Mimozemšťané

 

     Přesto, že celá řada vědců popírá jakoukoliv existenci mimozemšťanů, kteří by mohli někdy navštívit nebo dokonce pravidelně či nepravidelně navštěvovat Zemi, přesto je to pravda a děje se to i nyní. Také mnoho politiků, státníků a vojenských představitelů popírají jejich existenci, buď z nevědomosti, nebo právě proto, že existují.

     Existuje tzv. Fermiho paradox, který má tři řešení, jak je níže uvedeno.

Fermiho paradox

     Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

     Fermiho paradox je zjevný rozpor mezi vysokou pravděpodobností existence mimozemských civilizací a tím, že není jakýkoliv důkaz o kontaktu s nimi.

     Otázku Kde jsou? případně Kde jsou všichni? položil podle jedné historky poprvé Enrico Fermi při schůzce s dalšími fyziky v roce 1950 v Los Alamos. Upozornil na to, že ač je vesmír relativně dost starý, nenacházíme v Mléčné dráze žádné stopy po mimozemských civilizacích, jakými by byly například stopy po raketových technologiích nebo rádiovém vysílání. Historka samotná je možná apokryfem, ale Fermi se tímto problémem řadu let intenzivně zabýval a toto je jeho nejjednodušší vyjádření. Třebaže paradox nese Fermiho jméno, byl zformulován už dříve, v roce 1933 jej popsal Konstantin Ciolkovskij.

      Obsah

Řešení Fermiho paradoxu

     K návrhu rozřešení Fermiho paradoxu nejsou nutné pokročilé znalosti matematiky a fyziky, a proto se mnohá řešení objevila poprvé ve sci-fi literatuře a až později byla publikována v literatuře odborné. Různé teorie vysvětlující Fermiho paradox lze v zásadě rozdělit do tří skupin:

 • mimozemšťané neexistují
 • mimozemšťané existují, ale dosud nedošlo ke kontaktu
 • mimozemšťané existují a část lidstva s nimi komunikuje

     Mimozemšťané neexistují]

     Je možné předpokládat, že inteligentní život schopný mezihvězdné komunikace je ve vesmíru natolik vzácný a neobvyklý jev, že žádná jiná civilizace nedosáhla vyššího stupně vývoje než lidstvo. Některé z překážek, které mohou stát v cestě vzniku inteligentního života na jiných planetách: V okolí některých hvězd je vznik života prakticky vyloučen.

 • Některé hvězdy nemají planetární systémy.
 • Některé planetární systémy nezahrnují planety zemského typu - které jsou pro vznik života zřejmě nejvhodnější.
 • Některé planety zemského typu se nenacházejí v oblasti s trvalými podmínkami pro vznik života – na planetě by měly vhodné podmínky panovat řádově stovky milionů let, aby byl vznik a vývoj života možný.
 • Některé planety vhodné pro život postihují přírodní katastrofy tak často, že to zamezuje vzniku života – je zřejmé, že podmínky na Zemi jsou velmi specifické, ovlivňuje je celkové uspořádání sluneční soustavy. Například gravitace Jupitera možná odklání některé komety, které by mohly Zemi pravidelně bombardovat, rovněž Měsíc má významný vliv na životní podmínky na Zemi, protože zachycuje Zemi blízké meteory, stabilizuje polohu zemské osy (a s ním stabilní a pravidelné střídání ročních období) a do značné míry i dmutí (které mohlo usnadnit expanzi života z moře na souš a výrazně tak urychlit evoluci). Na druhou stranu je možné, že občasné dopady meteorických těles na Zemi (jejich četnost je opět dána uspořádáním sluneční soustavy) podpořily evoluci a byly nezbytné pro vznik inteligentního života.
 • Vznik života je vzácný – život, jak ho známe, předpokládá náhodný vznik řetězce DNA (nebo v počátku spíše RNA).
 • Přechod od prokaryotické buňky k eukaryotické je neobvyklý – je možné, že i na planetách, kde se vyvine jednoduchý život, evoluce nikdy nedospěje ke složitějším buňkám – například na Zemi to trvalo kolem miliardy let.
 • Živočichové se nenaučí obrábět nástroje – ze všech druhů na Zemi jen velmi málo živočichů používá nástroje a výhradně člověk je dokáže obrábět.
 • Živočichové se nenaučí složité komunikaci – většina živočišných druhů komunikuje pouze pomocí jednoduchých signálů.
 • Technický pokrok se může zastavit – například podoba pěstního klínu se nezměnila po milion let.
 • Každá inteligentní civilizace spěje k zániku – je možné, že i když se mimozemšťanům podaří dosáhnout vysokého stupně vývoje, než dospějí k mezihvězdné komunikaci, tak se sami zlikvidují.

     Stephen Webb, který ve své knize Kde tedy všichni jsou shrnuje většinu teorií, které by mohly vysvětlit Fermiho paradox, se kloní k tomu, že právě kombinace výše uvedených překážek je důvodem, proč je lidstvo v Galaxii a možná i v celém vesmíru jediným inteligentním druhem. Tento fyzik odhaduje, že v Mléčné dráze se může vyskytovat až 10 000 planet s vícebuněčnými eukaryotickými organismy, ale Země je pravděpodobně jediná planeta, jejíž obyvatelé jsou schopni meziplanetární komunikace.

     Mimozemšťané existují, ale dosud nedošlo ke kontaktu

Pokud připustíme, že se ve vesmíru vyskytují jiné civilizace na vyšším stupni vývoje než lidstvo, vyvstává otázka, proč o nich dosud nevíme. To lze vysvětlit například:

 • nepodnikají mezihvězdné výpravy, kvůli tomu, že:
  • je to příliš nákladné,
  • je to příliš nebezpečné,
  • to není fyzikálně možné,
 • mezihvězdné cesty jsou velmi pomalé,
 • mimozemšťané svého stupně rozvoje dosáhli teprve nedávno a nestihli nás kontaktovat,
 • jsou příliš daleko,
 • o lidstvu vůbec nevědí,
 • nemají o nás zájem anebo nás z nějakého důvodu kontaktovat nechtějí,
 • komunikují pomocí signálů, které nedokážeme zachytit,
 • komunikují pomocí signálů, které se prozatím nepodařilo zachytit,
 • komunikují pomocí signálů, které nedokážeme správně dešifrovat nebo interpretovat – například někteří lidé připisují mimozemský původ kruhům v obilí,
 • žijí mezi námi, ale lidstvo o nich neví – mimozemský život může fungovat na zcela odlišném základě od lidského.

     Mimozemšťané existují a část lidstva s nimi komunikuje

     Tyto názory lze řadit spíše do sféry nevědeckých, konspiračních teorií. Existuje například názor, že v tzv. Oblasti 51 v americkém státě Nevada vědci zkoumají mimozemšťany a jejich technologie. Někdy se soudí, že mimozemšťané lidstvo kontaktovali v minulosti a dnes na tento kontakt můžeme najít stopy – např. obrazce na planině Nazca lze vidět pouze z velké výšky, takže je záhadou, proč je lidé bez možnosti létat vůbec vytvářeli. Velkým propagátorem názoru, že vývoj lidstva významně ovlivnily návštěvy mimozemšťanů, je švýcarský spisovatel Erich von Däniken.

