III. PRINCIP LÉČENÍ NEMOCÍ A UZDRAVENÍ

 

     Jak je známo, alopatická (léková) medicína nedokáže léčit chronické a degenerativní nemoci, ale pouze tlumit jejich příznaky, které se projevují jako akutní nemoci. Není to způsobeno nedokonalostí medicíny samotné, ale je to proto, že ze samého principu nelze tyto nemoci vyléčit alopatickou medicínou. Zde se musí jednat totiž o zcela jiný způsob léčení a uzdravení, protože nemůžeme jako lidé změnit platné vesmírné zákony. Všechny nemoci mají svou karmickou nebo duchovní příčinu, a proto musí být léčeny duchovními způsoby a postupy.

     Chronické a degenerativní nemoci představují často karmické lekce spojené s minulými životy, tak jak je chápeme v naší linearitě. Na úrovní duchovního těla, před další inkarnací, je vždy sestaven karmický plán a karmické mezníky pro budoucí bytí v lidském těle a duchovní tělo si vybírá nejen rodiče, ale i místo a čas narození. To je předmětem interdimenzionálního plánování ještě před naším narozením. Jejich uzdravení vyžaduje pochopení toho, co si duše přála v novém těle prožít a co nemoc či postižení „chce říci“ příslušné bytosti. Bez tohoto pochopení, přijetí, odpouštění, lásky, soucitu, pomoci druhým, je chronická a degenerativní nemoc těžko vyléčitelná nebo nevyléčitelná. Léčení a vyléčení mnoha druhů nemocí je přímo v naší lidské „režii“, především musí začínat v naší mysli, protože veškerá uzdravující schopnost je dána přímo v naší trojjediné bytosti.

      Prvotní příčinou chronických a degenerativních nemocí jsou tedy karmické následky z minulých životů a po roce 2000 a zejména po roce 2012 také karmické následky ze současného života. Proto je nyní na Zemi více chronických nemocí a více bolestí než před rokem 2000. Také je to spojeno s tím, co si duše příslušné bytosti přeje prožít ve spojení s lidským tělem v tomto svém životě, a co tedy nevyplývá ze samotné karmy.

     Druhotnou příčinou je způsob vyvolání těchto nemocí a postižení a tím změna DNA v lineární (šroubovice) a kvantové části, která reaguje na škodlivé patogeny, na alergie a intolerance u potravin a nápojů, na dřeviny, byliny a trávy, na toxické kovy a chemické škodliviny ve všem co jíme, pijeme a dýcháme. K této změně DNA dochází buď již při narození, nebo až v průběhu života podle karmických mezníků.

     Příčinou chronických nemocí jsou plísně, kvasinky, houby a také prvoci. Příčinou akutních nemocí jsou virusy, bakterie a paraziti. Příčinou degenerativních nemocí jsou až 4 skupiny patogenů z těchto pěti skupin.

     Vyléčení chronické a degenerativní nemoci může být uskutečněno některým ze způsobů celostního léčení a je spojeno se synchronicitou, tedy s časovou okolností, kdy nastane v mysli bytosti takový stav poznání, cítění a jednání, který už může vést k uzdravení.

     Karmická očista těchto chronických a degenerativních nemocí probíhá skrze akutní nemoci a stavy, jako jsou bolesti a záněty – tedy nějaké formy utrpení. Tyto akutní nemoci jsou léčitelné a představují delší či kratší postup vedoucí až k odstranění i příčin chronické nemoci. Čím více pochopíme, že celý uzdravující systém je v nás, tedy i v záměrech naší mysli, tím rychleji se uzdravíme.

 

*****

     Moje poznání skrze mé Vyšší Já:

    

     Princip léčení nemocí je pro všechny metody léčení stejný a vyplývá z poznání, že všechny nemoci jsou následky karmických skutků a přání duše, že všechny nemoci jsou založeny na negativních emocích, a vše co ve stvoření je, je energie a její formy. Někdy si přeje duše prožít takové utrpení, které by z karmy nevyplynulo.

 

1.  Bytost, která se chce uzdravit, by měla změnit své myšlení, chování a jednání. Cesta k tomu je láska, láskyplné jednání, soucit, odpouštění, radost ze života a služba druhým (je třeba se naučit milovat ostatní bytosti a celé stvoření jako sebe samého). Měla by pochopit, čím opravdu je. Že je bytostí trojjedinou, obsahující duši spolu s duchem, mysl a hmotné tělo. Že pouze hmotné tělo je smrtelné, a naše mysl, duše a duch jsou nesmrtelní. Že duch s duší je v nás proto, aby zakoušeli bytí, že mysl je tvořitel (stavitel) a hmotné tělo je pouze nástrojem mysli a ducha s duší. To, co se má změnit není prvotně naše duše nebo duch, ale je to naše mysl, která je zodpovědná za myšlenky, a myšlenky jsou energií, a jsou tvůrčí. A všechno, naše myšlenky, slova a činy, jsou z hlediska nejvyšší Boží spravedlnosti zapsány do našich akášických záznamů.

 

2.  Protože je vše forma energie a vše dostává energii od Boha ze Stvoření, vše také energii vyzařuje. Proto i naše tělo a každý jeho orgán vyzařuje energii. Nemocný orgán vyzařuje jinou energii než orgán zdravý a klíčem k uzdravení je změna energie nemocného orgánu na energii potřebnou pro činnost a funkci zdravého orgánu. Protože energie představuje vibrace, její velikost a barevné vyzařování, pak přívodem energie s opačnou vibrací lze měnit důsledky patologických vibrací. Všechny způsoby léčení jsou na tomto principu založeny. Léčení a uzdravení probíhá na kvantové úrovni.

