Přijímání Boha

 

     Autor knihy, N.D.Walsch, zde předkládá další knihu, která je inspirována Bohem. Na rozdíl od jiných jeho knih, které byly napsány autorem jako dialog autora s Bohem, v této knize nepokládá autor žádné otázky a vše sděluje pouze Bůh. Je to proto, že kniha ukazuje ucelený pohled na falešné představy, kterými se řídíme a na jejich zvládání v naší realitě. Velmi důležité poučení přináší poslední část knihy, která má název „Setkání se Stvořitelem“.  Kvůli této části je napsán tento text, který by mohl čtenáře podnítit k přečtení celé knihy.

      První díl obsahuje deset falešných lidských představ, podrobně popsaných v deseti kapitolách, s názvy:

 

1.      Iluzorní potřeby

2.      Iluzorní neúspěch

3.      Iluzorní nejednotnost

4.      Iluzorní nedostatek

5.      Iluzorní požadavky

6.      Iluzorní soud

7.      Iluzorní odsouzení

8.      Iluzorní podmíněnost

9.      Iluzorní nadřazenost

10.  Iluzorní nevědomost

 

     Prvních pět falešných představ jsou fyzické představy, které se týkají vašeho života v hmotném těle. Druhých pět představ jsou metafyzické představy, které se týkají nehmotné reality.“

     Všechny tyto falešné představy jsou zde popsány a vysvětleny jako iluzorní představy, jak vznikaly v lidské historii, jaký mají význam.

     Druhý díl ukazuje zvládání falešných představ v naší realitě. Tento díl obsahuje 6 kapitol s názvy:

    

11.  Učte své děti

12.  Představy jsou jen představy

13.  Účel falešných představ

14.  Meditujte o falešných představách

15.  Používání představ - tato kapitola je nejobsáhlejší a přináší mnoho duchovních poznatků.

16.  Přetváření vlastní reality.

 

     Zde uvádím v plném znění jen kapitolu 11 – Učte své děti

 

     Tyto pravdy učte své děti.

     Učte své děti, že ke štěstí nepotřebují nic vnějšího – žádného člověka, žádné místo, žádnou věc – neboť opravdové štěstí najdou ve své duši. Učte je, že jsou soběstační.

     Učte je to, a dáte jim dobrou školu.

     Učte své děti, že neúspěch je fikce, že každá snaha je úspěch, že každé úsilí dosahuje vítězství.

     Učte je to, a dáte jim dobrou školu.

     Učte své děti, že jsou v hlubokém spojení se životem, že žijí v Jednotě se všemi lidmi a že nejsou odděleny od Boha.  

     Učte je to, a dáte jim dobrou školu.

     Učte své děti, že mohou žít důstojným způsobem, aniž něco musejí dělat a aniž něčím musejí být, učte je, že s nikým nemusejí soutěžit, neboť Bůh dává své požehnání všem.

     Učte je to, a dáte jim dobrou školu.

     Učte své děti, že nikdy nebudou souzeny, že se nemusejí bát něco zkazit a že se nemusejí snažit být „lepší“, aby si zasloužili lásku Boží.

     Učte je to, a dáte jim dobrou školu.

 

     Učte své děti, že důsledky a trest nejsou totéž, že smrt neexistuje a že Bůh nikdy nikoho neodsoudí.

     Učte je to, a dáte jim dobrou školu.

     Učte své děti, že láska si neklade žádné podmínky, že nemusejí mít strach, že je přestanete milovat a že jejich vlastní láska je ten největší dar, jaký mohou dát světu.

     Učte je to, a dáte jim dobrou školu.

     Učte své děti, že být jiný neznamená být lepší, učte je nepovyšovat se nad druhé a přijímat lidi takové, jací opravdu jsou.

     Učte je to, a dáte jim dobrou školu.

     Učte své děti, že neexistuje nic, co nemohou dělat, že víru v nevědomost lze odstranit a že nikdo nepotřebuje nic než si uvědomit, čím opravdu je.

     Učte je to, a dáte jim dobrou školu.

      Tohle všechno je učte svými činy, nikoli pouhými slovy. Neboť děti napodobují to, co děláte a stanou se tím, čím jste vy.

 

     Jděte a učte tyto pravdy nejen své děti, ale všechny lidi a všechny národy. Neboť všichni lidé jsou vaše děti a všechny národy jsou vaším domovem, když se vydáte na cestu k dokonalosti.

     Tohle je cesta, na kterou jste se vydali před mnoha staletími a mnoha životy. Tohle je cesta, na kterou jste se dlouho připravovali a která vás přivedla tam, kde jste.

     Tohle je cesta, která vás volá naléhavěji než kdy předtím, cesta, po které jdete stále rychleji.

