Andělská energie na Zemi

 

     Poznámka.: Pro www.kryon.webnode.cz jako doplnění ke knize Lidská duše odhalena – Cesta do tajů za závojem od Moniky Muranyi přeložila Marie Kuchařová a korigovala Zuzana Šiková. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. 2.07.2017

Andělská energie na Zemi

Když jsem se začala duchovně probouzet, přitahovalo mne nejprve množství knih a materiálů, které napsala Doreen Virtue. Její knihy a produkty, jako sady karet, byly snadno k dostání v mnoha obchodech, které jsem navštívila. Léčivá poselství od andělů, která zapsala, konejšila mé trpící srdce a sytila můj hlad po poznání toho, co se skrývá za závojem. Doreen Virtue je zakladatelkou andělské terapie a je celosvětově známá svým spojením s anděly. Svou celoživotní práci zasvětila učení druhých, jak slyšet zprávy od andělů. Napsala více než 50 knih a vytváří stále se rozrůstající sbírku karetních sad, v nichž většinou figurují právě andělé.

 Karty od Doreen miluji a když si některou z nich vytáhnu, vždy cítím velkou radost. Vlastně chci právě teď vytáhnout jednu ze sady „Rady andělů na každý den“. Před vytažením karty jsem položila tuto otázku: „Drazí andělé, co chcete, aby čtenáři (tím myslím vás) věděli?“ Karta, kterou jsem vytáhla, říká: VNÍMEJTE POUZE LÁSKU! Jaké to nádherná poselství pro nás všechny. Píše se zde také: „Dívejte se za zdánlivé chyby a nedorozumění a v každém člověku (včetně vás samých) vnímejte pouze lásku. Vaše pevné zaměření na lásku, která je v jádru každé situace, přinese léčení netušenými způsoby.“

Víra v existenci andělů je stará tisíce let. Andělé, ať už jsou nazýváni jakkoli, jsou součástí mnoha organizovaných náboženství na planetě. Věří se, že mají velkou moc, kterou jim dal Bůh, aby nás mohli chránit a předávat nám poselství od Boha. Takže myšlenka andělů a strážných andělů není pro lidstvo žádnou novinkou. Milujeme je. Také milujeme a obdivujeme úžasné umělecké sbírky, u kterých věříme, že vyobrazují anděly.

Nicméně já bych vám ráda ohledně andělů představila čistší pochopení a možná i novou ezoterickou informaci. Základ mých informací přichází od Kryona, jak je channeloval Lee Carroll. Podle Kryona mají v sobě lidé předpojatost singularity a tu si promítáme do všeho. To znamená, že o andělech přemýšlíme jako o jednotlivých oddělených entitách. Kryon nám říká, že nic takového jako jednotlivý anděl neexistuje. Naopak jsou kolektivní energií představující Centrální zdroj. Můžete je vnímat nebo vidět jako jednotlivé, ale představují polévku andělské síly.

Jedno z hlavních Kryonových poselství pro lidstvo spočívá v tom, abychom používali duchovní logiku či duchovní zdravý smysl. Kryon nám doporučil, abychom přestali polidšťovat Boha a zahodili mytologii, kterou jsme vytvořili. To se vztahuje i na anděly. Nechám Kryona, aby to vysvětlil:

Existují andělé? Samozřejmě, ale ne v takové podobě, jak si myslíte nebo jak vás to učili. Jsou to pomocníci? Samozřejmě, ale ne tak, jak si myslíte. Když andělé v dávné minulosti navštěvovali lidi a svědkové oněch událostí to popsali, můžu vám zaručit, že skutečnost se velmi lišila od toho, co mohli vyjádřit na papíře. Když se anděl objeví před člověkem, zjeví se jako vířící energetická koule, někdy dokonce v podobě ohně, který nepálí a nic nestravuje. Andělé nemají a nikdy neměli lidskou podobu. Jsou to multidimenzionální bytosti, nejsou ve 3D. A vy jim přesto chcete navlékat kůži a křídla a dávat jim jména! Proč? Cítíte se tak s nimi lépe. Tomu rozumíme.