     Do této kategorie spadají také scénáře, které tvrdí, že Země pro mimozemšťany slouží jako "zoo", "rezervace" či "biologická testovací stanice". Scénář zoologické zahrady navrhl v r. 1973 John Ball, který argumentuje tím, že lidstvo buduje mimo nedotčenou přírodu přírodní rezervace a zoologické zahrady, aby se různé druhy mohly dál vyvíjet přirozeně. Upozorňuje na možnost, že mimořádně vyspělá civilizace pro náš rozvoj zařídila na Zemi právě takovou rezervaci. K interakci mezi nimi a námi podle Balla nedochází proto, že oni si nepřejí být nalezeni. Scénář interdiktu (rozšíření předešlého scénáře) navrhl v r. 1987 Martyn Fogg. Přináší důvody, proč všechny planety nesoucí život jsou pro vyspělé mimozemské civilizace nedotknutelné. Další rozšíření – hypotéza planetária (Stephen Baxter) předpokládá, že svět, v němž žijeme, je virtuální simulace orientovaná tak, aby vytvářela iluzi, že jsme ve vesmíru jedinou inteligentní civilizací.

     Filozof Nick Bostrom obhajuje simulační argument zhruba následovně: Je pravděpodobné, že žijeme v počítačové simulaci v tom smyslu, že existujeme ve virtuální realitě simulované na počítači a postavené rozvinutou civilizací. I váš mozek je podvrh. V části Je vesmír podvrh Daviesovy knihy Kosmický jackpot je tato možnost poměrně vážně diskutována. Paul Davies a Stephen Webb jsou teoretickými fyziky, lze tedy očekávat, že se zabývají úvahami, které jsou logicky konzistentní.

     Úvahy Stanislava Lema (viz Suma Technologiae) zvažují možnost, že civilizace po dosažení technologické singularity se dramaticky promění tak, že s námi již nemají v podstatě nic společného. Jejich ovlivňování vesmírných jevů je pro nás natolik nesrozumitelné, že je považujeme za přirozené přírodní jevy.

        Tolik na toto téma píše Wikipedie.

***

 

      Nejlepší poučení lze najít, jako obvykle, v duchovních knihách, protože nevíme to co nevíme, přesto, že se řada vědců domnívá, že je lidstvo na takovém stupni vývoje, že už víme (skoro) všechno.

     V minulosti, ne tak vzdálené, cca ještě před 4 tisíci lety a dříve navštěvovali mimozemšťané planetu Zemi a pomáhali lidem v různých částech světa a lidstvo považovalo tyto bytosti za bohy či anděly. V bibli jsou tyto bytosti zvány jako nefilim nebo elohim. To ale narušovalo vývoj lidstva na základě jeho svobodné vůle, a od jisté doby přestal jakýkoliv zjevný styk s těmito bytostmi.

     Duchovně vyspělé bytosti z mnoha planet naší galaxie to absolutně respektují a mají dostatek schopností, abychom je neviděli, i když se pohybují na Zemi a v jejím nejbližším okolí. Nemáme dosud kvantové dalekohledy ani kvantové vidění, abychom je spatřili, protože se jedná o multidimenzionální bytosti a jejich techniku. Toto vidění bude mít lidstvo, až se změní jeho vědomí a tím také kvantová část DNA směrem k lásce, soucitu a v dalších aspektech, které zaručí mír na planetě Zemi a nemožnost zneužití této techniky pro vojenské a jiné nežádoucí cíle.

     Ale existují bytosti, které nepocházejí z vysoce duchovních planet, ale mají vysokou technickou úroveň, která jim umožňuje pohyb v galaxii a také mohou být pro naše vidění i naše pozemské přístroje neviditelní. Ti mají na naší planetě svoje zájmy.

     Více je uvedeno v příloze, kapitolce z knihy „Poselství, 1. díl“ s názvem „Podmínky pro záchranu lidstva a planety Země“.

       Moje poznání dle Fermiho paradoxu: mimozemšťané existují a část lidstva s nimi komunikuje.

 

  Základní rozdělení mimozemšťanů můžeme provést například do tří skupin:

    1. Mimozemšťané, kteří jsou trojjediné bytosti, obsahují hmotné tělo, mysl a duši s duchem.

      Do první podskupiny těchto bytostí patří ti mimozemšťané, jejichž duchovní vývoj nedosáhl (zdaleka) dokonalosti. Duše s duchem tvoří nesmrtelnou Boží část této bytosti a podléhá inkarnaci až do doby, kdy dosáhne takového duchovního stavu, že se může navrátit do sféry Božství.

To může trvat stovky a tisíce životů. Při smrti hmotného těla se od něho odlučuje duchovní tělo, obsahující duši s duchem, mysl a esenci hmotného těla. To se nyní týká  například nás, lidí na planetě Zemi.

 

       Do druhé podskupiny těchto bytostí patří ti mimozemšťané, jejichž duchovní vývoj dosáhl už velmi vysoké úrovně. mají kvantovou část DNA pracující na 80 a více % a plně obsahují také Boží vrstvy DNA. Tito mimozemšťané pomáhají dalším planetám, které jsou určeny podle Božího plánu, z „osetím“ jejich DNA - s přidáním kvantové části do jejich DNA a s vytvořením potřebných mřížek planety. Tento duchovní vývoj lidstva a příslušné planety k dokonalosti může trvat řádově 1 milion let. Tento časový úsek je před námi, lidstvem planety Země.

     Tito mimozemšťané, kteří představují naše duchovní rodiče (Plejaďané), prarodiče (z Orionu) a praprarodiče (Arkturiáni) jsou všude kolem nás a pomáhají lidstvu a planetě Zemi při vzestupu a posunu v souvislosti s obdobím okolo roku 2012 a při rekalibraci všeho, co je potřeba a kde nám naše lidské „síly“ na to nestačí, ale tak, aby nebyla narušena naše svobodná vůle. Týká se to především čistoty vzduchu, vody, půdy a zmírnění chemických dopadů. Dále nám pomáhají také bytosti ze Síria a Hathoři.

     Tyto vyspělé bytosti mohou cestovat na základě myšlenky a jsou pro nás neviditelní, protože nechtějí narušit náš duchovní vývoj. Teprve až lidstvo ztratí strach z mimozemšťanů a bude si to přát, teprve potom se nám zjeví. Bude to pro většinu velké překvapení, protože uvidí bytosti velmi podobné lidem.

     Bytosti lidské z vyšších sfér a dimenzí Světla nás vedou k lásce a míru. Varují před válkami a nukleárními zbraněmi.

 

    2.  Mimozemšťané, kteří obsahují duši s duchem a mysl, jsou vytvoření hmotným tělem, oživující duší a myslí. Tyto bytosti mají inteligenci a logiku, ale nemají intuici. Tyto bytosti také nemají emoce, jako je láska a soucit, ale mají emoce jako je strach a radost. Tyto bytosti jsou součástí inkarnačního kola. Mohou být duchovně a technicky vyspělé i nevyspělé, i v jejich kombinacích.

