Duchovní bytosti, které nám pomáhají

 

     V pracovní knizeHovory s Bohem (HSB) od N. D. Walsche na straně 304 je uveřejněna otázka čtenářky, která „by ráda věděla, zda existují duše, které nám pomáhají. Má každý člověk jednu nebo víc?“

     V odpovědi říká autor, že se o tomto námětu podrobně píše v HSB 3  a stručně odpovídá. „Ano. Po celý život jsme vedeni dušemi, pomáhají nám v každém okamžiku. Nikdo nám je však neposílá, jak se říká v některých mytologiích. Kdo by je posílal? A jaký by byl trest, kdybychom je nepřijali. Duše se prostě starají o druhé duše. Vedou je a pomáhají jim dosáhnout vyšší úrovně vědomí. Dělají to z čisté lásky.“

     V HSB 3 se sice hovoří na několika místech o naší duši, ale o pomoci jiných duší jsem poučení nenašel.

     Na počátku je dobré uvést poučení o tom co je duch a lidská duše. Lidská duše je individualizovaná část Boží duše, ve které se nachází také naše hmotné tělo, ale není její součástí. Lidská duše obsahuje ducha, čili Jiskru Boží, energetická silová pole obsahující naše podvědomí, vědomí a nadvědomí, také čakry a auru. Duše a morfogenetické pole, obsahující naši mysl, tvoří duchovní tělo.

     Pro širší poučení o pomoci bytostí z astrálu nebo Světlých sfér, které se nám dostává, uvádím některé kapitolky z knihy Poselství, 1. a 2. díl, autorky Heleny Šeblové. Otázky kladené autorkou jsou psány kurzívou. Odpovědi pochází od bytostí z vysokých planet Světla.

 

Rozdíl mezi duchem a duší

 

     Duše je duch v obalu, který umožňuje splynutí ducha s hmotným tělem. Je to součást astrálního těla.

     Duch samotný je čistá jiskřička Božství v nás. Nestárne, neumírá, vše si pamatuje. Sbírá zkušenosti a snaží se splynout s Božstvím.

     Lidské tělo se skládá z hmotného těla, astrálního těla, duchovního těla, duše a ducha. Smrtelné je tělo hmotné a astrální. Astrální tělo žije tak dlouho, jaká je připoutanost ducha k hmotnému světu a tělu. Pak se uvolňuje duše a osvobozuje se nesmrtelný duch.

     V duchovním světě máme tak zvané éterické tělo, které dostává duch dle svých zásluh. Takže hmotné tělo neobsahuje éterické tělo, toto tělo máme jen v duchovním světě Světlých sfér. To se stává s postupem do vyšších sfér stále lehčí a éteričtější, až splyne s Bohem.

     Je pravda, že duch když splyne s Božstvím se už nikdy nereinkarnuje?

      Většinou ano, ale silní duchové, jejichž láska k Pánu, Bohu Otci, je tak silná, že dokážou překonat smutek z odloučení s Božstvím, se reinkarnují, např. když je třeba určitého zásahu, či pomoci na méně rozvinutých planetách, či v nižších sférách. Tato aktivita je Bohem vysoce ceněna a tito duchové mají maximální podporu Boží a čeká je odměna. Oni však konají tuto službu naprosto nezištně.

     Duchové, kteří splynuli s Božstvím, také touží po činnosti. Pomáhají všem bytostem, které touží po Bohu. Vedou duchy lidských bytostí tak, aby věděli, co je správné, kde je jejich cesta. Toto vědomí tlumočí vlastní duch člověka, je to naše svědomí.

     Kolik je stupňů Světlých sfér?

      Třináct. Čtrnáctý stupeň je již Bůh sám. Božské sféry začínají již od dvanáctého stupně, ale může se vše ještě zdokonalovat a rozvíjet dle vůle Boží.

      Je Kršna a Bůh Otec jedno a totéž?

      Ano, jsou to jeho různé podoby.

     A Kršna a Ježíš Kristus?

      Také, je to Boží syn, tedy jeho část duchovní.

     Je Bůh nejvyšší inteligence jen jednoho Vesmíru?

      Nikoli. Všech Vesmírů, Bůh je nekonečná láska a nekonečná inteligence. Boha vidíme takového, jaké je naše nitro – duše.

      Mír s vámi!

 

Rozdíl mezi duchy a duchovními bytostmi –spiritismus, léčitelství

 

    Smím vědět jaký je rozdíl mezi duchy a Vámi, bytostmi ze Světlých sfér?

