Andělé Světla

 

     Andělé Světla jsou vyšší duchovní bytosti. Bůh ustanovil anděly jako vůdce, ochránce a pomocníky a také je užívá jako boží posly.

     Všichni a všechno je tvořeno energii a jejími vibracemi. Andělé mají lehčí a rychlejší vibrace než lidé, takže většinou nejsou pro lidské bytosti viditelní.

     Andělé jsou oboupohlavní bytosti a jejich ženské a mužské principy jsou ve stavu perfektní rovnováhy. Existují andělé, kteří se zasvětili léčení, jiní míru a jiní lásce. Existují malí andílci, kteří mají na starosti drobné úkoly, a také obrovští andělé s nekonečně velkým množstvím energie. Andělé se hromadí v místech planety, která jsou nabita velkou a jemnou energii. Jsou to zpravidla místa plná krásy.

     Samotná přítomnost andělů mezi námi otevírá bránu našeho vědomí k vyšším duchovním možnostem. Andělů je mezi námi v dnešní době více než kdykoliv v minulosti. Důvodem je to, že planeta Země dosáhla kritického bodu. Vyplenili jsme jako lidstvo naši planetu a obklopili ji téměř neproniknutelnou negativitou. Bůh Stvořitel rozhodnul, že to tak nemůže dále pokračovat. Nebylo nám dáno svolení ničit tuto krásnou Zemi. Způsobilo by to nerovnováhu v celém vesmíru.

     Nyní musí lidské bytosti pozvednout své vědomí na úroveň, kde budou ctít planetu Zemi, přírodu, všechny druhy zvířat a jeden druhého, nebo musí z planety odejít. Planeta Země je živý organizmus a Matka planety Země nedovolí další její pustošení.

      Andělé se sem shlukují, aby nám všem pomohli zvýšit úroveň našeho vědomí.

 

     Andělé mají v sobě obrovskou studnici lásky a odpovídají hned, jakmile vyšleme volání z hloubi naší duše. Mají také obrovský soucit s planetou Zemí, a to je důvod, proč se zde objevují v takové hojnosti, aby nám nabídli svoji pomoc v tomto období neklidu, tísně a změn.

     Až k sobě všichni povoláme anděly, aby nám pomohli se vyléčit, bude to zcela jiný svět.

     Kdykoli jsou lidské bytosti navštíveny anděly, říkají, že prožily ohromující pocit lásky      a míru. Andělé k nám přicházejí, aby nám dali nový pocit jistoty a povzbuzení pokračovat na naší duchovní cestě.

     Andělé vždy šíří lásku a mír.

 

     Náš strážný anděl i ochránce je s námi po celý život. Přichází k nám v okamžiku našeho zrození. Nikdo nejde po své cestě na Zemi sám. Přítomnost této pomoci si uvědomujeme často  jen v období krizí.

     Většina rodičů (prarodičů) si myslí, že se chovají správně, když se o své děti (vnoučata) strachují. Ale to není pravda. Strach je těžká, hutná a negativní energie a vibrace. Když ji nasměrujeme silou ke svým milovaným dětem (vnoučatům), které jsou na nás psychicky napojeni, vystavujeme své dítě (vnoučata) nemoci, nebezpečí a dalším negativním vlivům.

A to může způsobit, že  dítě onemocní.

     Když ke svým dětem (vnoučatům) vysíláme lásku, pozitivní a léčivé myšlenky, obklopujeme je ochranou silou plnou radosti. Jestliže k tomu navíc požádáme strážného anděla dítěte, aby ho ochraňoval, otevře naše milující energie tomuto strážnému andělovi cestu, aby se mohl s dítětem spojit.

     Samozřejmě, že totéž můžeme udělat pro kohokoliv, ať je to přítel nebo cizí člověk. Láska je energie, která otevírá srdce druhých a my tuto milující energii  směrujeme pomocí svých myšlenek, protože myšlenka a slovo je také tvůrčí. Když pošleme ryzí paprsky lásky lidem, andělské síly se s nimi mohou spojit a začnou se dít zázraky. A ještě mocnější je, když anděly poprosíme, aby dotyčnému člověku pomáhali.

     Naslouchejme své intuici a posílejme lásku lidem, kteří se ocitají v nouzi, v nebezpečí, kteří zažívají bolest nebo smutek. Když míjíme nemocnici, poprosme léčebné anděly, aby pomohli těm, kteří to potřebují. Naše milující prosba umožní andělům přijít blíže a léčit mnohem účinněji.

