Práce, peníze a tvořivost

 


Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Překlad: Denisa Vaňková


Drazí přátelé, s radostí a láskou jsem dnes mezi vámi. Znám vás velmi dobře a zdá se mi,
jako bychom se potkali včera. V říši, v které přebývám, není čas tak důležitý. Poznávám vás
velmi dobře, ačkoli je váš projev, váš fyzický vzhled jiný než z dob, kdy jsem vás znal.
Jsem Jeshua. Žil jsem na Zemi v lidském těle jako Ježíš. Byl jsem člověkem mezi lidmi,
jako jste vy. Nic lidského mi není cizí. Právě z této zkušenosti s lidskou existencí jsem vás
přišel podpořit ve vašem vlastním vývoji, ve vašem zrození do Nové Éry. Nová Éra přichází.
V těchto dnech probíhá transformace, s níž vy všichni cítíte silné spojení.
Chtěl bych vám o sobě ještě něco povědět. Na Zemi jsem byl lidskou bytostí z masa a kostí
a vytvořil jsem spojení s energií Krista. Kristovská energie proudila skrze mě ven a to byl
v té době můj zásadní přínos Zemi. Kristovská energie však není jen má; patří vám všem.
Všichni zaséváte semínko, přinášíte část této energie sem na dnešní Zemi a v tom leží vaše
největší naplnění.
Tato transformace ze starého k Nové Éře však protřásá a vymýtá mnohé věci. Oblast práce
a peněz je do tohoto „vymýcení“ velmi zapojena a je právě tou oblastí, v níž jsou staré
energie zvláště aktivní. Daly by se charakterizovat jako energie moci a ega.
Staré energie byly uvnitř tohoto pole tak silně aktivní, že se vám může zdát poměrně těžké
mít dobře vyrovnaný postoj k práci a otázkám peněz. Ve vašem zaměstnání, v organizaci
nebo společnosti, pro kterou pracujete, nebo u lidí, kteří jsou vašimi kolegy, jste
konfrontováni se společností. Mnohokrát se sami sebe ptáte: jak si mám poradit
s energiemi, s nimiž už nemám blízký vztah, a přesto mě každý den obklopují? V tomto
setkávání starého s novým byste rádi věděli, jak si s tímto třením poradit.
Rád bych tuto záležitost objasnil trošku víc na základě energetických center ve vašem těle.
Aura, která náleží každé lidské bytosti, obsahuje sedm čaker či energetických center. V
solar plexu, který je třetí čakrou (blízko bránice nebo žaludku), je umístěná vůle. V tomto
centru osobní vůle je usazená moc a ctižádost. V éře staré energie, v éře staré lidské bytosti,
žili lidé z tohoto centra nadměrně. Týká se to dychtivého postoje po vítězství, kladení
vlastního zájmu na první místo a bojování na úkor druhých. Takový postoj je často zrozen
ze strachu a pocitu, že budeme ztraceni. Mým záměrem není tyto energie soudit. Chtěl
bych jen zmínit, že jsou často aktivní ze solar plexu, třetí čakry.
O jednu čakru výš najdeme centrum srdce. Srdce vás propojuje s vaším vyšším původem,
s energetickými sférami, v nichž jste kdysi přebývali a ze kterých jste si přinesli ideály,
které s energiemi moci a ega ostře kontrastují.
Co se nyní v současné přeměně vědomí odehrává, je předání kormidla ze solar plexu k
srdci. Neznamená to, že by měl být solar plexus opuštěn či naprosto odsunut stranou. Není
pravdou, že byste se měli „zbavit ega“. Jedná se spíše o předání kormidla jiné úrovni bytí a
založení svého života na energii srdce. Všichni se toho snažíte tak či onak dosáhnout, ať
v osobním životě nebo výslovně na poli práce a tvořivosti. Vy všichni cítíte spřízněnost
s posunem směrem k energii srdce. Všichni cítíte, že takhle můžete žít svůj život s mnohem
větší radostí a klidem.
Pokud jde o otázku, jak se vypořádat s energiemi založenými na egu (uvnitř i kolem sebe),
základním krokem je spojit se s energiemi solar plexu (s vůlí a egem) ze srdce a vést je
milujícím a laskavým způsobem. Právě spojení mezi srdcem a solar plexem (obecněji mezi
výše a níže posazenými čakrami) vám poskytuje hojnost na poli pracovním, v oblasti
tvořivosti i peněz.
