Regresní terapie

 

 

     Přečetl jsem knihu „Objev své minulé životy“ německého autora Trutze Hardo, kterou vydalo nakladatelství Dialog v roce 2011. O autorovi je uvedeno, „že je považován za nejznámějšího německého odborníka na regrese“.

     V knize na několika místech autor uvádí, že informace o našich minulých životech je uložena v podvědomí nebo také v nevědomí, používá termín Vyšší Já.

     Protože používání těchto termínů je nepřesné a v rozporu s tím, co bylo sděleno v knihách autora N.D.Walsche, sdělené Bohem Otcem, a v knihách „Poselství 1.-3. díl“ autorky Heleny Šeblové, které byly rovněž inspirovány Bohem Otcem (psáno kurzívou),  které jsou pro mne určující, uvádím zpřesnění těchto pojmů tak, jak je mi to dovoleno vnímat a interpretovat.  Na otázky, které kladu Bohu Otci, dostávám odpovědi v podobě „kódu pravdy“, který je pro mne specifický.

     V knize „Návrat domů k Bohu, v životě, jenž nikdy nekončí“ Bůh sděluje autorovi:

 

     „Podvědomí je rovina prožívání, na které nevnímáš ani vědomě neutváříš svou realitu. Děláš to podvědomě, tedy aniž bys věděl, že to děláš, a tím méně proč to děláš. Je to dar, protože ti umožňuje dělat věci automaticky. Celé tvé tělo tak funguje – bez toho, že by sis k tomu dával vědomé pokyny. Na podvědomé úrovni vznikají také okamžitá řešení problémů.

     Vědomá rovina je ta, na které vnímáš a vědomě utváříš svou realitu. Tohle je hmotná rovina. To, jak velká část tvého života se odehrává na vědomé rovině, závisí na tvé „úrovni vědomí“.

     m je ta rovina, na které vnímáš a utváříš svou realitu s plným vědomím toho, co děláš. Je to rovina duše. Většina lidí si však na vědomé rovině neuvědomuje své vlastní nadvědomé záměry.

     Nadvědomí je ta část tebe samotného, na níž tvá duše naplňuje svůj vyšší záměr, kterým je dosáhnout úplnosti v tom, co jsi přišel na svět prožít a poznat.

     Sloučení všech tří rovin prožívání se nazývá supravědomí. Je to stav, kdy se všechny roviny sloučí a pak prostoupí. Tím dospíváš do stavu ryzího bytí. Toto bytí je nejvyšším zdrojem tvoření ve tvém nitru. Můžeš ho prožít před svou „smrtí“, nebo až po ní.“

 

     Poznámka: Z uvedeného je patrno, že informace o našich minulých životech nemůže být uložena v podvědomí, nýbrž pouze nadvědomí. Neexistuje žádný popis roviny nevědomí.

 

     Pro lepší pochopení je dobré poznání, co se děje s bytostí, která „zemřela“. Zde budu používat citace ze stejné knihy.

          Tři fáze smrti jsou prostě tři kroky znovuztotožnění. Jsou to:

1.       konec ztotožnění s tělem

2.       konec ztotožnění s myslí

3.       konec ztotožnění s duší

          „V této první fázi, v momentě smrti, si okamžitě uvědomíte, že se život nezastavil. Tohle prožije každý z vás. Můžete prožít krátký okamžik dezorientace, pramenící ze zjištění, že už nemáte své fyzické tělo, ale že jste od něj odděleni.

     Vzápětí pochopíte, že ačkoli jste „zemřeli“, nepřestali jste žít. Právě v tomhle okamžiku si uvědomíte a dokonale procítíte, dost možná úplně poprvé, že nejste svým tělem, že tělo je něco, co můžete mít, ale ne něco, čím jste.

     Smrt je okamžik tvoření. V momentě, který nazýváš „smrt“, dochází k vyrovnání energie, k vyladění energie, se kterou jsi do tohoto momentu vstoupil, a vytvoření efektu duplikace v nehmotném světě, do kterého právě přicházíš. Díky tomu můžeš i nadále prožívat to, co jsi sám stvořil, ačkoli jsi přešel do jiného světa. (Tentýž proces probíhá v okamžiku zrození, jen v opačném směru.) Smrt je brána a energie, se kterou touto branou procházíš, určuje, co najdeš na druhé straně.

