Kdo a co je Bůh

     ÚVOD

 

     Nejlepší poznání, které můžeme učinit o Bohu je poznání přímo od Boha. Takovou možnost máme například při četbě knih autora N.D.Walsche „Bůh, na kterého čekáme“,  „Přátelství s Bohem“ a „Nová zjevení“

     Dalším velmi dobrým zdrojem poučení jsou channelingy od multidimenzionální bytosti pocházející z Božství, která má název Kryon. Toto poučení je poskytováno také na kvantové úrovni, protože už může být poskytnuto lidstvu.

     Dalším zdrojem poučení jsou knihy „Poselství 1-3. díl“ autorky Heleny Šeblové.

     Na začátku tohoto textu je dobré si uvědomit několik nejzákladnějších poznatků:

- Všechno je energie a její vibrace. Energie má také svou vůní, melodii a světlo.

- Celé Stvoření, celé Universum, představuje tělo Boha a naše hmotné tělo je jeho součástí.

- Bůh je Stvořitel všeho a všech Vše co existuje je Bůh, a neexistuje nic, co Bůh není.. Bůh je také kvantový.

- Bůh také existuje jako pravý duál v podobě Boha Otce a Bohyně Matky. Je to jejich mužský a ženský princip a jedná se o dva aspekty stejné podstaty. Jejich projevem je také energie jang a jin.

- Náš duch se svou duší představuje individualizovanou část Boží duše, která zaplňuje celé Stvoření.

- Všichni jsme stvořeni z téže látky, tedy z několika málo chemických prvků.

-Jako lidé jsme trojjediné bytosti, které se skládají z ducha v duši, z mysli a hmotného těla. Duch je odloučená částečka Boha, jiskra Boží, která je nesmrtelná.

- Všichni jsme součástí jednoho celku.

- Bůh chce, aby byl poznán.

- Bohu nezáleží na tom, jak si ho představujeme, ale jací jsme.

- Božství je pásmo, kde žijí bytosti velmi dokonalé, láskyplné a moudré.

- Vrcholem této dokonalosti je Boží princip nejvyšší lásky, je to Duchovní slunce, které vše oživuje a plní láskou.

- Bůh Otec a Bohyně Matka jsou odštěpené částečky Duchovního slunce. Je to jedna z podob, které na sebe bere Nejvyšší princip lásky.

-  Bůh Otec a Bohyně Matka jsou v tomto smyslu v těle Duchovního slunce a jeho dětmi.

-  Duchovní slunce je vlastně jedna veliká mnohoduše, která vyzařuje svou lásku, moudrost a vědění na světy a bytosti v nižších sférách, a tak usnadňuje vývoj jednotlivých planet i s jejich obyvateli.

 

     Není obávaný Bůh na nebesích. Je to nádherný člen rodiny s otevřenou náručí. Můžete se přenést přes dojem, že Bůh je veliký a vy ne? Dokážete se obklopit vjemem, který říká, že jste všude a že Bůh jste vy?

 

     Obsah:

- Výňatek z knihy N.D.Walsche „Bůh, na kterého čekáme“

- Výňatek z knihy N.D.Walsche „Nová zjevení“

- Výňatek z knihyN.D.Walsche  „Přátelství s Bohem“

- Channelingy od Kryona:  „Jak velký je Bůh?“, „Vše o Bohu“, „Cesta k Bohu“, „Vnímání Boha“

- Výňatek z knihy Heleny Šeblové  „Poselství 1. díl“

- Literatura

     Výňatek z knihy „Bůh, na kterého čekáme“

   Autor knihy říká, že tato kniha obsahuje nejzajímavější novinu za posledních 100 let: Lidstvo si brzy vytvoří novou formu duchovnosti. Naše civilizace stojí na prahu svého největšího dobrodružství a nejvýznamnějšího úspěchu. Doporučuji vám, abyste si našli své místo v této tvůrčí fázi.

   Tato kniha je o zítřejším Bohu. Pojednává o budoucnosti lidstva - ne však o nějaké vzdálené vizi. Obsahuje překvapující předpovědi na příštích třicet let. Popisuje naši blízkou budoucnost a roli, kterou budete hrát při jejím vytváření. Je o tom, co se stane a jak se to stane.

   Jako všechny předešlé Hovory s Bohem má i tento text formu rozhovorů; nicméně kniha vám přinese užitek, i když nemusíte věřit, že jsem takové rozhovory opravdu měl. Stačí, když budete mít otevřenou mysl - a tato kniha vám řekne, jak toho dosáhnout.

   Tento text obsahuje jen základní poznání.

   Poznámka: Otázky autora knihy jsou psány kurzívou.

 

SBOHEM VČEREJŠÍ BOŽE

Většina lidí věří, že Bůh rozhoduje o tom, kdo patří k „nám". Na základě tvého rozhodnutí pak tvoříme skupiny a nazýváme je náboženství. Ty, Bůh, „nás" pak ujistíš, že „nás" přivedeš zpátky k sobě, pokud budeme dělat, co je pro „nás" podle tvého názoru „nejlepší".

Lidé, kteří nejsou zahrnuti v tvé definici „nás", se k tobě za žádných okolností nevrátí, stejně jako se k tobě nevrátí ti, kteří sice zahrnuti jsou, ale nedělají to, co je pro ně „nejlepší". Lidé v těchto dvou kategoriích budou odsouzeni. Budou trpět ve věčném pekelném ohni.

Tomu opravdu věříš?  Tak to chápeš?  Opravdu?

Ne. Já ne. Dnes už ne. Ne po všech těch rozhovorech s tebou. Nicméně většina lidí tomu stále ještě věří, a já jsem tu proto, abych mluvil za lidstvo.

Ty mluvíš za lidstvo?  A proč?  Proč to děláš?

Chci ti položit otázky, které klade většina lidí. Nejlepší způsob, jak mohu získat odpovědi na své otázky, je umožnit druhým, aby dostali odpovědi na své otázky.

Takže teď mluvím za většinu lidí, kladu otázky většiny lidí a činím prohlášení většiny lidí, aby většina lidí dostala odpovědi Boha, stejně jako je dostávám já, abych i nadále věděl, že vím.

Hodně ses naučil. Porozuměl jsi a umožnil jsi to i druhým. A teď chceš, aby druzí pochopili ještě víc, abys i ty chápal víc.

A tak se v tobě uzavírá kruh a tak se skrze tebe naplňuje proroctví. Neboť jsem řekl, že vám pošlu své posly, kteří mezi vámi budou chodit. Ne jediného, ale mnoho poslů a nejen v dávných dobách, ale ve všech dobách, aby vám přinesli poznání pravdy vašeho bytí.

A oni vám řeknou, naslouchejte. Vyslechněte tuto výzvu: Existuje jiný způsob. Existuje jiný způsob, jak prožívat Boha. Existuje jiný způsob, jak prožívat život. Vaše rozdílné názory nemusejí způsobovat neshody. Vaše rozdílné názory nemusejí způsobovat konflikty. Vaše rozdílné názory nemusejí přinášet násilí do vašeho života. EXISTUJE JINÁ CESTA.

Tu však nenajdete tím, že ji budete hledat. Musíte ji vytvořit. Tu však nevytvoříte, dokud se nezbavíte starých názorů, dokud se neotevřete novým myšlenkám. Novým myšlenkám o Bohu a o Životě, které mohou osvítit lidstvo.

Rád bych tyto nové myšlenky přinesl lidstvu.

Budu hovořit také o Nové duchovnosti. O duchovnosti, která člověku dovolí vyjádřit svou přirozenou touhu hledat a prožívat Boha, aniž bude muset odsuzovat druhé za to, jakým způsobem to dělají oni, aniž je bude muset zabíjet ve jménu Boha.

Vysvětlím ti, jaké účinky bude mít tato Nová duchovnost na organizaci lidské společnosti, zejména ve sféře náboženství, politiky, ekonomiky, byznysu a obchodu, školství, partnerských vztahů a sexuality. Máme spoustu námětů, tak pokračujme.

Nicméně znovu opakuji, že už nemohu hovořit jen sám za sebe. Ve skutečnosti už mám odpovědi na mnohé otázky, které ti budu klást.

Ale mnoho dalších lidí je nemá. Nebo je mají, ale jejich odpovědi jim nejsou nic platné. Nepomáhají lidem najít zážitky, které hledají, a nevedou lidstvo tam, kam se chce dostat.

Přesto se lidé snaží těchto odpovědí využít. Chtějí se řídit podle odpovědí, které jim byly dány, a cítí se mizerně a jsou z toho unavení. A tak žijete v ubohém a unaveném a smutném světě. Ve světě, který je zmatený a rozzlobený.

To vidíte všude kolem sebe. Ale teď máte možnost volby. Můžete ji vidět a přijmout, nebo ji můžete odmítnout.

Já tuto možnost přijímám. Myslím, že je na čase říci, jak se věci mají. Myslím, že je na čase hovořit o tom. Velice otevřeně a přímo. Je na čase přemýšlet o problémech a jejich řešení.

Dobře. Začneme tedy s vědomím, že budeš klást rétorické otázky a že budeš činit rétorická prohlášení, abys prezentoval názory mnoha lidí, nejen své vlastní.

Děkuji ti. Ale teď se vrátíme k našemu tématu... Myslí si většina lidí na této zemi, že tvým úkolem -úkolem Boha - je říkat jim, co je pro ně nejlepší?  Ty nám říkáš, co je pro nás nejlepší, a pak záleží na nás, zda to uděláme. Tohle je zjednodušená formulace posvátných názorů lidstva.

Tyto názory jsou mylné. To není úkolem Boha a to není cílem Boha a to není funkcí Boha. To je úkolem Boha, kterého si mnozí z vás vymyslili ve své představivosti, ale není to úkolem Boha, který opravdu existuje. Je to funkcí včerejšího Boha, nikoli Boha zítřejšího.

Tohle jsi řekl už podruhé. Co máš na mysli, když říkáš „zítřejší Bůh"?

Mluvím o Bohu, v něhož budete věřit v budoucnosti. O Bohu, v něhož budete věřit zítra.

Takže my budeme mít nového Boha!

Ne „nového Boha", ale nové pojetí dnešního Boha. Širší pojetí, hlubší porozumění.

Ale na začátku našeho rozhovoru jsi se mnou souhlasil, že potřebujeme nového Boha.

Neměl jsem nic proti tvé formulaci, protože jsem se nechtěl zaplést do sémantiky hned na začátku. Věděl jsem, co myslím, a také jsem věděl, že budu mít příležitost vysvětlit ti to později.

Tak co jsi tím myslil?

Jak už jsem řekl, nemyslil jsem „nového" Boha, nýbrž novou verzi Boha. Širší verzi Boha. Myslil jsem Boha, který vždycky existoval, který existuje dnes a který bude existovat vždycky - ale to není Bůh vašich představ. Vaše porozumění je neúplné. Vyzývám vás, abyste rozšířili své vědomí a abyste si udělali úplnější představu o tom, co je Bůh a co je Život. Vyzývám vás, abyste si vytvořili zítřejšího Boha.

Co když se nechci vzdát svého včerejšího Boha?  Co když opravdu věřím, že moje představy o Bohu jsou správné a pravdivé?

Pak budeš pokračovat v životě, jakým dnes žijete na vaší planetě.

A co má být?  Co je na tom špatného?

Podívej se kolem sebe. Líbí se ti, co vidíš?  Jestliže ano, pak si věř tomu, čemu věříš. Ale nemysli si, že se nic nezmění. Otázkou není, „zda" se něco změní, jde o to, „jak" se to změní. Změní se všechno. A dříve či později se změní i vaše představa o Bohu.

A pak řekneš sbohem svému včerejšímu Bohu.

Kdy se to stane?

Už se to začíná dít.

Opravdu?  Já si myslím, že se nic nemění.

Ale mění. Ty to jen nevidíš. Neuvědomuješ si to. Ale až se změny začnou rozšiřovat, všichni si je začnete lépe uvědomovat. Ve skutečnosti se stanete jejich součástí.

Kdy bude tento proces hotov?

Nikdy. Proces stále hlubšího vnímání Boha je nekonečný. V tom spočívá jeho radost.

Kdy tento proces dosáhne bodu, v němž se život na zemi začne zlepšovat?

Už brzy. Velice brzy. Pokud si to lidstvo bude přát.

Co to znamená?

To znamená, že když učiníte radikální rozhodnutí, vaše představa o Bohu se může změnit rychle. Během tvého života. Během tří desetiletí. Možná rychleji, jakmile padne první kostka domina. Jde o dosažení kritického množství.

Kolik lidí je k tomu potřeba?

Ne moc. Někteří lidé si myslí, že kritické množství je víc než polovina lidí, ale tak tomu není. Není to ani 25 procent, ani 10 procent a dokonce ani 5 procent. Kritického množství dosáhnete, až získáte 2 až 3 procenta lidí.

Takže stačí, když se jen poměrně malé množství lidí rozhodné změnit svou představu o Bohu. Co by nás mohlo dovést k takovému rozhodnutí?

Jedna ze dvou věcí. Víc nenávisti, nebo víc naděje. Další katastrofa zrozená z nenávisti a plná násilí, nebo globální probuzení způsobené něčím jiným.

Čím? Zdá se, že lidi neprobudí nic jiného než katastrofa.

To není tak docela pravda. Mohlo by například vzniknout nějaké celosvětové hnutí, jehož cílem by bylo rozšíření míru, radosti a lásky. Mohlo by dojít k celosvětové mobilizaci lidí na úrovni komunit, kteří by se rozhodli změnit způsob života. Jako dnes existují teroristické buňky, právě tak by mohly začít vznikat týmy duchovních aktivistů.A první krok je na úrovni myšlení. Budoucnost lidstva závisí na tom, co si o sobě lidé myslí. Budoucnost závisí na tom, co si lidé myslí o Bohu a o Životě. Vaše realita se rodí z vašich myšlenek. Z vašich myšlenek se rodí vaše budoucnost. Vaše názory produkují vaše chování, a vaše chování produkuje vaše zážitky. Proto je ze všeho nejdůležitější to, čemu věříte.

Jak vznikají názory?  Jak vzniká víra?  Může něco ve vnějším světě vyprodukovat víru?

Lidé ve vnějším světě mohou vytvořit vnitřní duchovní události. Nejdřív sami v sobě a pak v ostatních lidech. Mnozí lidé to dělají. Ty to děláš právě teď. A mohou to dělat všichni lidé. Je mnoho způsobů, jak můžete začít.

Ukaž mi jeden.

Držíš jej v ruce.

 

     ZÍTŘEJŠÍ BŮH

Tak jsme se dostali tam, kde jsme začali.

Ano. Když jsem řekl, že „cílem této knihy je zachránit svět", myslil jsem to vážně.

Řekne mi něco jiného než ostatní knihy?

Neřekne nic jiného.

Jestliže jsem všechno, co je v této knize, už četl v jiných knihách, proč bych ji měl vůbec číst?  Svět je na pokraji katastrofy a veškerá moudrost v ostatních knihách mu nikdy nepomohla.

Máš pravdu v prvním bodě, ale v druhém se mýlíš. „Moudrost v ostatních knihách" už lidstvu pomohla zabránit katastrofám. Ezoterická moudrost světa už pomohla světu změnit kurz a může to udělat opět. Tato moudrost však dnes musí vzít v úvahu rozšířené možnosti člověka zničit sám sebe.

Klíčem je vzdělání. Vzdělání je nejmocnější nástroj, jaký máte. Vzdělávejte každého. Říkejte každému o Bohu a o Životě. Odstraňte negramotnost, pak odstraňte funkční negramotnost a nakonec odstraňte duchovní negramotnost. K tomu budete potřebovat celosvětovou komunikační síť - a nové poselství lidstvu. Čím víc víte o tom, jak zničit sami sebe, tím víc se musíte dovědět o tom, jak sami sebe zachránit. Musíte rozšířit své vědomosti o Bohu a o Životě a musíte rozšířit své vědomí.

Přišel čas přejít od Staré duchovnosti k Nové duchovnosti. Přišel čas vzdát se včerejšího Boha a přijmout zítřejšího Boha.

To nebude snadné. Lidé se neradi vzdávají starých věcí.

Proto mi dovol ještě jednou opakovat, že tu nemluvíme o novém Bohu, ale o novém pojetí „starého" Boha. K pochopení pravdy někdy stačí nová formulace. Všechny pravdy a všechny moudrosti, které vám řeknu, už byly řečeny. Všechny staré moudrosti v historii lidstva jsou čas od času znovu formulovány pro moderní dobu. Všechny myšlenky byly vyjádřeny novým způsobem. Dělal to například Abrahám. Dělal to Mojžíš. Dělal to Buddha. Dělal to Ježíš. Dělal to Mohamed. Dělal to Bahá'ulláh. Dělal to Jalal al-Din Rumi. Dělal to Joseph Smith. Dělalo to mnoho známých i neznámých mistrů. A mnozí to dělají dnes.

Tak dobře, ale co když moje staré myšlenky nezahrnují vůbec žádnou víru v Boha?  Co když mé všechny tyhle řeči o Bohu otravují a nudí, co když mi připadají nesmyslné ?

Zítřejší Bůh nebude vyžadovat, abyste věřili v Boha.

Nebude?

Ne, ona to vyžadovat nebude. A v tom je první důležitý rozdíl mezi včerejším Bohem a zítřejším Bohem.

 

♥   1. Zítřejší Bůh od nikoho nevyžaduje, aby věřil v Boha.

 

Tak moment. Zítřejší Bůh bude ženského pohlaví?

Ano. Kromě toho, když právě nebude ženského pohlaví. V takovém případě bude Bůh mužského pohlaví. A když nebude mužského pohlaví, pak nebude ani mužského, ani ženského pohlaví. Bude spíš bezpohlavní.

Bezpohlavní?

Ano, nebude mít pohlaví, tvar, velikost, barvu, ani žádné jiné vlastnosti individuální živé bytosti. A v tom je druhý důležitý rozdíl mezi včerejším Bohem a zítřejším Bohem.

 

2. Zítřejší Bůh nemá pohlaví, velikost, tvar, barvu ani žádné jiné vlastnosti individuální živé bytosti.

 

A co způsobilo tu shodu okolností?

Řekl bych, že Bůh. Ale teď se dostáváme k definici Boha, která říká, že Bůh je příčinou, nikoli následkem.

Myslíš, že by Bůh mohl být jak příčinou, tak následkem?  Myslíš, že by mohl být jak stvořitelem, tak stvořením?

Fyzik John Wheeler hovoří o vesmíru, ve kterém je všechno pozorované ovlivněno pozorovatelem. Jinými slovy, stvořitel a jeho stvoření jsou jedno a totéž, jeden tvoří druhého. Nebo, jak jsi často říkal, jsme živoucím Bohem. Na první pohled bych však řekl, že Bůh je stvořitel, zatímco my a svět jsme stvoření.

A musím ti říci, že zítřejší Bůh bude měnit svou podobu podle situace a podle požadavků jedince, který ho hledá.

Tak moment. Chceš říci, že my budeme rozhodovat o tom, kdo a co je Bůh?

Co tě na tom tak překvapuje?  Děláte to od počátku času. A říkáte tomu náboženství. Tak kdo co říká?

Náboženství nám říkají, co jim řekl Bůh. Nebo lépe, co řekl těm, na jejichž učení jsou náboženství založena.

Jinými slovy, co řekl Bůh lidem.

Ano, co řekl lidem, ale jen výjimečným lidem v okamžiku zjevení ve výjimečném historickém okamžiku.

Nepochybuji, že by nevěřili, že se ti zjevil včerejší Bůh. Ale mohli by uvěřit, že se ti zjevil zítřejší Bůh, neboť ten bude mluvit s každým a pořád.

A v tom je třetí důležitý rozdíl mezi včerejším Bohem a zítřejším Bohem.

 

♥   3. Zítřejší Bůh mluví s každým a pořád.

 

Chceš říci, že všichni lidé budou hovořit s Bohem?

Každý hovoří s Bohem neustále. Tohle je důležité poselství Nové duchovnosti. Bůh komunikuje s lidstvem v každém okamžiku.

Nepřestal jsem s lidmi mluvit před dvěma tisíci let a nikdy jsem si nevybíral jen výjimečné lidi, kterým bych se zjevil. Zjevuji se neustále všem lidem, ale jen někteří si to uvědomují a považují to za posvátné - takže se může zdát, že jsem se zjevil jen několika výjimečným jedincům.

Bůh - síla, energie, boží podstata - se projevuje ve vašem životě v těch nejvhodnějších situacích. Takovým zážitkům můžete říkat „Bůh", synchronismus nebo shoda okolností, ale ať už je nazýváte jakkoli, nic to na věci nemění - jen to ukazuje váš názorový systém.

Věříš-li, že způsob, jak se v tomto okamžiku projevuje Život, je Bůh, pak jej vnímáš jako Boha. Nevěříš-li tomu, pak jej nevnímáš jako Boha. Říká se, že vidět znamená věřit, ale já ti říkám, že věřit znamená vidět.

„Čemu věříš, to se ti stane.“

Správně. Tuto pravdu učí mnoho mistrů. A v budoucnosti bude mnohem víc lidí vnímat jakoukoli Boží komunikaci jako zjevení boží podstaty. Lidé už nebudou vyžadovat, aby se jim Bůh „ukázal" jen jediným způsobem. Jejich představy o Bohu se rozšíří a oni si začnou uvědomovat, že Bůh je s nimi pořád. Tak bude lidstvo vnímat Boha v onen posvátný den v budoucnosti. Včerejší Bůh - Bůh v něhož většina lidí dodnes věří - je považován za konstantu. Tato víra se nezmění, ale bude rozšířena.

Takže Bůh není konstanta?

Bůh JE konstanta. Bůh je to, co je stále přítomné a co se neustále mění. Bůh se přizpůsobuje okamžité situaci, takže se může projevit v každém okamžiku a vy ho můžete vnímat v každém okamžiku. Nikdy nejste sami. Bůh je vždycky s vámi. Pokud však očekáváte, že se vám Bůh zjeví určitým způsobem - jako ti, kdo věří ve včerejšího Boha - pak Boha moc často neuvidíte. Bůh se vám může zjevit mnoha způsoby; jejich počet je neomezený. Někteří lidé se pokoušejí Boha omezovat, ale tím omezují jen svou schopnost Boha vnímat. V minulosti jste věřili v omezeného Boha. V budoucnosti začnete věřit v neomezeného Boha, který se může zjevit v jakékoli podobě, v jakékoli situaci, kterémukoli člověku a všem lidem všude a vždycky. Ve skutečnosti se to děje právě v tomto okamžiku, ale vy tomu nevěříte. V budoucnosti tomu uvěříte a pak Boha uvidíte.

 

Kdy?  Kdy přijde ten posvátný den?

Přijde v den, který si sám vybereš.

Tomu nerozumím!  Vysvětli mi to. Už desítky let hledám pravdu, modlím se za mír a snažím se najít osvícení. A lidstvo to dělá už staletí a tisíciletí!  Kdy už najdu pravdu a co bude příčinou mého osvícení?

To záleží na jen tobě.

Cokoli si vyberu, bude příčinou?

Ano. Jako příčinu si můžeš zvolit nějakou katastrofu nebo jakoukoli jinou událost. Co si vybereš, to použiješ. Za příčinu svého osvícení můžeš považovat třeba tento rozhovor, tuto knihu, kterou právě držíš v ruce. To udělá mnoho lidí. Každý z vás použije k probuzení něco v tomto životě. A každý z vás se nakonec probudí. Žijete ve snu, z nějž se všichni probudíte.

Ale když se probudíme příliš pozdě, bude to špatné. Bůh nás opustí, protože jsme ho neuposlechli, dokud jsme měli příležitost.

To není pravda. Někdo vám to řekl, ale tak to není. Ti, kteří to říkají, chtějí, abyste věřili ve starého Boha. Tito lidé užívají strachu jako nástroje a chtějí, abyste dělali totéž. Chceš-li najít zdroj veškeré lásky, budeš používat strachu jako zrcadla? Řeknu ti tohle: Všichni se jednou probudíte. Nechci, aby se probudili jen někteří z vás. K čemu by to bylo dobré? Mé děti, ujišťuji vás, že se VŠICHNI SE PROBUDÍTE. Probuzení je součástí evolučního procesu. Probuzení je součástí samotného Života.

Dovol mi to opakovat ještě jednou, protože to je snad nejdůležitější součástí Nové duchovnosti.

Život je proces probouzení. Je to proces růstu, proces uvědomění, že se člověk stal tím, čím vždycky byl. Je to proces znovuspojení něčeho neoddělitelného - takže to není proces skutečného znovuspojení, je to spíš proces znovupoznání, že k žádnému odloučení nikdy nedošlo.

Takže toto poznání je osvícení?

Ano. Každý z vás se probudí, protože žádná část Boha nikdy nebude Bohem opuštěna -a ani by opuštěna být nemohla. Neboť Bůh nemůže oddělit své Boží já od žádné části sebe samého. Opuštění Boha Bohem je nemožné. Odloučení Boha od Boha je nemožné. Něco takového by bylo možné jedině tehdy, kdyby existovalo něco, co by nebylo součástí Boha. Nic takového však neexistuje, neboť Bůh je vším. Bůh je alfa a omega, začátek a konec, totalita všeho, co kdy bylo, co je a co vždycky bude.

A v tom je čtvrtý důležitý rozdíl mezi včerejším Bohem a zítřejším Bohem.

 

♥   4. Zítřejší Bůh není od ničeho oddělen, je všude, je alfou a omegou, začátkem a koncem, totalitou všeho, co kdy bylo, co je a co vždycky bude.

 

To je povaha a pravda Boha, a jednoho dne v budoucnosti, jejž si zvolíte, si to uvědomíte. To pochopíte, až se tím stanete. Co to znamená, to VÁM nemůže být odhaleno, dokud to nebude odhaleno SKRZE vás. Musíte si uvědomit, že nejste od ničeho odloučeni, a pak podle toho musíte začít jednat. Zpočátku to nebude snadné. Koneckonců vás celý život učili myslit jiným způsobem. Přesto však může dojít k transformaci. Snažte se. Nevzdávejte se. A jednoho dne se „tam" dostanete. Překročíte dělicí čáru a pak vás už nic nebude oddělovat.

Proč to nevíme už dnes?  Proč to nepřijmeme?

Protože toto pojetí Boha odporuje prakticky všemu, co vás celý život o Bohu učili.

Ale to nás učila hlavní světová náboženství. Chceš říci, že není pravda to, co nám bylo řečeno o Bohu židovského, islámského a křesťanského náboženství?

Není to úplné. Tato náboženství učí o Stvořiteli, který je oddělen od světa, jejž sám tvoří. Takže myšlenka, že zítřejší Bůh nebude od ničeho odloučen, je radikální. Je to velmi důležitá myšlenka. Možná nejdůležitější myšlenka Nové duchovnosti. A právě tuto myšlenku postrádá většina světových teologií. Je to chybějící poselství.

Protože toto poselství chybí, lidstvo není úspěšné ve svých pokusech vytvořit svět míru a harmonie a štěstí. A náboženství, která nechápou smysl Života, jsou příčinou toho, že si miliony lidí neuvědomují svou jednotu se Stvořitelem - a jeden s druhým. Kdyby lidstvo přijalo toto chybějící poselství jako novou pravdu v náboženství - právě tak jako přijímá nové pravdy v medicíně, vědě a technologii - svět by se změnil za jediný den. Neboť myšlenka, že každý člověk je totožný s Bohem a se všemi lidmi, je psychologicky a duchovně revoluční.

Co je potřeba k tomu, abychom o tomto poselství začali přemýšlet a abychom je přijali?

Žijte podle tohoto poselství jednoty Života. Řiďte se jím v každodenním životě a nejen teoreticky. Nechte je proniknout do hloubi svého bytí, aby se stalo součástí vašeho podvědomí a bezprostřední reakcí na každou životní situaci.

To je nejlepší způsob, jak toto poselství rozšířit. Rozšiřujte je í dalšími způsoby. Hlásejte je světu. Učiňte je dostupným všem lidem. Mluvte s nimi o zítřejším Bohu a o Nové duchovnosti. Ale nedělejte to individuálně. Pro jedince je to příliš velký úkol. Když se o to jedinec pokusí, lidé ho začnou považovat za falešného proroka, šarlatána nebo něco ještě horšího.

Vytvořte si pracovní skupinu. Doba individuálních učitelů minula. Doba individuálních mistrů je pryč. Dnes musíte pracovat společně, nesmíte zapomínat, že tam, kde jsou dva nebo víc lidí, jsem i já.

Mohli bychom vytvořit tým. Ten bychom mohli nazvat Tým lidstva. A pak bychom mohli požádat lidi na celém světě, aby pracovali pro rozšíření Nové duchovnosti.

To je skvělá myšlenka. To dělejte. Každý je schopen vyjádřit toto úžasné poselství jednoty. Každý má všechny potřebné komunikační schopnosti. Tvým poselstvím je tvůj život. Tvým největším darem je tvé Božské Já. Vyjadřuj je svým jedinečným způsobem. Nic neskrývej. Neboj se neúspěchu. Neskrývej své světlo, nech je zářit, aby všichni viděli, jak jsi úžasný, aby pochopili, jak úžasní jsou i oni. Neboť druzí objevují své možnosti v tvé realitě. To si pamatuj. Druzí objevují své možnosti v tvé realitě. Proto buď vzorem celému světu. Buď nadějí lidstva.

To je velice inspirující rada!  „Buď nadějí lidstva.“ Jsme toho však schopni?  Nejsem si jistý.

Věřte lásce, která ve vás proudí. Věřte pravdě, která vás žije. Věřte procesu Života, jímž JSTE. To vám umožní stát se poselstvím, jež chcete předat druhým. Věřte tomuto procesu a váš život se změní.

Změní!  Otevřeme se té důvěře, otevřeme se té možnosti. A kromě toho, že se tímto poselstvím budeme řídit ve svém vlastním životě, budeme je předávat co největšímu množství lidí.

Kdo jsou tito „my", o kterých tu mluvíš? Ano, ale každý musí být zodpovědný sám za sebe. Proto dělej svou práci a nestarej se o druhé. Jinak budeš pořád čekat na druhé. A druzí budou čekat na ostatní. A nikdy se nic nestane, nikdy se nic nezmění.

Tak dobře, já budu tím, kdo začne. Udělám všechno, co bude v mých silách. To, co jsi mi řekl v tomto rozhovoru, může být základem zkoumání nového způsobu chápání Boha. A myslím, že myšlenky z knihy Nová proroctví jsou také nesmírně důležité. Jsou totiž neuvěřitelně srozumitelné. Tohle všechno, spolu s Pěti kroky k míru, stačí k vytvoření možnosti pro vznik Nové duchovnosti.

Ano, dostal jsi všechny potřebné nástroje. Nejen v těchto knihách, ale ve všech ezoterických textech a posvátných učeních vaší světové civilizace. A v této nejnovější knize k tobě budu hovořit novým způsobem o tomto „novém Bohu", abys hlouběji pochopil povahu boží podstaty. Boha nelze „vysvětlit", Boha je nutné prožívat mimo sféru chápání. Nicméně slova ti mohou otevřít cestu a druzí lidé ti mohou na cestě pomoci. Tato kniha, spolu s knihou Nová proroctví, může vést k zásadní změně lidského myšlení, jak individuálního, tak kolektivního. A jedině taková změna může dnes zachránit svět.

