Zásadní pohled na způsoby léčení nemocí a uzdravení

 

Cesta k léčení a uzdravení vede skrze „Léky s živou esencí“

    Úvod:

     Tento souhrnný text obsahuje čtyři samostatné texty, které mají v tomto celku větší vypovídající schopnost a shrnuje moje poznání skrze mé Vyšší Já související s léčením a uzdravením lidského těla. Na tomto místě ukazuji pohled na léčení a uzdravení, který je postupně rozvíjen v dílčích textech.

        Možnosti léčení a vyléčení nemocí a vad

 

 

název

biorezonance

určená k léčení

nemocí

postupem dle

 knihy

M. Hrabici

 kniha M.Hrabici

+ biorezonance

celostní

léčení skrze

„innate“

celostní

léčení skrze

Vyšší Já

 

 

1

2

3

4

5

A

akutní - dočasně

ano

ano

ano

ano

ano

B

akutní - trvale

ne

ne

ano

ano

ano

C

chronické - některé

ano

ano

ano

ne

ano

D

chronické - všechny

ne

ne

ano

ne

ano

E

dědičné - některé

ano

ano

ano

ano

ano

F

dědičné - všechny

ne

ne

ano

ano

ano

G

vrozené vady - některé

ne

ano

ano

ano

ano

H

vrozené vady - všechny

ne

ano

ano

ano

ano

I

„nevyléčitelné“ - některé

ne

ne

ano

ne

ano

J

„nevyléčitelné“ všechny

ne

ne

ano

ne

ano

 

     Tato tabulka je zde uvedena jako prvotní informace o možném rozsahu léčení a vyléčení lidského těla, které má lidstvo k dispozici. Zde se může každý zájemce o léčení rozhodnout, jakou cestou jít a jestli chce pokračovat ve čtení.

     Podrobnější informace k tabulce jsou k dispozici na jiném místě tohoto textu.

     Dílčí texty:

A. Princip léčení nemocí

B. Léky s živou esencí (LEM)

C. Poznatky k léčení nemocí pomoci léčivých frekvencí - biorezonance

D. Autor Miroslav Hrabica „Co nám tělo říká“, kniha 2. vydání 2007

E. Potravinová alergie a intolerance

F. Závěr

     Tyto jednotlivé texty jsou uloženy na tomto webu také samostatně kvůli snazšímu vyhledávání potřebných informací a také v celistvé podobě v tomto textu.

 

     Dílčí texty:

 Ad A: Princip léčení nemocí

      Jak je známo, alopatická (léková) medicína nedokáže léčit chronické nemoci, ale pouze tlumit jejich příznaky. Není to ale způsobeno nedokonalostí medicíny samotné, ale je to proto, že se musí jednat o zcela jiný způsob možnosti léčení a uzdravení. Všechny nemoci mají svou duchovní-karmickou příčinu, a proto musí být léčeny především duchovními postupy.

     Chronické nemoci představují často karmické lekce spojené s minulými životy, tak jak je chápeme v naší linearitě. Na úrovní duchovního těla, před další inkarnací, je vždy sestaven karmický plán a karmické mezníky pro budoucí bytí v lidském těle a duchovní tělo si vybírá nejen rodiče, ale i místo a čas narození. To je předmětem interdimenzionálního plánování ještě před naším narozením. Jejich vyléčení vyžaduje pochopení toho, co si duše přála v novém těle prožít a co nemoc či postižení „chce říci“ příslušné bytosti. Bez tohoto pochopení, přijetí, odpouštění, lásky, soucitu, pomoci druhým, je chronická nemoc těžko vyléčitelná nebo nevyléčitelná. Zde nepomohou ani metody biorezonance samy o sobě.  Léčení a vyléčení mnoha druhů nemocí je přímo v naší lidské „režii“, především musí začínat v naší mysli, protože veškerá uzdravující schopnost je dána přímo v naší trojjediné bytosti.

     Vyléčení chronické nemoci je spojeno se synchronicitou, tedy s časovou okolností, kdy nastane v mysli bytosti takový stav poznání, cítění a jednání, který už může vést k uzdravení. Do té doby se např. posílané léčivé frekvence z plazma generátoru ukládají do krystalické části duše jako do zásobníku a mohou být uplatněny a využity až se vznikem synchronicity.

     Karmická očista těchto chronických nemocí probíhá skrze akutní nemoci a stavy, jako jsou bolesti a záněty – tedy nějaké formy utrpení. Tyto akutní nemoci jsou léčitelné a představují delší či kratší postup vedoucí až k odstranění i příčin chronické nemoci. Čím více pochopíme, že celý uzdravující systém je v nás, tedy i záměry naší mysli, tím rychleji se uzdravíme.    
Moje poznání skrze mé Vyšší Já:
     Princip léčení nemocí je pro všechny metody léčení stejný a vyplývá z poznání, že všechny nemoci jsou následky karmických skutků, že všechny nemoci jsou založeny na negativních emocích, a vše co ve stvoření je, je energie a její formy.
  1. Bytost, která se chce vyléčit, by měla změnit své myšlení a chování. Cesta k tomu je láska, láskyplné jednání, soucit, odpouštění, radost ze života a služba druhým (je třeba se naučit milovat ostatní bytosti a celé stvoření jako sebe samého). Měla by pochopit, čím opravdu je. Že je bytostí trojjedinou, obsahující ducha v duši, mysl a hmotné tělo. Že pouze hmotné tělo je smrtelné, a naše mysl, duše a duch jsou nesmrtelní. Že duch v duší je v nás proto, aby zakoušel bytí, že mysl je tvořitel (stavitel) a hmotné tělo je pouze nástrojem mysli a ducha v duší. To, co se má změnit není prvotně naše duše, ale je to naše mysl, která je zodpovědná za myšlenky, a myšlenky jsou energií, a jsou tvůrčí. A všechno, naše myšlenky, slova a činy, jsou z hlediska nejvyšší spravedlnosti Boží zapsány do našich ákášických záznamů.
  2. Protože je vše forma energie a vše dostává energii od Boha ze Stvoření, vše také energii vyzařuje. Proto i naše tělo a každý jeho orgán vyzařuje energii. Nemocný orgán vyzařuje jinou energii než orgán zdravý a klíčem k uzdravení je změna energie nemocného orgánu na energii potřebnou pro činnost a funkci zdravého orgánu. Protože energie představuje vibrace, její velikost a barevné vyzařování, pak přívodem energie s opačnou vibrací lze měnit důsledky patologických vibrací. Všechny způsoby léčení jsou na tomto principu založeny. Léčení probíhá na kvantové úrovni.
  3. Je známé přísloví, už ze středověku, že lékař léčí a Bůh uzdravuje. To platí doslovně, protože bytost může být uzdravena jen skrze Boží (vesmírné) zákony. To je činěno tím způsobem, že každá bytost má kromě anděla strážného, čili ochránce, také duchovní bytost, která se jmenuje „správce karmy“. Náš andělský průvodce – správce karmy, kterého má každá lidská bytost u sebe, dohlíží na to, aby se naplnil náš karmický plán-scénář i s příslušnými karmickými mezníky. K zajištění tohoto úkolu má energetické andělské pomocníky. Náš anděl strážný čili ochránce dohlíží zase na to, aby se nestalo nic, co by ohrozilo náš karmický plán. (Proto existují např. zázračně zachráněné bytostí při různých těžkých nehodách a haváriích.)
  4. Správce karmy se také zúčastňuje na našem léčení. Všechny metody celostního léčení i léčení alopatickou medicínou u akutních nemocí nakonec zakončují na našich tělech a orgánech správci karmy a jejichandělští  energetičtí pomocníci“, pokud jsme pochopili, co nám příslušná nemoc ukazuje, a pokud jsme změnili svoje myšlení, cítění, jednání a chování. Tím je dosaženo cíle karmy jako poučení pro naši změnu a karma může být odpuštěna, a co je důležité – také vyškrtnuta z příslušných akášických záznamů. Andělští energetičtí pomocníci, jsou součástí doprovodu každé lidské bytosti a vyléčí orgán pomoci energie na kvantové úrovni a tím také dojde k toxické očistě příslušného orgánu a navazujících orgánů.
  5. Důvodem, proč je potřeba k tomuto léčení pomoc je to, že na úrovni 3D nemá naše DNA možnost projevit celou její schopnost, související s vyjádřením čistého záměru a se samouzdravením těla. To je možno činit s DNA na úrovni multi D a tuto schopnost na našem duchovním vývojovém stupni jako lidstvo nemáme. Věda totiž odhalila jen biologickou část DNA, to, co činí cca 5% naší lidské DNA, ale 95% DNA je uspořádáno na kvantové úrovni v dalších vrstvách, které jsou pro přístroje ve 3D resp. 4D nezjistitelné.
  6. Ať je bytost léčená lidskými energetickými pomocníky, léčebnými obrazy, celostní medicínou, skrze odbourání stresu a stresorů, detoxikací, metodou Mental healing – léčení mysli, homeopatickým způsobem nebo alopatickou medicínou, vždy se jedná jen o „vyslovení záměru“k léčení, protože na konci léčení je správce karmy, který rozhoduje o tom, jestli může být nemoc či postižení vyléčeno a andělský energetický pomocník, který provede záměr léčitele, léčené bytosti nebo lékaře, pokud to už karma bytosti dovolí a umožňuí, aby se tělo vyléčilo „samo“.
  7. Každá nemoc je vyléčitelná, ale ne každá bytost může být vyléčena. To souvisí s karmou bytosti. Vždy je to spojeno s určitou formou utrpení. Jedná se především o chronické nemoci a tělesná poškození. Někdy stačí k vyškrtnutí karmy utrpení související s procesem léčení. Někdy nemůže být nemoc či postižení vyléčeno, ale třeba jen zmírněno
  8. Veškerá uzdravující schopnost je vždy jen a jen součástí naší lidské trojjedinosti, která zahrnuje lidské tělo, kvantové pole mysli a kvantovou duši s kvantovým Duchem. K léčení a uzdravení může docházet na třech úrovních:
         1. skrze náš imunitní systém
         2. skrze moudrost našeho těla – naší innate
   3. skrze naše Vyšší Já

 

                    Některé metody celostního léčení:

-         Léčení homeopatickým způsobem – léčení je založeno na informaci, na kvantovém léčení.
-         Léčení za pomoci akupunktury – léčení je založeno na energetické bázi
-         Metoda Léčebného kódu – léčení je založeno na léčení mysli
-         Metoda Matrix Energetics – metoda je založena na informaci, na kvantovém léčení
-         Metoda řízené a kontrolované detoxikace dle MUDr. Jonáše – léčení je založeno na informaci
-         EFT – techniky emoční svobody – léčení je založeno na energetické bázi
-         Metoda Mental Healing – metoda je založena na léčení mysli
-         Léčebné obrazy – léčení je založeno na energetické bázi
 
                      Výběr z knih, které se zabývají celostní medicínou:
-         Bernie S. Siegel, M.D.: „Láska, Medicína a Zázraky“
-         Gerald G. Jampolsky, M.D.: „Léčivá moc lásky“
-         David Servan-Schreiber: „Uzdravení bez léků a bez lékařů“
-         Alexander Loyd a Ben Johnson: „Léčebný kód“
-         Dr. Richard Bartlett: „Matrix Energetics“
-         MUDr. Josef Jonáš: „Kde končí duše a začíná tělo“
-         Helena Šeblová: „Kniha léčebných obrazů“
-         David Frej: „Ajurvéda“
-         Clemens Kuby: „Léčení zázrak v nás“
-         Clemens Kuby: „Mental healing“
-         Clemens Kuby: „Navigátor k sebeléčení a uzdravení“
-         Kryonovy knihy 1-10, 12

 

Doplněk k celostnímu léčení:

     Protože se zajímám také o celostní léčení, jednotlivé způsoby, a jak fungují ve směru k léčení a uzdravení, vím, že pomoci metody celostního léčení se nemůže vyléčit a uzdravit bytost velmi negativní. K těmto bytostem patří zejména bytosti plné zloby, plné nenávisti ke všemu a ke všem, bez soucitu, bez schopnosti odpustit. Právě neschopnost odpouštět je tím největším karmickým břemenem.