     Andělé léčí také zvířata.

 

     Když posíláme milující myšlenky ostatním, vytváříme světelné mosty, po kterých mohou kráčet andělé.

 

     Andělská energie v sobě obsahuje sluneční teplo, a když je v naší blízkosti anděl, nikdy nepocítíme chlad.

     Rozšiřujme mír na planetě Zemi skrze naše duše, pokud jsme připraveni se vzdát svého souboje s druhými lidmi.

     Nemůžeme být v míru, jestliže současně dovoluji, aby měl nade mnou někdo moc.

     Andělé čekají na to, aby nám mohli pomoci, ale musíme je o to požádat. Můžeme je dokonce žádat, aby pomohli jiným lidem a oni to s radosti udělají. Odpovídají na naši energii.

     Vesmírná energie je stejná. Tím, že děkujeme od srdce za všechny dobré věci, které se objevují v našem životě, za dobré vlastnosti, kterými oplýváme, za dary a talenty, které nám byly poskytnuty, umožňujeme andělům, aby nám přinášeli stále více a více.

     Tím, že děkujeme, se čistí a projasňuje naše aura.

 

     Soustřeďme se na mír a strach se rozplyne.

     Soustřeďme se na lásku a nenávist zmizí.

     Soustřeďme se na radost a zármutek se vypaří.

 

     Stejně jako existují strážní andělé, existuji také andělé milosrdenství, pravdy  lásky, soucitu, pokory, míru a mnoha dalších hodnot. Když žijeme na vyšší úrovní vědomí, modlíme se spíše za hodnoty než za  hmotné věci.

     Duchovní zákon říká, že když se zaměříme na dobré vlastnosti, jako je láska nebo mír, andělé nám do života vnesou více takových kladných vlastností.

     Andělé jsou strážci světa přírody. S láskou pomáhají lidským bytostem a království přírody, aby se vyvíjely. Dohlížejí na duchy, kteří se o přírodu starají. Jsou na například víly, skřítkové, trpaslíci, duchové vzduchu sylfové, salamandři a elfové.

 

Hierarchie Andělů

 

     Předpokládá se, že jsou tři hierarchie andělů a v každé z nich  existují tři úrovně.

     První a nejvyšší sféru představují serafíni, cherubíni a trůnové.

     Druhou sféru představují andělské kůry, náboženské síly a mocnosti.

     Třetí sféru představují knížectva, archandělé a andělé.

     Serafíni jsou božské zástupy, jejichž podstatou je ryzí láska. Cherubíni jsou andělé moudrosti. Trůnové se starají o planety a jsou jejich strážci.

      Andělské kůry jsou božskými vysokými úředníky. Náboženské síly vysílají ohromné paprsky světla ve formě, přijatelné pro lidské bytosti. Jsou to andělé, díky nimž se dějí zázraky. Do mocnosti patří např. andělé zrození a smrti, vládci karmy.

     Knížectva se starají o města, národy. Archandělé jsou vůdci andělských seskupení a dohlížejí na ohromné projekty týkající se světla. Ve vesmírů jsou milióny archandělů. Ti, kteří jsou nejvíce spojeni se Zemí jsou Michael, Gabriel, Rafael, Uriel, Metatron, Zadkiel a další.

     Strážní andělé i ochránci, kteří pracují s lidmi, nás od narození střeží, vedou nás a mnoha způsoby nám pomáhají: Stačí je jen o to požádat. Mohou nám usnadnit naši životní cestu, skrze nás léčit, inspirovat nás, naplňovat nás jemnější energií a pracovat s námi tak, abychom  vytvořili harmonický život a šířili kolem sebe světlo. Existují andělští poslové, andělé zachránci, andělé pomoci a mnoho dalších.

     Andělé neustále naplňují Boží příkazy.

     Andělé záchranáři-v období nebezpečí se lidé obracejí k duchovnu. Pro mnohé z nás musí nastat život ohrožující situace, aby nám připomněla, že všude okolo nás existuje pomoc.

Karmický scénař

 

     Než se znovu narodíme, projednáváme smysl našeho života se svou mateřskou bytostí a dalšími duchovními vůdci a rádci a výsledkem jsou zpravidla tři karmické scénáře, ve kterých jsou vyznačené karmické mezníky. Zde se bytost (v budoucí trojjedinosti duše, mysl, tělo) svobodně rozhoduje o další své cestě.

