Vedení našich dětí


Maří Magdaléna prostřednictvím Pamely Kribbe
 

Mí drazí přátelé, zdravím vás. Jsme velmi potěšeni vaší dnešní přítomností a oslavujeme
vaše bytí na Zemi v této době. Předtím než budu hovořit o dnešním tématu, děti nového
věku, ráda bych upoutala pozornost na vás. Každý jednotlivý den se snažíte ztělesnit více
svého světla a vnitřního bytí na Zemi. Často ve svých životech zakoušíte tíhu a někdy se
zdá, jako byste byli ve svém těle či ve svých náladách a emocích, které vás dusí, uvězněni.
Rádi bychom vám řekli, že vám důvěřujeme a respektujeme za vše, čím procházíte a co ve
svých životech vykonáváte. Milujeme vás takové, jací jste, a přejeme si, abyste měli k sobě a
ke všemu, co jste ve svém životě doposud učinili větší úctu. Když zůstáváte plní naděje a
ochraňujete své sny a cíle, i když světlo kolem vás dočasně slábne a vy se musíte vypořádat
s překážkami, ukazujete svoji velikost a enormní sílu. Zaséváte na Zemi semínka světla a ty
přinesou ovoce. Díky vaší vnitřní práci jste vytvořili most pro čerstvě inkarnující se
generaci duší, které si přejí na Zemi rozzářit své světlo. O těchto duších bychom rádi dnes
hovořili.
Předtím než o nich budeme přímo mluvit, vás žádám, abyste šli zpět v čase a pocítili, kým
jste byli, když jste vstoupili do pozemské říše jako novorození. Pociťte nevinnost a krásu
své energie. Pociťte upřímnost vašich záměrů a jemnost své energie. Ach, byli jste spojeni
se Zemí tak dlouho! Mnohokrát jste se jako malé dítě ponořili do hlubin. Nyní pociťte, jaký
byl váš záměr tentokrát. Pravděpodobně jste nesli nějakou osobní přítěž, kterou jste si přáli
v tomto životě vyřešit. Možná byly ve vaší duši hluboká zranění, která jste chtěli vyléčit a
překonat. Mimo to jste však byli také vedeni rozsáhlejší a univerzálnější ideou rozšířit
spirituální vědomí a růst na Zemi. Věděli jste, že se narodíte do věku přeměny, do doby
krize stejně tak jako příležitosti. Věděli jste, že je tu „třeba vykonat práci“, práci na vnitřní
úrovni, která by mohla otevřít a vyšlápnout nové cestičky myšlení a cítění. Cítili jste spojení
s touto ohromnou globální transformací na Zemi a byli jste připraveni ponořit se znovu do
hloubky, abyste pomohli vytvořit tuto starou vizi mírumilovné Země: nové vědomí jednoty
mezi lidmi a obnovit harmonii mezi všemi žijícími bytostmi na planetě.
Zas a znovu jste prolamovali staré hranice myšlení a cítění. Pokaždé, když jste se cítili
zadušeni v tradičních strukturách a pravidlech a uvnitř věděli, že vaše duše by nemohla
kvést v prostředí či ve vztahu, kde dominuje strach, cítili jste potřebu osvobodit se. Byly to
bolestivé časy, říci sbohem a cestovat po nových cestách, ano byly to obtížné a velmi těžké
časy, ale vy jste museli zůstat věrni pocitu, že něco není dobře, že vám to nedává smysl
nebo že vám něco chybí. Onen nepříjemný pocit vám připomněl původní záměry a cíle vaší
duše. Nebyli jste schopni dobře se přizpůsobit požadavkům a způsobům společnosti, neboť
se neshodovali s tím, co chtěla vaše duše na Zemi žít. Byli jste předurčeni být „jiní“, ne
proto, že to Bůh či jakákoli jiná vnější autorita pro vás plánovala, ale proto, že jste tím, kým
jste. Máte se, někde ve své historii duše, inspirovat novým vědomím, které můžeme nazvat
Kristovským vědomím, uvědoměním ze srdce či láskou. Není tak důležité, jak ho nazýváte.
To, na čem skutečně záleží, je, že jste jím byli dotčeni, že jste byli zasaženi jiskrou
inspirace, která vás od té doby poháněla, abyste pokračovali v hledání, snění a v
rozšiřování svého vědomí. Tato jiskra, která rozněcuje nové vědomí na Zemi, nyní zasahuje
mnohé. Z toho důvodu „děti nové éry“ cítí volání k příchodu. Z toho důvodu se nyní po
několik desetiletí inkarnují ve velkých počtech na Zemi. Jsou zde, aby dokončily to, co vy
jste začali.
Vy, kteří patříte k předchozí generaci Pracovníků Světla, zhruba narozeni před rokem
1980, jste byli předchůdci a průkopníky. Byli jste inspirováni stejným ideálem jako „nové
děti“ nyní; bylo to stejné volání duše. Avšak základy, které jste zpřístupnily zvláště v 60. a
70. letech 20. století, byly mnohem více poznamenány tradičními přesvědčeními a hluboce
zakořeněnými strachy o svobodu sebevyjádření, o emoce, tvořivost a sexualitu. Když jdete
40, 50 let zpět v čase, kolektivní energetické pole Země vypadalo mnohem odlišněji než
nyní. Bylo méně transparentní, hustější a zahalené, a tudíž bylo méně přístupné milujícím
a jasný energiím, které nyní nachází na Zemi svou cestu. Jedna z věcí, která rozšířila tento
nárůst lásky a jasnosti, je vzestup rovnoprávnosti pro ženy (začínající na počátku 20.
století) anebo jinak řečeno rostoucí podvědomí o rovnosti a jedinečných přednostech
ženské energie. Zoufale potřebné obnovení ženské energie podpořilo rostoucí vědomí a
potvrzení rozsahu cítění v životě. Během 60. a 70. let minulého století se mnohé v oblasti
emocí, intuice a tvořivosti otevřelo.
