Princip léčení nemocí a uzdravování

     Jak je známo, alopatická (léková) medicína nedokáže léčit chronické nemoci, ale pouze tlumit jejich příznaky. Není to ale způsobeno nedokonalostí medicíny samotné, ale je to proto, že se musí jednat o zcela jiný způsob možnosti léčení a uzdravení, protože nemůžeme jako lidé změnit platné vesmírné zákony. Všechny nemoci mají svou duchovní příčinu, a proto musí být léčeny především duchovními způsoby a postupy.


     Chronické nemoci představují často karmické lekce spojené s minulými životy, tak jak je chápeme v naší linearitě. Na úrovní duchovního těla, před další inkarnací, je vždy sestaven karmický plán a karmické mezníky pro budoucí bytí v lidském těle a duchovní tělo si vybírá nejen rodiče, ale i místo a čas narození. To je předmětem interdimenzionálního plánování ještě před naším narozením. Jejich vyléčení vyžaduje pochopení toho, co si duše přála v novém těle prožít a co nemoc či postižení „chce říci“ příslušné bytosti. Bez tohoto pochopení, přijetí, odpouštění, lásky, soucitu, pomoci druhým, je chronická nemoc těžko vyléčitelná nebo nevyléčitelná. Zde nepomohou ani metody biorezonance samy o sobě.  Léčení a vyléčení mnoha druhů nemocí je přímo v naší lidské „režii“, především musí začínat v naší mysli, protože veškerá uzdravující schopnost je obsažena přímo v naší trojjediné bytosti.


      Prvotní příčinou chronických nemoci jsou tedy karmické následky z minulých životů a po roce 2000 a zejména po roce 2012 také karmické následky ze současného života. Proto je nyní na Zemi více chronickýchnemocí než před rokem 2000. Také je to spojeno s tím, co si duše příslušné bytosti přeje prožít ve spojení s lidským tělem v tomto svém životě, a co nevyplývá ze samotné karmy.

     Druhotnou příčinou je pak změněná DNA v lineární (šroubovice) a kvantové části, která reaguje skrze alergie a intolerance u potravin a nápojů, skrze alergie na dřeviny, byliny a trávy, skrze toxické kovy a chemické škodliviny ve všem co jíme, pijeme a dýcháme. K této změně DNA dochází buď již při narození, nebo až v průběhu života podle karmických mezníků.


     Vyléčení chronické nemoci je spojeno se synchronicitou, tedy s časovou okolností, kdy nastane v mysli bytosti takový stav poznání, cítění a jednání, který už může vést k uzdravení. Do té doby se např. posílané léčivé frekvence z plazma generátoru ukládají do krystalické části duše jako do zásobníku a mohou být uplatněny a využity až se vznikem synchronicity.


     Karmická očista těchto chronických nemocí probíhá skrze akutní nemoci a stavy, jako jsou bolesti a záněty – tedy nějaké formy utrpení. Tyto akutní nemoci jsou léčitelné a představují delší či kratší postup vedoucí až k odstranění i příčin chronické nemoci. Čím více pochopíme, že celý uzdravující systém je v nás, tedy i v záměrech naší mysli, tím rychleji se uzdravíme.

 

           Moje poznání skrze mé Vyšší Já:

         Princip léčení nemocí je pro všechny metody léčení stejný a vyplývá z poznání, že všechny nemoci jsou následky karmických skutků, že všechny nemoci jsou založeny na negativních emocích, a vše co ve stvoření je, je energie a její formy. Někdy si přeje duše prožít takové utrpení, které by z karmy nevyplynulo.

