkolem. Je to esoterické. A pro někoho je to neuvěřitelné. Jenom vy poznáte, zda tomu tak je - pokud si zvolíte, že to chcete vědět. Budete to zkoumat. Je to možné? Všechno, o čem jsem vám říkal, je pravda.

     Pracovali jsme s mým partnerem na knize, která je nejdelší ze všech, co jsme napsali: 12 vrstev DNA. Nebudu vám o těch 12 vláknech teď vykládat, ale řeknu vám stručně o věcech, které by vás mohly zajímat a nebude to dlouhé.

     Začneme u nejdůležitějších věcí, u těch, s nimiž se setkáváte denně: každá lidská bytost má v DNA informaci, která není lineární, ale je kvantová. Přesahuje čas. A je to informace, která je zapsaná v 90% molekul DNA. Informace je identická ve všech částečkách DNA. Všech sto trilionů molekul vaší DNA zpívá stejnou píseň. Zpívají ji prostřednictvím Merkaby, nádherného pole energie, která je neviditelná.

     Ti, kteří začínají cítit věci v těchto nových energiích, si toho začínají být vědomi. Cítí ji v druhých, ať je aktivována či ne. Co to znamená? Aktivace vašeho kvantového pole vlastně vyžaduje pouze jedno: abyste věřili, že tam je. Abyste věřili, že je tak silné, že ho můžete používat a pracovat s ním. A ono se stane vaším laskavým kvantovým polem. Ve svém životě budete očekávat pozitivní věci, pohybovat se z jednoho místa na druhé a  vytvářet soucit a lásku. Lidé poznají, že jste se změnili. Již nebudete vězet ve svých dramatech. Nebudete se bát dělat to, či ono, protože by se to nelíbilo Bohu. 

Vydechnete s úlevou. „Proč jsem to nevěděl dřív?“ Jdete domů, zavřete dveře a myslíte si, že jste sami. Ale víte, že nejste. Snad poprvé v životě víte, že nejste sami. (Kryon se směje.) Dejte se do zpěvu, pokud chcete. Nejste sami! 

     Největší část vaší DNA, z vašeho pohledu, je akášickým záznamem. Všechno, co jste kdy učinili - od prvního života, který jste žili. Podívejte, je to kvantové. Záznam minulých životů, současného života a dokonce i potenciál životů budoucích. To vše je v DNA. Vlastně pomáhá vytvořit to, kým jste. To, co je nazýváno genealogií, je vlastně záznamem o vás, vašich předcích a pokud máte děti, bude působit i na jejich biologické vlastnosti, které budou předány dalším pokolením.

     A to je pouze pokud jde o třetí dimenzi. Já ale mluvím o kvantové příbuznosti. Kým byste chtěli být? Kolik životů jste měli? Chápete, že máte jednu duši - nazýváte to Vyšší Já - a pokaždé, když přijdete na tuto planetu, je to stále totéž Vyšší Já? I když jste zde byli 200krát, 300krát, pokaždé to je to samé Vyšší Já.

     Víte, co to znamená? Když se dostanete do kontaktu se svým Vyšším Já - ono ví všechno! Kolik z vás, co jste zde, si uvědomuje, kým jste? Ale já vím, kdo jste. Když jste v této místnosti, jste Kazaši. Jste si vědomi toho, že jste svými vlastními předky? Nelámejte si hlavu tím, jakého jste byli pohlaví.

Jsou zde milé laskavé dámy, které byly hlavami rady starších (Kryon se směje). Já to ve vás vidím. Ale víte to vy? Vracíte se sem opakovaně „na střídačku“. V jednom pohlaví a pak, když se to hodí, v druhém.  

     Rozumíte, co vám říkám? Jste svými vlastními předky, s částí systémů minulých životů - když zůstáváte v jedné zeměpisné oblasti. Díky tomu se můžete připravit na své další vtělení. Pak pokračujete v té samé energii, takže se cítíte bezpečně, cítíte se dobře, můžete pracovat v této kultuře a dělat v životě velké věci. Chápete, jaká je v tom logika?

     To je jedna z vlastností DNA a teď´vám řeknu o druhé.

     Všechno, co jste se kdy naučili, je v ní. Je tam všechno, co jste se kdy naučili, v kterémkoliv z vašich životů. Kdysi jste byli velkými umělci, drželi jste v ruce štětec, a v tomto životě si můžete myslet, že ani neumíte kreslit. A to je zajímavé - kdybyste se rozhodli do toho pustit, dostanete informace a budete si tyto znalosti moci vyzvednout. Přišly by rychle a umělec ve vás by se ukázal zcela jasně.

     Kolik z vás miluje a oceňuje hudbu, která se dotýká vašeho srdce, a neumíte zpívat či hrát na nějaký hudební nástroj nebo malovat, ale rezonuje to ve vaší DNA - necítíte to?

     Kdysi jste to všechno uměli. A proto jste tak ohromně ceněni. Tato hudba a umění přivádí slzy do vašich očí - proč, proč? Protože jste byli umělci. Víte to a cítíte to. Je to intuitivní vědění. Lekce vašeho života je ve vaší DNA.

     Lekce vašeho života je: proč jste tedy zde, v této době?  Lekce života vás mnohých, kteří zde teď sedíte, je dát stranou vše, co vám kdy bylo řečeno a zrestruktualizovat své duchovní Já. Je to těžké. Půjde to proti vaší kultuře. Často budete muset jít proti těm, které nejvíce milujete, proti vašim autoritám. Mnozí z vás kráčí po této tenké hraně s vírou, kterou v sobě máte. A to je lekce vašeho života. Ale část z těch, kteří tu dnes přede mnou sedí, nalézá v sobě soucit a vidí tu část Boha v sobě.

     Odpočiňte si a buďte v tomto životě v klidu, abyste ukázali druhým lidem Boha v sobě, a choďte z jednoho místa na druhé s radostí. Nejste tu proto, abyste trpěli, nebo abyste byli nešťastní, ale abyste v sobě našli tu část, která tam vždy byla a čekala na své objevení. Proč je to tak důležité? Řeknu to znova: protože soucit mění Zemi a vy začínáte soucítit s těmi, které neznáte.

     Ach, v DNA je toho mnohem víc! Jedna věc je biologická a to je matrice všech vašich kmenových buněk. Odkud si myslíte, že kmenové buňky vašeho těla berou informaci? Myslíte si, že to nějak vyplývá z chemie? Je v tom systém. Tři triiliony částí (Kryon se směje) - 90% DNA představuje informaci! A kmenové buňky vašeho těla vědí, co mají dělat, protože mají informaci. 

     Četli jste Písmo Svaté? Dívali jste se na některé historické postavy a viděli jste, jak dlouho žily? Mohla by nějaká lidská bytost žít několik set let? Řeknou vám: „No, asi je to omyl. Jde o starou informaci, která může být popletena." Jak jsem řekl dříve: ano, mohli dosahovat takového věku. A víte, jak je to možné? Protože informace v jejich kmenových buňkách byla jiná než je teď.

     Myslete na to, proč stárnete, mluvte s biology. Má to co dělat s reprodukcí buněk, délkou telomerů člověka. (Telomery jsou koncové části chromozomů. Při buněčném dělení se telomery zkracují kvůli neschopnosti enzymu syntetizovat konce lineárních nukleových kyselin. Původní délka se obnovuje obvykle během tvorby pohlavních buněk. Délka telomerů úzce souvisí s buněčným cyklem a replikativním stárnutím. Dosažení určité minimální délky indukuje zánik buňky - pozn. překl.) To všechno jsou biologické záležitosti. Když změníte informaci v kmenových buňkách a telomery se díky tomu již při dělení buněk nezkrátí, lidská bytost zůstane mladá po staletí. Lidská bytost vždy reprodukuje všechny tkáně - vy se stále regenerujete. Takový je design, který byl změněn v porovnání s originálem. Co myslíte, že to změnilo? Vy – a energie, kterou dáte nebo nedáte svému tělu.

     Když budete kvantovost DNA ignorovat, nebude probíhat žádná komunikace. Jak můžete předat informaci, abyste zůstali mladí, když si tělo myslí, že se o to nezajímáte? Pomysleli jste na to někdy? Existuje systém určený ke komunikaci: vaše kvantové vědomí s vaším kvantovým polem DNA. Říkali jsme vám to před 21 lety: „Mluvte s vašimi buňkami“! Teď víte, jak to myslíme. Například: jste si vědomi kvantovosti struktury vašich buněk? "Miluji vás. Jsme zde spolu na této planetě."

     Nyní rozumíte, že můžete změnit informaci ve své DNA a zvolit si, že zůstanete zdraví? "Vybral jsem si, že přepíši informaci ve své DNA. Zvolil jsem si, že budu zdráv, zvolil jsem, že kvůli tomu přepíši informaci v mé DNA. Dělejte, co udělat musíte. Zde jsou instrukce pro vás: zdraví a rovnováha. Duchovní srdce. Nestárněte." Když to budete dělat dostatečným způsobem každý den, uvidíte rozdíl. To není magie. Je to design, který je dokonalý. Je to součást posunu. Nalézáte sebe.

     „Ach, Kryone, nechápeš, že mám v těle nemoc, kvůli které stárnu a brzy umřu?“ Vidím, že jste mne neposlouchali. V těle máte nemoc, ale vaše tělo stále reprodukuje buňky! Uvědomujete si, že bez instrukcí choré tělo reprodukuje nemocné buňky? Pokaždé, když se buňka dělí, nastane otázka: takto anebo jinak? Každá buňka se dělí a nemocná buňka vytváří nemocnou buňku. Ale buňky vám neříkají, že to tak musí být, že ne? Tak proč to nezměnit?

     Během 90 nebo 120 dní dělení buněk, tělesných procesů - to všechno se snaží zbavit nemoci. A co děláte vy? Nic! Proč nedáte instrukce svému tělu, své buněčné struktuře, své Merkabě? Když se budou buňky v mém těle dělit tak, aby se reprodukovaly opět na vynikající úrovni, jak tomu bylo původně, nemoc pomalu odezní. Věděli jste to? Je to krásné. Takový je design, který udržuje váš život v čase a ve zdraví.

     Ve vaší DNA jsou tři dispozice pro slabost a sílu. Vystupují v závislosti na tom, kým jste byli, jací jste a co se potřebujete naučit. A chci vám říct,  že to všechno je součástí karmy.

Před 21 lety jsme řekli, že karma je systém starých energií, nepotřebujete ji. Zahoďte to! Řekněte své DNA: "Karmu, se kterou jsem sem přišel, již nepotřebuji. Jdu dál." Víte, že jste pánem své DNA a proč by to tak mělo být? To všechno je již uzavřené, protože druhá část vaší DNA je to, čemu všichni říkáme duchovní srdce, tj. Vyšší Já. V něm je všechno. Když jste propojeni se svým Vyšším Já, veškeré vědomí, každé slovo, které vyslovíte, poslouchá DNA jako zákon.  

     DNA poslouchá systém, který je ve vašem těle od narození. Anglicky je to slovo označováno jako vědomí, které je mimo vás. Vaše DNA je inteligentní. A toto vrozené ve vás naslouchá všemu, co řeknete, pokud jste spojení se svým Vyšším Já. Takový je to systém. Ach, je tam i něco dalšího! Ale nechci plout po povrchu.

     Co dnes uděláte s touto informací? Mohu něco navrhnout? „Och, je tam toho tolik, co máme vědět, Kryone!“ Ne, není! DNA je inteligentní. Dříve, než otevřete ústa anebo než na něco jen pomyslíte, DNA už to ví. Využijte skutečnost, že je inteligentní a důvěřujte jí.

     Když mluvíte se svým tělem, ví co má dělat. Když teď řeknete: “nebudeme spolu komunikovat,“ bude jednoduše dělat to, co dělá a budete mít krátký život - stejně tak jako druzí. Není čas to změnit? Není čas to změnit?

     OK, vím kdo tu je - někteří jste dnes přišli kvůli tomu. Prohlaste to za svoji pravdu! Znovu řeknu: odejděte odsud jiní, než jste sem přišli!

      Teď řeknu něco jiného: Energie Kryona nepatří tomuto místu. Je univerzální. Patří Zemi, ne USA, ne Kazachstánu. Je pro Zemi a je k dispozici kdykoliv chcete. Toto je poselství pro vás: Můžete se mnou hovořit. Můžete mi naslouchat, já mohu hovořit. Je to moje práce - komunikace s lidskou bytostí. Proto jsem tady. Nepřišel jsem, abyste se mi klaněli, ani abyste mi stavěli sochy. Jsem vaším bratrem a sestrou, kdykoliv k dispozici - proč to nezkusíte? Budu tam.

     Takže když můj partner Lee za tři dny odjede, já neodjedu. Ale také jsem s ním nepřijel. Možná to těžko pochopíte: přišel jsem v soucítění a v lásce. Jsem částí vašeho Vyššího Já, to vám pomůže pochopit. Jsem vždy s vámi a vždy budu - protože jsem částí Boha, jako jste Vy. Posel - nic víc. Ten, který miluje lidstvo. To je dobrá zpráva, že?

 

KRYON

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: https://www.kryon.com/ .

 Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. z audio záznamu živého channelingu. (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/je-to-vsechno-v-dna1/
 

     Mnoho dalších channelingů od Kryona lze najít na webu https://duchovnipoznatky.webnode.cz.)

 

     Sepsal: Jan Heczko

     Listopad 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mřížka a DNA

Tento živý channeling byl přijat v Breckenridge, Colorado 
14. července 2001

 

      Zdravím Vás, milovaní, Já jsem Kryon z magnetické služby!

      Je to příjemný channeling, na příjemném místě, dnes večer. Příjemná energie vstupuje pomalu, potichu do místnosti, protože tu není žádný čas. Před třemi dny, ve vašem 4D čase, bylo toto místo připravené pro anděly, kteří tu sedí na stoličkách. Průvodci a interdimenzionální bytosti, které nemůžete ani pochopit, ale které nazýváte bratři a sestry, přišli připravit toto místo. Mnoho vás přišlo sem na kopec, až na toto místo a jak jste vešli do těchto prostor, někteří z vás začali pociťovat spirituální teplo, jako deku, která vás začíná obklopovat přáteli a rodinou, starostlivě poskládaná z vaší energie. Tvé jméno bylo spojené s tímto místem, když jsi vyslal záměr přijít. Někteří z vás přišli bez ohledu na důsledky, nevědouc zda se vstup uskuteční. Sedíte tu (konference byla vyprodaná několik týdnů dopředu). My jsme věděli, že přijdete. Pamatujte: Záměr není žádost, záměr je vyjádření nároku – nároku na vaši sílu! A proto jste vytvořili místo, kde jsme všichni spolu, všichni jsme jedno, na vyjádření věcí v přítomnosti – na vyjádření věcí budoucích a na vyjádření věcí srdce.  

      Drazí členové rodiny, není to náhoda, že právě tohle posloucháte. V tuto chvíli je zde kontingent rodiny - s vámi, kteří čtete tato slova, což je u mě v přítomnosti. Vidíme přepisy – vidíme nahrávky – vidíme přehrávání těchto nahrávek, všechno se odehrává „najednou“. Proto tato zpráva není jen pro posluchače, ale i pro čtenáře. Nezáleží na technologii, která je použita na reprodukování toho, co je předávané teď, vše se odehrává v přítomnosti současně.  Tak existuje spojení láskou mezi těmi, co sedí na těchto židlích, a těmi, co to čtou. A proto je rodina mnohem větší než v této místnosti vůbec vědí. Oh, je to pravda, že dnes, budou předány informace, ale více než to, jsou zde osobní zprávy pro každého z vás – čekají na váš vstup do této úrovně víry.     

      Jsou tací, kteří řeknou, že není možné, aby Duch hovořil skrze lidskou bytost takovým způsobem. Ale je tu část těch, kteří to ví lépe a možná právě proto tu sedí na stoličkách a poslouchají nebo čtou.  Známe jméno každého z vás. Jméno, které není z této Země. Jméno, které je věčné – jméno, které je můj bratr a moje sestra – jméno, které mi zpíváš „ve světle“ vždy, když tě vidím. Když se přesouváš přes „sál cti“. Vždy, když se rozhodneš vrátit se zpět na Zemi, se pozdravíme a vyměníme si skutečná jména a moje není Kryon. Ale je to pro tvou realitu, informaci a Zemi teď. Nechť je důkaz, že se tato komunikace skutečně děje, v energii, která se vytvořila okolo židle, kde sedíš a je teď připravená a úplná… pro čtení a poslouchání.