     Tohle je nevyhnutelný výsledek touhy vaší duše. Je to vyjádření božské podstaty ve vašem nitru. A ta k vám dnes hovoří jako nikdy předtím – neboť ji dnes slyšíte jako nikdy předtím.

     Je načase ukázat světu nádhernou vizi. Vizi všech lidí, kteří kdy opravdu hledali, kteří opravdu milovali a kteří si uvědomovali jednotu Života.

     Jakmile si tohle uvědomíte, nikdy nebudete spokojeni s ničím menším. Jakmile to jednou cítíte, chcete to sdílet se všemi, které milujete.

     Neboť tohle je Realita, a ta je naprosto odlišná od vašich představ. Nicméně tuto Realitu budete schopni vnímat díky svým falešným představám. Neboť ono „já“, s nímž se ztotožňujete ve svých představách, není tím, čím opravdu jste.   

     Dokud považujete své představy za realitu, nemůžete si uvědomit, čím opravdu jste. Pochopte, že vaše představy jsou falešné – že jste si je sami vytvořili pro velice reálné účely, ale že nejsou reálné.

     Proto jste sem přišli – abyste si tohle uvědomili jasněji než kdykoli předtím.

    

     Transformace vašeho světa bude záviset na vaší schopnosti rozpomenout se. Smyslem veškerého vzdělání je rozpomenout se na to, co už víte, nikoli naučit se něco nového. Skutečný učitel si uvědomuje, že žáci všechno vědí, a proto se nesnaží naučit je něco nového. Prostě jim připomínají to, co už vědí.

     Vyučovat druhé znamená pomáhat jim rozpomenout se.

     Veškeré učení je rozpomínání. Veškeré vyučování je připomínání. Všechny lekce jsou oživené vzpomínky.

     Je nemožné vyučovat něco nového, neboť nic nového neexistuje. Všechno, co kdy bylo, co je a co kdy bude, existuje v tomto okamžiku.

     Pro duši jsou všechny tyto informace dostupné. Duše je těmito informacemi.

     Duše je tělem Boha, který se vyvíjí.

     Já se neustále vyvíjím. Tento proces, kterému říkáte evoluce, je proces, který nikdy nekončí.

     Považujete-li Boha za proces, který je „dokončený“, pak si neuvědomujete realitu. Prozradím vám jedno tajemství: Bůh není nikdy s ničím hotov.

     S ničím. Ani s vámi.

     Bůh s vámi nikdy neskončí.

      Neboť vy jste to, co je Bůh. A protože Bůh neskončil s Bohem, nemůže skončit ani s vámi.

     To hle je Boží dichotomie: řekl jsem, že všechno, co kdy bylo, co je teď a co kdy bude, existuje v tomto okamžiku. Také jsem však řekl, že proces evoluce nikdy nekončí. Jak je možné, aby obojí byla pravda?

     Odpověď na tuto otázku má hodně společného s povahou času. Čas ve skutečnosti neexistuje. Existuje pouze proces, který pokračuje v nekonečném okamžiku přítomnosti.

     Bůh je proces.

     V rámci lidské logiky a různých omezení vaší mysli to nemůžete pochopit. Toto omezení si však kladete sami. A neděláte to bezdůvodně. To se týká všech vašich falešných představ, jak jsem vám už mnohokrát vysvětlil – a jak vám opět vysvětlím v této knize.

     Prozatím si uvědomte, že Bůh nikdy s ničím nekončí. Proces, v němž si uvědomuji sám sebe, je věčný.

     Onen aspekt Boha, který se projevuje v podobě lidského života na zemi, se vyvíjí v každém okamžiku.

A vy jste se konečně rozhodli, že v tomto procesu budete hrát vědomou roli. To dokazuje už samotná skutečnost, že jste otevřeli tuto knihu. To byste nikdy neudělali, kdybyste nechtěli začít žít vědomým životem.

      I když si myslíte, že k této knize přistupujete s nedůvěrou nebo s určitými výhradami, je to jen vaše představa. Tuto knihu jste otevřeli, protože chcete dosáhnout hlubokého uvědomění reality.  

     To se dnes děje na celém světě. Stále víc lidí se snaží rozpomenout na svou realitu.

     Vstupujete do druhé fáze procesu transformace života na vaší planetě. Tento proces můžete dokončit ve velice krátké době – během jedné či dvou generací – budete-li opravdu chtít.

     První fáze trvala mnohem déle – několik tisíc let. I to je z hlediska Vesmíru velice krátká doba. Právě v této fázi probouzení lidstva vám vaši učitelé a duchovní mistři připomínali, čím opravdu jste.

     Jakmile dostatečný počet lidí pochopí učení starých mistrů, dojde k urychlení duchovního vývoje a pak opravdu vstoupíte do druhé fáze transformace.