  1. Bytost, která se chce vyléčit, by měla změnit své myšlení a chování. Cesta k tomu je láska, láskyplné jednání, soucit, odpouštění, radost ze života a služba druhým (je třeba se naučit milovat ostatní bytosti a celé stvoření jako sebe samého). Měla by pochopit, čím opravdu je. Že je bytostí trojjedinou, obsahující ducha v duši, mysl a hmotné tělo. Že pouze hmotné tělo je smrtelné, a naše mysl, duše a duch jsou nesmrtelní. Že duch v duší je v nás proto, aby zakoušel bytí, že mysl je tvořitel (stavitel) a hmotné tělo je pouze nástrojem mysli a ducha v duší. To, co se má změnit není naše duše nebo duch, ale je to naše mysl, která je zodpovědná za myšlenky, a myšlenky jsou energií, a jsou tvůrčí. A všechno, naše myšlenky, slova a činy, jsou z hlediska nejvyšší spravedlnosti Boží zapsány do našich ákášických záznamů.
  2. Protože je vše forma energie a vše dostává energii od Boha ze Stvoření, vše také energii vyzařuje. Proto i naše tělo a každý jeho orgán vyzařuje energii. Nemocný orgán vyzařuje jinou energii než orgán zdravý a klíčem k uzdravení je změna energie nemocného orgánu na energii potřebnou pro činnost a funkci zdravého orgánu. Protože energie představuje vibrace, její velikost a barevné vyzařování, pak přívodem energie s opačnou vibrací lze měnit důsledky patologických vibrací. Všechny způsoby léčení jsou na tomto principu založeny. Léčení probíhá na kvantové úrovni.
  3. Je známé přísloví, už ze středověku, že lékař léčí a Bůh uzdravuje. To platí doslovně, protože bytost může být uzdravena jen skrze Boží (vesmírné) zákony. To je činěno tím způsobem, že každá bytost má kromě anděla strážného, čili ochránce, také duchovní bytost, která se jmenuje „temný“ anděl – správce karmy. Temný anděl je láskyplná duchovní bytost ze Světlých sfér, ale protože působí na planetě Zemi plné negativity, má toto pojmenování. Temný anděl - správce karmy dohlíží na to, aby se naplnil náš karmický plán-scénář i s příslušnými karmickými mezníky. K zajištění tohoto ůkolu má energetické andělské pomocníky. Náš anděl strážný čili ochránce dohlíží na to, aby se nestalo nic, co by ohrozilo náš karmický plán. (Proto existují např. zázračně zachráněné bytostí při různých těžkých nehodách a haváriích.) 
  4. Temní andělé se také zúčastňují na našem léčení. Všechny metody celostního léčení i léčení alopatickou medicínou u akutních nemocí nakonec zakončují na našich tělech a orgánech temní andělé a jejich energetičtí andělští pomocníci, pokud jsme pochopili, co nám příslušná nemoc ukazuje, a pokud jsme změnili svoje myšlení a chování. Tím je dosaženo cíle karmy jako poučení pro naši změnu a karma může být odpuštěna, a co je důležité – také vyškrtnuta z příslušných akášických záznamů. Temní andělé vyléčí orgán pomoci energie na kvantové úrovni a tím také dojde k toxické očistě příslušného orgánu a navazujících orgánů.
  5. Důvodem, proč je potřeba k tomuto léčení pomoc temných andělů je to, že na úrovni 3D nemá naše DNA možnost projevit celou její schopnost, související se samouzdravením těla. To je možno činit s DNA na úrovni multi D a tuto schopnost na našem duchovním vývojovém stupni jako lidstvo nemáme. Věda totiž odhalila jen biologickou část DNA, to, co činí cca 5% naší lidské DNA, ale 95% DNA je uspořádáno na kvantové úrovni v dalších vrstvách, které jsou pro přístroje ve 3D resp. 4D nezjistitelné.
  6. Ať je bytost léčená energetickými pomocníky, léčebnými obrazy, celostní medicínou skrze odbourání stresu a stresorů, detoxikací, metodou Mental healing – léčení mysli, homeopatickým způsobem nebo alopatickou medicínou, vždy na konci léčení jsou temní andělé, kteří provádí záměr léčitele, léčené bytosti nebo lékaře, pokud to už karma bytosti dovolí a umožňují, aby se tělo vyléčilo „samo“.
  7. Každá nemoc je vyléčitelná, ale ne každá bytost může být vyléčena. To souvisí s karmou bytosti. Vždy je to spojeno s určitou formou utrpení. Jedná se především o chronické nemoci a tělesná poškození. Někdy stačí k vyškrtnutí karmy utrpení související s procesem léčení. Někdy nemůže být nemoc či postižení vyléčeno, ale třeba jen zmírněno.
  8. Veškerá uzdravující schopnost je vždy jen a jen součástí naší lidské trojjedinosti, která zahrnuje lidské tělo, kvantové pole mysli a kvantovou duši s Duchem. K léčení a uzdravení může docházet na třech úrovních:
         1. skrze náš imunitní systém
         2. skrze moudrost našeho těla – naší innate
   3. skrze naše Vyšší Já
       Některé metody celostního léčení:
-         Léčení homeopatickým způsobem – léčení je založeno na informaci, na kvantovém léčení.
-         Léčení za pomoci akupunktury – léčení je založeno na energetické bázi
-         Metoda Léčebného kódu – léčení je založeno na léčení mysli
-         Metoda Matrix Energetics – metoda je založena na informaci, na kvantovém léčení
-         Metoda řízené a kontrolované detoxikace dle MUDr. Jonáše – léčení je založeno na informaci
-         EFT – techniky emoční svobody – léčení je založeno na energetické bázi
-         Metoda Mental Healing – metoda je založena na léčení mysli
-         Léčebné obrazy – léčení je založeno na energetické bázi

