Václav Havel, Karel IV., Svatý Václav

 

      Nastal čas, aby se náš národ dověděl jednu důležitou pravdu, která by mohla přispět k produchovnění českého národa ve smyslu odkazu Václava Havla, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Tato pravdu je známá v duchovní skupině Bílý kužel více jak 13 let a je obsažena ve 3.a 4. dílu knih autorky Heleny Šeblové.

     Prezident Václav Havel byl reinkarnaci Karla IV. a svatého Václava. Je  známo, že císař Karel IV. byl pokřtěn také jako Václav.

     Duchovním úkolem, pro který se Václav Havel také reinkarnoval  byla duchovní očista Korunovačních klenotů, které měly být zbaveny kletby jeho usilovnou prací jako státníka. Tento úkol splnil a současně s tím přivedl náš národ ke svobodě a demokracii. V trojjedinosti ducha, mysli a těla to byl právě jeho duch, který vedl jeho cítění, myšlení a jednání.

     Duch Václava Havla se inkarnoval z planety, která je v 8. sféře planet Světla. Naše planeta je nyní na samém počátku 5. sféry (tato informace je   z 25.10.2012).

     Jestliže význam svatého Václava měl vliv především na český národ, vliv císaře Karla IV. měl vliv už na celou tehdejší Evropu. A vliv prezidenta Václava Havla jako spisovatele, dramatika, disidenta, politika, ale především člověka a humanisty byl a ještě stále je a bude celosvětový. Takový vliv má myšlenka a slovo pronášené v pravdě a s láskou.

      Jen díky jeho vysoké duchovní úrovni proběhla tzv. sametová revoluce bez násilí  a stala se vzorem pro ostatní země.

     Informace o Václavu Havlovi byla sdělena paní Heleně Šeblové, která byla jasnovidná a jasnoslyšná, dostávala vize a obrazy a komunikovala přímo s Bohem Otcem a dalšími božskými bytostmi ze Světlých sfér. 

     K dovršení roku 2000 byla seslána na planetu Zemi mise, kterou vedla paní Helena Šeblová. Tato žena byla reinkarnací význačných dějinných postav.

     Planeta Země, která se stala ukřižováním Ježíše Krista planetou kříže a očistcem pro zde inkarnované bytosti, se stala nakonec ve 20. století planetou zla. Proto byl zvažován  i katastrofický scénař očisty planety od nahromaděné negativity na a uvnitř planety, protože i planeta Země je živoucí organismus.

     Od roku 1992 do roku 2007 pracovala tato skupina s názvem Bílý Kužel v Teplicích   a později i v dalších místech pod vedením paní Šeblové, v tichosti a bez publicity a vedla prosby za očistu od všech závažných karem, tak jak k tomu byla vedena Bohem Otcem, Ježíšem Kristem a

     Celá činnost této duchovní skupiny je zachycena v sedmidílném souboru knih.

     Název jednotlivých knih:

díl Poselství - Truhlice pokladů 1. až 3. část

díl Poselství - Truhlice pokladů 4. až 5. část

díl Poselství - Truhlice pokladů 6. až 7. část

díl Cesta – Platinová kniha

díl Pochodeň pravdy - Vstupte do Hádovy brány,Hekaté letí na nebesích, Bohové jdou v zástupu

díl Chrám věků – Zrcadlo světa, Stvořitelé

díl Vesmírná jednota lásky – Živly, Zpěv lásky, Bílý Kužel

     Knihy představují více než 2000 stránek a mnohá sdělení  jsou předány lidstvu vůbec poprvé. Pro bytosti opravdu hledající Boha Otce, Ježíše Krista jsou to knihy velmi poučné.

     Uvádím citaci z kapitol, které se týkají Václava Havla ( v knize uveden zkratkou H.)

     Kurzivou jsou uvedeny vize, vysvětlující text je podán bytostí z vysokých sfér Světla.

