Bůh, Ježíš, Boží trojice a lidská trojjedinost

      Úvod

     Tento text byl inspirován Kryonovými channelingy z roku 2013, ve kterých ukazuje i úplně jiné pohledy na planetu Zemi a lidstvo než bylo dosud známo. To ale souvisí s úplným pochopením toho, co je Bůh a co je člověk.

 

   Obsah

- Bůh Otec

- Bůh o sobě v knize „Hovory s Bohem III“ říká autorovi

- Křesťanství

- Reinkarnace

- Karmický zákon

- Lidská trojjedinost

- Lidské tělo a duše

- Co také jsme jako lidé?

- Duchovní a astrální tělo

- Ježíš Kristus

- Boží trojjedinost – Boží trojice

- Literatura

- Příloha: Channelingy od Kryona

 

    Jako lidé žijeme v relativním, duálním a lineárním světě, charakterizovaném jako 3D, nebo spolu s časem jako časoprostor 4D. To co vnímáme, vnímáme jen omezenými smysly, takže obraz celého stvoření je neúplný. Ve skutečnosti je celé stvoření 12D.

     Vše co existuje ve Stvoření je energie a její vibrace.

     Ve skutečnosti je celé Stvoření kvantové a sestává ze dvou multiverz, jen ze dvou, které se navzájem prolínají a prostupují. My, lidé, nedokážeme, až na výjimky, vnímat jemnohmotné multiverzum a dokážeme pozorovat a vnímat jen hmotné multiverzum. Vše je ale viditelné na kvantové úrovni bytostmi z duchovního světa.

     Bůh Otec

      Bůh Otec – Stvořitel všeho a všech je všemohoucí, vševědoucí, všudepřítomný, všemilující. Je kvantový, proto ho nemůžeme nikdy poznat na úrovni 4D. Jeho součástí jsou také kvantová pole Boží energie, Boží lásky, Boží mysli, Božího vědomí.  Také bytosti přebývající v Božských sférách, ve Světle a také v astrálu, jsou kvantové.

     V kvantovém světě neexistuje čas ani určité místo. Ale vše co Stvoření obsahuje je tělem Boha a všechny duše jsou individualizované částí Boží duše. Hmotné tělo je „ponořeno“ do individualizované duše.

     Na „počátku věků“ = vždy, byl Bůh přítomen v absolutní sféře. Existoval bezčasový, nekonečný prostor a spolu s Bohem tvořili jsoucno, absolutní sféru. V absolutní sféře existuje jen přítomný okamžik. Čas neexistuje, a tím všechno existuje současně. Čas není pohyb, ale pole, kterým se pohybujeme v relativním světě.

     Bůh odloučil ze své podstaty, nesmírně dávno, nejdříve nesmírné množství částí, které nazýváme duchy nebo také jiskrami Božími, a spolu byli v absolutním světě – ráji, kde existovalo jenom vědění a láska. Protože tam nebylo nic jiného než láska, nemohli duchové procítit tuto lásku v neexistenci něčeho, co láska není.

     Vědění je božským stavem, ale největší radost je z bytí. Bytí lze dosáhnout jedině zkušeností. Evoluce postupuje takto: vědění, zakoušení, bytí.

    Duchové si vyprosili u Boha, v souladu s jeho Božím plánem, aby mohli zakoušet a prožívat bytí.

    Proto Bůh stvořil fyzický vesmír, do kterého měli duchové vstupovat také v hmotných tělech a systém relativity, který jej řídí. Po rozhodnutí Stvořitele, jak chce sám sebe prožívat, došlo k „velkému třesku“.

   Bůh svou vůlí vytvořil vesmírné zákony, které dávají vesmíru také tvar jeho časoprostoru, ve kterém probíhá velmi mnoho dějů automaticky – podvědomě. (Více je obsaženo v mém textu „Velký třesk“ a tvar kosmického časoprostoru.)

     Bůh o sobě v knize „Hovory s Bohem III“ říká autorovi:

     „Každý člověk je stvořený Bohem. Ty jsi já. Skrze tebe se v tuto chvíli realizuji. Ale neměj strach, že mě omezuješ. Neboť já jsem neomezený. A nikdy jsem omezený nebyl. Myslíš, že ty jsi jediný, koho jsem si vybral? Myslíš, že jsi jediná bytost, kterou jsem naplnil svou Boží esencí?

     Já jsem v každé květině, v každé duze, v každé hvězdě na obloze, jsem na všech planetách obíhajících kolem hvězd.

    Jsem šepot větru, jsem teplo vašeho slunce, jsem neuvěřitelná dokonalost každé sněhové vločky.

     Jsem vznešenost orlího letu, jsem nevinnost laně v poli, jsem odvaha lva, jsem moudrost vašich předků.

     A nejsem omezen na druhy projevů známé na vaší planetě. Nevíte, kdo jsem, jen si to myslíte. Ale nemyslete si, že jsem omezen jen na vás, že moje Boží Esence – Nejsvětější Duch – byl dán jen vám a nikomu jinému. To by byla velice arogantní a zároveň mylná myšlenka.

     Moje bytí je ve všem. Naprosto ve všem. Všechno je realizací Boží podstaty. Jsem všechno. Neexistuje nic, co nejsem a něco, co nejsem, neexistuje.

     Stvořil jsem vás proto, abych si mohl uvědomovat a prožívat sám sebe, jako stvořitele vlastní existence.

     Jedním aspektem Boha, jejž mohla stvořit jen velice mimořádná bytost, je můj aspekt Stvořitele.

     Nejsem Bůh vaší mytologie a nejsem ani Bohyně. Jsem Stvořitel – ten, který tvoří. A přece chci poznat sebe ze své vlastní zkušenosti.

     Jako si uvědomuji svou dokonalost skrze dokonalou strukturu sněhové vločky, svou krásu skrze krásu růže, tak si uvědomuji svou tvůrčí schopnost – skrze vaše tvůrčí schopnosti.

     Vám jsem dal schopnost vědomě vytvářet svůj vlastní život, což je schopnost, kterou mám já.

     Skrze vás poznávám všechny aspekty své existence. Dokonalost sněhové vločky, nesmírná krása růže, odvaha lva, vznešenost orla, to všechno je ve vás. Do vás jsem vložil tohle všechno – a ještě něco navíc; schopnost uvědomovat si to. Tak jste se stali vědomými bytostmi. Tak jste dostali ten nejkrásnější dar, neboť si uvědomujete svou existenci – která je přesně tím, co jsem já.

     Já jsem sám sebou, a uvědomuji si, že jsem sám sebou.

     To je smysl prohlášení: Jsem, to co jsem.       

     Vy jste onen aspekt Boha, který si uvědomuje svou existenci.

     A to, co vědomě prožíváte (a co já prožívám skrze vás), Jsem já, jenž vytváří sám sebe.

     Existuji v neustálém procesu vytváření své vlastní existence.

     Všichni kolektivně vytváříte mou existenci. Děláte to individuálně, když se rozhodujete, čím jste jako jedinci, a kolektivně, když se rozhodujete, čím jste jako lidstvo.

     Jsem kolektivní vědomí existence lidstva.“ 

***

     Některá náboženská učení vydávají ve svých „Svatých knihách“ planetu Zemi za jedinou planetu obydlenou lidmi v celém Vesmíru.

     Dnes už ale víme, že počátky našich lidských dějin jsou spojeny s návštěvou mimozemských bytostí z několika planet, z nichž důležité byly zejména návštěvy bytostí ze souhvězdí Siria a Plejád. Bytosti ze souhvězdí Siria se zapříčinily, před cca 250 tisíci léty, o vznik člověka, tak jak je to známo z nálezů koster v oblasti jihovýchodní Afriky. První lidé, kteří vznikli na Zemi, byli tmavé pleti. Bytosti z Plejád ve svém poslání způsobili před cca 90 tisíci léty, že postupně zůstal na Zemi jen jeden typ člověka. Tento člověk získal dokonalou DNA, která mohla obdržet také potřebné otisky z lidské duše. To souviselo s významem toho, čím se má stát člověk a planeta Země.

     Také v bibli jsou uvedeny informace o bozích, kteří působili na Zemi a kteří mají název Elohimové. (Více lze nalézt na mém webu v textu Nefilim, Elohím, Jahve a Jahwe – stručná historie příchodu mimozemšťanů na planetu Zemi.)

     Dle Božího plánu byla uskutečňována reinkarnace bytostí, které už obsahovaly v sobě ducha – jiskru Boží a jejich myšlenky, činy a skutky podléhaly jako důsledky a následky tomu, co je nazýváno karmou.

     Tento Boží plán byl znám pod mnohými názvy v některých východních náboženstvích a také u některých osvícených bytostí v rámci učení judaismu.

     Křesťanství

     Tři velká monoteistická náboženství – judaismus, křesťanství a islám vychází z existence jediného Boha, který nemůže být nikdy spatřen, ale může být částečně pochopen jeho projev.

     Křesťanství se dostalo do sporu s ostatními církvemi, ale také uvnitř křesťanské církve, s uznáním Ježíše Krista jako Božího Syna. Rané křesťanství vzniklo skrze dvě zjevně protichůdné pravdy. Na jedné straně bylo zřejmou a absolutní pravdou, že aby byl Bůh Bohem, musí být jen jeden. Na druhé straně bylo právě tak jisté, že Bůh je jedinečně přítomný v Kristovi, jehož život inicioval a potom udržoval Duch svatý. Jak může Bůh být a zůstat „Jediným“ a současně být přítomen v Kristovi, a být také Jediným, kdo udržuje lidi včetně Krista ve světě?, to byly další otázky.

     Když bylo řečeno, podle Nového zákona, že Ježíš je jediný Syn Otce, neznamenalo to fyzický akt zplození. Když to však neznamenalo fyzické zplození, co to tedy znamenalo? Po třech stoletích vedly boje o to, jak vyjádřit trojjedinou povahu Boha a jak chápat obě přirozenosti Krista, ke shodě na chalcedonském koncilu, nebo skoro ke shodě.

      Některým křesťanům, zejména západním připadalo jasné, že Otec je zdroj, z něhož pocházejí Syn a pak Duch svatý; proto říká nicejské vyznání víry o Duchu svatém: „Pán, dárce života, který pochází z Otce a ze Syna.“ Jiní křesťané, hlavně na Východě, říkali, že jak Syn, tak Duch pocházejí z Otce a odmítli dodatek o Duchu svatém. Zdá se to být nedůležité, ale rozděluje to křesťanské církve dodnes.

     Který názor je správnější objasňuji na konci tohoto textu.

***

     Co je nesnadné pochopit v našem reálném světě 4D je jednodušší pochopit na kvantové úrovni, protože všechny duchovní bytosti, ať už mají jakékoliv jméno, jsou multidimenzionální bytosti, které se mohou rozdělit a mohou být současně na více „místech“ a mohou tvořit myšlenkou. Ve skutečnosti na kvantové úrovni neexistuje ani čas ani místo. Vše probíhá v jednom přítomném okamžiku a vše je jedním. Všichni jsme součástí jednoho celku, kterým je Bůh.

    Reinkarnace

     Křesťanští otcové se dopustili velké chyby tím, že prohlásili reinkarnaci za herezi a v Novém zákoně zůstaly o možnosti reinkarnace jen dvě zmínky. Ve skutečnosti je reinkarnace součástí Božího plánu. 

     Informace o Božím plánu a reinkarnaci je obsažena v knize „Hovory s Bohem III“.

     Zde budu citovat otázky autora psané kurzívou a následné odpovědi Boha.

     Některá náboženství tvrdí, že reinkarnace je falešná doktrína, že člověk může mít jen jeden život, jednu šanci.

     „To vím. Ale ve skutečnosti je to jinak.“

     Jak se tak mohou mýlit? Jak to, že neví něco tak základního?

     „Nesmíš zapomínat, že mnoho vašich náboženství je založeno na strachu z trestajícího Boha. Strachu používali vaši kněží, když chtěli přesvědčit lidi, aby respektovali slovo Boží. Strachu používala církev k tomu, aby si získala a ovládla věřící.

     Jedna církev dokonce tvrdila, že vás Bůh potrestá, když nebudete chodit v neděli do kostela. Nechodit do kostela byl hřích. Nesměli jste chodit do jakéhokoliv kostela. Museli jste chodit do kostela vaší církve. Jít do jiného kostela byl hřích. Většina lidí přijala doktrínu trestajícího a pomstychtivého Boha. Lidé nevěřili, že mohou být dobří sami od sebe. Proto museli vytvořit náboženství, které učilo doktrínu trestajícího boha.

     Myšlenka reinkarnace však všechno zkomplikovala.“

     Jak? Co je na ni tak hrozného?

     „Církev prohlašovala, že musíte být hodní a poslušní, nebo vás Bůh potrestá. A najednou se objevili hlasatelé reinkarnace, kteří vám říkali: „Až zemřete, dostanete další šanci. A potom ještě další šance. Nemějte strach. Dělejte to nejlepší, co můžete. Nenechte se ochromit strachem. Slibte si, že se zlepšíte a snažte se to dodržet.“

     O tom samozřejmě prvotní církev nechtěla nic slyšet. Proto udělala dvě věci: prohlásila doktrínu reinkarnace za herezi a zavedla zpověď. Zpověď měla dát věřícímu to, co mu reinkarnace slibovala. Tj. měla mu dát další šanci. Takže kdo nechtěl být potrestán, musel se přiznat ke svým hříchům. Jedině pak mu bylo odpuštěno.

     Ano, ale byl v tom jeden háček. Odpuštění nemohlo přijít přímo od Boha. Bylo dostupné prostřednictvím církve, jejíž kněží ukládali hříšníkům „pokání“, jež museli vykonat. Církvi se to tak zalíbilo, že brzy prohlásila zpověď za povinnou. Nejít ke zpovědi byl hřích.

     Církev vyhlašovala další a další nařízení – často zcela bezdůvodná, jejichž porušení znamenalo věčné zatracení, pokud se věřící nevyzpovídal.

     Vznikl však nový problém. Lidé si mysleli, že mohou dělat cokoliv, pokud se k tomu u zpovědi přiznají. Přestali mít strach. Kostely se vyprázdnily. Lidé šli jednou za rok ke zpovědi, vykonali pokání, bylo jim odpuštěno a pokračovali stejně jako předtím. Bylo potřeba najít něco, co by v lidech opět vyvolalo strach. A tak byl vymyšlen očistec.“

     Očistec?

     „Očistec. Něco na způsob pekla, ale netrvalo to věčně. Bůh potrestal každého hříšníka bez ohledu na to, zda chodil ke zpovědi.

     Každá nedokonalá duše měla trpět podle toho, kolika a jakých hříchů se dopustila. Byly dva druhy hříchů: smrtelné a lehké. Ten, kdo se dopustil smrtelného hříchu a nepřiznal se před smrti, šel přímo do pekla.

     Kostely se opět naplnily. Zvýšily se také finanční příspěvky – neboť doktrína očistce zahrnovala možnost se vykoupit z utrpení.

     Podle učení církve si lidé mohli kupovat odpustky – ne sice přímo od Boha, ale od církevních hodnostářů. Odpustky osvobozovaly hříšníky od utrpení očistce, jež si za své hříchy zasloužili. Tyto úlevy však byly poskytovány jen některým lidem. Většinou těm, kteří darovali církvi opravdu významný příspěvek. Za nehorázné sumy se prodávaly takzvané všeobecné odpustky, které zaručovaly cestu přímo do nebe.

     Chudí venkované, kteří na odpustky neměli, ztratili víru v systém a kostely se opět začaly vyprazdňovat.

     Jak na to reagovala církev?

Církev začala prodávat modlitební svíčky. Lidé mohli přijít do kostela, zapálit si svíčku a pomodlit se za „ubohé duše v očistci“. Tím svým zesnulým zkracovali dobu trestu. Sice nemohli udělat nic pro sebe, ale zato mohli pomoci svým zesnulým.

     Spousty svíček blikaly za rudými sklíčky a spousty mincí padaly do kasiček jen proto, aby Bůh zmírnil utrpení duší v očistci.“

     Copak tomu lidé věřili?

     „Naprosto.“

     Pak není divu, že církev prohlásila reinkarnaci za nepravdivou.

     „To není. Ale já jsem vás nestvořil proto, abyste žili jen jeden život, abyste se dopouštěli nevyhnutelných chyb a nakonec doufali, že budete spaseni. Přemýšlel jsem o tom, ale nedovedu si představit, co bych tím sledoval.

     Ani vy to nevíte. Proto si neustále opakujete, že cesty Boží jsou nevyzpytatelné. Já však nedělám nic záhadného. Všechno co dělám, má nějaký smysl. V této trilogii (Hovory s Bohem) jsem ti už několikrát vysvětlil, proč jsem vás stvořil. Vysvětlil jsem ti smysl vašeho života.

     Reinkarnace do mého plánu dokonale zapadá, neboť mi umožňuje být tím, čím jsem, skrze vás a miliony dalších vědomých tvorů, jež jsem přivedl do vesmíru.

     Překvapuje mě, že o tom někdo může pochybovat. Existuje tolik věrohodných informací o zážitcích z minulých životů. Někteří lidé, kteří se vrátili, popsali své zkušenosti tak podrobně, že je nepravdě-podobné, že by si to všechno vymyslili jen proto, aby oklamali výzkumníky nebo své milované.

    Ty jsi měl už 647 životů, když to chceš vědět přesně. Byl jsi v nich vším. Byl jsi králem i královnou, byl jsi nevolníkem, učitelem, studentem, mistrem. Byl jsi ženou i mužem. Bojovníkem i pacifistou. Hrdinou i zbabělcem. Vrahem i osvoboditelem. Mudrcem i hlupákem. Byl jsi vším.

     Takže cílem vaší duše je prožít všechno. Všichni se vyvíjíme. Všichni se něčím stáváme. Čím se stáváme? To nevíme! To poznáme, až se tam „dostaneme“. Jakmile si vytvoříme další vyšší představu o tom, kdo jsme, začneme vytvářet další a tak pokračujeme až do nekonečna. Takže… smyslem tvého života je být tím, čím opravdu jsi. Ostatně to děláš každý den, Každým slovem, každou myšlenkou a každým činem.“

     Karmický zákon

     Působení karmického zákona, který úzce souvisí s reinkarnací, je popsáno ve velkém množství knih a velkém počtu článků. Informace o působení karmického zákona je také obsažena v knize „Hovory s Bohem I“.

     Bůh v ní říká na otázku autora: „Proč je svět v takovém stavu?“

     „Svět je takový, jaký je, protože ve fyzické sféře nemůže být jiný. Zemětřesení a hurikány, povodně a tornáda a všechno, čemu říkáte přírodní katastrofy, jsou pohybem mezi jednou a druhou polaritou. Celý koloběh zrození a smrti je součástí tohoto pohybu. To vše jsou rytmy života, kterým je podřízeno všechno ve sféře hrubé reality, neboť život sám je rytmem.

     Nemoc je opakem zdraví a projevuje se ve vaší realitě na váš příkaz. Nemůžete být nemocní, aniž to na nějaké úrovni způsobíte, a můžete se opět uzdravit, jakmile se uzdravit chcete. Hluboká osobní zklamání jsou reakce, které si volíte, a světové katastrofy jsou výsledkem celosvětového vědomí.

     Z tvé otázky vyplývá, že tyto události úmyslně vyvolávám. Tak tomu však není, neboť já vás jen pozoruji, jak je vyvoláváte vy. Tyto události se však nesnažím zastavit, protože tím bych odporoval Vaší vůli. A to by vás připravilo o možnost zakusit Boží existenci, což je zkušenost, kterou jste si vy i já zvolili. Proto neodsuzujte všechno, co na světě považujete za špatné. Spíše se ptejte sami sebe, co považujete za špatné a co chcete udělat, abyste to změnili.