-        Homeopatie - mnoho knih

-         Autopatie - několik knih


                      Výběr z knih, které se zabývají celostní medicínou:
-         Bernie S. Siegel, M.D.: „Láska, Medicína a Zázraky“
-         Gerald G. Jampolsky, M.D.: „Léčivá moc lásky“
-         David Servan-Schreiber: „Uzdravení bez léků a bez lékařů“
-         Alexander Loyd a Ben Johnson: „Léčebný kód“
-         Dr. Richard Bartlett: „Matrix Energetics“
-         MUDr. Josef Jonáš: „Kde končí duše a začíná tělo“
-         Helena Šeblová: „Kniha léčebných obrazů“
-         David Frej: „Ajurvéda“
-         Clemens Kuby: „Léčení zázrak v nás“
-         Clemens Kuby: „Mental healing“
-         Clemens Kuby: „Navigátor k sebeléčení a uzdravení“
-         Kryonovy knihy 1-15

           

 

          Sepsal Jan Heczko

          Květen 2013, aktualizace srpen 2017


 

Možnosti léčení a vyléčení nemocí a vad

 

 

název/způsob

biorezonance-

frekvence k léčení

nemocí

postupem dle

 knihy

M. Hrabici

 kniha M.Hrabici

+ biorezonance

celostní

léčení skrze

„innate“

celostní

léčení skrze

Vyšší Já

 

 

1

2

3

4

5

A

akutní - dočasně

ano

ano

ano

ano

ano

B

akutní - trvale

ne

ne

ano

ano

ano

C

chronické - některé

ano

ano

ano

ne

ano

D

chronické - všechny

ne

ne

ano

ne

ano

E

dědičné - některé

ano

ano

ano

ano

ano

F

dědičné - všechny

ne

ne

ano

ano

ano

G

vrozené vady - některé

ne

ano

ano

ano

ano

H

vrozené vady - všechny

ne

ano

ano

ano

ano

I

„nevyléčitelné“ - některé

ne

ne

ano

ne

ano

J

„nevyléčitelné“ všechny

ne

ne

ano

ne

ano

   

