Nové děti - evoluce lidského vývoje

 

     Tento pohled na nové děti, které se rodí na planetě Zemi cca 30 let je zde učiněn skrze informace uvedené v channelinzích Kryona. Informace jsou zde uvedeny ve formě výňatků z příslušných channelingů. Celé znění channelingů je na mém webu https://duchovnipoznatky.webnode.cz.

     Kryon je multidimenzionální bytost nacházející se v Božství, která pomáhá lidstvu a planetě Zemi v posunu a vzestupu od roku 1989.

     Ve výňatcích jsou uvedeny souvislosti s tím, co má jméno:

-         nováčci na planetě Zemi – první život na Zemi

-         děti – Staré duše, které mají záhy otevřené vědomí – hyperaktivní děti

-         autistické děti

-         indigo děti

Samostatný text se týká bytostí, u kterých došlo ke změně pohlaví proti minulým životům.

Vše souvisí s evolucí vývoje lidských bytostí na planetě Zemi, evoluce vývoje planety Země samotné a s tím, co je nazváno posunem lidstva, a vzestupem planety Země.    

Jsem přesvědčen, že sdělené informace v tomto textu mohou napomoci lékařům, přicházejícím do styku s uvedeným skupinami dětí a mládeže, stejně jako vychovatelům a samotným rodičům.

 

      Obsah:

-         Výňatek z channelingu „Lidská evoluce“  26.9.2008  Loveland, Colorado

-         Výňatek z channelingu „Je to v DNA“  28.6.2008  Kelowna, BC,Kanada

-         Výňatek z channelingu „Tři větry“  23.-24.2.2013  Saskatoon, Saskatchewanu a Calgary, Alberta, Kanada 

-         Výňatek z channelingu „Mřížka a DNA“  14.7.2001 Breckenridge, Colorado 

-         Výňatek z channelingu „Dějiny DNA a lidské rasy“  29.8.2009 Portland, Oregon 

-         Výňatek z knihy „KRYON – NAJDI CESTU K SOBĚ“.

-         Hyperaktivní děti? www.empatia.cz.

 

     Výňatek z channelingu  „Lidská evoluce“ 26.9.2008  Loveland, Colorado 

 

     Země uvázla v linearitě na eóny let. Příčinou byla vaše energie a vibrace. Kvantové vědomí minulosti bylo utlumeno a nebylo využíváno. Přišli jste o něj. Již jsme vám to řekli dříve. Právě proto vaši proroci, až doteď, byli tak přesní. Bylo to proto, že Země vězela v energii, která proroctví umožňovala. Tím myslím, že když je energie statická a nikdy se nic nezmění, je snadné předpovídat, co se stane. Už to nejde, pokud jste si nevšimli. Poslední dobou se nenaplnilo žádné z Nostradamových proroctví. Je to skoro, jako byste byli na nové Zemi, kterou nikdy nikdo nepředvídal. A určitým způsobem to tak je. Náhle, v r. 1987, vývoj lidstva vybočil z dráhy, jíž se po staletí ubíral.
     Když jste se narodili, paradigma vibrace bylo lineární. To je vědomí vašeho zrození, a je totožné u vašich bezprostředních předků. Ve vašem mozku se nachází “hradby” vědomí – zdi, které vám brání v koncepčním myšlení. Jste lineární do té míry, že nemůžete zároveň slyšet dva rozhovory. Ó, jste toho schopni, ale ony stěny jsou silné a vy nevíte, že byste mohli. Musíte udržovat lineární oddělenost komunikace, protože linearita vašeho chápaní je jednosměrná. Dokonce i poselství, jež vám dnes předkládám skrze mého kolegu, je podáváno lineárním způsobem, slovo za slovem. Umíte poslouchat jen jedno slovo po druhém. Jak omezující! Čtenáři, vždyť čteš celou řádku slov! Jak omezující! Nebylo by snazší se knihy prostě dotknout a poselství získat? Ale o tom nikdy nepřemýšlíte, že ne? Ty stěny zabraňují, aby vás to byť jen napadlo. (Něco obdobného prý uměl i „Spící prorok“ Edgar Cayce – jako dítě si dal knihu pod polštář a ráno znal slovo od slova její obsah – pozn. př.)
     A toto se nyní začíná měnit. Neboť začíná docházet k zahájení nelineárního myšlení, což posléze vyústí ve vytvoření koncepční společnosti. Velmi pomalu, po roce 2012, lidská rasa začne využívat některé ze ztracených schopností DNA, ještě stále uložených ve vašem těle, leč po tisíce let nepoužívaných. Nabídnu vám některé rysy, na něž jste možná nepomysleli… tajemství, uvědomění, s nímž možná ani nebudete souhlasit, protože je tak neobvyklé.
     Uvědomujete si, jak lineární jste? Již dříve jsme zmínili, že když interdimenzionální bytosti navštíví tuto planetu (což dělají), vidí vás jako 2dimenzionální černobílé nalepovací postavičky na kousku papíru. Lidé, ve své aroganci, obzvláště intelektuálové, jim říkají: “Jsme schopni si myslet, cokoliv chceme. Umíme myslet mimo rámec tohoto kousku papíru.” A jim to připadá legrační, protože ani nevíte, v jaké se nalézáte dimenzi! Ani nevíte, že nejste barevní! Uvidí to a odejdou. Nic to pro ně není a neumí komunikovat s kreslenou figurkou. Toto s vámi dělá linearita a vy o tom ani nevíte.
     Lidští myslitelé vysokých intelektuálních idejí mají určitý strop, na nějž narážejí, ale ten strop sám o sobě není zjevný. Dokonce ani nevědí, že se ženou vzhůru proti němu. Jednoduše nejsou schopni myslet mimo svou vlastní dimenzionalitu. Neexistuje povědomí o tom, co neznají. Ale u těchto rysů dochází k posunu a všechno se začíná měnit. Je to všude kolem vás a vy to nevidíte. Ukážu vám to na příkladu lidského mozku.


     Autismus
    
Co si myslíte, že lidský mozek skutečně umí? K čemu je dle vašeho mínění určen? Zde je příklad toho, co vaše společnost začala přijímat jako “nevyrovnanou osobnost”. Někteří z vás si myslí, že jde o “nemocnou osobu”. Mluvme o autistech. Mluvme o autismu v té, jak vy to nazýváte, nejzávažnější podobě.
Požehnaný je ten, kdo je postižen autismem a přišel na tuto Zemi, aby vám předvedl, kam směřuje budoucí lidský vývoj! Oni tráví život tím, že se snaží pochopit linearitu, a jsou tím znechuceni. Požehnán je zázračný počtář, na nějž lidé pohlédnou a řeknou o něm, že je “nevyrovnaný”. Neboť lidé, kteří toto činí, nevidí to, čemu nerozumí. Onen autista je totiž schopen vstát z toho papíru a být barevný! Mnoho autistů umí totéž, co kalkulačka na vašem stole, věděli jste to? A kalkulačku nepotřebují! Dejte jim úlohu k vyřešení – dvě číslice násobené třemi číslicemi. A pozorujte, jak rychle se vám dostane odpovědi. Protože nejsou lineární! Zeptejte se jich, na jaký den připadne 12. srpen v roce 2012, a oni vám to řeknou a nebudou potřebovat kalendář. Mohli byste říci: “Jaký druh mysli je tohoto schopen?” Já vám to povím – ten nelineární, bez oněch stěn v mozku, jež máte vy.
     Přemýšleli jste o tom někdy? Autisté mají nelineární mysl. Zábrany jsou spuštěny. Umíte si představit znechucení takového člověka? Je tady v černobílém světě, a přitom je barevný. A nejen to, vy po něm chcete, aby šel po přímce, když je zvyklý používat všechny směry současně. To také vysvětluje, proč ho umí uklidnit pouze interdimenzionální energie – hudba, výtvarné umění a láska. Začíná vám to dávat smysl? /viz níže/

