Stvoření, astrál, dimenze

 

     V tomto textu uvádím poznatky ze čtyř pramenů:

 

- Z učení Surat Šabd jógy, která představuje indickou duchovní vědu Mistrů. Tato duchovní věda má také název jóga Zvukového proudu, a to je nejvyšší systém indické jógy. Zvukový proud je jen jiný název, který jako křesťané známe pod názvem Duch svatý. O tom pojednává kniha „Jóga a Bible“ od Josepha Leeminga (vydáno 1991 a 1998)

 

- Druhým pramenem je kniha autorky Heleny Šeblové „Poselství, 1. díl“.

 

- Třetím pramenem je channeling uveřejněný na webu www.jeshua.cz, s názvem „Co je astrální rovina? Jak se

   objevila? Channeling byl předán Jeshuem – Ježíšem.

 

- Čtvrtým pramenem je moje poznání skrze mé otázky adresované Bohu Otci a obdržené kódy pravdy.

 

     První pramen: Surat Šabd jóga, dělí velké univerzum do čtyř hlavních oblastí:

 

- Pinda – čtvrtá velká oblast univerza. Skládá se z hrubé hmoty hmotného vesmíru, ve kterém žijeme. V této oblasti zcela převládá substance hmoty, doplněná jen malým množstvím mysli a ještě menším množstvím ducha, které stačí k tomu, aby zde byl ještě zachován život. Musíme si totiž uvědomit, že duch je jediným skutečným životem, jenž doopravdy existuje; všechny ostatní formy života jsou závislé na oživující síle ducha. Bez ducha je hmota netečná a mrtvá.

     Oblast hmotného vesmíru v sobě zahrnuje všechny hvězdy a Slunce s planetami. Je třeba říci, že všechny miliony sluncí, hvězd a všechny galaxie, které dnešní věda zná, jsou jen velmi malou částí oblasti Pinda.

 

- Anda – třetí velká oblast univerza. Anda je astrální oblast, která se rozkládá od očního centra k nejnižšímu okraji Brahmandy. Do této oblasti duše přichází, když vstoupí do očního centra. Astrál je zářivý a plný barev, krásnější než cokoliv z tohoto světa. Avšak ve srovnání s Brahmandou je všechna jeho záře a krása nepatrná. Anda je mnohem rozsáhlejší než hmotný vesmír. Obsahuje mnoho podoblastí, nebí a očistců, nekonečně mnoho světadílů, řek, hor, oceánů a měst a všechny překypují různorodým životem. Anda leží nejblíže hmotné oblasti a je vstupní branou do všech vyšších regiónů. 

 

- Brahmanda – druhá velká oblast univerza. Tento název doslova znamená „vejce Brahmy“ a je odvozen od přibližného tvaru této oblasti. Tato oblast je umístěna uvnitř Sat Déš a je jí obklopena. Substance Brahmandy je také především duchovní, ale je smíšená do jisté míry s malým množstvím zduchovnělé hmoty. Je to nejjemnější stav hmoty. Brahmanda je nazývána duchovně – materiální oblastí, protože zde ještě převládá substance ducha. V nejnižších částech Brahmandy již převládá nad čistým duchem mysl.

 

- Sat Déš – první velká oblast. V této nejvyšší oblasti je pouze čistý duch, který není žádným způsobem smíšen s jakoukoliv formou hmoty. Je to oblast univerzálního ducha a zde, v nejčistším a zcela duchovním stavu stvoření, je skutečný domov lidské duše, duše, která je také jeho původním prvkem udržovaným vlnami života, lásky a síly, jež vyzařuje z Nejvyššího stvořitele. Odtud vyzařuje světlo, život, láska a síla Nejvyššího. Láska a energie této oblasti prostupují a pronikají vším ve všech nižších oblastech.

 

     Tyto informace byly sdělovány Mistrům východních náboženství a byly převzaty a rozšiřovány jejich žáky a stály se součástí tohoto učení Mistrů. Tyto znalosti vysoce překročily to, co učily západní náboženství.

 

 

Druhý pramen: Tři kapitolky z knihy „Poselství, 1. díl“

 

O životě po smrti, astrál – nebe, peklo, Světlo a temné sféry

 

    Smím vědět něco o životě po smrti, co je to astrál a o životě v něm? Je rozdíl mezi nebem a peklem a mezi Světlými a tmavými sférami?(Otázky klade autorka.)

    Je to sice mnoho otázek najednou, ale postupně vám je zodpovíme. Začneme umíráním. Není to příjemný okamžik ve vašem životě, stejně jako porod. V obou případech jde o vstup do nové formy života. Při porodu procházíte porodními cestami do nového světa, jde v podstatě o průchod tunelem do Světla. Tunel zde zastupují porodní cesty a Světlo nová forma života, láska rodičů a okolí, které vás vítá. Skoro všechny bytosti jsou na tomto světě láskyplně uvítány, i když existují výjimky, kdy tomu tak není.