 

Základy Nové duchovnosti

 

Ukázal jsi nám nádhernou vizi zítřejšího Boha a řekl jsi nám, jaký bude. Tak tady je shrnutí toho, co jsi řekl:

 

♥   1. Zítřejší Bůh od nás nevyžaduje, abychom v něho věřili.

♥   2. Zítřejší Bůh nemá pohlaví, velikost, tvar, barvu ani žádnou jinou vlastnost individuální živé bytosti.

♥   3. Zítřejší Bůh mluví neustále s každým člověkem.

♥   4. Zítřejší Bůh není od ničeho oddělen, je všudypřítomný. Je alfou a omegou, začátkem a koncem - je vším, co kdy bylo, co je a co kdy bude.

♥   5. Zítřejší Bůh není individuální bytost, nýbrž neobyčejný proces, jemuž se říká Život

♥   6. Zítřejší Bůh se neustále mění.

♥   7. Zítřejší Bůh je nepotřebný- nic nepotřebuje

♥   8. Zítřejší Bůh nevyžaduje, aby mu někdo sloužil, neboť je služebníkem veškerého Života

♥   9. Zítřejší Bůh každého miluje a nikoho neodsuzuje a netrestá.

 

To je neuvěřitelný popis téměř neuvěřitelného Boha. V tomto rozhovoru jsi opakoval, že tento nádherný Bůh bude přijat lidstvem, ale já si pořád ještě nejsem jistý, zda lidi takového Boha budou schopni přijmout.

To bude vaším největším duchovním úkolem. Bude to vyžadovat nezamlžený zrak, neochabující sílu, neobyčejnou odvahu a mimořádnou vytrvalost. A bude to od vás vyžadovat, abyste se smáli tváří v tvář téměř nepřekonatelným překážkám a abyste nikdy nezapomínali, že váš úkol je už hotov. Všechno je jen otázka času.

     SEX A DUCHOVNOST

A teď si promluvíme o sexu. Proč mají lidé takové problémy se sexem?  A změní to Nová duchovnost?

Zítřejší Bůh vám jasně řekne, že vyjádření sexuality je oslavou Života -

- a jelikož slova „Život" a „Bůh" jsou zaměnitelná, vyjádření sexuality je oslavou Boha.

Správně, naprosto správně.

Tak proč se tolik lidí za sexualitu stydí?

Protože je to naučili. Protože jim to řekli. A někteří dokonce věří, že jim to přikázal včerejší Bůh.

Když jsem byl členem katolické církve, učil jsem se, že smyslem manželství a sexuality je rozmnožování rasy. Proto byl každý pokus zastavit proces plození považován za maření Boží vůle a tudíž za urážku samotného Boha. Z toho důvodu měly katolické rodiny často pět, šest, sedm nebo osm dětí.

Bylo mi jasně řečeno, že používání antikoncepčních prostředků je hřích. Bylo mi řečeno, že jediná Bohem povolená forma rodinného plánování je vzdát se pohlavního styku v plodném období menstruačního cyklu a věnovat se sexu v období neplodném. To je zaostalý a primitivní přístup k nejpřirozenějšímu vyjádření lásky.

Já osobně na to nemám žádný názor.

Ty nemáš žádný názor na nic.

Máš pravdu.

Když jsem byl malý, učitelé mi říkali, že tělo je něco, za co bych se měl stydět, a proto bych neměl dovolit, aby mě někdo viděl nahého. A také bych neměl chtít vidět tělo druhého člověka. V některých kulturách není dovoleno vidět tělo ani při sexuálním aktu. Musí být tma a partneři musejí být alespoň částečně oblečení. Některá z těchto tabu pomalu upadají v zapomnění, ale mnoho lidí je jimi dodnes ovlivněna.

To je pravda.

Myslíš, že je správné, že jsou lidé vedeni k tomu, aby se styděli za sex ?

Nic není správné ani špatné. Z hlediska toho, čeho chcete dosáhnout, něco prostě funguje a něco ne. Tak čeho chcete dosáhnout?

To nevím. A nejsem si jistý, zda to ví lidstvo. Každý se snaží dělat něco jiného. Já vím jen to, co dělám já.

A co to je?

Oslavuji své lidství a svou lásku k životu a svou lásku k druhým a svou lásku k sobě tím, že dávám a přijímám tělesnou rozkoš a vyjadřuji společnou extázi jednoty se svou milovanou. Dělám to s dětským úžasem a otevřeností a bez nejmenšího pocitu viny nebo studu.

♥ V době Nové duchovnosti budete vnímat sexualitu jako radostnou oslavu života a nádherný projev Božství. Budete ji vyjadřovat bez pocitů viny a studu a bez jakéhokoli omezení, kromě toho, které si sami uložíte.

Nebylo by krásné, kdybychom žili v takovém světě?

Ano. A Nová duchovnost vám takový svět pomůže vytvořit.

Už několikrát během tohoto rozhovoru jsi opakoval, že ten den přichází, a já teď vidím, že máš pravdu. Episkopální církev si právě dnes zvolila svého prvního homosexuálního biskupa. Není to zajímavé ? Zdá se, že lidstvo začíná přijímat zítřejšího Boha. Někteří velice stateční církevní vůdci veřejně prohlásili, že Bůh nemá nic proti lidem s odlišnou sexuální orientací.

To je příklad bezpodmínečné lásky, která je darem zítřejšího Boha, jak všichni brzy pochopíte.

Někteří lidé však stále ještě věří, že včerejší Bůh nás miluje jen tehdy, když se chováme podle jeho představ. Odvážný čin episkopální církve nebyl snadný, jak dokazuje následující článek:

MINNEAPOLIS (6. srpen) - Vůdci episkopální církve schválili zvolení svého prvního homosexuálního biskupa, čímž riskovali možný exodus konzervativců, kteří prohlásili, že jejich smutek nad tímto rozhodnutím je tak hluboký, že jej „nelze vyjádřit slovy".

 „Toto shromáždění, které schválilo zvolení člověka sexuálně aktivního mimo posvátný svazek manželský, se odchýlilo od historické víry církve Ježíše Krista," řekl pittsburghský biskup Robert Duncan. „Toto shromáždění se oddělilo od milionů anglikánských křesťanů na celém světě.“

 „Kéž má Bůh slitování se svou církví," řekl Duncan. Toto prohlášení podepsalo dalších osmnáct biskupů. To, že biskup Duncan označil episkopální církev za „církev Boha", je sice zajímavé, ale není to překvapující. Právě tento druh božího vlastnictví, jež lidé připisují své církvi, je příčinou odloučenosti mezi lidmi.

Katolíci říkají, že jejich církev je „jeho církev". Muslimové říkají, že jejich víra je jediná pravá víra Alláhova. Mormoni říkají, že jejich sedmé nebe je pravé Boží nebe. Svědkové Jehovovi říkají, že vyvolení byli vyvoleni Bohem a že nikdo jiný nepůjde do nebe.

Zítřejší Bůh říká, že každá církev je „jeho církev" a každá víra je „jeho víra" a každá duše je boží duše, neboť sdílí s Bohem tutéž duši!  A žádný živý tvor ve vesmíru nestojí mimo společenství boží.

Ani lidé, kteří jsou sexuálně velice aktivní? Někteří lidé věří, že příliš sexuální aktivity znemožňuje duchovní vývoj. Tito lidé říkají, že duchovnost a sexualita nejdou dohromady. Proto mi odpověz přímo. Oslabuje sexuální energie duchovní energii? Vyčerpává celkovou zásobu energie a znemožňuje dosažení duchovního probuzení ?

Kdyby tomu tak bylo, Život by odporoval samotnému smyslu Života. Smyslem Života je vyvíjet se, a kdyby tělesný akt, který vytváří Život a vyjadřuje Lásku, brzdil evoluci, nebyla by to závažná vada v celkovém fungování vesmíru?

Myslím, že ano.

Musím tě ujistit, že Život nebyl stvořen tak bezmyšlenkovitě.

Sexuální aktivita nebrání duchovnímu probuzení. Na druhé straně je ovšem pravda, že příliš velký důraz na cokoli produkuje nerovnováhu a vyčerpává celkovou energii.

Příliš práce, příliš jídla, příliš pití, příliš zahradničení, plavání, zábavy, příliš cukru, příliš sexu... příliš čehokoli - dokonce i příliš duchovního cvičení - produkuje nerovnováhu. Buddhovi to bylo jasné. Pochopil, že osvícení nelze dosáhnout nestřídmostí - ale také jej nelze dosáhnout sebetrýzněním. Osvícení lze dosáhnou jen zlatou střední cestou, když všechno udržujeme v rovnováze. O těchto otázkách lze říci hodně, a jelikož osvícení lidstva bude hlavním cílem Nové duchovnosti, promluvíme si o tom na konci tohoto rozhovoru o zítřejším Bohu.

Takže o tom budeme mluvit teď?

Ano, ale nejdřív skončíme náš rozhovor o sexualitě, ačkoli nevím, zda se mnou budeš spokojen, až se k tomu dostaneme.

Proč bych s tebou neměl být spokojen?

To poznáš, až se k tomu dostaneme.

Takže do té doby tu budu sedět jako na jehlách.

To nemusíš. Nemysli na budoucnost a zůstaň v přítomném okamžiku.

Děkuji ti. Obvykle na budoucnost nemyslím. Ale všiml jsem si, že to mnozí lidé dělají, místo aby zůstali v přítomném okamžiku. Ačkoli je všechno dokonalé tady a teď, tito lidé přemýšlejí o budoucnosti.

Sex je něco jiného, než si většina lidí myslí.

Já vím.

Sex je synergická výměna energie. Dochází k ní, kdykoli se setkají dva lidé, a nejde o to, zda mají sexuální vztah, ale o to, zda je jejich vztah kvalitní.

Takže každý člověk má sexuální vztah se všemi ostatními lidmi.

Správně. Je totiž nemožné, aby se dva lidé setkali a nevyměnili si energii. K takové výměně musí dojít. K čemu to vede, to záleží na každém z nich.

Může mít člověk sexuální vztah - teď myslím tělesný vztah - s kýmkoli?  Je to v pořádku ?  Nebo by takový vztah měl být rezervován pro jednoho nebo dva lidi za celý život ?

Není nic, co byste „měli" nebo „neměli" dělat Záleží na tom, jakým chceš být člověkem ve vztahu k této záležitosti.

Já to vím.

Tak mi to řekni.

Chci být člověkem, který by nikdy neměl sexuální poměr s někým, kdo si to nepřeje. Chci být takovým člověkem, který se nevnucuje a kterého by ani nenapadlo dělat sexuální návrhy někomu, kdo není dost starý nebo dospělý nebo citově vyrovnaný. A chci být takovým člověkem, který dodržuje své sexuální dohody a na kterého je spolehnutí.

Tak jím buď.

Já chci, aby takový byl každý.

To chceš?  Ale každý takový nebude. Ani ty jsi vždycky takový nebyl.

To vím. Co by bylo potřeba k tomu, aby nás byla víc?

Větší sebevědomí a lepší porozumění smyslu Života. Až přijmete zítřejšího Boha, pak tohle všechno pochopíte. Budete činit vědomá rozhodnutí v každém okamžiku, včetně rozhodnutí týkající se sexuality. Mnozí lidé to dělají už dnes a jejich přechod k vyššímu vědomí otvírá cestu pro Novou duchovnost.

Přesto je v naší společnosti spousta sexuálních zločinů.

To je důsledkem sexuální represe. Sexuální zločinnost je rozšířená všude, kde je sexualita potlačována.

Zdá se, že v tomto ohledu nemáme dostatečně jasno. Na jedné straně dovolujeme dětem, aby se dívali na filmy plné násilí, ale když slyšíme o nějakém filmu, ve kterém jsou sexuální scény, cítíme se pohoršeni. Proč se tak chováme?

Protože jste zmatení. Sice nenávidíte násilí, ale rádi se na ně díváte. Na druhé straně milujete sex, ale neradi se na něj díváte.

Mnozí lidé se na sex dívají rádi, ale nejsou ochotni to přiznat. A už vůbec nechtějí, aby se na sex dívaly jejich děti. Možná bychom měli mít víc zákonů proti sexuálnímu vyjádření.

Zákony proti sexuálnímu vyjádření nejsou k ničemu.

Protože jsou porušovány?

Přesně tak.

Přesto by některé zákony měly existovat, například zákon proti znásilnění.

To není zákon proti sexuálnímu vyjádření, to je zákon proti fyzickému napadení. Jakýkoli druh fyzického napadení je protizákonný. V tom je lidstvo zajedno.

A co zákony, které zakazují diskriminaci na základě sexuální preference?  Nebo zákony, které ukládají vyšší tresty za napadení z rasových nebo politických důvodů?

Ani tyto zákony nejsou namířeny proti sexuálnímu vyjádření. Kromě toho si o nich nic nemyslím. To si musíte vyřešit sami.

Poslední zákon, který zakazoval jednu z forem sexuálního vyjádření, byl zákon proti sodomii, a ten byl zrušen Nejvyšším soudem v roce 2003. Myslím, že sexuální chování dvou dospělých nespadá pod kompetenci zákona - a Nejvyšší soud s tím zjevně souhlasí. Nicméně mnoha lidem se to nelíbilo.

To nás přivádí k naší dřívější diskuzi o tom, že mnozí lidé chtějí, aby byly občanské zákony založeny na náboženských hodnotách. Myslím, že by bylo prospěšné, kdyby si lidstvo uvědomilo, že žádný zákon by neměl zakazovat chování, které nezpůsobuje občanské škody.

Patří k nim zákon zakazující prostituci?

V mnoha zemích je prostituce povolená.

Ano, to vím. Například v Belgii, v Německu nebo v Holandsku se prostituce provozuje jako každý jiný byznys. Ovšem ve Spojených státech - s výjimkou Nevady - to povoleno není.

Tak co je tedy v případě prostituce rozhodující, morálka nebo geografie?

To nevím.

Máš ještě nějakou otázku?

Ne, pokud jde o sexualitu. Právě jsem si uvědomil, že jsem si v tomto rozhovoru uspokojivě odpověděl na většinu otázek týkajících se sexuality.

Skutečnost, že sis uspokojivě odpověděl na své vlastní otázky, je známkou toho, že jsi na cestě k mistrovství. Před chvílí jsi našel své vlastní odpovědi na otázky týkající se lidských vztahů, teď jsi našel odpovědi týkající se sexuality a za chvíli zjistíš, že máš své vlastní odpovědi i na nejdůležitější otázku ze všech.

 

     CESTA K OSVÍCENÍ

O čem to mluvíš?

Přišel čas, abychom začali praktikovat první zásadu Nové duchovnosti.

Kterou zásadu?

Že veškerou moudrost, kterou kdy budeš potřebovat, najdeš ve svém nitru. Že všichni lidé neustále hovoří s Bohem. Že když upřímně hledáš svou nejvyšší pravdu, vždycky ji najdeš. Stačí naslouchat tomu, co sám říkáš - a pak tomu uvěřit.

Ano, to cítím, to vím.

Budeme to demonstrovat teď hned.  Náš rozhovor v této formě skončil.

V tomto rozhovoru jsem dovolil, aby ses ptal a já ti odpovídal, jako bych já všechno věděl a jako bys ty nevěděl nic. Tak tomu ovšem není. Pravda je, že všichni lidé v sobě mají neobyčejnou moudrost a že to jediné, co musejí udělat, je otevřít se jí.

Tomu věřím. Během let jsem tomu začal věřit.

O sobě?

O všech lidech.

Ovšem, ale zahrnuješ se mezi ně?  Mnozí lidé si myslí, že lidé obecně jsou moudří, ale oni sami ne. Mnozí lidé si myslí, že lidé obecně jsou přitažliví a krásní, ale oni sami ne. Mnozí lidé si o druhých myslí to nejlepší, zatímco o sobě si myslí to nejhorší.

To si nemyslím. Do této skupiny nepatřím. Ve vší pokoře bych řekl, že jsem stejně schopný najít v sobě moudrost jako všichni ostatní lidé.

To uvidíme.

Co máš za lubem?

Už jsem ti to řekl. Ty - a všichni ostatní lidé-znáte odpovědi na všechny otázky, které kdy můžete položit A celý tento rozhovor ukončím tím, že ti to dokážu. Vyměníme si role.

Ach, Bože.

Jsi připraven?

Myslím, že ano.

Tak jsi připraven nebo ne?

Jsem.

Tak tedy můžeme začít. Od této chvíle se budu ptát já a ty budeš odpovídat.

Rozumím.

Tak tohle bude nejdůležitější otázka v celém našem rozhovoru. Co je cesta k osvícení ?  Co o tom řekne zítřejší Bůh ?

Abych ti řekl pravdu, už jsem o tom přemýšlel. Dokonce jsem o tom nedávno hovořil se skupinou asi deseti lidí.

A co jsi jim řekl?  A co bys k tomu teď dodal ?  Tak mluv. Čekám na odpověď. Co je cesta k osvícení?

„Osvícení" je onen nedefinovatelný mystický zážitek, po němž každý touží a jejž každý hledá. A já chápu důvod tohoto hledání, neboť kdybychom byli všichni osvícení, náš život by byl lepší než dnes, kdy jsme neosvícení.

Kdybychom všichni dosáhli osvícení rychle, celý svět by se změnil a my bychom vnímali život jinak. Určitě bychom prožívali méně stresových a konfliktních situací. Na světě by bylo méně násilí, hněvu a všeho, co činí náš život nešťastným.

A tak lidstvo hledá osvícení od počátku času, od té doby, co jsme si uvědomili, že je možné osvícení dosáhnout - ať už to znamená cokoli.

Ať už to znamená cokoli?  Copak ty nevíš, co to znamená být osvícený?

Buď trpělivý. Všechno se brzy objasní. Už jsi to někdy slyšel?

Je mi to povědomé.

Zní to jako něco, co bys řekl ty.

Máš pravdu. Učíš se rychle. Tak pokračuj.

Hledáme nejen osvícení, ale také definici osvícení, neboť osvícení nemůžeme dosáhnout, dokud nevíme, co to je. Proto se snažíme osvícení nejdřív definovat. A až nám to bude jasné, až budeme vědět, čeho chceme dosáhnout, teprve pak můžeme přemýšlet o tom, co je k tomu nutné.

Nicméně se zdá, že někteří lidé příliš pospíchají. Tito lidé říkají, že vědí, jak osvícení dosáhnout. A tak existuje mnoho „cest k osvícení". Duchovní mistři všech druhů vymýšlejí cesty k osvícení už dlouhá tisíciletí.

Paramahansa Yogananda říkal, že zná cestu k osvícení. Saí Baba říkal, že zná cestu k osvícení. Buddha říkal, že zná cestu k osvícení. Maharishi Mahesh Yogi říkal, že zná cestu k osvícení. Svým způsobem to říkali i Ježíš Kristus a Abu al-Qasim Muhammad ibn Abd Allah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim - Muhammad.

Zajímavé je, že stoupenci všech těchto mistrů říkali, že pouze jejich mistr má pravdu a že jeho cesta je nejlepší a nejrychlejší. Možná ne jediná, ale určitě nejrychlejší. Tvrdili to s velkou naléhavostí. A proto měl každý jít právě touto cestou. Člověk se měl stát katolíkem nebo měl dělat transcendentální meditaci nebo se naučit tchai-ťi - ne někdy, ale okamžitě.

Existují však dvě nebezpečí. První je myslit si, že musíte dělat něco specifického, abyste osvícení dosáhli, neboť jinak jej dosáhnout nelze. Druhé nebezpečí je myslit si, že vaše cesta k osvícení je nejrychlejší a nejlepší.

Asi před dvanácti lety za mnou přišli lidé z hnutí est. Toto hnutí (Erhard Seminar Training) bylo založeno Wernerem Erhardem před pětadvaceti lety. Existovalo mnoho cest. Tohle nebyla jediná cesta, ale pravděpodobně to byla nejrychlejší cesta.

A tak jsem se přihlásil do kurzu est a také se stal osvíceným. Ve skutečnosti jsem se stal tak osvíceným, že jsem si uvědomil, že kurz est nepotřebuji - což stoupence est rozzlobilo, neboť chtěli, abych bral stále pokročilejší kurzy.

Zdálo se, že est je program s mnoha úrovněmi. Mohli jste se přihlásit do kurzu první, druhé nebo třetí úrovně - a všechny měli fantastická jména. A když jste jednou začali, nikdy jste nemuseli skončit. Bylo velmi obtížné odejít. A když jste z kurzu odešli, všichni stoupenci hnutí vám dávali najevo, že jste udělali něco velice smutného. Ne špatného, ale smutného. Protože jste nic nepochopili.

Před mnoha lety založil Paramahansa Yogananda Bratrstvo seberealizace (Self-Realization Fellowship). Yogananda učil na Západě od roku 1920 až do své smrti v roce 1952 Když Yogananda nebo Mistr, jak se mu říkalo, přišel do Ameriky, přinesl techniku „seberealizace", což bylo jeho slovo pro osvícení. Když si uvědomíte své já, stanete se osvícenými. A Mistr o sobě říkal, že je osvícený. A také osvícený byl. A byl osvícený proto, že to říkal.

Chceš říci, že to stačí?

Ano. Nerad bych někoho zklamal, ale být osvícený znamená říci, že jste osvícený. Tak je to jednoduché. Ale o tom si ještě promluvíme.

Paramahansa učil svou techniku osvícení, která mimo jiné zahrnovala každodenní hlubokou meditaci. Jeho žáci pak jeho techniku učili své žáky a ti ji učili zase své žáky a tak dále, až se Bratrstvo seberealizace rozšířilo po celých Spojených státech a nakonec po celém světě. Bratrstvo funguje dodnes a má mnoho stoupenců.

Budete-li mluvit s některým z nich, řekne vám: „Tohle je cesta k osvícení. Ukázal nám ji Mistr. Je mnoho dalších cest, tohle není jediná cesta a možná to není ani nejlepší cesta, ale je to nejjistější cesta, kterou známe, a tak se k nám přidej.“ A to je úžasné, protože to je jejich zkušenost, a oni vám o ní upřímně vyprávějí.

Před několika desítkami let se objevil další fascinující muž, který se jmenoval Maharishi a který učil svou cestu k osvícení. Jeho cesta se jmenovala transcendentální meditace neboli TM. Maharishi se spřátelil s Beades, když byli na vrcholu slávy, a velice brzy se stal populárním na celém světě.

Založil ohromné univerzity. Jedna z nich je ve Fairfield ve státě Iowa. Existuje mnoho dalších vzdělávacích středisek a mnoho takzvaných TM Center.

Já jsem se naučil transcendentální meditaci od žáků, kteří se ji naučili od dalších žáků, kteří se ji naučili od dalších žáků, kteří se ji naučili od Mistra. Stoupenci hnutí Transcendentální meditace říkají, že transcendentální meditace je nástroj, který vám umožní dosáhnout osvícení ve velice krátké době, a oni chtějí, abyste osvícení dosáhli.

Když máte k dispozici techniku, která je schopna změnit život, pak je přirozené, že ji chcete sdílet s co nejvíce lidmi. Na tom není nic špatného. Je to velice vzrušující a je to velice krásné. Ale když toho je příliš, jako sexu nebo cukru nebo čehokoli dobrého, může vás to vyvést z rovnováhy.

Existuje mnoho dalších programů, existuje mnoho dalších cest. Brian Weiss říká ve své knize Many Lives, Many Masters, že je mnoho cest, které vedou na vrchol hory. Kterou z nich bychom měli doporučit?

Na to se ptám já tebe.

Nebo bychom měli lidi povzbudit, aby vyzkoušeli různé cesty, neboť jestliže mají čisté úmysly, pak si najdou cestu, která pro ně bude nejlepší? Bůh říká: „Každý, kdo se mě zeptá, dostane odpověď.“

Máš pravdu. To říkám.

A zítřejší Bůh odpoví každému z nás způsobem, který nejlépe odpovídá vibracím v centru našeho bytí.

Jinými slovy, Bůh nebo osvícení se objeví v životě každého člověka ve formě, která nejlépe odpovídá jeho minulostí, jeho kultuře, úrovni jeho porozumění, úrovni jeho touhy a ochoty.

Tato kniha, kterou bude číst mnoho lidí, spadá do této kategorie. Pro některé lidi bude dokonalým nástrojem komunikace. Pro lidi, kteří ji nedočtou do konce, takovým nástrojem nebude.

Takže je mnoho způsobů komunikace a je mnoho disciplín: fyzické disciplíny, duševní disciplíny, duchovní disciplíny a disciplíny, které zahrnují všechny tři aspekty - tělo, mysl a ducha.

Už jsi tu hovořil o Buddhovi. Ale měli bychom říci celý příběh. Jmenoval se Siddhartha Gautama. Jako mladý muž žil v bohatství a přepychu, neboť jeho otec byl vládcem velkého území. Otec se snažil syna chránit před poznáním okolního světa, a proto ho držel v královské zahradě. Jednoho dne se však Siddhartha odvážil ven a uviděl, jak se žije na ulici.

Dověděl se o existenci nemocí, krutosti, hněvu a všeho negativního, co mu nebylo dovoleno poznat, dokud se nedostal za zdi královské zahrady. A tak se vzdal svého bohatství, své rodiny, své ženy a dětí a odešel hledat osvícení.

„Co mám dělat?“ ptal se sám sebe. „Co mám dělat?“ A pak se podrobil řadě přísných fyzických a duševních disciplín. Postil se, meditoval a prováděl všechna možná cvičení. To trvalo asi šest let.

Vyhledal různé mistry a vyptával se jich, jak dosáhli osvícení, a začal dělat, co mu řekli, protože je chtěl uctít. Ale nic mu nepřineslo osvícení. Přineslo mu to jen tělesnou slabost a těžký život.

Jednoho dne si řekl: „Sednu si pod tenhle strom a budu tu sedět tak dlouho, dokud nedosáhnu osvícení. Už jsem vyzkoušel všechno. Vyzkoušel jsem všechna fyzická cvičení, meditaci i hladovění. A teď tu budu prostě sedět. Jsem unaven a nevstanu, dokud nebudu osvícený.“ A tak seděl pod stromem a nic nedělal. Žádné cvičení, žádná meditace, žádné hladovění. Jen tam seděl a vůbec nic nedělal. To je pro většinu z nás velice obtížné, protože si myslíme, že jestliže chceme dosáhnout osvícení, musíme pro to něco dělat.

Buddha tam seděl a seděl, až jednoho dne otevřel oči a uvědomil si, že je osvícený. „Jsem osvícený," řekl si. A lidi se ho začali vyptávat: „Jak jsi to udělal?  Jak jsi to udělal?  Nauč nás to, mistře!  Stal ses Buddhou, stal ses osvíceným. V čem je celé tajemství?  Jak jsi to udělal?“

A Buddha řekl něco pozoruhodného:„Nemusíte dělat nic.“ Představte si to. Po té době tvrdé disciplíny. Po všem tom cvičení, sebeodříkání a hladovění. Buddha si konečně uvědomil, že osvícení nedosáhl ani modlením, ani pálením kadidla ani meditováním. Ničím z toho. Chcete-li, pak toho můžete dosáhnout jakýmkoli z těchto způsobů. Jestliže vám to vyhovuje. Jestliže to je vaše cesta. Ale není nutné dělat cokoli.

Buddha vlastně řekl: „Jsem osvícený, protože vím, že osvícení znamená, že si uvědomíte, že nemusíte nic dělat, abyste dosáhli osvícení.“

Není to zajímavé?  V jistém smyslu je smutné, když si uvědomíte, kolik lidí dlouhé roky usilovně cvičí a nakonec zjistí, že osvícení vůbec nic nevyžaduje.

Tenhle rozhovor teď skončím tím, že vám řeknu něco odvážného. Řeknu vám, že jednoho dne i já možná dosáhnu osvícení. Možná si myslíte, že žertuji, ale tak tomu není. Mohl bych být osvíceným mistrem a právě tak by jím mohl být kdokoli. A víte, jak poznám, že jsem osvícený? Poznám to, až najdu klid a radost a lásku v každém okamžiku. Jako všichni mistři přede mnou i já hledám osvícení.

Na své cestě jsem vyzkoušel všechno. Nejdřív jsem vyzkoušel ortodoxní náboženství. Každý den jsem svědomitě odříkával růženec, protože jsem věřil, že mě Bůh vyslyší. Zkoušel jsem také hladovění. Zkoušel jsem meditaci. Přečetl jsem každou knihu, která se mi dostala do ruky. Byl jsem v kurzu est. Učil jsem se transcendentální meditaci. Učil jsem se transakční analýzu. Vyzkoušel jsem mnoho cest.

A pak jsem měl jednoho dne neobyčejný zážitek, měl jsem pocit, že jsem opustil své tělo. To bylo opravdu zajímavé, protože jsem se o to ani nepokoušel. Snažil jsem se něčeho dosáhnout meditací. Snažil jsem se něčeho dosáhnout hladověním. Snažil jsem se něčeho dosáhnout modlením a cvičením, ale nic mi nepomáhalo dosáhnout, čeho jsem dosáhnout chtěl. Toho dne jsem se prostě snažil usnout. A pak jsem usnul. Ale v tom okamžiku jsem opustil své tělo. A věděl jsem to. Byl jsem mimo své tělo a uvědomoval si to.

Nebudu tu popisovat svůj zážitek, ačkoli vám mohu říci, že byl velice reálný - a je pro mě reálný dodnes. Za celý svůj život jsem měl tři takové zážitky A každý z nich mě dovedl do téže sféry: do sféry absolutního - s velkým „A" - vědomí. A když jsem se poprvé vrátil do svého těla, pamatoval jsem si jen tři slova, která mě úplně vyvedla z míry. Chceš je slyšet?

Napjatě poslouchám.

„Na ničem nezáleží.“ Na ničem nezáleží. Jak překvapující poselství dostala moje duše od sjednocené duše, kterou je Život. Na ničem nezáleží. A stejně jako transcendentální meditace, jako kurzy est a učení Paramahansy Yoganandy i toto poselství změnilo můj život. A tady je hlubší poselství za tím poselstvím: Jestliže na ničem nezáleží, pak si mohu svobodně vybrat, na čem bude záležet mně. Jestliže však na něčem záleží, například Bohu, pak se musím snažit zjistit, co to je, protože když to nezjistím, pak budu tím, čemu se říká odsouzený, nebo přinejmenším neosvíceným.

Když jsem uslyšel ten hlas, který mi řekl, že na ničem nezáleží, uvědomil jsem si, že jsme svobodní zvolit si, na čem nám bude v životě záležet. Takže tohle mohu říci lidem, kteří se ptají na osvícení.

Věříte-li, že k osvícení vede jen jediná cesta, která je nejlepší a nejrychlejší a kterou by měl každý znát už v deset hodin zítra dopoledne, začnete žít ve stresu a vaše ego se bude snažit každého přesvědčit, že tomu tak opravdu je. Přestanete se chovat jako mistr a začnete se chovat jako někdo, kdo je pod nesmírným tlakem a stresem, protože vám najednou bude záležet na tom, aby druzí pochopili, co se jim snažíte říci.

