Kryon o Bohu

 

 

  Tento text představuje tématický výběr z channelingů zveřejněných na webu www.kryon.webnode.cz.

 

  Obsah:

- Jak velký je Bůh  23.10.2004  Salzburg, Rakousko  str. 1

- Vše o Bohu  20.5.2007  Moskva, Rusko  str. 7

- Cesta k Bohu  145.6.2008  Asheville, Severní Karolína  str. 13

- Vnímání Boha  6.6.2010  Portland, Maine  str. 18-23

 

Jak velký je Bůh?

 

 Tento Kryonův živý channeling přijal Lee Carroll v Salzburgu, Rakousko
23. říjen 2004

 

(Tento channeling byl vylepšen Kryonem skrze Lee Carrolla v rámci tzv. rechanneling-procesu. To se dělá proto, aby byl channeling pro psanou řeč hodnotnějším a aby se energeticky vložené koncepty, které byly zmíněny v živém channelingu, lépe vysvětlily.)

 

     Buďte vítáni, Drazí, JÁ JSEM Kryon z magnetické služby. Tato svatyně se tento den opravdu rozžhavila (tím je myšleno množstvím lidí, neboť je tu přes 1.400 přítomných, kteří sem přišli). Duch mluví různorodým způsobem a lidé na těchto židlích slyšeli (myšlen je pozdrav), kdo jsem. Ale slyšeli také skutečně, kdo jsou oni? Slyšeli jste už ten výraz, že jste opravdu andělé? Podívejte, nehraje žádnou roli, kdo pro Vás channeluje – pravda zůstává pravdou. A Vy ji budete slyšet na všechny možné způsoby a od mnoha bytostí. Mnozí z nich Vás pobaví a někteří z nich pohladí vaše srdce. Někteří učiní oboje! Ale všichni Vám budou vyprávět o člověku, který disponuje andělsky rovnou, nebeskou silou a mocí a který přišel sem, aby změnil Zemi.

     Duch Vám chce dát různé druhy energie, které reprezentují pravdu. A proto jsem svého partnera tento večer poprosil, aby zajistil, aby bylo toto poselství napsáno. Ačkoliv se to zcela normálně poslouchá, přeci jenom není normální, jakmile se toto poselství překládá do jiné řeči. Už existuje jedna jazyková bariéra, která je dána dvěma stranami závoje (tím je myšlen závoj k Duchu - pozn. překladatele). Když se to ale ještě jednou překládá (zde v Rakousku do německé řeči), mohl by se smysl toho potenciálně „zředit“. Avšak dnes večer ne...dnes večer ne. Důvod proto? Protože je energie zde zralá, aby byla pochopena. Poselství, které bude předáno, bude mnohými pochopeno. Toto je nádherné místo, které je protkáno mnoha ušima andělů... lidských andělů. Bude vytvořena energie, která vše pro všechny zjednoduší.

     Skutečnost, že toto poselství bude napsáno, znamená, že pro ni bude v budoucnu mnoho čtenářů. A proto budu dělat něco, co jsem již nesčetněkrát dělal, ale zde (v Rakousku) ještě ne. Je to výzva, která je Vám dána: Jak můžete být nejvíce v přítomnu? Poslechněte si tato slova. Budou k Vám vyslovena v přítomném okamžiku. Záznam bude později napsán a budou vytvořena slova. Čtenář bude pak číst slova, která Vy slyšíte v tento moment. Ale bude několik měsíců trvat, než se toto stane. V interdimenzionálním čase se ale čtenáři nachází zde v přítomnosti. Dokážu Vám to: Čtenáři, jsi u mne (smích)? Mohu „vidět“, jak jsou Tvé oči nasměrovány na tuto stránku! Čtenáři, pro Tebe se tato živá přednáška stala v Tvé minulosti. Přesto Vás vidíme oba, jak čtenáře, tak posluchače, nyní dohromady. To dělá tuto energii zde tak velkou a úplnou.

     A zde leží pro Vás, posluchače, výzva, vyzkoumejte a prociťte spolu se čtenáři toto místo. Vezměte energii tohoto místa, historii tohoto města a obalte tím čtenáře, který není zde. Dejte čtenáři energii, kterou by bez Vaší pomoci nyní neměl. Jaké by to bylo, kdyby se tímto zaznamenal prostor a čas? Možná později budou posluchači také čtenáři? Když jsou Vaše oči nasměrovány na tuto stránku, jaké to pak bude pro Vás cítit, být zároveň přítomen na dvou místech? (smích) Myslíte, že je to matoucí? Počkejte, až přijde poselství pro dnešní večer, neboť Vám sdělím několik věcí, které bychom mohli označit jako „z druhé strany závoje“. Je to interdimenzionální poselství a tak jako jiné věci, které jsme se Vám pokusili vysvětlit, bude i toto také komplexní. A tak použiji mnoho metafor, abych vás v tom podpořil.