     Podobné pocity prožíváte, když umíráte. Musíte překonat a prožít silnou nevolnost, úzkost z neznáma, abyste mohli projít tunelem a stanout před Světlem. Dokud se nepřetrhne šňůra, která vás spojuje s hmotným tělem, cítíte a prožíváte pocity hmotného těla. Proto je žádoucí, aby duch, který vyšel z hmotného těla, co nejdříve tuto šňůru přerušil. Jinak je nebezpečí, že bude prožívat např. tlení vlastního těla, či pohřeb žehem. Dochází k tomu v těch případech, kdy je duch příliš vázán na hmotu, příliš lpí na pozemské formě života. Jeho prožívání je však poněkud jiné, méně intensivní, ale přesto nepříjemné tím, že duch nechápe, co se s ním děje. Protože se za života nikdy nezajímal o věci duchovní, nechápe, že zemřel, nechápe, proč nemůže navázat kontakt se svými milými, nechápe, proč je nevnímají. Tito nepoučení duchové mohou zůstat připoutaní svou nevědomostí, láskou, či křivdou, pomstou nebo jinou bolestí k tomuto světu, či určitému místu, či osobě velmi dlouho. Někdy trvá celá staletí, než se odpoutá od těchto úrovní. Tělo hmotné je dávno zpráchnivělé, ale on neví, co má dělat, aby se osvobodil. Tuší, že něco není v pořádku, ale není nikdo, kdo by mu poradil. Teprve když pocítí touhu po změně, po Bohu, může mu být pomoženo. Dostane se mu poučení tím způsobem, který je pro něho nejvhodnější. Opět je vše řízeno. Buď se za něho vytrvale modlí jeho příbuzní nebo ho poučí některý z duchů, který mu byl seslán na pomoc, či sám pochopí svou situaci, protože je za svého bloudění přiveden v místa, kde se mu dostane pravého poučení.

     Tito duchové, kteří byli připoutáni k pozemskému životu, obyčejně velmi těžce umírají. Jakmile pochopí svou chybu, jde vše rychle. Obrátí svou mysl k Bohu, předstoupí před světelnou bytost, před své rádce a pomocníky, kteří ho vedou tak, aby mohl odložit své astrální tělo (2. smrt) a připravovat se na další reinkarnaci. Někdy je odveden do míst, můžete tomu říkat školy, kde se mu dostává poučení, aby mohl postoupit do vyšší sféry. Někteří duchové jsou již tak pokročilí, že se rodí do vyšších sfér ihned, jakmile odloží astrální tělo. Rodí se do té sféry, která mu náleží. To znamená, že se zrodí tam, kam dle své duchovní úrovně náleží.

     Upoutaní duchové, kteří neví nic o principech vývoje, sice zahlédnou světelnou bytost, ale nestačí mnoho pochopit, protože jejich duchovní vývoj je obyčejně příliš krátký a jejich připoutanost je rychle vzdaluje od světelné bytosti. Ti se určitou dobu zdržují v astrální sféře, trpí odlukou od Světla, ale velmi brzy se vrací zpět v místa, kde jsou připoutáni. Podobně je tomu s duchy málo pokročilými, ti se také určitou dobu zdržují v astrální sféře, ale velmi brzy upadají do spánku, ze kterého se probouzejí teprve před reinkarnací. To znamená, že dostanou impuls k probuzení, odkládají astrální tělo a reinkarnují se. Tvar a vzhled jejich těl je takový, jaký si zaslouží. Jejich povahové rysy jsou zvýrazněny symbolicky na jejich vzhledu. Máme na mysli vzhled éterického těla. Pokročilejší duchové, ne příliš vysoké úrovně, žijí určitou dobu v astrálu. Opět jejich vzhled odpovídá jejich povaze a pohybují se v těch úrovních astrálu, které jim náleží. Ti jsou na tom poněkud lépe, pohybují se mezi sobě rovnými, a to tak dlouho, dokud nepochopí, že musí na sobě pracovat. Jakmile se v nich probudí touha po změně a začnou vyzařovat lásku, může zasáhnout Bratrstvo pomoci a odvést tyto duchy do škol, aby jejich příští reinkarnace byla úspěšná.

