II. Moje poznatky o čistících frekvencích a likvidaci DNA patogenů, CAFL

     Motto: Všechno je energie a záměr je vším!

      Tak jako existuje vědomí každého člověka, vědomí veškerého lidstva, tak existuje také interdimenzionální - kvantové planetární vědomí Země, ve kterém jsou uloženy všechny informace, které souvisí s planetou Zemi. Do tohoto vědomí mají přístup všechny Vyšší Já bytostí, které nyní žijí na planetě Zemi. Pro nás, lidstvo, jsou tyto informace zatím nedostupné, ale existují možnosti takové informace získat, ale vyžaduje to určitý stupeň duchovního vývoje. Já mám od roku 2011 možnost zjistit některé potřebné informace z tohoto planetárního vědomí skrze mé Vyšší Já, stejně, jako to může udělat dalších několik desítek bytostí žijících v Česku.

      Protože mne zajímají způsoby celostního léčení a také léčení rakoviny, koupil jsem si v prosinci 2015 knihu, vlastně dvojknihu „Revoluce v léčení všech nemocí“ autorky Huldy Regehr Clark.  Součástí byla také kniha „Léčba rakoviny, která fungovala“ o objevech, které učinil Dr. Royal Raymond Rife.

     Tyto dvě knihy mne natolik zaujaly, že jsem si hned v lednu 2016 koupil přístroj Super Ravo Zapper a začal jsem ho používat nejdříve v rámci mé nejbližší rodiny a přátel. S přístrojem jsem obdržel také knihu „Celosvětový seznam ověřených léčebných frekvencí (CAFL). Ten název byl tak jednoznačný, že jsem neměl žádnou pochybnost o správnosti uveřejněných frekvencí. Ke zjištění, jaké patogeny by se měly v těle dotyčného likvidovat, jsem využíval možnosti jejich zjištění v tělech na přístroji Oberon Titanium, který provozovala velmi znalá paní terapeutka v místě mého bydliště.

No, nebyl jsem s výsledkem tak spokojen, jak jsem očekával, protože tento přístroj má jednak omezení toho, co může v těle zlikvidovat a jednak při opakovaném měření na Oberonu se ukazovalo, že patogen nebyl zlikvidován. Vypadalo to jako reinfekce. Po třech měsících jsem si zakoupil přístroj Plazma generátor RPZ 14 a měl jsem radost, že budu moci likvidovat patogeny daleko účinněji. To jsem ještě převzal z uvedené knihy informaci, že likvidace patogenů probíhá na základě likvidace buněčných membrán.

     Výsledkem měření na Oberonu byl také výčet ohrožujících patogenů, jejichž názvy v CAFL nebyly. A také i zde likvidace patogenů musela proběhnout na několikrát. Věřil jsem bezvýhradně tomu, že oba přístroje jsou v pořádku, že mají popsané parametry a tak jsem hledal možné nedostatky v CAFL.

 Proto jsem za několik měsíců koupil plazmový generátor RPZ 14 a začal jsem používat i tento přístroj, tedy čistit část mé rodiny a přátel od patogenů. Výsledky byly mnohem lepší, ale ne vše se podařilo na jedno sezení očistit.

     Jak už jsem uvedl dříve, mám od roku 2011 možnost zjistit některé potřebné informace z tohoto planetárního vědomí skrze mé Vyšší Já. Této možnosti jsem využil ke zjištění opravdu fungujících frekvencí k likvidaci DNA patogenů a také ke zjištění, co znamenají frekvence v Hz. Na základě této možnosti totiž zpochybňuji a pak si také ověřuji některá tvrzení v knihách i v jiných mediích. Nejinak tomu bylo u frekvencí DNA patogenů.

       Frekvence pro likvidaci DNA patogenů

     Skrze mé Vyšší Já jsem byl poučen, že nejvhodnější likvidace patogenů začíná likvidací jejich DNA.  Likvidace tedy nevzniká jen porušením membrán patogenních buněk jak je uvedeno V CAFL.

