Sexualita a spiritualita

 

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Překlad: Denisa Vaňková


Drazí přátelé, raduji se, že jsem opět s vámi. Když vás vidím, nevidím vás tolik jako fyzická
těla, která vidíte v zrcadle. Je to nitro, které cítím a vnímám, vnitřní chody vašich
myšlenek, pocitů a emocí. Jsem zde, abych vás podpořil na vaší cestě.
Existuje téma, o kterém bych dnes rád hovořil. Toto téma má na vás velký vliv po celou
dobu vaší historie na Zemi. Je to téma sexuality a to, jak je prožívána muži a ženami.
Není to jednoduché téma. Sexualita je zatížena mnoha soudy, mnohými strachy a
emocemi. Málokterý její aspekt je ještě spontánní a samozřejmý. Je to stejné jako říci, že se
ztratila dětská stránka sexuality, stránka volně zkoumajícího nevinného dítěte. Jste plni
strachu a napětí, když přijde na vaše sexuální vyjádření.
V tomto poselství chci o tomto břemenu promluvit, ale nejdříve bych rád řekl něco málo o
tom, co sexualita znamená ze spirituálního hlediska.
Sexualita je společný tanec mužských a ženských energií. Původně byla sexualita více, než
fyzický akt. Měl to být tanec, ve kterém měly být sdíleny všechny úrovně či aspekty vás a
vaše partnera.
Rozliším čtyři úrovně nebo aspekty, které mohou hrát v tomto tanci energií roli.
Čtyři aspekty sexuální zkušenosti
Jako první je zde fyzická úroveň, aspekt fyzického těla. Tělo je nevinné. Tělo zná sexuální
touhu a chtíč a to je něco, co je spontánně přítomno uvnitř těla. Tělo hledá uspokojení
svých tužeb a je to člověk nebo vědomí duše v člověku, které rozhoduje o způsobu, jak je
sexuální touha uplatněná a projevená. Ještě jednou, tělo je nevinné. Zná chtíč a touhu. Na
tom není nic špatného. Může to být zdrojem zábavy, hry a potěšení. Tělo samo si ovšem
nemůže vybrat, jakým způsobem vyjádří svou sexuální energii. Jste to vy, lidská bytost, jež
je za to zodpovědná, a tělo potřebuje vaše vedení.
Když chcete prožít sexualitu tím nejvíce milujícím způsobem, sídlo vedení bude ve vašem
srdci. Když necháte srdce, aby se ujalo vaší sexuální energie, najde její nejradostnější
vyjádření. Jiná možnost je nechat, ať už vaše myšlenky (hodnocení) nebo emoce, řídit
sexuální proud a uvidíte, že tato vůle způsobí několik zablokování ve vaší energii. O tom
však budu hovořit níže.
Druhým aspektem sexuálního tance, který bych chtěl rozlišit, je emocionální úroveň.
Sexuální jednota je hluboce emocionální akt. Když tento aspekt ignorujete, nejste plně
přítomni v tomto aktu a odřezáváte se od opravdového významu sexuality.
V předchozím poselství (channelingu) nazvaném „Zacházení s emocemi“ jsme zmínili
záležitost emocí velmi obsáhle. Zdůraznili jsme silné emoce strachu, hněvu a smutku a
hovořili o tom, jak vás dokážou vyvést z vašeho středu. Když se jakákoli z těchto silných
emocí vmísí do vztahu mezi dvěma lidmi a není vědomě uznána a oslovena, objeví se, když
jsou spolu intimní. Tyto emoce mohou způsobit psychické reakce odporu nebo uzavření,
když jste fyzicky intimní, nebo tělo nemusí být schopné sexuální touhu či vzrušení cítit.
Kdykoli se objeví tyto psychické či fyzické překážky, je důležité, abyste je vyřešili na úrovni,
na které vznikly: na úrovni emocionální. Když se snažíte odstranit fyzické symptomy, bez
toho aniž byste se podívali na skryté emocionální hnací síly, jste neuctiví sami k sobě a ke
svému tělu. Když tělo odmítá intimitu, dává vám čistou a jasnou zprávu o tom, že zde
existuje emocionální blok. Může to být kvůli problému mezi vámi a vašim partnerem nebo
to může být emocionální zranění uvnitř, které si nesete z minulosti. Ať je to cokoli, je třeba
to pojmenovat a postarat se o to jemným a milujícím způsobem, aby mohla sexuální
energie volně proudit.