      Skrze váš záměr přijít, jste dali povolení a též pozvánku někomu, aby se přidal – někoho jste možná nečekali. Některé z nich znáte. Některé z nich předstíráte, že neznáte. Přidají se k vám, jsou tam dokonce Vaše části, které jsou na druhé straně závoje. Možná jste to nečekali? Někteří z Vás si mysleli, že jsou to vaše spřízněné duše, ve skutečnosti jsou to kousky vás, na které jste čekali. Dovolte mi vám říct, že třetí jazyk tohle dovoluje. Nikdy nejste více interdimenzionální, než když jste v tomto okamžiku, drazí, a vaše části přecházejí skrze závoj. Jak sedíte na těchto židlích, dali jste povolení pro mnoho. Předtím než dnešní večer skončí a předtím než skončí oslava v této místnosti, posluchači a čtenáři, je tu prostor na léčení – prostor na rozhodnutí, čekající na uskutečnění v této nové energii. Bytosti, které obklopují vaše židle, jsou připravené umýt vaše nohy a zatlačit na vás nepopiratelnými způsoby, které způsobí, že budete ve svém fyzickém 4D těle absolutně vědět, že se vás někdo přiměřeně dotkl skrze závoj a odhalil, že tato zkušenost je skutečná.   

      Hovoříme teď k jednomu páru uší a jednomu páru očí, které spočívají na stránce. Je to osobní a je to pro Tebe. I kdybychom vám předávali všeobecné informace – a ty vám předáme – jsou v nich také osobní zprávy. Nohy jsou umyty a objetí rozdána.

      Kde začneme? Ukryli jsme tuto zprávu pro ty, kteří by mohli dát záměr být zde. Jsou to silní andělé, kteří sedí před námi a čtou tato slova. Pokud by ses začal snažit a viděl, kdo jsi, musel bys vidět, kým jsi byl. Dovol mi zeptat se: s vašim chápáním přítomnosti, kolik z vás si uvědomuje svou minulost, a to, kým jste byli: šamanem, mnichem, farářem, léčitelem? Musíte to říct sami sobě, stále tím jste! Všechna energie božské práce je stále s vámi, pocity jsou stále zde.

      Musím jít daleko, daleko do minulosti, abych vám připomenul, jak tohle fungovalo – historie vaší Země. Přišel jsem, když byla Země ještě stále žhavá a jsem tu od té doby. Pro mě to bylo včera, když se v mém pojetí času děje vše současně. Není tam žádné čekání, žádná netrpělivost, pouze teď. Přede mnou je též přítomnost oslavy toho, čeho lidstvo dosáhlo, jako bratři a sestry změnili realitu – dokonce dimenzionalitu Země – když vešli do duality na této planetě. Mnoho z vás bylo se mnou, když byla Země žhavá, tvořící test pro celý vesmír, na místě, kde lidé dobrovolně vešli téměř na poslední chvíli vaší lineárně-časové historie. Je to, jako by se jídlo připravovalo rok, ale lidé byli přidáni v posledních 4 sekundách… katalyzátor změny ve vesmíru… sůl Boha ochutila test velikosti.

 

     Magnetická mřížka a Vy

     Systém mřížky Země je ve svém účelu specifický. Mřížka je vyladěná a má jediný účel – lidstvo. Můžete si myslet, že je to geologická vlastnost fyziky planety, ale je to více než to. Je to stroj na doručení DNA! Tohle je to, co systém mřížky dělá. Promlouvá k lidstvu. Člověk po člověku, a je součástí toho, co jste osobně. Pomáhá vás rozdělovat, ale i spojovat. Dává nastavení, výzvy, řešení a lásku. Je to něco, k čemu se někteří z vás obracíte, když myslíte na Boha! Někdo by řekl:      „Kryone, nelíbí se mi představa, že fyzika vstupuje do spirituality. Nemám rád, když je mřížka Země součástí spirituálna.“ Já vám povím: „Je to tak!“  Pro tvůrce, kterými jste a vytvořili jste všechno, co je před vámi. Včetně testu, duality, smluv a stroje, který je spravuje ve vaší molekulární úrovni. Nemůžete oddělit Ducha od vaší reality. Můžete si přát věřit, že je to nějak nad tím, co je fyzické, ale skutečnost je, že je to centrum všeho fyzického. Nemůžete vynechat Boha z ničeho!

      Odhalíme některé vlastnosti toho, co nazýváte vaší DNA. Magnetická mřížka planety je komplikovaná, ale byl to hlavně doručovací systém pro lidstvo po dlouhé, dlouhé roky. Byla velmi malá změna v tom, co dělá, protože se lidstvo nikdy nepodívalo „nahoru“, aby zvážilo, že mřížka může být změnitelná věc. Lidstvo nikdy nedalo záměr pro převzetí síly, co bylo na molekulární úrovni, nebo aby zvážilo, co může být změnitelné v jejich životech. Už od pradávna proroci dávali informace, že můžete změnit cokoliv, přesto jste tak neučinili. V 11-té hodině plánu, který jste vytvořili, jste se rozhodli změnit realitu a udělali jste to. Aby se tak stalo, mřížku měnící průvodce přišel v r. 1989, což je pro mě teď. Ve vašem čase, změna magnetické mřížky začala, a teď víte proč. Váš záměr vytvořit novou realitu Země vyžadoval změnu „stroje“ magnetizmu, aby vám dovolil vyniknout. Dovolte mi pokračovat.

      Na dosažení Nového Jeruzaléma – aby se řešení začalo – abyste mohli změnit základní cíl, proč tu jste – abyste žili déle – pro odkrytí vědy – proto, aby bylo normálním zážitkem pro Ducha hovořit skrze lidskou bytost, všechna komunikace přes polohu magnetizmu, který rozmlouvá s vaší DNA… proto musela být „změněná“. A proto se začal systém mřížky hýbat! Vy jste jím pohnuli! Ti, kteří si říkají pracovníci světla, to cítili, i ti kteří jsou spirituální, to cítili. Začalo se to postupně měnit a potom se to zrychlilo. Skutečná změna mřížky byla daleko rozsáhlejší než magnetizmus, který můžete měřit kompasem. Spirituální aspekty „ley-linií“ - jejich tvar, jejich jednotnost, synchronicita s ostatními „ley-liniemi“ - se změnily na vytvoření nového nastavení, nového potenciálu Země. Namísto ukončení jste řídili tu vlnu změny, a zde sedíš rok po ukončení, pracovníku světla! Víme, že někteří z vás cítili pohyb mřížky. Poznáme vaši úzkost, ale jsou věci, které začínají zapadat na místo, jak se pohyb ustaluje a nové postavení této magnetické energie přichází ke konci, kdy začne působit na planetu rozdílně a nakonec se stane stabilním.

      Dovolte mi říct vám o mřížce. Ve 4D (lidská dimenzionalita) jste říkali, že máte 2 vlákna DNA. Takto to je. Ti, kteří by vám řekli, že jich máte 12, vám dávají 4D popis multidimenzionálního puzzle. Jsou skutečně pouze 2 biologické vlákna. Ostatních 10, které nejsou zmíněné a nejsou ve 4D viditelné, jsou vrstvy v těch dvou, které vidíte. Nejsou další vlákna. Jsou součástí biologie - mnoho z nich se spojuje biologicky s vlákny, která můžete vidět. Takže ve skutečnosti jsou pouze 2 vlákna s 10-ti interdimenzionálními aspekty v nich. Takto jste přišli na těch 12. Vidíte? 10 nemůžete vidět a dvě můžete.   

      Dovolte mi povědět vám o DNA. Je magnetická, takže reaguje na mřížku! Ve vztahu k magnetizmu, gravitaci, času a umístění hmoty: Je to puzzle, které nikdy nebylo vyřešeno a nikdy nemohlo být – ne ve vaší staré 4D realitě. Teď, v této nové energii, vaše věda najednou začíná chápat, že existuje aspoň 11 dimenzí v srdci každého atomu hmoty. (Říkali jsme, že jich je 12) A najednou začínáte chápat, že i čas je proměnný. Brzy bude také pochopeno, že přemístění hmoty z jednoho místa na druhé je také součástí této rovnice. Je tu určitá rovnice, která je součástí gravitace, magnetizmu, času a umístění hmoty. Všechny jdou dohromady jako velký tanec, který bude „zlatou žílou“ fyziky, až to bude objeveno a pochopeno. Pokud to bude vhodné, tato informace vám bude zprostředkována - pro teď mi dovolte, abych vám řekl o „vzorci“ toho, jak vaše DNA pracuje.

 

     DNA - Astrologická energie

     Jak se solární systém pohybuje, vytváří rozdílné gravitační vlastnosti a aktuální vzorce mezi částmi. Každá planeta okolo Slunce obíhá nezávisle na jeho trase, a během každé nezávislé minuty času, toto gravitační působení vytváří rozdílné nastavení magnetizmu a gravitace v plynu vašeho Slunce. V rozmezí, které jste zvolili – které se mimochodem velmi změnilo za poslední dva roky – je vzorec, který je doručený Slunci, které je v centru oběžné dráhy, a ve středu gravitačního zdroje. Magnetické/gravitační vzorce vytvořené skrze pohyb planet (včetně Země a také všech měsíců planet) jsou doručeny Zemi tím, co nazýváte sluneční vítr – energií, která neustále proudí od Slunce k Zemi. Sluneční vítr to doručí mřížce, protože obojí je magnetické, a informace jsou přeneseny v rámci vlivu polí větru a mřížky. Vzorec mřížky se mění denně! Je zajímavé poznamenat, že magnetická mřížka Země je vlastně produktem fyziky Země, ale její funkce pro vás je jako komunikační stroj pro lidskou DNA. To je další příklad, jak je fyzická zem aktivní ve spolupráci s lidstvem.

      Jedna z částí toho, co je zakódované ve vaší DNA při narození, je nejstarší věda na Zemi, je to astrologie. Právě jsme vám dali vědu, která vysvětluje astrologii. Je to věda, která není plně pochopena ani známa, ale je to věda. Jakmile poznáte základní fyzikální formuli z pohledu magnetizmu, gravitace, času a umístění hmoty, vysvětlí to astrologii. Zatím, přicházíte na planetu, a  ve vaší DNA – v jedné z interdimenzionálních vrstev – je zakódovaná tato astrologická informace, vzorec magnetizmu a gravitace slunečního systému v okamžiku, kdy jste se narodili. Název pro vzorec, který jste dali v astrologické terminologii, určuje nastavení, osobnostní typ, typ reakce na lidské příčiny a následky. Je to magneticko/biologické nastavení, jak víte, pokračující během vašeho života, způsobující, že reagujete na sluneční systém, který to vytvořil, stejně jako ostatní na Zemi - specifickými, předpověditelnými způsoby.

 

     DNA – Životní lekce

      Zároveň na jiné vrstvě vaší multidimenzionální DNA, přichází „lekce života, žádná smlouva, žádná karma, ale životní lekce. Co je vaše Achillova pata? Jak většinou reagujete? Co je váš cíl? Někteří z vás sem přišli s hlubokými a silnými reakcemi vůči autoritám. Někteří s duchovním překrytím.  Životní lekce není karma. Je to velký problém, který je často vyvinutý z toho, co se stalo vaší energií v minulosti. Někteří jste přišli s lekcí, která má co dočinění s hojností a jejím nedostatkem. Někteří jste přišli s lekcí, která je jen o lásce. Co jste si vytvořili: láska jednoho k druhému, láska vašich dětí, láska k vašim rodičům. Co jste si pro sebe vytvořili? Co je vaše lekce? Kdo skutečně jste?  Toto všechno je zapsáno ve vaší DNA – vaše volba, vzorce, povolení. Smlouva je pouze počáteční nastavení. Musí tam být rámec reality pro vás, ve kterém budete žít – rámec, který umíte změnit. Zde je něco, co jsme ještě neříkali: Změnou své reality všichni měníte své smlouvy. Nejhlubší část spolutvoření, chybějící informace, kterou jste nikdy úplně nepochopili, je to, že tohle děláte sami se sebou! Není to proces. Nevyžaduje to nic víc, než vyjádření záměru v realitě, kterou máte – potom požádat o změnu. Je to pouze počáteční struktura. Proto je měnitelná! Ti z vás, kteří říkali, Podepsal jsem smlouvu a musím udělat to a to,“ nepochopili, co to a to je. Kolik podpisů je na smlouvě? Dva! S kým je? S tebou! Proto, když dáte záměr na změnu smlouvy, oba podpisy se změní současně. Dáváme vám tuto metaforu, abyste pochopili svojí moc uchopit cestu, o které se domníváte, že jste si jí vytvořili, vystoupit z ní a vytvořit jinou. Ale počáteční smlouva je vám dána skrze magnetickou mřížku planety. Karma je něco jiného.

 

 

      DNA – Karma

      My definujeme karmu možná jinak než vy. Říkáme jí „neukončená energie“. Můžete jí ukončit kdykoliv si přejete, skrze různé metody. Když jsme sem poprvé přišli jako kolektivní mřížka – pohybující se bytost – skupina, říkali jsme vám o vaší schopnosti vyhnout se podstatě karmy – ukončit neukončenou energii. Tato neukončená energie, z toho co nazýváte minulostí, leží na mnohých z vás právě teď, když to čtete, anebo posloucháte. Nikdy jste to nepochopili. Někteří z vás to viděli jako zástavu. Někteří souhlasili, aby to navždy bylo s vámi, nepochopením ani na moment, že se tomu můžete vyhnout jednoduchým vyhlášením faktu. Ale karma byla stará energie, předtím než to bylo takto předané. Dovolte mi říct vám tajemství, aby něco z toho začalo dávat smysl. Víte, co je rozdíl mezi starým člověkem ve staré energii a novým člověkem v nové energii? Je to v DNA! Dovolte mi dát vám tuto novou informaci: čistokrevné Indigo děti se rodí bez karmy! Teď se podívejte na Indigo děti, a co se snaží udělat. Podívejte se, jak reagují a jednají. Tato informace může vysvětlit velkou míru toho, co vidíte na dětech a není to o neukončených událostech. Je to o nových událostech.

      Jeden ze znaků Indigo dětí je, že se rodí s přehledem, který jste vy neměli, a je stále vámi nepojmenovaný. Je to něco v jejich DNA vrstvách, co nikdy nebylo součástí vaší. Říkejte tomu lekce života, pokud chcete. Já to budu nazývat zemská lekce. Indigo jsou tu z určitého důvodu - kolektivně, a oni vědí, co to je. Je to vytvoření Nového Jeruzaléma (metafora, kterou Kryon používá pro mír na Zemi).

      Ve staré energii, nikdy nebyl v DNA atribut, který byl specifický pro Zemi, ale teď je. Vaši původní obyvatelé se to museli naučit, a vaše moderní společnost to zahodila, ale nové děti přišly s tímto neporušení. Vaše karmické lekce, smlouvy a karma byly pro vás a váš osobní růst. Teď, najednou, indigo děti nesou plné vědomí toho, co mají udělat pro Zemi a pro mnohé z nich to bude vášní.

 

      DNA – sliby

      Ti z vás, kteří pochopili sliby, vědí, že sliby Bohu učiněné v tom, čemu říkáte minulost, jsou do vás opět vloženy při narození, jako pokračování toho, kde jste přestali, v souvislosti s energií mezi vámi osobně a Bohem.  Neexistuje nic silnějšího než energie slibuslib Bohu; „Drahý Bože, slibuji být chudým, abych se mohl soustředit na tebe.“ Tu jste a naplňte to! „ Bože, slibuji nemít lidské vztahy a namísto toho se soustředím na tebe. Slibuji žít v celibátu.“

      Potom samozřejmě, když nesplníte slib, cítíte vinu. Mnohokrát jsme hovořili o tom, že je to v některých z vás aktivní – není to něco, co jde okolo. Tato energie slibu je doručená do vaší DNA aktivním způsobem. Není to něco, co leží v knize a čeká na objevení. Je to skutečné, aktivní a postrkuje vás to každý den. Připomíná vám to sliby, které jste složili. Už jsme vám říkali: Můžete to neutralizovat, změnit to, drahé lidské bytosti! Můžete se posunout od staré energie do energie nové. Není to složité a vyžaduje to jen “záměr”. Pamatujte, že záměr není žádost, je to o vyjádření vaší božskosti. Záměr je něco, co jste vždy měli a vždy mít budete. Záměr sáhne na osobní polici, která vždy existovala a vytáhne věci, které potřebuje a které navrhl předtím, než jste sem přišli.

 

     Implantát – Změna vlastní DNA

     Když roku 1989 přišel doprovod, dali jsme vám koncept. Řekli jsme slovo implantát a to způsobilo velký rozruch, že? Byl to účel, protože je to velmi silný spirituální nástroj, nebranný na lehkou váhu. I když nás o tom neslyšíte už moc mluvit, implantát bylo něco, co bylo dostupné a stále je. Byla to účelná implantace člověkem jako povolení na změnu spirituality – na odhalení a uskutečnění. Nebylo to nic od Boha nebo jiné bytosti. Bylo to skrze vaši vlastní energii, dovolující něco nového pro usazení a lepší propojení se s vaším Vyšším Já. Nástroj, který vždy existoval ve vaší „výbavě“.

      Tento implantát je v nové energii vidět ne jako proces, ale jako přirozená „intuice“. Vy všichni máte intuici, že můžete být něčím, čím jste v minulosti nebyli. Co říkáme je následující: zatímco byla tato nová informace v roce 1989 revoluční a naplněná kontroverzí ve svém významu, v současnosti nejenže jste si vědomi tohoto konceptu změny ve vás samotných, ale aktivně následujete vědomost jak to vykonat! Moji drazí, jak se věci změnily!

