"Spící prorok" Edgar Cayce

     Edgar Cayce (zemřel v roce 1945) je považován ve Spojených státech za nejvýznačnějšího senzibila. V autohypnóze prováděl 43 let tzv. výklady na položené otázky. Za svůj život provedl více než 14 tisíc výkladů z různých oblastí lidského života a všechny byly písemně zaznamenány. Více jak 9 tisíc výkladů se týká posuzování zdravotního stavu bytostí, vzdálených i tisíce kilometrů. Tyto výklady jsou dodnes předmětem studia a jsou rozebírány v desítkách knih. Jeho diagnózy byly velmi přesné a navržené metody léčby velmi účinné. Jeho znalosti jsou pro mnohé dosud nevysvětlitelné.

 

     Velmi důležité sdělení o Edgaru Cayce bylo uvedeno v knize paní Heleny Šeblové.

 

     V jedné z kapitol v 1.dílu Poselství  jsou odpovědi na otázky, které se týkají Edgara Cayce a který má pojmenování jako „spící prorok“. 

     Edgar Cayce byl zřejmě jasnocitný, a také jasnovidný (viděl aury), ale v okamžiku jeho transu už odpovídaly na otázky velmi znalé duchovní bytosti z vysokých sfér planet Světla.

     Jak to tedy probíhalo ve skutečnosti je uvedeno na základě otázek autorky (psáno kurzívou) a odpovědí vysokých duchovních bytostí z Božských sfér Světla. Uvádím celé znění kapitolky.

Spící prorok Cayce

 

     Můžete mi říci něco bližšího o spícím prorokovi?

Vím, že o něm celou dobu přemýšlíš. Byl to jeden z těch, co byl v transu napojen na astrál.

     Byl  tedy medium?

     Něco podobného. Medium usiluje o spojení s duchy, Cayce nikoli, toho vyhledaly duchovní bytosti samy. Diagnosy získával tím, že se ponořil do hypnotického spánku, ve kterém se vymístil a ustoupil duchovi, který měl potřebné znalosti. Jemu se podařilo navázat kontakt s vyššími sférami. Byl spojen s lékaři – specialisty, kteří chtěli tímto způsobem lidstvu pomáhat.

     Nevadilo, že kouřil a nevedl správnou životosprávu?

     Ne, tito duchové chtěli splatit své dluhy za každou cenu, také jim scházelo jejich povolání i vyprosili si tuto možnost. Byl vybrán Cayce, protože nejlépe vyhovoval pro tento účel svým ústrojím a Otec mu dal vizi Kristovu, aby měl jistotu, že koná vůli Boží. Přes to měl mnoho pochybností.

     Mně to připadá stejné jako spiritismus.

     Při spiritismu jde o vůli media, které samo hledá kontakt a do transu se přivede autohypnózou. Cayce o toto neusiloval, o kontakt jsme usilovali my, duchovní bytosti, se svolením Otce. Proto mu nehrozilo žádné nebezpečí jako tam, kde o kontakt usilují lidé sami, bez svolení Otce. Pak je to nebezpečné, protože se mohou napojit na negativní, či nepokročilé duchovní bytosti.

     Co jeho předpovědi? Napojoval se na vesmírnou inteligenci?

     To, čemu vy říkáte vesmírná inteligence, není žádná zásobárna vědění. Jsou to duchovní bytosti, které se tímto věděním zabývají a zaznamenávají veškeré pokrokové myšlenky v oboru vědění, umění a vědních i filozofických oborů. Dále je zde jiná časové dimenze, takže není problém vytipovat věci budoucí. Nejlehčí je sdělovat věci minulé, protože ty jsou zaznamenány v ákáši zápisech. Budoucnost se dá odhadovat na základě vědomostí o dosavadním vývoji a stanovených karmických scénářů, na základě jednotlivých skutků, ať jde o jednotlivé osoby, národy, či planety.

      Proč Cayce trpěl bolestmi hlavy a jinými nemocemi?

