Neale Donald Walsch   „NOVÁ PROROCTVÍ“

 

     V této úžasné knize Bůh odpovídá na otázky autora. Celý text knihy lze najít na www.andelesvetla.cz

.  V tomto textu uvádím jen základní otázky autora a doporučení Boha co bychom měli udělat. Otázky jsou psány kurzívou. Autor také napsal trilogii „HOVORY S BOHEM“.

 

Tento rozhovor s Bohem začal jako prosba jednoho pokorného člověka k Bohu svých představ. Poprosil jsem Boha, aby nám vysvětlil, co máme dělat, jestliže chceme změnit destruktivní směr, kterým se lidstvo ubírá.

„Chcete-li změnit destruktivní směr, kterým se váš svět ubírá, můžete udělat tohle:

1. Můžete přiznat, že některé vaše staré představy o Bohu a Životě vám přestaly být prospěšné.

2. Můžete přiznat, že o Bohu a Životě nevíte všechno. Toto poznání všechno změní.

3. Můžete připustit, že se mohou zrodit nové představy o Bohu a Životě, které mohou vést k novému způsobu života na vaší planetě.

4. Můžete sebrat všechnu svou odvahu a prozkoumat tyto nové názory a pak je začlenit do vašeho názorového systému, pokud budou v souladu s vaší vnitřní pravdou.

5. Můžete začít žít takovým životem, který bude vyjádřením vašich nejvyšších a nejkrásnějších představ, místo aby byl jejich popřením.

Tohle je pět kroků k dosažení míru, a jestliže je uděláte, můžete změnit všechno na vaší planetě.

Tyto falešné představy o Životě, spolu s falešnými představami o Bohu, vždycky vedly a dodnes vedou k chybám, které vyvolávají na světě hněv, násilí, utrpení a teror. Domníváte se, že vás terorizují ostatní lidé, ale ve skutečnosti vás terorizují vaše vlastní názory a představy.

Snažte se změnit názory a přesvědčení, nikoli chování. Jakmile změníte názory, chování se změní samo. Lidstvo opakuje stále totéž, protože už po tisíciletí nezměnilo své základní představy - o Bohu a Životě. Názory se vyučují prakticky ve všech školách na vaší planetě, v téměř všech kulturách, v té či oné formě. Často jsou prezentovány jako „fakta", nicméně jsou to jen názory.

Učíte své děti, aby věřily v nesnášenlivého Boha, a omlouváte jejich vlastní netolerantnost.

Učíte své děti, aby věřily v rozhněvaného Boha, a omlouváte jejich vlastní hněv.

Učíte své děti, aby věřily v pomstychtivého Boha, a omlouváte jejich vlastní mstivost.

Pak je posíláte do boje proti démonům, které jste si sami vymyslili. Není náhodné, že většina „bojovníků" v jakémkoli radikálním hnutí jsou mladí lidé.“

 Které z našich představ o Bohu jsou příčinou násilí, zabíjení a válek?

„Zaprvé věříte, že Bůh něco potřebuje.

Zadruhé věříte, že Bůh nemusí dostat to, co potřebuje.

Zatřetí věříte, že Bůh vás od sebe odloučil, protože mu nedáváte to, co potřebuje.

Začtvrté věříte, že Bůh pořád potřebuje to, co potřebuje, tak nutně, že od vás vyžaduje, abyste mu to ze své odloučené pozice dali.

Zapáté věříte, že vás zničí, jestliže nesplníte jeho požadavky.

Těchto pět falešných představ o Bohu vám přineslo víc bolesti a utrpení než všechny ostatní představy dohromady.“

 

Také jsi říkal, že existují falešné představy o Životě, které nás vedou na scestí. Můžeš je vyjmenovat?

„Tohle je pět falešných představ o Životě, které způsobují krize, násilí, zabíjení a války:

1. Lidé jsou odděleni jeden od druhého.

2. Na světě není dostatek toho, co lidé potřebují ke štěstí.

3. Aby to mohli získat, musejí o to soutěžit jeden s druhým.

4. Někteří lidé jsou lepší než ostatní.

5. Je v pořádku, když lidé řeší své názorové rozdíly tím, že se navzájem zabíjejí.

Máme změnit i naše náboženství?