     Dospělí dnes začínají učit mladé – a celý proces se urychluje.

     S příchodem nového tisíciletí si mnoho lidí uvědomilo, že lidstvo stojí na prahu nové epochy. Toto uvědomění je předpokladem celosvětové změny, kterou se dnes snažíte urychlit.

     Hodně záleží na vašich dětech. Budete-li své děti učit základní životní principy, můžete udělat zásadní krok vpřed ve své evoluci.

      Založte své školství na takových myšlenkách jako je vědomí, odpovědnost, poctivost, transparentnost, svoboda, radostná oslava sexuality a rozmanitost individuálního sebevyjádření.

     Tohle všechno učte své děti a dáte jim dobrou školu. A především je učte o představách, a jak a proč – žít s nimi, nikoli v nich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     Třetí díl má název „Setkání se Stvořitelem“.

 

17.  Ovládání vlastního těla

     Aby se slova v této knize stala tělem aby byla hmotnou realitou, nikoli pouhými zvuky – musíte pečovat o hmotnou část svého já.

     Vaše setkání se Stvořitelem ve vaši duši, předpokládá, že znáte své hmotné tělo, že jej uctíváte a že jej užíváte jako nástroje, který vám slouží ve hmotném světě.

     Abyste toho byli schopni, musíte si uvědomit, že nejste svým hmotným tělem. Jste tím, co vaše tělo ovládá, co s ním žije a co skrze tělo působí v hmotném světě. Vy však nejste svým hmotným tělem.

     Dokud si myslíte, že jste svým hmotným tělem, prožíváte jako projev svého těla. Jakmile si uvědomíte, že jste svou duší, začnete prožívat svůj život jako projev své duše. Jakmile si uvědomíte, že vaše duše je totožná s Bohem, začnete prožívat svůj život jako projev Ducha.

     Toto poznání změní všechno.

     Chcete-li poznat své tělo, chcete-li mu porozumět, milujte je, pečujte o ně a naslouchejte mu. Tělo vám řekne pravdu.

     Pamatujte si, že pravda je to, co existuje v tomto okamžiku – to vaše tělo ví. Proto poslouchejte, co vám tělo říká. Pamatujte si, jak tělu naslouchat. Dívejte se, co vám ukazuje. Pamatujte si, jak se dívat.. Nedívejte se jen na druhé lidi, pozorujte také své tělo.

     Zdraví je důsledkem souladu mezi vaším tělem, myslí a duchem. Když jste nemocní, snažte se zjistit, které části vašeho těla jsou ve vzájemném rozporu. Možná byste měli nechat své tělo odpočinout, ale vaše mysl neví, jak to zařídit. Je možné, že vaše mysl přemýšlí o negativních věcech nebo si dělá starosti o budoucnost a vaše tělo se nemůže uvolnit.

     Vaše tělo vám ukáže pravdu. Prostě je pozorujte. Všímejte si všeho, co vám říká.

      Važte si svého těla. Udržujte je v dobré kondici. Tělo je nejdůležitější fyzický nástroj, který máte. je to krásný, neobyčejný nástroj. I když s ním zacházíte špatně, přesto vám slouží, jak nejlépe může. Proč však snižovat jeho výkonnost? Proč je zneužívat?

     Stejně jako jsem vám radil, abyste meditovali a prožívali svou jednotu se Mnou, teď vám radím, abyste každý den cvičili. Cvičení je meditací těla.

     Cvičení vám umožňuje prožívat jednotu s veškerým Životem. Nikdy se necítíte tak plní života, jako když cvičíte. Pohyb vám přináší přirozený pocit opojení.

     Podobný pocit máte, když jste v hlubokém spojení se Stvořitelem. A s ním jste ve spojení, když máte zdravé tělo a jste v souladu se Životem. Cítíte se velice dobře.

     Vaše tělo je energetický systém. Proudí jím životní energie. Tuto energii můžete řídit. Můžete ji ovládat.

     Tato energie má různá jména. Někteří ji nazývají čchi jiní ki. Je však mnoho dalších jmen. Všechna však označují tutéž energii.

     Když víte, jak tuto energii vnímat, můžete ji řídit a ovládat. To vás naučí Mistři všech kultur a tradic.

     Máte-li dostatek odhodlání, můžete se to naučit sami. Hledáte-li nějakého Mistra nebo učitele, musíte vědět, jak ho poznat.

     Mistra poznáte podle toho, jak vás učí spojit se s Bohem.

     Jestliže na vás křičí a naléhá, abyste Boha hledali ve vnějším světě – v jeho pravdě, v jeho knize nebo jeho názorech – dávejte si pozor.