Jak ovšem poznáte, že jednáte ze srdce nebo ze strachu či ega? Rád bych zdůraznil dvě
důležité vlastnosti energie srdce, které vám ji pomohou rozpoznat ve vašem každodenním
životě. První vlastností je nepřítomnost boje a přítomnost lehkosti a jednoduchosti. Budu
to jednoduše nazývat proudem lehkosti.
Proud lehkosti
Jste zvyklí bojovat a válčit za věci, které chcete. Zvláště v oblasti práce existuje mnoho
soutěživosti a válek ega. Často musíte jednat jako někdo, kým nejste, abyste získali uznání
a potvrzení. To odporuje touze vašeho srdce. Srdce touží po mnohem přirozenějším druhu
přítomnosti. Energie srdce nepoužívá tlak a její povaha je velmi klidná a jemná. Energie
srdce k vám promlouvá prostřednictvím intuice. Srdce dává jemná popostrčení a návrhy a
nikdy vám neřekne něco, co je emocionálně nabito strachem či tlakem.
Ve svém každodenním životě si můžete jasně všimnout, zda jdou věci hladce a nalézají
svou přirozenou cestu nebo zda se opakovaně setkáváte s odporem, když se pokoušíte
něčeho dosáhnout. Pokud se jedná o druhý případ, znamená to, že nejste — alespoň ne
úplně — za jedno se svou energií srdce. Tajemství energie srdce je, že neprovádí zázraky
silou ale s lehkostí a něhou.
Odvaha věřit své intuici je nejdůležitější cestou, jak se dostat do souladu s energetickým
proudem srdce, který nazývám „proud lehkosti“. Jednání podle své intuice v souvislosti
s prací a tvořivostí, i když to jde proti kultuře vašeho pracovního prostředí, pro vás vytvoří
nečekané možnosti a příležitosti. Přivede vás blíže k vlastnímu božskému Já, posílí vás na
úrovni srdce a bude samo o sobě přitahovat místa a lidi, kteří splňují vaše upřímné touhy.
Když v práci prožíváte problémy, když cítíte, že nejste v konkrétním pracovním prostředí
na správném místě, věnujte nějaký čas sami sobě. Nalezněte okamžik ticha, ve kterém se
povznesete nad myšlenky a nápady, které jste vstřebali ze svého sociálního prostředí a
propusťte všechny strachy a obavy, které s tím souvisí. Pokuste se podívat na myšlenky a
emoce z hlubokého a tichého místa ve středu svého srdce. Podívejte se na to, čím jsou; jsou
to oblaka zastiňující slunce, ale nejsou vámi. Běžte do jádra sluneční záře ve svém srdci a
zeptejte se sami Sebe, co je dobré, abyste pro sebe nyní udělali. Spojte se s pradávným a
moudrým srdcem, zdrojem své nejvyšší tvořivosti a požádejte intuici, aby vám řekla, co je
správné v této chvíli udělat. Nesnažte se stavět své činy na vnějších názorech, na
společenských normách chování, které mohou být, zvláště na pracovním poli, ohromující.
Společenské či kolektivní vědomí je v této oblasti silně založené na strachu: na strachu ze
ztráty zaměstnání, strachu ze společenského neúspěchu a strachu z chudoby. Všechny tyto
strachy mohou vaši intuici zastínit, a přesto existuje vnitřní hlas, který vám říká, co právě
v této chvíli dělat. Klíčem k úspěchu je odvážit se tomuto hlasu naslouchat a uvidíte, že
přijde s autentickými odpověďmi.
Když se pokoušíte s tímto vnitřním jádrem spojit, mohou vás blokovat sebe-pochyby a
mohou odmítnout intuici a sklony, jež cítíte v srdci, jako nereálné a špatné. Sebe-pochyby
vám mohou bránit důvěřovat spirituální cestě, která pro vás byla stanovena. Vaší
spirituální cestou mám na mysli cestu prožitků, které vás přivádějí do spojení s vašim
nejvyšším tvořivým zdrojem, s tvořivými energiemi, které prostřednictvím vás chtějí
proudit ven. Tyto energie jsou již přítomné. Vy je můžete ve vnějším světě poznat a projevit
jedině tím, že nasloucháte a věříte svým vlastním pocitům. Vaše duše promlouvá
prostřednictvím pocitů. Neexistují žádné vnější záruky či jistoty. Důvěra je nezbytná.
Přijmout směr, kam vás vedou vaše pocity, a jednat dle své intuice znamená, že se otevřete
vedení svého srdce a skutečně se přesunete z vědomí založeného na egu k vědomí
založenému na srdci.
