Chtíč a láska


Máří Magdaléna prostřednictvím Pamely Kribbe


Drazí muži a ženy, všechny vás zdravím. Jsem zde ve vašem středu jako duše, jako žena,
jako sestra. Jsem s vámi jedním a tím, že jsem byla člověkem, znám zevnitř všechny pocity,
které v současnosti zažíváte. Nejsou mi cizí.
Co mě nyní zasahuje nejvíce, když se dívám na život na Zemi z této strany, je vzácnost
života na Zemi. Zranitelnost lidského bytí, bolest a zranění, které snášíte během života na
Zemi, a naopak vaše neuvěřitelná odvaha, vaše neustálá touha po Světlu a Lásce, vaše
vytrvalost a radostná vítězství. To pro mě nyní charakterizuje život na Zemi. Vnímám vás
jako odvážné anděly, kteří přijímají tuto zkušenost, toto dobrodružství.
Když sestupujete do pozemského života, téměř vždy pocházíte z říše, která vibruje na vyšší
úrovni než lidská společnost na Zemi nyní. Někde hluboko uvnitř říkáte „ano“ setkání
s touto Zemskou energií. Učinili jste rozhodnutí: „Chopím se toho“: tance s životem na
Zemi, který je zčásti tancem s temnotou, se strachem, odporem, osamělostí a pocitem
ztracenosti. Chopili jste se tohoto rizika a já nyní mohu vidět proč. Navzdory všemu
utrpení, úsilí a tíze, neexistuje jiné místo tak hluboké, bohaté a intenzivní jako, když jste
ztělesněni ve hmotě, ve formě.
Často se však od formy chcete oddělit, jít za ni, spojit se s něčím velkolepějším, něčím
vyšším. Usilujete o propuštění z omezujícího pozemského života. Já však vidím krásu toho
kým jste, kým jste jako pozemští lidé: muž, žena, dítě nebo dospělý. V této specifické
formě, kterou máte, vyzařujete Světlo Stvoření. Mnoho spirituálních tradic se zaměřuje na
překročení lidské formy: „tělo není dobré, není poslem pravdy, emoce jsou podezřelé,
vášně jsou vyloučené, sexualita je zdrojem pokušení, ano dokonce zhoubná.“ Celá
pozemská existence byla tímto myšlením de facto oslabena a připravena o svou posvátnost
a to se událo z touhy po kontrole.
Na zemi existovaly síly, které chtěly kontrolovat život. Uplatňování kontroly nad lidmi, nad
životem, dosáhnete nejlépe prostřednictvím mysli: přes myšlenky a obrazy, které šíříte a
používáte ke vštěpování. Mentální kontrola zahrnuje daleko víc než manipulace fyzickou
silou. Můžete se dotknout lidí hluboko v jejich duších a změnit je, když před ně předložíte
jisté obrazy o tom, kým jsou, o jejich hodnotě nebo nehodnotě, o jejich dobrotě nebo
„špatnosti“ (zlu) jejich přirozených impulsů.
Tímto způsobem jste byli hluboce zasaženi a kvůli formování prostředím jste začali vnímat
život na Zemi v mnoha ohledech jako bezcenný. Tohle vás učili a nevědomě stále nesete
tyto pocity s sebou. Stále mají vliv na to, jak o sobě smýšlíte, jak se cítíte se svým tělem,
chtíči, touhami, emocemi a svou vášní.
V současné době se věci začínají povolovat. Staré myšlenky jsou na pokraji zhroucení. Je to
díky tomu, že více a více lidí se probouzí, pociťují touhu být skutečně sami sebou. Tato
nová vlna energie probouzí individualitu lidí, jednoho po druhém, a jak roste, ovlivní
společnost jako celek. Je to přesun zpět k Zemi, dalo by se říci, přesun zpět ke svému
přirozenému já, neboť vy jste součástí Země. Vaše tělo je součástí Země: vaše sexualita,
vaše instinkty, jazyk vašeho těla jsou součástí Země. Vaše pozemská přirozenost nemůže
být potlačena natrvalo. Je životaschopnou částí Stvoření.