     Ti, kteří žili špatně a nejsou láskyplní, jsou vlastními vinami zapuzeni od Světla. Propadají se do nejnižších vrstev astrálu, kde je tak zvané peklo, kde trpí tak dlouho, dokud se v nich nevzbudí touha po věčné lásce a pak jsou vysvobozeni nebo postupují přímo do inversního vývoje s tíhou ke zlu, protože v sobě udusili jiskru Božství. Mohou to být černí mágové, kteří vědomě konali zlo, nebo lidé, kteří toužili po pomstě tak, že ji obětovali i svou Božskou jiskru. Tito odkládají astrální tělo a postupují ihned do temných sfér, kde jdou do škol, aby se zdárně rozvíjeli v intencích temných sfér a pochopili všechny zákonitosti. Jejich duch ztrácí deformované rysy, které získal v astrálu, a je formován temnými silami dle svých zásluh v těchto sférách. Může být tedy z vašeho hlediska i krásným. Ale je to krása pro pozemšťana děsivá i fascinující. Z inversního vývoje se tito duchové již nemohou vymanit, pokud nepřekročí zenit svého vrcholu a neprojdou vývojem ve světě antihmoty se všemi úrovněmi.

     Takže, shrneme-li tyto poznatky, víte, že tak zvané peklo jsou tři spodní vrstvy astrálu a tak zvané nebe tři horní vrstvy astrálu. Hranice mezi těmito zónami je hranice nevědomí, kde spí málo rozvinutí duchové. Pobyt v tomto pásmu je poměrně krátký, protože čím více je duch nevědomý, tím rychleji se musí reinkarnovat, aby získal zkušenosti.

     Pobyt v pásmu nevědomí je nutný proto, aby získal síly pro další vývoj. V tomto stadiu ještě nemůže spolupůsobit při návrhu karmického scénáře, ale tento scénář je vybírán vyššími duchy, obyčejně jeho rádci, tak, jak je to pro jeho poučení nejvýhodnější.

    Nyní vás asi budou zajímat tři pásma, kterým říkají pozemšťané nebe. Zde odpočívají dobří, pokročilí duchové, kteří jsou zde tak dlouho, než se vyčerpají jejich zásluhy. Zde se také připravují na další reinkarnaci a získávají zde potřebné vědomosti a dovednosti. Rozlišujeme nebe neuvědomělé a uvědomělé. V uvědomělém nebi jsou pokročilí duchové, kteří se připravují na další reinkarnaci a stále pracují na svém zdokonalení. Ti se pak reinkarnují do světa příslušné duchovní úrovně Světlých sfér. V neuvědomělém nebi se ocitnou dobří duchové, kteří si vysnili své nebe, byli sice dobří, ale žili v omylu a v omylu setrvávají i v duchovním světě. Říkali jsme, že zde jsou tak dlouho, než se vyčerpají jejich zásluhy, pak obyčejně nastane rozčarování, ale jedině v tomto rozpoložení je schopen tento zaslepený duch pochopit svůj omyl. Pak se musí znovu reinkarnovat. Jeho rádci mu doporučí správný karmický scénář příštího života a vedou ho tímto životem tak, aby znovu neupadl v omyl.

    Podobné nebe je i v temných sférách, je to nebe fanatiků, kteří vždy přihrávají zlu a temné síly je chtějí určitým způsobem odměnit. Tedy pamatujte, co je nahoře, je i dole. Jako existují světy Světlých sfér, tak existují světy temných sfér. Zákony vývoje platí všude. Vesmírná jednota nesmí být narušena.

    Prosím o doplnění, není mi jasný rozdíl mezi úrovněmi duchovního světa a světa hmotného, tedy mezi úrovněmi astrálu (nebe a pekla). Mezi úrovněmi nevědomí, Světlých sfér a temných sfér. Splývají, nebo kde jsou? Mám pocit, že duchovní život a hmotný život probíhá paralelně.

     Ano. Máš pravdu. Astrál odpovídá úrovni planet nevědomí až úrovni planety Země, to je od 0. do 4. sféry Světlých sfér, neuvědomělé nebe odpovídá pásmu od 5. do 9. sféry Světlých sfér. Nebe uvědomělé spadá do pásma světů Světlých sfér od 10. do 13. sféry. 14. sféra je Božství a zde splývá svět duchovní a svět hmoty.

     Mír a láska s vámi!

Přehled vedoucích planet světlých sfér

 

 

                                                           ……….   Vývoj pokračuje

                                                           ……….

 

                                                         23. sféra   Vrchol vývojové osmičky- hmotný svět splývá

                                                                          se světem duchovním

                                                            ……….

     nejvyšší božství                              ……….

 

                                                         16. sféra   Hmotný svět splývá  se světem duchovním

 

                                                         15. sféra   Hmotný svět splývá  se světem duchovním

 

          14. sféra   Božství, znak bílého slunce, bílý kříž. Znak

                            léčitelů – zlaté slunce a Nilský kříž

     __________________________________________________________________________________

 

          13. sféra   Bílý Kužel, planeta nejvyšší lásky, zlatý znak

                             - trojúhelník, znak léčitelů-oranžové slunce.

