Kniha "Matrix energetics" - metoda kvantového léčení

 

     Jedná se o knihu, kterou napsal Dr. Richard Bartlett. Kniha byla vydána v USA v roce 2007 a v ČR v roce 2012. Současně je to název metody transformace stávajícího stavu do nového stavu. Týká se to nejenom našeho zdraví, ale různých životních situací, které nám nevyhovují a chceme je změnit.

    Autor předpokládá, že transformace probíhá na kvantové úrovni, kdy je možný různý výsledek z hlediska pozorovatele a že za vším stojí Bůh. Je hluboce věřící. Duch a duše Dr. Bartletta pochází z planety lékařů, která patří do osmé sféry. (Planeta Země je nyní na samém počátku páté sféry.) Jeho duše a duch byl Bohem vyslán na planetu Zemi, aby pomohl lidstvu při vzestupu do 5. dimenze vědomí. Jeho úkolem je, aby si „vzpomněl“ na to, co zná z této planety lékařů a aby tuto znalost přenesl na lidstvo. Vystudoval a je držitelem doktorátu z chiropraxe a akademického titulu z naturopatie.

Nezbytný úvod k pochopení zázračné metody matrix energetics

     Smyslem tohoto textu je ukázat jaká Boží milost byla udělena lidstvu pro jeho karmickou očistu v rámci vzestupu planety země do 5. dimenze vědomí a vzestupování lidstva také do 5. dimenze vědomí, a jakou metodou to lze také učinit. Všechny zájemce o vlastní karmickou očistu skrze nemoci, choroby a zdravotní postižení vyzývám k zamýšlení nad svým stavem,  a k pochopení toho, co je třeba udělat. Máme na to tři roky čas.

     Zázračné způsoby vyléčení nemocí, chorob a zdravotních postižení jsou umožněny mnoha způsoby. Za tím vším stojí Boží láska a Boží milost, která se na lidstvo vylévá, zvlášť intenzivně již desítky posledních let.

     Před přibližně dvacetipěti lety nebylo ještě jisté, jestli bude lidstvo jako celek zachráněno nebo zda podlehne zkáze z důvodů, které si lidstvo samo vytvořilo svým vztahem k planetě Zemi a k Životu.

      Bůh Otec nám neustále posílá Duchovní Mistry, Duchovní učitele, Duchovní léčitele a mnoho dalších bytostí, kteří nám sdělují, jak je důležitá láska ke všemu a ke všem, pravdu o tom co jsme a čeho máme dosáhnout, poučení o fungování duchovních světů a dimenzí, poučení o tom, že nejsme ve Stvoření sami.   Projevilo se to také velkým počtem knih napsaných především v USA, jejichž obsah byl inspirován přímo Bohem Otcem nebo bytostmi z božských sfér nebo z vysokých sfér Světla. Jen namátkou bych připomenul jména mi známých autorů: N.D.Walsch, E. Cayce, Deepak Chopra, Eckhart Tolle, Helen Schucman, Ken Keyes, Diana Cooper, Doreen Virtue, Hazel Ravenová, Gary Zukav, Alexander Loyd , z českých autorů Helena Šeblová, Bohumila Truhlářová, a mnoho jiných.

     V sázce bylo mnoho: buď se na planetě Zemi najde kritický počet bytostí, které jdou cestou lásky, pravdy, soucitu, pokory, dobrých skutků a vědomí si Boha, ať má jakékoliv jméno, a planeta Země vzestoupí do vyšších sfér a dimenzí nebo zůstane na stávající úrovni a podlehne časem zkáze jako již mnohé jiné civilizace na této planetě Zemi (Lemurie, Atlantida).

     Proto Mayové skončili svůj kalendář dnem 21.12.2012, protože nevěděli, co lidstvo dokáže udělat pro svou záchranu.

     Do karmické očisty planety Země a lidstva se postupně zapojil onen potřebný kritický počet bytostí. Protože to bylo součástí Božího plánu a jeho veškeré podpory planetě Zemi a lidstvu, současně byly dvacetpět let dělány vesmírné přípravy na vzestoupení planety Země a celého lidstva do páté dimenze vědomí.

 

Co se stane 21.2.2012 pro lidstvo? (text je z 3.12.2012)

     Nejdříve bych chtěl sdělit základní informace, které jsou důležité pro pochopení Vzestupu lidstva do 5. dimenze:

- Nejsme jen hmotné tělo! Jako lidé jsme trojjediné bytosti. Jsme nesmrtelná duše s nesmrtelným duchem, mysl a hmotné tělo.

- Hmotné tělo je pouze nástrojem duše a mysli.

- Naše individualizovaná duše zahrnuje nesmrtelného ducha=Boží jiskru, informační pole podvědomí, vědomí   a nadvědomí, systém čaker a auru, a to je vše, co je v duši za života hmotného těla.  Individualizovaná duše  a mysl tvoří duchovní tělo.

- Podvědomí řídí automaticky celé naše tělo, vědomí obsahuje všechny naše vědomosti, znalosti, zkušenosti       a „vzpomínky“ ze současného života a nadvědomí obsahuje všechny informace o našich minulých životech. Ve třetí dimenzi vědomí jsou informace z nadvědomí pro nás na úrovni mysli nedostupné, ale jsou mysli přístupné po smrti hmotného těla, tedy v astrálu, kde máme astrální tělo.

- Vše je energie, která má své specifické vibrace a frekvence. Hmota je také jen forma energie.

 

Vzestup lidstva a planety Země

     Lidstvo si postupně uvědomí a zažije velkou Boží milost, protože se dostaneme kvantovým skokem ze třetí dimenze vědomí do čtvrté a páté dimenze vědomí, a to se všemi důsledky z toho plynoucími. Normálním vývojem by to trvalo desítky možná i stovky dalších životů, abychom mohli takto duchovně postoupit. (Tyto dimenze vědomí nejsou totožné s dimenzemi fyzikálních rozměrů - prostorem, případně s časem.)

    Dne 21.12.2012 bude dokončen dlouhodobý proces, související s přijímáním energie, její vibrace a frekvence, odpovídající 5. dimenzi vědomí.

     Všem bytostem na planetě Zemi se postupně změní vědomí tak, že jim bude přístupné nejen celé vědomí z tohoto života, ale také celé nadvědomí, ve kterém jsou uloženy vzpomínky na naše minulé životy. Vědomí a nadvědomí se sloučí do jednoho rozšířeného vědomí, nebude od sebe odděleno. To, co je nyní přístupno jen omezenému počtu bytostí, se stane normálním poznáním pro všechny bytosti.

     Vstupem do čtvrté dimenze vědomí se lidstvu otevřou pohledy na minulé životy. To nám umožní pochopit, čím jsme byli v jednotlivých životech, jakých činů a skutků jsme se dopustili a jaké to mělo následky v následujících životech. Pochopíme, že jsme byli současně viníky i oběti, že jsme hráli mnohé role v jednotlivých životech, abychom dospěli k co nejlepšímu poučení. A bez těchto zkušeností ze stovek minulých životů bychom nemohli ukončit vývoj ve třetí dimenzi vědomí a postoupit do vyšších dimenzí vědomí. Pochopíme, že největším poučením je vzájemné a úplné odpuštění a že v celém stvoření platí nejvyšší princip lásky.

     Vstupem do páté dimenze vědomí začneme vnímat svět kolem nás. Dostaneme se na energetické vibrace, které nám umožní komunikaci s bytostmi z duchovního světa, ale také s bytostmi z jiných planet Světla, které se dosud musely před námi skrývat, aby nenarušily náš vývoj na planetě Zemi. Uvidíme nebo budeme vnímat naše anděly strážné, čili ochránce, uvidíme nebo budeme vnímat bytosti, které se pohybují v astrálu, a kde čekají na další inkarnaci. Budeme moci komunikovat s našimi anděly. Tím co uvidíme nebo budeme vyciťovat, si uvědomíme jednotu a celistvost celého stvoření včetně Božství. Pochopíme, že naše duše pochází z Božství, a že se tam zase po ukončení inkarnačního vývoje vrátí. Pochopíme, že bytosti z Božství mohou být současně v různých podobách, na různých místech současně. Pochopíme, že můžeme naše anděly požádat o pomoc. Budeme lépe vnímat přírodu jako dílo Stvořitele, jako jeho dar pro šetrné využívání pro plnohodnotný život obyvatel na Zemi.

     Všem bytostem na planetě Zemi budou otevřeny nové části mozku a některé staré funkce zmizí. Jedná se například o tzv. centrum strachu, které je umístěno v části mozku nazvaném „amygdala“, které připravuje tělo v případě stresu na „boj nebo útěk“. Tato část mozku už nebude fungovat jako dosud, protože program strachu bude nahrazen programem lásky. Lidem bude otevřeno v mozku „centrum lásky“.

      Lidem bude také otevřeno tzv. „třetí oko“, které má spojitost s šišinkou mozkovou, a které umožní lidem vidět nadsmyslově. Lidé budou jasnovidní a jasnozřiví.

     Komunikace mozku s rozšířeným vědomím bude probíhat jen na vlnové frekvenci alfa a théta.

     Změní se také naše DNA.

     Dalším velkým poznáním bude, že postupně dokážeme tvořit myšlenkou a slovem. Myšlenkou a slovem dokážeme tvořit i hmotné předměty. To změní velmi celé naše bytí.

      To vše bude mít dalekosáhlé důsledky na život všech obyvatel Země. Velmi brzy si totiž uvědomí spojení lidí s Božstvím, s lidmi navzájem, s celou přírodou, s existencí elementálů, s existencí bytostí žijících na mnoha a mnoha planetách, a s existencí duchovního světa.

 

     To, co bude lidem odpuštěno při vstupu do 5. dimenze, bude také vyškrtnuto z jejich a příslušných ákášických záznamů. To je nesmírná Boží milost pro celé lidstvo.

     Při vstupu do 5. dimenze vědomí se změní i naše fyzické tělo. Naše buňky se změní z uhlíkové formy do formy krystalické – křemíkové (křemík je jak známo základem počítačů), aby se tělo mohlo přizpůsobit novému formátu. Posunout se ze současného fyzického těla do těla, které bude mít vyšší vibrace, bude skvělý pocit. Být osvobozený od všech bolestí, často spojenou se současným tělem, bude pozdvihující. Úroveň, do které se přesuneme má tak vysoké vibrace, že naše tělo bude přinášet dokonalost toho, jak jsme byli původně stvořeni. Tělo už nebude více trpět únavou tak jako dosud, a následně nebudeme potřebovat tak dlouhý spánek. Podobná změna nastane ve stravovacích zvyklostech. Bude nám stačit méně, ale hlavně čerstvých potravin bez přidaných chemických látek. Lidé budou méně hmotní než dosud.

     Při vstupu do 5. dimenze tedy dojde u lidí k uzdravení u některých nemocí a chorob. Lidé budou mnohem zdravější než dosud. Budeme používat potraviny  ve zcela jiném sortimentu než dosud.

     Od 21.12.2012 do konce roku 2015 nastanou největší duchovní, společenské, sociální a mezilidské proměny tak, jak je to popsáno v knize „Společnost 2015“, a zkráceně ukázáno v textu, který jsem už napsal 25.11.2012.  Nejdříve vše proběhne v našem vědomí a teprve potom v reálném životě. Na konci roku 2015 by mělo být zajištěno zásobování lidstva přírodními potravinami, základními výrobky denní potřeby a službami.

     V budoucnu se změní i náš lineární čas. Budeme vnímat jen přítomný okamžik.

     Celková přeměna lidského společenství, přírody a planety Země potrvá přibližně 20 let.

     Současně vzestoupí do 5. dimenze i planeta Země, aby její energie a vibrace byly v souladu s energií a vibracemi lidstva.

     Všechny změny jsou dlouhodobě připravovány a již také dlouhodobě prováděny.

     Ke každé změně, ať je jakákoliv, bychom měli přistupovat s láskou a porozuměním.

 

     Láska k lidem, se kterými se setkáte poprvé, bude jako láska, kterou znáte jen z nejužšího rodinného kruhu, nebo jakou zatím vůbec neznáte. Je to láska, kterou máte hluboko v sobě a nyní ji už nic neohrozí. Je to svoboda lásky v jejím rozpínání a projevu v každém okamžiku života. Láska plná nepopsatelných možností – taková láska vás obohatí! Jste na cestě do budoucnosti, o jaké jste zatím nesnili snad ani v nejkrásnějších snech! Bude to výjimečná zkušenost; tolik soucitu, ochoty a empatie jste na tomto světě dosud nezažili. Rozvinou se překrásné vztahy mezi lidmi, kulturami a rasami. Bude to nejzávažnější zkušenost vašeho života, protože jste byli vybráni, abyste se zúčastnili velkolepého vzestupu lidstva. Země se pro člověka otevře a odkryje mu tajemství, čekající miliardy let na odhalení. Na jejich základě pochopíte váš život a budete se na něj dívat zcela jinak

     Na závěr ještě sděluji, že celý text mám potvrzen skrze Boha Otce kódy pravdy.

***

     Dne 21.12.2012 vzestoupila planeta Země do páté dimenze. Projevem toho je to, že Země má vyšší energii a vibrace, které také podporují vzestup lidstva do 5. dimenze. Rovněž se změnil magnetismus planety. Podrobnosti velmi přesahují rozsah tohoto textu.

 

Co se stalo závěrečný den 21.12.2012?

     V souladu s prohlášením Archanděla Metatrona, mnozí obyvatele planety Země přijali s úlevou to, že nic vnějšího nepocítili, že prožili den jako každý jiný v předvánočním čase.