     Mezi tyto mimozemšťany patří zelení, bytosti s chobotem a bytosti, které se velmi podobají nám, jsou světlovlasí a vysocí asi dva až tři metry. Také sem patří muži v černém s černými brýlemi.

     Mezi „mimozemšťany“, patřící do naší sféry Země, ale do jiné dimenze – do astrálu, patří vysocí s malou hlavou a bytosti v kutnách, malé i velké.

     Mezi technicky vyspělé bytosti, které mohou cestovat na základě myšlenky, patří bytosti s chobotem a světlovlasí, vysocí dva až tři metry.

 

3. Třetí skupina mimozemšťanů obsahuje humanoidy. Tyto bytosti nemají žádnou duši, ale mají mysl. Mohou být inteligentní a technicky velmi vyspělí. Nemají žádné emoce. Nepodléhají inkarnaci, mají tedy jen jeden smrtelný život.

Mezi humanoidy patří EBE, stříbrňáci, šedivci, trpaslíci.

 

     Ostatní mimozemšťané, EBE, stříbrňáci, šedivci, trpaslíci, zelení, muži v černém s černými brýlemi používají kosmická plavidla na kvantovém principu.

     Existují také bytosti, které mění podobu dle vibrací, které vydáváme. Jsme-li dobří, bude k nám tato bytost laskavá, jsme-li zlí, můžete od ní očekávat jen utrpení. Jiný typ bytostí jiné dimenze jsou bytosti, které se mění dle naší touhy či přání. Je to jejich přirozený způsob ochrany. Telepaticky si přečte, kdo je nám milý a dle toho přijme na sebe příslušnou podobu.

     Tyto bytosti mohou být pro náš zrak a přístroje, kterými se „díváme“ do vesmíru neviditelné, ale mohou být na jejich přání i viditelné. To záleží na jejich potřebách a cílech.

 

      Bytosti lidské z nižších sfér sledují především své zájmy. Poznáme je dle toho, že nabízejí hmotné statky a zbraně výměnou za možnost vykonávat v naší sféře genetické pokusy na lidech a zvířatech, a k tomuto dali někteří naši vládcové souhlas. Tyto bytosti jsou hlavními iniciátory únosů lidí, protože mají problémy v oblasti genetiky, rozmnožování. Je to daň jejich způsobu života, omylům a chybám. Také je udivuje, že kvantové pole lidské DNA vyzařuje světlo a je široké osm metrů a že máme tolik různých emocí, především lásku a soucit.

 

     V současné době je uveřejňován na Prima Zoom seriál s názvem „Odhalení: Mimozemské spisy“, kde je ukazováno mnoho svědectví o existenci mimozemšťanů, spolupráci některých vlád s nimi a mnoho jiných detailů. Vše odpovídá tomu, co lidstvu sdělil Bůh Otec v roce 1994 (viz příloha).

 

     Literatura:

- Helena Šeblová „Poselství 1. a 2 díl“

- Kryonovy channelingy

 

     Napsal Jan Heczko

     Listopad 2014

     Přílohy:

     Kapitolka z knihy „Poselství 1. díl“

Podmínky pro záchranu lidstva a planety Země

 

     Vaše krásná planeta, která byla vybrána po katastrofě na Faethonu jako sídlo pro novou rasu, je opravdu nádherná, i když jste již skoro udělali maximum pro to, aby taková nebyla. Byl to ráj pro bílou rasu, která sem byla přenesena, aby pokračovala ve svém rozvoji. Na této planetě žila černá rasa, která byla v duchovním vývoji poněkud pozadu za vámi, novými lidmi. Byli jste přijati jako nová božstva. Černí lidé vám zpočátku velmi důvěřovali, a vy, zdrceni katastrofou, kterou jste právě prožili, jste byli rozhodnuti těmto lidem pomáhat ze všech sil. Tato planeta měla dost potravy pro všechny své obyvatele i její hosty. Zpočátku jste si vedli dobře. Byli jsme s vámi v kontaktu a pomáhali vám, abyste si zvykli na nové podmínky životní, přinášeli jsme vám dary, které jste mohli využít pro blaho všech. Černé děti vás přijaly s důvěrou a láskou a vy jste jim byli dobrými učiteli. Láska a mír se rozšířily po celém světě. Navštěvoval vás i Otec, kterému jste začali říkat Bůh. Nás jste považovali za anděly, protože jsme se o vás starali. Mnozí z vás pamatovali život na jiné planetě a pamatovali jste si i nás, mimozemšťany.

     Jak míjely věky, začali jste na nás zapomínat. Byli jste samostatní a už jste nebyli na nás závislí. Naše návštěvy již nebyly tak časté. A tu se začal váš vztah k nám měnit. Lidstvo nás začalo pokládat za Bohy, začalo se nás bát, i když jsme stále mnoho dobrého pro ně vykonávali. Museli jsme se stáhnout do pozadí, abychom zbytečně netraumatizovali vás, naše bratry. Ostatní znáte již z vašich dějin. Lidé zapomněli na ponaučení, kterého se jim dostalo. Domnívali se, že jsou vládci a majiteli této planety od počátku a začali bojovat o rozšíření svých zabraných území a začali toužit po stále větší a větší moci. Přestali hlásat bratrství a lásku, odmítali naši pomoc a báli se nás. Mysleli, bláhoví, že chceme opanovat jejich planetu. My jsme nezatrpkli a nepřestali o vás pečovat, ale už jsme vám nemohli radit jako dříve, protože stále méně lidí nás vnímalo.

     Usídlilo se zde postupně neštěstí, nemoc a zloba. Tak se vaše krásná planeta stala očistcem. 

 I tak plnila svůj úkol a byla by vzkvétala, kdyby nedošlo k narušení rovnováhy, nezesilovaly se negativní tendence a neujalo se vlády zlo. Tím okamžikem začaly destrukce celé planety, destrukce v myšlení lidí a postupně se vlivem všech těchto činitelů stávala planeta téměř neobyvatelnou.

     Kdybychom o vás stále nepečovali, už by život na této planetě nebyl. Její půda by byla holá a bez života, jak už se to na některých jejich místech projevuje. Proto jsme stále s vámi a bolí nás srdce nad zkázou, kterou jste způsobili. A stačilo by tak málo! Víra v nás, vaše vesmírné bratry ze Světlých sfér, víra v Otce, kterého někteří z vás nazýváte Bohem. Stačilo by, kdybyste otevřeli své srdce lásce, kterou vám přinášíme a ze svobodné vůle přijali naše dary a učení. Ale někteří z vás raději poslouchají a berou dary z temných sfér, protože je to pro vás pohodlnější a dary, které od nich dostáváte, nebo máte propůjčeny, jsou provázeny velkou slávou a obdivem. To vám vyhovuje, jsou vypočtené na efekt a to je to, co vy dokážete nejlépe sledovat.

