Poznatky k léčení nemocí pomocí biorezonance

     Interdimenzionální vědomí: Všechno je energie a záměr je vším!
     V „Celosvětovém seznamu ověřených léčebných frekvencí CAFL“ jsou uvedeny kromě frekvencí na likvidaci DNA patogenů také frekvence na léčení nemocí, ale v mnoha případech jsou frekvence uvedeny neuspořádaně - střídavě v nižších a vyšších hodnotách, nebo v hodnotách obsahující i setiny Hz. Pokládal jsem je dlouho za harmonické kmitočty originálních kmitočtů, které bylo nutné vytvořit vzhledem k možnostem používaných přístrojů k vytváření potřebných frekvencí.
     Teprve když jsem měl možnost se seznámit před 2 týdny (1.3.2017) s přístrojem F-scan compact, zjistil jsem, že v paměti přístroje je uvedeno téměř 350 programových frekvencí na léčení nemocí, různých stavů. Jejich seznam je také uveden v manuálu k tomuto přístroji. Tento ucelený soubor mě velice zaujal, tak jsem si začal prohlížet některé programy, celkem asi 250 z nich.
     Zjistil jsem, že frekvence jsou uspořádány až na výjimky sestupně, přičemž nejvyšší hodnota je 10000 Hz a nejmenší hodnota je 1 Hz. Vždy se jedná o celá čísla. Tady jsem si poprvé uvědomil, že se nejedná o frekvence, které by likvidovaly něco samy o sobě a že mají jiný význam.
     Takže jsem požádal postupně moje Vyšší Já o informace k těmto programům. Výsledkem je toto moje poznání:
1. Jednotlivé frekvence jsou vlastně jednotlivé kódy, představující čistý záměr toho, co se má v lidském těle učinit, a kterému rozumí každé Vyšší Já lidské trojjediné bytosti. Tyto informace jsou součástí vědomí planety Země, do kterého má přístup každé Vyšší Já lidské bytosti.
2. Rozmezí kódů je ve skutečnosti od 11111 Hz do 1 Hz, vždy jen v celočíselných hodnotách.
3. Kódy jsou specifické jen pro lidstvo žijící na planetě Zemi.
4. Frekvence musí být uspořádány sestupně, až na vzácné výjimky mohou být uspořádané vzestupně (např. program na spalování tuku).
5. Čistý záměr pro léčení je vytvořen sekvencemi frekvencí (od 1 sekvence až po 29 sekvencí).
6. Vhodná doba na vysílání každé jednotlivé frekvence je 30 sekund. Není potřeba nastavovat čas 3 minuty nebo větší, protože tyto frekvence nic nelikvidují, ale pouze vytvářejí záměr a „informují“ naše Vyšší Já.
7. Léčeny mohou být všechny bytosti, ale vyléčeny mohou být jen cca 2/3 z nich. Je vhodné se zeptat svého Vyššího Já, jestli daná bytost může být vyléčena (kdo má tuto možnost).
8. Akutní nemoci mohou být vyléčeny během jednoho dne, chronické nemoci až za jeden měsíc. Když léčená bytost přijme tuto nemoc s vědomím, že jde o karmickou lekci, může být léčení kratší. V takovém případě je potřeba především všem bytostem spojených s touto karmou – nemocí odpustit, vyslat potřebný soucit a lásku bez připoutanosti, ať učinily léčenému cokoliv, a požádat o odpuštění všeho, co způsobil léčený jim.
 9. Bez vyjádření odpuštění, soucitu a lásky bude léčení delší nebo vůbec nenastane (1/3). Není to o tom, jakou víru vyznáváme, ale o tom, jací jsme.
10. Pro vyléčení konkrétní nemoci chronické nebo akutní, nebo odstranění určitého stavu, stačí poslat tyto léčivé frekvence jenom jednou. To také znamená, že při dalším opakování stejné nemoci nebo stavu v budoucnu se musí postupovat opakovaně znovu. 
11. Jak je uvedeno v bodě 8 akutní nemoci mohou být vyléčeny během jednoho dne a chronické nemoci se mohou léčit až jeden měsíc. Akutní nemoci a stavy jsou léčeny bezprostředně, ale počátek léčení chronických nemocí není dán tím dnem, kdy byly použity tyto léčivé programy.  Zde je to otázka synchronicity, tedy doby až nastanou vhodné karmické okolnosti pro zahájení léčení. (viz bod  8.a 9)
     Než nastane synchronicita, tedy správné karmické okolnosti, ukládají se tyto vyslané léčivé programy do „zásobníku“, který se nachází v duši každého člověka. Ve vhodnou dobu posoudí správce karmy, kterou nemoc je možno léčit a léčení se pak děje skrze naše Vyšší Já a innate. Tento způsob léčení je pak komplexní.
     Je dobré, že do akutních nemocí patří většina zánětů, dětské nemoci, bolestivé stavy, nemoci, proti kterým se očkují děti. Ze 242 nemocí a stavů, které jsem si vybral z F-scanu pro mou potřebu, tvoří 71% právě akutní nemoci.
     Při likvidaci jen DNA patogenů v lidském těle, s použitím správných frekvencí, dochází k jejich likvidaci ale bezprostředně.
12. Na základě léčícího programu „poznává“ Vyšší Já léčené bytosti záměr vytvořený myslí této léčené bytosti výběrem programu a postupně začne léčit fyzické tělo tím, že provede likvidaci DNA patogenů, kteří se podílejí na příslušné nemoci, provede detoxikaci u léčených soustav a uvede je do stavu co největší energetické rovnováhy.  Léčení je tedy komplexní a přesahuje pouhou likvidaci DNA pomoci příslušných frekvencí. Tímto zde může docházet až ke spontánnímu vyléčení.
    Doplňující poznatky:
- Mám nyní k dispozici seznam nemocí uvedený v programu F-scanu compact, který obsahuje 350 položek, a pracně jsem si je vypisoval sekvence frekvencí z F-scanu, abych si je mohl uložit do Plasma generátoru RPZ 14. Dále jsem dostal od pana ing. Václava Vaška, dodavatele F-scanů v ČR, další seznam obsahující 358 položek, který je trochu jinak abecedně uspořádaný  podle jiných klíčových slov anglických názvu nemocí nebo stavů. Číslování není mezi oběma seznamy kompatibilní.
- Frekvence uvedené v programech F-scanu jsou až na několik chybiček správné. Chybičky, na které jsem přišel, jsem v programech opravil. A nesprávné programy jsou na počátku uvedeny jako „xx“. Počet dalších chybných programů dosud nezjištěných nepřesahuje 20 programů.
- „Léčící“ programy uvedené v CAFLu, které obsahují frekvence v setinách Hz, nebo přesahují 11111 Hz, nebo jsou poskládány opakovaně stoupajícími a klesajícími frekvencemi nebudou mít zpravidla léčivé účinky.
     Napsal Jan Heczko
     březen až květen 2017