      Jen jsme řekli: „implantace - povolení na změnu.“ Změnu čeho? Vaší DNA? Možná se teď začíná skládačka vyjasňovat? Jste schopní změnit magnetické otisky všech částí, o kterých jsme hovořili jakýmkoliv způsobem. Je to implantát povolení na změnu vás na úrovni spirituální DNA - něco, o čem jsme hovořili téměř 12 let.

 

      Časová line budoucnosti - Potenciál numerologie

      Ukážeme vám sled času událostí. Nejsou to předpovědi. Místo toho jsou to energetické potenciály, o kterých byste měli vědět. Odhalím, co se odehrává a potenciál, co se může stát. Všechno je to v přítomnosti. Mřížka je téměř hotová. Celkový důvod pro Kryonův průvod je téměř ukončen.

      Rok 2000 byl oslavou. I když někteří z vás to cítili a některé věci se v roce 2000 staly, většina toho byla o oslavách. Bylo tam mnoho toho, co bychom nazvali „umístění a označení času“ v roce 2000. Avšak rok 2001 byl jiný. 2000 je rok „dvojky“. 2001 je rok „trojky“, proto je rok 2001 rok katalytický, je o vytvoření potenciální energie.

     Definice katalyzátoru je element či energie, která o samotě nezpůsobuje nic. Ale když se zkombinuje se správným elementem, vytvoří něco jiného z těch dvou. Jeden umocňuje druhý, co způsobí vytvoření třetí energie - pohyb od dvou ke třem. Rok trojek je umocňující rok, lidské bytosti začínají chápat tuto novou kreativní energii. Katalyzátor je energie plynoucího označení času. Označení času je nové milénium.

     Rok 2001 je skutečně značka, protože jste neměli žádný rok nula. Proto, když hovoříme o značce v roce 2000, viděli jsme vás oslavovat celý rok, a potom začala práce. Takže, tento rok, všechno co zažíváte, je o vytvoření nové energie. Je to o změně vašich vášní, nalezení řešení pro neřešitelné situace, naplnění věcí, na které jste mysleli roky.

     Poslouchejte: Energie, vytvořená v roce 2001 automaticky neodejde, když přijde rok 2002 a 2003. Přemýšlejte o nich odteď jako o vrstvách. Proto může být umocňující energie jako zasazené semínko, které časem vzklíčí. Přemýšlejte o tom, jako o dalším vylepšení DNA, které dovoluje změnu pohledu. Kolik z vás mělo tento rok umocňující? Kolik z vás sedí v energiích řešení? Kdo z vás teď sedí v energiích nejistoty? Ó, my víme, kdo je tu a čte! My vidíme vaše potenciály na policích, kde jste je nechali předtím, než jste sem přišli. Co je to, co vlastně chcete? Téměř všechno, co si umíte představit jako možné ve vaší realitě, je ve skutečnosti už tam a čeká na vás, abyste to prohlásili za skutečnost.  Vaše představy nejsou nikde v prostoru, jsou v přítomnosti… manifestované a čekající na vaše objevení, jak se stáváte interdimenzionálními.  

     Pracovník světla, spirituální osoba, někdo, kdo hledá Zdroj, si nežádá povrchní věci, protože je to velká moudrost v člověku, který chápe, jak to funguje. Požehnaná je lidská bytost, která skutečně rozumí, že záměr dát se na vzestup je hledání ve správné polici! Někteří z vás tvořili z vhodné police, a tu jste, žijící novou realitu. Někteří z vás stále hledáte, a vám povíme: nikdy nejste osamocení. My jsme stále s vámi, nápomocní s tímto procesem objevování, jak se posunout do jiné reality, té která vám dovoluje manifestovat Božskost, kterou si zasloužíte.

 

     Dále v roce 2002. Podívejte se na numerologii: Je to „čtvrtý“ rok, rok „země“. Je fyzický a uzemňující. Co přinese další rok? Rok 2002 je rok, ve kterém jsou mřížky kompletní, téměř dokončené, dolaďované. Přinesli jsme vám tuto informaci v roce 1989. Někdy v roce 2002 budeme oslavovat odchod doprovodu (suity) mřížky. Tito bratři a sestry pracovali 12 let na umístění mřížky s magnetickými vlastnostmi pro nový lidský potenciál na Zemi. Tato skupina odejde v prosinci 2002! Někteří jste cítili tyto posuny. Zejména, když se mřížka nastavovala, a říkáme vám, že koncem roku 2002, dokonce už uprostřed toho roku, budou někteří cítit, jak se bude ustalovat. Konečně pocítíte, na čem jste pracovali desetiletí.  

     Teď už poznáte časový rozsah, a proč to bylo tak náročné. Nápady se zdály být okolo, ale nikdy se nerealizovaly. Teď už možná víte, proč jste nevytvořili věci, které jste intuitivně věděli, že byly vaše na vytvoření. Věci, které jste viděli a dali na papír – vaše nové spirituální vášně – se ustálí a dovolí vám jejich vytvoření.

     Někteří z vás jste se cítili být poslední roky uvíznutí a žádali jste Ducha o pomoc a vysvětlení.  Vaše petice a hlasy byli vyslyšeny: „Proč nemůžeme pohnout s těmito věcmi do nové energie? Povím vám proč: V energii přítomnosti neexistuje netrpělivost. Drahý, užij si dovolenou. (Smích) Protože budeš za chvíli pracovat. V roce 2003 začne nová energie – skutečná práce Kryona   začne! V roce 2003, když bude energie stabilní, mřížka bude stabilní, mnoho věcí vám začne dávat smysl. Například numerologický význam roku jako roku změny, je změna od bytí frustrovaného z věcí přivázaných k realitě, kde se hýbou věci velmi rychle. Tyto potenciály se manifestují každému jinak, ale přehled o této energii by měl být známý.   

     A teď se posuňme k roku 2008, kde je obrovský potenciál! Řešení na více úrovních, místech, ale hlavně v tomto centru univerza, jsou v tomto čase dostupné. Váš čas musí uplynout, aby se to mohlo odehrát – vytvořit potenciál, který vidíme. Nynější vůdcové nejsou vůdcové na vytvoření míru. Mohou být vyměnění několikrát. Ti, kteří usednou na svoje místa, když pochodujete tímto desetiletím, ti se „Zemskou Vášní“ ve svých rukách, budou mít energii Indigo! Budou myslet jinak a Zemská lekce, kterou budou naplňovat, bude vytvoření Nového Jeruzaléma! Toto je jen potenciál a říkali jsme to už předtím. Máte sílu to posunout nebo zdržet. Ale teď to vidíme v roce 2008.

     Jaký je rozdíl mezi starou a novou energií? Je to schopnost lidských bytostí podívat se na sebe a loupat vrstvy lidskosti jako cibuli – zmírňovat následky duality – sáhnout skrz závoj a říct: „Já jsem spirituální/magnetická/biologická bytost a mohu přeprogramovat svoje vlastní DNA a použít vybavení okolo sebe – vědu, novou biologii, novou chemii, novou spirituální vědomost, knížky teď psané o energii… - změnit sebe vlastním mocným záměrem.“ Všechny nástroje dnes doručené jsou vhodné. To, co s nimi uděláte, změní budoucnost.

     Říkali jsme vám, že vaše celé astrologické nastavení byla magnetická vrstva DNA. Někteří říkali: „Kryone, nepřejeme si změnit svoje astrologické znamení. Mám rád, kdo jsem.“ Dovolte mi zeptat se vás: “Jak by se vám líbilo, kdybyste nebyli ovlivněni retrográdními pohyby planet?“ (smích) Tento dar je váš. O tom tu mluvíme. Není to o tom být někým jiným, ale o očištění vlastností, které vás blokují.

     Někteří z vás už měli změnu životní lekce a změnili jste i svoje smlouvy. Jak to víte? Dovolte mi zeptat se: “Co byla vaše vášeň před 10 lety a co je to dnes?“ Já nemluvím o dospění, ale spíše o spirituální moudrosti. Co způsobilo změnu, že jste věci, pro které jste měli vášeň v minulosti, uložili na metaforickou polici? A teď děláte něco jiného, proč? To je Lidská Bytost chápající, kdo jeČlověk, který pochopil implantát magnetického záměru na změnu smlouvy – být čímkoliv chce být – začal hledat na polici reality – to interdimenzionální místo v přítomnosti, kde leží všechny potenciály současně.

    Je to magnetické. Je to o přeprogramování DNA a ano, je to také matoucí. Někteří říkali: Kryone, chceme změnit svoji smlouvu a spolutvořit věci, ale nerozumíme úplně přítomnosti. Můžeš! I bez pochopení, tvůj záměr je král. Můžeš začít přeprogramovávat svoji DNA. Ptáš se: Jak to udělám?“ Všechen čas je v přítomnosti. Není žádná minulost ani budoucnost. Poslouchej toto: Představ si věci na své 4D časové ose v čistotě, která by vytvořila představu reality, kterou si volíš. Když to uděláš v přítomnosti, můžeš změnit minulost. Toto je interdimenzionální cvičení, které mnoho z vás hned nepochopí. Říkáme vám, že s čistým záměrem je energie silné vizualizace skutečná, protože se naplňujete čistou vizualizací časové osy, kde se vše odehrává v tomtéž čase. Tato energie má schopnost zrušit sliby, uzdravit nemoci, zvrátit stárnutí a zničit staré smlouvy.

 

     „Ale Kryone, smlouva je závazek!“ Řeknu něco v tomto smyslu: Ano! Ale znovu povíme, právě jste tak učinili! A jak jsme nedávno říkali, byla to dohoda mezi tebou a tebou! Čistý záměr je koordinovaná energie mezi několika částmi vás na obou stranách závoje! Pochopení toho je nejdůležitější část lidské zkušenosti. Mohl bys být kouskem Boha? Mohla by lidská bytost být skutečně částí celého tvořivého procesu univerza?

     Odpověď je ano, ano, ano. Toto je Kryonovo poselství v celku. Je to jádro toho, co jsme vám říkali celých 12 let.

     Drahá rodino, neříkali bychom vám věci, které nejsou pravdivé. Je to náš slib vám! Kolik z vás by si rádo vytvořilo lásku ve vašich vztazích? Nemluvím jen o nových vztazích, ale spíš o těch, které už máte. Je to možné. Nejen možné, očekávejte to!

     Kryon se na vás dívá, individuální lidská bytosti, jak tu sedíš. Je tam čest a respekt. Je tam úcta. Vidím obra – kousek Boha – anděla a člena rodiny. Vidíme potenciál, co můžete na Zemi udělat, a také eventuální návrat vaší energie do věčného univerza… opět s námi.

     S těmito energiemi, je náročné odejít z tohoto místa v tento večer, ale je to vhodné, s láskou.

A tak to je. 

Kryon

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: https://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do slovenštiny přeložil Peter H. (www.transformace.info; www.kryon.webnode.cz). Ze Slovenštiny do češtiny přeložila Jitka V. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/mrizka-a-dna/
 

Počátek aktivace DNA

Kryonův živý channeling přijal Lee Carroll v Rize, Lotyšsko, 15.března 2009

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Vychutnejte si tedy toto obohacené poselství z Rigy.

 

     Zdravím vás, moji drazí, jsem Kryon z Magnetické Služby. Opět říkáme, že energie, která se zde šíří, je čistá. Opět říkáme, že nejde o žádné programování nebo manipulaci. Nechceme se zmocnit vašich duší. Chceme jen otevřít vaše srdce.

     Lidské Bytosti hledají Stvořitele, a dělají to téměř od chvíle svého zrození, protože jim něco schází. Já tomu „něčemu“ říkám hudba - píseň, kterou slýchali po dlouhé věky na druhé straně závoje… na mé straně. Je to hrozný šok narodit se na tuto planetu v lidském těle, mít najednou buněčnou strukturu, která vám byla opět darovaná. Je to šok pro systém, kterým je duše. Nejvíce evidentní věcí je pocit, že jste najednou sami. Potom strávíte zbytek života hledáním chybějící části.

     Někteří z vás objevili, možná v domech modliteb, jaký je to pocit klečet, vzývat božskou sílu a cítit jak se přes vás přelévá. Je-li to i váš případ, tak tam prostě chcete jen tak sedět, viďte? Je to nádherné. Někteří z vás cítíte totéž při meditaci. Je to krásné! Protože můžete sedět a být v kontaktu, aspoň na malou chvíli. Je to něco fyzického, co můžete udělat, abyste dosáhli spojení, které vám schází.

     V těchto krátkých okamžicích je všechno v pořádku. V těchto chvílích cítíte, že tvoříte čas, ve kterém se aspoň trošičku dotýkáte tváře Boha. A přitom slyšíte hudbu a všechno je v pořádku. Trávíte spoustu času snahou vytvořit něco, co vám schází - od narození.

     Lidstvo to tak dělalo vždy. Vím proč - protože pro mě hudba nikdy nekončí. Já, jako Kryon, vám říkám, že si neumím představit být bez ní. Nebeské chóry, které zpívají ve Světle na mé straně závoje, jsou tím, na co jsme všichni zvyklí, protože jsme věční a patříme sem. Prožili jste věčnost na obou stranách. Také jste ji poslouchali, přesto dojde k úplnému přerušení, když dorazíte na Zemi. Lidské Bytosti musí být zklamané, že zmizela - že už tady není…

     Takže se pustíme do dnešní výuky, a začněme tímto: Na této planetě je nová energie a tato energie se snaží oživit části a oddíly vaší duševní energie, kterou nazýváme DNA. Je to část vašeho těla, která je jak ve třírozměrném tak i v multidimenzionálním světě, kde sídlí Vyšší Já. Tím, že probudíte energii těchto nových nástrojů, rovněž aktivujete sladění Magnetické mřížky, upevnění Krystalické mřížky, vibrační cyklus Gaii, které předpověděli Mayové… všechno toto je ve hře. Potom přimícháte energii Harmonické Konvergence. To všechno vám umožní začít proces, který je posvátnou maturitou, a tou je Mistrovství.

     Jsou to mistrovské nástroje – příspěvek k pochopení kvantového stavu, který je ve vás. V procesu tohoto odhalování začnou někteří z vás zase slyšet hudbu. To vám slibuji. Není to tak, že byste museli sedět a meditovat, abyste toho dosáhli, protože DNA, je-li aktivována, už takovou zůstane [zůstane změněná]. Vy ji nemůžete zapínat nebo vypínat. Je to složitá skládačka a já jsem vyzval svého partnera, aby byl dnes večer opatrný a postupoval pomalu, aby to bylo ukázáno důkladně, vysvětleno přesně a předáno s láskou.

     To, co následuje, bude přepsáno do knihy. Jsou to instrukce, které můj partner [Lee] slyší poprvé. Kniha o DNA se právě píše a toto je jedna z jejích kapitol. Jde o praktickou část něčeho, co bylo dříve pouze teoretické - 12 vrstev DNA, jak se dělí, jaká jsou jejich jména, jaký je jejich účel. Ale je zde dokonce ještě něco navíc, a dnes večer jsem se rozhodl vám předat tuto informaci zde, na tomto skvělém místě [Riga Arena], na tomto místě s mnoha jazyky [Balt], na místě nedávno nabyté svobody.

     Existuje důvod, proč vám to tady teď odhalujeme, a část toho důvodu je, že to není žádná reklama! Jde o univerzální poselství pro celou rodinu, a ta teď sedí přede mnou, naslouchá v mnoha jazycích [anglicky, lotyšsky, rusky, litevsky, estonsky], ale cítí pouze v jednom jazyce - univerzálním jazyce, jazyce lásky.

     Výuka začíná…

     Ti, kteří navštěvují channeling jako je tento, jsou zvídaví, proto se ptají mého partnera: „Co je za tím vším o DNA? Proč Kryon pořád mluví o DNA? Proč nemluví o andělech, esoterice? Jak to, že nám neřekne, proč jsme tady? Místo toho chce mluvit jen o chemii. Pokud patříte k takovýmto lidem, drazí, pořád ještě jste nepochopili velký důsledek toho, co je odhalováno: Ve vaší buněčné struktuře jsou mistrovské nástroje a ty nejsou neviditelné. Jsou součástí buněčné struktury, kterou nyní věda zkoumá úplně odlišným způsobem. Duchovní tajemství jsou v DNA! Instrukce nastavené pro mistrovství jsou v DNA! Proto je esoterické studium vaší DNA studiem mistrovství, vnitřního Boha a dveřmi ke všemu-co-je.

     Ve vašem těle je sto triliónů kopií dvojšroubovice a já jsem vám pověděl jména energií, kterých se týkají. Teď budeme mluvit o některých konkrétně - o souboru několika z nich. Avšak, předtím než budeme mluvit o detailech, musíme vám ještě jednou předložit scénáře, které musíte pochopit.

     Lidské Bytosti chtějí seznamy! Chcete všechno rozškatulkovat, abyste si potom mohli lineárně představit, jak věci fungují. To vám pomáhá při učení, protože jste všichni zvyklí na lineární myšlení. Jste také zvyklí na jednoduchý účel mechanických a chemických funkcí. Dokonce i ty nejsložitější chemické funkce pracují pokaždé stejně. Zjistíte, jak co funguje, potom to použijete na seznam vlastností, které se odehrávají v čase v určitém pořadí. Nakonec se stanete chemikem, který zná tyto lineární procesy.