     Nehledejte odpovědi ve vnějším světě, místo toho se zeptejte své duše, „kterou část svého já chci poznat při této katastrofě, kterou stránku své existence chci projevit?“ Neboť život existuje jako nástroj, který jste si sami vytvořili, a všechny jeho událostí se vám prezentují jako příležitosti k tomu, abyste se rozhodli být tím, čím jste.

     To platí o všech duších. Z toho vidíte, že ve vesmíru nejsou žádné oběti, jsou jen tvůrci. Všichni velcí Mistři si to uvědomovali. Proto se žádný z nich nepovažoval za oběť – přestože mnoho z nich opravdu trpělo. Každá duše je Mistrem – i když ne každá si pamatuje svůj původ. Každá z nich si však vytváří podmínky pro dosažení svého nejvyššího cíle – v každém okamžiku.

     Proto neodsuzujte karmickou cestu, kterou si zvolili druzí. Nezáviďte druhým, když jsou úspěšní, a nelitujte je, když jsou neúspěšní, neboť nevíte, co duše považuje za úspěch a co za neúspěch.  Nedívejte se na nic jako na katastrofu ani jako na radostnou událost, dokud nepoznáte, k čemu taková událost slouží. Neboť je smrt katastrofou, jestliže zachrání životy tisíců lidí? A je život radostnou událostí, jestliže působí jen zármutek? Ale ani to byste neměli posuzovat; měli byste se radit se svou duší a umožnit totéž druhým.  Proto buďte světlem uprostřed temnoty a neproklínejte ji.“

     Chceš říci, že všechno špatné, co se nám děje, jsme si sami vybrali?

     „Ne všechno, co považujete za špatné, jste si sami zvolili. Alespoň ne vědomě. Nicméně je to vaším výtvorem. Stále jste v procesu vytváření. Jste velkým tvořivým strojem a neustále tvoříte tak rychle, jak myslíte. Události, podmínky, okolnosti – to vše se vytváří z vědomí. Individuální vědomí je velmi mocné. A masové vědomí je tak mocné, že může vyvolat události planetárního dosahu.

     Na světě však nejsou ani oběti, ani lotři. A vy nejste oběti rozhodnutí druhých. V jistém smyslu jste všichni vytvořili to, co se vám protiví – a protože jste to vytvořili, vybrali jste si to.

     Tohle je vyšší úroveň myšlení, jehož všichni Mistři dříve nebo později dosáhnou. Neboť teprve když přijmou zodpovědnost za všechno, mohou nabýt schopnosti změnit nějakou část.

     Dokud si myslíte, že existuje něco nebo někdo, kdo „vám to dělá“, zbavujete se schopnosti ovlivnit to. Jedině, když řeknete, „to jsem udělal já“, najdete sílu změnit to. Je mnohem snazší změnit to, co děláte vy, než to, co dělá někdo jiný. Všechno co děláte, děláte z jediného důvodu: abyste vyjádřili to, čím jste.                                       

     Když takto žijete, váš život je tvůrčí. Vytváříte sami sebe, takové, jací jste a jakými jste vždycky chtěli být. Chcete-li být správně reprezentováni, musíte se snažit ve svém životě změnit všechno, co neodpovídá obrazu vašeho já, který chcete  promítnout do věčnosti.

     V nejširším smyslu jste si zvolili všechno „špatné“, co se děje. Chybou není to, že jste si to zvolili, ale to, že to považujete za špatné. Neboť jestliže to považujete za špatné, musíte považovat za špatné také své já, neboť jste to vytvořili. Protože se však nemůžete považovat za špatné, popíráte své vlastní výtvory. A právě tato intelektuální a duchovní nepoctivost vám dovoluje přijímat svět, ve kterém existují takové podmínky, jaké existují.

     Přírodní katastrofy nezpůsobujete vy. Ovlivňujete jen to, do jaké míry se dotýkají vašeho života. Dějí se události, o kterých nikdo nemůže tvrdit, že jste je způsobili. Tyto události jsou vytvářeny společným vědomím lidstva. Celý svět je společně vytváří. Všichni se v těchto událostech pohybujete a každý rozhoduje o tom, čím je ve vztahu k nim.

     Nemůžete změnit vnější událost (neboť byla vytvořena všemi a vy nemáte dostatečně vyvinuté vědomí, abyste mohli individuálně změnit to, co bylo vytvořeno kolektivně), a proto musíte změnit svůj vnitřní vztah k této události. To je cesta k dokonalosti.

     Nic není bolestivé samo o sobě. Bolest je důsledkem špatného myšlení. Je to chyba v myšlení. Mistr může nechat zmizet tu nejhorší bolest. Tímto způsobem mistři léčí.

     Všechny myšlenky jsou tvůrčí a žádná není tak mocná jako první myšlenka. Proto se jí občas říká prvotní hřích. Prvotního hříchu se dopustíte, když je vaše první myšlenka mylná. Tento omyl se mnohonásobně zhorší, když si o něčem vytvoříte druhou nebo třetí myšlenku. Funkcí Ducha svatého je inspirovat vás k novému porozumění, které vás osvobodí od dalších omylů.

     V Božím světě nejsou žádné morální imperativy. Dělejte, co chcete dělat. Dělejte cokoli, co vás reprezentuje jako vznešenější verzi sebe samých. Ale neposuzujte a neodsuzujte, neboť nevíte, proč a za jakým účelem k něčemu došlo. Žehnejte všemu – neboť všechno je stvořením Božím.“                                                                                              

     Řekl jsi, že v Božím světě neexistují žádné morální imperativy?

     „Ano, to jsem řekl.“

      Jak je to možné? Jestliže nejsou v tvém světě, kde by měly být?

     „V lidské představivosti.“

     Ale ti, co mě učili, co je špatné a co je dobré, mi říkali, že všechna morální pravidla pocházejí od Boha.

     „V tom případě se mýlili. Nikdy jsem nestanovil, co je dobré a co je špatné, co máte dělat a co dělat nemáte. Kdybych to udělal, připravil bych vás o největší dar, kterým je příležitost dělat, co uznáte za vhodné, možnost vytvářet sami sebe podle obrazu toho, čím opravdu jste.

     Říkat, že něco je „špatné“, by bylo totéž jako říkat, abyste to nedělali. Říkat vám, abyste něco nedělali, by bylo totéž jako vám něco zakazovat. Zakazovat vám něco by znamenalo omezovat vás. Omezovat vás by znamenalo odpírat vám realitu toho, čím skutečně jste a možnost ji vytvořit.

     Jsou lidé, kteří říkají, že jsem vám dal svobodnou vůli, ale titíž lidé tvrdí, že když mě nebudete poslouchat, uvrhnu vás do pekla. Jaká je to svobodná vůle? Není to výsměchem Bohu – nemluvě o skutečném vztahu mezi námi?“

     Co je peklo?                   

     „Peklo je prožitek nejhoršího možného výsledku vašich rozhodnutí a činnosti. Je to přirozený důsledek všech myšlenek, které popírají Boha nebo odmítají to, čím jste ve vztahu ke mně.

     Je to bolest, která je důsledkem nesprávného myšlení. Ale dokonce i výraz „nesprávné myšlení“ je nepřesný, neboť neexistuje nic, co by bylo nesprávné. Peklo je opakem radosti. Je to nespokojenost. Znamená to vědět, čím jste, ale nezakoušet to. Znamená to být něčím míň. To je peklo a vaše duše nezná nic horšího.

     Peklo však není oním místem, které jste si vymysleli, místem, kde vás spaluje věčný oheň a kde věčně trpíte. Jaký by to mělo smysl?

     Říkám vám, že po smrti vás nečeká nic z toho, co jste si vykonstruovali ve svých mytologiích založených na strachu. A přece existují duše tak nešťastné, tak nedokonalé, tak oddělené od Boží radosti, že je to pro ně peklem. Ale já vás do takového pekla neposílám, já vás takto netrestám. Vy sami si to způsobujete, kdykoli oddělujete své já od nejvznešenější představy o sobě samých, kdykoliv popíráte své já a kdykoliv odmítáte to, čím skutečně jste.

     Ale tak nemusíte žít věčně. Tak žít nemůžete, neboť není v mém plánu, abyste ode mne zůstali navždy odděleni. Něco takového je ve skutečnosti nemožné – neboť abyste toho dosáhli, nejen vy byste museli popřít to, čím jste, ale musel bych to udělat i já. To však nikdy neudělám. A pokud alespoň jeden z nás zůstane věrný této pravdě o vás, tato pravda nakonec zvítězí.“

     Jestliže však neexistuje peklo, znamená to, že si člověk může dělat, co chce, a nemusí se bát odplaty?

     „Potřebujete strach k tomu, abyste byli, dělali a měli to, co považujete za správné? Musí vám být vyhrožováno, abyste byli „dobří“? A co znamená být „dobrý“? Kdo určuje pravidla?

     Řeknu vám tohle: Vy sami si vytváříte pravidla. A vy sami posuzujete, jak je dodržujete. Neboť vy jste ti, kdo rozhodli o tom, čím skutečně jste – a čím chcete být. A vy jste jediní, kdo mohou posoudit, jak na tom jste. Nikdo jiný vás nikdy soudit nebude, neboť proč by měl Bůh soudit tvory, které sám stvořil? Cílem celého životního procesu je, abyste objevili sami sebe, abyste sami sebe vytvořili takové, jací skutečně jste – a jakými chcete být.

     Proto odpověď na tvou otázku zní: ano, můžete si dělat, co chcete, a nemusíte se bát odplaty. Bude však dobré, když si uvědomíte důsledky.

     Důsledky jsou přirozené následky. Ty jsou něčím jiným, než odplatou nebo trestem. Následky jsou prostě tím, k čemu vede aplikace přírodních zákonů. Jsou tím, co se děje v důsledku toho, co se událo předtím.

     Veškerý fyzický život funguje ve shodě s přírodními zákony. Jestliže si tyto zákony zapamatujete a budete se jimi řídit, zvládnete život na fyzické úrovni. To, co vám připadá jako trest – nebo to co považujete za zlo – není ničím jiným než působením přírodních zákonů.“

     Kdybychom tyto zákony znali a řídili se jimi, neměli bychom už nikdy žádné problémy?

     „Nikdy byste neměli pocit, že jste v „nesnázích“. Žádnou životní situaci byste nepovažovali za problém. Skoncovali byste se svým strachem, pochybnostmi a obavami. A přece byste měli veškerou svobodu, radost, klid, moudrost a schopnosti Ducha, jímž jste. Byli byste naplněnými bytostmi.

     To je cílem vaší duše – plně realizovat samu sebe, zatímco přebývá v těle, stát se ztělesněním všeho, čím skutečně je. Vím, že se všichni snažíte duchovně růst, že se všichni chcete vrátit k Bohu. Snažíte se realizovat tu nejkrásnější představu, již jste si o sobě vytvořili. Všichni hledáte tuto individualitu.

     V mém světě neexistuje nic „špatného“ ani „správného“ – jak už jsem několikrát opakoval a nikdy se nebudete smažit ve věčných plamenech pekla, neboť ani „peklo“, ani nic „špatného“ neexistuje - , pokud si ovšem nemyslíte, že to existuje. Existují však přírodní zákony – a jedním z nich je zákon kauzality.

     Jeden z nejdůležitějších zákonů kauzality říká: Všechny následky vaší činnosti jsou nakonec zakoušeny vaším já. Cokoliv způsobíš druhým, nakonec zakusíš sám. Jak řekl Ježíš: „Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.                                                                                      

     Já jsem stanovil zákony vesmíru. Jsou to dokonalé zákony, které zaručují dokonalé fungování fyzického světa.               

     Jak mohu tyto zákony poznat? Jak se je mohu naučit? Jak si na ně mohu vzpomenout?

     „Nejdřív se úplně uklidni. Uklidni vnější svět, aby ti vnitřní svět přinesl poznání. Proto se snažte žít ve své duši. Nežijete-li ve své duši, o hodně přicházíte. Celý život o hodně přicházíte. Ale tak to nemusí být. Není nic, čím byste nemohli být, není nic, co byste nemohli dělat. Není nic, co byste nemohli mít.

     Tisíce let lidé nevěřili Božím slibům, protože jim připadaly příliš krásné. A proto jste si vybrali menší slib – menší lásku. Neboť nejkrásnější Boží slib vychází z nejušlechtilejší lásky. Neumíte si představit dokonalou lásku, a proto si neumíte představit dokonalý slib. Právě tak jako dokonalého člověka. Proto nevěříte ani ve své Já.

     Protože nevěříte v nic, nevěříte ani v Boha. Neboť víra v Boha produkuje víru v největší dar – bezpodmínečnou lásku – a v největší Boží slib – v neomezený potenciál.

     To se netýká slabých a postižených – netýká se to lidí, kteří jsou něčím omezení.

     Myslíš si, že jsou něčím omezení, aniž si to sami zvolili? Domníváš se, že se lidská duše setkává s problémy náhodně? To si skutečně myslíš?

     Chceš říci, že si lidská duše vybírá předem, jakým životem bude žít?

     Ne, to by zmařilo smysl vašeho setkání s problémy. Cílem je vytvořit váš život – a tím vytvořit vaše já – v nádherném přítomném okamžiku. Svůj život si nevybíráte předem. Můžete si však vybírat lidi, místa, události, problémy a překážky, příležitosti a možnosti, z nichž vytvoříte svůj život. Můžete si vybrat barvu pro svou paletu a nástroje pro svou dílnu. Co vytvoříte, záleží na vás.

     Váš potenciál je neomezený ve všem, co chcete udělat. Nemyslete si, že duše ztělesněná v těle, kterému říkáte omezené, nedosáhla svého plného potenciálu, neboť nevíte, čeho chtěla taková duše dosáhnout. Neznáte její program. Neznáte její záměry.

     Proto žehnejte každému člověku a každé situaci a buďte za všechno vděční. Tak potvrzujete dokonalost Božího světa – a projevujete svou víru. Neboť v Božím světě se neděje nic náhodně a neexistuje nic takového jako shoda okolností. Svět není bičován nahodilými událostmi ani tím, čemu říkáte osud.“ 

     Je „karmický dluh“ realitou?

     „Neexistuje nic takového jako karmický dluh – ne v tom smyslu, jaký máš na mysli. Dluh je něco, co se musí zaplatit. Ty nemusíš dělat nic.

     Přesto jsou věci, které chceš dělat, které chceš zakusit. A některá z tvých rozhodnutí závisí na tom, co jsi prožil dříve. To, čemu říkáš karma, nelze slovy vysvětlit lépe. Je-li karma vnitřní touhou růst, vyvíjet se, být lepším a větším a dívat se na minulé události jako na měřítko toho, čeho jste dosáhli, pak karma existuje.

     Karma od vás však nic nevyžaduje. Nic se od vás nikdy neočekává. Jste a vždycky jste byli svobodní.                                                                                                                                                                                                     

     Lidská trojjedinost

     Abychom mohli také  pochopit, co znamená lidská trojjedinost a také Boží trojjedinost, vyjdeme z poučení, které se nám dostává mimo jiné od multidimenzionální bytosti, která má jméno Kryon. Informace přicházejí formou channelingů. (Téměř všechny „svaté knihy“ v historii lidstva byly napsány na základě channelingů.)

      Z těchto channelingů, (které jsou uvedeny v příloze tohoto textu), vyplývají následující úžasná sdělení:

- Každý náš život je ve Světle pečlivě připravován a plánován i za účasti hlavních bytostí, se kterými

máme prožít a projít určité lekce související s minulými životy, jejichž energie se přenáší do nového života. Často jsou to naší přátelé a členové rodin z minulých životů, se kterými se budeme opětovně setkávat, aniž bychom to tušili, a karmicky vyrovnávat to, co jsme udělali nebo nestačili udělat v minulém životě. Mluvíme zde o reinkarnaci a karmických následcích.

- Ve stvoření žije velmi mnoho druhů bytostí. Některé jsou pouze biologické, čili nemají duši. Některé bytosti mají jen inteligenci a logiku, ale nemají intuici. Některé bytosti nemají emoce, jako je láska, soucit. Některé bytosti mají duši a podléhají inkarnaci.

- Všichni lidé na Zemi jsou součástí Božího svatého plánu a mají duši.

- Všichni lidé jsou na planetě Zemi jako součást testu Země.

- Země je jediná planeta, která má bytosti jako je člověk. To znamená, že lidé na jiných planetách mají odlišnosti.

- Země reprezentuje jediné místo, které má možnost volby své vibrace jako planeta, a která může změnit svůj vlastní čas, pokud chceme.

- Jsme jediné bytosti, které mohou dosáhnout duchovního mistrovství, pokud se tak rozhodneme.

- Jsme jediné bytosti, které mají schopnost vytvářet myšlenky, které mohou měnit hmotu nebo eliminovat nemoc v našich buňkách, přes svoje DNA procesy.

- Reprezentujeme jedinou planetu svobodné volby, přesto rozhodnutí, která činíme, ovlivní i jiné planety.

- Jsme jediná planeta s lidstvem, které věří v život po životě a jejichž geny obsahují kód, který hledá Boha.

- Naším lidským úkolem je objevit mistrovství uvnitř nás do takového stupně, že se propojíme s naším duchem, naším Vyšším Já.

- Na úrovni naší duše a ducha jsme všichni Boží synové a dcery.

- Jsme ve Stvoření jedinečná planeta, s jedinečnými lidskými bytostmi a jedinečným úkolem.

     Lidské tělo a duše

     Bůh v knize “Nová proroctví“ říká (otázky kladené autorem knihy jsou psané kurzívou):

Co máš na mysli, když mluvíš o „zájmech těla"?

     „Hlavním zájmem těla je přežít, najíst se a cítit rozkoš.  Zájmy duše jsou jiné. Duše ví, že nejde jen o přežití, ani o bezpečí a rozkoš. Duše chápe, že ona je Život sám, který se projevuje v konkrétních situacích. Bezpečí a rozkoš jsou její vrozené vlastnosti. Duše je nehledá, protože jimi je.“

Existuje nějaký rozdíl mezi duší a duchem?

     „Duše je individualizací Božího ducha, který je vším, co existuje. Duše je univerzální životní energie, která vibruje určitou rychlostí v určité době a prostoru. Duši se někdy říká duch. Člověk je svou duší. Vaše tělo a mysl vám umožňují prožívat, čím jste ve sféře relativního bytí. Domovem duše je sféra absolutního bytí, ve které přebývá Boží duch. Vaše duše dnes žije ve sféře relativního bytí, odkud se vrací domů. Až se vrátí, opět splyne s Božím duchem.

     Toto splynutí se v některých východních tradicích nazývá samádhi. Lze jej dosáhnout i ve sféře relativního bytí, byť jen dočasně. Duše může dočasně opustit tělo a mysl, aby se osvěžila a posílila. To se děje například v době spánku. V okamžiku smrti se duše spojí s univerzální energií a na dlouhou dobu splyne s Božím duchem. Smrt ve skutečnosti však neexistuje. Smrt je jen slovo, jímž označujete transformaci energie vašeho těla a mysli v okamžiku splynutí duše s Boží podstatou.

     Po určité době se duše opět odděluje od Boží podstaty a transformuje svou energii ve sféře, které říkáte časoprostorové kontinuum. Tento cyklus se opakuje donekonečna. Poslední cesta vaší duše tímto nekonečným cyklem vyprodukovala bytí, jemuž říkáte „já"“.