 

 

     Doplněk č. 1 z června 2017:
 
Další poznatky z léčení nemocí pomocí biorezonance
     Od 1.2 2016 jsem postupně s pomoci Plazma generátoru RPZ 14 očišťoval 15 bytostí od patogenů naměřených u nich  na Oberonu Titanium. Dále jsem využil možností, které mi dává partnerství s mým Vyšším Já a požádal jsem od poloviny března  2017 o screening nemocí u těchto 15 bytostí, který se opíral právě o seznam těchto 240 nemocí. Těchto nemocí bylo u každé bytosti vždy okolo 70-80 z 240, na které jsem se zaměřil. Tyto nemoci se nacházely na různém stupni intenzity a lépe si to můžeme představit jako pokles energetické rovnováhy dané tělesné soustavy nebo orgánu. Přitom cca 2/3 tvořily nemoci akutní, zejména různé záněty a bolestivé stavy a 1/3 tvořily nemoci chronické. Vzhledem k tomu, že maximální počet léčených nemocí byl 8 v jenom dni a další léčení mohlo být zase až za týden, trval celý tento proces léčení 7-9 týdnů. Celý průběh léčení, kromě mne samotného, probíhal na dálku pomocí léčivých programů vysílaných z plazma generátoru RPZ 14. To, že jsem se zaměřil při screeningu a léčení na seznam 240 nemocí znamená, že u každé bytosti mohou existovat i další nemoci mimo tento seznam, na které ale nemám dosud potřebné frekvence – kódy.
 