     Kvantová DNA nefunguje lineárně. Myslím to takto: Uvnitř těch nejsložitějších strojů na planetě, těch, které se skládají z tisíců součástek, tyto části dělají vždy stejnou věc. Můžete mít něco tisíckrát složitějšího, než jsou luxusní hodinky, ale pérka a ozubená kolečka zůstávají stále pérky a ozubenými kolečky. Dělají složitým způsobem pořád dokola tu samou věc.

     Vaše důmyslné elektronické přístroje dělají pořád to samé. Provádějí milióny stejných operací stále dokola a dráhy elektronu se přepínají pořád stejně - jednoduchý proces provedený rychle s lineární obtížností. U DNA tomu tak není. Není to stroj. Musíte začít přemýšlet o DNA jako by byla naprosto a zcela interaktivní sama se sebou. Když se změní jedna její část, pak se část, která je vedle, změní také. Potom nedokážete rozeznat individuální smysl jednotlivých částí DNA dělajících pořád tu stejnou věc. Přemýšlejte o složitých hodinkách, které jsme zmínili. Co kdyby byly interdimenzionální a pérko by se najednou stalo kolečkem, a kolečko by změnilo tvar a velikost podle potřeby? Přemýšlejte o tom – část, která už není potřebná, jednoduše zmizí, a je-li třeba něco, co zde není, tak se to objeví! To by bylo vskutku komplexní, že? A navíc, tyto kvantové hodinky se samy rozhodují o změně časového rámce, ve kterém mají fungovat. Zdá se to podivné? Tak to je kvantová DNA.

     Před nějakým časem jsme vám vysvětlili 12 vrstev DNA, tak jak existují podle teorií. Dali jsme si pozor, abychom vám neřekli, co po celou dobu dělá každá z těchto vrstev. Sdělili jsme vám pouze jejich účel a jejich energii nebo paměťové charakteristické znaky. Za chvíli to uvidíte. Ale jak společně pracují, tak se i navzájem ovlivňují. Dá se říci, že se mění v závislosti na tom, co dělají ty ostatní. Takže byste mohli říci, že máte stroj, kde se všechny jeho části přesunují a mění v závislosti na tom, co stroj potřebuje. Je komplexní a je kvantový.

     V kvantovém stavu neexistuje čas. V kvantovém stavu neexistuje žádné reálné místo, kde by něco bylo. Proto kvantová mechanika učí, že každá látka, chcete-li ji tak nazývat, nebo každá energie, chcete-li ji tak nazývat, je všude společně - vše je jedním. Představte si něco tak komplexního! Teď si představte, že je to duplikováno stomiliónkrát ve vašem těle.

Je tu ještě něco dalšího. Dokonce ještě předtím než začneme vyjmenovávat tyto části, které jsou novým souborem nástrojů, je zde něco dalšího.

[Pauza]

     Důvodem, proč můj partner váhá, je, že mu to ukazuji a nepotřebuji k tomu žádná slova. Ani žádnou vědu. Je to pro něj nové. Aby DNA správně fungovala, aby dělala všechny ty věci, o kterých mluvíme, esotericky a kvantově, 300 miliónů částí DNA musí všechny něco vědět ve stejný okamžik! Musí existovat komunikace, která probíhá mezi mikroskopickou DNA v nehtu vašeho palce u nohy ve stejnou dobu jako v DNA v nejdelším vlasu na vaší hlavě. Obě o tom musí okamžitě vědět. Potom s tím ty bilióny částí musí souhlasit, musí mít jednotnou energii vstřebávání vědomí. To všechno musí proběhnout ve 3D projekci – to znamená v rámci vaší reality. Věda o tomto procesu neříká ani slovo, s výjimkou toho jediného použitého pro popis fotonů, kterým je „propletenost“.

     Místo toho se mluví o „soutoku energie“. Soutok v angličtině opravdu znamená sloučení energií dohromady, takže se stanou něčím jiným - jednotou. Věda to v DNA zatím nevidí, ale na určité úrovni vědci vědí, že to musí existovat. Jak jinak by mohlo lidské tělo fungovat tak, jak funguje?

     Buněčná struktura je jedinečná a unikátní. Jako lineární stroje, je specializovaná a vy už jste slyšeli o kmenových buňkách, které přenášejí tato specifika. Ale DNA je v celém vašem těle stejná. Není specifická. Nemáte DNA nehtu palce u nohy nebo vlasovou DNA nebo srdeční DNA. Máte prostě jen svou vlastní jedinečnou DNA. Bilióny kopií stejných lidských kvantových projektů musí spolu neustále komunikovat, neboť jinak byste přestali existovat. Jak to dělají? Věda pro tuto komunikaci mezi smyčkami DNA zatím jméno opravdu nemá, ale jednou ho bude mít. Je to kvantovost v „polévce“ magnetismu.

     Pojďme teď prostudovat, jak se dosáhne komunikace, a skládačka se začne spojovat dohromady. Protože před vámi je Magnetický Mistr. Mnozí si celá léta mysleli, že magnetický atribut Kryona se týká mřížky. To je pravda pouze částečně, ale ve skutečnosti jde o magnetismus DNA.

     Jak už naznačil můj partner v dnešních předchozích lekcích, existuje něco, co byste měli o DNA vědět, a tím je, že má magnetické složky. Každá smyčka DNA má magnetické pole, které překrývá vedlejší smyčku, která zase překrývá smyčku vedle ní. Jednomu vědomí odpovídají stovky biliónů překrytí. Ta vytvářejí magnetický otisk, který si potom Lidstvo rozšiřuje kolem sebe.    Magnetismus je interdimenzionální energie, kvantová energie, a tento otisk vytváří lidskou auru. Aura není nějaké magnetické pole a nebudete ji moci sledovat s pomocí magnetických přístrojů. Aura je výsledkem souběhu komunikace DNA uvnitř Lidského těla, kvantovým otiskem, sloučením energií za účelem vytvoření kvantového pole, které zatím ještě nelze změřit ničím, co je na planetě k dispozici.

     Vyprávím vám o takových věcech proto, že musíte porozumět tomu, co se děje v DNA, co se děje najednou ve všech jejích energetických vrstvách. Přemýšlejte o koordinaci, o skládačce. Máte-li dosáhnout určitého druhu esoterické aktivace, která je pro vaši DNA nová, jen pomyslete, co se musí odehrát! Stovky biliónů částí ji všechny obdrží najednou. Co to znamená?

     Na chvíli se zamyslete…

     Teď již channeluji několik minut. Nicméně, na tak velkém shromáždění jako je toto, je mnoho duchovních cest. Někteří si začínají uvědomovat, že toto je skutečná komunikace, a někteří si to neuvědomí nikdy. Budou tací, kteří rozumí, co přichází a budou tací, kteří tomu nerozumí. Proto je to přeneseno tímto způsobem v reálném čase, abyste mohli přehodnotit informace, když to budete potřebovat. Ale nic z toho, co se děje nyní, vám nebude dáno znovu. Vy a já v kvantovém stavu, drahá rodino, existujeme právě v tuto chvíli. Využijte toho. Protože na tomto místě procházejí v uličkách mezi vašimi sedadly kvantové energie. Některé se vás teď dotýkají a vy je můžete cítit.

     Zvláštnosti….

     Pojďme si povídat o DNA. To je teď, příteli, rozhodující. Uváděj správná čísla, udávej správné důvody a uč to způsobem, který umožní pochopení. [To byly pokyny pro Leeho].

     V této nové energii je pět vrstev, které jsou aktivovány do bodu, kde dosáhnete velkých darů. Ale mýlil bych se, kdybych řekl, že se tak dělo přímočaře, lineárním způsobem, protože jedna z těch pěti vrstev je vždy aktivní. Takže ve skutečnosti jsou čtyři plus jedna! Najednou máme problém, protože když se je snažíme spočítat, tak kvantové energie linearizujeme. Stejně se to snažíme udělat, protože neexistuje způsob, jakým bych vám sdělil kvantovou problematiku, aniž bych ji pro potřeby výuky omezil na 3D prostor. Takže to udělám.

     V darech tohoto věku je zahrnuto pět kvantových energií. Pět konkrétních. Přesto můžete namítnout, že nemůžeme vynechat tu jednu hlavní, protože se jedná o hlavní 3D vrstvu. Pokud dojdete k takovému názoru, budete mít pravdu. Opravdu to dává šest energií, ale já se přesto budu držet konceptu pěti energií, protože První Vrstva DNA je vždy ovlivněná vším, co se děje v těch ostatních. První vrstva je rozpoznatelná v trojrozměrné dvojité šroubovici… lineární chemie, kterou můžete pozorovat pod mikroskopem. Ačkoliv se části nemění, to, jak budou spolupracovat, je naprogramováno ostatními jedenácti. Proto je číslo jedna vždy v procesu změny. Představuje chemii. Proto zastupuje to, co vidíte a cítíte.

     V numerologii je číslo pět číslem změny, a proto bude vhodné, když tuto energii zařadíme do dnešní lekce. Pět energií nebo označení vrstev jsou číslo dvě, číslo šest, kombinace vrstev sedm a osm, a číslo devět. Ty všechny reprezentují pět energií zahrnujících šest vrstev. Vysvětlím je dále, a v souhrnu je vyjmenuji. Toto je esoterická výuka a je komplexní. Je krásná, nová a začíná vám osvětlovat některé věci, pojmy, které byste měli znát. Vysvětluje počátek darů Posunu a dává vám vlastnosti, které vám umožní dělat věci, které jste dříve nedokázali. Začíná vysvětlovat nevysvětlitelné.

     Již jsem vám sdělil souhrnnou numerologii této lekce. Takže již jsme ponořeni v energii numerologie. Pokud pochybujete, že pracujeme s energií čísla pět, udělejte toto: vezměte vrstvu dvě, vrstvu šest, vrstvu sedm, osm a devět a sečtěte je dohromady. Dostanete numerologickou energii čísla pět [2 + 6 + 7 + 8 + 9 = 32]. Číslo 32 zredukované na jedno číslo je číslo 5. Takže znovu, pětka znamená obecnou změnu. Připravte se na změnu!

     A teď vám ukážu to, co můj partner nazývá odmítnutím. [Kryon se usmívá.] Žádná z těch věcí se vám nestane, pokud je nebudete sami chtít. Jsou to dary pro Pracovníky Světla. Jestliže Pracovníci Světla chtějí otevřít dveře, jestliže se chtějí prostřednictvím vědomé volby přesunout do kvantového stavu, potom se změna uskuteční. Pokud ne, nestane se vůbec nic. Vaše realita na této planetě je řízena vědomou volbou lidstva.

     Těm, kdo tomuto pojetí nerozumí, znovu zopakuji slavný Hardyho Paradox. Uvádí (ve vaší vlastní vědě), že v kvantovém stavu mění pozorované fotony své vlastnosti. V tom opravdu není rozpor, protože vaším záměrem je pozorováním způsobit změnu ve vaší kvantové DNA. Bez záměru se nic nestane.

     Dobře to vysvětlil skvělý lékař s částečně litevským jménem [člen Kryonova týmu, Dr. Todd Ovokaitys]. Říká, že DNA je jako to nejmodernější letadlo, jaké bylo kdy vyrobeno. Avšak energie na planetě Zemi, která doslova mluví k vaší DNA prostřednictvím magnetického pole, byla vždy nízká. Ve srovnání s mistrovskou energií, ve srovnání s proroky, měla vaše DNA vždy nízkou energii. Proto tento úžasný tryskáč prostě jen popojíždí po ranveji, a to se týká celého lidstva, po všechny časy, po celou historii. Teď se to mění a vy jste připraveni vzlétnout. To je to poselství a vždy bylo. Specifikujme co je jinak.

 

     Učení o DNA…kvantové úkoly pro vás a vaši minulost

     V pořadí druhá vrstva DNA je popisována jako životní úkol Lidských Bytostí. Když rozškatulkujete DNA na jednotlivé energie a potom je zapojíte do trojrozměrné výuky, pochopíte to snadněji. Je důležité, abyste pochopili, co to je životní úkol a proč je ve vaší DNA. Přišli jste s ním na tuto planetu a je to něco, co bylo stvořeno kvůli vám, kvůli Akášickým záznamům. Dá se říci, že váš životní úkol je spojen s vašimi minulými životy.

     Jelikož se vztahuje k minulým životům, k vašemu osobnímu Akášickému záznamu, je vrstva dvě spojována s vrstvami sedm a osm [lemurské vrstvy vaší DNA]. Už to začíná být jasnější, že? Žádná z vrstev nepracuje o samotě, ale vraťme se k číslu dvě.

     Někteří z vás možná řeknou: Životní úkol? To zní jako karma.“ Není tomu tak. Nemá to s karmou nic společného. Naopak, je to energie, která byla na vás vložena a kterou někteří nazývají záměrem. Co vás pohání? Někteří z vás vstoupí a jejich buňky vysílají zprávu, která říká: „Nikdy nechci být sám.“ Co myslíte, že je vašim úkolem? Být sám! To není fér, viďte? Ale je to energie životního úkolu.

     Všechno, co spojuje vaše životy dohromady jako skládačku představující věci, kterých jste ještě nedosáhli, se nyní stává vašim životním úkolem. Hodně z vás, co jste zde, má velmi podobné životní úkoly, a když vám povím, co to je, budete vědět, že mám pravdu. Po generace žily pobaltské národy v realitě, která vás charakterizovala. Jste jací jste. Myslíte tak a tak, a mnozí z vás vědí, o čem mluvím. Proto je tolik životních úkolů, které jsou pro tolik lidí v této místnosti společné: Už nikdy nikomu nedovolte, aby vás definoval jako společenství. Ať je to svoboda a nezávislost, které se budou zrcadlit ve vašem myšlení. Není to karma, ale je to osobní a odráží to, jak jednáte s ostatními. Je to váš životní úkol.

     Víte, co to pro vás znamená jako pro skupinu? Umožní to, aby se vaše energie vznesla! Nebuďte překvapeni, jestliže dojde zde na tomto místě k probuzení, které má duchovní základ. Takto to funguje. To je druhá vrstva a začíná se měnit. Takže můžete říci: „No dobře, jak se to mění? Životní úkol musí být životním úkolem. Jak se může změnit, když je založen na tom, co se skutečně stalo?“ Moje odpověď zní: Mění se její schopnost projevit se. Takže úkol může být stejný, ale výsledek toho úkolu se rozšíří do daleka. Vnímejte mě i nadále.

     Vrstva, která je vždy do všeho zapojena, je číslo šest. Znáte numerologický význam šestky? Najděte si to. My vám řekneme toto: Číslo šest představuje energii Vyššího Já. [Pauza.] Jestliže jste to zatím neslyšeli, musíte si to poslechnout teď: Kde je Vyšší Já? Dobrá, když vezmeme doslova, co jsme teď řekli, musí to být někde výše, je to tak? Ale není tomu tak. Jediné, co je výše, je vaše vnímání této vibrace. Je na místě, které vás nutí, abyste se k němu chtěli modlit. Uvědomili jste si, že tolik z vás chodí do domů modlitby, jen abyste se spojili sami se sebou? Takže klečíte a posloucháte hudbu a modlíte se sami k sobě!

     Nerouhám se. Sděluji vám jádro informace o tom, jak funguje Lidstvo, a vaše pojetí Boha. Vyšší Já, hlavní anděl, ten zlatý, ta část, která je spojena s druhou stranou závoje, kterým je vaše samotná duše, pro vás vždy bylo Bohem. Přesto je vaší částí a je ve vaší DNA! Chtěli byste s ní být spojeni až navěky, že ano? Dokud se tato nová energie nerozvinula, bylo třeba, abyste na tom pracovali, protože nebyla v dosahu běžného lidského vědomí. Ale teď už je!

     A co takhle 100% nepřetržité spojení s Vyšším Já?No, Kryone, kdybych toho dosáhl, byl bych Mistrem.“ Přesně tak! A co vám brání myslet si, že taková věc je možná, drahé Lidské Bytosti? Zdá se vám to příliš ohromující? Není! Je to pocit smyslu života, že to, že jste zde, má posvátný důvod. Úkoly přicházejí a odcházejí, ale to je prostě život. Láska Boha je stále ve vašem srdci, je vždy přítomna. Energie Posunu začíná měnit vaši schopnost toto mít, a teď se stává mnohem snadnější dosáhnout tohoto mistrovství.

     Šestá vrstva musí být zahrnuta v každé jednotlivé sadě nástrojů, které vám kdy představím. Takže intelektuálové, kteří chtějí věci umístit do 3D, budou sčítat vrstvy kvůli numerologii a říkat: „Dobrá, jestliže působí po celou dobu, počítáš ji nebo ne?“ Řeknu vám, že na tom vůbec nesejde. Protože nadále mění každou vrstvu, se kterou pracuje. Proč se snažit zachytit tuto prchavou energii, která je kvantová? Opravdu musíte všechno pochopit, abyste to mohli využít? Takže druhá vrstva je životním úkolem a šestá vrstva je Vyšším Já. Obě jsou zahrnuty v této sadě nástrojů. Teď se dostáváme ke dvěma, které jsou rozhodující, a které jsme již zmínili dříve.