        Nyní už ale proběhl 25 let připravovaný Vzestup planety Země do 5. dimenze vědomí, umožňující také vzestup lidstva do 5. dimenze vědomí.  Planeta Země je nyní nazývána také Novou Zemí, protože její energie a vibrace odpovídají 5. dimenzi vědomí. Planeta svou energií a vibracemi umožňuje současně vzestup lidstva do 5. dimenze vědomí.

     Vzestup lidstva do 5. dimenze je učiněn jako možnost, jako příležitost pro každou lidskou bytost. Ve všech lidech jsou provedeny základní změny, které vyžaduje postup do 5. dimenze.

     - Byla nám zvýšena frekvence prány, která oživuje naše čakry a duchovní tělo.

     - Byla nám zvýšena frekvence orgonové energie, která dodává hmotnému tělu energii na kvantové úrovni.

     - Byla nám změněna DNA.

     - Byly nám otevřeny nové části mozku, centrum strachu je nahraženo centrem lásky. Strach a stres už v těle nebude vyvolávat přípravu na boj nebo útěk. Činnost šišinky mozkové je obnovena.

     -Naše buňky se změnily z uhlíkové formy na formu krystalickou.

     Teď záleží na každé bytosti, jak tuto možnost využije pro svůj vlastní duchovní růst. Mnohé bytosti, prodchnuté láskou, pokorou, soucitem a pomoci druhým, začnou brzy pociťovat to, co je umožněno ve 4. nebo 5. dimenzi vědomí poznávat a pociťovat. Postupně se k nim budou přidávat bytosti, které na základě zkušeností jiných pochopí existenci Božství, pravdu o tom, co jsme, kam kráčíme a čeho máme dosáhnout. Stále více lidí bude pociťovat lásku k lidem, k planetě Zemi, k veškeré přírodě. Budou pociťovat soucit a touhu pomoci tam, kde to bude potřeba. Lidé se změní, protože poznají, že co budou ze sebe vysílat, to se jim bude vracet s požehnáním zpět.

     Do 21.12.2012 platilo poznání, že každá nemoc je vyléčitelná, ale každá bytost není vyléčitelná. Souviselo to totiž s projevem a působením karmického následku.

     Ale od 21.12.2012 už platí nové poznání, že každá nemoc je léčitelná a také každá bytost může být vyléčena, bez ohledu na velikost a působení karmy. 

     Ale je tady přece jen jedno omezení. Protože Bůh uzdravuje, musí bytost v Boha věřit. Nezbytným předpokladem je tedy také naše poznání, že jsme trojjediné bytosti, obsahující nesmrtelného ducha-Boží jiskru v nesmrtelné duši, mysl a hmotné tělo, že náš duch je součástí Boží podstaty.

     Lidstvo má před sebou tři roky, ve kterých dojde také i k velkým společenským změnám, aby na konci tohoto období již co nejvíce bytosti vzestoupilo do páté dimenze vědomí. Souvisí to nejen s duchovním růstem každé bytosti a také s její karmickou očistou. Každá nemoc, choroba či postižení je karmickým důsledkem našich činů a skutků v minulých životech i v životě současném.

     Literatura:

N.D.Walsch „Hovory s Bohem 1-3. díl“, „Bůh, na kterého čekáme“

Helena Šeblová „Poselství 1-3. díl“

Christoph Fasching „Společnost 2015“

Alexander Loyd, Ben Johnson „Léčebný kód“

 

     Moje poznámka:

     Bůh Otec ve své lásce a milosti nám dává možnost až zázračných uzdravení na základě naší duchovní činnosti a prací na sobě samých. Je to součástí kvantového skoku, kterou představuje vzestup lidstva do 5. dimenze vědomí. Zatímco karmická očista při normálním postupu ze 3. dimenze vědomí do 5. dimenze vědomí může představovat desítky i stovky životů, v současné době se nám otevírá možnost toho dosáhnout už v tomto životě. Záleží na každém z nás, jak této možnosti využijeme. K tomu nám Bůh Otec dal možnosti zrychlené karmické očisty, protože všechny nemoci, choroby a postižení jsou karmickými následky.

 

    Jednou takovou metodou, kterou jsem poznal a pochopil, je metoda Léčebného kódu. Metoda je popsána v knize „Léčebný kód“, kterou napsal Alexander Loyd a Ben Johnson. Metoda Léčebného kódu je založena na vyléčení odstraněním stresu a traumatických vzpomínek, a tím také vyškrtnutí příslušných karem z ákášických záznamů.

     Dále vyjímám z textu této knihy:

 

     „Existují důkazy, že léčebné kódy opravdu fungují?

1.      Tisíce svědectví klientů, kteří se zbavili všech možných problémů včetně nemocí, které jsou považovány za nevyléčitelné.

2.      Základní diagnostické testy (variabilita srdeční frekvence) ukazující, že po procvičení léčebného kódu je stres natrvalo odstraněn z těla. (viz  www.thehealingcodebook.com ).

 

     Co vypadá jako zázrak, je prostě jen nový objev.

     Podle fyziky je k vyrušení jedné frekvence zapotřebí odpovídající opačná frekvence. Léčebný kód tedy může fungovat pouze v případě, že cosi objeví dané vzpomínky a cosi určí jejich frekvenci a cosi vytvoří odpovídající opačnou frekvenci. Což se opravdu děje!

 

     Moje poznámka:

     Na mou otázku na „cosi“ jsem dostal kód pravdy, že tento zásah provádí správce karmy a bytosti, které se nazývají „temní andělé“. Temní andělé dohlížejí, aby se naplnil náš karmický scénář a byly odčiněny utrpením naše karmy z minulého nebo minulých životů. Temní andělé jsou láskyplné bytosti, které však musí vykonávat svou činnost v negativitě a temných sférách. Temní andělé jsou řízení Luciferem. Současně také správce karmy vymazává příslušné karmy z ákášického záznamu příslušné bytosti. Proto je vyléčení trvalé, protože přestala karma platit.

 

     „Jakmile si vybavíte a oživíte nějakou láskyplnou vzpomínku, začne být tělu vysílána frekvence lásky mající odpovídající fyziologické léčivé účinky, také i na poškozené DNA. Bolestné, destruktivní a zkreslené vzpomínky vysílají frekvence, jež jsou příčinou vzniku nemocí a chorob. Podle provedeného výzkumu tyto destruktivní vzpomínky vysílají tělu signál, jenž nás nutí vnímat danou situaci jako určitou hrozbu, ačkoliv to ve skutečnosti není pravda. A právě to udržuje naše tělo ve stresu. Budete-li na tuto věc myslet hodně dlouho, budete se cítit špatně a navíc doslova přesunete své buňky do „sebeobranného módu“ a váš nervový systém zaujme postoj typu „útok, nebo útěk“.

     Budoucnost medicíny je založena na ovládání energií proudící v těle.“

***

 

Další metodou zázračného uzdravování je metoda „matrix energetics“ autora Dr. Richarda Bartletta.

 

     Metodu matrix energetics  lze pojmenovat také jako metodu tvorby - transformace myšlenkou.

     Když „něco“ opakovaně funguje a autor nezná přesně průběh toho co se děje a jak se to děje, pak mě to pochopitelně zajímá, protože i já vím, že v pozadí je za vším Bůh. Postup práce s představivosti mi připomněl článek o Kabale.

     Proto jsem pro své poučení poprosil o kódy pravdy na otázky souvisící s touto metodou ME a uvádím odpovědi:

- Je třeba poprosit Boha, dle své víry, o možnost každého jednotlivého léčení - transformace sebe či někoho jiného.

- Uzdravení není automatickým projevem při vzestupování do 5. dimenze vědomí, ale možnosti ho docílit na základě naší duchovní činnosti.

- Každá bytost může vyléčit sama sebe a také druhé bytosti s jejich souhlasem.

- Každá bytost může vyléčit i zvířata.

- Toto léčení – transformace je ukázkou Božích zázraků.

- Všechny nemoci a choroby jsou karmickými následky, a jejich vyléčení představuje také vyškrtnutí těchto karem z ákášických záznamů.

- Metoda léčení – transformace je popsána např. v knize „Vesmír v kabale“, kterou napsal S. Halevi. V kapitole „Kouzla a zázraky“ popisuje existenci čtyř božských rovin – Acilut, Berija, Jecira a Asija. Tyto čtyři Božské roviny prostupují i lidskou bytost. S jejich pomocí lze tvořit myšlenkou, s hmotnou manifestací, čili s hmotným projevem (více je uvedeno v závěru textu).

- Důležitý je pouze jasný záměr naši mysli co je teď a čeho má být dosaženo. Bytost tedy pracuje s představivosti. Také cestování do minulosti je součástí představ a záměru naší mysli.

- Metoda matrix energetics je dar Boha Otce lidstvu v rámci vzestupu lidstva do 5. dimenze vědomí.

- Vlastní léčení - transformace probíhá za pomoci bytostí ze Světlých sfér, jako v případě Léčebného kódu (viz výše), které mají na starosti naplňování našich karem nebo vyškrtnutí z příslušných ákášických záznamů. Léčení - transformace probíhá na kvantové úrovni s použitím energie světla.

- Léčení tímto způsobem je způsobeno soustředěnou myšlenkou, protože veškerá tvorba ve Stvoření je prováděna nejdříve myšlenkou a slovem.

 

K obsahu knihy „Matrix energetics“

 

     Tento textový výňatek slouží k pochopení metody matrix energetics a jejímu uplatňování v závislosti na citlivosti čtenáře. Kniha obsahuje mnoho ilustračních fotografií, a tento text by mohl přispět i k zájmu o  přečtení celé knihy. Mnoho lze pochopit také na

https://www.matrixenergetics.com

. Podle mého soudu je tato metoda matrix energetics základní metodou, určující rychlost naší karmické očisty a našeho vzestupu do 5. dimenze vědomí.

 

     Na straně 184 autor říká: „Zajímá vás, zda někoho takhle vyléčíte? Kdo ví! Sám sebe v žádném případě neoznačuji za léčitele, a v podstatě dokonce ani nevím, co slovo „vyléčit“ znamená. Lidské tělo je natolik komplexní a spletité, že jsme pravděpodobně nepronikli ještě ani pod povrch jeho záhad. Tím samozřejmě nechci naznačit, že to co se označuje jako uzdravení či léčení, se při práci s matrix energetics neděje; naopak k němu dochází neustále. Pouze nechci, abyste ve mně viděli toho, kdo takové léčení provádí, protože tato činnost spadá výhradně do kompetence Boha či Vesmírné inteligence. Naše činnost při práci s matrix energetics se zpravidla omezuje na to, že se „uklidíme“ z cesty a ničemu nebráníme. Pokud dokážete odolat pokušení vysvětlovat si výsledky v kontextu něčeho, co znáte, pak umožníte, že tam bude něco, co neznáte. Anebo vás to alespoň trochu znejistí, což v konečném důsledku otevře prostor pro onen vesmírný prvek milosti, který způsobí změnu v podstatných součástech vašeho života.“

     Na počátku knihy autor vzpomíná na tři případy z mládí i dospělosti, kdy pocítil pomoc bytostí (z astrálního světa), jeho ochránců a slyšel, co mu říkají.  Když měl 10 let, narazilo na něj auto, o pár let později se dokázal úspěšně bránit spolužákovi, který ho napadnul, a už jako doktor přežil bez úhony náraz do mostního pilíře v rychlosti 100 km/hod.

 

Jak jsem objevil matrix energetics?


     „Děvčátko, o kterém vám povím, mělo tři roky. V ten den byla poslední pacientkou v mé chiropraktické ordinaci o šesté v podvečer na konci pracovně vypjatého dne. Když jsem ráno přijel do ordinace v Livingstone ve státě Montana, měl jsem už za sebou čtyřhodinovou cestu. Noc předtím jsem strávil v jednom motelu v Missoula a byl jsem příliš unavený na to, abych cestu ze Seattlu zvládl na jeden dech. Studoval jsem tehdy přírodní medicínu na Bastyr Naturopathic University. Studium bylo velmi náročné a rodina chtěla jíst. Tehdy jsem jako chiropraktik ještě neměl licenci pro stát Washington, a proto jsem přijímal každé dva měsíce pacienty v Montaně, kde se mé ordinaci dařilo a navštěvovalo ji mnoho lidí.
     Navzdory titulu chiropraktik mě místní považovali spíše za podivína, který léčí zvláštními metodami, a tak mě vyhledávali lidé s neobvyklými případy.
     Matka dívky mi řekla, že již navštívili neurologa, který dceři diagnostikoval trvalou zrakovou slabost. Nedoporučoval operaci a nevěděl ani o žádné jiné možnosti, jak zlepšit její stav. Holčičce doporučil, aby nosila na oku náplast, že z toho snad vyroste a časem se zrak upraví... Matka se na mě podívala a zeptala se: „To mi tedy nestačí. Co si myslíte vy, doktore?“ Asi z nedostatku spánku jsem upadl do jakéhosi hlubokého transu a začal jsem jim vyprávět o Supermanovi – filmu, který dávali v televizi někdy v padesátých letech.
     Pojednával o jednom slepém děvčátku, které vyhrálo soutěž časopisu Daily Planet o nejlepší esej. Výhrou byla cesta kolem světa se Supermanem. Když Clark, Lois a Jimmy navštívili výherkyni v rodičovském bytě v New Yorku, Clark s úžasem zjistil, že je slepá. Protože byl z tohoto náhlého zvratu událostí bezradný, zeptal se: „Zlatíčko, proč chceš letět se Supermanem kolem světa?“ Dítě mu úplně samozřejmě odpovědělo: „Superman ve skutečnosti neexistuje, ale když Daily Planet umožní mojí mámě let kolem světa, najde nám tatínka.“
     Otec holčičky Dan způsobil během jednoho rodinného víkendového výletu tragickou autonehodu. Chtěl se vyhnout chodci a přitom čelně narazil do pouliční lampy. Přední sklo se rozbilo na kousky a manželku i dítě zasypaly miliony drobných střepů.
     Dcerka byla velmi malá, a tak nebylo hned zjevné, že přišla o zrak. Specialista, který ji prohlédl, však potvrdil smutnou skutečnost – byla slepá. Na otázku rodičů, co se dá dělat, odvětil, že nevidí žádnou možnost, jak její stav zlepšit. Snažil se utěšit rodiče, že zrak se v některých případech vrátí sám od sebe, ale velké naděje jim nedával. Navzdory této zátěži a otcovým výčitkám svědomí se rodina pokoušela žít dál normálním životem. Otec ale nesnesl manželčin pohled a po čase už nedokázal hledět ani na dceru. Jedné noci odešel z domu a více se nevrátil. Jistý přítel rodiny se prý později doslechl, že Dan vstoupil do cizinecké legie nebo něco podobného .
     Smutný příběh dojal Clarka k slzám a rozhodl se, že musí něco udělat. Nač existují supersíly, když jsi bezradný? Uvědomil si, že pomoci může jen tak, že dítě přesvědčí, že je opravdu Superman. Na krbu spatřil železný pohrabáč, vzal jej a vrátil se s ním k děvčátku, které tichounce sedělo na svém místě. Jemně, ale pevně jí podal železný předmět, aby jej ohmatala. Pak jej pomalu začal ohýbat kolem jejího krku, dokud nevytvořil prstenec. Dívka překvapeně zvolala: „Ty jsi opravdu Superman. To nedokáže nikdo!“
„Ano, holčičko,“ odvětil Clark se smutným úsměvem, klekl si a vyrovnával železo do původního tvaru.
Jak před ní klečel, spatřil v jejím oku svým rentgenovým pohledem nedaleko očního nervu malý skleněný střep – že by to snad byla příčina její slepoty? Ještě týž den dohodl s chirurgem operaci malé pacientky, přičemž pomocí svého rentgenového pohledu asistoval lékaři.
     Holčička začala opět vidět a spolu se Supermanem Clarkem, se vydali na let kolem světa. Když se vrátili do rodičovského bytu, byli tam už otec i máma a drželi se za ruce jako mladí zamilovaní. Superman předtím otce našel, přivedl ho domů a doufal, že se s manželkou udobří. Takže happy end.