     Jestliže vám radí, abyste Boha hledali ve své duši, neboť jste s Bohem totožní – jestliže vám říká, že nepotřebujete cizí pravdy, knihy ani názory – pak jste našli skutečného Mistra, i kdyby to bylo jen proto, že vás dovedl k Mistru ve vaší vlastní duši.

     Ať už děláte cokoli, snažte si udržovat své tělo v dobré kondici.

     Pamatujte si, že vaším cílem v tomto životě je vytvořit nejkrásnější verzi té nejkrásnější představy, jakou jste kdy měli o tom, čím opravdu jste. Dokud si to neuvědomíte, stěží pochopíte, co vám říkám.

     Jestliže si to uvědomujete, může se vám zdát, že při čtení této knihy mluvíte sami k sobě.

     Takže vás nepřekvapí, že vám radím, abyste zdravě jedli. Nasloucháte-li svému tělu, tělo vám řekne, jaké jídlo je pro vás zdravé.

     Stačí přiblížit ruku k nějakému jídlu a vaše tělo vám okamžitě řekne, zda to jídlo je v souladu s vnitřními záměry vašeho těla a duše. Budete vnímat jeho vibrace. Nemusíte číst odborné knihy o zdravé výživě, nemusíte chodit do žádných kurzů, nemusíte hledat cizí rady. Stačí naslouchat svému tělu a řídit se jeho radou.

    

18.  Ovládání vlastních emocí

     Dalším předpokladem hlubokého spojení s Bohem je ovládání vlastních emocí. Musíte si uvědomit, že emoce jsou energie v pohybu.

     Tuto energii můžete buď posílit, nebo oslabit.

     Když svou energii oslabujete, vyvoláváte negativní emoce. Když ji posilujete, vyvoláváte pozitivní

emoce.

      Jedním z mnoha způsobů, jak posílit svou energii, je tělesné cvičení. Cvičením urychlujete vibraci

energie ki, která se proměňuje v pozitivní emoce.

     Dalším způsobem posilování životní energie je meditace.

     Kombinace cvičení a meditace je velice účinný prostředek zvyšování energie. Když se cvičení a

meditace stanou součástí vašeho duchovního života, vytváříte si předpoklady pro nesmírný růst.

     Uvědomíte si, že jste schopni ovládat jak své tělo, tak své emoce. Pro mnoho lidí je to úžasný objev.

      Uvědomíte si, že jste schopni ovládat jak své tělo, tak své emoce. Pro mnoho lidí je to úžasný objev.

     Emoce jsou zážitky, které si vědomě vybíráte, nikoli zážitky, které vás ovládají. To většina lidí

nechápe.

     Vnější okolnosti vašeho života nemusejí mít nic společného s vnitřními zážitky vašeho duchovního

života. Ani když vás něco bolí, nemusíte trpět. Ani v nepříznivé situaci nemusíte ztrácet vnitřní klid a

vyrovnanost.

     Skuteční Mistři se nevyhýbají nepříznivým situacím. Jsou klidní v jakékoli situaci.

     Vnitřní klid hledají všechny bytosti, neboť ten je podstatou jejich bytí. Proto se vždycky snažíte být

tím, čím opravdu jste.

     Vnitřního klidu dosáhneme, když si uvědomíme, že nejste svým tělem a že nic kolem vás není reálné.

     Uvědomte si, že žijete ve svých představách. Uvědomte si, že jste si je sami vytvořili, abyste mohli

 prožívat to, čím opravdu jste.

     Už mnohokrát jsem to řekl a teď to budu opakovat: Život je úžasný dar a všechno v životě je dokonalé

– všechno je dokonalým nástrojem pro vytváření dokonalých příležitostí k dokonalému vyjádření

dokonalosti samé.

     Rozumíte-li tomu, pak si vážíte všeho ve svém životě. To znamená, že se vyvíjíte. Ocenění života je

předpokladem růstu.

     Nejenže můžete ovládat své emoce v nepříznivých situacích, ale můžete je ovládat už před tím, než

takové situace nastanou. To znamená, že se můžete předem rozhodnout, jak budete na očekávanou situaci

 reagovat.

     Až dosáhnete této úrovně dokonalosti, budete schopni ovládat své reakce i v neočekávaných situacích.

     Tímto způsobem rozhodnete, čím jste v souladu s vnějšími okolnostmi.

     Ve svých knihách Hovory s Bohem a Přátelství s Bohem a mnoha dalšími způsoby jsem podrobně

 vysvětlil, jak toho můžete dosáhnout. Teď vám to jen připomínám.

     Až se naučíte jak pečovat o své hmotné tělo a jak ovládat emoce, budete připraveni učinit další krok na

cestě ke Stvořiteli ve své duši.

 

     19. Pěstování ochoty

     Teď, když jste připraveni na setkání se Stvořitelem, musíte být ochotni spojit se s Bohem ve své duši.