Vedle emocionální úrovně je tu úroveň srdce, jež je sídlem pocitů. Ve stejném poselství
(channelingu), které jsem právě zmínil („Zacházení s emocemi“) jsme učinili rozdíl mezi
emocemi a pocity. Pocity náleží do oblasti intuice a vnitřního vědění. Vaše pocitová část
promlouvá tichým šepotem, jenž je plný moudrosti a soucitu. Emoce jsou ve své povaze
dramatičtější a my je nazýváme „reakcemi nepochopení“, čímž v zásadě jsou: výbuchy
nepochopení toho, co se s vámi děje (viz zmiňované poselství pro objasnění).
Když se srdce mezi sexuálními partnery otevírá, je mezi nimi důvěra, láska a bezpečí. Když
je v sexuálním setkání přítomno srdce, dovolujete své intuici, aby vzala na vědomí to, co se
děje mezi vámi, když jste fyzicky intimní. Neskrýváte své emoce, mluvíte o nich otevřeně.
Může se vynořit stará bolest a jako taková je přijímána. Jste přijímáni takoví, jací jste, a
tento druh přijetí je tou největší léčivou silou, která existuje. Když spojíte svou energii
srdce se svojí sexuální energií, může se odehrát ohromné léčení v oblasti, která to nejvíce
potřebuje.
Srdce ovšem může také hrát rafinovanou roli, aby vás chránilo před prožíváním sexuality
radostným a milujícím způsobem. Srdce může být uzavřeno radosti ze sexuality z různých
důvodů. Zaprvé, v srdci může existovat touha povznést se nad fyzickou realitu Země.
Zadruhé, v činnosti mohou být náboženská dogmata, která brání srdci otevřít se tomu, co
ve skutečnosti sexualita je. Nyní se zaměřím na oba tyto problémy.
Srdeční čakra může mít silný sklon povznášet se nad neproniknutelnou rovinu hmotné
reality. Je to druh stesku po domově. Může zde existovat touha po jednotě, která není
vůbec zaměřená na jednotu sexuální, ale ve skutečnosti uvnitř nese jemné odmítnutí
pozemské říše (stejně tak sexuality). Mnoho z vás zná touhu po překročení této reality.
Mnoho z vás si vzpomíná na energii lásky a harmonie, kterou jste prožívali v ne-hmotné
realitě předtím, než jste se inkarnovali na Zemi. Vaše srdce volá po klidu a jasnosti této
vibrace. Snažíte se tuto energii nasát, když meditujete. Často jsou tímto způsobem
aktivovány vyšší čakry — tedy srdeční, krční čakra, čakra třetího oka a korunní čakra. Tyto
čakry se otevírají, zatímco nižší tři čakry (solar plexus, pupeční a kořenová čakra), jež jsou
pro vaše pozemské Já nezbytné, jsou více či méně opuštěné.
To se také děje více nepřirozeným způsobem, když berete drogy. Když berete mysl povznášející látky, vyšší čakry jsou uměle rozjitřené a vy můžete dočasně prožít extázi a
blaženost, která vám pomáhá zapomenout na husté a těžké aspekty pozemské reality.
Ačkoli je touha a dychtivost po překročení pochopitelná, je důležité smířit se s pozemskou
realitou. V opačném případě budete vytvářet umělé oddělení mezi horními a dolními
částmi svého energetického pole. Budete dávat přednost bytí ve vyšších částech své aury a
budete pěstovat jemný anebo i zřetelný vzdor k realitě těla, emocí a sexuality. To vytváří ve
vašem energetickém poli nerovnováhu.
Když se vám po domově takovým způsobem stýská, snažte se pocítit důvod a smysl svého
bytí na Zemi právě teď. Důvod, proč jste tu, není překročit Zemi, ale přinést na ni Domov.
To je posvátná cesta.
