IV. Frekvence pro léčení některých akutních a chronických nemocí

     Teprve když jsem měl možnost se seznámit (1.3.2017) s přístrojem F-scan compact, zjistil jsem, že v paměti přístroje je uvedeno téměř 350 programových frekvencí na léčení nemocí a různých stavů. Jejich seznam je také uveden v manuálu k tomuto přístroji. Tento ucelený soubor mě velice zaujal, tak jsem si začal prohlížet uspořádání některých programů, celkem asi 240 z nich.

     Zjistil jsem, že frekvence jsou uspořádány až na výjimky sestupně, přičemž nejvyšší hodnota je 10000 Hz a nejmenší hodnota je 1 Hz. Vždy se jedná o celá čísla. Tady jsem si poprvé uvědomil, že se nejedná zřejmě o frekvence, které by likvidovaly něco samy o sobě, ale že mají jiný význam.

     V CAFL jsou uvedeny pro stejné nemoci frekvence s nepřesnostmi, které překračují i nízkou spolehlivost těchto údajů.

 

     Takže jsem požádal postupně moje Vyšší Já o informace k těmto programům. Výsledkem je toto moje poznání:

     1. Jednotlivé frekvence jsou vlastně jednotlivé kódy, představující čistý záměr toho, co se má v lidském těle učinit, a kterému rozumí každé Vyšší Já lidské trojjediné bytosti. Tyto informace jsou součástí vědomí planety Země, do kterého má přístup každé Vyšší Já lidské bytosti.

     2. Rozmezí kódů je ve skutečnosti od 1 Hz do 11111 Hz, vždy jen v celočíselných hodnotách.

     3. Kódy jsou specifické jen pro lidstvo žijící na planetě Zemi.

     4. Frekvence musí být uspořádány sestupně, až na vzácné výjimky mohou být uspořádané vzestupně (např. program na spalování tuku).

     5. Čistý záměr pro léčení je vytvořen sekvencemi frekvencí (od 1 sekvence až po 29 sekvencí).

     6. Vhodná doba na vysílání každé jednotlivé frekvence je 30 sekund. Není potřeba nastavovat čas 3 minuty nebo větší, protože tyto frekvence nic nelikvidují, ale pouze vytvářejí záměr a „informují“ naše Vyšší Já.

     7. Léčeny mohou být všechny bytosti, ale vyléčeny mohou být jen cca 2/3 z nich. Je vhodné se zeptat svého Vyššího Já, jestli daná bytost může být vyléčena (kdo má tuto možnost).

     8. Akutní nemoci mohou být vyléčeny během jednoho dne, chronické nemoci až za jeden měsíc. Když léčená bytost přijme tuto nemoc s vědomím, že jde o karmickou lekci, může být léčení kratší. V takovém případě je potřeba především všem bytostem spojených s touto karmou – nemocí odpustit, vyslat potřebný soucit a lásku bez připoutanosti, ať učinily léčenému cokoliv, a požádat o odpuštění všeho, co způsobil léčený jim. 

      9. Bez vyjádření odpuštění, soucitu a lásky bude léčení delší nebo vůbec nenastane (1/3). Není to o tom, jakou víru vyznáváme, ale o tom, jací jsme.

     10. Pro vyléčení konkrétní nemoci chronické nebo akutní, nebo odstranění určitého stavu, stačí poslat tyto léčivé frekvence jenom jednou. To také znamená, že při dalším opakování stejné nemoci nebo stavu v budoucnu se musí postupovat opakovaně znovu. 

     11. Jak je uvedeno v bodě 8 akutní nemoci mohou být vyléčeny během jednoho dne a chronické nemoci se mohou léčit až jeden měsíc. Akutní nemoci a stavy jsou léčeny bezprostředně, ale počátek léčení chronických nemocí není dán tím dnem, kdy byly použity tyto léčivé programy.  Zde je to otázka synchronicity, tedy doby až nastanou vhodné karmické okolnosti pro zahájení léčení. (viz bod  8. a 9).

     Než nastane synchronicita, tedy správné karmické okolnosti, ukládají se tyto vyslané léčivé programy do „zásobníku“, který se nachází v Akáše, tedy v duši každého člověka. Ve vhodnou dobu posoudí správce karmy, kterou nemoc je možno léčit a léčení se pak děje skrze naše Vyšší Já a innate. Tento způsob léčení je pak komplexní.

     Je dobré, že do akutních nemocí patří většina zánětů, dětské nemoci, bolestivé stavy, nemoci, proti kterým se očkují děti. Ze 240 nemocí a stavů, které jsem si vybral z F-scanu pro mou potřebu, tvoří 71% právě akutní nemoci.

     Při likvidaci jen DNA patogenů v lidském těle, s použitím frekvencí, dochází také jen k vysílání čistého záměru a  jejich likvidaci provádí se souhlasem správce karmy andělský energetický pomocník bezprostředně.

     12. Na základě léčivého programu „poznává“ Vyšší Já léčené bytosti záměr vytvořený myslí této léčené bytosti výběrem léčivého programu a vytvoří kvantový záměr, který posoudí správce karmy a v kladném případě začne léčit fyzické tělo andělský energetický pomocník tím, že provede likvidaci DNA patogenů, kteří se podílejí na příslušné nemoci, provede detoxikaci u léčených soustav a uvede je do stavu co největší energetické rovnováhy.  Léčení je tedy komplexní a přesahuje pouhou likvidaci DNA pomoci příslušných frekvencí. Tímto zde může docházet až ke spontánnímu vyléčení.