     Tak, aby to všichni poznali, viděli a pochopili, mí drazí, dochází k tomu, že velice pozvolna vám začíná být snižována linearita lidského mozku. Na rozdíl od autistů k tomu bude docházet vyrovnaně a smysluplně. Jinými slovy, budete schopni se libovolně kdykoliv pohybovat do a ven z kvantového myšlení, abyste žili v lineární 3D existenci, ale budete mít kvantové vědomí. Bude to návrat k Lemuřanské formě vědomí, ale s moudrostí věků, již jste shromáždili. Nepůjde to rychle, ale první poslové jsou již zde.
     Za chvíli vám poskytnu pár znaků lidské evoluce, ale vraťme se k autistům. Mnozí čtenáři jsou autismem znepokojeni. Rádi byste věděli, proč se rodí tolik autistů. Říkáte, že to přece nemůže být náhoda, že jich najednou je tolik! Každým dnem se rodí více autistických dětí, než kdy bylo na této planetě. Lidé pobíhají okolo a chtějí vědět, co se děje. Je to chemikáliemi v potravě? Snad je to očkováním! Někteří říkají, aniž by měli důkaz: “Ano, tím to je – je to určitě očkováním.” Chytáte se téměř čehokoliv, abyste rozluštili hádanku, proč přichází tolik autistů.
     Přesto jen velice málo lidí, pokud vůbec někdo, se na hádanku podívalo a řeklo: “Možná se vyvíjíme, a toto je první vlna toho, jak budeme vypadat?” Ne psychicky nevyrovnaní, nýbrž nelineárně myslící! Je to opravdu ten případ. Vidíte vývojovou formu a označujete ji jako podivnou a neobvyklou. Jde jednoduše o ty, kteří přicházejí časně a mají aktivovanou kvantovou DNA. Tito časní “předběžci” mají DNA živelně aktivovanou, a tak se musí naučit, jak v tom všem najít nějaký smysl. To oni dělají, a každá generace zázračných počtářů to bude mít snazší při ujasňování si, co je a co není lineární.
     Sledujte autistické dítě, jak prochází tím, co udělat musí (nejzávažnější forma autismu). Jsou tak nelineární, že zažívají neuvěřitelné zklamání i při pokusu o linearizaci pouhého lidského hlasu, když na ně mluvíte. Budou stejnou činnost opakovat znovu a znovu a znovu, jak se budou pokoušet linearizovat to nelineární. Lineární “stěny” z jejich mozku zmizely a oni se musí naučit vybudovat ty, které potřebují. Lidé v tom hned vidí problém, jenže to problém není. Jde o druh nadaných dětí, které pomáhají této planetě v růstu. Požehnáni jsou ti, kteří přicházejí na Zemi jako nová vlna vědomí, aby vám ukázali, kam se ubíráte. Budují jeviště pro nový druh člověka. Neboť tato kvantovost se rozvine v rovnováhu, kdy mnozí budou mít autistické schopnosti tam, kde budou potřeba, a ty lineární tehdy, když o to budou stát. Lidská mysl je toho schopna – být kvantová, když si to přeje. Vrací se k podobě, v jaké vám byla dána.
     Povím vám o něčem, co je ve vašem životě nelineární. Zmiňujeme to jen zřídka. Jako Lidské Bytosti se vám dostalo dvou kvantových věcí - dvou věcí, které přecházejí mezi tamtou stranou závoje a touto a jsou dokonale kvantové, nelineární. Mají strukturu, ale nejsou lineární. Možná jste o nich dosud neuvažovali? Povím vám, co to je – výtvarné umění a hudba. Neexistuje omezení pro počet not, jimž můžete naslouchat v témže okamžiku. Váš mozek jim umí naslouchat a složit je dohromady. Neexistuje žádné omezení ohledně počtu hráčů symfonického orchestru, kteří se mohou spojit v harmonii na jednom jevišti. Čím více přidáte, tím lepší to bude! Zkuste to s přednášejícími. (Úsměv.) Přemýšleli jste o tom někdy? Neexistuje žádné omezení počtu barev, jež můžete obsáhnout a rozdělit do určitých vzorů. Všechny z nich jsou krásné a všechny z nich obsahují sdělení. Hudba se dotkne vašeho srdce. Teď víte proč. Je interdimenzionální. Je kvantová. Byla tak navržena. A nyní aplikujte stejný scénář na komunikaci a uvidíte, kam se dostanete. Tohle je vývoj lidstva. Na této planetě začíná. Půjde pomalu, ale děje se to.

     Co očekávat – aplikace kvantového myšlení
     Předložím vám pár náznaků toho, co lze očekávat během dalších generací. Kvantová mysl bude schopna začít rozumět tomu, co nazveme “načasování synchronicity”. Vy tomu říkáte trpělivost. Netrpělivost je výsledkem lineární mysli, která nezískala to, co chtěla, v rámci očekávaného časového rámce. Je reprezentována tím, kdo poklepává špičkou boty, neboť mu časový rámec neubíhá dost rychle. Taková netrpělivá osoba je zcela a úplně lineární. S novým vědomím dojde k uvolnění trpělivosti, jelikož bude chápáno synchronizované načasování.

     Od Ducha budou přicházet poselství o dějích a nelineární myslitel bude chápat, že nemusí “teď hned” vyběhnout a manifestovat je. Ke zprávě bude ještě něco přidáno, něco, co nyní nemůžete pochopit, neboť nejste kvantoví. Poselství bude obsahovat kvantovou část, která napomůže synchronicitě, a kvantovému mysliteli to “dojde”. Těžko se to vysvětluje třidimenzionálnímu obecenstvu. Myslete na to jako na osvobození od času. Je to svoboda myšlenek, abyste stále neviseli na hodinách. Nestanovujete si trvale cíle, abyste pak byli zklamáni, když čas přejde a nic se nestane. Jste spokojení jen proto, že “jste”.
     Aniž byste byli zklamáni, víte, že přicházející věci se stanou ve vhodném čase, a budou k vám přineseny prostřednictvím synchronicity. Což znamená, že se kvůli nim nebudete trápit. To je koncept! Nebudete kvůli nim podléhat úzkosti, ani vstupovat do dramat. Posléze nebude existovat žádný člověk, který by se zeptal: “Pane Bože, kdy se to už stane?” Protože všichni budete součástí většího obrazu, budete to chápat a budete spokojeni a v pohodě. Umíte si takový stav představit? Je obzvláště těžké popsat vlastnosti budoucího myšlení, které tu ještě není… protože o něm nemůžete přemýšlet!
     Představte si to takto: Vyrábíte dřevěného koně na kolotoč. Bůh vám říká, abyste koně vytvořili. Skončíte, ale není ho kam dát… všechna místa pro koníky jsou zaplněná a kolotoč se pořád točí. V tomto okamžiku to většina lidí vzdá a řekne: “Tak jsem to asi pochopil špatně. Zmeškal jsem svou příležitost. Volné místo pro koníka mě již minulo.” A pak koně vyhodí! Kvantový člověk řekne: “Ten kolotoč je obrovský a stojím před ním. Je jen otázkou času, kdy se objeví místo pro koníka, jelikož vím, že kolotoč je kulatý.” Jinými slovy, není pochyb o tom, že se vhodné místo objeví - stejně jako jste si jisti, že se objeví vaše dítě na koni, protože se pohybuje doprava, zmizí s rotačním pohybem jízdy, a znovu se poté objeví vlevo, jelikož stroj se trvale otáčí kolem své osy. Přepadla vás někdy úzkost a přemýšleli jste, zda se vaše dítě znovu objeví, když vám při takové jízdě zmizelo z očí? Ne! Bylo by to hloupé. Začínáte chápat? Můžete vidět celou jízdu! Lineární osoba vidí pouze část a dokonce ani nevidí, že jde o kruh.
 

     Děti nového vědomí

     Bylo toho mnoho řečeno o vědomí dětí přicházejících na tuto planetu, a my jsme si to nechali téměř nakonec. Je to opravdu důkaz, že to, o čem mluvíme, se skutečně děje. Tento rys nazýváme “dostat se více do spojení s Akášou”. Můj kolega během dnešního dne již uvedl při přednášce scénář, k němuž se posluchač ani čtenář nedostali. Takže na tom nebudu lpět, jen řeknu, že pojednává o znalosti toho, co je uvnitř vás, uvnitř DNA. Vaše osobní Akášická kronika je ve vás - kým jste kdy byli a co jste v minulých vyjádřeních na této planetě dělali. Je to součástí oné interdimenzionální energie vaší DNA.

     Představte si dítě, které přichází na tuto planetu s vědomím, že tu již dříve bylo. Ne do detailu, ale s instinktivním pocitem, že “bylo tam, dělalo ono”. Jaký druh dítěte by to vytvořilo? Hlavně by šlo o dítě, které by se nechtělo učit lineárním způsobem, neboť by vidělo konečný výsledek a celý koncept, zatímco vy, kteří jste lineární, se je snažíte učit po částech. K tomu dnes dochází, možná jste si všimli. Tudíž skončíte s dětmi, které klidně neposedí, když jim učitel poskytuje “lineární potravu”, zatímco ony již mají obrázek celistvé kvantové záležitosti. (Poznámka: jedná se o tzv. hyperaktivní děti.)
     Když se děti začnou nudit a vyvádět, označíte to jako chorobu /ADD/. Shromáždíte je do skupin a dokonce jim podáváte drogy! Lidé tohle dělají. Nechcete snad vidět příští vývojovou vlnu? Vzdělávací systém na planetě je právě teď přesvědčen, že lidská přirozenost je statická a nikdy se nezmění. Takže vládne spokojenost, když se rozvíjejí přes 100 let staré výchovné systémy. Trvale přiostřují tyto procedury, takže se domníváte, že jsou lepší a lepší… pro 10leté vědomí. Věří se, že dnešní děti se rodí se stejným vědomím, jako měli jejich rodiče a jejich prarodiče.
     Šok, že? Vypadá to, že děti jsou nevyrovnané, pokud jednoduše nechtějí být součástí starého lineárního vzdělávání! Vidíte to všude na Zemi. Nové děti vyrůstají. Stávají se mladými dospělými a půjdou do práce a zaměstnavatel bude očekávat lineární přístup. Nicméně tihle mladí se na celý koncept lineárního přístupu podívají a odmítnou ho. Nechce se jim šplhat po žebříku zkušenosti, neboť jejich DNA na ně křičí, že tu již byli.