Mnoho práce bylo starší generací Pracovníků Světla vykonáno a stálo je to mnohé, neboť
přešli vnitřním údolím sebepochybností a osamělosti, než mohli otevřít nový obzor pro
budoucí generace. Pokud jste součástí této staré generace, vězte, že jste postavili maják
světla pro ty, co přicházejí po vás.
Nyní předáváte pochodeň nové generaci. A jak ji předáváte, můžete jim poskytnout
podporu a povzbuzení, zatímco oni vás mohou inspirovat svou vášní a čistotou ve svých
srdcích. Jsou „jiní“ v mnohem větším rozsahu, než jste byli vy. Zatímco vy jste se mohli
dočasně či částečně adaptovat na prostředí, které s vámi věrně nerezonovalo, pro tyto děti
je nemožné tak učinit, dokonce ani na úrovni vnějšího chování. Jinými slovy, nemohou ho
ani trošku předstírat. Jakmile jsou konfrontováni s těmito omezujícími energiemi mnoha
tradičních vzdělávacích systémů či způsobů výchovy dětí, jejich emoce a jejich fyzické tělo
na hluboké úrovni protestují. Pro mnoho z těchto dětí není přizpůsobení možností. Zvláště
ti nejcitlivější mezi nimi budou fyzicky a emocionálně narážet na starou energii prostředí a
jejich chování bude tak problematické, že prostředí bude muset zareagovat a změnit se.
Potlačování či ignorování problémů už není dále možné. Děti, které nyní přichází, budou
nutit společnost hluboce přemýšlet o svých vlastních předpokladech ohledně dětí a života
obecně.
Děti, které se nyní rodí (a již se po několik dekád inkarnují na Zemi), nesou do pozemské
říše větší část svého plného vědomí duše než většina z vás. Jak vstupujete do pozemské
říše, procházíte „závojem nevědomosti“, který vás drží odděleně od dimenze, ze které nyní
hovořím. Tento závoj je jako brýle, které když si jednou nasadíte, umožní vám věřit tomu,
že jste odděleným Já, uzamčeným ve svém těle. Ve skutečnosti vám tento závoj
nevědomosti umožňuje prožít dualitu na Zemi, a proto má svou vlastní hodnotu. V této
chvíli však nadešel čas, aby se tento závoj stal transparentnějším a dovolil více komunikace
z jedné strany na druhou. Je stále více lidí, kteří prošli skrze tento závoj a kteří si
uvědomili, že jsou za jedno s něčím větším než jen „tímto tělem“ a „touto osobností“. Čím
více lidí tohle činí, tím větší kanál je tvořen pro to, aby skrze něj mohla proudit milující
kosmická energie do pozemské dimenze. Na této vlně kosmické energie se vezou nové děti.
Pokuste se na chvíli pocítit energii těchto dětí. Pociťte vlnu kosmické energie, na které se
vezou. Nepřemýšlejte o ní, jen otevřete své srdce a dovolte, aby vámi tento pocit prošel.
Vibrují na vyšší úrovni. Jejich energii můžete cítit jako hravou, lehkou jako motýl, ale
zároveň je moudrá a hluboká. Velmi vědomě si vybrali, že na Zemi ztělesní větší část své
duše, své božské Já. Činí tak, aby přispěli k transformaci vědomí na Zemi, a plně si
uvědomují, že je může dostat do potíží. Na úrovni jejich vyššího Já, nejuvědomělejší části
jich samých, tuto volbu učinili vědomě. Avšak na úrovni emocionálního Já (či „vnitřního
dítěte“) mohou být traumatizováni střetem, který zakouší s pozemskou realitou. Tak
přijímají skutečné riziko toho, že zabloudí a dostanou se v pozemské říši do potíží, neboť
nedokáží vypnout svou citlivost a vyšší vibrace, když jsou v méně vyvinutém prostředí. A
tak budou muset najít své místo na Zemi, aby vyjádřili svoji energii svobodně a bezpečně,
jinak se budou muset vypořádat s prudkými pochybnostmi a frustracemi uvnitř. Vy můžete
vidět jak odvážné a milující tyto duše jsou a jaké riziko přijímají.
Stejná odvaha a síla lásky byla představována vámi, když jste se inkarnovali na Zemi.
Nyní se zmíním o některých charakteristikách této nové generace dětí. Ne všechny děti
jsou pochopitelně stejné a některé děti zobrazují tyto charakteristiky více než druhé.
Existuje smysl, ve kterém jsou všechny děti v dnešní době „jiné“. Vstupují skrze jiný (tenčí)
závoj se záměrem vyjádřit více jejich duše ve hmotě než kdykoli dřív. Každá duše má však
svůj vlastní vývoj a uvnitř nové generace dětí jsou mimořádně citliví jedinci, kteří jsou
odlišní od zbytku a kteří se často nazývají „děti nové éry“ nebo jednoduše „nové děti“. Nyní
udělám přehled několika nejdůležitějších charakteristik této specifické skupiny dětí a mějte
na paměti, že tyto charakteristiky se týkají v menším měřítku všech dnešních dětí. Ve
skutečnosti na Zemi vzniká díky vývoji vědomí na kolektivní úrovni „nový člověk“.
Odehrává se evoluce směrem ke společensky a spirituálně inteligentnějším lidským
druhům, kteří jsou schopni žít v harmonii s přírodou a spojit se se svými kamarády s
pocitem jednoty a úcty. Tento vývoj k „novému člověku“ je nastíněn právě těmito dětmi.


Charakteristiky nových dětí
✴ Nové děti jsou stále více jasno-cítící, empatické a telepatické. Snadno vstřebávají
nálady a emoce druhých lidí. Hranice mezi světem vnímaným pěti smysly a
neviditelným světem pocitů a energií je pro ně velmi plynulá. Často vnímají vnitřní
stránku věcí stejně snadno jako její vnější (fyzickou) stránku. Nenechají se oklamat
vnějším chováním, které často neodráží to, co se skutečně děje uvnitř. Jejich intuitivní
vnímání je bystré.