     

                      12. sféra   Rhea, planeta mladých, přestupní stanice na

                             BK, znak – světle zelené slunce

 

          11. sféra   Gaňa, planeta ochránců, znak žlutého slunce.

 

      uvědomělé nebe                                           Mauritius, nosí kápě, znak léčitelů – růžové

                            slunce. Je planetou moudrosti.

 

          10. sféra   Galea, planeta lásky a radosti, znak léčitelů –

                             fialové slunce.

 

                            Mercurius, planeta poznání, léčivé červené

                             slunce.

 

                           Gatharaus, planeta vědění, léčivé bleděmodré 

                             slunce.

           

    _________________________________________________________________________________________

 

 

                                                           9. sféra    Securius, planeta lékařů, stříbrný znak léčitelů

                                                                          je čtverec se stříbrným půlměsícem umístěným

                                                                                ve středu na ležato, léčebné slunce je stříbrné.

 

                                                           8. sféra    Syrius, planeta meditací,  3. stupeň moudrosti,

      neuvědomělé nebe                                         léčebné slunce je rudé.

 

                                                           7. sféra    Taurus, planeta duchovních vůdců, 2. stupeň

                                                                                moudrosti

  

                                                           6. sféra    Centauri, planeta 1. stupně moudrosti

 

                                                           5. sféra    Gaia, planeta šťastných lidí

 

    ________________________________________________________________________________________

 

4. sféra    Země (Gaia), planeta očisty, modrá planeta,

               postup okolo r. 2000 – 3000, zlatý věk

 

                                                           3. sféra    Cyrus, planeta touhy

      hraniční pásmo

2. sféra    Naurius, planeta uvědomění

 

                                                           1. sféra    Calea, planeta smutku

 

   _________________________________________________________________________________________

 

  pásmo nevědomí                                 0. sféra    Gongo, planeta nevědomí

 

   _________________________________________________________________________________________

 

temné sféry

 

   od nulté sféry dolů,

   nejdříve nebe                                     

   fanatiků…

 

     Hermes Trismegistos: "Co je nahoře, je i dole." Doslovně: To co je nahoře, je také to, co je dole.

 

       Pásma duchovních světů prolínají svět hmotný, přehled na schématu vlevo.

                                              

       Z uvedeného schéma je patrno, že:

       Nejvyšší božství je od 14. sféry výše, umožňuje libovolný přechod z hmotných vibrací do duchovních. Od 10. sféry do 13. sféry je uvědomělé nebe, od 5. sféry do 9. sféry je neuvědomělé nebe. Od 4. sféry do 1. sféry je hraniční pásmo,      0. sféra je planetou nevědomí.

Co se děje s astrálním tělem po jeho odložení při vstupu do řeky zapomnění

 

     Musíme začít okamžikem smrti. Odkládáte své hmotné tělo a vstupujete do jiné dimenze bytí – astrálu. Nejprve stanete před světelnou bytostí a po zhodnocení uplynulého života odcházíte do té vrstvy astrálu, která vám duchovně náleží. Astrální tělo potřebuje pouze pro pobyt v duchovním světě. Čím vyšší vrstva astrálu, tím jemnější je vaše astrální tělo. Čím nižší vrstva, tím hrubší rysy toto tělo má. Jakmile vstoupíte do řeky zapomnění, abyste se reinkarnovali, musíte odložit astrální tělo, protože ho již nepotřebujete. Vyzáříte se do příslušného vajíčka a působením Jiskry Boží, která způsobuje rýhování vajíčka, se znovu vytváří vaše tělo hmotné a astrální. Vaše odložené astrální tělo zatím pluje v okolí řeky zapomnění jako nepotřebná slupka, které říkáme larva. Stále ještě jsou na ní silné otisky vaší osobnosti a někdy se stává, že ji žijící lidé oživí svou vlastní energií, proto jsou media spiritistů po seanci tak unavené. Je to proto, že k oživení jedné larvy je třeba asi tolik energie, co potřebuje živá bytost ke zdravému bytí po dobu asi 5 hodin. Jak jsme si již říkali, tyto larvy plují v bezprostřední blízkosti řeky zapomnění – řeky Styx. Zpočátku jsou poměrně lehké a reflexně se pohybují pomocí vyhasínajících reflexů. Tak se někdy stává, že se mohou zatoulat až k hranicím naší dimenze. Většinou však pozvolna vyhasíná jejich vyzařování, ony klesají stále blíž k řece Styx, která je postupně pohlcuje. V řece je dokončen jejich rozpad. Ne každé astrální tělo skončí v řece, některá se rozpadají poblíž břehu a rozpadají se na jemnou hmotu, která se podobá písku. Tento písek se v malých či velkých dunách přelévá stále blíž k břehům řeky, je jí vtahován do hloubky, kde se rozpouští. Ale protože se nic nemůže ztratit, vzniká na základě fyzikálně chemického procesu velké množství potřebné energie, která usnadňuje přechod všem bytostem, které vstupují do řeky a tím do jiné dimenze bytí. Bez této energie by byl přechod svízelnější než umírání. Je to něco podobného jako funkce přírodních zákonů u vás. Když ve vaší dimenzi zemře nějaký živočich, jeho hmotné tělo se rozpadá a mění se v jinou formu energie, která je opět užitečná (např. potrava pro ostatní dravce, hnojivo pro rostlinu apod.). Tento koloběh výměny energií prakticky nikdy neustává, je věčný a podléhá vesmírným zákonům, proto není žádoucí, aby kdokoli do něho zasahoval. (viz připoutaní,  spiritisté).