     Pokora a vytrvalost, sebeovládání, které od vás požadujeme, se vám nelíbí. Je nám to moc líto, protože vás může zachránit jedině pokora a láska, láska a vytrvalost, houževnatost a nesmírná píle. Je třeba, abyste si přestali myslet, že jste pány tvorstva a jediní v celém Vesmíru. To je nebezpečná teorie, hlavně tím, že ohrožujete ostatní život ve Vesmíru. Vaše výzkumné sondy jsou velmi primitivní a udělali jste z okolí Země jedno velké smetiště. Je třeba, abyste se zamysleli nad tím, proč vaše krásná planeta hyne, proč se tak strašně zkrátil váš věk, proč stárnete tak brzy a proč je tolik nevyléčitelných nemocí, které vás sužují. Zamyslete se nad vaší ekonomikou a výrobou, vždyť vše, co požíváte, je již otrávené a vzduch, který vdechujete je prakticky nedýchatelný.

    Co děláte pro to, aby bylo lépe?

    Vaše opatření jsou směšná a málo efektivní. Zamyslete se každý sám nad sebou. Co pociťuje vaše srdce? Je tam skutečná láska a mír? Není tam spíše tma beznaděje a zoufalství nenávisti a zloby? Nejste pod pláštíkem neustálých činností plni pasivity? Ano, pasivita a nedostatek vroucí lásky je to, co vás zabíjí. Vy neznáte už skoro lásku, vy znáte jen připoutanost. Je mezi vámi mnoho našich reinkarnovaných, ale i někteří z nich selhávají pod vlivem vaší negace. Je mezi vámi dost zasvěcenců a bytostí láskyplných, ale jste nečinní, nic neděláte. Bojíte se cokoliv udělat pro to, abyste tuto planetu a své bližní zachránili.

     Proto vás prosíme, hlásejte všude naše učení lásky a pokory. Pracujte vytrvale pro to, aby vaše Země se očistila a vaše potraviny byly opět ekologicky nezávadné. Změňte způsob vašeho života a výroby. Odvraťte se od temnot a obraťte se ke Světlu!

     Jakmile se vaše myšlení pročistí, bude se pročisťovat vaše okolí i způsob života, pak se opět uzavře ozónová díra na nebi a sedmá pečeť nebude nikdy rozlomena.

     Mír a láska se všemi!

     Poznámka: Text pochází z roku 1992

 

     Kapitolka z knihy  „Poselství 2.díl“

Poučení o mimozemšťanech

 

      Dne 7.1.1996 večer před usnutím jsem uviděla dva ohnivé body, které se změnily v pár velkých očí. Nic víc z této bytosti jsem neviděla. Domnívala jsem se, že jde o EBE. Nechtělo se mi příliš podívat se do těchto očí, ale nakonec jsem tak učinila. Očekávala jsem, že nebudu moci uplatnit svou vůli, že strnu a budu ovlivňována, ale nic takového se nestalo. Obě oči se zrcadlily temně stříbrným leskem a připadaly mi jako obrazovky. Ponořila jsem se do jejich hlubin a uviděla jsem nejprve hlavu mladého muže a potom ještě jednu hlavu. Na můj dotaz mi bylo potvrzeno, že vidím skutečně EBE, a v jeho očích se zrcadlí další dvě dimenze bytí. Poprosila jsem Otce o doplňující výklad. Nejprve se mi ozvaly bytosti, které se snažily zdůvodnit své pokusy na nás snahou o vytvoření dokonalejších hybridních bytostí. Moc se mi to nelíbilo. Potom jsem již žádala Otce přímo, aby mi pomohl tento problém objasnit.

      V podstatě nastává čas, abyste o tomto problému věděli něco více než dosud. Co vám nyní sdělím, se vám nebude příliš zamlouvat, protože zkušeností únosů a setkání s mimozemšťany jste prošli všichni. Tyto únosy existují tak dlouho, jako existuje lidstvo na této planetě.

      Že existují vesmírné zákony, které se starají o zachování rovnováhy mezi dobrem a zlem, mezi kladnými a pozitivními silami, také víte. Bez souboje mezi antagonistickými silami by nebylo vývoje, protože vývoj je výsledkem souboje protikladů. Už jste pochopili podstatu souboje mezi dobrem a zlem, pochopili jste funkci a projevy negativity, ale i dobra. Pochopili jste, že na základě svobodné vůle se může člověk cele odevzdat do služeb temnot či Světla.

 Pochopili jste, že se může kdokoli propadnout do jámy pekelné, ale pokud v sobě roznítí jiskru Boží, bude zachráněn. Víte, že na základě zákona rovnosti přitahujete to, co s vámi rezonuje.

      Zkušeností únosů jste prošli z různých důvodů. Prosím, zapomeňte na svou hořkost z pocitu pokoření, které jste prožili, brzy pochopíte a osvobodíte se od ní.

      Stejné zákony, které platí pro souboj dobra se zlem, platí při setkání s mimozemšťany. Hlavní otázka, která vás trápí je, jsou-li to bytosti duchovní či hmotné. Odpověď zní, obojí. Jsou to vícerozměrné bytosti, které mění podobu a tvar dle toho, v které dimenzi se právě nacházejí. V této vaší sféře se vyskytuje několik typů bytostí, které nazýváte mimozemšťany.

 

     Jsou to EBE, stříbrňáci, šedivci, trpaslíci, zelení, vysocí s malou hlavou, bytosti s chobotem a bytosti, které se velmi podobají vám, jsou světlovlasí a vysocí asi dva až tři metry. Také sem patří muži v černém s černými brýlemi. Ne všechny tyto bytosti mají mimozemský původ, někteří „mimozemšťané“ patří do vaší sféry, ale pocházejí z jiné dimenze. Někteří byli původně vyrobeni jako roboti, příkladem je EBE, a tak s nimi také bylo zacházeno. Jejich vývoj však postupoval dále takovou rychlostí, s jakou se zdokonalovaly jejich myšlenkové pochody. S nahromaděním určité kvality těchto myšlenkových pochodů došlo k vývojovému skoku a tito roboti začali chápat lidské pocity a chování, až získali sami schopnost cítit.

 

      Zpočátku to lidem, kteří je vyrobili, nedocházelo a tak se na nich dopouštěli zbytečných krutostí tím, že s nimi i nadále zacházeli jako se stroji. Tím se s nimi postupně karmicky vázali.

      To je jedna skupina bytostí mimozemského původu. Často jsou to oni, kdo mají na „svědomí“ únosy lidí z planety Země. Jak sami znáte zákony karmy, tyto bytosti se budou spolu setkávat v různých rolích tak dlouho, dokud se vzájemně nepochopí a nebudou spolu vycházet v lásce a míru.

 

      Do další skupiny patří bytosti, které jsme vy sami stvořili svým myšlením. To jsou všichni vaši magičtí pomocníci a věřitelé. Též zde patří bytosti z dimenze pohádek. Mimo pomocníky a věřitele k nim patří ještě služebníci a vykonavatelé a všechny démonické bytosti, které již nemají jiskru Boží nebo ji nikdy neměly.