3.  Je známé přísloví, už ze středověku, že lékař léčí a Bůh uzdravuje. To platí doslovně, protože bytost může být uzdravena jen skrze Boží (vesmírné) zákony. To je činěno tím způsobem, že každá bytost má kromě anděla strážného, čili ochránce, také duchovní bytost, která se jmenuje „správce karmy“. Náš andělský průvodce – správce karmy, kterého má každá lidská bytost u sebe, dohlíží na to, aby se naplnil náš karmický plán-scénář i s příslušnými karmickými mezníky. K zajištění tohoto úkolu má energetické andělské pomocníky. Náš anděl strážný čili ochránce dohlíží zase na to, aby se nestalo nic, co by ohrozilo náš karmický plán. (Proto existují např. zázračně zachráněné bytostí při různých těžkých nehodách a haváriích.) 

4.  Správce karmy se také zúčastňuje na našem léčení. Všechny metody celostního léčení i léčení alopatickou medicínou u akutních nemocí nakonec zakončují na našich tělech a orgánech správci karmy a jejich „andělští energetičtí pomocníci“, pokud jsme pochopili, co nám příslušná nemoc ukazuje, a pokud jsme změnili svoje myšlení, cítění, jednání a chování. Tím je dosaženo cíle karmy jako poučení pro naši změnu a karma může být odpuštěna, a co je důležité – také vyškrtnuta z příslušných akášických záznamů. Andělští energetičtí pomocníci, jsou součástí doprovodu každé lidské bytosti a vyléčí orgán pomoci energie na kvantové úrovni a tím také dojde k toxické očistě příslušného orgánu a navazujících orgánů.

5.  Důvodem, proč je potřeba k tomuto léčení pomoc je to, že na úrovni 3D či 4D nemá naše kvantové pole vědomí s kvantovou částí DNA, pracující jen na cca 33%, možnost vyjádřit čistý záměr vedoucí k samo-uzdravení těla. To je možno činit s DNA na úrovni multi D a tuto schopnost na našem duchovním vývojovém stupni jako lidstvo ještě nemáme. Věda zatím odhalila jen biologickou část DNA, to, co činí cca 5% naší lidské DNA, ale 90% DNA je uspořádáno na kvantové úrovni v dalších vrstvách, které jsou pro přístroje ve 3D resp. 4D nezjistitelné.

6.   Ať je bytost léčená lidskými energetickými pomocníky, léčebnými obrazy, celostní medicínou, skrze odbourání stresu a stresorů, detoxikací, metodou Mental healing – léčení mysli, homeopatickým a autopatickým způsobem nebo alopatickou medicínou, vždy se jedná jen o vyslovení záměru“ k léčení, protože na konci léčení je správce karmy, který rozhoduje o tom, jestli může být nemoc či postižení vyléčeno a andělský energetický pomocník, který provede záměr léčitele, léčené bytosti nebo lékaře, pokud to už karma bytosti dovolí a umožní, aby se tělo vyléčilo „samo“.

7.   Každá nemoc je vyléčitelná, ale ne každá bytost může být vyléčena. To souvisí s karmou bytosti. Vždy je to spojeno s určitou formou utrpení. Jedná se především o chronické a degenerativní nemoci a tělesná poškození. Někdy stačí k vyškrtnutí karmy utrpení související s procesem léčení. Někdy nemůže být nemoc či postižení vyléčeno, ale třeba jen zmírněno.

 

8.  Veškerá uzdravující schopnost je vždy jen a jen součástí naší lidské trojjedinosti, která zahrnuje lidské tělo, kvantové pole mysli a kvantovou duši s kvantovým Duchem. K léčení a uzdravení může docházet na třech úrovních:

1. skrze náš imunitní systém

2. skrze inteligenci a moudrost našeho těla – naší innate

3. skrze naše Vyšší Já

 

  9.  Velmi si cením toho, že mi byly dány postupně informace o tom, jak ve skutečnosti probíhá léčení a uzdravování, a že veškeré postupy alternativní medicíny představují pouze čisté záměry, které vyvolávají léčení a uzdravení skrze kvantové pole vědomí, skrze kvantové pole moudrosti našeho těla - innate a kvantové pole našeho Vyššího Já. Protože veškerá uzdravující schopnost je součástí  naší trojjedinosti - těla, mysli a duše s Vyšším Já.

       OPAKUJI: Veškerá uzdravující schopnost je vždy jen a jen součástí naší lidské trojjedinosti, která zahrnuje lidské tělo, kvantové pole mysli a kvantovou duši s Duchem.

 

  10.   Proto veškeré dohady o tom, která látka, metoda, postup, způsob léčení je lepší, je nepodstatný, protože se jedná vždy jen o vyvolání čistého záměru toho, co má být léčeno a uzdraveno. To, co může být skutečně uzdraveno, souvisí s karmou každého z nás, proto stejně čistý záměr u někoho spustí léčení a uzdravení, někdy i spontánní uzdravení, u někoho dojde k částečnému léčení. Není to způsobeno samotnou čistotou záměru, ale karmickým zatížením.

     Víra v uzdravení některým ze způsobů celostní medicíny je důležitá, protože mysl, vědomí, buněčná struktura a všechny buňky musí být v jednotě, má–li se uzdravení uskutečnit. Nejedná se tedy o slepou náboženskou víru. Výsledkem je pak uzdravení, které lékaři přisuzují „placebu“. A protože z karmického hlediska může být uzdraveno okolo 70% nemocných, pak lékaři hovoří o tom, že placebo v případě takto vyléčených činí 60%. Nejsou daleko od pravdy.

 

*****