„Především vaše náboženství. Doporučuji vám, abyste si vytvořili nový způsob, jak prožívat vaše náboženství. Hluboce přemýšlejte o moudrosti vašich náboženství a pak této moudrosti použijte k utváření své duchovní přirozenosti. Otevřete svou mysl novým myšlenkám, novým ideám a novým zjevením. Jestliže chcete to, co říkáte, že chcete - jestliže chcete žít v míru, harmonii a štěstí - pak ano. Musíte předělat váš svět a vaši společnost na všech úrovních. Vesmír vám doporučuje, abyste začali přetvářet svou přirozenost podle nejkrásnější verze té nejkrásnější představy, jakou jste kdy měli o tom, čím opravdu jste.

Náboženství mělo přinést vašemu světu větší radost a svobodu, ale v mnoha případech k tomu nedošlo. Ve skutečnosti jen velmi málo institucí udělalo pro omezení a zotročení lidského ducha víc než organizovaná náboženství se svým nekonečným seznamem příkazů, co má a co nemá člověk dělat, jak se má a jak se nemá oblékat, co má a co nemá jíst a co si má a co si nemá myslit.

Některá organizovaná náboženství zatížila mnoho lidských radostí vinou, neboť prohlašovala, že hodně z toho, co lidé milují, je špatné. Peníze jsou špatné, moc je špatná, sex je špatný, hudba a tanec jsou špatné. Jsou místa, kde je považováno za špatné být viděn. Zahalte se!  Schovejte se!  Chraňte se!  Styďte se za své tělo!

Tohle jsou lekce mnoha vašich náboženství. Tohle je jejich učení. A přece skutečným poselstvím Boha není stud, nesnášenlivost, výlučnost, odloučenost a útlak. Skutečným poselstvím Boha je snášenlivost, radost, jednota, svoboda a bezpodmínečná láska.

K většině zabíjení, utlačování a teroru na vaší planetě docházelo pod prapory organizovaného náboženství a ve jménu Boha. Dvě století křížových výprav jsou výmluvným příkladem vraždění lidí ve jménu Krista. Toto náboženské šílenství pokračuje dodnes. Lidé vraždí se slovy „Alláh je velký". Smutné je, že si to mnozí lidé neuvědomují. To je důsledek organizovaných náboženství pomsty a výlučnosti. Tato náboženství nic nevyřešila. Ve skutečnosti jen problémy zhoršila.“

Říkal jsi, že naše problémy jsou duchovní, nikoli politické nebo ekonomické.

„To je pravda. Nicméně vaše duchovní porozumění utváří a posiluje vaše politické a ekonomické struktury. Proto byste měli hovořit nejen s náboženskými vůdci, ale také s vůdci politickými, neboť jejich duchovní názory ženou motor politiky a ekonomiky. Politika je projevem vaší duchovnosti. A ekonomika taktéž. Proto se snažte angažovat do zkoumání nové duchovnosti celou komunitu, nejen vaše duchovní vůdce.

 Řeknu ti pravdu, kterou nechápete: Celá vaše civilizace - vaše náboženství, vaše politika, vaše ekonomika, vaše společenské struktury — prostě všechno je založeno na falešných představách. Je to pět falešných představ o Bohu a pět falešných představ o Životě, které lidstvo považuje za pravdivé. Pět falešných představ o Bohu vedlo ke vzniku organizovaného náboženství a pět falešných představ o Životě vedlo ke vzniku vlastenectví. Tohle jsou dvě hlavní příčiny, proč je váš svět už po staletí v neutěšené situaci.

Proto vás vyzývám, abyste rozšířili prostor možnosti. Ne abyste připustili možnost, že se někdo pokusí přinést nové zjevení, ale abyste připustili možnost, že to opravdu udělá a přijde s novou představou o Bohu a Životě. V prostoru možnosti musí být dost místa pro novou pravdu - pro ohromnou novou pravdu.“

Můžeš mi to říci přímo?