     Toto setkání můžete prožívat fyzicky nebo duševně – nebo oběma způsoby. Můžete plakat radostí

nebo se třást vzrušením. Nebo si jednoho dne můžete uvědomit, že jste všechno pochopili.

     Poznali jste falešné představy a poznali jste realitu.

     Poznali jste sebe a poznali jste Boha.

     Pochopili jste jednotu a její individualizaci.

     Pochopili jste všechno.

     Tento zážitek může být trvalý nebo přechodný. Nebuďte nadšení, když zůstane, a nebuďte smutní,

když odejde. Prostě si uvědomte realitu a rozhodněte se, co chcete prožívat teď.

     I Mistři se někdy rozhodnou, že nebudou prožívat svou dokonalost – někdy z radosti ze svého

Probuzení a jindy proto, aby mohli probouzet druhé. Proto se Mistrům občas stane něco, co si myslíte, že

by se „opravdovým Mistrům“ stát nemělo.

     Proto nikoho neposuzujte a neodsuzujte. Neboť můžete potkat svého Mistra ještě dnes – jako žebráka

 někde na rohu ulice, jako lupiče v parku, nejen jako duchovního učitele na vrcholu nějaké hory. Mistři,

 kteří se mezi vámi objeví, jsou málokdy uznávání. Mnohem častěji jsou kritizování. A přesto Mistr, který

 se pohybuje  mezi vámi, a který vypadá jako vy, má často největší vliv.

     Proto buďte pozorní, neboť nikdy nevíte, kdy přijde váš Mistr. Může se objevit v podobě zločince,

který porušuje ty nejposvátnější zákony a obyčeje vaší společnosti a který je nakonec ukřižován.

     Teprve potom se snažíte připomenout si jeho slova.

 

     Kdybyste dosáhli dokonalosti, byť jen dočasně, také byste byli kritizování a odsuzování a nakonec byste mohli být ukřižování. Neboť lidé by se vás báli, protože by si myslili, že víte něco, co oni nevědí, nebo nesouhlasíte s tím, co oni vědí. Strach mění pozorování v odsouzení a odsouzení ve zlost.

     Jak už jsem řekl, zlost je projevem strachu.

     Zlost je součástí falešné představy, kterou si lidé vytvořili o tom, čím jsou oni a čím jste vy. Proto Mistr ve vaší duši odpouští, neboť si uvědomuje, že lidé nevědí, co činí.

     Odpuštění  je klíčem k vyjádření Božské podstaty ve vaši duši.

     Nemůžete si uvědomit, co je ve vaši duši božského, dokud neodpustíte tomu, co si myslíte, že božské není.

     Odpuštění rozšiřuje vaše vnímání.

     Až sami sobě i druhým odpustíte, čím nejste, pak si uvědomíte, čím druzí i vy opravdu jste. V tu chvíli pochopíte, že odpuštění není nutné. Neboť kdo by komu co odpouštěl? A proč?

     Všichni jsme součástí jednoho Celku.

     V tomto uvědomění najdete velkou útěchu a hluboký klid.

     Odpuštění je synonymem vnitřního klidu.

     To si opravdu uvědomíte, až se probudíte ze své iluzorní reality.

     Okamžik vašeho probuzení může přijít každou chvíli a skrze kohokoli. Proto si važte každého člověka a každého okamžiku, neboť okamžik vaší spásy se blíží. Bude to vaše osvobození od falešných představ.

     Takových okamžiků, bude ve vašem životě víc. Váš život byl stvořen, aby vám přinášel právě takové okamžiky.

     Tyto posvátné okamžiky probuzení vám přinášejí porozumění, lásku, poznání a hlubokou moudrost.

     Tyto okamžiky mění váš život navždy a často mění také životy druhých lidí.      

     Právě takový okamžik vás přivedl k této knize. Proto jste schopni chápat toto poselství.

     V jistém smyslu je to vaše setkání se Stvořitelem.

     Tento okamžik přišel díky vaší ochotě, otevřenosti, smířlivosti a lásce. Díky vaší lásce k sobě i k druhým a díky vaší lásce k Životu.

     A díky vaší lásce ke Mně.

     Vaše láska k Bohu vám přináší Boha. Vaše láska k sobě samým vám přináší poznání té části vašeho já, která je Bohem – a tudíž si uvědomuje, že Bůh nepřichází k vám, ale skrze vás. Neboť Bůh je vždycky součástí vašeho já.

     Stvořitel není oddělen od svého stvoření. Milující není oddělen od milovaného. To není přirozenosti lásky, a to není přirozenosti Boha.

     To není ani vaší přirozeností. Nejste odloučení od nikoho a od ničeho, a už vůbec ne od Boha.