     Bůh naplní okamžik smrti absolutní blažeností, protože není ni lepšího než akt ryzího tvoření, a Bůh ti umožní stvořit v okamžiku smrti jakýkoli zážitek, který chceš prožít. Právě to se odehraje ve druhé fázi smrti.

     Všechny duše dojdou míru, radosti a lásky. Všechny duše dospějí do třetí fáze, kde splynou s Esencí.  Do té doby nepocítí v „posmrtném životě“ nic jako „bolest“ – ať už citovou, tělesnou nebo duševní. Jednoduše pro sebe vytvoříš prožitek, abys ho mohl prozkoumat a vytěžit z něj poznání, které ti nabízí, ale netrpíš. V životě po „smrti“ neexistuje nic takového jako utrpení.

     Všechno to, co jsem ti právě popsal jako zážitky duše po smrti, se odehrává v jednom a tomtéž okamžiku. Zkus si představit realitu, ve které neexistuje čas. Aspoň ne v takové podobě, v jaké ho znáš. Je jen jediný okamžik, zlatý okamžik Teď.

     Všechno co se kdy stalo, co se děje a co se stane, probíhá právě teď.

     Všechno se děje zároveň, ačkoli „se zdá“, že se to děje postupně. Ten zážitek, kterému říkáš „smrt“, ti poslouží k označení začátků a konců těchto sekvencí a chvil mezi nimi, kdy tvá duše čerpá nové síly.“Smrt“ je přesun energie, který vytváří velké fluktuace, vibrující na frekvenci tvého „já“, a právě ty ti umožňují přesouvat se skrze hranici oddělující to, co nazýváš hmotným a duchovním světem.

     Tvým záměrem je poznat sebe sama skrze zkušenost úplně, ne jenom částečně. A k tomuto záměru by neposloužilo, kdybys zůstal po celou věčnost jen v jediné hmotné podobě.

     Smyslem věčnosti je poskytnout ti kontextové pole bezčasí, ve kterém ti bude nabídnuta příležitost nekonečného prožitku a neomezené proměnlivosti ve vyjádření toho, kým opravdu jsi.

     Můžeš se časoprostorem pohybovat po mnoha místech zároveň, a můžeš se také více než jednou vyskytnout na stejném místě – to znamená projít stejnou chodbou času.         

     Až budeš připraven, postoupíš do třetí fáze smrti. Na konci průchodu vidíš maličký zářící bod a celý průchod se ti najednou zdá menší a menší. Světlo hřejivě září a zdá se ti překrásně bezpečné a lákavé. Nakonec všude zůstane jen světlo.

     Blíží se okamžik splynutí. Síla a nádhera tohoto okamžiku je nepopsatelná. Poznání a pochopení, které z něj pochází, je na vědomé rovině neuchopitelné. Jen na nadvědomé rovině je možno o něm uvažovat.

     Těsně před splynutím se duše vznáší před světlem. Vyhřívá se v září Esence. Veškeré obavy a nejistota všeho druhu se rozplynuly během rychlého letu průchodem. Z Esence nyní vyzařuje čirá láska a duše před ní prožívá něco, co lze popsat jedině jako všeobjímající pocit…objetí.

     Spolu s tím přichází pocit, že jsi viditelný, zcela průhledný, a nic už nemůže zůstat skryto, utajeno nebo přehlédnuto. Všechno „dobré“ a všechno „špatné“, co si o sobě duše myslela, je před ní rozpro-střeno a všechno se pomalu rozplývá ve světle, skrze jakousi magnetickou osmózu, která rozpouští i ten nejmenší pocit hanby nebo hrdosti a nechává v duši překrásnou prázdnotu. Tento pocit by se dal popsat jako jediný ohromný konglomerát, který se skládá z tisíců rozličných pocitů, které pomalu naplňuje celou duši. Byl by to pocit hřejivého objetí a ochrany, hluboké útěchy a ocenění, úplného odpuštění a osvobození, radostného přijetí a přivítání, okamžité proměny v dokonalost – a to všechno zároveň.