„Ano. Říkejme tomu PRVNÍ NOVÉ ZJEVENÍ.

Bůh nikdy nepřestal komunikovat s lidmi přímo. Bůh komunikoval s lidmi a skrze lidi od počátku času.

Když se tě budou lidé ptát, můžeš jim říci: „O jakých nových myšlenkách chcete, abychom přemýšleli?  Co je to, co nevíme, a co, kdybychom to věděli, by mohlo všechno změnit?" Radím vám, abyste změnili své názory na tyto věci. Zbavte se myšlenky, že Bůh přestal s lidmi komunikovat přímo. Buďte ochotni přijmout novou myšlenku - myšlenku, že Bůh neustále hovoří s každým člověkem.

 

Ale teď ti odhalím DRUHÉ NOVÉ ZJEVENÍ.

Každý člověk je stejně výjimečný jako každý jiný člověk, který kdy žil, který dnes žije a který kdy bude žít.

Všichni jste poslové. Každý z vás. Každý den přinášíte poselství životu o životě. Každou hodinu. V každém okamžiku. Všechno, co si myslíte, říkáte a děláte, je poselstvím. Váš život je vaší učením. Kdybyste si myslili, že vás budou následovat druzí, šli byste dnes stejnou cestou? Možná si myslíte, že nikoho nezajímá, co děláte, ale to není pravda. Každý, s kým jste se kdy setkali, je ovlivněn vaším příkladem. Dáváte lidem informace o životě. Říkáte jim, jak to na světě chodí, a oni vás napodobují. Vaše děti vás napodobují. Všichni mladí lidé, s nimiž jste se kdy setkali, vás napodobují. Napodobuje vás vaše rodina a všichni lidé, kteří vás znají. Napodobují vás vaši sousedé. Napodobuje vás celý národ. Vy jste národ. Národ se skládá z lidí, jako jste vy. Vy jste náboženství. Náboženství tvoří lidé, jako jste vy. Všechno začíná u vás.

 

Máte v sobě vnitřní navigační systém, a ať už jej nazýváte jakkoli - intuice, tušení, sebedůvěra -, nemůžete popřít, že existuje. Je to vyšší vědomí. Je to vnitřní pocit jistoty. A čím víc na něj spoléháte, tím víc si uvědomujete, že se na něj můžete vždycky spolehnout.

Ano, protože tě připravuji na TŘETÍ NOVÉ ZJEVENÍ.

Žádná cesta k Bohu není lepší než jakákoli jiná cesta. Žádné náboženství není „jediné pravé náboženství", žádný národ není „vyvolený národ" a žádný prorok není „největším prorokem".

Už několikrát jsem ti řekl, že problém, před kterým dnes stojíte, je duchovní problém. Nelze jej vyřešit ekonomickými prostředky. Nelze jej vyřešit politickými prostředky. A nelze jej vyřešit ani vojenskými prostředky. Můžete jej vyřešit pouze tím, že změníte své názory a přesvědčení. Názory, o nichž byste měli přemýšlet a jež byste měli přijmout, jsou vyjádřeny v Nových zjeveních, která vám v této knize odhaluji. Zkoumejte tato zjevení pečlivě. Uvažujte o nich vážně. Nebyla vám dána bezdůvodně.

 

Požadavky Boha jsou shrnuty v kánonech vašich různých náboženství, ale v podstatě říkají totéž. Pravděpodobně nejznámější verzí Božích požadavků je Desatero Božích přikázání. Víra, že Bůh něco potřebuje ke štěstí, je mylná. Je to první z Pěti falešných představ o Bohu. Bůh je všechno, co existuje, co kdy existovalo a co kdy bude existovat. Není nic, co by nebylo Bohem, a Bůh tudíž nechce a nepotřebuje vůbec nic.

Takže tady je ČTVRTE NOVÉ ZJEVENÍ.

Bůh nic nepotřebuje. Bůh nic nevyžaduje, aby byl šťastný. Bůh je štěstí samo. Takže Bůh nevyžaduje nic od nikoho a ničeho ve vesmíru.