     Tyto uměle stvořené bytosti magickým způsobem mají takový charakter, jaký si mág výslovně přál, nebo jaký byl citový a energetický náboj tvůrčí myšlenky. A tak mohou být víly dobré a zlé, ale i různá zázračná zvířata, hmyz i pomocníci či mátohy. Mátohy mají zvláštní charakter. Pokud byly stvořeny mágem, patří do této kategorie, ale i člověk, který ztratil jiskru Boží a stále bloudí, může se stát v duchovním světě takovou mátohou. Vždy záleží na síle tvůrčí imaginace. Chtěli bychom vás upozornit, že tuto tvůrčí invenci má v různé míře každý z vás, nejen mágové.

      Na tomto tvůrčím procesu se tedy podílí ostatní dobré i méně dobré bytosti svým vedením myšlenek a citů. Rozdíl mezi nimi a mágem je ten, že mág tvoří vždy cíleně a ostatní tím, že vytváří okolo sebe myšlenkové útvary a otisky, které může mág zneužít, nebo které se samy postupně formují v různé aparáty, krystaly a zářiče, které svým nábojem posilují buď dobro a pomáhají eliminovat negativitu, nebo mají takový náboj, že posilují zformování negativity, kterou lze použít při vlastním souboji mezi dobrem a zlem.

 

      Do třetí kategorie mimozemšťanů náleží bytosti, které náleží vyšším či nižším světům, tedy bytosti ze světlých či temných sfér. Jen zvláštním zásahem Božím mohou proniknout do vyšších světlých sfér bytosti z temnot. V nižších sférách světla je jejich proniknutí snadnější. Zástupci Světla však mohou se souhlasem Božím, na základě povolení Rady nejvyšších, do jiných sfér kdykoli, tedy i do temnot.

 

      Do čtvrté kategorie patří bytosti, které pokládáte za lidské a které mají již takovou úroveň, že jsou schopni cestovat v prostoru a čase, plní různé programy, vedou vědecké výzkumy. To vše na úrovni duchovní i hmotné.

      Rozlišit od sebe jednotlivé bytosti mimozemského původu je pro vás nesmírně obtížné, protože nerozlišujete od sebe mimozemšťany a bytosti pozemské, které náleží jiné dimenzi. Také nerozlišujete bytosti uměle stvořené od bytostí ze sféry a dimenze duchovní.

      Bytosti lidské z vyšších sfér a dimenzí Světla vás vedou k lásce a míru. Varují před válkami a nukleárními zbraněmi.

 

      Bytosti lidské z nižších sfér sledují především své zájmy. Poznáte je dle toho, že nabízejí hmotné statky a zbraně výměnou za možnost vykonávat ve vaší sféře genetické pokusy na lidech a zvířatech, a k tomuto dali někteří vaši vládcové souhlas. Tyto bytosti jsou hlavními iniciátory únosů lidí, protože mají problémy v oblasti genetiky, rozmnožování. Je to daň jejich způsobu života, omylům a chybám.

 

      Podle úrovně a sféry, ke které tito mimozemšťané náleží, mají k dispozici mnoho aparátů. Mezi ně patří i humanizovaní roboti. I tyto roboty mnozí z vás pokládají za mimozemšťany.

 

     Kdo však k mimozemšťanům nepatří, to jsou uměle stvoření, pohádkové bytosti, duchové a démoni. Ti jsou většinou pozemského původu a patří jen do jiné dimenze. Jejich dimenzi nemůžeme ani nazvat dimenzí duchovní, protože někteří z nich nemají ducha, proto patří do dimenze mezi dimenzí hmotnou a duchovní. Je to jeden z paralelních světů a těchto světů je tolik, kolik je v této sféře dimenzí, tedy o kolika dimenzní svět se jedná.

     Ještě vás musíme upozornit na bytosti, které mění podobu dle vibrací, které vydáváte. Jste-li dobří, bude k vám tato bytost laskavá, jste-li zlí, můžete od ní očekávat jen utrpení. Jiný typ bytostí jiné dimenze jsou bytosti, které se mění dle vaší touhy či přání. Je to jejich přirozený způsob ochrany. Telepaticky si přečte, kdo je vám milý a dle toho přijme na sebe příslušnou podobu. Nejsložitější je dimenze, kde se promítá vaše fantazie, zde vládne značný chaos, protože vaše přání jsou nesourodá. Myslíme, že pro osvětlení fenoménu mimozemšťanů tyto informace stačí.

 

      Ty jsi viděla EBE, který byl naprogramován tak, aby tě přivedl k myšlence na otázku mimozemšťanů. Nejcitlivější je pro vás otázka únosů, kterou v sobě nesete s pocitem bezmocného vzteku, křivdy a zoufalství, ale vězte, že bez vůle Boží a vaší se vám na hlavě ani vlásek nezkřiví. Pokud jste tyto únosy prožívali, bylo to proto, že jste to měli ve svém karmickém scénáři, nebo jste byli s nimi karmicky vázáni. Proto vězte, že se vám neděje nic, co byste sami v podstatě neplánovali, nebo co by nebylo nutné pro váš další vývoj.

 

      Ochrana proti únosům je stejná jako proti útokům zla. Víra a důvěra v Otce, prosba o to, aby vás chránil, je vaším štítem. Pokud vedete prosby k Otci, jste maximálně chráněni. Tuto ochranu však eliminuje váš karmický scénář, který nesmí být nikým proti vaši skutečné vůli ohrožen.

     Mír s vámi!

Bůh Otec

     Kapitolka z knihy „Poselství 1. díl“

Mimozemšťané – planeta Miros

 

     Je pravda, že existují mimozemšťané, kteří se nám zjevují v té podobě, ve které je chceme vidět?

     Ne tak docela, souvisí to s vaším myšlením, lépe řečeno, vaše vůle je tvůrčí, a té se přizpůsobují některé formy bytí. Život ve Vesmíru je mnohotvárný. Svět hmotný existuje vedle světa duchovního, okolo nás krouží výplody našeho ducha a snažení. Mimo vašeho světa existuje antisvět a současně jsou zde průchody mezi sférami a jednotlivými dimenzemi. Záleží na tom, do které sféry se zatouláme. Existuje dimenze, kde je svět, který se formuje dle touhy lidských bytostí. Je to něco podobného jako ve vaší sféře. Vy svým myšlením vytváříte okolo sebe svůj svět a na základě rovnosti přitahujete ty osoby a situace, které vám náleží. Podobně je tomu na světě, kde se mění bytosti a situace dle přání a touhy lidských bytostí. Není to příliš pokročilý svět, je přibližně na vaší úrovni. To znamená, kdybyste měli možnost navštívit tento svět nebo se s nimi setkat, sešli byste se jakoby s bytostmi, po kterých jste na tomto světě marně toužili. Nebo se zde setkáte s bytostmi, jejichž ztrátu jste velmi těžce nesli. Tyto bytosti snímají vaši touhu a myšlení, vaše myšlenky je zformují a těmi si je vlastně přizpůsobujete.

      Je to láskyplný akt?

      To závisí na pokročilosti jednotlivých bytostí. Některé tak činí z lásky, jiné jen z touhy po rozptýlení a zábavě, ze zvědavosti a ti nejméně pokročilí ze slabosti, protože podléhají vašemu chtění.

