Učit se chápat nemoci

Maří Magdaléna prostřednictvím Pamely Kribbe


Drazí přátelé, jsem tu, naplněna respektem k cestě, na které se nacházíte. Jsem Máří
Magdaléna a byla jsem také na Zemi v lidském těle. Zakusila jsem zmatení, emoce a
temnotu, která může být v lidském životě přítomná. Zakoušela jsem však také světlo, ony
chvíle vhledu a hluboké extáze, kdykoli jsem vnímala přítomnost své duše. Tato zkušenost
mě povznesla nad zmatení a osamělost pozemského života.
Toto vracení se tam a zpět mezi světlem a temnotou je pro bytí člověka charakteristické. Je
taktéž smyslem pozemského života seznámit se a respektovat tyto protiklady, které se
objevují jak v nás, tak ve světě. Světlo stejně jako temnota nesou poklady. Z pohledu
jednoty, která překračuje dualitu pozemského života mezi světlem a temnotou, neexistuje
konflikt. Mezi těmito dvěma protiklady je pouze dynamika.
Prostřednictvím temnoty sestupujete do hloubek, které je možné takto prožívat jen
v lidském těle, mysli a emocích lidského bytí. Z těchto hloubek se může zrodit světlo, které
přidává něco nového do Stvoření, Vesmíru, Kosmu. To, co činíte, zatímco jste na Zemi, je
velmi drahocenné. Být rozpolcený mezi pocity bolesti, osamělosti a zmatení a extází,
lehkostí a radostí je součástí bytí v pozemské říši duality. Přijměte příliv a odliv, neboť když
tak činíte, život je tak mnohem lehčí.
Velmi často proti těmto vlnám bojujete, protože se chcete vyhnout pocitům neštěstí a vrátit
se zpět do světlého pólu, jak nejrychleji to jde. Z tohoto odporu vůči temnotě vyvstává mezi
světlem a temnotou, mezi dobrem a zlem, vykonstruovaná oddělenost. Stávají se tak
protiklady: světlo je dobré, temnota je špatná. Toto nepřátelství však vytváří dualitu, která
je mylná a nepravdivá. Temné emoce mají také svou hodnotu a nesou významná poselství.
Světlo samo není dostatečné. Temnota představuje nesmírnou sílu, neboť odtud přichází
možnost být nezávislou osobou, která činí rozhodnutí a volby. Prozkoumává nové věci, sílí
a je si vědomá sama sebe. Celá evoluce vaší duše je závislá na vašem poznání temnoty,
tudíž s ní můžete pracovat a proměňovat ji.
Tohle je velmi očividné, když procházíte nemocí s fyzickými symptomy, které narušují a
převracejí váš každodenní život a zvyky. Přítomnost těchto symptomů vás nutí do temnoty
se ponořit, neboť pod bolestí a fyzickou úrovní těchto nemocí leží celá zásoba emocí, které
chtějí být spatřeny a které byly po nějaký čas potlačeny. Právě tyto hlasy v temnotě často
vyvstávají s nemocemi. Jelikož jste prostřednictvím výchovy a společností převzali mnoho
předsudků ohledně dobrého a špatného, toho, co by mělo a nemělo být, tato poselství od
nemocí jste potlačili a často se zaměřujete na fyzickou úroveň, která je takříkajíc vnějším
aspektem nemoci.
Pozívám vás, abyste na nemoc pohlédli hlouběji a způsobem, který odloží všechny
předsudky ohledně dobrého a špatného, jež jsou pro vnitřní zkoumání, prozkoumávání
sebe sama, vskutku škodlivé. Nemoc není v mravním slova smyslu špatná. Pochopitelně, že
je otravná, nepohodlná, bolestivá a v tomto světle je přirozené, že toužíte po harmonii a
zdraví. Nemoc sama o sobě však špatná není. Je výsledkem vnitřního procesu a dynamiky
mezi potlačováním a potřebou být spatřena. Tato dynamika se pak projevuje skrze tělo.
Vnímejte své tělo jako čistý nástroj. Zatímco je vaše hlava plná morálních předsudků o
dobrém a špatném, tělo zůstává vůči tomu vně. Tělo je důležitější a je mimo říši předsudků
a morálky. Je samo o sobě zázrakem. Tělo nebude lapeno a sjednoceno hlasy předsudků,
strachu a morálky. V tomto smyslu je tělo tím nejčistějším nástrojem, který máte
k dispozici tady a teď.
Nepovažujte tělo jen za fyzickou věc, jen za kus hmoty, ale za komplexnější projevení a
fenomén. Tělo je ze všeho nejdřív energetickým polem. Vnímejte se od hlavy k patě, jak tu
nyní sedíte. Uvědomte si korunu své hlavy a vaše chodidla a prsty a pociťte, že tu kolem vás
existuje všeprostupující pole. Toto pole nekončí na povrchu vašeho těla, přesahuje dál a je
mnohem větší než je vaše tělo.
Toto pole, o kterém hovořím, vaše energetické pole, je velmi blízce spojeno s buňkami a
orgány, které tvoří vaše tělo na fyzické úrovni. Tělo a jeho pole jsou velmi úzce propletené.
Jedno nemůže existovat bez druhého. Vnímejte živoucí pole uvnitř a kolem vás a spojte se
s ním. Nadechujte do svého břicha a uvolněte se. Toto pole obsahuje pravdu o vás samých
a je tak blízko, že vás prostupuje a obklopuje. Přesto se k němu často nemůžete dostat,
protože vaše myšlenky působí jako bariéra, která vás drží od jeho impulsů a signálů, od
pravdivosti vašeho těla.