     Byl jsem si částečně vědom toho, že vyléčení je možné v těch případech, kdy to karma a stav mysli příslušné bytosti už dovolí. Jedná se tedy také o negativní emoce, které ovládají bytost ve vztahu k sobě, ke své rodině, ke svému okolí, ke své minulosti i přítomnosti., ve způsobu života. Zde je důležité zda naše jednání a cítění vychází z lásky, soucitu, odpouštění sobě i druhým, konání dobra nebo zda žijeme ve strachu, s negativními emocemi, bez schopností milovat, mít rád, odpouštět sobě i druhým a veselit se z života.
 
     Tam, kde to karma ještě nedovolila, došlo k uložení léčivých frekvencí do krystalické části duše, tedy do akášické paměti, k možnému jejich využití v budoucnu, až nastane potřebná změna bytosti.  Tedy tyto vysílané frekvence se neztratily, ale mají potenci být v budoucnu využity.
 
     U všech léčených bytostí ale došlo k dost velké změně energetické rovnováhy v těle. Jestliže před zahájením posílání léčivých frekvencí byla energetická rovnováha jen nad 30 až 40 procentech, pak po 8 týdnech, po ukončení léčení se rovnováha zvedla nad 70 až 80 procent. Přitom energetická rovnováha jde ruku v ruce s imunitním systémem. To znamená, že schopnost imunitního systému se zvýšila o stejná procenta. Výsledkem léčení všech bytostí je lepší fungování imunitního systému, tedy ochrana proti infekcím všeho druhu a potenciál pro léčení nemocí akutních i chronických. Výsledek léčení je patrný v následující tabulce:
 
 
Stav energetické rovnováhy u 15 léčených bytostí v 1. pololetí 2017
rovnováha
 v %, nad:
15
20
30
40
50
60
70
80
85
90
95
Jméno
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. E.
 
 
 
 
a
 
 
 
 
b
 
A. A.
 
 
a
 
 
 
b
 
 
 
 
T. H.
 
 
 
 
a
 
 
b
 
 
 
J. B.
 
 
 
a
 
 
b
 
 
 
 
B. V.
 
 
 
a
 
 
 
b
 
 
 
O. M.
 
 
 
 
 
 
a
b
 
c
 
T. V.
 
 
a
 
 
 
 
b
 
 
 
N. R.
 
 
 
 
 
a
 
 
b
 
 
J. M.
a
 
 
b
 
 
 
 
 
 
 
L. H.
 
a
 
 
 
b
c
 
 
 
 
J. H.
 
 
 
 
 
a
 
 
 
 
b
D. K.
 
 
 
 
a
 
 
 
b
 
 
A. P.
 
 
 
a
 
 
 
 
b
 
 
I. Z.
 
 
 
a
 
 
 
b
 
 
 
Ji. H.
 
 
 
a
 
 
 
b
 
 
 