Jak se věci mají v souvislosti s vámi, mezi nižším a vyšším? Tradičně vám bylo říkáno, že
spiritualita se týká něčeho „vyššího“ a často je také spojována s poddaností k ideálu — vy ve
službách něčemu vyššímu — jako třeba poskytovat službu bližnímu nebo komunitě. A to
nižší bylo ztotožněno s tím, co je orientované na ego, zaměření na sebe sama a následování
vlastní touhy. Když jste následovali své vlastní sklony, dostali jste se na „scestí“ — to
orientované na ego bylo obtěžkáno hříchem a odsudkem.
Nyní jste však uprostřed přeměny náhledu na spiritualitu. Vnímáte toto volání po změně
celého svého bytí a přišli jste sem, abyste podpořili probouzení vědomí na Zemi. Předtím,
než jste skočili do svého současného života, cítili jste potenciál pro zásadní změnu v tomto
čase. Vaše duše vnímala volání a vy jste rozhodli: „Chci toho být součástí, tak jsem zase
tady.“ Dominance starého vědomí se takříkajíc blíží k hranici. Věci by nyní měly být jiné.
Dokonce na tom závisí i pokračování přežití lidstva, přírody a harmonie se Zemí.
Tento proces probouzení a přeměny vyžaduje, abyste se v sobě obrátili do tzv. nižšího a
přidělili mu zcela jinou hodnotu. Co tento obrat do nižšího znamená? Znamená učinit
spojení se svým tělem, se svým břichem, se svými pocity — uvědomit si svou vlastní
živočišnou podstatu. Jako lidské bytosti jste tak dlouho žili ze své mysli, že jste ztratili
spojení s tím, co bych nazvala „živočišností“, živočišnou, instinktivní částí sebe sama.
Tento termín evokuje jisté asociace, co je však ve skutečnosti „živočišnost“? Zvířata nemají
mentální energii jako mají lidé. Žijí z instinktu, ale tento instinkt je mnohem
sofistikovanějším, mnohem jemnějším nástrojem, než si obecně lidé myslí. Instinkt je ve
vašem břiše. Instinkt vám pomáhá bezprostředně vnímat, jak něco pociťujete: zda máte
dobrý pocit nebo cítíte odpor, zda vám to přináší něco žádoucího nebo zda byste byli raději,
kdyby to zmizelo. Pro lidi je však těžké spolehnout se na svůj instinkt a někdy ho už ani
nevnímají. Tak silně jste žili ze své hlavy, že jste ztratili spojení se svým instinktem, s
moudrostí své živočišné povahy.
Váš bouřlivý vztah s vlastní živočišností, se zvířetem uvnitř sebe, se jasně ukazuje v oblasti
sexuality. Co se děje, když lidé přijmou intimní, sexuální vztah s druhým? V přátelství, kde
není sexualita, můžete do jisté míry zůstávat mimo instinktivní oblast, mimo živočišnou
povahu. Můžete se spojit z hlavy, a když se spojení prohlubuje, taktéž ze srdce. Jakmile je
však jednou mezi dvěma lidmi otevřena oblast sexuality, ve hře jsou jiné síly. Existuje zde
instinktivní přitažlivost na fyzické úrovni, přitažlivost mezi protějšky, která má jen malou
spojitost s hlavou a stejně tak nemusí mít ani se srdcem. Lidi často zastrašuje jejich
sexuální vášeň a mohou reagovat dvěma způsoby. Přitažlivost může vyvolat takový strach
ze ztráty kontroly, ze ztráty sebe sama, že se uzavřete a stáhnete se. Nebo můžete jít
s proudem přitažlivosti, ale stále se zaměřujete na pocity chtíče, které máte v těle a
neotevíráte se až do hluboké intimity, do které vás může sexualita zasvětit. Málokdy
dokážou být dva lidé intimní a prožívat spojení na obou úrovních, na úrovni své živočišné
povahy a svého srdce.