     Dvě nejdůležitější…

     Dvě energie (vrstvy) DNA, které vám teď představím, jsou nejdůležitější energie lidské DNA na planetě. Vždy budou nejdůležitější, protože pohánějí motor kosmického záměru. Zodpovídají za životní úkoly a vztahují se k šesté vrstvě, k Vyššímu Já. Poslouchejte: Jsou pouze dvě skupiny energie DNA, které jsou párové. Jsou to vrstvy čtyři a pět, které dnes probírat nebudeme, a vrstvy sedm a osm, o kterých si povíme.

     Tak jako čtyřka s pětkou, tak i sedmička s osmičkou spolu uzavřely manželství. Můžete namítnout: „Ale pročpak? Proč je prostě nenazveš jednou vrstvou?“ Je to kvůli zdůraznění a numerologii. [Kryon se usmívá.] Potřebovali jste slyšet, jak silná je to energie, abyste to pochopili. Vrstvy sedm a osm jsou to, čemu říkáme Lemurské vrstvy. Jsou to tvořivé vrstvy, které jsou vašimi Akášickými záznamy. Jsou takříkajíc záznamem každého jednotlivého života, který jste kdy na Zemi prožili. Všeho, co jste kdy udělali - všech činů, všech schopností, kterým jste se naučili, a duchovní nádoba znalostí, kterou jste cestou naplnili.

     Poskytli jsme vám jednu cestu za druhou a vysvětlovali jsme vám tuto energii. Zopakuji to znovu: Ve vaší DNA jsou duchovní vědomosti, které jste se učili po celé věky. Po kolik minulých životů si myslíš, že jsi tady byla, Stará Duše? Sedíš tady bez jediného důkazu, že jsi někdy v minulých životech existovala, ale podvědomě to víš, že? Samozřejmě, že to víš! Já vím, kdo je tady, a ty to nemůžeš vyvrátit.

     Během té cesty ses naučila to, co znáš dnes. Během té cesty jsi sbírala kousky a částečky duchovního záměru a učení. Také jsi dělala chyby, které jsi musela dělat, a to naplnilo znalostmi duchovní nádobu tvé DNA. Potom jsi přišla, tentokrát jako Lidská Bytost, která sedí na židli v této místnosti. A já se tě teď ptám: Už jsi otevřela tu nádobu nebo chceš opět dělat všechny ty chyby? Musíš vědět toto: V té duchovní nádobě, v těch vrstvách DNA pojmenovaných Akášické záznamy, jsou znalosti všech životů. Měla by sis zvolit s oddaností otevřít tuto kvantovou nádobu, ven vyjde šamanská energie! Až to uděláš, budeš o mnoho moudřejší, má drahá.

     Právě jsem popsal jeden z atributů prvního daru. Schopnost získat okamžitě duchovní moudrost, takže budete znát své směřování, svůj životní úkol, budete cítit ve svém životě lásku Boha a začnete s procesem spojování. Všechno to získáte pouhým otevřením nádoby. To je úžasné, viďte? Zavede vás to k tomu, co potřebujete znát, a dojdete k synchronicitě, kterou projevíte to, proč jste zde. Ti, kteří otevřou své duchovní nádoby, získají také znalosti o směřování nových energií, kterými se musí řídit, protože mnoho z nich je nových. Umožní obohatit to, co vám sdělím dále, což je kvantum. Nakonec se vše spojí dohromady.

     Teď pojďme probrat spolupůsobení vrstev sedm a osm se šestou vrstvou, Vyšším Já. Co myslíte, že je na minulých životech důležité? Předložím vám k diskuzi dvě vlastnosti, které nejsou nové, ale mají vztah k probíranému tématu.

     Na kvantové cestě neexistuje nic takového jako minulý život. Dobře si to zapamatujte, protože vaše DNA a Akášické záznamy jsou svou povahou kvantové. Proto se nemůžete odvolávat na pojmy spojené s časem, jako je slovo „minulost“. „Co je potom minulý život, Kryone? Copak jsem v minulosti nežil? Ale ano, v trojrozměrné dimenzi to je možné, ale zkušenosti žijí ve vaší DNA jako proud životní energie. „Co to znamená, Kryone?“ Vysvětlím vám to způsobem, kterému budete rozumět, a bude se vám to zdát snadným. Co kdybyste byli před 300 lety slavným malířem? Věděli jste, že talent stále přetrvává? Je pořád zde! „To je pěkné, Kryone, ale já vůbec neumím malovat!“ Aha. Takže jste si vytvořili svůj názor a řeknete mi: „Ne. Zkoušel jsem to a neumím malovat!“ A já říkám zase vám, že jste to zkoušeli jen v 3D prostoru! Co když vstoupíte do meditativního stavu a přikážete své buněčné struktuře: „Chci se přenést do toho života, ve kterém jsem uměl malovat.“

Chystám se vám říci něco, co se budete učit pomalu: Začněte s tím procesem! S oddaností. Hlaste se o tuto schopnost. Začnete kreslit, nejprve ne moc dobře, ale potom se něco stane: Začnou se objevovat barvy jako nikdy před tím. Budete vědět, co se k čemu hodí. Můj partner ví, že je to pravda, protože zapojil svou Akášu, aby mohl udělat věci, o které jsem ho požádal. Zabralo to roky, ale nalezl, co už měl, a teď to vidíte na jeho práci. Takže váš Akášický záznam je současnost, ne minulost. Dobře si to zapamatujte.

     A teď, jaký to má vztah k vašemu Vyššímu Já? Povím vám to: Když se podíváte na svůj minulý život, jak to nazýváte, řekněme, že to bylo před stovkami let, a jste v pracovně člověka, který se věnuje návratům do minulých životů, možná vám sdělí, že jste byli v minulosti někým jiným. Možná vám i řekne, kým jste byli. Může to provést, protože je to zapsáno ve vaší Akáše a je to „čitelné“ pro mnohé. Jak se cítíte? Cítíte se s tím spojeni nebo odděleni?

     Chci vám říci toto: Vyšší Já, číslo šest, bylo tím stejným Vyšším Já jako je teď. Proto jste propojeni se vším, čím jste kdy byli, Vaše Vyšší Já bylo stejné! Je to Vyšší Já, které máte teď - ta vaše část, která je tak drahocenná, která byla vždy stejná, po stovky životů to stejné Vyšší Já. Víte, co to znamená? To znamená, že máte přítele, který tam byl!

     To bude hrát roli i v dalším učení. Komplikuje se to a já vím, že to protahujeme. Ale je důležité, abyste to slyšeli. Ve vašem Akášickém záznamu jsou vlastnosti, které potřebujete, drahé Lidské Bytosti. Tentokrát, právě teď, v tomto novém věku, potřebujete tyto nástroje. Potřebujete toto Mistrovství. Potřebujete tuto kvantovou trpělivost. Proč nevstoupíte do Akáši, a nepožádáte své Vyšší Já, aby to aktivovalo? Vaše Vyšší Já si pro to půjde a udělá z vás trpělivou osobu. Věříte tomu?

     „Kryone, já mohu změnit vlastnosti své osobnosti?“

     A o to jde - to je ten nový nástroj. Ale jde ještě o něco více. Jak by se vám líbilo být chápavými? Jaké by to bylo mít osobnost, která se nikdy neuchyluje k dramatizování nebo strachu? Z kolika životů jste museli vybírat? Můžete si pro to zajít. Je to tam. Žije to ve vaší DNA. Proto to tam bylo uloženo, Lemuřané. Tak si to vezměte!

     Říkáme tomu dolování Akáši. Jde o nový nástroj. Jděte si pro kusy a části, kterými jste vy, které jste žili a které si zasloužíte. Co jste se v tomto životě naučili? Když vám dám čas, když dostanete celý večer, začnete vypočítávat, co jste se v tomto životě naučili? Jako žena, jako muž, jako člověk? A vy byste odpověděli: „Potřebuji mnohem delší dobu než jeden večer, abych to mohl zaznamenat.“ Ano, to byste měli! A teď to vynásobte několika stovkami životů a dostanete celou knihovnu zkušeností a znalostí. Získali jste velkou zásobárnu. Máte ohromné množství zkušeností, ale místo, abyste byli v minulosti, je to všechno teď. To všechno jste vy.

 

     Robert Coxon

     Po mé levici sedí Lidská Bytost [je to Robert Coxon, který hraje hudbu při tomto channelingu]. Je to náš dnešní maestro. Dovolte mi, abych vám o něm něco řekl: když se narodil, tak už uměl hrát na klavír. Věděli jste to? Mohl říci, že chodil na hodiny klavíru, ale neudělal to. Něco vám o něm povím. Když sem přišel, uměl hrát na klavír a uměl skládat hudbu. Ty písně už byly v jeho hlavě, protože se neoddělil od svého minulého života! Po celý tento svůj život se neučil hrát. Místo toho se učil formovat ruce, když rostly, aby dokázal dosáhnout na klávesy a pokračovat v tom, co už uměl. Musel se probourat do Akáši a „vzpomenout si“ co má dělat. Prokopal se do Akáši zcela automaticky!

Slyšeli jste o zázračných dětech, které malují jako mistři? Víte, že žijí kolem nás? Není vám divné, jak je to možné? No dobrá, já vám to teda povím. Protože jejich minulé životy a jejich současné životy jsou tak prostoupené, že když se Člověk narodí, tak se propojí, a oni pokračují tam, kde skončili.

     Někteří z vás to provedli jiným způsobem, protože to, čím jste prošli v minulém životě, bylo hrozné. Možná, že jste přišli se stejným strachem, který vás prostupoval v minulosti? Někteří dokonce řeknou, že jsou prokleti nějakou energií nebo něčím takovým, a nikdy se toho nezbaví. Říkám vám, že ta energie je ve vaší Akáši a přinesli jste si ji sebou - strach, který je tak silný, že ovlivňuje váš životní úkol, vaše Vyšší Já a všechno ve vaší Akáši.

     Není načase se toho zbavit? Můžete to udělat! Můžete sáhnout do energetických vrstev všech těch životů a vytáhnout ven život hrdiny, život plný sebevědomí, odvahy, lásky, pohody a zdraví. Všimli jste si, že jsem vám ještě neřekl o té poslední vrstvě? Tak teď to udělám.

 

 

     Devátá vrstva

     Devátou vrstvu DNA jsme definovali jako léčící. Teď jste v třírozměrném světě velmi rozrušeni a možná si říkáte: „Fajn, tak tu bych chtěl mít.“ Jako kdybyste mohli sáhnout a vytáhnout ji, ale to nemůžete. Jsou navzájem propojené, pamatujete? Už jsem vám to říkal dříve. Když sedíte před mísou plnou polévky, nemůžete jen tak sáhnout a vytáhnout si vůni, nebo molekulu rajčete. Nemůžete to udělat ani u DNA, protože je interaktivní.

     Je to vůně DNA, kterou vnímáte, kterou čicháte. Jak byste chtěli změnit vůni toho, co jste? Jak byste chtěli uchopit mistrovství, které se odehrálo v jiném životě? Nástroje na to jsou zde!

Devátá vrstva se jmenuje léčící, ne proto, že léčí tělo – to jsme nikdy neřekli – léčí Akášu!

     Teď vám odhalíme pár tajemství: Všechny tyto vrstvy pracují společně, a některé z nich leží po celou dobu existence člověka na planetě ladem, připravené k probuzení, až pozemská energie dosáhne určitého bodu. A to je teď. Dnes večer mluvím ke skupině lidí, kteří vědí, co to znamená být omezen starou energií, a najednou získat svobodu a nezávislého ducha. Proto jsem si zvolil předat toto poselství nejprve vám, kteří jste zde, protože dokážete pochopit rozšíření vědomí, radost z vysvobození, myšlenku, že všechno je možné.

     Takže devátá vrstva léčí Akášu. „Co to znamená, Kryone? To znamená, že máte schopnost vstoupit do svého vlastního Akášického záznamu a probrat se jím. Svým vlastním způsobem se sami léčíte tvořením a změnou ve své DNA skrze Akášický záznam.

     Přišli jste sem s lidským tělem, se kterým není něco v pořádku? „Kryone, já mám sklon k nemocem. Měli jej moji rodiče i moje sestra. Já ho mám asi taky.“

     Teď tomu nebudete věřit, takže chci, abyste vnímali čistotu tohoto poselství. Chci, abyste vnímali tu lásku, se kterou je vám předáváno, protože vám dávám věci, které zní zvláštně, které zní nemožně, a které mohli konat pouze Mistři, kteří kráčeli po této Zemi. Právě teď se vám chystám sdělit, drahé Lidské Bytosti, že můžete prohledat svůj vlastní Akášický záznam a nalézt tu nejčistší DNA, která byla vždy vaše, vylepšit ji a umístit do atributů vašeho současného zdravotního stavu. A o tom je devátá vrstva - o léčení Akáši.

     „To chceš říct, že se můžu sám léčit?“ Ale jistě! Proto jste tady, a jste připraveni na to, až vám povím, jak to provést. Je to snadné i obtížné zároveň, záleží na tom, jak moc tomu věříte. Je to skutečná komunikace s druhou stranou. Sedíte-li a říkáte si: „Je to jen muž sedící na židli,“ pak se mějte dobře, protože vaše DNA zůstane beze změny. Chcete-li být součástí Posunu, budete muset začít rozšiřovat své vědomí, aby dokázalo pojmout věci, které jsou neviditelné.

     Dokážete zde cítit lásku Boha? Pokud ano, je to dobrý začátek. Řeknu vám toto: Dokážete-li procítit toto poselství, potom můžete uskutečnit to, co vás učí. To léčení se neuskuteční najednou, ale sdělím vám postup. Každý z vás jste na planetě jedinečný. Každý dostal jedinečný životní úkol. Každý z vás má jedinečný model minulých životů. To znamená, že takový Akášický záznam jako vy, nemá nikdo jiný, a vaše Vyšší Já je rovněž unikátní. To omezuje mou schopnost předat vám nějaký druh trojrozměrného rodného listu nebo způsob jak léčit sebe sama, protože máte co dělat s konkrétními „vy“. A tak proč bychom se místo toho na chvíli tiše neposadili, se vší nevinností, a neřekli Duchu: „Rád bych dostal tyto věci. Dávám svolení k probuzení energií, které musí být v mém životě probuzeny, aby byl naplněn účel, proč jsem tady. Chci mít ve svém životě radost a hledat radost v celé Akáši, protože si ji zasloužím. Prožil jsem pozitivní, radostné životy, proto se chci svěřit do rukou této energie.“

     Řekněme, že chcete sebeúctu. Vyslovte to. „Duchu, tělo, chci sebeúctu, protože jí moc nemám.“ Stane se to, že Vyšší Já vstoupí do Akáši a přivede zpět bojovníka na bitevním poli - vás v jiném životě. Tato postava se tyčí mezi Lidskými Bytostmi a je udatná v bitvě. Nežádáte o ego, ale spíše o sebejistou osobnost. Zapamatujte si, že můžete žádat a sáhnout si jen pro to, co jste již předtím vytvořili!

     Vy, kteří chcete napsat knihu, nebo nalézt ve své DNA řečníka a tvůrce, udělejte to! Jsou tam. Jak to vím? Protože každý člověk, který bude žádat, poslouchá a čte. Jsou to Staré Duše planety a mají vrchovatě zaplněné Akášické záznamy - ti nejzkušenější ze všech Lidí.

Proto vy, kteří chcete duchovní znalosti, hledejte duchovní nádobu! Najdete tam Šamana, kterým jste byli, nebo učitele duchovních věcí ve své vesnici. Všechno to tam je. Vím to, protože znám vás!

 

     Shrnutí

     Takže máme pět vrstev – energií, které jsou aktivovány: Životní úkol [vrstva 2], Vyšší Já [vrstva 6], dvě Lemurské vrstvy [vrstvy 7 a 8] a léčící vrstvu [vrstva 9]. Jsou to dary tohoto věku. Jsou interdimenzionální a já nemohu uzavřít toto poselství v tomto bodě, aniž bych vás požádal, abyste zapomněli na čísla. Není vám dovoleno, abyste je viděli jako oddělené, tak jak jsem vás je učil. Místo toho po vás chci, abyste se na ně dívali jako na střed světla, které pulsuje - jako na jakousi bránu. Chci vám povědět o bráně k probuzení: Pulsuje hudbou z opačné strany závoje.

Kdybyste pracovali s tímto světlem s čistým úmyslem ve svých meditacích, co byste nalezli, by byla ruka Stvořitele, která se natahuje směrem k vám! A důvod? Je to proto, že Stvořitel chce, abyste jej nalezli! Víte to? Říkali vám, že cesta k nalezení Boha bude obtížná? Říkali vám, že budete muset trpět, nebo že Bůh se o vás ve skutečnosti nestará? Nic není více vzdáleno pravdě! Protože Stvořitel chce být nalezen. Stvořitel, to je rodina. Když budete bušit na dveře, dostane se vám pomoci. Není úkolu, na který byste byli sami. Je to energie, která navzájem spolupracuje, je to partnerství. Řeknu to ještě jinak: DNA je kvantové partnerství.