 
Stav energetické rovnováhy v % : a = na počátku léčení a očisty postupně od února 2016,   b = stav  k 31.5.2017,
c =předpoklad po ukončení léčení 30.6.2017. U bytosti O. M. začala očista od patogenů až ve 4/2017, proto se potencionálně může posunout na pozici c.
           Moje poznání:  Stav energetické rovnováhy odpovídá schopnosti imunitního systému v léčení vlastních nemocí.
     Závěr: Toto léčení pomocí biorezonance mě dovedlo k úplnému poznání, že bez karmické očisty nelze úplné vyléčení a uzdravení tělesné soustavy či orgánu dosáhnout. Úplné vyléčení představuje stažení negativity a bloků, které poškozují jednotlivé soustavy a orgány v lidském těle. Mají spojitost jak s minulými životy, tak i se současným životem. Velmi dobrým rádcem, jak postupovat ve svém léčení nemocí, je kniha autora Miroslava Hrabici, která podrobně popisuje karmické okolností vzniku nemocí a možnost změny příslušné karmy. Protože veškerá uzdravující schopnost je obsažena v naši lidské trojjedinosti. Tam, kde musí nastoupit pro vyléčení naše Innate, nebo Vyšší Já, právě tam je nutná částečná nebo úplná karmická očista.
     Zde pro lepší pochopení odkazuji na můj text „Způsoby léčení nemocí“ a „Poznatky k léčení nemocí pomocí frekvencí“ a „Léky s živou esencí“.
     U několika bytostí jsem požádal o screening toho, co bylo u nich vyléčeno, jak u chronických tak i u akutních nemocí.
     1. Bytost A.A.: Jedná se o 12leté děvče, velmi nemocné od narození. Užívá velmi mnoho různých léků. Její imunitní systém pracoval na počátku jen na 30 %. Na konci očisty od patogenů a léčení nemocí skrze biorezonanci se léčivá schopnost zvětšila na 70%. U chronických nemocí bylo vyléčeno 16 z nich a 3 zůstaly nevyléčeny. U akutních nemocí bylo vyléčeno 40 z nich, a 10 dosud ne. Tyto počty ale nic neříkají o jejich závažnosti, a dá se říci, že ty velmi závažné zůstaly zatím bez vyléčení. I tak je to velmi překvapivý výsledek. Tento velký počet vyléčených nemocí souvisí s utrpením, které od narození prožívá a právě utrpení se podílí na vyléčení cca 90%. Na pochopení a přijetí příčin nemocí a odpouštění těm, kteří se nám jeví v životě spíše jako nelaskavé a nežádoucí bytosti připadá jen 10 %. Tady je velký prostor pro vyléčení i těch nejtěžších nemocí. Pro vyléčení je také velmi důležité vytvořit záměr pro léčení a vyléčení, a to se děje právě skrze frekvence s určitými účinky.
     2. Bytost J.M.: Jedná se o seniora ve věku 81 let. Užívá velké množství léků, pohyb je o holi nebo s chodítkem, levá ruka málo funkční, velké bolesti v zádech a nohou. Jeho imunitní systém pracoval na počátku jen na 15%. Na konci očisty a léčení se to zvýšilo na 40%. U chronických nemocí bylo vyléčeno 19 z nich a 12 zůstalo nevyléčeno. U akutních nemocí bylo vyléčeno 30 z nich, a 28 dosud ne. Tyto počty ale nic neříkají o jejich závažnosti, a dá se říci, že ty velmi závažné zůstaly dosud bez vyléčení. I tak je to velmi překvapivý výsledek. Tento velký počet vyléčených nemocí souvisí s utrpením, které prožívá v posledních 10 letech, a právě utrpení se podílí na vyléčení cca ze 2/3. Na pochopení a přijetí příčin nemocí a odpouštění těm, kteří se nám jeví v životě spíše jako nelaskavé a nežádoucí bytosti, připadá jen 1/3 nemocí.          I tady je velký prostor skrze pochopení příčin nemocí k dalšímu uzdravování.
     3. Bytost J.H.: Jedná se o seniora ve věku 78 let. Jde duchovní cestou. Léky neužívá. Jeho imunitní systém pracoval na počátku na 60%. Na konci očisty a léčení se to zvýšilo na 95%. U chronických nemocí bylo zatím vyléčeno 16 z nich a 8 zůstalo nevyléčeno. U akutních nemocí bylo vyléčeno 36 z nich, a 9 dosud ne. Tyto počty ale nic neříkají o jejich závažnosti, a dá se říci, že ty závažné zůstaly bez vyléčení. I tak je to velmi překvapivý výsledek. Tento velký počet vyléčených nemocí souvisí s utrpením, které prožívá také v posledních 10 letech, a právě utrpení se podílí na vyléčení ze 45%. Na pochopení a přijetí příčin nemocí a odpouštění těm, kteří se nám jeví v životě spíše jako nelaskavé a nežádoucí bytosti připadá 55%. I tady je velký prostor skrze pochopení příčin nemocí k dalšímu uzdravování. Proces léčení není dosud ukončen a stane se tak na koci 6/2017.