Dosáhli jste konečné fáze nadvlády solar plexu. Vaše duše vstoupila do této inkarnace se
záměrem propustit tento způsob bytí. Vy všichni jste vysoce motivováni, jak vyjádřit svou
tvořivost ze srdce. Žádám vás, abyste v této fázi věřili sami sobě a pokračovali v této cestě,
neboť do tohoto světa přinášíte již novou energii, která má ohromnou hodnotu. Tato
energie často způsobuje změny, aniž byste to věděli; děláte mnohem více dobra, než si
uvědomujete. Pomáháte zrodit Novou Éru tím, že věříte proudu svého srdce a odvažujete
se následovat proud lehkosti. Proto nemějte žádné pochyby a pokračujte ve své cestě.
Energie srdce je mnohem tišší a jemnější než soutěživé a hrubé energie, které často
vládnou pracovní oblasti. Z toho důvodu je třeba odvahy a síly, abyste zůstali ve středu
srdce, když jste obklopeni energiemi založenými na egu. Já vám však pravím toto: když
budete následovat přání svého srdce, přivede vás nakonec k tvořivým možnostem, které
jsou skutečné a praktické a to vám přinese hojnost na hmotné úrovni. Svěřit se tomuto
proudu je aktem víry a odvahy.
Řekl jsem, že bych se chtěl zmínit o dvou důležitých charakteristikách energie srdce. Začal
jsem proudem lehkosti. Nyní bych chtěl mluvit o proudu hojnosti, který budu nazývat
proudem dostatku.
Proud dostatku
Energie srdce je zdrojem skutečné hojnosti ve vašem životě. Hojnost se týká všech oblastí
vašeho života sahajících od fyzické, materiální úrovně k úrovni emocionální, společenské
až spirituální. Jste předurčeni k tomu, abyste se těšili a bylo o vás na všech úrovních
pečováno. V tomto bodě bych rád promluvil o záležitosti materiální hojnosti, neb je to pro
duše Pracovníků Světla zvláště důležité.
Duše Pracovníků Světla a spirituálně orientovaní, idealističtí, lidé mají obecně tendenci
odsuzovat peníze. Peníze považují za hříšné, za nižší energii. Důvodem pro toto odsouzení
je, že si peníze spojují s mocí a bohatstvím na úkor druhých. Peníze se prakticky staly
synonymem moci. Tato asociace je jedním z hlavních důvodů, proč se proud materiální
hojnosti v mnohých z vás, co tohle čtete, zablokoval.
Také duše Pracovníků Světla, které mají velký spirituální náboj, spojují peníze s nízkými a
bezvýznamnými věcmi v životě, jež potřebují být překonány. Zde jsou aktivní mnohá
přesvědčení, která se datují zpět do minulých životů plných prostoty a zříkání se hmotného
světa. Tyto životy byly často strávené v osamění, zaměřené převážně na spirituální
osvobození. Energie těchto životů stále rezonuje vašim energetickým polem. To má za
následek jakousi „přísnost“, která vás omezuje.
Peníze jsou však nevinné. Peníze jsou proudem energie, který ve skutečnosti představuje
čistý potenciál. Peníze nabízí příležitosti, peníze jsou možnosti a není na nich nic špatného.
Není to ani tak, že když přijímáte peníze, jednáte na úkor druhých. S penězi jste schopni
vytvořit krásné a dobré věci pro druhé. Když je přijímáte radostně, zvětšujete proud
hojnosti pro sebe i druhé. Tvořivá spirála vždy vytváří i tok přijímání, aby bylo přijímání a
dávání vyvážené. Tohle je cesta srdce. Proto se neobávejte přijímat peníze.
Je smutné, pozorovat vás, když skutečně sdílíte své nejvyšší dary a talenty se světem a
přitom v sobě stále máte překážky žádat od světa to, co chcete a potřebujete. Mnoho
starých postojů vám brání v tom, abyste se za sebe skutečně postavili a užívali si část
přijímání. Tajemstvím vesmíru je však rovnováha. Vesmír ví, že potřebujete být
podporováni na všech úrovních, abyste v tomto životě vyjádřili své nejvyšší potenciály. Na
tom není nic hříšného. Když jste skutečně tvořiví ze srdce, budete přitahovat i proud
přijímání a už jen tím, že mu dovolíte vstoupit, udržíte vnější proud tvořivosti živý a
vibrující.