Druhým důvodem, proč se srdce vyhýbá sexualitě, jsou náboženská dogmata. Mohou být
životy, ve kterých jste dali sliby pohlavní čistoty, anebo jste se v nich učili studu či vině ke
svému tělesnému potěšení a sexualitě. Tyto energie mohou stále setrvávat ve vašem srdci.
Kvůli nim můžete mít negativní mínění nebo jemný odpor k fyzické intimitě. Tyto
hodnocení a názory nespočívají na pravdě. Znovu bych chtěl říci, že tělo je samo o sobě
nevinné. Chtíč, dychtivost a všechny fyzické procesy, které ve vás vytváří touhu po sexuální
jednotě, jsou přirozenými a zdravými procesy. Nerovnováhy, které se vyskytují v oblasti
sexuality, jsou téměř vždy následkem ne-hmotných úrovní, o kterých jsem nyní hovořil.
Čtvrtou a poslední úrovní je aspekt mysli. Na mentální úrovni mohou existovat morální
nebo duchovní přesvědčení, která vám zabraňují těšit se ze sexuality. Mnohé z těchto
domněnek jsou náboženské povahy.
Na spirituální úrovni můžete pociťovat fyzické tělo jako druh vězení. Ne-hmotná realita
„vyšších říší“ (jak je nazýváte vy, ne já) je tak oslavována, že fyzická realita se stává
podceňovanou. Tohle se často objevuje u Pracovníků Světla. Zvláště mezi nimi se často
vyskytuje odpor k potěšení a radosti, kterou může sexualita poskytnout. To pramení
částečně z náboženských a morálních přesvědčení a částečně z prosté nezkušenosti
s těmito životními aspekty. Většina duší Pracovníků Světla strávila mnoho životů jako
kněží, jeptišky nebo podobné role mimo společenství, partnera nebo rodiny. Tolik se
zaměřili na duchovno, že oblast sexuality byla opomenuta.
V duchovních či pobožných lidech je často nedostatek respektu k tělu v jeho přirozeném
projevu. To je skutečně politováníhodné, neboť vyjádření ve hmotě je považováno na naší
straně za tu nejposvátnější cestu, po které může duše jít. Zasít a sklidit semínka vašeho
božství tak daleko od Domova v realitě hmoty a formy je posvátným závazkem. Je to
božský, tvořivý akt nejvyššího řádu.
Možná jste někdy byli přítomni u něčí smrtelné postele nebo jste byli svědkem porodu.
V těchto momentech duše vstupuje do hmoty, anebo tanec s hmotou opouští. Oba body
v čase jsou obklopeny posvátnou atmosférou. Můžete to cítit jako hluboké, zahalující ticho
naplněné úctou, jež oznamuje příchod či odchod duše. Na naší straně opony panuje ten
nejhlubší respekt za to, co v těchto chvílích děláte. Tanec s hmotou je posvátný. A vy ho tak
často nenávidíte!
Sexualita je ve svém skutečném smyslu tancem ve hmotě, který zároveň nad hmotu
povstává. Ve vyváženém sexuálním sebevyjádření můžete překročit hmotnou realitu, bez
toho aniž byste ji ignorovali nebo potlačovali, bez opuštění nižších tří čaker a bez hledání
extáze jen skrze vyšší čakry. Úplná sexualita spojuje všechny úrovně vaší bytosti. Sexualita
překlenuje mezeru mezi hmotou a duchem.
Když jsou dva lidé fyzicky intimní milujícím způsobem, všechny buňky v jejich těle vibrují
trošku rychleji — začnou poněkud tancovat. Brána je otevřená energetické realitě s mírně
vyšší vibrací a lehčím pocitem. Po sexuálním spojení, na kterém se podílí všechny vaše
části — vaše tělo, duše a mysl — se cítíte zároveň pokojně a radostně. Je to skutečná extáze.
Buňky vašeho těla zakusily energii lásky a v té chvíli jste přinesli realitu Lásky blíž k sobě.
Zprostředkovali jste božskou energii Lásky, která si tak vroucně přeje prostřednictvím vás
proudit a která chová k vaší sexuální povaze jen tu nejhlubší úctu.