Nebudete-li si dávat pozor, začnete mít kvóty nebo cíle. Každý týden nebo každý měsíc nebo každý rok budete chtít přesvědčit určité množství lidí. A když svého cíle nedosáhnete, budete si myslit, že jste neodvedli dobrou práci. A přece odvádíte dobrou práci, když někoho milujete, aniž od něho něco očekáváte nebo vyžadujete. Osvícení nemá nic společného s tím, co děláte se svým tělem, nebo myslí. Osvícení se týká vaší duše.

To je úžasná moudrost. Vyjádřil jsi to naprosto jasně.

Děkuji ti. Chtěl jsem jen říci, že když někoho miluješ bezpodmínečně a nezištně, pak jsi dosáhl osvícení a ukázal jsi druhým, jak se i oni mohou stát osvícenými. Stejně rychle, jako kdyby použili jakýkoli systém.

Stejně rychle, jako kdyby použili transcendentální meditaci. Stejně rychle, jako kdyby se stali členy Bratrstva seberealizace. Stejně rychle, jako kdyby brali kurzy est. A jestliže se naučíte milovat bezpodmínečně sami sebe a všechny ostatní, vyléčíte své já, aniž byste pohnuli prstem.

A teď bych si rád promluvil o zdraví, protože mnozí lidé věn, že člověk není osvícený, pokud není zdravý.

Teď ses opravdu rozjel, že ano?

Ty jsi mi otevřel dveře. Já do nich jen vstoupil.

Tak pokračuj. Chci slyšet, co nám řekneš o zdraví.

Je podmínkou osvícení dobré zdraví? A co to vlastně je dobré zdraví?  Znamená to mít zdravé těl ?  Znamená to žít 90 nebo 100 nebo 200 nebo 500 let? Znamená to nemít žádné bolesti? Znamená dobré zdraví nepřítomnost jakékoli tělesné nedokonalosti? Nebo to znamená cítit se dobře bez ohledu na všechno ostatní?

Co je zdraví, co je optimální zdraví, jestliže to není pocit štěstí?

Znám lidi, kteří každý den cvičí a kteří jsou ve skvělé fyzické kondici, ale jejich srdce a jejich mysl a jejich duše jsou zoufale smutné. A také znám lidi, kteří stěží unesou párátko... v tak špatné kondici jsou... ale jejich srdce a jejich mysl a jejich duše jsou veselé a oni jsou šťastní.

Jeden z těchto lidí se jmenuje Ram Dass. Ram Dass je mistr a já jsem měl to štěstí, že jsem se s ním osobně setkal. Dass učil mnoho lidí a napsal mnoho knih. Jedna z nich se jmenuje Be Here Now. Před dvěma či třemi lety ho ranila mrtvice. Byl ještě mladý; bylo mu teprve třiašedesát let.

Setkal jsem se s ním krátce potom v hotelovém pokoji v Denveru a něco vám musím říci. Ještě nikdy jsem neviděl zdravějšího člověka. V tom pokoji jsem seděl s mistrem. „Jak se máte, Rame Dassi?“ zeptal jsem se ho. „Ú-žas-ně," odpověděl velice pomalu ze své kolečkové židle.

Tak to je zdraví... to je zdraví. To je klid. To je radost.

Ram Dass tam seděl a hovořili jsme. Vyptával jsem se ho na spoustu věcí, protože jsem chtěl vědět, jak se cítí. A on mi trpělivě odpovídal. Podobné otázky musel slyšet už stokrát. Možná tisíckrát. Přesto však pozorně naslouchal, jako by je slyšel poprvé v životě.

S odpovědí nikdy nespěchal. Měl jsem dojem, že o každé odpovědi hluboce přemýšlí, nikoli proto, aby si vzpomněl, jak na podobnou otázku odpověděl v minulosti, ale proto, aby vyjádřil, jak se cítí teď. Byla to chvíle neuvěřitelné štědrosti. Celou tu dobu mi něco dával. Máte-li v sobě tolik štěstí, klidu, moudrosti a radosti, že je můžete celý život rozdávat bez ohledu na své problémy, pak jste osvícení. Pak jste opravdoví mistři.

Když se už nestaráte o sebe, ale máte zájem o druhé, pak jste mistři. Koneckonců proto jste přišli na tento svět. Nejste tu proto, abyste se „nějak vylepšili" nebo abyste na „sobě pracovali". Přemýšlejte o možnosti, že veškerá práce, kterou kdy budete muset udělat, je už hotová. A to jediné, co teď musíte udělat, je uvědomit si to.

Takže tento okamžik je okamžikem vašeho osvobození. Můžete se osvobodit od celoživotního hledání osvícení. Můžete zapomenout, že tohle musí vypadat takhle a tamto musí vypadat onak, že k cíli se dostanete jen touto cestou a ne jinou. Pořád můžete dělat, co jste dělali dosud, ale jestliže vás to otravuje, jak by to mohla být cesta k osvícení?

Znám jednoho mistra, který se jmenuje Ilchi Lee. Ten vymyslil úžasnou cestu k osvícení. Říká se jí Dahn Hak a je to proces integrace těla, mysli a ducha, jemuž se můžete věnovat do konce života. Je to úžasná cesta. Vyzkoušel jsem ji. Funguje. Miliony lidí dosahují tímto způsobem osvícení.

Jednou jsem se doktora Lee zeptal, zda je Dahn Hak nutný k dosažení osvícení. Odpověděl okamžitě: „Ne.“ Nesnažil se nic vysvětlovat. Odpověděl jedním slovem. „Ne.“ Na vrchol hory nevede jen jediná cesta. A každý skutečný mistr to ví. Tak se dnes osvoboďte. Přestaňte na sobě pracovat tak usilovně, že vám to už nedělá radost. Dělejte něco, co vám přinese radost.

Řeknu vám o něčem, co vám radost přinese. Rozhodněte se, že každý den, každý okamžik, každé slovo bude něčím, co budete sdílet s druhými takovým způsobem, aby věděli, že nemusejí nic dělat, že nemusejí nikam jít a že nemusejí něčím být jen proto, aby byli milováni hned teď. Dejte jim najevo, že jsou dokonalí takoví, jací jsou.

Vracejte lidi sobě samým, aby se mohli milovat. Jednejte s nimi takovým způsobem, aby pochopili, že neexistuje nic, co by jim chybělo, nic, co by potřebovali, nic, čím by už nebyli. Chcete vědět, jak nejrychleji poznáte, že jste osvícení?

Ano, můžeš mi to říci?  Můžeš mi to opravdu říci?

Nejrychleji poznáte, že jste osvícení, když budete dávat druhým najevo, že i oni jsou osvícení.

To je poselství zítřejšího Boha. To bude učit Nová duchovnost. Proto je namaste tak účinným nástrojem, tak smysluplnou výměnou energie: „Bůh ve mně vidí a ctí Boha v tobě.“

Nic jiného nemusíme dělat, pokud to myslíme vážně. Pokud to však říkáme jen proto, že to zní pěkně, pak nám zbývá ještě spousta práce. Jestliže to však myslíme opravdu vážně - jestliže to říkáme opravdu upřímně - pak hledání skončilo a my jsme osvícení.

     Oživení vesmíru

 

       Vaše falešné představy o Bohu jsou (hovoří Bůh):

1. Bůh něco potřebuje.

2. Bůh nemusí dostat to, co potřebuje.

3. Bůh vás od sebe odloučil, protože mu nedáváte to, co potřebuje.

4. Bůh pořád potřebuje to, co potřebuje, tak nutně, že od vás vyžaduje, abyste mu to ze své odloučené pozice dali.

5. Bůh vás zničí, jestliže nesplníte jeho požadavky.

     Tyto představy o Bohu jsou destruktivní samy o sobě, ale jsou ještě nebezpečnější, když je spojíte s vašimi představami o Životě, k jejichž vzniku vedly. Mnozí lidé - vlastně většina lidí - věří, že:

1. Lidé jsou odděleni jeden od druhého.

2. Na světě není dostatek toho, co lidé potřebují ke štěstí.

3. Aby to mohli získat, musejí o to soutěžit jeden s druhým.

4. Někteří lidé jsou lepší než ostatní.

5. Je v pořádku, když lidé řeší své názorové rozdíly tím, že se navzájem zabíjejí.

     Tyto falešné představy o Bohu a Životě vždycky vedly a dodnes vedou k chybám, které vyvolávají na světě hněv, násilí, utrpení a teror.

     Domníváte se, že vás terorizují ostatní lidé, ale ve skutečnosti vás terorizují vaše vlastní názory a představy.

     A právě ty musíte změnit, jestliže chcete uskutečnit svůj sen a začít žít ve světě míru, harmonie a štěstí.

     Chcete-li zachovat Život v jeho dnešní podobě, chcete-li něco předat svým dětem a dětem jejich dětí, budete si muset vytvořit nové představy, novou teologii, novou duchovnost.

     Nová duchovnost nebude náhražkou staré duchovnosti, bude jejím rozšířením. Nebude opuštěním vašich dnešních náboženství, bude jejich oživením.

     Chcete-li zachovat Život v jeho dnešní podobě, budete muset oživit náboženství. Neboť náboženství - neboli to, v co věříte - je základem vaší civilizace. Vaše víra produkuje vaše chování; a znovu opakuji, že tak tomu je bez ohledu na to, zda věříte v Boha nebo ne.

     Proto k vám přicházím. Protože váš svět žije v tichých obavách, lidé žijí ve strachu z další katastrofy, z další války, z dalšího teroristického útoku - jako by problémy každodenního života nestačily.

     Přicházím v tomto kritickém bodě vaší historie, abych vám předal poselství o zítřejším Bohu, o víře, kterou si vytvoříte, o představách a názorech, které přijmete - a také proto, abych vás povzbudil k tomu, abyste začali tvořit novou budoucnost v tomto okamžiku přítomnosti.

     SBOHEM A AHOJ

Rád bych všechno shrnul. Je toho tolik. Rád bych ještě zopakoval, v čem se zítřejší Bůh bude lišit od včerejšího Boha.

Tak dobře.

Ukázal jsi nám nádhernou vizi zítřejšího Boha a řekl jsi nám, jaký bude. Tak tady je shrnutí toho, co jsi řekl:

♥             1. Zítřejší Bůh od nás nevyžaduje, abychom v něho věřili.

♥             2. Zítřejší Bůh nemá pohlaví, velikost, tvar, barvu ani žádnou jinou vlastnost individuální

                 živé bytosti.

♥             3. Zítřejší Bůh mluví neustále s každým člověkem.

♥             4. Zítřejší Bůh není od ničeho oddělen, je všudypřítomný. Je alfou a omegou, začátkem a

                   koncem - je vším, co kdy bylo, co je a co kdy bude.

♥             5. Zítřejší Bůh není individuální bytost, nýbrž neobyčejný proces, jemuž se říká Život

♥             6. Zítřejší Bůh se neustále mění.

♥             7. Zítřejší Bůh je nepotřebný.

♥             8. Zítřejší Bůh nevyžaduje, aby mu někdo sloužil, neboť je služebníkem veškerého Života

♥             9. Zítřejší Bůh každého miluje a nikoho neodsuzuje a netrestá.

To je neuvěřitelný popis téměř neuvěřitelného Boha. V tomto rozhovoru jsi opakoval, že tento nádherný Bůh bude přijat lidstvem, ale já si pořád ještě nejsem jistý, zda lidi takového Boha budou schopni přijmout.

To bude vaším největším duchovním úkolem. Bude to vyžadovat nezamlžený zrak, neochabující sílu, neobyčejnou odvahu a mimořádnou vytrvalost.

A bude to od vás vyžadovat, abyste se smáli tváří v tvář téměř nepřekonatelným překážkám a abyste nikdy nezapomínali, že váš úkol je už hotov. Všechno je jen otázka času.

Možná tu nebudeš ve své dnešní tělesné formě, ale výsledek stejně uvidíš. Zavolám té v pravý okamžik a řeknu ti: „Podívej se. Podívej se, co jsi uvedl do pohybu. Odvedl jsi dobrou práci, příteli země. Odvedl jsi dobrou práci, příteli lidí. Odvedl jsi dobrou práci, příteli Života a Lásky a Boha.“

Teď jdi a hlásej to všem národům. Založ Občanské hnutí za osvobození duše. Osvoboď lidi od víry v rozhněvaného, trestajícího, krutého a vraždícího Boha. Osvoboď lidi a zachraň svět. Zachovej svět pro své děti i pro jejich děti.

Budoucnost je tak jasná, když je ozářena tvým světlem. Proto sviť na cestu všem lidem, aby konečně poznali, čím opravdu jsou.

O to tě dnes žádá i včerejší Bůh, který říká: „Můj čas minul. Přišel čas pro nového Boha To však neznamená, že mě musíte opustit. Já nemohu být opuštěn, neboť jsem vždy s vámi. Váš nový Bůh, zítřejší Bůh, budu já v nové podobě.

Takže... sbohem... a ahoj.

Miluji vás.

     Výňatek z knihy „NOVÁ PROROCTVÍ“ 

     V této úžasné knize Bůh odpovídá na otázky autora. Celý text knihy lze najít na www.andelesvetla.cz  a obsáhlejší text (53 stran) této knihy na mém webu  https://duchovnipoznatky.webnode.cz . V tomto stručném textu uvádím jen základní otázky autora, a doporučení Boha, co bychom měli udělat.

Poznámka: Přestože má kniha název „Nová proroctví“, užívají se v ní pojmy jako „nová zjevení“.

Otázky autora jsou psány kurzívou. Autor také napsal trilogii „HOVORY S BOHEM“, „Bůh, na kterého čekáme“, „Nová proroctví“, „Návrat domů k Bohu, v životě, jenž nikdy nekončí“ a další knihy.

Tento rozhovor s Bohem začal jako prosba jednoho pokorného člověka k Bohu svých představ. Poprosil jsem Boha, aby nám vysvětlil, co máme dělat, jestliže chceme změnit destruktivní směr, kterým se lidstvo ubírá.

 

„Chcete-li změnit destruktivní směr, kterým se váš svět ubírá, můžete udělat tohle:

1. Můžete přiznat, že některé vaše staré představy o Bohu a Životě vám přestaly být prospěšné.

2. Můžete přiznat, že o Bohu a Životě nevíte všechno. Toto poznání všechno změní.

3. Můžete připustit, že se mohou zrodit nové představy o Bohu a Životě, které mohou vést k novému způsobu života na vaší planetě.

4. Můžete sebrat všechnu svou odvahu a prozkoumat tyto nové názory a pak je začlenit do vašeho názorového systému, pokud budou v souladu s vaší vnitřní pravdou.

5. Můžete začít žít takovým životem, který bude vyjádřením vašich nejvyšších a nejkrásnějších představ, místo aby byl jejich popřením.

Tohle je pět kroků k dosažení míru, a jestliže je uděláte, můžete změnit všechno na vaší planetě.

Tyto falešné představy o Životě, spolu s falešnými představami o Bohu, vždycky vedly a dodnes vedou k chybám, které vyvolávají na světě hněv, násilí, utrpení a teror. Domníváte se, že vás terorizují ostatní lidé, ale ve skutečnosti vás terorizují vaše vlastní názory a představy.

Snažte se změnit názory a přesvědčení, nikoli chování. Jakmile změníte názory, chování se změní samo. Lidstvo opakuje stále totéž, protože už po tisíciletí nezměnilo své základní představy - o Bohu a Životě. Názory se vyučují prakticky ve všech školách na vaší planetě, v téměř všech kulturách, v té či oné formě. Často jsou prezentovány jako „fakta", nicméně jsou to jen názory.

Učíte své děti, aby věřily v nesnášenlivého Boha, a omlouváte jejich vlastní netolerantnost.

Učíte své děti, aby věřily v rozhněvaného Boha, a omlouváte jejich vlastní hněv.

Učíte své děti, aby věřily v pomstychtivého Boha, a omlouváte jejich vlastní mstivost.

Pak je posíláte do boje proti démonům, které jste si sami vymyslili. Není náhodné, že většina „bojovníků" v jakémkoli radikálním hnutí jsou mladí lidé.“

 Které z našich představ o Bohu jsou příčinou násilí, zabíjení a válek?

„Zaprvé věříte, že Bůh něco potřebuje.

Zadruhé věříte, že Bůh nemusí dostat to, co potřebuje.

Zatřetí věříte, že Bůh vás od sebe odloučil, protože mu nedáváte to, co potřebuje.

Začtvrté věříte, že Bůh pořád potřebuje to, co potřebuje, tak nutně, že od vás vyžaduje, abyste mu to ze své odloučené pozice dali.

Zapáté věříte, že vás zničí, jestliže nesplníte jeho požadavky.

Těchto pět falešných představ o Bohu vám přineslo víc bolesti a utrpení než všechny ostatní představy dohromady.“

Také jsi říkal, že existují falešné představy o Životě, které nás vedou na scestí. Můžeš je vyjmenovat?

„Tohle je pět falešných představ o Životě, které způsobují krize, násilí, zabíjení a války:

1. Lidé jsou odděleni jeden od druhého.

2. Na světě není dostatek toho, co lidé potřebují ke štěstí.

3. Aby to mohli získat, musejí o to soutěžit jeden s druhým.

4. Někteří lidé jsou lepší než ostatní.

5. Je v pořádku, když lidé řeší své názorové rozdíly tím, že se navzájem zabíjejí.

Máme změnit i naše náboženství?

„Především vaše náboženství. Doporučuji vám, abyste si vytvořili nový způsob, jak prožívat vaše náboženství. Hluboce přemýšlejte o moudrosti vašich náboženství a pak této moudrosti použijte k utváření své duchovní přirozenosti. Otevřete svou mysl novým myšlenkám, novým ideám a novým zjevením. Jestliže chcete to, co říkáte, že chcete - jestliže chcete žít v míru, harmonii a štěstí - pak ano. Musíte předělat váš svět a vaši společnost na všech úrovních. Vesmír vám doporučuje, abyste začali přetvářet svou přirozenost podle nejkrásnější verze té nejkrásnější představy, jakou jste kdy měli o tom, čím opravdu jste.

Náboženství mělo přinést vašemu světu větší radost a svobodu, ale v mnoha případech k tomu nedošlo. Ve skutečnosti jen velmi málo institucí udělalo pro omezení a zotročení lidského ducha víc než organizovaná náboženství se svým nekonečným seznamem příkazů, co má a co nemá člověk dělat, jak se má a jak se nemá oblékat, co má a co nemá jíst a co si má a co si nemá myslit.

Některá organizovaná náboženství zatížila mnoho lidských radostí vinou, neboť prohlašovala, že hodně z toho, co lidé milují, je špatné. Peníze jsou špatné, moc je špatná, sex je špatný, hudba a tanec jsou špatné. Jsou místa, kde je považováno za špatné být viděn. Zahalte se!  Schovejte se!  Chraňte se!  Styďte se za své tělo!

Tohle jsou lekce mnoha vašich náboženství. Tohle je jejich učení. A přece skutečným poselstvím Boha není stud, nesnášenlivost, výlučnost, odloučenost a útlak. Skutečným poselstvím Boha je snášenlivost, radost, jednota, svoboda a bezpodmínečná láska.

K většině zabíjení, utlačování a teroru na vaší planetě docházelo pod prapory organizovaného náboženství a ve jménu Boha. Dvě století křížových výprav jsou výmluvným příkladem vraždění lidí ve jménu Krista. Toto náboženské šílenství pokračuje dodnes. Lidé vraždí se slovy „Alláh je velký". Smutné je, že si to mnozí lidé neuvědomují. To je důsledek organizovaných náboženství pomsty a výlučnosti. Tato náboženství nic nevyřešila. Ve skutečnosti jen problémy zhoršila.“

Říkal jsi, že naše problémy jsou duchovní, nikoli politické nebo ekonomické.

„To je pravda. Nicméně vaše duchovní porozumění utváří a posiluje vaše politické a ekonomické struktury. Proto byste měli hovořit nejen s náboženskými vůdci, ale také s vůdci politickými, neboť jejich duchovní názory ženou motor politiky a ekonomiky. Politika je projevem vaší duchovnosti. A ekonomika taktéž. Proto se snažte angažovat do zkoumání nové duchovnosti celou komunitu, nejen vaše duchovní vůdce.

 Řeknu ti pravdu, kterou nechápete: Celá vaše civilizace - vaše náboženství, vaše politika, vaše ekonomika, vaše společenské struktury — prostě všechno je založeno na falešných představách. Je to pět falešných představ o Bohu a pět falešných představ o Životě, které lidstvo považuje za pravdivé. Pět falešných představ o Bohu vedlo ke vzniku organizovaného náboženství a pět falešných představ o Životě vedlo ke vzniku vlastenectví. Tohle jsou dvě hlavní příčiny, proč je váš svět už po staletí v neutěšené situaci.

Proto vás vyzývám, abyste rozšířili prostor možnosti. Ne abyste připustili možnost, že se někdo pokusí přinést nové zjevení, ale abyste připustili možnost, že to opravdu udělá a přijde s novou představou o Bohu a Životě. V prostoru možnosti musí být dost místa pro novou pravdu - pro ohromnou novou pravdu.“

Můžeš mi to říci přímo?

 

„Ano. Říkejme tomu PRVNÍ NOVÉ ZJEVENÍ.

Bůh nikdy nepřestal komunikovat s lidmi přímo. Bůh komunikoval s lidmi a skrze lidi od počátku času.

Když se tě budou lidé ptát, můžeš jim říci: „O jakých nových myšlenkách chcete, abychom přemýšleli?  Co je to, co nevíme, a co, kdybychom to věděli, by mohlo všechno změnit?" Radím vám, abyste změnili své názory na tyto věci. Zbavte se myšlenky, že Bůh přestal s lidmi komunikovat přímo. Buďte ochotni přijmout novou myšlenku - myšlenku, že Bůh neustále hovoří s každým člověkem.

 

Ale teď ti odhalím DRUHÉ NOVÉ ZJEVENÍ:

Každý člověk je stejně výjimečný jako každý jiný člověk, který kdy žil, který dnes žije a který kdy bude žít.

Všichni jste poslové. Každý z vás. Každý den přinášíte poselství životu o životě. Každou hodinu. V každém okamžiku. Všechno, co si myslíte, říkáte a děláte, je poselstvím. Váš život je vaší učením. Kdybyste si myslili, že vás budou následovat druzí, šli byste dnes stejnou cestou? Možná si myslíte, že nikoho nezajímá, co děláte, ale to není pravda. Každý, s kým jste se kdy setkali, je ovlivněn vaším příkladem. Dáváte lidem informace o životě. Říkáte jim, jak to na světě chodí, a oni vás napodobují. Vaše děti vás napodobují. Všichni mladí lidé, s nimiž jste se kdy setkali, vás napodobují. Napodobuje vás vaše rodina a všichni lidé, kteří vás znají. Napodobují vás vaši sousedé. Napodobuje vás celý národ. Vy jste národ. Národ se skládá z lidí, jako jste vy. Vy jste náboženství. Náboženství tvoří lidé, jako jste vy. Všechno začíná u vás.

Máte v sobě vnitřní navigační systém, a ať už jej nazýváte jakkoli - intuice, tušení, sebedůvěra -, nemůžete popřít, že existuje. Je to vyšší vědomí. Je to vnitřní pocit jistoty. A čím víc na něj spoléháte, tím víc si uvědomujete, že se na něj můžete vždycky spolehnout.

 

Ano, protože tě připravuji na TŘETÍ NOVÉ ZJEVENÍ.

Žádná cesta k Bohu není lepší než jakákoli jiná cesta. Žádné náboženství není „jediné pravé náboženství", žádný národ není „vyvolený národ" a žádný prorok není „největším prorokem".

Už několikrát jsem ti řekl, že problém, před kterým dnes stojíte, je duchovní problém. Nelze jej vyřešit ekonomickými prostředky. Nelze jej vyřešit politickými prostředky. A nelze jej vyřešit ani vojenskými prostředky. Můžete jej vyřešit pouze tím, že změníte své názory a přesvědčení. Názory, o nichž byste měli přemýšlet a jež byste měli přijmout, jsou vyjádřeny v Nových zjeveních, která vám v této knize odhaluji. Zkoumejte tato zjevení pečlivě. Uvažujte o nich vážně. Nebyla vám dána bezdůvodně.

Požadavky Boha jsou shrnuty v kánonech vašich různých náboženství, ale v podstatě říkají totéž. Pravděpodobně nejznámější verzí Božích požadavků je Desatero Božích přikázání. Víra, že Bůh něco potřebuje ke štěstí, je mylná. Je to první z Pěti falešných představ o Bohu. Bůh je všechno, co existuje, co kdy existovalo a co kdy bude existovat. Není nic, co by nebylo Bohem, a Bůh tudíž nechce a nepotřebuje vůbec nic.

 

Takže tady je ČTVRTE NOVÉ ZJEVENÍ.

Bůh nic nepotřebuje. Bůh nic nevyžaduje, aby byl šťastný. Bůh je štěstí samo. Takže Bůh nevyžaduje nic od nikoho a ničeho ve vesmíru.

Říkáte, že Bůh chce všechny tyto věci obsažené v posvátných knihách, a citujete texty, kterým říkáte posvátné, abyste to dokázali. S pomocí vašich posvátných knih ospravedlňujete ty nejbarbarštější činy.

Tak mi to vysvětli. Mnoho lidí a národů na světě dělá to, co dělá, říká to, co říká, a věří tomu, čemu věří, na základě toho, co si myslí, že prohlásil Bůh.

Já nedělám žádná prohlášení.

Chceš říci, že jsi to nebyl ty - že to nebyl Bůh - kdo řekl, že se lidé musejí chovat těmito podivnými způsoby?  Copak jsi to nebyl ty, kdo si vybral jeden národ za svůj „vyvolený národ,,, nebyl jsi to ty, kdo řekl, jak vyplývá z Nového zákona, že příslušníci jedné rasy nesmějí uzavírat manželství s příslušníky jiné rasy, že homosexuálové jsou odporní. Nebyl jsi to ty, kdo prohlásil, jak se píše v Tóře, „Jsou-li některému muži rozdrcena varlata nebo uříznut penis, nesmí vstoupit do církevního sboru." Nevím, co si mám myslit.

Ale víš. Přesně víš, co si máš myslit. Znáš pravdu. Znáš pravdu díky onomu vnitřnímu naváděcímu systému, o kterém jsme už mluvili. Máš vnitřní pocit jistoty, že Bůh nikdy nemohl říci něco takového - že nemohl říci ani polovinu toho, co je mu přisuzováno. Ty to víš a já to vím a každý to ví. Otázka není, zda to víš, jde spíš o to, zda jsi schopen to přiznat, zda jsi ochoten říci to nahlas, zda se nebojíš odporovat převládajícímu názoru, který tvrdí, že šlapání po posvátné víře a starých tradicích je špatné. Šlapat po lidech je dovoleno, ale šlapat po tradicích dovoleno není. Šlapat po lidech se díky vašim názorům vlastně už stalo tradicí. Takže jste dosáhli dokonale absurdního stavu.

Musím přiznat, že mi vždycky dělalo potíže věřit, že Bůh zakazuje lidem, aby uzavírali manželské svazky s příslušníky jiných ras, že říká ženám, aby na veřejnosti chodily zahalené od hlavy až k patě, že nedovoluje manželským párům, aby používaly antikoncepční prostředky, nebo že přikazuje mužům, aby nosili plnovous. Nikdy jsem dobře nechápal, proč Bůh dává lidem tolik příkazů.

Já to nedělám. Nemusím nikomu dávat příkazy a nikdy jsem to nedělal. A nikdy to dělat nebudu.

Proč nám říkáš, abychom dodržovali Boží zákon, ale neřekneš nám, co opravdu chceš?

Protože nic nechci. Ale vy to nemůžete pochopit, nebo to odmítáte pochopit. Bůh nic nepotřebuje a nechce. Bůh od nikoho nic nevyžaduje, nikomu nic nepřikazuje a nikoho k ničemu nenutí. Tohle učte ve vašich seminářích a medresách. Bůh nic nevyžaduje a nic neočekává. Tohle říkejte svým dětem.

Já jsem autorem všeho. Jsem stvořitel a veškeré stvoření. Jsem vším, co existuje. Není nic, čím bych nebyl. Nikomu nepotřebuji dávat příkazy. Komu bych je dával?  Neexistuje nic než já. Já jsem všechno. Jsem alfa a omega, jsem začátek a konec. A koho bych trestal, kdyby mé příkazy nebyly dodržovány?  Uhodil bych svou pravou rukou svou levou ruku?  Ukousl bych si nos, abych se pomstil svému obličeji?

Vaši učitelé a profesoři, vaši kněží a ulamové vám říkají, že Boha se musíte bát, neboť je pomstychtivý. Říkají vám, abyste žili ve strachu z Božího hněvu. Abyste se třásli v jeho přítomnosti. Abyste se po celý život báli jeho strašného soudu, neboť Bůh je „spravedlivý". Bůh ví, že budete mít problémy, až stanete před jeho strašným soudem. Proto musíte poslouchat Boží příkazy.

Proto většina z vás hledá „správný způsob", jak Boha uctívat, jak Boha poslouchat, jak Bohu sloužit. Největší ironií toho všeho je, že já vaše uctívání nechci, že vaši poslušnost nepotřebuji. A nemusíte mi sloužit. To od vás vždycky vyžadovali vaši monarchové - tito egocentričtí tyrani. Tyto požadavky nejsou Božími požadavky, a je pozoruhodné, že lidé dodnes nepochopili, že to jsou falešné požadavky, které nemají nic společného s potřebami Boha. Bůh nemá žádné potřeby. Bůh je vším, co existuje. To znamená, že nic nepotřebuje a nic nepostrádá.

Věříte-li v Boha, který něco potřebuje - a je tak uražen, když to nedostane, že trestá ty, od nichž to očekával -, pak věříte v Boha, který je mnohem menší než já. Jste vskutku děti menšího Boha. Ne, moje děti, dovolte mi, abych vás v tomto rozhovoru, stejně jako ve všech předešlých rozhovorech, ujistil, že nemám žádné potřeby. Nic nevyžaduji.

Takže ty nám nedáváš žádné „příkazy"?

Ne. Pouze lidé mají potřebu dávat příkazy lidem, aby udrželi pořádek. A nejlepší způsob, jak si zajistit dodržování příkazů, je říci lidem, že jsou to příkazy Boží. Byli lidé, kteří upřímně věřili, že dostávají příkazy od Boha, a v dobré víře je předávali druhým. To ovšem neznamená, že ti, kteří opravdu věřili, že jsou příjemci Božích zjevení, byli neomylní.

 Přesto však nelze věřit tomu, co říkáš v téhle knize. To nemůže být pravda. Odporuje to všemu, co jsem se kdy učil. Bůh musí něco chtít.  Kdyby nic nechtěl, jaký bychom měli důvod, abychom něco dělali nebo nedělali?