     Dokončil jsem příběh, probral se z „mrákot“ a obrátil se k matce: „Vůbec netuším, proč jsem vám to teď vyprávěl.“ Zvedl jsem k ní zrak a po jejím boku jsem spatřil George Reevese v oblečení Supermana! „To se mi zdá,“ byla moje první myšlenka! Ale Superman tu přede mnou stál jako trojdimenzionální hologram a jeho červený plášť povíval v neexistujícím vánku. Stačilo jen natáhnout ruku a dotknout se ho... Z očí mu vystupoval světelný paprsek směřující k děvčátku, které leželo na vyšetřovacím stole. Vnitřním pohledem a s podporou Supermana jsem v jejím mozku tam, kde se nachází zrakové centrum, uviděl tmavou energetickou blokádu.
V mé ordinaci se často odehrávaly podivné věci – bylo to pro mě už normální. Přesněji řečeno, zvykl jsem si spoléhat se intuitivně na jevy, na to, že se dějí jakoby zázraky. Ale toto bylo i pro mě moc! Supermanovi z očí vycházel zlatý paprsek. Ano, já vím, že rentgenové paprsky nejsou pouhým okem viditelné, musel jsem však tuto energii vidět, abych pochopil, že tu cosi probíhá. Ať už je to silná halucinace, posel z jiné dimenze nebo něco z Aktů X – každopádně je to důležité, problesklo mi hlavou. Rozhodl jsem se, že budu ostražitý a budu postupovat tak, jak se mi to bude zdát nejefektivnější.
     Vypadalo to na to, že se k blokádě nedostanu. Bylo i velmi nepravděpodobné, že by mi matka děvčátka dovolila použít chirurgickou vrtačku. Chvíli jsem proto zvažoval, jak bych se jinak dostal k lebce. Byla tu jedna možnost – přes ústa tlačit na lebeční desky a posunout je do vhodné polohy. Mohlo by to pomoci, ale dítě mělo jen tři roky. Ze zkušenosti se synem jsem věděl, že děti, když se jim do pusy strčí ruka, ze strachu se do ní občas zakousnou.
     Přebíral jsem si v hlavě repertoár svých léčebných postupů a konceptů, ale nic vhodné mě nenapadlo. Snad mi přeskočilo, ale rozhodl jsem se, že se budu řídit scénářem velkého chlapíka v červeném plášti. Jsem rovněž pragmatik a vím, že i když mě jiní možná považují za blázna, v takovéto situaci mi je jasné, že je na to pádný důvod. Tehdy se obvykle řídím „břichem“, a to se rázně hlásilo, abych dával dobrý pozor a vyzkoušel něco nového.
Narovnaný ukazováček jsem namířil na obočí dítěte, na místo, kam dopadal Supermanův paprsek. Najednou mi vystřelil z ruky energetický proud, pronikl do lebky pacientky a osvětlil místo, kde jsem intuitivně vnímal blokádu... a v tom okamžiku se blokáda rozpustila! Pozoroval jsem, jak se tento energetický paprsek zlehka dotkl spánkového laloku, proudil dál do týlní oblasti mozku a pak pokračoval podél nervových drah zpracovávajících vizuální informace.
Když tato tajemná energie ukončila svou pouť, otočila se a celou cestu prošla ještě jednou zpátky. Zastavila se pak na místě, kde se křižují nervy obou očí. Oči dítěte se rozzářily, zasvítily, a malá zvolala: „Vy jste přece dva!“ Napadlo mě udělat zrakový test, který se jmenuje akomodace, a potvrdilo se mi to, co jsem už tušil: holčička poprvé v životě normálně viděla a příznaky trvalé oční slabosti zmizely!
     Ať se to poslouchá jakkoliv divně, tento příběh byl původem toho, co se později stalo známým jako matrix energetics.“
 

***

     Vyslyšená modlitba

 

     „I když energie, kterou nazývám matrix energetics objevila mne nebo jsem ji odhalil já, pochopitelně to neznamená, že by tato schopnost neexistovala v univerzu už dávno předtím.

     Naše potřeby nebo přání jsou přitažlivou silou, která programuje vědomí k výběru určitých informací či zkušeností. Podle mě je to jedním z důvodů, proč jsem zažil to, co nazývám matrix energetics. Cítil jsem výraznou nutnost, potřebu a spalující touhu a prosil jsem nebesa, aby mě podpořila. Něco mě (vy)slyšelo a zareagovalo pro mě do té doby nepředstavitelným způsobem. Metody, které jsem v praxi používal, mi už nestačily a nesouzněly se mnou. Ruce mi tvrdly stále častěji v křeči tak zvláštně, že se mi nehty vřezávaly do dlaní. Prosil jsem o pomoc „síly“, které, jak se zdá, se zdržují neustále v mé blízkosti a v časech nouze jsou připraveny zasáhnout.

     Moje prosby se naplnily způsobem, jaký by si rozum nikdy neuměl představit. Žádal jsem o to, abych neměl křeče v rukou a mohl pokračovat v práci. Dostal jsem však vysvětlení, proč mé ruce takto reagují. Zřejmě jsem se sice pokoušel manifestovat přes sebe tuto energii, ale její proudění a úplný projev jsem si podvědomě asi blokoval. Prosil jsem jen o to, aby mě přestaly bolet ruce. Řešením však bylo, abych se této energii s jedinečnými vlastnostmi otevřel a nechal ji přes sebe proudit.

Problém s myšlením v problémech

 

     „Moderní věda tvrdí, že pozorovatel nebo proces pozorování na subatomární úrovni ovlivňuje chování a vlastnosti toho, co je pozorováno. Znamená to, že vědomí má přímý a pozorovatelný vliv na strukturu hmoty. Tento fenomén byl ověřen množstvím klasických experimentů kvantové fyziky a začal být považován za základní princip.

     Jestliže se na věc díváme takto, snad i lépe pochopíte mé znepokojení, zda je vůbec užitečné pracovat z pohledu a modelu zkušeností „lékaře“. Lékař se živí tím, že vás vidí jako hromadu chorobných příznaků (symptomů), které na základě přísného lékařského kodexu řadí, popisuje a určuje (= diagnóza). Přitom musí pomoci vhodných testů a opatření vyloučit nejprve závažné a životu nebezpečné onemocnění. Součástí diagnostického vyjádření je závěr, že „něco musíte udělat“.“

     Vědomě řízený úmysl může na úrovni fotonů měnit chování základních prvků hmoty. Jestliže to platí pro fotony, logicky z toho vyplývá, že se to dá aplikovat i na člověka. Pokud souhlasíme s důsledky tohoto modelu, musíme si položit otázku, z čeho sestává člověk. Fotony jsou nejmenší částečky hmoty, které známe. Když tedy mluvíme o fotonech, mluvíme v podstatě o světle a informaci.

 

Příklady z mé ordinace

 

  1. Jedna moje pacientka se roky trápí s bolestivým syndromem čelistního kloubu. Léčili ji mnozí zubaři, ale bezvýsledně. Jednoho dne mi o tom vyprávěla v ordinaci a tu jsem dostal náhlou inspiraci. Říkala právě, že byla na konzultaci s novým chirurgem. V souvislosti s ním jsem měl vysloveně dobrý pocit: „S ním mohu pracovat, má dobré znalosti,“ pomyslel jsem si. Můj duchovní vůdce mě vyzval, abych si vytvořil šablonu vědomostí tohoto člověka a instaloval tento vzor do mé pacientky. Nekladl jsem otázku, jak je to třeba udělat, jen jsem prostě zvedl pravou ruku a představil si, jak se vytváří světelný disk nebo hologram. Jakmile jsem viděl a pocítil, že je hotový, vpustil jsem tento vzor do pacientčina energetického pole. Okamžitě se dostavily ohromující výsledky. Žena klesla na můj masážní stůl a padla do hlubokého transu.

     Když se probrala, vykouzlila úsměv od ucha k uchu. Pohnula čelistí ze strany na stranu a zvolala: „Bolest zmizela!“ Po několika dnech navštívila chirurga, jehož znalosti a zručnost jsem si „vypůjčil“, a ten nechtěl věřit vlastním očím. Všechny klinické nálezy zmizely.

2. Místní neurolog se o mně doslechl od svých pacientů. Byl zvědavý, a aby si ověřil moje postupy, poslal mi ženu, která projevovala různé symptomy. Trpěla poruchou spánku a někdy nedokázala usnout vůbec. Měla svalové bolesti a komplikovanou formu čelistního syndromu. Ale jejím největším problémem byla cukrovka, která nereagovala na inzulín. Použitím zásad, které učím v matrix energetics, se všechny její symptomy zlepšily již po několika návštěvách. Na neurologa to udělalo dojem a rozhodl se, že mě navštíví.

     V jedno sobotní ráno vešel do mé ordinace pohledný mladý muž a přátelský mi podal ruku. Trochu překvapen a ustaraný pohledem na svůj přeplněný diář jsem se ho zeptal, jestli si u mě objednal schůzku. S úsměvem odvětil, že je lékař, kterého jsem očekával. Podali jsme si ruce a já ho srdečně pozdravil. Sedl si do ordinace a velmi pozorně mě sledoval, jak pracuji s našimi společnými pacienty. Naklonil hlavu a na čele se mu objevila hluboká vráska. Pomyslil jsem si: „Óje, tak to se můžu na něco připravit!“ Najednou vyskočil ze židle   a přešel napříč ordinací ke mně. S údivem mě chytil za rameno a zvolal: „Vy přece pracujete s kvantovým polem!“ Tvář se mi rozzářila do širokého úsměvu a odvětil jsem: „ano, zdá se, že je to tak. Fajn, že jste si toho všiml. A on na to: „Tak to je pecka.“

3. „A ještě jedna epizodka. Ukáže vám, kolik síly a poznání můžete mít k dispozici ve zlomku sekundy, jestliže změníte myšlení a zbavíte se strachu i omezení. Nedávno jsem měl velký seminář v San Diegu. V části věnované léčebné praxi ke mně přistoupil mohutný muž s velkým srdcem a širokým úsměvem. Objal mě a dojatý k slzám mi vyprávěl toto:„Jsem ortoped a mám praxi v Dubaji. Před měsícem mi jeden můj přítel doporučil vaši webovou stránku. Vaše video mě nadchlo – provádíte korekturu skoliózy, chorobného pokřivení páteře. Viděl jsem, jak jste se konečky prstů dotkl dvou bodů na zádech pacientky. Náhle se zdálo, že ztratila vědomí, a pak jste ji položil opatrně na zem. Překvapilo mě, že když se postavila, měla páteř normální tvar! Tehdy jsem si řekl: Když to dokáže on, podaří se to i mně! Měl jsem jednu osmadvacetiletou pacientku trpící  kyphoskoliózou. Dotkl jsem se dvou bodů na její páteři tak, jak jste to udělal vy na videu. Padla na chvíli do bezvědomí, a když se za chvíli probrala, šokován jsem zjistil, že má zcela rovnou páteř! Byl to zcela neoperovatelný případ. Zavolal jsem ji ještě třikrát na prohlídku, protože jsem si myslel, že by se její stav mohl vrátit. Ale nestalo se tak. Na vaši stránce jsem si přečetl, že pořádáte kurz v Kalifornii, a tak jsem sedl do letadla a jsem tady.