      Měl svou karmu, kterou sice vyrovnával službou lidstvu, ale nedržel životosprávu, takže styk s vyššími bytostmi nebyl v souladu s jeho duchovními těly a tělem hmotným. Také se někdy přepínal, ale hlavně neprosil o pomoc a léčbu.

      K tomu ještě nedorostl a Otec stanovil nejprve toto, zdálo se nám to nejjednodušší, jenže lidstvo je nesmírně pyšné a vzpurné a hlavně nedůvěřivé tam, kde důvěřovat může a naopak, velmi pošetilé a důvěřivé tam, kde ho mámí negativní bytosti.

     Jak je to s námi? Jsme ve styku se světem hmotným či duchovním?

     Moje milá, tuto otázku jsem očekával. Vy jste ve styku s Božstvím, cožpak ti nestačí naše dopisy a zprávy, které podpisujeme plným jménem? Sama víš, že od čtrnácté sféry splývá svět duchovní a hmotný, proto se některým lidem zjevujeme jako lidé, jiným jako duchovní bytosti.

      Co je pro vás snazší?

      To je úplně jedno. Bereme podobu, která je nutná.

      Přizpůsobujete se našim představám?

      Jen u lidí nepoučených. U zasvěcenců to pokládáme za zbytečné.

      Nyní mám z toho poněkud zmatek, myslela jsem, že žijete hmotným životem na Bílém Kuželi?

      Ano, ale tato planeta již vstoupila do Božské sféry a dimenze, to přece víš?

      Ano, ale nedomyslela jsem to do důsledků. Jsi-li se mnou, jsi zde hmotně, či duchovně?

       To je různé, dle situace. Nyní máš obavy, že jde o spiritismus, neboj se, nejde. Bílý Kužel byl od jedenácté sféry vždy spojen s Božstvím, bylo to proto, že obyvatelé této planety byli vždy nejláskyplnější a nejpokročilejší. U vás na Zemi musíme většinou brát na sebe podobu hmotnou, protože jinak byste nás nevnímali, i tak máte s tím potíže. Ostatní vaši přátelé z desáté a jedenácté sféry jsou hmotní, ale sama víš, že vás léčí i lékaři z osmnácté až dvacáté sféry. To vše děláme proto, abyste mohli plnit své úkoly a lidstvu pomáhat. Nejste tedy žádná media, ale rovnocenní partneři, kterých si vážíme pro odvahu, s kterou jste se zde, v této negativitě, reinkarnovali. Vy máte nejtěžší postavení, ale nejkrásnější úkoly, i když ty naše souvisejí s vašimi úkoly, plníme je s nadšením. Ne vždy lidé naši pomoc přijmou, to se nedá změnit. Je nám to líto, protože jejich cesta se prodlouží.

 

     To co je zde uvedeno nikterak nesnižuje životní poslání Edgara Cayce, a všechny výklady, které byly skrze něho projeveny. Naopak je důležité vědět, že se jednalo o nejlepší diagnózy a léčebné postupy, jaké mohly být lidem sděleny zasvěcenými specialisty ze Světlých sfér skrze E. Cayce a které mají nadčasovou platnost.

 

     Abychom poznali jak hluboké vědomosti a schopnosti mají léčitelé ze Světlých sfér, uvádíme ještě kapitolu z 2. dílu o planetě léčitelů.

Planeta léčitelů

 

     První planeta léčitelů náleží k sedmé sféře, kde žijí bytosti, které se zasvětily této službě. Zde získávají potřebné vědomosti, dovednosti a návyky. Zde se zasvěcují do tajů léčebného mistrovství jak léčit láskou.