     Dochází k Posunu, a pokud se na něj budete dívat pouze z trojrozměrného hlediska, bude plný změn a strachu, úzkosti a nejistoty. Může to být počasí nebo ekonomie nebo problémy v rodině nebo s přáteli nebo dokonce i problémy v práci. To je jeden posun. Ale přichází jiný posun. Dokážete-li se na něj dívat z kvantového úhlu pohledu, bude to posun, o kterém jsme mluvili asi 20 let. A teď dostáváte k dispozici všechny nástroje, abyste se s tím mohli vyrovnat. Opravdu všechny nástroje.

Všechny ty věci jsou zabaleny v něčem, co učitelka Peggy nazývá Mřížkou [Peggy Dubro učí o Kosmické Mřížce]. Mřížka představuje osobní Akášické vlastnosti Lidské Bytosti, kvantovou energii, která ji obklopuje, která se dá využít a použít. Zahrnuje léčení, životní rovnováhu a dokonce i mistrovství. DNA je hmotný prostředek kvantového stavu. Kvantový stav je všude kolem. Je těžké to pochopit, Lidská Bytosti, ale právě teď neexistují žádné kousky a části vaší DNA. Nacházejí se všude po celém Vesmíru! Bůh ví, kdo jste, Kvantoví Jedinci. Když začnete aktivovat tyto kousky a části, vaše Mřížka změní barvu, věděli jste to? Ale necháme to na Peggy, aby vám o tom pověděla sama. [Kryon jí pokyne.]

     Jsou to nové energie, a dnes jsme vám poskytli několik popisů těchto nových nástrojů. Všechno to začalo už před lety, je tomu již 20 let. Je tomu tak proto, abyste byli připraveni sedět teď na místě jako je toto, kde se vám dostane pomoci. Všechno, čím můj partner prošel a všechna jeviště, na kterých kdy seděl, jej připravily na tento okamžik. Protože může začít učit a psát knihu o DNA Lidské Bytosti. Je to velkolepé.

     A to je dnešní poselství. Ach moji drazí, jsme připraveni odejít a řekli jsme to už dříve: Tou nejtěžší věcí, kterou děláme, je odcházení. Ta část, která prochází mým partnerem, nechce odejít. Jsem s ním spojen a on to cítí. Ale ta část, která je na druhé straně závoje, která je kvantová, nikdy neodejde. Bude vycházet dveřmi spolu s vámi, když si to zvolíte, bude držet za ruku vaše Vyšší Já, když si to zvolíte. Jaký to dar! Jaká to energie! Opravdu jsou tací, kteří říkají, že se to nikdy nestane, že lidstvo zůstane bez vývoje a nikdy se dál neposune. Lidstvo se nikdy nerozvine. Nikdy nedospěje, a je uvězněno v nízkém vědomí. To všechno se změnilo rokem 1987. Mnozí z vás už zde byli, jste za to zodpovědní, a přitom si to vůbec neuvědomujete. Mnohé se přihodilo na opačné straně závoje, co se vás týká. Někteří z vás sedí na těchto židlích právě kvůli tomu, a pokud je tomu tak, vědí, o čem mluvím.

     Jmenuji se Kryon. Jsem zamilován do Lidstva. Věřím v energii porozumění, když umývám vaše nohy, že se taková věc mohla stát. Cením si vás za to, že jsem vám konečně mohl přinést toto poselství. Blahopřeji vám, drahé lidstvo k tomu, že jste nastoupili svou cestu. Se svobodnou volbou opusťte toto místo osvícenější, než když jste sem přišli. Se svobodnou volbou odsud odejděte připraveni dělat věci, o kterých jste možná ani nevěděli, že je dokážete. Se svobodnou volbou šiřte světlo tohoto poselství a světlo toho, kým jste - částí Boha. Zvu vás k poslechu hudby.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj originálu:  https://www.kryon.com/  - Beginning Activation of DNA

Poznámka ke kopírování: Do češtiny pro https://www.transformace.info/ přeložila Iva M. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/pocatek-aktivace-dna/
 

DNA odhalena


 Tento channeling byl předán v Melbourne, Victoria, Austrálie
Přijato Lee Carrollem, Sobota 13. března 2010


Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Vychutnejte si tedy toto obohacené poselství.

 

     Zdravím vás, moji drazí,

jsem Kryon z Magnetické služby. Toto je rodinné setkání, tedy alespoň já to tak vidím. Je to vzácné setkání, protože pokud si skutečně myslíte, že chápete, co se v tomto okamžiku děje, budete překvapeni. I tak to zní příliš lineárně. Člověk sedící na jevišti, hudba hraje a Duch vchází… a je tam úcta, posvátná energie a respekt. To je to, co vidíte.

     To, co se tu ve skutečnosti děje, je mnohem větší, protože dnes vás navštíví energie z druhé strany závoje. To se nemůže uskutečnit bez lidí stojících před mým partnerem. Tohle nemůže udělat sám. Nedokáže hovořit nahlas hlasem Kryona, pokud tu nejste. To by vám mělo napovědět, že v tomto procesu jsou určité skutečnosti, které vyžadují „dávaní a braní“ a to zde je.

     Z mé perspektivy byste viděli vycházet doprovod, který čeká na povolení. Není to muž na jevišti. Není to nutně prezentace. Je to znovusjednocení. Na stoličkách přede mnou sedí lidé, které znám už věčnost. Všichni jste věční oběma směry. Neexistuje žádný váš začátek. Přemýšlejte o tom! Může vám to přiblížit podstatu a jádro toho, co je uvnitř.

     V této chvíli, v tomto čase, v této krátké věci, kterou nazýváme channeling, je vám dávána energie. Jsou to informace v angličtině, ale čím jsou vám předávané a čím je ta energie… třetí jazyk vám říká všechno. Přichází ke každému z vás a ptá se: „Vzpomínáš si?“

     Lidská Bytost není vytvořená na úplné duchovní rozvzpomenutí se na to, kým je na druhé straně závoje. Pokud bychom vám poskytli empirický důkaz, že tento channeling je skutečný, nepůjde o žádný test. Dav by mohl být větší, že? Pokud by channeling obsahoval důkaz, byl by zde každý. Ne, namísto toho vyžaduje, aby jednotlivci vešli do svého nitra a popřemýšleli. „Mohlo by být všechno, co je tu prezentované správné a pravdivé? Mohlo by to být přesně tím, co Kryon říkal, že to je?“ To je posouzení, o kterém často mluvíme, které má Lidská Bytost k dispozici.

     V této chvíli je to skutečně energie proudící z této trhliny v závoji, která vám umožňuje odhrnout ho. Z této trhliny se vlévá energie domova. Jen na chvíli, tímto třetím jazykem, pouze na okamžik, dovolte jí naplnit vaše srdce. A jak se soustředíte, naplní vás pravdou, že jste víc, než si myslíte.

     Na celé planetě probíhá probuzení. Není okolo toho žádný rozruch, protože nejsou žádné reklamní kampaně nebo televizní show, které to oznamují. Pomalu to probíhá. Od roku 1987 to roste a vy to cítíte. Lidstvo si je tohoto Posunu vědomé více než kdykoli předtím. Mnozí ve vašem okolí začínají přijímat to, co vy jste už přijali. Vidí spokojenou Lidskou Bytost sedící mezi těmi, kteří jsou v chaosu. Vidí způsob, jakým přistupujete k životu vy a jakým lidé okolo vás a vidí, jaký je v tom rozdíl. V každém z vás je proroctví a dnes o něm budeme hovořit. Nemusí to vypadat tak, že jdeme hovořit o proroctví ve vás, když vám povím téma přednášky, ale je to tak. Téma je opět DNA.

     Takže vám chceme vysvětlit několik věcí a pokračovat v učení, které začalo jen před pár týdny na vršku severní polokoule Země a teď pokračujeme na spodku jižní polokoule, v Austrálii. Ale to platí pouze tehdy, když se na Zem podíváte lineárním způsobem. Kdo ví, co je spodek a co je vršek? Možná je to levá a pravá strana. (Kryon se směje.)


     Učení o DNA pokračuje...
     DNA – tři písmena se složitostí a chemií vysoké biologické vědy. Ve skutečnosti je to mnohem víc, než vidí věda, protože nejsou žádné pochybnosti o tom, že vidí přesně to, co vám povím. Existují části a vlastnosti vaší DNA, které se ve 3D jednoduše nedají vidět.  Minule jsem vám pověděl, že to, co chybí vědeckému úsilí, co doslova změní všechno, je nástroj, který změří interdimenzionální pole. Když takový nástroj vyvinete, budete tak schopní dokázat všechno, o čem hovoříme. Tento nástroj za okamžik změří různé věci na planetě, včetně lidské biologie. Bude to revoluce ve vědě. Objeví se energie, která je viditelná nebo alespoň její stín. Tím se stane skutečností to, co je zatím jen domněnkou.

     Interdimenzionalita je dnes přítomná různými způsoby. Gravitace je interdimenzionální síla. Magnetismus je interdimenzionální síla. Dokonce světlo má interdimenzionální části… všechno neviditelné a v současnosti i nevysvětlitelné. Tak jako při mnoha jiných věcech, které používáte denně, i vaše těla jsou toho součástí.

      Dovolte mi vysvětlit některé věci, abych více přiblížil to, co jsem už povídal. Rychle shrnu to, co jsem vám říkal minule a potom budeme pokračovat s fakty, které jste ještě nikdy předtím neslyšeli. 


     Shrnutí
     Vy i vaše věda vycházíte z toho, že DNA je biochemie. To je to, co máte ve svém těle, to o čem věříte, že je zodpovědné za předlohu života. Je to úplně vysvětlitelné vědou přes chemické a biologické procesy. Existují vlastnosti DNA, které chceme znovu prodiskutovat. DNA obsahuje interdimenzionální duchovní vlastnosti, které jsou kvantové. Skutečně, většina chemie, kterou vidíte v lidském genomu je kvantová. Vaše věda v současnosti nedokáže měřit kvantový stav, ale pole okolo něho, máte o tom důkazy.

     Říkali jsme vám, že DNA ve vašem těle nese obrovské množství neobjevených informací a energií. Mluvíme o DNA, jako o entitě, nemluvíme o ní jako o chemické dvojšroubovici. Znamená to, že 100 trilionů spojů DNA pracuje spolu jako jedna energie s názvem „vaše DNA.“ Tato skupina spojů je unikátní. Musí to tak být, protože jste to absolutně na 100% vy. Díky kvantové vlastnosti obsahuje DNA obrovskou část vaší duchovnosti. Bude to popsané v publikaci, na které teď pracuje můj partner (Kryonova Kniha Dvanáct). DNA neobsahuje pouze záznamy toho, čím vším jste byli na planetě, ale i váš vztah s Gaiou. Obsahuje všechno, co jste kdy dělali a duchovno, kterému jste se naučili během každé inkarnace.  Tyto informace jsou v ní doslova vryté.

     Teď poslouchejte, napříč časem, žádný člověk nikdy neztrácí žádnou duchovní pravdu, kterou kdy poznal. Rozumíte? Každý člověk se může vědomě probudit do bodu, ve kterém má k dispozici všechny informace uložené v DNA, které se naučil během všech inkarnací. Svojí DNA probudíte svým záměrem a manifestací Boha ve svém nitru. Všechny duchovní věci, které jste se kdy naučili, vrátí se a budou znovu vaše. Vy jste ty dveře původně otevřeli a vy je vlastníte. Jsou to dobré zprávy pro ty, kteří přemýšlejí nad tím, jaké to bude, až se vrátí. Budou muset začít od začátku? Budou muset znovu projít vším tím, čím prošli v současné inkarnaci? Odpověď je NE. Je to svobodné rozhodnutí a mnoho životů mohou prožít bez nejmenšího duchovního pátraní, ale při současném Posunu si mnozí začínají „vzpomínat“ na to, kdo jsou a co vlastně vědí.  

     Někteří z vás říkají, že se rozhodli nevrátit se znovu zpět, protože to tentokrát bylo těžké. Někteří z vás mají vnitřní pocit, že je to naposledy. Přesto vám povím, moji drazí, že to je něco, co jste říkali i minule! Stane se toto: první věc, kterou Mistři a Staré Duše chtějí udělat, když přejdou na druhou stranu závoje, je vrátit se zpět… a to jste vy! Většina z vás se vrátí, a když se to stane, začnete tam, kde jste skončili bez restartu. Je to ve vaší DNA. Je to překrásné. Moudrost věků je vrytá do DNA. Je kvantová, a proto je obrovská. Krystal v jeskyni Stvoření uchovává tyto informace pro vás a aktivuje vaši DNA, když se vrátíte v jiném lidském těle.

     Není zajímavé, že když teď lidstvo vidí lidský genom, uvědomuje si, jak je jedinečný? Není to zajímavé? DNA je absolutně unikátní. Žádná Lidská Bytost nemá DNA stejnou jako někdo jiný, dokonce ani identická dvojčata. Dvojčata mají identickou pouze malou část – méně než 5%. Ale nemají zakódované kvantové části. Ty jsou absolutně unikátní u každé Lidské Bytosti.

     Je toho víc. V DNA je kousek Boha, kterým jste. Je tam otisk Vyššího Já. Andělské jméno, kterým vás volám, je tam. Toto jméno není lineární nebo vyslovitelné pomocí zvuku. Je to jméno, které zpíváme ve Světle. A když se vysloví, vznešeně vibruje. To je pravda! Vnímejte to! Otisk toho, čím ve skutečnosti jste, je tam. Nesete kousky a části rodů z jiných planet a jiných oblastí Vesmíru. Energie těch, kteří vám pomohli zrodit se s lidským duchovním aspektem, je tam také (Plejáďané). Je nádherná. Je láskyplná. To vše je ve vaší DNA, a aby to tak mohlo být, musí být kvantovou energií.

     Teď si znovu povíme něco o 3D biologii. Když se dokončil projekt lidského genomu, všechna chemie v dvojšroubovici se stala těžko identifikovatelnou. V této velmi, velmi malé dvojšroubovici jsou 3 miliardy molekul, které jsou známé a identifikované. Molekula DNA je tak malá, že se dá vidět pouze pod elektronickým mikroskopem. DNA je tak složitá, že má 3 miliardy molekul. Potom vyvstala otázka, co každá z těchto molekul dělá a vědci ji začali studovat. Podívali se na to, co tvoří víc jak 23 tisíc lidských genů. Tak hledali kód, lineární proteinový kód a pochopili, jak to funguje.
     Věda musela čekat hodně dlouho, než uviděla „předlohu v činnosti“ a dočkali se. Ale přišel šok, když zjistili, že jen 5% DNA tvoří geny. Viděli lineárnost a viděli kód bílkovinové části DNA. Tato malá část vytváří geny, ale zbytek se jevil jako náhodný, dokonce chaotický.  Víc než 90% DNA vypadá jako pomíchaná a zbytečná.

      Můj partner dnes hovořil o tom, že kvantový stav se zdá být chaotický. Vypadá, jako by byl náhodný, protože přes lineárnost se nedá zkoumat skutečný kvantový stav. Jedním z důvodů, proč nemůžete vidět kvantový stav je ten, že jste ovlivnění lineárností, která patří k 3D realitě. Proto se díváte na kvantovou část, ale její význam je pro vás záhadou. Náhodná část DNA se nemůže brát na lehkou váhu, i když je pro vědu zatím nevysvětlitelná. Představte si, že se zdá, že 90% DNA vůbec nic nedělá. Biologové se s tím také nemohou ztotožnit, ale nemají na to jednoduše vysvětlení.


     Nové informace

     Tak začneme z tohoto bodu, abych odhalil několik věcí, které potřebujete vědět, z kterých mnoho bude v budoucnosti potvrzeno. Když se to stane, vzpomenete si, kde jste to už slyšeli. (Kryon se usmívá.)

     DNA je větší než si myslíte a vědci si dnes začínají uvědomovat, že těch 90% nemusí být žádný jazyk nebo kód. Místo toho by to mohlo být to, čemu říkají „významná chemie,“ která nějakým způsobem modifikuje nebo konfiguruje těch 5%, které jsou motorem genetické předlohy. Ironií je, že to je přesně to, co se děje, ale ne způsobem, jak to vysvětluje věda.

     90% DNA je odrazem vaší duchovnosti... Akášická kronika, Vyšší Já a to, co nazýváte portál na druhou stranu, jsou tam. Tyto věci jsou v kvantovém stavu, a ne v chemickém. Chemickou část berte jako most nebo potrubí, portál nebo kvantový odraz ke všemu. Místo toho, abyste si představovali, že tam je přihrádka nebo krabička, ve které je vaše Vyšší Já, přemýšlejte nad tím jako nad bránou. Pokud byste tam mohli vstoupit a vidět kvantový stav DNA, vstoupili byste do potrubí, které vás zavede ke všemu, co je. Tak pochopíte, že tento 3D/kvantový chemický most je posvátnou autoritou genomu a je obrovský, obsahuje většinu informací lidské předlohy života.