Říkáte, že Bůh chce všechny tyto věci obsažené v posvátných knihách, a citujete texty, kterým říkáte posvátné, abyste to dokázali. S pomocí vašich posvátných knih ospravedlňujete ty nejbarbarštější činy.

 

Myslíte si, že jsem podobná bytost jako vy, jenže větší a mocnější, která žije někde ve vesmíru - představujete si mě jako nějakého rodiče, který má sobecké potřeby a emoční problémy jako vy. Ale musím vám říci, že takový nejsem.

Tady je PÁTÉ NOVÉ ZJEVENÍ:

Bůh není žádná superbytost, která žije někde ve vesmíru nebo mimo něj a která má stejné emoční potřeby jako lidé. Bohu nelze ublížit, a proto nemá potřebu mstít se nebo trestat.

Chápu, že vás to šokuje, neboť váš systém dobra a zla a spravedlnosti a nespravedlnosti je založen na opačné představě. A tuto představu jen posiluje váš názor, že Bůh trestá a hledá pomstu.

V mém království neexistuje žádná odměna a žádný trest. Nicméně říci, že neexistuje „tresť', není totéž jako říci, že neexistují důsledky. Až umřete - to jest až opustíte své hmotné tělo -, dostanete příležitost zrekapitulovat svůj život. Ve skutečnosti o to sami požádáte. Budete to chtít. Bude to součást procesu, který vám umožňuje dovědět se víc o životě a o sobě. Během tohoto procesu rekapitulace budete mít možnost znovu prožít každý okamžik svého života, znovu si uvědomíte všechno, co jste si kdy myslili, co jste kdy říkali a co jste kdy dělali. Uvědomíte si všechno - a to nejen ze svého hlediska, ale také z hlediska každého člověka, s nímž jste se v životě setkali. Budete prožívat to, co prožívali oni v důsledku toho, co jste si myslili, co jste říkali a co jste dělali.“

Můj Bože, to bude peklo.

„Ne, nebude. Bude to rozpomínání. Vzpomeneš si, čím opravdu jsi a čím se můžeš stát, když si uvědomíš, co druzí prožili díky tobě. Ale i když to pro ně mohlo být bolestné, ty trpět nebudeš.

Radím vám, abyste vytvořili duchovní komunitu místo náboženské komunity. Komunitu založenou na duchovních principech, nikoli na doktrínách organizovaných náboženství, z nichž většina vychází z neúplného poznání a teologií výlučnosti.

Radím vám, abyste vytvořili komunitu založenou na všech Nových zjeveních včetně ŠESTÉHO NOVÉHO ZJEVENI, které jednou provždy skoncuje se všemi pěti falešnými představami o Bohu.

Všechno je součástí jednoho celku. Existuje jen jediný celek a všechno je jeho součástí.

Znamená to, že jste všichni z téže látky. Všechno ve vesmíru je z téže látky. Tuto látku můžete nazývat, jak chcete. Můžete jí říkat Bůh, můžete jí říkat Život, můžete jí říkat Energie - můžete ji nazývat jakkoli, podle toho, jak se právě projevuje. Tím se však její podstata nezmění. Takže ode mě nemůžete být nikdy odděleni. Nemůžete být odděleni od ničeho. Všechno je živé. Neexistuje žádná mrtvá věc.

Vaše fyzické smysly jsou vlastně velice primitivní receptory, neboť vnímají přibližně desetinu světa kolem vás. Váš šestý smysl vnímá mnohem víc.“

Náš šestý smysl? Co to je?  Intuice?

„Tak tomu říkáte. Také tomu říkáte mimosmyslové vnímání. Jedině na úrovni tohoto vnímání lze odhalit mnohá tajemství vesmíru a zjistit, že nejsou vůbec tajemná. Protože k poznání a budování světa používáte jen svých pěti smyslů. Ale chcete-li vytvořit komunitu, o které hovořím, chcete-li vytvořit svět svých snů, musíte začít používat svůj šestý smysl.“

Proč lidé začínají války?  Copak si neuvědomují, že se vystavují nebezpečí?