Prosím tě, vysvětli mi tohle: je pravda, že duše touží poznat sama sebe ve splynutí s Boží podstatou.

     „Ano, je to pravda.“

Proč tedy, když jednou splyne s Boží podstatou - když se konečně vrátí domů k Bohu - proč se zase po určité době odděluje a opět se „individualizuje"?

     „Protože to, co je božské, touží poznat všechny individuální aspekty svého božství. Bůh chce poznat sám sebe z vlastní zkušenosti, chce se stát stále krásnější verzí sebe samého, a proto vstupuje v individualizované formě do sféry relativního bytí. Tomuto nekonečnému cyklu transformace Božích forem říkáte zázrak života.“

To je zázrak! Nicméně život na naší planetě je dnes ohrožen. Postupně ničíme svět a zdá se, že nevíme, jak přestat.

     „Proto jsem přišel. Říkám vám, jak s tím přestat. To je smyslem Nových zjevení. Budete-li o těchto zjeveních vážně přemýšlet a vytvoříte-li si na jejich základě novou kosmologii, vaše poznání se rozšíří a vy přestanete ničit svět. A teď ti odhalím OSMÉ NOVÉ ZJEVENÍ: Člověk není svým tělem. Člověk je neomezený a nekonečný.

     Většina náboženství vás učí, že jste „víc než vaše tělo". Já však říkám, že tělo nejste vůbec. Jste esencí toho, co do vašeho těla vdechlo život. To je základní myšlenka Nové duchovnosti. To je ústřední pravda, kolem které se musí točit všechny ostatní pravdy, pokud chcete zastavit nekonečný cyklus násilí, ničení a zabíjení, který trápí vaši planetu už tisíce let. Nejste vaše tělo. Jste neomezení a nekoneční. To je základní myšlenka. Pochopení tohoto zjevení vám pomůže pochopit všechna ostatní Nová proroctví. Tohle je základní pravda. První příčina. Prvočíslo. Jakmile tuto pravdu pochopíte, všechno ostatní získá nový smysl. Teprve pak můžete začít budovat nový svět. Tato pravda je základem Nové duchovnosti. Nejste vaše tělo. Jste neomezení a nekoneční.“

Mohu se tě zeptat, co to má společného s problémy našeho světa?

     „Hodně, protože vaše víra, že jste svým tělem, způsobuje všechny vaše problémy. Proto se teď pokusíme pochopit význam a důsledky slov Osmého nového zjevení. Ta slova znamenají přesně to, co říkají. Člověk není konglomerátem kostí, svalů, tkání a vnitřních orgánů, jimž říkáte tělo. Vaše tělo není to, čím jste. Vaše tělo je vaše, ale vy jím nejste. Tělo je něco, co používáte. Je to nástroj. Je to mechanismus, který reaguje určitými způsoby na podněty z vnějšího světa. Tento mechanismus lze poškodit nebo zničit, ale „vás" zničit nelze. Tento mechanismus může přestat fungovat, ale vy fungovat nepřestanete. Základní životní princip funkčnosti se projevuje skrze vás.

     Někteří lidé věří, že tělo je příbytkem vaší podstaty. Že obsahuje podstatu života, kterou nazýváte duší. To však není pravda. Duše je příbytkem vašeho těla. Duše nežije ve vašem těle. Je to právě naopak. Vaše tělo žije v silovém poli, jemuž říkáte duše. Toto silové pole, které obklopuje vaše tělo, někdy považujete za svou auru. Silové pole je mnohem víc, ale přesto je to dobrá představa, protože vám poskytuje obraz, jejž jste schopni pochopit.

     Ta část vašeho Já, kterou někteří z vás považují za duši, je samotná energie Života, koncentrovaná v určitém bodě časoprostorového kontinua. Tato energie vibruje, pulzuje a září kolem každého předmětu ve vesmíru. Někdy je viditelná, což závisí na frekvenci vibrace, a jindy může produkovat další účinky jako například teplo. Někteří lidé říkají tomuto záření Světlo, Věčný plamen, Zdroj nebo Duše, podle toho, co vyhovuje jejich poetické fantazii. Ve skutečnosti je to Prvotní esence, Základní substance, Základní hmota veškerého bytí. Toto světlo je to, čím jste. Mylně jste se domnívali, že toto světlo vyzařuje ze všech hmotných předmětů. Ve skutečnosti je tomu právě naopak. Toto světlo proniká do všech předmětů a tím je vytváří.

     Energetické pole, jemuž říkáte světlo nebo duše, obklopuje hmotný předmět, jejž vytvořilo, a září do věčnosti. To znamená, že energie nikde nekončí. Neexistuje žádný bod, kde by vaše energetické pole končilo a kde by začínalo nějaké jiné pole. Z toho vyplývá, že neexistuje žádný bod, kde by vaše duše končila a kde by začínala duše někoho jiného. Když se vzdalujete od zdroje silového pole, jímž je vaše duše, pole je stále řidší, ale nikdy úplně nezmizí a nikdy nepřestane existovat. Splývá s ostatními silovými poli a tvoří další lokalizované koncentrace, čímž vytváří složitou strukturu, která nikde nekončí. Mluvím o silovém poli bez hranic. Mluvím o duši, která nikde nekončí. A tou jste vy. Jste energie, která nekončí ani v čase, ani v prostoru.“

***

     Co také jsme jako lidé?

     Většina lidí vnímá pouze hmotné tělo a činnost mysli vydává za činnost mozku. Ale ve skutečnosti jsme trojjediné bytosti.

- Člověk je trojjediná bytost skládající se z hmotného těla, mysli a duše.

- Duše je energie Života, zahrnující v sobě Ducha – Boží jiskru – Vyšší Já, ákášické záznamy, informační pole podvědomí, vědomí, nadvědomí, čakry, auru, karmický plán – scénář a karmické mezníky.

- Mysl je morfologické pole, je to energie myšlenek. Úroveň mysli vytváří osobnost člověka. Mysl je zodpovědná za tvorbu myšlenek a myšlenky jsou tvůrčím aktem. Proto mají myšlenky své následky a důsledky z hlediska působení karmy. Také inteligence člověka (a jeho mozku) je projevem mysli.

- Hmotné tělo je pouze nástrojem mysli a duše, které zajišťuje vnímání našeho bytí ve 4D časoprostoru. K tomu slouží zejména jednotlivé smysly a mozek. Hmotné tělo má v každé buňce DNA. DNA je velmi důležitou součástí hmotného těla.

- Ego je ta část mysli, která vydává sebe a naše tělo za všechno co máme, a co jednou podlehne smrti. Má často rozhodující vliv na celý náš život, pokud nevnímáme dostatečně pocity naši duše, skrze které k nám naše duše promlouvá.

- Mozek je procesor, transformátor energií přicházející jako podněty skrze receptory jednotlivých smyslů a skrze DNA. Komunikuje s myslí a s DNA.

- Rozum je činnost mozku a neuronové sítě. Jeho projevem je také ego a inteligence. Ego spojené s rozumem převažuje ego spojené s mysli.

- Jádrem existence našeho bytí je DNA, která je obsažena v každé buňce. DNA obsahuje lineární 3D část, cca 10%, která tvoří geny, a kvantovou část, která představuje cca 90 % a řídí prvých 10%. Věda objevila dosud cca 40000 genů kódovaných na bílkoviny, ve skutečnosti je genů třikrát více. Kvantová část obsahuje cca 3 miliardy chemických molekul. Lidské tělo obsahuje cca 100 trilionů molekul DNA a každá je stejná.

- Kvantová část DNA představuje informační pole o průměru cca 8 m, které se jmenuje také  Merkaba -světelné tělo. V DNA je také otisk energie našeho Vyššího Já – Ducha – Jiskry Boží. Dále je v ní otisk celého akášického záznamu s naší karmou, tedy naše nadvědomí. Je v ní otisk vědomí přežití – podvědomí a otisk celého našeho vědomí ze současného života. Je v ní tedy vše co jsme se naučili v jednotlivých životech, veškeré duchovno. Proto je interdimenzionální pole DNA inteligentní, ví kdo jsme a řídí také činnost našeho mozku. Obsahuje potencionál budoucích životů a karmické mezníky. Obsahuje také matrice kmenových buněk.

- Náš mozek je elektronický motor, je to spojení vedení, je to biologie, která poslouchá pokyny ze všech oblastí vědomí, které je v naší DNA. Kvantové pole DNA kolem nás je inteligentní duchovně, je inteligentní fyzicky, je to ředitel celého člověka, mozku, celé naší fyziologie, celé naší paměti, všech našich emocí, to vše je tam. Informace, obrovské množství informací, které z nás činí toho, kým jsme. Lidská bytost, i když má oddělenou míchu od mozku, stále funguje. Aura je totožná s kvantovým polem DNA- Merkabou. DNA je v kvantovém stavu sama se sebou a je to krásné.

- Lidské vědomí má 3 vnitřní části: je to vědomí přežití - podvědomí (pud sebezáchovy), je to vrozené vědomí – innate, což je inteligence těla a dále nadvědomí. Innate je to vědomí, které patří tělu, které zná vše o našem vnitřku, i to, o čem s naším vědomím přežití nevíme nic. Innate má tvar pletence, protože má kolem sebe kvantové pole. To znamená, že každá část DNA je jako všechny ostatní, proto tam neprobíhá žádná komunikace – protože ono to všechno o sobě ví. A má to jméno innate. Je to informační pole komunikující s naší DNA.

- DNA je kvantová. Má kvantové instrukce. Ale samotná molekula DNA je biologická, která posílá kvantovou instrukci kvantovým částicím našeho těla zvaným atomová struktura a která představuje instrukce.

- Je to informace v DNA, která se obrací na naše tělo, a to nejen na buněčné úrovni, ale na úrovni atomů, která je schopná léčit a také vytváří novou tkáň.

- Lidská bytost má DNA v entaglovaném stavu, má tvar kvantového pletence, protože má kolem sebe kvantové pole, vytvářené Krystalickou mřížkou Země. Znamená to, že každá část DNA je jako všechny ostatní. Proto tam neprobíhá žádná komunikace – protože ono to všechno o sobě ví. A má jméno innate – vrozená inteligence. Innate je vrozená inteligence buněčné struktury těla. Innate je mostem mezi inteligencí naší buněčné struktury a našim 3D lidským vědomím.

    Další informace, které jsem obdržel skrze Boha Otce o innate:

- Innate je informační pole, obsahující mozek, míchu a všechny buňky fyzického těla.

- Centrum innate je v částech mozku, v hypofýze,  v hippocampusu, v limbickém mozku.

- Limbický systém řídí naše hluboko uložené pocity a instinktivní reakce, které vyplavou na povrch při velkých emocích a které racionální část mozku jen stěží drží na uzdě. Limbický mozek se skládá z amygdaly, thalamu, hypothalamu, fornixu a corpora mammilaria, plus z kůry na vnitřní straně hemisféry a z gyrus cinguli.

     Duchovní a astrální tělo

- Duchovní a astrální tělo jsou těla kvantová.

- Duchovní tělo obsahuje duši a mysl.

- Astrální tělo obsahuje duchovní tělo a esenci hmotného těla.

- Esence hmotného těla je průměrně dosažená úroveň energie hmotného těla a obsahuje kvantovou část   DNA.

- Esence mysli je průměrná dosažená úroveň energie mysli.

- Esence bytí je souhrn esence hmotného těla a esence mysli.

- Při smrti hmotného těla přechází esence hmotného těla do duše.

- Při smrti astrálního těla přechází mysl do esence mysli a stává se součástí duše.

- Při zrození přechází do zárodku duše, esence hmotného těla, DNA rodičů v části 3D. Z esence mysli vzniká nová mysl. Tím je zajištěna kontinuita života v inkarnovaném těle s životy minulými.

- Duch a duše nemohou onemocnět. Duch je vždy část Boží podstaty.

     Ježíš Kristus  

     Novozákonní autoři přisuzují Ježíšovi židovskou Bibli a spatřují v něm naplnění Božího záměru už od okamžiku stvoření a naplnění některých určitých textů. Ale jak může být Ježíš tak blízce spřízněn s Bohem, a přesto zůstat člověkem? To, jak pohlížel na svůj vztah s Bohem jako na vztah Otce a Syna, vyjadřovalo dynamickou povahu tohoto vztahu. Nový zákon pokračuje v biblickém zobrazování Boha, přítomného pro lidi tohoto světa jako Duch svatý. Duch svatý je Bůh existující v určitých lidech na světě, který je inspiruje a mnoha způsoby proměňuje. Slovo „duch“ znamenalo původně „dech“, a tak začalo vyjadřovat způsob, kterým Bůh vdechuje a tím inspiruje takové lidi jako proroky. Křesťané byli přesvědčeni, že Duch svatý byl přítomen v Ježíšově životě a že nadále inspiruje a proměňuje jejich vlastní životy dary lásky, radosti, míru, trpělivosti, laskavosti, velkorysosti, věrnosti, jemnosti a sebeovládáním.

     To vše vedlo ke dvěma otázkám:

- Jak mohou být v osobě Ježíše kombinovány přirozenost Boha a lidská přirozenost?

- Jak může být Bůh absolutně a jedinečně jeden, a přitom být Otcem, Synem i Duchem svatým? To je otázka Trojice.

     To byly hlavní otázky pro budoucnost. Od počátku to byla Ježíšova osobnost mnohem více než jeho učení, co nastartovalo křesťanský příběh Boha tak radikálně jiným způsobem. A především zůstává důvodem, proč křesťané nacházejí svůj přístup k Bohu ve vzkříšeném Ježíši a do nebe se vrátivšímu Kristu, i skrze něho.                                                                                                                                                                                      

     Ježíš Kristus přinesl ve svém učení obraz Boha jako Boha Otce, který miluje lidi bez rozdílů. Ve svém vystupování a ve svém učení přinášel zejména lásku a soucit ke všem trpícím. Dokázal léčit a vymítat z bytostí obsazení a odpouštět hříchy. Jeho učení by se dalo shrnout do dvou prohlášení: “Milujte Boha z celého srdce svého a z celé duše své.“ „Milujte svého bližního jako sebe samého“.  Mezi jeho největší sdělení bylo to, že je Boží syn a my všichni jsme Boží synové a dcery, a že máme hledat Boží království v sobě. Hlásal o sobě: „Já jsem cesta, pravda a život“. Je to cesta k Bohu, pravda o Bohu a život věčný s Bohem. Kromě toho řekl: „Všechno mám od svého Otce, bez Otce nejsem nic.“ A také řekl: „Já a Otec jsme jeden“.

     V knize „Hovory s Bohem I“ říká Bůh: „Ježíše nevyvedlo z klidu ani ukřižování, protože to očekával. Mohl odejít, ale neodešel. Mohl celý proces zastavit, kdykoli by se mu zachtělo. Měl k tomu dostatečnou moc. Ale přesto to neudělal. Nechal se ukřižovat, aby osvobodil člověka. Říkal lidem, podívejte se, co mohu udělat. Dívejte se na to, co je pravdivé. A uvědomte si, že tohle všechno můžete udělat i vy. Neboť neřekl jsem vám, že jste Bohové? Vy mi však nevěříte. Jestliže tomu nevěříte, věřte v sebe a věřte ve mne.

     Ježíš byl soucitný také tím, že si našel způsob jak ovlivnit svět, aby se všichni lidé dostali do nebe (seberealizace) skrze něho. Neboť Ježíš přemohl utrpení a smrt. A totéž můžete udělat i vy.

     Kristus neučil, že získáte věčný život – učil, že ho už máte; neučil, že budete bratry v Bohu – učil, že jimi už jste; neučil, že dostanete všechno, co chcete, - učil, že to už máte.

     Nic jiného nepotřebujete vědět. Neboť jste tvůrci své reality a váš život nemůže být jiný než takový, jaký si ho představujete.

     Svůj život vytváříte svým myšlením. To je první krok tvůrčího aktu. Bůh Otec je myšlenka. Vaše myšlenka je rodičem, který dává vzniknout všemu.

     Ježíš před každým zázrakem děkoval Bohu za to, že se to stane. Nikdy ho nenapadlo, že by neměl být vděčný, protože ho nikdy nenapadlo, že to, co prohlašuje, se nikdy nestane. Byl si tak jistý sám sebou a svým vztahem ke mně, že každá jeho myšlenka, slovo a čin odrážely jeho vědomí – stejně jako vaše myšlenky, slova a činy odrážejí vaše vědomí.“

     Ježíšovo učení vypadalo v očích ortodoxních židovských kněží jako rouhání, protože by to znamenalo ve svém důsledku, že celá náboženská struktura a hierarchie je zbytečná. Proto bylo tak důležité se Ježíše zbavit.

     Ježíš Kristus byl Spasitel, to znamená, že hlásal učení pravdy a lásky o tom, kdo je Bůh a kdo jsme my lidé.

     Ježíšovo ukřižování byl zločin, který Ježíš všem aktérům odpustil. Nebyl obětí předloženou Bohem k usmíření lidstva s Bohem. Byl to jeho soucit k lidstvu, který ho dovedl k neodpírání a podvolení se bičování a ukřižování. Soucit je totiž nesmírně důležitým projevem lásky. To je stále velké nepochopení Ježíšova ukřižování. (Význam soucitu je uveden v příloze tohoto textu.)

     Člověk vyjadřuje Boha na takové úrovni, jakou si zvolí. Někteří lidé si zvolili velmi vysokou úroveň. Nikdo si však nezvolil vyšší úroveň než Ježíš Kristus – i když byli lidé, kteří žili na stejné vysoké úrovni. Ježíš Kristus je nejkrásnějším příkladem. Není však jediným příkladem člověka, který dosáhl nejvyšší úrovně. Kristus je Bůh, který se stal člověkem. Není však jediným člověkem zrozeným z Boha. Každý člověk je stvořený Bohem. Ty jsi já. Skrze tebe se v tuto chvíli realizuji.

      Na rozšíření křesťanství měl velkou zásluhu Pavel, který nejdříve byl horlivým pronásledovatelem všech křesťanů, aby se po svém obrácení na víru stál nejhorlivějším šiřitelem křesťanství a obrazu Ježíše Krista. Jeho učení bylo ale postaveno na nesprávném postulátu, že Ježíš byl poslán na tento svět Bohem Otcem, aby vykoupil lidstvo od dědičného hříchu tím, že se obětoval a nechal se ukřižovat. Že se stal smírnou obětí za nás lidstvo.

     Ježíš ale nebyl Vykupitel, jak ho Pavel označil a nevykoupil nás svou smrtí od dědičného hříchu. Dědičný hřích totiž ani neexistuje, ale co existuje je působení karmického zákona příčiny a následku a od toho nás nikdo kromě Boha Otce osvobodit nemůže.

 

     To, co nám bylo Kryonem nyní dále sděleno o DNA, vlastně až po roce 2012, to všechno už Ježíš věděl, protože jeho celá DNA pracovala na 100%. Měl tedy přístup ke všem znalostem a zkušenostem ze všech jeho životů a také z „období“ mezi životy a dokázal tvořit myšlenkou a léčit nemocné. To je dáno každému, kdo má DNA pracující na 100%. V minulých dobách to dokázali jen Mistři. Ježíš věděl, že má ve své trojjedinosti ducha – Boží jiskru, která je součástí Boží podstaty a jeho mysl se dokázala napojit na Boží mysl a na Boží vědomí. Věděl vše o kvantovém pojetí celého Stvoření i o relativním světě a dualismu na planetě Zemi. Proto dokázal vše činit jako projev Boží vůle.