     Proč existuje tento svět?

     Pro potěšení smutných – nevědomých a poučení svéhlavých. Je to vlastně falešné nebe.

     Zdá se mi, že bytosti, které zde žijí, nejsou příliš šťastné, protože nemají vlastní vůli.

     Je to karma této planety. Sem se dostanou duše, které pošetile obětovali svou svobodu svým náruživostem a vášním. Je to planeta poučení. Jmenuje se Miros. I bytosti této planety se vyvíjejí. Protože dříve vše podřizovali své vůli a přáním, nyní se podrobují oni. Tak, jak jejich poznání a poučení roste, tak, jak chápou, osvobozují se od této karmy. Jakmile pochopí, jsou svobodni a putují do sféry, která jejich duchovnímu vývoji náleží.

 Mír s vámi.

Výňatek z Kryonova channelingu „Demystifikace New Age -1“ z 18.1.2014

     Laskaví pomocníci

     Existuje mnoho těch, kteří channelují skupiny krásných, esoterických entit. Některé z jejich jmen jsou velmi známé, protože je lidé channelují již velmi dlouho. Budu pokračovat a zmíním některé z těchto skupin, které jsou zastoupeny. Dělám to s velkou láskou – ne abych někoho urazil nebo abych někomu ublížil. Naopak, dělám to proto, abych otevřel možnosti, které jsou mnohem větší, než učí někteří z nich. Existuje mnoho těchto channelovaných skupin, o kterých bylo také napsáno mnoho knih. Zmiňujeme ty z Arkturu, ze Síria, z Orionu a také Plejáďany. To jsou pouze čtyři a jsou mnozí další. Ale to, kdo jsou, a co byste si měli o nich myslet, je pro mnohé z vás matoucí.

     Já vím, jak lidé přemýšlejí. Žijeme s vámi! Držíme vás za ruku, když máte potíže. Pláčeme s vámi; smějeme se a podporujeme vás. Když přijde channeler a jeho informace s vámi rezonují, máte zájem. Možná je to channeling těch z Orionu [například]. Lidé pak mohou říci: „To je má skupina! Miluji tyhle informace.“ Pak se toho držíte, dáte si to za rámeček a chcete dál poslouchat jejich zprávy. Když někdo řekne: „No dobrá, a co Arkturiáni?“ tak mu odpovíte: „Tak o těch nevím. Nikdy jsem o nich neslyšel. Slyšel jsem jenom o těch z Orionu a to jsou ti praví, protože s nimi rezonuji. Pomáhají mi.“

     To nejlépe vystihuje člověka ve 3D. Vidíte, co děláte? Vyloučili jste ostatní, protože JEDNA skupina byla první nebo s vámi rezonuje. To dělá přežívání. Odděluje a vylučuje. Organizované náboženství to dělá celá léta, přivádí planetu na místo, kde je JEDEN BŮH s tisíci „boxů“ oddělování. To není v souladu se zdravým rozumem. Chci demystifikovat ty esoterické skupiny, které zmiňuji. Je načase, esoterici, abyste spatřili krásu tohoto systému, protože se New Age rozškatulkovává a separuje od velkoleposti pravdy.

     Všichni ti, které jsem zmínil, mají něco společného, moji drazí. Chci začít od začátku. Začnu věcmi, které nejsou ověřitelné - historií galaxie a jedním krásným příběhem, který jste už možná slyšeli od jiných nebo ode mne. Je to jeden z nejkrásnějších příběhů, které vám můžeme vyprávět.

      Historie vaší galaxie

     Kdysi dávno byla stvořena galaxie, která byla naplněná Boží láskou. Tvořivý zdroj, který ji stvořil, měl laskavý, miliardy let starý systém a vice než dostatek času na rozvoj miliónů planet všeho druhu. Fyzika této galaxie byla předurčena pro naplnění, rovnováhu a život. Nebyla to žádná náhodná fyzika, jak byste předpokládali, ale taková, která má laskavý záměr. Jak planety chladly a rozvíjel se na nich život, jednou za čas jedna z planet dostane možnost být oseta duchovností. Lidé na těchto planetách budou pomalu měnit svůj řetězec DNA a začne zkouška trvající tisíce let. Bude se zkoušet, zda v průběhu života dokážou objevit vnitřního Boha – laskavý tvořivý systém. Pokud ano, dostanou svolení postoupit do statusu vzestupu, kde to fyzické splývá s multidimenzionální realitou.

     Trvá to mnoho tisíc let, stát se vzestoupenou planetou. V tomto procesu se každá civilizace dostává velice blízko ke tvořivému zdroji všeho. V tomto procesu je nakonec každá civilizace požádána, aby si vybrala v galaxii jednu planetu, daleko od té své, a vysela na ni svou posvátnou DNA. Dokážete mě sledovat?  To je ten systém. Lidé na zvolené planetě jsou teď se svobodnou vůlí intuitivně oséváni schopností nést duši a uvědomovat si světlo a tmu – začínají teď skládat svou skládanku tohoto objevu, nebo ne.

     Jsou tací, kteří řeknou: Dobrá, Kryone, odkud přišla první semena? Byla ze středu, z Velkého Centrálního Slunce, ze středu, kterému říkáte Bůh, z tvořivého zdroje, který je všude. Detaily nejsou důležité. Mnohem důležitější je najít a dýchat čistý vzduch než ztrácet čas vyptáváním se, odkud ten vzduch je [metafora].

     Co je důležité, abyste věděli, je toto: V galaxii máte příbuzné! Za prvé, vzhledem se vám hodně podobají. Za druhé, jejich DNA se v mnohém podobá té vaší. Pojďme si to ujasnit. Předám vám informaci, kterou jsme předávali už dříve, ale měli byste si ji poslechnout znovu, abyste ji nezapomněli. Když začnete objevovat jednoduché formy života ve vašem solárním systému a mimo něj, zjistíte, že struktura molekul podobných DNA je běžná. Zjistíte, že vaše planeta není izolována od galaxie v jejich procesech rozvoje života a stvoření. Opravdu, planetární vývoj zachází se vším jedinečným způsobem, kvůli životnímu prostředí na různých planetách, ale v hlavních rysech je DNA přirozeně se vyskytující evolucí složitého života, a její biofyzika je součástí způsobu, jakým se život vyvíjí všude v galaxii. Není vyhrazený pro Zemi.

     Vaši příbuzní v těchto jiných světech jsou humanoidi a vypadají jako vy. Někteří jsou větší, kvůli výživovým a gravitačním atributům, a někteří jsou menší. Ale nejsou to děsivá stvoření se 14 očima, třemi rukami a skřípavým hlasem. Bude to jednou z největších věcí, až jednoho dne zjistíte, že všude je stejný život, jako je ten váš. Povím vám, moji drazí, že až to zjistíte a uvědomíte si, co to znamená, pochopíte všechno o inteligentním designu a budete vědět o laskavosti v galaxii a na vaší planetě, která pracovala na tom, aby všude vytvořila stejné věci.