     Noví lidé mají ohromující tušení Akáši uvnitř sebe. Vědí, že jsou Starými Dušemi. Jen ještě neznají slova, aby to vyjádřili. Je to v jejich mozcích, a oni to vidí tak, že toho vědí stejně tolik, jako kdokoliv na vršku onoho žebříku. Již jste to viděli? Ano, viděli. Samozřejmě to není pravda, jelikož opravdu budou muset začít dole a propracovat se nahoru. Ale zaměstnavatel bude muset přijít s pár velmi kreativními nelineárními stimulanty, aby je udržel v činnosti. Jinak dají výpověď a zkusí svůj přístup někde jinde.

     Tohle vše se nazývá lidská evoluce. Lidstvo se vyvíjí před vašima očima. A přesto tolik z těch, kteří jsou vzdělaní a měli by mít rozum, tato mláďata srážejí, čímž ještě více zesilují jejich dosavadní znechucení. Můžete je nacpat do své lineární krabičky, pokud si to přejete, ale ztratíte jejich respekt a jejich pozornost. Jde o evoluci, ne nevyrovnanost. Je to evoluce a ne choroba! Je to nárůst zdravého rozumu.
     Běž na chvíli do svého nitra, Stará Duše. Viděla jsi to? Předestřel jsem přehled širšího obrazu, jenž jde daleko za vše, co vám kdy bylo řečeno. Tento plán je větší, než vám bylo řečeno, a krásnější. Vy osobně jste součástí plánu, a to takovým způsobem, o němž s vámi nikdo nemluvil. Je to ohromující. Je to nádherné. Lidé se vyvíjejí. Ti, co se rodí, i ti, kteří si dovolí natáhnout se k této nové energii.

Měli byste něco vědět, když se tak natahujete k Bohu: Naleznete velmi láskyplnou energii, která se natahuje k vám. Věděli jste to? Nemusíte zbourat zeď. Jsme na druhé straně tenkého závoje a snažíme se vám umožnit, abyste nás zahlédli. Jen kdybyste k tomu dali svolení a záměr, výsledkem by byla moudrost a vyléčení.

 

     Výňatek z channelingu „Je to v DNA“  28.6.2008  Kelowna, BC, Kanada

 

          Někteří z vás se ptají: ”Dobrá, Kryone, právě to je záhada. Chápu, co říkáš. Chystáš se vyučovat skutečnost, že sem přicházíme s mnoha energiemi z minulosti. Ale co v prvním okamžiku na Zemi? Máme krystal bez letokruhů, dalo by se říci. Nemáme žádnou energii z minulého vyjádření, žádnou minulou zkušenost na Zemi. Tak co s tím? Co se pak stane?”

     Toto je velice logická otázka. Existuje energie známá jako energie “nováčka”, která je na planetě výjimečná. Většina z vás, kteří toto čtete, to zažila. Též existuje mnoho nově příchozích! Vězte: Kryon si je velmi vědom povahy geometrické progrese. Tím chci říci, že počet Lidských Bytostí na této planetě roste exponenciálně. Tak jak populace narůstá, znamená to, drahé Lidské Bytosti, že existuje mnoho, mnoho nováčků. Neboť, ať už je procento Starých Duší jakékoliv, je ještě vyšší procento těch, kteří zde dosud nebyli. Atributy nově příchozích jsme probírali při jiných příležitostech. Nyní jste již dále.

     Vím, kde jsem, na tomto místě zvaném Kelowna, v této zemi nazývané Kanada. Zmiňuji tyto věci kvůli těm, kteří to budou poslouchat nebo číst později. V této místnosti, při poslechu v reálném čase, není ani jeden nováček. Vy všichni jste tu již byli dříve. Proto je pro vás všechny v této místnosti naše poselství zhuštěné a efektivní. Není zde ani jeden, jehož by se netýkalo. Jsou zde některé velice staré duše, původní zdrojové duše z Lemurie. Mnoho z vás jimi není, ale přišli jste na tuto planetu jednoduše tolikrát, že ony vrypy jsou v mřížce po stovkách. Staré Duše, a těmi opravdu jste, nyní promlouvám k vám. Poslouchejte, protože tohle je pro Pracovníky Světla důležité.

     Je to v DNA

     Dítě se narodí a DNA vnese energie Akáši přímo do jeho osobnosti. Tyto energie mohou všichni okamžitě vidět. Jako první věc dojde na karmický zůstatek. Karma je reálná. Mluví o tom některé z nejdůkladnějších esotericky zaměřených systémů víry na této planetě. Některé z nejstarších systémů víry, které máte, učí nejdříve o karmě. Jsou obeznámeny s tímto systémem příchodů a odchodů a    s tím, co pro lidi znamenají.

     Před 19 lety jsme vám řekli, že karma je jednou z prvních věcí, které byste mohli změnit v této nové energii. Řekli jsme, že Pracovník Světla se jí automaticky zbaví, pokud věnuje čistý záměr posunu k většímu uvědomění. Řekli jsme, že jde o “implantaci povolení zbavit se karmy”. /Tehdy v r. 1989 byl použit název “implantát”.Karma je energií přenášenou z dřívějšího života a týká se nedokončených lekcí, které se nikdo z vás v tomto kole již učit nepotřebuje. To je jeden z velkých darů velkého Posunu pro vás. Není to žádná novinka. V tomto našem příkladu ji však právě narozené dítě obdrží. Většina Lidských Bytostí dnes narozených karmu má, protože ještě neuplynulo dost času k vytvoření skupiny Pracovníků Světla reinkarnovaných bez karmy. V našem příkladu se ono dítě rozhodně až později, zda svou karmu anuluje nebo nikoliv. Pokud dojde k anulaci v jednom životě, stará hlavní karmická témata se do dalšího nepřenesou.

    Nastavení životních lekcí a energie osobnosti dítěte jsou založeny na krystalické Akášické kronice a jsou přeneseny na dítě po porodu. Dá se říci, že začíná další den a člověk pokračuje ve svém “celkovém příběhu” na Zemi. Dítě začíná růst a o tom jsem již dříve mluvil. Opakuji, že matky budou souhlasit, protože vidí, že vůbec nezáleží na tom, odkud dítě pochází nebo kdo jsou rodiče… dítě přebírá Akášický záznam a energii ze svých minulých životů. Matky to vědí, neboť zažívají děti stejných rodičů, které se jedno od druhého velice liší. Jedno je talentované, druhé ne. Jedno je bojácné, druhé nikoliv. Což se dá, drahá Lidská Bytosti, vysvětlit pouze tím, co ti povídám – že je to v DNA. Rezonují s Akášickou kronikou své vlastní minulosti. Přicházejí přímo z Jeskyně Stvoření, kde si do své DNA nechaly otisknout atributy svých minulých životů a začnou své putování. Vezmeme-li v potaz rodokmen, možná vypadají jako otec a matka, a dokonce mohou mít i některé z jejich osobních vlastností, ale základní témata jejich životů /životní lekce/ pocházejí z jejich vlastních minulých životů. Popovídejme si o tom, co získají, když přijdou /na Zemi/.  
     Strach či beze strachu: Kvocient strachu člověka závisí na tom, co se naučil a čím prošel v minulosti. Samozřejmě, pokud jde o Staré Duše, ty přistupují k životu nebojácně, neboť si hlavními strachy procházely znovu a znovu. Některé z nich jsou bojovníky, a to velmi silnými. Vstupují do situací, jako by realitu vlastnily. Jestliže tu byly jen párkrát, méně než 30 či 40 krát, stále se bojí. Jiné přicházejí ze života plného strachu, kde nedělaly nic jiného, než se bály. Bály se ve smrti, bojí se za života a můžete to vidět v jejich očích. Bojí se života jako takového. Matky po celé planetě tráví spoustu svého času tím, že se pokouší zbavit své děti strachu! Milují své děti a nechápou, proč jsou ve všem tak váhavé. Ale ty matky vědí, že to nezpůsobily. Přišlo to odjinud.

     Záliby: Sledujte děti při vývoji jejich vlastních zálib. Co jim chutná? Jakou hudbu mají rády? Čím se rády zabavují? Co je uklidní, rozruší nebo rozčílí? Jejich záliby jsou velice odlišné a nejsou nutně spojené s biologickými rodiči. Zajímavé, ne? Proč tomu tak je? Povím vám tajemství: Věnujte pozornost jídlu, které mají rády, protože to vám poví, kde kdysi žily. Všimněte si toho, jelikož to prozrazuje hodně o tom, na co si DNA zvykla a znovu - všimněte si zálib. Jaká hudba se jim líbí? Co pohladí jejich duši? Co sledují? Co je přitahuje? Je to utvářeno DNA z Akáši… kým bývaly, co se naučily a co jim předává krystalická minulost.