     To jste věděli od samého počátku. To jste věděli vždycky. Dnes jste konečně dovolili svému já, aby to prožívalo, aby se spojilo s Bohem.

    

     Jaké to je být ve spojení s Bohem? Jestliže to alespoň trochu cítíte, už znáte odpověď. Jestliže jste zakusili opojení nejkrásnějšího tělesného zážitku, už znáte odpověď.

     Ve stavu spojení s Bohem dočasně ztratíte vědomí individuální totožnosti. To však nebudete prožívat jako ztrátu, neboť si uvědomíte, že jste dosáhli své skutečné totožnosti, že jste svou totožnost realizovali.

     Naplní vás blaženost a extáze. Budete mít pocit, že jste splynuli s láskou. A už nikdy vás neuspokojí nic míň.

     Lidé, kteří měli takový zážitek, se vracejí do světa novým způsobem. Milují každého, koho potkají. Uvědomují si jednotu všeho.

     Jejich hluboké ocenění přírody jim přináší neočekávanou radost. Jejich nové porozumění je často úplně změní. Tito lidé se pohybují pomaleji, hovoří klidněji a chovají se laskavěji.

     Tyto změny mohou trvat několik hodin, několik dní nebo několik let – anebo celý život. To záleží na individuálním rozhodnutí každého jedince. Tyto změny musejí být neustále obnovovány, neboť blaženost vědomí jednoty slábne stejně jako světlo, od kterého se vzdalujeme.

     Chcete-li žít ve stavu blaženosti, musíte být blízko světla.

     Proto vám radím, abyste každý den obnovovali své vědomí jednoty jakýmkoli způsobem, který vám vyhovuje – ať už je to meditace, cvičení, čtení, psaní, modlení nebo poslouchání hudby.

     Pak budete žít ve stavu blaženosti a budete si vážit sebe i druhých a všeho živého.

     Budete tvořit a přispívat Životu jako nikdy předtím.

 

20. Poselství Stvořitele

     Jakmile se jednou setkáte se Stvořitelem ve své duši, budete si pamatovat jeho poselství, neboť je to poselství vašeho srdce.

     Je to poselství, které přinášíte světu, kdykoliv jste svým skutečným já.

     Je to poselství, které vám teď dávám, abyste si je znovu uvědomili a abyste je předávali všem lidem, které milujete.

     Buďte jeden k druhému dobří a laskaví.

     Buďte dobří a laskaví také k sobě.

     Uvědomte si, že se to vzájemně nevylučuje.

     Buďte jeden k druhému štědří.

     Buďte štědří také k sobě.

     Uvědomte si, že pouze když jste štědří k sobě, můžete být štědří k druhým. Neboť nikomu nemůžete dát něco, co sami nemáte.

     Buďte jeden druhému věrní.

     Buďte věrní také sobě.

     Jste-li věrní sami sobě, nemůžete být nevěrní druhým.

     Uvědomte si, že zradit sám sebe, abyste nezradili druhé, je stále ještě zrada. A je to největší zrada.

     Pamatujte, že láska je svoboda. Lásku nelze definovat jinak. Lásku nelze pochopit jinak. Lásku nelze vyjádřit jinak.

     Vaše hledání definice lásky skončilo. Není však jisté, zda dokážete dávat lásku druhým a sobě tak, jako vám ji dávám Já.

     Všechna rozhodnutí, která vyjadřují lásku, vyjadřují Boha. Neboť Bůh je svoboda a svoboda je láska.

     Uvědomte si, že žijete ve světě představ, že nic kolem vás není reálné a že svých představ můžete použít k tomu, abyste si uvědomili Nejvyšší realitu. Proto jste přišli na tento svět.

     Žijete ve snu, který si sami vytváříte.  Nechť je to váš životní sen, neboť tím opravdu je.

     Proto si představujte svět, ve kterém nikdo neodmítá Boha a Bohyni ve vaší duši a ve kterém nikdy neodmítnete Boha a Bohyni v duši druhých lidí.

     Představujte si svět, ve kterém je nejvyšší hodnotou Život a všechno, co jej podporuje.

     Představujte si svět, ve kterém je svoboda tím nejkrásnějším projevem Života, ve kterém nikdo neomezuje ty, které miluje, a ve kterém je všem lidem dovoleno vyjádřit krásu své existence.

     Představujte si svět, ve kterém mají všichni lidé stejné možnosti, ve kterém je zaručen důstojný život, takže všichni mohou prožívat krásu Života.

     Představujte si svět, ve kterém nikdo nikoho nesoudí, ve kterém lidé milují bezpodmínečně a ve kterém strach není prostředkem k získání úcty.

     Představujte si svět, ve kterém rozdílné názory nevedou k odloučenosti a ve kterém je krása Celku odrazem krásy jeho části.