     Protože mám tu možnost, zeptal jsem se na množství takových bytostí na Zemi a jejich rozdělení podle příslušnosti k některým světovým náboženstvím a hnutím. Co jsem jen matně tušil, se ukázalo v konkrétní podobě.

     Zastoupení těchto bytostí v jednotlivých náboženstvích je v současnosti následující:

- Hinduismus 20%, to souvisí s kastovnictvím, které je zde uplatňováno a velkými sociálními rozdíly ve společnosti.

- Židé 80%, souvisí to s jejich dějinami, utrpením a neschopností odpustit; stále se učí mladé generace o tom, kdo je jejich nepřítel.

- Budhismus 0%, je to způsobeno oddanosti k Budhovi a jeho učení. Láska ke všemu a ke všem, pokora a nenásilí je jejich způsobem života.

- Křesťanství 4%, za to odpovídají jednotlivé křesťanské směry.

- Islám 95%; zde se jedná o dlouhodobou výchovu těchto věřících k nenávisti k židům, k nenávisti ke křesťanům, k nenávisti  šiitů k sunitům a opačně. Navíc je ovládá víra, že právě jejich náboženství je správné a Alláh je jediný správný Bůh. I to, že se učí mladé generace o tom, kdo je jejich nepřítel.

- Různé církve a sekty v USA, mimo katolickou a protestantskou církev, 41%. Je to způsobeno tím, že si nárokují mnohé výlučnost svého postavení a také velkými sociálními rozdíly.

 

     I když se mnohým zdá, že se nic nemění a všechno je stejně špatné jako v minulosti, schází nám širší pohled na planetární děje.

- V roce 1990 bylo těchto negativních bytostí 52%.

- V roce 2000 bylo těchto negativních bytostí 38%, a to je opravdu velká změna.

- V roce 2012 bylo těchto negativních bytostí už jen 25%, a to je také velká změna.

- V průměru je nyní (rozhraní roku 2017 a 2018) na Zemi 21 % těchto bytostí.

     V EU je takových bytostí jen 7%.

     Ale v Česku, které není tak silně věřící v Boha podle vnějšího pohledu, je takových bytostí méně než 1%. To znamená, že je v Česku mnoho duchovních bytostí i mimo rámec křesťanských církví, které věří v Boha svým způsobem.

     V této souvislosti se můžeme těžko divit tomu, že si některé země EU nepřejí přijímat uprchlíky, zejména z islámských zemí. Protože soucit, který je s tím spojený, není vyvážen změnou energií uprchlíků směrem k laskavosti a pochopení jiné kultury. Své přesvědčení si přenáší jen na jiné místo.

     Pro naše léčení a uzdravení by měl platit postoj přijetí nemoci či zdravotního problému a pochopení, že nejsme ničí obětí, že nic není náhoda a vše je z duchovního hlediska dokonalé. Všechny nemoci mají karmický původ a jde jen o to, co s tím uděláme.

     Co může být pomoci celostní metody léčení vyléčeno a uzdraveno?

     1. Akutní zdravotní problémy, které mohou být vyléčeny během 24 hodin. Akutní zdravotní problémy se mohou opakovat, pokud karma s nimi spojená není rozpuštěna.

     2. Chronické zdravotní problémy, trvající i desítky let, mohou být vyléčeny:

- Změnou myšlení, cítění, jednání, odpouštění, vyjadřováním lásky a soucitu k jiným bytostem.

- Nebo v případě, že je karma „zralá“ (byla už z velké části protrpěna) může dojít také i dočasně k zesílení problémů a tím k rozpuštění karmy a vyléčení chronické nemoci. Tato chronická nemoc může být vyléčena spontáně nebo během 2 měsíců (což je zpravidla velmi krátká doba v porovnání s dobou jejího působení).

 

     V souvislosti s procesem celostního léčení je velmi vhodné vyslovovat upřímně některé afirmace, které mohou přispět k naší vnitřní proměně, např.:

 

      - „Odpouštím každému, kdo mi kdy ublížil a přijímám odpuštění od všech, kterým jsem ublížil já. Hluboce se miluji, přijímám sám sebe a odpouštím si.“

     - „Cítím lásku všude kolem sebe. Já jsem láskou a jsem milován.“

     - „Jsem oázou klidu, harmonie, prosperity a smíchu. Můj domov odráží vše, co jsem.“

     - „Dokáži hledat štěstí a radost ve všem co dělám. Já sám jsem zdrojem štěstí, radosti a míru ve svém životě.“

     - „Vše co potřebuji, ke mně přichází ve správný čas a na správném místě.“

     - „Když o sebe pečuji, prospívá to celému mému okolí. Zahrnují se láskou a přijetím. Jsem láskyplný, jedinečný a úžasný člověk.“

 

 

Ad B: Léky s živou esencí 

     Motto: Energie má vibrace - frekvenci, amplitudu, barvu, vůni a melodii. Tak lze spatřit projev celého kosmu na kvantové úrovni - jako kvetoucí zahradu plnou zářivých barev, vůní a melodií. Platí to nejen pro makrosvět, ale i pro mikrosvět.  Léčení a vyléčení je cesta k dosažení energetické rovnováhy tělesné soustavy a také celého těla.
     K dosažení této rovnováhy lze využít léků, které jsou označeny jako „léky s živou esencí“.
     V knize „Partnerství s Bohem“, sdělenou Kryonem jako Kniha 6, jsou sděleny také informace o „lécích s živou esencí“, a cituji zde příslušnou stať.
     „Léky s živou esencí (LEM – live essence medicine) jsou substance či procesy, které přímo používají něco, co má (nebo mělo) živou energii. Místo neživých chemických látek či sloučenin mluvíme o něčem, co je, nebo bylo živé a mělo velkou životní energii. V rámci této definice jsou některé výborné příklady a formy, které teprve přijdou. Bez ohledu na to, jaký proces s LEM používáte, jsou při svém užití velmi silné. Některé jednoduše předají lidskému jednotlivci svou energii a jiné je třeba spolknout. Nicméně LEM dalece přesahují to, co v současné době víte o rostlinách a bylinách. Objevíte mnoho LEM v nečekané formě, které budou schopny nést životní energii, která spolu s vámi způsobí léčení ve vašem těle. Některé LEM jsou přimknuty ke skále – mají životní energii, která zde byla před tisíci lety, kdy energie Země byla větší než dnes. Některé rostou v podobě malých životních forem a jsou připraveny na sklizeň, ale „skrývaly“ svou velkou hodnotu pro vaši biologii. A konečně – některé z nich jsou ze zvířecí říše (zvířata jsou zde, aby vám sloužila) a budou biologické a velmi účinné.
     Zde je nápověda ohledně toho, co byste měli hledat.
1. Poohlédněte se po jakékoli medicíně, která je v současnosti ve vaší společnosti známá jako „živá esence“. Mnozí léčitelé už tuto zprávu také dostali a podle toho pojmenovali své substance.
2. Když používáte LEM, hledejte nové způsoby jejich použití a očekávejte mocné výsledky. Součástí nových darů od Ducha je zvýšené vědomí pomocníků (léčitelů) používající dobré metody pro vyrovnání lidského těla (patří mezi ně i LEM).
3. Hledejte systémy LEM – to znamená více než jeden lék ve spojení s jinými známými vyrovnávajícími metodami, například s barvami a zvukem. Léčitel nové doby bude pro vytvoření rovnováhy používat pestrou škálu mnoha systémů dohromady. Je načase, abyste pochopili, že pestré přístupy k  alternativnímu léčení zkombinované do systémů se stanou mnohem mocnějšími a produktivnějšími.
     Tyto nové léčebné techniky ovlivní lidskou rovnováhu, dobrou pohodu a zdraví, což vás bude chránit před nemocemi. Spíše než prostředkem léčení nemocných jednotlivců se tyto nové LEM mohou stát přijatou metodou, jak udržet tělo v kontaktu s buněčnou pamětí dobré pohody a zdraví, skutečně ho vyživovat a vytvářet rovnováhu, která umožní velkou sílu při boji s novými odolnými viry, které se hlásí o slovo.“
***
     Tyto informace mě natolik zaujaly, že jsem se pokusil zjistit, co patří do této skupiny léků s živou esencí a jakým způsobem dochází k léčení a uzdravení. Tyto informace jsem postupně získával skrze mé Vyšší Já tak, jak jsem byl schopný poznat příslušné souvislosti. Výsledkem je tento text.
      Moje poznání (psáno kurzívou):
     Veškerá uzdravující schopnost je vždy jen a jen součástí naší lidské trojjedinosti, která zahrnuje lidské tělo, kvantové pole mysli, kvantového Ducha - Vyššího Já v kvantové duši. K léčení a uzdravení může docházet na třech úrovních:
1. skrze náš imunitní systém
2. skrze moudrost našeho těla – naší innate
3. skrze naše Vyšší Já
      V tomto stručném textu jsem se pokusil udělat co největší výčet toho, co jsou „léky s živou esencí“ a se kterou úrovní, působí na léčení a uzdravení.

     „Léky s živou esencí“, které působí na imunitní systém, jeho posílení, jsou např.:

- sluneční paprsky
- tělesné cvičení – různé jejich systémy
- pěší turistika
- očista těla od patogenů skrze elektrické frekvence - biorezonanci
- vitamíny v přírodní formě
- tinktury z pupenů různých rostlin, keřů a stromů
- všechny léčivé rostliny (např. zelený ječmen, aloe vera, česnek, cibule, medvědí česnek, konopí i technické, levandule, echinacea, cirvárový kořen, gotukola, vilcacora, řebříček, měsíček, kontryhel, přeslička, zlatobýl, jitrocel, řepík, anýz, badyán, celer, kopr, mateřídouška, vrbovka, heřmánek, lichořeřišnice, lípový květ, zázvor, zelená hořčice, fenyklové semínko,)
- některé druhy ovoce (např. ananas, granátové jablko, banány, kokosový ořech, citrony, grepy, papaya)
- některé plody a listy rostlin, keřů a stromů  ( např.  gingko biloba , maliny, borůvky, brusinky, černý bez, šípky, olivy a olivový olej, pepř, muškátový oříšek, hřebíček, kurkuma, nové koření, puškvorec, saturejka, cayenský pepř, sečuánský pepř, olej z oregana, tymián, myrha)
- některé dřeviny (např. lapacho, moringa)
- některé druhy minerálů (např. dologran)
- některé druhy mořských řas (např. chlorella)
- některé druhy sladkovodních řas (např. spirulina)
- koenzym Q10
- káva
- žen šen
- colostrum
- zelenina obecně
- léčivé byliny a jejich nápoje českého původu
- fermentované  potraviny
- mořská plazma QUinton
- a výčet není ukončen.