„Protože si myslí, že se jim nebezpečné věci už dějí nebo se brzy stanou - a oni se tomu snaží zabránit. Pamatuj si, co jsem ti už říkal: Žádný jedinec ani národ, který někoho napadne, nepovažuje sám sebe za útočníka. Každý se považuje za obránce.

V takovém případě může být velice prospěšné zeptat se: „Co vás tak strašně bolí, že si myslíte, že musíte ubližovat druhým, abyste se vyléčili?" Chtěl jsem jen říci, že nikdo nepovažuje za „špatné“, to, co sám dělá.

Tohle je vhodná chvíle, abych ti odhalil SEDMÉ NOVÉ ZJEVENÍ.

Samo o sobě není nic správné ani špatné. Některé věci prostě fungují a jiné nefungují; některé věci jsou prospěšné a jiné ne; to záleží na tom, čím chcete být, co chcete dělat a co chcete mít.“

Jak to můžeš říci?  Jak můžeš říci, že „samo o sobě není nic správné ani špatné"?

„Protože to je pravda. Pojmy „správné" a „špatné" jsou výplody vaší představivosti. Jsou výsledkem vašeho hodnocení. Jsou to hodnoty, které věcem připisujete na základě toho, čeho chcete dosáhnout jako jedinci i jako společnost. Jakmile začnete chtít něco jiného, změní se i to, co považujete za „správné" a za „špatné". Celá vaše historie to potvrzuje.“

Tak co máme dělat?

„Lidstvo si musí vytvořit novou duchovnost.

Ne něco, co úplně nahradí starou duchovnost, ale něco, co ji osvěží.

Ne něco, co starou duchovnost omezí, ale něco, co ji rozšíří.

Ne něco, co starou duchovnost oslabí, ale něco, co posílí její nejlepší aspekty.

Lidská duchovnost potřebuje osvěžit.

Je nejvyšší čas prezentovat lidstvu nové teologické myšlenky a ideály a nový duchovní model.“

Říkal jsi, že existuje deset falešných představ, kterým lidé věří. Jsou tyto falešné představy o Životě stejně důležité jako falešné představy o Bohu?  Mají stejně silný vliv na náš život?

„Ano. Kromě Pěti falešných představ o Bohu existuje Pět falešných představ o Životě, které vám znesnadňují existenci na Zemi. Ano, jsou stejně důležité. Způsobují krize, násilí, zabíjení a války.

Tak si o nich tedy promluvme. Ještě jsme o nich nemluvili.

Tohle je Pět falešných představ o Životě:

1. Lidé jsou odděleni jeden od druhého.

2. Na světě není dostatek toho, co lidé potřebují ke štěstí.

3. Abyste získali to, čeho není dostatek, musíte o to bojovat.

4. Někteří lidé jsou lepší než druzí.

5. Řešit závažné názorové rozdíly mezi lidmi zabíjením je přípustné.“

 

Kéž by přišlo Nové evangelium.

„To se může stát. Nové evangelium bylo navrženo v knize Přátelství s Bohem. Obsahovalo dvě věty, které mohou převrátit vaši planetu vzhůru nohama. Jsou to věty, které nemohou být proneseny z mnoha pulpitů či kazatelen, nemohou být vysloveny mnoha náboženskými či politickými vůdci. Můžete své vůdce vyzývat, aby tyto věty vyslovili, ale oni to neudělají. Můžete je prosit, aby je opakovali, ale oni je opakovat nesmějí. Protože kdyby toto Nové evangelium vyslovili, zrušili by tím platnost všeho, co vás učí, o čem se vás snaží přesvědčit a na čem zakládají své jednání.“

Opakujme je tedy:

„Všichni jsme součástí jednoho celku."

  „Naše cesta není lepší, naše cesta je prostě jiná."

Vysvětli mi to podrobněji. Mluvil jsi tu o „životních principech", které se podle tvého názoru snažíme formulovat na základě našich mentálních konstrukcí. Jaké jsou to principy?