     Oběma nám vyhrkly slzy a objali jsme se jako bratři, kteří se dlouho neviděli. Ten večer všem vyprávěl svůj příběh a já jsem byl šťasten a vděčen, že něco podobného smím učit.“

***

     Moje poznámka:

     Z posledního případu je patrné, že se Dr. Richard Bartlett věnuje kromě léčení – transformacím, také pořádáním seminářů, na kterých se zájemci učí jak léčit sebe samé nebo i své známé. Měsíčně je uskutečňováno  několik vícedenních seminářů, s návštěvností stovek lidí. Ukázka z jeho semináře, jakož i další informace lze vidět na https://www.matrixenergetics.com To stojí za to vidět.

 

***

      „Od chvíle, kdy jsem na mých webových stránkách spustil sekci pro příspěvky, dozvídám se, že se stále více lidí učí moje metody pouze tím, že si o nich přečtou a pak jednoduše vyzkoušejí. Jeden chiropraktik se naučil používat techniku dvou bodů a cestování v čase pomoci videozáznamu, na kterém jsem je předváděl. Na fóru popsal svou zkušenost s pacientkou se zlomeným palcem u nohy. Postupoval přesně podle toho, co viděl v ukázce na internetu, a pomoci techniky cestování v čase ji přenesl do doby před úrazem. A náhle, přímo pod rukama cítil, jak se kost v jejím chodidle pohnula, zatímco se pomocí metody dvou bodů soustřeďoval na její zranění. O dvě minuty později vyšla z ordinace bez sebemenší známky kulhání či bolesti.“

*** 

     „V rámci matrix energetics volíme jinou cestu než být závislí na myšlenkách modelu zdravotní péče, který je založen na diagnóze a léčbě. Udržujeme si určitý stav vědomí a s kliety navazujeme jakýsi energetický vztah, v němž mají přístup k tomu, co šamanské kultury nazývají „posvátný prostor“, aby se mohl podle své vlastní volby projevit jiný výsledek. Potíž často spočívá v tom, že nikdy vám nikdo neřekne s pocitem naprostého přesvědčení, že tuto volbu vůbec máte.

     Jestli vám něco nevyhovuje a vy si uvědomíte, že to můžete změnit, nebyli byste ochotní se pokusit přetvořit výsledky vnímání reality tak, aby lépe odpovídaly tomu, po čem doopravdy hluboce toužíte? To mi připomíná něco, co mi kdysi řekl jeden z mých vnitřních průvodců. Je to jeho verze známé modlitby, která zní takto: „Bože, dej mi klid, abych přijímal věci, které nemohu změnit, a uděl mi sílu, abych měnil věci, které nemohu přijmout.“

*** 

Kvantová fyzika a tajemná realita

 

     „Zformulováním teorií kvantové fyziky došlo do jisté míry i k novému vymezení reality a ke změně pravidel v případech, kdy se pracovalo s částicemi o velikosti elektronů či ještě menšími. Vědci zjistili, že na úrovni kvantů (částic) je vnímání toho, co považujeme za realitu, závislé na vlivu pozorovatele. Na této energetické rovině je tedy realita ve vztahu k pozorovateli relativní. Kvantová teorie přinesla matematické modely, které umožňují experimentálně předjímat chování a energetický stav virtuálních částic a fotonů.

     Na základě Einsteinových rovnic se rovněž zrodila myšlenka, že fyzikální parametry elektronů se mohou lišit v závislosti na metodě, jež byla zvolena k jejich pozorování. Představa pevného vesmíru, založeného na elementárních částicích však v té době ještě zpochybněna nebyla.

     Vědci zjistili, že světlo může mít buď vlastnosti částice, nebo vlnění. Jakmile byla dráha vysílaných elektronů měřena nebo pozorována, výsledné obrazce zachycené na fotografické desce se chovaly jako částice.  Pokud jejich dráha měřena nebo pozorována nebyla, vykazovaly obrazce charakter vlnění.

     Já raději věřím, že jestliže se něco stane jednou a následně se to opakuje, pak pravděpodobně existuje zákon, jímž se tento jev řídí. Jelikož zázraky nejsou předmětem našeho všedního očekávání, domnívám se, že náš rozum upravuje informace a energii, které by nám jinak umožnily si takovéto prožitky nebo zkušeností opětovně přivolat vůlí.

     My všichni jsme složení také z elektronů, jež se nejen mohou chovat, ale přímo se chovají různě v závislosti na pohledu pozorovatele nebo na jeho očekávání. Vezmete-li v potaz tuto skutečnost, asi pomalu začnete rozumět i tomu, jak by se změnil fyzikální obrazec nebo stav, kdybyste se jej rozhodli sledovat z kvantového pohledu, a tedy z toho, co nazývám vědomí čela vlny.“

 

Naučit se myslet tak, jako by věc byla již vyřešena

     „Co si myslíte, to jste. Všechno, v co jste kdy věřili, co jste přijali či prožili a s čím jste se vnitřně ztotožnili, vytváří rozsáhlou matrici nebo síť, které říkám energetický podpis. Ze všeho, co jste se naučili, se vytváří vaše osobní optika vnímání, jíž podvědomě filtrujete veškeré informace. Prožitky, které si vytváříte na základě vnímání pěti smysly, jsou tím, co považujete za realitu. Abyste tedy v této oblasti vnímané reality mohli něco změnit, musíte nejprve upravit nebo uspořádat jinak své myšlenky a pocity. Začlenit nové vědění do starého rámce svých přesvědčení, však není nejlepší způsob, jak změnit vlastní modely myšlení. Já osobně vždy vycházím z toho, že v podstatě nevím nic. Tento přístup mi pak umožňuje, že jsem v daném okamžiku otevřen vůči všemu – vůči každé informaci.

     Chcete-li změnit vlastní pocit z všední reality, stačí ji prožít tak, abyste na sklonku dne mohli říct, že jste se dozvěděli něco nového. Otázky jsou jedním ze způsobu, jakým toho lze trvale i elegantně dosáhnout. Jakmile si navyknete otevřeně se vesmíru ptát, začne vám odpovídat a učit vás nové věci. Pokud se tedy oprostíte od svého dosavadního nazírání, budete schopni do nové říše nejen nahlédnout, ale také v ní žít.“

     Moje poznámka:

     Tato slova autora plně potvrzuji, protože mám možnost komunikace s bytostmi ze Světla skrze Boha Otce formou kódů pravdy a nepravdy, které dostávám na mé otázky

***

Matrix energetics – cesta změny umožňující nový prožitek reality

     „Einstein prohlásil, že když uděláme tutéž věc stejně, nelze očekávat jiný výsledek. Nového výsledku dosáhneme teprve tehdy, když opustíme lineární schéma navyklého smyšlení a přijmeme novou realitu, již pak vnímáme. Vždy musíme překročit dané hranice nebo vystoupit z omezující škatulky. Matrics energetics je můj pokus vysvětlit situaci, která se mi přihodila se Supermanem. Když se objevil, moje představa o tom, co je realita, se začala postupně měnit. Jakmile jsem si tuto změnu uvědomil, začal jsem si pokládat nové otázky, a jiným způsobem uspořádávat vjemy i myšlenková schémata. Poté jsem musel dát smysl prožitkům, jež se mi začaly otvírat a zasadit je do určitého filozofického nebo světonázorového rámce, slučitelného s novým stavem mého vnímání.“

Formulujte otázky pečlivě a uváženě

     „Mohou-li pozitivní, vhodně volené otázky otevřít přístup k říši nových možností a přeměnit náš svět, platí totéž i pro negativní otázky. Postupně si v podvědomí zakládáte energetické sítě (správněji myšlenkové vzorce) a tyto navyklé obrazce pak vytvářejí šablony, podle nichž měníte (a posuzujete) události ve hmotném světě. Pokud do toho, čeho se obáváte, vložíte dostatečné množství mentální i emoční energie, nečeká vás nic jiného, než že fyzicky sklidíte ovoce svých negativních očekávání a představ.

     Jedním z našich nejdůležitějších úkolů je tedy se takovému přístupu vyhnout, a to nejen s ohledem na zdravotní problémy, ale dokonce i na samotnou realitu.“

Nástroje ukotvení

     „Tomuto typu výzkumné práce jsme se věnovali nesčetněkrát už dříve a využívali při ní to, co se v oboru neurolingvistického programování a behaviorální psychologie nazývá kotva. (Poznámka: Neurolingvistika je pomezní disciplína, která zkoumá především poruchy řeči  způsobené poškozením  mozkuPěstují ji především neurologové, logopedové a psychiatři psychologie. Předmětem studia behaviorální psychologie je studium objektivně pozorovatelných faktů, smysl má tedy studium chování. Zakladatelem přístupu je John B. Watson ( 1878- 1958), který psychologii definoval jako vědu o chování (z angl. behaviour = chování). Při formování osobnosti proto hraje klíčovou roli učení.

 

     Jakmile si jednou osvojíte nový vzorec chování, můžete se s ním pak vnitřně ztotožnit a zefektivnit jej tak, aby k požadované odezvě došlo kdykoliv, kdy aktivujete určitý senzorický impuls (skrze smysly) a tedy onu kotvu. Pomocí této vědomé strategie si můžete snadno a okamžitě navodit jakýkoliv stav, do nějž jste se v minulosti dostali už mnohokrát. Jakmile překročíte takovýto práh vědomí, lze podle vlastní vůle zásadně měnit filtry vnímání. A právě to se stalo nám oběma, když jsme plně vstoupili do stavu vědomí typického pro výzkumníky a experimentátory. (Poznámka: Tím druhým byl jeho spolupracovník v ordinaci Mark Dunn.)   Domnívám se, že do nevšedních realit myšlenkových krajin se může prostřednictvím dostatečného tréninku a motivace naučit vstupovat úplně každý. Totéž lze pak říct o metodě matrix energetics; kdokoliv se může naučit jak postupovat a navodit si určité trvalé stavy změněného vědomí. A právě na území této říše se setkávají zázraky a věda a navazují se opatrná partnerství.

     Cokoliv, co máme hluboko zakořeněné ve vědomí, se stává součástí základů naší reality. Pokud chceme změnit výsledky spojené s nemocí či zdravím, musíme vystoupit z této umělé vytvořené škatulky smýšlení, jež oživují naše očekávání. Jinými slovy se musíme posunout do stavu, který se vymyká našemu běžnému vnímání reality a v němž nejsou tak přísně nastavena pravidla hry. Zkuste hrát podle jiných pravidel nebo si zvolte úplně jinou hru. Nová hra vám umožní osvobodit se natolik, že budete schopni dosáhnout objektivních a vzájemně slučitelných změn v každém aspektu vašeho života. Pokud převezmete plnou odpovědnost za to, co vytvoříte, budete si moci postupně formovat i nová pravidla.

     Vím, že dokážu dělat věci, jež dělám, protože jednoduše vím, že se stanou. Nejsem o nich přesvědčen, neboť tento výraz může znamenat jen dočasný a pomíjivý stav. Vím to i navzdory tomu, že některé poškozené nebo znehodnocené části mého Já věří v naprostý opak. V tomto případě platí slova: „Buď něco uděláte, nebo neuděláte, ale jen zkusit něco udělat, to nelze.“ Jestliže se o něco pouze pokusíte, pak nemusíte uspět. Proto to učiňte – ať se to stane částí vašeho Já, která si je vědoma toho, že to dokážete. A pak se to i stane.      A pokud by se vám zdálo, že k tomu nedošlo okamžitě, vytrvejte. A nakonec ještě jedna důležitá poznámka: nechte to být a na nic netlačte.“

 

Prožijte novou realitu

      „Jedním ze způsobů, jak umocníte sílu nové myšlenky je, jestliže změněnou realitu i prožijete. Anebo si zvolte něco, co neodráží běžné představy většiny lidí a odvede vás daleko od obvyklých situací, takže novou realitu zažijete. Jakmile se to stane, už nikdy nebudete (do jisté míry) pohlížet na svou existenci za pomoci nyní už překonaných očekávání. Jestliže se vám něco podobného přihodí, máte dvě možnosti: buď se s podrobnostmi o svém novém setkání s neočekávaným svěříte druhým, nebo si je necháte pro sebe. Naprosto jasně si totiž uvědomíte, že pokud o nich budete hovořit, někteří lidé by si mohli myslet, že jste poněkud nevyrovnaní čili blázniví.

     V žádném případě bych nechtěl, abyste si mysleli, že jsem nějak výjimečný nebo nějak „obdařený“. Tím byste totiž mezi sebou a mnou pouze stavěli umělou zeď a dělali nepřirozené rozdíly, jež by vám zbytečně komplikovaly a ztěžovaly proces dosažení smýšlení či stavu, které jsou zodpovědné za to, že metodu matrix energetics je snadné se naučit i praktikovat. Má vlastní předchozí zkušenost mi doširoka otevřela oči, takže jsem byl náhle schopen vnímat jinak, nově přemýšlet a prožívat okamžiky svého života s novým vědomím.“

 

To, co vidíte, se nemusí zrovna stát vám

     „Kdykoliv při různých příležitostech předvádím názorně svou práci, se mohu spolehnout na skutečnost, že to co chci ukázat, se okamžitě a viditelně projeví; události, ke kterým při tom dojde, budou dostatečně stabilní. Je dobré, jestliže můžete s něčím počítat, nemyslíte?  Jestli mě vidíte demonstrovat určité výsledky, jichž lze dosáhnout pomocí matrix energetics, musíte si uvědomit, že se díváte pouze na špičku ledovce. Svými pěti smysly nemusíte zachytit vše, co se v daném okamžiku odehrává. Někteří lidé poté, co byli svědky veřejných ukázek mé práce, napsali do internetové diskuze na mých webových stránkách komentáře, které zněly asi takto: „jen se hodně smál a složil k zemi pár lidí, ale pořad mi není jasné, co dělá nebo co se od něho mohu naučit.“  Schopnost srazit někoho k zemi, nebo ho dokonce uvést do bezvědomí přitom:

1.  neznamená sama o sobě vůbec nic.