     Vybíráme si čas svého narození podle dostupnosti rodičů, vhodných pro zkušenost, kterou potřebujeme. Rozhodujeme o planetárních aspektech, které na nás budou mít vliv. Předem si určíme délku svého života a čas svého návratu. Naše rozhodnutí může být ovlivněno určitými volbami, které ve svém životě učiníme. Pokud například dovolíme svému hmotnému tělu, aby se díky špatné stravě ocitlo v „havarijním stavu“, je možné, že nadále nebude moci posky-tnout dostačující přístřešek pro naši duši. Pokud ztratíme vůli žít, můžeme opustit tuto planetu dříve, než jsme si předurčili. Lidé se upíjejí k smrti. Podstupují absurdní nebezpečí proti své intuici. Umírají na zlomená srdce. Vysílají tak silné negativní myšlenky, že onemocní. Můžeme umřít dříve než jsme si určili pouze v takovém případě, že po tom dostatečně silně toužíme. Andělé nám mohou pomoci jen v rámci naší svobodné volby.

     Pokud předčasně ukončíme své poslání na Zemi, musíme ho znovu naplnit za podobných podmínek. Takže náš další život může trvat jen několik let, než dokončíme karmické vyrovnání dluhu. Takže zemřeme například jako dítě. Andělé nás podpoří ve všem, co si zvolíme.

     Pokud ještě nenastal čas, abychom zemřeli, náš anděl ochránce nás bude chránit a mohou to dělat dokonce i fyzickým způsobem.

     Stále více lidí podává zprávy o zážitcích, kdy se ocitli v blízkosti smrti. Nejvíce se to týká zpráv o tom, jak někdo prošel tunelem světla a pociťoval při tom nádherný pocit lásky a míru.

Ale nějaký hlas mu sdělil, že jeho úkol ještě nebyl ukončen a musí se ještě vrátit, aby ho dokončil. To má zpravidla velký vliv na duchovní vývoj tohoto člověka. Nebo je tomuto člověku ukázán zpětný pohled na jeho život a nabídnuta možnost se vrátit a život změnit.

     Není žádných náhodných úmrtí, neboť naší andělé ochránci nás zachrání, pokud ještě nenastal čas našeho odchodu z planety Země. (To jsou ta zázračná zachránění části lidí při různých nehodách a neštěstích.)

 

Andělská moudrost

 

     Andělé slouží duši. Pravá spiritualita, duchovnost, je mimo jakékoli náboženství, tudíž akceptuje a ctí všechny, navzdory skutečnosti, že se většina náboženství posunula daleko od ryzího učení pravdy a lásky, od ryzího poselství duše.

     Pravá spiritualita hledí na duchovní horu a vidí, že každá cestička vedoucí nahoru k Bohu je pro osobu, jež se na ni vzhůru vydala, správná a dokonce i bolest a nemoc, utrpení a neštěstí takovou cestu představují. Bolest, nemoc, utrpení a neštěstí jsou často právě výzvami, které obracejí lidi k duchovnu. To nejhlubší zoufalství je často jámou, ze které lidé volají Boha o pomoc.

     Ti kteří nevědomky pracuji pro temnotu, se bohužel často ve jménu Božím a náboženství snaží druhé ovládat a utiskovat. Mohou říkat, že vrcholu této hory můžeme dosáhnout jen určitým způsobem, jen skrze určité náboženství. Pokud se někdo snaží druhého omezovat, ovládat a manipulovat s ním, dělá tak planetě Zemi medvědí službu a vytváří si těžkou karmu.

 

     Lidé, kteří se bojí Boha, kráčejí v temnotě. Lidé, kteří Boha milují, kráčejí ke Světlu.

     Lidé, kteří se bojí andělů, žijí ve stínu. Lidé, kteří anděle milují, tančí tanec radostí.

 

     Až budou posvátné zákony reinkarnace správně pochopeny, budou se lidé cítit zodpovědní za svůj vlastní osud. Už nikdy nebudou svěřovat jakýmkoliv autoritám v náboženských hierarchiích moc prostředníků, aby jim říkali co mají nebo nemají na cestě ke Světlu dělat.

     Všichni budeme jednou vědět, že všechny naše myšlenky, slova nebo činy jsou zapsány našim strážným andělem do karmických  (ákášických)  záznamů a že my sami můžeme převzít zodpovědnost za svůj osud.

     Různá náboženství říkají lidem, co mají dělat a v co mají věřit. Spiritualita říká lidem, aby naslouchali svému nitru a řídili se svým srdcem. Ponechává lidi svobodné, připomíná nám jen existenci nejvyšších hodnot, jako je láska, nevinnost, radost, soucit, integrita, mír, jednota.