✴ Nové děti jsou mírotvůrci. Cítí popud svést dohromady nepřátelské strany a uklidnit
konflikty. Spolu s jejich intuitivními schopnostmi to často znamená, že brzy vyspějí a
jsou na svůj věk moudré. Často své rodiče chápou na hlubší úrovni, než rodiče sami či
sebe navzájem. Snaží se jim pomoci nebo postavit mezi nimi most pochopení. Velmi
snadno se stávají „rodičem svých rodičů“ a to jim ubírá na jejich spontánní,
nespoutané, dětské části. Když se příliš silně identifikují s rolí pomocníka, mohou nést
příliš velké břemeno zodpovědnosti.
✴ Nové děti jsou idealisté. Jsou spirituální, filozofické a nápadité. Jsou inspirovány
ideály, jako je rovnost, bratrství a úcta k přírodě. V jejich auře si můžete všimnout, že
vrchní dvě čakry jsou široce otevřené. Skrze tato vyšší energetická centra často přijímají
hojnost inspirace, vhledu a nadšení. Avšak na druhé straně se právě díky tomuto
otevření vyšších čaker mohou snadněji dostat do nepokoje, přílišné zasněnosti a
nereálná. Jejich energie se ještě plně nezakotvila; ještě se musí plně spojit s tělem a
pozemskou realitou.
✴ Nové děti jsou spíše pocitové nežli myslící. Mají potíže přizpůsobit se přednastaveným
strukturám a pravidlům, které jim ponechávají jen malý prostor pro intuici,
nepředvídatelnost a individualitu. Jsou tu vlastně proto, aby nás učili, jak se osvobodit
z tradic, ve kterých bylo myšlení a analyzování přeceňováno. Všechny děti jsou do jisté
míry spíše pocitové nežli myslící. Ale to, co odlišuje nové, citlivější děti od ostatních je
to, že je pro ně fyzicky a emocionálně nemožné přizpůsobit se přísnému a příliš
uspořádanému prostředí. Onemocní nebo projevují poruchy chování. Jsou zakotvené
ve vědomí založeném na srdci do takové míry, že již nemohou zpět.
✴ Díky svému silně intuitivnímu uvědomění a neschopnosti přizpůsobit se, mohou být
tyto děti vnímány jako tvrdohlavé, rebelantské a „jiné“. Ve skutečnosti není jejich
záměrem být rebelantské. Chtějí být jen sami sebou. Když však cítí, že pro to nemají
dostatek prostoru, mohou se izolovat a dokonce ztroskotat v žití na okraji společnosti.
Jelikož jsou méně řízené strachem a potřebou sebezáchovy, jsou méně vnímavé k
disciplíně a autoritě. Přesto mohou intenzivně trpět a být zmatené nedostatkem
pochopení, se kterým se setkají. Mohou se kvůli tomu cítit odcizené a osamělé a zajímat
se o to, jaký je jejich smysl přítomnosti na této Zemi. Když i přesto všechno najdou svoji
cestu v životě a začnou vyjadřovat svoji tvořivou a spirituální energii v hmotné formě,
budou kvést a mnoho lidí bude dotčeno hloubkou jejich myšlenek a jejich jemným,
nesoutěživým způsobem zacházením s lidmi.


Problémy, kterým nové děti čelí.
Shrnutí těchto charakteristik již ukazuje, na jaké problémy mohou nové děti narazit.
Největším problémem je to, že jejich specifická energie není rozpoznána a pochopena lidmi
kolem. Když jim nejsou dány prostředky či možnosti vyjádřit své pocity a chybí dostatek
skutečné komunikace, může vyvstat několik „poruch chování“.
Děti se mohou stát rebelantské, vznětlivé a těžko zvladatelné. Cítí nepochopení a špatné
zacházení a chtějí tomu skutečně říci „ne“, ale neví jak. Nemají ještě správné vyjadřovací a
komunikační schopnosti. To, co se po chvíli stane je, že oni sami již nechápou to, co se
uvnitř nich děje. Když jim není jejich vnitřní svět odrážen zpět pochopením rodiče či
učitele, který pojmenovává jejich pocity a naslouchá s otevřeným srdcem, mohou se uvnitř
uzavřít a vyjadřovat se způsoby, které se mohou zdát nezvladatelné a iracionální. V tom
okamžiku dítě vyžaduje spoustu pozornosti a hluboce naladěné uvědomění k pochopení
toho, co je u tohoto dítěte v pohybu, že ztrácí spojení se svými pocity.
Může to být také případ, kdy se děti cítí nevítané či nepochopené a stáhnou se a odloučí z
prostředí. Neventilují své emoce skrze agresivní nebo neovladatelné chování. Jsou
uzamčeni ve svém vlastním malém světě a je těžké se k nim dostat. Často jsou tyto děti
neobyčejně citlivé a silně reagují na nesouhlasné energie kolem. Protože je tak těžké si
představit, jaké to je být tolik citlivý, jejich hranice jsou snadno překročeny a aby
emocionálně přežily, uzavřou svá pocitová centra. Tento mechanismus přežití je obecně
nazýván „autismem“. Je paradox, že autistické děti jsou označované za neempatické (tj.
neschopné vidět věci z pohledu druhého), protože jsou extrémně citlivé. Dalo by se říci, že
mají tolik potíží držet si své vlastní hranice, že si nemohou dovolit dosahovat druhých, šířit
své vědomí takovým způsobem, aby zahrnovalo ty druhé. Cítí, že když tak učiní, mohl by se
jejich svět snadno rozpadnout, a mohly by být pohlcené chaosem. Neempatické chování
autistických dětí tedy pramení z enormní citlivosti k energiím druhých. To, že se autistické
dítě snaží chránit a emocionálně se uzavře, je jeho způsob, jak se s touto nepřekonatelnou
citlivostí vyrovnat. Neempatické či nesociální chování autistických dětí je mechanismus
přežití a nikoli základní charakteristika duše.