     Boží trojjedinost –Boží trojice

     Vysvětlení pojmu Boží trojice je učiněno přímo Bohem v knize „Hovory s Bohem I“.

     Ve sféře absolutna nejsou zkušenosti a zážitky, je tam jen vědění. Vědění je božským stavem, ale největší radost je z bytí. Bytí lze dosáhnout jedině zkušeností. Evoluce postupuje takto: vědění, zakoušení, bytí. Toto je Boží trojice – trojjedinost, kterou je Bůh.

     Bůh Otec je vědění – rodič všeho pochopení, otec veškeré zkušenosti, neboť nemůžete zakoušet a prožívat to, co neznáte.

     Bůh Syn je zakoušení – ztělesnění všeho, co o sobě Otec ví, neboť nemůžete být tím, co jste nezakusili.

     Svatý duch je bytí – odtělesnění všeho, co syn zakusil; jednoduché a znamenité bytí, které je možné jedině skrze vzpomínky na vědění a zakoušení. Toto jednoduché bytí je blaženost. Je to Boží stav, v němž se nachází Bůh, když poznal a zakusil sám sebe. Právě po tom Bůh toužil na počátku.

     Užívám zde obrazné řeči vašich posledních posvátných knih. Starší posvátné texty užívaly podobenství matky a dcery. Ani jedno podobenství není správné. Vaše mysl nejlépe pochopí vztah mezi rodičem a potomkem. Nebo mezi tím, co dává něčemu vzniknout, a tím, co vzniká.

     Přidáním třetí části trojice dostaneme tento vztah: To co dává něčemu vzniknout, To co vzniká, To co je. Tato trojjediná realita je charakteristickým znakem Boží podstaty. Je to Boží struktura. Tuto trojjedinost nacházíme všude ve sféře posvátného. Nelze se jí vyhnout, jakmile se začnete zabývat otázkami času a prostoru, Boha a vědomí a všech jemných vztahů. 

     Tuto trojjedinost uznávají všichni, kteří se zabývají studiem jemných životních vztahů. V otázkách jemných vztahů jsou tyto vztahy vždy triadické, zatímco v otázkách hrubých vztahů jsou vztahy dyadické. Ve sféře hrubých vztahů, nemůže existovat žádný pojem bez svého protikladu. Ve sféře posvátných vztahů neexistují protiklady. Všechno je jedno a všechno se pohybuje v nekonečném kruhu.

     Říkám vám tohle: JSEM TO, CO JSEM. A VY JSTE TO, CO JSTE. Nemůžete nebýt. Můžete změnit svou formu jakkoli, ale nemůžete nebýt. Nemusíte však vědět, čím jste – tak zakoušíte jen polovinu.“

     To by bylo peklo.

     „Přesně tak. Nemusíte tak žít navždy. Abyste se dostali z pekla – abyste se dostali z nevědomosti – musíte opět vědět. Je mnoho způsobů a míst (dimenzí), kde to můžete udělat. Právě teď jste v jedné z těchto dimenzí (na Zemi).“

     Takže peklo neexistuje – ne opravdu. Není žádné místo nebo dimenze, do které bychom byli navždy odsouzeni!

     „Jaký by to mělo smysl? Jste však omezeni svým poznáním – neboť vy – my – jsme bytosti, které vyjadřují samy sebe.

     Nemůžete být svým já, dokud nevíte, čím je. Proto vám byl dán tento život – abyste se mohli skutečně poznat. Pak poznáte, čím skutečně jste, a vytvoříte své já – a kruh se opět uzavře….jenže tentokrát větší.

     A tak se neustále vyvíjíte. Tento vývoj nemá žádné hranice.“

     Tím chceš říci, že se mohu stát – odvážím se to vyslovit – dokonce i Bohem…. Jako jsi ty?

     „Co si o tom myslíš?“

     Nevím.

     „Dokud to nevíš, Bohem se stát nemůžeš. Vzpomeň si na onen trojúhelník – na Svatou trojici: duch-mysl-tělo. Užívej vašeho symbolismu:

DUCH SVATÝ = INSPIRACE = MYŠLENKA

OTEC = RODIČOVSTVÍ = TVŮRČÍ AKT

SYN = POTOMEK = ZKUŠENOST

     Syn zakouší realizaci tvůrčí myšlenky, která byla pojata Duchem svatým. Umíš si představit, že bys byl jednoho dne Bohem?“

     Ve své nejdivočejší představivosti.

     Dobře, neboť vám říkám tohle: Už jste Bohy. Ale nevíte to. Neřekl jsem vám, že jste Bohové?“

     Co máme dělat, abychom porozuměli, abychom našli cestu zpátky k Bohu? Musíme se vrátit k náboženství?

     „Vraťte se k duchovnosti. Zapomeňte na náboženství.“

     Tohle prohlášení hodně lidí rozzlobí. Proč nám radíš, abychom zapomněli na náboženství?

     „Protože náboženství pro vás není dobré. Aby mělo organizované náboženství úspěch, musí přesvědčit lidi, že je potřebují. A mají-li lidé věřit něčemu jinému, musí přestat věřit sobě. Takže prvním úkolem náboženství je přimět vás k tomu, abyste ztratili důvěru v sebe. Druhým úkolem je přesvědčit vás, že náboženství zná odpovědi, které vy neznáte. A třetím úkolem náboženství je přimět vás k tomu, abyste tyto odpovědi přijali bez ptaní.

     Neboť když se ptáte, začnete myslit. Když myslíte, začnete se vracet ke svému vnitřnímu zdroji. To však náboženství nemůže dovolit, protože byste dospěli k jinému názoru než má náboženství.

     Brzy přestanete věřit i v existenci Boha – o které jste předtím nepochybovali. Dokud jste se spoléhali na svou intuici, nemuseli jste vědět, co jsem, ale bylo vám jasné, že existuji.

     Agnostiky vytvořilo náboženství.

     Každý myslící člověk, který začne přemýšlet o tom, co náboženství udělalo, musí dojít k závěru, že náboženství nemá žádného Boha. Neboť náboženství nahradilo vaši lásku k Bohu strachem z Boha.

     Náboženství vám nařizuje, abyste se sklonili před Bohem, k němuž jste předtím vzhlíželi s radostí.

     Náboženství vás naplňuje strachem z rozhněvaného Boha, ke kterému jste se obraceli s důvěrou o pomoc.

     Náboženství vám radí, abyste se styděli za své tělo, které jste předtím oslavovali jako největší dar života.

     Náboženství vás učí, že k tomu, abyste se přiblížili k Bohu, potřebujete zprostředkovatele, zatímco předtím jste žili v přirozeném spojení s Bohem.

     Náboženství rozbijela jednotu – která je synonymem Boha.

     Náboženství odděluje člověka od Boha, člověka od člověka, muže od ženy – některá náboženství dokonce tvrdí, že muž je nad ženou, stejně jako je Bůh nad člověkem. Náboženství dodnes tvrdí, že žena je míň než muž, že je druhořadá, že není schopna kázat Slovo Boží.

     Jako malé děti se stále dohadujete o tom, které pohlaví jsem zmocnil ke kněžskému úřadu. Řeknu ti tohle: Vy všichni jste moji kněží. Každý z vás.

     Nikdo k tomu není „vhodnější“ než kdokoliv jiný. Každý může vykonávat mou práci. Ale většina vašich mužů se chová jako vaše národy. Nechtějí moc sdílet. Chtějí moc vykonávat. Proto si vytvořili Boha odpovídajícího jejich představám. Ale já ti řeknu tohle: Sdílení moci je pro Boha největším potěšením. Přál bych si, abyste byli jako já.“

    

     Na základě předchozího textu jsem pochopil Boží trojjedinost také takto:

- Bůh  představuje celou hmotnou část Stvoření, Bůh je Stvoření.

- Duch svatý je Boží mysl, Boží vědomí a Boží duše. Jsou to globální kvantová pole, která řídí a ovlivňují všechna lokalizovaná kvantová pole všech individuálních částí stvoření. Duch svatý je Stvořitel.

- Syn je Boží jiskra – Duch v individualizované duši – esenci životní energie.

     Ježíš používal ve svých vystoupeních  oslovení „Otče“. Tento důvěrný vztah představuje celistvý souhrn Boha a Ducha svatého.

 

     Nyní se můžeme podívat na tvrzení křesťanských církví v kontextu této potvrzené trojjedinosti. Za tím účelem znovu opakuji jejich názory uvedené na 2. straně textu v odstavci „Křesťanství“.

      Některým křesťanům, zejména západním připadalo jasné, že Otec je zdroj, z něhož pocházejí Syn a pak Duch svatý; proto říká nicejské vyznání víry o Duchu svatém: „Pán, dárce života, který pochází z Otce a ze Syna.“ Jiní křesťané, hlavně na Východě, říkali, že jak Syn, tak Duch pocházejí z Otce a odmítli dodatek o Duchu svatém. Zdá se to být nedůležité, ale rozděluje to křesťanské církve dodnes.

 

     První tvrzení je tedy tvrzení nicejského vyznání víry o Duchu svatém: „Pán, dárce života, který pochází z Otce a ze Syna.

     Poznání: Duch svatý není Pán, který pochází z Otce a ze Syna. Duch svatý představuje tři globální kvantová pole – Boží mysl, Boží vědomí a Boží duši. Duch svatý je skrze Boží mysl ale dárcem života. Duch svatý je Stvořitel všeho a všech.

     Druhé tvrzení je tvrzení, že jak Syn, tak i Duch svatý pocházejí z Otce.

     Poznání: Duch svatý je Stvořitel všeho a všech. To je prvotní část Boha. Teprve na základě záměru a myšlenek Ducha svatého byla stvořena hmotná část stvoření, tedy tělo Boha – Bůh. Bůh je Stvoření. Takže platí vztah, že Syn pochází z Ducha svatého a Duch svatý je součástí Otce..

 

     Závěr: Ani jedno z obou tvrzení není pravdivé, nevystihuje správně Boží trojjedinost. Ale nebylo to jistě v raném období křesťanství možné rozlišit bez poznání, jak funguje Stvoření na kvantové úrovni. Proto by mohlo dojít ke sblížení obou křesťanských směrů, protože ani jeden neměl úplnou pravdu.

 

 Sepsal: Jan Heczko

 Duben 2014

 

     Literatura:

 

- N. D. Walsch  „Hovory s Bohem“,I. - III. díl,  „Bůh, na kterého čekáme“,  „Návrat domů k Bohu, v životě, jenž nikdy nekončí“, „Nová proroctví“   www.andelesvetla.cz.

- Helena Šeblová  „Poselství, 1. - 3. díl“  https://www.bozilaska.cz.

 - Mé texty na webu https://duchovnipoznatky.webnode.cz:

--Hovory s Bohem

--Kniha „Návrat k Bohu domů, v životě, jenž nikdy nekončí“

-- Kniha „Nová proroctví“  

-- Kniha „Přátelství s Bohem“

-- Kniha „Bůh, na kterého čekáme“

--Shrnutí poučení o duchu, duší, mysli, podvědomí, vědomí, nadvědomí...

--Velký třesk a tvar kosmického časoprostoru

--Lidské DNA

--Kryon o Akáši

--Kryon o planetě Zemi - Lady Gaii

--Kryon o DNA

--Kryon o rekalibraci

--Kryon o soucitu

--Kryon o Bohu

--Kryon o Posunu

--Kryon o historii lidstva

--Kryon a jeho Světelná družina

--Ježíš Kristus a apoštolové  

--Nefilim, Elohím, Jahve a Jahwe, - stručná historie příchodu pozemšťanů na planetu Zemi

  

      Příloha:

Síla soucitu

Živý Kryonův channeling – Seattle, Washington, 6. srpna 2000

 

     Zdravím vás drazí, JÁ JSEM Kryon z Magnetické Služby. 

     Není nic sladšího než shledání a někteří z vás na něj čekali dlouhý čas. Konečně vás vidím tváří v tvář v lidské formě, v čase proudů energie lásky k rodině. Zdravím čtenáře, ačkoliv se nevidíme.

Je to živý channeling pro mnohé poprvé a přece to doopravdy poprvé není. Pro nás, kteří víme, kdo jste, se radujeme z vaší přítomnosti právě v okamžicích, jaké jsou tyto. Ačkoliv si to možná neuvědomujete, často jsme tu seděli před vámi a milovali vás.

     To se může stát jen v čase a způsobu, jako je tento, kdy budete sedět před Duchem Svatým. Může to být jediný čas, kdy můžete říci Duchu Svatému: „Přeji si sdílet energii soucitu a sedět pár minut bez jednání.“ Drahá lidská rodino, cokoliv se stane ve vašich životech, vy máte tuto sílu, tak ji užívejte nyní, jestliže si to přejete, je v souladu s tím, co vám chceme říct.

     Právě teď tvořte a představujte si, jak jsou vaše životy čisté, volné, plné míru a bez trápení a problémů. Ti z vás, kteří sem přicházejí s buněčnou nemocí v těle, vizualizujte si dobu, než se to stalo. Cítíte míruplný pocit jako byste seděli před Duchem Svatým. Říkáme vám, když si to tak vizualizujete, a požadujete to jako vám vlastní, přivedete to do reality tak, jak to tvoří vaše mysltaková je síla vašich interdimenzionálních darů.

     Nechte „doprovod“ (bytosti a energie zde přítomné spolu s Kryonem), aby tento večer proudil mezi židlemi, dovolte, aby se dotýkal vašich rukou, ramenou a nohou. Čtenáři, jsi v tom také zahrnut, dříve jsme často mluvili o tom, jak vidíme „nyní“ – toho, kdo je zahrnut do poselství, které je zde obsaženo. Toto je i vaše setkání!

     Buďme v době, kdy vás Duch Svatý miluje. Buďme v čase, kdy jste klidní, zklidnění před Duchem Svatým, dokud nebude vhodný čas něco říct, udělat, cítit. BUĎME TEĎ v tomto vzácném čase, kdy hustota lásky Boha proudí mezi vámi a námi - jsme rodina. Není nic velkolepějšího nebo většího než tento moment universa – nic velkolepějšího a většího než vy. Cítíte lásku a čest, kterou Kryon a jeho doprovod pro vás má.

     Při čtení této zprávy si mnoho z vás řekne: „Oh, Kryone, my jsme si zvykli, že přijdeš – blahopřeješ nám, uznáváš nás a miluješ nás.“ Pak se někteří ptají „Je to něco, co jen Kryon dělá?“ Tím, že se na to ptají, nerozumí multidimenzionalitě Ducha Svatého. Nevíte, co je zde? Je zde láska Boha. Nerozumíte, kdo sedí před vámi? Nerozumíte, že sedíte v přítomnosti všeho? Nerozumíte tomu, že co je tady, je všude? Na mnoha úrovních, všechny bytosti znají tento moment! To není zpráva od Kryona. To je zpráva od „všeho“ – zpráva z rodiny, sdílená členy rodiny. Je obtížné vysvětit, jak takové věci mohou být v časovém ohraničení. Vězte toto: Všechno-co-je-Bůh ví vše o tomto okamžiku... že sedíte na židlích s očima na stránce nebo ušima poslouchajícíma tato slova. Takto důležití pro nás jste.

     Rodino, je tu energie náležející tomu, o čem si přejeme hovořit, mimo jiných věcí, tuto noc. Je to energie nového jazyka – tu, kterou v minulých zprávách identifikujeme jako Třetí Řeč. Tento jazyk reprezentuje typ komunikace, kde si vás všechny části Boha uvědomují jako užívajícího tento jazyk. Může být těžké si představit, jak to může takto být. Vaše vlastní dualita nemá dost porozumění pro záběr rozsahu Boha, když jste tu.

     Říkáme vám, že VŠE v Bohu ví, že tu sedíte na židlích, čtěte nebo posloucháte. Bůh ví vše z vašich životů. Oh, Lidské Bytosti, máte představu, kdo vy jste! Tohle je jediná planeta svobodné volby ve vesmíru. Je jediná obydlená anděly, kteří testují, jací jste – a jako jediní tak můžete měnit svou vlastní realitu. A vy se divíte proč vás tak milujeme?

     Je mnoho přicházejících na planetu, kteří nikdy neviděli 4D - nic o tom nevědí a ještě tomu nerozumí. Možná si myslíte, že jen tehdy, když se vrátíte domů, tak budete schopni vidět zpět a říct, „Oh, nyní rozumím, jaká Země byla. Jaký to byl test a výzva.“ Není to tak, protože celý obraz a sílu toho, to můžete poznat už teď, když tu sedíte na židlích. Věci se mění, včetně schopnosti chápat co je interdimenzionální. Tento šperk vesmíru, který nazýváte vaším planetárním domovem, je jedinečný. Nikde jinde není žádné takové místo – s takovou energií jako má Země. Co se děje, bude tak moc ovlivňovat vesmír na buněčné úrovni – a vy to víte.

     Na buněčné úrovni znáte lásku, která je zde dnes prezentována. Můžeme tady jen sedět a gratulovat vám, není třeba nic říkat. Můj partner říká, že tu můžeme být několik dní (co Lee říkal v jeho lekci). A můžeme. Jakmile jste se rozhodli přijít a posadit se, věděli jsme to. I když někdo přišel na toto setkání na poslední chvíli, věděli jsme to. Rozumíme potenciálu vašeho záměru a dokonce i potenciálu, kde budete sedět. Oh, drazí, my známe vaše pravá jména. Vy jste rodina, a my jsme zde, abychom vám gratulovali a blahopřáli.

     Někdo řekne: „Nenapsal jsem žádnou knihu ani neudělal nic působivého. Proč mně?“ Oh, opravdu? Venku je mír, není? Lidské Bytosti. Podívejte se na vaši komunitu a na vaši zemi. Je ve válce? Řekněte mi, Lidské Bytosti, je to déšť ohně? Je Země odsouzená k záhubě? Vy říkáte, že jste nic neudělali a přece jste změnili realitu planety! Sedíte v energii, kterou nikdo nepředpovídal a uvnitř je potenciál, který nikdy předtím nebyl viděn. Vaše změna je směrotvorná! Změnili jste největší předpovědi v tisícileté historii planety. A nyní zde sedíte v realitě, kterou nikdo z vás neočekával, když jste sem dorazili. Cítíte se zvláštní? Ano, to byste měli!

     Kolik z vás si je vědomo, že realita času byla změněna díky vám? Kolik z vás si je vědomo, že vlak lidskosti, ve kterém sedíte, se pohybuje rychleji? Řečeno metaforou - právě cítíte pohyb vozů! Je to rychlejší pohyb než kdy předtím, dosud tak ještě vaše hodiny neměřily. Je to zrychlení času a mnoho z vás si je toho vědomo. Mnoho z vás cítí úzkost skrze toto zrychlení, a i toho jste si vědomi. To je to, co se děje, když 4D bytost zažívá 7D. Jsme tady, abychom vám řekli, že Mír bude stále. Rozumějte částem Boha, kterými jste. Ztište sami sebe a natáhněte ruce k Duchu Svatému a nechte se pohltit tímto okamžikem.

(Pauza...)

 

     Jedinečné Lidské Emoce

     Naše učení tohoto setkání se začíná a otvírá věcmi, které jsme předtím neprobírali. Je to opravdu interdimenzionální Lidské Bytí, o kterém mluvíme – a rozšíření minulých učení (která byla dána v Santa Fe v Novém Mexiku). Přejeme si vám říct o něčem, co všichni víte, ale ještě jste o tom neslyšeli. Přejeme si vám říct něco, co je pro Lidské Bytosti na této planetě jedinečné – něco, co neexistuje na žádné jiné planetě, která má inteligentní formy života. Přicházíme vám říct o Božím „citu“. 