     Ten kdo káže o hrůzách pekelných a věčném zatracení, posiluje temnotu. Takoví kazatelé přidávají do našeho vědomí strach. Pokaždé když vyslovíme slovo, které ztělesňuje ďábla, negativní vibrace toho slova zvýší jeho moc.

     Opravdu spirituální bytost bude s důvěrou očekávat, že druzí najdou svoji vlastní cestu k Bohu a nezaujatě jim budou pomáhat. Spirituální bytost nikoho nesoudí, kdo se vydá špatným směrem.

     Andělé Světla pomohou každému se vyšplhat po cestičce vedoucí vzhůru k vrcholům této hory. Všichni jsou si rovni. A i když někdo sklouzne dolů, andělé při něm budou trpělivě stát, bez jakéhokoli soudu a poskytovat mu svoji pomoc, kdykoli o to požádá.

           Pět způsobů, jak se napojit na anděly Světla

  1. Často na ně myslete. Poproste je, aby přišli blíže a pomohli vám.
  2. Projasněte a vyčistěte své myšlenky tak, aby byl povrch vaší aury přístupnější pro jejich jemnou vibraci.
  3. Přestaňte všechno analyzovat a nad vším přemýšlet. Tím se přesouváte do levé poloviny mozku a zabraňujete tak ve spojení. Kdykoli zjistíte, že jste zabráni do svých myšlenek, umístěte do své mysli bílo-fialové světlo.
  4. Buďte vnímaví pro jejich přítomnost a jejich poselství.
  5. Naslouchejte vždy andělské hudbě. Ta je posílána k Zemi z mnoha míst. Pročistí to vaši auru a umožní andělům, aby do vaší aury vstoupili. Je to skutečně nádherné. Jak se dovíte, jestli je to pro vás správné? Užijte svou intuici.

 

      Andělé vám pomohou převzít vládu nad svojí vlastní duši.

     Umožněme našim andělům, aby nám mohli pomoci. Ujistěme se, že máme na sobě pohodlný oděv a že nebudeme půlhodinu rušeni.

     Abychom v místnosti pozvedli energii, můžeme zapálit svíčku, nebo kolem sebe umístit krystaly, květiny nebo rostliny. Také přítomnost duchovních knih pozvedá vibrace, stejně tak krásná hudba. Poproste, aby k vám přišli andělé Světla, aby vás chránili a léčili.

 

     Příklad jak se osvobodit od připoutanosti

     Jestliže jsme k něčemu připoutáni, nemůžeme se z toho radovat, protože se bojíme, že budeme nešťastní, když to ztratíme (majetek, koníčky, zaměstnání, sport).

     To samé se vztahuje na lidi. Potřeba jakéhokoli druhu vytváří provazy, které nás připoutávají k lidem a jsou příčinou toho, že s nimi emociálně manipulujeme. Bezpodmínečná láska nevytváří žádné provazy a nechává ostatní k nám naprosto svobodné a volné a být sami sebou.

     Andělé touží po tom, aby nám pomohli se osvobodit, odpoutat a učinit sebe i ostatní volné.

1.      Uvolněme celé tělo a začněme se cítit dobře a pohodlně. Zavřeme oči.

2.      Rozhodněme, koho nebo co jsme nyní připraveni osvobodit od naší připoutanosti.

3.      Pociťujme to nebo si to představme před sebou.

4.      Buďme si vědomi všeho, co nás spojuje.

5.      Pozvěme a poprosme našeho anděla, aby toto spojení zpřetrhal a rozpustil provazy až k jejich kořenům. Buďme si vědomi toho, že to můžeme pociťovat i na našem hmotném těle.

6.      Poproste anděla, aby nás naplnil láskou, dobrotou, mírem, klidem.

7.      Nadechujte tuto vyšší hodnotu.

8.      Poděkujme tomuto andělovi a otevřeme oči.

 

     Obdobně si počínáme i u dalších proseb.

     Planeta Země se stává pětidimenzionální planetou, což je planeta vyššího uvědomění. V páté dimenzi budeme žít ve stavu harmonie, míru a klidu a budeme pracovat pro nejvyšší dobro své i ostatních. S anděly se můžeme snadněji spojit, jsme-li v pětidimenzionálním těle.

K tomu nám může pomáhat:

- Čtení inspirativních knih, díky kterým se budete udržovat otevření pro duchovno.

- Zaměření se na krásu, radost a vyšší hodnoty.

- Procházky přírodou a radování se z ní tak často, jak to jen lze.