    1. Novoroční setkání 1.1.1998

     Nejprve jsme se snažili zjistit, co se od nás očekává. Rozmlouvala jsem s Otcem a oddala se jeho vůli cele, vedla jsem prosby za lidstvo i jeho planetu a prosila o požehnání ve věcech dobrých pro ně. Pak jsem prosila za všechny, kteří k nám patří, i za ty, kteří nebyli přítomni. I ostatní vedli takto prosby.

     Prosili jsme za národ český a vládce, aby byli vedeni Nejvyšším principem lásky a panovali moudře a láskyplně. Byl vidět ochranný kužel, pod kterým jsme byli skryti a vedli jsme prosby za eliminaci negativity, která byla zde shromážděna.

     Během vedení této prosby se zdvihl vítr, jakoby nám pomáhal. Když byly vedeny prosby za národ český, zjevilo se panu P. papežské roucho s insigniemi, které se změnilo v královský hermelín, uviděl korunu, žezlo a říšské jablko. Nakonec se mu zjevila tvář pana H. Měl pocit, že tyto královské insignie mu byly nabídnuty. Paní L. uviděla jeho tvář, jak je překrývána tváří jeho ženy D.

      Vize pana P. odhalila jeho minulý život a vazbu s panem H., který je inkarnací sv. Václava a Karla IV. Pan P. je Boleslav, který sv. Václava zavraždil, proto vnímal nabídku vlády. Jinak tuto vazbu nebylo možné osvítit.

z vize paní L. z 11.8.1998

      Paní L. viděla nejprve hliněnou masku, která se rozpadla. Uviděla fialovou zář nad vyschlým korytem řeky, přes kterou ležel vyvrácený strom života pana H.

      Fialová barva byla znakem jeho duchovní pokročilosti. Maska byla symbolem dramatického umění, o kterém se domníval, že bylo jeho posláním. Rozpadlá maska značí, že toto byl vedlejší cíl, ale hlavní náplní  jeho života byla očista korunovačních klenotů, které měly být zbaveny kletby jeho usilovnou prací jako státníka. Vyvrácený strom života na konci vyschlého řečiště značí odchod z hmotného světa. Vyschlé řečiště značí, že již není dost hnací síly pro tyto úkoly. Korunovační klenoty předložil k očistě radě nejvyšších. Prosba byla splněna a životní úkol končí. Záleží na jeho rozhodnutí, zda chce odejít.

     Paní Z. vyprošovala vše, co jí bylo zjeveno. Na závěr proseb uviděla čistý stůl na znamení, že je vše hotovo, že ona má čistý stůl.

Z vize paní Heleny Šeblové

Očista korunovačních klenotů Čech od kletby

     Dne 16.9.1998 jsem při léčení zahlédla manžele H. Viděla jsem je, jak vystupují z temnot po schodech vzhůru a o něco mne prosí. Domnívám se, že šlo o prosby za uzdravení pana H. Vybídla jsem je, aby mne následovali před radu nejvyšších. Vtom se pan H. zastavuje a rychle vrací zpět. Čekáme na něho, a když se konečně objeví, vidíme, že nese žezlo korunovačních klenotů.

     Předstupujeme před radu nejvyšších a pan H. žádá očistu žezla. Je mu vyhověno. Současně mu je řečeno, že toto je jeho pravý životní úkol, zbavit kletby nejen žezlo, ale i říšské jablko a korunu.

     Pan H. pochopil a poznal i to, že teprve po vykonání tohoto úkolu bude mít možnost se rozhodnout, zda zůstane či odejde za Světlem.

     Paní L. slyšela jméno pana H. a měla pocit, že má vážné zdravotní potíže.

      Dne 15.9.1998 uviděla poslední z korunovačních klenotů, korunu a na ní zářivý bílý kříž na znamení, že všechny korunovační klenoty jsou již očištěny.

     Děkujeme!