    Podstatný, duchové, jak vy je značíte, jsou duchové z astrálu, kteří ještě neodložili astrální tělo, nebo larvy (to je prázdné astrální tělo). Ti se buď zrodí do příslušných sfér, nebo se reinkarnují. My jsme ti zrození do Světlých sfér.

    Moc mi to jasné není? Můžeš to nějak doplnit?

    Asi tak, že život stále pokračuje dále, jenže v jiné formě. Spiritismus je jen zahrávání s temnými silami a nepoučenými duchy.

    Duchové temných sfér jsou také živí?

    Ano, ale na opačné úrovni.

    Konají též dobro?

    Tím, že naplňují vaši zlou karmu. Bez nich byste se nemohli očistit. To, čemu říkáte duchové, jsou jen bytosti z astrálu, které ještě neodložily astrální tělo a nezrodily se do nové formy života (2.smrt). Potom je to astrální tělo, odložené tělo, takzvaně larva, kterou naplňují lidé svou energií při seancích a oživují jejich vlastnosti dočasně. Proto dostávají odpovědi jen na úrovni toho, čí larvu oživili.

     Proč dochází při seancích spiritistů k negativním jevům a obsazení?

     Protože těchto nepoučených lidí zneužívají temné síly a nepoučení duchové.

    Je pravda, že při styku s duchovním světem ztrácíme energii?

    Ne, jen když se napojíte na larvy z astrálu, ty pak resonují jen za pomoci vaši energie.

    Byl vždy takto volný styk pozemšťanů s duchovním světem?

     Ne. Většinou to bylo proti zákonu a lidé, kteří o to usilovali, na to obyčejně doplatili. Ale jsou výjimky, kdy Hospodin povoluje tento kontakt. Např. když Spasitel plní svůj úkol na Zemi, pak dodáváme informace citlivým lidem, aby pochopili mimořádnou situaci. Do této kategorie spadají i úkoly bytostí, které se reinkarnovaly z vyšších sfér, aby pomáhaly odstranit utrpení a nevědomost. Tyto bytosti jsou pod ochranou Světlých sfér, zejména se svými přáteli z domácí planety. Pak jsou vzájemné návštěvy možné. Většinou to probíhá tak, že vyšší bytosti navštěvují nižší sféru. Původní obyvatelé příslušné planety nás nezaregistrují nebo vnímají naše setkání jako setkání s mimozemšťany a jsou tím značně frustrováni. Tyto pocity budí většinou bytosti z nižších sfér. Bytosti Světelných sfér nedělají nic násilím a žádají vždy o povolení ke vstupu, pokud není kontakt už tak přátelský, že byl vstup povolen dopředu a za každé situace. I tak volíme své vstupy dle důležitosti poselství a vhodnosti, abychom nenarušovali soukromí.

     Proč jsou někteří psychotronici vyčerpáni po práci s pacienty?

     Protože většinou působí vlastní silou a neumějí čerpat další energii. Jejich potencionál je poměrně malý. Ti, kteří automaticky čerpají energii z Vesmíru, jsou na tom lépe. Vás se to netýká, protože pro svůj úkol jste obdrželi nesmírnou sílu a jste automaticky posilováni a většinou chráněni, než dojdete pravého poznání. To znamená, že očistu a ochranu děláme zpočátku za vás, abyste získali jistotu o svém úkolu, a postupně vám dodáváme poznání a učíme samostatnosti.

     Je nás mnoho?

     Ano, ale tebe zajímá planeta Země, zde vás není tak mnoho, proto nepočítej s kontakty s ostatními psychotroniky. Způsob vaší práce je jiný a výsledky a moc taková, že byste byli předmětem zbytečné závisti. My pracujeme většinou anonymně. Vždyť si představte, jak byste pozemšťanům vysvětlili způsob vaší práce? Pochopí to jen málo pokročilých, a ty vám právě posíláme, a jaké jim to dělá potíže. Nezapomeňte, že v mnohých případech jste vy tím prvým či druhým impulsem, někdy i rozcestím. To je váš úkol. Vnášet lásku a Světlo do temnot žití na této planetě. Pomáhat lidem, aby duchovně pokročili a postavili se na cestu pravdy a lásky, která vede  k  Otci i Synu i Duchu svatému.

       Mír a láska s vámi!