     Závěr: Toto léčení pomocí biorezonance mě dovedlo k úplnému poznání, že bez karmické očisty nelze úplné vyléčení tělesné soustavy či orgánu dosáhnout. Úplné vyléčení představuje stažení negativity a bloků, které poškozují jednotlivé soustavy a orgány v lidském těle. Mají spojitost jak s minulými životy, tak i se současným životem. Velmi dobrým rádcem, jak postupovat ve svém léčení nemocí, je kniha, kterou napsal autor Miroslava Hrabica, která podrobně popisuje karmické okolností vzniku nemocí a možnost změny příslušné karmy. Protože veškerá uzdravující schopnost je obsažena v naši lidské trojjedinosti. Tam, kde musí nastoupit pro vyléčení naše Innate, nebo Vyšší Já, právě tam je nutná částečná nebo úplná karmická očista.
     Zde pro lepší pochopení odkazuji na můj text „Způsoby léčení nemocí“ a „Poznatky k léčení nemocí pomocí frekvencí“ a „Léky s živou esencí“.
     Doplněk č. 2: Výňatek z channelingu Kryona  „Síla očekávání“
     Tento channeling byl sdělen lidstvu dne 14. září 2016 a velmi zapadá do způsobů léčení.
 „Vaše tělo se začíná měnit, začíná se vyvíjet vaše buněčná struktura. Už více než 20 let vám předáváme informace o vaší DNA a netýká se to chemie, ale Akáši. V DNA jsou božská semínka, vaše DNA má kvantové atributy. To je silný výrok. „Co to znamená, Kryone, kvantové atributy?“ Proč se nezeptáte nějakého kvantového biologa? Protože je hodně biologů, kteří zkoumají kvantovost DNA. Atomární struktura, která vám dává kvantovou energii, je v biologii stejná – není v tom rozdíl, protože je do toho zapojen život. Fyzika je fyzika. A zatímco se vaše DNA stává kvantovější, začínají se měnit věci ve vašem vědomí.
Dávejte svým buňkám příkazy nahlas
Dnes večer vám předáme něco nového a dokonce to pojmenujeme. Bude se to týkat všeho, co vám předáváme více než dvacet let. Už pár let vás vybízíme, abyste mluvili nahlas ke svým buňkám. Dřív to nebylo potřeba, ve staré energii jste nemuseli mluvit nahlas. Ale od r. 2012 se všechno změnilo. Teď je laskavost pole aktivnější. Pokud něco vyslovujete nahlas, působí to na všechno kolem vás. Slyšeli jste už někdy o myšlence, že to, co nějaký člověk vysloví nahlas, může být kvantovým způsobem slyšet kdekoli na Zemi? Všechno kvantově působí na všechno ostatní.   
Začali jsme vás vybízet, abyste se svou buněčnou strukturou mluvili nahlas. Říkali jsme vám, že se tímto způsobem můžete sami léčit. Opakovali jsme, že vám tělo naslouchá. Potvrdil to i výzkum a v experimentech bylo jednoznačně prokázáno, že buněčná struktura od vás očekává příkazy. Máte úplnou kontrolu, dokonce i nad svým stárnutím.
Toto poselství Kryon předává už déle než 20 let. Vím, že tomu věříte. Dokonce i ti, kteří teď právě tady v této místnosti nejsou, tomu rozumí. Je to jako esence, na jejímž základě funguje homeopatie. Pochopili jste to, drazí? Dáte si pod jazyk léčivou tinkturu, která je natolik zředěná, že je nemožné zjistit nějakou chemickou reakci. Homeopatie je signálem, který předáváte svému tělu, aby se uzdravilo. A vy víte, že to funguje. Buňky reagují na vaše příkazy, ať už jsou fyzické, prostřednictvím homeopatie, nebo nefyzické prostřednictvím vědomí – funguje to stejně. Proto vám říkáme: Buďte opatrní na to, co říkáte. Tělo vám naslouchá. Řeknete: „Kryone, to není nic nového,“ a máte pravdu. Ale to, co teď přijde, je nové. Začínáte se vyvíjet a některé staré duše začínají „dolovat“ Akášu, která je velmi moudrá – čerpat zdroje, o nichž jste ani netušili, že je máte. Dochází k tomu i u ostatních lidí, protože člověk začíná procházet posunem; i děti se mění.     
Síla a moc očekávání
Je to něco, co bych vám chtěl sdělit a určitým způsobem také pojmenovat: „Síla a moc očekávání“. Dlouho jsem vám předával informace o tom, že vám vaše buňky naslouchají. A teď vám říkám: naslouchá vám i vaše innate a vaše vědomí. A čemu naslouchají? Innate naslouchá vašemu 3D vědomí. A to způsobí, že co očekáváte, to také dostanete! Nemá to nic společného s buněčnou strukturou, souvisí to s vědomím. Něco očekáváte a vaše vědomí se toho chopí a dodá vám to. Není to nic chemického, je to ezoterické. Drazí, vzhledem k vašim určitým návykům bych byl rád, abyste si uvědomili následující: Pokud očekáváte, že z něčeho budete mít strach, tak to tak bude. Co očekáváte od druhých lidí? Když někam jdete a máte před sebou obchodní jednání, co očekáváte? Co když bude to jednání obtížné? Co když bude neúspěšné? Když jdete do banky a chcete půjčku, co očekáváte?