     Duše v tu chvíli bez nejmenšího zaváhání nebo lítosti odkládá veškerý pocit individuální existence a vstupuje do světla. Rozplývá se v dech beroucí nádheře nekonečné velikosti, nesrovnatelné krásy a jedinečné úplnosti bytí. Už nijak, žádným způsobem a na žádné úrovni neztotožňuješ své Já s jednotlivými aspekty existence, kterou jsi v předchozím životě nazýval „sebou“.

     Tady, obklopen světlem, splyneš s vlastní duší. Konečně dospěješ k prozření, že nejsi tělo ani mysl, ani samotný duch, ale všechno dohromady. Tohle je celá podstata umírání.

     Všechny myšlenky jsou energie a to, co se všeobecně nazývá posmrtným životem, není nic jiného než pole energie. Je to kosmické pole nekonečných možností. Je obrovské, nezměrné, ale ve svých součástech, ve své výstavbě a ve svém fungování je celkem prosté.

    Poté, co jsi znovu prošel prožitkem úplného ponoření – „splynutí s Bohem“ – jsi připraven se znovu narodit, abys tam prožil to, co je tentokrát tvým cílem pochopit. Pochopit něco a prožít to jsou dvě úplně odlišné věci.

     Proces, který tady popisuji, probíhá v kruhu.

     Po tom, co nazýváš „smrt“, vstoupíš do jádra své existence, abys obnovil svou identitu. Procházíš duchovním světem a skrze tento proces znovu poznáváš, kým a čím vlastně jsi, a to v úplnosti. Předtím, než se znovuzrodíš v hmotném světě, se vrátíš do jádra své existence, abys vytvořil svou identitu k obrazu té nejskvělejší vize, jakou jsi kdy měl o tom, kým opravdu jsi. Návrat do hmotného světa – extrémně „těžké“, hutné existence ve srovnání s tím, co jsi právě poznal – má za následek ztrátu plnohodnotné identity, kterou jsi právě poznal. To je záměrné. Kdybys ji vnímal v její úplnosti, nebyl bys schopen prožít žádnou z jejich částí – a právě proto se nacházíš v hmotném světě.

Tento postup od zrození do smrti a od smrti do zrození se neustále opakuje, protože vše co existuje, touží po poznání sama sebe skrze vlastní zkušenost.

     Duše dospívá k úplnému pochopení po cestě vedoucí duchovním světem a k úplnému prožití po cestě vedoucí hmotným světem. Obě tyto cesty jsou důležité, a právě proto existují dva světy. Když se propojí, jako se to stane v jádru, vzniká dokonalé prostředí pro vytvoření úplného poznání, které je zdrojem absolutního vědomí.

     Úplné ponoření do Esence v jádru vlastní existence působí útlum energie (to, co bys nazval vibračním přizpůsobením nebo „zrychlením duše“), čímž ti umožní následné znovuvynoření v duchovním nebo v hmotném světě.

 „Smrt“ je energie, která tě pohání k jádru vlastní existence a znovu zpátky do života. „Zrození“ a „smrt“ jsou okamžiky ryzího tvoření, protože vyrovnávají, čili „vylaďují“ energii, která je samotným životem, snižují frekvenci jejich vibrací a manifestují ji jako hmotu v hmotném světě, anebo ji naopak zvyšují a manifestují ji jako neviditelnou energii v duchovním světě.

     A teď to tajemství: „Energie, se kterou vstupuješ do svého zrození je „to podstatné“ – je to energie, která se proměňuje v hmotu a stává se tvou „podstatou“. Je to energie, která se manifestuje v hmotném světě.