     Děti milují bláznivé nápady dneška. Nováčci jednoduše půjdou s proudem a budou si užívat všech těch nových věcí, protože jde o jejich první výlet. Ostatní tak začnou, ale brzy je to unaví a přejdou k věcem, které “na ně volají z jejich DNA”. To se týká i jejich minulých vloh a zájmů. Někteří se okamžitě vrhnout na “retro”, k velkému překvapení svých “stařešinů”. Jejich DNA obsahuje záznam všech minulých životů, které tvoří jejich nynější podobu.

     Vlohy: Buď je mají, nebo ne. Jsou schopny udržet notu nebo nejsou. Některé z nich talenty překypují! Některé jsou od narození výtvarně nadané - jen přenášejí to, co obdržely z Akáši v bezprostředně předcházejícím životě. V DNA se nacházejí životy plné kreslení, barev, tvarů a nádherné hudby. Některé děti přicházejí jako hudební mistři a ve věku 3 či 4 let je již jen otázkou dostatečného rozsahu prstů, kdy budou moci opět hrát na keyboard či na struny kytary. Mnohé z nich jsou ihned přitahovány nástroji, na které kdysi hrávaly a jejich talent je daleko za možnostmi toho, co mohly být naučeny v tomto životě. Jak toto vysvětlíš, Lidská Bytosti? Vše je utvářeno v Akáši.

     Osobnost: Jak dítě roste, jeho osobnost je zdánlivě ovlivňována okolím, někdy je to potěšující, někdy ne. Jako rodičům se vám to občas vymyká z kontroly, přestože jste dělali vše správně! Přemýšlíte: “Jak se mohlo mé dítě takto vyvést? Proč není po mně? Proč s ním musím bojovat, abych ho přiměl chápat něco jako zdravý rozum? Vůbec není po mně ani mé rodině.”

     Později, jako dospělí, se mohou vydat cestami, které byste nečekali… cestami, jimž jste je neučili. Budete se divit, jak vaše dítě mohlo provést něco tak hrozného. Jiní řeknou: “Není nádherné, že mé dítě má dokonalé vědomí? Myslí jako já. Učil jsem je dobře.” A já ti povím pravdu, drahá Lidská Bytosti. Vaše děti jsou často vašimi rodiči /z dávných dob/. Přicházejí do karmické skupiny, abyste se nadále vzájemně učili. Rodiny se vtělují do rodin ve výcvikových skupinách, platí to zvláště pro osvícenou výchovu. Tím říkám, že existuje systém výchovy a vzdělání. Čekali jste to? Chci vyjádřit toto, drahá Lidská Bytosti: Odměna za tvou práci na této planetě – poslouchejte – odměna za tvou práci na této planetě bude vyryta do krystalu jako potenciály potomstva, které se z tebe zrodí. Je snadné považovat to za svou zásluhu, ale vlastně to nejste vy, kdo jim toto dává. Jde o koloběh výchovy - od dítěte k rodiči, od rodiče k dítěti.

     Což znamená, že vy, kteří tu sedíte, nejspíš zalidníte tuto planetu Pracovníky Světla, a to i kdyby nevěřili v totéž co vy. Budou dětmi Světla. Jejich srdce budou rezonovat s informací, která se nacházela ve vaší buněčné struktuře. To jste jim předali. Je to součást systému. Je to složité. Jedná se o kombinaci toho, z koho pocházejí, jejich karmických rozhodnutí ohledně toho, kdo byli jejich rodiče, kým byli oni a jaké energie si přejí pro další pokračování. Ale já vám povím, že ta touha a souhlas je v DNA vás obou. Jakmile přejdete na druhou stranu závoje, vyberete si rodinu pro další vyjádření a můžete se vrátit a říci: “Chci být ve stejné rodině a pokračovat ve světelném dědictví.” Je to opravdové. Je to obtížné. Je to krásné.

     Zcela dospělí: Dospívání skončilo a stojí tu dospělý. Ať již má či nemá strachy, záliby, vlohy, jeho osobnostní rysy a fobie jsou nedotčené. To je u člověka běžné. Ale zde se to zlepšuje: K tomuto okamžiku je tohle to, co přijímáš, drahá Lidská Bytosti, jako to, kým jsi. Tímto jsi a s těmito atributy začínáš pracovat. Cítíš, že to “tak to funguje”, že je to normální, a že je to jako v přírodě… něco prostě “je” a nedá se to změnit. My k tomu můžeme pouze poznamenat: “Jak třídimenzionální!” neboť přemýšlíte jedině takto: “Tohle je úkol, který mi byl tentokrát zadán. Je to ukazatel, který byl domluven a toto jsem já.” A vydáte se do života a budete s “tím” pracovat, cokoliv už “to” znamená.

     Další velká schopnost Lidské Bytosti

     Po léta vám psychologové vyprávějí, že byste se opravdu mohli změnit díky způsobu svého myšlení. Dokonce i mimo duchovní kontext říkají: “Síla pozitivního myšlení skutečně může změnit váš život.” Vědí to. Jde o energii a mají pravdu. Je to též narážka na to, co je v nepořádku s vaším myšlením. V r. 1987 přišla nová energie. Mřížka se posunula a krystal pohnul. Země sama dnes vibruje jinak než tenkrát. Když jsme se objevili, říkali jsme: “Změnili jste svou budoucnost.” Pověděli jsme vám o nových darech… a nyní popíšeme jeden z těch nejlepších. Byl zde vždy, nyní je pouze doplněn.

     Proč jste se rozhodli, že buňky vašeho těla vás mohou ovládat? Proč jste se rozhodli, že své biologické geny máte navěky? Kdo vám to řekl? Zde je staré paradigma energie: “Jsem takový, jaký jsem. Bůh mne takového stvořil z nějakého důvodu a já se budu snažit využít toho co nejlépe. Naložím co nejlépe s tím, co mi bylo darováno.” To nezní až tak špatně, že? Některým z vás to zní dobře. A já nyní opakuji: Vítejte do interdimenzionálního posunu, protože celé myšlení člověka může být revidováno za účelem začlenění nových nadání!

     “Nezáleží na tom, s čím jsem se narodil. Ovládám svou biologickou stránku, svůj imunitní systém a své uvědomění. Bůh mě stvořil jako božskou bytost schopnou požadovat energie z minulosti v rámci svých Akášických záznamů… a dokonale přeměnit svou biologii a své vzezření v cokoliv, po čem zatoužím.”

     Zní to nemožně? Právě nyní existují skuteční učitelé, kteří instruují lidi, jak “myslet mimo geny”*. Lékařská věda vám říká, že vaše DNA není vaším osudem**! Jinými slovy, tato celá myšlenka se vyskytuje v celém lidstvu, protože nadešel ten správný čas. Proberme onu posvátnou část.
     Všechno, co máte, je změnitelné, a to včetně nemocí, které v současnosti nosíte ve své krvi. Vždyť je to jen Akášický záznam! Je součásti vaší DNA, takže vám patří. Poslouchejte: Pokud kdy sklad toho, kým jste bývali, obsažený ve vaší vlastní DNA, obsahoval krásnou, mladou, zdravou Lidskou Bytost, ona je tam pořád! Třeba obsahoval schopnost dělat určité věci, být umělcem, řečníkem spisovatelem, bojovníkem, člověkem se sebedůvěrou, který se jen tak neohne a chodí rovnými cestami… Chápete, že tohle všechno jste “vy”? Pořád to tam všechno je.

     Ale vy říkáte: “Pěkná myšlenka, Kryone, ale to je minulost. Na minulost si nesáhneš.” A já říkám, že je to od vás příliš lineární! Neboť oněmi novými dary jste vy, v nelineárním přístupu k buněčné struktuře. Odlinearizujte svůj život a shledáte, že nejenže se těchto věcí můžete dotknout, můžete je dolovat /vytěžit od zdroje/. Snadno je můžete nasbírat! “Ten nápad se mi líbí, Kryone. Jak na to? Jsem připraven.”

     Magnetismus

     Co jste se dnes naučili o magnetismu (opět na přednášce Gregga)? Jak to propojíte s Kryonovým učením? Dal jsem vám vědecké informace o tom, jak Sluneční systém vezme svůj gravitační otisk a doslova jej vyšle uvnitř heliosféry Slunce… Kvantová komunikace skrze Sluneční vítr. Když narazí na Vaše magnetické pole a napojí se na něj, překříží se solární vítr s magnetickou mřížkou Země, která se zase překříží s polem, které vytváří vaše DNA. Proto dospěje stejná informace, kterou dostává Sluneční systém, i k Vám.

     Sedíte tak říkajíc na magnetickém gauči. Vaše DNA je magnetická a to je vědecký fakt, který byl nyní konečně uznán. Nyní máte to malé, co ovlivňuje to velké, a to velké, které ovlivňuje to malé. I to jste dnes slyšeli, že? Pokud dostatek lidí myslí jinak, pokud dostatek lidí reaguje soucitně, vytvoří se hromadná emoční vlna, která může být změřena vědeckými přístroji. Je tím ovlivněna samotná vibrace planety. To, jak myslíte a co děláte, může způsobit rozdíl. A pokud jste to tomuto divnému chlapíkovi nevěřili (Leeovi), možná to uvěříte tomuto vědci? Možná, ale jen možná, mají oba pravdu. Jaké by to bylo?