      Budu mluvit o závoji a zabalím tuto informaci do metafory, neboť jediná možnost, jak můžete tomuto druhu interdimenzionálních věcí porozumět, se skládá z toho, ji přinést na rovinu 4D a pak ji v další metafoře dát dohromady. Chceme učinit neuvěřitelné: Zkusíme Vám předat pocit toho, jak velký je Bůh. Během toho se pokusíme vysvětlit závoj a několik způsobů, jak na Vás působí.

     Doprovoďte mne na okamžik do vizualizace. Čtenáři, právě hraje nádherná muzika (řeč je o muzikální hře od Roberta Coxona, který v pozadí channelingu v jeho patřičné inspiraci hraje). Chtěl bych, abyste to taky zřetelně „slyšeli“ během popisu, jak velký je Bůh. (pauza)

     Chtěl bych, abyste si v tomto okamžiku představili Atlantický oceán. Je strašně velký, obsahuje tak mnoho a přece má zároveň něco jedinečného, něco, co je jednotné. Celý oceán je jako celistvý objekt ovlivňován měsícem.

     Zdánlivě jako jedna bytost, se jemně vlní a způsobuje, že přílivem a odlivem je voda – podél tisíce od sebe oddělených pobřežních kilometrů – přelévána a odlévána. Jestliže pozorujete odliv a příliv a proudění, možná se sebe ptáte, jak může existovat systém, při kterém může oceán tak reagovat, jako by to bylo jediné vědomí. Koordinuje se, zdá se, sám mnohonásobným způsobem a přesto se sestává z biliónů dílků, jménem vodní molekula.

      A tady přichází metafora: Oceán se sestává z vody, která je Vám známa jako vodní molekula H2O. Chtěl bych, abyste si představili, jak mnoho se nachází těchto molekul v oceánu! A chtěl bych Vám dát pro tuto chvíli čas, abyste je mohli spočítat. (pauza a smích)

     To nemůžete, že? Je to takové nepředstavitelné množství, které byste mohli pochopit jen na základě matematických možností. Leží mimo Vaší představivost a je potřeba matematického napsání, které by zase jenom matematikům něco řeklo. Je to tak nepředstavitelně velké číslo, že jde daleko přes vědomou chápavost člověka.

     Dále si představte (v této metafoře), že každá jednotlivá molekula je anděl. Přes toto všechno si ještě představte (aby to bylo ještě komplexnější), že se tyto bilióny a bilióny, toto neskutečné množství molekul odněkud znají! Znají se všechny dohromady na kvantové rovině... to je systém, při kterém, když se jednomu něco přihodí, tak se zároveň - simultánně - všem ostatním stane to samé... všechny jsou spolu nějak spojeny. Každá zná ty druhé a je zcela jedno, kolik tisíců kilometrů jsou v oceánu od sebe vzdáleni. Můžeš si takovéto propojení představit?

     Představ si pro tento moment tento oceán jako srovnání pro to, co bys mohl přirovnat k Bohu. Bůh není žádný jedinec ve smyslu singulární věci, nýbrž Bůh je spojení biliónů dílů z andělského nebeského vědomí (oceán). Zvaž a přemýšlej, jak velký je poměr k jedné molekule!... A nyní vezmi malou skleničku, naplň ji až po okraj tou troškou vody z toho velkého oceánu a nech ji pak zcela jemně kolébat sem a tam na hladině moře. V této metafoře představuje tato sklenička vody planetu Zemi.

     Nyní bych chtěl, abys byl trochu pozornější: Sklenička je plná vody z oceánu. Začínáš rozumět? Zcela jedno, nezávisle na tom, co pro Tebe znamená oceán, to samé se nachází v té skleničce vody. Ve skutečnosti je to tak, že pokud se budeš nacházet v té skleničce a budeš jednou tou H2O molekulou, nebudeš moci kvůli té skleničce jasně vidět. Ve skutečnosti vůbec ani nevíš, že nějaký oceán existuje. Přesto budeš zrovna tak, jako celý oceán, tažen a strkán a pohybován sem a tam, jako bys byl částí z něj.

     Bez vědomosti o velkém oceánu nebudeš ve skutečnosti vědět, kdo jsi. Nebudeš ani vědět, že jsi H2O molekula. Kdyby ses, duchovně řečeno, mohl porozhlédnout, možná bys řekl: Hm, vypadá to tak, jakoby sklo byla hranice. My jsme ve sklenici, sklenice nás obklopuje a mimo ni nemůžeme vůbec nic dalšího vidět. Nemůžeme se přes ní podívat! Kromě toho neexistuje žádný důkaz, že na druhé straně sklenice vůbec něco existuje. Proto budeme naši pozornost směřovat dovnitř a budeme přezkušovat jen nás samotné. To je Země.

     Jestliže sklenička obsahuje vodu z oceánu, pak to znamená, že sklenička ve skutečnosti (odpovídající metafoře) obsahuje Anděly! Ale v tomto případě jsou to andělé, kteří, jak se zdá nevědí, že anděly jsou. Patrně tady panuje absolutní izolace a jsou od všeho odděleni - mimo to, co se děje přímo ve sklenici. Voda ve sklenici se nemůže ani jednou podívat, jak velký je oceán... pokud ovšem vůbec věří, že nějaký existuje. Ó, může se stát, že vidí hvězdy a že umí odhadnout vesmír, ale nemůže se podívat skrz sklenici, aby rozeznala, jak velký je ve skutečnosti Bůh.