Děti, které se snaží vyřešit své problémy extrovertním způsobem (rebelantstvím,
rozruchem, nedostatkem koncentrace), stejně jako děti, které hledají introvertní řešení
(ustupování a emocionální uzavírání), sdílí množství společných rysů.
✴ Cítí se nežádoucí, neuznané či skutečně neoceněné za to, kým jsou.
✴ Nejsou pevně zakořeněné či zakotvené ve svých fyzických tělech. To můžete doslova
vnímat v jejich auře, která se často vespod plně nespojuje se Zemí. Prakticky to
znamená, že postrádají emocionální základ či zakotvené bezpečí uvnitř, ze kterého by
prozkoumávaly svět uvolněnou a otevřenou cestou. Mají základní „pocit neklidu“, který
jim ztěžuje „jednoduše být“ bezstarostným způsobem.
✴ Jako důsledek se u nich mohou projevovat fyzické symptomy a potíže a/nebo silné
reakce na určitá jídla či látky.
✴ Jak vyrůstají a stávají se mladistvými, může být pro ně těžké nalézt své místo ve
společnosti (nalezením správné formy vzdělání či práce, která jim vyhovuje).
Ráda bych řekla něco víc o způsobech, jak mohou být tyto děti a mladiství podporováni,
aby se cítili více vítaní a nalezli vhodné způsoby sebevyjádření. Nejdříve bych však ráda
zdůraznila, že je velmi důležité nepřemýšlet z hlediska viny, když hovoříme o příčinách
problémů, které nové děti zakouší. Rodiče těchto dětí obvykle dělají maximum, aby je
podpořili a postarali se o ně. Mnoho rodičů si je velmi vědomých neobyčejných kvalit svých
dětí a intuitivně se na ně víc a víc nalaďují. Díky jejich otevřenosti a ochotě nastává
ohromný proces učení. Právě tito rodiče, společně s jejich dětmi, budou dláždit cestu ve
společnosti a vytyčovat směr pro nové způsoby jednání s dětmi.
Bolestná konfrontace s pozemskou realitou, kterou nové děti někdy zakouší, byla jejich
vědomou volbou. Přišly přinést něco nového a v jejich srdcích to vědí. To staví jejich
těžkosti do zcela jiné perspektivy. Na úrovni duše přebírají zodpovědnost za to, s čím se ve
svém životě setkají; přijímají nezdary a překážky. Společnost není „proti nim“. Společnost v
mnoha ohledech spí. Je to spánek starých zvyků a příchod nových dětí je budíčkem. Ano,
jsou trošku jako vy, cítíte to?! Předešlá generace Pracovníků Světla prošla přes stejné
těžkosti jako tyto děti jen s tím rozdílem, že v současné době získávají věci hybnost a
dosahují zásadních změn. Nové děti jsou jak příčinou, tak důsledkem, tohoto zrychlení.
Vedení nových dětí
Ve vedení nových dětí jako jejich rodič, učitel či terapeut je vždy východiskem vnitřní
spojení s individuální realitou dítěte. Základem celé skutečné pomoci je ochota otevřít se
dětskému způsobu prožívání života a schopnost naladit se na to, co vám sděluje verbálně i
neverbálně. Nejdůležitější kvalita, jakou může vlastnit ten, kdo chce tyto děti vést je
schopnost naslouchat a otevřít se něčemu novému.
To, jestli máte specifické vědomosti či schopnosti je méně významné. Ty mohou být
dokonce překážkou. Teorie o dětech (nového věku) se často uchylují k obecné klasifikaci
vnějšího chování. Syndromy a diagnózy jsou založeny na vnějším pozorování symptomů.
To, co postrádají a co je pro úspěšné oslovení těchto dětí podstatné, je, že je učiněno
vnitřní spojení k tomu, co dítě prožívá: pocity a emoce, které toto vnější chování vyvolávají.
K tomu, aby se někdo mohl dívat otevřeným a nezaujatým způsobem, je zapotřebí, aby
propustil předpojaté názory a očekávání. S druhým (kýmkoli) se můžete ryze spojit jen
tehdy, když nejprve propustíte vše, co si o druhém myslíte či víte. Jedině pak vytvoříte
prostor pro bytí v přítomnosti skutečně citlivým a intuitivním způsobem. Tohle je taktéž
krásný způsob, jak někoho vítat, protože tak umožňujete sami sobě, abyste byli dotčeni
samotnou energií duše druhého.
Z tak zásadně otevřeného postoje, jakým je spíše cítění než myšlení, můžete vstoupit do
komunikace s druhou osobou, která je prospěšná a obohacuje vás oba. Spolupráce s
dítětem není nikdy jednosměrná. V tomto vztahu jste oba z vás někdy učiteli a někdy
studenty. To je to, co charakterizuje všechny spirituálně smysluplné vztahy.
Když je vztah mezi průvodcem a dítětem definován tak jasnou a transparentní cestou,
existuje mnoho možností, jak podpořit dítě v jeho vývoji. Označím některé způsoby v
obecných podobách, které si nečiní nároky na to být úplné, ale spíše poukazují na jisté
celkové směřování.
✴ Pozitivní hodnocení jejich jedinečných kvalit (které je činí „jiné“)
Pomozte jim vzpomenout si na to, kým jsou. Pomozte jim uvědomit si, že jejich vysoká
citlivost a idealismus patří k nejkrásnějším kvalitám, jež vlastní. Nechejte je zřetelně
vyslovit, v kterých ohledech se cítí být „jiní“, a podpořte je, aby si uvědomily, jak tyto
kvality obohacují a přispívají světu. Nalezněte tvořivé způsoby vyjádření jejich (vysoké)
citlivosti tak, aby v nich mohly prožívat radost. Spojte je dohromady a nechejte, ať si
vymění své zkušenosti a sdílejí své energie.