       V „Celosvětovém seznamu ověřených léčebných frekvencí CAFL“ jsou uvedeny kromě frekvencí na likvidaci DNA patogenů také frekvence na léčení nemocí, ale v mnoha případech jsou frekvence uvedeny neuspořádaně - střídavě v nižších a vyšších hodnotách, nebo v hodnotách obsahující i setiny Hz.    

     Přestože frekvence DNA patogenů se nachází na úrovni desítek a stovek kHz, většina frekvencí v CAFL se pohybuje v Hz a nízkých hodnotách kHz. Proč je tomu tak? Považoval jsem to zprvu za harmonické frekvence od frekvence základní, aby je bylo možno používat na méně dokonalých přístrojích v době, kdy tato možnost likvidace DNA patogenů pomocí frekvencí vznikala a přístroje byly ještě nedokonalé.

 

     V CAFL jsou tedy smíchány frekvence na likvidaci patogenů a na léčení nemocí a frekvence na léčení nemocí jsou používány někdy k likvidaci DNA patogenů.

     Frekvence na likvidaci DNA patogenů se pohybují mnohokrát v Hz, dokonce v desetinách Hz a prakticky neobsahují hodnoty v kHz. Jedině na straně 54 jsou důsledně uvedeny „Frekvence nejběžnějších parazitů ve střední Evropě dle Dr. Clarkové“ v kHz.

     Ale používání těchto nepřesných frekvencí nějak fungovalo! u patogenů a u nemocí. Ale jen tak, jak to dovolila karma léčené bytosti a přesnost záměru.  A tady jsem došel k důležitému poznatku, když jsem si uvědomil znovu, že všechno je energie a čistý záměr je vším.

      Je to právě čistý záměr k likvidaci DNA patogenu projevený jeho 1. správným pojmenováním a za   2. následným působením jeho naprosto správné frekvence DNA na lidské tělo.

 

     Správné pojmenování představuje název druhu, typu či sérotypu vyjádřený většinou 2 slovy latinského názvu, méně často 1 nebo 3 či více slovy a s přídomkem např.:  dospělci, vajíčka, larvy, larvocysty atd.

 

       Čistý záměr k likvidaci konkrétního DNA patogenu je důležitější než správná frekvence!!!

 

       Co se tedy může dít při snaze o likvidaci DNA patogenu v lidském těle?

 

      1. Úplnou likvidaci DNA patogenu lze provést najednou s použitím správného pojmenování patogenu a správné frekvence jeho DNA přímo vhodným přístrojem. To se může dít např. při použití plazmového generátoru RPZ 14 a také v omezené míře přístrojem Super Ravo Zapper.

 

     2. Použitím správného pojmenování patogenu, ale použitím nepřesné frekvence dojde k likvidaci pouze 50% DNA patogenů. Dosažená přesnost frekvence musí být na dvě desetinná místa kHz, tedy na 10 Hz. To lze docílit určitě pouze posunem frekvence v okolí frekvence DNA patogenu. Prakticky to znamená, že 50%ní likvidace DNA patogenů lze dosáhnout s jakoukoli frekvencí, ale při správném pojmenování.

     Je to projev Boží moudrosti, že tato možnost existuje, protože bez ní by se tento způsob likvidace DNA patogenů asi nikdy neujal.

     Proto při použití nepřesné frekvence dochází k naplnění čistého záměru jiným způsobem – skrze správce karmy a jeho andělské energetické pomocníky Tito andělští pomocníci použijí energii krystalické mřížky a zlikvidují DNA patogenu, ale s tím, že dojde k likvidaci DNA patogenu jen v rozsahu zmíněných 50%.  To je „daň“ za nepřesnost frekvence. Po takové likvidaci DNA patogenu se projeví při měření patogen znovu, protože polovina likvidovaného patogenu  v těle zbývá, a to je vysvětlováno např. jako reinfekce.

     A co je velmi důležité je to, že andělští energetičtí pomocníci udržují tuto úroveň provedené likvidace až do dalšího pokračování očisty. Bez tohoto postupu by nebyla šance na očistu od patogenů, protože jejich schopnost se znovu rozmnožit v rámci týdenního odstupu je veliká a nepřesná znalost jejich frekvencí je téměř absolutní.