„Kdo jsou?“ Dáváte jim jména a atributy. Tenhle anděl dělá to a tenhle tamto. A co když vám povím, že jsou všichni dohromady? Budete mít námitky. Budete říkat: „To se mi nelíbí. Chci, aby to byly individuality a dělaly různé věci.“ Lidé po andělech chtějí, aby byli „posvátnými dělníky Boha“, každý s konkrétním úkolem. Takhle to nefunguje! Když dýcháte vzduch, řadí se do fronty v podobě jednotlivých molekul se jmény a úkoly a potom seřazeně vstupuje do vašich plic? Zvykněte si na představu toho, co se ve fyzice nazývá provázání (entanglement). Jde o slovo, které se používá v kvantovém světě – popisuje podivuhodné atributy hmoty, která se zdá být „propojená se vším navždy“.

Chci, abyste si zvykli na něco, co je hluboké a nádherné. Jste součástí všeho! Nejste oddělení. Ve 3D můžete mít individuální těla, ale v multidimenzionálním světě jste propojeni se vším!

Kryonův živý channeling „Polidšťování Boha“ předaný v Totowě v New Jersey 16. července 2011

Andělé existují, ale jak je vidět z Kryonova channelingu, nejsou takoví, jak uvádí tradiční víra. Nyní, když jsme překročili milník roku 2012, Kryon uvádí, že se přesouváme k něčemu, čemu říká duchovní vyspělost. Tento posun nám zpřístupnil přijmout pokročilé informace, které nejspíš změní naše vnímání o tom, co považujeme za duchovní pravdy. To Kryonovi umožňuje říci nám pravdu o andělech:

Pravda o andělech

Chci mluvit o andělech. Dříve jsem to moc často nedělal. Kryon není anděl, je to spíše pomocník. Můj partner mě nazývá laskavým andělem New Age, ale to není tak úplně pravda. Já jsem pomocník. Věřte mi, kdybyste viděli nějakého anděla, viděli byste ten rozdíl.

Tak za prvé: Jsou andělé skuteční?

Samozřejmě! Ano.

Za druhé: Kdo nebo co jsou?

Existuje systém laskavé pomoci pro tuto planetu. Je tak složitý, že je velmi těžké s vámi o tom hovořit, protože jste ovlivněni tím, co si myslíte, že to je. Kde jsou andělé? Co dělají? Jak často to dělají, kdo jsou, odkud přicházejí? Sdělím vám pár informací, které se někomu budou líbit a někomu ne.

Fyzické návštěvy: Andělé přicházejí, když jsou potřeba, a pocházejí z Centrálního zdroje. Za běžných okolností to je v různých okamžicích lidského času – jak pro lidstvo obecně, tak i pro jednotlivce. Pokaždé, když přijdou, je to velkolepé. Nikdo z nich není fyzický. Lidé došli k názoru, že když chtějí učinit návštěvu andělské entity věrohodnou nebo vysvětlitelnou, musí jim navléci kůži, nasadit křídla a dát jim jméno. Lidé barví jejich úbory na bílo [což značí čistotu], malují jejich obrázky, umisťují kolem nich svatozář a zmiňují je v duchovní historii. Ale oni tak vůbec nevypadají! Jsou to multidimenzionální bytosti, ne tělesné.

Tím nejčistším způsobem popsal vzhled anděla Mojžíš – jako hořící keř. Oheň, který sám sebe nestravuje nebo točící se duhově zbarvená koule, to je dobrý popis andělské energie. Opravdu, ten hořící keř byl anděl. To, co je na andělské energii vzrušující je to, že se objeví, když to nečekáte, jako energetická koule, která se žene přímo na vás. Někdy přímo procházejí zdí! Jsou měňavé, některé vypadají jako oheň, a mají tendenci člověka vylekat! Každá zpráva v písmu, která popisuje andělskou návštěvu, vám sděluje, že anděl okamžitě řekl: „Neboj se!“ Proč by se měl někdo z vás bát nádherné ženy se svatozáří a bílými šaty? [Kryon se směje.] Důvodem, proč vám anděl předává tuto zprávu, je to, že tak vůbec nevypadají! Moji drazí, oni tady nejsou proto, aby vás strašili, ale aby se představili v celé své kráse a majestátu, který je tak velký, že někteří lidé na ně nedokáží ani pohlédnout. Jsou velkolepí.