„Základní principy života jsou:

Funkčnost.

Přizpůsobivost.

Udržitelnost.

Za každou dočasnou mentální konstrukcí se skrývá jeden z těchto věčných principů a čeká na to, až bude zjeven. Vaše mentální konstrukce, které jsou zdeformovaným pokusem vyjádřit základní životní principy, produkují zdeformované výsledky.

Tady jsou tři nejpopulárnější mentální konstrukce. Jsou to jednoduché myšlenky, z nichž jste udělali společenské konvence a obyčeje:

Morálka.

Spravedlnost.

Vlastnictví.

Tyto tři pojmy patří k vašim nejoblíbenějším filozofickým, politickým a ekonomickým pojmům Jaké životní principy vyjadřují?

Základním principem „morálky " je funkčnost.

Základním principem „spravedlnosti" je přizpůsobivost.

Základním principem „vlastnictví" je udržitelnost.

Nemusíte žít bez nich, ale měli byste se snažit povznést je na vyšší úroveň, měli byste ve svém životě změnit pojmy v principy. Měli byste si lépe uvědomovat všechno, co zahrnuje proces života. Pro mnohé z vás je to velmi obtížné, neboť máte sklony lpět na starých názorech bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou prospěšné. Existuje však způsob, jak staré názory překonat rychleji.“

Jaký způsob?

„Pět kroků k dosažení míru. Tyto kroky vedou nejen k dosažení míru ve světě, ale také k dosažení vnitřního klidu. A to je mír, o kterém tu mluvíme. Vnitřní klid a vnější mír.

Většina lidí nezná ani jedno, ani druhé, protože to nedovoluje ani stav vašeho ducha, ani stav vašeho světa. Přesto však můžete učinit Pět kroků k dosažení míru; můžete rozšířit své vědomí a přejít od pojmů k principům.

Chcete-li tímto způsobem urychlit svůj vývoj, pak musíte udělat tohle:

1. Musíte přiznat, že vaše staré představy o Bohu a Životě už nefungují.

2. Musíte přiznat, že existuje něco, co o Bohu a Životě nevíte, a že takové poznání může změnit všechno.

3. Musíte být ochotni připustit, že se mohou zrodit nové představy o Bohu a Životě a že tyto představy mohou vést k novému způsobu života na vaší planetě.

4. Musíte sebrat všechnu svou odvahu a prozkoumat tyto nové názory a pak je začlenit do vašeho názorového systému, pokud budou v souladu s vaší vnitřní pravdou.

5. Musíte začít žít takovým životem, který bude vyjádřením vašich nejvyšších a nejkrásnějších představ, místo aby byl jejich popřením.

 

A teď ti odhalím OSMÉ NOVÉ ZJEVENÍ:

Člověk není svým tělem. Člověk je neomezený a nekonečný.  Vy nejste „víc“ než vaše tělo. Vy vůbec nejste tělo. Tělo je něco, co máte, ale nejste jím. Jste neomezení a nekoneční. Ačkoli se může zdát, že to nemá nic společného s realitou, dotkneme se reality velmi hluboce.

Tělo je něco, co používáte. Je to nástroj. Je to mechanismus, který reaguje určitými způsoby na podněty z vnějšího světa. Tento mechanismus lze poškodit nebo zničit, ale „vás" zničit nelze. Tento mechanismus může přestat fungovat, ale vy fungovat nepřestanete. Základní životní princip funkčnosti se projevuje skrze vás.

Někteří lidé věří, že tělo je příbytkem vaší podstaty. Že obsahuje podstatu života, kterou nazýváte duší. To však není pravda. Duše je příbytkem vašeho těla. Duše nežije ve vašem těle. Je to právě naopak. Vaše tělo žije v silovém poli, jemuž říkáte duše. Toto silové pole, které obklopuje vaše tělo, někdy považujete za svou auru. Silové pole je mnohem víc, ale přesto je to dobrá představa, protože vám poskytuje obraz, jejž jste schopni pochopit.