Váš problém spočívá v tom, že jste špatně definovali své „já„, nikoli v tom, že jste egocentričtí. Máte problémy proto, že definujete své „já" jako něco menšího, než Já skutečně je. Vaše definice „já" je příliš úzká. Když jste si poprvé začali uvědomovat sami sebe - to jest když se Homo sapiens stal vědomým -, uvědomovali jste si, že vaše „já" je „tady" a všechno ostatní je „tam". A tak jste definovali své „já" velice omezeně.

Moje krásné děti, nikdy jste mou přízeň neztratili. Ve své představivosti jste si vytvořili Boha, jehož city lze urazit. Moje city však urazit nemůžete. Nemůžete mě naštvat. Nemůžete mě rozhněvat. Zlost a hněv jsou protikladem toho, čím a kým jsem.

Myslíte si, že jsem podobná bytost jako vy, jenže větší a mocnější, která žije někde ve vesmíru - představujete si mě jako nějakého rodiče, který má sobecké potřeby a emoční problémy jako vy. Ale musím vám říci, že takový nejsem.

 

Tady je PÁTÉ NOVÉ ZJEVENÍ:

Bůh není žádná superbytost, která žije někde ve vesmíru nebo mimo něj a která má stejné emoční potřeby jako lidé. Bohu nelze ublížit, a proto nemá potřebu mstít se nebo trestat.

Chápu, že vás to šokuje, neboť váš systém dobra a zla a spravedlnosti a nespravedlnosti je založen na opačné představě. A tuto představu jen posiluje váš názor, že Bůh trestá a hledá pomstu.

V mém království neexistuje žádná odměna a žádný trest. Nicméně říci, že neexistuje „tresť', není totéž jako říci, že neexistují důsledky. Až umřete - to jest až opustíte své hmotné tělo -, dostanete příležitost zrekapitulovat svůj život. Ve skutečnosti o to sami požádáte. Budete to chtít. Bude to součást procesu, který vám umožňuje dovědět se víc o životě a o sobě. Během tohoto procesu rekapitulace budete mít možnost znovu prožít každý okamžik svého života, znovu si uvědomíte všechno, co jste si kdy myslili, co jste kdy říkali a co jste kdy dělali. Uvědomíte si všechno - a to nejen ze svého hlediska, ale také z hlediska každého člověka, s nímž jste se v životě setkali. Budete prožívat to, co prožívali oni v důsledku toho, co jste si myslili, co jste říkali a co jste dělali.“

Můj Bože, to bude peklo.

„Ne, nebude. Bude to rozpomínání. Vzpomeneš si, čím opravdu jsi a čím se můžeš stát, když si uvědomíš, co druzí prožili díky tobě. Ale i když to pro ně mohlo být bolestné, ty trpět nebudeš.

Jak je to možné?

Utrpení je otázka hlediska. To si pamatuj. Bolest je prožitek; utrpení je názor na tento prožitek. Můžeš zakoušet bolest - jako například matka při porodu dítěte -, ale nemusíš ji vnímat jako utrpení. Můžeš ji prožívat jako radost z toho, že jsi dal někomu život. V tomto případě svému novému „já". Novému já, které si uvědomuje a chápe víc - a které je schopno prožívat Já novým způsobem.

Tomuto procesu se říká evoluce. A primitivní pojmy jako „odměna a trest" nemají v tomto procesu místo. Pro mnoho lidí to může být nepochopitelné. Když jim vezmeš víru v odměnu a trest, všechno v jejich životě se zhroutí. Není to nutné, pokud si vytvoříte nové představy o „dobru" a „zlu", o „spravedlnosti" a „nespravedlnosti" - a pokud nebudete používat Boha k jejich ospravedlnění.

Jaký je rozdíl mezi náboženstvím a duchovností?

Náboženství je instituce a duchovnost je prožitek. Náboženství jsou instituce založené na určitých představách o světě. Když se tyto představy zakoření, stanou se doktrínami a dogmaty. Není možné je zpochybňovat. Organizovaná náboženství vyžadují, abyste věřili jejich učení.

Duchovnost od nikoho nevyžaduje, aby něčemu věřil. Spíš vás nabádá, abyste si uvědomovali, co prožíváte. Vaší autoritou se stane vaše osobní zkušenost, nikoli něco, co vám někdo řekl. Kdyby podmínkou nalezení Boha byla příslušnost k určitému náboženství, znamenalo by to, že Bůh vyžaduje, abyste k němu přišli určitou cestou. Ale proč bych něco takového vyžadoval?

Nevím. Proč to vyžaduješ?

Já to nevyžaduji. Myšlenka, že k Bohu můžete přijít jen jediným způsobem, je důsledkem vaší falešné představy o existenci požadavků. To je jedna z vašich falešných představ, o nichž jsme už hovořili. Nemá nic společného s nejvyšší realitou. Nemám potřebu od vás něco vyžadovat, protože od vás nic nepotřebuji. A na rozdíl od toho, co si myslíte, nemám nejmenší potřebu vyžadovat, abyste ke mně přišli určitou cestou. Je kostel posvátnější než mešita?  Je mešita posvátnější než synagoga?  Najdete mě jen  někde a ne jinde?

Myslím, že ne. Proč tedy každé náboženství tvrdí, že nejlepší cesta - ne, JEDINÁ cesta k Bohu - je jeho cesta?

Organizovaná náboženství to dělají proto, že jim to pomáhá udržet si vyznavače - a tím pádem existovat. Nejdůležitější funkcí všech organizovaných náboženství je udržet se při životě. Jakmile nějaká organizace dosáhne svého cíle, přestane být nutnou. Proto jen málo organizací uskuteční úkol, který jí byl dán. Žádná organizace se nechce stát zastaralou a zbytečnou. To platí o náboženství stejně jako o jakékoli jiné organizované činnosti. Skutečnost, že nějaké organizované náboženství existuje už dlouho, není známkou jeho efektivnosti; je tomu spíš naopak.

Na světě existují tisíce různých náboženství a každé má svou vlastní cestu, která odráží jeho představu o požadavcích Boha. Už jsme tu několikrát opakovali, že Bůh od vás nevyžaduje, abyste ho uctívali určitým způsobem. Bůh ve skutečnosti vůbec nepotřebuje být uctíván. Bůh nemá tak křehké ego, aby od vás musel vyžadovat, abyste se mu klaněli nebo se před ním plazili. Jaký Bůh by měl potřebu vyžadovat něco takového?  Co by to bylo za Boha?

Tuhle otázku si musíte upřímně položit. Bylo vám řečeno, že Bůh stvořil člověka podle svého obrazu, ale já se tě ptám: není možné, že organizovaná náboženství stvořila Boha podle obrazu člověka?

Neboť lidé se obvykle rozzlobí, když od druhých nedostanou to, co od nich vyžadují. A když jsou přesvědčeni, že to opravdu potřebují a že to nemohou dostat, odsoudí a zničí ty, kteří jim to nedali. A vy tvrdíte, že Bůh se chová stejně.

To je vaše pátá falešná představa o Bohu. Věříte, že vás Bůh zničí, když nesplníte jeho požadavky. Nic by nemohlo být vzdálenější pravdě. Proč bych vás měl ničit?  Co bych tím získal? Copak nevidíš ten kruh?  Copak si neuvědomuješ, že se pohybujete v bludném kruhu?  Copak nechápeš, že se bude opakovat jedna katastrofa za druhou, dokud se nedohodnete na zákonech, které nebudou založeny na žádném náboženství?

Radím vám, abyste vytvořili duchovní komunitu místo náboženské komunity. Komunitu založenou na duchovních principech, nikoli na doktrínách organizovaných náboženství, z nichž většina vychází z neúplného poznání a teologií výlučnosti.

 

Radím vám, abyste vytvořili komunitu založenou na všech Nových zjeveních včetně ŠESTÉHO NOVÉHO ZJEVENI, které jednou provždy skoncuje se všemi pěti falešnými představami o Bohu.

Všechno je součástí jednoho celku. Existuje jen jediný celek a všechno je jeho součástí.

Znamená to, že jste všichni z téže látky. Všechno ve vesmíru je z téže látky. Tuto látku můžete nazývat, jak chcete. Můžete jí říkat Bůh, můžete jí říkat Život, můžete jí říkat Energie - můžete ji nazývat jakkoli, podle toho, jak se právě projevuje. Tím se však její podstata nezmění. Takže ode mě nemůžete být nikdy odděleni. Nemůžete být odděleni od ničeho. Všechno je živé. Neexistuje žádná mrtvá věc.

Vaše fyzické smysly jsou vlastně velice primitivní receptory, neboť vnímají přibližně desetinu světa kolem vás. Váš šestý smysl vnímá mnohem víc.“

 

Náš šestý smysl? Co to je?  Intuice?

„Tak tomu říkáte. Také tomu říkáte mimosmyslové vnímání. Jedině na úrovni tohoto vnímání lze odhalit mnohá tajemství vesmíru a zjistit, že nejsou vůbec tajemná. Protože k poznání a budování světa používáte jen svých pěti smyslů. Ale chcete-li vytvořit komunitu, o které hovořím, chcete-li vytvořit svět svých snů, musíte začít používat svůj šestý smysl.“

Proč lidé začínají války?  Copak si neuvědomují, že se vystavují nebezpečí?

„Protože si myslí, že se jim nebezpečné věci už dějí nebo se brzy stanou - a oni se tomu snaží zabránit. Pamatuj si, co jsem ti už říkal: Žádný jedinec ani národ, který někoho napadne, nepovažuje sám sebe za útočníka. Každý se považuje za obránce.

V takovém případě může být velice prospěšné zeptat se: „Co vás tak strašně bolí, že si myslíte, že musíte ubližovat druhým, abyste se vyléčili?" Chtěl jsem jen říci, že nikdo nepovažuje za „špatné“, to, co sám dělá.

 

Tohle je vhodná chvíle, abych ti odhalil SEDMÉ NOVÉ ZJEVENÍ.

Samo o sobě není nic správné ani špatné. Některé věci prostě fungují a jiné nefungují; některé věci jsou prospěšné a jiné ne; to záleží na tom, čím chcete být, co chcete dělat a co chcete mít.“

Jak to můžeš říci?  Jak můžeš říci, že „samo o sobě není nic správné ani špatné"?

„Protože to je pravda. Pojmy „správné" a „špatné" jsou výplody vaší představivosti. Jsou výsledkem vašeho hodnocení. Jsou to hodnoty, které věcem připisujete na základě toho, čeho chcete dosáhnout jako jedinci i jako společnost. Jakmile začnete chtít něco jiného, změní se i to, co považujete za „správné" a za „špatné". Celá vaše historie to potvrzuje.“

Tak co máme dělat?

„Lidstvo si musí vytvořit novou duchovnost.

Ne něco, co úplně nahradí starou duchovnost, ale něco, co ji osvěží.

Ne něco, co starou duchovnost omezí, ale něco, co ji rozšíří.

Ne něco, co starou duchovnost oslabí, ale něco, co posílí její nejlepší aspekty.

Lidská duchovnost potřebuje osvěžit.

Je nejvyšší čas prezentovat lidstvu nové teologické myšlenky a ideály a nový duchovní model.“

Říkal jsi, že existuje deset falešných představ, kterým lidé věří. Jsou tyto falešné představy o Životě stejně důležité jako falešné představy o Bohu?  Mají stejně silný vliv na náš život?

„Ano. Kromě Pěti falešných představ o Bohu existuje Pět falešných představ o Životě, které vám znesnadňují existenci na Zemi. Ano, jsou stejně důležité. Způsobují krize, násilí, zabíjení a války.

Tak si o nich tedy znovu promluvme.

Tohle je Pět falešných představ o Životě:

1. Lidé jsou odděleni jeden od druhého.

2. Na světě není dostatek toho, co lidé potřebují ke štěstí.

3. Abyste získali to, čeho není dostatek, musíte o to bojovat.

4. Někteří lidé jsou lepší než druzí.

5. Řešit závažné názorové rozdíly mezi lidmi zabíjením je přípustné.“

Kéž by přišlo Nové evangelium.

„To se může stát. Nové evangelium bylo navrženo v knize Přátelství s Bohem. Obsahovalo dvě věty, které mohou převrátit vaši planetu vzhůru nohama. Jsou to věty, které nemohou být proneseny z mnoha pulpitů či kazatelen, nemohou být vysloveny mnoha náboženskými či politickými vůdci. Můžete své vůdce vyzývat, aby tyto věty vyslovili, ale oni to neudělají. Můžete je prosit, aby je opakovali, ale oni je opakovat nesmějí. Protože kdyby toto Nové evangelium vyslovili, zrušili by tím platnost všeho, co vás učí, o čem se vás snaží přesvědčit a na čem zakládají své jednání.“

Opakujme je tedy:

„Všichni jsme součástí jednoho celku. Naše cesta není lepší, naše cesta je prostě jiná."

 

Vysvětli mi to podrobněji. Mluvil jsi tu o „životních principech", které se podle tvého názoru snažíme formulovat na základě našich mentálních konstrukcí. Jaké jsou to principy?

„Základní principy života jsou:

Funkčnost.

Přizpůsobivost.

Udržitelnost.

Za každou dočasnou mentální konstrukcí se skrývá jeden z těchto věčných principů a čeká na to, až bude zjeven. Vaše mentální konstrukce, které jsou zdeformovaným pokusem vyjádřit základní životní principy, produkují zdeformované výsledky.

Tady jsou tři nejpopulárnější mentální konstrukce. Jsou to jednoduché myšlenky, z nichž jste udělali společenské konvence a obyčeje:

Morálka.

Spravedlnost.

Vlastnictví.

Tyto tři pojmy patří k vašim nejoblíbenějším filozofickým, politickým a ekonomickým pojmům Jaké životní principy vyjadřují?

Základním principem „morálky " je funkčnost.

Základním principem „spravedlnosti" je přizpůsobivost.

Základním principem „vlastnictví" je udržitelnost.

Nemusíte žít bez nich, ale měli byste se snažit povznést je na vyšší úroveň, měli byste ve svém životě změnit pojmy v principy. Měli byste si lépe uvědomovat všechno, co zahrnuje proces života. Pro mnohé z vás je to velmi obtížné, neboť máte sklony lpět na starých názorech bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou prospěšné. Existuje však způsob, jak staré názory překonat rychleji.“

Jaký způsob?

„Pět kroků k dosažení míru. Tyto kroky vedou nejen k dosažení míru ve světě, ale také k dosažení vnitřního klidu. A to je mír, o kterém tu mluvíme. Vnitřní klid a vnější mír.

Většina lidí nezná ani jedno, ani druhé, protože to nedovoluje ani stav vašeho ducha, ani stav vašeho světa. Přesto však můžete učinit Pět kroků k dosažení míru; můžete rozšířit své vědomí a přejít od pojmů k principům.

Chcete-li tímto způsobem urychlit svůj vývoj, pak musíte udělat, jak již bylo vpředu řečeno, tohle:

1. Musíte přiznat, že vaše staré představy o Bohu a Životě už nefungují.

2. Musíte přiznat, že existuje něco, co o Bohu a Životě nevíte, a že takové poznání může změnit všechno.

3. Musíte být ochotni připustit, že se mohou zrodit nové představy o Bohu a Životě a že tyto představy mohou vést k novému způsobu života na vaší planetě.

4. Musíte sebrat všechnu svou odvahu a prozkoumat tyto nové názory a pak je začlenit do vašeho názorového systému, pokud budou v souladu s vaší vnitřní pravdou.

5. Musíte začít žít takovým životem, který bude vyjádřením vašich nejvyšších a nejkrásnějších představ, místo aby byl jejich popřením.

 

A teď ti odhalím OSMÉ NOVÉ ZJEVENÍ:

Člověk není svým tělem. Člověk je neomezený a nekonečný.  Vy nejste „víc“ než vaše tělo. Vy vůbec nejste tělo. Tělo je něco, co máte, ale nejste jím. Jste neomezení a nekoneční. Ačkoli se může zdát, že to nemá nic společného s realitou, dotkneme se reality velmi hluboce.

Většina náboženství vás učí, že jste „víc než vaše tělo". Já však říkám, že tělo nejste vůbec. Jste esencí toho, co do vašeho těla vdechlo život. To je základní myšlenka Nové duchovnosti.

To je ústřední pravda, kolem které se musí točit všechny ostatní pravdy, pokud chcete zastavit nekonečný cyklus násilí, ničení a zabíjení, který trápí vaši planetu už tisíce let. Nejste vaše tělo. Jste neomezení a nekoneční. To je základní myšlenka.   Pochopení tohoto zjevení vám pomůže pochopit všechna ostatní Nová zjevení. Tohle je základní pravda. První příčina. Prvočíslo. Jakmile tuto pravdu pochopíte, všechno ostatní získá nový smysl. Teprve pak můžete začít budovat nový svět. Tato pravda je základem Nové duchovnosti. Nejste vaše tělo. Jste neomezení a nekoneční.

Tělo je něco, co používáte. Je to nástroj. Je to mechanismus, který reaguje určitými způsoby na podněty z vnějšího světa. Tento mechanismus lze poškodit nebo zničit, ale „vás" zničit nelze. Tento mechanismus může přestat fungovat, ale vy fungovat nepřestanete. Základní životní princip funkčnosti se projevuje skrze vás.

Někteří lidé věří, že tělo je příbytkem vaší podstaty. Že obsahuje podstatu života, kterou nazýváte duší. To však není pravda. Duše je příbytkem vašeho těla. Duše nežije ve vašem těle. Je to právě naopak. Vaše tělo žije v silovém poli, jemuž říkáte duše. Toto silové pole, které obklopuje vaše tělo, někdy považujete za svou auru. Silové pole je mnohem víc, ale přesto je to dobrá představa, protože vám poskytuje obraz, jejž jste schopni pochopit.

Ta část vašeho Já, kterou někteří z vás považují za duši, je samotná energie Života, koncentrovaná v určitém bodě časoprostorového kontinua. Tato energie vibruje, pulzuje a září kolem každého předmětu ve vesmíru. Někdy je viditelná, což závisí na frekvenci vibrace, a jindy může produkovat další účinky jako například teplo. Někteří lidé říkají tomuto záření Světlo, Věčný plamen, Zdroj nebo Duše, podle toho, co vyhovuje jejich poetické fantazii. Ve skutečnosti je to Prvotní esence, Základní substance, Základní hmota veškerého bytí. Toto světlo je to, čím jste. Mylně jste se domnívali, že toto světlo vyzařuje ze všech hmotných předmětů. Ve skutečnosti je tomu právě naopak. Toto světlo proniká do všech předmětů a tím je vytváří.

Když se vzdalujete od zdroje silového pole, jímž je vaše duše, pole je stále řidší, ale nikdy úplně nezmizí a nikdy nepřestane existovat. Splývá s ostatními silovými poli a tvoří další lokalizované koncentrace, čímž vytváří složitou strukturu, která nikde nekončí. Mluvím o silovém poli bez hranic. Mluvím o duši, která nikde nekončí. A tou jste vy. Jste energie, která nekončí ani v čase, ani v prostoru.

Ještě nikdy mi nikdo nepopsal duši tímto způsobem. Mluvíš o životě tak, že mám pocit, že to slyším poprvé.

Proto se těmto informacím říká Nová zjevení.Neříkám sice nic nového, ale formuluji to novým způsobem. Jestliže však moje duše nikde nekončí a duše mého bližního nikde nekončí a každá duše na světě a ve vesmíru…

….a ve vesmíru nikde nekončí a jestliže nikde nezačíná jiná duše a všechny duše splývají... pak... pak... neexistuje žádná individuální duše a každá duše je vyjádřením jediné Duše. Tato jediná Duše musí být duší Boha, který se projevuje jako Jsoucno.

Přesně tak.

Přesně tak. Ale tradiční náboženství tohle neučí. Kdyby tuto pravdu učila, nikdy by nemohla říci, že jeden člověk je lepší než druhý, že Bůh dává přednost jedné duši před druhou a že existuje jen jediná cesta k Bohu. Nemohla by učit, že některé duše jdou do „nebe" a jiné do „pekla". Právě díky těmto exkluzivistickým učením jsou některá organizovaná náboženství nejen nepřesná,

Ano. Konečně jsi to pochopil. Tato energie je inteligentní. Je zároveň depozitářem a zdrojem veškerého poznání, vědomostí a zkušeností. Je počátkem a koncem, je alfou a omegou - je vším, co existuje.

Vy jste tato energie a tato energie jste vy. Nejste od sebe odděleni. Jste totožní se vším a všechno je totožné s vámi, neboť všechno se skládá z této energie. To znamená, že každý člověk je totožný se všemi ostatními nejen teoreticky, ale doslovně. Na světě neexistuje nikdo, jehož byste nebyli součástí - velice důvěrnou součástí. Z toho vyplývá, že to, co je dobré pro druhé, je dobré i pro tebe, a co není dobré pro tebe, to není dobré ani pro druhé. Znamená to, že to, co děláš pro druhé, děláš vlastně pro sebe.

Kdybyste žili tímto způsobem, mělo by to velký vliv na váš kolektivní život. Před chvílí ses ptal, zda by takové duchovní zkoumání mělo nějaké praktické důsledky, a já ti teď odpovím: Kdybyste žili tímto způsobem, váš svět by se změnil. Vědomí, že jste všichni součástí jednoho celku, že jste totožní s Bohem a jeden s druhým, by změnilo politickou, ekonomickou a duchovní realitu takovým způsobem, jak to nemohou udělat učení vašich exkluzivistických náboženství.

Vy a hvězdy jste totéž. Nikoli obrazně jako v nějaké básni nebo písni, ale doslovně. Vaše chemické složení je stejné. Vaše tělo se skládá ze stejných stopových prvků jako nebeská tělesa - a jako všechno ostatní ve vesmíru. Překvapuje tě to? Jsi překvapen, že se všechno skládá z různých kombinací a koncentrací jediné substance, která existuje?  To by tě překvapovat nemělo, neboť vám to říkám už dlouho. To je doslovná pravda, mé dítě. VŠICHNI JSTE SOUČÁSTÍ JEDNOHO CELKU. V prvních fázích vašeho vývoje jste to nemohli pochopit. Dnes, v prvních letech dospívání, to pochopit můžete.

Dnes je potřeba kolektivní akce. Jedinec sám nic nezmění. Ani duchovní učitel, ani charismatický vůdce nemůže dělat zázraky. Doba individuálních duchovních učitelů dávno minula. Dnes musíte změnit kolektivní realitu kolektivní akcí.

Proto by se měly organizovat skupiny, které se kolektivně rozhodnou učinit  Pět kroků k dosažení míru. Pište petice. Organizujte debaty a diskuze. Vytiskněte v novinách následující článek:

 

MY, NÍŽE PODEPSANÍ, CHCEME OBNOVIT HARMONII VE SVĚTĚ, A PROTO VEŘEJNĚ PROHLAŠUJEME, ŽE UČINÍME PĚT KROKŮ K DOSAŽENÍ MÍRU:

1. Přiznáváme, že některé staré představy o Bohu a Životě přestaly být prospěšné.

2. Přiznáváme, že o Bohu a Životě nevíme všechno a že toto poznání všechno změní.

3. Připouštíme, že se dnes mohou zrodit nové představy o Bohu a Životě, které mohou vést k novému způsobu života na naší planetě.

4. Jsme ochotni zkoumat tyto nové názory a pak je začlenit do našeho názorového systému, pokud budou v souladu s naší vnitřní pravdou.

5. Jsme ochotni začít žít takovým životem, který bude vyjádřením našich názorů.

Požádejte prominentní osobnosti ve vaší komunitě - včetně politických vůdců a podnikatelů, aby se pod článek podepsaly. Zakládejte diskuzní a vzdělávací skupiny. Snažte se vytvořit koalici existujících skupin a organizací. Nenechte tuto myšlenku upadnout v zapomnění.“

Jak máme věřit v lásku a nebát se umřít? 

„Právě proto musíte změnit své názory, chcete-li žít v míru a harmonii. Musíte to udělat jeden po druhém. Každý musí začít sám u sebe. A já vám nabízím nové nástroje. Ukázal jsem vám některé kroky, které vám pomohou zbavit se strachu. Odhalil jsem vám některá Nová zjevení, která vám pomohou najít cestu. Obsahují základní filozofické a teologické pravdy, které mají nesmírné důsledky pro celé lidstvo. A teď vám odhalím poslední z těchto zjevení. Dobře o něm přemýšlejte. Snažte se pochopit jeho širší poselství.

 

Tohle je DEVÁTÉ NOVÉ ZJEVENÍ:

Nemůžete umřít a nikdy nebudete odsouzeni k věčnému zatracení.“

Ach můj Bože, kdyby to byla pravda, všechno by se změnilo.

„Je to pravda. A všechno se změní, jakmile ji přijmete a začnete podle ní žít. Vaše organizovaná náboženství vás učí první dvě slova této pravdy, ale to, co říkají potom, změnilo tuto pravdu v hrůzný sen. Sice vám říkají, že vaše duše nemůže umřít, ale zároveň prohlašují, že může strávit celou věčnost v pekle. A jejich popis příčin, proč byste se mohli dostat do pekla - a proč byste se mohli dostat do nebe - dělá peklo ze života na zemi. Neboť některá náboženství vám slibují, že se dostanete přímo do nebe, budete-li zabíjet druhé ze „správných důvodů", zatímco jiná prohlašují, že věříte-li v Boha „nesprávným způsobem", půjdete přímo do pekla.“

Pokud tohle někomu nezamotá hlavu, pak mu ji nemůže zamotat vůbec nic.

„Já prohlašuji, že tato učení jsou naprosto mylná a nepravdivá. Nebyla na svět seslána Bohem, vymyslili si je lidé. Lidé, kteří věřili, že Bůh musí být rozhněvaný a pomstychtivý, protože takoví jsou lidé. Lidé, kteří se domnívali, že Bůh musí být malicherný, vybíravý a elitářský, protože takoví jsou lidé. Lidé, kteří si myslili, že Bůh stvořil věčný život na základě systému odměny a trestu, protože lidé vytvořili společnost na základě takového systému.

Jak už jsem tu několikrát opakoval, systém odměny a trestu je společenská konvence, která nemá nic společného s Bohem. Tento čistě lidský výmysl nahrazuje božskou myšlenku bezpodmínečné lásky. Odměnou a trestem se snažíte vyjádřit životní princip přizpůsobivosti. Lidé si vymyslili „odměny" a „tresty", aby byli nuceni přizpůsobit své chování domnělým požadavkům Boha. Nicméně tato společenská konvence je zdeformovaná vašimi falešnými představami o Bohu a Životě - takže někteří lidé se chovají tak, jak by si žádný Bůh nemohl nikdy přát.

Jsou ovšem miliony lidí, kteří to nedělají. Lidé, kteří jsou krásní v hloubi své duše a kteří vyzařují lásku a krásu, kamkoli přijdou. Jsou lidé, kteří učí jen lásku, a lidé, kteří léčí tím, že prostě jsou. Všichni takové lidi znáte. Je docela dobře možné, že jsi jedním z nich. A je naprosto jisté, že se chceš stát jedním z nich, neboť jinak by ses neúčastnil duchovního hledání, které tě přivedlo ke mně.

Těmto lidem by mělo lidstvo děkovat, neboť představují jeho nejkrásnější vizi. Tato vize překračuje hranice omezené víry ve všechno nepravdivé. Jsou lidé, kteří vidí svět takový, jaký je, a ptají se: „Proč?" A  jsou lidé, kteří sní o tom, co nikdy neexistovalo, a ptají se: „Proč ne?"

Těm, kteří sní sen andělů, pomohu naplnit jejich sen. Proto jsem vám odhalil toto Deváté nové zjevení, abyste nemohli ignorovat jeho důsledky.

Nemůžete umřít a nikdy nebudete odsouzeni k věčnému zatracení.

S tímto zjevením přichází vaše vize. Toto zjevení vám pomůže pochopit vaše pravé já a tím vás osvobodí. Až pochopíte, že nejste svým tělem a že to, čím opravdu jste, nemůže nikdy umřít..., až pochopíte, že nikdy nemůžete být odsouzeni rozhněvaným a pomstychtivým Bohem... TEPRVE PAK vaše starosti o přežití přestanou. Teprve pak se úplně změníte a začnete jednat novým způsobem. Stanete se úplně jinými lidmi. Novými lidmi. Budete žít spontánně a vytvoříte Novou společnost. Budete nadšeni tím, jak začnete chápat lidi a jak s nimi budete jednat. Budete překvapeni, jak dlouho jste mohli chodit v kruhu jako v nějakém bludišti. Osvobodíte se z cyklu násilí a dosáhnete jednoty.

Konečně to začínám chápat. Tahle Nová proroctví nám připadají tak spásná, protože nás osvobozují od zla a říkají nám, že království a moc a sláva jsou navždy naše. Osvobozují nás od strachu. Dovolují nám opět milovat. Milovat Boha a milovat jeden druhého. Milovat sami sebe. A život. A dokonce i smrt.

Takže teď můžete věřit neuvěřitelnému - že Bůh nechce nic než vaše dobro. Už nikdy nemusíte mít strach z Boha. Můžete s Bohem hovořit. Všichni. Kdykoli. Můžete s Bohem navázat přátelství. Všichni. Kdykoli. Můžete prožívat spojení s Bohem. Všichni. V každém okamžiku. Konečně se můžete zbavit představy, že Bůh chce, abyste trpěli..., že utrpení je dobré..., že nemáte být šťastní.

Začněte tam, kde jste měli začít už dávno. Nesnažte se měnit své chování; nejdřív změňte své názory. Neboť vaše chování vychází z vašich názorů.

Rozumím. Už to chápu. A díky tomuto rozhovoru už vím, které názory vedou k nejdestruktivnějšímu chování. A právě tyto názory se pokusím změnit.

To je dobře. Neboť chcete-li to, co říkáte, že chcete, pak své názory musíte změnit. Chcete-li žít dlouhým a šťastným životem, chcete-li žít v míru a harmonii, chcete-li, aby lidstvo přežilo, pak své názory změnit musíte. Každou hodinu a každý den se lidstvo rozhoduje každým činem, zda chce dosáhnout dospělosti a zda se chce přidat k vysoce vyspělým živočišným druhům ve vesmíru, nebo zda chce vyhynout. V každém okamžiku činíte životně důležitá rozhodnutí. Zvolíte lepší život, nebo zvolíte rychlejší smrt?

Když si zapalujete další cigaretu, volíte lepší život, nebo volíte rychlejší smrt? Když každý den jíte maso, volíte lepší život, nebo volíte rychlejší smrt? Když celé týdny a měsíce necvičíte, volíte lepší život, nebo volíte rychlejší smrt? Když pracujete deset, dvanáct nebo čtrnáct hodin denně, když vám nezbývá čas na zábavu a nemůžete se věnovat svým blízkým, volíte lepší život, nebo volíte rychlejší smrt? Když se dohadujete s příbuznými nebo se sousedy o malichernostech, na kterých vůbec nezáleží, volíte lepší život, nebo volíte rychlejší smrt? Když jdete bojovat proti jinému národu kvůli neshodám, které by se daly vyřešit kompromisem a trochou porozumění, volíte lepší život, nebo volíte rychlejší smrt? Když se nechcete vzdát dogmat a doktrín, které vás ničí, volíte lepší život, nebo volíte rychlejší smrt? Ať už činíte malé nebo velké rozhodnutí, vždycky máte dvě možnosti. Buď zvolíte lepší život, nebo zvolíte rychlejší smrt.

