Dědictví Atlantidy

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

 

Drazí přátelé, Já JSEM Jeshua. Stojím před vámi a posílám vám svoji energii a lásku. Rád
bych vás v těchto náročných časech podpořil.
Tento čas přeměny na Zemi přináší mnoho starých věcí na povrch. Staré energie se
vynořují z časů, které již dávno pominuly, z časů, ve kterých jste byli inkarnováni a žili
životy, ve kterých jste mnohé zakoušeli.
Rád bych dnes hovořil o těchto starých časech a přivedl vás k hlubšímu pochopení vás
samých, těch, kterými jste tady-a-teď. Vy jste staré, prastaré bytosti, které uvnitř nesou
velmi mnoho zkušeností. Vykonali jste dlouhé cesty skrze čas a prostor a nejen na planetě
Zemi.
Dovolte mi prosím vzít vás zpět k počátku. Nikdy neexistoval začátek, ale za účelem tohoto
příběhu mluvím o počátku v čase, neboť existoval výchozí bod k rozsáhlému cyklu životů,
ve kterých se nyní ocitáte.
Beru vás zpět k času vašeho zrození jako individuální duše, jako oddělené „Já“. „Já“, které
je vám známo nyní, bylo celkem novým jevem ve vesmíru. Být odděleným a individuálním,
vám umožnilo shromáždit velké množství zkušeností, a ano také iluzí. To ovšem toto
zrození nečiní méně hodnotné. JE to právě v bytí „Já“, v tom, být oddělen od celku a
zažívat iluze, které s tím souvisí, abyste mohli objevit to, co není. Můžete objevit iluzi a
prožít ji skrz naskrz. Zpočátku tohle nebylo možné. Zpočátku zde bylo Jedno a nic mimo to,
jako neoddělitelný oceán lásky a jednoty. Nyní se odtud pokuste prožít strach a
nevědomost!
V tom, že jste zranitelní a máte sklony k iluzím, sbíráte ohromné množství zkušeností,
které vám umožňují skutečně pochopit, co znamená jednota, co znamená láska na úrovni
prožitku. Pochopíte, co je láska, ne jako abstraktní pojem, ale jako žijící, tvořivá síla, která
vás posunuje a naplňuje vaše srdce a ducha hlubokou radostí a uspokojením. Tohle je
konečný cíl vaší cesty, Příchod domů, po kterém toužíte: být Bohem-jímž-jste, prožívat
jednotu jako „Já“. Neměli byste se chtít vzdát svého „Já“. Protože právě skrze spojení
vašeho Já s celkem, zažíváte nejhlubší radost, a tak můžete přidat svůj vlastní energetický
otisk do celku tvoření. Bůh-jímž-jste přidává něco nového a vzácného do tvoření.
Žádám vás, abyste šli zpět v čase, kdy toto „bytí Já“ nabylo tvar poprvé. Zpět, kdy jste byli
nebo byli stvořeni jako andělé. Dokážete pocítit tuto něhu a nevinnost původní energie,
tohoto vzdáleného počátku, ve kterém jste byli poprvé „zformováni“, poznali „formu“?
Najednou jste byli „vy“, odlišní a oddělení od druhých kolem vás a zakoušeli zázrak toho,
být individualitou. Stále jste byli velmi blízko zdroji božského světla, byli naplněni láskou a
přetékali radostí a tvořivostí. Existovala ve vás neskutečná touha zakoušet, poznat, cítit a
tvořit. Prosím, běžte na chvíli do tohoto momentu a zjistěte, zda cítíte, že je pravda: že jste
ve své nejhlubší části andělem...
Nyní učiním velký skok v čase, neboť dokážu poskytnout pouze hrubý náčrt této obsáhlé
historie. Vezmu váz k počátku planety Země. Byli jste u toho, jste starší, než je existence
Země jako fyzické planety. Vaše zrození jako původního vědomí-Já, leží mnohem dál, než
je vznik Země.
Nyní si představte, že jste se na vývoji života na Zemi podíleli. Život na Zemi se pomalu
vyvíjel skrze přítomnost materiálních prvků, které nabízely širší paletu možností pro
inkarnaci vědomí v materiálních formách a tělech: minerálů, rostlin, a později zvířat. A vy
jste byli v tomto procesu tvoření hluboce zapojeni. Jak?
Byli jste andělé a dévové (bytosti, které pracovaly na éterické úrovni, tj. blíže k fyzickému
světu než andělé), kteří podporovali a pečovali o rostlinnou říši, kteří důvěrně znali „síť
života“ na Zemi a hluboce o ni pečovali. Stejně tak jste poskytovali lásku, péči a éterickou
výživu živočišným formám života.
Vzpomínky uvnitř vás na „ráj“ či Rajskou Zahradu, na dokonale vyváženou přírodu, na
které jste se podíleli jako ošetřovatelé a ochránci života, pramení z tohoto prastarého věku.
Tehdy jste se ještě neinkarnovali, ale vznášeli se mezi éterickou a fyzickou říší. Byli jste
andělé na hranici zrození do hmoty.
Vzpomeňte si na nevinnost tohoto věku, vzpomeňte si, jaké to bylo být tímto andělskodévovským

 vědomím a jak vroucně jste milovali Zemi a všechny projevy života na ní.