      Mír a láska s vámi.

Třetí pramen: Channeling od Jeshua: „Co je astrální rovina? Jak se objevila?“

 

Potom, co umřete, jste svobodní. Svobodní vrátit se do spirituální roviny svého původu, svobodní vytvářet svou vlastní realitu. Tato svoboda však může být pastí. Mnoho lidí na vnitřní úrovni není svobodných. Uzavřeli se do pevných přesvědčení o dobrém a špatném, o životě, smrti a posmrtném životě. Další lidé zase nejsou tolik nakloněni jistým přesvědčením, ale emocím a touhám jako jsou závislosti, hněv nebo pocity méněcennosti.

Astrální rovina je, mimo jiné, společným výtvorem všech těchto lidí. Je to společenská rovina existence, ve které všechny tyto myšlenkové formy strachu, iluzí a tužeb bezprostředně nabírají tvar. Například, když máte mnoho sklíčených myšlenek, můžete se ocitnout v krajině, která je holá a šedivá. Tato krajina odráží váš vnitřní stav. Lidé zůstávají v astrální rovině, dokud volání jejich duše není natolik silné, že propustí své iluze a vystoupí na spirituální úroveň, anebo, pokud je to možné, jdou spát a znovu se inkarnují.

Například, když někdo věří, že ihned po smrti přijde do „zlatého města“, kde lidé chodí kolem dokola, jásají a velebí Boha, pak je to právě to místo, kam tato osoba dorazí spolu s ostatními, kteří tomu věří. Na počátku tam budou skutečně šťastní. Myslí si, že jsou v nebi. Avšak posléze se život stane nudným a monotónním. „Zlaté město“ se stane vězením. Prostřednictvím této zkušenosti se otevírá vnitřní prostor, ve kterém bude znovu vyslyšen hlas duše, hlas pravdy. Postupně nastane probouzení a astrální iluze „zlatého města“ se uvolní.

Astrální rovina je naplněna „nebi“ lidí fundamentalistického přesvědčení. Čím silnější jsou jejich přesvědčení, tím déle jim trvá vyslyšet volání jejich duše. V astrální rovině však nenalezneme jen „nebe“. Někteří lidé si vytvoří jakýsi druh „pekla“. Když někdo trpí hlubokým pocitem méněcennosti, může se objevit v pustém a osamělém místě, které odráží jeho vnitřní pocity. Může to opět trvat nějak dobu, než taková osoba dovolí svému vnitřní Světlu povstat.

Ve zkratce, astrální rovina je shromažďující místo pro všechny, kteří ještě nejsou otevřeni hlasu své duše. Jelikož jejich přesvědčení nemají kořeny v moudrosti jejich duše, vytváří na základě těchto přesvědčení svá vlastní vězení.

Jak astrální rovina ovlivňuje psychiku a lidi, kteří zprostředkovávají poselství?

Existují dva způsoby.

1. Cyklus strachu

Astrální rovina je zčásti formována námi, žijícími, zvláště našimi silnými emocemi jako je hněv a strach. Jako rovina je astrální nejblíže rovině Zemské, v tom smyslu v ní převládá většina lidských strachů a předsudků, odpovídající strachy a předpojatosti, které na Zemi existují v kolektivním vědomí lidstva. Například, když se lidé na Zemi bojí přírodních katastrof, všechny druhy představ přírodních katastrof se projeví v nižších oblastech astrální roviny. Tyto představy o konci světa mohou být sesbírány lidmi, kteří je interpretují jako obrazy budoucnosti a prezentují je jako vyšší pravdy svému publiku.