2.  znamená úplně vše! Jestliže určitému prožitku přisoudíte význam, pak bude velice individuální. Musíte se sami rozhodnout, jaký má pro vás daná zkušenost smysl, a to v rámci svých vlastních pravidel a filtrů vnímání, které uplatňujete při procesech chápání dění, jež se odehrává v mezích subjektivní reality.

     Abych se nějakým způsobem vyrovnal a vypořádal s problémem lidských očekávání, vždy svým klientům říkám, že zkušenost s matrix energetics pro ně může znamenat buď všechno, nebo nic! Pokud přistupujete k tomu, co dělám, jako k důkazu že se odehrála určitá věc, může následně dojít k tomu, že díky síle svého vědomí si na základě pozorování jednoho konkrétního výsledku můžete omezit rozsah dalších možných žádoucích projevů, které vzejdou z této zkušenosti. Skutek vlastního výběru, jak se říká v kvantové fyzice, má za následek zúžení všech ostatních pravděpodobných událostí na jediný výsledek, pro nějž jste se vědomě rozhodli. Řeknu-li tedy, že se naše interakce týká určité věci, pak zároveň vytyčuji, co touto věcí může být. Abyste tudíž nevyloučili ani jednu možnost, musíte brát v úvahu i to, co by normálně bylo považováno za neuskutečnitelné, a začlenit to do souboru možných výsledků. Jestliže si budeme vykládat myšlenky kvantové fyziky volně a se štědrou dávkou představivosti, pak snad začneme chápat, že společně s každým možným výsledkem se může vynořit i mnoho dalších pravděpodobných realit, a snad dokonce i něco, co by v kontextu naší vzájemně zaručené reality bylo bráno jako nemyslitelné či nemožné.

      V rámci mé spolupráce s lidmi na seminářích se tedy může odehrát řada věcí a někdy i takové, jichž se na běžné vědomé rovině vůbec nezúčastním“.

 

Očekávejte neočekávané

     „Lidé vždy připisují událostem nějaký význam. Ať už mě uvidíte provádět cokoliv, uvidíte to svýma vlastníma očima a vysvětlíte si to na základě databáze vašich zkušeností (a vědomostí a znalostí). Každý z nás tedy může prožít něco jiného. Nemyslete si, že se to týká jen víry v uzdravení nebo uvádění lidí do bezvědomí. Ani si nemyslete, že pokud k tomu nedojde, děláte něco špatně. Týká se to pouze způsobu, jakým interpretujete události v rámci svého pohledu na svět. Uvidíte to, co čekáte, že uvidíte. V řadě případů se z toho poučíte jen v kontextu toho, o čem se domníváte, že už znáte“.

 

Jste připraveni probudit se v Matrixu?

     „Dotkněte se povrchu stolu, který stojí určitě poblíž. Pravděpodobně si myslíte, že až se ho dotknete, nahmatáte tvrdý povrch pevného hmotného předmětu. Kdybyste se naučili dívat na stůl z pohledu kvantové fyziky a tento stav si dokázali udržet, mohly by vám prsty přímo projít deskou stolu.

     Přesunout vědomí do opěrného bodu, kde prožitek toho, co já i jiní nazýváme neobvyklá realita, je nejen možné, ale dokonce se to stává i druhou přirozeností, která samozřejmě vyžaduje neustálé procvičování rozšiřování hranic vašich představ; flexibilita takového to nového stavu si pak v podstatě bude žádat, aby vaše vnímání světa kolem vás prošlo přetvářejícím posunem. A právě takovouto změnu mohou podle mě díky seminářům matrix energetics prodělat jeho účastníci. Zajistí vám přístav, z jehož bezpečí můžete experimentovat s neobvyklými, prospěšnými a opakovatelnými stavy vědomí, jež vám pomohou přeměnit parametry vašeho vědomí do stavu vědomí čela vlny či kvantového vědomí.

     Jakmile pak stavové změny a nový styl vnímání doprovodí v průběhu experimentu při semináři konkrétní prožitky, začnete nabývat jistotu, že se nejedná o nic divného ani nedosažitelného. Jde pouze o jiný způsob pozorování, který může vytvářet (a také skutečně vytváří) fyzické změny v lidech i věcech. V okamžiku, kdy se vám mysl rozšíří natolik, že obsáhne realitu nového prožitku, už nikdy se její hranice nevrátí úplně do předchozího stavu starého nazírání na svět. To co vždy existovalo, avšak nikdy jste to neviděli, se náhle stává samozřejmým a stejně skutečným jako cokoliv ve vašem bezprostředním okolí. Tak tedy vítejte; právě jste přijali nový způsob života! A přesně v tom spočívá fakt, že matrix energetics je mnohem víc než jen technika či systém léčení.“

 

Uplatňování metody matrix energetics při léčení - transformaci

     Moje poznámka:

     Cílem této metody je na základě Boží vůle a Boží milosti dosáhnout co nejrychlejší karmické očisty obyvatel planety Země jako podmínky nutné k vzestupu každé bytosti do 5. dimenze vědomí. Souběžným cílem je naučit se tvořit myšlenkou a slovem tak, jak je to běžné u bytostí žijících na planetách v 5. dimenzi vědomí. Podstatnou část vzestupu bychom měli zvládnout do konce roku 2015.

     Před každým uplatňováním této metody je třeba prosit o uzdravení nemoci, choroby nebo zdravotního postižení Boha a skrze Boha.

 

***

       Metoda matrix energetics:

-          je metoda dvou bodů

-         využívá symboly či archetypy

-         využívá cestování v čase a paralelní reality (v naši mysli)

 

Metoda dvou bodů

 

     Jakmile se rozhodnete, že hodláte něco prožít a zároveň důvěřujete tomu, že to, co zvládl jeden, dokáže udělat kdokoliv, „nastartujete“ se k úspěchu. Již samotným rozhodnutím, co a jak budete něco sledovat, na kvantové úrovni zapříčiňujete, že se předmět vaší pozornosti bude chovat nebo pohybovat daným či předem určeným způsobem.

     Nyní vás chci něco naučit. Je to jakési přípravné cvičení, jež vám zajistí úspěch při používání techniky dvou bodů, která je základním nástrojem praxe v matrix energetics.

     Radionika je forma léčení na dálku, při níž číselné frekvence reprezentují jemné obrazce energie, kterými lze analyzovat a vyvážit energetickou disharmonii v těle. Úspěšné využití této metody předpokládá schopnost analyzovat to, co je zapotřebí udělat na vyrovnání energetické nerovnováhy. Radionik k tomu používá jakousi podložku, po níž jemně posunuje prsty a současně si přemítá soupis problematických míst na těle. Jakmile narazí na energetický obrazec, který harmonizuje, čili uvede narušený stav do pořádku, pocítí, jak se mu prsty zastaví na jednom místě, jako by byly přilepeny.

     Cvičení

     Přejděte ke stolu a posunujte konečky prstů pravé ruky po jeho povrchu. Cílem této hry je najít na stole bod, kde zůstanou vaše prsty jako „přilepené“, budou tím místem magneticky přitahované a budou skoro nehybné. Jakmile tento bod najdete, prsty na něm nechte a prociťte, jak jsou jakoby přilepeny nebo přitahovány.

     Pak v okolí tohoto místa projíždějte i prsty druhé ruky, až opět pocítíte bod, na kterém se vaše ruka skrze prsty zastaví. Poté – aniž byste prsty zvedali či odtahovali – natočte ruku směrem k prvnímu nalezenému bodu  a v duchu si obě místa spojte. Tím vytvoříte spojení, jež vám umožní hodnotit, srovnávat nebo měřit. Vaše fotony jsou nyní propleteny. Procvičujte si tento postup na rozdílných površích, dokud nebude pro vás zcela přirozený.

     Moje poznámka:

    Zkoušel jsem to osmkrát na dřevěném stolečku a podložce s koženkovým povrchem  a fungovalo to pokaždé.

 

***

Postup při technice dvou bodů

 

   0.  Poznejte stav, který chcete změnit, a vytvořte si záměr cílového stavu, který chcete dosáhnout. Poproste Boha dle své víry o možnost uskutečnit    záměr.  

„Na svém těle nebo na těle druhé osoby (kterou léčíte) určete bod, jenž je na dotek zatvrdlý, tuhý nebo hůře pohyblivý.

Najděte druhý bod, který při doteku a za stálého tlaku na první bod zesílí pocit napětí mezi oběma body nebo vyvolá dojem, jako by mezi nimi působily magnetické síly. Zvolené body nejsou důležité, rozhodující je záměr.

Vytvoření propojení mezi těmito dvěma body umožňuje provést měření či srovnání. Nezapomeňte procítit spojení mezi body, které jste si vybrali. Pamatujte si, že podle kvantové teorie nemůžete sledovat určitý jev či předmět, aniž byste na něj působili; tento efekt vzniká již samotným pozorováním spojení mezi vámi zvolenými body, jež se uskutečňuje dotekem či představivosti. Data a informace tohoto procesu v konečném důsledku způsobují, že se zhroutí vlna hmoty či vědomí, které sledujete nebo na něž působíte.

Nyní si všimněte, co se změnilo. Mezi oběma body pravděpodobně pociťujete menší napětí a toto místo vám může připadat měkčí či ohebnější. Možná, že si uvědomíte i změny v dýchání; vy i váš partner, se kterým „nacvičujete“, můžete pocítit příliv horkosti nebo vám zčervenají tváře. Stává se i to, že tělo se začne pohupovat či pohybovat do taktu jakési nevědomé, prvotní rytmické síly. Jestliže se tak stane, postavte se za partnera, neboť pokud jste skutečně vstoupili do stavu, jejž popisuji, mohl by na okamžik ztratit vědomí. Je dobré být připraven na cokoliv včetně spontánního smíchu, pláče nebo jiných projevů emočního či fyzického uvolnění.“

Moje poznámka:

Protože neznám obsah seminářů a v knize to výslovně není uvedeno, přidal jsem do výše uvedeného postupu bod 0, který považuji za velmi důležitý.

 

     Co je důležité si zapamatovat:

-          Abyste mohli cokoliv měřit nebo porovnat, potřebujete nejméně dva body.

-          Chcete-li se naučit něco nového, musíte si nejprve všímat toho, co se změnilo.

-          Skutečnost, že si budete všímat změn, vám pomůže dočasně potlačit kritické hodnocení a vytvoří vám prostor, abyste se mohli vydat na cestu minimálního konání a zásahů. (Jinými slovy tedy budujete základy nové činnosti, kterou si při opakovaném procvičování a používání osvojíte jako přirozenou dovednost.)

     V knize je uveřejněno 38 fotografií při uzdravování různých částí těla, s vyznačenou polohou rukou při nalezení dvou bodů

 

Nechte jednoduše, ať se to stane…

 

     V žádném případě si však nemyslete, že abyste byli schopni provádět metodu ME, musíte meditovat. Jestliže by meditace byla nevyhnutným předpokladem, pak by si tato energie či duch nevybrali mě. Má mysl je klidná jen výjimečně; již jako dítě jsem klidně mohl dělat reklamu na utišující léky!

     Nezabývejte se stále dokola otázkou, zda vše děláte správně. Přestaňte se snažit pochopit, jak metoda matrix energetics funguje – umožněte jednoduše, ať se to stane. Právě ve chvíli, kdy přestanete aktivně myslet, můžete totiž splynout s předmětem svých myšlenek. Z kvantového hlediska jste pak propleteni a právě tehdy se to stane. Tento okamžik vnímejte podvědomě. Dovolte si být přitom překvapení, nadšení i posilnění – vše v jediném okamžiku (tady a teď). Gratuluji! Zrovna jste si rozšířili obzory mysli a vstoupili do světa nových možností.

     Je důležité, abyste pochopili, že dva body, které jste si zvolili, samy o sobě nic neznamenají. Význam jim přisuzujete vy!

     V knize následuje řada příkladu z klinické praxe autora i příklady vyléčení provedené jeho studenty z celého světa.

 

Archetypy

 

     „Další způsob, jak pracovat s metodou matrix energetics spočívá ve využití symbolů či archetypů, neboť pravá mozková hemisféra mluví právě skrze symboly a obrazy. Metodu, již nazývám technika archetypů, můžete do své terapeutické „vlny“ začlenit v různých podobách.

- Jedna z řady možných forem zahrnuje uplatnění základních geometrických tvarů – kruh, koule, trojúhelník, obdélník, čtverec. Máte-li chuť pustit se do smělejších podniků, můžete sáhnout ke složitějším útvarům – čtyřstěnu, osmistěnu nebo jakémukoliv jinému tvaru.

-  Existuje i jiná, přirozenější cesta – pracujete s prvním obrazem, který se vám vybaví. Zatímco vytváříte vlnu,  a soustředíte se na svůj záměr, mohou se vám v mysli spontánně objevit mytologičtí bozi, postavičky z kreslených pohádek, či jakýkoli jiný tvar nebo představa. Cílem této činnosti je zaznamenat cokoliv, co vás upoutá, a poté s tím dále pracovat. Tyto spontánní obrazy lze uplatnit k harmonizaci práce obou částí mozku. Procvičováním techniky archetypů můžete spustit proces sjednocování hemisfér, jelikož vytváří i udržuje větší spojitost a harmonii, což je cílem většiny meditačních postupů. 

     Všechno v přírodě lze popsat pomocí geometrie. Od tance atomů až po obíhání planet; každý vývoj i pohyb se řídí týmiž soubory pravidel, které lze vyjádřit prostřednictvím geometrické symetrie tvarů a forem. Mějte na paměti, že základní tvar například lopatkové kosti je trojúhelník.