    „Léky s živou esencí“, které působí skrze Innate – moudrost našeho těla, jsou např.:

- afirmace
- skupinová duchovní meditace se záměrem
- skupinová modlitba za uzdravení určitého člověka
- duchovní meditace – s vůněmi a hudbou
- léčebné obrázky ze Světla (např. od Heleny Šeblové)
- hudba inspirována ze Světla (tóny jsou vibrace; mnohonásobné tóny ve složité kompozici a harmonii mají plnou moc uzdravení, vytvoření klidu, vyvolání pocitů hluboko v lidském srdci); hudba je kvantová
- obrazy a sochy mistrů, inspirované ze Světla; umění je kvantové
- kmenové buňky
- voda z léčivých pramenů
- čistá voda
- metoda MMS/CDS
- vyrovnávací technika EMF
- metoda EFT
- homeopatie
- akupunktura
- esenciální oleje BEWIT
- správně prováděná magnetická terapie, pulzní magnetoterapie
- světelné paprsky určitých frekvencí
- úsměv, humor,
- láskyplné objetí, láskyplné doteky, láskyplný sex
- láskyplné melodie
- květiny s vůněmi a barvami
- Bachovy květy – květové esence
- některé plody keřů a stromů  ( např. rakytník řešetlákový,  goji,  chia,  tea tree olej)
- některé houby (např. reishi, cordyceps, agaricus, maitake, chaga, auricularia, polyporus, shirtake)
- některé rostliny, plody (např. bazalka, bobkový list, citron, černucha setá, česnek, dobromysl, fenykl, hořčice, chilli, jalovec, kardamom, koriandr, kurkuma, majoránka, rozmarýna, skořice, šafrán, šalvěj, tymián, vanilka, yzop, zázvor)
- koloidní stříbro, mumio, šungit
- mořská plazma Quiton

      „Léky s živou esencí“, které způsobují léčení a vyléčení skrze naše Vyšší Já:

           I. Jsou to některé metody celostního léčení, probíhající skrze naše Vyšší Já např.:

- Metoda Léčebného kódu – léčení je založeno na léčení mysli
- Metoda Matrix Energetics – metoda je založena na informaci, na kvantovém léčení
- Metoda řízené a kontrolované detoxikace dle MUDr. Jonáše – léčení je založeno na informaci
- EFT – techniky emoční svobody – léčení je založeno na energetické bázi
- Metoda Mental Healing – metoda je založena na léčení mysli
- Léčebné obrazy – léčení je založeno na energetické bázi

II. Jsou to také některé více či méně známé způsoby, jako např.:

      -     Ajurvéda
      -     Metody čínské medicíny
      -     Modlitby za uzdravení nějakého člověka
      -     Některé metody magnetické terapie
      -     Afirmace
      -     Kmenové buňky
      -     Vyrovnávací technika EMF
      -     Metoda EFT
      -      Partnerství se svým Vyšším Já
      -     Léčivé frekvence – biorezonance
      -     Vitamín C + lykopen
      -     produkty Power Matrix (viz poznámka)
      Tento výčet není zdaleka úplný, ale může přispět alespoň částečně k pochopení toho, co je LEM.
    Poznámka: Postupy označené + jsou rovnoennés léčením produkty Power Matrix.

 

  Ad.C: Poznatky k léčení nemocí pomoci frekvencí

     Interdimenzionální vědomí: Všechno je energie a záměr je vším!

     V „Celosvětovém seznamu ověřených léčebných frekvencí CAFL“ jsou uvedeny kromě frekvencí na likvidaci DNA patogenů také frekvence na léčení nemocí, ale v mnoha případech jsou frekvence uvedeny neuspořádaně - střídavě v nižších a vyšších hodnotách, nebo v hodnotách obsahující i setiny Hz. Pokládal jsem je dlouho za harmonické kmitočty originálních kmitočtů, které bylo nutné vytvořit vzhledem k možnostem používaných přístrojů k vytváření potřebných frekvencí.

     Teprve když jsem měl možnost se seznámit před 2 týdny (1.3.2017) s přístrojem F-scan compact, zjistil jsem, že v paměti přístroje je uvedeno téměř 350 programových frekvencí na léčení nemocí a různých stavů. Jejich seznam je také uveden v manuálu k tomuto přístroji. Tento ucelený soubor mě velice zaujal, tak jsem si začal prohlížet některé programy, celkem asi 250 z nich.

     Zjistil jsem, že frekvence jsou uspořádány až na výjimky sestupně, přičemž nejvyšší hodnota je 10000 Hz a nejmenší hodnota je 1 Hz. Vždy se jedná o celá čísla. Tady jsem si poprvé uvědomil, že se nejedná o frekvence, které by likvidovaly něco samy o sobě a že mají jiný význam.

 

     Takže jsem požádal postupně moje Vyšší Já o informace k těmto programům. Výsledkem je toto moje poznání:

 

1. Jednotlivé frekvence jsou vlastně jednotlivé kódy, představující čistý záměr toho, co se má v lidském těle učinit, a kterému rozumí každé Vyšší Já lidské trojjediné bytosti. Tyto informace jsou součástí vědomí planety Země, do kterého má přístup každé Vyšší Já lidské bytosti.

2. Rozmezí kódů je ve skutečnosti od 11111 Hz do 1 Hz, vždy jen v celočíselných hodnotách.

3. Kódy jsou specifické jen pro lidstvo žijící na planetě Zemi.

4. Frekvence musí být uspořádány sestupně, až na vzácné výjimky mohou být uspořádané vzestupně (např. program na spalování tuku).

5. Čistý záměr pro léčení je vytvořen sekvencemi frekvencí (od 1 sekvence až po 29 sekvencí).

6. Vhodná doba na vysílání každé jednotlivé frekvence je 30 sekund. Není potřeba nastavovat čas 3 minuty nebo větší, protože tyto frekvence nic nelikvidují, ale pouze vytvářejí záměr a „informují“ naše Vyšší Já.

7. Léčeny mohou být všechny bytosti, ale vyléčeny mohou být jen cca 2/3 z nich. Je vhodné se zeptat svého Vyššího Já, jestli daná bytost může být vyléčena (kdo má tuto možnost).

8. Akutní nemoci mohou být vyléčeny během jednoho dne, chronické nemoci až za jeden měsíc. Když léčená bytost přijme tuto nemoc s vědomím, že jde o karmickou lekci, může být léčení kratší. V takovém případě je potřeba především všem bytostem spojených s touto karmou – nemocí odpustit, vyslat potřebný soucit a lásku bez připoutanosti, ať učinily léčenému cokoliv, a požádat o odpuštění všeho, co způsobil léčený jim. 

 9. Bez vyjádření odpuštění, soucitu a lásky bude léčení delší nebo vůbec nenastane (1/3). Není to o tom, jakou víru vyznáváme, ale o tom, jací jsme.

10. Pro vyléčení konkrétní nemoci chronické nebo akutní, nebo odstranění určitého stavu, stačí poslat tyto léčivé frekvence jenom jednou. To také znamená, že při dalším opakování stejné nemoci nebo stavu v budoucnu se musí postupovat opakovaně znovu. 

11. Jak je uvedeno v bodě 8 akutní nemoci mohou být vyléčeny během jednoho dne a chronické nemoci se mohou léčit až jeden měsíc. Akutní nemoci a stavy jsou léčeny bezprostředně, ale počátek léčení chronických nemocí není dán tím dnem, kdy byly použity tyto léčivé programy.  Zde je to otázka synchronicity, tedy doby až nastanou vhodné karmické okolnosti pro zahájení léčení. (viz bod  8.a 9).

     Než nastane synchronicita, tedy správné karmické okolnosti, ukládají se tyto vyslané léčivé programy do „zásobníku“, který se nachází v duši každého člověka. Ve vhodnou dobu posoudí správce karmy, kterou nemoc je možno léčit a léčení se pak děje skrze naše Vyšší Já a innate. Tento způsob léčení je pak komplexní.

 

     Je dobré, že do akutních nemocí patří většina zánětů, dětské nemoci, bolestivé stavy, nemoci, proti kterým se očkují děti. Ze 242 nemocí a stavů, které jsem si vybral z F-scanu pro mou potřebu, tvoří 71% právě akutní nemoci.

 

     Při likvidaci jen DNA patogenů v lidském těle, s použitím správných frekvencí, dochází k jejich likvidaci ale bezprostředně.

12. Na základě léčícího programu „poznává“ Vyšší Já léčené bytosti záměr vytvořený myslí této léčené bytosti výběrem programu a postupně začne léčit fyzické tělo tím, že provede likvidaci DNA patogenů, kteří se podílejí na příslušné nemoci, provede detoxikaci u léčených soustav a uvede je do stavu co největší energetické rovnováhy.  Léčení je tedy komplexní a přesahuje pouhou likvidaci DNA pomoci příslušných frekvencí. Tímto zde může docházet až ke spontánnímu vyléčení.

 

     Doplňující poznatky:

 

- Mám nyní k dispozici seznam nemocí uvedený v programu F-scanu compact, který obsahuje 350 položek, a pracně jsem si 240 z nich vypisoval sekvence frekvencí  z F-scanu, abych si je mohl uložit do Plasma generátoru RPZ 14. Dále jsem dostal od pana ing. Václava Vaška, dodavatele F-scanů v ČR, další seznam obsahující 358 položek, který je trochu jinak abecedně uspořádaný, podle jiných klíčových slov anglických názvů nemocí nebo stavů. Číslování není mezi oběma seznamy kompatibilní.

- Frekvence uvedené v programech F-scanu jsou až na několik chybiček správné. Chybičky, na které jsem přišel, jsem v programech opravil. A nesprávné programy jsou na počátku uvedeny jako „xx“. Počet dalších chybných programů dosud nezjištěných nepřesahuje 20 programů.

- „Léčící“ programy uvedené v CAFLu, které obsahují frekvence v setinách Hz, nebo přesahují 11111 Hz, nebo jsou poskládány opakovaně stoupajícími a klesajícími frekvencemi nebudou mít zpravidla léčivé účinky.

 

     Napsal Jan Heczko

     březen až květen 2017

 

     Doplněk č. 1 ze 7. 6. 2017:

Další poznatky z léčení nemocí pomocí biorezonance

     Od 1.2 2016 jsem postupně s pomoci Plazma generátoru RPZ 14 očišťoval 15 bytostí od patogenů naměřených u nich  na Oberonu Titanium. Dále jsem využil možností, které mi dává partnerství s mým Vyšším Já a požádal jsem od poloviny března  2017 o screening nemocí u těchto 15 bytostí. Těchto nemocí bylo u každé bytosti vždy okolo 70-80 z 240, na které jsem se zaměřil. Tyto nemoci se nacházely na různém stupni intenzity a lépe si to můžeme představit jako pokles energetické rovnováhy dané tělesné soustavy nebo orgánu. Přitom cca 2/3 tvořily nemoci akutní, zejména různé záněty a bolestivé stavy a 1/3 tvořily nemoci chronické. Vzhledem k tomu, že maximální počet léčených nemocí byl 8 v jenom dni a další léčení mohlo být zase až za týden, trval celý tento proces léčení 7-8 týdnů. Celý průběh léčení, kromě mne samotného, probíhal na dálku pomocí léčivých programů vysílaných z plazma generátoru RPZ 14.