Když v sexuálním spojení proudí energie všech čtyř úrovní společně, je to akt božské
tvořivosti. To, že se z takového aktu rodí děti, je jen přirozené. Když je tanec muže a ženy
prováděný takovou radostnou cestou, může z něj vzejít pouze laskavost a něha. Když je dítě
počato takovou cestou, vstupuje do pozemské říše na skluzavce lásky a světla. Je to
nejmilovanější přivítání, které může na Zemi duše mít.
Jelikož jsou sexuální energie tolik drahocenné, žádáme vás: prosím, zacházejte se svojí
sexualitou uctivě. Když se objeví problémy, strachy nebo napětí kolem, nesuďte sexualitu
jako takovou a nevzdávejte se jí, neboť je to vaše přirozená součást, posvátná součást.
Sexuální problémy a boj pohlaví
Nyní bych šel rád do historie sexuality a poté pověděl něco o určitých problémech, které
v dnešní době ženy a muži zažívají ve svém sexuálním sebevyjádření.
V sexuální oblasti se událo mnohé. Jádro sexuality v sobě nese obrovský potenciál světla a
stejně tak zde existuje potenciál pro velké zneužití. Historie, o které bych rád hovořil, je
jedním z bojů o moc mezi muži a ženami. Tato historie je prastará a započala již v čase, kdy
mimozemské galaktické říše začaly zasahovat do života na Zemi. (Viz „Série Pracovníka
Světla“ na těchto stránkách). Předtím byla Země jakýmsi rájem, Rajskou Zahradou, ve
které vládla krása a nevinnost. Nebudeme tu popisovat tuto éru, ale jen podotkneme, že
jste v tomto boji o moc, který je starší než 5000 let psané historie, v konečné fázi.
V poslední fázi této historie hráli muži jasnou roli pachatele a utiskovatele. Nebylo tomu
tak vždycky. Existovaly časy, ve kterých byly ženy na veřejnosti i v soukromém životě
mnohem mocnější. Taktéž utlačovaly mužskou energii krutými a sadistickými cestami.
Žena není ve své povaze utlačovaným nebo podrobeným pohlavím a stejně tak není ze své
podstaty ani pohlavím nejvíce milujícím. Vaše šablony žen jako sladkých ale bezmocných
stvoření a houževnatých ale necitlivých mužů spíše říkají více o poslední fázi výše zmíněné
historie než o mužích a ženách jako takových.
Existovaly časy, předcházející psané historii, ve kterých byly matriarchální společnosti
považovány za standard. V těchto časech také ženy používaly své energie destruktivním
způsobem, byly neuctivé k životní síle jednotlivce a k tvořivosti každé lidské bytosti. Byla
doba, kdy ženy měly nad muži moc. Ženy řídily a manipulovaly muže používáním sil emocí
a intuice, ke kterým měly přirozený sklon. Používaly také své psychické schopnosti k tomu,
aby řídily muže. Například existovaly oběti a rituály, ve kterých byli muži mučeni a
zabíjeni.
Chci zdůraznit, že ve vaší oficiální historii toto hledisko vykresluje jednostranný obraz o
vztahu mezi muži a ženami. Útisk žen muži byl zřejmý po celou dobu trvání vaší psané
historie. Avšak zášť a nenávist, kterou muži zobrazovali (a mohou stále zobrazovat) proti
ženám, nepřišla z ničeho nic. Kromě kulturních tradic a zvyků, které je ovlivňují, existují
taktéž v kolektivní mužské duši hluboká emocionální zranění, která pramení z mnohem
starší éry.
Aniž bychom šli do této éry detailněji, rád bych vás vyzval, abyste v sobě pocítili, zda je
možné, že jste to zažili. Otázka pro ženy zní: dokážete si představit, že jste kdysi užívaly
moc nad muži a že jste se úspěšně pokoušely ovládat jejich energii? A pro muže je otázka
taková: „Dokážete si představit, že k tomu došlo v širokém měřítku a že jste byli „slabším
pohlavím“? Možná obdržíte určité obrazy nebo představy, když se budete uvnitř na tyto
otázky ptát. Nechejte svoji intuici, aby vám je ukázala a sledujte emoce, které přichází
napovrch. Může to být překvapující.
Uvnitř kolektivní mužské duše vznikla díky této prastaré historii nenávist a nelibost.