Pociťte dětskou stránku vašeho vědomí tenkrát. Byli jste jako děti hrající si v ráji, vždy jste
měli náladu na dobrodružství, žertování, smích, na prožívání radosti ze svobodného
vyjadřování sebe sama v bezpečném prostředí. Navzdory své hravosti jste měli obrovskou
úctu k vůdčím zákonům života a ani by vás nenapadlo zacházet s životními formami s
ničím nižším než s hlubokou laskavostí a respektem.
A tak jste byli v určitém smyslu rodiči života na Zemi. To vysvětluje, proč můžete být zcela
šokováni narušováním přírody moderními technologiemi a všeobecným zneužíváním
přírodních sil. Proč vás to tolik zneklidňuje? To je proto, že jste pečovali a živili tyto energie
od samotného začátku. Jste ze své podstaty spojeni s těmito energiemi, se Zemí a s jejími
mnohými životními formami jako rodič ke svému dítěti a tvůrce ke svému stvoření.
Tenkrát, když jste byli andělé vyživující život Země, nevěděli jste, proč tak činíte. Chovali
jste se jako děti, které se cítili být volané k dalšímu dobrodružství, k prožitku nového a
nechali jste se vést jednoduše tím, z čeho jste cítili radost a vzrušení. Sázeli jste svoji
energii kdekoli, kde byla vítána.
Tak jste pomohli vytvořit ráj na Zemi: nádheru život, hojnost rostlinných a živočišných
království, rozmanitost životních forem a jejich nenucený vývoj. Prosím, uchovejte si na
chvíli tento obrázek... vzpomeňte si na to, kdo jste.
I když se to zdá příliš velkolepé, co vám nyní říkám, dovolte sami sobě fantazírovat o tom,
že jste toho byli součástí, že jste byli jako andělé přítomni v této Zahradě Života, hraví,
nevinní, ochraňující a pečující o život.
Ven z ráje — první Pád do Zkušenosti
Mnoho vývojů na Zemi nastalo během miliónů let, což je těžké popsat v kostce. Avšak v
jistém bodě v čase bylo vaše požehnané dobrodružství v Rajské Zahradě narušeno vnějšími
vlivy, které mohou být označovány za „špatné“ nebo „temné“. Se Zemí se začaly zaplétat
bytosti z jiných dimenzí vesmíru. Jejich záměrem bylo rozšířit moc a vliv nad životem na
Zemi. Tato událost, zásah mocných temných energií, které se z vašeho pohledu objevily z
ničeho nic, hluboce šokovala vaše andělské-Já. Nebyli jste připraveni. Tohle bylo vaše
první setkání se „zlem“ a otřáslo vašim světem od základů. Poprvé jste zažívali, jaké to je
necítit se již více bezpečně. Poznali jste „lidské emoce“: strach, šok, hněv, zklamání, žal,
pobouření: co to je? Co se to tu děje?!
Pociťte, jak na vás v tomto prvním setkání s temnotou, temnou stranou duality, dopadly
stíny. Zvolna se touha po moci, která vás šokovala a děsila, začala zmocňovat i vás samých.
Stalo se tak proto, že jste cítili rozhořčení a pobouření vůči útočníkům a chtěli jste se bránit
a chránit Zemi proti cizí invazi.
Mluvím o mimozemském vlivu, jisté tak říkajíc rase, na jejímž původu v našem příběhu
tolik nezáleží. To na čem záleží, je, že jste částečně přijali energii těchto bytostí a to
způsobilo pád. Nemluvím o biblickém Pádu, kde je tato fráze spojována s hříchem a vinou,
ale o pádu do zkušenosti, do temnoty, který byl v jistém smyslu „předurčen“, neboť jste byli
součástí duálního světa. Tím, že jste byli bytostí „Já a prožívali oddělenost od celku, zrodily
se uvnitř vás semínka duality. Součástí logiky tvoření je, že jakmile jednou vstoupíte do
duality, budete zkoumat všechny její extrémy.
Jak jste toužili chránit své „teritorium“, sami jste se postupně stali bojovníky toužící po
moci. Ve vaší historii následovalo nové období, ve kterém jste uvízli v mnoha galaktických
válkách a bojích. Pociťte prosím na chvíli tuto událost, pád z hravé energie andělského
dítěte do kruté a zlostné energie galaktického válečníka. Mluvíme o dlouhých obdobích v
čase. Může se zdát velkolepé a nevyzpytatelné, že jste tím vším prošli, přesto vás žádám,
abyste dovolili své představivosti cestovat na chvíli se mnou.
Uvízli jste v prudké a obrovské bitvě. Část vám známé literatury science fiction tohle vše
popisuje a je skutečně inspirována opravdovými událostmi ve vzdálené minulosti. Není to
pouhá fikce. Mnohé se skutečně stalo a vy jste do toho byli hluboce zapojeni. Ztratili jste
sami sebe v boji o moc a během tohoto stádia vaší historie jste důkladně zakoušeli energii
ega.
Mluvil jsem o tom dříve v sérii Pracovník Světla (publikované na těchto stránkách), a nyní
chci učinit další obrovský skok a říct vám, jaké bylo další důležité stádium.