     V druhém kroku očisty a likvidace DNA patogenu by mohlo být zlikvidováno dalších 50% z již menšího množství zbytku 50% patogenu. Úplná likvidace DNA patogenu tedy vyžaduje mnoho kroků likvidace až do situace, kdy si imunitní systém se zbytkem patogenu poradí sám. Zde platí vztah, že likvidace DNA patogenu LP v % je:  LP= 1/2n × 100, kde n je počet kroků = počet opakování likvidace DNA patogenů. Takže např. pro n=4 kroky platí, že LP  je 6,25 %. Pro n=5 kroků je LP 3,12 %. To už jsou hodnoty, které může zvládnout imunitní systém.

 

     Toto je případ, který se týká všech frekvencí určených k likvidaci DNA uvedených v  CAFL. Každá frekvence zde uvedená k likvidaci patogenu je nesprávná. To, že dochází přece jen k likvidaci patogenu je dán opakováním záměru – tedy názvu, když po 4 – 5 krocích může k likvidaci dojít.

 

      3. V případě nesprávného názvu patogenu a nesprávné frekvence nedojde k žádné likvidaci DNA patogenu.

V souvislosti s tím tedy platí, že bez čistého záměru v podobě názvu patogenu nedojde k žádné likvidaci DNA patogenů. To je důležité pochopit, protože v rámci rozpětí kmitočtu např. 2 kHz se může nalézat několik desítek zcela odlišných patogenů, protože jejich kmitočty mají přesnost rozlišení na 2 desetinná místa, měřeno v kHz, tedy v desítkách Hz. Teoreticky se může nalézat v rámci 1 kHz 100 různých patogenů.

     Je důležité také pochopit, že vždy dochází k likvidaci jen 1 poddruhu patogenu na základě správného názvu s jeho specifickou frekvencí DNA a ostatní patogeny zůstávají v daném rozsahu frekvence nedotčeny. Nemůže tedy dojít k situaci, že při spuštění přístroje s nastaveným velkým rozpětím frekvencí by mohl být likvidován velký počet patogenů, které by tělo nezvládlo, protože zde by chybělo jejich přesné pojmenování.

 

*****

 

     U přístrojů typu F-scan  compact dochází sice k přesnému naměření kmitočtu DNA patogenu bez názvu a následnému vyslání stejného kmitočtu v upravené podobě na likvidaci patogenu, ale jejich nedostatečná energie vytváří pouze záměr k jejich skutečné likvidaci. U takto přesně stanovených frekvencí ale dochází k likvidaci DNA patogenů za pomoci správce karmy a andělského energetického pomocníka. Záměr k likvidaci obsahuje jen frekvenci a nikoliv přesný název patogenu a tudíž se uskuteční likvidace jen v rozsahu 50%. To znamená, že se musí provádět likvidace opakovaně několikrát.

     U přístrojů Super Ravo Zapper je uváděno, že může likvidovat patogeny jen na povrchu různých orgánů a nikoliv uvnitř. Ale i zde dochází k likvidaci DNA patogenů na základě čistého záměru a za pomoci správce karmy a andělského energetického pomocníka, pokud je správný alespoň název patogenu, jehož DNA má být likvidována.

     V programové databázi přístroje SRZ není ani jedna přesná frekvence. Proto je záměr k likvidaci DNA patogenu vytvořen jen správným jménem patogenu nebo nemoci. Proto při jednom použití přístroje dochází maximálně k likvidaci jen 50% patogenu a omezenému léčení akutního zdravotního problému a postup je proto nutně opakovat několikrát po sobě.

     Při používání správných frekvencí by mohl i tento přístroj likvidovat téměř všechny patogeny kdekoli v těle. U správných rozpětí frekvencí (např. 2 kHz) stačí posun 0,005 kHz/sec, lépe 0,004 kHz/sec.