Smrt samozřejmě neexistuje, jak už jsem tu mnohokrát opakoval, takže to slovo používám v kontextu, jemuž rozumíte. Označuje konec individuálního života.

Teď jdi a rozšiřuj toto poselství mezi lidmi. Předávej je každému, s kým se setkáš.

Všem lidem radím, pokračujte ve svém životě s radostí a nadšením, neboť vás čeká nejkrásnější doba v celé vaší historii. Otvírá se vám úžasná příležitost a neomezené možnosti. Máte před sebou velký úkol, ale vaše schopnosti jsou větší.

Copak jste nezvítězili kdykoli, když jste použili všech svých schopností?  A  tentokrát můžete opět zvítězit. Vaše vítězství připraví krásnou budoucnost vašim blízkým a všem, kteří vás budou následovat. Seberte všechnu svou odvahu a začnete realizovat své nejkrásnější ideály v každodenním životě. Sdílejte svou lásku, svůj soucit, svou moudrost a své bohatství. Bylo vám nezištně dáváno. Nyní dávejte vy.

O, moje krásné děti, jak se vše náhle rozjasní, když přijdete s úsměvem a rozdáváte ze svého bohatství !  Jak se uzdravují ti, jichž se dotýkáte krásou svého nejvyššího Já. Chcete-li vytvořit život, jaký si přejete pro sebe a pro všechny ostatní, musíte udělat velké věci. K tomu však stačí málo. Úsměv. Dotek. Smích. Odpuštění. Ochota nezištně sdílet. Schopnost plakat - a slyšet pláč druhých. Láska k životu. Víra v Boha. Vzájemné pochopení. Odhodlání riskovat. Toho všeho jste schopni. To vše jste už dělali. Dělejte to opět a budete jen krok od ráje.

Není to vzrušující? Není to inspirující? Těmito jednoduchými nástroji můžete změnit svůj život. S moudrostí, jež dlí ve vaší duši, můžete předělat svět.

Už jsem řekl, že nastala kritická doba. A to je pravda. Řekl jsem, že tohle je rozhodující okamžik. Řekl jsem, že v minulosti byli mnozí lidé neochotní vzdát se zastaralých představ a názorů, neochotní změnit se a jít vpřed. Lpěli na starých způsobech chování a názorech, na nichž bylo jejich chování založeno. Ale tohle je úsvit nového dne a vy mu můžete pomoci na svět.

Všechno, co jsem říkal o minulosti, se stane součástí minulosti, jakmile si uvědomíte, že vy jste budoucnost. Jakmile si uvědomíte, že máte ve své mysli moudrost, že máte ve svém srdci lásku a že máte ve své duši pravdu, jež osvobodí váš svět.

Neboť jste všichni moudrostí, láskou a pravdou, jež vyléčí svět. Život a svět můžete měnit postupně. Každý z vás. Ve skutečnosti to nejde udělat jinak. Dejte se do této radostné práce. Buďte mými posly. Uložte nová zjevení hluboko do své mysli, srdce a duše.

 

Ještě jednou vám zopakuji NOVÁ ZJEVENÍ, která mohou změnit váš svět:

1. Bůh nikdy nepřestal komunikovat s lidmi. Komunikuje s nimi a skrze ně od počátku času. A dělá to dodnes.

2. Každý člověk je stejně výjimečný jako každý člověk, který kdy žil, který žije dnes a který bude žít v budoucnosti. Všichni jste mými posly. Každý z vás. Každý den přinášíte životu poselství o životě. Každou hodinu. Každou minutu.

3. Žádná cesta k Bohu není lepší než jakákoli jiná. Žádné náboženství není „jediné pravé náboženství", žádný národ není „vyvolený národ" a žádný prorok není „největší prorok".

4. Bůh nic nepotřebuje. Bůh nepotřebuje nic ke štěstí. Bůh je štěstí. Proto Bůh od nikoho nic nevyžaduje.

5. Bůh nežije ve vesmíru ani mimo vesmír a nemá stejné citové potřeby jako člověk. To, čím je Bůh, nelze zranit, a proto Bůh nemá potřebu nikoho trestat a nikomu se mstít.

6. Všechno je jedno a totéž. Existuje jen jediný celek a všechno je součástí tohoto jediného celku.

7. Samo o sobě není nic Správné ani Špatné. Jsou jen věci, které fungují, a věci, které nefungují. Funkčnost čehokoli záleží na tom, čím chcete být, co chcete dělat a co chcete mít.

8. Nejste svým tělem. To, čím jste, je neomezené a nekonečné.

9. Nikdy nemůžete umřít a nikdy nebudete odsouzeni k věčnému zatracení.

Všechna tato prohlášení jsou pravdivá. Všechna tato zjevení jsou reálná. Můžete na nich založit Novou duchovnost. Především však spoléhejte na Pravdu a Moudrost a Lásku, jež máte ve svém nitru.“

Nezapomínejte, že nejlepším nástrojem, který máte, je váš vlastní život. Tímto nástrojem můžete vytvořit nejen Novou duchovnost, ale celý nový svět.

V každém okamžiku svého života vyjadřujte svou nejkrásnější pravdu, rozdávejte upřímnou lásku a uzdravujte všechny rány, které jste si způsobili sami a které vám způsobili druzí.

Váš život se může změnit. Lidé jsou schopni žít v míru a harmonii. Někteří lidé však musejí ukazovat Cestu. Někteří lidé musejí svým životem ukázat, že oni jsou Cestou. Někteří lidé se musejí stát první kostkou domina.

Radím vám, abyste to udělali právě vy. Radím vám, abyste prožívali každý okamžik svého života... jako Nové zjevení.

     Výňatek z knihy   „PŘÁTELSTVÍ S BOHEM“

     V této úžasné knize Bůh odpovídá na otázky autora. V tomto stručném textu uvádím jen základní otázky autora, a doporučení Boha, co bychom měli udělat.

Jestliže ty a já máme být opravdovými přáteli jestliže máme mít opravdu fungující přátelství, nejen teoretické...

„To je důležité. Musíme si to ujasnit hned na začátku. Mnozí lidé si myslí, že Bůh je jejich přítel, ale nevědí, jak toho přátelství užívat. Považují to za jakýsi vzdálený vztah, nikoli za vztah blízký.

Mnoho lidí o mně vůbec nepřemýšlí jako o příteli. To je velice smutné. Mnoho lidí mě považuje za rodiče, nikoli za přítele. Navíc mě považují za rodiče přísného, krutého a náročného. Za otce, který netoleruje ani sebemenší selhání či přestupek - nesnáším například, když mě lidé nesprávně uctívají. Tito lidé se domnívají, že nejen vyžaduji, abyste mě uctívali, ale také chci, abyste to dělali určitým způsobem. Nestačí, že ke mně přijdete. Musíte ke mně přijít správnou cestou. Přijdete-li jinou cestou jakoukoli jinou cestou - odmítnu vaši lásku, nevyslyším vaše prosby a pošlu vás do pekla.“

I kdybych tě hledal s upřímným a čistým úmyslem a nejlepším porozuměním? 

 

„I v takovém případě. Podle názoru těchto lidí jsem přísný rodič, který se nespokojí s ničím kromě naprosto správného pochopení toho, čím jsem. Nemáte-li správné pochopení, potrestám vás. Můžete mě hledat s tím nejčistším úmyslem, můžete přetékat láskou. Když ke mně však přijdete s nesprávným jménem na rtech

a nesprávnými myšlenkami v hlavě, uvrhnu vás do pekla, kde budete navždy trpět.“

Je opravdu smutné, že tě tolik lidí považuje za tak netolerantního. Tak by se přítel nikdy nechoval.

.„To je pravda. A proto je pro ně nepředstavitelné, že by mohli mít přátelský vztah k Bohu, vztah, jaký mají k nejlepšímu příteli, který přijme všechno, co je dáváno z lásky, a odpustí všechno, co se stane omylem. K tomu je třeba zásadní změny vašeho rozumového i citového postoje. A odvaha.“

Odvaha? 

„Ano. Odvaha odmítnout všechny představy, názory a učení o Bohu, který vás odmítá. To vyžaduje velkou odvahu, protože vám takové názory byly vštěpovány celý život. Budete muset přijmout nové názory, které jsou v rozporu prakticky se vším, co jste o mně kdy slyšeli.

To bude obtížné. Pro některé lidi to bude velice obtížné. Bude to však nutné, protože nemůžete mít přátelský vztah - opravdový, fungující a nesobecký vztah - k někomu, koho se bojíte.“

Jak mohu změnit svůj postoj k Bohu natolik, abych považoval za správné něco od Boha vyžadovat?  

„To není jen správné, je to nejlepší způsob, jak něčeho dosáhnout.“

Tak dobře. Ale jak to mohu udělat? 

„Jak už jsem řekl, především musíš pochopit, jak všechno skutečně funguje. To jest., jak funguje život. Ale    k tomu se dostaneme za okamžik. Nejdřív ti vyjmenuji Sedm kroků k Bohu.

 

První:     Poznej Boha.

Druhý;   Důvěřuj Bohu.

Třetí:     Miluj Boha.

Čtvrtý:   Přijímej Boha.

Pátý:      Využívej Boha.

Šestý:     Pomáhej Bohu.

Sedmý:  Děkuj Bohu.

 

Tento krok je téměř automatický. Když uděláš prvních šest kroků, sedmý přijde naprosto přirozeně.

 

Abys poznal Boha, musíš být „připraven, ochoten a schopen“. Víra v Boha je nutným předpokladem. Tvá víra v nějakou vyšší sílu, v jakési Božstvo, je známkou toho, že jsi „připraven“.

Musíš být schopen přijmout Boha, který tě miluje bezpodmínečně; musíš být schopen přijmout do svého života Boha, který tě bez jediné otázky přijímá do svého království; musíš být schopen přestat se trestat za to, že věříš v Boha, který tě nikdy nepotrestá; a musíš být schopen hovořit s Bohem, který nikdy nepřestal hovořit s tebou.

 

Tohle všechno jsou radikální myšlenky. Církve je označují za kacířské. A tak je nanejvýš ironické, že pravděpodobně budeš muset odejít z církve, abys mohl poznat Boha. Bez pochyby se budeš muset vzdát některých církevních učení. Neboť církevní učení hovoří o Bohu, kterého nemůžeš poznat a kterého by sis nevybral za přítele. Neboť jaký tvůj přítel by tě trestal za každý přestupek?  A jaký přítel považuje za prohřešek, když je nazýván nepravým jménem?“

Celý svůj život jsi neznal Boha takového, jaký opravdu je. Teď ho poznat můžeš.

Celý svůj život jsi nedůvěřoval Bohu tak, jak sis přál. Teď mu důvěřovat můžeš.

Celý svůj život jsi nemiloval Boha tak, jak sis přál. Teď ho milovat můžeš.

Celý svůj život jsi nepřijímal Boha jako skutečnou součást tvého života. Teď ho přijímat můžeš.

Celý svůj život jsi nevyužíval Boha, jako bys využíval svého nejlepšího přítele. Teď ses k němu přiblížil a využívat ho můžeš.

Celý svůj život jsi vědomě nepomáhal Bohu, protože jsi nevěděl, že tvou pomoc potřebuje. A i když jsi to věděl, nevěděl jsi, jak mu ji poskytnout. Teď mu pomáhat můžeš.

 

 

Není tvoje chyba, že jsi Boha neznal. Jak jsi ho mohl znát, když ti každý říkal něco jiného?

Není tvoje chyba, že jsi Bohu nedůvěřoval. Jak můžeš důvěřovat někomu, koho neznáš?

Není tvoje chyba, že jsi Boha nemiloval. Jak můžeš milovat někoho, komu nedůvěřuješ?

Není tvoje chyba, že jsi Boha nepřijímal. Jak můžeš přijímat někoho, koho nemiluješ?

Není tvoje chyba, že jsi Boha nevyužíval. Jak můžeš využívat někoho, koho nepřijímáš?

Není tvoje chyba, že jsi Bohu nepomáhal. Jak můžeš pomáhat někomu, pro koho nemáš žádné použití?

A není tvoje chyba, že jsi Bohu neděkoval. Jak můžeš být vděčný někomu, komu nemůžeš pomáhat?

 

Dnes je však nový den. Dnes je nová doba. A přichází nové rozhodnutí. Můžeš se rozhodnout, že se mnou navážeš nový osobní vztah. Konečně můžeš prožívat přátelství s Bohem.“

„To vám může pomoci. Právě jsi odhalil velké tajemství. Pokud jde o sedm kroků k Bohu, je úžasné, že jejich pořadí lze obrátit.

 

Děkuješ-li Bohu, pak mu pomáháš, aby ti pomohl.

Pomáháš-li Bohu, aby ti pomohl, pak ho využíváš.

Využíváš-li Boha, pak ho přijímáš ve svém životě.

Přijímáš-li Boha, pak ho miluješ.

Miluješ-li Boha, pak mu důvěřuješ.
Důvěřuješ-li Bohu, pak ho jistě znáš.“

Ve vesmíru existuje boží síla, a ta se skládá z tvůrčí energie, vlídné moudrosti a čisté lásky. Když využíváte Boha, užíváte této boží síly.

Proto teď jdi a dělej to, k čemu ses rozhodl. Začni měnit svět „silou“.

A použij k tomu Boha. Využívej mě každý den. Využívej mě v těch nejtěžších i v těch nejkrásnějších chvílích, ve chvílích strachu i odvahy. Takové chvíle prožiješ. A už jsi je také prožil. Neboť pro všechno je ustanovený čas, ano čas pro každou záležitost pod nebesy.

 

     Jak velký je Bůh?

 Tento Kryonův živý channeling přijal Lee Carroll v Salzburgu, Rakousko
23. říjen 2004

 

     Chtěl bych, abyste si v tomto okamžiku představili Atlantický oceán. Je strašně velký, obsahuje tak mnoho a přece má zároveň něco jedinečného, něco, co je jednotné. Celý oceán je jako celistvý objekt ovlivňován měsícem.

     Zdánlivě jako jedna bytost, se jemně vlní a způsobuje, že přílivem a odlivem je voda – podél tisíce od sebe oddělených pobřežních kilometrů – přelévána a odlévána. Jestliže pozorujete odliv a příliv a proudění, možná se sebe ptáte, jak může existovat systém, při kterém může oceán tak reagovat, jako by to bylo jediné vědomí. Koordinuje se, zdá se, sám mnohonásobným způsobem a přesto se sestává z biliónů dílků, jménem vodní molekula.

      A tady přichází metafora: Oceán se sestává z vody, která je Vám známa jako vodní molekula H2O. Chtěl bych, abyste si představili, jak mnoho se nachází těchto molekul v oceánu! A chtěl bych Vám dát pro tuto chvíli čas, abyste je mohli spočítat. (pauza a smích)

     To nemůžete, že? Je to takové nepředstavitelné množství, které byste mohli pochopit jen na základě matematických možností. Leží mimo Vaší představivost a je potřeba matematického napsání, které by zase jenom matematikům něco řeklo. Je to tak nepředstavitelně velké číslo, že jde daleko přes vědomou chápavost člověka.

     Dále si představte (v této metafoře), že každá jednotlivá molekula je anděl. Přes toto všechno si ještě představte (aby to bylo ještě komplexnější), že se tyto bilióny a bilióny, toto neskutečné množství molekul odněkud znají! Znají se všechny dohromady na kvantové rovině... to je systém, při kterém, když se jednomu něco přihodí, tak se zároveň - simultánně - všem ostatním stane to samé... všechny jsou spolu nějak spojeny. Každá zná ty druhé a je zcela jedno, kolik tisíců kilometrů jsou v oceánu od sebe vzdáleni. Můžeš si takovéto propojení představit?

     Představ si pro tento moment tento oceán jako srovnání pro to, co bys mohl přirovnat k Bohu. Bůh není žádný jedinec ve smyslu singulární věci, nýbrž Bůh je spojení biliónů dílů z andělského nebeského vědomí (oceán). Zvaž a přemýšlej, jak velký je poměr k jedné molekule!... A nyní vezmi malou skleničku, naplň ji až po okraj tou troškou vody z toho velkého oceánu a nech ji pak zcela jemně kolébat sem a tam na hladině moře. V této metafoře představuje tato sklenička vody planetu Zemi.

     Nyní bych chtěl, abys byl trochu pozornější: Sklenička je plná vody z oceánu. Začínáš rozumět? Zcela jedno, nezávisle na tom, co pro Tebe znamená oceán, to samé se nachází v té skleničce vody. Ve skutečnosti je to tak, že pokud se budeš nacházet v té skleničce a budeš jednou tou H2O molekulou, nebudeš moci kvůli té skleničce jasně vidět. Ve skutečnosti vůbec ani nevíš, že nějaký oceán existuje. Přesto budeš zrovna tak, jako celý oceán, tažen a strkán a pohybován sem a tam, jako bys byl částí z něj.

     Bez vědomosti o velkém oceánu nebudeš ve skutečnosti vědět, kdo jsi. Nebudeš ani vědět, že jsi H2O molekula. Kdyby ses, duchovně řečeno, mohl porozhlédnout, možná bys řekl: Hm, vypadá to tak, jakoby sklo byla hranice. My jsme ve sklenici, sklenice nás obklopuje a mimo ni nemůžeme vůbec nic dalšího vidět. Nemůžeme se přes ní podívat! Kromě toho neexistuje žádný důkaz, že na druhé straně sklenice vůbec něco existuje. Proto budeme naši pozornost směřovat dovnitř a budeme přezkušovat jen nás samotné. To je Země.

     Jestliže sklenička obsahuje vodu z oceánu, pak to znamená, že sklenička ve skutečnosti (odpovídající metafoře) obsahuje Anděly! Ale v tomto případě jsou to andělé, kteří, jak se zdá nevědí, že anděly jsou. Patrně tady panuje absolutní izolace a jsou od všeho odděleni - mimo to, co se děje přímo ve sklenici. Voda ve sklenici se nemůže ani jednou podívat, jak velký je oceán... pokud ovšem vůbec věří, že nějaký existuje. Ó, může se stát, že vidí hvězdy a že umí odhadnout vesmír, ale nemůže se podívat skrz sklenici, aby rozeznala, jak velký je ve skutečnosti Bůh.

     Ale zde se děje něco zajímavějšího. Existuje tu zvětšená míra intuice. V centru každé molekuly každý nějak ví, že existuje něco mnohem většího než ona samotná. Je to intuitivní a všude ve sklenici pociťované. Zde je skutečnost Vašeho lidského druhu: Osmdesát pět procent lidstva věří na život po smrti. Stovky náboženství, které vznikly nezávisle na sobě v různých historických časech a místech, mají něco společného: Věří, že když zemřete a opustíte Zemi, přejdete na jiné místo!
     Nuže, 85% by byla navýsost překvapující procentuální část, kdybyste provedli politický průzkum veřejného mínění! Je to víc, než jenom většina – je to mandát vědomí. A tak člověk na úrovni buňky ví, že na druhé straně skla něco existuje. Ačkoli neexistuje žádná bytost, která by to mohla dokázat, pokračuje přesvědčení v průběhu tisíciletí až do budoucna, a muži a ženy dále umírají ve svém boji, aby bránili své přesvědčení, že se na druhé straně sklenice nachází jejich vlastní Bůh.

     Nedávno bylo objeveno, že velice staré kmeny z Nové Guineje vynesly na světlo něco zajímavého: Jejich vývoj byl přenechán sám sobě několik stovek let a západ je objevil teprve před nedávnem. A přece to vypadá tak, že tyto kmeny, které nepodléhaly žádnému vlivu z venčí, věří na život po smrti! Nuže... podívejte... to je intuice lidstva. Mnozí budou tvrdit, že se tu jedná o přání otce myšlenky... něco, co se zrodilo, aby se mohlo udělat ještě víc ze života, než vlastně je a že se tu jedná hlavně o pomocný prostředek, který má zjednodušit zacházení se smrtí. Ale často je to psychologické prohlášení, které jednoznačně ustupuje z cesty zřejmé spirituální povaze, kterou vykazují všichni lidé. Psychologové se budou místo toho více snažit vysvětlit, že stav člověka vzniká z jeho vnitřního stavu bytí, jeho lidských zkušeností, bez uznání interdimenzionálních sil nebo energií, které by možná mohly ukazovat na neviditelného Boha. Ale tady vidíte, že víra v život po smrti je skutečně intuitivní informace na buněčné úrovni.

     Není možné udělat náhodu, a nebo přání z toho, že má osmdesát pět procent lidstva na Zemi stejnou myšlenku. Na určité úrovni víte nejenom o oceánu na druhé straně skleničky, nýbrž také o tam existující rodině... bilióny a bilióny z ní. Ó, kdybyste tak mohli vědět ještě víc. Od tohoto spirituálního hledání byly kultury hnány často kupředu a často rozpoutávaly i války, při kterých jedna strana věřila, že ten jejich Bůh je lepší než ten od těch druhých. (Nepřipomíná vám to něco? – poznámka překladatele.) A tak se navzájem vraždili, aby vyčistili planetu od „špatného myšlení“. Zvláštní, jak něco neviditelného vytváří vlády, ovlivňuje státy a vyvolává války, nemám pravdu? To je přeci jenom množství vynaložené energie a úsilí, které je zde použito na ryzí „myšlenkové přání“.

     Na tomto místě přerušíme a zastavíme se a vysvětlíme, proč jsme tak často použili metafory – předali jsme Vám tyto informace touto formou, abychom mohli přejít k dalšímu kroku této výuky. A tak na krátký okamžik zastavím a dám Ti tuto otázku: Rozeznáš a vidíš, jak je tento systém úžasný?


     Jak velký je Bůh?
     Dost velký, aby mohl stvořit nekonečně mnoho Vesmírů - biliony a biliony andělských nebeských bytostí, které dosahují daleko dál, než si můžeš představit – dimenzionální roviny, které si ani nedokážeš představit.   Větší než velký!
     A přece dostatečně malý, aby Tě mohl milovat a aby mohl žít v Tvém srdci.


     Vnímání Boha
     Co je podle toho představa o Bohu? Když se díváme z vnější strany sklenice, pak je to pro nás opravdu velice zábavné (Kryon se směje). Řeknu Vám, co se stane: Molekuly ve skleničce (lidští andělé) se začínají dívat okolo sebe a začínají se všemu divit a ptají se na všechno. Jak už jsme říkali, věří na život po smrti. Odtud musejí mít také pocit, že někde musí existovat Bůh. Pak se usnesou z hloubi své moudrosti, že Bůh musí být velice obrovská molekula! Proč? Protože to je jediná věc, kterou mohou vidět. Mají jen jediný vzor - samy sebe. Pak řeknou, že pro to existuje důkaz, protože to tak říká Svaté písmo. Jen v jednom jediném příkladě existuje svaté písmo, které říká, že jste byli stvořeni „podle vlastního obrazu Boha“. Nuže, jestliže jste molekula, pak musí být Bůh podle toho velice obrovská molekula, neboť když věříte Svatému písmu, pak vypadáte přesně jako Bůh.

      Milované stvoření, jak bych Ti to mohl říct? Toto je premisa od toho, co jsme vyučovali na začátku a co je pro Vás tak těžké k pochopení. Vy jste to přepólovali! Vaše logika je obrácená, jdete na to z druhé strany. Nerozumíte tomu, protože se nemůžete dotknout okraje skleničky. „Stvořen k obrazu svému“ znamená, že každá jednotlivá molekula ve skleničce je částečkou oceánu! A vidíte, u Vás je to opačně. Božským „obrazem svým“ (jím být) je Mistrovství Universa. To je to božské v andělské říši a to je vpravdě Tvůj vlastní obraz. „Obrazem svým“ je v Tobě – obrazem svým je ve Vás.

     Je zajímavé, že si lidé mohou to nejvyšší představit jen ve svojí vlastní realitě. A tak ti, kteří se nachází ve skleničce, před tisíci lety rozhodli, že Bůh je molekula. Představy Boha odpovídají lidskému druhu, přesně tak jako představy, jak vypadá anděl. Pokaždé, když se na Zemi objeví anděl, propůjčují jim ti, kteří tuto historku vytváří, kůži a křídla a dělají, jakoby by byli singulární (jednotlivou) postavou a propůjčují jim vždy jen jedno jediné jméno. To je velice divné, je to ale zábavné! Neboť andělé jsou multidimenzionální, bez křídel a bez lidské postavy a mají vždy „skupinový“ atribut, protože reprezentují vědomí celého oceánu. Proto, aby jejich návštěva mohla být lidmi pochopena, jsou představeni v lidské podobě a rovině.

     Vaše představa o tom, co by mohl být Bůh a nebe, leží na a uvnitř (je to omezeno) Vaší vlastní lidské zkušenosti.

     Pravda? Neexistují žádné ulice a vily, když přejdeš na druhou stranu sklenice. To, co se tam nachází, je nádherná realita, na kterou si vzpomeneš přímo a bezprostředně. Existuje expanze a ty jsi část Boha, kterou jsi byl vždy, vše-vědoucí. Přijdeš domů! V této metafoře je sklo skleničky závojem. Nemůžeš se podívat skrz a vlastně nikdy neuvidíš oceán (Boha). Takže všechno, co si můžeš představit, není o mnoho větší než sklenička a proto ses rozhodl to zbožňovat. Zbožňujete něco, co nemůžete vidět a zbožňujete to s vědomím, že tato síla, která se nachází na druhé straně skleničky, by měla být mnohem moudřejší a větší než Vy. Čemu vlastně nerozumíte je, že toto vše způsobila vlastně zkouška, pokus, test, ve kterém se právě nacházíte.

     Mohou andělé, zavřeni ve skleničce, vůbec najít pravdu o tom, kdo jsou? Mohou vůbec někdy uznat, že jsou častí oceánu? Nebo se nakonec mezi sebou povraždí, aby se pokusili dosáhnout zlatých ulic a 72 panen? O to jde při práci s Kryonem. Jsme zde, protože se tu koná probuzení... velká změna... a lidstvo se začíná dívat skrz sklo. Nechte mně říct sdělení: Neexistuje nic k zbožňování, ale existuje všechno k objevování. Je na čase začít myslet interdimenzionálně.

     Přeci jenom se na okamžik zastavme. Pozorujte systém a všechno, co ho reprezentuje. Bůh je strašně velký, všeobjímající – enormní. Oceán se rozprostírá už biliony světelných let přes kvantová Universa a Multiversa a přesto se všichni andělé znají. Jak je to možné? To je základním tématem interdimenzionálního bytí... že je všechno provázáno a přeci zdánlivě odděleno a skrz vzdálenosti od sebe vzdáleno. Rozptýleno v Universu existuje něco všeobjímajícího - je to tak obrovsky velké, že si to ani nemůžete představit. Přesto jsou všichni andělé mezi sebou propojeni v reálném čase, každý jednotlivý z nich zná Tvé jméno! Rozumíš?


     Jak velký je Bůh?
     Dost velký, aby mohl vytvořit Universum... ale zároveň dost malý, aby znal Tvé jméno – dost malý, aby tu dnes mohl být – dost malý, aby mohl být na Tvé straně, když čteš tato slova.


     Komunikace skrz závoj
     Jaký účinek to má na modlitbu a meditaci? Nech mne o tom mluvit ještě jednou. Existuje něco kouzelného - magického, co byste měli o tomto metaforickém oceánu vědět. Mnoho z Vás tráví svůj život tím, aby se mohli podívat skrz sklo. Jste spirituální, a to je Vaše hledání. Možná Vám přitom pomohou námi dodané energie. My v to doufáme, neboť v tom spočívá účel našeho bytí a celé naší výuky. Je zde něco, na co jste možná vůbec nemysleli: Anděly z interdimenzionálního oceánu sklo nezastaví. Mohou procházet sem a tam, kam jenom chtějí! Ty jsi ale ten, kdo se rozhodl pro to, být ohraničen v dualitě. Oceán prochází nepřetržitě sklem a to znamená, že andělé z toho obrovského oceánu jsou nyní u Vás. To znamená, že byli na tvé straně, když se vyvíjely problémy, které Tě možná přivedly k tomuto publiku, a nebo k této stránce. Jak jsme už předtím nastínili, sedají si lidé k modlitbě a předkládají Bohu listinu, co není v pořádku. Chtějí říci: Nuže milý Bože, tady máme toto a pak ještě toto a pak ještě tamhleto.“ Jen zřídka rozumí, že Bůh byl celou tu dobu u nich. Dáme Vám ještě jednou výzvu: Až se budeš příště zase modlit, neříkej nic! Buď tiše a věz, že jsi Bůh! Poslouchej řešení, neboť Ti budou předzpívány v řeči, kterou teprve začínáš vnímat.

     Představ si své Vyšší Já – které se v pravém slova smyslu nachází na hladině metafyzické skleničky vody, s jednou nohou v oceánu – jak Tě bere za ruku. Pokud se to stane, je to Tvoje osobní propojení a Bůh o Tobě ví všechno. Nemusíš mu nikdy předkládat nějakou listinu, a nebo i vůbec něco říkat. Kdybys měl bratra nebo sestru, kteří by byli s tebou biologicky provázáni, vysvětloval bys jim, co se během dne přihodilo? - Ne, neboť oni byli u toho, vzpomínáš si? Přesně tak je to i s Tvou božskou komunikací.

     Celý oceán ví všechno o této skleničce a o Tobě. Celý oceán ví, proč existuje sklenička, i když Tobě to není známo. Ať tomu věříš nebo ne, celý oceán je částí změny, kterou teď sklenička prochází (řeč je o vibrační změně planety).


     Za závojem
     Nyní jdeme dále a přicházíme k informaci, jak s Vámi tento závoj pracuje (jak na Vás působí). Závoj je to, co Vám brání spatřit metafyzický boží oceán, který Vás obklopuje – a přeci je neviditelný a dokonce sporný a mnohonásobně nepochopený. Nech mi zodpovědět otázku, která byla už tak často kladena: Jde tu o smrt. „Kryone, je možné mluvit s mrtvou osobou?“ Odpověď, kterou Vám dám, předpokládá také ochotu z Vaší strany. Prosím, nevyjímejte Kryona z konceptu v rámci této odpovědi. Vztahuje se na celou odpověď, když si to určíte.

      „Kryone můžeme mluvit s mrtvými osobami?“ Odpověď je ne, vůbec ne. Nikdy. Je to nemožné.

 A jaký je důvod? Něco takového, jako mrtvé osoby, neexistuje!

     Můžete to pochopit? Andělé, poslouchejte: Pakliže ti z Vašeho okolí, které jste milovali a ztratili, zemřeli a opustili zemi, je všechno to, co udělají, že přejdou na druhou stranu skla. Zeptejte se místo toho touto následující otázkou: „Mohu mluvit s těmi, které jsem na této planetě miloval a ztratil?“ A Odpověď zní: ANO!

     Jakmile se stanou multidimenzionálními, tak je to pro Vás záhada. Očekáváte, že uskutečníte 4D rozhovor s bytostí, která přešla na druhou stranu a která se stane ještě více andělskou, než jste Vy andělé, kteří zde sedíte. Nevykazují už žádnou lineární komunikaci a nejsou už singulární jako Vy. Jediná možná komunikace Vás tedy staví před záhadu, protože je interdimenzionální a nedostatek linearity je pro Vás těžce nepochopitelnou věcí.