     Představujte si svět, ve kterém je všeho dostatek a ve kterém lidé sdílejí společné bohatství.

     Představujte si svět, ve kterém není ignorováno utrpení a ve kterém neexistuje nesnášenlivost a nenávist.

     Představujte si svět, ve kterém neexistuje egoismus, ve kterém neexistuje nadřazenost a z nějž byla odstraněna nevědomost.

     Přestavujte si svět, ve kterém omyly a chyby nevedou k ostudě, ve kterém lítost nevede k pocitu viny a ve kterém odsuzování nevede k odsouzení.

     Představujte si tohle všechno a ještě víc.

     Přejete si to?

     Tak si to představujte a nakonec se to stane.

     Mocí svých představ ukončete zlý sen vaší současné reality.

     Můžete si zvolit nový svět.

     Nebo můžete žít i nadále ve svých falešných představách.

     Už mnohokrát jsem vám řekl slovy vašich básníků, vůdců a filosofů: „Jsou lidé, kteří vidí to, co je, a ptají se „proč?“ A jsou lidé, kteří si představují něco, co nikdy nebylo, a říkají, „Proč ne?“

     Co říkáte vy?

 

   21. Posvátný okamžik probuzení

     Přišel čas rozhodnutí. Už brzy se budete muset rozhodnout, neboť jste došli na rozcestí.

     V následujících dnech, týdnech, měsících a letech se budete muset rozhodnout, jaký život chcete na vaší planetě – nebo zda vůbec chcete nějaký život.

     Buď budete žít i nadále ve svých falešných představách, nebo si uvědomíte, že jsou to pouhé představy, a použijete jich k tomu, abyste začali prožívat realitu toho, čím opravdu jste.

    

     Tohle je moje poselství světu:

     Můžete vybudovat novou civilizaci. Můžete hledat nový svět. Všechno záleží na vás. Tohle je posvátný okamžik vašeho probuzení.

     Využijte jej.

     Chopte se příležitosti.

     Uvědomte si, čím opravdu jste. Chvalte všechno, čím jste byli, a snažte se být něčím víc. Uvědomte si, že nic není nedosažitelné.

     Uvědomte si, že jste světlem, které bude osvětlovat svět. Rozhodněte se, že tímto světlem budete. Řekněte to svému srdci a pak, skrze své srdce, celému světu. Kéž je vaše činnost vaším prohlášením. Naplňte svět láskou.

     Uvědomte si, že jste spasitelé, na které všichni čekají. Zachraňte každého, kdo pochybuje o kráse věčného spojení s Bohem.

     Uvědomte si, že jste přišli na tento svět, abyste jej vyléčili. To je jediný důvod, proč jste tady.

     Jste na cestě k dokonalosti. Přijměte tento posvátný okamžik. Tohle je moje poselství:

     Žijte ve světě a neignorujte jej. Duchovní život od vás nevyžaduje, abyste opustili civilizaci a žili v jeskyni. Žijte na tomto světě, ale nenechte se jím ovládat. Žijte se svými představami, ale nežijte v nich. Neopouštějte tento svět. To není způsob, jak vytvořit lepší svět. A není to způsob, jak prožívat nejkrásnější část vašeho já.

     Uvědomte si, že svět byl stvořen pro vás, abyste měli možnost prožívat to, čím opravdu jste.

     Dnes je načase to dělat. Svět, který jste vytvořili, můžete zničit svou lhostejností.

     Podívejte se na svět kolem sebe. Uvědomte si své city. Dovolte jim, aby vám řekly, kterou část světa chcete přetvořit. Použijte všech nástrojů, které vám byly dány. Používejte nástroje své společnosti: nástroje náboženství, vzdělání, politiky, ekonomiky a duchovnosti. Pomoci těchto nástrojů můžete učinit prohlášení, prohlášení o tom, čím opravdu jste.

     Nemyslete si, že politika a duchovnost se neslučují. Politika je projevem duchovnosti.

     Nemyslete si, že ekonomika nemá nic společného s duchovností. Ekonomika je projevem duchovnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

     Nemyslete si, že je možné nebo dokonce žádoucí oddělit vzdělání od duchovnosti. Jste tím, co učíte druhé – a jestliže to není duchovnost, co tedy je duchovnost.

     A nemyslete si, že náboženství a duchovnost nejsou totéž. Duchovnost buduje most mezi tělem, myslí a duší. Totéž dělá každé opravdové náboženství.

     Proto buďte staviteli mostů. Snažte se překlenout propast, která se vytvořila mezi náboženstvími, mezi národy, mezi rasami a mezi civilizacemi. Snažte se znovu spojit to, co bylo rozděleno.

     Važte si svého domova ve Vesmíru, a buďte jeho dobrými správci. Chraňte životní prostředí. Obnovujte přírodní zdroje a sdílejte je se všemi.