V minulosti jsme tuto emoci naznačovali, nyní ji plně odkrýváme. Lidé jsou jediní, kteří mají spirituální emoce na této planetě a jediní s interdimenzionálními emocemi ve Vesmíru. Tento emocionální atribut přechází mezi naší a vaší stranou. Přichází nedotčený do Člověka, když se on nebo ona narodí, a je to atribut Boha. Veškeré emoce a vaše schopnost je cítit - to je atribut Ducha Svatého, což je posvátné. Můžete říci: „Kryone, viděli jsme zvířata cítit emoce. Co s tím?“ Dovolte mi vám říct, že to, co jste viděli u zvířat je instinktivní a ne posvátné. Ačkoliv jste u nich mohli spatřit mnoho očividných emocí, zvířata necítí abstraktně. Nemohou se smát a být naplněni radostí z něčeho abstraktního. Nemohou cítit závist nebo smutek z budoucnosti, tak jako to můžete vy. Ačkoliv můžete číst o jejich osobnostech mnoho věcí, nemají ten samý druh posvátného cítění jako máte vy. Mohou vás milovat, ale nemohou milovat koncept Boha. Mohou cítit smutek nad ztrátou, ale ne nad potencionální ztrátou. Tudíž jsou posvátné emoce atributem, který zahrnuje minulost a možnosti budoucnosti. To umožňuje radost ze vzpomínek, stejně tak jako radost z budoucnosti. A také oslavuje neviděné.

     Emoce jsou části reality vaší vlastní mysli a těla. Můžete používat emoce jakýmkoliv způsobem, který si vyberete, a my vám říkáme, že toto je posvátný atribut Boha. Tato lekce je o něčem, co cítíte běžně, ale je posvátná a tvořivá pro užívání Lidských Emocí. Lidské emoce se právě reálně mění!

     E.T. a Emoce

     Jak jsme naznačovali v minulosti, to je to, co je přitažlivé pro ty, kteří vás navštěvují (mluvíme o E.T.). Řekneme vám to znovu. Chtějí se dozvědět tajemství vaší schopnosti měnit realitu. Chtějí se dozvědět tajemství něčeho, co nemají, ale co vy máte – a to jsou posvátné emoce. „Kryone, můžeš nám povědět o plném dosahu Lidských emocí?“ Ano, mohu. Povím vám o vaší možnosti pohybovat se mezi jakoukoliv emocí, kterou si vyberete. Všechny emoce mají místo ve změně v interdimenzi-onálních atributech, které tvoří to, co nazýváte realitou. Ale jedna z nich je králem!

     Nejsilnější Spirituální Emoce

     Co myslíte, která je nejsilnější emoce na planetě? Někdo řekne: „Může to být zlost - kvůli ní zemřelo více lidí než na nemoci. Válka za válkou pustoší naši planetu kvůli zlosti mezi zeměmi a nelidskost je výsledkem. Lidé zabíjejí jeden druhého příšerným způsobem jako výsledek zlosti, hněvu, vzteku.“ Je to nejsilnější emoce? Ne, není.

     „Kryone, tak to může být strach. Strach je zodpovědný za úzkosti a smutek. Strach odpovídá tomu, čemu můžu čelit zítra. Je to emoce, kterou jsem si přinesl s sebou do této budovy dnešní noc, jak jsem tě poslouchal anebo seděl a četl tato slova. Někdy si nemohu pomoci, ale cítím to a stále mě to svírá.“ Ne. Strach není největší emoce, ale stejně si přeji vám říct o jeho síle.

    Poslouchejte, členové rodiny: hovořím k vám přímo. Jestliže strach narůstá skrze vaše těla právě teď, ztište se na okamžik a následujte Lásku Ducha Svatého a posvátné věci, které jsou tady plynoucí skrze vás, od hlavy až k patě. Chápejte, že máte moc vstát z těchto židlí jiní, než jste sem přišli. Jestliže chcete vědět, co vás uzdraví, povím vám to. Tato energie tady vyzrála se životní změnou... Právě tam, kde sedíte.

     Přestaňme teď na chvíli vyučovat. Je čas na uzdravování a možná to je důvod, proč jste sem přišli, nebo proč toto čtete. Jsou tady někteří, kteří by rádi upustili od slibů a my vám s tím můžeme pomoci (mluví se o slibech z minulých spirituálních životů). Možná jste to chtěli udělat později? Můžete to udělat hned. Proč to neudělat před svitou (skupinou kolem Kryona), která vás tak moc miluje?

     Chceme vám předtím něco říci: Nemusíte nic říkat nahlas – jen si to řekněte potichu pro sebe: „Ano, toto je pro mě. Upouštím od slibů, se kterými jsem přišel – od slibu celibátu, od slibu být osamocen, od slibu být šaman nebo lékař/léčitel – odsunut na okraji společnosti, nepochopen a obáván. Již to nechci více. Přeji si mít hojnost ve svém životě. Chci obživu. Chci lásku Boha jako mou stálou společnost. Nechci se nikdy víc trápit. Upouštím od svých slibů z minulých životů tady a teď.“

     Slyšíme tě, šamane. Slyšíme tě, knězi. Je to čas změny. Proč nejdete vpřed a neuděláte nové sliby: „Slibuji ve jménu Ducha Svatého vibrovat tak vysoko, jak jen je to možné – abych se přiblížil(a) k Bohu, a na místo, které je nazýváno Nebem – ta energie přichází s tím, jak se přibližuji ke svému Vyššímu Já a objevuji svou božskost. Toto je můj slib. A během toho budu milován(a). Během toho nebudu osamocen(a). Během tohoto procesu budu mít obživu.“ Slyšíme vás, drahá rodino.

     Soucit, Duchovní katalyzátor

     Ne, strach není nejsilnější emocí. Ani zlost. Nyní vám řeknu, co to je. Je to atribut lásky. Můžete říct: „Oh, to je velmi, velmi hezké a my věděli, že to řeknete.“ Ano, ale není to ve skutečnosti láska. Chystáme se identifikovat atribut emoce, která je centrem Třetí Řeči. Třetí Řeč je definována jako jazyk mezi Lidským Bytím a Vyšším Já. A také obsahuje něco, co je katalyzátorem síly. Nazývá se „soucit“. Je těžké definovat Třetí Řeč pro tuto dimenzi. Když Lidské Bytosti ucítí opravdový soucit k rodině, k sobě, k planetě, energie komunikace bude tvořivá tak, jako dosud nikdy nebyla, a vy to můžete cítit.

     Někteří z vás mohou takové věci cítit během meditací. Někteří z vás cítí takové pocity, když se modlíte. Mění se to v soucit. Kolik z vás si je vědomo „zpětné vazby“ pocitů, když meditujete – zaplaví vás nebo mravenčí nebo se dotknou na hlavě? Kolik z vás si uvědomuje, co to je? Přivádíte sebe sama na úroveň, kdy můžete cítit zážitek energie soucitu. Touto aktivovanou komunikací cítíte zpětný dotek průvodce energie a Vyššího Já.

     Říkáme vám, že soucit je spouštěčem během vaší komunikace s Duchem Svatým. Mluvíme o vytváření „síly (tloušťky) lásky“. Je to soucit, co je klíčem, a když cítíte soucit, vrátí se vám to jako dvousměrná interakce. Začínáte nás cítit, když cítíte soucit, jako energii ve vás. To tvoří komunikaci. To překládá nepřeložitelné. Jsme tu, abychom vám řekli, že toto je jenom vaše. Zvířata necítí posvátný soucit, vy ano. Nic jiného žijícího na vaší planetě nemůže vytvořit tento druh energie, ani nikdo, kdo teď váš svět navštíví.

     Více než E.T.

     Ve vesmíru jsou tací, kteří jsou na cestě, která je velmi odlišná od vaší. Nemohou se rozvinout duchovně jako planeta, není jejich záměrem to udělat. Ve „stvoření“ mají všechny věci svůj důvod, a ačkoliv toto vám nikdy nemůže být vysvětleno k vaší spokojenosti, stále dokola vám říkáme, že Země je unikátní a oddělenou formou života ve Vesmíru.

     Někteří z ostatních vás stále ještě navštěvují, tak jak jejich dovednosti, schopnosti postupují v rozsahu porozumění fyzickému vesmíru a způsobu, jak to všechno pracuje. Některé z nich nazýváte E.T. Někteří z nich se o vás tak moc zajímají, že si vás odvezou sebou, aby vás studovali. Skrze proces paralyzujícího rizika odvádějí člověka po člověku. Prosím, dovolte mi vám sdělit, o co se doopravdy zajímají: o vaše emoce, speciálně o soucit. Chtějí se dozvědět o energii soucitu pro jeho sílu. Je to léčení. Je to Třetí Řeč, kterou chtějí znát. Vaše emoce jsou tak silné, že některé jsou nyní vyživovány vaším strachem. To je doklad, jak jste unikátní. Proč ještě, jak se zdá, chtějí studovat rozvinutou rasu s takovou vervou?

     Meditace a modlitba

     Drazí, dovolte mi zeptat se vás – Jak meditujete? Jak se modlíte? Soucit je jazykem spolutvoření. Kolik z vás tvoří pro sebe sama? Nyní jsme téměř na spodní hranici v praktikování. Sedíte před Duchem Svatým a říkáte: „Oh, Duchu Svatý, potřebuji toto a tamto.“ ? Říkáte: „Oh, Duchu Svatý, potřebuji ti vysvětlit něco předtím, než mi můžeš pomoci; potřebujete vědět, jak to či tamto funguje.“?

     Drazí, známe přesně, co vy potřebujete, a milujeme vás. Lidské Bytosti, víme o vás všechno, tak nám nemusíte nic vysvětlovat! V době starých energií jste nás chtěli informovat o lidských potřebách, ale to byla doba dávno před Třetí Řečí. Byl to čas, kdy závoj byl hustý – předtím, než se hnula mřížka.  Dokonce se někteří z vás trápili, že jsou sami... už vám to nemusíme vysvětlovat. Nikdy nejste sami!

     Co vaše spolutvoření, synchronizace a léčení? Jak to děláte, možná se ptáte? Proč se to nedělo v každé době? Odpovědí je to, že jste často užívali příliš mnoho slov! Přijďte, ztišení, a sedněte si před Ducha Svatého. Víme vše, co se děje ve vašich životech. Berte to na vědomí a buďte tiše před majestátností Boha. Staňte se soucitnými a splyňte se svým Vyšším Já.

     Abyste cítili hloubku síly vašich životů a stálý vztah s vaším Vyšším Já, učte se rozvíjet soucit – jak ho cítit v duši a srdci. Pociťujte soucit s druhými kolem vás – mějte soucit se situacemi, ve kterých jsou – mějte soucit pro lidskost a Zemi. Vizualizujte si věci, které si přejete, tím začíná jejich spolutvoření. Vizualizujte si sami sebe bez nemocí, smutku a úzkostí. A pak se těšte z těchto pocitů! Oslavujte čistotu a průzračnost vaší existence.

     Nyní mějte soucit pro tu část Boha, kterou jste vy. Mějte soucit s dětmi Země, ačkoliv můžete říct, že to nesouvisí s tím, co nyní potřebujete, stejně to dělejte. Nerozumíte, co dělá tato nová energie úžasně tvůrčí síly, že soucit, který tvoříte, vypráví celý příběh Vyššímu Já a otevírají se kanály pro komunikaci.

     Soucit je šifra Třetí Řeči, a když jste schopni užívat soucit ve svých modlitbách a meditacích a vizualizacích, odpovědi a řešení přijdou. Soucítění tvoří synchronicitu. Tvoří vaši realitu. Tvoří uzdravování ve vašem těle. Skrz celou historii všichni mistři, kteří k vám kdy mluvili, chtěli mít soucit. Podívali jste se do jejich očí? Viděli jste ho? „Kryone,“ můžete říct, jak jsem to mohl udělat? Jsou to historické postavy.“ Oh, stvoření linearity, nerozumíte vašemu původu? Ve skutečnosti jste se dívali do jejich očí, jako to dokonce můžete udělat v tento okamžik. Všechny minulé i přítomné avatary planety můžete kdykoli navštívit ve vašem reálném 4D čase. Věděli jste to, že? Podívejte se do jejich očí. První věc, kterou uvidíte, je trvalý a pokračující soucit. To je jejich jazyk!

     Jeden z avatarů, který je nyní na planetě – muž, kterého nazýváte Sai Baba, upevňuje a kotví soucit pro lidstvo. Soucit proudí skrz něj...Všichni avataři, od Eliáše dále, měli soucitnou duši. Podívejte se na záznamy jejich slov a na to, co dělali. Právě jako oni, máte dar pro rozvoj a tvoření. Je to Třetí Jazyk. Je nevysvětlitelný. Je božský.

     Energie vašich Andělských průvodců a učitelů

     Drahá interdimenzionální Lidská Bytosti, přejeme si říci ti něco, o čem jsme zatím nediskutovali. Něco o tvém vnímání interdimenzionálních průvodců, andělů a učitelů – kdykoliv je voláš, vnímáš jakoby božskou energii. Nikdy předtím jsme neotvírali téma tohoto druhu, protože je to interdimenzionální informace a něčemu byste dřív ještě nevěřili.

     Lidé, zatímco jste ještě na druhé straně závoje, vidím vás jako božské části celku. Vím, kdo jste. My víme, kdo jste. Jste důležitou částí v celistvém plánu. Chtěli byste vědět, jaké je vaše spirituální jméno? Nemohu vám ho říct. Jak bych mohl? Je interdimenzionální, neviděné a neslyšené, stejně jako „doprovod“ kolem vás (svita bytostí a energií, která vás doprovází).

     Je to důkaz vaší linearity, když mi chcete představit své průvodce. Chcete je umístit do vaší vlastní lineární časové konstrukce a chcete jim dát tváře a křídla. Je pro vás vhodné to udělat, pomáhá vám to brát je osobně do vaší vlastní reality. Ale není to nic, co by jim bylo podobné.

     Před mnoha lety, ve staré energii, jsme vám řekli, že jsou nejméně tři průvodci pro každou Lidskou Bytost. Kolik z vás vědělo, že jsme k vám mluvili v metaforách? Mnohé z toho, co jsme vám předávali v písmu a v channelinzích v minulých letech, bylo tohoto druhu. Abyste s tím mohli pracovat, museli jsme personalizovat interdimenzionální informace - byla to jediná cesta.

     Přáli jsme si vám dát správné informace o posvátnosti energií vašich průvodců/andělů. Dali jsme vám číslo 3 jako metaforu... akční číslo. Řekli jsme vám o mateřské/otcovské energii ve stejný čas jako o energii syna/dítěte. Také jsme vám dali informaci o energii Ducha Svatého. Toto je interdimenzionální trojice, neboli Nejsvětější Trojice, kterou jste byli schopni přijmout. Otec, Syn a Duch Svatý jako metafora pro Boha, který je ve vás. V budoucnu vám dáme více informací, ale základem je číslo 3.

     Jsou tři průvodci nebo víc? Nemohu vám to říct. Neboť jsou nespočítatelní. Jak chcete spočítat energii? Jděte k oceánu a dívejte se na vodu. Zeptejte se sami sebe: „Kolik je tu vody?“ (smích) Je to energie. Je to Božská energie, která vás obklopuje až do 27 stop! (8 metrů)

     Dovolte mi říci vám něco velmi speciálního o hustotě průvodcovské energie a o soucitu, této energetické polévce, ve které voláte své pomocníky a učitele. Jsou tři odlišné osobní zdroje energie kolem vás:

  1. energie členů Lidské rodiny, kteří zemřeli na této Zemi, ale kteří jsou stále s vámi,
  2. energie těch, kteří vám byli přiděleni při vašem narození (toto se mění s vaším osvícením, jak rostete), a

  3. atribut vás samotných, což je váš vlastní průvodce! Jak jinak si myslíte, že by planeta měla tak  skvělý plán pro vaši synchronicitu a spolutvoření? Už jsme vám to řekli: Dílky a části božství, jste na mnoha místech ve stejný čas. Tudíž, jak tu sedíte, můžete si myslet, že nejste kompletní; nicméně tyto části jsou stále s vámi a také na jiném místě. Je to způsob interdimenzionality. Dočasně to

     přerušuje 4D, která vyžaduje místo a čas, což je absolutní měření ve vaší realitě.

     Ani vám nemohu vysvětlit energii průvodce, když žijete v jedné dimenzi. Mohu vám jenom říct, že tato polévka, hustota energie, kterou nazýváte průvodci/andělé/učitelé, je silně kolem vás a má tři části. A pokud chcete vědět, jaký je hlavní atribut - je to „soucit“. Interdimenzionálně je s vámi stále. Někdo z vás řekne, že to nikdy necítil. Opravdu? A co tehdy, když jste „cítili“ ty členy rodiny, kteří již zemřeli? Myslíte, že to byla jen vaše představa? A co právě teď? Jsou pryč nebo ne? Nikdy jste to zcela nepochopili! Kdyby ano, pak byste se z toho těšili a oslavili to.

     Také musíte pochopit, že tato podpůrná energie musí být aktivována skrz váš záměr/rozhodnutí. Milióny z vás přišli a odešli, aniž by kdy pochopili svoji sílu –  bez uvědomění si, že mohou aktivovat svoji sílu „3“. Toto bylo vždy Kryonovo učení, ale nyní můžete plně a pevně uchopit to, co to znamená. Jaké shledání (znovusjednocení)!

     Přejete si aktivovat skupinu kolem vás? Zkuste soucit. Tento doprovod je stejný u každé Lidské Bytosti. Ačkoliv obsahuje individuální energie, vždy je v něm i hlavní atribut jednoty, která patří všem. Je to část, kterou jde těžko popsat. Jak můžete být na mnoho místech ve stejném čase? Jak mohou být průvodci a andělé jednotliví a přitom pohromadě? Vyžaduje to, abyste plně porozuměli nejméně 11 dimenzím v centru vaší fyziky. Neviděné je normální. Zvykněte si na to!

     Přezkoumání informace změny průvodce

     Šamani, před 11 lety jsme vám dali informaci, že může být změněn průvodce, jestliže dáte vědomý souhlas pro včlenění čistoty zaměřené na proces vzestupu. Tato metafora znamená „změnu energie“, která vás doprovází. Tato energie nejprve přichází jako neutrální, jakmile se stane změna – doslova je stvořeno nové plavidlo energie, které může obsahovat vaši novou sílu. Před 90 dny jsme vám řekli, co může následovat, když si dáte záměr být v lásce Boha. Mnozí, kteří to udělali, byli ohromeni darem soucitu, pamatujete? Prožívali náhlý příval empatie pro ostatní lidi, zvířata a pro Zemi. Bylo to probuzení nové části jich samých. S tímto uvědoměním přichází ještě větší dar – tvoření vlastní reality. 90dní? Skutečně to bylo tolik, ale zároveň šlo o metaforu dokončení.

     „Kryone, jak to myslíš, že už nemohu spočítat své průvodce? Já je cítím. Absolutně vím, jací andělé jsou kolem mě. Vnímám Gabriela a Michaela a Rafaela. Co na to říkáš?“

     Drazí, energie je neomezená, ale vy ji chcete udělat určitou. Můžete spočítat energii na prstech? Můžete to udělat, jestliže se pro to rozhodnete, ale možná je čas si přiznat, že ti, které cítíte, jsou všichni nekoneční. Je to velkolepější a větší, než si myslíte. Zvyšují vaše vibrace, více čistí váš záměr, zvyšují energii. Jak to chcete spočítat? Jak jen tomu můžete dávat jména? Právě jméno Michael prozrazuje energii zástupu... Kryon je jednou částí té skupiny. Ale stejně tak můžete vnímat výjimečnost/jedinečnost, protože to skrývá oceán aktivity.