Po dlouhém, dlouhém čase, jste začali být bojováním unaveni. Měli jste dost. Začali jste být
smutní a unaveni bojováním a do vašich srdcí se vplížil jistý druh stesku po domově.
Dlouhou dobu jste byli posedlí válkami a konflikty, kterých jste se účastnili. Iluze moci
může mít hypnotický vliv nad nezkušenou a naivní mysl. Byli jste naivní a nezkušení, když
jste zakoušeli první pád do temnoty.
Ale pak v jistém bodě došlo uvnitř vás k probuzení. Nejasná vzpomínka starých časů v Ráji
pohnula vaší myslí a srdcem, připomínajíc vám radost a nevinnost, kterou jste kdysi znali.
Přáli jste si, abyste se mohli vrátit a neměli již touhu více bojovat. Dalo by se říci, že energie
ega se díky jejich plnému prožitku uvnitř vás vyčerpaly. Poznali jste všechny strany bitvy,
celou řadu emocí, které se týkaly vyhrávání a ztráty, ovládání a vzdávání se, být vrahem a
zavražděným. Vystřízlivěli jste z moci a zjistili, že vám nedává to, co vám slibovala: lásku,
štěstí, naplnění. Probudili jste se z hypnotického spánku a toužili jste po něčem novém.
Když jste se povznesli nad energii boje a spojili se s energií srdce, byli jste znovu naivní a
„nezkušení“. Byli jste jako děti, které přeskočily zeď do zcela nové země, ve které byly
vůdčími silami láska a spojení a nikoli boj a moc. Následovali jste volání své duše a přelezli
zeď. Začali jste se znovu setkávat a poznávat se navzájem jako spřízněné duše, členové
stejné rodiny. Kdysi jste si společně hráli jako andělé v Rajské Zahradě.
Členové rodiny Pracovníků Světla jsou součástí stejné vlny zrození duší, kteří se znovu
shledali a cítili společné volání a sdílené poslání. Věděli jste, že musíte udělat něco, co učiní
významný krok k vědomí založenému na srdci, k návratu do Ráje. Cítili jste, že se opět
musíte potkat se Zemí tentokrát ovšem jako lidská bytost inkarnovaná v lidském těle, aby
zevnitř prožila to, co se kvůli galaktickým válkám a vašemu zneužití moci na Zemi stalo.
Ve vašem boji o moc byla Země vždy ohniskem vaší pozornosti. Mnoho galaktických
společností bojovalo o nadvládu Země a negativně ji ovlivnilo. Negativně ovlivnili všechen
život na Zemi, i kolektivní duši vyvíjejícího se lidstva. Důvod, proč Země byla tak důležitým
terčem pro všechny tyto soupeřící společnosti, se nevysvětluje příliš snadno. Stručně
řečeno, Země je východiskem něčeho nového: je to místo, které slučuje mnoho různých
dimenzí a realit, a tak představuje rozcestí k budoucnosti. Mnoho, mnoho energií se na
Zemi setkává a mísí — uvnitř rostlinné, zvířecí a zvláště pak v říši lidí. To je velmi
neobyčejné. Když mohou tyto energie společně mírumilovně koexistovat, způsobují
obrovskou explozi světla skrze vesmír. Proto Země hraje klíčovou roli a proto byla v centru
obrovských Bitev.
Vy jste kdysi byli součástí této bitvy jako provinilci a snažili jste se manipulovat život a
vědomí na Zemi skutečně agresivními způsoby. To ublížilo vývoji lidské bytosti. Lidstvo
bylo tehdy v dětském stádiu, ve „stádiu nevinnosti“. Lidstvo bylo „obydleno“ dušemi, které
byli z jiné vlny zrození než vy. V sérii Pracovníka Světla je nazýváme „Pozemskými
dušemi“. Byla to skupina duší, která byla mladší než vy, která se chtěla na Zemi brzy
projevit a musela se vypořádat s vnějšími mimozemskými manipulacemi, které zúžily jejich
schopnosti lidského bytí. Mimozemské síly projektovaly energie strachu a méněcennosti do
otevřeného mladého vědomí člověka. To jim umožnilo získat nad lidmi moc.
Nyní se vrátím k vašemu rozhodnutí inkarnovat se na Zemi jako lidské bytosti. Měli jste
dva motivy. První byl ten, že jste cítili, že jste připraveni na vnitřní změnu a transformaci.
Chtěli jste propustit postoj egoistického bojování a růst k jinému způsobu „bytí“. Nevěděli
jste přesně, co to znamená; nemohli jste to zcela uchopit, ale cítili jste, že inkarnace na
Zemi vám může nabídnout správné výzvy a možnosti, které potřebujete.
Druhým motivem bylo to, že jste věděli, že musíte nahradit věci, které se na Zemi udály
částečně díky vašemu konání. Nějak jste cítili, že jste měli původně hluboké pouto se Zemí
založené na lásce a vzájemné úctě a to bylo poškozeno, když jste se nechali zaplést do války
a bitvy právě kvůli této Zemi. Dva extrémy vás samých, andělského dítěte a zatvrzelého
bojovníka, se potřebovaly znovu sejít a transformovat a jaké místo by bylo pro to vhodnější
než Země? Cítili jste hluboké spojení s touto planetou a stejně tak jste cítili „karmický
závazek“ zlepšit podmínky na Zemi. Přáli jste si změnit a pozvednout stav vědomí na Zemi.