Ta část vašeho Já, kterou někteří z vás považují za duši, je samotná energie Života, koncentrovaná v určitém bodě časoprostorového kontinua. Tato energie vibruje, pulzuje a září kolem každého předmětu ve vesmíru. Někdy je viditelná, což závisí na frekvenci vibrace, a jindy může produkovat další účinky jako například teplo.

Vy a hvězdy jste totéž. Nikoli obrazně jako v nějaké básni nebo písni, ale doslovně. Vaše chemické složení je stejné. Vaše tělo se skládá ze stejných stopových prvků jako nebeská tělesa - a jako všechno ostatní ve vesmíru. Překvapuje tě to? Jsi překvapen, že se všechno skládá z různých kombinací a koncentrací jediné substance, která existuje?  To by tě překvapovat nemělo, neboť vám to říkám už dlouho. To je doslovná pravda, mé dítě. VŠICHNI JSTE SOUČÁSTÍ JEDNOHO CELKU. V prvních fázích vašeho vývoje jste to nemohli pochopit. Dnes, v prvních letech dospívání, to pochopit můžete.

Dnes je potřeba kolektivní akce. Jedinec sám nic nezmění. Ani duchovní učitel, ani charismatický vůdce nemůže dělat zázraky. Doba individuálních duchovních učitelů dávno minula. Dnes musíte změnit kolektivní realitu kolektivní akcí.

Proto by se měly organizovat skupiny, které se kolektivně rozhodnou učinit  Pět kroků k dosažení míru. Pište petice. Organizujte debaty a diskuze. Vytiskněte v novinách následující článek:

MY, NÍŽE PODEPSANÍ, CHCEME OBNOVIT HARMONII VE SVĚTĚ, A PROTO VEŘEJNĚ PROHLAŠUJEME, ŽE UČINÍME PĚT KROKŮ K DOSAŽENÍ MÍRU:

1. Přiznáváme, že některé staré představy o Bohu a Životě přestaly být prospěšné.

2. Přiznáváme, že o Bohu a Životě nevíme všechno a že toto poznání všechno změní.

3. Připouštíme, že se dnes mohou zrodit nové představy o Bohu a Životě, které mohou vést k novému způsobu života na naší planetě.

4. Jsme ochotni zkoumat tyto nové názory a pak je začlenit do našeho názorového systému, pokud budou v souladu s naší vnitřní pravdou.

5. Jsme ochotni začít žít takovým životem, který bude vyjádřením našich názorů.

Požádejte prominentní osobnosti ve vaší komunitě - včetně politických vůdců a podnikatelů -, aby se pod článek podepsaly. Zakládejte diskuzní a vzdělávací skupiny. Snažte se vytvořit koalici existujících skupin a organizací. Nenechte tuto myšlenku upadnout v zapomnění.“

Jak máme věřit v lásku a nebát se umřít? 

„Právě proto musíte změnit své názory, chcete-li žít v míru a harmonii. Musíte to udělat jeden po druhém. Každý musí začít sám u sebe. A já vám nabízím nové nástroje. Ukázal jsem vám některé kroky, které vám pomohou zbavit se strachu. Odhalil jsem vám některá nová proroctví, která vám pomohou najít cestu. Obsahují základní filozofické a teologické pravdy, které mají nesmírné důsledky pro celé lidstvo. A teď vám odhalím poslední z těchto zjevení. Dobře o něm přemýšlejte. Snažte se pochopit jeho širší poselství.

Tohle je DEVÁTÉ NOVÉ ZJEVENÍ:

Nemůžete umřít a nikdy nebudete odsouzeni k věčnému zatracení.“

Ach můj Bože, kdyby to byla pravda, všechno by se změnilo.

