Základní informace po 21.12.2012

 

Stav po 21.12.2012

 

      Úvodem slova Archanděla Metatrona, který také zodpovídá za Vzestup planety Země a celého lidstva:

      „Vzestoupení je na cestě a lidstvo ho zažije. Je čas opustit staré energie strachu a bolestí. K žádnému konci světa nedojde. Říkáme Vám, že vychází Nové slunce a to je doba, kdy přicházejí velkolepé změny.  A tím máme na mysli vskutku VELKOLEPÉ.

     Rok 2012 je zázračným rokem. Je dokončením planetárního vzestupu vědomí. Změny však budou probíhat postupně, tak, jak na ně budete pohlížet lineárním pohledem. Většina z Vás se ale 22.12.2012 ohlédne a řekne: “Vždyť se nic nestalo, co je za problém?“ Ale Ti z Vás, kteří pochopili, o co jde, pochopí, že k té úžasné přeměně došlo a že započal vskutku nádherný čas.“

 

      Dne 22.12.2012:

 

     Co se stalo závěrečný den 21.12.2012?

 

     V souladu s prohlášením Archanděla Metatrona, jak je výše uvedeno, mnozí obyvatele planety Země přijali s úlevou to, že nic vnějšího nepocítili, že prožili den jako každý jiný v předvánočním čase.

        Nyní už ale proběhl 25 let připravovaný Vzestup planety Země do 5. dimenze vědomí, umožňující také vzestup lidstva do 5. dimenze vědomí.  Planeta Země je nyní nazývána také Novou Zemí, protože její energie a vibrace odpovídají 5. dimenzi vědomí. Planeta svou energií a vibracemi umožňuje současně vzestup lidstva do 5. dimenze vědomí.

     Vzestup lidstva do 5. dimenze je učiněn jako možnost, jako příležitost pro každou lidskou bytost. Ve všech lidech jsou provedeny základní změny, které vyžaduje postup do 5. dimenze.

     - Byla nám zvýšena frekvence prány, která oživuje naše čakry a duchovní tělo.

     - Byla nám zvýšena frekvence orgonové energie, která dodává hmotnému tělu energii na kvantové úrovni.

     - Byla nám změněna DNA.

     - Byly nám otevřeny nové části mozku, centrum strachu je nahraženo centrem lásky. Strach a stres už v těle nebude vyvolávat přípravu na boj nebo útěk. Činnost šišinky mozkové je obnovena.

     -Naše buňky se změnily z uhlíkové formy na formu krystalickou.

     Teď záleží na každé bytosti, jak tuto možnost využije pro svůj vlastní duchovní růst. Mnohé bytosti, prodchnuté láskou, pokorou, soucitem a pomoci druhým, začnou brzy pociťovat to, co je umožněno ve 4. nebo 5. dimenzi vědomí poznávat a pociťovat. Postupně se k nim budou přidávat bytosti, které na základě zkušeností jiných pochopí existenci Božství, pravdu o tom, co jsme, kam kráčíme a čeho máme dosáhnout. Stále více lidí bude pociťovat lásku k lidem, k planetě Zemi, k veškeré přírodě. Budou pociťovat soucit a touhu pomoci tam, kde to bude potřeba. Lidé se změní, protože poznají, že co budou ze sebe vysílat, to se jim bude vracet s požehnáním zpět.

 

     Vstupem do 5. dimenze vědomí:

     - To, co bude Bohem lidem odpuštěno, bude také vyškrtnuto z jejich a příslušných ákášických  záznamů.

     - Lidé budou jíst zdravější potraviny.

- Lidé budou zdravější, budou mít menší hmotnost. 

- Kvantový skok nám umožňuje dosáhnout 4. a 5. dimenze vědomí už v tomto jediném životě.

- Budeme postupně tvořit pomoci myšlenky a slova i hmotné předměty.

 

     Nyní následuje původní text základní informace z 3.12.2012 

 

     Co se stane 21.2.2012 pro lidstvo?

 

     Nejdříve bych chtěl sdělit základní informace, které jsou důležité pro pochopení Vzestupu lidstva do 5. dimenze:

- Nejsme jen hmotné tělo! Jako lidé jsme trojjediné bytosti. Jsme nesmrtelná duše s nesmrtelným duchem, mysl a hmotné tělo.

 

- Hmotné tělo je pouze nástrojem duše a mysli.