    Každý člověk má dvě lopatky: jednu napravo a jednu nalevo. Představte si, že pracujete s člověkem, který má výše posazené pravé rameno a trpí mírnou bolestí. V takovém případě lze udělat velmi jednoduchou věc: vytvořte si obrazec vlny, jenž upraví orientaci lopatkové kosti či trojúhelníku. Pokud ho ve své představivosti vidíte příliš vysoko nebo jako nakloněný, představte si ho znovu ve správné pozici. Kost se pak pohne, aby odpovídala vašemu obrazu! Je naprosto úchvatné sledovat, jak hluboké a okamžitě měřitelné účinky může mít tenhle prostý postup“. 

 

Cestování v čase a paralelní reality

Používání otázek při technice dvou bodů

 

     Otázky jsou jedním z prostředků, jejichž pomoci můžeme definovat stavy bytí a zaměřit na ně svou pozornost. Vyzkoušejte praktické dotazy typu: „Jaké by to bylo, kdybych nyní dokázal zbortit strukturu této vlny?“ Nebo: „Jak by tento vzorec světla a informací vypadal, kdyby byl prospěšnější?“, či dokonce: „Co by se mělo stát, aby došlo ke zlepšení?“ Přinejmenším se ptejte tak, aby vaše dotazy vyvolaly účelné odpovědi z univerza, a ony je pak také vyvolají. Můžete se spolehnout na to, že ještě než se zeptáte, budete mít odpověď přímo před očima a k dispozici dříve, než otázku vůbec zformulujete

 

Čas ve skutečnosti neexistuje

     Další představa, která nám výrazně oklešťuje realitu, spočívá v tom, že léčení vyžaduje čas. Tato myšlenka je možná pravdivá pro smyslovou, a tedy naši společnou realitu. Je vhodné přenechat detaily problému i jeho řešení síle, která je větší než my sami.  V takzvaném duchovním světě nenajdete tatáž omezení, která spoutávají realitu hmotného světa.

     Myšlenka, že věci se dějí za sebou v čase (a tedy chronologicky), je mylná představa, či halucinace vyvolaná časovým softwarem našeho mozku. Berme v úvahu možnost, že v kvantové realitě se věci dějí okamžitě. Můžeme prožít okamžitou proměnu, avšak naše mysl se svými hluboce zakořeněnými vnímavostními předsudky o čase stále prožívá události, které se odvíjejí nebo vyvíjejí postupně.

     Podle teorie relativity je čas proměnná veličina, jež je závislá na perspektivě pozorovatele. Slavný americký fyzik F.A.Wolf prohlašuje: „Působením kvantové vlny je možné, aby se budoucí událost propojila zpětným přesunem v čase s přítomnou nebo minulou událostí.“ Také říká, že nic minulého v podstatě není dáno; jak minulost, tak i budoucnost jsou spojeny s přítomností v podobě možností.

     Minulost a budoucnost jsou ve skutečnosti pouze možné výsledky, které lze do jisté míry změnit. V mysli je možné propojit sílu přítomného záměru s prvky minulosti; pokud připustíte existenci možnosti jiného, prospěšnějšího výsledku, vzor, jenž způsobil trauma se může okamžitě změnit. V důsledku nově „nakon- figurované“ události pak může dojít k fyzicky pozorovatelným změnám. V podstatě se tedy můžete naučit dostat zpětně v čase do okamžiku před touto událostí, kdy zážitek ještě vůbec neexistoval.

 

Postup při technice cestování v čase ve spojení s matrix energetics

1.       „Proveďte měření (srovnání) podle dříve popsaných kroků při technice dvou bodů – krok 0 – 4, str. 13.

2.       Zeptejte se klienta na jeho věk. Ten je pak vaším výchozím bodem.

3.       Začněte odpočítávat směrem dolů po pětiletých úsecích a zároveň držte prsty na dvou bodech, jež jste si určili v prvním kroku.

4.       Stanovte si záměr tak, aby se kvantové vlny změny aktivovaly v okamžiku, kdy „dojdete“ k události, či období, na které si přejete působit. Přesný věk či dobu, kdy k dané události došlo, znát nemusíte, protože jakmile dosáhnete přibližného časového rámce, pocítíte, jak vám pod rukama zvolené body měknou a mění se.

5.       Buďte připraveni na to, že vy nebo váš klient či „pokusný“ subjekt prožije fyzické nebo emoční uvolnění energie. Zlehka jej podpírejte, a pokud to bude zapotřebí, poskytněte mu i útěchu, ale nesnažte se narušovat nebo upravovat proces, kdy bude zpracovávat informace a prožitky.

6.       Jakmile se situace uklidní a bude jasné, že celý proces je u konce, proveďte pomocí dvou původních bodů kontrolní měření. Bude-li zapotřebí, lze postup opakovat, protože v určitých případech se může vyskytnout více časových období, do nichž je třeba vstoupit, aby se problém vyřešil úplně.“                    

 

***

     „Jeden ortopedický chirurg mi napsal, že napravil těžkou skoliózu u svého pacienta jen tím, že okopíroval to, co mě viděl dělat na záznamu. Nejenže je tato technika velice snadno proveditelná, ale zároveň patří mezi jedny z nejužitečnějších a nejpřínosnějších postupů v rámci všech metod matrix energetics. Ve své praxi ji používám neustále a z vlastní zkušenosti mohu říct, že je mnohem jednodušší ji provádět než vysvětlit, jak se má dělat.

     Je natolik účinná, že pokud chcete například vyřešit dlouhotrvající problémy s kolenem, představíte si, jak se vracíte v čase do okamžiku, kdy došlo ke zranění, a přetvoříte obraz kolena v minulosti. Tím nejenže můžete vyléčit koleno, ale také změnit způsob, jakým osoba toto období prožívala, neboť obě věci jsou úzce spojené.

 

     V mnoha případech se při práci s klienty vracím do okamžiku jejich narození. Příčiny struktur, které se později vyvinou do zdravotních potíží, lze často odvodit od událostí nebo energií, jež byly součástí porodu. Jakmile upravíte hologram vědomí o průběhu porodu, můžete lidem začít nový život. Pokud je možné dostat se v čase až do okamžiku porodu, je samozřejmě rovněž možné zajít ještě hlouběji do minulosti. Můžete kalibrovat nebo vysledovat vzorce, jejich základy byly položeny při početí, a někdy dokonce i před ním.“

 

Paralelní vesmíry

     Z principu cestování v čase vyplývá i myšlenka, že tentýž postup je možné použít ke vstupu do jiných paralelních realit.

 

     Moje poznámka:

      Ve skutečnosti neexistují paralelní vesmíry tak, jak jsou popisovány vědci pomocí matematických rovnic. Ale podle Kabaly existují čtyři Božské roviny tvoření. Tvorba v těchto rovinách je velmi náročná a pro účely využívání metody matrix energetics nepotřebná. Zde využíváme Boží milost, Boží vůli a pomoc láskyplných bytostí Světla, které provádí to podstatné.

 

Několik doporučení pro práci s matrix energetics

 

      1.    „Navštivte některý z mých seminářů matrix energetics a prakticky si „osahejte“ vše, co vyučuji v rámci

             skupinového prostředí.“

      2.     Moje poznámka: Takový seminář s Dr, Bartlettem se možná uskuteční v ČR v roce 2014. Proto vám

       doporučuji si koupit alespoň knihu.

„Znovu si přečtěte zakoupenou knihu a podtrhněte si části, které vám nejsou zcela jasné.

Přečtěte si několik knih určených pro laické čtenáře, jež srozumitelně vysvětlují základy kvantové fyziky.“ ( Např.v ČR Amir D. Aczel „Okamžik stvoření“, Michio Kaku „Paralelní světy“ )

„Navštivte stránky

https://www.matrixenergetics.com

 a přečtěte si všechny příspěvky, jež jsou umístěny na diskuzním fóru.

 

Prohlédněte si videa na mé webové stránce určené pro čtenáře mé knihy.

Na mých stránkách rovněž pravidelně sledujte informace o nových knihách, DVD či pomůckách pro domácí studium, jež vám přinesou další podněty pro praktické uplatňování metod matrix energetics.

Věřte sami sobě a učte se posouvat hranice své představivosti.

Řiďte se slovy: „buď něco uděláte, nebo neuděláte, ale nelze jen zkusit něco udělat.“ Rozhodněte se naučit a poznat vše, o čem v knize hovořím, bez ohledu na to, kolik času a energie bude zapotřebí k tomu, abyste to zvládli. Zjistíte, že se vám vaše „investice“ bohatě vyplatí.“

      Moje poznámka:

     Webové stránky autora jsou pochopitelně v angličtině. Čtenáři s malou nebo žádnou znalostí angličtiny mohou využít překladače jazyka z angličtiny do češtiny, ale tento překlad je velmi těžkopádný, někdy těžko pochopitelný. Takže hlavní pomůckou může být tento text, kniha Matrix energetics, která existuje v českém jazyku, video ukázky ze seminářů pořádaných autorem, především v USA.

     „Nic co učím v rámci matrix energetics není obtížné a zvládne to kdokoliv, kdo je ochoten se zabývat neotřelými myšlenkami a poté je prakticky uplatnit. Všechny postupy a techniky, které představuji, jsou bez přehánění tak snadné a přirozené, že je dokáže provést i dítě.

     Matrix energetics v sobě propojuje říši vědy a svět umění. Umění zosobňuje řeč představivosti, zatímco věda podle mě je krystalizaci tohoto umění do praktických zákonů vnějších projevů. Budete-li principy matrix energetics uplatňovat pravidelně, změní se v opakovatelné a spolehlivé prožitky, které se pro vás mohou stát pozorovatelným faktem. Tyto nástroje nyní držíte ve svých rukou a můžete je použít tak, jak budete chtít; doufám, že vám obohatí život stejně, jako ho obohatily mně.

     Moje poznámka:

    Tyto nástroje jsou darem Boha Otce a projevem jeho Boží vůle, aby se lidstvo dokázalo rychleji očistit od svých karem, aby dokázalo co nejdříve vzestoupit do 5. dimenze vědomí.

***

Příběh ze své praxe, s využitím cestování v čase vyvoláním archetypů

 

     „Když jsem při semináři demonstroval daný postup na jedné účastnici, držel jsem prsty na dvou bodech, a přitom si představoval, jak cestuji v čase zpět do klíčové doby v jejím životě, která měla souvislost s potížemi, jež jsme chtěli vyřešit. Začal jsem v duchu odpočítávat roky, a jakmile jsem se dostal k období, kdy jí byly tři roky, její páteř se mi náhle změnila přímo pod rukama, zatímco jsem v rychlém sledu za sebou  „uviděl“ dva archetypální obrazy.

     První z nich představoval starou černou konvici na čaj, ve které právě vřela voda. Jelikož jsem to vyhodnotil jako důležitou informaci, požádal jsem mé své vnitřní vedení, aby mi poradilo, co mám s touto představou (vizi) udělat. Vzápětí jsem dostal odpověď, že mám ztlumit oheň na sporáku, aby voda přestala bublat. Ihned potom jsem „uviděl“ představu něčeho, co mi připomínalo rybářský háček se žížalou, jejž měla klientka zapíchnutý v páteři v oblasti kříže. Opět jsem se tedy zeptal, jak mám postupovat, a v odpověď se mi vybavil obraz, který naznačoval, že mám háček narovnat a žížalu vyprostit, což jsem neprodleně ve svých představách udělal. Klientku už několik let trápily bolesti v bederní páteři, jež však zmizely v okamžiku, kdy jsem vykonal to, k čemu mě dovedly intuitivní obrazy.

     Jakmile jsme skončili, vyprávěl jsem klientce o tom, co jsem viděl a udělal. Jelikož chtěla vlastní zkušeností přispět k potvrzení toho, co jsme společně s celou skupinou vytvořili a prožili, sdělila všem svůj osobní příběh, který se týkal mých obrazů: „Když mi byly tři roky, onemocněla jsem závažnou formou míšní meningitidy a s horečkou přes jedenačtyřicet stupňů jsem byla okamžitě převezena do nemocnice,“ začala a mně náhle představa konvice s vroucí vodou dávala smysl. „Zatímco jsem byla v nemocnici, provedli mi lékaři lumbální punkci, a pokusili se izolovat organismus, jenž způsoboval horečku.“ S těmi slovy jsem si uvědomil, jaký význam měl ohnutý rybářský háček zapíchnutý do její páteře. Přestože mi předtím neřekla vůbec nic o své zdravotní historii, dokázal jsem pomocí dvou bodů, techniky archetypů a metody cestování v čase přesně určit, co potřebuje.“

 

Příběhy s matrix energetics

 

     Téměř na závěr knihy je uvedeno 19 příběhů o úspěšném využití metody matrix energetics autorovými žáky, kteří se zúčastnili semináře nebo si metodu osvojili z webových stránek autora. Je zde zmínka, že semináře se konaly už v roce 2004, čili 3 roky před prvním vydáním knihy v USA.

 

     Dva z příběhů účastníků semináře:

     První s více příklady na téma: Křivé? Narovnáno!

     „Léčil jsem ženu, která už léta trpěla tak silnými bolestmi zad, že se ocitla téměř na hranici invalidity. Po jediném sezení, kdy jsem na ni uplatnil několik technik matrix energetics, bolesti zmizely a od té doby se už nikdy nevrátily.

     U jiného pacienta jsem dokázal napravit skoliózu tím, že jsem si vedle sebe představil dvě reality, jednu se skoliózou a druhou bez ní. Zaměřil jsem se na tu zdravou a výsledek byl dokonalý!

     Dalšího klienta jsem přivedl v úžas, když jsem ho pomocí cestování v čase zbavil během minuty devět měsíců trvajících potíží s krční páteří.