     DNA je víc, než si myslíte

     Dovolte nám teď říct o DNA něco, co jsme vám ještě neřekli. Chceme, aby to bylo publikované a je to součástí sbírky, kterou dává dohromady můj partner. Prezentujeme to v sérii učení, které trvá už téměř tři roky, v třetím roce, v Kryonově knize dvanáct a tři v numerologii. Takže máme 333, znamená to ukončení informací v tomto roce. Je to čas, kdy poznáte zbytek příběhu.

     Vědci považují váš mozek za centrum vědomí, ale není tomu tak. Mozek je nejvýše uspořádaným neurologickým orgánem, který je vyplněný komplexem synapsí. Proto musí být zodpovědný za to, čemu se říká lidské vědomí. Ale není. Mozek je pouze 3D motorem, který reaguje na 90% kvantové DNA. Je to stroj složený ze synapsí a je nesmírně komplikovaný. Ale je pouze přijímačem informací a vytváří elektrický signál, který dělá to, na co dostal instrukce od DNA.

      Sto triliónů částí DNA pracují spolu jako jeden. Uvědomili jste si to? Vědci neví, jak se to děje a myslí si, že komunikační linka mezi vaší hlavou a palcem u nohy má nějaký význam pouze náhodou. Je to váš mozek? Ne. Je to DNA všechna dohromady, tvořící Lidskou Bytost. DNA „ví.“ Pracuje jako jedna. To není jen něco, co najdete v lékařských knihách, ale doplňuje to chybějící článek, kterému věda nedává žádnou důvěryhodnost. DNA se sebou komunikuje! Má jednu „mysl“ a ta „ví,“ co se děje v každé části vašeho těla.

     Novou informací je to, že DNA vytváří okolo vás „pole,“ které je interdimenzionální.  Tímto polem je vaše vědomí, není to váš mozek. Váš mozek pracuje v tandemu s vaší DNA. Váš mozek sní… nebo ne? Synapse jsou tam, aby mu to ukázaly a ve vašem nejhlubším REM spánku vychází ven mnoho složitých věcí. Všechny tyto věci jsou ve vaší DNA a jsou poskytované mozku. Takže DNA poskytuje informace a instrukce vašemu mozku i v době, kdy spí. Tyto věci se těžko vysvětlují, protože nemluvíme o lineárních věcech, ale o kvantových.
     Všechny vaše sny se dějí v kvantovém stavu. Proto tam není žádná přímočarost a věci často nedávají smysl. Ti, kteří zemřeli a ti, kteří žijí, jsou ve vašich snech společně a dívají se jeden na druhého. Sny nedávají smysl, protože nejsou v realitě, na kterou jsme zvyklí. Je to řeč vaší DNA… přehrávání Akášického záznamu ve vašem mozku. Věda o tom neví, protože nedokáže vidět pole, ale DNA je lidské vědomí a mozek je 3D stroj složený ze synapsí, které představují most do vaší reality.

      „Kryone, existuje nějaký důkaz?“ Ó, ano. Velmi dobrý důkaz. Když má Lidská Bytost nehodu a dojde k úplnému přerušení míchy, čímž tělo opouští svůj přirozený stav. Tento člověk je ochrnutý a nemůže se více pohnout. Ale srdce bije dál, že? Trávení pokračuje, ano? Ledviny a další orgány fungují, že? Dokonce je možná i reprodukce! Všechno funguje dál a přece jste se ve škole učili, že mozek posílá elektrické signály přes míchu a udržuje tlukot vašeho srdce, není to tak? Pokud je vaše mícha přerušená, co udržuje vaše srdce bijící? Povím vám to – je to předloha DNA!

      Pokud je synaptický stroj porouchaný, DNA najde jiné způsoby, jak instruovat tělo, aby fungovalo dále. Proto je možné, že orgány pracují, zatímco svaly už ne. Zajímavé, že? Pro vědu je to divné. Proto můžete říct, že DNA je esoterický, nehmotný mozek, obsahující věci, které neobsahuje váš fyzický mozek. A budete mít pravdu. Ve vaší DNA jsou všechny velkolepé atributy, na které se teď díváme, a vaše věda o nich ještě neví.

 

     DNA „ví“

     Nejvýznamnější vlastnost, kterou vám chceme přiblížit je tato – interdimenzionální pole DNA je inteligentní. Ví, kdo jste. Obsahuje předlohu vaší posvátnosti a je to jeden z nejvýznamnějších nástrojů, které máte pro zdraví, radost, otevírání dveří. Toto vše je v poli DNA, není to v mozku. Je to tam. Díky tomu nemusíte vytvářet věci, o kterých si myslíte, že je potřebujete.

     Povím to jinak. Když jdete použít toto pole jako nástroj teď, když víte, co dokáže, budete pracovat s vaší buněčnou strukturou, abyste manifestovali věci. Normální lidská zkušenost je získána poznáním způsobu. „Jak komunikujeme? O co je nejlepší požádat? Jak zformuluji svůj požadavek, aby DNA věděla, o co žádám? Musím to udělat určitým způsobem nebo na určitém místě? Musím pojít dlouhou cestu, než otevřu dveře?“

     Nic z toho! Kdybyste dokázali vstoupit do vaší buněčné struktury, vaší Akáši, vaší posvátné životní lekce - nemyslíte, že by věděla o tom, co se děje? Věděla a pravděpodobně víc než vy sami! Všechno, co musíte udělat, je hovořit ke své kvantové části a ta ví, co potřebujete.  Proto vás žádáme, abyste lineárnost vyškrtli ze seznamu, který dáváte Bohu. Protože vám pravíme, že existuje kvantová energie, která je vašim Posvátným Já a ví, co potřebujete.

      Proto se mohou vaše meditace a modlitby stát účinnějšími, když promlouváte ke své buněčné struktuře, k vašemu Vyššímu Já. Můžete říct: „Drahá duše, drahá DNA, prozkoumej život, který mám a dej mi ty věci, které ho zvelebí.“ Pravděpodobně je to léčení, kvůli kterému jste přišli, že drazí? Myslíte si, že nevím, kdo tu je? To je zázrak, který vykouzlí úsměv na vaší utrápené tváři, že jste právě teď zde. Myslíte si, že nevím, kdo tu právě je, že nevím, čím jste si za poslední období prošli? Počítal jsem vaše slzy, když padaly a to samé dělalo pole DNA! Cítíte se tak moc osamělí, neuvědomujete si, že okolo vás je po celou dobu doprovod a tyto bytosti by byly šťastné, kdyby se mohly dotknout toho pole, které je vaší DNA! Velmi touží dotknout se vás, ale nemohou, dokud nepovíte, že je v pořádku, aby to udělaly.

      Pochopte: DNA je víc než jen chemie! Je to pole a portál. Tyto věci jsou mechanikou duše. Začali jsme s pokročilými informacemi a byli tací, kteří věděli, jak to funguje a přiřadili k tomu celému posvátnou geometrii. Jsou precizní a je to správně. Ale je to pole.

 

     Vzestup Mistra

      Dovolte mi shrnout něco, co je staré, moudré a vypráví to hluboký příběh. Ve vašich posvátných textech v západním světě, existuje příběh o Mistrovi jménem Eliáš. Byl to jediný člověk v historii, který si zvolil čas vzestupu bez fyzické smrti, a bylo to zaznamenáno osobou, která nastoupila na jeho místo. Proto se o tom dočítáte ve spisech člověka, který toho byl svědkem. Chtěl bych vám to přiblížit, protože je tam důkaz pole.

      Vypráví se, že Eliáš požádal Elíšu (Elíša byl starozákonní prorok, žák a nástupce proroka Eliáše), aby zaznamenal, co se bude dít. Eliáš byl Mistr, který oplýval velkou moudrostí a vědomostmi a dnes je tím, co nazýváte Vzestoupený Mistr a Elíša ho miloval. V lineárnosti lidstva existuje skupina lidí, která očekává jeho návrat. Mám pro ně nějaké novinky. Vystupte ze své lineárnosti, protože on se vrátil už před dlouhou dobou! Protože energie Mistrů je současnou energií velkého Posunu, který je vašim posláním. Jsou propojení s vibrací planety. Všichni se vrátili a to je to, co cítíte. V kvantovém stavu jsou ve vaší DNA. Dává vám to smysl? Existuje velké množství očekávání týkajících se 3D věcí, které nikdy nebyly myšlené jako 3D. Mnoho informací je v podobě metafor, takže můžete pochopit, že proroctví mají pravděpodobně význam mimo vaše lineární reality.

      Eliáš vstoupil do prostoru a Elíša ho při tom pozoroval, ale Eliáš nezemřel. Místo toho získal svoji posvátnost. Odešel, ale bez fanfár. Pro Elíšu to znamenalo, že odjel na ohnivém voze a provázely ho tři bytosti. Tak to nejlépe dovedl popsat ve své lineárnosti. Elíša napsal, co viděl a co cítil. Teď se podívejme na to, že to nemusel být zrovna anděl, kdo přišel a vzal Eliáše s sebou. Místo toho se stalo něco na Zemi a Eliáš se zaměřil na Světlo a odešel.  

      Dovolte mi říci, co to bylo. Byl to Eliáš aktivující své pole DNA! Toto pole mělo jméno, jméno dané mu ve chvíli, když se Eliáš vezl na voze světla. Toto jméno je v hebrejštině – Merkabah. A teď vám odhalím, tak jako už dvakrát předtím, že pole vaší DNA je ve skutečnosti vaše Merkaba. Má na sebe napojenou posvátnou geometrii, protože toto interdimenzionální pole má strukturu. Pokud byste ho mohli vidět, viděli byste strukturu dvojitého tetrahedronu a je nádherná. Není to pouze koule světla. Jméno Merkabah ukazuje na to, že se něco veze v jejím vnitřku a to je vozidlo vaší božskosti. Má jí každá Lidská Bytost. Skládá se ze třech částí, které se od vás oddělí, když dorazíte na Zem a znovu se složí, když jí opustíte. Více si o tom povíme v následujícím channelingu. O toto jsme se s vámi chtěli podělit v tomto okamžiku, protože přesně to, co má každý z vás, měl i Eliáš.

 

     Biologie a záměr

     Teď si povíme více o biologii, protože ta se teď stává o trochu složitější. 3D se v ní míchá s kvantovou částí a to vám teď vysvětlíme. Je to něco, co je nové, protože vibrace této planety a lidstva, obzvláště těch, kteří pracují se Světlem, vytváří nový soubor nástrojů. Začínáte to vidět a také je možné to vidět ve 3D chemii DNA.

      Věda zná něco, co nazývá markery v bílkovinové části DNA, která tvoří lidské geny. Tyto markery, tak jak je popisuje věda, jsou ty části, na základě kterých se dají zjistit predispozicepředpoklady, které mohou oslabit určité buňky, takže mohou být během života napadené nemocí, například rakovinou. Začínají rozpoznávat tyto markery, třeba v určitých rodinách, kde matka a dcera a její dcera a její dcera mají stejný typ onemocnění. Začínají vidět genové markery, které vytvářejí predispozice nemocí.
     Řekněme si teď něco o markerech. Nejdříve předpoklad -  už roky vám říkáme o tom, že váš záměr promlouvat k vaší buněčné struktuře má moc. Tento záměr je vaše komunikace s polem DNA a upravuje něco ve 3D buněčné struktuře. Můžete říct, že je to váš vlastní interdimenzionální „hlad“ dávající instrukce kvantové části DNA, výsledkem jsou chemické změny, které se projeví v kódu vašeho 3D genomu. Teď se už výsledky stávají viditelnými a můžete začít s odstraňováním markerů - když to spravíte, už se více nevrátí. To znamená, že pokud dnes uděláte kvantovou změnu, změní to vaši chemii ve vašich genech produkovaných DNA do té míry, že už nepředáte predispozici svým dětem. Můžete přetrhnout řetěz.

      Požehnané jsou Lidské Bytosti, které si uvědomují, že když pročistí svoje životy Světlem Stvořitele, ovlivní to biologii bílkovinových kódů.  Dokážete vymazat markery. Je to poprvé, co se promíchává 3D s kvantovou částí, takže věda se bude jednoho dne dívat na tu samou Lidskou Bytost v průběhu času s vědomím, že DNA se nikdy nemění… ale ona se změnila! Nebudou pro to mít žádné vysvětlení. 3D fakta ukážou, že jste odstranili markery.

      Krásné na tom je to, že potomci ženy, která to udělala, už nebudou mít tyto choroby.  Je to nový dar, který odráží sílu tohoto období. Dokážete skutečně změnit ty, kteří budou vašimi potomky? Určitě ano!

      Vím, co si myslíte. Dav, který tu sedí, říká: „No, na to je trochu pozdě, Kryone. Já už mám děti. Proč mi potom říkáš takové věci?“ Nepochopili jste, kam tato zpráva směřuje? Nepochopili jste hloubku toho, co se stane, když nám Staré Duše dovolí přinést tyto informace na Zem? Nerozumíte, že vaše energie vytváří povolení pro vás, abychom dnes přišli a dali vám to, takže mladé ženy a mladí muži, kteří jsou Pracovníky Světla, budou poslouchat tuto zprávu a vědí, co to pro ně znamená? Chápete, že  jste svými vlastními předky? Já vás vidím jako současnou historii, sedící na židlích! To je to, co jsem vám dnes chtěl říct.

      Pro mne nemáte (pozemské) jméno. Já dokonce nevidím ani jakého jste pohlaví. Vidím vás v kvantovém stavu a proto je tak důležité to, že jste nám umožnili přijít sem a navštívit vás v této podobě. Žena sedící na židli přede mnou nemá ani tušení, že byla bojovníkem nebo jak vysoká byla, když byla mužem. Ano, nese si sebou pocit bojovníka a ví, že je silná. Dívám se na velkého, statného muže a vidím matku starající se o všechny své děti a ten muž to ví. Může to cítit. Je citlivý a skutečně dokáže cítit mateřskou lásku. Kdo to tedy je? A jak ho to ovlivňuje dnes?

 

      Stará Duše, dnes tě to ovlivňuje, protože každá jednotlivá inkarnace ti dává další vrstvu moudrosti. Dnes tě to přivedlo do tohoto sálu nebo ke čtení tohoto článku. Protože toto je inkarnace, v které jsi byla probuzená a uvědomuješ si, že toho je víc, mnohem víc. Přivádí tě to coby hledajícího na místo, kde můžeš říct: „Co mohu udělat pro sebe a pro Zemi?“

      Povím vám, co můžete udělat. Můžete se stát soucitnými na této planetě. Můžete chodit po světě a ukazovat své Světlo na této planetě. Můžete změnit markery ve vaší vlastní DNA! Přemýšlejte o tom, kdo poslouchá tuto zprávu a co by to mohlo znamenat pro jeho/její děti a děti jejich dětí. Toto jsou nástroje, o kterých jsme hovořili už před dlouhou dobou.

 

     Všechno, co jsem vám dnes řekl je správné a skutečné a bude to běžně k vidění svým vlastním způsobem. Chtěl jsem ale, abyste poznali posvátnost, která tu je ve struktuře, o které jste si mysleli, že je založená pouze na chemii. DNA je mnohem větší a posvátnější, než cokoliv, co si dokážete představit. Co tedy uděláte s těmito informacemi? Proč odsud neodejdete jiní, než jste byli, když jste sem přišli, s pocitem větších možností? Pravděpodobně se budete cítit o trochu lépe, když znáte svoje možnosti. Možná budete dokonce vědět, že to, co se dnes stalo, je skutečné.

A tak to je.

 

KRYON

 

Zdroj: https://www.kryon.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do slovenštiny přeložila Danuša (https://www.vzostup.sk/). Ze slovenštiny do češtiny přeložila Jitka V. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/dna-odhalena1/
 

  Je to všechno v DNA

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Astana, Kazachstán 14. května 2011 

 

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou, a proto byl tento text následně rozšířen. Vychutnejte si tedy toto obohacené poselství.

 

      Zdravím vás drazí, jsem Kryon z Magnetické služby.

      Náhoda neexistuje. Je to souhrn potenciálů. Co jste viděli, je souhrn potenciálů. Takový, co podává zprávu prostřednictvím všeho, co se náhodně vyskytuje. Pokud se stane příliš mnoho náhod, zpozorníte.

Matematika nepřipouští náhody kromě pár případů, které  jsou mimo pravidla a to je nazýváno inteligentním designem. Co když je součástí inteligentního designu Země posun vědomí?

     Lidé se starají o lidi, které nikdy nepotkali. Se soucitem se začínají spojovat s těmi, které neznají. Když jste někdo viděli poslední tsunami v Japonsku, byli jste s nimi spojeni. Byli jste spojeni a soucit, který vznikl v této části světa, vytvořil na Zemi stopu, která mění energii krystalické mřížky.