     Byl jsem si částečně vědom toho, že vyléčení je možné v těch případech, kdy to karma a stav mysli příslušné bytosti už dovolí. Jedná se tedy také o negativní emoce, které ovládají bytost ve vztahu k sobě, ke své rodině, ke svému okolí, ke své minulosti i přítomnosti., ve způsobu života. Zde je důležité zda naše jednání a cítění vychází z lásky, soucitu, odpouštění sobě i druhým, konání dobra nebo zda žijeme ve strachu, s negativními emocemi, bez schopností milovat, mít rád, odpouštět sobě i druhým a veselit se z života.

     Tam, kde to karma ještě nedovolila, došlo k uložení léčivých frekvencí do krystalické části duše, tedy do akášické paměti, k možnému jejich využití v budoucnu, až nastane potřebná změna bytosti.  Tedy tyto vysílané frekvence se neztratily, ale mají potenci být v budoucnu využity.

     U všech léčených bytostí ale došlo k dost velké změně energetické rovnováhy v těle. Jestliže před zahájením posílání léčivých frekvencí byla energetická rovnováha jen nad 30 až 40 procentech, pak po 8 týdnech, po ukončení léčení se rovnováha zvedla nad 70 až 80 procent. Přitom energetická rovnováha jde ruku v ruce s imunitním systémem. To znamená, že schopnost imunitního systému se zvýšila o stejná procenta. Výsledkem léčení všech bytostí je lepší fungování imunitního systému, tedy ochrana proti infekcím všeho druhu a potenciál pro léčení nemocí akutních i chronických. Výsledek léčení je patrný v následující tabulce:

               Stav energetické rovnováhy u 15 léčených bytostí v 1. pololetí 2017

 

rovnováha

 v %, nad:

15

20

30

40

50

60

70

80

85

90

95

Jméno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. E.

 

 

 

 

a

 

 

 

 

b

 

A. A.

 

 

a

 

 

 

b

 

 

 

 

T. H.

 

 

 

 

a

 

 

b

 

 

 

J. B.

 

 

 

a

 

 

b

 

 

 

 

B. V.

 

 

 

a

 

 

 

b

 

 

 

O. M.

 

 

 

 

 

 

a

b

 

c

 

T. V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.  R.

 

 

a

 

 

 

 

b

 

 

 

J. M.

a

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

L. H.

 

a

 

 

 

b

c

 

 

 

 

J. H.

 

 

 

 

 

a

 

 

 

 

b

D. K.

 

 

 

 

a

 

 

 

b

 

 

A. P.

 

 

 

a

 

 

 

 

b

 

 

I. Z.

 

 

 

a

 

 

 

b

 

 

 

Ji. H.

 

 

 

a

 

 

 

b

 

 

 

 

Stav energetické rovnováhy v % : a = na počátku léčení a očisty postupně od února 2016,   b = stav  k 31.5.2017,
c =předpoklad po ukončení léčení 30.6.2017. U bytosti O. M. začala očista od patogenů až ve 4/2017, proto se potencionálně 
posune na pozici c
           Moje poznání: Stav energetické rovnováhy odpovídá schopnosti imunitního systému v léčení vlastních nemocí.
     Závěr: Toto léčení pomocí biorezonance mě dovedlo k úplnému poznání, že bez karmické očisty nelze úplné vyléčení tělesné soustavy či orgánu dosáhnout. Úplné vyléčení představuje stažení negativity a bloků, které poškozují jednotlivé soustavy a orgány v lidském těle. Mají spojitost jak s minulými životy, tak i se současným životem. Velmi dobrým rádcem, jak postupovat ve svém léčení nemocí, je kniha autora Miroslava Hrabici, která podrobně popisuje karmické okolností vzniku nemocí a možnost změny příslušné karmy. Protože veškerá uzdravující schopnost je obsažena v naši lidské trojjedinosti. Tam, kde musí nastoupit pro vyléčení naše Innate, nebo Vyšší Já, právě tam je nutná částečná nebo úplná karmická očista.
     Zde pro lepší pochopení odkazuji na můj text „Způsoby léčení nemocí“ a „Poznatky k léčení nemocí pomocí frekvencí“ a „Léky s živou esencí“.

 

     Doplněk č. 2: Frekvence na likvidaci DNA patogenů uvedené v CAFL

 

     Přestože frekvence DNA patogenů se nachází na úrovni stovek kHz, většina frekvencí v CAFL se pohybuje v Hz a nízkých hodnotách kHz. Proč je tomu tak? Považoval jsem to zprvu za harmonické frekvence od frekvence základní, aby je bylo možno používat na méně dokonalých přístrojích v době, kdy tato možnost likvidace patogenů pomocí frekvencí vznikala a přístroje byly ještě nedokonalé.

 

     V CAFL jsou smíchány frekvence na likvidaci patogenů a na léčení nemocí.

     Frekvence na léčení nemocí by měly být v rozmezí 1-11111 Hz, v celočíselných hodnotách a sestupně uspořádané (až na několik výjimek). Tomu s malou nepřesností odpovídají frekvence, které jsou nastaveny v přístrojích F-scan. V CAFL jsou uvedeny pro stejné nemoci frekvence s nepřesnostmi, které překračují i nízkou spolehlivost těchto údajů.

    

     Frekvence na likvidaci DNA patogenů se pohybují hodně krát v Hz, dokonce v desetinách Hz a prakticky neobsahují hodnoty v kHz. Jedině na straně 54 jsou důsledně uvedeny „Frekvence nejběžnějších parazitů ve střední Evropě dle Dr. Clarkové“ v kHz.

     Ale používání těchto nepřesných frekvencí fungovalo u patogenů a u nemocí jen tak, jak to dovolila karma léčené bytosti. A tady jsem došel k důležitému poznatku, když jsem si uvědomil znovu, že všechno je energie a čistý záměr je vším.

     Je to právě čistý záměr k likvidaci DNA patogenu projevený jeho pojmenováním a následným působením frekvence na lidské tělo.  Čistý záměr k likvidaci konkrétního DNA patogenu je stejně tak důležitý jako správná frekvence.

     Co se tedy vlastně děje? Při použití správné frekvence a její správné síly (energie) dojde k likvidaci DNA patogenu přímo skrze přístrojem vysílané frekvence v celém rozsahu. To se může dít např. při použití plazmového generátoru RPZ 14.

     V případě použití nesprávné frekvence, ale správného záměru, přístroj nezničí DNA patogenu. Pak zde ale dochází k naplnění čistého záměru jiným způsobem – skrze andělské energetické pomocníky správce karmy. Tito andělští pomocníci použijí energii krystalické mřížky a zlikvidují DNA patogenu s tím, že někdy k tomu nedojde ihned, a že nedojde k úplné likvidaci DNA patogenu nebo vůbec. To je „daň“ za nepřesnost frekvence. Po kratším čase se může proto objevit v měřitelném množství v těle patogen znovu, a to je vysvětlováno jako reinfekce.

     V souvislosti s tím tedy platí, že bez čistého záměru nedojde k žádné likvidaci DNA patogenů. To je důležité pochopit, protože v rámci rozpětí kmitočtu např. 2 kHz se může nalézat několik zcela odlišných patogenů, protože jejich kmitočty mají přesnost odlišení na 2 desetinná místa. Takže vždy dochází k likvidaci jen patogenu na základě čistého záměru a ostatní zůstávají v daném rozsahu nedotčeni.

     U přístrojů typu F-scan dochází sice k přesnému naměření kmitočtu DNA patogenu a následnému vyslání stejného kmitočtu v upravené podobě na likvidaci patogenu, ale jejich nedostatečná energie vytváří pouze záměr k jejich skutečné likvidaci. U takto přesně stanovených frekvencí nedochází k oslabení likvidace DNA patogenů.

     U přístrojů Super Ravo Zapper je uváděno, že může likvidovat DNA patogenů jen na povrchu různých orgánů a nikoliv uvnitř. Ale i zde dochází k likvidaci patogenů na základě čistého záměru a za pomoci andělských energetických pomocníků. V programové databázi přístroje není ani jedna správná frekvence. Ty méně nesprávné frekvence dokážou vyjádřit čistý záměr a patogen může být zlikvidován. Ale u patogenů, které se nacházejí zejména v dutinách, jsou frekvence natolik nesprávné, že nedokážou vyjádřit čistý záměr. Při používání správných frekvencí by mohl i tento přístroj vyjádřit čistý záměr pro likvidaci patogenů kdekoli v těle. U správných rozpětí frekvencí (např. 2 kHz) stačí posun 0,005 kHz/sec.

     Závěr: Použití nejen čistého záměru, ale i přesné frekvence má svůj smysl. Nejlepší je proto stanovit frekvence přímo v kHz a v rámci určitého rozpětí. Osvědčilo se mi rozpětí 2 kHz a posun 0,003 a 0,004 kHz/sec. Lze použít až 0,005 kHz/sec. V současnosti mám skrze mé Vyšší Já vytvořeno 250 správných frekvencí v kHz., které používám na RPZ 14 a dobře fungují.

  