     Stát se kvantovými

     To je téma dnešního dne. Je to těžké, neboť to od Vás vyžaduje, abyste mysleli jinak. Milý člověče, jsi ve vývoji. Je to vývoj prostřednictvím magnetismu, který hovoří k DNA a myšlenkám dává možnost vytvářet interdimenzionálním způsobem posun vědomí. To je to nejtěžší, co kdy budeme vyučovat.

Před třemi lety jsem svému partnerovi řekl, že bude vyučovat nenaučitelné, a dnes tu sedí na židli a dělá to. Někteří tomu porozumí, jiní tomu rozumět nebudou. Pokud jste se zabývali kvantovými stavy, rozpoznáte určité znaky a dnes večer budeme o jednom z nich hovořit. Jen o jednom, ale bude mít tendenci některé vlastnosti vašeho života odlinearizovat. Ukážu Vám, co pro Vás bytí kvantovými může udělat.

     Lidské Bytosti jsou emocionální a je to dobře, protože pocity jsou kvantové. Víte, ony jsou nekontrolovatelné oběma směry: Nekontrolovatelná nenávist, nekontrolovatelná Láska - nedrží se žádného vzorce, že? Je potřeba intelekt, abyste vytvořili krabici kolem emocí, a to nazýváte rovnováhou. Takže už začínáte chápat, že lidská mysl je kvantovým znakem. Vědomí - svojí vlastní povahou je vědomí kvantové. Lidský mozek byl stvořen k tomu, aby myslel kvantově. Pouze prostřednictvím logiky a intelektuální rovnováhy se staly biologické synapse lineárními.

 „Kryone, my nerozumíme, o čem hovoříš.″

     Podívejte se na autistického člověka. Zde máte člověka, který má vlastnost, u které zdá se něco chybí. Možná jste někdy byli v blízkosti určitých druhů tohoto autistického vědomí? Pak víte, co jim chybí. Je to konstrukce linearity. Neboť autistická mysl linearitě nerozumí a neustále se snaží pochopit pořádek a symetrii. Zoufale se snaží vytvořit konstrukci kolem svého vědomí, aby mohla v tomto světě najít nějaký smysl. Pravdou je, že je mnohem kvantovější než vy! Dívali jste se na to někdy takto? Systém už tu tedy je. Kvantovost je již ve vašem dosahu. Vše, co potřebujete zjistit, je jak otevírat a zavírat různé synapse a tím nechat vzniknout druh člověka, který je začátkem Rozvinutých (lidí).

 

     Výňatek z channelingu „Tři větry“ z 23.-24.2.2013  Saskatoon, Saskatchewanu a Calgary, Alberta, Kanada

 

     V předcházejících channelinzích jsme vám řekli o některých zajímavých rozdílech mezi novými Lidmi a těmi, jako jste vy, kteří jste se narodili do starší energie. Řekli jsme vám, že kvantová DNA změní to, co jste vytvořili tím, že žijete po mnoho životů a probouzíte se k osvícení a vědění - umožní vám teď stát se velmi odlišným dítětem ve vašem příštím životě. Bude to dítě, které si pamatuje jak číst, místo toho, aby se učilo, jak má číst; dítě, které umí chodit dříve a mluvit dříve, protože si pamatuje, jak to má dělat. Je to proto, že most v DNA začíná být kompletní mezi tím, co bylo a mezi tím, co je. To znamená, že DNA se začíná kvantově měnit do svého původního stavu bytí, ve kterém funguje mnohem lépe. Nejprve to uvidíte na dětech a, moji drazí, nečekejte, že to spatříte pod mikroskopem. Místo toho se budete muset zeptat sociologů, aby se něco z toho prokázalo, protože to bude viditelné nejprve v podobě změny v lidském chování.

     Proto Staré Duše přijdou a nebudou muset začínat a učit se vše znovu od začátku. Místo toho přijdou s intuitivní úplnou nahrávkou zkušeností z minulého života. Jakmile se vyvine jejich mozek, mohou si dokonce i pamatovat, kdo jsou [Staré Duše, které zde již byly]. To je příslib nové energie. Zejména po roce 2013. Uvidíte změny u svých dětí a vnoučat, jak budou přicházet a vyrůstat. Stigma planety, která by měla být zničena válkou či Bohem, už nebude součástí energie těch, co přijdou. Ponesou příslib planety vstupující do nových nezmapovaných oblastí kvantových objevů. Budou potřebovat celou novou sadu nástrojů.

 

     Kdo tím prošel?

     Vy všichni jste se zúčastnili tohoto větru. Každý v této místnosti se toho zúčastnil. Stáli jste zde se znalostí toho, co jsou to životní lekce a jaké jsou další možnosti díky tomu, co se stalo v předchozích životech. To nebyly žádné chyby, moji drazí. Byly to výsledky možností a plánů, které jste vytvořili pro svou vlastní duši.

     Zde v této místnosti není žádný nováček [bude vysvětleno]. Avšak ne všichni z vás, kteří posloucháte a čtete, jsou Staré Duše v klasickém smyslu slova – duše, které zde byly již stokrát (a vícekrát). Ale vy jste zde byli už předtím, a to vás řadí mezi ty, co tímto procesem prošli mnohokrát. To je to, co vás přimělo zajímat se o tento materiál. Pomysleli jste na to? Avšak v porozumění těchto vědomostí je mezi vámi velká různorodost. Je to mezi vámi pojímáno velmi rozdílně. Někteří to prospí a jíní se tím duchovně probudí [Kryon se směje]. To závisí na tom, kde se nacházíte na vaší plánované cestě. A znovu opakuji, že každá cesta je jedinečná.

 

     Vítr Existence

     Dorazili jsme nyní k Větru Existence. To je to, čemu říkáte život. Dovolte nám předat vám několik atributů. Za prvé, bez ohledu na to, co vám bylo řečeno duchovní autoritou, vy zde nejste za trest. Nejste zde, abyste byli zkoušeni. Někdy nazýváme váš život zkouškou, ale jedná se o zkoušku energie, ne vás! Gaia potom měří energii planety a předává výsledky do samotné struktury času a existence – Velkému Centrálnímu Slunci. Je to měření vibrací Země prostřednictvím Krystalické Mřížky, která hraje roli v mnohem větším scénáři, o kterém jsme moc nemluvili.

     Proto se ta zkouška týká toho, zda Lidé mohou změnit pozemské měření svým vědomím. To je ta zkouška. A opakuji, Lidé zde nejsou proto, aby byli zkoušeni, ale spíše jste zde jako rodina. Most mezi Větrem Zrození a Větrem Existence není křehký. Vyroste tam, kde odstraníte všechno to, co víte o pravdě a při příchodu to vymažete. Když vstoupíte do Větru Zrození, už si neuvědomujete, že jste součástí Vesmíru. Už neexistuje spojení s vědomím samotného Boha. Nepamatujete si, odkud jste přišli nebo čím jste prošli.

     Novější energie vás teď probudila do intuitivních možností rozpomenutí se na tyto pravdy. Jsou ve vaší Akáše, ale dostupné jsou pouze skrze záměr. Jak jsme naznačili, některé Staré Duše se nutně nemusí probudit vůbec! Někdy Stará Duše, která měla velmi těžký a složitý předchozí život, proletí tímto současným životem jako by byla na dovolené od duchovních věcí a nikdy netvrdí, že se o ně zajímá. Ale, moji drazí, vy víte, kdo jsou, když se s nimi setkáte a můžete jim to poznat na očích. Někteří z vás s nimi dokonce uzavřeli manželství! Nemusí být zde na setkání, ale toto je energie právě té věci, která vás původně přitahovala.

 

     Úkol Staré Duše

     Moji drazí, musíte pochopit jedinečnost života. To je důvodem, proč říkáme, že neexistují žádná pravidla, která říkají, že se nějak musíte probudit, abyste pomohli planetě nebo že musíte vysílat Světlo, zatímco jste zde. Jednoduše neexistuje nic, co byste museli, protože systém je komplexní a dává různé možnosti. Tentokrát jsou zde někteří proto, aby nesli energii toho, kdo jsou a kde jsou. Příště budou pracovat, ale teď právě drží místo. Někteří z vás mají právě tyto atributy a pro planetu je to nezbytné a potřebné. Jako v nějaké duchovní štafetě nesou někteří štafetový kolík svižně a někteří sedí a pozorují, ale všichni jsou součástí závodu.

     Některé Staré Duše jen tak nesou energii, aniž si vůbec uvědomují nějakou metafyzickou cestu. Takže by se dalo říci, že je to rekalibrace nebo omlazení Staré Duše. Avšak, někteří z vás můžou říci: „Nejsem si jistý, že to chci. Vypadá to jako plýtvání životem Staré Duše – 80 let nebo více!“ Moji drazí, je to plýtvání časem, když jedete na tři týdny na dovolenou? Ne. Často se vracíte odpočati a připraveni pracovat! Je to komplexní a vy se díváte na věci ve světle „života“.  Ale pro nás je to jednoduše uplynulý den. Všechno je to o načasování. Proto si nedělejte hlavu s tím, co funguje a co není založeno na vašich „existenčních hodinách“.