A tak jste se stali Pracovníky Světla.
Inkarnovali jste se na Zemi v čase Atlantidy.


Atlantida — druhý Pád do Zkušenosti
Atlantida byla civilizace, která leží mnohem dál v čase, než je důvěrně známá historická
éra. Atlantida postupně vznikla před zhruba 100.000 lety a skončila před asi 10.000 lety.
První počátky dokonce předchází 100.000 let. Atlantida se postupně vyvíjela, když
mimozemské rasy začaly „napadat“ Zemi tím, že se skutečně inkarnovali do lidských těl.
Tyto duše měly obecně vysoký stupeň mentálního vývoje. V té době byla společnost a
společenství na Zemi velkou měrou vytvořeny z Pozemských duší a existovaly, jak je
nazýváte, jako „primitivní společnosti“.
Ještě před Atlantidou existovalo mnoho mimozemských vlivů na Zemi z galaktických říší,
které na ni různými způsoby posílaly myšlenkové formy. Myšlenkové formy jsou energie,
které se spojují s lidmi na éterické či aurické úrovni a tak ovlivňují jejich myšlenky a
emoce. Tohle se děje nepřetržitě jak přijímáte myšlenky a přesvědčení z vaší výchovy a
společnosti. Tohle vás obklopuje jako infekční síť. Může se tak ovšem dít i z „astrálních
úrovní“, jež vás obklopují. Myšlenkové formy projektované na vás galaktickými válečníky
byly obecně kontrolní a manipulativní, ale vždy taktéž existovaly vlivy světla a jemnosti.
Byl to člověk sám, kdo rozhodl, co připustí a co ne. V jisté chvíli si galaktická společenství
přála mít hlubší vliv na Zemi a naskytla se jim možnost skutečně obývat lidská těla —
zkrátka inkarnovat se na Zemi. Duch či Život pro ně tuto možnost zpřístupnil, neboť
odpovídala jejich vnitřní cestě vývoje. Vy jste byli jedním z těchto společenství. Ve vaší
duchovní literatuře jsou tito lidé, kteří pochází z galaktických říší, často označováni jako
„hvězdní lidé“ či „hvězdná semínka“.
Atlantida byla výsledkem směsi sbíhajících se domorodých společenství Země a přílivu
duší pocházejících „z vnějšku“. Vy, vlna duší Pracovníků Světla, jste se inkarnovali na
Zemi, neboť jste si přáli přinést změnu a pokrok a také proto, že jste chtěli vy sami růst z
vědomí založeného na egu k vědomí založenému na srdci.
Když jste dorazili, nejdříve jste se cítili uvnitř fyzických lidských těl velmi nemotorně a
nepříjemně. Žití v tak husté fyzické hmotě vám dalo pocit útisku a uvěznění, protože jste
byli zvyklí na mnohem tekutější a proměnlivá těla, která vládla mnohem větší duševní
silou. Ve vyšších (méně hmotných či hustých) frekvencích či dimenzích vaše duše měla
mnohem větší přímý vliv na hmotné prostředí. Tím, že jste na těchto úrovních na něco
jednoduše pomysleli nebo jste něco chtěli, jste to vytvořili či přitáhli ihned k sobě. Vaše
mysl byla zvyklá na mnohem rychlejší tvoření, než bylo možné na Zemi. Dalo by se říci, že
reakce času na Zemi je mnohem pomalejší. A tak když jste zde byli poprvé, měli jste pocit
jakéhosi uzamčení v pevném a nepoddajném těle a cítili jste se nejistě, neboť to, po čem
jste toužili a o co jste usilovali, se tak jednoduše nezhmotňovalo a váš vliv na váš život a
okolnosti se zdál být velmi omezující.
Takže, když jste sem vstoupili, byli jste zmatení. Zároveň jste měli vysoce vycvičené
mentální schopnosti, které se vyvinuly během vašich předchozích galaktických životů.
Vyslat myšlenkové formy a projektovat je na ostatní žijící bytosti vyžadovalo vaši vlastní
duševní sílu. Vaše mysl byla jako sada ostrých nožů, která měla dokázat jejich skutečnou
hodnotu ve zcela odlišných prostředích. Vaše vycvičené mentální schopnosti byly starého
ražení a kvůli pocitu odcizení a útisku, který jste zakoušeli na Zemi, jste se instinktivně
pokoušeli najít svoji cestu používáním těchto starých znalostí. A tak jste začali na Zemi
používat vaši mentální sílu. Původně bylo vašim záměrem spojit se s Pozemskou realitou ze
srdce. Předtím, než jste se inkarnovali, jste věděli, že navzdory vašim ohromným
analytickým a psychickým silám leží základy vašeho srdce ladem a potřebují osít, potřebují
malé semínka světla. Tohle jste však „zapomněli“, a když jste se vrhli do pozemské reality,
vaše vědomí se zahalilo.