Projevilo se to v útisku ženské energie v oblasti politiky, ale stejně tak v oblasti
náboženství, zvláště skrze církev. Myšlenka, že je sexualita hříšná nebo přinejlepším
nevyhnutelné zlo, je mužskou linií myšlení, která byla ovlivněna nenávistí a nevolí
vyplývající z utiskování mužské sexuality v předchozí éře. Mužská sexualita byla toho času
považována za prostředek k plození bez jakéhokoli respektu k citlivé stránce mužů a k
emocionální vazbě mezi otcem a jeho dětmi. Často byly děti vychovávány matkou
v odloučení od otce a tomu, co si otec myslel nebo chtěl, nebyla věnována téměř žádná
pozornost. Důležité hodnoty byly předávány prostřednictvím postavy matky a podřízenost
mužů byla jednou z takových hodnot. Muži byli spíše dříči než rovnocenní partneři.
K tomu se ještě církev stala záštitou frustrované mužské energie a taktéž svět vědy
představuje vůči ženské energii nepřátelství. Ačkoli věda a náboženství jsou v mnoha
aspektech přirozenými nepřáteli, spojuje je odpor k intuitivnímu, proudícímu aspektu
ženské energie. Církevní dogmata jsou strnulá a tíživá, ale vědecké metody jsou omezující
stejně tak, jen jiným způsobem. Zatímco hybná síla moderní vědy byla osvícená a
pokroková (v touze sesadit z trůnu falešnou autoritu), uvízla v omezeném druhu
racionálního myšlení, který neumožňoval ženské energii, aby se podílela. Vědecké myšlení
je analytické a logické, ale neotevírá se dostatečně představivosti a mimosmyslovým
(intuitivním) zdrojům pozorování. Averze, kterou má mnoho vědců k „paranormálním
jevům“ a ke všemu, co nemůže být vysvětleno racionálními úvahami, je nicméně částečně
následkem vzpomínky duše na bolest a ponížení datující se do doby, kdy byly duševní síly
zneužity ženami a použity proti nim jako nástroj manipulace.
O této prastaré historii mluvím proto, že bych rád vyjasnil, že v „boji pohlaví“ nejsou
nakonec žádní provinilci ani oběti, žádní „dobrodinci a zloduchové“, neboť jste všichni byli
obojím. Byl to boj mezi mužskými a ženskými energiemi, ve kterém se staly tyto energie
opaky, zatímco původně doplňovaly jedna druhou. V tomto dni a věku jsou muži i ženy
vyzýváni, aby znovu spojili síly a znovuobjevili radost a úctu k původnímu tanci ženského a
mužského.
Podstatou ženské energie je vedení a inspirace, zatímco mužská energie je sloužící a
chránící. Ženská energie je inspirací za každým výtvorem; mužský aspekt se stará o
projevení ve formě a činnosti. Obě energie pracují skrze každého člověka, skrze každého
jedince, ať už muže či ženu. Zda jste muž nebo žena není důležité; to, na čem záleží, je
rovnováha a vztah mezi oběma energiemi uvnitř vás samých.
Bloky v ženské sexualitě
Nyní budu hovořit o energetických blocích v oblasti sexuality, které se vztahují k ženám
nebo mužům konkrétně. U žen je to oblast první a druhé čakry (kostrče a pupku), jež jsou
nejvíce pošramocené a zraněné jako důsledek sexuálního útisku a násilí po mnohá staletí.
Po několik tisíciletí byly ženy zasazeny do sloužící role v téměř všech oblastech společnosti
a to pro mnohá místa na Zemi platí stále. S ohledem na sexualitu se tato nerovnost
projevuje jako znásilnění, napadení a ponížení v obrovském měřítku. Důsledkem toho
mnoho žen a vlastně celá kolektivní ženská duše obrovsky utrpěla. Existují hluboká
emocionální zranění, která potřebují čas, lásku a především péči, aby se vyléčila.