    

     Výňatek z knihy „Poselství 1. díl“, z kapitoly „O svobodné vůli a volbě mezi temnotou  a Světlem“

 

    Jakmile se reinkarnujete, nastupuje platnost zvoleného scénáře. Vaše volba je svobodná pouze v astrálu, v duchovním světě. Jakmile se reinkarnujete, platí zde určitá omezení, která jsou dána volenými mezníky vašeho života. Ty však můžete vedením svých myšlenek a činů buď zlepšit, nebo zhoršit. Vezměte si tento příměr. V minulém životě jste nechápali postavení nemocných nebo chudých lidí. Neměli jste s nimi soucit. V astrálu vám bylo doporučeno, abyste se reinkarnovali jako bytosti chudé a nemocné. Abyste neselhali v tomto náročném životě, je vám poskytnuta možnost se na tento život připravit. Máte možnost nahlédnout do karmických záznamů jednotlivých osobností, které dobře obstály a duchovně postoupily, stejně jako do záznamů těch, které selhaly. Pak je vám přidělen učitel, který vám vysvětluje vše potřebné o tom, která cesta je nejvýhodnější, která nejdelší a která nejkratší. Po skončení této přípravy se sejdete opět s tribunálem pokročilých duchů a ti zapíší vaše rozhodnutí do ákáši záznamu a předají pánu karmy. Při tomto zvažování jsou současně vybíráni i vhodní rodičové, kteří by zajistili váš další vývoj na světě, kam se máte reinkarnovat. Jakmile je záznam předán, je vám vymazána paměť a ihned se inkarnujete a oživíte plod v děloze zvolené matky.

     Zde je dosti dohadů okolo termínu inkarnace, zda nastává oživení plodu během těhotenství, či během porodu. Vpravdě pravím vám, že již během početí je zárodek oživen inkarnovaným duchem, proto je těžkým prohřeškem proti zákonu každé umělé přerušení těhotenství, protože je bráněno příslušné bytosti v duchovním postupu a ta pak musí znovu hledat vhodné rodiče. Toto přerušení se rovná vraždě a je v karmických záznamech vedeno a musí být vyrovnáno. Obyčejně jsou tomu, kdo zavinil smrt plodu o své vůli, v dalším životě odepřeni potomci. Může to být i muž, který svou ženu k tomuto činu přinutil nebo zavinil svým jednáním potrat.

     Mluvili jsme o tom, že paměť je vymazána, aby reinkarnovaná bytost zbytečně netrpěla pocitem viny a mohla začít nový život s čistým štítem. Je to také pojistka, aby někteří neselhali jen proto, že kalkulují s tím, že až si svůj trest odbudou, bude vše dobré. Tedy, v tomto případě by vše náležitě neprocítili, cítili by jen netrpělivost a ta duchovnímu postupu neprospívá. Jak vidíte, Otec je milosrdný a hledá pro vás tu nejvhodnější cestu. Bez jeho vůle se vám ani vlásek na hlavě nezkřiví. Proto buďte trpěliví a děkujte za zkoušky, které na vás jsou sesílány, neboť to jsou zkoušky, o které jste žádali a umožňují vám další vývoj a postup.

     Řekli jsme, že vám byla paměť vymazána, ale nejste tak bezbranní jak si myslíte. Váš duch si pamatuje vše a vede vás ke správnému jednání, jen se nebraňte ho vyslechnout. Je to hlas vašeho svědomí. Abyste odolali svodům negativity, máte každý svého rádce a ochránce. Vidíte tedy, že je o vás dobře postaráno a máte všechny předpoklady pro to, abyste uspěli. Během života dochází ještě k různým zkouškám. Dochází k nim tehdy, když se zdá, že bytost svou chybu pochopila a už jí nebude opakovat. V tomto případě je znovu postavena do situace, ve které v minulém životě selhala a neřešila ji správně a nastává veliká radost v duchovním světě Světlých sfér, když tento člověk postupuje. Selže-li, vytvářejí se obdobné situace, dokud nepochopí. To se může opakovat i několik životů.

     Proto nebuďte nikdy tvrdí ani v prosazování dobra. Bůh po vás chce jen lásku k bližnímu a soucit s ním, abyste se uměli vcítit do svého bližního a ostatních živých bytostí. Neboť Bůh je jen láska a tu po vás vyžaduje, touží po ní, jen tak s ním můžete splynout v dokonalosti.

     Mír s vámi!

Ježíš – Aštar

 

     Poznámka autora tohoto textu:

     Na základě kódu pravdy, který dostávám od Boha Otce na mé otázky, mi bylo sděleno, že „vymazání“ paměti znamená, že tato část vědomí, která je duchu v duchovním světě přístupná, je přesunuta  z vědomí do nadvědomí a je pro lidskou mysl normálně  nepřístupná. Ale náš duch ví všechno.