✴ Intuitivní vývoj
Cvičení jejich intuitivních schopností hravou cestou, která jim pomáhá spojit se s jejich
tělem a emocemi, posiluje jejich sebevědomí. Zakotvit sám sebe, znát své hranice a
používat svoji intuici k nalezení toho, co je pro mě dobré, jsou schopnosti, které se tyto
citlivé děti snadno učí, když jsou mladé a nevázané. Když jsou starší, mohou cítit zábrany
díky své přirozené tendenci cítit, představovat si a fantazírovat. Pokud je to ten případ, je
důležité pomoci jim, aby si uvědomily své emoce či omezující přesvědčení, která blokují
jejich proud intuice. Pokud jsou v tomhle ohledu nějaké problémy, téměř vždy se zablokuje
energetický tok v třech nižších čakrách. V těchto dětech jsou strachy, frustrace a zklamání,
jejichž důsledkem se mohou cítit nejistě, depresivně či dokonce chtějí umřít.
✴ Respektujte jejich vyzrálost duše
Vězte, že jejich vysoká citlivost a „být jiným“ bylo jejich vědomou volbou z jejich strany a
věřte jejich základní schopnosti vyřešit své problémy. Nezacházejte s nimi jako s oběťmi.
Obracejte se na jejich dary a talenty jak je to jen možné a nechejte je najít své vlastní
odpovědi a řešení.
Povzbuzujte je, aby se spojily se svou vášní a inspirací a pomozte jim najít to, jak vyjádřit a
projevit tuto inspirující energii na Zemi praktickým způsobem.
✴ Vytvořte místo pro sebevyjádření
Energie nových dětí či mladistvých může být tak éterická a idealistická, že se může zdát
nedefinovatelná. Pro tyto děti je důležité, aby se vyjádřily ve hmotné formě. Může to být
tvořivou formou jako je malování či hudba, nebo to může být skrze sporty a hry. To, na
čem záleží, je, že ví, jak zakotvit svou energii a učiní ji viditelnou ostatním. Tímto
způsobem šíří svoji energii na Zemi. Ve všech těchto věcech by mělo být základním bodem
to, že si své vyjadřování ve hmotné formě užívají. Když jsou povzbuzovány, aby svobodně
prozkoumávaly a experimentovaly, naleznou formy, které jim samotným vyhovují.
✴ Alternativní medicína
Jemné, holistické formy ošetření jako je čtení, léčení a alternativní medicína mohou být
velmi nápomocné v řešení fyzických symptomů u těchto dětí, které jsou spojené se svou
celkovou energií a duševní kondicí. Protože jsou tolik citliví k energiím, snadno reagují na
způsoby léčby, které jsou primárně zaměřeny na energetickou úroveň (duši) a pouze
sekundárně na tělo. Je však také důležité nevybírat léčbu či medicínu výhradně na vnějších
symptomech, ale tu, která činí vnitřní spojení s jedinečným stavem daného dítěte. Jako
rodič či terapeut se můžete zeptat dítěte na vnitřní úrovni, zda je mu léčba prospěšná. A
jakmile je dost staré, může si dítě vybrat samo.
✴ Vzdělání
Osvícené formy vzdělání berou dítě a jeho vnitřní svět jako výchozí bod. V minulosti byly
vědomosti často do dětí „vlévány“ direktivním způsobem. Děti byly považovány za prázdné
nádrže, které potřebují být naplněny užitečnými vědomostmi a schopnostmi. Když však
dítě považujeme za vyzrálou duši s jejími vlastními zájmy a cíli, vzdělání nabírá zcela jinou
formu. Výzvou není vytvořit něco z ničeho, ale probudit a propustit něco, co je v dítěti již
přítomno: jeho přirozená energie duše, která se chce projevit a vyjádřit ve hmotném světě.
Existuje přirozená tendence dítěte chtít se učit, zkoumat a dozvědět se o světě. Jen pokud
jsou děti systematicky nucené přijímat vědomosti, které nesouvisí s jejich způsobem
prožívání věcí, mohou se začít zdráhat a být neochotné něco se naučit. Uchování a práce s
přirozenou dychtivostí dítěte učit se je základem nového vzdělávání. V tomto přístupu je
role učitele zcela odlišná. To, co se od něj zprvu a především žádá je, aby byl přítomen s
dítětem otevřeným a intuitivním způsobem. Učitel vychází z předpokladu, že musí věřit
přirozeným a jedinečným schopnostem každého dítěte. Dovoluje dítěti, aby vedlo cestu, a
podporuje ho tím, že mu dodává vědomosti a materiály, které potřebuje k dosažení svých
cílů.
Vypořádání se s utrpením vašeho dítěte
Když jste rodičem citlivého dítěte a zpozorujete, že má útrapy, s nimiž se v životě potýká,
chcete ho vroucně hájit nebo ho ochraňovat před ublížením. Nepozorovaně můžete
sklouznout k nahlížení na okolní svět jako na nepřítele a na vaše dítě jako na zranitelnou
oběť. Možná se bojíte a divíte se, jestli to dítě bez vás někdy zvládne. Když vidíte, jak vaše
dítě trpí, může vás to vrhnout zpět do vašich vlastních nejhlubších strachů, smutků a
zklamání. Přítomnost tohoto dítěte ve vašem životě má však vždy skrytou logiku. Existuje
zde mnohem hlubší význam s pozitivním záměrem. Jeden způsob odhalení této logiky a
jejího významu je podívat se na dítě jinýma očima. Nevidět toto dítě jako bezmocnou
malou bytost, ale jako učitele — anděla, když chcete — který vám přišel přinést poselství.
Zvu vás, abyste mě doprovázeli v následující meditaci. Pokud nemáte vlastní dítě, můžete
jednoduše přizvat dítě imaginární.
Představte si, jak se procházíte krásnou zahradou. Otevřete své srdce tomuto světu míru a
klidu a cestujte pohledem kolem. V zahradě je mnoho rostlin a květin. Pociťte rytmus
období, cyklů času, které se sami polehoučku a pozvolna střídají.
Nyní se podíváte na svoji stranu a všimnete si dítěte, které jde vedle vás. Vezměte první
dítě, které se vám vybaví. Mlčky bere vaši ruku a společně se procházíte po zahradě a
vnímáte krásu přírody.