Na Zemi jste se museli vypořádat s Pozemskými dušemi, které zde žily jako lidské bytosti a
vy jste jim příliš nerozuměli. Mysleli jste si, že jsou to instinktivní a barbarské bytosti.
Nechápali jste jejich přímý a spontánní způsob vyjadřování emocí. Byli ve vašich očích
primitivní, byli více naladěni na své emoce a instinkty než na svou mysl. Vy jste měli
schopnosti a dary, které byly jiné, než byly přirozené dispozice lidí na Zemi.
I když jste se dokonce často rodili a byli vychováváni jako jejich děti (když jste se narodili
rodičům Pozemských Duší) postupně se mezi vámi a jimi vyvinul sociální předěl. Díky
vašim vyšším mentálním schopnostem jste vyvinuli technologie, které nebyly dříve známé.
Tohle vše se stalo pomalu a přirozeně. Mluvíme o tisících, dokonce desetitisících let v čase.
Bez toho aniž bychom šli do detailů tohoto procesu, žádám vás, abyste pocítili podstatu
toho, co se zde odehrávalo. Dokážete si představit, že jste toho byli součástí? Dokážete si
představit, jaké to muselo být skončit někde, kde jste se necítili skutečně doma a vědět, že:
je zde něco, proč jsem sem přišel, ale nevím, co to je...? Moment, mám jisté schopnosti a
síly… to mě odlišuje od mnoha ostatních v mém prostředí… Budu používat tyto talenty,
abych prosadil sám sebe. Poznáváte tento druh hrdosti a ctižádosti uvnitř vás? Vzpomínáte
si, že byly vaše? Tohle je typická energie Atlantidy.
Postupně vznikla na Zemi civilizace, která přinesla neslýchaný vývoj technologií, které
ovlivnily všechny části vaší společnosti. Rád bych řekl něco málo o druhu technologie,
která se v Atlantidě vyvinula. To, na co jste si vy „hvězdní lidé“ stále jasně pamatovali,
navzdory závoji zapomnění, bylo to, že jste dokázali ovlivnit hmotnou realitu tím, že jste
používali sílu mysli, konkrétně třetí oko. Třetí oko je energetické centrum (čakra) intuice a
duševního uvědomění a je umístěno za vašima fyzickýma očima.
Moc třetího oka vám byla v těchto prvních inkarnacích důvěrně známá jako druhá
přirozenost vaší duše. Věděli jste „jak funguje“. Věděli jste, že hmota (fyzická realita) má
formu vědomí a že je vědomím v určitém stavu bytí. Skrze tyto základní pohledy do jednoty
vědomí a hmoty jste mohli ovlivnit a tvořit hmotu tím, že jste učinili vnitřní kontakt s tímto
vědomím v kuse hmoty. Takto jste mohli doslova pohybovat hmotou a manipulovat s ní
myslí. Znali jste tajemství, které bylo v novějších dobách zapomenuto.
V současnosti vidíte hmotu (fyzickou realitu) oddělenou od vědomí (mysli). Ovlivněni
moderní vědou jste zapomněli, že všechny bytosti jsou oduševněné: vše má nějakou formu
vědomí, s kterým se můžete spojit a spolupracovat tvořivým způsobem. V těchto starých
časech vám bylo toto poznání zcela jasné. Ale během Atlantidy, kdy vaše srdeční centrum
nebylo plně probuzeno, bylo vaše třetí oko řízeno převážně centrem vůle či ega (solar
plexus či třetí čakra). Stáli jste před vstupem do nové vnitřní reality, reality vědomí
založené na srdci, ale kvůli šoku z ponoření do husté reality Země, se vaše něžné a svěží
inspirace dočasně ztratily. Dovolili jste sami sobě sejít z cesty přehnaným používáním vůle
smíšené s mocí třetího oka. Toužili jste učinit věci lepšími v širším měřítku („světelná
práce“), ale činili jste tak sobeckou cestou s autoritativním postojem k Pozemským duším a
přírodě.
V rozkvětu Atlantidy bylo mnoho možností a technologie byly vysoce rozvinuté, v
některých oblastech dokonce rozvinutější než vaše současné technologie, protože síla
telepatie a duševní manipulace byla mnohem lépe využívána a pochopena.
Mohla se uskutečnit okamžitá, telepatická komunikace mezi různými osobami na velkou
vzdálenost. Bylo možné vědomě opustit svoje tělo a cestovat kolem. Komunikace s
mimozemskými civilizacemi byla uskutečňována a pěstována.
Během Atlantidy bylo možné mnohé, ale stejně tak se mnohé zvrtlo. Všeobecně zde
existoval předěl mezi politicko-spirituální elitou a „obyčejnými lidmi“, které tvořily
převážně Pozemské duše. Bylo na ně nahlíženo jako na nižší bytosti, na prostředky k
dosažení cíle a skutečně byli používáni pro genetické experimenty, jež byli součástí
Atlantských ambic k manipulaci života na biologické úrovni pro vytvoření mnohem lepších
životních forem.