     Staré Duše budou mít na planetu v této nové energii největší vliv. Ti, kteří zde byli nejčastěji, budou vědět lépe než kdykoliv dříve, co dělat, za podmínek, které nalezli při svém příchodu.


     Kategorie Větru Existence: Noví a Učící se

 

     NOVÍ: Nováčci přicházejí stále. Musí, protože planeta expanduje geometrickou řadou [růst populace]. Takže logicky, chápete, že sem neustále přicházejí nové duše? Je to zřejmé. Ale vy můžete rozeznat nováčky během minuty, když s nimi začnete mluvit. Řeknete A, a oni slyší B. Vy je požádáte, aby šli doleva, a oni půjdou doprava. Nemají vůbec žádnou představu o tom, jak to funguje mezi Lidmi. Oni doopravdy nechápou, jestli je něco dobré nebo špatné. Přiměřenost chování je tajemství – a často se to ukazuje.

Nevědí, jak život obecně funguje. Budete si překvapeně ťukat na čelo, protože nebudete moci věřit, že by někdo takový mohl existovat! Oni jsou noví. Neznají lidskou povahu. Mohou být snadno podvedeni jinou Lidskou Bytostí, která je chce podvést. A opět si budete ťukat na čelo a pomyslíte se: „Copak právě dorazili?“ Ano, přesně tak.

     Jsou ve všech směrech neuvěřitelně naivní a vy to vidíte. Každý z nich se bude muset mnohokrát vrátit předtím, než začne chápat celý proces toho, jak život funguje, proto je jich zde vždy docela velké množství. Nenajdete je na setkáních jako je toto, ale spíše se zdržují mimo shromáždění, která učí „jak Lidé fungují“. Mnozí z nich se natahují na psychologovu pohovku, aby zjistili více o sobě samém a kupodivu, mnozí dokonce skončí sami jako psychologové! Je to proto, že lidská povaha je pro ně takové mystérium, které musí vyřešit, že si jsou plně vědomi, jak moc potřebují pomoc, takže se stávají pomocníky pro ostatní nováčky.

 

     UČÍCÍ SE: V průběhu několika životů mnozí dorazí v určitém stavu, kde je přítomno intuitivní uvědomění si toho, jak věci na planetě chodí. Dostaví se lepší emoční rovnováha a potom se takový Člověk stává žákem, který začíná sbírat duchovní vědomosti.

     Žáci jsou jasná kategorie. Jsou to ti, kteří jsou potencionálními probuzenými, protože mají potenciál přijít na místo jako je toto, slyšet pravdu, rozeznat ji nebo ne, a odejít. Jestliže necítí, že je to něco, co je jim blízké, znamená to jen tolik, že nebylo správné načasování. A znovu opakuji, pamatujete se na axiom o návratu do méně vědomého stavu? Není to možné. Takže i kdybyste s něčím nesouhlasili nebo se něčím neřídili, neznamená to, že to zapomenete. Dnešní pošetilost se může stát zítřejší moudrostí. Záleží pouze na vašem vnímání.

     Načasování je vše. Můj partner se mnohokrát ptal: „Kryone, proč jsem se musel probudit k pravdě v polovině mých 40. let? Bylo by to mnohem více efektivní, kdyby se to stalo v mých 30 letech!“ Odpověděl jsem, že je to všechno o načasování. Má to co dělat s jeho umístěním do věku, ve kterém potřebuje být, aby dělal to, co dělá dnes a také to, co chce dělat příště. Dostanu se k tomu.

     A tak, moji drazí, ti, kdo přede mnou sedí na židlích, a ti, kdo čtou, jsou všichni v žákovské kategorii. Často jsou starší duše a ti, kteří se probudili pro duchovní otázky. Cítí, co se děje na planetě a chtějí vědět více. Nově si uvědomují, že energie se mění a že je Země potřebuje. Také vědí, že každá cesta je jiná, proto sedí v této místnosti nebo čtou tento přepis s tímto na mysli.

     Toto je způsob, jakým to funguje, Staré Duše. Někteří z vás se probudili k duchovní pravdě “vnitřního Stvořitele” mnohokrát. Vaše knihovna je plná duchovních úkolů. Někteří z vás se právě probudili v tomto životě a uvědomují si, že jsou Staré Duše. A protože jste všichni zde a posloucháte a čtete, nabídnu vám rozptýlení. Je to složitost, kterou jste nečekali, týká se nové energie.

 

     Pokročilý komplexní kvantový atribut

     Možná je to složité, ale někteří z vás jsou na to připraveni. Tato myšlenka je pro některé zde intuitivní, protože jde o duchovní logiku. Zmíním to pouze krátce, protože jsem vám to předal již dříve a potřebuje to být zahrnuto, aby byly větry vysvětleny tak komplexně, jak je to jen možné.

     Jak jsem vám už řekl, ve vašem nitru existuje knihovna Akáši. To znamená, že tam je uložena Pravda, kterou můžete získat, a která je univerzální. Ale velmi lineárním způsobem také rozumíte, že můžete mít ve své Akášické knihovně to, co jste nasbírali během vašich životů na Zemi. Je to pravda nebo lež? Mluvili jsme o tom v tomto novém roce 2013 již dříve. Odpověď zní, že to závisí na tom, jak moc kvantovými se stanete.

     Je to velmi obtížné, ale teď se pustím do předmětu, který je naprosto nelineární; proto dobře poslouchejte. Pokud je to pravda, drahé Lidské Bytosti, že jste byli zasazeni vzestoupenou rasou z jiné části galaxie [Plejáďany], potom to znamená, že máte část jejich DNA! Všechno, co věděli oni, je ve vaší DNA – a vy víte, kam tím mířím, že? To znamená, že se můžete probudit k větší pravdě, ale jde o pravdu, která není založena na pozemské zkušenosti. Dostala se tam z toho, co vám předali oni. To jde daleko za to, co jsme vás učili o vaší Akáše a zavádí pojem duchovní kvantové Akáši.

     Budou tací, kteří se zeptají: „Dobrá tedy, my s tím tedy přijdeme, že? Mají to dokonce i nováčci? Proč si to tedy také nepamatujeme?Odpověď zní: V nové energii [po roce 2013] budou existovat lidé, kteří začnou používat to, čemu říkáme „kvantové Akášické nástroje“. Bude to zahrnovat myšlenku na „dolování Akáši“ [atribut, který jsme vám předali už dříve] a také myšlenku „kvantového Akášického dědictví“, což bude začátek rozpomenutí se na původní vědění galaktických předků. To může nakonec vést ke kvantovým objevům na planetě. Až se Lidé stanou ve své evoluci kvantovějšími, začnou sbírat tyto nové nástroje. Má to co dělat s DNA a my jsme o tom již mnohokrát hovořili. To je „rozpomenutí se“. Ale tyto věci se začnou dít jen Starým Duším mezi vámi, protože se to děje pouze po plném uvědomění si „Boha uvnitř“.

 

     Karma

     Co má s tím vším společného karma? Žák, který prošel stavem “příchodu na Zemi” teď má něco, čemu se říká karma, a práce s tím vyžaduje velkou energii. Proto nám dovolte, abychom vysvětlili, o co jde.

     Karma je “neukončená energie rodinné skupiny”, která pokračuje z jednoho života do druhého. Tlačí a táhne vás životem a nemá nic společného s předurčením. Místo toho se zcela týká predispozice. Máte-li kolem sebe hodně karmické energie, potom máte dispozice pohybovat se za určitých daných podmínek doleva nebo doprava. To je založeno na energiích z minulosti a většinou i na mezilidském vzájemném působení.

     Tuto informaci jsme vám předali již v roce 1993 v Kryonově Knize JednaKonec Času“. Řekli jsme vám, že Staré Duše teď mají svolení zahodit energii karmy a řídit si svou cestu životem sami, spolu-vytvářet energii toho, co chtějí, namísto toho, aby bojovaly s minulostí. Neustále vám říkáme, že karma je starý systém učení, a že vy jste jej již překonali.

     Karmickou energii ještě stále potřebují ti žáci, kteří nejsou připraveni se jí vzdát a potřebují procházet lekcemi na ní založenými. Karma není dostupná nováčkům [těm, co přišli poprvé], protože přicházející nová duše nemá žádnou minulou energii, ze které by se měla vyvléknout. Mimochodem, to je i důvod, proč jsou neinformovaní! Ale když přijdou podruhé nebo potřetí, začnou tvořit svou vlastní karmu z energie běžného života, která je potom nutí dělat určité věci v tom příštím.