- Poslech inspirativní hudby.

- Relaxování, meditace

- Nepřetržité děkování Bohu za vše co nás obklopuje, co nás činí láskyplnými, radostnými 

   a šťastnými.

Komunikace s anděly

 

     Naši andělé jsou vždy s námi a stále s námi hovoří. Život je plný stresu, a tak nemusíme slyšet jejich jemné andělské hlasy, které přicházejí v podobě intuitivních pocitů a myšlenek. Pak nám andělé transformují poselství do konkrétnější  úrovně a vysílají nám signály shůry.

      Signály jsou:

      -opakované

      -neobvyklé

      -osobně smysluplné

      -načasované

      Andělé nám pomáhají procházet  životem a někdy to dělají způsobem, který nedokážeme okamžitě rozpoznat. Je to proto, že jsou zde, aby nás vedli a chránili, nikoli vedli a směrovali.

Často přicházejí odpovědi, náznak, sdělení a varování pomocí znamení-signálů nebo anomálií v životě, jimiž nám andělé dávají najevo, že jsou s námi.

     Pamatujme si, že k požádání andělů o pomoc a příjmu jejich sdělení nemusíme mít zvláštní nadání. Potřebná je jen víra. Modlitbu nebo prosbu můžeme vyslovit potichu, nahlas nebo také napsat na papír.

 

     Existují dva způsoby jak se stavět ke znamením shůry:

     -věřit jim 

     -všímat si jich.

     Věnováním plné pozornosti znamením ukážeme andělům, že jsme otevření, vnímaví a ochotní vidět více, a to povzbuzuje anděly, aby nám dávali další znamení. Našim úkolem je vyhledávat znamení, to znamená všímat si jich.

     Stručný výčet znamení:

     -oblaka v podobě andělů, bytosti na kterou myslíme, domácího miláčka-pejska nebo kočičky

     -pírka ve všech možných velikostech a barvách

     -oblíbená hudba, melodie a slova našich drahých zesnulých

     -mince z nebe

     -duha, několikanásobná duha, albínská duha, měsíční duha

     -nebeské hlasy, které v době potíží slyšíme hlasitě a jasně a dávají nám rady co máme učinit

     -andělská čísla nebo číselné řady jako znamení, která přicházejí odevšad, například na hodinách, na budovách, na značkách automobilů, v telefonních číslech, na účtenkách. Každá číslice od 1 do 999 má svůj význam a také kombinace čísel

     -specifická znamení - květiny, vůně, sny a vize, sdělení skrze jiné bytosti, znamení na základě žádosti.

      Častými prosbami jsou:

     -modlitba za děti, manželského partnera, rodiče, přítele, domácího miláčka

     -modlitba za odstranění neshody s milovanou osobou, se sousedem, s tchánem, tchyní,

     -modlitba za vyřešení problémů na pracovišti, v rodině

     -modlitba za vyléčení z nemoci, za zdraví milované bytosti, zotavení ze zranění, uzdravení truchlícího srdce, vyléčení z narkomanie, ze závislosti na alkoholu, za snížení hmotnosti

     -modlitba za nalezení ztracených věcí, za ochranu majetku, za kariéru, za finanční jistotu, za nalezení životního cíle, nalezení zaměstnání, za bezpečnou jízdu autem, za vytváření hojnosti, při rozhodování

     -modlitba za poznání spřízněné duše, za přilákání lásky, za poznání nových přátel

 

     Zaměřte svou pozornost na anděly, abyste je vnesli do svého života.

     Je to jedna z velmi dobrých možností jak duchovně růst, jak pomoci sobě , jiným bytostem a celé planetě Zemi. Na každém z nás záleží jaký bude průběh dní  na planetě Zemi v roce 2012 a dalších létech. Viz dobrá zpráva č.1 a 2.

 

     V mnoha knihách je uvedeno mnoho příkladů, jak se s anděly spojit, jak vést prosby a jak bylo mnoha lidem pomáháno a pomoženo. Je to úžasné poznání.

 

Napsal Jan Heczko,

 červenec 2011

 

 

     Duchovní knihy o andělech:

Diana Cooper: Světla andělů

Doreen Virtue: Poselství andělů

Doreen Virtue: Setkání s anděly

Doreen Virtue: Archandělé a andělé na nebesích

Doreen Virtue: Andělé

Dorren Virtue: Můj strážný anděl

Doreen Virtue: Rady andělů na každý den

Hazel Ravenová: Andělé od A do Z

www. pruvodce-transformace.cz