Dovolte, abych vám něco řekl. Ať očekáváte cokoli, to dostanete. Začíná to sílit a vy jste to ještě ani nerozpoznali. A bude to mnohem mocnější. Co očekáváš, že si o tobě druzí lidé pomyslí? Čeho se obáváš, že si o tobě myslí? Máš z toho strach? Jakou moc máte!
Popřemýšlejte o tom. Mnozí z vás teď řeknou: Počkej, Kryone, říkáš, že stačí jen něco očekávat a změní to realitu kolem nás i ostatních?Ach ano – a jak! Zkusme si to všechno spojit. Vstoupíte do nějaké místnosti a očekáváte nějaké problémy. Pochopitelně pak problémy nastanou. Tím vám chci říct, že jste lidský kvantový vysílač. Vaše Merkaba vás obklopuje v šířce asi 8 metrů. Obsahuje nejen energii, ale i vaši osobnost, vaši Akášu, vaše myšlenky. Kdybyste to mohli vidět! Když máte strach, křičí Merkaba: Bojím se, bojím se! Když vstupujete do určité situace plní strachu, všichni to hned vědí.
Dám vám otázku. Jdete do divadla a posadíte se na své místo. Usadíte se vedle někoho, koho neznáte. Pak ale vstanete a přesunete se jinam. Proč? Už jste o tom někdy přemýšleli? Co jste právě vycítili? Merkabu někoho, vedle koho jste netoužili sedět. Je ten člověk nemocný? Možná. Má strach, je nevyrovnaný? Frustrovaný? Vnímáte to a vzdálíte se. Každý, kdo něco takového prožil, potvrdí, o čem mluvím. Vaše očekávání vás předcházejí. Pokud očekáváte, že někdo kolem vás bude něco určitým způsobem dělat nebo se chovat, je to kvantové poselství, které dorazí dřív než vy. Co očekáváte? Co očekáváš ohledně nemoci, kterou trpíš? Mluvím teď k určité osobě v této místnosti. Vím, kdo je tady. Bude v tom rozdíl, až opustíš tuto místnost?  (nebo až dočteš toto poselství – pozn. překl.) Myslíš, že to nebude fungovat, jak to ani dosud nefungovalo? „Přítel, který mě vzal sebou, také říká, že to nebude fungovat.“ Mám pro tebe zprávu: Skutečně to nebude fungovat! Protože sis to tak vytvořil a svému tělu a svému vědomí jsi sdělil, že nemoc má zůstat. Slyšíš mě? 
Očekávejte dobré věci
Předám vám jedno tajné poselství. Je ve vaší moci očekávat jiné věci! Lidé nejsou zvyklí očekávat dobré věci. Rodiče vám vštěpovali: „Dávej pozor a dívej se kolem sebe, buď opatrný, aby ses nedostal do nějaké neočekávané situace.“ Jste takto vycvičeni. Nastal čas, abyste začali trénovat sami sebe a očekávali jen očekávání. Máte se zúčastnit těžké konference, s pár lidmi prodiskutovat problematické záležitosti. Můžete tam jít zcela pokojně a mírumilovně, protože budete očekávat řešení. Řeknu vám, co se stane. Bez ohledu na to, co si ostatní účastníci myslívaše laskavé nastavení na řešení je mocnější než jejich strach a očekávání problémů! V jediném okamžiku zvítězíte, získáte řešení s vlídností a laskavostí. Protože jste to očekávali a změnili jste to, co si ostatní mysleli. Vyrovnanou lidskou bytost berou všichni za vyrovnanou. Nevyrovnanou bytost všichni vnímají jako nevyrovnanou. Jediná osoba, která nepozná, zda je vyrovnaná, jste vy sami. Cožpak jste se nepodivovali nad tím, proč se k vám lidé chovají určitým způsobem? Očekáváte dramata nebo problémy? Nemohly by k vám přicházet, kdybyste je neočekávali, protože vysíláte své pocity. To je to nové! Staré duše o tom ví a už se s tím setkaly. Ostatní zatím ne, ale už se to mnohým začíná dít. Nechápou, že se něco děje jinak. Už dřív jsem vám říkal, že už nebudete moct „sedět na plotě“ (být nerozhodní a váhaví – pozn. překl.), když se fyzika vědomí začíná měnit a posouvat. Budete všechny tyto věci vidět černobíle. Ti, kteří jsou vyrovnaní, budou vyrovnaní a budou očekávat krásné věci a šířit Světlo, kamkoli přijdou. Taková je síla a moc očekávání! Zasahuje to mnohem víc, než jsme vás sdělili o „naslouchajících“ buňkách. Vaše vyšší já se začíná rozvíjet. Ať si o svém vyšším já myslíte cokoli, rád bych, abyste jej začali oslovovat novým jménem. Jste připraveni? Je to vaše andělské já, protože jste součástí Boha. Přemýšlejte o tom.“
A tak to je.
Kryon 
 