     No dobře, nechme nyní vyjasnit pár záhad. Chtěl bych, abyste pocítili toho člověka, na kterého myslíte, protože je opravdu tady. Je jim zcela povoleno chodit sem a tam skrze sklenici. Slyší tuto hudbu (v semináři) a slyší tato slova. Sedí na Vaši straně a strašně by rádi, abyste se mohli k nim natáhnout skrze sklo. Mnozí z Vás je mohou skutečně pocítit! Jste částí změny, která se na této planetě, na které se zvětšuje vědomí lidstva, završí a vytvoří pro každého člověka nový interdimenzionální potenciál. A tak zvu některé z Vás, aby k nim také přičichli! Vzpomínáte si ještě na jejich zvláštní vůni? Mohou tuto vůni pro Vás vytvořit jako důkaz, že tu jsou.

     Myslete na to, jak je ohromný! Co by bylo, kdybych měl pravdu (jak byste řekli) a toto poselství by přeskočilo přes Vaši nedůvěru a strachy? Co by bylo, kdyby toto všechno bylo naprosto pravdivé? Jestliže ano, pak to znamená, že by mnozí z Vás přestali truchlit a místo toho by tyto milované lidi, kteří by chtěli kráčet celý zbytek Vašeho života Vám po boku, pozdravili. Je to součást systému, který je nepředstavitelně velký a dalekosáhle překračuje Vaši představivost.


     Bůh je větší než všechno, co si jen můžete představit... a přece dost malý, aby mohl žít ve Vašem srdci.

 

     Jaký to systém – Andělé na druhé straně opony, kteří navštěvují lidské anděly na planetě... a přece si to mnozí z Vás neuvědomují. Víte, o co tady při tom všem jde? Jde o objevení tajemství mistrovství. Až těmto věcem začnete rozumět, zpřístupní Vám toto vědění postupně tyto atributy mistrovství, daleko přesahující realitu, do které jste se narodili, a přepíše kód Vaší DNA (vytvoří ji novou). To je definice osvícení.

     Tito andělé, kteří kráčejí s vámi, posilují a pomáhají aktivovat DNA. To znamená, že nikdo tady není nikdy sám. Ó, zastavme se na okamžik a přemýšlejme o tom. (Pauza)


Jak velký je Bůh? Dost velký na to, aby tvořil Vesmíry! A ještě i dost malý na to, aby žil ve Tvém srdci.

 

     Slyšel jsem, jak mnozí říkali: Kryone, to jsem už slyšel často. Vypadá to, že se neustále držíš toho samého poselství. Kdy uslyšíme konečně něco nového?“ Chtěl bych s Tebou, čtenáři (a také posluchači) sjednat obchod. Tady přichází ujednání: Až tuto informaci, kterou Vám předávám už 16 let, v plné míře obsáhnete, pak změním poselství. A možná už pro ni nastal čas. Proč neopouštíš toto místo ve stejném stavu, v jakém jsi sem přišel, proč jsi teď jiný?

     Historie Země je zachvácena změnou a Vy tady nejste náhodně. Rozhodli jste se pro svou přítomnost zde na Zemi právě na základě změn. Někteří z vás lomí rukama a říkají: „Nenávidím to být tady. Je to těžké a tvrdé.“(pauza)

     A zde přichází opět staré poselství: Proč jednoduše nerozzáříte světlo (tím je myšleno světlo v sobě – pozn. překladatele), abyste mohli vidět, kam jdete? Změňte svou DNA! Jste dnes večer nemocní? Proč odsud neodejdete bez nemoci? „Jenže“, chtěli byste říci, „toho jsou schopní jen Mistři planety.“ Ano, porozuměli jste tomu! To souhlasí na sto procent! A proč tedy nevyužijete mistrovství, které Vám náleží?

     Jste tu z určitého důvodu. Můžete rozsvítit světlo, kterým dosud jen pár lidí dokázalo svítit. Nacházíte se uprostřed války mezi světlem a temnotou a Vy to cítíte, že ano? Proč tedy nerozzáříte světlo, nezastavíte se a na chvíli se nezamyslíte: Tento metaforický oceán je tak velký! Dokázal vytvořit Universa. Více andělů, než si kdy můžete představit, je součástí tohoto oceánu – více andělů než součet všech hvězd ve všech galaxiích všech Univers.


Bůh je dost velký, aby toto všechno stvořil... A přece dost malý, aby mohl žít ve Vašich srdcích.


     A to je moje poselství. Až Vás opět příště uvidím, mohlo by toto opět být mým poselstvím a je to tím, že jste Bohem tak hodně milováni. Rozumíte?

      Tak mnoho z Vás se pokouší dostat ze sklenice. Chtěli byste dosáhnout obou stran sklenice a stát se opět částí oceánu. Mám pro Vás ještě jeden úkol. Proč místo toho jednoduše nenecháte oceán, aby přišel k Vám? Když nás vpustíte dovnitř, stane se mír na Zemi skutečností! Nechte vstoupit do Vašeho života anděly, to není žádná metafora, nýbrž realita. Tím, že si dovolíte být ve Vašem životě božským, aktivujete v sobě božskou DNA a stanete se částí závoje. Tím se změní energetická rovnováha planety.

     To bylo poselství pro dnešní večer.  To jsou klenoty, které se skrývají v temnotě. Z toho důvodu je mnoho z Vás zde. Proč jste chtěli přijít na místo jako je toto (řeč je o místě, kde byl uspořádán tento channeling.  Začni u sebe. Akceptuj světlo ve své vlastní biologii.

A tak to je.
KRYON  

     Vše o Bohu

Kryon prostřednictvím Lee Carrolla,
20. května 2007, Moskva, Rusko

    

     Ó, mí drazí, jen kdybyste věděli, kdo je Bůh! Možná je tohle ten pravý čas, abyste se to dozvěděli, protože jsem požádal svého kolegu, aby přednesl základní informace při své první návštěvě v této ohromné zemi, a já nyní udělám totéž. Jde o hlavní informaci, která se od tohoto okamžiku bude ozývat v tomto klasickém jazyce /ruštině/, jehož linie překlenuje tisíce let. Je to poselství postavené tak, abyste ho vyslechli a nebáli se ho. Je to poselství, které říká, že Bůh je větší, než si myslíte.

     “Ty nám, Kryone, opravdu chceš říci, kdo je Bůh?”

      Ano, to chci udělat. Trochu to srovnám, neboť můj partner miluje linearitu. Takže toto je pro něj: Mám v úmyslu představit 11 bodů na počest těch, kteří jsou zde. Tři se budou týkat toho, kým je Bůh, tři Božích způsobů a čtyři budou o nepochopení Boha. Pak předložím jeden o tom, co Bůh chce od vás. A toto mého kolegu opravdu znervózňuje, protože si teď myslí, že musí sledovat všech 11. Netrap se, kolego, udělám to za Tebe.

 

     Kdo je Bůh?

     Číslo jedna: Dá se Bůh vůbec definovat? Je to energie, která představuje lásku. Je to obří slovo, které pro mnohé tolik znamená. Umíte zacházet s jeho nádherou? Slyšíte hudbu v něm a vidíte jeho barvy? Vidíte tu zlatou? Je nádherná! Když jste na druhé straně závoje, mí drazí, jsou vám dostupné všechny frekvence. Nekonečný zásobník frekvencí je tam, kde se zvuk mění ve světlo a existují spolu, neoddělené vašimi lidskými smysly. Nikdy jste na Zemi neviděli ani neslyšeli nic takového. Jak to jen definovat? Jakmile světlo a zvuk společně vibrují tak vysoko, vlastně spolu tvoří souzvuk. Není nic krásnějšího, než když nás člověk slyší a vidí zpívat své jméno ve světle, neboť to je onen bod, kdy se člověk vrací domů. Jak jen to popsat?

     Bůh je nekonečný. Bůh je tvůrčí kosmickou inteligencí Univerza. Bůh je láska v jádru všech věcí. Bůh je nekonečný ve všech svých částech, přesto specifický ve své identitě. Pokud jeden kousek Boha chybí, pak Bůh neexistuje… a je spousta kousků.

     Bylo by to příliš velkolepé, kdybych vám řekl, že kdybyste přestali existovat, Bůh by vás následoval? Znám vaše jméno. Zpíval jsem ho ve Světle a udělám to znovu, až se vrátíte z této cesty. Bůh je inteligentním tvůrčím zdrojem Vesmíru a vy jste zde byli, když Země byla umístěna /stvořena/, neboť jste kouskem Boha stejně jako já. Jste stejní jako Kryon a zpíváte mé jméno, protože já jsem vaše sestra, váš bratr. Vážně, seděli jsme vedle sebe, když byla Země utvářena. Není to pro vás moc velkolepé? Máte pochyby? Ó, tak se vrať a intuitivně si to vytáhni ze své paměti a ucítíš, že to je pravda, Stará Duše. To by bylo číslo jedna, že jste kouskem tvůrčí síly Vesmíru, a součástí všeho, co je. Možná to tak nevnímáte, ale je to to, co je před člověkem skutečně ukryto.

 

     Číslo dvě: Bůh je společenství, ne jednotlivá entita. K Bohu se můžete modlit nebo máte jeho obraz. Stejně jako kterýkoliv člověk si myslíte, že Bůh je individuální, jenže není. Bůh je nápadný, co do počtu, jako světelná legie, přesto je pro vás partnerem. Někdo se chce zeptat: “Dobrá, Bůh je můj partner, tak co já dělám na Zemi?” Ale můj drahý, odpověď je tak zjevná! Jste zde jen na malou chvíli a luštíte hádanku, již jste souhlasili vyřešit. Podstata hádanky je tato: Jste schopni zjistit během svého pobytu zde, kým jste? Protože pokud ano, změní to realitu planety.

     Víte, to co se stane se Zemí, je část řešení, které Vesmír potřebuje. Je to řešení rozluštitelné pouze s využitím svobodné volby lidí, kteří nevědí, že jsou božští. Tím jste. Jste partnery s kosmem, v dualitě, v temnotě.

     Někteří řekli: “Když já, Kryone, nesdílím pocit, že jsem partner kosmu.” A to je ta hádanka, že? Pochybnosti! Mnozí z těch, co sedí v této místnosti, by vám řekli něco jiného, neboť cítí, jak je láska omývá, dokonce i teď, když mluvím. Vidí barvy okolo mne, když mluvím. A vnímají partnerství se Stvořitelem Univerza. Jednoznačně vědí, že jim proudí v žilách. Je součástí jejich DNA… velkolepé partnerství.

 

     Číslo tři: Bůh je hodně velikou sbírkou vesmírných entit, jejichž energie vypadá stejně jako vy. Ve vaší DNA je mistrovství. Máte tytéž nástroje, jaké měli největší Mistři na planetě. Věděli jste to? Ohlédněte se a koukněte na ně. Kdo je v dějinách vaším oblíbeným Mistrem? Pamatujte si, že byli lidmi!

     Někdo by mohl říci: “Ne. Oni byli dále než lidé. Jeden byl dokonce synem Božím.” Vskutku a neřekl vám, že vy jste jimi také? Nezkoušel to a neřekl vám, jak velkou máte moc? Všichni byli jen lidmi, kteří aktivovali všechny nástroje ve svém duchovním kufříku s nástroji… stejné, jako máte nyní vy. Tím byli. A co vy? Můžete říci: “To nemohu udělat. Nikdy bych nemohl být Mistrem, neboť je to mimo mé možnosti.” Dobrá, to je teď vaše svobodná volba, nebo ne? Tak o tomto mluvíme, jako již tolikrát. Člověk se sám rozhodne, kým je a jak velkolepým si přeje být. Tohle je ona hádanka před vámi, že máte schopnost objevit svou část v kosmu… nebo ne.

     Využil jsem 3 krátké body k popsání Boha. Každý z nich zahrnoval vás. Pokud by toto bylo jediné, co byste dnes pochopili, pak porozumějte tomuto: Jste součástí Boha. Na této události je víc, než si myslíte. V místnosti se toho děje víc, než si myslíte a ti “vidoucí” a léčitelé v této místnosti to vědí… Začínají vnímat posun a změnu přímo zde v tomto hledišti. Co když toto je ta noc, kdy se to stane? Co když toto je ta noc, kdy se vše uvnitř vás změní? Dovolili byste to? To je svobodná volba, že? Někteří mohou odejít z tohoto místa proměněni a jiní nikoliv. Někteří se mohli velice sblížit, když tu tak seděli a vnímali energii, ale namísto toho zatvrdili svá srdce – tehdy andělé pláčou, ale je to vaše svobodná volba. Budeme o tom mluvit za chvíli.

     Jak Bůh pracuje

     Jsou tu tři body. Mohou znít povědomě, jako byste je slyšeli již dříve. Ale potřebujete je slyšet znovu.

     Číslo čtyři: Všechny zázraky na této planetě, o nichž víte, které ovlivnily lidstvo, byly stvořeny Lidskými Bytostmi. Každý z nich! Ale mohli byste říci: “Ano, ale když čtu o zázracích v mé kultuře, tak nešlo o Lidskou Bytost. Byl to Mesiáš.” Zapomněli jste, že? Největší Mistři, kteří vás napadnou, kteří učinili na Zemi největší zázraky, byli všichni lidmi – lidmi pracujícími pro lidi - měnili vibraci planety. Bůh nikdy neseslal dolů anděla, aby způsobil zázrak. Bez ohledu na to, co říká vaše mytologie, všechnu tu božskou práci vykonali lidé.

     Pomysleli jste někdy, že jste byli zázrakem někoho jiného? Věnovali jste tomu jednu jedinou myšlenku? Již dříve jsme vám řekli, že nemůžete opravdu rozhodnout za někoho jiného, víte? Nemůžete ho přinutit v něco věřit. Také ho vlastně nemůžete uzdravit svou silou. Jediné, co můžete učinit, je dovolit mu, aby dohlédl sám na své vyléčení. Ale co když v sobě nesete tolik Světla, že by ve Vás opravdu mohli vidět Boha? Pak by byli možná mohli vidět skrze ony dveře, které jste otevřeli, když jste započali svou duchovní cestu. Mohli by vnímat, že využili vaše Světlo pro zahájení svého vlastního procesu. Tak, co když měli ve svém životě zázrak? Ustoupili byste dozadu a chválili Boha, ne? Pak byste řekli: “To je báječné. Děkuji Ti, Bože.” Ale neměli byste tušení, že vy jste byli těmi, kdo k tomu nechal dojít, kdo jim otevřel dveře.

     V této místnosti jsou rodiče, kteří toto učinili pro své děti a přivedli své děti k uvědomění. V této místnosti jsou děti, které přivedly k uvědomění své rodiče! V tomto obecenstvu jsou nejlepší přátelé, kteří se k uvědomění přivedli vzájemně. Neexistuje větší láska než tato, kdy otevřete druhému dveře k uzdravení, pak ustoupíte a sledujete je v jejich velikosti. Takto Bůh pracuje – skrze vás.

     Měli byste vědět toto. Způsob, jakým Bůh pracuje, je skrze božství Lidských Bytostí na Zemi. Není jiný způsob. Jste kousky Boha, které pak pozvednou vibraci planety prostřednictvím svého “luštění hádanky”. Bůh nesejde dolů a nedotkne se Lidských Bytostí. Lidé, díky svobodné volbě, otevřou brány v sobě a nechají sebou proudit světlo Boží. Takto Bůh pracuje… skrze Lidské Bytosti na planetě, které si říkají Pracovníci Světla.

     Číslu pět je pro vás velmi těžké uvěřit: Mnohokrát, když jsme toto zmiňovali, byla spousta lidí, kteří křičeli, že to není možné… prostě není! Poslouchejte toto: Bůh vaše činy při vašem pobytu na Zemi nesoudí. Nedochází k posuzování, protože Lidská Bytost je absolutně odpovědná za to, co činí. Byli jste sem přivedeni, abyste se mohli rozhodnout, zda půjdete do světla či tmy a pokud se rozhodnete pro temnotu, je to vaše rozhodnutí. Proto jste sem přišli a je to součástí svobodné volby. Bůh nemá v úmyslu vás pak odsuzovat pro vaši svobodnou volbu. Je to část oné zkoušky, oné hádanky. Vytváří to odpovědi, které kosmos potřebuje.

     Ale existují tací, kteří řeknou: “Určitě existuje cena, kterou musí zaplatit ti, co se rozhodli pro takové špatné věci.” A já vám znovu připomenu podobenství o Marnotratném synovi, pocházející z posvátné knihy vaší vlastní kultury. Vznikla již před dávnými časy, tak si ji běžte přečíst a chápejte ji odlišně. Je to podobenství, metafora. V tomto podobenství otec poslal své dva syny pryč z rodiny, aby si vytvořili vlastní životy. Je to vlastně metafora o Bohu, jenž vyslal dolů na Zemi 2 Lidské Bytosti. V onom podobenství jeden dělá všechno dobře a druhý špatně. Běžte si sami přečíst, jak to bylo dál: Když se vrátili domů k otci, pro oba byl uspořádán večírek… stejný večírek! Oslava pro oba byla zcela stejná. Vidíte, nikdo je nesoudil.

     Bůh není Bůh-soudce. Proto je svobodnou volbou Lidské Bytosti, jakým směrem si přeje jít. Bůh nad vámi nestojí s palicí, neboť Bůh vás miluje, i když třeba jen sedíte v křesle… jen proto, že jste na té cestě, kde jste! Poslyšte, ten příběh o andělu, jenž se stal Luciferem, je metaforou o síle člověka vyvinout zlo. Je ve vaší moci, zda se stanete světlem či temnotou, andělé. Rozumíte? Jde o součást hádanky. Představujete to nejjasnější světlo a tu nejtemnější temnotu na planetě… není třeba žádných vnějších sil.

     Jsou zde lidé s těžkým srdcem. Jsou i ti, kteří toto čtou, s těžkým srdcem. Říkají si: “Bůh mi nikdy nepromine to, co jsem udělal.” A já ti povím, drahá Lidská Bytosti, že Vesmír ví, co jsi udělala a stále tě zahrnuje jedině láskou. Vymaž ony myšlenky, které jsi sám stvořil. Ti, co porušují zákony lidstva, budou souzeni lidmi. Lidé vytvořili tento systém trestu a odplaty. Není to božský systém. Nebe a peklo jsou třídimenzionální manifestací toho, co si lidé myslí, nejsou výtvorem Boha. Navazují na mytologii mužské představy o Bohu.

     Pokud vidíte divadelní hru o vraždě a spadne opona, myslíte, že přijde policie a zatkne herce, který vystřelil? Ne! Namísto toho jdou všichni ze souboru na večírek, dokud jich opět není třeba v jiné roli. Takto to funguje i ve “Hře o Zemi”.

     Číslo šest: Komunikace s Bohem je přímá – od Lidské Bytosti k Bohu. Nemusíte sedět ve skupině, abyste mohli komunikovat. Nemusíte to sepsat a poslat někomu dalšímu, kdo si to přečte a promluví s Bohem. Žádné stání ve frontě na Boha. Pro Boha neexistuje žádný vhodný či nevhodný čas, neboť komunikace probíhá vždy v přítomném okamžiku. Co uděláte s touto informací? Budete podle ní jednat? Uděláte to později? Budete o ní přemýšlet?

     Někdo může říci: “Byl jsem na tom setkání, kde jsem slyšel nějakého pána channelovat bytost jménem Kryon. Budu si muset promyslet všechno, co říkal, protože některé věci byly velmi zajímavé, ale nejspíš to neudělám teď hned.” A pravda je taková, že to asi neuděláte nikdy.

     Říkali jsme to již předtím. Proč si myslíte, že sedíte zde na těchto sedadlech? Myslíte si, že jste se přišli bavit, nebo jste přišli udělat životní rozhodnutí? Nikdo zde nebude pohoršen tím, co uděláte, protože to je mezi vámi a vaším Vyšším Já. Toto je posvátný prostor, víte? Je to bezpečný prostor. Neexistuje lepší čas k tomu, abyste zatlačili na ony dveře komunikace. I ti nedůvěřiví zde mohou říci: “Milý Bože, ukaž mi, že to je skutečné.” Je to skutečné, a toto vám otevře dveře! A zahájí to proces, který je božský. Bude tak pomalý nebo rychlý, jak budete chtít… Bude postupně odhalovat pravdu, o níž mluvím. Pamatujete si slib, který jsem vám dal včera večer? Požehnán je člověk, který se ptá, protože, pokud si opravdově přeje proniknout dovnitř, onen proces začne. A ty nádherné bytosti, které vás provázejí, začnou tlačit na ty dveře. Tehdy to začnete pociťovat a budete vědět, že to, co říkám, je skut

     Nepochopení Boha

     Existuje velké neporozumění Bohu. Bylo vytvořeno na základě zkušeností kultur a prostřednictvím mužů. Někteří z nich měli mravní integritu a jiní ne. Někdy šlo pouze o obyčejné třídimenzionální chybné interpretace multidimenzionálního Boha a některé byly zlovolné a pocházely od těch, kteří vládli, aby vyvolali strach a dodaly jim tím větší moc.

     Číslo sedm: K tomuto se vyjádřím zcela jasně - Na Zemi neexistuje nikdo, kdo by kvůli Bohu musel trpět. Taková cesta Boží není. Nemyslíte, že jste toho již vytrpěli dost i bez toho, aby vám Bůh vytvořil pravidla pro ještě více utrpení? Mluvím k těm, kteří byli tak dlouho v temnotě, kteří jsou možná v depresi a nešťastní. Možná vás trápí zdraví nebo máte neřešitelný vztah. Musíte pochopit, drahé Lidské Bytosti, že utrpení je něco, co docela dobře zvládáte sami! Není to to, co po vás Bůh chce. Bůh by po Lidské Bytosti nikdy nežádal, aby trpěla!

     Co jsem vám řekl o "číslu dvě"? Řekl jsem, že jde o partnerství, ne? Tak vám řeknu znovu: Nemusíte trpět, abyste se stali členy této rodiny. Hoďte za hlavu onen dojem, že vás čekají problémy nebo že existuje nějaké utrpení, které musíte překonat, abyste se duchovně posunuli kupředu. Ne. Vy byste chtěli něco takového pro svou rodinu? Chtěli? Řekli byste své sestře: “Chtěl bych, abys přišla ke mně domů, ale chci, abys cestou trochu trpěla… projdi se po hřebících, vyšplhej po komplikovaném schodišti… atd.?“ Ne, to byste neudělali, protože ji milujete. Modlili byste se za ni během její cesty nebo snad ne? Možná byste jí dokonce vyzvedli, aby byla v bezpečí! Vidíte? Takhle se členové rodiny k sobě nechovají. Neexistuje žádné utrpení kromě toho, jenž Lidská Bytost tvoří ve svých vztazích s ostatními nebo ve svém okolí a k sobě samotnému.

     “Tak počkej, Kryone. A co ti, kteří se narodili s bolestí a postižením? Lidé tohle nezařídili.” Ale ano, zařídili, mí drazí. Je to všechno součástí té hry a té hádanky, kterou jste sami sobě napsali. Věřte mi, tyto věci byly předem odsouhlasené. Požehnána je Lidská Bytost, která přichází na tuto planetu, aby prošla těmito obtížemi, neboť běžným důvodem je podpořit životy ostatních nebo probudit soucit, který je olejem v motoru vibračního posunu. Pro vás je moc těžké toto pochopit.

     Číslo osm: Bůh nepožaduje uctívání jakéhokoliv druhu, ani po něm netouží. Teď se pokusím vám něco vykreslit a požádám vás, abyste se na chvíli vcítili do určité role. Řekněme, že zemřete a přejdete na druhou stranu závoje. Představte si, že je vám povoleno vrátit se na Zemi a být s vašimi dětmi, které jsou stále naživu, ale budete neviditelní. Řekněme, že se můžete vznášet okolo nich, snad se jich i dotknout svou energií a láskou. Řekněme, že za správných energetických podmínek by dokonce váš dotek mohly ucítit! Nebylo by to velkolepé?

     Tak. Tady jste vy a neviděni jim pomáháte svou láskou a dotýkáte se jich svou energií… a ony řeknou: “Ó, mám strach! Právě se mne dotklo něco mnohem většího, než jsem sám… snad něco, co by mi mohlo ublížit! Asi to budu uctívat, protože je to tak velké a velkolepé. Určitě bych nerad, aby mi to ublížilo. Třeba, když kleknu na kolena a budu to uctívat, by mě to mohlo nechat na pokoji. Možná, kdybych se před tím dostatečně plazil, by mi to mohlo i něco dát!” Jaký by to byl pocit? Právě jste změnili životy svých dětí, jen proto, že jste byli na druhé straně závoje, ale chtěli jste se jich dotknout a držet je za ruku. Takto Bůh pro mnoho lidí vypadá. Cítí tu vznešenost a cítí ten dotek, tudíž padnou na kolena a staví obrovské budovy a sochy. Ale ve skutečnosti klečí na kolenou a uctívají svého bratra či sestru. Jaký z toho máte pocit? Je tohle to, co byste chtěli?

     Ani my to nechceme! Poslyšte, o toto nežádáme. Požehnaný je člověk, který hledá Boha a nalezne lásku! Požehnaný je člověk, jenž přijme ruku Boží a postaví se jako rovnocenný partner! Ten bude tím, kdo bude mít dlouhý život a bude kráčet vyrovnaně. Je to ten s mistrovstvím uvnitř a je tím, s kým chce každý pobýt.

     Číslo devět. Kolik školení potřebujete, abyste toto udělali? Jak velký výcvik byste museli mít, abyste otevřeli dveře interdimenzionality uvnitř vaší DNA? Ó, existují tací, kteří řeknou: “Měl by ses raději začít vzdělávat.” Chtějí, abyste věci studovali a zapamatovali si je a dali dohromady seznamy za účelem nalezení osvícení. Vyrábějí své vlastní druhy pravidel pro to, co musíte udělat a často vás řídí, zatímco to děláte. Přejí si, abyste absolvovali a získali licenci k nalezení svého vlastního mistrovství a říkají: “Poznáš Boha mnohem lépe, pokud budeš následovat tyto kroky, které jsme my vytvořili.”

     Tak se vás ptám: Jak velký výcvik měli pozemští mistři? Které školy absolvovali? Drazí, tu školu máte uvnitř sebe. Nemusíte do školy, abyste poznali svůj vlastní obličej či se dotkli Boží ruky. Aby nedošlo k omylu, v této nové energii existují lidé, mající pro vás metody, které vám pomohou rozvinout vaši schopnost lépe poznat své vnitřní mistrovství. Pomohou vám procvičit nové nástroje ve vaší DNA, pomohou vám uvidět nové nástroje vašeho vlastního vědomí. Nechtějí po vás memorování neužitečných učebnic dějepisu, abyste mohli vyjít po jejich schůdcích a dostat se na určitou úroveň. Neříkají vám, že je potřebujete k tomu, abyste našli Boha. Ne. Boha nezajímá ani, zda umíte číst nebo ne. Bůh se vás pouze chce dotknout a rozvinout ono partnerství ve vašem vnitřním mistrovství. Ale jestli jste již ty dveře otevřeli a přejete si vědět více o tom, co tam je pro vás přichystáno, existují ti, kteří představují nástroje nové energie a jsou připraveni vám pomoci vidět interdimenzionálním způsobem.

     Číslo Deset: Pro vaši kulturu je obtížné, opravdu je, porozumět. Bůh není politický! Ale jsou tací, kteří by řekli:” OK, Kryone, teď jsi zašel příliš daleko. Všechno je politické.” Ne, to není. Nechápejte špatně, co vám říkám. Někdo se ptal: “Jak se mohu stát tím nejlepším občanem své země?” A odpověď je v každé zemi tatáž. Nejlepší občan Ruska je takový, který ve svém životě nalezne soucit. Nejlepší občané Estonska nebo Lotyšska jsou ti, kteří ve svých životech naleznou soucit. Nejlepší občané Litvy jsou ti, kteří ve svém životě naleznou soucit. Nejlepším občanem Ameriky je ten, kdo ve svém životě nalezne soucit. Protože uvnitř vaší vlastní společnosti a vaší vlastní kultury bude právě soucitný občan tím, na kom bude záležet, s ohledem na vedoucí postavení a vaši zemi. Stvoří nejlepší občany, které máte. Dokážete si představit Zemi, kde je každé vedení soucitné? Dokážete si představit Zemi, kde lidem záleží na druhých, bez ohledu na to, kde žijí?

     A dalo by se říci: “Nemyslím, že budu žít tak dlouho, abych se toho dožil.” No, drahá Lidská Bytosti, takový je ale plán! A není to Boží plán – je váš! K tomu jste se rozhodli za Harmonické konvergence, že nakonec na této Zemi bude panovat soucit jednoho k druhému – soucit a porozumění od země k zemi. Soucit ke Gaie /Matce Zemi/ a slitování s životním prostředím.

     Ó, nejde o zahájení vlády “jednoho světa”, neboť k tomu nikdy nedojde. Nejde o začátek jednotné světové církve, protože k tomu taky nedojde… nikdy. Je to začátek Lidských Bytostí, procházejících svými každodenními životy ve svých vlastních kulturách, které mají pro sebe vzájemně soucit. Jen počkejte, až to uvidíte! Opravdu k tomu nemusí dojít za doby vašeho života, ale vy jste součástí toho všeho, protože startujete “motor”, který to způsobí. Jste připraveni na místě, které nemá v historii obdoby, opravdu. Jste zástupci světového hnutí Starých Duší, které se probouzejí a vytvářejí na Zemi vibrační posun, který vyústí v hodně velkou změnu.

     Je začátek osvíceného věku, v němž se Země pozvolna pohybuje k míru. Není to jen možné, již se na tom pracuje. Mayové vám to ukázali a stejně tak starověcí Číňané! Vážně si myslíte, že rok 2012 je koncem světa? Nebo je to konec starých způsobů?

     “Ó, Kryone, dívám se na zprávy a je to tak strašné. Nadáváme si, zabíjíme se vzájemně. Není to civilizované, je to strašné.”

     A já vám znovu povím, že takhle to vypadá, když posvítíte silným světlem do temnoty. Neboť odhalíte příšerné věci, které tam vždy byly, ale ukrývaly se ve tmě. Nemůžete porazit nepřítele, dokud se mu nepodíváte do obličeje, a to se nyní děje. A jeho obličejem je strach, zlo, sobectví, nenávist a apatie.

     Věřte, že na planetě se děje spousta krásných věcí. Nemluví se o nich, protože dobré zprávy se nehlásí. Popisují soucit lidstva, ale to není příliš zajímavé pro ty, kteří dychtí po dramatech. Buďte trpěliví a vydržte tento souboj mezi světlem a temnotou. Před 18ti lety jsme vám o tomto boji řekli a nyní jste přímo v něm a někteří z vás jsou tím rozpolcení. Jací to jste bojovníci, že máte strach z boje? Proč se neuvolníte, když víte, že máte výzbroj a světlo? Zahajte cestu, o níž mluvíme, a staňte se součástí armády Pracovníků Světla, kteří jsou Starými Dušemi a mají onu moudrost, aby učinili správné rozhodnutí.