     Kamarádka, již jsem potkal na jednom semináři, si ztěžovala na dlouhodobý problém s kolenem. Provedl jsem tedy techniku dvou bodů, ale ještě než jsem se ji vůbec dotkl – v okamžiku, kdy jsem se nad ní teprve sklonil, abych našel příslušné body – mi řekla, že už cítí, jak se koleno začíná napravovat. Jakmile jsem se jí fyzicky dotkl, cítila obrovské horko. Celý proces trval asi půl minuty, a ještě o dva týdny později, když jsem s ní mluvil naposledy, neměla žádné bolesti.

     A ještě poslední příklad z mé praxe: „navštívil mě klient, který si poranil paži. Provedl jsem bezdotykovou techniku dvou bodů ze vzdálenosti přibližně šedesáti centimetrů, přičemž první bod jsem zaměřil na jeho zápěstí, druhý jsem nasměroval ke stropu. Popsal mi, že měl pocit, jako by mu z paže vál studený vítr; a za minutu byla bolest pryč.                                                                                    

                                                                                                                                                                         Tom

     Druhý příběh na téma: Na dálku

     Znám ženu, která v posledních letech prodělala několik autonehod a v důsledku zranění trpěla silnými bolestmi. Jednoho dne jsem se rozhodla, že na ni budu působit na dálku. Jakmile jsem skončila, napsala jsem jí o tom v e-mailu. Odpověděla mi, že její bolesti byly už tak intenzivní, že nemohla jíst. Když se jednou vracela autem domů, bolesti náhle ustaly. Měla takovou radost, že zavolala kamarádce, zašly si na večeři, a poprvé po mnoha dnech jí jídlo přineslo opravdový požitek. Jak mi napsala v e-mailu, v době, kdy jsem na ni působila, cítila radikální změnu ve svém zdravotním stavu.

                                                                                                                                                                      Maureen

***

 

Často kladené dotazy

 

     V samém závěru knihy jsou zodpovězeny nejčastěji kladené dotazy:

-          Matrix energetics: proč zrovna tento název?

-          Co je cílem vaši práce?

-          Zvládne tuto práci kdokoliv?

-          Při této práci hraje důležitou roli záměr: Můžete mi vysvětlit, co pod záměrem myslíte a jak se využívá?

-          Jak vnímáme hmotnou, fyzickou realitu?

-          Je nutné na matrix energetics „věřit“, aby metoda fungovala?

-          Co myslíte pod pojmem „cestování v čase“?

-          Proč místo slova „léčení“ používáte raději výraz „transformace“?

-          Kde dochází k transformaci, o nichž hovoříte?

-          Jak do práce s matrix energetics zapadá kvantová fyzika?

-          Co máte na mysli, hovoříte-li o filtrech?

-          Na semináři jsem byl svědkem toho, jak se několik lidí pod působením matrix energetics skácelo k zemi. Je tento jev nezbytný k tomu, aby metoda fungovala?

 

     Rozsah odpovědí přesahuje možnosti tohoto textu. Proto doporučuji zakoupení knihy. Myslím, že by měla být tato kniha v každé rodině. Knihu vydalo nakladatelství „ANCH BOOKS“.

 

Zážitky ze seminářů matrix energetics

 

     „Seminář vytváří jedinečné a doslova čarovné prostředí, ve kterém je všechno možné a téměř vše funguje. Účastníci se zbavují svých předsudků a oklešťujících představ a vstupují na hřiště, jež poskytuje mimořádnou oporu jejich mysli a fantazii. Jakmile si levá, racionální hemisféra uvědomí, že mnohé z toho, co se na seminářích dozvídá, je kvantová fyzika, část vědomí, které patří do starého železa, dokáže se uvolnit z nejistého sevření, jimž se snaží spoutat realitu, a předá vládu nad ní veselé a někdy i bujaré zábavě.

     Účastníci bývají mile překvapeni tím, jak se jim jejich dosavadní problémy náhle zdají být méně závažné a zdrcující a pohrouží se do příjemného úkolu vytváření nových řešení pro své staré a zastaralé způsoby smýšlení a bytí. Nejenže se naučí přemýšlet mimo rámec omezující škatulky, ale dokonce začnou mít podezření, že tato škatulka ve skutečnosti neexistuje. Pokud totiž začnete nahlížet na svůj svět novýma očima, spatříte ho v jiných barvách a v jiné podobě.“

 

     Moje poznámka:

     V knize je 8 fotografií se záběry ze seminářů. I texty, uvedené u jednotlivých fotografií, jsou velmi poučné a proto je sděluji doslovně.

 

1. Buďte hraví

    Hluboké odezvy se lze dočkat během vteřin, a nikoliv hodin. Je to naprosto úžasné! Napojím se na nekonečno, aniž by mě spoutávaly hranice fyzického světa. Naučil jsem se, jak dosáhnout okamžitých změn jak v tělesné, tak i citové rovině zábavným a hravým způsobem a energetické změny skutečně cítím – a některé z nich velice intenzivně. Bylo mi řečeno, že klíčem k úspěchu je být hravý.

2. Okamžitá změna

     Sám jsem sice knihy o Harry Potterovi nečetl, ale z toho co jsem slyšel, mi připadá, že autorka připravuje nastupující generaci na to, jak snadno dosáhnout toho, co se právě učíme. Sami se přesvědčíme o tom, že svůj svět můžeme změnit okamžitě a bez terapií. To je síla!

3. Rozšiřování hranic reality

     Matrix je rám, v němž je napnuto plátno reality a který nám umožňuje posunout se za hranice léčení do prostoru osobní transformace. Je to v podstatě způsob, jakým lze přebudovat vlastní realitu. Poskytuje nám neuvěřitelnou svobodu a neskutečné množství tvořivých myšlenek. Je to jako Škola čar a kouzel v bradavicích pro dospělé.

4. Jednotná teorie pole

    Nemusím znát vůbec nic; abych dokázal uplatnit metodu matrix energetics, stačí pouze uspořádat veškeré své výchozí vzdělání a osvojená paradigmata do nových struktur. Díky tomu, že si tuto skutečnost jasně uvědomuji, jsem tvůrcem vlastní reality, a to prostřednictvím záměru a výběru. Matrix energetics je jednotná teorie pole i pro všechno ostatní co dělám a s čímž pracuji.

5. To je výlet!

     Mám živou představivost, která zdaleka přesahuje hranice mé komfortní zóny – oblasti činností, v nichž se běžně pohybuji. Toužím ji dohonit, a proto neustále šplhám nahoru; vím, že jednou se k ní dostanu; protože tu nejen chci, ale jsem toho i schopen – to je výlet!

6. Bez hranic

     Cokoliv, co si dokážete představit, je možné. Omezují vás pouze hranice vaší představivosti.

7. Úžasný zážitek

     „Ležel jsem na podlaze v přítomnosti stovky dalších lidí. Nemohl jsem pohnout rukama ani nohama, zatímco má mysl a tělo dělaly půlhodinu bůhvíco. Nejenže jsem se při tom cítil dobře, ale byl to ten nejbáječnější nejnevšednější, nejděsivější, nejúžasnější a nejhlubší zážitek mého života. Díky.“

8. Dvéře se otvírají

     Seminář byl skutečný zázrak. Spatřit na vlastní oči to, co je možné, vám otevře dveře v životě ke všemu.

Moje poznámka:

     Vést tyto semináře je výsadou Dr. Richarda Bartletta. Nikdo jiný ho nemůže zastoupit. Proto je důležité už teď organizovat seminář v ČR pro rok 2014.

 

Některé odpovědi na často kladené otázky

 

     Matrix energetics: proč zrovna tento název?

     Matrix energetics popisuje živou krystalickou energii, z níž se skládá naše tělo, kosti, vazivové obaly svalů, pojivová tkáň, a dokonce i některé podpůrné tkáně v mozku se skládají z tekuté krystalické hmoty. Na krystalech a krystalických strukturách je zajímavá skutečnost, že umožňují projev toho, co nazýváme kvantový fenomén. V podstatě jsme složeni ze světla a informací, tedy z energetických struktur, což se nám v posledních padesáti létech snaží sdělit fyzici.

     Jakmile poznáte, že pomocí matrix energetics skutečně dokážete někoho uzdravit, upravit jeho emoční rozpoložení nebo mu změnit jeho myšlenkové postupy, náhle se před vámi vynoří nové možnosti. Pouhým dotekem a konkrétním postupem můžete například změnit vzorec dávného zranění. Matrix energetics využívá sílu soustředěného záměru; je to jednoduchá metoda, kterou se může naučit a dokonale zvládnout kdokoliv.

 

Co je cílem vaší práce?

     Mým cílem je naučit co nejvíce lidí nahlížet na svět právě tímto způsobem a to, jak si osvojit metodu matrix energetics. Matky mohou jejím prostřednictvím pomoci svým dětem a rodiny v ní získávají nástroj péče o zdraví, jenž je vždy dostupný a navíc zadarmo. Matrix energetics je nový účinný prostředek, který může každý využívat k tomu, aby čemukoliv, co už dělá pro uzdravení a transformaci, dodal větší sílu a téměř okamžitě dosáhl kýžených výsledků.

 

Zvládne tuto práci kdokoliv?

     Matrix energetics je vhodná pro každého. V podstatě se dá říct, že největší problémy s touto metodou mají lidé s akademickým vzděláním; tedy ti, kdo působí ve stavu materialistického vědomí. Jakmile tedy budete schopni uvěřit v jiné možnosti než jen v ty, kterým jste věřili nebo s nimiž jste se setkali doposud, když vezmete v úvahu, že existuje i jiná možnost, vstoupíte do kvantové říše, kde je vše možné.

 

Je pro většinu lidí těžké vstoupit do „kvantové říše“?

     Matrix energetics přináší většině lidí radost a zábavu. První den semináře přemýšlejí o tom, co je skutečné, zatímco druhý den si říkají asi toto: „sice si nejsem jistý tím, co je skutečné, ale je mi to celkem jedno, protože najednou dělám věci, které jsem si dříve nedokázal ani představit. Při této práci je naprosto nezbytné umět si hrát a představovat jako malé dítě.

     Postupně přijmete myšlenku, že váš pohled na svět je dostatečně široký na to, aby se do něho vešly nápady, které otevírají dveře výsledkům, jež vám připadají jako zázraky. Osobně jsem se setkal s několika kvantovými fyziky, kteří se podobají dětem v tom, že jsou schopni a ochotni si představit realitu, jež je odlišná od představ ostatních lidí.

 

Při této práci hraje důležitou roli záměr. Můžete vysvětlit, co pod záměrem myslíte a jak se využívá? 

     Záměr je energetický základ, který slouží k tomu, aby se podstata a struktura vašich představ projevila jako pozorovatelná realita. Chcete-li něco uskutečnit, musíte si to nejdříve představit. Jakmile si to představíte, vytvoříte si obraz o novém stavu – vlastně vidíte, jak se váš plán realizuje – a následně podniknete patřičné kroky k jeho praktickému uskutečnění. V rámci matrix energetics pracujeme s projektem, který nazýváme vědecká struktura. Učíme ho co nejjednodušším způsobem, aby byl pro všechny nejen srozumitelný, ale i zábavný. Pokud pochopíte základní principy, začnete si uvědomovat, že myšlenky kvantové fyziky jsou skutečnou bránou do říše fyzicky pozorovatelných možností.

     Jakmile tedy porozumíte základům, na kterých stojí matrix energetics, můžete tuto metodu aplikovat na kvantovou laboratoř, již nazýváme lidské tělo; sledovat, jak se uskutečňují zamýšlené změny, a rozhodnout se, zda je tato říše pro vás skutečná. Tak zároveň překročíte hranici mezi tím, čemu jste věřili dříve, a tím, čemu věříte nyní, což nakonec vede k tomu, že vaši představivost ani to, co dokáže udělat, nebude omezovat nic.

Jak vnímáte hmotnou, fyzickou realitu?

     Základní vesmírnou energii jsme za pomoci svého vědomí přetvořili do prožitku toho, co nazýváme realita, avšak každý si svou vlastní realitu ve skutečnosti vytváří skrze myšlenky. Důležité je, abyste přijali myšlenku, že všichni jsme energie a jsme složení z kvantového materiálu, jenž nám umožňuje aktivně se zapojit do tvorby našeho objektivního prožitku reality.

Co myslíte pojmem „cestování v čase“?

     Ohledně cestování v čase byste mohli namítat, že si to vše jen vymýšlíme, což je naprosto v pořádku, pokud se jedná o opravdu prospěšnou fikci. Pokud tato technika představuje dostatečně vhodný myšlenkový systém, který stabilně funguje, tak není proč ji zavrhovat nebo zpochybňovat. Za svými slovy si stojím, protože když se dotknu určitého místa na těle a cítím v něm napětí či bolest nebo cokoliv, co hledám, vrátím se v duchu zpět v čase, a jakmile se dostanu do okamžiku, kdy došlo ke zranění nebo kdy začaly zdravotní potíže, zcela zřetelně vnímám změnu v tkáních v bodech, jichž se dotýkám. V žádném případě netvrdím, že dokážu vyléčit rakovinu nebo jakoukoliv nemoc.

Jak do práce s matrix energetics zapadá kvantová fyzika?

     Takzvaný Heisenbergův princip neurčitosti tvrdí, že v podstatě nelze sledovat systém, aniž bychom do tohoto sledování nevstoupili; a tím způsobíme v systému změnu. Z vědeckého hlediska to znamená, že pokud sledujeme částici a pokoušíme se změřit její rychlost, současně ztrácíme přehled o její poloze. Jestliže se budeme naopak snažit vysledovat její polohu, nebudeme schopni změřit její rychlost. Obě veličiny nelze měřit zároveň; můžeme pouze jednu sledovat a druhou měnit. Začal jsem si uvědomovat, že naše vědomí funguje v této kvantové rovině, a vytváří tak naši realitu. Realita, jež je výsledkem takovéto činnosti, pak odráží to, co přijímáme a čemu jsme se naučili věřit.