Pozitivní stránka během věku Atlantské společnosti byla rovnost mužů a žen. Mocenský
boj mužů a žen, ve kterém byly ženy během poslední fáze obrovsky utlačované, nebyl
součástí Atlantidy. Ženská energie byla plně respektována, zvláště proto, že je přímo
spojena se silou třetího oka (intuicí, jasnovidectvím, spirituální silou).
Nyní bych vás rád vzal do pádu Atlantidy. Byly zde v činnosti energie, s kterými se stále
ještě snažíte vyrovnat. Byli jste hluboce zapojeni do toho, co se v tomto stádiu zvrtlo. V
Atlantidě jste žili z center vůle a třetího oka. Vaše srdeční energie se značně neotevřela. V
jistém bodě jste se zamilovali do možností vaší vlastní technologie a do ambic tvoření
lepších životních forem. Používali jste genetické inženýrství a experimentovali jste s
několika životními formami a nebyli jste schopni pochopit, pocítit, že jste tímto k Životu
neuctiví. Ti, na kterých jste experimentovali, nemohli spoléhat na vaši empatii a soucit.
Energie přítomná v tomto stádiu zvrhlosti v Atlantské civilizaci se ve 20. století vrátila jako
Nacistický režim v Německu. Kruté experimenty a obecný postoj klinického chladu k
„nižším životním formám“ byly podstatnou částí tohoto režimu. Nedostatek soucitu a
empatie vyjadřované vůči spáchanému, nedostatek citu a mechanický způsob „zacházení“ s
oběťmi byl podobný postoji v Atlantidě. Nyní vás to zaplňuje pocitem zděšení. V
existencích, které přišly po Atlantidě, jste viděli a cítili druhou stranu toho všeho, stranu
oběti.
Během Atlantidy jste však byli provinilci. Je to místo, z kterého vyplynula určitá „karma“.
Atlantida je klíčem k vašim „životům provinilců“, k vaší temné stránce. Když vám tohle
říkám, nechci, abyste se cítili zahanbení či vinní, vůbec ne. My všichni jsme součástí této
historie, nabírajíce na sebe různé role a převleky, a to znamená být v dualitě. Je to o
prožívání a hraní všech možných rolí od nejsvětlejší až po tu nejtemnější. Když sami sobě
dovolíte poznat svoji temnou stránku, když dokážete přijmout, že jste taktéž hráli roli
provinilce, budete mnohem vyváženější, svobodnější a radostnější. To je důvod, proč vám
tohle všechno vyprávím.
Svého času technologický vývoj, který jste vy — a další skupiny duší — následovali, měl
obrovský dopad na přírodu a ekologický systém Země byl narušen. Pád Atlantidy
neodehrál najednou. Bylo mnoho varujících znamení — volání přírody — ale, když nebylo
na tato volání dbáno, objevilo se enormní množství přírodních katastrof, jejichž
prostřednictvím byla Atlantská civilizace zaplavena a zničena.
Jak vás to ovlivnilo na vnitřní úrovni? Byl to šokující zážitek, traumatický zážitek; byl to
další Pád, druhý Pád do hluboké Zkušenosti.
Během vašich inkarnací na Zemi jste časem ztratili spojení s energií srdce, kterého jste
měli dosáhnout. Silněji než kdy dřív jste si po pádu Atlantidy uvědomili, že pravdu nebylo
možné nalézt ovládáním života, i když se zdál být tento úmysl vznešený. Začali jste tedy
otevírat tichému hlasu svého srdce, který vám říká, že existuje moudrost, která pracuje
skrze samotný Život, jenž nepotřebuje žádné řízení či kontrolu. V samotném proudu života,
v proudu srdce a pocitů existuje moudrost, na kterou se můžete naladit či se s ní sladit tím,
že jí nasloucháte a odevzdáte se jí. Není to moudrost vytvořená hlavou či vůlí, je to
moudrost, která vpouští vyšší perspektivu, hlas lásky.
Pomalu jste uvnitř sebe začali pociťovat toto mystické poznání, které je doprovázeno
pocitem pokory a odevzdání se. Dokonce ani pak ještě nedozrál čas pro radostné probuzení
energií srdce. Během Atlantidy na vás padl stín, stín, který negativně ovlivňoval druhé
bytosti. Jeho účinky jste měly hluboce pocítit a prožít předtím, než mohlo přijít probuzení.
Znovu udělám další velký skok v této staré historii a vezmu vás do chvíle, kdy jste se vrátili
na Zemi po tom, co Atlantida zmizela, po tom, co byla vyplavena vlnami oceánu. Znovu jste
se inkarnovali v lidských tělech, vzpomínka na Atlantidu skrytá hluboko uvnitř vaší paměti
duše byla svázána pocitem zahanbení a sebepochybování. Pád Atlantidy vás ohromil a
zmátl, ale taktéž otevřel trochu šířeji vaše srdce.
Jak obrovský vývoj se konal v tak ohromném měřítku času!
Zavržení Pracovníka Světla — třetí Pád do Zkušenosti
Druhý důležitý cyklus začal s příchodem Kristovské energie na Zemi, nejviditelněji
reprezentovanou mnou. Mnoho z vás bylo kolem toho času přítomno. Několik století před
mým zrozením jste se začali znovu inkarnovat ve velkých počtech. Hlas vašeho srdce vás
vábil a volal. Cítili jste, „že tu máte být“, že pro vás nadešel čas učinit další krok na vaší
spirituální cestě, která je tolik spjatá se Zemí.