A teď přijde část, kterou jste nečekali. Jsou kolektiv. Neexistuje nic takového jako jednotlivý anděl. Možná byste jej mohli vidět jako jediného anděla, tak jako vnímáte své tělo jako jedinečnou entitu, ale neuvědomujete si polévku andělské síly. Andělé mluví mnoha jazyky, ale mluví ve vaší hlavě, ne ve vzduchu s pomocí zvukové vibrace. Andělé obvykle nemluví k zástupům. Hovoří individuálně k jednomu nebo druhému člověku, ale jedná se o kolektivní hlas mnoha, který přijímáte a „slyšíte“, jako by byl jeden.

“Ale Kryone, co Archanděl Michael? Znám někoho, kdo channeluje tohoto nádherného jedinečného anděla. Co na to řekneš?” Poselství od Archanděla Michaela přichází od skupiny. Je to mocná skupina, ale myslete na ni jako na „skupinu vědomí vnímanou jako jedno“. Kryon je stejný případ. My všichni, kteří představujeme druhou stranu, máme tyto atributy. Nejsme tělesní a nejsme jednotliví.

Tomu, co vám teď povím, je dokonce ještě těžší porozumět a je to jinak, než vám bylo řečeno. Neexistuje žádná andělská hierarchie. Nikdo z nich nestojí nad jinými v systému „kdo je nejmocnější nebo kdo nese zodpovědnost“. Naopak, jsou součástí Boží polévky a všichni jsou stejně majestátní. Někteří jsou ustanoveni, aby dělali vyslance těm ostatním, ale nejsou vyšší než ti druzí. Jsou zde podle plánu a předávají poselství, aby pomohli urychlit laskavost a Boží lásku mezi lidmi.

Pravděpodobně nejčastěji je citován Archanděl Michael, kterého považujete za nejvyššího z nejvyšších. Avšak Michael je technicky vzato skupina a nemá žádnou hierarchickou pozici. Pouze tak vypadá, protože poselství jsou předávána planetě ve specifických oblastech důležitosti. Michael vám poví: „Jsem jedním z mnoha, všichni jsou majestátní, mají v sobě Boží lásku, jsou krásní, laskaví a všichni slouží lidstvu.“ Ale lidské bytosti vyžadují hierarchii: toto je důležité; tamto není tak důležité; tohle můžete zahodit.

Jaká je hierarchie vašich orgánů? Který z nich nepotřebujete? Který z nich vás udržuje naživu? Všechny! Ale vy často zdůrazňujete srdce jako ten ze všech nejdůležitější. Je to opravdu tak, nebo jednoduše „mluví za všechny“? A který orgán je v opozici vůči ostatním a opustí tělo? [Kryon se směje.]

Pojďme si probrat mytologii Lucifera. Máme zde anděla, kterému se nelíbilo, co se děje, a proto odešel. Nebo možná udělal něco špatného a byl vyhozen z Božího domu. Drazí, vidíte tu lidskou předpojatost? Tento příběh je absurdní a pochází z „polidšťování Boha“. Nemůžete vzít lidské atributy soudu, války, bojování a dramatu a zapojit je do majestátu Stvořitele. Ale lidé to dělají neustále.

Nic neopouští Boží polévku! Je to čistá energie, která reprezentuje úplnost Ducha. Je konečná – stále stejné množství částí [vkládám výraz do 3D pro vás]. Bůh je energie stvoření a zůstává vcelku jako mlha, která se nikdy nevymaní z kvantové kontroly lásky. Nemůžete odebrat část mlhy, protože by nemohla existovat! Tak to je a vždy to bude dokonalé, vždy stejné a vždy celistvé. Nic se nepřidává ani neubírá od vznešenosti Boha.

Anděly byste našli napříč celou historií. Jsou to zástupci energie stvoření. Nemají pohlaví, protože jsou energií. Nejsou to muži nebo ženy a všichni jsou stejně silní. Jsou to nádherní, multidimenzionální poslové, kteří nabízejí pomoc lidstvu. Jediná věc, která je odděluje, je druh jejich „služby“. Ale jsou stále naší součástí, i když jsou zdánlivě oddělení a mluví s vámi. Já vím, kdo jsou, a sleduji je při práci. Jsem také posel, ale nejsem anděl.