(Více o Kryonovi najdete na www.kryon.webnode.cz.)     

 

  Vysvětlení pojmu synchronicity dle channelingů Kryona:

     Doplněk 1 z channelingu KRYONA „Zrychlené vědomí – Nárůst duchovního zdravého rozumu“ z 9.5.2015:
     Načasování Boha
„Vaše načasování není načasováním Boha. Přesto mu je připisujete a zvykli jste si na to. Můj partner o tom dokonce připravil celou sérii přednášek a video, protože tento postoj je u vás hodně rozšířený. Někdo z vás tohle teď musel slyšet – proto sem dnes přišel, aby to slyšel.
Přijde-li vám silná intuice k něčemu, co se možná týká vaší budoucnosti, pak to vezmete, uložíte do paměti a poděkujete Bohu, že vám konečně dal pár návodů, co máte dělat. Pak někam půjdete, začnete studovat na nějaké škole, napíšete knihu, uděláte to nebo ono… a ono to nefunguje. Nefunguje to vůbec, úplně to selže, vůbec se to nepodaří. A co pak uděláte? Reagujete lidským způsobem: Co jsem udělal špatně? Čím jsem se Bohu znelíbil? Uvažujete jen v kruhu své lidské přirozenosti. Reagujete jen na základě své lidské povahy a přitom nemáte ponětí, jak Stvořitel pracuje.  
Když k někomu z vás přijde nějaké poselství nebo pocit o něčem, co se má v budoucnu stát, pak si vzpomeňte a slibte mi, že použijete svůj duchovní zdravý lidský rozum a podíváte se na to tak, jak to je: jako na potenciál, který se může přihodit a k němuž se mohou vytvořit synchronicity, až nastane správný časne však podle vašich hodinek. Rád bych vám ukázal, proč děláte, co děláte, a už jsme o tom dřív diskutovali. V celé lidské přirozenosti existuje představa autority, která vás žádá nebo vám doporučuje, abyste něco dělali. A vy to hned uděláte. Když vám otec řekne: Ukliď si pokoj – kdy byste to měli udělat? Když od vás šéf něco požaduje – kdy byste to měli vyřídit? Odpověď zní: vždycky ihned. Duch vám tedy skrz intuici něco předá, co se stane, co se připravuje nebo co byste pro sebe měli udělat a vy si hned myslíte, že to musíte ihned uvést do reality. (Kryon se směje.) A ono se to nepovede.
Slibte mi, že si toho budete vědomi a budete natolik zralí, abyste řekli:Díky, Bože, za tuto nádhernou informaci. Budu trpělivě čekat, až nastanou synchronicity, abych to mohl realizovat a naplnit. Neboť jsem rodinou a rozumím principům synchronicity a načasování Ducha.“ Rád bych, abyste to viděli ve větším obraze. Tyto věci, na kterých pracujete, jsou potenciály. Možná se vám ukáží dřív než někomu jinému, kdo bude také součástí dění a kdo se to dozví až později. Na to pak budete muset čekat. Protože když se mají ve společnosti se svobodnou volbou sladit nějaké záležitosti do synchronicity, je také možné, že se nejprve musí změnitmožná se budou hodit na něco jiného a pro vás pak vznikne to nejlepší. Přesto existují lidé, kteří se na Boha hněvají, protože místo první věci dostali tu druhou. A když se jich zeptáte, jestli ta druhá nebyla lepší, odpovědí: „Ano, ale měl jsem dostat tu první – co jsem udělal špatně?“ Nechápou, že Bůh pro vás nedělá žádné pořadníky, žádné seznamy. Jsou to energie potenciálů a načasování od Ducha, které se neřídí vašimi hodinkami. Slibte mi, že nebudete jen tak sedět, až přijmete nějaké poselství nebo radu, ale budete zralým způsobem očekávat načasování Ducha a rozpoznáte je, až jej uvidíte… a že s tím dokážete spokojeně žít. Staré duše, zdravý a zralý duchovní rozum by měl převažovat.“