Nemusíte si být vědomi faktu, že blokujete tok peněz ve svém životě nebo že máte
nevýslovnou averzi k penězům. Dopřejte si čas k prozkoumání svých nejniternějších
myšlenek a emocí ohledně peněz a snadno uvidíte, jak blokují proud hojnosti ve vašem
životě. Uvědomte si prosím, že je vašim údělem užívat života na Zemi! Je přirozené mít
radost z krásných věcí, které hladí smysly nebo naplňují srdce inspirací. Tohle je váš
domov, vaše obydlí, ve kterém nějakou dobu setrváte, tak prosím dovolte sami sobě tvořit
své hmotné prostředí takové, jaké si přejete, aby bylo. Jednoduše milujte Zemi a hmotnou
realitu jako takovou a tím vytvoříte proud hojnosti. Země vás vyslyší, neboť vám chce
poskytnout vše nejen pro růst a rozvoj jako spirituální bytosti ale i pro prosté užívání si
života jako bytosti lidské.
Proto vás prosím, zvažte na nejhlubší úrovni svůj postoj k materiální hojnosti a pociťte, jak
vám proud hojnosti skutečně nabízí možnost pomoci vybudovat novou Zemi a realizovat
vaše sny v nejhustší rovině reality. Teď není čas na to stáhnout se ze společnosti a
meditovat na vrcholu hory. Je čas pro účast. Je čas, abyste nechali svoji energii proudit do
tohoto světa a svobodně přijímali vše, co se k vám na oplátku vrací. Nebojte se přijmout
hojnost. Ctít svůj vlastní vklad, přijímat dostatek výměnou za své úsilí, je součástí bytí
vyrovnané spirituální lidské bytosti.
Rád bych řekl ještě něco víc o slově „dostatek“. Řekl jsem vám, že energie srdce je nejprve
charakterizována proudem lehkosti. Když se věci daří snadno a vše, co potřebujete, se na
vaší cestě spontánně objevuje, je to známka toho, že jdete s proudem srdce. Druhý
energetický proud, který jsem zmínil, je proud dostatku. Dostatek znamená, že je mi
dostupné vše, co právě teď potřebuji, abych byl splněným lidským andělem. Žít v proudu
dostatku znamená, že se cítíte spokojení a jste vděční za to, co máte. Cítíte se vyživováni
vším, co vás obklopuje na materiální, emocionální, duševní a spirituální úrovni. To je
hojnost. To znamená mít dostatek.
Prožívání proudu dostatku znamená, že si užíváte toho, co máte Právě teď. Všichni víte, že
prožívání hojnosti je subjektivní stav mysli. Záleží na okolnostech. Množství materiální
hojnosti, kterou máte, nemusí bezpodmínečně souviset s množstvím potěšení, které
zažíváte. Prožívání hojnosti není o tom být bohatý; je o prožívání hojnosti ve všem, co vás
obklopuje. Musíte sami pro sebe objevit druh materiální hojnosti, která vás uspokojí a
naplní. Pro některé lidi to může znamenat žít na vlastní pěst v odloučené chatě, kde se
mohou radovat v hojné míře z přírody. Pro jiné to značí luxusní místo ve městě, kde si
užívají spěch a shon města. Neexistují žádné soudy z naší strany, ze strany Boha či Ducha.
Musíte nalézt, co znamená dostatek pro vás. Klíč je v tom, najít proud, který vás učiní
šťastnými, který vám dá pocit, že žijete život naplno. To je proud dostatku. Nepoznáte ho
podle množství materiálního zboží, které vlastníte, ale podle pocitu radosti a naplnění,
který máte ve vašem každodenním životě. Dostatek je pocit, ne věc.
S tímto proudem můžete být rozladěni dvěma způsoby. Můžete chtít „víc než dostatek“
nebo můžete chtít „méně než dostatek“. Když chcete „víc než dostatek“, dožadujete se
hmotného bohatství, které ve skutečnosti nepotřebujete nebo si ho nejste schopni skutečně
užít. Příliš mnoho bohatství život komplikuje a ve skutečnosti vám odebírá radost. Radosti
se daří v laskavém a jednoduchém životě. Když usilujete o více než je dostatek, často tak
činíte proto, abyste zabezpečili svou budoucnost. Můžete se stát závislými na pocitu mít
peníze jen pro jistotu. To ovšem není prožitek hojnosti v Tady a Teď. Je to prožívání
nedostatku uprostřed materiálního bohatství! K tomu, abyste byli skutečně v dostatku,
potřebujte propustit strach a dovolit si radovat se z toho, co je. Tento skutečný požitek
bude přitahovat to stejné do vašeho života; bude udržovat proud dostatku. Když začnete
přemýšlet, že potřebujete více materiální jistoty, vstupujete do strachu, zatímco to, co
potřebujete, je větší důvěra a méně strachu.