Je to taková škoda, protože sexualita může být opravdovou bránou k hluboké směsi
spirituální a lidské lásky. Proč je pro muže a ženy tak těžké zažívat posvátný a léčivý aspekt
sexuality? Pokud jde o fyzické, sexuální instinkty, vyrůstali jste se všemi druhy tabu a
zákazů. To se začalo v posledních dekádách měnit, ale stále tu neexistuje v této oblasti
skutečná svoboda. Cítíte se pohodlně s pocity chtíče, který zažíváte? Dokážete si je užít?
Nebo je to ve skutečnosti něco znepokojujícího, čeho byste se chtěli zbavit, a to buď tím
nemít fyzický sex (což přetváří sex v něco „svědivého k poškrábání“) nebo silou mysli se
před ním uzavřít? Pro lidi je stále těžké hravě a radostně přijmout své vlastní sexuální
touhy. Děje se to, že se ohledně toho buď zaseknou v hodnoceních nebo straších a vstoupí
do hlavy. Anebo se ponoří do svého chtíče provinilým, tajnůstkářským způsobem, činíc ze
sexuality něco, co se odehrává v přítmí. V obou případech spojení mezi srdcem a zvířetem,
mezi vyšším a nižším, mezi chtíčem a láskou nemůže existovat. Když nejste schopni ocenit
tuto živočišnou stránku, uzavírá vás to i před stránkou milující a spirituální.
Jak se můžete znovu spojit s tím, co bylo odděleno, a cítit se svobodněji se svou vlastní
zvířecí a sexuální povahou? Ze všeho nejdřív ctěte své tělo a propusťte stará hodnocení o
chtíči a sexualitě. Chtíč je přirozený tok energie vytvořený v těle. Je nevinný a není ve své
podstatě nebezpečný nebo destruktivní. Pokuste se s ním spojit s radostí a potěšením.
Kdykoli cítíte chtíč, užívejte si pocity mravenčení ve svém těle, vnímejte je jako příjemné
bez toho, aniž byste na ně působili. Je zde základní smyslnost vašeho těla, která existuje
jako spodní proud a umožní vám vychutnat si různé druhy tělesných pocitů jako je jedení,
pití, dotýkání, tancování, koupání nebo procházení se na slunci. Sexualita, mít sex s někým
jiným, je jedním z vyjádření této základní smyslnosti, která vám jako lidské bytosti náleží.
Nestyďte se za ni, radujte se z ní. Vaše smyslná povaha je něco vzácného a nádherného.
Když přijímáte svou vlastní smyslnou povahu a vítáte pocity chtíče s otevřenou myslí,
můžete se z ní těšit! Můžete ji sdílet s druhou osobou a pokud je mezi vámi dvěma hlubší
spojení, zpozorujete, jak vás proud chtíče ve skutečnosti přivádí blíž, umožňuje srdcím
navzájem se otevřít a splynout nejen na fyzické úrovni ale i na úrovni emocionální a
spirituální.
Chtíč může vést k lásce a ke skutečné intimitě. To, co bych ráda zdůraznila je, že chtíč není
opakem posvátné a klidné lásky mezi dvěma lidmi. Chtíč a láska mohou jít ruku v ruce a
chtíč vám ve skutečnosti může pomoci dosáhnout s druhým hlubokého stavu intimity,
pakliže se mu odevzdáte bez studu a zdrženlivosti. Máte hluboce zakořeněnou představu,
že pokud propustíte, pokud jedete na vlně svých emocí nebo vášní, věci se vymknou
z rukou. Často je to však opačně. Když se pokoušíte krotit nebo kontrolovat něco jako
sexuální vášeň, vyvíjíte úsilí proti přirozené síle, která je tak mocná, že ji i tak ztratíte.
Krocením vyvoláváte zvrácené a dokonce perverzní vyjádření sexuality. Ponižující formy
sexuality často souvisí s chorobnými a rigidními soudy ohledně lidské povahy. To je důvod,
proč náboženský zápal a sexuální perverzita jdou ruku v ruce.