Kromě toho v nižších oblastech astrální říše bloudí všechny možné druhy entit, které nemohou opustit Zemi. Některé z těchto entit rádi podporují přenos vizí strachu, neboť je to činí důležitými. Často jsou to zesnulí, kteří nemohou opustit Zemi. Jejich vědomí je stále zcela zaměřeno na Zemi a uznání a pozornost lidí je pro ně velmi důležitá. Potřebují se kontaktovat s lidmi, a pokud je lidé začnou vidět jako posly vyšších pravd, některým to připadá úžasné. Budou prohlašovat cokoli, co posílí jejich postavení jako důležitého posla. Instinktivně cítí, že pro ně velmi dobře funguje činit velkolepé předpovědi: čím větší je předpovídaná katastrofa, tím více pozornosti obdrží. Prvotní strach, který zde již byl přítomen v kolektivním vědomí lidstva, je tak astrálními silami posílen. Tak je tedy vytvořen cyklus strachu.

Kvůli tomuto cyklu strachu, který je krmen lidmi a astrálními silami, se může stát, a ono se to děje, že se lidé shromažďují kolem nějakého guru, který má zprostředkovávat vyšší vědění. Ve skutečnosti však při prezentování tak zvaných vyšších přenosů pouze potvrzuje jejich ustrašené vize. Mnoho předpovědí o roce 2012, zvláště těch, které hovoří o katastrofách, mohou být vysvětleny právě tímto způsobem.

2. Astrální guruové

Duchovní vývoj lidstva způsobí, že astrální rovina nakonec zmizí. Jakmile se lidé naladí na svou duši, na svou vnitřní pravdu, a zaposlouchají se do svých srdcí namísto eg, astrální rovina již nebude více „krmena“. V astrální rovině se daří iluzím a nižším emocím. Pravda a láska budou znamenat její zánik.

V současné době jsou však v astrální rovině entity, které v ní dlí dlouhou dobu a vybudovali si speciální pozici. V „nebi“ fundamentalisty (pomyslete na předchozí zmíněné „zlaté město“), je často jediný vůdce, samozvaný guru, který vnímá sám sebe jako hlas pravdy. Takové osoby čerpají svůj status ze svých zvláštních umístění v astrální rovině. V průběhu staletí mohla tato osoba přijmout postavení slavné náboženské osobnosti, například Krista. Mohou být dokonce přesvědčeni, že jsou Kristem. Tohle, pochopitelně, bude potvrzováno jejich následovníky, kteří věří, že by v jejich fundamentalistickém nebi měli být blízko Krista. Takový astrální guru, pochopitelně, má za to, že si vzpomíná na vše o životě Krista. V každém fundamentalistickém nebi Kristovského původu, a že je jich spousta, se takový Kristus potuluje. To vysvětluje, například to, proč jsou zprostředkovávané informace ohledně života Krista tak protichůdné.

Takový astrální guru však nikdy není zcela odříznut od reality. Uvědomuje si, že spirituální růst lidstva je mu hrozbou a bude se snažit tomu zabránit. To dělá tak, že posílá na Zemi informace, které zde posilují strach a dualitu. Tato informace je předávána například ve formě channelingu. Jelikož tyto entity často ovládají sofistikovaný vhled a znalosti o lidské povaze, je často těžké je rozpoznat jako nečisté. A co víc, samotné entity často věří ve svou správnost informací. Značná lidská kapacita pro sebeklam je v astrální rovině skutečně ještě větší než na Zemi. Na Zemi je neustálá konfrontace faktů a oponujících názorů, ale to se v astrální rovině neděje. Tam každá změna přesvědčení musí přijít zevnitř jednotlivce.

Jak poznáte nečistou informaci?

Čistá informace pochází z roviny duše, spirituální roviny: roviny jednoty, lásky, svobody a úcty ke všemu, co žije. Čistá informace zasáhne naše srdce, dávajíce nám okamžitý pocit míru, lásky a svobody. Díky ní se cítíme dobře ve vesmíru, ve kterém žijeme. Dává nám pocit důvěry v sebe sama. Čistá informace nás vede ke skutečnému pochopení toho, kým jsme.

Účel nečisté informace je vždy překazit spirituální vývoj lidstva a posílit astrální rovinu vytvářením nových iluzí a strachů. Nečistá informace má následující charakteristiky.

- Nečistá informace proklamuje dualitu. „Tohle je špatné, tohle dobré, tito lidé jsou špatní, existují spiknutí proti lidstvu, stanou se katastrofy“, atd.

Proč se taková informace šíří? Spirituální rovina je jednou z jednoty. Za každým vyjádřením ducha, kterého vidíme mimo nás, je jádro jednoty, jež sdílíme. Osvícení znamená být si této jednoty zcela vědom. Uvažování v dualitě – ať je jakákoli – udržuje lidskou bytost mimo tuto jednotu, mimo vnitřní Světlo.

- Nečistá informace zastává donucování a tlak. „Musíte to udělat nebo to nebude stoprocentní; ujistěte se, že jste připraveni na nastávající změny; měli byste na sobě tvrdě pracovat, jinak se vám věci nebudou dařit“, atd.