„Je to pravda. A všechno se změní, jakmile ji přijmete a začnete podle ní žít. Vaše organizovaná náboženství vás učí první dvě slova této pravdy, ale to, co říkají potom, změnilo tuto pravdu v hrůzný sen. Sice vám říkají, že vaše duše nemůže umřít, ale zároveň prohlašují, že může strávit celou věčnost v pekle. A jejich popis příčin, proč byste se mohli dostat do pekla - a proč byste se mohli dostat do nebe - dělá peklo ze života na zemi. Neboť některá náboženství vám slibují, že se dostanete přímo do nebe, budete-li zabíjet druhé ze „správných důvodů", zatímco jiná prohlašují, že věříte-li v Boha „nesprávným způsobem", půjdete přímo do pekla.“

Pokud tohle někomu nezamotá hlavu, pak mu ji nemůže zamotat vůbec nic.

„Já prohlašuji, že tato učení jsou naprosto mylná a nepravdivá. Nebyla na svět seslána Bohem, vymyslili si je lidé. Lidé, kteří věřili, že Bůh musí být rozhněvaný a pomstychtivý, protože takoví jsou lidé. Lidé, kteří se domnívali, že Bůh musí být malicherný, vybíravý a elitářský, protože takoví jsou lidé. Lidé, kteří si myslili, že Bůh stvořil věčný život na základě systému odměny a trestu, protože lidé vytvořili společnost na základě takového systému.

Už jsem řekl, že nastala kritická doba. A to je pravda. Řekl jsem, že tohle je rozhodující okamžik. Řekl jsem, že v minulosti byli mnozí lidé neochotní vzdát se zastaralých představ a názorů, neochotní změnit se a jít vpřed. Lpěli na starých způsobech chování a názorech, na nichž bylo jejich chování založeno. Ale tohle je úsvit nového dne a vy mu můžete pomoci na svět.

Všechno, co jsem říkal o minulosti, se stane součástí minulosti, jakmile si uvědomíte, že vy jste budoucnost. Jakmile si uvědomíte, že máte ve své mysli moudrost, že máte ve svém srdci lásku a že máte ve své duši pravdu, jež osvobodí váš svět.

Neboť jste všichni moudrostí, láskou a pravdou, jež vyléčí svět. Život a svět můžete měnit postupně. Každý z vás. Ve skutečnosti to nejde udělat jinak. Dejte se do této radostné práce. Buďte mými posly. Uložte nová proroctví hluboko do své mysli, srdce a duše.

Ještě jednou vám zopakuji NOVÁ ZJEVENÍ, která mohou změnit váš svět:

1. Bůh nikdy nepřestal komunikovat s lidmi. Komunikuje s nimi a skrze ně od počátku času. A dělá to dodnes.

2. Každý člověk je stejně výjimečný jako každý člověk, který kdy žil, který žije dnes a který bude žít v budoucnosti. Všichni jste mými posly. Každý z vás. Každý den přinášíte životu poselství o životě. Každou hodinu. Každou minutu.

3. Žádná cesta k Bohu není lepší než jakákoli jiná. Žádné náboženství není „jediné pravé náboženství", žádný národ není „vyvolený národ" a žádný prorok není „největší prorok".

4. Bůh nic nepotřebuje. Bůh nepotřebuje nic ke štěstí. Bůh je štěstí. Proto Bůh od nikoho nic nevyžaduje.

5. Bůh nežije ve vesmíru ani mimo vesmír a nemá stejné citové potřeby jako člověk. To, čím je Bůh, nelze zranit, a proto Bůh nemá potřebu nikoho trestat a nikomu se mstít.

6. Všechno je jedno a totéž. Existuje jen jediný celek a všechno je součástí tohoto jediného celku.

7. Samo o sobě není nic Správné ani Špatné. Jsou jen věci, které fungují, a věci, které nefungují. Funkčnost čehokoli záleží na tom, čím chcete být, co chcete dělat a co chcete mít.

8. Nejste svým tělem. To, čím jste, je neomezené a nekonečné.

9. Nikdy nemůžete umřít a nikdy nebudete odsouzeni k věčnému zatracení.

Všechna tato prohlášení jsou pravdivá. Všechna tato zjevení jsou reálná. Můžete na nich založit Novou duchovnost. Především však spoléhejte na Pravdu a Moudrost a Lásku, jež máte ve svém nitru.“

Vytvořil Jan Heczko

srpen 2012