 

Jaký je rozdíl mezi anděly strážnými a mezi ochránci

 

     Rozdíl mezi nimi je dosti podstatný, i když mají funkci zdánlivě stejnou. Anděl strážný je ochranný duch, tedy bytost z astrálu. Ochránce je bytost z vyšších sfér a dimenzí. Je to tedy hmotná bytost, vyspělá, která se blíží Božství nebo z Božství pochází. Záleží na tom, jak pokročilá je bytost, kterou má chránit.

     Anděl strážný vede člověka pouze po stránce duchovní, je jednou polovinou vašeho svědomí. Má možnost vždy nahlédnout do vašeho akáši záznamu a dle toho vás vede. Mám tím na mysli to, že člověk, kterého vede, si volil v astrálu scénář svého života za určitým účelem, proto ho anděl vede tak, aby se tento scénář naplnil.

     Tedy mu i radí? Mohli bychom ho nazvat i rádcem?

     To nikoli. Anděl strážný jen vede a dohlíží. Pokud ho neposloucháme, necítíme se dobře, protože se odchylujeme ze své cesty.

     Rádce je duchovní bytost, která dohlíží, aby člověk jednal čestně a spravedlivě. Je tedy druhou polovinou jeho svědomí. Je to ta polovina, která vždy ví, jak má jednat, ale velmi často je umlčena svobodnou vůlí člověka, který pak jedná v rozporu se scénářem a v rozporu s mravními a etickými zákony.

     Mimo rádce ještě působí na člověka tak zvaní pokušitelé. Jsou to temní andělé, kteří pomáhají tomuto člověku projít zkouškami a očistit se. Pomáhají v tom smyslu, že odolá-li člověk jejich pokušení, vítězí sám nad sebou a svými negativními vlastnostmi, duchovně postupuje. Selže-li, podlehne-li jejich vábení, není ještě duchovně zralý a nepostupuje.

     Mimo tyto duchovní bytosti, které o vás pečují, máte ještě rádce a pomocníky z vyšších sfér, ale to jen ti z nás, kteří se reinkarnovali za nějakým důležitým účelem. Tomu pomáhají všichni z duchovního i hmotného světa nejvyšších sfér. Například lékaři, rádcové, pomocníci, ochránci, přátelé, učitelé, vědci a umělci - skoro všechny profese. Uvedu příklad- bytost vyšších sfér chce potěšit bytosti v nižších, nerozvinutých sférách. Buď si vyprosí reinkarnaci do těchto sfér a pracuje zde jako umělec, který rozdává krásu, nebo pracuje jako učitel a ovlivňuje nadaného člověka ze svých sfér. To však neznamená, že by ho omezoval v jeho svobodné vůli, ale dodává mu chuť a vytrvalost tvořit, dodává některé nápady a zajišťuje ve spolupráci s bytostmi z astrálu správnou inspiraci. Tomuto člověku pak pomáhají můzy z astrálu, přátelé z vyšších sfér. V astrálu tedy čerpá inspiraci, od přátel získává znalosti a je veden ke zdokonalení techniky. Podobně je tomu s učitelským a léčitelským úřadem.

     Vůdcové a spasitelé pak jsou provázeni celou suitou pomocníků, kteří se s nimi reinkarnují. Pro tyto reinkarnace je duchovní svět i vyšší sféry v neustálé pohotovosti, aby jejich úkol nebyl ohrožen, protože o tyto vznešené cíle usiluje společně duchovní svět i Božské sféry. Kandidáti jsou pro tyto funkce pečlivě vybíráni a jejich charakterové vlastnosti zaručují, nebo lépe řečeno předpokládají, co nejpřesnější splnění této mise. Mají tolik rádců a ochránců i pomocníků, kolik je třeba, a ti plní svůj úkol a úřad s nadšením. Rmoutí se nad dílčími neúspěchy stejně jak vyslanec Boží.