- Naše individualizovaná duše zahrnuje nesmrtelného ducha=Boží jiskru, informační pole podvědomí, vědomí   a nadvědomí, systém čaker a auru, a to je vše, co je v duši za života hmotného těla.  Individualizovaná duše       a mysl tvoří duchovní tělo.

- Podvědomí řídí automaticky celé naše tělo, vědomí obsahuje všechny naše vědomosti, znalosti, zkušenosti      a „vzpomínky“ ze současného života a nadvědomí obsahuje všechny informace o našich minulých životech. Ve třetí dimenzi vědomí jsou informace z nadvědomí pro nás na úrovni mysli nedostupné, ale jsou mysli přístupné po smrti hmotného těla, tedy v astrálu, kde máme astrální tělo.

- Vše je energie, která má své specifické vibrace a frekvence. Hmota je také jen forma energie.

 

     Vzestup lidstva a planety Země

 

     Lidstvo si postupně uvědomí a zažije velkou Boží milost, protože se dostaneme kvantovým skokem ze třetí dimenze vědomí do čtvrté a páté dimenze vědomí, a to se všemi důsledky z toho plynoucími. Normálním vývojem by to trvalo desítky možná i stovky dalších životů, abychom mohli takto duchovně postoupit. (Tyto dimenze vědomí nejsou totožné s dimenzemi fyzikálních rozměrů - prostorem, případně s časem.)

     Dne 21.12.2012 bude dokončen dlouhodobý proces, související s přijímáním energie, její vibrace          a frekvence, odpovídající 5. dimenzi vědomí.

     Všem bytostem na planetě Zemi se změní vědomí tak, že jim bude přístupné nejen celé vědomí z tohoto života, ale také celé nadvědomí, ve kterém jsou uloženy vzpomínky na naše minulé životy. Vědomí             a nadvědomí se sloučí do jednoho rozšířeného vědomí, nebude od sebe odděleno. To, co je nyní přístupno jen omezenému počtu bytostí, se stane normálním poznáním pro všechny bytosti.

     Vstupem do čtvrté dimenze vědomí se lidstvu otevřou pohledy na minulé životy. To nám umožní pochopit, čím jsme byli v jednotlivých životech, jakých činů a skutků jsme se dopustili a jaké to mělo následky v následujících životech. Pochopíme, že jsme byli současně viníky i oběti, že jsme hráli mnohé role v jednotlivých životech, abychom dospěli k co nejlepšímu poučení. A bez těchto zkušeností ze stovek minulých životů bychom nemohli ukončit vývoj ve třetí dimenzi vědomí a postoupit do vyšších dimenzí vědomí. Pochopíme, že největším poučením je vzájemné a úplné odpuštění a že v celém stvoření platí nejvyšší princip lásky.

     Vstupem do páté dimenze vědomí začneme vnímat svět kolem nás. Dostaneme se na energetické vibrace, které nám umožní komunikaci s bytostmi z duchovního světa, ale také s bytostmi z jiných planet Světla, které se dosud musely před námi skrývat, aby nenarušily náš vývoj na planetě Zemi. Uvidíme nebo budeme vnímat naše anděly strážné, čili ochránce, uvidíme nebo budeme vnímat bytosti, které se pohybují v astrálu, a kde čekají na další inkarnaci. Budeme moci komunikovat s našimi anděly. Tím co uvidíme nebo budeme vyciťovat, si uvědomíme jednotu a celistvost celého stvoření včetně Božství. Pochopíme, že naše duše pochází z Božství, a že se tam zase po ukončení inkarnačního vývoje vrátí. Pochopíme, že bytosti z Božství mohou být současně v různých podobách, na různých místech současně. Pochopíme, že můžeme naše anděly požádat o pomoc. Budeme lépe vnímat přírodu jako dílo Stvořitele, jako jeho dar pro šetrné využívání pro plnohodnotný život obyvatel na Zemi.

 

     Všem bytostem na planetě Zemi budou otevřeny nové části mozku a některé staré funkce zmizí. Jedná se například o tzv. centrum strachu, které je umístěno v části mozku nazvaném „amygdala“, které připravuje tělo v případě stresu na „boj nebo útěk“. Tato část mozku už nebude fungovat jako dosud, protože program strachu bude nahrazen programem lásky. Lidem bude otevřeno v mozku „centrum lásky“.

      Lidem bude také otevřeno tzv. „třetí oko“, které má spojitost se šišinkou mozkovou, a které umožní lidem vidět nadsmyslově. Lidé budou jasnovidní a jasnozřiví.