 

     Závěr: Použití správného latinského názvu, ale i přesné frekvence má svůj velký smysl, protože dochází  ke 100%ní likvidaci DNA patogenu. Nejlepší je proto stanovit frekvence přímo v kHz a v rámci určitého rozpětí. Osvědčilo se mi rozpětí 2 kHz a posun 0,004 kHz/sec. Lze použít posun až 0,005 kHz/sec.

     V této souvislosti je nutno se zmínit také o přístroji Oberon Titanium, který ukazuje zdravotní postižení tělesných soustav a orgánů v těle a ukazuje také velikost jejich zasažení různými patogeny. Přesnost tohoto měření ale představuje jen 65%. To je dáno jednak přesností přístroje samotného a jednak přesností snímání informací z těla. Vyšší hodnoty, až 85% (bez vlivu nepřesnosti snímání údajů), mohou být dosaženy při dálkovém snímání stavu těla, kdy je do tohoto procesu zapojen energetický anděl a Vyšší Já snímané bytosti.

     Toto dálkové snímání může provádět každá způsobilá bytost, která vysloví záměr snímání ke konkrétní bytosti. Také tyto informace pochází od mého Vyššího Já. Někteří uživatelé tohoto přístroje tak postupují.

     Existují další přístroje, které diagnostikuji lidský organismus, a následně harmonizují nebo léčí lidské tělo za pomoci biorezonance, jako je BICOM či ERI,  a jistě i další, ale neměl jsem možnost si je odzkoušet.

*****

     Nejprve jsem na počátku mé činnosti (rok 2016) zjistil, že některé frekvence uvedené v CAFL  nefungují vůbec, nebo se po čase patogeny jakoby v těle objevily znovu, což vypadalo jako reinfekce.

     V souvislosti s tímto mým postupným poznáním, jak vlastně funguje likvidace DNA patogenů, jsem v případech, kdy jsem nenašel správnou frekvenci DNA patogenu, začal žádat moje Vyšší Já o sdělení správné frekvence. Je to ale hodně časově náročný způsob zjistit úplně přesnou frekvenci s přesností na 10Hz. Takže jsem začal vytvářet od roku 2016 seznam frekvencí na likvidaci DNA patogenů s posunem, většinou v rozpětí 2 kHz, ale výjimečně jsou i rozpětí větší. Současně jsem vyřadil z programu všechny úplně nefunkční frekvence (špatný název i frekvence) a ponechal jsem jen správné názvy, tedy s likvidací 50% patogenů na jednu očistu. Rozpětí 2 kHz umožňuje zachytit také menší mutace DNA patogenu.

     Výsledkem mého, více jak dvouletého, úsilí je seznam frekvencí DNA 750 patogenů, které uvádím dále v tomto textu. Ještě v neúplném množství některé z nich zkoušely dvě bytosti, které provádějí tuto činnost profesionálně a které mi po čase potvrdily jejich výbornou funkčnost. Pochopitelně jsem je ověřoval i sám ve své činnosti a vím, že fungují na 100%.

     Existuje ještě další Boží pojistka proti úmyslnému a neúmyslnému použití velkého počtu frekvencí k likvidaci patogenů v lidském těle. Při jedné očistě od patogenů mohou být zlikvidovány max. 4 patogeny a další až za týden, aby imunitní systém měl čas na očistu těla od „mrtvých“ patogenů.  Na správnost rozsahu používání těchto frekvencí v jednom těle a ve stejném čase právě dohlíží andělský energetický pomocník, který nedovolí překročit výše uvedené počty, aby očista byla smysluplná. Proto ani hodiny dlouhé očisty od patogenů nemají žádný výsledek.

 

     Bytosti, které vlastní potřebné přístrojové vybavení, mohou najednou použít 8 programových frekvencí na likvidaci DNA patogenů s tím, že by pak měla následovat ještě očista s použitím i programových léčivých frekvencí na očistu mízních blokád lymfatických cest, očistu krve a lymfy, očistu od aflatoxinů a mykotoxinů Patulin.

 

     Postupně jsem se dostal také k pochopení toho, jak probíhá léčení nemoci.