Kryonův channeling "Kdo je Bůh?"

 

Kdo je Bůh?

Kryonův živý channeling „Vše o Bohu“ předaný v Moskvě v Rusku v roce 2007

 

Kdo je Bůh? Tuto otázku je dost těžké zodpovědět. Je Bůh definovatelný? Nejběžnějším popisem Boha, bez ohledu na systém víry, je ten, že Bůh je energie, která představuje lásku. Takže nejlepší způsob, jak popsat Boha, je s použitím slov jako láska, soucit, péče, zalíbení a laskavost. Nicméně všechna tato slova popisují emoce a Bůh není člověk. Bůh nemá lidské emoce. Bůh je stav bytí. Většina z nás si realitu Boha ani nedokáže představit, jelikož je mimo naši schopnost pochopení. Nejjednodušším způsobem je pro nás polidštění Boha. Miluji následující Kryonovo prohlášení, které nám Lee Carroll předal během svého učení:

„Kdybychom byli psi, pak by Bůh byl pes a všichni andělé by se vzájemně očichávali.“

Polidšťování Boha vede k určité úrovni myšlení a jednání – podle toho, kdo si myslíme, že Bůh je a co Bůh chce. Zvu vás, abyste si přečetli následující otázky a odpovědi a sami jste rozlišili, jestli to odpovídá vaší vlastní duchovní logice.

Můžete potěšit Boha? Ne a přesto strávíme polovinu svého života snahou ho potěšit. Pokud věříte, že v sobě máme kousek Boha, pak se buď připojíte k Bohu ve „stavu bytí“ nebo ne. Když se ponoříte do svého nitra, CÍTÍTE to a uvědomíte si, že je vše v pořádku, pak si také uvědomíte, že jste nesmrtelní.

Může být Bůh zklamaný? Ne. Bezpodmínečná láska nikdy nemůže být zklamaná.

Může Bůh soudit? Pokud je Bůh bezpodmínečný soucitný čin a láska, pak zde nemůže být žádné souzení. Souzení je lidský atribut.

Může se Bůh hněvat? Ne. A přesto je písmo plné příběhů o rozezleném Bohu.

Mohly být války na nebesích? To je lidská interpretace.

Může tam existovat lineární hierarchie? Ne. Multidimenzionalita nemá žádnou lineární hierarchii.

Skutečně existují andělé? Ano, ale nejsou nezbytně takoví, jací myslíte.

Vidíte, jak polidšťování Boha vytváří moderní mytologii? Mytologie je zodpovědná za ukrytí skutečného majestátu Boha. „Bůh“ toho pro mnohé lidi tolik znamená! Bůh je nekonečný. Bůh je Tvořivý zdroj a kosmická inteligence vesmíru. Bůh je láska tvořící podstatu všech věcí. Bůh je nekonečný ve svých částech a přesto specifický ve své identitě. Jedno ze zásadních Kryonových učení je o tom, že Bůh je partnerství, nikoli jednotlivá entita. Mnozí lidé se modlí k Bohu a přemýšlí o něm jako o jednotlivé bytosti. Bůh však není jednotlivý. Bůh je ve velkolepém počtu, jako zástupy světel, a přitom je pro nás partnerem. Jak může být Bůh vaším partnerem, když nejste na Zemi? Kryon říká, že jsme zde jen na malou chvilku, abychom pracovali na skládance, s čímž jsme souhlasili. Podstatou té skládanky je toto:

Dokážete objevit, kdo jste, zatímco jste tady?

Pokud ano, změní to realitu planety. Než budu pokračovat, chci vás ocenit za to, že jste se rozhodli přečíst si tuto kapitolu. Vypovídá to hodně o tom, kdo jste – drahocenná stará duše hledající pravdu. Proč na realitě naší planety tolik záleží? To, co se stane na Zemi, je součástí řešení, které je potřebné pro celý vesmír. Je to řešení, ke kterému mohou dospět pouze lidé s použitím svobodné volby. Kryon o Bohu říká toto:

Jak Bůh pracuje

…Všechny zázraky na této planetě, o nichž víte, že ovlivnily lidstvo, byly způsobeny lidskými bytostmi. Každý z nich! Ale mohli byste říci: „Ano, ale když čtu o zázracích v mé kultuře, vidím, že nešlo o lidskou bytost. Byl to Mesiáš.“ Zapomněli jste, že? Největší mistři, kteří vás napadnou, kteří učinili na Zemi největší zázraky, byli všichni lidmi – lidmi pracujícími pro lidi – měnili vibraci planety. Bůh nikdy neseslal dolů anděla, aby způsobil zázrak. Bez ohledu na to, co říká vaše mytologie, všechnu tu božskou práci vykonali lidé…

…Jste kousky Boha, které pozvednou vibraci planety prostřednictvím svého „luštění hádanky“. Bůh nesejde dolů a nedotkne se lidských bytostí. Lidé, díky svobodné volbě, otevřou brány v sobě a nechají sebou proudit světlo Boží. Takto Bůh pracuje… skrze lidské bytosti na planetě, které si říkají pracovníci světla…

…Bůh vaše činy při vašem pobytu na Zemi nesoudí. Nedochází k posuzování, protože lidská bytost je absolutně odpovědná za to, co činí. Byli jste sem přivedeni, abyste se mohli rozhodnout, zda půjdete do světla či tmy, a pokud se rozhodnete pro temnotu, je to vaše rozhodnutí. Proto jste sem přišli a je to součástí svobodné volby. Bůh nemá v úmyslu vás pak odsuzovat pro vaši svobodnou volbu. Je to část oné zkoušky, oné hádanky. Vytváří to odpovědi, které kosmos potřebuje.

Ale někteří řeknou: „Určitě existuje cena, kterou musí zaplatit ti, co se rozhodli pro takové špatné věci.“ A já vám znovu připomenu podobenství o marnotratném synovi, pocházející z posvátné knihy vaší vlastní kultury. Vznikla již před dávnými časy, tak si ji běžte přečíst a chápejte ji odlišně. Je to podobenství, metafora. V tomto podobenství otec poslal své dva syny pryč z rodiny, aby si vytvořili vlastní životy. Je to vlastně metafora o Bohu, jenž vyslal dolů na Zemi dvě lidské bytosti. V onom podobenství jeden dělá všechno dobře a druhý špatně. Běžte si sami přečíst, jak to bylo dál: když se vrátili domů k otci, pro oba byl uspořádán večírek… stejný večírek! Oslava pro oba byla zcela stejná. Vidíte, nikdo je nesoudil.

Bůh není Bůh-soudce. Proto je svobodnou volbou lidské bytosti, jakým směrem půjde. Bůh nad vámi nestojí s palicí, neboť Bůh vás miluje, i když třeba jen sedíte na židli… jen proto, že jste na té cestě, kde jste! Poslyšte, ten příběh o andělu, jenž se stal Luciferem, je metaforou o síle člověka vyvinout zlo. Je ve vaší moci, zda se stanete světlem či temnotou, andělé. Rozumíte? Jde o součást hádanky. Představujete to nejjasnější světlo a tu nejtemnější temnotu na planetě… není třeba žádných vnějších sil…

…Někteří toto čtou s těžkým srdcem. Říkají si: „Bůh mi nikdy nepromine to, co jsem udělal.“ A já ti povím, drahý člověče, že vesmír ví, co jsi udělal, a stále tě zahrnuje jedině láskou. Vymaž ony myšlenky, které jsi sám vytvořil. Ti, co porušují zákony lidstva, budou souzeni lidmi. Lidé vytvořili tento systém trestu a odplaty. Není to božský systém. Nebe a peklo jsou třídimenzionální manifestací toho, co si lidé myslí; nejsou výtvorem Boha. Navazují na mytologii mužské představy o Bohu.

Pokud vidíte divadelní hru o vraždě a spadne opona, myslíte, že přijde policie a zatkne herce, který vystřelil? Ne! Namísto toho jdou všichni ze souboru na večírek, dokud jich opět není potřeba v jiné roli. Takto to funguje i ve „hře o Zemi“.