 

     Z tohoto zásadního poznání o funkci frekvencí od 1 Hz do 11111 Hz mi bylo jasné, že tyto frekvence samy o sobě nemohou likvidovat žádné DNA patogenů. Ale přesto nějaké účinky měly, jak je to vysvětleno již dříve.

 

Další poznatky z léčení nemocí pomocí biorezonance

     Od 1.2 2016 jsem postupně s pomoci Plazma generátoru RPZ 14 očišťoval 15 bytostí od patogenů naměřených u nich  na Oberonu Titanium. Dále jsem využil možností, které mi dává partnerství s mým Vyšším Já a požádal jsem od poloviny března  2017 o screening nemocí u těchto 15 bytostí, který se opíral právě o seznam těchto 240 nemocí. Těchto nemocí bylo u každé bytosti vždy okolo 70-80 z 240, na které jsem se zaměřil. Tyto nemoci se nacházely na různém stupni intenzity a lépe si to můžeme představit jako pokles energetické rovnováhy dané tělesné soustavy nebo orgánu. Přitom cca 2/3 tvořily nemoci akutní, zejména různé záněty a bolestivé stavy a 1/3 tvořily nemoci chronické. Vzhledem k tomu, že maximální počet léčených nemocí byl 8 v jenom dni a další léčení mohlo být zase až za týden, trval celý tento proces léčení 7-9 týdnů. Celý průběh léčení, kromě mne samotného, probíhal pomocí léčivých programů vysílaných z plazma generátoru RPZ 14. To, že jsem se zaměřil při screeningu a léčení na seznam 240 nemocí znamená, že u každé bytosti mohou existovat i další nemoci mimo tento seznam, na které ale nemám dosud potřebné frekvence – kódy.

     Byl jsem si částečně vědom toho, že vyléčení je možné v těch případech, kdy to karma a stav mysli příslušné bytosti už dovolí. Jedná se tedy také o negativní emoce, které ovládají bytost ve vztahu k sobě, ke své rodině, ke svému okolí, ke své minulosti i přítomnosti., ve způsobu života. Zde je důležité zda naše jednání a cítění vychází z lásky, soucitu, odpouštění sobě i druhým, konání dobra nebo zda žijeme ve strachu, s negativními emocemi, bez schopností milovat, mít rád, odpouštět sobě i druhým a veselit se z života.

     Tam, kde to karma ještě nedovolila, došlo k uložení léčivých frekvencí do krystalické části duše, tedy do akášické paměti, k možnému jejich využití v budoucnu, až nastane potřebná změna bytosti.  Tedy tyto vysílané frekvence se neztratily, ale mají potenci být v budoucnu využity.

     U všech léčených bytostí ale došlo k dost velké změně energetické rovnováhy v těle. Jestliže před zahájením posílání léčivých frekvencí byla energetická rovnováha jen nad 30 až 40 procentech, pak po 8 týdnech, po ukončení léčení se rovnováha zvedla nad 70 až 80 procent. Přitom energetická rovnováha jde ruku v ruce s účinností  imunitního systému. To znamená, že schopnost imunitního systému se zvýšila o stejná procenta.

     Výsledkem léčení všech bytostí je lepší fungování imunitního systému, tedy ochrana proti infekcím všeho druhu a potenciál pro léčení nemocí akutních i chronických.

     Závěr: Toto léčení pomocí biorezonance mě dovedlo k úplnému poznání, že bez karmické očisty nelze úplné vyléčení tělesné soustavy či orgánu dosáhnout. Úplné vyléčení představuje stažení negativity a bloků, které poškozují jednotlivé soustavy a orgány v lidském těle. Mají spojitost jak s minulými životy, tak i se současným životem. Velmi dobrým rádcem, jak postupovat ve svém léčení nemocí, je kniha, kterou napsal autor Miroslava Hrabica, která podrobně popisuje karmické okolností vzniku nemocí a možnost změny příslušné karmy. Protože veškerá uzdravující schopnost je obsažena v naši lidské trojjedinosti. Tam, kde musí nastoupit pro vyléčení naše Innate, nebo Vyšší Já, právě tam je nutná částečná nebo úplná karmická očista.

     Bez karmické očisty ale nefunguje žádný jiný způsob léčení!

   Pro e-knihu předkládám seznamy 750 frekvencí ve třech formách:

     1. Patogeny seřazeny podle skupin a v nich podle abecedy: Plísně, houby, kvasinky; Prvoci (Protozoa) – Améboidní prvoci, Bičíkovci, Obrvení, Sporozoa; Virusy; Bakterie; Paraziti větší –Červi, Hlístice, Motolice, Roztoči (R), Vlasovci, Tasemnice (T).

     2. Patogeny seřazeny podle abecedy.

     3. Patogeny seřazeny vzestupně podle frekvencí.

 

     Tento seznam může dobře posloužit k identifikaci patogenu, jehož frekvence je naměřena např. na F-scanu, a v souvislosti s příznaky, které patogen v těle způsobuje.