Pocit bezpečí se svou vlastní sexuální povahou je prvním krokem k intimnímu spojení
s druhým. Vážíte si svého vlastního těla a prožitků, které vám chce nabídnout.
Pochopitelně, že intimní spojení s druhým vyžaduje víc než jen to. Jednáte s druhou
bytostí, formovanou a tvarovanou jiným pozadím a historií. Abyste se oba cítili v bezpečí a
jistě, vaše srdce se musí navzájem otevřít. Oba jste postavili obrany, abyste se chránili před
odevzdáním se druhému, před důvěrou. Všichni nesete uvnitř stará emocionální zranění.
Každý z vás má takové obrany a je důležité si je v sobě uvědomit. Emocionální intimita
nastává, když jste ochotni čelit svým vlastním strachům a jste opravdu ochotni navzájem
pochopit svou bolest. Když jste ochotni tak činit, ve vašich srdcích je radost a mezi vámi
bude proud léčení. Dostanete se blíž jak na tělesné úrovni, tak na úrovni duše. Tento jemný
proces spojení je to, o čem je ve skutečnosti umění milování. Nese sebou oddanost,
trpělivost, poctivost a odvahu. Je vášnivý i vysoce spirituální.
Když jsem zpočátku hovořila o drahocennosti lidské zkušenosti na Zemi, měla jsem také na
mysli umění milování. Jako duše nejste vázáni na formu. Nejste ve své podstatě muž nebo
žena, dítě nebo dospělý, nemocný nebo zdravý — to vše jsou dočasné manifestace. Přesto
tyto pomíjivé formy nabízí rozmanitost prožitků, které jsou potenciálně mimořádné a
hluboce spirituální. Být ženou nebo mužem vám nabízí možnost prožívat lidské milování a
radovat se z něj fyzicky, emocionálně a spirituálně.
V souvislosti se sexualitou je v lidské společnosti tolik zmatení. V setkání muže a ženy
může být otvor do posvátného splynutí, do místa, ve kterém se cítíte pozvednuti do
celistvosti, která vás oba jako lidské bytosti přesahuje. Můžete to nazývat duší nebo
Bohem, ale pozoruhodnou věcí je, že tato posvátná zkušenost nemusí vůbec vypadat jako
chtíč, ačkoli chtíč — vzájemné fyzické poznávání — vytváří vstup do ní. Vaše pozemská
povaha není přízemní nebo ohavná. Sexualita a spiritualita mohou být partnery. Proto vás
vyzývám, abyste se cítili se svou vlastní vášní, svými tělesnými touhami, svojí sexualitou
uvolněně. Objevujte ji svým vlastním tempem a ve vlastním rytmu. Ve skutečnosti bych vás
ráda nyní pozvala, abyste umožnili svému vědomí sestoupit do vašeho břicha. Zakuste, jak
tuto oblast cítíte a ponořte se ještě hlouběji do oblasti svých sexuálních orgánů a kořenové
čakry (kostrče) — do své pánve. Sestupte dolů do této oblasti svého těla a vnímejte tu zdroj
životní síly — můžete vidět nebo vnímat barvu. Zakuste, jak dovolujete tomuto proudu
životní síly, smyslnosti a živočišnosti sestoupit přes vaše nohy a navázat spojení se Zemí.
Pociťte, jak blahodárné a přirozené je prožívat tento proud v těle.
Pozorujte, pokud je to možné, zda vaše tělo potřebuje něco nyní, zda umožňujete svému
tělu zažívat vše, co by rádo prožívalo. Možná je tu něco, co by vaše tělo rádo zažívalo častěji
ve svém každodenním životě. Může to být jednoduchá věc, něco, co obcházíte hlavou. Berte
tyto potřeby vážně. Tělo chce přivést Domů. Tělo není protikladem k duši, je to duše ve
fyzické formě. Je to vaše hlava spíše než tělo, co vás vyhání z vaší duše. Uzavřete mír se
svým tělem a užívejte jeho mnohé nabídky.