Proč je tohle prohlašováno? Duše vás spojuje s jednotou, se Vším. Abyste se dostali do spojení se sebou samými, musíte se naučit své duši naslouchat. To se může přihodit jedině v svobodě. Hlas duše je jemný, ne-donucovací hlas. Všechen tlak a donucování udržuje lidskou bytost mimo její duši.

- Nečistá informace vyvolává strach. „Právě se odehrávají katastrofy, musíte se k nám připojit, jinak věci dopadnou špatně, dávejte si na to nebo tamto pozor“, atd. Hlas duše je hlasem lásky, nikoli strachu. Podporování lidí, aby naslouchali hlasu strachu, je odvádí z jejich středu.

- Nečistá informace není zaměřena na tady a teď. Jsou zmiňována určitá data budoucích událostí nebo je ohlašována x-tá kosmická historie lidstva. Často jsou tyto informace velmi zajímavé, nicméně o životě tady a teď není nic jasné.

Spirituální vývoj vždy nastává v teď. Tím, že se lidé vytrhnou z vědomí teď, je omezován jejich spirituální rozvoj.

- Nečistá informace vám dává špatný pocit ze sebe samých. Pokud nesouhlasíte s textem, předpokládá se, že jste hloupí a naivní, nebo že jste sobečtí a stále ještě nejste světelní.

Když tomu lidé věří, budou si méně jistí svou vlastní intuicí a vnitřním vedením. To brání jejich přirozenému spirituálnímu vývoji.

- Nečistí informátoři prohlašují, že jsou jedinou pravdou a nejčistším kanálem. Naznačují, že mají privilegovaný přístup k informacím, které můžete přijímat jedině přes ně. Ve chvíli, kdy chcete přimět lidi, že mimo ně existuje nějaká spirituální autorita, která ví líp, popíráte své vlastní Světlo.

Na závěr

Zprostředkovávání poselství je talent jako jiný: malování, psaní nebo hudební talent. Dar zprostředkovávat poselství nečiní nikoho lepší osobou, nedělá o nic víc než ostatní talenty. Stejně tak lidé, kteří zprostředkovávají poselství, nejsou ve spirituálních či etických otázkách autoritami.

Pamela Kribbe ve svém článku „Co je Channeling?“ píše: „To, co rozhoduje o hodnotě zprostředkovávaného textu, je bohatost obsahu, jasnost a láska, která je vyjádřena. To, co je určeného jako zdroj channelingu, je druhotně důležité. Zprostředkovávané poselství jsou navíc přijímána lidskými bytostmi a zprávy jsou vždy zabarvené zkušenostmi osoby a abstraktním rámcem toho, kdo informaci přenáší.“ (Tento citát je z holandského článku, pro český článek na téma channelingu se podívejte na www.jeshua.cz „Kdo jsme my“ na konec životopisu Pamely).

Osobně si myslím, že byste měli číst a zprostředkovávat zprávy jako když posloucháte píseň v rádiu. Tehdy, když se dotkne vašeho srdce a cítíte se jí být pozvednuti a líbí se vám. Pokud tomu tak není, nalaďte na jiný kanál.

© Gerrit Gielen

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

Čtvrtý pramen: Moje poznání (psáno kurzívou).

 

     Celé Stvoření - Universum představuje jen jeden jediný prostor, ve kterém se nachází:

-  hmotný  a antihmotný svět, tedy planety, hvězdy, ostatní tělesa, prach, plyny atd.

- duchovní - Světlé sféry, které obsahují astrál, neuvědomělé a uvědomělé nebe a sféry Božství.

- duchovní – temné sféry

 

      Hmotné, antihmotné a duchovní světy se prolínají, ale nesplývají spolu. Existují paralelně vedle sebe. Proto mohou jasnovidci vidět bytosti duchovního světa, protože mají kvantové vidění skrze své „třetí“ oko.

     Ve hmotném světě existuje časoprostor – čas a trojrozměrný prostor. Čas je stejný jen pro jednotlivý planetární systém a není stejný ani v rámci galaxie. Vše, co je ve Stvoření hmotné či antihmotné, se nachází ve stejném prostoru, ale v různých časech, tedy v různých dílčích časoprostorech.

    Hmotnému prostoru odpovídá dle Surat Šabd jógy Pinda.

 

      Světlé sféry souvisí s hmotnými světy, temné sféry souvisí s antihmotnými světy.

      Astrál, Světlé sféry, Božské sféry představují duchovní světy, tedy světy na kvantové úrovni. Existuje i průchod mezi Světlými a temnými sférami. Děje se tak přes nultou úroveň planety nevědomí. Duchovní světy jsou spojovacím článkem mezi světem hmoty a antihmoty. Do světa antihmoty se lze dostat jen přes vesmírné díry. To ovšem zákon nedovoluje, protože při styku hmoty a antihmoty dochází k silné reakci, která je pro oba typy hmoty zhoubná.