Komunikace s Bohem je přímá – od lidské bytosti k Bohu. Nemusíte sedět ve skupině, abyste mohli komunikovat. Nemusíte to sepsat a poslat někomu dalšímu, kdo si to přečte a promluví s Bohem. Žádné stání ve frontě na Boha. Pro Boha neexistuje žádný vhodný či nevhodný čas, neboť komunikace probíhá vždy v „teď“.

Nepochopení Boha

Existuje velké neporozumění Bohu. Vzniklo na základě zkušeností kultur a prostřednictvím mužů. Někteří z nich měli mravní integritu a jiní ne. Někdy šlo pouze o obyčejné třídimenzionální chybné interpretace multidimenzionálního Boha, z nichž některé byly zlovolné a pocházely od těch, kteří vládli, aby vyvolaly strach a dodaly jim tím větší moc.

K tomuto se vyjádřím zcela jasně – na Zemi neexistuje nikdo, kdo by kvůli Bohu musel trpět. Taková cesta Boží není. Nemyslíte, že jste toho již vytrpěli dost i bez toho, aby vám Bůh vytvořil pravidla pro ještě více utrpení? Mluvím k těm, kteří byli tak dlouho v temnotě, kteří jsou možná v depresi a nešťastní. Možná vás trápí zdraví nebo máte neřešitelný vztah. Musíte pochopit, drahé lidské bytosti, že utrpení je něco, co docela dobře zvládáte sami! Není to to, co pro vás Bůh chce. Bůh by po lidské bytosti nikdy nežádal, aby trpěla!

O čem jsem předtím mluvil? Řekl jsem, že jde o partnerství, ne? Tak vám řeknu znovu: Nemusíte trpět, abyste se stali členy této rodiny. Hoďte za hlavu onen dojem, že vás čekají problémy nebo že existuje nějaké utrpení, které musíte překonat, abyste se duchovně posunuli vpřed. Ne. Vy byste chtěli něco takového pro svou rodinu? Chtěli? Řekli byste své sestře:  „Chtěl bych, abys přišla ke mně domů, ale chci, abys cestou trochu trpěla… projdi se po hřebících, vyšplhej po komplikovaném schodišti… atd.?“ Ne, to byste neudělali, protože ji milujete. Během její cesty byste se za ni modlili – nebo snad ne? Možná byste ji dokonce vyzvedli, aby byla v bezpečí! Vidíte? Členové rodiny se k sobě nechovají krutě. Neexistuje žádné utrpení kromě toho, jež lidská bytost tvoří ve svých vztazích s ostatními nebo ve svém okolí a k sobě samotnému.

 „Tak počkej, Kryone. A co ti, kteří se narodili s bolestí a postižením? Ti si tohle nezařídili.” Ale ano, zařídili, mí drazí. Je to všechno součástí té hry a té hádanky, kterou jste sami sobě napsali. Věřte mi, tyto věci byly předem odsouhlasené. Požehnána je lidská bytost, která přichází na tuto planetu, aby prošla těmito obtížemi, neboť běžným důvodem je podpořit životy ostatních nebo probudit soucit, který je olejem v motoru vibračního posunu. Pro vás je moc těžké toto pochopit.

Bůh nepožaduje uctívání jakéhokoliv druhu, ani po něm netouží. Požehnaný je člověk, který hledá Boha a nalezne lásku! Požehnaný je člověk, jenž přijme ruku Boží a postaví se jako rovnocenný partner! Ten bude tím, kdo bude mít dlouhý život a bude kráčet vyrovnaně. Je to ten s mistrovstvím uvnitř a je tím, s kým chce každý pobýt.