     Proč vám o tom říkáme? Protože chceme, abyste porozuměli, že soucit, který jako Lidské Bytosti máte, je základem překladu Třetí Řeči, kterou komunikujete s průvodci. Zajišťuje spolutvoření, synchronicitu a některé další věci, o kterých se vám právě chystáme říct. Tvoří se energie, která je daleko za hranicí toho, co potřebujete pro sebe. Přejeme si vám říct, co tato nová informace pro vás znamená v globálním rozsahu – změnu celkové představy reality na Zemi.

     Pomoc planetě

     Poslouchejte mě: Jsou věci, které právě přicházejí na Zemi, které potřebují soucit. Volají na vás, abyste jim věnovali energii a soucit - prostředek změny reality. Pokaždé, když sedíte se svými vlastními problémy, chceme, abyste do nich okamžitě ve stejný čas promítali soucit. Protože soucit, který cítíte k dětem, k umírajícím a ke zmatku, je změněn v moudrost Boha. Je to katalyzátor, který také tvoří synchronicitu, a aktuální realitu kamkoliv se zaměříte. Tvoří světlo pro ty, kteří si vybrali novou cestu. Tvoří světlo pro ty, kteří potřebují nové postupy a invence. Máte silnou energii, když ji užíváte s ostatními lidmi. Nyní se vás ptám, jak probudit soucit u dalších členů vaší rodiny.

     Pamatujte, my víme, co bude následovat. Duch Svatý není prázdnota/vakuum týkající se vás, vašeho života nebo Země. Právě teď, a po několik příštích let, musí být rozhodnutí tvořena skrze soucit s tím, co nazýváte Středním Východem. Kryon tam bude, skrze channelera, jehož právě čtete či slyšíte – v říjnu 2000. Chceme, abyste na to pohlédli se soucitem. Až příště budete meditovat, přejeme si, abyste měli soucit pro ta rozhodnutí tam. Vizte neřešitelné vyřešeno. Představujte si, že se to stalo. Nepokoušejte se o tom dělat závěry. A jak si budete vizualizovat tyto zázraky, řekneme vám, že váš vlastní život se stejně tak posune a změní. Je to všechno spojeno v celek. Budete se cítit plni míru, jak to žádáte ve svém srdci. Je to cesta opravdové práce.

     V místnosti plném Lidských andělů v takovém počtu (mluví asi o 250 lidech, kteří sedí před Leem), kde všichni máte čistý soucit soustředěný na jednu věc, musíte být ohromeni tím, co můžete udělat. Jaká obrovská energie to je a jak pracuje. Jak si myslíte, že tvoříte novou realitu planety v r. 2000? Co zastavilo vyskytující se proroctví konce světa? Dostatek soucitu Lidských Bytostí na Zemi mezi r. 1963 a 1987, lidskost zvrátila věci k lepšímu. Sedím před mnohými z vás, kteří to udělali. Je tady obrovská láska! Kolem židlí, kde sedíte - oslavujeme Lidské Bytosti! Oslavujeme tuto rodinu! Je tu ještě něco dalšího. Na Zemi jsou země, které potřebují váš soucit a vaši pozornost. Budeme o nich mluvit jindy, znova a znova. Říkali jsme vám o planetární energii – něčem, co zveme „Nový Jeruzalém“. Týká se planetárního atributu a planetárního potenciálu, není to místo v Izraeli. Je to metafora, a to jméno je plné slibu a míru pro planetu. Drazí, ale vyžaduje to, že celá Země bude spojená, nejen ti z kontinentu, kde sedíte (mluví o Americe).

     Je tu jeden celý kontinent, který nedostal šanci k plnému probuzení, zatímco čtete tuto stránku. Jsou také zapojeni ve válečných konfliktech a starých kmenových záležitostech. Jsou zapojeni do strachu a nenávisti. Jsou zapojeni do denního přežití, což dokonce považují za duchovní cestu. Ironií je, že představují kolébku zrození Člověka, který je nyní na planetě a přitom mají potíže.

To není politická záležitost, protože do toho Duch Svatý nezasahuje. Ne, je to rodinná záležitost. Příště si sedněte, soucitní, tvořte energii soucitu a posílejte ji do všech zemí a všech kmenů Lidské rodiny na kontinentě, který nazýváte Afrika. Před 11 lety jsme vám řekli, že určité procento lidí odejde, aby usnadnilo změnu na konci doby (Kryon Kniha První). To vidíte teď. Nicméně, jste zároveň v nové energii, kterou jste stvořili, a začínáte si uvědomovat, že to můžete změnit. Chcete to změnit?

     Oh, členové rodiny, narození v duchovním blahobytu v porovnání s jinými v jiných zemích, obraťte svůj soucit na Afriku, protože tato energie se musí změnit pro celou Zemi, aby mohlo dojít k Posunu. Dívejte se na rodinu v Africe jako na bohatou, s hojností jídla a dobrým zdravím. Nepřemýšlejte nad tím, jak se to stane! Místo toho si to představujte, jako by to bylo. Spatřujte řešení pro každého z nich. Představujte si, jak se stávají moudří a harmoničtí. Vizualizujte mír!

     Další předané potenciály

     Před 11 lety jsme vám dali potenciál, který se týkal r. 99. Viděli jste ho v bílé knize Konec Času. Naznačili jsme, že je diktátor, který může na Zemi v r. 99 tvořit chaos, a on to udělal. (Mluví se o potenciálu na str.23 Kryonovy Knihy „Konec Časů“, což se ukázalo být Kosovo). Vytvořený chaos byl o genocidě. Bylo to poprvé na Zemi, kdy nepravděpodobné seskupení volného pásma řeklo hlavě země: „Nezáleží na nezávislosti vašich hranic - žádná osoba nebo země se nemůže dopustit genocidy na svých lidech.

     Tenkrát jsme vám řekli o této možnosti. Potenciál byl tak silný, že se to stalo přesně podle časového plánu a teď je tu jiný takový potenciál. V r. 2002 je tu nový potenciál pro jiný soulad tohoto druhu. Je to potenciál souladu v soucitu, kdy se lidé na Zemi spojí, aby vytvořili změnu bez násilí nebo války a bez zabíjení Lidských Bytostí. Je to obrovský potenciál a představuje Lidskou evoluci. Je to Duchovní vědomí v praxi. Ale máte výběr v časové linii. Uvidíme, co s tím uděláte, drazí.

     Nejprve se postarejte o sebe

     Chcete pomoci těm v Africe žít místo toho, aby umírali? Přejete si pomoc tvořit řešení pro Střední Východ? Jestliže ano, musíte začít u sebe. Nazýváme to „sedět na zlaté židli“. Učili jsme vás to znovu a znovu. Až teď, interdimenzionální Lidé, s touto silou lásky a soucitu kolem sebe, možná rozumíte? Vytvořením vlastního majáku budete ve skutečnosti pomáhat směrovat ostatní členy rodiny do bezpečného přístavu na zeměkouli. Jak zářivé je vaše světlo? Nemůžete udělat pro zbytek rodiny, která směřuje na skály, víc než rozzářit své vlastní světlo!

     Co takhle soucit pro vás samotné? Co takhle zmenšit veškerou zlost směrem k těm, kteří s vámi nebudou mluvit? Co takhle odpustit těm, kteří ve vašem životě vykonali neodpustitelné, a tak vás značně poznamenali? Jak je to se soucitem pro vás? Je čas vidět to dítě (ve vás i v nich), které je anděl. Dáme vám více později, ale teď vám obrazně říkáme, že jestliže stojíte mimo všechny ty věci, které byly lidské a jste schopni „vidět“ anděla uvnitř, bude mít tvář dítěte. Mělo by mít nevinnost a bezpodmínečnou lásku vašeho nitra. Vy si tak často děti asociujete s posvátností. Nyní víte proč.

     Je čas mít soucit k sobě samým. Sedět na zlaté židli. Cítit zázraky, které jsou tu dnes pro vás. Čtenáři a posluchači, dovolte, abychom vám řekli, že tu v prostoru kolem vás je energie, která je vzácná a která naléhavě prosí o přijetí. Jestliže jste ochotní cítit teď soucit, budete ohromeni odezvou našeho soucitu. Protože je zde kolem vás a vašich židlí doprovod, který vás chce obejmout a vzít do náručí.

     Dnes v noci jsme vám předali tajemství. Zveme mnoho z vás, abyste se zvedli z místa, kde teď jste, a až bude čas, opustili tento prostor jiní, než jste sem přišli. Oh, šamani, lékaři, duchovní, viděli jsme vás ve vašich minulých životech a slyšeli jsme sliby, které padly tuto noc! Dali jsme vám tajnou informaci, která je stejně stará jako vy sami – umožnění změny reality soucitem. To vám umožní modlit se a meditovat jinak. Pomůže vám to dát věci do pořádku.

     Nemůžete spočítat Boha. Jsme jednotliví a přece nekoneční. Jsme písek času, který se děje „v nekonečném okamžiku“. Jsme centrum fyziky. Jsme Bůh. Jsme rodina. Také jsme do vás zamilovaní. To je ta zpráva. Máme nějaký program? Oh, ano. Je to být s vámi se soucitem. Je to energie partnerství s Bohem, jak jsme říkali od chvíle, kdy jsme začali s tímto učením. V této polévce, kterou nazýváte energií kolem vás, je řešení vašich nejsilnějších životních volání.

     Drazí, jak pozvedáme misky našich slz radosti z umývání vašich chodidel, cítíme hluboký soucit. Dnes to byl návrat domů. Mnozí pocítili dotek Ducha Svatého předaný jako hluboké potvrzení, že to není jen mluvící muž, kterého slyšíte a čtete. Ne, je to skutečná návštěva Ducha Svatého.

     Nejtěžší věc, kterou děláme, je odchod. I teď váháme, přejeme si zůstat a jednoduše vás v tichosti obejmout. Ale je pravý čas – je vhodné se nyní vzdálit. Nikdy dříve v historii lidstva nebyl takový čas, kdy bychom měli víc duchovního spojení s anděly tvářícími se, že jsou lidmi. Je to div, že si nyní přejeme zůstat?

     Odejděte odsud se svatyní vlastního tvoření ve svém životě. Obklopte se láskou Boha. Vytvářejte dlouhotrvající duchovní světlo, které může změnit samotnou Zemi! Vězte, že je to vesmírné světlo a patří všem. A je to tak, že vám dnes byla předána tajemství. A také věda vám dnes byla doručena. A tak to je, že vše, co jsme vám dnes řekli, je pravdivé a známé na buněčné úrovni celého lidstva.

A tak to je, drahá rodino, že vás opět uvidíme.

Kryon

Zdroj: https://www.kryon.com/

Výňatek z channelingu „Tři větry“  23.2.2013

     Lidský duchovní systém

     Skládačka vašeho života se týká toho, kolik z této pravdy, že jste součástí Stvořitele, dokážete přijmout. Jak dalece dokážete otevřít kvantové dveře, abyste spatřili pravdu, dokud jste naživu? Tento jediný atribut podmiňuje to, jak osvícení se během života stanete. Poslouchejte. Není to o tom, kolik vědomostí a zkušeností je ve vaší Akáše, ale jak moc sami sobě dovolíte jí uvěřit. Existuje mnoho Starých Duší na této planetě, které mají ohromné množství duchovního učení a přece se v tomto bodě během svého života nechtějí dotknout „duchovní nádoby“ ve svém nitru. Toto je svobodná volba Lidské Bytosti, o které mluvíme.

     Je zde ohromné plánování, které se odehrává ve Větru Zrození. Co jste završili během minulých životů, pokud vůbec něco? Kým jste byli a co jste dělali? Jaké energie jste nastartovali a které nebyly završeny, že jste si přáli pokračovat? V jaké duchovní skupině jste byli? Kdo byli vaši rodiče? Uzavřeli jste konkrétní duchovní dohodu, že se stanete jejich vnoučaty? Toto je mnohem běžnější než si myslíte! Existuje tolik věcí, které vstupují do plánování „vstupní energie“ vašeho života, a možnost každého života je jiná a jedinečná. Plánování provádíte vy, na mé straně závoje, když máte „Boží mysl“.

     Lidé nemají rádi skutečnost, že neexistuje žádný obecně použitelný manuál duchovních instrukcí, který by uváděl: „Tady je to, co se děje a tady je to, co dělat.“ Poslouchejte moji drazí, lidstvo je hodně daleko nad tím! Jsou všechny vaše děti stejné? Pasují knihy o tom, jak vychovávat děti vždycky i na vaše dítě? Odpověď zní ne, protože každá duše je naprosto jedinečná. Ale Lidé si stále přejí seznam toho, co mají a nemají dělat, jako by každá duše nějakým způsobem vycházela z nějakého duchovního stroje, který je udělal všechny stejné. Ne. Naopak, duch přijímá každou duši s jedinečnou volbou a ohromnou různorodostí výběru energie.

     Slavní umělci

     Existují určité atributy, které na planetě Lidé obdrží, a my je nazýváme atributy kreativců. Jsou to téměř kvantové atributy, a může to trvat několik životů, než jsou naplněny. To, co se často stává takovým kreativcům je, že procházejí sériemi životů, jako kdyby byly jediným, aby dokončili svůj kreativní cyklus. Slavní malíři se vrátí a první věcí, kterou chtějí udělat, je, že popadnou štětec a pokračují v tom, co dělali předtím. Slavní skladatelé, básníci a sochaři se vrátí a prostě budou pokračovat! Je to tak zřejmé, a vy to přesto ve své vědě popíráte.

     Kreativci (tvůrci) se liší od ostatních, a jejich skládanka je o tom, přinést planetě ty největší poklady umění skrze propojené série životů, a přesto se osobně snaží vyřešit hádanku „co cenného nesou ve svém nitru, ale nikdo o tom neví“. Jestli jste si všimli, tak většina velkých umělců, kteří kdy žili a jsou dnes zde, nese své břímě, které je snadno identifikovatelné jako „nedostatek sebeúcty“. Vidíte to nastavení? Je to zralé na osobní odhalení, že? Vidíte Člověka, jak stojí ve Větru Zrození, připraven pokračovat v tom, co minule pouze započal? S „Boží myslí“, se objevuje i úsměv na jejich tvářích, když slyší hudbu, kterou složí, protože je s nimi, když dorazí.

     Když stojíte ve Větru Zrození, jste kompletně a naprosto jedinečné stvoření s nekompletní energií. Trvá to déle než jeden krátký pozemský život vytvořit Lidské atributy, které dospívají. Dokonce ne-tvůrci [většina z vás] má rodokmen začínající něco, co nikdy nebylo úplně kompletní. Někdy to je v rámci vztahů. Někdy to je učení se nebo vyučování. Staré Duše zvládají toto přicházení a odcházení velmi dobře a často začínají tam, kde skončily, protože ony pomalu mění planetu již svou pouhou přítomností. Stará Duše „zasévá semena Světla na koberec lineárního času, aniž ví, že bude také sklízet tyto právě dozrálé plody moudrosti, až se vrátí v následujícím životě“.

     Tudíž, moji drazí, vy nedorazíte jako nepopsaný list, ale to už musíte vědět, ne? Stará Duše to cítí. Jediní, kteří dorazí naprosto čistí, jsou jen nováčci [ti, co přijdou poprvé] a my o tom budeme mluvit v příštím větru. Ale toto je prostor Starých Duší, které právě teď čtou a poslouchají. Každý z vás je zde s duchovní nádobou, která je naplněna zkušenostmi ze života na Zemi a někdy dokonce i atributem „probuzení k vašemu vlastnímu mistrovství“.

Kryon – články, otázky a odpovědi

Plejáďané vs. ET's (20.6.2013)

      Otázka: Vím, že Plejáďané měli co dočinění s naší DNA a s přidáním hvězdného sémě. Též je považuji za "obry", kteří se podle Bible spojovali s muži a ženami na Zemi. Říkáš, že jsme je potřebovali k našemu rozvoji, a já chci vědět proč? Jaký druh předků jsou? Pracují s námi stále?

     Odpověď: Ano na všechno. Plejáďané, skupina z hvězdného systému Sedmi Sester byla potřeba k tomu, aby pozměnila vaši DNA, což se stalo relativně nedávno (před 100.000 lety). Lidstvo bylo ve fázi, kdy se začalo rozvíjet mnoho druhů humanoidních tvorů stejně jako se to děje se savci na Zemi.

     První věc, kterou udělali, že zastavili rozvoj všech lidských větví, kromě jediné... té, která žije dnes. Za druhé pozměnili genetický kód lidí, kteří se měli stát hlavní rasou. Tato úprava způsobila, že genetický "otisk Boha" je v každém z vás, protože ten oni mají také.

       Jejich systém není "lekce" jako vaše na Zemi a žijí život velmi jinak než vy. Vaše pozemská existence je o svobodné volbě a o tom, co uděláte s energií Gaii. Máte v této části galaxie misi a je velmi jiná než jejich. Věděli, co mají pro vás udělat, neboť jejich původ je božský a toto je část jejich existence a cíle. Je těžké vám to vysvětlit, protože vidíte všechno lidským vnímáním. Plejáďané nejsou jako vy, neboť vy žijete v podmínkách staré a nové energie, ve velmi mladém stádiu. Oni si už prošli svými testy a nyní slouží Vesmíru jinými způsoby... mimo jiné tím, že "osazují" další "Země".

     Nicméně, přesto jsou též velmi stejní jako vy v mnoha směrech. Až se s nimi jednou setkáte, a věřte, že setkáte, nebuďte překvapeni, že budou vypadat velmi jako vy. A ano, stále je zajímá, co se děje na vaší planetě; ale nemají zájem zasahovat do vaší cesty. Budou k vám přistupovat v milujícím duchu.

     Otázka: Kryone, zmínil jsi, že ET's (Zkratka pro různé mimozemské bytosti-z angl.)nás navštěvují, aby se od nás učili a protože se snaží duplikovat tu část svatosti, kterou nemají (a my máme). Řekl jsi, že stejně jako já mám jistotu, že jsem součást Boha, mnoho z těch ET's si jsou jisti, že oni nejsou součástí Boha. Jestliže naše zkušenost znamená dualitu - být božský, ale nevědět to, nebýt si toho vědom - jaká je jejich zkušenost? Jaké to je, vědět s jistotou, že nejsem součástí svatosti Boha? Jaký je jejich život? Znají radost a lásku? Mají intuici?

      Odpověď: Nezlidšťujte je! Je čas, abyste změnili svoji perspektivu. Vaše představa, že vědí, že jsou bez božskosti není správná. Jediné, co vidí, je vaše moc, a udělají všechno proto, aby ji získali. Netuší, odkud tuto moc máte, nebo že to má něco společného se svatostí. Nemají žádný koncept o svatosti/Bohu a i kdybyste jim ho mohli vysvětlit, nerozuměli by tomu.

     Mnoho ras ve Vesmíru je pouze biologických k vybalancování všeho. Mnoho z nich nemá "duši", nemá boží plán a nemá místo k vyrovnávání/balancování volbou "temna a světla". Lidé mají všechny tyto věci. Někteří z vás si budou myslet, že to není fér, nebo nemohou pochopit jak inteligence a intelekt může existovat bez boha. Může. A existuje; a když vás vidí, jsou v úžasu nad tím, jakou máte moc (něco, co ani vy sami nevíte a nevidíte na sobě!). Někteří tito tvorové mají mnohem vyšší techniku než vy, protože jsou mnohem starší.