     Doplněk č. 3: Výňatek z channelingu Kryona  „Síla očekávání“

     Tento channeling byl sdělen lidstvu dne 14. září 2016 a velmi zapadá do způsobů léčení.
 „Vaše tělo se začíná měnit, začíná se vyvíjet vaše buněčná struktura. Už více než 20 let vám předáváme informace o vaší DNA a netýká se to chemie, ale Akáši. V DNA jsou božská semínka, vaše DNA má kvantové atributy. To je silný výrok. „Co to znamená, Kryone, kvantové atributy?“ Proč se nezeptáte nějakého kvantového biologa? Protože je hodně biologů, kteří zkoumají kvantovost DNA. Atomární struktura, která vám dává kvantovou energii, je v biologii stejná – není v tom rozdíl, protože je do toho zapojen život. Fyzika je fyzika. A zatímco se vaše DNA stává kvantovější, začínají se měnit věci ve vašem vědomí.
Dávejte svým buňkám příkazy nahlas
Dnes večer vám předáme něco nového a dokonce to pojmenujeme. Bude se to týkat všeho, co vám předáváme více než dvacet let. Už pár let vás vybízíme, abyste mluvili nahlas ke svým buňkám. Dřív to nebylo potřeba, ve staré energii jste nemuseli mluvit nahlas. Ale od r. 2012 se všechno změnilo. Teď je laskavost pole aktivnější. Pokud něco vyslovujete nahlas, působí to na všechno kolem vás. Slyšeli jste už někdy o myšlence, že to, co nějaký člověk vysloví nahlas, může být kvantovým způsobem slyšet kdekoli na Zemi? Všechno kvantově působí na všechno ostatní.   
Začali jsme vás vybízet, abyste se svou buněčnou strukturou mluvili nahlas. Říkali jsme vám, že se tímto způsobem můžete sami léčit. Opakovali jsme, že vám tělo naslouchá. Potvrdil to i výzkum a v experimentech bylo jednoznačně prokázáno, že buněčná struktura od vás očekává příkazy. Máte úplnou kontrolu, dokonce i nad svým stárnutím.
Toto poselství Kryon předává už déle než 20 let. Vím, že tomu věříte. Dokonce i ti, kteří teď právě tady v této místnosti nejsou, tomu rozumí. Je to jako esence, na jejímž základě funguje homeopatie. Pochopili jste to, drazí? Dáte si pod jazyk léčivou tinkturu, která je natolik zředěná, že je nemožné zjistit nějakou chemickou reakci. Homeopatie je signálem, který předáváte svému tělu, aby se uzdravilo. A vy víte, že to funguje. Buňky reagují na vaše příkazy, ať už jsou fyzické, prostřednictvím homeopatie, nebo nefyzické prostřednictvím vědomí – funguje to stejně. Proto vám říkáme: Buďte opatrní na to, co říkáte. Tělo vám naslouchá. Řeknete: „Kryone, to není nic nového,“ a máte pravdu. Ale to, co teď přijde, je nové. Začínáte se vyvíjet a některé staré duše začínají „dolovat“ Akášu, která je velmi moudrá – čerpat zdroje, o nichž jste ani netušili, že je máte. Dochází k tomu i u ostatních lidí, protože člověk začíná procházet posunem; i děti se mění.     
Síla a moc očekávání
Je to něco, co bych vám chtěl sdělit a určitým způsobem také pojmenovat: „Síla a moc očekávání“. Dlouho jsem vám předával informace o tom, že vám vaše buňky naslouchají. A teď vám říkám: naslouchá vám i vaše innate a vaše vědomí. A čemu naslouchají? Innate naslouchá vašemu 3D vědomí. A to způsobí, že co očekáváte, to také dostanete! Nemá to nic společného s buněčnou strukturou, souvisí to s vědomím. Něco očekáváte a vaše vědomí se toho chopí a dodá vám to. Není to nic chemického, je to ezoterické. Drazí, vzhledem k vašim určitým návykům bych byl rád, abyste si uvědomili následující: Pokud očekáváte, že z něčeho budete mít strach, tak to tak bude. Co očekáváte od druhých lidí? Když někam jdete a máte před sebou obchodní jednání, co očekáváte? Co když bude to jednání obtížné? Co když bude neúspěšné? Když jdete do banky a chcete půjčku, co očekáváte?
Dovolte, abych vám něco řekl. Ať očekáváte cokoli, to dostanete. Začíná to sílit a vy jste to ještě ani nerozpoznali. A bude to mnohem mocnější. Co očekáváš, že si o tobě druzí lidé pomyslí? Čeho se obáváš, že si o tobě myslí? Máš z toho strach? Jakou moc máte!
Popřemýšlejte o tom. Mnozí z vás teď řeknou: Počkej, Kryone, říkáš, že stačí jen něco očekávat a změní to realitu kolem nás i ostatních?Ach ano – a jak! Zkusme si to všechno spojit. Vstoupíte do nějaké místnosti a očekáváte nějaké problémy. Pochopitelně pak problémy nastanou. Tím vám chci říct, že jste lidský kvantový vysílač. Vaše Merkaba vás obklopuje v šířce asi 8 metrů. Obsahuje nejen energii, ale i vaši osobnost, vaši Akášu, vaše myšlenky. Kdybyste to mohli vidět! Když máte strach, křičí Merkaba: Bojím se, bojím se! Když vstupujete do určité situace plní strachu, všichni to hned vědí.
Dám vám otázku. Jdete do divadla a posadíte se na své místo. Usadíte se vedle někoho, koho neznáte. Pak ale vstanete a přesunete se jinam. Proč? Už jste o tom někdy přemýšleli? Co jste právě vycítili? Merkabu někoho, vedle koho jste netoužili sedět. Je ten člověk nemocný? Možná. Má strach, je nevyrovnaný? Frustrovaný? Vnímáte to a vzdálíte se. Každý, kdo něco takového prožil, potvrdí, o čem mluvím. Vaše očekávání vás předcházejí. Pokud očekáváte, že někdo kolem vás bude něco určitým způsobem dělat nebo se chovat, je to kvantové poselství, které dorazí dřív než vy. Co očekáváte? Co očekáváš ohledně nemoci, kterou trpíš? Mluvím teď k určité osobě v této místnosti. Vím, kdo je tady. Bude v tom rozdíl, až opustíš tuto místnost?  (nebo až dočteš toto poselství – pozn. překl.) Myslíš, že to nebude fungovat, jak to ani dosud nefungovalo? „Přítel, který mě vzal sebou, také říká, že to nebude fungovat.“ Mám pro tebe zprávu: Skutečně to nebude fungovat! Protože sis to tak vytvořil a svému tělu a svému vědomí jsi sdělil, že nemoc má zůstat. Slyšíš mě? 
Očekávejte dobré věci
Předám vám jedno tajné poselství. Je ve vaší moci očekávat jiné věci! Lidé nejsou zvyklí očekávat dobré věci. Rodiče vám vštěpovali: „Dávej pozor a dívej se kolem sebe, buď opatrný, aby ses nedostal do nějaké neočekávané situace.“ Jste takto vycvičeni. Nastal čas, abyste začali trénovat sami sebe a očekávali jen očekávání. Máte se zúčastnit těžké konference, s pár lidmi prodiskutovat problematické záležitosti. Můžete tam jít zcela pokojně a mírumilovně, protože budete očekávat řešení. Řeknu vám, co se stane. Bez ohledu na to, co si ostatní účastníci myslívaše laskavé nastavení na řešení je mocnější než jejich strach a očekávání problémů! V jediném okamžiku zvítězíte, získáte řešení s vlídností a laskavostí. Protože jste to očekávali a změnili jste to, co si ostatní mysleli. Vyrovnanou lidskou bytost berou všichni za vyrovnanou. Nevyrovnanou bytost všichni vnímají jako nevyrovnanou. Jediná osoba, která nepozná, zda je vyrovnaná, jste vy sami. Cožpak jste se nepodivovali nad tím, proč se k vám lidé chovají určitým způsobem? Očekáváte dramata nebo problémy? Nemohly by k vám přicházet, kdybyste je neočekávali, protože vysíláte své pocity. To je to nové! Staré duše o tom ví a už se s tím setkaly. Ostatní zatím ne, ale už se to mnohým začíná dít. Nechápou, že se něco děje jinak. Už dřív jsem vám říkal, že už nebudete moct „sedět na plotě“ (být nerozhodní a váhaví – pozn. překl.), když se fyzika vědomí začíná měnit a posouvat. Budete všechny tyto věci vidět černobíle. Ti, kteří jsou vyrovnaní, budou vyrovnaní a budou očekávat krásné věci a šířit Světlo, kamkoli přijdou. Taková je síla a moc očekávání! Zasahuje to mnohem víc, než jsme vás sdělili o „naslouchajících“ buňkách. Vaše vyšší já se začíná rozvíjet. Ať si o svém vyšším já myslíte cokoli, rád bych, abyste jej začali oslovovat novým jménem. Jste připraveni? Je to vaše andělské já, protože jste součástí Boha. Přemýšlejte o tom.“
A tak to je.
Kryon 
(Více o Kryonovi najdete na www.kryon.webnode.cz.)    

     Doplněk č. 3: Frekvence na likvidaci DNA patogenů uvedené v CAFL

     Přestože frekvence DNA patogenů se nachází na úrovni stovek kHz, většina frekvencí v CAFL se pohybuje v Hz a nízkých hodnotách kHz. Proč je tomu tak? Považoval jsem to zprvu za harmonické frekvence od frekvence základní, aby je bylo možno používat na méně dokonalých přístrojích v době, kdy tato možnost likvidace patogenů pomocí frekvencí vznikala a přístroje byly ještě nedokonalé. 
     V CAFL jsou smíchány frekvence na likvidaci patogenů a na léčení nemocí.
     Frekvence na léčení nemocí by měly být v rozmezí 1-11111 Hz, v celočíselných hodnotách a sestupně uspořádané (až na několik výjimek). Tomu s malou nepřesností odpovídají frekvence, které jsou nastaveny v přístrojích F-scan. V CAFL jsou uvedeny pro stejné nemoci frekvence s nepřesnostmi, které překračují i nízkou spolehlivost těchto údajů.
     Frekvence na likvidaci DNA patogenů se pohybují hodně krát v Hz, dokonce v desetinách Hz a prakticky neobsahují hodnoty v kHz. Jedině na straně 54 jsou důsledně uvedeny „Frekvence nejběžnějších parazitů ve střední Evropě dle Dr. Clarkové“ v kHz.
     Ale používání těchto nepřesných frekvencí fungovalo u patogenů a u nemocí jen tak, jak to dovolila karma léčené bytosti. A tady jsem došel k důležitému poznatku, když jsem si uvědomil znovu, že všechno je energie a čistý záměr je vším.
     Je to právě čistý záměr k likvidaci DNA patogenu projevený jeho pojmenováním a následným působením frekvence na lidské tělo.  Čistý záměr likvidace konkrétního DNA patogenu je důležitější než správná frekvence.
     Co se tedy vlastně děje? Při použití správné frekvence a její správné síly dojde k likvidaci DNA patogenu přímo skrze přístroj beze zbytku.
     V případě použití nesprávné frekvence, ale správného záměru, přístroj nezničí DNA patogenu. Pak zde ale dochází k naplnění čistého záměru jiným způsobem – skrze andělské pomocníky správce karmy. Tito andělští pomocníci použijí energii krystalické mřížky a zlikvidují DNA patogenu s tím, že někdy k tomu nedojde ihned, a že nedojde k úplné likvidaci DNA patogenu. To je „daň“ za nepřesnost frekvence. Po čase se objeví v měřitelném množství v těle patogen znovu a to je vysvětlováno jako reinfekce.
     V souvislosti s tím tedy platí, že bez čistého záměru nedojde k žádné likvidaci DNA patogenů. To je důležité pochopit, protože v rámci rozpětí kmitočtu např. 2 kHz se může nalézat několik zcela odlišných patogenů, protože jejich kmitočty mají přesnost na 2 desetinná místa. Takže vždy dochází k likvidaci jen na základě čistého záměru.
     Závěr: Použití nejen čistého záměru, ale i přesné frekvence má svůj smysl. Nejlepší je proto stanovit frekvence přímo v kHz a v rámci určitého rozpětí. Osvědčilo se mi rozpětí 2 kHz a posun  0,003.

 