Často je touha po sexuálním spojení u žen pociťována jako touha srdce nebo jako
spirituální pocit. Když však přijde na fyzickou intimnost, mohou zjistit, že nedokážou
vyjádřit svoji sexuální energii svobodně, neboť v první a druhé čakře existují energetické
bloky. V těchto energetických centrech jsou vzpomínky (duše) na sexualitu, která byla
vynucována a která je ponižovala. Tyto zkušenosti byly tak bolestivé, že ženy svou energii
stáhly, stáhly své vědomí z oblasti břicha. Když se nyní k této části těla znovu přistoupí
sexuální cestou, svaly se instinktivně svírají nebo emocionální tělo automaticky signalizuje
odpor. Fyzické buňky jsou si vědomé traumatu a s vyzváním k tanci tak snadno nesouhlasí.
Chtějí se uzavřít a vytvořit zábranu, která by vás chránila od další agrese. Tato reakce je
naprosto pochopitelná a mělo by se s ní jednat tím nejuctivějším způsobem. Použití
jakékoliv síly k odstranění odporu je svým způsobem opětovné poškození těchto zraněných
center.
Máte-li jako žena tyto emoce, je velmi důležité, abyste si je plně uvědomila; může to být
hněv, odpor či strach spojující se s fyzickou intimitou. Všechny tyto emoce jsou často starší
než vztah, ve kterém se nacházíte, dokonce starší než je váš dosavadní život. V těchto
nejnižších čakrách mohou být velmi stará traumata, která způsobila hluboké emocionální
jizvy.
Chtěl bych poradit konkrétně ženám, které poznají tuto bolest, aby se seznámily s životy, ve
kterých byly viníkem/pachatelem (na rozdíl od oběti). Pokud se vám bude zdát těžké
vstoupit do předchozích životů, spojte se s „energií pachatele či mocné ženy“ uvnitř vás.
Může to znít velmi zvláštně, ale důvod je následující. Když jste byly obětí sexuálního násilí,
způsobilo to hodně hněvu ve vašem energetickém poli. Může zde existovat hněv z několika
životů. Tento hněv vás blokuje a drží vás uvězněné v pocitu bezmoci a obětování se.
K tomu, abyste propustily tento hněv, potřebujete pochopení. Potřebujete pochopit proč a
za co; potřebujete vidět širší obraz. Když si dokážete představit samu sebe jako mocnou
ženu, která by mohla být nemilosrdná a krutá k mužům, a pocítíte uvnitř, že i to je vaše
součást, pak se může hněv rozpustit. Může nastat důkladnější pochopení a vnitřní vědění,
že jste součástí většího karmického příběhu, ve kterém jste hrály role provinilce i oběti. Je
téměř nemožné propustit své bolestné emoce, bezmoc a obětování se, bez toho aniž byste
se také podívaly na druhou stránku vás samých — „temnou stránku“.
Nemusíte se bezpodmínečně vracet do minulých životů, abyste tuto temnou stránku uvnitř
sebe poznaly. Stejně tak si ji můžete více uvědomit, když budete pozorovat sami sebe
v každodenním životě. Když cítíte tuto energii (např. vůli rozšiřovat moc nebo ublížit
druhým), můžete pocítit, že jste nebyly jen bezmocnou obětí vnějších událostí. Mezi
provinilcem a obětí existuje karmická vazba; obě role odráží aspekty vás samých.
Jakmile poznáte a přijmete svou temnou stránku, můžete nahlédnout na svá vlastní vnitřní
zranění jiným způsobem a začít odpouštět. Když existuje porozumění, hněv se může
rozpustit a vy se můžete spojit s vrstvami emocí pod ním: se smutkem, žalem, bolestí, která
je přítomna na mnoha úrovních, i v těle samotném.
Pro ženy je velmi důležité uznat svou stránku viníka a pracovat s ní. Když je ve vás nenávist
a zloba spojující se sexualitou, uvědomte si, že čím větší nenávist a hněv pociťujete, tím
více se identifikujete s rolí oběti a tím více okrádáte samu sebe o svobodu. Pokuste se
uvnitř sebe pocítit, že v aréně sexuality se odehrává karmická hra, ve které jste naplnily obě
role — dobráka i zloducha. Odtud se můžete dostat do místa odpuštění — odpustit sobě
stejně jako druhým. Věci se dějí z nějakého důvodu. Činy násilí a útisku se mohou zdát
bezvýznamné, ale vždy je za nimi nějaký příběh. A kdykoli je zapojené sexuální násilí,
zanechává hluboké otisky na všech čtyřech úrovních lidské bytosti.