     Jakmile jednou Stará Duše odhodí karmu, znamená to, že ji dokonale oddělila a příště tam již také nebude. A opakuji, zde je kvantový atribut, který říká: „Co vytvoříte v rámci modelování své duchovní DNA dnes, zůstává navždy. Nemusí to být provedeno opět v příštím životě. A opakuji, toto není předurčení, ale vězte, že co uděláte v tomto životě, modeluje ten příští, a v této nové energii to je velmi hluboké, Staré Duše!

 

      Výňatek z channelingu „Mřížka a DNA“  14.7.2001  Breckenridge,  Colorado

 

      DNA – Karma

      My definujeme karmu možná jinak než vy. Říkáme jí „neukončená energie“. Můžete jí ukončit kdykoliv si přejete, skrze různé metody. Když jsme sem poprvé přišli jako kolektivní mřížka – pohybující se bytost – skupina, říkali jsme vám o vaší schopnosti vyhnout se podstatě karmy – ukončit neukončenou energii. Tato neukončená energie, z toho co nazýváte minulostí, leží na mnohých z vás právě teď, když to čtete, anebo posloucháte. Nikdy jste to nepochopili. Někteří z vás to viděli jako zástavu. Někteří souhlasili, aby to navždy bylo s vámi, nepochopením ani na moment, že se tomu můžete vyhnout jednoduchým vyhlášením faktu. Ale karma byla stará energie, předtím než to bylo takto předané. Dovolte mi říct vám tajemství, aby něco z toho začalo dávat smysl. Víte, co je rozdíl mezi starým člověkem ve staré energii a novým člověkem v nové energii? Je to v DNA! Dovolte mi dát vám tuto novou informaci: čistokrevné Indigo děti se rodí bez karmy! Teď se podívejte na Indigo děti, a co se snaží udělat. Podívejte se, jak reagují a jednají. Tato informace může vysvětlit velkou míru toho, co vidíte na dětech a není to o neukončených událostech. Je to o nových událostech.

      Jeden ze znaků Indigo dětí je, že se rodí s přehledem, který jste vy neměli, a je stále vámi nepojmenovaný. Je to něco v jejich DNA vrstvách, co nikdy nebylo součástí vaší. Říkejte tomu lekce života, pokud chcete. Já to budu nazývat zemská lekce. Indigo jsou tu z určitého důvodu - kolektivně, a oni vědí, co to je. Je to vytvoření Nového Jeruzaléma (metafora, kterou Kryon používá pro mír na Zemi).

      Ve staré energii, nikdy nebyl v DNA atribut, který byl specifický pro Zemi, ale teď je. Vaši původní obyvatelé se to museli naučit, a vaše moderní společnost to zahodila, ale nové děti přišly s tímto neporušení. Vaše karmické lekce, smlouvy a karma byly pro vás a váš osobní růst. Teď, najednou, indigo děti nesou plné vědomí toho, co mají udělat pro Zemi a pro mnohé z nich to bude vášní.

 

    Výňatek z channelingu „Dějiny DNA a lidské rasy“ 29.8.2009 Portland,  Oregon

 

    Velký Posun

     Původ a dějiny DNA začaly od vzácného stvoření, které bylo vhodné, v celistvosti s andělskou říší a požehnané svatým záměrem. Prostřednictvím svobodné vůle se rozpadlo, když lidé přijali nižší stav vědomí. Mytologie je plná dramatických příběhů o „pádu lidstva“ ale nepodíleli se na ní žádní ďáblové, jen proces svobodné vůle v rámci lidstva.

     Nacházíte se v Posunu. Jste ve věku, který nazýváte Nový Věk, ale on není nový. Naopak! Je to rozpomenutí se na starodávné poznání a způsoby Lemurie. Je to návrat do lemurského stavu a je to o čase. To je to, co nazýváte nová energie, a blíží se k vám Posun, který umožní začít pomalé a účelné rozšiřování vědomí na této planetě. Ale jak jsem hovořil, musí to začít ve vaší DNA.

     Ó, Lidská Bytosti, poslouchej mě: Toto je hlavní problém, proč tu jste. Je to to, co vyučujeme dnes, že DNA, vaše kvantová posvátná část, je připravená na to, aby byla rozšířená vaším čistým záměrem. Vše, co Kryon přinesl magnetickou službou bylo, jak sloužit této planetě způsobem, kterým by se magnetizmus mohl změnit a komunikovat s vaší DNA. Tato nová komunikace je výsledkem Harmonické konvergence v roce 1987 a kombinací pohybu do energie nové Gaii, kterou vytváří galaktické zarovnání. Dává to příležitost pro návrat do stavu, který si zasloužíte… lemurského stavu vědomí - stavu, kde válka není možností a zdraví je intuitivní. Mayové o tom hovořili. Toto je nejvyšší vibrace, jakou kdy Gaia viděla, a vy spočíváte u vstupu do tohoto všeho. To byla jejich informace o 2012 a takovýmto způsobem o ní mnozí neuvažují.

     Postarejte se, aby lidské vědomí odpovídalo této vibraci, a vaše DNA začne zvyšovat svou účinnost. Začne být znovu kvantová. Začnete to vidět různými způsoby - o tom jsme též už hovořili. Hledejte znamení, že se lidé vyvíjí. Tento vývojový proces začíná těmi, co jste nazvali indigové děti. Tyto děti nového vědomí jsou velmi odlišné, všimli jste si toho? Všechno je to o tom, kolik kvantové DNA používají, v protikladu k tomu, jak jste lineární. Srážka mezi kvantovým a lineárním se právě začala! Pokud si myslíte, že máte teď problémy s novými dětmi, jen počkejte, až budou mít svoje děti! Lidé se mění.

     V rámci tohoto „Nového Věku“ přinášíte zpět původní energii. Pomalu. To bylo navrženo pro dnešek. Nastal čas, abyste se vrátili do kvantového stavu - to je duchovní stav, který vám dali Plejáďané a začíná to teď.

     V této chvíli bojujete na Zemi v bitvě mezi starou a novou energií a nová energie vyhrává. Nemýlíte se, že stará energie s vámi po nějaký čas zůstane. Ta nadále zůstane v záležitostech, které vidíte jako problémy, ale ve skutečnosti jsou „kvantovým čištěním“. Když vyčistíte svojí ekonomiku a neskončíte, uvidíte cesty nového paradigmatu bytí, strukturování, ale nějakou dobu to potrvá. Nebojte se, co to udělá, protože se vynoří přesně tak, jak jste věděli, že se to vynoří... jeden z nejsilnějších na Zemi, naplněný celistvostí. Bude potencionálně představovat nové paradigma, které dává smysl pro nový věk. S tím počítejte a indigo dospělí vám ho pomůžou navrhnout. Nové představy vyskočí před existující myšlenky a přinesou revoluci ve způsobu, jaký může být život na planetě.

 

     Výňatek z channelingu „Rekalibrace vědomí“  21.4.2012 Madison, Wisconsin  Michigan

 

     Budoucnost Iluminátů
     Teď vám chci sdělit něco, co jste nečekali – něco, o čem jsem vás informoval jen jednou. Co je se všemi těmi penězi Iluminátů? Jsou to bilióny a bilióny EUR v bankách, které jsou pod jejich kontrolou a čekají. Co s nimi hodlají udělat a kde je chtějí použít? Jsou stále zde. Čekají.

     Tato skupina čeká, až se stane něco, o čem vědí, že se to stane, protože vidí, tak jako já, že se to blíží. Avšak já vám chci říci něco, co oni nečekají. S vědomím přichází generační posun. Ti, co na tyto peníze dohlížejí, nebudou vždy starší lidé. Časem to budou lidé indigo.

     Čekají na něco, co se stane v Africevybudování nové civilizace, kontinent který se nemá co odnaučovat. Jakmile bude Afrika vyléčena, jakmile bude připravena, bude možno vytvořit od základů novou civilizaci. Afričané budou připraveni naučit se vše o budování základů nejpokročilejší civilizace, jaká kdy byla, a budou to dělat těmi nejmodernějšími a nejvíce vynalézavými dostupnými systémy. Nakonec tento nový kontinent porazí i ekonomiku Číny.

     Taková je předpověď a vždy byla, a budou to financovat peníze Iluminátů. Řekl jsem, že to budou financovat Ilumináti? (Kryon se směje.) Budou to financovat peníze Iluminátů, ale oproti minulosti je zde rozdíl, drazí. Ti, co zdědí pozice Iluminátů, budou mít jiné vědomí. Poslouchejte, nestanou se náhle těmi, kteří mají ve svém srdci pro každého jen dobro – těžko. Chtějí vydělávat peníze, ale co uvidí místo toho, je způsob, jak prostřednictvím této investice vydělat velké peníze. Tímto procesem však automaticky pomůžou statisícům a budou u počátku - u základů nové Afriky. Nové sjednocení afrických států nakonec vytvoří kontinent silnější než kterýkoliv jiný, který bude mít jednu měnu. Samotné zdroje budou převyšovat všechno na světě.

     “Páni, Kryone a jak dlouho to potrvá než se tak stane?”