     Dle kódu pravdy je Vyšší Já, uváděné v knize, náš duch a náš duch je totožný s pojmem Boží jiskra.

Lidská duše je duch v energetickém obalu, který má své specifické vibrace a který umožňuje splynutí individualizované lidské duše s lidským hmotným tělem. Proto může být, se souhlasem Božím, náš duch průvodcem po minulých životech.

 

     Na adrese https://poselstvigralu.nazory.eu/asistovana-regrese jsem našel článek, ve kterém je odsuzováno provádění hypnotické regrese. Je zde připomenuta americká psycholožka Helen Wambach, která provedla více jak dva tisíce jednotlivých nebo skupinových sezení už do počátku devadesátých let minulého století. Nejdříve začala tento výzkum s cílem dokázat, že minulé životy neexistují. Ale vysoká shoda o vypovídaných životech účastníků regrese s ověřitelnými historickými skutečnostmi ji přesvědčila o tom, že metoda regrese umožňuje vyjevit části minulých životů.

     Bez Boží vůle není ale možno dosáhnout toho, aby nám ve hmotném světě byly minulé životy zjeveny. Vzhledem k tomu, že původně chtěla tato psycholožka dosáhnout popření minulých životů lze říci, že nežádala Boha Otce o souhlas s prováděním regresí. Také německý odborník Trutz Hardo neuvádí ve svých postupech ani návodech cokoliv o tom, že je nutné požádat Boha Otce o souhlas s provedením regrese pro každou konkrétní bytost. Přitom se jedná zřejmě o duchovní bytost, protože používá např. výraz „veškerenstvo“ a zkoumá vztah bytostí, u kterých jsou regrese prováděny, k Bohu.

     Pro další upřesnění okolností spojených s prováděním regresí jsou pokládal Bohu Otci otázky a  dostal jsem odpovědi potvrzené  kódy pravdy (KP) ve dnech 16.6.-18.6. 2012.

-  Informace o minulých životech se uvolňují při prováděné regresi z nadvědomí nikoliv z podvědomí.

-  Neexistuje nic, co by mohlo být nazváno jako nevědomí.

-  Všechny informace v podvědomí, vědomí a nadvědomí jsou uloženy v digitální formě.

-  Je to vlastní  duch, který dává informaci účastníku regrese o minulých životech.

-  Nejedná se tedy o pomoc, jak uvádí Hardo, ale o nutnost sdělení těchto informací skrze ducha.

-  Pokud požádá terapeut nebo instruktor, který vede regresi, o souhlas Boha Otce s touto regresi pro konkrétní bytost, pak zjevené minulé životy lze považovat za věrohodné. Bez Božího souhlasu nelze považovat zjevené životy za věrohodné.

- Bytosti, které se chtějí podrobit regresní terapii, se bez Božího souhlasu nedostanou do potřebné hladiny alfa.

-  Bytosti jsou vedeny k tomu, aby nahlédly do svých minulých životů, svými duchovními vůdci.

-  Požádat Boha Otce o souhlas s regresi může také duch příslušné bytosti.

-  Duch příslušné bytosti žádá Boha Otce o souhlas s regresi, pokud tak neučiní terapeut či instruktor.

-  Milosti Boží bylo dovoleno některým bytostem – vědcům, aby tyto regrese mohli provádět  pro poučení lidstva o minulých životech.

-  Existují terapeuti, instruktoři a léčitelé, kteří žádají o souhlas s provedením regrese pro konkrétní bytost. Někdy ho dostanou, někdy ne.

     Z výčtu možností, které mohou vést k souhlasu provedení regrese, vyplývá, že regrese prováděná se souhlasem Božím je přínosem pro účastníka regrese a umožňuje mu lepší pochopení současného života i nápravu chyb, kterých se bytost dopustila v minulých životech. Je to také povzbuzení pro budoucí životy. Jednoznačné odsouzení regresí, uveřejněné na výše uvedeném webu, není tedy správné. Nic se neděje bez Boží vůle!

 

     Jan Heczko,

     červen 2012