Bloky v mužské sexualitě
Co se týče mužské sexuální zkušenosti, bloky, které se objevují, jsou převážně na úrovni
srdce nebo hlavy. Na těchto úrovních může být strach z odevzdání se a strach z hluboké
emocionální intimity. Většinu času tento strach dosahuje mnohem dál, než si dokážete
vzpomenout. Vztahuje se k éře, ve které ženy dominovaly mužům. To vytvořilo ze hry
sexuální přitažlivosti, jež byla zpočátku nevinná a spontánní, hrozbu. Muži se naučili, že je
nebezpečné otevřeně ukazovat své emoce a otevřít srdce své partnerce.
Uvnitř mužů existují hluboce zakořeněné strachy ohledně odevzdání se své citlivé stránce,
a tyto strachy se nemusí bezpodmínečně projevovat na fyzické úrovni. Mohou se účastnit
fyzického sexuálního aktu, zatímco své city drží oddělené. Muž tedy může být sexuálně
přítomen na fyzické úrovni, zatímco jeho citlivá povaha je (částečně) nepřítomná. Jeho
emoce jsou pod zámkem kvůli jeho strachu otevřít se a kvůli strachu, že se stane zase znovu
zranitelným vůči odmítnutí. Jsou tam staré vzpomínky duše na její odmítnutí a
emocionálního zjizvení.


Trpělivost a láska
Energetické bloky jsou obecně v mužích a ženách poněkud odlišné. Proto je velmi důležité,
abyste navzájem otevřeně komunikovali o tom, co cítíte a vnímáte, když jste spolu. Když
svému partnerovi skutečně věříte, můžete beze studu pátrat po tom, kde vaše sexuální
energie uvízla, když jste intimní. Tohle můžete dělat jednoduše tak, že si uvědomíte proud
vzrušení a důvěrnosti a to, do jaké míry si ho umožníte pocítit a vyjádřit. Vnímejte, zda se
cítíte pocit uvíznutí nebo zablokovaní v nějaké části svého těla nebo v nějaké části svých
emocí a pocitů. Cítíte teplou záři ve svém srdci, když jste spolu? Cítíte vzájemnou
spirituální otevřenost? Jste připraveni jeden druhého potkat v jeho úplnosti?
Zní to zvláštně, ale máte strach ze skutečné intimity. Všichni silně toužíte po naplněném
vztahu. Na ulicích téměř každý billboard odkazuje na ideál emocionálně a sexuálně
potěšujícího vztahu. Ale skutečná intimita vás děsí. Když někdo jiný přijde velmi blízko a
žádá vás, abyste sundali všechny své masky, vynoří se všechny druhy překážek, kterých jste
si nebyli vědomí. Ve chvíli, kdy se vynoří, snažte se za ně neodsuzovat. Nikdo od nich není
oproštěn. Téměř všichni lidé mají bloky, které jim brání prožívat sexualitu v plném smyslu,
jenž jsem popsal na začátku. Proto vás chci požádat, abyste se dívali na proud sexuální
energie uvnitř vás s milujícím uvědoměním — ať už jste sami nebo ve vztahu — a zacházeli
s těmito bloky s péčí a respektem. Síla je v těchto záležitostech nejhorším rádcem. Životně
důležité jsou trpělivost a láska.
Udržujte svou touhu po skutečném a totálním prožití sexuality živou! Nemusíte z vaničky
vylévat vodu i s dítětem. Touha je zdravá. Cesta k plnému a radostnému prožití sexuality
může být dlouhá a klikatá. Podél cesty však bude růst vaše láska a soucit k sobě i k druhým,
a to je ve vašem lidském světě nesmírně cenné.
Léčíte prastarou historii boje mezi muži a ženami. Mužské a ženské energie se chtějí znovu
spojit a splynout v tanci radosti a tvořivosti. Cokoliv, čím k tomu přispíváte na individuální
úrovni, má pozitivní dopad na kolektivní duše mužů a žen. Vaše sebe-láska zpřístupňuje
druhým energie trpělivosti a lásky.