Kolik školení potřebujete, abyste toto udělali? Jak velký výcvik byste museli mít, abyste otevřeli dveře interdimenzionality uvnitř vaší DNA? Jak velký výcvik měli pozemští mistři? Které školy absolvovali? Drazí, tu školu máte uvnitř sebe. Nemusíte do žádné jiné školy, abyste poznali svůj vlastní obličej či se dotkli Boží ruky. Aby ale nedošlo k omylu, v této nové energii existují lidé, mající pro vás metody, které vám pomohou rozvinout vaši schopnost lépe poznat své vnitřní mistrovství. Pomohou vám procvičit nové nástroje ve vaší DNA, pomohou vám uvidět nové nástroje vašeho vlastního vědomí. Nechtějí po vás memorování neužitečných učebnic dějepisu, abyste mohli vyjít po jejich schůdcích a dostat se na určitou úroveň. Neříkají vám, že je potřebujete k tomu, abyste našli Boha. Ne. Boha nezajímá, zda umíte číst nebo ne. Bůh se vás pouze chce dotknout a rozvinout ono partnerství ve vašem vnitřním mistrovství. Ale jestli jste již ty dveře otevřeli a přejete si vědět více o tom, co tam je pro vás přichystáno, existují lidé, kteří představují nástroje nové energie a jsou připraveni vám pomoci vidět interdimenzionálním způsobem.

Co Bůh chce

Bůh opravdu chce, abyste sami uviděli, kým skutečně jste. Statečnost a odvaha – toho je zapotřebí, jelikož tato konkrétní víra vás navždy změní. Vážně, budou tací, kteří budou sledovat vaši změnu. Vskutku, budou tací, jimž se to nebude líbit. Takoví nemají rádi žádnou změnu, protože stavějí na vaší bezmoci. A mohlo by to být tak, že právě tyto lidi ve svém životě nepotřebujete vy? To je svobodná volba. Všechno se kolem ní točí. Všechno.

Požehnaný je člověk, jenž sem dnes přišel hledat informace a pocítil ve svém srdci dotek Kryona. Neboť já jsem vskutku vaším partnerem v této velké zemi, přichystaným zahájit intuitivnost lásky… připraveným se soucitem zahájit odhalení a pohnout samotnou DNA v každém z vás. Přeji si říci: “Vzpomeňte si na mne, vzpomeňte si na mne.” Já jsem strážce brány a uvidíme se znovu. Když přicházíte na tuto planetu i když z ní odcházíte, já jsem tou energií, kterou vidíte jako první a poslední. Tak dobře vás znám. Jsem služebník lidstva – nikdy ne uctívaný, vždy připravený být vám rovným.

Otázka pro Kryona:

Procházejí všechny planety svobodné volby duchovní evolucí, ve které polidšťují Boha?

Odpověď:

Ptáš se (1) „Procházejí všechny planety duchovní evolucí?“ nebo (2) „Polidšťují Boha všechny planety procházející duchovní evolucí?“

Jak jsme vám říkali, existuje vždy jen jedna planeta svobodné volby (v daném období pracuje na testu osvícení jediná osetá planeta). Můžete si myslet, že je to pomalý proces, ale evoluce vesmíru, která vám umožnila existovat, trvá mnohem déle. Tak Bůh pracuje. Připravujeme pokrm celé věky, abyste si ho mohli vychutnat během několika hodin. (Kryon se usmívá.) Některé planety to zvládnou a jiné ne. Galaxie přetéká humanoidy, kteří to nezvládli. Někteří zničili sami sebe. Někteří se zotavují, ale jsou zaseklí a semena z hvězd, která obdrželi, v nich byla na nějakou dobu „vypnuta“ stejnými kapslemi, jaké máte vy a které zlepšují vaší vlastní planetu.

Všechny planety, které se probouzejí k „uvědomění Stvořitele“, mají podobné záležitosti – přisuzují rodičovské atributy Bohu. Je to běžné pro dospívající mysl – tyto věci Bohu přiřazovat. Je to jediné, čemu ohledně „nejvyšší autority“ Rozumí. Pro mnohé je Bůh otec. Dokonce i dnes o něm někteří z vašich svatých mužů takto hovoří. Vidíte, jak tato předpojatost funguje? Z toho pochází rozzlobený a trestající Bůh s mnoha pravidly. Dokonce dysfunkční Bůh (v řecké mytologii). Takže ano, je to běžná a přirozeně se objevující součást dospívání.

Pozn.: Pro www.kryon.webnode.cz jako doplnění ke knize Lidská duše odhalena – Cesta do tajů za závojem od Moniky Muranyi přeložila Marie Kuchařová a korigovala Zuzana Šiková.