Ad. D:  Miroslav Hrabica, „Co nám tělo říká“, 2. vydání

Doplněné a rozšířené 2. vydání je z roku 2007, zatímco 1. vydání je z roku 1997.  Kniha se dá koupit na internetu.
Rozšířený obsah knihy přepsal Jan Heczko, červen 2017
     „Určitý názor na vznik nemocí ze zatím netradičního pohledu předkládá tato kniha. Je vyprávěním o zdraví, lásce, mezilidských vztazích, o bolestech i nadějích člověka.“
     Moje poznámka:
     Kniha „Co nám tělo říká“ v tomto dalším, na více než dvojnásobek rozšířeném 2. vydání, představuje velmi vydatný zdroj poučení, vedoucí k pochopení, jak je možné vyléčit některé akutní, chronické, dědičné nemoci a některé vrozené vady, které mají mnohdy vazbu na naše minulé životy, a jak odstranit nebo zmírnit projevy akutních nemocí, které se projevují zejména bolestmi a záněty a vedou nás k pochopení, že máme „něco udělat“. Bez pochopení okolností, proč jsme nemocní a proč trpíme a bez patřičných změn v našem životě – myšlení, cítění a jednání vůči druhým, ale i vůči sobě, nemůžeme být vyléčení alopatickou medicínou, ale jen celostní medicínou, která dokáže odhalit příčiny nemoci, protože veškerá uzdravující schopnost je vždy jen a jen součástí naší lidské trojjedinosti, která zahrnuje lidské tělo, kvantové pole mysli a kvantovou duši s Duchem. K léčení a uzdravení může docházet jen na třech úrovních:
1. skrze náš imunitní systém
2. skrze moudrost našeho těla – naší innate
3. skrze naše Vyšší Já
Více k pochopení našeho léčení a uzdravení lze také nalézt v mém textu „Způsoby léčení nemocí“  a „Léky s živou esencí“ na mém webu: https://duchovnipoznatky.webnode.cz.  
     K této knize mě dovedla zkušenost z mého dvouměsíčního každodenního léčení celkem 15 bytostí pomoci biorezonance. Výsledkem léčení bylo zvýšení jejich energetické rovnováhy, a tedy i účinností imunitního systému na cca dvojnásobek, tedy z úrovně 30-40% na úroveň 70-80%, což samo o sobě je skvělý výsledek. Ale konkrétní vyléčení např. chronických nemocí se musí odvíjet především skrze změny, popsané v této knize, když je bytost k vyléčení dostatečně „připravena“.
  3 - Úvod
   „Tato kniha je psána, aby Vám napomohla pochopit Vaše strádání a naučila Vás dívat se na svět nejen skrze rozum, ale také citem, s pokorou a díkem za vše, co Vás potkává. Nechť je malou kytičkou, zkrášlující vaše těžké chvíle.
     Nemoc je láska, neboť nás chrání od ještě větších pochybení a omylů.
     Nemoc, je-li správně pochopena, přináší ulehčení tělu a mír duši.“
  4 - Duchovní příčiny nemocí
    „Většinou člověk neuzná, že si především vlastním jednáním narušuje svou duchovní ochranu a tělesnou imunitu. Někdo částečně tento názor přijme, málokdo jej však zcela pochopí. Všem ale může tato kniha něco dát. Prvnímu je zrnem, které se zasévá do půdy jeho mysli s možností v pravý čas vzklíčit. Druhému více poodhrne roušku tajemství, ukáže mu nové obzory. A třetí si jen potvrdí svůj názor. I to je cenné.  Utvrdit se ve své víře, ve správném pohledu na věc.  Neboť nikdy nemáme dostatek jistoty a každý názor, každá myšlenka a čin je nejistotou nahlodáván,
     Moudrý je člověk, který nehledá chválu a snaží se dobrat podstaty věcí, například nemocí a jejich léčení. Nikdo není dokonalý. Snažil jsem se Vám předat vše, co mi srdce našeptávalo.  Knihu jsem psal  pro naše lepší zítřky, s nadějí a přáním, aby se všichni dokázali včas zastavit, srovnat si a zpříjemnit naši životní cestu.“
     Strana a podrobný obsah:
     16 – Základní chorobné procesy – Zánět (itida), poruchy prokrvení, krvácení (hemoragie), horečka, alergie a oslabená imunita, rakovina (zhoubné nádory a onemocnění).
     28 – Srdce, oběhový a cévní systém – Poruchy srdečního rytmu, arytmie (tachykardie, bradykardie, extrasystoly, fibrilace, bloky), flutter, ischemická choroba srdeční, angina pectoris, srdeční selhání, infarkt myokardu,  revmatická horečka, myokarditida (zánět srdečního svalu),  perikarditida (zánět osrdečníku),  endokarditida (zánět nitroblány srdeční),  srdeční vady, kardiostimulátory, transplantace srdce, oběhový kolaps, hypertenze (vysoký krevní tlak), hypotenze (nízký krevní tlak), kornatění tepen (ateroskleróza), zúžení a uzávěry tepen, ischemická choroba dolních končetin, Buergerova choroba, křečové žíly (varixy dolních končetin a v jícnu), zánět žil (tromboflemitida a flebotrombóza), trombóza žil, chronická žilní nedostatečnost, bércový vřed.
     53 – Krev, lymfa, slezina – Krvácení (hemoragie), chudokrevnost (anémie), leukémie, zvýšena hladina kyseliny močové v krvi (hyperurikémie), hemofilie, zvětšení, zanícení a zduření mízních uzlin, městnání lymfy, lymfedén, maligní lymfomy (Hodgkinova nemoc), zvětšení, ztvrdnutí a natržení sleziny, nakažení virem HIV, AIDS, ztučnění brzlíku, dárcovství krve.
     66 – Dýchací ústrojí – Vysychání nosní sliznice, poruchy čichu, rýma akutní (rinitida), chronická (ozéna) a alergická (senná rýma – polinóza), zánět vedlejších dutin nosních (čelních), zvětšení nosohltanové mandle, krvácení z nosu, vykašlávaní krve (hemoptýza), změny na nosní sliznici, polypy, furunkl na nose, huhňavost (rinolálie), záněty horních cest dýchacích, nazofaryngitida, faryngitida, zánět krčních mandlí (angína), záchvaty kašle, pseudokrup, zánět hrtanu (laryngitida), porucha hlasu (dysfonie), stridor, chřipka (influenza), zánět průdušek (bronchitida) akutní a chronický, bronchiektazie (rozšíření průdušek), chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), plicní emfyzém (rozedma plic), plicní hypertenze, cor pulmonale (plicní srdce) plicní embolie a plicní infarkt, dušnost, škytavka, průduškové astma, zápal plic (pneumonie, bronchopneumonie), zaprášení plic (pneumokonióza), silikóza, fibróza plic, alveolitida (EAA, KFA),  tuberkulóza plic, granulomatózy (Wegenerova, histiocytóza X, sarkoidóza), nádory a rakovina plic, bronchogenní karcinom, zánět pohrudnice (pleuritida), pneumo-, .hydro- a hemothorax, dýchací potíže dětí.        
     89 – Trávicí soustava – Zubní plak a kaz, zánět zubní dřeně (pulpitida), ozubice (periodontitida) a okostice (periostitida), bolesti zubů, umrtvení zubů, tečky na zubech, křivě rostoucí zuby, zubní kámen, zánět dásní (gingivitida), paradontóza,  poruchy tvorby slin (ptyalismus, xerostomie, sliny v koutcích úst), afty, jazyk, čelisti, ztížené polykání (dysfagie), onemocnění hltanu a jícnu, gastroezofageální reflux, pálení žáhy (pyróza), zánět žaludku (gastritida), hyperacidita, peptický vřed, rakovina (karcinom) žaludku, „žravost“ (polyfagie), nechutenství (anorexie), žaludeční neuróza, nevolnost (nauzea), zvracení (vomitus), kinetóza,  trávicí enzymy a zánět slinivky břišní (pankreatitida), poruchy vstřebávání živin v tenkém střevě, střevní polypy, adenomy, průjem (diarea), plynatost (meteorismus), celiakální sprue (celiakie), Crohnova nemoc, krvácení do střev, křeče v břiše spojené se zvýšeným nadýmáním, viscerální bolest (kolika), náhlá příhoda břišní (NPB), zánět slepého střeva (appendicitida), zánět tlustého střeva (kolitida), rakovina tlustého střeva, kolorektální karcinom, dráždivý tračník (colon irritabile), zácpa (obstipace), střevní neprůchodnost (ileus), zánět pobřišnice (peritonitida), zánět tlustého střeva a konečníku, hemeroidy, rakovina konečníku, svědění konečníku a v oblasti kostrče.    
     120 – Játra a žlučník – Obnova tkáně jater, zánět jater (hepatitida), alkoholismus a toxikomanie, cirhóza jater, selhávání jater, rakovina jater, žlučových cest a žlučníku, hepatocelulární karcinom, hepatorenální syndrom, zvětšení jater (hepatomegalie), zvýšený bilirubin v krvi, Gilbertův syndrom, zvýšený a nízký cholesterol, zánět žlučníku a žlučových cest (cholecysticida, cholangitida), žlučové kameny (cholelitiáza), žlučníková (biliární) kolika.
     131 – Infekční onemocnění – Virová hepatitida, salmonelóza, úplavice (dysenterie), infekční mononukleóza, infikace virem H5N1 („ptačí“ chřipka) zoonózy (nemoci přenosné ze zvířat na lidi).
     139 – Ledviny a močové ústrojí – Zvýšena bílkovina, bilirubin, cukr a leukocyty v moči, krev v moči, acidurie, ketonurie, glomerulonefritida (zánět ledvinových klubíček), pyelonefritida (bakteriální hnisavý zánět ledvin),  sekundární (ledvinová) hypertenze, selhávání ledvin akutní a chronické (renální insuficiense),  zhoubné nádory ledvin (Grawitzův nádor) a močového měchýře, nefroskleróza, nefrokalcinóza,  svraštělá a polycistická ledvina, bludná ledvina, zdvojení ledviny, jediná ledvina, otoky (edémy), hydronefróza, umělá ledvina, transplantace ledvin, kameny v ledvinách (nefrolitiáza) a v močových cestách (urolitiáza), ledvinová kolika,  ztížené močení zvětšením prostaty, časté noční močení, urémie,  neschopnost udržet moč (inkontinence), pomočování u dětí, papilomy, divertikly, zúžení orgánů močového ústrojí, změny sliznice, IMC,  záněty močové trubice (uretritida) a močového měchýře (cystitida), nefrotický syndrom, nefropatie.
     159 – Pohlavní orgány, prsa – Zánět pochvy (kolpitida), výtok (fluor vaginalis), změny děložního čípku, poruchy tvorby děložní sliznice (endometritida), poruchy menstruačního cyklu, cysty a myomy, snížení a výhřez dělohy, „obrácená“ děloha, neprůchodnost vejcovodů, srůsty, ženská neplodnost, mimoděložní těhotenství, umělé oplodnění, potrat, poruchy činnosti vaječníků, adnexitida (zánět vejcovodů a vaječníků),  rakovina ženských pohlavních orgánů, hormonální antikoncepce,  klimakterium,  menopauza, ochablost prsů, abnormální vývoj prsů,  cysty a zatvrdliny v prsu, mastopatie, rakovina prsu, augmentační mammaplastika (zvětšení prsou) a plastické operace, zánět předkožky penisu, zánět a zbytnění prostaty (prostatitida a hypertrofie prostaty), adenom prostaty, rakovina prostaty a varlat, zánět varlat (orchitida), nesestouplé varle, kýla (tříselná, skrotální, pupeční, v jizvě), snížená plodnost, neplodnost muže, pohlavní nemoci, frigidita, impotence, homosexualita, hypersexualita, promiskuita, sebeukájení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
     195 – Smyslové orgány – Krátkozrakost, dalekozrakost, vetchozrakost, astigmatismus, barvoslepost, náhlé zhoršení zraku, zánět slzovodných cest, zánět spojivek, trachom, ječné zrno, zánět okrajů očních víček, padání a nepravidelný růst řas, šilhavost, tupozrakost, zelený a šedý zákal (katarakta a glaukom), zánět sítnice oka (retinitida), degenerace a odchlípení sítnice, retinopatie, dvojité vidění, slabozrakost, slepota, zvýšená tvorba ušního mazu, mazová zátka a furunkl v uchu, zánět středního ucha (otitis media), otoskleróza, poškození sluchu, hluchota (surditas), Meniérova nemoc, poruchy rovnováhy, závrať (vertigo), šelest a pískání v uších (tinitus), úbytek a ztráta čichu, ztráta chuti, svědění pokožky, kopřivka (urticaria),  exantém (vyrážka),toxoalergický exantém, ekzém(dermatitida), atopický ekzém, dermorespirační syndrom, hnisavé záněty a vředy, bradavice (veruka), potíže s pletí, změny v obličeji, zvýšena tvorba mazu (seborea), akné (trudovitost mladistvých),  typy, narušení, předčasné šedivění a nadměrné vypadávání vlasů, lupy ve vlasech, problémy s nehty, lakování a kousání nehtů, opar (herpes),  pásový opar (herpes zoster), psoriáza (lupénka), nadměrné pocení,  mykóza (plíseň) mezi prsty a nehtů, celulitida, rakovina kůže, negativní účinky slunění, solária, rakovina kůže, sklerodermie, popáleniny kůže, vitiligo, omezení hmatu.
     251 – Endokrinní systém – Poruchy hypofýzy (gigantismus, nanismus, akromegalie), struma, hyperplazie, hypofunkce, hyperfunkce, zánět (tyroiditida) a nádory štítné žlázy, poruchy funkce příštítných tělísek, kalcémie, nemoci kůry nadledvin, Cushingova a Addisonova nemoc, „vyčerpání“ dřeně nadledvin stresem,  nadprodukce androgenů, virilizace, hirsutismus, AGS – syndrom chronické únavy,  obezita, cukrovka (diabetes mellitus), poruchy hormonální funkce váječníků a varlat, nádory, hlavně žláz s vnitřní sekrecí.
     277 – Opěrný a pohybový aparát – Zvětšená kyfóza a lordóza páteře, skolióza, kyfoskolióza – občasná ranní ztuhlost,  akutní a chronické lumbago (bolesti v  bederní oblasti „houser“, „hexenšus“), bolesti v kříži vyzařující až do dolních končetin (výhřez meziobratlové ploténky, kořenový syndrom , „išias“), bolesti páteře (zejména bederní) z  důvodu její chybné statiky, luxace kyčlí – osteoporóza, osteomalacie, Scheuermannova nemoc, ztuhlost a bolestí svalů podél páteře v oblasti hrudních obratlů, Bechtěrevova nemoc, blokády krční páteře (a růstu k Bohu), bolesti ramen, artróza ramenního kloubu - „zmrzlé  rameno“ – entezopatie, , „tenisový“ loket, syndrom karpalního tunelu, „brnění“ horních končetin, revmatoidní artritida,  artróza palce  ruky (rhisatróza), artroplastika, Dupuytrenova kontraktura, studené končetiny, dna, osteoartrózy (spondylartróza, koxartróza a gonartróza), otoky kolen a kotníků, kulhání (klaudikace), křeče v lýtkách, zánět, natržení Achillovy šlachy, distorze hlezenního kloubu (podvrtnutí kotníku), bolesti paty, ostruha patní kosti, vbočený palec,  kladívkové prsty na nohách, podélně a příčně plochá noha, zborcení nožní klenby, metatarsalgie, zvětšování průměrné velikosti nohou žen i mužů, myozitida, burzitida, torticollis,  svalová atrofie a hypertrofie, pružná kostra dětí a její ztuhnutí ve stáří, omezení hybnosti zraněním, zlomenina kosti, osteomyelitida, nádory a rakovina kostí, amputace končetiny, palce na noze, transplantace kostní dřeně.
     326 – Nervový systém – Nespavost, spánkový apnoický syndrom, skřípání zuby, mluvení ze spánku, pseudohalucinace, syndrom neklidných nohou, nadměrná spavost, (hypersomnie), narkolepsie, Pickwickův syndrom, bolest hlavy (cefalea), migréna, poruchy vědomí (delirium, amence, obnubilace, somnolence, sopor, synkopy), bezvědomí (kóma), vigilní kóma, apalický syndrom, ztráta a poruchy paměti (amnézie, paramnézie), neuropatie, parestézie  („brnění“ v končetinách),  neuritida, polyneuritida, polyradikuloneuritida, kauzalgie, neuralgie, neuralgie trojklaného nervu, úder do hlavy, zranění hlavy,  meningitida, encefalitida, meningoencefalitida, encefalomyelitida, klíšťová encefalitida, cévní mozková příhoda (CMP, iktus, mozková mrtvice), paréza (obrna), přerušení nervu, plegie (ochrnutí), paraplegie, hemiplegie a kvadruplegie, dětská obrna (poliomyelitida), mozkové nádory, hydrocefalus (edém, vodnatelnost mozku), otřes mozku, borrelióza, Lymeská borelióza, poruchy vyjadřování a učení (koktavost, dyslexie), oligofrenie (slabomyslnost), Downův syndrom,  schizofrenie a jiné psychózy, halucinace, mentální anorexie a mentální bulimie, epilepsie a další onemocnění se záchvaty, onemocnění míchy,  amyotrofická laterální skleróza (ALS), roztroušená skleróza mozkomíšní (RS), Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, chorea, neuróza,  neurastenie, hysterie, fobie, obsese,, deprese, víra.
     394 – Vznik života, lidský vývoj, smrt – Vznik života, těhotenství, porod, předškolní léta, dětské nemoci, dospívání a adaptabilita dětí, zakládání rodiny, intimní život, děti dětí, úcta ke stáří, bezmocnost, život minulý, současný a budoucí, smrt.
     419 – Pár úvah souvisejících s léčbou – Pohádka o synovi a otci, o smyslu lidského života,  osud, o lásce Boží, lékaři a léčitelé, o bolesti, harmonie přírody i v nás, cesta ke světlu,  o klidu, pokoře, lásce a úctě, kniha života, každý člověk, chuť do života, o zdraví těla, o nemocném tesaři, zahrada života.
     433 – Poděkování
     434 - Doslov
     437 – Přehled literatury
     437 - Věcný rejstřík