Po chvíli si všimnete místa, které vybízí k posazení, může to být malá lavička nebo otevřené
místo na zemi. Oba si sednete. Nyní se na dítě podíváte pozorněji. Dívejte se na její či jeho
tvář a podívejte se mu hluboce do očí. Po chvíli pozorujete odehrávající se transformaci.
Tvář dítěte se pomalu mění v tvář anděla. Vidíte, jak dítě začíná jasně zářit a je éteričtější,
patří do jiného světa. Možná si všimnete barev, které obklopují anděla-dítě.
Tiše se na tohoto anděla díváte a cítíte úctu k jeho zjevení. Cítíte, jak se zmenšujete, jste
znovu jako dítě. Propusťte na chvíli břemena dospělosti a pociťte znovu tento pocit
zázraku, který je pro dítě tak přirozený. Široce rozevřenýma očima se díváte na
nádherného anděla a pak cítíte, jak vám chce ona (nebo on) něco říci. To vám nejprve
zprostředkovává svýma očima. Přijímáte tuto energii a cítíte její podstatu.
Pak se anděla zeptáte: „Proč jsi přišel na Zemi?“, „Jaký dar přinášíš?“ Nechejte anděla
mluvit. Nemusí hovořit slovy — může mluvit i prostřednictvím pocitů. Tehdy to náhle víte,
bez plynoucích slov a obrazů.
Jakmile jste obdrželi odpověď, dejte andělu vědět a zeptejte se: „Jakou nejvyšší věc pro
tebe mohu udělat? Jak ti mohu být nejlépe nápomocná/ ý v tvém poslání, v tvém úsilí?“
Let the angel-child tell you, in words or in feelings. Nechejte anděla-dítě, ať vám odpoví
slovy či pocity.
Poté se rozlučte, dokud cítíte trvající spojení, které bylo vytvořeno mezi vámi od srdce do
srdce.
Často je věc, kterou od vás dítě potřebuje nejvíc věcí, která pomáhá stejně tak i vám.
Charakterový rys či energie, která nejvíc dítěti pomůže, je často přesně ten charakterový
rys či energie, kterou si přejete na úrovni duše sami rozvinout a zvládnout. Dovolte nám
dát pár příkladů.
Může to být ten případ, kdy máte introvertní dítěte, které své pocity skrývá, a je s ním těžké
komunikovat. To, co se od vás tady žádá, je, abyste se naučili intuitivně naladit na dítě, byli
trpěliví a ochotni podívat se důkladně na své vlastní pocity. To dítěti pomůže. Velmi často
je rozvinutí kvalit, které pomohou dítěti, to správné i pro vás a souvisí s vaším vlastním
vývojem. Možná jste někdo, kdo má o spoustě věcí silná přesvědčení nebo někdo, kdo je
velmi praktický a schopný, ale nikdy příliš neprozkoumal říši emocí a pocitů. Vaše dítě vás
vybízí, abyste tuto rovnováhu obnovili. A tak ačkoli se vám může povrchně zdát, že dítě
představuje pouze problém, uvnitř tohoto problému je hluboký smysl: výzva pro vás
rozvinout jisté kvality, které jsou velmi vhodné k vaší vlastní specifické cestě vnitřního
růstu.
Další možností je, že máte velmi živé dítě se silnou vůlí, které snadno překročí vaše hranice
a nutí vás mluvit bez obalu a jasně ukazovat, co akceptujete a co ne. Toto dítě vás může
často rozčilovat a občas se můžete cítit přemoženi jeho přítomností. To, o co vás tohle dítě
žádá, je, abyste si vyjasnili své hranice a tak sdělovali své potřeby a požadavky odhodlaným
a sebevědomým způsobem. Pokud je mezi vámi spousta boje, obecně značí to, že jste se
ještě nerozhodli, co budete a nebudete tolerovat. Vaše dítě vás vyzývá, abyste jasně
definovali svůj vlastní prostor a určili, kde stojíte ve vztahu k němu — a velmi často to
osvětluje všechny vaše další vztahy. Chování dítěte (a vaše reakce na něj) zesiluje problém,
který již existoval. Pravděpodobně jste měli problém s asertivitou ještě dřív, než se vaše
dítě narodilo. Nyní vás dítě žádá, abyste si skutečně uvědomili, kdo jste, a stáli sami za
sebou. To je přesně to, co potřebuje na své vlastní cestě vnitřního vývoje.
Když rozvíjíte kvality, které dítěti pomáhají, pomáháte tak i sami sobě. Vašim přidaným
pochopením, láskou, nezávislostí a sebeuvědoměním se můžete pro vaše dítě stát vzorem,
majákem. V takto vzájemně inspirujícím procesu růstu a léčení se na Zemi rodí nová
energie. Pochodeň světla se předává z generace na generaci a září stále jasněji.
Chválíme vás za vaše přispění, lásku a angažovanost. Přejeme si, abyste zažívali na cestě
zkoumání, kterou s novými dětmi podnikáte, radost a zábavu. Doufáme, že máte pro děti,
ale zvláště pro sebe, když budete jistě činit chyby, soucit (pamatujte, že chyby jsou vždy
nejdůležitější učební nástroj). Věříme, že vaše pochodeň bude stále hořet a bude šířit
mnoho jisker k nositelům pochodní, které přijdou po vás. Ale ať děláte cokoli, ať už
zažíváte radost či zoufalství, ať máte soucit či odsuzujete, ať jste otevření a důvěřivý nebo
na dně a v depresi, milujeme vás a budeme vám stále nabízet naši podporu a povzbuzení.
Jste vítáni. Vždy.


Otázky a odpovědi
Po channelingu je prostor pro otázky a odpovědi. Některé z nich jsou zde uvedené.
Co mohu dělat pro svoji autistickou dceru, které je 6 let?
Nejdříve bych ráda řekla, že svoji dceru nesmírně miluješ a že je tvá láska velmi zřejmá.