     Kdybyste si dnes neodnesli nic jiného, pamatujte si toto: lidstvo se mění. Tak to bylo nastaveno - ve vašem designu. V designu, který byl vytvořen dlouho předtím, než jste sem přišli s tím, že tu budete mít děti - děti s novým vědomím. Vytvoříte scénář, jaký ještě žádná civilizace neviděla. Prostřednictvím soucítění zasadíte semínko míru. Zasejete semínka míru na Zemi, který se projeví - když ne v tomto vašem životě, tak v životě dětí vašich dětí. Projeví se určitě.

     Je to cosi, co je nyní před vámi. Tyto věci vyžadují mnoho času. Můj partner naznačil, proč tomu tak je. Musí přijít a odejít generace, odehrají se změny, pár negativních záležitostí a lidé řeknou: „Och, věděl jsem, že je to příliš dobré na to, aby to mohlo vydržet!“ To je velmi, velmi staré myšlení! Kráčíte vstříc mírové planetě!

     Nedaleko odsud je věž, postavena Kazachy, dostala jméno Věž tolerance. Když člověk vstoupí dovnitř, ztratí dech z krásy květin, z energie, která vychází z budovy postavené dle starobylého systému zvaného feng-šuej. Kdo by takovou věc postavil? V době, jako je tato - kdo by to udělal? Řeknu vám to. To všechno pochází ze zdrojů této doby. Je to vědomí, které říká, že je tu naděje a příslib. Je to všude v tomto městě. Tak si na to zvykejte.

     Když jezdíte po městě, myslíte na to, že je tu velký provoz, ale nepouštějte ze zřetele, co se zde skutečně děje. Podívejte se na stromy, které zde byly vysázeny. Jsou malé. O čem to mluvím? (Kryon se směje). Že jednoho dne to bude nádherný les, stromy budou obrovské a někteří si budete pamatovat, kdy byly vysázeny. Je to očekávaná krása. Kontrolované kvetení. Naděje. Tolerance. Správný čas a správné místo. Jste božská stvoření a vždy jste byli.

     Teprve před nedávnem se věda podívala do nejmenší částice vašeho těla. A byli jste opět blíž ke zjištění, jak vaše tělo funguje. V minulosti byla biologie pouhou vědou o chemii. To, co je definováno jako život, bylo velmi statické. Ale již tomu tak není. Nyní jste na dosah objevu, co tam opravdu je. A nyní hovoříme o DNA.

     Někteří si stěžují: „Kryone, proč stále hovoříme o biologii?“ (Kryon se směje.) Och, ne nehovořím. Já hovořím o kvantové mnohostrannosti, hovořím o části Boha ve vás. Pokud je tomu tak, že uvnitř vás je božská část, musí zde existovat proces. Není to zázrak. Musí existovat něco, co když objevíte, tak vám toto vše ukáže. A vaše věda se tam dostává. Jak by mohlo být 90% toho, co je ve vaší DNA, odpadem? Není a já vím, že není. A vědci  to nyní také vidí.

     Pokud je molekula DNA kvantová, bude sto trilionů těchto molekul vytvářet kvantové pole - a tak tomu skutečně je. A tímto způsobem DNA komunikuje sama se sebou.  Prostřednictvím kvantového pole obklopujícího lidskou bytost. Je to jediné vysvětlení.

     Ale věda nemá opravdové vysvětlení, jakým způsobem DNA komunikuje sama se sebou. Musí v tom být systém – pro sto trilionů částic, které spolupracují jako jedna, takže je kolem vás pole, a já vám řeknu, jak se jmenuje. Víte, pojmenoval ho pro vás Eliáš (Kryon se směje): je to lidská Merkaba a je obrovská - 8 metrů široká - u každé lidské bytosti na planetě. A pokud se nacházíte v nízké energii, je zcela neviditelná a nikoho to nezajímá. Můžete se rozdělit, vzájemně se podrobit, můžete mezi sebou vést války - ona je stále tam. Je to velká neobjevená oblast - oblast kvantových polí.

     Dávám vám nejnovější informaci: věda objeví kousky a části toho, ale není úkolem vědy, aby našla to božské v nitru. To je vaším úkolem. Je to esoterické. A pro někoho je to neuvěřitelné. Jenom vy poznáte, zda tomu tak je - pokud si zvolíte, že to chcete vědět. Budete to zkoumat. Je to možné? Všechno, o čem jsem vám říkal, je pravda.

     Pracovali jsme s mým partnerem na knize, která je nejdelší ze všech, co jsme napsali: 12 vrstev DNA. Nebudu vám o těch 12 vláknech teď vykládat, ale řeknu vám stručně o věcech, které by vás mohly zajímat a nebude to dlouhé.

     Začneme u nejdůležitějších věcí, u těch, s nimiž se setkáváte denně: každá lidská bytost má v DNA informaci, která není lineární, ale je kvantová. Přesahuje čas. A je to informace, která je zapsaná v 90% molekul DNA. Informace je identická ve všech částečkách DNA. Všech sto trilionů molekul vaší DNA zpívá stejnou píseň. Zpívají ji prostřednictvím Merkaby, nádherného pole energie, která je neviditelná.

     Ti, kteří začínají cítit věci v těchto nových energiích, si toho začínají být vědomi. Cítí ji v druhých, ať je aktivována či ne. Co to znamená? Aktivace vašeho kvantového pole vlastně vyžaduje pouze jedno: abyste věřili, že tam je. Abyste věřili, že je tak silné, že ho můžete používat a pracovat s ním. A ono se stane vaším laskavým kvantovým polem. Ve svém životě budete očekávat pozitivní věci, pohybovat se z jednoho místa na druhé a  vytvářet soucit a lásku. Lidé poznají, že jste se změnili. Již nebudete vězet ve svých dramatech. Nebudete se bát dělat to, či ono, protože by se to nelíbilo Bohu. 

Vydechnete s úlevou. „Proč jsem to nevěděl dřív?“ Jdete domů, zavřete dveře a myslíte si, že jste sami. Ale víte, že nejste. Snad poprvé v životě víte, že nejste sami. (Kryon se směje.) Dejte se do zpěvu, pokud chcete. Nejste sami! 

     Největší část vaší DNA, z vašeho pohledu, je akášickým záznamem. Všechno, co jste kdy učinili - od prvního života, který jste žili. Podívejte, je to kvantové. Záznam minulých životů, současného života a dokonce i potenciál životů budoucích. To vše je v DNA. Vlastně pomáhá vytvořit to, kým jste. To, co je nazýváno genealogií, je vlastně záznamem o vás, vašich předcích a pokud máte děti, bude působit i na jejich biologické vlastnosti, které budou předány dalším pokolením.

     A to je pouze pokud jde o třetí dimenzi. Já ale mluvím o kvantové příbuznosti. Kým byste chtěli být? Kolik životů jste měli? Chápete, že máte jednu duši - nazýváte to Vyšší Já - a pokaždé, když přijdete na tuto planetu, je to stále totéž Vyšší Já? I když jste zde byli 200krát, 300krát, pokaždé to je to samé Vyšší Já.

     Víte, co to znamená? Když se dostanete do kontaktu se svým Vyšším Já - ono ví všechno! Kolik z vás, co jste zde, si uvědomuje, kým jste? Ale já vím, kdo jste. Když jste v této místnosti, jste Kazaši. Jste si vědomi toho, že jste svými vlastními předky? Nelámejte si hlavu tím, jakého jste byli pohlaví.

Jsou zde milé laskavé dámy, které byly hlavami rady starších (Kryon se směje). Já to ve vás vidím. Ale víte to vy? Vracíte se sem opakovaně „na střídačku“. V jednom pohlaví a pak, když se to hodí, v druhém.  

     Rozumíte, co vám říkám? Jste svými vlastními předky, s částí systémů minulých životů - když zůstáváte v jedné zeměpisné oblasti. Díky tomu se můžete připravit na své další vtělení. Pak pokračujete v té samé energii, takže se cítíte bezpečně, cítíte se dobře, můžete pracovat v této kultuře a dělat v životě velké věci. Chápete, jaká je v tom logika?

     To je jedna z vlastností DNA a teď´vám řeknu o druhé.

     Všechno, co jste se kdy naučili, je v ní. Je tam všechno, co jste se kdy naučili, v kterémkoliv z vašich životů. Kdysi jste byli velkými umělci, drželi jste v ruce štětec, a v tomto životě si můžete myslet, že ani neumíte kreslit. A to je zajímavé - kdybyste se rozhodli do toho pustit, dostanete informace a budete si tyto znalosti moci vyzvednout. Přišly by rychle a umělec ve vás by se ukázal zcela jasně.

     Kolik z vás miluje a oceňuje hudbu, která se dotýká vašeho srdce, a neumíte zpívat či hrát na nějaký hudební nástroj nebo malovat, ale rezonuje to ve vaší DNA - necítíte to?

     Kdysi jste to všechno uměli. A proto jste tak ohromně ceněni. Tato hudba a umění přivádí slzy do vašich očí - proč, proč? Protože jste byli umělci. Víte to a cítíte to. Je to intuitivní vědění. Lekce vašeho života je ve vaší DNA.

     Lekce vašeho života je: proč jste tedy zde, v této době?  Lekce života vás mnohých, kteří zde teď sedíte, je dát stranou vše, co vám kdy bylo řečeno a zrestruktualizovat své duchovní Já. Je to těžké. Půjde to proti vaší kultuře. Často budete muset jít proti těm, které nejvíce milujete, proti vašim autoritám. Mnozí z vás kráčí po této tenké hraně s vírou, kterou v sobě máte. A to je lekce vašeho života. Ale část z těch, kteří tu dnes přede mnou sedí, nalézá v sobě soucit a vidí tu část Boha v sobě.

     Odpočiňte si a buďte v tomto životě v klidu, abyste ukázali druhým lidem Boha v sobě, a choďte z jednoho místa na druhé s radostí. Nejste tu proto, abyste trpěli, nebo abyste byli nešťastní, ale abyste v sobě našli tu část, která tam vždy byla a čekala na své objevení. Proč je to tak důležité? Řeknu to znova: protože soucit mění Zemi a vy začínáte soucítit s těmi, které neznáte.

     Ach, v DNA je toho mnohem víc! Jedna věc je biologická a to je matrice všech vašich kmenových buněk. Odkud si myslíte, že kmenové buňky vašeho těla berou informaci? Myslíte si, že to nějak vyplývá z chemie? Je v tom systém. Tři triiliony částí (Kryon se směje) - 90% DNA představuje informaci! A kmenové buňky vašeho těla vědí, co mají dělat, protože mají informaci. 

     Četli jste Písmo Svaté? Dívali jste se na některé historické postavy a viděli jste, jak dlouho žily? Mohla by nějaká lidská bytost žít několik set let? Řeknou vám: „No, asi je to omyl. Jde o starou informaci, která může být popletena." Jak jsem řekl dříve: ano, mohli dosahovat takového věku. A víte, jak je to možné? Protože informace v jejich kmenových buňkách byla jiná než je teď.

     Myslete na to, proč stárnete, mluvte s biology. Má to co dělat s reprodukcí buněk, délkou telomerů člověka. (Telomery jsou koncové části chromozomů. Při buněčném dělení se telomery zkracují kvůli neschopnosti enzymu syntetizovat konce lineárních nukleových kyselin. Původní délka se obnovuje obvykle během tvorby pohlavních buněk. Délka telomerů úzce souvisí s buněčným cyklem a replikativním stárnutím. Dosažení určité minimální délky indukuje zánik buňky - pozn. překl.) To všechno jsou biologické záležitosti. Když změníte informaci v kmenových buňkách a telomery se díky tomu již při dělení buněk nezkrátí, lidská bytost zůstane mladá po staletí. Lidská bytost vždy reprodukuje všechny tkáně - vy se stále regenerujete. Takový je design, který byl změněn v porovnání s originálem. Co myslíte, že to změnilo? Vy – a energie, kterou dáte nebo nedáte svému tělu.

     Když budete kvantovost DNA ignorovat, nebude probíhat žádná komunikace. Jak můžete předat informaci, abyste zůstali mladí, když si tělo myslí, že se o to nezajímáte? Pomysleli jste na to někdy? Existuje systém určený ke komunikaci: vaše kvantové vědomí s vaším kvantovým polem DNA. Říkali jsme vám to před 21 lety: „Mluvte s vašimi buňkami“! Teď víte, jak to myslíme. Například: jste si vědomi kvantovosti struktury vašich buněk? "Miluji vás. Jsme zde spolu na této planetě."

     Nyní rozumíte, že můžete změnit informaci ve své DNA a zvolit si, že zůstanete zdraví? "Vybral jsem si, že přepíši informaci ve své DNA. Zvolil jsem si, že budu zdráv, zvolil jsem, že kvůli tomu přepíši informaci v mé DNA. Dělejte, co udělat musíte. Zde jsou instrukce pro vás: zdraví a rovnováha. Duchovní srdce. Nestárněte." Když to budete dělat dostatečným způsobem každý den, uvidíte rozdíl. To není magie. Je to design, který je dokonalý. Je to součást posunu. Nalézáte sebe.

     „Ach, Kryone, nechápeš, že mám v těle nemoc, kvůli které stárnu a brzy umřu?“ Vidím, že jste mne neposlouchali. V těle máte nemoc, ale vaše tělo stále reprodukuje buňky! Uvědomujete si, že bez instrukcí choré tělo reprodukuje nemocné buňky? Pokaždé, když se buňka dělí, nastane otázka: takto anebo jinak? Každá buňka se dělí a nemocná buňka vytváří nemocnou buňku. Ale buňky vám neříkají, že to tak musí být, že ne? Tak proč to nezměnit?

     Během 90 nebo 120 dní dělení buněk, tělesných procesů - to všechno se snaží zbavit nemoci. A co děláte vy? Nic! Proč nedáte instrukce svému tělu, své buněčné struktuře, své Merkabě? Když se budou buňky v mém těle dělit tak, aby se reprodukovaly opět na vynikající úrovni, jak tomu bylo původně, nemoc pomalu odezní. Věděli jste to? Je to krásné. Takový je design, který udržuje váš život v čase a ve zdraví.

     Ve vaší DNA jsou tři dispozice pro slabost a sílu. Vystupují v závislosti na tom, kým jste byli, jací jste a co se potřebujete naučit. A chci vám říct,  že to všechno je součástí karmy.

Před 21 lety jsme řekli, že karma je systém starých energií, nepotřebujete ji. Zahoďte to! Řekněte své DNA: "Karmu, se kterou jsem sem přišel, již nepotřebuji. Jdu dál." Víte, že jste pánem své DNA a proč by to tak mělo být? To všechno je již uzavřené, protože druhá část vaší DNA je to, čemu všichni říkáme duchovní srdce, tj. Vyšší Já. V něm je všechno. Když jste propojeni se svým Vyšším Já, veškeré vědomí, každé slovo, které vyslovíte, poslouchá DNA jako zákon.  

     DNA poslouchá systém, který je ve vašem těle od narození. Anglicky je to slovo označováno jako vědomí, které je mimo vás. Vaše DNA je inteligentní. A toto vrozené ve vás naslouchá všemu, co řeknete, pokud jste spojení se svým Vyšším Já. Takový je to systém. Ach, je tam i něco dalšího! Ale nechci plout po povrchu.

     Co dnes uděláte s touto informací? Mohu něco navrhnout? „Och, je tam toho tolik, co máme vědět, Kryone!“ Ne, není! DNA je inteligentní. Dříve, než otevřete ústa anebo než na něco jen pomyslíte, DNA už to ví. Využijte skutečnost, že je inteligentní a důvěřujte jí.

     Když mluvíte se svým tělem, ví co má dělat. Když teď řeknete: “nebudeme spolu komunikovat,“ bude jednoduše dělat to, co dělá a budete mít krátký život - stejně tak jako druzí. Není čas to změnit? Není čas to změnit?

     OK, vím kdo tu je - někteří jste dnes přišli kvůli tomu. Prohlaste to za svoji pravdu! Znovu řeknu: odejděte odsud jiní, než jste sem přišli!

      Teď řeknu něco jiného: Energie Kryona nepatří tomuto místu. Je univerzální. Patří Zemi, ne USA, ne Kazachstánu. Je pro Zemi a je k dispozici kdykoliv chcete. Toto je poselství pro vás: Můžete se mnou hovořit. Můžete mi naslouchat, já mohu hovořit. Je to moje práce - komunikace s lidskou bytostí. Proto jsem tady. Nepřišel jsem, abyste se mi klaněli, ani abyste mi stavěli sochy. Jsem vaším bratrem a sestrou, kdykoliv k dispozici - proč to nezkusíte? Budu tam.

     Takže když můj partner Lee za tři dny odjede, já neodjedu. Ale také jsem s ním nepřijel. Možná to těžko pochopíte: přišel jsem v soucítění a v lásce. Jsem částí vašeho Vyššího Já, to vám pomůže pochopit. Jsem vždy s vámi a vždy budu - protože jsem částí Boha, jako jste Vy. Posel - nic víc. Ten, který miluje lidstvo. To je dobrá zpráva, že?

 

KRYON

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: https://www.kryon.com/ .

 Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. z audio záznamu živého channelingu. (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/je-to-vsechno-v-dna1/