Tato myšlenková bariéra je sestavena ze soudů a pravidel, jak by věci měly být, co je
dovoleno a co ne. Tato bariéra funguje jako přetínací meč, neboť vás odděluje od vašich
prožitků a pocitů do škatulek, a hladký proud jednoty celku se poškozuje a rozpadá.
Pokuste se vnímat toto pole bez toho, aniž byste o něm přemýšleli. Jednoduše mu dovolte
existovat. Řekněte „ahoj“ svému tělu, tomu sofistikovanému a vyladěnému poli energie,
kterým je. Vaše duše je v tomto poli tak přítomná jako fyzické buňky vašeho srdce, vašich
orgánů, vaší krvi – všechny jsou důvěrně propojené. To, co vás odděluje od tohoto
živoucího pole, jsou vaše myšlenky, které rozdělují a soudí. Nechejte je nyní odejít tak, že
přivítáte sami sebe. Běžte proti těmto stoletým starým předsudkům tím, že řeknete svému
srdci, svému břichu, všem svým emocím, které si uvnitř nesete, takzvanému dobrému a
špatnému, „ano“ a vnímejte je jako celek. Buďte svobodní! Předpokládejte, že vše, co je
živé a existuje v tomto poli, je dobré, vítané a má svou hodnotu.
Představte si, že vyhledáváte okraje tohoto pole svým vědomím. Pozorujte, zda dokážete
vnímat, kam dosahuje, kde se cítí dobře, jak velké vaše pole je. Představte si, že velmi lehce
kloužete podél těchto okrajů svým vědomím a utvrzujete se: „Ano, tohle jsem já. Tohle
jsem nyní já a je to tak správně. Vše je povoleno.“ Taktéž prosím určete, zda toto pole
dosahuje pod vaše chodidla a zda má kontakt se Zemí. Pokud tomu tak zcela není, běžte
svým vědomím právě pod svá chodidla a vnímejte, jak vás energie Země vítá.
Podporující a vyživující síla Matky Země vám pomáhá cítit se víc uvolněně a tišeji uvnitř
svého vlastního energetického pole a činí tak bez souzení. Země a vaše tělo patří k sobě.
Fungují ze stejné dynamiky, ze stejné moudrosti. To je počátek propojení se s energií
nemoci či neduhu. Osvoboďte se od předsudků a přijděte k sobě domů. Vnímejte, jak
potřebujete toto spojení a jak jste ho postrádali. Neustálé posuzování a srovnávání se
s ostatními škodí, vytváří napětí a nervozitu.
Abyste se naučili chápat nemoci, je nezbytné přijít k sobě domů a říci „ano“ tomu, kým jste,
a vstoupit do pole neposuzování, které je kolem vás a ve vašem těle přítomné. Představte
si, jak se zklidňujete. Ve stavu tichého pozorování a nechání všeho tak, jak je, se před vašim
vnitřním zrakem vámi objevuje brána. Za touto bránou je část vás, kterou jste skrývali,
kterou jste nechtěli vidět. Vaše tělo prožívá potíž nebo disharmonii, protože jste chtěli tuto
část držet pod zámkem. Propusťte své myšlenky, jaká část by to mohla být, a představte si
nyní tuto bránu otevřenou. Díky vaší pozornosti a tiché přítomnosti, může nyní tato
energie, tato část vás, vystoupit. Už nemusíte cítit potřebu držet ji stranou. Jen pozorujte,
co se objeví, co vystoupí. A pamatujte – vše je v pořádku!
Pokud se ocitnete v tom, že děláte soudy, nebo když začnete pochybovat, že proces
postupuje, znovu tyto myšlenky propusťte. Nemusíte také vidět nic, jen jednoduše
vnímejte, co proudí ven z brány, a řekněte tomu „ano“. Když cítíte tíži, jistou náladu, nebo
když vidíte obraz či barvu, která z brány vychází, zeptejte se, kam ve vašem těle patří. To,
co vychází ven, je emocionální energie, kterou jste potlačili. Nyní se zeptejte, kde se toto
potlačení odehrává ve vašem těle. Objevuje se výš nebo níž ve vašem těle, v určitém orgánu
nebo v určité oblasti ve vašem energetickém poli? Jednoduše hledejte něco, co
v energetickém poli, kterým jste, zachytí vaši pozornost. Nechte k vám své tělo promlouvat.
Chce k vám promlouvat, dát vám doporučení, umožnit, abyste něco zahlédli. Otevřete se. I
když jste zpočátku neuspěli, učiňte to znovu, až budete sami a uvolnění.
Spojte se s tímto polem, které nezná soudy. Představte si, že je tam brána přes kterou se
chce projevit a ukázat něco, co vám náleží a co jste potlačovali. Umožněte svému vědomí a
světlu, aby proudili k této části ve vašem těle, která tímto potlačením trpěla. Nezáleží
přitom na tom, zda tento proces spojování se se svým tělem vyvolává ihned viditelné
výsledky. To, proti čemu bojujete, jsou letité staré tradice nahlížení na věci na základě
soudů a strachu. Abychom napravili čisté intuitivní spojení se svým tělem, vyžaduje to, že
se zas a znovu před sebou skloníte do stavu ticha a nesouzení. Když tohle činíte pravidelně,
začnete vnímat, jak účinné to je. I když k vám zpráva nepřijde ihned, je pořád dobré být na
této velmi čisté úrovni sami se sebou.
Nakonec vás chci ještě jednou požádat, abyste pocítili sílu Země pod vašimi chodidly a také
to, jak je přítomna ve vašem těle. Vnímejte tuto přirozenou sílu a nepřítomnost hodnocení.
Země instinktivně ví, co potřebujete k uzdravení, jak fyzicky, tak na emocionální úrovni.
Přijměte tuto sílu nyní a buďte otevření Zemské síle uvnitř svého těla.