     Umíte si představit počátek civilizace před miliardami let? Jedna planeta, ta první, osetá znalostí Boha? Umíte si představit, že by to nějaká planeta dokázala? Prozatím nemá jméno a jména jejích obyvatel, rasa nebo jakkoliv to chcete nazývat, jsou také bezejmenné. Bylo to před velmi dlouhou dobou. Trvalo to milióny let, ale udělali to proti všem očekáváním. Mimochodem, jde o příběh, který všichni známe a milujeme. To byl začátek, a jaký je to příběh! Je o tom, čím prošli a jak osévali jinou planetu – tu jedinou na nekonečném, hvězdném nebi… písečná pláž, která se táhne tak daleko, kam dohlédnete, a pouze jediné zrnko písku je vybráno [metafora]. Našli ji, udělali to, a vy o tom světě ani nic nevíte, protože je to příliš dávno. A mimochodem, ta jedna planeta to nezvládla a tak oseli další. Ta to nezvládla rovněž a oseli jinou. Ta třetí to dokázala a vy neznáte ani její jméno. Bylo to příliš dávno.

     V průměru musí mít každá planeta přibližně milion let od osetí k dospělosti. Jaký z toho máte pocit? Dovolte mi otázku: Ve kterém roce ve schématu duchovního rozvoje se podle vás nacházíte? Kdybych řekl, že v roce jedna, dávalo by to smysl? No, máte před sebou ještě dlouhou cestu. (Smích.)

     Ale dovolte mi, abych vám něco řekl – překročili jste mezník rozhodnutí. To je popis bodu, ve kterém lidé na planetě pomalu začínají chápat, co dělají a jaký je jejich cíl. Začíná odpočítávání. Nedovolte, aby vám to zkazilo náladu. „Dobrá, Kryone, já vím, že se to mělo stát v několika generacích.“ Opravdu? Vy jste si mysleli, že za několik generací budete všichni kráčet kolem v podobě světla? Pár generací? Jsou tací, kteří tomu opravdu věří. Začněte používat zdravý rozum!

     Dobrá zpráva je, moji drazí, že všechno, čím jste si za více než 30 000 let na planetě prošli – brodili se starou energii – je pryč. Teď je ta příležitost, kvůli které jste přišli. Proto jste sem dorazili a ta dobrá zpráva zní: Nezáleží na tom, jak dlouho to trvá, vy osobně se na tom všem budete podílet v každém životě! Ano! Nikdo z vás „nezmešká konec“ této nádherné hry [metafora]!

     Od této chvíle se bude každý jednotlivý život odehrávat v nové energii. Až dorazíte jako nová lidská bytost od nynějška po čtvrté, řekněme tak za 300 let, probudíte se [budete zrozeni] jinak. Když otevřete oči, poznáte nejen svou matku, poznáte i Zemi! Během několika dnů vaše mysl řekne: vítej zpátky! To dítě, kterým budete, jakmile se vaše oči zaostří, si vzpomene: „To je hrníček. To je jídlo. A hele, to je tvor, který se oženil s mojí mámou.“ (Smích.) Dokážete to rozpoznat. Možná za měsíc nebo dva budete chodit – možná i dříve. Nebudete se muset učit číst (ledaže by šlo o jazyk, který jste se nikdy neučili). Říkali jsme vám to dříve. Pátrejte po tom. Nedává vám smysl, že byste se nemuseli učit základní lidské jednání stále znovu a znovu? Naopak, je na čase si to zapamatovat!

     To bude výtvorem duchovního vývoje. Proběhne jakési urychlení, o kterém jsme vám zatím neříkali. Někteří Mistři se vrátí zpět, ale vy je neuvidíte jako Mistry. Uvidíte je jako vynálezce. To je v pořádku a jim to vadit nebude, protože přinášejí na planetu multidimenzionální vynálezy, které vám umožní pochopit vzory (formy, šablony) hmoty. A teď, možná to pro vás nic neznamená, ale představte si to se mnou. Chápete, že když znáte vzor hmoty, dokážete hmotu stvořit? Kdybyste měli technologii, abyste pochopili vzor, jeho použitím byste mohli hmotu měnit. Tak jako kmenové buňky těla, i hmota má svůj vzor. Nemohu v tuto chvíli ani vypovědět, co všechno byste pak mohli dokázat. Co kdybyste mohli vytvořit čerstvé jídlo? (V publiku se ozývá: „Ano!“) Ó, jste tak chytří! (Opět smích v publiku.) Představa „replikátoru“ vzešla od muže, který byl Plejáďanem, a on si to pamatuje ze své planety.

     Zeptejte se nějakého fyzika. Nedejte na má slova. Zeptejte se fyzika: “Bylo by možné, v případě, že bych měl nástroje a znalosti, kopírovat strukturu atomu? Ano. Já vám říkám, co by mohlo být a vy to dokážete, protože nebudete přerušováni válkou a hrůzou a nákazami. Vidíte, jak to funguje, moji drazí? Je to nový druh přežívání. Čím více navzájem spolupracujete a snažíte se vidět jeden v druhém „Boha uvnitř“, tím více jako planeta dostáváte a tím více postupujete vpřed.

     Před miliardami let, jedna planeta vedla ke druhé… miliardy a miliardy let či víc. Kolik „revů“ (revolucí) v galaxii? Mnoho. [Protože všechny planety a hvězdy procházejí galaxií stejnou rychlostí, existuje určitá konstanta na měření času pro veškerý inteligentní život v galaxii. Každé slunce a každá planeta kolem každého slunce má stejné hodiny pro měření doby otáček nebo částečných otáček kolem středu galaxie. Proto se planetární civilizace mohou v tomto směru spolehnout jedna na druhou. Jestliže hovoříte s někým z jiné planety (jiné sluneční soustavy) o letech, nebudou mít vůbec žádnou představu o tom, co máte na mysli, protože vaše roky nejsou těmi jejich.]

     Plejáďané jsou vašimi rodiči. Když jejich planeta vzestoupila a oni měli úplného Boha ve své DNA, uvědomili si, čím prošli. Konečně se dozvěděli, kvůli čemu tam jsou a obdrželi úplné šišinkové spojení – 100 procentně výkonnou DNA – ale pořád zůstali ve hmotě [ve fyzických tělech]. Víte, jaké to je? Nehledejte jejich 3D lodě. Tyto nádherné bytosti jsou s vámi propojené a přicházejí a odcházejí dle libosti. Ale dělají to pouhým „pomyšlením“.

     Vy [na Zemi] jste byli další a jedinou planetou, která byla po nich oseta. Ale věděli jste, že i oni mají své vlastní duchovní rodiče? Jejich rodiče a rodiče jejich rodičů mohou být z Arkturu, z Orionu či ze Síria. (Kryon se směje.) Ti všichni také mají své duchovní rodiče a ti zase svoje. Poslouchejte: Každá z těchto skupin je součástí vaší “rodinné skupiny tvořivého zdroje”. Někteří jsou vašimi duchovními prarodiči a další zase pra-prarodiči. Někteří jsou dokonce více než to. Na vaší planetě také žijí staré národy, které pocházejí z jiných části galaxie, a které jsou „zde, aby pomáhali“.