     Doplněk 2 z channelingu KRYONA „Vědomí vaši DNA“ ze 14.5 2016:
„Je možné, že DNA je nějak zapojena do toho, co děláte, co si myslíte a kým jste? Vědci vám řeknou, že pro to neexistuje skutečný důkaz. DNA byla degradována na mechanickou záležitost: produkuje geny, je manuálem pro život. Co kdyby v tom bylo víc – mnohem víc? Co kdyby DNA reagovala na vědomí? Co kdyby stále existoval most mezi vaším myšlením a vaším zdravím? Každý léčitel tady v místnosti to ví. Nemůžete oddělit mozek a chemii těla, oddělit trojici od toho, jak dlouho budete žít. Existuje jiskra, o které jsme zatím moc nehovořili. Ta jiskra je způsob, jak o věcech uvažujete. Vaše DNA je všude. Všude. Ve vašem těle jsou miliardy molekul. Rád bych, abyste o něčem pouvažovali: Co kdyby ty molekuly byly rovnocenným hráčem ve všem, co je pro vás důležité? Pole, které vytvářejí, se nazývá Merkaba a vykazuje krásné a posvátné vzorování. Existují lidé, kteří to studovali a věnovali tomu celoživotní úsilí, přišli na to, že když toto vzorování pochopíte, úplně to změní váš myšlenkový proces. Je to nádherné propojení mezi DNA a trojicívaším srdcem, šišinkou a mozkem. Dovolte, abych k tomuto propojení něco dodal: o tom, jak působí. Drazí, začínáte stavět most a ten most sestává z lidského vědomí, fyziky a biologie, které jste dosud úplně nespojili. Co kdybych vám řekl, že vaše vědomí může ve skutečnosti mluvit k vaší DNA a vaše aktivní DNA stojí za tím, jak vaše tělo reaguje na různé věci? Slyšeli jste o spontánním uzdravení, víte, co to je? Je to úplná spolupráce mezi vědomím a DNA.
Dnešní den je dnem uzdravování! Mluvíme o atributech uzdravování, uvidíte jeho důkazy. Má snad uzdravování samo nějaký vzor? Má. A nedokážete ho odlišit od lásky a soucitu. Co kdyby vás vaše vědomí mohlo nějak přesvědčit, abyste milovali sami sebe? Ne v egoistickém smyslu, ale ve smyslu uznání, úcty k sobě samému. Co kdybyste vzali ten soucit a lásku, které cítíte vůči druhému člověku nebo dítěti, a vložili je do svého nitra? Jaká by byla reakce? Já vám povím, jaká by byla – spontánní uzdravení. Tělo se samo začne čistit a zbaví se všeho, co není vhodné nebo přiměřené. Protože se konečně dostane do styku se soucitem lidského vědomí. Dostane se do kontaktu s druhou stranou závoje. Znovu to zopakuji – lidské bytosti, jste spojeni s druhou stranou závoje! Je načase začít toto spojení využívat, to je ten chybějící kousek. Pomůže vám to s vědomím, vaše DNA to cítí a vidí, nemusíte mít moc problémů s láskou sobě samým, když dokážete milovat Boha, Stvořitele vás samých. Láska je tajemstvím k uzdravení, k úplnému uzdravení. Každý léčitel to ví, léčitel neuzdravuje, on vyrovnává. Snaží se uvést člověka do rovnováhy tak, aby se člověk mohl zamilovat sám do sebe. Pak se můžete postavit a být v míru se vším kolem vás.
KRYON
(Více o KRYONOVI najdete na webu www,kryon.webnode.cz)