Tímto byla řečena nejdůležitější věc. Tvá láska ji neustále zahaluje tichým objetím. To
neodstraní problémy, které má, a těžkosti, které ve vztahu k ní zažíváš, ale je to nezbytný
předpoklad pro to, aby věci ve vašem životě fungovaly. Pociť tedy na chvíli tento cit k sobě,
pociť celistvost a upřímnost své lásky: tohle je nejcennější dar, který můžeš dítěti věnovat.
Je pochopitelné, že pochybuješ a že jsi někdy i zoufalá, ale v jádru je hluboká láska, která
vás dvě spojuje. Když věci nejdou tak, jak sis plánovala či jak jsi očekávala, neobviňuj ani
sebe ani dítě. Existuje něco, čím si přeje projít a s čím si chce ve svém životě poradit,
zvláštní důvod, proč má tento určitý problém. Je jejím záměrem být zde na Zemi tak čistým
způsobem. Nese velmi čistou a zasvěcenou energii uvnitř, která se dotkne mnoha lidí. Je
však vyžadováno mnoho trpělivosti na její i na tvojí straně, aby mohla tato energie
sestoupit nedotčená na Zemi. Vybrala si — je těžké vyjádřit to slovy — přinést čistou a
vyvinutou energii na Zemi a být tak částečně nechráněná. Její energie proto není sladěna s
energetickou realitou Země a potřebuje tlumočníka, někoho, kdo jí pomůže učinit tento
 přechod do pozemské reality. Vědomě si tuhle částečnou bezbrannost a vysokou citlivost
vybrala, protože tímto způsobem může vibrace, kterou nese uvnitř zůstat na vysoké úrovni.
Dalo by se to říci takto (mluvím teď obecněji). Když máte „normální dítě“, ve smyslu, že se
snadno přizpůsobuje očekáváním vnějšího světa, dítě na sebe snadno zapomene, tj. ztratí
spojení se svou původní energií duše. Bude snadněji ovlivnitelné požadavky a standardy
společnosti a dokonce i ti nejcitlivější a nejosvícenější rodiče tomu nemohou předejít. Děti,
které mají poruchy chování jako je autismus, se tak snadno neadaptují. Ale díky tomu, je
jejich energie duše snadněji uchována; tak říkajíc, neustoupí. Lidé kolem tohoto dítěte se
budou muset přizpůsobit. Pro rodiče, učitele či doktory je tato situace zvlášť složitá. Dítě,
které „je jiné“, vybízí okolí, aby našlo způsoby komunikace a přemýšlelo o předpokladech,
které se jim zdály tak jasné, aby bylo skutečně otevřené vnitřní realitě dítěte.
To, co se od tebe ve vztahu k dceři zvláště žádá, je, abys měla v toto dítě víru a naladila se
na její potřeby. Děláš to velmi dobře! Máš ve svém bytí spoustu vnitřního prostoru. Věř, že
si tvé dítě vybralo svou životní cestu, že si rozvrhlo ve svém životě určité milníky a že si vás
vybrala jako své rodiče, tak abyste společně dokázali umožnit zářit její Světlo na Zemi.
Odvádíš znamenitou práci.


Dodatečné poznámky od Pamely: po setkání jsem udělala krátké intuitivní čtení této
dívky a její matky na základě fotografie. Ukázalo se, že její autismus je spojený se
zkušeností z minulého života. Tohle je doslovný přepis čtení:
Vidím nad její hlavou spoustu světle modré energie ve formě zářících průhledných
kamenů, které jsou spojeny do stojícího oválu nad korunní čakrou. Je zde energie vysoké
vibrace; obsahuje hluboké pochopení života a lidské duše. Cítím, že žila na Zemi dříve a
měla silnou spirituální či jasnozřivou zkušenost, během které k ní přišlo mnoho pochopení
jako zjevení. Důsledkem toho se chování a pohnutky lidí kolem ní pro ni staly
transparentní, včetně tichých mocenských her, které se odehrávaly v její společnosti. Bylo
pro ni však těžké začlenit své vědění do každodenního života. Cítím, že byla nemocná, že
onemocněla jak na tělesné, tak i na duševní, úrovni. Nemohla vyjádřit svoji pravdu,
protože její okolí tomu nerozumělo, nedokázalo to uchopit. Díky tomu byla velmi
úzkostlivá; měla pocit, že ovládá vědění, které by mohlo druhým pomoci a ochránit je před
utrpením, ale nebylo možné, aby o tom hovořila, protože by byla umlčena. Můj dojem je, že
toto dilema během minulého života nevyřešila a selhala kvůli emocionálnímu stresu a
fyzickým potížím, jež byly důsledkem neschopnosti začlenit své vyšší vědomí do své fyzické
bytosti. Emocionálně se uzavřela a to mělo dopad na její krk (sebevyjádření), srdce
(spojení s ostatními) a na spodní tři čakry (pocit bezpečí a cítit se chtěný).
Nyní (v přítomnosti) toto vyšší vědění (modrý ovál) visí nad její hlavou — nádherný a čistý
— a jejím záměrem pro tento život je sloučit ho se svou fyzickou a emocionální realitou na
Zemi. Silně cítím důvod, proč přišla k tobě (ke své matce). Ty také neseš ve svém aurickém
poli něco z této modré energie (kvalitu vyššího uvědomění), tudíž s ní existuje přirozené
spojení. Máš taktéž ve své auře blízko nižších čaker červenou barvu, což ukazuje na to, že
jsi schopná postavit se za svoji pravdu, byť je to pro tebe někdy těžké. Můj pocit je, že tvoje
samotná přítomnost má na tvoji dceru léčivý vliv. To je úžasné. V tomto životě se chce
uzdravit, krok za krokem. Ty jsi jako její rodič součástí řešení, nikoli součástí problému.


Oba mí synové jsou velmi citliví, ale velmi odlišnými způsoby, proto spolu
stále bojují a dohadují se. Je pro mě velmi těžké celé to sledovat. Přistihuji se
v tom, že s nimi také bojuji a dohaduji se s nimi, ačkoli jsem člověk, který
potřebuje klid a harmonii. Jak se s tím mám vypořádat?