Příchod Kristovské energie, můj příchod na Zemi byl částečně připraven díky vám. Nemohl
bych přijít bez přítomnosti vrstvy energie na Zemi, která mě přijala, tak říkajíc „zachytila“.
Vaše energie poskytla kanál, skrze který jsem mohl zakotvovat Kristovskou energii na
Zemi. Bylo to skutečně společné úsilí. Vaše srdce se mi otevřela, otevřela se tomu, co jsem
představoval. V té době jste byli částí lidstva, která byla nejotevřenější k tomu, aby
přijímala lásku a moudrost ze srdce.
Uvnitř vás vyvstala jistá pokora v tom nejlepším smyslu slova: vzdání se nevědění, vzdání
se tomu, nechtít kontrolovat či „řídit“ věci a ryzí otevřenost něčemu novému, něčemu, co
stojí odděleně od moci a kontroly, něčemu jinému. A díky této víře a otevřenosti ve vašich
srdcích jste mě mohli přijmout.
Byl jsem jako světelný paprsek dopadající na Zemi, připomínajíce těm, kdo byli připraveni
jejich andělskou povahu, jejich božské jádro. Byli jste mnou pohnuti, tím, co jsem
vyjadřoval a vyzařoval z mého vnitřního jádra a od té chvíle vás Kristovská energie hluboce
ovlivnila, v oněch časech kolem Krista, v životech po něm až do dneška. Ve všech těchto
životech jste se pokoušeli přinést Kristovskou energii dolů na Zemi, šířit ji skrze učení a
léčení v různých podobách. Byli jste inspirovanými a nadšenými Pracovníky Světla, kteří
tvrdě pracovali, aby přinesli větší spravedlnost, upřímnost a lásku na tuto planetu.
V této době, v době probuzení Kristovské energie jste byli těmi, kdo odporovali
náboženstvím, které byly příliš pevně organizované — autoritářským způsobům
podrobování si lidí. Bojovali jste za svobodu, emancipaci ženské energie, za hodnoty
založené na srdci v době, která si toho byla ještě stále stěží vědoma. V minulých dvou
tisících letech jste byli bojovníky za svobodu a byli jste za to odmítání a pronásledování.
Byli jste trestáni a mučeni za to, kým jste byli a často končili na pranýři či popravišti. Z této
části historie si nesete mnoho emocionálního trauma.
V boji a odporu, se kterými jste se setkali, pracovala Atlantská (galaktická) karma. Role se
nyní obrátily. Stali jste se oběťmi a prošli skrze hloubky osamění, strachu a zoufalství.
Důvěrně jste se seznámili s hlubokou emocionální bolestí z odmítnutí. To byl váš třetí Pád,
třetí Pád do Zkušenosti, ten, který vás přivedl k jádru vašeho poslání: k pochopení jednoty
ležící na pozadí Světla i Temnoty, k vědomosti, co skutečně znamená Láska. Tento třetí Pád
vás vedl k současnosti, k tomu, kdo jste nyní.
Dnes, na pokraji nového cyklu, v těchto časech transformace, jste skutečně otevřeni
významu Kristovské energie. Ve vašem srdci klíčí moudrost, která přijímá a přeměňuje
protiklady a rozpoznává božský proud ve všech různých projevech. Vaše láska není jen
abstraktním poznáním, ale skutečným, čistým a ryzím proudem vašeho srdce, který
oslovuje druhé a Zemi. Nyní poznáváte sami sebe v tvářích druhých, ať už jsou „světlé“ či
„tmavé“, bohaté či chudé, Pracovníci Světla či Pozemské duše, lidi, zvířata nebo rostliny.
Láska vložená v Kristovském vědomí překonává rozdíl mezi protiklady a dává vám zjevný
pocit propojenosti všeho, co jest.
Jako andělé jste kdysi strážili ráj na Zemi. Sami jste se odřízli z tohoto stavu nevinnosti,
když jste se ponořili do tance moci s energiemi, které vám chtěly tento ráj ukrást. Kvůli
tomu jste opustili spirituální říši a inkarnovali se hlouběji do hmotné reality formy a iluze.
Z anděla jste se stali válečníkem. Když jste se inkarnovali na Zemi a zažívali, jaké to je být
člověkem, byli jste znovu pokoušeni touhou kontrolovat, a to vedlo k pádu Atlantidy a vás
jako válečníků. Vrátili jste se znovu na Zemi, abyste prožili stinnou stránku této mocenské
hry a pocítili jaké to je stát se obětí agrese a násilí. Následky této druhé části cyklu jsou ve
vás stále jasně přítomny ve vašich prožitcích a vy všichni tvrdě pracujete na tom, abyste
toto trauma z odmítnutí uvnitř sebe překonali. Tímto završujete celý cyklus až k bodu, kde
začal. Vracíte se zpět ke své opravdové povaze anděla, nyní však k plně inkarnovanému
andělu se skutečným a živým poznáním extrémů světla a temnoty, lásky a strachu. Jste
moudří a soucitní andělé, lidští andělé.