      Mají radost? Ano. Stejně tak se ale umí radovat i váš pes, že? Ale jeho radost není "radost Boží". Maji intuici? NE. Ale mají inteligenci a logiku, podobně jako hmyz. NEJSOU jako vy. A jsou nebezpeční, pokud je jednoduše pustíte do svého života. Ale nemohou vám ublížit, pokud se jim postavíte s vaší mentální silou.

      Drazí, je čas, abyste pozměnili svoje omezené představy o vesmíru. Musí být všechno jako vy? Připusťte neuvěřitelnou rozmanitost života. Podívejte se, co je na Zemi. Je život všude na Zemi stejný? Přisuzujete stejné atributy hlodavci jako člověku? Ne. Každý má jiný účel na planetě. Dívejte se na Vesmír stejným způsobem. Je v týmu s životem, který existuje ve variantách, které si nedokážete představit. Ne všechny humanoidní bytosti mají intelekt, intuici, lásku. Jsou lokalizováni daleko od vás, abyste s nimi nemuseli přijít do styku a mohli se místo toho soustředit na "váš lekce" (které máte na Zemi).

Andělé, Lemuřané, Pracovníci Světla, Staré Duše  2.7.2013)

 Otázka: Kryon označuje svoje posluchače jako Lemuřany a někdy jako anděly. Prosím o vysvětlení. Znamená to, že jen lidé, kteří se účastní té které akce (channelingu) jsou Lemuřané? 

Odpověď: Není to tak těžké. Jste všichni andělé, protože jste všichni svatí a též věční. Vždy jste byli a vždy budete kousky Boha. Ale na počátku, mnozí, kteří jsou dnes nazýváni Pracovníky Světla, byli součástí Lemurské zkušenosti - života v čase a prostoru, o kterém vaši historici tvrdí, že se nikdy nestal. Byl to jiný druh společnosti a bylo to "zahřívací kolo" pro to, co máte dnes. Vaše těla nejsou úplně stejná jako byla tehdy, a mnoho věcí je dnes jinak. Je to též důvod, proč vám říkáme, chcete-li znát vaši "současnou historii", abyste se nedívali tak daleko do minulosti. Neboť Lemurie existovala v čase, kdy dualita nebyla tak velká nebo energie tak nízká, jako je dnes. Planeta byla vyčištěna od této společnosti a restartována. Jsou to staré zprávy, které jsme vám už řekli. Všichni jste k tomu dali souhlas jako Lemuřané, kdy jste se připravovali pro tento čas na planetě.

Takže vaše Andělské vlastnosti jsou charakteristiky Boha. Vaše Lemurské vlastnosti (pokud je máte) jsou atributy dávné pozemské zkušenosti, která byla plná vysoké vědy a rozdílů v DNA. Skupina lidí, která přijde na Kryonův channeling je většinou plná Lemuřanů z minulosti, neboť mnozí z vás, kdo se "probouzíte" v nové duchovní pravdě, máte "dětství" jako staré Lemurské duše. Ale jste též všichni andělé v mém pohledu. Pokud vás tak nazývám na svých akcích, je to pozdrav a pocta; žádost, abyste se rozpomenuli na to, kdo jste. Existuje mnoho Lemuřanů, avšak jen malá část z nich se dozví o Kryonovi. Jste na celé planetě, ale všichni se do určité míry probouzíte.

Otázka: Drahý Kryone, co znamená "stará duše"? Když člověk žil mnoho životů, znamená to, že se učí pomalu nebo že se nemůže přerodit nebo zvýšit svoje vibrace?

Odpověď: Když používáme termín stará duše, máme na mysli člověka, který byl na Zemi tolikrát, že se vrací s duchovním poznáním, které je na něm jako zátěž. "Už tam byl, to už zná, to už má za sebou." Nečiní ho to hustším, to vůbec ne. Naopak, znamená to, že je připraven na další krok Země ve spirituálním pokroku. Jsou to staré duše, které se probudí první.

Otázka: Moje otázka je: kdo je Pracovník světla? Jsem jím já?

Odpověď: Definujeme Pracovníka světla jako člověka, který se zabýval svým vědomím a rozhodl se, že má kus svatosti, která může být použita k tomu, aby pomohla jemu a Zemi. Není nějaká doktrína, která by se toho týkala ani se tak neděje pod záštitou nějaké organizace.

Jsi jedním z nich? Dovol mi, abych se tě zeptal: Proč bys napsal takovouto otázku netělesné entitě zvané Kryon, v jejíž existenci věří jen pár jedinců, a která navíc tvrdí, že je interdimenzionální pracovník z Velkého Centrálního Slunce? Něco takového by udělal jen Pracovník světla :-)))) (Kryon se směje.)

Otázka: Jak poznáme, jestli jsme Lemuřané? Je to důležité?

Odpověď: Ne, není opravdu důležité, jestli si uvědomíš to, co považuješ za svoji minulost. Duchovní realita je taková, že pokud jsi Lemuřan, je to tvoje přítomnost, kterou by ses měl zabývat. Nejdůležitější věc o tobě je, kdo jsi nyní. Jestli jsi v daleké minulosti opravdu byl Lemuřan, není to už tvůj "minulý" atribut. Energie planety Země se otevírá (původní) Lemurské energii a duchovní setba, která byla tehdy zaseta, je nyní zalévána. To znamená, že "Lemuřan" v tobě začíná kvést. Už to vůbec není vlastnost "minulosti". Je teď a tady. Nesoustřeď se na to tolik. Není to tak důležité. Dost na tom, když prožíváte zvedání "těžkých závojů", které teď Lemuřané cítí.

Otázka: Kryone, jsou návštěvníci, o kterých bylo řečeno, že přijdou a "budou vypadat jako my", naše Vyšší Já?

Odpověď: V našich minulých publikacích o ET obecně jsme řekli, "Nebuďte překvapeni když jednou ET, kteří vás navštíví a vystoupí ze své lodi budou vypadat jako vy!" Je to odkaz na Plejáďany, kteří jsou součástí vaší původní biologie. Nemají žádné "naplánované" datum příjezdu, ale existuje potenciál, že se s nimi můžete setkat. Když se to stane, bude velkou otázkou, jak to, že vypadají tak moc jako vy. Doufejme, že budete oslavovat odpověď, kterou vám dají.

Otázka: Drahý Kryone, nedávno jsem slyšel o lidech tady na Zemi, kteří "nemají duši." Je to možné? Myslím si, že jsme všichni kouskem Boha - hybridi, o kterých neustále mluvíš. Jestli jsou teď na planetě tvorové jiní než lidé, tak kdo jsou a co tu dělají? Věřím, že všechno a všichni jsou energií Boha nebo z Boha, tak jak tomu mám rozumět?

Odpověď: Všichni lidé na Zemi jsou součást svatého plánu a mají duši. Dávejte si pozor na falešné informace, které jsou velmi dramatické a vyvolávají strach. Neboť s tímto atributem "bez-duše" též přichází výstraha před mimozemšťany, kteří chtějí přepadnout Zemi a strach vyvolávající informace. Někteří dokonce obvinili Kryona, že je součást takového plánu, takže v jejich mysli jako součást toho plánu se vás teď snažím zmást svojí odpovědí. Takže říkám znovu: udělejte si svůj vlastní názor. Dívejte se na informace založené na strachu jako známku toho, že nejsou čisté. Po 20 let vám dávám jen informace založené na lásce, které zdůrazňují, jak mocní tvorové jste.

Člověk (2.7.2013)

 

     Otázka: Drahý Kryone, je každý, kdo zde v této době žije, inkarnovaný coby duchovní tvor, který má zvyšovat vibrace planety, nebo jsou někteří z nás jednoduše jen Lidské Bytosti?

     Odpověď: Neexistuje nic takového jako "jen Lidské Bytosti". Všichni jsou tady jako součást testu Země. Většina nikdy neuvidí před sebou nic jiného než jen 4D zkušenost, která se zdá být pro mnoho lidí tak běžná a obyčejná. Je to svobodná volba, o které mluvíme, a opravdu slouží záměru testu bez "Boží předpojatosti". Mnoho jiných toho druhu, kteří čtou tyto řádky, dojdou sami k poznání, že existuje vyšší rámec. To jsou ti, kterým adresujeme tato učení v řádcích, které čteš. Nikdo není souzen za rozhodnutí, která uděláte. Všichni jste tady s potenciálem, abyste hráli roli v novém vědomí pro planetu. Všichni jsou hráči, ale někteří se stanou Mistry dne.  

     Otázka: Drahý Kryone, říkáš, že jsme biologičtí se svatou složkou (božskostí) dokud jsme tady (na Zemi) a že další světy nemají tuto kombinaci. Takže moje otázka je: kdo jsme tedy doopravdy? Jestliže jsou světy, kde existuje pouze biologie a přitom existuje taková věc jako svatost, ale tyto dvě složky nejdou vždy ruku v ruce tak, jak se to děje tady (na Zemi), proč to tak tedy je a co/kdo jsme, když tady nejsme?

     Kde je náš domov? Říkáš, že nás poznají podle našich barev (aurických) jako ty, kteří se účastní této zkušenosti, ale kde to bude? A kdo nás takto rozpozná? Četl jsem v "Perla velké ceny", že Bůh řekl Mojžíšovi: "Popatři, toto je moje činění a moje sláva, předat nesmrtelnost a věčný život člověku." A já přemýšlím, jestli to znamená, že naším úkolem tady je zjistit, že jsme věční a nesmrtelní, a že jsme Bůh.          A ještě mě napadá,  proč jsou světy, kde není přítomná svatost, jen biologie, a jestli to znamená, že někde jsou životní formy primitivnější než Lidé? Proč by vůbec měl existovat svět, ve kterém Lidé nežijí intuitivně a nejsou součástí svého Stvořitele?

     Pořád mi není úplně jasné vysvětlení, že Lidé jsou součástí Boha, ale že existují další věci/bytosti ve Vesmíru, které nejsou. Cítím, že Bůh tvoří všechno, pak tedy všechno je součástí Boha.

     Odpověď: Za prvé, žijete intuitivně a JSTE částí Stvořitele. Až konečně opustíte myšlenku, že Bůh je někde jinde na nebi a budete místo toho chápat, že jste tady jako životaschopné kousky Boha provádějící své vlastní určení, nebudete muset bojovat se všemi vašimi "proč", která máte.

     Naopak, na Zemi nemáte žádný problém s faktem, že je zde biologie bez duchovního cíle. Jste biologické bytosti s božskostí ve své DNA. Jste podporováni dalšími biologiemi, které jsou vaší podporou a jednoduše existují jako rovnováha Gaii. Jste vystresovaní z toho, že včely a hlodavci nemají stejné vlastnosti jako vy? Jsou zde jako součást "systému planety" a jsou "z Boha". Jsou život, a jsou důležití pro systém. Ale nejsou svaté části Boha, které reinkarnují, aby pomohly Vesmíru. Jsou jednoduše váš podpůrný systém.

     Ve Vesmíru to není jiné. Jsou v něm planety s inteligentními bytostmi, které existují jako rovnováha systému Vesmíru, ale které nejsou součást svaté zkušenosti jako vy. Nemají svatý plán a nereinkarnují. Ale jsou život a jsou respektovány... ale nejsou jako vy. Země je jediná planeta, která má bytosti jako jste vy. Reprezentujete jediné místo, které má možnost volby své vibrace jako planeta a které může změnit svůj vlastní čas, pokud chcete. Jste jediné bytosti, které mohou dosáhnout duchovního mistrovství, pokud se tak rozhodnete. Jste jediné bytosti, které mají schopnost vytvářet myšlenky, které mohou změnit hmotu nebo eliminovat nemoc ve vašich buňkách přes svoje vnitřní DNA procesy. Reprezentujete jedinou planetu svobodné volby, přesto rozhodnutí, která činíte, ovlivní jiné planety! Jste jediná planeta s lidstvem, které věří v život po životě a jejichž geny obsahují kód, který hledá Boha. Vezměte v úvahu, že všechny planety reprezentují vozidlo, ale vy jste poháněcí kolo. Chtěli byste si tedy stěžovat, že ty ostatní také nejsou poháněcí kola? Ne. Každá část má svůj význam v systému.

     Ostatní jsou od vás tak daleko, že většina o vás nikdy nebude vědět. Jste dobře schovaní, protože máte jen jedno slunce (většina solárních systémů má dvě slunce, neboť to podporuje rozvoj života na počátku systému). Vaše druhé slunce bylo ztraceno velmi dávno. Ti, kteří jsou schopni vás navštívit, to dělají s velkým riskem, neboť znají každou vaši myšlenku a strach je může usmažit! Vtip je v tom, že vy máte strach z nich a neznáte svoji vlastní moc. Některé z vás unesli a snažili se zjistit "jak fungujete", ale po více jak 100 letech to vzdávají. Jste tak jiní interdimenzionálně, přesto nejsou schopni vidět tu část, která vás činí jinými. Ale jsou ohromeni vaší mocí... tou, o které se vám neustále snažíme říkat, ale kterou vy se snažíte popírat dokonce v samotné vaší otázce.

     Bůh řekl Mojžíšovi "Popatři, toto je moje činění a moje sláva, předat nesmrtelnost a věčný život člověku."  Kdo je Bůh? Jste to vy. Váš úkol je tedy objevit mistrovství uvnitř vás do takového stupně, že se propojíte se svojí svatostí. Proto to nazýváme Přerod (Vzestup).

     Kde je domov? Není to tak, jak si myslíte. Myslíte si, že toto je práce a jednoho dne budete omilostněni? Nerozumíte tomu. Ve skutečnosti stojíte ve frontě, abyste se zase vrátili (do života na Zemi)! Když nejste tady, nejste v nějakém "místě", ale jste ve "stavu". Je to interdimenzionální a těžké vysvětlit každému, kdo toto čte. Kam jde láska, když není používána? Do "skříně na lásku"? Na obloze není nějaké obydlí nebo 72 panen nebo "místo" pokoje. Vy jste ten pokoj! Vy jste láska! Jste kousek Boha, který chodí v lekci na planetě Zemi, který si přál tady být a který pracuje na největších výzvách Vesmíru.

     Co myslíme tím, že vás všichni poznají podle vašich barev? Barvy (aury) jsou "zkušenostní výložky", které nosíte. V interdimenzionálním stavu vidí všechny entity všechno, co jste, kde jste byli, Vesmíry, které jste začali a jaká je skupina, kterou reprezentujete... je to celé jako kniha a okamžitě "viditelné". A když nepracujete na planetě Zemi, jste zaměstnaní tím, že navigujete ty, kteří zde jsou. Není to nyní poprvé, co toto děláte, neboť toto je specializovaná skupina, která to dělá znovu a znovu pro Vesmíry v minulosti a ty, které mají být teprve stvořeny (v lineárním čase).

 

     Upokojte se a vězte, že jste Bůh. Potom se všechny tyto otázky scvrknou a zmizí a objeví se nové:

1. Co mohu udělat, abych objevil svoji svatost uvnitř?

2. Jak mohu vytvořit pokoj na Zemi použitím svých svatých atributů?

3. Jak mohu žít déle tak, abych zůstal ve svém současném stavu a mohl udělat pro planetu více v jejím kritickém stavu?

4. Co bych měl vědět, aby to rozvinulo moji svatost a poslalo světlo do temných míst, která to tolik potřebují?

5. Jak mohu mít pokoj ve své intelektuální mysli vzhledem k tomu, že jsem lineární, ale mohu dostat nelineární odpovědi na svoje otázky?


     Otázka: Vysvětluje Kryon "a Bůh stvořil člověka k obrazu svému" z Bible, povýšením Lidí na "božské/jako Bůh" entity a-nebo oddělením Lidí od všeho dalšího života? Možná, že se v tom moc pitvám, ale opravdu mi to dělá problém. Od mého raného dětství si představuji všechen život jako součást Boha.

     Odpověď: Nedělej si tedy zase problém. Bůh může stvořit něco, aby to bylo stvořením Božím a přitom to nemusí být součást Boží svatosti. Lidé byli stvořeni "k obrazu Božímu". Ten obraz je v jejich DNA a říká, že jsou věčné bytosti a část Boha samého jako Stvořitelé. Ano, jsou odděleni od zbytku "života".

     Člověk a cibule jsou oba části Božího stvoření. Ale jeden je andělský a může změnit hmotu svými myšlenkami, a druhý je potrava jako podpora Člověka-anděla. Oba jsou součásti Božího stvoření, ale jeden je přímo částí samého Stvořitele. Cibule nereinkarnují, a přesto jsou "Boží" v tom, že byly součástí stvoření rovnováhy.

Smysl života (15.7.2013)

     Otázka: Drahý Kryone, je jedna otázka, na kterou mi nikdo nebyl schopen odpovědět. Je to otázka, která mne mate a znepokojuje po velmi dlouhou dobu. Nesmírně by mne potěšilo, pokud bys mi mohl dát odpověď, které bych rozuměl.

     Proč tu všichni jsme? Nerozumím účelu lidských výzev. Proč je to nezbytné? Proč si oblékáme závoj zapomnění, když se vtělujeme do lidské formy? Proč se to všechno vůbec děje? 
     Odpověď: Drahý, tato otázka mi byla položena mnohokrát a já na ní v minulých letech mnohokrát odpovídal. Ptáš se na smysl života! Toto je jedna z nejčastěji pokládaných, ale také nejvíce ceněných otázek. Nikdy nebudeme unaveni z odpovídání na ni! 

     Chvíli přemýšlej. Jestliže jsi věčný a kouskem Boha a přišel jsi sem dobrovolně, pak musí být něco, co se za tím skrývá, že? Koneckonců, proč bys to jinak dělal? Proč svobodná vůle? Proč to lidské strádání a všechny ty konflikty? To všechno musí vést k nějakému vyššímu cíli, který je skryt duchovnímu přehledu.
     Dovol mi, abych se tě zeptal na toto: dokážeš si představit něco, co by Bůh / Duch nedokázal? Tvá první reakce může být: „NE. Bůh dokáže cokoli.“ Odpověď je však ve skutečnosti tato: Bůh je předpojatý! Bůh je předpojatý v lásce. Proto když je ve Vesmíru situace, která potřebuje být rozhodnuta bez této předpojatosti v rámci neutrálního hracího pole bez Božího vědomí, pak existuje metoda, jak to udělat. V tomto případě se nazývá Země.

     Slyšel jsi někdy výraz: Jediná planeta Svobodné Volby (Vůle)? Byl jsi zvědavý, co to znamená? Znamená to snad, že na dalších planetách, kde existuje život, svobodu volby nemají? Samozřejmě, že ne. Znamená to, že toto je (v současnosti) jediná planeta, kde si můžete vybrat vibrační úroveň. Jste jediní, kteří mají moc a schopnost (1) rozpoznat svůj vlastní duchovní původ a (2) použít je na změnu reality na Zemi. V tuto chvíli je Země jediná planeta obývaná božími stvořeními.

     Předali jsme vám o tom v minulosti mnoho informací. Jdi a najdi si je. Vysvětluje to, proč E.T. přicházejí a odcházejí, ale nedělají toho o mnoho víc (např. přistávají a ukazují se). Vysvětluje to, proč by se E.T. s vámi chtěli pářit (mohou, ale pouze biologicky a ne spirituálně). Snaží se „naklonovat“ vaše Vyšší Já! (Nemohou.) Cítí vaši neuvěřitelnou sílu a vy ne! (Kosmický humor obklopující vaší dualitu.) Vysvětluje to, proč vy jediní máte jen jedno slunce - většina planet, na kterých existuje život, má binární sluneční systém. Vyvinout život je mnohem snazší tam, kde jsou dvě slunce a kde se planety nacházejí v „zóně života“. Vy máte slunce jen jedno a proto je obtížné vás najít a zaměřit.