 

Ad. E:  Potravinová alergie a intolerance

     Znalost působení potravin v lidském těle je velmi, velmi důležitá a od této znalosti by se měly odvíjet všechny další kroky při snaze udržovat stav co největší rovnováhy v našem těle.
     Někteří lidé si během života sami vytváří znalosti o tom, jak na ně alespoň základní potraviny působí a vědomě či podvědomě se jim vyhýbají, aniž znají přesněji důsledky jejich působení. Některé potraviny naopak vyvolávají chuť je jíst, aniž tušíme, že různé zdravotní potíže se odvíjí také od nich. Přeji Vám plné pochopení toho, jak důležité jsou tyto informace na cestě za svým zdravím.
     Známé je rčení „Jídlo jako lék, jídlo jako jed“.  Toto rčení nesouvisí přímo s kvalitou potravin samotných, nýbrž s důsledky, které mohou způsobit v lidském těle. Existuje několik základních druhů potravin, které mnohou v lidském těle vyvolat alergii nebo intoleranci. Rozdíl mezi nimi je dán především v rychlosti působení na lidské tělo a v jejich rozsahu.
     U alergii nastupují zdravotní potíže už i za několik minut po snězení nevhodné potraviny, a tvoří asi jen 10% z celkového počtu alergii. U intolerance je délka působení v hodinách i ve dnech, nebo dochází k pomalé postupné kumulaci škodlivých látek z potravy v těle s postupným narůstáním zdravotních potíží.  Intolerance spočívá v tom, že se v těle vytváří protilátky proti bílkovinám určitých potravin a tyto protilátky vyvolávají stejně bouřlivou reakci, jako kdyby místo potraviny byla přítomna opravdu tělu škodlivá bakterie.
     Potravinová alergie a intolerance je částečně dědičná a také závisí na zdravotním stavu bytosti – na energetické rovnováze jednotlivých tělesných soustav i celého těla. Dlouhodobé stravovací návyky nemají vliv na jejich četnost a působení v těle.
 
  Zjištění alergie či intolerance může být základní nebo rozšířené. Už základní zjištění nevhodnosti potravin způsobujících alergie či intoleranci může být velkým překvapením a osvobozujícím zjištěním.  Základní zjištění by mělo obsahovat potraviny: 
1. Mléko kravské a výrobky z něho; čím větší koncentrace mléčné laktózy tím silnější účinky. Zde vede smetana.
2. Obiloviny obsahující lepek.
3. Kukuřice a výrobky z ní.
4. Sója a výrobky z ní.
5. Cukr řepný i třtinový ve všech formách.
6. Ořechy (vybrané ořechy vlašské, kešu, lískové, pistácie)
     Snad neexistuje člověk, který by neměl alergii nebo intoleranci na 2 až 5 těchto skupin potravin.
     Základní zjištění lze provést postupy popsanými v knize MUDr. Davida Freje „Zánět skrytý zabiják“. Podrobnější rozbor potravin způsobujících intoleranci lze učinit například v „Centrum AVASA“, Křižíkova 19, Praha 8, www.avasa.cz.
     Alergické projevy jsou například:
- silné bolesti hlavy, návaly v hlavě
- deprese, úzkosti, podrážděnost
- hyperaktivita (u dětí), agresivita
- chronický únavový syndrom
- migréna
- nespavost
- oslabená imunita
- porucha pozornosti
- poruchy spánku
- problémy s hmotností
- průjem, zácpa
- svalová únava
- vyrážky, svědění
- záněty průdušek
- žaludeční křeče
      Projevy intolerance jsou například:
- akné, atopický ekzém
- akutní nebo chronické stavy úzkosti
- astma
- bolesti hlavy
- celiakie – přecitlivělost na lepek
- problematika imunity, oslabená imunita
- deprese
- gastritida (zánět žaludku a žaludeční vředy)
- hyperaktivita
- chronický únavový syndrom
- migréna
- nadváha
- nadýmání
- nespavost
- noční pocení
- porucha pozornosti
- porucha spánku
- problémy s hmotností
- průjem, zácpa
- svalová únava
- vodnatá rýma
- zadržování vody v těle
- zánětlivé onemocnění střeva
- záněty průdušek
     Moje poznámka: Intenzita těchto projevů může být různá, od náznaků až po velmi intenzivní působení (od 1% až po 99 %). Proto někteří lidé nevnímají okamžité působení alergických projevů, dokud se kvantita nepromění v novou kvalitu-úroveň působení. A obdobně je tomu u intolerance.
     Můj způsob zjištění alergie a intolerance na některé potraviny probíhá skrze mé Vyšší Já a Vyšší Já zkoumané bytosti.
     Napsal Jan Heczko, červenec 2017.
 
      Doplněk 1 týkající se potravinové alergie:
     V Kryonově Knize 11 je také kapitolka věnovaná potravinové alergii a zde uvádím její část:
     „Děti na malých farmách většinou nejsou alergické na mléko, ale děti v městských oblastech ano. Děti v městských oblastech jsou často alergické na mnoho věcí. Nyní vám říkám věci, které jsme dosud neřekli. Pokud nectíte zvířata, nedostanete výživu.  Ti, kteří chtějí efektivitu a pokoušejí se vytvořit farmy s továrním přístupem k potravě, dávají krávy tak blízko k sobě, že se celý život vzájemně dotýkají a vy se divíte, proč jste alergičtí na mléko?
     Někteří cpou slepice do klecí, kde stráví celý svůj život, na dvou čtverečních metrech, kde mají světlo, jen když ho mají mít – aby snesly vejce. Pokud to bude pokračovat, brzy budete mít populaci lidí s alergií na vejce.
     Nová energie dodávána od roku 2004 po tranzitu Venuše na Zemi mění Gaiu – Zemi. Tato nová energie zrychlí určité věci – jako je alergie na jídlo – pokud se nerozhodnete změnit způsob, jakým jídlo získáváte, shromažďujete a uchováváte.  Téměř vše, co kupujete a je zakonzervované, je pro vás špatné, a přesto myšlenka konzervovaných potravin spočívá v tom, aby se jídlo nezkazilo! Máte plné sklady jídla, kdybyste se dostali do potíží, že?  A když to sníte, pak vězte, že do svého těla vkládáte substanci, která nikdy dřív v přírodě nebyla. Možná je na čase se na to podívat. To vyžaduje interdimenzionální uvědomění, že do svého těla vkládáte substanci, která nikdy dřív v přírodě nebyla.  Učiňte některé volby, které vás udrží od továrně vyráběných potravin.
Napsal Jan Heczko
červen 2017, doplněno srpen 2017
     Doplněk č. 2: Moje poznání ze dne 14.9.2017
     Alergie a intolerance u potravin se neprojevuje skrze jejich chemické složení, ale skrze jejich energetické působení na rovnováhu jednotlivých tělesných soustav a celého těla. Týká se to zejména soustavy kožní, trávicí, dýchací, endokrinní a lymfy.
     Doplněk č. 3:
Rozbor alergií a intolerancí způsobených potravinami

     Mám možnost skrze mé Vyšší Já požádat o screening vhodnosti potraviny z hlediska jejího působení v konkrétním lidském těle a způsobující alergii nebo intoleranci. Děje se to skrze Vyšší Já příslušné bytosti.