Je pro tebe velmi důležité, aby ses postavila za svou vlastní pravdu, držela se svých
vnitřních pocitů a stanovila nějaké jasné hranice ve vztahu k druhým. Tvé vědomí snadno
sklouzne do dvou vyšších čaker (třetí oko a koruna), ze kterých se naladíš na emoce
druhých lidí a chápeš tak jejich důvody. Ty však ztrácíš spojení se svými třemi nižšími
čakrami, které ti říkají, co ty cítíš, co ty potřebuješ, co ty chceš. Ztrácíš spojení se svým
vlastním vnitřním dítětem (sídlem emocí) a stáváš se tak nezakotvenou.
Sama jsi velmi citlivá a tvá citlivost obsahuje mnoho empatie a oslovování druhých. Máš
touhu být spojena, být spolu s druhými, ale tak snadno prodáváš sama sebe. Je pro tebe
důležité, abys vzala své vlastní emoce vzteku a vzdoru vážně a dovolila energii posunout se
do tohoto místa uvnitř, aby mohla být nastolena rovnováha mezi dáváním a přijímáním.
Boj, ve kterém se se svými dětmi nalézáš, má svůj důvod. Vyzývá tě, aby sis vyjasnila své
hranice a požadovala od nich respekt. Často je tohle problémem rodičů, kteří jsou velmi
citliví a kteří chtějí své děti chápat a ne jim ubližovat. V roli rodiče tak často ztrácí svoji
rovnováhu, neboť potlačují své vlastní emoce a ztrácí stopu svého vlastního vnitřního
dítěte. Měla by ses stát ve vztahu ke svým dětem více asertivní a „sobeckou“.
Když budeš více sebevědomá a asertivní, budeš schopná dát příklad svým dětem a ukázat
jim, jaké to je být vysoce citlivou a sebevědomou osobou. Ztělesněním této energie
rovnováhy je učíš víc, než mohou naučit slova.
Děti sbírají vaši energii, pocitové tóny toho, kým jste, zvláště citlivé děti. A tak si dopřej
prostor pro vyjádření, a uvidíš, že tě to více zakoření a dodá skutečný klid a harmonii,
kterou hledáš.


Jak si uvědomím svůj záměr a touhu pracovat s dětmi? Cítím se inspirována k
práci s dětmi způsobem, který popisuješ, ale zároveň jsem blokována svými
strachy ze selhání a svými pochybnostmi „nikdo tam venku na mě nečeká“.
Znovu a znovu jsem „přerušena“ svým vnějším proudem sebevyjádření kvůli
své nejistotě. Jak se s tím mohu vypořádat?

Uvnitř tebe existuje autentická touha, která pramení z duše. Je důležité ochraňovat tuto
touhu a jednat s ní jemným a laskavým způsobem. Kromě entusiasmu probouzí tato touha
rovněž strach uvnitř. Přináší na povrch staré zranění, které pochází z tvého dětství a dál z
předchozích životů, ve kterých jsi byla odmítána za určité kvality, které jsi chtěla znovu
vyjádřit. Zkušenost z (prudkého) odmítnutí zanechala trauma ve tvé duši. Toto trauma
vytváří vzdor a rozkolísanost, neboť jiná část tebe chce, abys znovu projevila svoji energii
duše. Pochopení a přijmutí tohoto dědictví je prvním a rozhodujícím krokem k léčení. Když
jsi netrpělivá a soudíš své strachy a nejistotu, popíráš v sobě bolest, která chce být
rozpoznána a přinesena do vědomí.
Dopřej si čas na vyléčení zraněného vnitřního dítěte. Tvůj entusiasmus ukazuje na správný
směr, ale také vytváří uvnitř tebe nepokoj tím, jak se snažíš dostat ze svých vnitřních
zranění příliš rychle. Pamatuj, že proces, ve kterém se nacházíš, není nezbytně o projevení
se ve vnějším světě. Je o tvém léčení. Prvním a hlavním cílem jakékoli duše, která se
inkarnuje na Zemi, je seberealizace: milovat a přijmout sebe takového, jaký jsem a prožít
silné osvobození, které z toho vyústí. To je základem pro všechny skutečně tvořivé,
spirituální energie. Jakmile je to stanoveno, vnější proud projevení se dostaví snadno a bez
námahy.
Fakt, že chcete žít a být ve světě ze srdce ukazuje, že jste připraveni na to, dostat se do jádra
strachu a temnoty, která je stále s vámi. Touha vyjádřit svoji vlastní energii duše na Zemi
vždy přichází v čase, kdy jste připraveni pro hlubokou úroveň sebeléčení. Jakmile se
připravíte vyjádřit svoji srdečnou inspiraci na Zemi, budete, více než kdykoli jindy, schopni
propustit svoji minulost, svoje vzdělání a vztahy, které vás již více nevyživují. Spojení se s
vlastní duší vytváří mnoho pohybu ve vašem životě a může se zdát jako byste činili krok
zpět, předtím než vaše spirituální energie získá hmotnou formu. Objevují se ve vašem
životě změny a věci mohou být na chvíli chaotické a v nepořádku. JE to přesně tak, jak to
má být. Nepochybujte o sobě, když proces projevení vaší touhy duše přichází s nárazy a
ranami. Právě tyto nárazy a rány vám pomáhají uvědomit si, kým skutečně jste a co máte
nabídnout druhým. Procházet strachem a nejistotou, čelit jim a přijmout jejich přítomnost
vás činí více milujícími a soucitnými k druhým. Když propustíte hodnocení a skutečně
přijmete to, kým právě v tomto okamžiku jste, zmoudříte. Pochopíte, že je to skutečně o
vás, a ne o druhých. A v té chvíli začnou ostatní přicházet k vám. Uvidí ve vás něco, co je
inspiruje. Příležitosti, jak projevit svoji inspiraci duše se budou dít lehce. Jste připraveni a
poznáte to.