     Každý adept musí nejprve projít planetou duchovních vůdců, která se nazývá Taurus, to znamená býk.  Býk je symbolem vůdce, síly, koncentrace lásky, která je k léčení třeba. Zde se adepti učí ovládat mysl, koncentrovat a především poznávat etické zákony léčitelství. Tito kandidáti získali v šesté sféře první stupeň moudrosti. V sedmé sféře musí zvládnout druhý stupeň moudrosti a stát se duchovními vůdci, učí se lásce a její etice. Teprve potom jsou pozvolna uváděni do praxe léčitelství. Poznávají zázračnou moc láskyplného myšlení a sílu koncentrované myšlenky. Když zvládnou vše, co bylo stanoveno zákony této sféry, postupují na planetu Syrius, kde zvládnou třetí stupeň moudrosti. Teprve potom smějí ti, kteří zvládli i tuto školu, postoupit na planetu Securius, tedy na planetu lékařů. Zde se shromažďují všichni léčitelé, kteří chtějí získat nejvyšší zasvěcení v této kategorii.

     Planeta lékařů náleží do deváté sféry. Kandidáti nesou na prsou stříbrný znak léčitelů. Je to čtverec se stříbrným půlměsícem umístěným ve středu čtverce naležato. Je zde náznak kruhu, který napovídá, že po získání titulu veliký léčitel bude mít absolvent ve znaku stříbrné slunce, bude-li vybrán jako kandidát na avatara. Mezi hodností stříbrného a zlatého avatara existuje mnoho mezistupňů, které se  rozlišují  různými barvami. Vybraní jedinci, kteří projevují největší vyspělost, se mohou po získáni titulu veliký léčitel a učitel, ucházet o titul avatara.

     To byl jen stručný nástin vývoje, který očekává pokročilou bytost, která chce pracovat v tomto oboru. Kandidáti se shromažďují na planetě sedmé sféry, kde je zahájena jejich výuka. Sedí a meditují před léčebnými stromy a vstřebávají do sebe jejich energii. Žáci jsou vedeni k tomu, aby vytvářeli léčebné obrazy, které jsou plody těchto stromů. Než k tomu dojde, musí se každý z nich rozhodnout, jakou chce mít specializaci. Jakmile se rozhodne, předstoupí před příslušný léčebný strom, pozře jeho plod a teprve potom smí vytvářet léčebné obrazy, projít intenzivním výcvikem v oboru, který si vybral. Na této planetě získává titul lékaře – léčitele.

     Nejúspěšnější absolventi mohou postoupit do vyšší sféry a usilovat o titul velikého léčitele. Nakonec vybraní jedinci získají titul nejvyššího léčitele. Ti, co současně nebo v návaznosti absolvovali pedagogickou výuku a získali i nejvyšší titul učitele, mohou žádat o to, aby se stali kandidáty na výcvik avatara.

     Nyní vidíte, že vše má svůj čas a nemá význam pospíchat. Jakmile kandidát získá dostatečné vědomosti, odchází po výcviku na trenažérech do praxe, to znamená, že se smí reinkarnovat na těch planetách, kde je jeho pomoci třeba. Zde pokračuje nejen praktický výcvik, ale má i možnost, na základě své píle, získat různé léčebné pomůcky, aparáty a tedy i léčebné obrazy. Ty však musí chránit jako oko v hlavě před zneužitím. Pokud má léčitel dobré ochrany, a vztáhne-li se nepovolaná ruka po jeho aparátech a pomůckách, zmizí všechny a vrací se na bezpečné místo. Buď do aury léčitele nebo na příslušný léčebný strom, prostě tam, kam náleží.

     Izolované obory jako je pedagogika, léčitelství, jasnovidnost a podobně, jsou pouze prvním stadiem v altruistickém duchovním vývoji jednotlivce. Tito jednotlivci směřují ve svém snažení k tomu, aby obsáhli co nejširší pole působnosti, doplňují si neustále své vzdělání, aby mohli pomáhat a pracovat i v těch nejobtížnějších podmínkách. Oborů je mnoho, ale všechny obory nám pomáhají při patřičné píli dosáhnout dokonalosti a tím spějeme, plníme-li zákony Nejvyššího principu lásky, ke splynutí s Božstvím.

     Mír s vámi!