     Mluvili jsem o tom, že nad reinkarnovanými bdí duchovní i hmotný svět nejvyšších sfér. Každý pomáhá dle svých možností. Duchovní bytosti vedou reinkarnované a uvádějí je do situací, které je připravují na úřad duchovní již od dětství. Ve spánku jsou jim vkládány do mozku potřebné informace, podvědomí pak určité schopnosti. Ve spánku se doví, zda hrozí nebezpečí nebo je upozorněn na důležitý mezník v jeho životě. Dalo by se říci, že se učí ve spánku. Dle toho jak rychle pokračuje, může se učit i v astrálu. Zde mají k dispozici akáši záznamy i vesmírnou inteligenci, která je posiluje. Tak získávají potřebné i doplňující vědomosti. Tato výuka nastupuje ihned, jakmile dotyčný zvládne bezpečné vymísťování. Zde získává inspiraci k postupu a dovršení svého díla či úřadu. Bytosti vyšších hmotných sfér ho učí všem dovednostem, které k uskutečnění cíle potřebuje. Jsou to tyto vlastnosti a dovednosti - rozvinutí citu, představivosti, láskyplnosti, soucítění, opravdovosti, aktivity, telepatie i jasnovidnosti a podobně. Pro vůdce a Spasitele platí ještě důkladný výcvik v sebeovládání, snášení bolestí, léčení a uzdravování "duše i těla"  (řečeno vašimi slovy).

     A nyní něco k tomu, kdo může být rádcem a andělem strážným, případně pomocníkem. Může to být jedině pokročilá duchovní bytost, často jsou zde svazky příbuzenské nebo dlužní, někdy stačí sympatie k bytosti méně pokročilé, aby vzplála touha tuto bytost chránit a pomáhat jí. Tento úřad je v duchovním světě velmi vážen a oceňován. Často nás tito ochránci a pomocníci provázejí i několik životů.

     U pomocníků, ochránců a rádců z vyšších sfér je to podobné. Životy lidí jsou svěřovány jen těm nejláskyplnějším a pokročilým. I zde je tento úřad velmi vážen a úkolů je též hodně. Jde o výcvik v jednotlivých oborech, tedy v oboru funkce, pro kterou se bytost reinkarnovala. Dále jde o výcvik v telepatii, jasnovidnosti, jasnocitu, zkrátka předpokladem je rozvinutá osobnost se schopností vnímat své rádce a pomocníky, prostě, která je schopna vědět. Tento výcvik začíná již v útlém dětství. Bytost, která je znovuzrozena, ztrácí při porodu paměť, (pozor, této bytosti není paměť vymazána jako ostatním), kterou postupně probouzí během nového života, někdy je to dokonce nutné, aby bytost poznala, kdo je a k čemu se zavázala. Tomu je učí duchovní bytosti. Tato bytost je na svou cestu vyzbrojena četnými dary. Jsou to schopnosti, které nejsou obvyklé pro sféru, do které se reinkarnovala. O tyto schopnosti a jejich rozvoj se starají a pečují o ně bytosti nejvyšších sfér a bytosti z Božství. Spolupráce bytostí z astrálu, Božství a vyšších Světlých sfér se prolíná, tyto světy úzce spolupracují dle zákona jednoty a lásky.

     Co se stane, když bytost nesplní svůj úkol?

     Je odvolána a znovu se připravuje, aby tento úkol splnila. Zvažuje se vše, především to, zda nebyl úkol příliš náročný. Volí se nový scénář, zpracuje se podrobný program přípravy a výcviku, volí se silnější osobnosti jako pomocníci a ochránci. Jen výjimečně se stává, že bytost byla pro svůj úkol nevhodně zvolena a úkol se mění. Nikdo tuto bytost nekárá, ani ji nevyčítá, že selhala. Naopak, povzbuzují ji a při její přípravě všemožně pomáhají. Samozřejmě, že radostnější je návrat bytosti, která úkol splnila, pak zavládne velká radost v příslušných sférách a všichni po návratu jsou po zásluze odměněni. Odměněna je bytost, která splnila úkol, ale i bytost, která pomáhala. Všichni jsou pak šťastni, nejen pro odměnu, které se jim dostalo, ale především pro splnění láskyplné služby. Vědomí splněného úkolu je tou hlavní metou a odměnou. O systému odměn jste  již  byli  informováni,  o slavnostech a dalším životě si promluvíme při jiné příležitosti.

     Mír a láska s vámi!

Andělé strážní a ochranní duchové

 

     Andělé strážní jsou duchovní bytosti, které touží pomáhat bytostem méně rozvinutým na jejich cestě za Světlem. Jsou to bytosti vysoké mravní i duchovní úrovně, které se rozhodly pro život a postup ryze duchovní. Tuto specializaci lze volit teprve tehdy, dosáhne-li duch určité úrovně mravní a má-li silný láskyplný náboj, který by mu pomáhal pečovat o vyvolenou bytost.