     Dovolte mi položit otázku: Co víte o vlastnostech biologických prarodičů, které nemají vaši rodiče? Co si myslíte o svých prarodičích, ať už živých nebo mrtvých? Váš pohled na ně se liší od vašeho pohledu na rodiče, viďte? Vaši rodiče jsou praktičtí, ale prarodiče nejsou. Vaši prarodiče jsou ti, kteří vás chtějí bavit, pomáhat vám a berou vás na různá místa. Máma a táta? Ti se trochu liší. Jsou tady, aby bylo jisté, že přežijete a aby vám předávali pravidla života.

     Vyseli vás Plejáďané a jsou tedy zodpovědnými za informace, až otevřete časovou kapsli. To oni vás provádějí všemi zkouškami Krystalické mřížky a jiných systémů, které vytvořili, aby se s vámi propojili pro vaše duchovní probuzení a přežití. To oni říkají: “Jen kupředu, pojďte!Ale prarodiče, to jsou ti, kteří vám dávají tu nejjemnější pomoc, protože jsou dostupnější a nemají tu stejnou zodpovědnost jako rodiče. Jsou také mnohem zralejší a starobylejší skupina než rodiče.

     Chápete, kam to směřuje? Ti z Arkturu, Orionu a Síria jsou ve vaší DNA, protože máte “galaktické Akášické vazby”. Vy je znáte a oni znají vás. Jsou možná tou nejvíce nápomocnou skupinou na planetě. Neoddělujte je od ostatních a neuctívejte je. Vnímejte systém takový, jaký je. Vstřebávejte je všechny a vězte, že právě teď jsou s námi v této místnosti, při této komunikaci. Milují skutečnost, že právě pomáháme demystifikovat, kým jsou. Ti, kteří je channelují, mohou říci, že jsou odtud nebo odtud, ale já chci, abyste pátrali po metaforách v jejich informacích, protože tyto metafory budou ukazovat skutečnost. Pomáhají vám, protože jsou to vaši duchovní prarodiče a pra-prarodiče. Proto se s nimi cítíte tak dobře a proto také channeling, který od nich pochází, je tak čistý a tak nádherný. Bude-li čistý channeler, uvidíte, kdo jsou. Oni vás milují a vědí, kdo jste.

     Je důležité, že staré duše, které sedí přede mnou, rozumí tomu, co říkám, a vědí, že nemluvím v kódech nebo v metaforách. Právě teď mluvím o realitě a duchovním zdravém rozumu, který je nádherný. Tato informace pochází přímo z tvořivého zdroje, kterému říkáte Bůh. Bůh je větší než cokoliv, o čem vám kdo kdy vyprávěl, moji drazí, a protože to začínáte vnímat, chci, abyste si, než se rozloučíme, zapamatovali jednu věc. Jak začnete vnímat stvořitelovy divy, chci, abyste si zapamatovali, odkud to pochází, protože váš Akášický rodokmen je Bůh. Uvažujte o tom. Je na čase, abyste se sebrali, postavili a přihlásili se k této rodině. Přivítejte se s prarodiči.

     Možná, že na to čekali hodně dlouhou dobu? Připadá vám to strašidelné? Některým ano. Ostatním pravda zní jako zvon čistoty a odpovídá na otázky, na které hledali odpověď hodně dlouhou dobu. Drazí, dostali jste pomoc. Vezměte ji na vědomí, pracujte s ní. Využijte ji!

 A tak to je.

KRYON

Výňatek z Kryonova channelingu „Duševní komunikace – první část“ z 22. 2. 2014

 

     Multidimenzionální komunikace. Vy, kteří jste dobří v mluvení ke zvířatům, jste rozvinuli myšlenkovou komunikační skupinu. Jste už na palubě, protože tam je ten nejlepší druh duševní komunikace a vy začínáte myslet mimo běžný rámec. Díváte se do zvířecích oči a předáváte jim obraz, že? Oni jej přijímají, že? To by vám mělo ukázat, že to funguje! Lidé mohou rozvinout multidimenzionální atributy a charakteristiky, které jsou naprosto vědomě řízeny, poslané skrze šišinku mozkovou kamkoliv chtějí.

     Kolem vás jsou také pomocníci, a my jsme o tom mluvili. Musím vám je zase uvádět? Existují laskavé entity a skupiny kolem vás. Některé jsou odsud [Země] a některé ne. Nejen Plejáďané, Arkturiáni, Hathoři nebo ti z Orionu a Síria [abychom jmenovali ty nejpopulárnější]. Je jich nekonečné množství! Víte, co mají všichni společné? Nelineární myšlenkovou komunikaci. Můžete s nimi komunikovat stejným způsobem, jakým to děláte se zvířaty.

     Drahé lidské bytosti, otevřeme dveře k úplné komunikaci předtím, než ukončíme tento channeling. Chceme vám sdělit, že je zde něco, co chceme, abyste věděli, abyste to realizovali. Nedovolte, aby naše komunikace byla tajuplná! Nedělejte ji podivnou. Pouze jsem vám předal atributy komunikace k Duchu a z Ducha. V příštím channelingu budu pokračovat s jiným tématem. Co blokuje tuto komunikaci? Co jsou to filtry? Co můžete udělat, abyste zlepšili komunikaci?

     Duševní komunikace je částí toho, co se musí staré duše naučit, aby vytvořily rovnováhu na této planetě a mír na Zemi. Začíná to tady a teď. Začíná to porozuměním a demystifikací krásy vašeho vztahu s Duchem. V těchto posvátných věcech je struktura; existuje laskavý systém a duchovní zdravý rozum v těchto věcech. Povzbuzujeme vás, abyste to pro sebe nalezli, protože tato komunikace způsobí na planetě duchovní evoluci. Povedou ji ti, kteří právě teď čtou a poslouchají. Rodino, to je lekce pro dnešní den. Je nádherná, že? Je nádherná!

     Vše co chceme, je komunikovat, a je načase dát se do toho. Tento channeling byl o tom, jak to funguje. Dnešní návrhy zní, jak to dělat lépe – dokonce i to, co slyšíte právě teď, což je channeling. Před námi stojí úkol demystifikace, neboť jej někteří nazývají strašidelným, nepřirozeným a tajemným. Jen proto, že není lineární, neznamená, že je divný. Ze všeho nejskvělejší je láska. Dokážete ji vysvětlit? Asi ne. Ale můžete se toho stavu snažit dosáhnout. Jděte a předávejte lásku svého vnitřního Boha těm okolo vás.

     Není to jen svolení ke komunikaci z tvořivého zdroje, ale také z úžasného počtu toho, co bychom nazvali dalšími laskavými energiemi. Ty další jsou představovány skupinami s názvy, které jste jim dali vy. Ani ony se k vám nemohou dostat, pokud jim to vy nedovolíte. I to je naše pravidlo. Vaše jména pro ně zní Plejáďané, Arkturiáni, Hathoři, nebo ti z Orionu a ze Síria. Existuje jich mnohem více, ale dokud se neotevřete jejich možnosti, nemohou s vámi komunikovat.

A tak to je.

KRYON