     Jsme téměř na konci, téměř připraveni se rozloučit, téměř připraveni odložit ona vědra slz, jež máme, abychom vám jimi mohli omývat chodidla. Ještě o chvilku déle podržíme závoj odhrnutý a vyčkáme oněch posledních okamžiků, kdy můžeme být s vámi.

     Stále se tu mohou stát zvláštní věci. Odejdete odtud s větou “Dnes mne navštívil Bůh!”? Jak vyhodnotíte to, co se zde děje? Je to pošetilost, něco, co vám někdo přivezl z jiné země? Nebo k vám z druhé strany závoje promlouval duchovní bratr? Jaké je vaše hodnocení? Je možné, aby tato sestra/bratr mluvili prostřednictvím tohoto muže – někoho, s kým jste se drželi za ruce po roky či eony na druhé straně závoje? Je možné, abyste cítili, že jste hopsali po vesmíru s tímto přítelem, jenž tu sedí?

     Co Bůh chce

     Vidíte, pokud jste toho schopni, že toho se týká Číslo 11, neboť právě to Bůh chce. Bůh opravdu chce, abyste sami uviděli, kým skutečně jste. Statečnost a odvaha – toho je zapotřebí, jelikož tato konkrétní víra vás navždy změní. Vážně, budou tací, kteří budou sledovat vaši změnu. Vskutku, budou tací, jimž se nebude líbit. Takoví nemají rádi žádnou změnu, protože závisejí na vaší bezmoci. A může být, že jsou těmi, které ve svém životě nepotřebujete vy? To je svobodná volba. Všechno se kolem ní točí. Všechno.

     Požehnaný je člověk, jenž sem dnes přišel hledat informace a pocítil ve svém srdci dotek Kryona. Neboť já jsem vskutku vaším partnerem v této velké zemi, přichystaným zahájit intuitivnost lásky… připraveným se soucitem zahájit odhalení a pohnout samotnou DNA v každém z vás. Přeji si říci: “Vzpomeňte si na mne, vzpomeňte si na mne.” Já jsem strážce brány a uvidíme se znovu. Když přicházíte a odcházíte z této planety, já jsem tou energií, kterou vidíte jako první a poslední. Tak dobře vás znám. Jsem služebník lidstva – nikdy uctívaný, vždy připravený být vám rovným. Přemýšleli jste dnes, kdo se přišel na koho podívat? Ó, možná byste byli překvapeni.

Za to vám děkuji.

A tak to je.

KRYON

     Cesta k Bohu

Letní světelná konference 2008Sedona, Arizona 14. června 2008
Kryon prostřednictvím Lee Carolla

 

     Zdravím, drazí, jsem Kryon z Magnetické služby. Právě jsem připravil svého kolegu na to, co se chystáme udělat, protože chci, aby byl ostražitý, neb zde padnou určitá odhalení, snad dokonce jedno či dvě zjevení ohledně věcí, o nichž bychom dnes večer rádi mluvili. Tato poselství nejsou nikdy dlouhá a protahovaná, a toto bude přímo k věci. Já vím, kdo jste. Vím, kdo tu je a znám důvody, proč jste zde. Vím, co vás sem přivedlo a znám synchronicity toho, že vás máme zde na židli.

     Mohli byste si myslet, že v davu této velikosti by mohla být část těch, kteří nechtějí uvěřit tomu, co se právě děje, a taky je – je to 12 z vás. Mohli bychom o vás říci, že jste nevěřící. Synchronicita dne vás přivedla na tuto židli, takže teď promluvím přímo k vám, drazí, kteří věříte, že toto je pouze Lidská Bytost předstírající, že channeluje: Bůh ví, co se děje ve vašem životě, proč jste na té židli, co vás sem přivedlo. Je to synchronicita, která vás sem přivedla, abyste mohli otevřít svá srdce věcem, které jste v minulosti vnímali jako neskutečné. Třeba tu jste, abyste uctili toho, kdo je vedle vás? Třeba jste se přijeli podívat na skály? /Sedona/ Ale jste dnes večer opravdu zralí k uzdravení. Je vás tu 12.

     Tohle je doba, kdy se Duch odhaluje v synchronicistické linearitě. Je to, skoro jako byste měli plnou místnost Lidských Bytostí, které by uměly kreslit jen rovné čáry. V této metafoře by však Bůh mohl vidět a zacházet pouze s kruhy. Lidé musí mít ve své realitě něco, co má začátek a konec. Bůh takový není, protože neexistuje žádný začátek a žádný konec. V takovýchto chvílích Duch přijde a použije Lidskou Bytost, aby doručila tyto věci přímo. Proto je to těžké a proto musí být prostředník /channel/ čistý. Neboť to, o čem dnes večer budeme mluvit, má v sobě jednoduchost, hloubku a pravdivost. Máme v úmyslu mluvit o cestě k Bohu.

     Když se na vás dívám, vidím rodinu. Nevidím Lidské Bytosti a nevidím jména na vašich jmenovkách pro potřeby konference. Místo toho vidím jméno, jež znám, to, jež zpívám ve světle. Jste pro mne rodinou - vy všichni, každý jeden. V takovýchto situacích nemáte tušení o doprovodu, který dorazil, aby seděl vedle vás při předávání těchto poselství, čistě pro případ, že se rozhodnete zatlačit do dveří reality, kterou jste předtím neměli, jen pro případ, že byste chtěli trochu více Světla. Nevíte, kdo si sem přišel koho prohlédnout. Prostě to nevíte, neboť vaše realita to nepodporuje. Tohle není událost Sedony. Toto je vesmírná událost a na tomto místě jsou vedle vás tisíce…, energie připravené vyskočit do akce s případnými zjeveními, se souhlasem, s povolením. To jsou ti, co tu jsou, a někteří z vás je ucítí během předávání tohoto poselství. Včetně těch, co čtou.


     Cesta k Bohu

     Chci mluvit o cestě k Bohu. "Dobře, Kryone, o tom jsi už mluvil dříve," řekne možná někdo. To je opravdu to, co děláme, ale tentokrát víc přímo. Bohu není tato planeta cizí, ani lidská přirozenost. Proto pokračujeme v předávání stejné zprávy jinými slovy.

     Připomeňme si některé věci, které opravdu jsou poznávacími znameními důkazu, že Bůh existuje. Vaše vlastní historie je plná Písma Svatého, které bylo napsáno přesně tak, jak se odvíjí tento channeling. Přesto je tak nevidíte, že? Kdybyste šli do dalekých koutů Země a mluvili o Bohu v jakémkoliv jazyce, setkali byste se s porozuměním, protože lidé o Bohu vědí. Lidstvo o Bohu ví. Vlastně, lidstvo tráví velkou část času, úsilí a zdrojů hledáním Stvořitele. Vypadá to, jako by Země pokračovala v hledání způsobu, jak se dotknout ruky Stvořitele. 90 procent lidstva věří v Boha. 85 procent lidstva věří v život po smrti. Co vám to říká? Přímo to křičí, že lidé intuitivně očekávají, že Bůh existuje.

     Ohledně ničeho jiného nemáte na planetě takový druh shody. Je to proto, že to je intuitivní, je to v buňkách. Lidé vědí něco, co snad ani nebylo dříve převedeno do slov: Bůh je skutečný. Intuitivně všichni víte, že když se naposledy nadechnete, není to konec. Tak jste se narodili, a lidstvo tráví tolik času hledáním Stvořitele! Není to snad důkaz Boha? Přemýšlejte o tom. Lidstvo Boha zná.

     Teď něco k New Age: Je to způsob, jakým hledáte, co vás dostává do problémů s ostatními. Protože, když mluvíte o Bohu, mluvíte o něm odlišným způsobem. Vaše cesta k Bohu se mnohým zdá divná a neobvyklá, protože jde o nelineární přístup. Planeta hledá Boha ve 3D. Rozhlédněte se kolem. Když míjíte kapli, když míjíte katedrálu, když míjíte synagogu nebo mešitu, řeknete: “Ó, jak neobvyklé!”? Neřeknete, že? Na jisté úrovni víte, že lidé uvnitř těchto staveb se snaží nalézt Boha, jak nejlépe umí. Je to běžné, ale lidé tíhnou k linearizaci všeho, neboť to je realita, která je po ruce.

     Představa Boha se v rámci lidstva velice liší. Na chvíli se na to podívejme. Lidské Bytosti nemají tušení, že jsou částí Boha. Vy, jako člověk, nemáte onu vzpomínku, o níž mluvíme. Ve 3D není. Nepamatujete si to, co já. Já jsem stál ve Větru zrození. Mohl bych vám říci, mí drazí, jaké to bylo, protože to vykřičí do světa vaši velkolepost. Kým si myslíte, že opravdu jste? Víte, kdo tu přede mnou sedí? Sedí tu přede mnou Staré Duše! To jsou ti, které přitahují místa jako je toto /konference/, kteří by se rozhodli žít na místě jako je toto /Sedona/. Jsou přitahováni Boží láskou! Říkají tomu “portál”, ale je to velmi příjemné, že?
     Staré Duše sedící přede mnou Bůh zná. Byl jsem u toho, když jste spadli do onoho víru, který vás přivedl zase na Zemi. Je to portál představovaný energiemi, které jsou rozporuplné: Jedna je linearitou brány vedoucí do porodního kanálu a ta druhá je kvantová energie andělského majestátu Boha. Srazí se a spojí za účelem vytvoření toho, co já nazývám vír, energetický vítr točící se v kruhu u mého obličeje. Podíval jsem se na vás a řekl jsem: “Jsi připraven to znovu udělat?” A vy jste odpověděli: “Ano.” Pak jsem řekl: “Požehnán buď anděl, který si znovu zvolil stát se Lidskou Bytostí, při vědomí toho, čemu bude čelit, při vědomí všech možností, které by mohly nastat.” Pak zmizíte v onom víru na své cestě k tomu, jak se stát člověkem. Proto vám omýváme chodidla, když jste tady.
     V linearitě Lidské Bytosti hledají Boha podivným způsobem: Neumí pochopit, že jsou součástí systému. Chtějí se jedině dotknout ruky Stvořitele. Myslí si, že Bůh je obrovský a oni ne, a tato pomýlená koncepce často tvaruje “krabici”, v níž si zvolili ho uctívat. Někdy mají pocit, že by měli trpět, neboť Bůh je tak velký a oni ne, a to je vnímání vycházející z linearity lidí. Mnohokrát trestali sebe sama, protože jim bylo řečeno, že jsou vyvržení a za nic nestojí. Nebyli schopni pojmout myšlenku, že Stvořitel může být uvnitř nich samých. Nevidí sebe jako rodinu. Nevidí to, co vidím já. Neumí to.

     Takže tady máte hledání Boha a narodí se náboženství. “Kryone, máš v úmyslu mluvit o náboženství? Kdo má pravdu a kdo se mýlí?” Ano, to mám. Každý člověk, který hledá, jde po správné stopě. Požehnána je Lidská Bytost hledající Boha, protože Stvořitel chce být nalezen. Stvořitel chce být nalezen! Přemýšleli jste o tom někdy? Nezáleží na tom, v jaké náboženské krabici se nacházíte. Bůh se nestará o to, jak uděláte svůj objev, za chvíli se k tomu ještě “natvrdo” vrátím a uvidíte, o čem mluvím. “Kryone, chceš mi snad říci, že ti lidé tam v té legrační budově, kam prý nemáme chodit, to mají také tak?” Opravdu, mají. A tady je něco, o čem se nemluví: Víte, v linearitě vytváříte tyto krabice uctívání, vytváříte členy, vytváříte skupiny, a pak jim přikážete, aby do jiných krabic nechodili! Víte proč? Protože nechtějí, abyste věděli, že láska Boží je i tam! U všech z nich došlo k uzdravení, k zázrakům, protože tam existuje rodina.

     Mohou se jinak oblékat a jinak mluvit a nosit jiným způsobem klobouky – Bůh tam je. Je tam rodina a naše ruce /v obrazném smyslu slova/ jsou k nim nataženy. Skutečná uzdravení, ke kterým došlo v mešitách – o těch nikdy neuslyšíte, že ne? A co ta v synagogách? O těch také neuslyšíte. Mnohá se stala na pilinami posypaných podlahách těch, kteří jsou evangelíky; a oni prohlašují, že jen oni mají tu jedinou pravdu, protože se jim dostalo léčení! Církve nikdy neporovnávají záznamy! Bůh je ve všech krabicích.

     Chci vám teď dát chvíli na strávení toho všeho, protože to, co vidíte, je láska Boží. Víte, nás opravdu nezajímá, jak se sem dostanete! “Hm, tak proč je to tak těžké, Kryone? O co jde, že je to pro nás tak strašně těžké? Proč to není jasnější?” Nechte mne povědět něco o vás a vašich zvycích, zatímco sedíte tady přede mnou, o vás, kteří se nazýváte metafyziky či esoteriky. Na této planetě je nová energie, která probouzí srdce a mysl k novému způsobu uctívání, k novému způsobu porozumění Duchu. A už vám začíná být jasné, že jste opravdu částí Stvořitele. To je obtížné pochopit!
     Prvním důvodem, proč je to tak těžké, je, že to není lineární. Najednou se nacházíte v nelineární, interdimenzionální oblasti, kde je to, co říkáte, nepřijatelné pro ty, kteří ztělesňují lineární vnímání Boha. Říkáte věci jako: “Náhody neexistují. Existuje větší plán. Jsem zodpovědný zato, co se mi stane.”   A ti lineární na vás kouknou a jdou jinudy. Není to logické. Rozděluje to rodiny a vy víte, o čem mluvím. Rozděluje to přátele jen proto, že jste si vybrali nelineární cestu. Důvod? Kvůli tomu, že ve vaší DNA, Stará Duše, cítíte moudrost věků. To je to, co se mění. Posun, o němž mluvíme po všechny ty roky, už skoro 20 let, ovlivňuje DNA na úrovni jejího jádra. Dochází k probouzení a v této místnosti sedí ti, kteří vědí, o čem mluvím. Je to těžké! Je těžké se stát interdimenzionálním, neboť je to podivínské pro ty kolem vás, že? Určitě je to podivné pro těch 12. /Kryon se směje/
     Proč je to obtížné? Druhý důvod? Protože Stvořitel chce být nalezen! Co se stane, mí drazí, když začnete tlačit do oněch dveří? Uvnitř každého z vás je brána k vašemu Vyššímu Já. Představte si to jako dveře, do nichž se dá zatlačit a za nimi je světlo, velmi jasné světlo. To světlo chcete vidět. Je to přímá linka domů a někteří z vás s ní pracují každý den při svých léčeních, ve svých meditacích. Ale tlačíte pořád dál, protože chcete ještě trochu víc, že? A tady je něco skutečně náročného, co nečekáte: Když začnete tlačit do těch dveří, na druhé straně je Stvořitel, který chce být nalezen. Takže dveře reagují! Dveře se začnou otevírat samy při pouhém lehkém zatlačení, a člověk dostane strach. Právě tehdy se stáhnete a možná řeknete: “Nečekal jsem, že se otevřou samy! Nemyslel jsem si, že by na druhé straně mohl někdo být. Pokouším se dotknout tváře Stvořitele. Pokouším se nasát trochu Boží energie, nakouknout do té místnosti.”

     Neočekávali jste tu ruku, která se vynořila zpoza dveří, že? Nečekali jste, že tato duchovní ruka uchopí vaši a řekne: “Neodcházej. Neodcházej!” Je to strašidelné! Proto je to těžké. Existuje princip, který již léta vyučujeme, a to je: Lidská mysl neumí nic “od-poznat”. Neumíte odstranit realitu, již jste zažili. Právě teď je pro vás nemožné si “od-pamatovat” dnešní den. Neumíte na něj zapomenout, i když chcete. Je tu, vyrytý ve vašem mozku, a bude tam do vašeho posledního dechu. Tento proces je skrytý proto, že existuje jen určitý počet Lidských Bytostí, které se mohou dotknout obličeje Boha a zůstat v rovnováze. Méně než polovina procenta lidstva udělá to, co se snažíte udělat vy. Věděli jste to? Nebude to “Země New Age”. Jen Staré Duše jsou toho schopny.

     Číslo 1: První věc, kterou musíte udělat, je stát se interdimenzionálními. To není těžké, neboť s pomocí z druhé strany dveří, umíte odložit přesvědčení. Ta krásná ruka, která jimi prochází, se vás chce dotknout a pomůže vám odložit přesvědčení a začít přemýšlet v kruhu. Když se stanete interdimenzionálními, stane se ještě něco. Ó, jak to jen říci?

(pauza)

     V této místnosti je 17 lidí, kteří v posledních 3 letech ztratili jinou Lidskou Bytost, kterou milovali, která jim byla blízká. 17 z vás. Partnery, mámy, táty, děti. 17 z vás má něco společného. Máte díru v srdci, vás 17. A já chci chvíli mluvit právě k vám. Nebude to trvat dlouho. Budiž požehnána Lidská Bytost, která přijde na tuto planetu s plánem, kde souhlasí odejít tímto způsobem – dává tak svolení zemřít a stát se větší energií, než by byla, kdyby zůstala. A vy jste jim to dovolili. Chci vám dnes říci, že toto utrpení ve svém srdci jste si sami přidělili. Je těžké něco takového říkat, protože když srdce bolí, tak bolí! Neanalyzujete to. Jen vás to bolí. A říkáte: “Jak ho můžu uchránit před bolestí?”

     Nabídnu vám obrázek, který je k neuvěření. Dokonce je pro mého kolegu těžké to vyslovit. Je to obtížné, protože to vyžaduje, aby se člověk stal v myšlenkách interdimenzionálním. Ten, koho jste ztratili, bude stát po vašem boku po zbytek vašeho života, do vašeho posledního dechu. Vzdají se svého těla, aby se mohli stát ve schématu věcí velkolepějšími, než by mohli jako živí. Často je dohoda taková, že vám takto mají pomoci, více, než by mohli živí! Pomysleli jste na to? Můj drahý, můžeš je držet za ruku do konce svého života! Utrpení nemusí být. Možná to není totéž, protože nejsou ve fyzické formě, ale pokud se začnete stávat interdimenzionálními, poznáte, že jsou tu. Budete cítit jejich přítomnost a můžete je zavolat jménem.

Vyjděte dnes večer ven a podívejte se na hvězdy a vězte, že jsou přímo vedle vás. Mějte dnes večer zjevení. To je rozdíl mezi lineární Lidskou Bytostí a tou, která je ochotna stočit provázek do kruhu. Neodešli! Jak to vím? Protože je vidím. Existuje smlouva mezi vámi a jimi. Neskončilo to. Právě to začalo. Těžké, že? Proto je na této planetě tak málo vás, kteří půjdou a udělají tohle. Je to těžké.

     Číslo 2: Musíte skutečné porozumět, že jste částí Boží rodiny. Dokonce se nemůžete ani přiblížit tomuto systému víry, aniž byste cítili propojení rodiny s Duchem. Nemůže být “Bůh a vy”. Takhle to nemůžete rozdělit. Musíte tu stát a říci: “Jsem součástí celku. Byl jsem tu při stvoření Země.” A to jste byli! Byli jste se mnou. Sledovali jsme to společně. Jak vás mám o tomhle přesvědčit? Musíte začít myslet v rámci rodiny, a když to uděláte, učiníte v sobě objev, který pozvolna přeroste v realitu.

     Číslo 3: Staňte se soucitnými. Ke všemu, staňte se soucitnými.

     Právě jsem vám předal 3 pravidla k tomu, abyste se dotkli tváře Boha – interdimenzionální pochopení, povědomí rodiny, a soucitného ducha. A vy byste mohli říci: “Dobrá, Kryone, to jsou přístupy. Jaké jsou kroky, které máme učinit?” A odpověď je… ano. /smích/
     Mí drazí, přestaňte požadovat 3D pravidla pro interdimenzionální proces! Kroky, výroky a pravidla nefungují, když jste v kvantovém stavu. Povím ti, co se stane, drahá Lidská Bytosti. Když začnete s těmito 3 atributy a zkombinujete je dohromady, nezabráníte oněm dveřím se rozlétnout a té ruce, aby se vynořila, protože jste právě dali Vyššímu Já svolení, aby se s vámi propojilo. Kolik jen unesete, kolik jen chcete, vaším vlastním způsobem, v rámci vaší vlastní cesty, ta ruka se objeví a uchopí vaši a vy se jí již nikdy nemusíte pustit.

     Představa rodiče

     Nabídnu vám dnes večer představu, jakou jsem zatím nabídl v historii mých channelingů jen dvakrát. Nabízím ji skupině, která je schopná ji pochopit. /Ti na konferenci i případní čtenáři/ Vy všichni to můžete pochopit. Chci vám nabídnout představu hledání Boha z mého hlediska, ne z vašeho. Pak snad konečně porozumíte trochu více tomu, proč je přijatelné klečet na kolenou v katedrále, na místě, kde by třeba někteří z vás ani nechtěli být, a dotknout se tváře Boha.

     Abych to mohl udělat, musím vytvořit metaforu. Chci promluvit k rodičům v této místnosti, jimiž je většina z vás, ale zvláště k matkám. Mami, matko, chtěl bych tě vzít na cestu. Pamatuješ si, když se narodilo tvé první dítě? Vzpomínáš si, jak vzácný okamžik to je? Můžeme tam na chvíli spolu jít, jen na chvíli? Pamatuješ si, když se miminko poprvé na tebe podívalo a ty na ně? Pamatuješ si to spojení, které tam bylo? Nerozechvívá se tvé srdce, alespoň maličko, když si na to vzpomeneš? Neexistuje nic podobného, nic srovnatelného s láskou matky a dítěte.

     Když opustíte druhou stranu závoje, projdete porodním kanálem a začne tahle vaše pouť, je to jako když dítě opouští domov. My ve spojení s vámi cítíme totéž. Ne jako s dětmi, ale to pouto lásky je stejné. Než odejdete, hledíme na vaši energii, zdánlivě z očí do očí, a propustíme vás. Cokoliv od toho okamžiku děláte, my jako bychom vás ztratili, pokud si nezvolíte nás znovu najít.
     A teď, matko, prostě předpokládejme, že jsi ztratila stopu svých děti. Opravdu, to se již na téhle planetě stalo, ale předstírejme, že jsi ztratila stopu dětí. Víš, kde jsou, snad znáš i jméno země, v níž pobývají, ale ta je rozsáhlá a obrovská a nemůžeš se s nimi spojit. Doufáš, že v určitém bodě v čase ony najdou tebe. Je to jediná šance je znovu vidět.

     Chvíli si představuj, že máš zlomené srdce. Čekáš na telefonát, který od toho dítěte možná nikdy nepřijde. Kde jsou? Co se děje? Postrádají tě? Můžeš vůbec na něco takového pomyslet? Pak, jednoho dne, telefon zazvoní a ty zvedneš sluchátko. Na druhé straně je slaboučký hlásek… skutečně drahocenný!

"Mami, jsi to ty? Našel jsem tě!"

     Jaký to den radosti! Nebyl by to den radosti? Mami, cítíš to? Ten líbezný hlásek na druhé straně telefonní linky.

     A teď, snad jsou 2, bratr a sestra, dvě děti. "Mami, našli jsme Tě!” A pak ještě otázka: “Mami, můžeme přijet domů?"

     Co řekneš? Ty víš, co řekneš! Řekneš totéž, co říká Duch, když zatlačíte na ony dveře. “Ano! Prosím, přijeďte! Prosím, přijeďte domů!”

     Metafora o návratu domů je spojením s Vyšším Já, které vás vede k rozpomenutí, zpět k opětnému sjednocení s Boží láskou.

     “Mami, můžu přijet domů?"

     Jsi tak nadšená! Děti přijedou domů! A opravdu, přijedou. Čekáš a čekáš, a pak to uvidíš: Po silnici přijíždějí dvě auta a v každém jedno dítě. Shledání bude kompletní. Chystáš se je znovu uvidět. Postrádala jsi je po tak dlouhou dobu! Chystáš se jim znovu pohlédnout do očí a radovat se ze znovu spojení srdcí. Ani jsi nevěděla, zda něco takového budeš moci kdy udělat. Srdce máš až v krku a tečou ti slzy. Stěží přečkáš poslední okamžiky.

     Teď, sledujte tuto metaforu a pochopte, jaké z ní plyne poučení.

     Jedno dítě přijede v zeleném autě a jedno v červeném. Zajímá tě to? Mami, staráš se o to? NE! Jen je chceš obejmout!

     Jsou tací, kteří tvrdí, že Bůh řekne: „Stop! Ta barva auta je špatná! Jeďte pryč! Teď sem nemůžete!” Což je hloupé, ne? Je to hloupé. Ne, nás nezajímá, jakou barvu má to auto. Staráme se jen o opětovné shledání, staráme se o srdce, staráme se o spojení, staráme se o integritu hledání, a staráme se o to, abychom vás vzali za ruku a začali nový život ze vzpomínky na lásku, kterou jsme sdíleli. To je to, na čem nám záleží. Budou tací, kteří dokonce řeknou, že – pokud přijedete špatným autem – Bůh vás uvrhne do jámy věčného utrpení! Vám to zní rozumně? Mami, zní to jako láska?

/pauza/

     Víte, Stvořitel chce být nalezen a nestará se o to, jak se dopravíte na místo opětovného spojení. Což je něco, co vám zřídka řeknou v kostele. A to je ta zpráva. Toto je ona ve své úplnosti. I kdybyste již nikdy neslyšeli další poselství od tohoto “channelera”, byla by kompletní.

     Chci vám něco povědět. Chci, abyste si něco zapamatovali, protože se blížíme k závěru. Při pohledu z mé strany závoje: Víte, co andělům dělá radost? Řeknu vám to: Když jim někdo zatelefonuje a řekne “Mami, můžu přijet domů?”

     Tehdy začnou pořádat oslavu. A co vy? Jste připraveni zatlačit do těch dveří nebo ne?

     Někteří z vás řeknou: “Ale tohle já dělám celý svůj život.” Ano, ale já vám dnes večer chci poskytnout větší dveře. Zatlačte trochu víc, protože to světlo se chystá být o mnoho jasnější. Dnes večer, na tomto místě, v této místnosti, se udála uzdravení. Začínáte rozumět, že ano? Některé věci, které vám unikaly, nyní začínají být chápány.

     Chceme být nalezeni! Není to tak těžké. Nemusíte vyšplhat až tak moc schodů. Nemusíte trpět. Nepotřebujete vnější lesk, ani doktríny, ani převleky, ani klobouky. Nepotřebujete zvláštní knihu nebo zvláštního proroka. To je to, co jsme vám chtěli říci. Toto jsme vám chtěli říci.

A tak to je.
KRYON

     Vnímání Boha

 Zpráva byla přijata živým channelingem v Portlandu, Maine
v neděli 6. června 2010

Zpráva byla přepracována (Leeom a Kryonem) pro lepší pochopení čtenářů. Často se stane, že živý přenos obsahuje nějaký druh energie, která se těžko popisuje slovy. Tento channeling byl tedy následně doplněn. Užijte si tedy toto obohacené poselství.

 

     Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby. Budou tací, kteří budou přemýšlet o vědomí Boha a jak se stane, že tak vysoko-vibrační atribut vůbec může být prezentován ve 3D. Přesto se předpokládá, že tento channeling popíše vědomí Boha skrze Lidskou Bytost, tak jak je to možné? A proto vám znovu říkáme, že toto je skládačka (puzzle) toho, co vidíte, že se právě teď děje. Mnoho lidí přichází na tuto planetu v podobě spirituálních překladatelů těchto událostí, a mnoho z nich je nyní v místnosti a my víme, kdo jsou.

     Daří se to prostřednictvím těch, kteří channelují tak, jak to nyní dělá můj partner. Šíří se to i k těm v místnosti, kteří se nazývají „healers (léčitelé)“, protože oni mají stejný úkol jako channeleři nebo učitelé - překládání vjemu, metamorfického vzkazu do něčeho, co bude ve 3D a co splní účel. Léčitel často stojí před osobou, která k němu přišla pro pomoc a jejich intelekt zná méně než polovinu příběhu. Rozeznání jejich Vyšších Já a energie, která k nim proudí, kterou nazýváme channeling, jim poskytne zbytek obrazu. Říká jim, kde se dotknout a které energie rozvinout. Předává jim informace, zda být jemný či energický. To je channeling.

     Učitel stojí před prázdným kusem papíru a ptá se: „Co je další?“ A na papír začnou plynout informace pro příští promluvu – a to je channeling! Ti, kteří sedí na židli a meditují, čistí svou mysl a následně nepředkládají Bohu sáhodlouhý seznam věcí, které jsou v jejich životě špatně. Na místo toho moudří vědí, že je Bůh vždy s nimi a VÍ o všem, co v jejich životech nastalo, ještě před tím, než usednou na židli. Proto znovu říkáme: Požehnaný je ten, kdo je v klidu a říká: „Drahý Bože, řekni mi, co potřebuji vědět.“ Bez předsudků, bez předpokladů toho, jaká by podle nich mohla být odpověď. Jsou připraveni, aby se do nich vlila moudrost. Vnímají Boha jako přítele.

     Takže, takhle toto dnes čtete? Nebo jste se předem rozhodli, co dostanete? Je poměrně těžké očistit vaši mysl od potenciálů, protože Lidská Bytost automaticky plní svou mysl očekáváními. Je to součástí scénáře přežití, který znáte tak dobře a který vás držel po staletí ve strachu.

     Drazí, pokud jste se dostali až k tomuto bodu, k té propasti, kde potřebujete odpovědi tak moc a chcete slyšet množství slov, nebuďte zklamaní, pokud vše, co dostanete, je objetí, protože to je ta odpověď! Objetí ve spirituálním pojetí znamená, že praktické odpovědi jsou na cestě. Dostanete je a uvidíte je, synchronicita vám je přinese. Objetí znamená – zatím relaxuj. Bez této relaxace budete muset činit volby, které vás dostanou na cestu k tomu, co bude následovat. Proto je objetí tou odpovědí, ne? Znamená, že nejste sami. Znamená, že odpovědi jsou právě teď na cestě.

     Celý tento seminář, celý den byl o vnímavostní komunikaci. Od informace o zarovnání 2012 až k tomu, co můj partner nazývá kvantovým chápáním, to bylo všechno, co bylo mému partnerovi řečeno, že má učit. A synchronicitou obdržel body k učení. Takhle to funguje: Ať už je to autor na pódiu nebo maminka se svými dětmi, takhle přicházejí odpovědi. Matka velmi miluje své děti a chce vidět své děti s moudrostí, kterou nutně ještě nemají. Nechce, aby opakovaly obvyklé chyby. Dovolte mi radu: Učte děti to, co víte o Bohu. To je odpověď. Neučte děti, co bylo špatně na tom, co jste v minulosti udělali. Neučte děti o rodokmeni chyb, které jste udělali. Na místo toho se dětem podívejte do očí a řekněte: „Chci ti říct, o tom, co jsem zjistila, že je pro mě nejdůležitější. Přesahuje to veškeré generační trhliny, které kdy existovaly. Našla jsem v sobě Boha a i ty ho máš v sobě.“ Nechte je poznat, že ho v sobě mohou najít, jakýmkoli způsobem budou chtít. To je udrží mimo problémy, moudré a na pravém místě v pravý čas. Nemůžete svému dítěti dát nic lepšího než tohle.