     Jsou to duchové, kteří již nejsou zatíženi karmou a touží pomáhat těm, na které se ještě vztahují zákony karmy. Na tento úřad jsou pečlivě vybíráni, protože jde o vysokou duchovní hodnost a je třeba, aby měli dostatečně vyvinutou intuici, předvídavost, trpělivost a citlivost, aby dobře rozlišovali, co je pro jejich chráněnce dobré a před čím by ho měli varovat. Musí znát dobře karmický scénář svého svěřence a chránit ho spolu s rádci před nebezpečím špatné volby, aby nebyl porušen karmický scénář. Především ho chrání před fyzickým, ale i duševním poškozením, které není v ákášickém scénáři.

     On to je, který volá naše lékaře, on to je, kdo volá rádce a pomocníky, je-li ohrožen váš životní cíl. On to je, kdo vás chrání před negativitou a jejími útoky, spolu s andělskými zvířaty. On stojí věrně po boku v dobách štěstí i utrpení. On vám s našimi rádci radí a vede vás až do posledního dechu našeho žití, vede vás za Světlem. On je to, kdo přivolává sudičky, nastal-li čas odchodu z těla hmotného, aby vám usnadnil přechod do jiné dimenze bytí.  Bere tak na sebe laskavou podobu andělů smrti spolu s nimi, abyste se zrodili pro život věcný a šli za svou mateřskou bytostí, která vás přivede, pokud jdete cestou lásky a pravdy, do Otcovy náruče, k Duchovnímu slunci, ve jménu Nejvyššího principu lásky a stvoření.

     Tyto láskyplné bytosti o vás pečují po mnoho životů a vedou vás k dokonalosti. Proto vás vedou i v duchovním světě. Jsou to bytosti, které vás nejvíce milovaly a poskytovaly vám svobodu a volnost, ale zůstaly vám věrny tak dlouho, než nastal čas rozloučení. I zde panuje určitá hierarchie.

     Anděl strážný prvního až třetího stupně opatruje svého svěřence jen tak dlouho, než jeho svěřenec pokročí tak daleko, že jeho péči přebírá archanděl vyššího stupně. Někdy skládá zkoušky anděl strážný současně se svým svěřencem, a tak postupuje současně s ním.

     Jakmile andělé prvního stupně přivedou své svěřence k takové dokonalosti, že péče o ně přebírají archandělé, jsou jim přiděleni noví svěřenci dle typu jejich specializace. Je zde zdánlivý paradox, protože ze zkušenosti víme, že čím vyšší bytost, tím těžší úkol zastává. Tedy bychom očekávali, že archandělé povedou méně pokročilou bytost. Je to však proto, že každá andělská bytost je již tak pokročilá, že se může bez nebezpečí pohybovat i v těch nejnižších sférách, ale předávat duchovní vědění pravé lásky a pravdy lze jedině do té úrovně, kterou dosahujete. Proto po dosažení určité duchovní úrovně přebírají péči stále vyšší a vyšší duchovní bytosti.

      Je-li chráněnec středem útoků negativity, může mít i více andělů strážných, ochránců, patronů a pomocníků. Záleží na tom, jak důležitý úkol plní.

      Ochránci jsou bytosti hmotné dimenze, ale z vyšších sfér, které chrání svého svěřence ve světě hmotném, andělé ve světě duchovním. Patroni mají pravomoc v obou dimenzích. Patrony si obyčejně vybírá bytost sama tak, jak je k tomu vedena svou intuicí na základě minulých životů. Ještě existují ochranní duchové jednotlivců i celých rodů. Jsou to obyčejně bývalí členové těchto rodů, kteří si vyprosili tuto milost na Otci, aby mohli bdít nad členy svého rodu a pomáhat jim. 

     Nyní vidíte, jak jste dokonale chráněni, pokud jde o cestu pravdy a lásky. Ničeho se nemusíte obávat. Bloudíte-li však v zajetí své pýchy a jste-li plni negativity, zapuzujete od sebe své strážce a rádce i s ochránci. Ti vám pak již nemohou tolik pomáhat, protože přivoláváte k sobě místo nich našeptávače a pokušitele, kterým pak raději nasloucháte. Proto vždy dbejte na sebe, abyste zůstali láskyplní, a pak bude mír i láska vždy s vámi.

     Kéž nám vždy dovolíte pečovat o vás a chránit vás tak, abyste došli ke Světlu Nejvyššího principu lásky a stvoření, abyste došli spasení a spočinuli v náruči našeho Otce!

     Mír s vámi, naše láska vás provází!