Kryonův živý channeling „Demystifikace New Age – část 3.“ předaný v Edmontonu v Kanadě 25. ledna 2014

 

Pro shrnutí – andělé jsou multidimenzionální bytosti jako vy, ale ve svém uvědomění a chápání obsahují celou svou „skupinu“. Na rozdíl od nás nemají žádnou dualitu a žádnou biologickou formu. Archandělé jsou andělé, kteří mají energii mnoha andělů. Nejsou „výše“ ani „níže“ a nemají nic „na starosti“. Místo toho jsou naplněni energií mnoha kousků a částí jiných andělských bytostí. Existují, aby pomohli spojit skupiny energií pro ty, kteří nedokáží přemýšlet mimo 4D.

Pokud vás zajímají andělské zprávy, dovolte mi, abych vám představila Ronnu Herman. Ronna je známá po celém světě coby posel archanděla Michaela. Publikovala již jedenáct knih a přispěla do stovek inspirativních duchovních publikací, které byly přeloženy do mnoha jazyků. Ronna se také při mnoha příležitostech objevila na pódiu společně s Leem Carrollem. A já upřímně miluji následující odstavec, který je uveden na jejím webu:

„Svět andělů je světem lásky – zlaté moře pulzujícího, dýchajícího, zářivého plamene. Jediný způsob, jak skutečně prožít jejich osobní přítomnost, je skrze lásku. Nicméně tato láska musí být zahalena do velkého vnitřního klidu a míru. Láska, barvy, přírodní vůně a základní ctnosti pocitu Boha je přitahují jako magnet. Svět pocitů je magnetickou silou, která anděly přitahuje. Víra, láska a absolutní oddanost Stvořiteli a našemu Otci/Matce Bohu je jejich základní kvalitou.“

Zdroj: www.ronnastar.com/about-us/seven-archangels.html

Není nádherné, že máme k dispozici tolik elegantních a překrásných systémů, aby nám pomohly spojit se s naším božstvím? Doufejme, že nyní lépe rozumíte tomu, co andělé jsou a proč tu jsou. Jsou s námi po celou dobu. Jsou neustále připravení a čekají, až je oslovíme – takže jsme zváni k tomu, abychom se s nimi zdravili a žádali je o pomoc den co den.

Otázka pro Kryona:

Objevují se andělé i na jiných planetách svobodné volby? Předával Kryonův doprovod zprávy i Plejáďanům při stejném procesu channelingu, jaký poskytuje Lee Carroll?

Odpověď:

Ano! Ten proces byl velmi podobný po celé galaxii. Chci, abyste všichni pochopili a přijali fakt, že Duch, kterému říkáte Bůh, má stabilitu stejnosti u veškerého probuzeného života. Byli jsme tam v nejrůznějších laskavých formách, které byly zapotřebí, a byla nám připisována nádherná jména. Ale to, čemu říkáte andělé, bylo velmi přítomno a proces probuzení byl také velmi podobný. Vědomí prochází stejnými kroky bez ohledu na to, jak vypadá tělo. Je to univerzální a je to záležitost fyziky.

Je zajímavé, že připisujete nejnižší možné vědomí nejpokročilejším bytostem, o kterých jsou vaše filmy… mimozemšťanům. Ve vašich filmech s vámi všichni chtějí válčit, zničit vás nebo vás dokonce sníst! Vůbec jste neuvažovali o pokročilé moudrosti, protože jste sami nikdy pokročilí nebyli! Teď je to jiné a vy si začnete uvědomovat, že lidstvo vyspělo. Kterákoli rasa, která má schopnost cestovat na vaši planetu, zde byla miliony let před tou vaší. Přemýšleli jste někdy o tom, proč vás mimozemšťané pouze „navštěvují“ a nikdy se skutečně neukáží? Je toho za tím mnoho, o čem jste dosud neuvažovali.

Channeling nebo zprávy od Boha hrály vždy roli v každé společnosti na každé planetě. I historii mají podobnou. Má čtyři stádia: divné, nebezpečné a z temné strany – okrajově přijatelné a tolerované – vnímáno mnohými jako moudré a dobré učení – a už nepotřebné, protože to dokáže každý.