 

     Kvantová Výuka

     Toto je dnes kvantová výuka, ale termín „kvantový“ je používán spíše obecně než vědecky. V našem učení to bude mít za následek, že to bude vypadat nesmyslně, nahodile, ale je v tom smysl i systém. Nemůžete vidět tu logiku, protože je mimo dimenzionální vnímání. Takže bych chtěl, aby toto byl dnešní vzkaz, hlavní vzkaz, jak bylo uvedeno – vnímání. Chci vám ukázat, jak Lidská Bytost vidí Boha ve staré i nové energii a jak Bůh vidí lidstvo. Kousky a části toho všeho jsme vás učili minulých 21 let a nyní je chceme poskládat dohromady, abyste si to mohli přečíst znovu – vcelku jako smyslový (prožitkový) vzkaz.

     Lidské Bytosti mění své myšlení. Ale nemůže se změnit k bodu, kde vystupujete v tom, čemu říkáte instinkt přežití 3D. V této realitě vyžadujete, aby vše bylo v krabicích (přihrádkách) a do těch dáváte i Boha, a Boží přihrádka proniká do všeho, co děláte. Přemýšlejte o tom. O všech těch letech. Přemýšlejte o tom, co lidé dělají s energií, vnímáním energie a jak na ni reagují.

 

     Energie je něco, co přiřazujete Jiným Entitám

     Pokud cítíte něco, co není součástí vaší reality, pak vás to ruší. Uděláte s tím jednu ze dvou věcí. Buď to uctíváte, nebo se toho bojíte. Velmi málo Lidských Bytostí tuto energií absorbuje, protože je to děsivé (strašidelné) nebo ne? Pokud se to nevejde do přihrádky reality, kterou očekáváte, pak reagujete. Pokud se stane zázrak, co uděláte? Řeknete: „Díky Ti, Bože!“ Veškerá zásluha proto jde posvátné síle, kterou nemůžete vidět nebo jí rozumět a to je nevysvětlitelné. Pokud něco udeří v noci, je to ďábel. Vidíte? Na neobvyklé energie reagujete, namísto abyste je rozpoznali jako něco, co možná vzešlo od vás.

     Nyní mi dovolte, abych vaši přihrádku na chvíli rozšířil. Co když všechny tyto věci, které jsem nyní zmínil, byly normální? Co když jsou součástí lidství, místo aby byly mimo? Co když namísto uzavírání těchto věcí do krabic, postavíte větší krabici? Pokud se vám to líbí, udělejte to! Vezměte krabici a zdvojnásobte její velikost a zahrňte do vaší krabice reality i energie, kterým nerozumíte. A tady je výzva: Příště, až obdržíte neobvyklé léčení nebo se stane něco za hranicí normálu, něco, co by se dalo označit nálepkou „spontánní uzdravení“, proč neříct: „Díky ti, Stvořiteli uvnitř, za to, žes dovolil, aby se toto projevilo“? Proč neříct: „Jsem mocný (silný)“ a „Jsem kouskem Boha a za všechny tyto věci děkuji ve jménu toho, kým jsem – tvořivou částí Univerza učící se rozšířit svou energii.“?

      Náhle, něco udeří v noci a vy i ostatní kolem automaticky předpokládáte, že je to strašidelné. Ale  jsou dramatické okamžiky vtisknuty do prostoru jako energetické razítko. BUM – zůstane tam jako páska, která se přehrává stále dokola. Je to energie vytvořená dramatem, ale vypadá jako by byla živá nebo jako entita, že? Můžete ji zažít a procítit, ale všimněte si, že dělá stále stejné věci pořád dokola. Je to skutečná energie a může být prožita i změřena... ale není to zlo a nemá inteligenci. Je to opakující se energetický vzorec a je součástí systému lidské zkušenosti, který je vtisknut do Gaii.

     Takže, co se po vás žádá? Vyčistěte ji! Řekli jsme vám to před tím, protože vaše energetické povolení má prvek Světla, které je silnější než Temnota. Světlo je aktivní a Tma pasivní. Proto, pokud máte tmavý pokoj a otevřete dveře, Tma neodejde! Pokud místo toho rozsvítíte lampu, Tma zmizí, protože nemůže existovat zároveň se Světlem. Chápete? Protože Tma není hmotná (nemá žádnou podstatu), je definována jako absence Světla. Proto pokud narazíte na energii, kterou cítíte jako cejch nepatřičný pro danou oblast, rozsviťte své Světlo a ona odejde! Takhle snadné to je. Můžete ji oslovit. Můžete říct té energii: „Energie dramatu odejdi, protože už nemáš žádný smysl. Dovol Světlu, aby přišlo na toto místo.“ To z vás nedělá exorcistu! To z vás dělá pracovníka energie. Směřujete energii, ne entitu zla. 

     Je čas zvětšit krabici, do které jste umístili realitu. Možná je čas úplně ji vyloučit? Představivost Lidských Bytostí tvoří to, co nazýváte vznešeností Boha a silou zla. Obojí je pouze vjemem lidských energií. Dovolte mi, abych vám řekl, jak to vidíme my – vy všichni, každý z vás, nesete vznešený potenciál kontroly (ovládnutí) energií pro vás, vaše okolí i váš život. Nebojte se žádné z nich. Pokud narazíte na něco nepřiměřeného, vyčistěte to. Pokud narazíte na něco velkolepého, přijměte to jako svou sílu. Pak přejděte k dalšímu kroku. Slyšíte co říkám? Vyvíjíte se a je čas udělat posun ve vnímání nebo ne? Dívejte se na energie jako na věci, které jsou součástí vašeho prostoru a pod vaší kontrolou.

 

     Strach z Boha

     Lidstvo Boha důsledně umístilo do přihrádky strachu. Lidstvo se Boha bojí nebo snad ne? Je to proto, že se Bůh zdá obrovský a lidé malí. Pojďme mluvit o tom, jak lidstvo vidí Boha. Lidé chtějí lidské vlastnosti nalepit na božství. Je to všechno, s čím máte srovnání, a proto všechno lidské  přiřazujete Bohu.

     Když vejdete za oponu, v rámci historického vnímání, hledají lidé svár. Objevíte válku. Najdete anděly bojující s jinými anděly. To je vaše mytologie, že? Objevíte veškeré atributy lidstva přiřazené Bohu – zcela a naprosto. Najdete trest, odplatu a žárlivost.

     Drazí, vážně vám musím říkat, že tyto věci na mé straně opony neexistují? Chci vám říct, co na této straně je. Je to duha vznešené energie, která zpívá poselství barev a světla. Není zde žádný svár. Energie Stvořitele nenese svár. Není zde žádný trest či odplata, protože není soudu. Soud je omezením lidského vědomí, které nedovolí bezpodmínečnou lásku. Je zde pouze energie milujícího Stvořitele. Jste součástí Stvořitelovy energetické rodiny. Měli byste to vědět a měli byste mít také moudrost vědění, že všechny věci, které označujete jako Boha, jsou součástí lidských vlastností. Druh reality na druhé straně opony je naprosto jiný než vězení reality, kterou jste si vytvořili ve 3D. Protože je to zatím všechno, co máte, tak takto smýšlíte. Je čas opustit toto myšlení a rozpoznat, že Stvořitelova energie přesahuje vaší schopnost vidět a vaší možnost pochopit.

     Po staletí jste nebyli schopní domyslet za vaši přihrádku toho, jaký podle vás Bůh musí být. Takže jste vytvořili Boha podobného Člověku - války v nebi, andělské spory, věci, které by vysvětlily ďábla, padlé anděly, perleťové brány, seznamy dobra a zla a mnoho pravidel založených na kulturách, které jsou staletí stará. Vytvořili jste zlaté ulice a dokonce i sexuální potěšení jako odměnu pro muže (samozřejmě) – veškerá lidská perspektiva označená jako Bůh. Chci vám říct, že pravda se od toho velmi liší. Chci vám připomenout, že mnozí z vás to už viděli! Proč se nezeptáte někoho, kdo má zážitek blízký smrti?

     Když lidé téměř zemřou, jsou blízko oponě. Velmi blízko. Jsou vždy velmi blízko Stvořitelově energii, a ta se jich lehce dotýká. Když se jejich srdce zastaví, dech téměř ustane, před tím než jsou přivedeni zpět k životu, dotknou se dlaně Boha - jen na okamžik. To, co viděli, bylo velkolepé! Energie před nimi byla naplněná Láskou a Světlem, rodinou a krásou. Nebyl tam žádný spor. Žádný trest nebo jeho náznak. A když se vrátili z této zkušenosti, poslechněte si, co vám řekli. Změnilo to jejich životy, že? Poslechněte si každého z nich, protože pokračují tím, že řeknou: „Není čeho se bát a smrt je něco, co prožijete jako normální cestu.“ Požehnaná je Lidská Bytost, která prožila oboje – smrt i zrození - a může předat tuto moudrost: „Je to znepokojující, ale já tím projdu, protože jsem to dokázal i předtím.“ Bytost, která má zážitek blízký smrti, už se nebojí zemřít! Co vám to říká? Viděli, co tam je, a objali to!

     Kolikrát myslíte, že jste tím prošli, Staré Duše? Všichni tím projdete znovu, každý z vás, co jste v místnosti – a vrátíte se zpět! Sorry! [Smích.]
     Už jsem to říkal. Máte mysl Boha za oponou - ne mysl Lidské Bytosti. Vidíte Akášu a víte, kdo jste. Vidíte linii původu, důvod, proč jste zde, a nemůžete stát na mé straně opony, pokud nejste kompletní, pokud jste neskončili. Nyní jste uprostřed velkého Posunu, toho, na který jste čekali!  Chystá se Posun planety, takže až se vrátíte, můžete konečně dosáhnout vrcholu. Rozumíte tomu, co říkám? Je to přechod. Když se vrátíte, můžete konečně něco vykonat, Staré Duše; je to blízko. Někteří z vás jsou staří více než 50.000 let! Nechystáte se zůstat mimo. Nechystáte se zmeškat konec přechodu. Je toho zde k vidění mnohem víc, než myslíte.

 

     Bůh, který se stává mytologií

     Ve staré energii lidé Boha limitovali, vytvořili mnoho Bohů z jednoho. Jednoho pro moře, jednoho pro nebe a navíc jim přiřadili děti. Bozi se hněvali, trestali, smilnili a nenáviděli. Všichni řečtí Bohové měli tyto vlastnosti. Spřádali příběhy podvodů, lsti, klamu, odplaty – to vše bylo připisováno Bohu. Slyšeli jste někdy o pomstychtivém Bohu? To je lidská vlastnost založená na energii strachu. Není vůbec nic, čeho se bát. Rostete a začínáte chápat, že skutečná energie Stvořitele je uvnitř, komunikace s Bohem je okamžitá, je vaše vlastní a nepotřebujete prostředníka. Možná jste ho potřebovali v minulosti. Proto to nastalo. Ale ne teď.

 

     Uctívání
     Dovolte mi říct něco o uctívání a také uctívání definovat. Požehnané jsou Lidské Bytosti, které se schází s ostatními Lidskými Bytostmi nebo skupinami Lidských Bytostí, aby oslavili své božství. To je uctívání. A co přesně uctíváte? Je to skvělá, posvátná síla na nebesích, před kterou pokleknete, nebo je to Bůh uvnitř vás? Vy znáte odpověď, protože lidstvo začíná vidět a začíná měnit. Já jsem Kryon, takže cítím interdimenzionální energii kolem vás, kterou vy cítit nemůžete. Vidím, jak začínáte trhat tuto krabici. Víte, co se v této místnosti stalo od roku 1980? Víte, co se zde stalo? [The Unity Church sanctuary.] Zjevení, radost, přeměna smutku a strachu na mír a báječná moudrost a pochopení. Víte, kolik lidí bylo v této místnosti uzdraveno? Je to téměř bez konce. Prostor, ve kterém se nacházíte, zná pravdu o tom, co říkám. Veškeré dřevo, koberec, cement i plasty mi vydávají skvělou zprávu o změně. A já to vše vidím. Nutí mě to plakat radostí pro ty, kteří zde v místnosti našli svou rodinu. A nekončí to tady, Duch se dívá i na ty, kteří to zde postavili, na účel a záměr stavitelů. A ani tam to nekončí. Opět se vrátí zpět, aby oslavil ty, kteří pojmenovali tuto budovu – jejich záměr, jejich vizi, synchronicitu jejich životů, páru – ne jen jednoho, ale dvou (Fillmorovi). Kráčeli ve staré energii a bojovali proti mnoha událostem, budova by zde bez nich nestála a následně by neproběhla všechna ta léčení. To je to, co Duch nyní vidí. To je naše vnímání.

     A co naše vnímání vás, drahé Lidské Bytosti? Řeknu vám, že jsou zde mezi vámi tací, kteří vidí přesně to, co jsem právě popsal a řekl o zakladatelích. Je třeba říci, že byla zaseta semena a počátek synchronicity, který vytvoří místo k uctívání, místo k léčení uvnitř individuálních životů. Nemyslím tím budovu. Mluvím o rodině, která přinese léčení. Víte, ke komu mluvím? Doufám, že ano.

     V této chvíli mluvím k těm, kteří jsou zde v budově a ne ke čtenářům nebo k posluchačům záznamu. Mluvím k lidem v budově a říkám vám, že jsou zde tací, kteří odejdou jiní, než sem přišli. Vzniká zde pyramida radosti. Je to poprvé, kdy používám tento termín. Je to to, co vidíme a je to náš vjem – pyramida radosti.

     Někdy je můj partner tázán, proč neotevře oči v průběhu channelingu. Důvod je ten, že skrze nás může vidět to, co vidíme my – vrchol mnoha vašich životů, vaši moudrost, co jste se naučili jako šamani, kteří zde sedí a předstírají, že jsou obyčejní. Vidíme potenciál toho, co můžete udělat a co přichází, ale ne, jestli tomu nevěříte.

     Rozumíte hloubce toho, co říkám? Pokud vyjdete z místnosti nezměněni, pokud neotevřete svá srdce, nebude následovat trest. Vyjde s vámi ven stejný počet andělů, milovaní, jako mají léčitelé. Ale to, co vyjde s vámi, je i ztracený potenciál. Někteří si přišli pro léčení a tak to teď řeknu. Chcete to nebo ne? A pokud ano, nerozhodujte o tom, že to bude spontánní věc, běžte ven a proveďte zkoušku ohněm. Co když místo, aby bylo něco implantováno do vás, tak obdržíte informaci a moudrost postoupit a setkat se s někým jiným, kdo ví, co dělat, abyste prodloužili svůj život? Co pak? Nerozhodujte o tom, jak to má probíhat. Oslavte proces synchronicity, zasazení individuálních semen, která vás povedou na další místa, kam nutně potřebujete dojít. Takhle funguje léčení.

     Toto také obsahuje léčení na vašich pracovištích a vy víte, ke komu právě teď hovořím, protože někteří sem přišli právě s touto záležitostí. Řeknu vám, jak může být situace vyléčena a vy tomu skutečně nebudete chtít věřit. Začíná to s vámi. Křičíte na Boha, že je tu osoba, která vám dělá v kanceláři „peklo“. Je to jejich chyba, oni jsou nevyrovnaní a těší je, když se kvůli nim cítíte mizerně. Jak to tedy můžete změnit? Vystupte z krabice přesvědčení o tom, co jste právě teď řekli – jak to podle vás je! Poslouchejte: Když uvolníte problém před vámi, pak už nebude tlačit na knoflík dramatu, zlosti a frustrace, sledujte, co se stane s tou osobou! Už nebude dostávat reakci jako dřív. Nebude od vás dostávat energii dramatu. Všechno si sedne bez jakékoli frustrace. Knoflíky už nebudou zmáčknuty. Víte co se stane pak? Odejdou! Potřebuji vaši dramatickou reakci, aby mohly existovat. Jakmile přestanete reagovat, najdou si něco jiného. Rozumíte procesu, který jsem vám právě popsal? Začněte to v sobě. Řešení bylo vždy ve vás.

 

     Mistrovství

     Každý Mistr, který kdy kráčel po této Zemi, měl vlastnost, které si každý všiml. Lidé je milovali. Zvířata je milovala. Děti je milovaly. Příroda je milovala. Mohli projít kolem květin a ony rozkvetly. Je to pravda! Měli energii (s)tvoření a celá příroda to viděla, děti to viděly, zvířata to viděla. Dokonce i tupí dospělí - ti kteří si zakládali na starých energiích a kteří nerozuměli ničemu spirituálnímu, jen chtěli sedět vedle něj. Mistři byli „nejlepší přátelé“. Poslouchali a neměli žádný program. Smáli se na život a věci kolem, vždy zahrnovali lidi kolem lehkomyslností, vždy vytvářeli radost, kamkoli šli. Jejich životy byly nakažlivé a každý chtěl sedět, poslouchat, prostě jen „být“ a vstřebávat, co jim nabízeli. Spíše než zázraky, které občas přinášeli, nabízeli hlavně pocit klidu – útěchu mezi bolestí a zármutkem. Jen okamžik s nimi odnesl nejhorší deprese či dramatické energie.

     Obraz visícího Krista, jak se usmívá, který je v hale venku (v kostele). Třeba nereprezentuje vaše náboženství nebo duševní původ. Věděli jste, že on se nestará? Tak proč byste pak měli vy? Většina lidí prostě jen chtěla být s ním, nechtěli byste také – třeba jen na okamžik? Říkejte, co chcete! Dokážete si představit, že by tu byl? Co by měl tento skvělý Mistr nabídnout? Řeknu vám to: Nabídl by vám úctu, lásku, přátelství a mír. Nikdy by se vás nesnažil získat pro své hnutí, nesnažil by se vás přimět, abyste se k čemukoli přidali. Jen by vám přinesl „pozornost“. Mistři jsou takoví, všichni. Chcete jen sedět vedle nich, cítit lásku a radost z přítomnosti a víte, že je všechno v pořádku. Vy víte, že mám pravdu. Takže tohle je ta skládanka. Jak by se vám to líbilo pro vás - žít v souladu s vlastním nitrem tak intenzivně, že všichni kolem chtějí prostě jen být s vámi? Nechtějí, abyste cokoli dělali; prostě jen chtějí být s vámi.

     To je nové paradigma vývoje Lidského Ducha, že stále více lidí bude takových. Politika je nepřivede k tomu, aby před vámi křičeli, ani víra v Boha v jakékoli podobě. Budete se s nimi cítit bezpečně a budete vědět, že mají zájem. Nebudou vás nudit neustálými stížnostmi, co je v jejich životě špatně. Namísto toho vás pozvednou. Víte, co se může stát, pokud bude víc takových? Odpověď zní - Mír na Zemi. Jak by ne, když nebude žádná agenda, jen péče jednoho o druhého? Příliš nadnesené, říkáte? Příliš nereálné? Časy se pomalu mění a už se to děje. Na nejneobvyklejších místech na Zemi; kde politici a řečníci neklidně jezdí do center jejich země, tam se to děje. Kde jsou plánovány bomby s cílem zabít děti, tam se to děje. Semena rostou pomalu, ale čas je na straně mistra zahradníka.

 

     Matky, pozor

     Mami, něco ti řeknu: Pokud učiníš Posun, jeden dojem je, že tě děti opustí. Bojíš se, že jim budeš připadat divná, příliš cizí. Jsou tací, kteří řeknou ostatním, že jsi se připojila k sektě. Nyní je to pro někoho mezi čtenáři. Neboj se toho! Protože tvé děti uvidí Boha v tobě! Nebudou v tobě vidět podivína. Nedávej jim Kryonovu knihu! Jen buď skvělou mámou. Najdou si své vlastní knihy. Dej jim tu čest pocítit nádhernou energii Stvořitele uvnitř tebe. Můžou k tobě přijít a říct: „Mami, nevíme, co je to s tebou, ale ať je to cokoli, líbí se nám to. Máme rádi tu novou mámu!“ Děje se to všude. Tento posun vnímání vytváří Mistry v práci, rodinách, politice i vězeních. Není to o náboženství. Je to o soucitu s lidmi a blahu, které to přináší. Je to o vzestupu lidského ducha na planetě Zemi, který se už nebude zabývat doktrínami a organizacemi.

     To je dojem, který máme - lidstvo je na vzestupu. Obvykle je to dlouhotrvající růst a semena někdy nevzejdou, dokud se nevrátíte v jiném těle. Co s tím? Ale jestli to neuděláte právě teď – nedovolíte semenům, aby byla zaseta – v příštím životě budete mít stejné problémy, jako teď. Takže proč nevytvořit nastavení, která vám dovolí změnit svou Akášu teď, aby se to už nemuselo dít v budoucnu, bez ohledu na inkarnaci či zkušenosti, které máte – chystáte se začít práci s rozsvíceným Světlem? Pak už nikdy nebudete muset projít tím, čím procházíte nyní. Nikdy. Jak vám to zní? No, tohle může Lidská Bytost učinit v této energii. A tohle je naše dnešní vnímání vás.

     Není obávaný Bůh na nebesích. Je to nádherný člen rodiny s otevřenou náručí. Můžete se přenést přes dojem, že Bůh je veliký a vy ne? Dokážete se obklopit vjemem, který říká, že jste všude a že Bůh jste vy? Pokud v noci vyjdete ze dveří, nejste sami. Pokud máte matoucí problém nebo jste frustrovaní, můžete se naučit dýchat, relaxovat a získat odpověď, kterou potřebujete? Možná nezískáte odpověď ve 3D. Možná se nebude skládat z mnoha slov, ale budete vědět, kterým směrem se dát, protože to ucítíte. Důvěřujte prvnímu dojmu. Bývá jemný a příliš ho nepoužíváte. To je energie, o které jste se učili, že stojí mimo krabici, zatímco vy jste v ní. Neanalyzujte to, nemudrujte. Poslouchejte srdce. Je potřeba přesunout se do oblastí, o kterých hovoříme. Nezahazujte logiku. Spojte ji s vaším srdcem.

     Sedí zde žena, která je zvyklá držet veliký meč a ona ví, že mluvíme o ní. V bitvě byla skvělá. A nyní drží meč jinak. Dnes je to meč pravdy a ona ničí drama. Ničí všechny nepatřičné věci a meč je stále větší. Ty nevíš, kdo jsi. Možná je čas naslouchat svému nitru? Tvé DNA to ví. Méně než 5 procent DNA tvoří víc než 20.000 lidských genů, část 3D vědců myslelo, že to je blueprint člověka. Nebylo. Je to zbylých 95 procent. Je to energetická informace, krása Vyššího Já, anděl uvnitř, průvodci a úžasný Akášický Záznam.

      Veškeré mistrovství je v každé Lidské Bytosti, a vy jej právě začínáte aktivovat. To vás dnes přivedlo na tyto židle nebo snad ne? Udiví vás, proč jste tady. Já to vím. Vím, co vás sem přivedlo. Všichni máte něco společného. Jste všichni mou rodinou. Pamatujete si, jak vypadá Universum? Sotva můžete čekat, že to znovu prožijete – je tak krásné, že to nelze popsat slovy, nádherné - s energiemi, na které si vzpomenete, až se vrátíte. Tvoří celek s vaší duší.

     Astronomové pozor, protože se díváte na shovívavého Boha a můžete ho vidět v tom, co je vytvořeno ve Vesmíru. Ten je ovlivněn životem a ne náhodou. Je v něm systém a fyzikové ho nyní začínají objevovat. Přiřadili jste tomu i název – inteligentní design. To je ono – důkaz, pokud chcete, že Bůh je dobrý. Máte obávaného Boha nebo člena rodiny? To je otázka, se kterou odejdete. Vnímání. Jak se ho můžete bát, když je vaší součástí? Místo toho změňte své vnímání.

     Jakmile to uděláte, objevíte něco, co jste neočekávali. Až zvýšíte své vibrace, veškeré věci, které byly ve vyšších vibracích, se vám začnou zjevovat. Dříve pro vás byly neviditelné, když jste byli v nižších vibracích. Tyto energie budou pozorovatelné a použitelné ve vibracích vyšších. Tam leží nástroje, nepoužité a připravené. Jejich projevení je na vás. Delší život, odstranění chorob, začátek schopnosti tvořit svou vlastní buněčnou strukturu, váš buněčný make up, schopnost dělat věci, které mohou jen kmenové buňky, nyní s vaším velmi vědomým myšlením. Vždy to ve vás bylo. Ale nyní se chystáte k vyšším vibracím, abyste to mohli spatřit a použít.

     Vnímání. Jak nás vnímáte? Já doufám, že dnešek to změnil. A že nás uvidíte takové, jací jsme – jako rodinu s otevřenou náručí, připravenou vzít vás na cestu, kterou jste neočekávali.

A tak to je.

KRYON

     Výňatek z knihy „Poselství, 1. díl“

Co je to Božství, kdo je Nejvyšším principem lásky a kdo je Bůh Otec

      Božství je určitá míra dokonalosti v oblasti moudrosti, vědění a lásky. I ve sférách Božství se bytosti, které dosáhly této úrovně, rozvíjejí a duchovně postupují. S Božstvím můžete splynout, dosáhnete-li 14té sféry a dimenze. Na této úrovni se již prolíná svět duchovní a hmotný. Božské bytosti berou na sebe dle potřeby libovolný tvar (buď jsou ve stavu éterickém či hmotném). Záleží na tom, jaké cíle si stanoví. Božství je tedy pásmo, kde žijí bytosti velmi dokonalé, láskyplné a moudré. I zde jsou určité stupně dokonalosti. Vrcholem této dokonalosti je Božský princip nejvyšší lásky, který vše řídí a vše ví. Je to Duchovní slunce, které nás oživuje a plní láskou. Je to láska a moudrost sama.

      Vy, lidé, ho různě nazýváte, dle své pokročilosti, buď ho zvete Hospodinem, Kršnou, Nirvánou, nebo vesmírnou inteligencí. Máte v tom určité nesrovnalosti podle toho, ke kterému náboženství se hlásíte, ale vězte, že Otce nezajímá vaše vyznání, ale záleží mu na tom, zda jste láskyplní.

      Bůh Otec, je jeden z nás, ten nejvyšší, nejmoudřejší a nejláskyplnější. Je věčný, neměnný, je v nás i okolo nás. V nás hoří plamenem Božské jiskry a oživuje nás posvátnou pránou. Je jedno, jak mu říkáte, je to stále on, milující, chápající a nikdy trestající. Touží po tom, mít všechny své děti v náručí, aby mohl o ně láskyplně pečovat. Neboť vězte, že setrváte-li úmyslně v negativitě, konáte-li zlo a skutky nedobré, nemůže vám pomoci, pokud ho o to nepožádáte. To je vesmírný zákon, který Otec ctí.

     Otec je jen jednou z podob, které na sebe princip lásky bere, aby se stal pro své děti pochopitelnějším. Je to jedna odštěpená či vyzářená částečka Duchovního slunce, která o nás pečuje. Všechny Božské bytosti, které nemají právě podobu hmotnou, či éterickou, splývají v Duchovním slunci v jednotě lásky. Je-li třeba zásahu v jednotlivých vesmírech, galaxiích, oddělí se bytost pověřená tímto úkolem s celou suitou pomocníků z Duchovního slunce a reinkarnuje se v příslušné sféře a dimenzi. Po splnění úkolů se vrací zpět i se svými pomocníky. Jsou to vždy láskyplné úkoly, ale někdy jde o boj s negativitou. Poslání jsou různá a každá bytost z Božství ví, čím byla pověřena.

      Duchovní slunce není nikdy v klidu, věčný oheň neustále vyvrhuje a vyzařuje duchovní bytosti, které se oddělují, aby mohly splnit svůj úkol, nebo přijímá bytosti, které již svoje poslání splnily. Duchovní slunce je vlastně jedna veliká mnohoduše, která vyzařuje svou lásku, moudrost a vědění na světy a bytosti v nižších sférách a tak usnadňuje vývoj jednotlivých planet s jejich obyvateli. Právě z Duchovního slunce čerpají umělci svou inspiraci a vědci své nápady.

     Božské bytosti jsou strážci dobra a lásky v celém všehomíru. Tak bychom mohli mluvit o strážci vesmíru, galaxií i jednotlivých planet. Božské bytosti nemilují nečinnost a nevědomost. Stále touží po odpovědných úkolech, které plní s láskou, vždy dle potřeby a nelitují námahy ani sil, které musí vynaložit na jejich uskutečnění.

      Vše podléhá vesmírnému zákonu vývoje, který spěje ke zdokonalování. Někdy se jednotlivec zdrží ve svém vývoji, někdy učiní dokonce několik kroků zpět, ale většinou vždy spěje k dokonalosti. Největším zdržením je inverzní vývoj, kdy bytost vede negativní myšlenky a jedná špatně. I v tomto případě je možná náprava. Takto postižená bytost obdrží mnoho varování a šancí, aby se zbavila zla a upevnila své pečetě. Dobrým a láskyplným jednáním může takto postižená bytost získat zpět ztracené pojistky proti zlu.

      Bůh Otec je nejvyšší z božských bytostí, která se od Duchovního slunce odděluje jen výjimečně, aby zakročila ve prospěch dobra a dobrých bytostí.

      Moji milí, všichni patříme Otci a tedy i Nejvyššímu principu lásky, Duchovnímu slunci. Všichni neseme Božskou jiskru v sobě, která nás má přivést k Otci. Záleží na nás, co s ní uděláme. Máte možnost tuto jiskru takřka udusit negativitou, nebo pečovat o ni s láskou a živit ji láskou. Čím více lásky vyzařujeme, tím jasněji hoří vaše Božská jiskra a vaše aura plane jasně. Čím více lásce obětujete, tím více lásky obdržíte.

     Mír s vámi!

Ježíš

 

 

  Literatura:

- N.D.Walsch  „Bůh, na kterého čekáme“  (www.andele-svetla.cz)

- N.D.Walsch  „Návrat k Bohu, v životě jenž nikdy nekončí“  (www.andele-svetla.cz)

- N.D.Walsch  „Hovory s Bohem“, I-III. díl   (www.andele-svetla.cz)

- N. D. Walsch  „NOVÁ PROROCTVÍ“

- Helena Šeblová  „POSELSTVÍ“ 1-3. díl  https://www.bozilaska.cz

- Gary Zukav: „Sídlo duše“

- Ken Keyes. Jr. „Kniha vyššího vědomí“
  Můj text: „Shrnutí poučení o duchu, duši, mysli, podvědomí, vědomí, nadvědomí, egu, karmě“
  Můj text: „Mysl, podvědomí, vědomí a nadvědomí“

  Můj text: „Velký třesk a tvar časoprostoru“

  Můj text: „Duše, mysl, ego“

  Můj text: „Duch, duše, karma, reinkarnace“

  Můj text: „Duch a duše – nová duchovnost“

  Můj text: „Lidské DNA“

     Všechny texty jsou na https://duchovnipoznatky.webnode.cz

 

Napsal Jan Heczko

Září 2014