     Komunikace mozku s rozšířeným vědomím bude probíhat jen na vlnové frekvenci alfa a théta.

     Změní se také naše DNA.

     Dalším velkým poznáním bude, že postupně dokážeme tvořit myšlenkou a slovem. Myšlenkou a slovem dokážeme tvořit i hmotné předměty. To změní velmi celé naše bytí.

      To vše bude mít dalekosáhlé důsledky na život všech obyvatel Země. Velmi brzy si totiž uvědomí spojení lidí s Božstvím, s lidmi navzájem, s celou přírodou, s existencí elementálů,  s existencí bytostí žijících na mnoha a mnoha planetách, a s existencí duchovního světa.

 

     To, co bude lidem odpuštěno při vstupu do 5. dimenze, bude také vyškrtnuto z jejich a příslušných ákášických záznamů. To je nesmírná Boží milost pro celé lidstvo.

     Při vstupu do 5. dimenze vědomí se změní i naše fyzické tělo. Naše buňky se změní z uhlíkové formy do formy krystalické – křemíkové (křemík je jak známo základem počítačů), aby se tělo mohlo přizpůsobit novému formátu. Posunout se ze současného fyzického těla do těla, které bude mít vyšší vibrace, bude skvělý pocit. Být osvobozený od všech bolestí, často spojenou se současným tělem, bude pozdvihující. Úroveň, do které se přesuneme má tak vysoké vibrace, že naše tělo bude přinášet dokonalost toho, jak jsme byli původně stvořeni. Tělo už nebude více trpět únavou tak jako dosud, a následně nebudeme potřebovat tak dlouhý spánek. Podobná změna nastane ve stravovacích zvyklostech. Bude nám stačit méně, ale hlavně čerstvých potravin bez přidaných chemických látek. Lidé budou méně hmotní než dosud.

     Při vstupu do 5. dimenze tedy dojde u lidí k uzdravení u některých nemocí a chorob. Lidé budou mnohem zdravější než dosud. Budeme používat potraviny  ve zcela jiném sortimentu než dosud.

 

     Od 21.12.2012 do konce roku 2015 nastanou největší duchovní, společenské, sociální a mezilidské proměny tak, jak je to popsáno v knize „Společnost 2015“, a zkráceně ukázáno v textu, který jsem už napsal 25.11.2012.  Nejdříve vše proběhne v našem vědomí a teprve potom v reálném životě. Na konci roku 2015 by mělo být zajištěno zásobování lidstva přírodními potravinami, základními výrobky denní potřeby a službami.

     V budoucnu se změní i náš lineární čas. Budeme vnímat jen přítomný okamžik.

     Celková přeměna lidského společenství, přírody a planety Země potrvá přibližně 20 let.

     Současně vzestoupí do 5. dimenze i planeta Země, aby její energie a vibrace byly v souladu s energií a vibracemi lidstva.

     Všechny změny jsou dlouhodobě připravovány a již také dlouhodobě prováděny.

     Ke každé změně, ať je jakákoliv, bychom měli přistupovat s láskou a porozuměním.

 

     Láska k lidem, se kterými se setkáte poprvé, bude jako láska, kterou znáte jen z nejužšího rodinného kruhu, nebo jakou zatím vůbec neznáte. Je to láska, kterou máte hluboko v sobě a nyní ji už nic neohrozí. Je to svoboda lásky v jejím rozpínání a projevu v každém okamžiku života. Láska plná nepopsatelných možností – taková láska vás obohatí! Jste na cestě do budoucnosti, o jaké jste zatím nesnili snad ani v nejkrásnějších snech! Bude to výjimečná zkušenost; tolik soucitu, ochoty a empatie jste na tomto světě dosud nezažili. Rozvinou se překrásné vztahy mezi lidmi, kulturami a rasami. Bude to nejzávažnější zkušenost vašeho života, protože jste byli vybráni, abyste se zúčastnili velkolepého vzestupu lidstva. Země se pro člověka otevře a odkryje mu tajemství, čekající miliardy let na odhalení. Na jejich základě pochopíte váš život a budete se na něj dívat zcela jinak

     Rád každému pošlu obsáhlejší text na téma roku 2012-2015.

 

     Na závěr ještě sděluji, že celý text mám potvrzen skrze Boha Otce kódy pravdy.

 

 

Sepsal: Jan Heczko

3.12.2012,

aktualizace 22.12.2012