Mám k vám velkou úctu, neboť jste vykonali neuvěřitelnou cestu. Stojím nyní před vámi
jako vám rovný. Jsem zde jako učitel a průvodce, ale stejně tak jako bratr a přítel. Rád bych
vám nabídl svou lásku a přátelství nejen v abstraktním podání, ale jako hmatatelnou
energii přátelství a pochopení. Vím, kdo jste. Nyní sami sebe poznáváte v mé tváři.
Jste na konci významného cyklu času, ve kterém jste prošli skrze mnohé zkušenosti. Dnes
jsem chtěl mluvit o Atlantidě, abyste poznali energie, které jste v ní zakotvili, a pomohlo
vám to dostat se do stavu míru a celistvosti se sebou samými. Atlantská energie je energií
velké mentální síly kombinované se zřetelnou pýchou a arogancí. Odvažte se rozpoznat
tyto „temné energie“ uvnitř sebe a odvažte se přijmout to, že jste je kdysi zakoušeli a žili.
Pociťte, že jste byli provinilci a pachatelé stejně jako oběti. Dovolte tomuto faktu vstoupit
do vašeho vědomí a otevřít bránu k hlubší moudrosti, kterou ve vašem životě můžete
přijmout: moudrosti bez jakéhokoli hodnocení. Když si budete vědomi své temné stránky,
propustíte hodnocení druhých, zda jsou dobří či špatní, a dokonce i hodnocení sebe sama.
Všechny důvody pro posuzování odpadnou. Hodnocení uvolňuje cestu pro pochopení a
soucit. Pak začínáte skutečně chápat, co je láska, co znamená „světelná práce“. Pojem
„světelná práce“ ve skutečnosti mylně nabízí, že je to nějaký druh boje mezi světlem a
temnotou a že pouze Pracovník Světla je schopen rozpoznat světlo lásky a vědomí ve všem,
co jest, dokonce i když se to skrývá za maskami nenávisti a agrese.
Stále jste často pokoušeni soudit realitu Země, například na poli politiky či způsobů, jak
lidé zacházejí s životním prostředím. Je snadné říci, že je to všechno špatné a cítit se na
Zemi jako cizinec, odcizený a bez domova. Pokuste se v takových chvílích učinit kontakt s
energií provinilce uvnitř vás. Umožněte přístup Atlantské energii, která je stále přítomna
ve vaší paměti duše, a pociťte, že jste takoví byli také, a dokonce to bylo tak v pořádku.
Všechny vaše „pády do zkušeností“ vám nakonec pomohly dokončit cyklus a otevřít své
srdce podstatě Božského díla: lásce, tvořivosti, nevinnosti. Vy, kdo jste prožili všechny
extrémy temnoty a světla, jste po celou svou cestu nebyli ničím jiným než nevinným
dítětem z ráje, které vyrazilo s duchem upřímnosti, ohromnou zvědavostí a nadšením pro
život. Na této cestě jste se mohli učit pouze z prožívání. Nemohli jste se vyhnout „pádům ze
zkušeností“, neboť znamenaly dosažení něčeho nového a více naplňujícího. Podstatou vaší
cesty je, že dosahujete moudrosti skrze prožitek. Proto si prosím uvědomte a ctěte odvahu
tohoto dítěte-anděla, kterým jste byli. Představte si jeho vitalitu, odvahu a vytrvalost v
pouštění se do neznáma a pak pociťte vaši vlastní nevinnost, dokonce i ve vaší temné
stránce.
Žádám vás, abyste respektovali sami sebe, včetně své temné stránky. Pociťte na chvíli sílu a
vědomí Atlantské energie. Existuje zde také její pozitivní stránka. Byli jste v mnoha
ohledech nadaní. Pozvěte tuto energii dovnitř, tady a teď. Dovolte pocítit, jak se k vám
vrací sebeúcta a sebeovládání, a odpusťte sami sobě zvěrstva, která jste v minulosti
napáchali. Ano, způsobili jste druhým bolest, byli jste tehdy provinilci... ale stejně tak
pociťte, jak jste toho hluboce litovali a jak moc jste se nyní otevřeli ryzí úctě pro vše živé.
Když odpustíte sami sobě, otevřete se radosti z propuštění posuzování. Vidíte, tohle je
následek: když přijmete svou temnou stránku a budete schopni odpustit si, nebudete již
muset soudit ani sebe ani ostatní. Pro vaši duši je to skutečné potěšení...
Tak často se trápíte svými hodnoceními. Říkáte sami sobě, že je stále mnohé, co jste ještě
nevykonali. Dnes vás žádám, abyste se podívali zpět a spatřili, co jste již vykonali. Buďte si
vědomi hloubky své cesty skrze tento významný cyklus času. A nevzhlížejte ke mně již více
jako k mistrovi. Já jsem už tuto roli naplnil před dvěma tisíci lety, ale ten čas je pryč. Vy
jste Kristem nové éry, vy přinesete mír do světa duality a polarity tím, že vyzařujete mír,
který leží ve vašich vlastních srdcích. Pociťte, jak jste na tuto roli připraveni a dovolte mi
nabídnout vám podporu a povzbuzení jako váš přítel a bratr. Jsme jedno.