 Vysvětlivky ke sloupci:
     1- biorezonance představuje použití léčivých frekvencí, například pomoci přístroje F-scan nebo plazmového generátoru RPZ 14. Léčivé frekvence lze nalézt v mém textu „Léčivé frekvence z F-scanu“ na mém webu https://duchovnipoznatky.webnode.cz.
     2 – pochopení a postup pro vytvoření potřebné změny v naší mysli skrze informace uvedené v knize Miroslava Hrabici  „Co nám tělo říká“, 2. vydání rok 2007, 448 stran, k dostání přes internet. K lepšímu pochopení této knihy a „práci“ s ní může přispět text „Emoce, nemoc, zdraví“ pocházející z knihy „Jeshua“, který je také umístěn na mém webu. https://duchovnipoznatky.webnode.cz.
     Pohledem do tabulky vidíme, že dobře pochopený postup podle této knihy může vést k většímu rozsahu vyléčení než je tomu u způsobu biorezonance. A při spojení postupu dle knihy (prvotně) a následně (druhotné) využití možností biorezonance nastává celostní způsob vyléčení. Nic snad lepšího jak tyto způsoby vyléčení, fungující v nové energii, která proudí na planetu Zemi od roku 2002, nemohlo lidstvo z Tvořivého Zdroje, Podstaty, Boha, Ducha obdržet.
     Každé bytosti, která se rozhodne, že vezme svůj život do vlastních rukou a bude hledat cesty k léčení a vyléčení, doporučuji začít s postupy podle této knihy, která je stále dostupná. Teprve pak doplnit tyto postupy léčením skrze biorezonanci.
     Pozor, tím nemám na mysli použít biorezonanci na likvidaci DNA patogenů v těle, protože ta jistě může předcházet a výrazně pomoci ještě před zahájením kteréhokoli způsobu léčení.   
     3 – kombinace obou způsobů dle 2 + 1. Tento postup přináší stejné výsledky jako postup dle 5, to znamená, že do procesu léčení a vyléčení vstupuje Vyšší Já.
     4 – celostní léčení skrze moudrost našeho těla „innate“. Funkce innate v lidském těle je dokonale popsána v channelinzích od Kryona, nebo také v mém textu s názvem „Innate – inteligence lidského těla“ a „Léky s živou esencí“  na mém webu https://duchovnipoznatky.webnode.cz.
     5 – celostní léčení skrze naše Vyšší Já. Vysvětlení je uvedeno v mém textu „Léky s živou esencí“ a v „Příloze k textu Způsoby léčení nemocí“ na mém webu https://duchovnipoznatky.webnode.cz a také v mnoha Kryonových channelinzích na webu www.kryon.webnode.cz.
     Celostní léčení dle bodu 4 a bodu 5 představuje léčení a vyléčení, které je nazýváno jako spontánní vyléčení nebo zázrak, ale medicína to nazývá jako „placebo efekt“.
*****
    Jak je výše uvedeno, existuje také samostatná „Příloha k textu Způsoby léčení nemocí“, obsahující 45 stran, která vysvětluje některé pojmy, které jsou součástí jednotlivých způsobů léčení.
     Kvůli rozsahu textu jsou další důležité informace uvedeny v této samostatné příloze, a jsou určeny pro ty bytosti, které chtějí pochopit a osvojit si některé ze způsobů léčení. Tato příloha obsahuje texty:
  I. Jeshua: Emoce, nemoc, zdraví – Jeshua: Zacházení s emocemi, Třetí cesta, Nemoc a zdraví
 II. Informace od Kryona – Innate, krystalický plášť, programování přežití, vaše síla.
III.  Kryon:  Innate – vrozená inteligence - moudrost lidského těla – Souhrn poučení o innate, záměr, čistý úmysl, nová medicína, channelingy: Záhadná innate – vrozená moudrost těla, Devět aspektů lidské bytosti, Otevření dveří, Jak funguje synchronicita, Plánované lidstvo, Evoluce DNA.
 
 

        
 Vytvořil Jan Heczko

        
 květen 2013, aktualizace květen a září 2017, leden 2018, červen 2018.