     Uctívejte Boha tím, že začnete uctívat druhé lidi. Skoncujte se všemi nesváry, konflikty a válkami, skoncujte s nesmyslným zabíjením. Skoncujte s tím. To nakonec udělají všechny civilizované společnosti.

     Tohle je moje poselství světu.

 

     Chcete-li vytvořit svět podle svých nejkrásnějších představ, musíte bezpodmínečně milovat, otevřeně komunikovat a upřímně spolupracovat. Nesmíte mít žádné tajné plány a nesmíte omezovat lásku.

     Musíte si uvědomit, že jste opravdu součástí jediného celku, že to, co je dobré pro vás, je dobré pro druhé, že to, co je špatné pro druhé, je špatné pro vás, že to, co děláte pro druhé, děláte pro sebe a že to, co neděláte pro druhé, neděláte pro sebe.

     Jste schopni takového chování? Jsou lidé schopni něčeho tak vznešeného?

     Já vám říkám, že toho schopní jste, a budu to opakovat tisíckrát!

     A nemějte strach, že pak nebude dostatek toho, „čím nejste“. Nebojte se, že ztratíte kontext, v jehož rámci můžete vytvářet to, čím opravdu jste. Tímto kontextem je celý Vesmír. A celá vaše historie.

     Vaši vůdci vás často nabádají, abyste stavěli pomník\y a vymýšleli obřady na oslavu vaší minulosti – na oslavu vašich válek a holocaustů. Ptáte se, proč něco takového oslavovat. Proč se zabývat minulostí?  A vaši vůdci vám odpovídají: „Abyste nezapomněli.“

     Jejich rady jsou mnohem moudřejší, než si uvědomujete, neboť tím, že si vytváříte kontext ve vzpomínkách, zbavujete se nutnosti dělat to v přítomnosti. Můžete si říci: „To se už nikdy nesmí opakovat.“ A můžete to myslit vážně. Užíváte temných okamžiků historie k vytvoření krásných okamžiků.

     Může lidstvo něco takového prohlásit? Může si člověk uvědomit, jaký byl v době, kdy jeho myšlenky, slova a činy byly odrazem Boha? Jste toho dnes schopni?

     Já vám říkám, že toho schopni jste, a budu to opakovat tisíckrát!                                                                                                                                                                                                                                                     

     Takoví jste měli být vždycky. Takoví jste byli před tím, než jste uvěřili svým falešným představám.

     Nikdy však není pozdě. Ještě není pozdě. Můžete to dokázat. Můžete se stát láskou.

     Uvědomte si, že já jsem vždycky s vámi. Tím končí tato kniha, ale není to konec naší spolupráce a našeho hlubokého spojení. Vždycky budete hovořit s Bohem, vždycky se budete radovat ze svého přátelství s Bohem a vždycky budete ve spojení s Bohem.

     Vždycky budu s vámi. Budu s vámi až do konce času. Nikdy s vámi nemohu nebýt, neboť jsem vámi a vy jste Mnou. To je pravda a všechno ostatní je falešná představa.

     Pokračujte na své cestě, přátelé. Svět čeká na vaše poselství.

     Tím poselstvím je váš život.

     Jste proroci, jejichž čas konečně nastal. Neboť to, co je pravdivé ve vašem životě dnes, je absolutní předpovědí toho, co bude pravdivé zítra. To z vás dělá proroky.

     Váš svět se změní, protože jej chcete změnit. Vaše úsilí jej mění víc, než si uvědomujete.

     Tohle všechno je pravda, protože jste se rozhodli žít v hlubokém spojení se Mnou. Pokračujte v tom a přinesete světu mír.

     Staňte se nástrojem míru.

 

     Tam, kde je nenávist, zasévejte lásku;

     Tam, kde je urážka, odpuštění;

     Tam, kde jsou pochybnosti, víru;

     Tam, kde je zoufalství, naději;

     Tam, kde je tma, světlo;

     Tam, kde je smutek, radost;

     Nechtějte být utěšování, spíš utěšujte;

     Nechtějte být pochopeni, spíš chápejte;

     Nechtějte být milování, spíš milujte.

     Neboť láska je to, čím jste. Láska je to, čím jste vždycky byli. Láska je všechno, co kdy bylo, je a bude.

     Buďte láskou, moji milovaní.

     Buďte láskou a vaše dlouhá cesta k dokonalosti skončí, zatímco váš nový úkol přivést k dokonalosti ostatní právě začíná. Neboť láska je všechno, čím jste vy, všechno, čím jsem Já, a všechno, čím jsme kdy měli být.

     Amen.                                                                                                                                                                                                                                                    

 

     Sepsal Jan Heczko           

     Březen 2014