Když se spokojíte s „méně než dostatkem“, uvízli jste ve strachu taktéž. Zde je to ovšem
strach ze skutečného otevření se světu, vyjádření sebe sama a přijímání nazpátek. Bojíte se
žít život naplno. Můžete si myslet, že toho nejste hodni, že toho nejste schopni nebo že je
hříšné být vším, co jste, a přijímat za to plné uznání. To, co potřebujete pocítit, je přirozená
krása a nevinnost. Zasloužíte si vyjádřit sami sebe a být milováni za to, kým jste. Svět bude
krásnějším a zářivějším místem, když s ním budete sdílet své dary duše, na oplátku vás
bude velebit dostatkem. Vesmír se zaměřuje na hojnost a vy můžete být součástí tohoto
proudu, pakliže se otevřete své skutečné povaze, jež je čistou a bezpodmínečnou láskou.
„Dostatek“ je přirozený stav bytí. Všichni jste zde, abyste prožívali dostatek; proud
dostatku je dostupný vám všem. Je nesmyslné spokojit se s málem. Není pravda, že se
spirituálně zdokonalíte odpíráním či dobrovolně přijatou chudobou. Pravděpodobněji tím
rozvinete pocity hořkosti či nepřátelství. Prosím, nepokoušejte se hledat nějaký druh
spirituálního ospravedlnění za váš nedostatek hojnosti. Všichni jste zde, abyste žili život
naplno, abyste nechali svou tvořivou energii proudit do světa a přijímali radost, uspokojení
a materiální hojnost nazpět.


Vytváření proudu dostatku
Když se cítíte mimo proud dostatku, podívejte se na své současné životní poměry a
interpretujte to pro sebe jako energetické poselství. „Takto nyní vytvářím realitu.“ Nesuďte
za to sami sebe či kohokoli jiného. Jen to vezměte na vědomí.
Pak vnímejte energii vašeho současného prostředí — ať je to váš domov, společenský život
či vaše práce — a porovnejte ho s tím, po čem skutečně touží vaše srdce. Dopřejte si nějaký
čas, abyste skutečně procítili, co chcete. Nespokojte se pouze s nejasným pocitem
nespokojenosti či neklidu, ale jasně si definujte, co ve svém životě chcete.
Při tom si uvědomíte „nedostatek“. Vezměte na vědomí bolest, kterou díky tomu máte, ale
nezabývejte se pocitem nedostatku či nespokojenosti. Tohle není cvičení, které má
zapříčinit to, abyste se cítili špatně. Raději se zaměřte na touhy, které máte a hluboce si
uvědomte, že tohle je to, co pro vás vaše duše chce. Buďte přesvědčeni, že tyto touhy jsou
důvodem vašeho směřování k tomu, co si vaše duše naplánovala v tomto životě dělat.
Budete podporováni vesmírem, abyste je splnili.
Vaše zaměřené, tiché a otevřené uvědomění těchto srdečných tužeb je dost pro to, aby se
udály změny. To, že si uvědomíte, kdo jste, je největším magnetem změny ve vašem
každodenním životě. Není důležité či dokonce užitečné, abyste tlačili na změnu na
materiální úrovni. Klíč je v tom, cítit hluboce (ale ne emocionálně) po čem toužíte a pak to
ponechat v rukou srdce. Jen to propustit a důvěřovat.
Věci se začnou ve vašem životě měnit. Možná se nejdříve začnete dívat blíže na nějaké své
hluboce zakořeněné zvyky v oblasti myšlení, cítění a působení na lidi. Vztahy nebo
zaměstnání, které neslouží vašim skutečným cílům, se pak mohou rozpadnout a zmizet.
Můžete důvěřovat tomu, že se dostanete do proudu, který vás pomalu ale jistě přivede zpět
k vašemu cíli. Věnujte pozornost věcem, které se ve vašem životě dějí. Věci, které vám lidé
řeknou nebo udělají, často obsahují skrytá poselství, která vám sdělují, kde ve vztahu ke
svým cílům stojíte.
Vše, co potřebujete na fyzické úrovni, abyste si uvědomili své srdečné touhy, se objeví ve
vašem životě bez námahy, zčistajasna. Vstoupí to do vašeho života s lehkostí a elegancí.
Může se to zdát zázračné, ale stejně tak pocítíte, že je to naprosto přiměřené. Není to vaše
chamtivost, námaha, tlačení a nucení, které vám splní vaše touhy, ale vaše tiché uvědomění
svých nejpravdivějších potřeb, vaše poctivost jim čelit a vaše odvaha důvěřovat a pustit.
Ctít touhy svého srdce s takovým záměrem a odevzdáním vám přinese realitu dostatku.