     Nejdříve jsem se domníval, že například některé kožní defekty jsou způsobené patogeny a jejich toxiny. Ale likvidace DNA těchto patogenů pomoci biorezonance přinášely jen částečné výsledky.

     Základní informace o alergii a intoleranci v potravinách jsem získal v knize MUDr. Davida Freje „Zánět skrytý zabiják“ a také v článku „Jak zdravé jídlo může škodit: Potravinová intolerance není alergie“, autorky ing. Evy Kocůrkové, otištěného v Nové Regeně červenec/srpen 2017.

     Když jsem se seznámil s tím, že potraviny mohou způsobovat v lidském těle alergii a intoleranci s mnoha vnějšími projevy, mimo jiné formou vyrážek, požádal jsem své Vyšší Já o screening na běžně užívané potraviny u přátel a některých členů mé rodiny. Celkem se jednalo o 28 bytostí ve věkovém rozhraní 40-80 let. Není to mnoho, ale výsledky mají vypovídající schopnost. 

     Jednalo se o skupiny potravin:

- maso

- ryby

- ovoce

- lilkovité rostliny

- luštěniny

- brukvovitá zelenina

- lipnicovité rostliny

- tykvovité rostliny

- oleje kuchyňské

- mléko a mléčné výrobky

- obiloviny

- pochutiny

- ořechy

- ostatní potraviny

 

V těchto skupinách bylo vybráno 77 potravin, u kterých jsem mohl zjistit skrze mé Vyšší Já, zda a jak jsou potraviny vhodné či nevhodné pro konkrétní lidské tělo.

 

    Maximální součet u každé potraviny způsobující alergii (A) či intoleranci (I) je 28; bylo dosaženo nejvíce 26.

 

     Výsledky lze rozdělit do 4 skupin:

     1. počet A + I  1-7:      31 potravin…….to představuje 40% potravin

     2. počet A + I  8-14:    31 potravin…….to představuje 40% potravin

     3. počet A + I  15-21:  13 potravin…….to představuje 17 % potravin

     4. počet A + I  22-28:    2 potraviny….. to představuje téměř 3% potravin

 

Nejvíce ohrožující potraviny (sestupně)

 

- kukuřičný olej 26

- čaj černý 25

 

- kukuřice 20

- řepkový olej 18

- pšeničná mouka 18

- cukr řepný i třtinový 17

- brokolice 17

- mák 17

- smetana 17

- med 17

- cizrna 16

- máslo 16

- paprika lusky 15

- čočka 15

- kapr, candát 15

 

- paprika chilli 14

- hrách 14

- květák 14

- špaldová mouka 14

- tuňák 14

- slunečnicový olej 13

- kravské mléko 13

- kravský sýr 12                                                                                                                                                                                                            

- kačení maso 12

- husí maso 12

- slepičí vejce 12

- vlašské ořechy 12

- losos, pstruh 12

- rajčata 11

- řepka 11

- žitná mouka 11

- čokoláda 11

- brambory 10

- zelí 10

- lilek 10

- jogurty 10

- kakao 10

 

Nejméně ohrožující potraviny (sestupně)

- olivový olej 0

- kuřecí maso 1

- 13 druhů ovoce 1-6

- z toho:

-- broskve, meruňky 1

-- jahody 1

- citrony 3

-- jablka 3

-- hrozny červené 3

-- banány 4

-- grapefruit 4

-- švestky 4

-- hrozny bílé 6

-- hrušky 6

-- mandarinky 6

 

- kozí sýr 2

- krůtí maso 3

- rýže 3

- ovčí sýr 4

- pohanka 4

- ječná mouka 5

- skopové maso 5

- kokosový olej 5

- kozí mléko 6

- hovězí maso 7

- kyselé kravské mléko 7

- vepřové maso 8

- ovesná mouka, vločky 8

- zrnková káva 8

 

     Alergie a intolerance u potravin se neprojevuje skrze jejich chemické složení a nutriční hodnoty, ale skrze jejich energetické působení na rovnováhu jednotlivých tělesných soustav a celého těla. Týká se to zejména soustavy kožní, trávicí, dýchací, endokrinní a lymfatické. Mám potvrzeno, že patogeny způsobují cca 30% zdravotních problémů a potrava a nápoje cca 70%. Tedy platí poznání „jídlo jako lék – jídlo jako jed“.

 

    Tyto výsledky vrhají poněkud jiné světlo na některé potraviny, které jsou uváděny jako potraviny velmi vhodné pro lidské tělo. Z hlediska toho, jak působí na rovnováhu v těle, patří mezi ty horší zejména lilkovité rostliny, luštěniny, brukvovitá zelenina, tykvovité rostliny a zejména kuchyňské oleje mimo olivový olej a kokosový olej, mléko a mléčné výrobky a mouky s větším obsahem lepku. Je tedy potřeba být obezřetný při vybírání potravin a zkoumat je z několika hledisek. Když už víme, které potraviny a nápoje nám způsobují alergie a intolerance, je určitě dobré omezit jejich spotřebu na minimum.

     Každý má možnost si zjistit sám, co jeho tělu prospívá a co mu škodí. Jednak na základě pozorování, jak různá strava působí na průběh trávení a dalších reakcí, a jednak na základě „kyneziologie“, což je používání kyvadélka ve spolupráci s moudrostí svého těla „innate“. Není to magie, je to vědecké a funguje to! (Viz můj text „Innate – vrozená inteligence-moudrost lidského těla“ na mém webu https://www.duchovnipoznatky.webnode.cz, v menu „Alternativní medicína“.)

 

 

     Napsal Jan Heczko

     Říjen 2017

     Ad. F: Závěr:

     Nyní se opětovně vracím k tabulce uveřejněné na počátku tohoto textu s dokonalejším pohledem na její obsah, který říká, že existují možnosti a způsoby jak vyléčit jakoukoliv nemoc a vrozenou vadu.
Možnosti léčení a vyléčení nemocí a vad
 
název/způsob
biorezonance
postupem dle
 knihy
M. Hrabici
 kniha M.Hrabici
+ biorezonance
celostní
léčení skrze
„innate“
celostní
léčení skrze
Vyšší Já
 
 
1
2
3
4
5
A
akutní - dočasně
ano
ano
ano
ano
ano
B
akutní - trvale
ne
ne
ano
ano
ano
C
chronické - některé
ano
ano
ano
ne
ano
D
chronické - všechny
ne
ne
ano
ne
ano
E
dědičné - některé
ano
ano
ano
ano
ano
F
dědičné - všechny
ne
ne
ano
ano
ano
G
vrozené vady - některé
ne
ano
ano
ano
ano
H
vrozené vady - všechny
ne
ano
ano
ano
ano
I
„nevyléčitelné“ - některé
ne
ne
ano
ne
ano
J
„nevyléčitelné“ všechny
ne
ne
ano
ne
ano
 Vysvětlivky ke sloupci:
     1- biorezonance představuje použití léčivých frekvencí, například pomoci přístroje F-scan nebo plazmového generátoru RPZ 14. Léčivé frekvence lze nalézt v mém textu „Léčivé frekvence z F-scanu“ na mém webu https://duchovnipoznatky.webnode.cz.
     2 – pochopení a postup pro vytvoření potřebné změny v naší mysli skrze informace uvedené v knize Miroslava Hrabici  „Co nám tělo říká“, 2. vydání rok 2007, 448 stran, k dostání přes internet. K lepšímu pochopení této knihy a „práci“ s ní může přispět text „Emoce, nemoc, zdraví“ pocházející z knihy „Jeshua“, který je také umístěn na mém webu. https://duchovnipoznatky.webnode.cz.
     Pohledem do tabulky vidíme, že dobře pochopený postup podle této knihy může vést k většímu rozsahu vyléčení než je tomu u způsobu biorezonance. A při spojení postupu dle knihy (prvotně) a následně (druhotné) využití možností biorezonance nastává celostní způsob vyléčení. Nic snad lepšího jak tyto způsoby vyléčení, fungující v nové energii, která proudí na planetu Zemi od roku 2002, nemohlo lidstvo z Tvořivého Zdroje, Podstaty, Boha, Ducha obdržet
     Každé bytosti, která se rozhodne, že vezme svůj život do vlastních rukou a bude hledat cesty k léčení a vyléčení, doporučuji začít s postupy podle této knihy, která je stále dostupná. Teprve pak doplnit tyto postupy léčením skrze biorezonanci.
     Pozor, tím nemám na mysli použít biorezonanci na likvidaci DNA patogenů v těle, protože ta jistě může předcházet a výrazně pomoci ještě před zahájením kteréhokoli způsobu léčení.  
     3 – kombinace obou způsobů dle 2 + 1. Tento postup přináší stejné výsledky jako postup dle 5, to znamená, že do procesu léčení a vyléčení vstupuje Vyšší Já.
     4 – celostní léčení skrze moudrost našeho těla „innate“. Funkce innate v lidském těle je dokonale popsána v channelinzích od Kryona, nebo také v mém textu s názvem „Innate – inteligence lidského těla“ a „Léky s živou esencí“  na mém webu https://duchovnipoznatky.webnode.cz.
     5 – celostní léčení skrze naše Vyšší Já. Vysvětlení je uvedeno v mém textu „Léky s živou esencí“ na mém webu https://duchovnipoznatky.webnode.cz  a také v mnoha Kryonových channelinzích na webu www.kryon.webnode.cz.
     Celostní léčení dle bodu 4 a bodu 5 představuje léčení a vyléčení, které je nazýváno jako spontánní vyléčení nebo zázrak, ale medicína to nazývá jako „placebo efekt“.
*****
    Existuje také samostatná „Příloha k textu Způsoby léčení nemocí“, obsahující 45 stran, která vysvětluje některé pojmy, které jsou součástí jednotlivých způsobů léčení.
     Kvůli rozsahu textu jsou další důležité informace uvedeny v samostatné příloze, a jsou určeny pro ty bytosti, které chtějí pochopit a osvojit si některé ze způsobů léčení. Tato příloha obsahuje texty:
  I. Jeshua: Emoce, nemoc, zdraví – Jeshua: Zacházení s emocemi, Třetí cesta, Nemoc a zdraví
 II. Informace od Kryona – Innate, krystalický plášť, programování přežití, vaše síla.
III.  Kryon:  Innate – vrozená inteligence - moudrost lidského těla – Souhrn poučení o innate, záměr, čistý úmysl, nová medicína, channelingy: Záhadná innate – vrozená moudrost těla, Devět aspektů lidské bytosti, Otevření dveří, Jak funguje synchronicita, Plánované lidstvo, Evoluce DNA.
Napsal Jan Heczko
červen 2017