 

     Pojem světlé sféry přináleží planetám v první sféře, a ve vyšších sférách.

 

- Astrál představuje kvantový prostor, který má jemnější vibrace než hmotný svět a je proto pro lidský zrak i planetární přístroje neviditelný. V astrále existuje jen přítomný okamžik. Pohyb je pole, které se posunuje skrze přítomný okamžik.

     Astrál má sedm vrstev, čili sedm dimenzí. Takzvané nebe jsou tři horní vrstvy. Takzvané peklo jsou tři spodní vrstvy. Hranice mezi nimi je hranice nevědomí (více viz příloha).

     Existuje vztah mezi astrálem a duchovními úrovněmi planet – mezi jejich sférami. Astrál odpovídá 0. úrovni planet nevědomí a 1. – 4. sféře hraničního pásma. Tomu odpovídá dle Surat Šabd  jógy oblast Anda.

 

     Sférám neuvědomělého nebe odpovídají planety, které se nacházejí v 5. až 9. sféře svého průměrného duchovního vývoje. Ke každé sféře hmotných planet přináleží duchovní dimenze, kam odcházejí bytosti po smrti svého hmotného těla. Pokud bytost ukončí svůj duchovní vývoj v dané sféře, postoupí do dimenze duchovní o stupeň výše. Zde se jedná celkem o pět sfér a pět dimenzí. Sférám neuvědomělého nebe a jejím dimenzím odpovídá dle Surat Šabd jógy oblast Brahmanda.

 

     Sférám uvědomělého nebe odpovídají planety, které se nacházejí v 10. až 13. sféře svého průměrného vývoje. Ke každé sféře hmotných planet přináleží duchovní dimenze, kam odcházejí bytosti po smrti svého hmotného těla. Pokud bytost ukončí svůj duchovní vývoj v dané sféře, postoupí do dimenze duchovní o stupeň výše. Zde se jedná celkem o čtyři sféry a čtyři dimenze. Sférám uvědomělého nebe a jejím dimenzím odpovídá dle Surat Šabd jógy oblast Brahmanda.

 

     Od 14. sféry začíná Božství. Božské bytosti si mohou samy rozhodnout o tom, jestli chtějí mít tělo hmotné nebo jemnohmotné. Podle toho pak žijí na hmotné planetě nebo v duchovní dimenzi. Těchto sfér je deset a příslušných dimenzí je také deset. Vývoj ale stále pokračuje. Božským sférám a dimenzím odpovídá dle Surat Šabd jógy oblast Sat Déš.

 

     Toto rozdělení Stvoření do sfér planet a příslušných duchovních dimenzí je přesnější, než indické rozdělení celého stvoření do čtyř oblastí s neurčitým slovním popisem, co do oblasti patří. Surat Šabd jóga nám sděluje, že každá nižší oblast představuje v té vyšší oblasti jen nepatrnou část, což by mohlo být pochopeno tak, že celý prostor nižší oblasti představuje jen část prostoru vyšší oblasti, tedy že vyšší oblast velmi přesahuje nižší oblast. Ve skutečnosti duchovní dimenze zabírají větší prostor uvnitř celého jediného prostoru.

     V naší galaxii Mléčná dráha jsou planety, které patří maximálně do 7. Sféry. Ale v prostoru naší galaxie se nacházejí duchovní dimenze patřící do Božství.

     Každá vyšší dimenze má vyšší vibrace, takže bytostí z nižších dimenzí nemohou přicházet do vyšší dimenze, zatímco opačným způsobem je přechod možný. Celkový počet dimenzí ve Stvoření je šedesát.

 

     Názvy planet neodpovídají, až na výjimky, názvům, které dali planetám lidé na planetě Zemi.

 

     Kromě planet obydlených lidmi, které astronomové hledají, jsou to právě tyto duchovní dimenze, které hledají astrofyzici v domnění, že v nich existuji další hmotné světy. Ve skutečnosti to jsou jen jemnohmotné světy, které si vytvářejí duchovní bytosti myšlenkou pro své potěšení a potěšení ostatních duchovních bytostí. Vše se děje na kvantové úrovni a je spatřitelné skrze kvantové přístroje, které dosud ale na Zemi nemáme, nebo skrze „třetí oko“.

 

     Literatura:

 

     Joseph Leeming „ Jóga a Bible“ (1998)

     Helena Šeblová „Poselství, 1. Díl“ (2005)

     Kryonovy channelingy  www.kryon.webnode.cz  

     Web www.jeshua.cz

 

 

     Napsal Jan Heczko

    listopad 2014, květen 2015