      Nazývejte to testem, jestli chcete, ale nejde o to - testovat vás. Je to pouze test energií a vibrací. Proto pokud to chcete pojmenovávat, nazývejte to zkušeností / zážitkem místo testem. Je to přesnější. Jste dobrovolní testovací pracovníci, zažívající pozemskou zkušenost, ale tento fakt je před vámi zcela skryt, když přicházíte a odcházíte a přicházíte a znovu odcházíte. Toto je také základní význam výrazu „být si rovni“. Znamená to, že všichni jste božími stvořeními, jejichž duchovní schopnosti jsou stejné. Záleží na vás, jak s nimi naložíte, abyste změnili realitu svou i této planety. 

     Je ještě něco, co byste si měli uvědomit: Proč by se Lidská Bytost vůbec chtěla znovu vracet po životě plném zkoušek, utrpení a smutku? A přesto to děláte! Umíte si to vysvětlit? Já ano. Když nejste zde (na Zemi), vidíte větší obraz. Když nejste na Zemi, nemůžete se dočkat, až se vrátíte a uděláte ještě víc… až budete pokračovat ve svých zkušenostech a pomáhání tomuto testu energií. 

      Odpověz mi na toto: Proč jsi se v tomto životě vrátil? V době, kdy se rýsoval Armagedon a většina pozemských proroctví vám říkala, že nastane „konec“. Proč sis vybral tuto konkrétní dobu pro svůj návrat? Myslíš si, že to byla náhoda – nebo hůř… nějaký druh trestu? NE! Myslíš si, že sis vybral tuto dobu pro to, aby ses vrátil a zemřel hroznou smrtí? Odpověď zní NE. Místo toho ses nemohl dočkat, až se vrátíš a všechno to změníš! Na druhé straně chápeš, že není žádná budoucnost. Věci, které jsou „napsány“ vašimi nejlepšími proroky jsou pouze potenciály toho, co by se mohlo stát na základě energií daného okamžiku (kdy to psali či „předpovídali“).
     Proto musíš rozumět, že existuje „velké tajemství“… všem známé, ale na vědomé úrovni skryté. Je o novém Univerzu a jeho počínající energii. Je o Zemi nabízející objektivní odpověď na univerzální otázku. Kdy se tato energie usadí (Kdy bude k dispozici / vytvořena – pozn.př.)? Když dojde na poslední soud, jaký bude výsledek?

      Nyní to začíná být vážně dobré: Poslední soud měl probíhat teď. Všichni vaši proroci vám to říkali. Všichni nazývali vaši dobu „konec času (světa)“. Vy jste ale tyto věci změnili a vystoupili z cesty starých proroctví. Nyní jste vytvořili něco neočekávaného, mimo jakékoli předpovědi. Ověřte si to! Jděte a najděte proroctví, které by popisovalo vaši současnou situaci. Nenajdete ho. Odehrála se stará proroctví? Ne. Proto se změnila mřížka a proto se teď nacházíte v bodu, kdy se tento test rozšířil.
     Co se pravděpodobně stane na Zemi, ovlivní život v celém univerzu. To, co děláte právě teď, je známo všem na druhé straně toho, co nazýváš „závojem“. To byl důvod všech učení a proč mnoho (lidí / bytostí) přináší stejné poselství… povznášející, které vás vyzývá, abyste pokračovali a nacházeli řešení dříve neřešitelného… a abyste skutečně objevili své božství.

     Proto také hovoříme o „velkém třesku“. Žádný nebyl. Jednalo se o vesmírný dimenzionální posun, kdy bylo vše stvořeno zdánlivě z ničeho – vše naráz. Ale existuje bohatá a rozsáhlá spirituální historie o tom, jak se to stalo a jaká byla energie počátku. Tehdy jste u toho také byli… to je ale jiný příběh.

 
     „Předpojatostí“ Boha je láska. Jak se přesouváte do vyšších vibrací, uslyšíte tuto povzbudivou předpojatost každou svou buňkou.
     Tolik vás milujeme.

Svobodná vůle (15.7.2013)

Otázka: Drahý Kryone, mohl bys něco říct k záležitosti svobodné vůle a ostatních planet? Rád bych tomu rozuměl.

Odpověď: Drazí, přestože jsme mnohokrát (a budeme to znovu opakovat) hovořili o unikátnosti vaší Země, mnoho z vás to stále zcela nechápe. Vesmír je v týmu s životem. Jste jen jeden z mnoha světů s inteligencí, kulturou a životní formou. Nicméně, vaše planeta byla koncipována jako místo, kde se má rozhodnout něco velkolepého. Tato skládačka je tak jasná, že když nejste tady, nazýváte ji "velká otázka" (jak to celé dopadne). Na druhé straně závoje se skrývají odpovědi - proč jste tady a o čem to celé je - nicméně vaše dualita vám nedovolí to vidět. Je to tak proto, aby byla zaručena férovost, že to, co děláte, nebude zkompromitováno. Tato "velká otázka" je známa vám všem na buněčné rovině a vždy, když odejdete na druhou stranu (zemřete), první, na co se zeptáte je: "Jak to teď vypadá?" (s tou skládačkou, na které na Zemi pracujete).

     Tento scénář vyžaduje, aby Země měla unikátní energii a aby byla osídlená Lidmi, kteří jsou všichni stejní (na naší planetě nejsou jiní humanoidi, kromě Lidí – existuje mnoho humanoidních ras, ale ne na naší Zemi… v tomto směru je Země proti-evoluční v tom, že na ní žije jen jeden druh Člověka). Také to, co nazýváte "duše", musí být z jedné svaté rodiny, kterou nazýváte Bůh ... a to je.

     Snahy překazit tento scénář z vnějšku nejsou povoleny, přesto se o to mnozí snaží. Jste dobře schovaní ve vaší vlastní galaxii. Jednou možná objevíte další inteligentní světy. Když se to stane, zjistíte také, že většina musí mít dvě slunce, aby došlo k rozvoji života tak, jak to má být. Váš vývoj byl ovlivněn a urychlen  různými způsoby, aby bylo dosaženo potřebného evolučního aranžmá a podle plánu máte jen jedno slunce. To znamená, že jen nemnozí vás budou kdy hledat v tomto malém solárním systému na konci galaxie, která je velmi průměrná ve svém umístění.

      Vaše planeta je naprosto unikátní. Přestože mnozí ve vesmíru mají "volbu", vaše planeta je jediná se svobodnou volbou vyvíjet se duchovně do místa, kde se skutečně setkáte se svojí božskostí... se svobodnou volbou přivést celý svět bytostí do statusu vzestupu nebo destrukce. Žádný jiný svět nemá tento rozsah nebo smlouvu nebo důvod jako tato Země. Vaše je jediná se svobodou volby jak vysoko nebo nízko vibrovat!

     Takže označení "jediná planeta svobodné volby" znamená mnohem víc, než si myslíte. Jednoho dne budete rozumět, že Země je unikátní... jediné místo, kde Bůh sídlí uvnitř biologie zvané ČLOVĚK.

Žili jsme v jiných vesmírech? (20.6.2013)

      Otázka: Kryone, jsme-li věční, dělali jsme toto /žili život/ v jiných vesmírech? Budeme to dělat znovu? Bude to vždy náš cíl? Jsou někde jiní, kteří plní jiné úkoly? A jaký je smysl toho všeho? Proč to vůbec všechno děláme? Proč jednoduše "nejsme" /od slova "být"/ neboť to je naše přirozenost pro celou věčnost?

     Odpověď: Ano, jsi v tom dobrý. Důvod? Tvoření nových vesmírů. Jak to funguje? Už jsme vám řekli, že to, co děláte, je velkolepé a děláte to s nadšením a pořád. Je těžké vám vysvětlit, co jste vytvořili v minulosti, když minulost neexistuje. Všechno zapadá do skládačky "teď", kdy konstantně tvoříte po eony, kterým vy říkáte čas. Požehnaný buď člověk, který připustí, že existuje víc než jen jeho realita, a který důvěřuje svému nitru.

     Otázka: Drahý Kryone, nikdy jsem necítil moc souznění s organizovaným náboženstvím, přestože jsem vždy věřil v Boha. Několikrát jsem by zmaten tím, co jsem byl učen o Bohu, ale vždy jsem věřil ve svatého stvořitele. Četl jsem, že to, co děláme na naší planetě, vytváří startovní/počáteční bod energie Vesmíru, který se vytváří. Takže se ptám: Jsme-li věční, dělali jsme toto v jiných vesmírech? Budeme to dělat znovu? Bude to vždy náš cíl?

     Odpověď: No tedy... moudrost a intuice člověka, který se začíná dostávat za závoj! Ano, dělali jste to minule a budete to dělat znovu. Je vás mnoho "v pravém křídle", kteří budou pokračovat a vracet se sem, až vaše populace dosáhne kritické hranice... a všichni z ní /z populace/ to už dělali. Snad bys mohl začít rozumět? Toto je to, co děláte! Toto je vaše specializace. Je to též "těžké zvedání závojů", o kterém jsme vám říkali, že děláte a vaše barvy /aurické/ o tom svědčí /indigo/. Důvod toho je nad lidské chápání, ale je to jedna z nejvelkolepějších věcí, která existuje v rozmezí, které nazýváš Bůh. Je to o integritě zvané stvoření, o životě obecně a o lásce Boží.

      Takže... prostě jen "buďte" /od slova být/ a pokračujte v objevování své vlastní božskosti. A na každém kroku zůstávejte v integritě. Všechno, co děláte, nechť je "božské" neboli, buďte naprosto ztotožnění s vírou vašeho záměru. Podstata každého náboženského učení na planetě hlásá, abyste měli víru, že existuje "něco víc" /nad námi/. Učí, že existujete navěky... i po smrti... a že prostě jsou věci, které nejste schopni poznat v tomto životě. A řeknou vám, abyste se spoléhali na Boha. A to je i mé poselství.

Modlitba (12.7.2013)

      Otázka: Kryone, mám problém ke "komu" se modlit. Postupně jsem začal věřit, že jsme všichni "kouskem Boha" a že člověk na Zemi je jen jeden ze "skupiny". Jsou andělé jako Michael a Gabriel a Mistři jako Ježíš a Buddha a já předpokládám, že ti jsou také "skupina". Vím, že můžeme mluvit se svým Vyšším Já a svými průvodci, je ale nějaký "vedoucí" té skupiny? "Otec"? Je Vesmír velká demokracie?

     Odpověď: Tvoje otázka ukazuje nejen intuici a moudrost, ale též omezení, kterému se říká dualita. Bez ohledu na to, jak je to vysvětlené, lidé si přejí škatulkovat a vytvářet organizační grafy kolem všeho. Je to velmi lineární způsob a nereprezentuje realitu takovou, jaká je na druhé straně závoje.

      Vezměte velký talíř polévky. Její organizaci, chuť, hmotu, nutriční hodnoty a formu. Přesto, nikdo není šéfem té polévky. Nyní můžete říct, "Jasně, taky nemá vědomí. Nemusí přemýšlet nebo rozhodovat se a není si vědoma sama sebe." Opravdu? Myslíte, že všechny ty molekuly jen tak stvořily samy sebe a zorganizovaly se do složitých struktur, které jsou propojené tak komplexními způsoby, že ani věda jim nerozumí? Věděli jste, že i v něčem tak jednoduchém jako je polévka, je plán, systém a koordinace? Pokud ano, tak kdo to řídí? Kde je demokracie? Kdo dává příkazy?

      Co když místo lineárního příkazu měly všechny části úplnou znalost plánu a bez vzájemného vztahu jednoduše zapadly do toho, co všechny znají? Nejenom, že to dělá polévka, ale stejně tak to dělá Vesmír a ten, koho nazýváš Bůh.

     Ano, všichni jste části celku. Ale všichni andělé a jiné entity, které se identifikovaly v průběhu věků mají toto společné: všichni čtou ze stejného scénáře... vytvořeného stejným souhlasem, a který se neustále obnovuje. Nemůžete si to dost dobře představit, protože jste nic takového nezažili. Dokonce jste vytvořili mytologii ohledně "hvězdných válek", abyste si mohli nějak odůvodnit, proč se věci mají tak, jak se mají, neboť podle vás to mohla způsobit pouze dobyvatelská energie. Všechno toto je lidský způsob jak linearizovat Boha.

     Vaše DNA obsahuje boží kód, který to dokazuje. Jste nejen svatí ale též ti, kteří mají "znalost" této mapy /scénáře/. Čím blíže se dostanete ke své vlastní svatosti, tím je to evidentnější a tím moudřejší jste. Chceme vás povzbudit, abyste nalezli proroka ve vás samých, knihu pravidel uvnitř vás a kompas k tomu, kdo jste a proč jste tady. Kritici namítají, že to dělají též hromadní vrahové, posměšně napodobují proces, který je nevyrovnaný a dokonce až dábelský. "Přemýšlejte o tom," říkají "kdyby měl každý svoji knihu pravidel, byl by zde chaos!" Pak vám dají svoji knihu pravidel, často v duchu integrity a vysvětlí vám co podle nich Bůh chce, abyste dělali. Pravda je, že ta "kniha pravidel" je individuální, ale jako v polévce – i zde je něco, co je společného každé molekule polévky. Takže stejný scénář pro všechny! Musí to tak být, jinak to, co nazýváš "příroda" by vůbec nefungovalo. Je to kniha, která říká, že "skupina" je jedna rodina. Organizační část /vysvětlení pro potřeby vaší lineární reality/ se týká specialistů.  Někteří členové vaší rodiny mají za úkol pracovat se 4D styčnou plochou mezi vámi a námi /průvodci/. Jiní členové rodiny se věnují tomu být andělé před vaší tváří a někteří, jako já, se zabývají vaší fyzikou. Ale všichni se společně zabýváme láskou Boží, podporou lidstva, a jsme všichni jedna skupina ... vaše skupina ... rodina - skupina zvaná Bůh.

      Ke komu by ses měl tedy modlit? Zaměřuj se dovnitř. Místo modlení se "k někomu“, začni chápat moudrost toho, kde je skutečná síla. Potom vytvoř to, co potřebuješ, místo toho, abys seděl a doufal, že Bůh ti něco dá - jako pes, který trpělivě sedí na zemi u stolu a doufá, že dostane zbytky od večeře. Tak to nefunguje! Jde o milost tvojí vlastní zkušenosti, což je podstata Boha na Zemi, která je pohonem všeho stvoření. Jsi svůj vlastní Mistr, to je fakt, který se zcela skrývá v dualitě. Připoj se ke skupině zvané Bůh. Modli se - ne k nejvyšší svrchované bytosti - ale jako člen rodiny, který píše domů z první linie bitevního pole. Jsi část Boha, člen rodiny. Jsi též Lidská Bytost, jedna z několika entit ve Vesmíru, která žije a pracuje v místě, kde nemůže znát pravdu, neboť by to narušilo férovost testu.

      Ještě se stále divíš, že tě podporujeme a tak velmi milujeme?

     Otázka: Nejdražší Kryone, co se stane s láskou a uzdravující energií, která se vytvoří při modlitbě? Stovky lidí evokovaly modlitby za naše milované dítě, které bojovalo s rakovinou. Tato vzácná duše se rozhodla, že nebude pokračovat v životě. Přestože je to pro mne velmi těžké vím, že energie, která je jednou stvořena, nemůže být zničena, tak bych chtěla vědět, jestli ty modlitby nebyly použité pro uzdravení toho dítěte, co se s nimi tedy stalo? Odešly do Země, do mřížky, nebo snad k jiným dětem, které potřebují uzdravení?

     Odpověď: Ano! Tvoje intuice je velmi silná. Láska se nikdy neztratí a není promrhaná. Jde na pomoc hlavně těm okolo toho umírajícího dítěte a též přímo pomáhá uzdravovat vztahy těch, kteří se modlí. Též odcházejí do samotné Gaii a pomáhají měnit zemi kolem tebe. Zmírňují zjevnou tragedii a uzdravují všechno kolem ní... všechno a všechny zaujaté.

      Síla lásky je větší než síla jakékoli jiné emoce. Když je jednou vytvořena, má svůj vlastní život a pokračuje a pokračuje a pokračuje. Napadlo tě někdy, že to dítě to vědělo? Co když se to dítě narodilo a zase rychle odešlo, aby mohla být vygenerována tato láska jako věčný světelný signál, který nikdy nezemře? Tomu se říká Maják!

Životní lekce a Karma (26.8.2013)

     Otázka: "Jaký je rozdíl mezi karmou a životní lekcí? Nebo jsou obě totožné?"

 

     Odpověď: Jelikož všechno souvisí se vším, můžeme říct, že ani toto nemůžeme kompletně vyjmout z „batohu“ karmické energie; nicméně přemýšlejte o karmě jako o „tlaku, který vás umístí do drážky vhodnosti“.

      Karma je o skupině kolem vás, vašem místě v této skupině a o emocionálních energiích, které na základě toho vzniknou. Můžete říci, že karma je vodítkem k dluhům pro všechny lidi na planetě. Vytváří čtyři či pět generací hasičů a policistů, lékařů či vojáků. „Zapadnete do drážky“ toho, co si myslíte, že máte dělat, či toho, co vám řeknou vaši rodiče, a děláte to!

      Karma je dávná a pomalá. Noví lidé mají volbu, ale s následky. Musíte nyní pochopit a vyvinout zodpovědnost. Žádné další oběti, žádné další náhody a naprostá zodpovědnost za všechno kolem vás; toto jsou nová pochopení.

 

     Životní lekce (životní úkol), na druhé straně, je mnohem více osobní. Ačkoli může být tento atribut samozřejmě spojený i s karmickou energií, zůstává s vámi, i když je vaše karma rozpuštěna. Takže víte, že je to mnohem hlubší než karma a patří k vaší individuální duši a ne ke skupině. Je přenášena z života do života, stejně jako karma, ale jiným způsobem.

      Karma je o situacích s dalšími lidmi, nedokončených záležitostech, pocitech k dokončení a systému v interakci. Životní lekce jsou naprosto a kompletně osobní a pouze o vás s vámi.

 

     Typické životní lekce, které je potřeba se naučit, jsou uvedeny níže. Vězte, že k vám patří pouze tehdy, pokud cítíte, že ano. Každý člověk má jednu či více a každý člověk s ní (nimi) přichází. Jakmile je člověk vyřeší, pak se toto řešení přenese do dalšího života a lekce se už nikdy nemusí opakovat.

 

Naučit se milovat

Naučit se naslouchat

Naučit se dostávat (přijímat)

Naučit se milovat sebe

Naučit se říkat svou pravdu

Naučit se, jak nebýt obětí

Naučit se, jak nenechat nikoho, aby mne definoval (vymezoval)

Naučit se cítit své vlastní mistrovství

Naučit se žít s ostatními lidmi

Naučit se přestat obviňovat ostatní

Naučit se vystoupit z duality (vymanit se z karmy)

Naučit se starat se o sebe víc než o ostatní

Naučit se, že si zasloužíme být zde a že nejsme nečistí, když se narodíme.

     Každá z těchto lekcí je hluboce osobní. Nejsou spojeny s rodinou, karmickou drážkou či skupinovou energií. Jsou vaše osobní a pracujete na nich v průběhu několika životů, stejně jako na vaší karmě. Nicméně, v této nové energii, jsou všechny předloženy k řešení.