     To záleží na Lidech zde v místnosti a na těch, kteří to později budou číst a poslouchat. Co uděláte, až opustíte tuto místnost? Přijdete domů, budete o tom informovat, zamnete si ruce a počkáte, až se to stane? Nestane se to. Protože Lidé v této místnosti a Staré Duše, které poslouchají a čtou, musí tu práci udělat a řekl jsem vám to už dříve. Jste to vy, kdo to musí udělat.

     Existuje spojenectví, které musíte uzavřít spolu navzájem a s jinou skupinou – mladými lidmi Země. Mládí této Země mění způsoby, jakým věci fungují. Vidíte to? Nepředpokládá se ani, že si sednete a budete je sledovat, protože oni vás potřebují, Staré Duše.

     Je načase, abyste uzavřeli společenství s indigo a s koncepty mládí této planety. Na okamžik nemyslete na to, že jejich věk ukazuje jejich moudrost. Tyto dva atributy nejsou úměrné, nejsou lineární. Tito mladí lidé mohou být starší duše, než jste vy! Nemyslete si, že proto, že mají technologie, kterým nerozumíte, že s nimi nemůžete být zajedno. Jejich technologií je sdílení na sociálních sítích - právě ta věc, o které mluvíme, kde každý může mluvit s každým. Nové vědomí na planetě začíná ve dvou oblastech – u dětí a starých duší.

 

Autismus

Tento text je z knihy „ KRYON -  NAJDI CESTU K SOBĚ“

 

     „Jsou děti, které se šokem dostávají do nerovnováhy mezi tělem, duchem a duší. Jejich vysoké vědomí jim umožňuje pohybovat se v myšlenkách daleko od fyzického bytí, avšak fyzické tělo odporuje tomuto způsobu chování. Duše se cítí zmatena, ztracena a oddělena od těla. Je to stav, jenž nazýváte autismus. Dítě se jako autistické nenarodí. Rodí se jako jedinec s vysokým vědomím. Jeho myšlení je otevřeno vyšším dimenzím a jakoby přistálo ve fyzickém těle. Dítě se svým tělem není moc spokojeno, cítí se omezeně, a když se vyskytne příležitost, že by mohlo tělo opustit, využije ji. Nechápejte nyní tuto možnost jako smrt. Dítě nemá zájem své fyzické tělo zabít. Využije jen příležitosti, a když u něj dojde k nějakému šoku, pak při tomto šoku opouští duše fyzické tělo a zůstává s ním spojeno jen způsobem, jaký je pro duši nutný. Je to, jako byste ve svém fyzickém těle měli balónek, který se nyní odpoutá a odletí mimo tělo.

 

Autismus není nemoc, je to jen jiný pohled na svět.

 

     Autista je bytost, která se vyznačuje vysokými vibracemi a která se cítí lépe mimo fyzické tělo. Je to výzva pro blízké postarat se o to, aby se fyzické tělo stalo pro duši chrámem, do kterého se bude chtít ráda vrátit. Je to fáze znovu začlenění duše do těla, fáze návratu do života. V němž již nebudou omezení. Toto téma se po vzestupu značně rozšíří. Přibude těch, kteří se začnou starat o tyto posly skutečnosti, posly nových vibrací a energií.

     Když se duše vrátí do těla po prožití svého úniku, stále zůstává propojena s vyššími vibracemi a stává se prostředníkem mezi těmito světy a pozemským světem, který znáte. Je však již schopna samostatného života a její odlišení není mezi lidmi očima viditelné. Velmi mnoho informací, jež k vám tímto způsobem proudí a proudit budou, jsou posety energiemi, které vedou k jednomu cíli a tím je návrat „člověka srdce“ na Zemi.“

 

     Moje poznámka:

     Vzestupem se zde rozumí proces, který probíhá již mnoho let jak u planety Země, tak i u lidstva. Planeta Země na konci roku 2012 už vzestoupila do 5. dimenze vědomí a lidstvo postupně vzestupuje do 4. a 5. dimenze vědomí. Tady je proces individuální, dle zájmů lidí, a na delší dobu.

     „Člověk srdce“ je člověk, který si plně uvědomuje, že srdce člověka funguje jako vysílač a přijímač lásky. To, že na sebe budeme pohlížet jako na bytost plnou lásky, na bytost, která je lásky hodna a ke které láska patří, změní naše vibrační pole a naše srdce tuto lásku začne vysílat i do okolí.“

     Kryon je bytost ze Světla.

 

     A nyní jiný pohled na hyperaktivitu.

Hyperaktivní děti?

 

     Neustále se dočítáme o problému hyperaktivních děti, o poruchách chování, o vzrůstajícím výskytu lehké mozkové dysfunkce a poruch učení. Dokonce se smíříme s tím, že i naše dítě může být prostě takové a dovolíme, aby dostalo "nálepku", klidně i prášky. Tohle snadné řešení je náš únik, pohodlná výmluva, proč dítě jedná tak, jak jedná a proč my s tím vlastně nemůžeme nic dělat, maximálně podat léky. Nebojíme se náhodou vlastního selhání?

     Co se často v mnoha rodinách odehrává? Rodiče, kteří neumí najít cestu sami k sobě, nemají vybudovaný láskyplný a podporující partnerský vztah, nemohou zplodit dítě - a tak se nezamýšlí nad příčinou (právě oním nenaplněným partnerstvím, kam jako bonus může dítě přijít), ale podstoupí řadu medicínských postupů na oplodnění. Následuje komplikované těhotenství a bolestný porod (nebo porod s utišující injekcí). Nakonec je dítě na světě, ale o několik měsíců později putuje do jeslí nebo do opatrování někoho cizího, zatímco se matka vrací do zaměstnání (žena, která nemůže mít dítě, tak ho nechce!). Když se dítě nakonec dostane domů, bojuje o pozornost rodičů. A pokud se mu této pozornosti nedostane, začne se chovat zvláštně, aby si ho rodiče jednoduše všimli. A rodiče, místo toho, aby přemýšleli nad sebou, proč je dítě školí a čemu učí, vezmou ho k odborníkovi pro nálepku. Nálepky jsou jen naše lenost a snaha zbavit se zodpovědnosti! Neříkejte o sobě ani svých dětech - jsem alergik, dysgrafik, epileptik; a nebo, pokud to chcete o sobě vytrubovat do světa, pak řekněte - nesnáším lidi, nesnáším normy, nesnáším tento svět.

     Je jasné, že i způsob stravování je velmi závažným faktorem v rostoucím výskytu těchto poruch. Pokud žena, která přináší do partnerství dítě pro sebe i svého milovaného partnera, bytostně ví, že je to její hlavní náplň, pak naprosto přirozeně dělá v těhotenství i potom vše pro blaho sebe i svého dítěte, a to co nejdéle, jak to muž ustojí. Muž, milující svou ženu, je šťastný, pokud je ona na něm závislá a on se o ni může postarat, aby mohla v klidu pečovat o jejich společné dítě. Některé negativní vlivy ale není v silách rodičů je odstranit, např. masivní kontaminace potravin těžkými kovy, především rtutí. Rtuť je prokazatelně hlavní příčinou některých nevyléčitelných poškození mozku, především autismu. Velmi nepříznivě se projevuje nadbytek jednoduchých cukrů, což je živina dětmi mimořádně oblíbená. Děti, svou přirozeností neklidné, se pod vlivem předávkování cukrem (sladkostmi) ještě zhorší. Nedávno se zjistilo, že  pravděpodobnou příčinou je i akutní nedostatek esenciálních mastných kyselin řady omega-3 (já si pamatuji, když jsem chodila do školky, tak hned při vstupu jsme museli jít do ordinace lékaře, který tam měl zvláštní místnost, a tam jsme dostali povinně lžíci rybího tuku - hnus, ale asi se tenkrát vědělo, proč). Dnes je obecně známé, že tyto specifické mastné kyseliny mají pozitivní vliv na vývoj mozku a na chování i dosud nenarozeného dítěte! Mají také ale i další "vedlejší" účinky - pozitivní, například snižují frekvenci výskytu běžných onemocnění horních cest dýchacích u dětí.

     Jedna studie potvrdila, že těhotné a kojící ženy musí mít ve stravě dostatek DHA, je to jedna z esenciálních mastných kyselin a je obsažena v rybím oleji (Omega 3). DHA přechází do krevního oběhu plodu a stejně tak i do mateřského mléka. V případě dostatečného příjmu se batolata vyvíjejí mnohem lépe než děti, které trpí jejím nedostatkem, a to především po psychomotorické stránce.

     Zajistit dostatek DHA konzumací ryb lze s obtížemi. Pokud se oprostíme od zamoření mořských ryb těžkými kovy a znehodnocující technologií zpracování ryb, pak jsou vhodní pouze lososi z divokých vod, tuňák se žlutými ploutvemi (?), sardinky a další drobné mořské ryby. Naprosto nevhodné jsou makrela a platýz i všechny ryby sladkovodní. Co s tím?

Užívejte Omega 3 - jak jednoduché :-)

A přečtěte si knížky: Tak co mám jíst - P. Fořt a Do pátku bude vaše dítě jiné - K. Leman

Zdroj:www.empatia.cz

 

     Sepsal: Jan Heczko, listopad 2013