     Součástí naší reality jsou i jevy jako spontánní remise neboli samovolné uzdravení. Ačkoliv zázraky nepatří do říše lineární fyziky, kvantová fyzika je naopak předpovídá. Někteří kvantoví fyzici nazývají takovouto jednotnou teorii pole Boží mysl. Všichni jsme v podstatě funkční součástí Boží mysli, a proto máme přístup k témuž vědomí.

Co máte na mysli, hovoříte-li o filtrech?

     Naše očekávání ohledně toho, co je či není možné, je formováno podstatou a rozsahem našich názorů a přesvědčení. Ty fungují jako filtry, které nám diktují, co jsme schopni registrovat jako svou konkrétní  a pozorovatelnou realitu, již nazýváme společně sdílená neboli konsensuální realita.

Na semináři jsem byl svědkem toho, jak se několik lidí pod vlivem působení matrix energetics skácelo k zemi. Je tento jev nezbytný k tomu, aby metoda fungovala?

     To, co lidé prožívají, jsou velmi jemné změny v těle, které však často zahrnují i hluboké účinky. Ať už se jedná o nenápadné nebo naopak zřetelné projevy, v každém případě dochází k transformaci a pokaždé se něco skutečně děje; právě v tom, koneckonců, spočívá krása a snadnost tohoto systému. Někdy se může odehrát i několik změn současně. Lidé se pak najednou tak uvolní, že klesnou k zemi, a jakmile se proberou, cítí se svěží a jakoby jiní. Ke kýžené změně však dojde i bez zhroucení a dramatických situací.

 

Odpovědi na mé otázky potvrzené kódy pravdy

 

-          K pochopení a používání metody matrix energetics není nutno absolvovat seminář, pořádaný autorem knihy.

-          K úspěšnému pochopení a používání metody matrix energetics stačí se seznámit dokonale s knihou „Matrix energetics“. Je dobré doplnit si představu o způsobu léčení na video ukázkách na autorových webových stránkách a úplně velkou výhodou je znalost angličtiny.

-          Tento text slouží jen k prvému přiblížení metody matrix energetics, k podnícení zájmu.

-          Je dostačující mluvit ve spojitosti s metodou matrix energetics o léčení a uzdravování, není nutno používat slovo transformace.

-          Na začátku každého léčení je nutno poprosit (svého) Boha o léčení sebe samého nebo jiné bytosti.

-          Léčení pomoci metody matrix energetics může zvládnout každý věřící v Boha. To je podmínka nutná a postačující.

-          Není nutné věřit, že metoda matrix energetics funguje.

-          Není velmi důležité najít správně dva body k léčení metodou matrix energetics.

-          Je důležité stanovit záměr toho, čeho má být dosaženo.

-          Léčení probíhá na kvantové úrovni.

-          Lze léčit bytosti na dálku.

-          Dobrý předpoklad pro léčení metodou matrix energetics mají lékaři, protože dovedou dobře  formulovat léčebný záměr.

-          U lidí, kteří při této metodě omdlévají, dochází k vymístění duše a ducha pacienta a vtělení jemnohmotné bytosti-lékaře ze světlých sfér, který provede uvnitř těla potřebné změny.

-          Metodou matrix energetics lze vyléčit i choroby a zdravotní postižení, která dosud nebyla vyléčitelná!!!

-          Mám pomáhat k šíření  této metody léčení a uzdravování.

 

     „Upozornění vydavatele:

     Tato kniha informuje o nové metodě zacházení s energií, která se v praxi osvědčila jako účinná a jistá. Uživatelé s ní pracují na vlastní odpovědnost. Autor ani vydavatel nemají v úmyslu určovat diagnózy nebo radit při léčení.“

 

     Pro čtenáře, kteří chtějí poznat vidět víc:

 

Kouzla  a  zázraky

(S. Halevi " Vesmír v kabale")

 

      Existují 4 božské roviny (sféry, světy)- Acilut, Berija, Jecira a Asija.    

      Acilut je  svět vyzařování.  Ze světa Acilut se rodí 3 světy, dle sestupné posloupnosti to jsou –Berija, Jecira a Asija.

      Berija je svět stvoření,  svět zázraků a zázračného léčení.

      Jecira je svět utváření,  utvořil se též vyzařováním. Je to rovina kouzel a magie. Někdy se mluví o psychickém těle.

     Asija je svět učinění, rovina  zhmotnění.

     Protože je člověk stvořen k podobě Boží, má v sobě tyto čtyři roviny. Obsahuje všechny čtyři světy.

     Na rozdíl od ostatních tvorů, má svobodnou vůli, může se tedy v těchto rovinách pohybovat nahoru a dolů. To dává lidem možnost působit v kterékoli rovině a manipulovat s jejími silami. To je podstata kouzel a zázraků. To ovšem není snadné. Pokud má lidská bytost tělo, ve které sídlí duše, duch a Boží atributy, je pouze toto nejnižší a nejhustší tělo uspořádáno tak, aby jím mohla manipulovat.

     Zmínka o tom, proč tomu tak je, se objevuje v příběhu Adama a Evy, kteří zneužili svého daru volby a byli sesláni do Asija, aby byli spoutáni hustšími fyzickými zákony, kde by nadělali méně škod, než budou zralí pro to, aby znovu vstoupili do Edenu.

     Víme, že lidstvo většinou jedná dle přirozeného zákona a stejně se projevuje svobodná vůle. Omezuje-li se pouze na fyzično, může hluboce narušit ekologii planety. V tom se projevuje moc moderní vědy. Jde o určitý druh asijatické magie.

     Na individuální úrovni může člověk znásilňovat své vlastní tělo a vykonávat pozoruhodné kousky. I to je svým způsobem magie. Podstatným rozdílem mezi vědou a magií je vůle, a ta náleží psychice a světu v rovině Jecira. Máme-li znalosti a vůli, dokážeme se svým fyzickým tělem obdivuhodné skutky a přežít i tam, kdo to zvíře nedokáže.

     Stejný princip platí i pro síly psychického těla Jecira. Většina lidí má však uspořádanou psychiku vágně a nevýkonně, někdy i chaoticky, protože ji v životě zneužívají a zneužívali i v životech minulých. Tento stav zabraňuje v přístupu všem manipulačním schopnostem magického světa Jecira. Stejně se děje v zázračném světě Berija. Božská říše Acilut zůstává skrytým světlem za zmatenou duší a nezkušeným duchem.

     Aby lidská duše mohla provozovat magii a konat zázraky, musí v každém světě rozvinout samostatný organizmus, výkonný, který vůle umí cvičit a ovládat a teprve potom získá moc v těchto světech. Důležitá je

i otázka morálky,  člověk může být silný, ale to ještě neznamená, že je dobrý.

     Na rovině fyzické se o spravedlnost stará zákon a všeobecná prozřetelnost dává věcem rovnováhu. Například je-li národ agresivní, plodí agresivitou i své protivníky, kteří ho dřív nebo později ovládnou.

      Na psychické rovině jsou však věci daleko jemnější a člověk by se mohl domnívat, že je dovoleno zneužívat zákonů Jecira a unikat důsledkům, protože nejsou fyzicky viditelné. To je omyl. I zde se projeví ono"má dáti, dal", ať už v životě nebo po smrti.

      Na rovině lidstva běží tento proces automaticky, ale ti, co si vypěstovali vůli a získali moc v neviditelných říších, mohou způsobit důsledky, o nichž animální lidé nemají tušení. Například jistý mág porušil morálku a děsil lidi, jeho schopnosti mu byly odebrány a pravá magie se změnila v iluzi. Zemřel jako pomatenec.

     Podle Talmudu i Bible nesmí žádný mág vstoupit do nebe. To znamená, že nikdo, kdo je ještě ponořen do Jecira, nemůže projít strážemi cherubínů do Berija. Taková chyba může pokročilou duši připravit o velmi důležitou fázi vývoje.

     Skutečná morálka začíná rozvojem jednotlivce, neboť když člověk stoupá z Jecira, získává větší moc ovlivňovat nejen své druhy, ale i jeciratický svět jako celek. Tato moc bývá buď výsledkem vůle jednostranně upnuté, nebo přirozeným ovocem duchovního vývoje. Jde-li o tento druhý případ, bdí nad morálkou tohoto člověka Malchud Berija (moudrost) v Já (Bůh), která pročišťuje psychiku psychologickým soudem a milostí duše.

     Jestliže člověk touží jen po získání moci, pak není ničím jiným než čarodějem. Mág rozumí zákonům Jecira, navázal kontakt se svými vlastními psychickými archetypy, může získat přístup k formám a silám onoho světa

a užívat je. Cvičení je tvrdé a vyžaduje disciplinu, neboť jestliže mág neuspěje v některé důležité operaci, může přijít o rozum.

      Magie se provozuje odedávna. Objevuje se v alchymii i astrologii a léčitelství. Stejně jako v psychiatrii. O magii existuje mnoho nezasvěcených pověr. Západní esoterika přijala některé aspekty kabaly a přizpůsobila si je. Tak se stalo, že jim zůstala jen skořápka.

     Pokud člověk nezná smysl, může do nekonečna vykonávat některý složitý rituál bezvýsledně. Jestliže náhodou vyprovokuje některý archetyp, má slušnou šanci, že ho dočasně přemůže (nezkušení mágové). Důvodem je jeciratický zákon, že svět utváření není stabilní a ti, kdo v něm hledají sílu, budou smeteni psychickým přívalem, který sami vytvořili, pokud nejsou dobře zakotveni v Acilut nebo poslušní nebe Berija.

     Židovská kabala od magie zrazuje, ale předpokládá znalost jejich principů. Je třeba znovu upozornit na nebezpečí pokušení dát se lapit v Jecira během duchovního růstu. Důležité je zasvěcení, aby si člověk byl těchto mocností vědom, ale nenechal se jimi fascinovat. Faktem je, že je teoreticky možné, aby si kabalista vypěstoval potřebné schopnosti a vystoupil ze světa Jecira a šel dále do Berija, kde může vytvářet podmínky, které se nakonec budou manifestovat v Asija.

     I když je magie zakázaná, zázraky zakázané nejsou. Magie a kouzla patří čistě do Jecira, ale zázraky už leží v oblasti Berija. Obecně řečeno, magie se užívá k individuálním cílům, zatímco zázraků k řešení veřejné potřeby nebo dosažení kosmického cíle.

     Metody, jimiž se zázraky vytvářejí, nebyly nikdy zjeveny, a to ne proto, že by to bylo tajemstvím, ale proto, že být sto vstoupit do Berija a žádat o pomoc Acilut, vyžaduje bytost na vysokém stupni a velikou čistotu.

     Souhlas Boží je absolutně nutný, protože by zázraky mohly narušit rovnováhu vesmíru. Boží vůle je každému kabalistovi pojistkou, která odvádí od pokušení využívat magii pro osobní zveličení a moc. Základním pravidlem je, že nesmí jít o zisk. Operace může působit jen tehdy, zjevuje-li slávu Boží.

     Příkladem je léčení vírou. K mistrovi přijde chromý muž a ptá se ho, zda ho může vyléčit. Mistr je možná kabalistou a možná není. Jestliže není, dostalo se mu daru být nevědomky kanálem k horním světům.  Jestliže kabalistou je, slíbí pomoc a bude postupovat dle sefirotického zákona (vyzařování). Nejprve pozvedne svou vlastní rovinu vzhůru od fyzického kontaktu svých rukou s chromou nohou přes psychický svět Jecira, kde si představí nohu zdravou. Zde, v místě Božího jména ADONAJ, zavolá Pána  (zázrak se nepřivolá správným vyslovením Jména, ale prostřednictvím vědomé kabalistovy intence). To znamená, že kabalista vstoupí do světa Božích atributů a uctivě prosí ELOHIM o pomoc. Je-li to vůle Boží, a souhlasí to s cílem nebe, pak se v Berija stvoří zdravá končetina, která vyplní formu, kterou již utvořil v Jecira. Ta pak přechází do pacientova Já, do asijatického stromu pacientova těla. A zde se noha, která byla vyvolána, stvořena a utvořena, učiní zdravou končetinu.

     Je zajímavé, že se často nemoc vrací, což ukazuje na to, že se pacient nedokáže udržet svou vírou ve spojení s Berija, které je důležité, aby se uchovala forma a látka, a opět se vrací ke starým psychickým a fyzickým návykům, které vedly k nemoci. Jindy to značí, že zázrak posloužil k tomu, aby nemocný viděl, čeho lze dosáhnout pomocí ducha a on se rozhodl na sobě pracovat.

     Cíli bylo poslouženo a vesmír se vrací do své původní rovnováhy. To odpovídá zákonu, dle nějž je sice na počátku dána milost, aby ukázala vyšší světy, ale jedině to, co člověk získá vlastní zásluhou, si podrží navždy. Jde o práci na svém zdokonalování. Zásluha je evolučním impulsem vzhůru a vztahuje se přímo k rovině kabalistovy bytosti na deseti příčlích Jákobova žebříku.

     Nejvyšší forma praktické kabaly je ta, která slouží kosmickému cíli přivést celý vesmír k plnému uvědomění sebe sama. To se nazývá dílem stvoření a je také důvodem, proč se lidstvo zrodilo ve velikém exilu těla. Zde na Zemi pracujeme nejen na vlastní spáse, ale usilujeme o opětné splynutí v jednotě se světem Božím.

 

Sepsal Jan Heczko