     Ale zde se děje něco zajímavějšího. Existuje tu zvětšená míra intuice. V centru každé molekuly každý nějak ví, že existuje něco mnohem většího než ona samotná. Je to intuitivní a všude ve sklenici pociťované. Zde je skutečnost Vašeho lidského druhu: Osmdesát pět procent lidstva věří na život po smrti. Stovky náboženství, které vznikly nezávisle na sobě v různých historických časech a místech, mají něco společného: Věří, že když zemřete a opustíte Zemi, přejdete na jiné místo!
     Nuže, 85% by byla navýsost překvapující procentuální část, kdybyste provedli politický průzkum veřejného mínění! Je to víc, než jenom většina – je to mandát vědomí. A tak člověk na úrovni buňky ví, že na druhé straně skla něco existuje. Ačkoli neexistuje žádná bytost, která by to mohla dokázat, pokračuje přesvědčení v průběhu tisíciletí až do budoucna, a muži a ženy dále umírají ve svém boji, aby bránili své přesvědčení, že se na druhé straně sklenice nachází jejich vlastní Bůh.

     Nedávno bylo objeveno, že velice staré kmeny z Nové Guineje vynesly na světlo něco zajímavého: Jejich vývoj byl přenechán sám sobě několik stovek let a západ je objevil teprve před nedávnem. A přece to vypadá tak, že tyto kmeny, které nepodléhaly žádnému vlivu z venčí, věří na život po smrti! Nuže... podívejte... to je intuice lidstva. Mnozí budou tvrdit, že se tu jedná o přání otce myšlenky... něco, co se zrodilo, aby se mohlo udělat ještě víc ze života, než vlastně je a že se tu jedná hlavně o pomocný prostředek, který má zjednodušit zacházení se smrtí. Ale často je to psychologické prohlášení, které jednoznačně ustupuje z cesty zřejmé spirituální povaze, kterou vykazují všichni lidé. Psychologové se budou místo toho více snažit vysvětlit, že stav člověka vzniká z jeho vnitřního stavu bytí, jeho lidských zkušeností, bez uznání interdimenzionálních sil nebo energií, které by možná mohly ukazovat na neviditelného Boha. Ale tady vidíte, že víra v život po smrti je skutečně intuitivní informace na buněčné úrovni.

     Není možné udělat náhodu, a nebo přání z toho, že má osmdesát pět procent lidstva na Zemi stejnou myšlenku. Na určité úrovni víte nejenom o oceánu na druhé straně skleničky, nýbrž také o tam existující rodině... bilióny a bilióny z ní. Ó, kdybyste tak mohli vědět ještě víc. Od tohoto spirituálního hledání byly kultury hnány často kupředu a často rozpoutávaly i války, při kterých jedna strana věřila, že ten jejich Bůh je lepší než ten od těch druhých. (Nepřipomíná vám to něco? – poznámka překladatele.) A tak se navzájem vraždili, aby vyčistili planetu od „špatného myšlení“. Zvláštní, jak něco neviditelného vytváří vlády, ovlivňuje státy a vyvolává války, nemám pravdu? To je přeci jenom množství vynaložené energie a úsilí, které je zde použito na ryzí „myšlenkové přání“.

     Na tomto místě přerušíme a zastavíme se a vysvětlíme, proč jsme tak často použili metafory – předali jsme Vám tyto informace touto formou, abychom mohli přejít k dalšímu kroku této výuky. A tak na krátký okamžik zastavím a dám Ti tuto otázku: Rozeznáš a vidíš, jak je tento systém úžasný?


     Jak velký je Bůh?
     Dost velký, aby mohl stvořit nekonečně mnoho Vesmírů - biliony a biliony andělských nebeských bytostí, které dosahují daleko dál, než si můžeš představit – dimenzionální roviny, které si ani nedokážeš představit. Větší než velký!
     A přece dostatečně malý, aby Tě mohl milovat a aby mohl žít v Tvém srdci.


     Vnímání Boha
     Co je podle toho představa o Bohu? Když se díváme z vnější strany sklenice, pak je to pro nás opravdu velice zábavné (Kryon se směje). Řeknu Vám, co se stane: Molekuly ve skleničce (lidští andělé) se začínají dívat okolo sebe a začínají se všemu divit a ptají se na všechno. Jak už jsme říkali, věří na život po smrti. Odtud musejí mít také pocit, že někde musí existovat Bůh. Pak se usnesou z hloubi své moudrosti, že Bůh musí být velice obrovská molekula! Proč? Protože to je jediná věc, kterou mohou vidět. Mají jen jediný vzor - samy sebe. Pak řeknou, že pro to existuje důkaz, protože to tak říká Svaté písmo. Jen v jednom jediném příkladě existuje svaté písmo, které říká, že jste byli stvořeni „podle vlastního obrazu Boha“. Nuže, jestliže jste molekula, pak musí být Bůh podle toho velice obrovská molekula, neboť když věříte Svatému písmu, pak vypadáte přesně jako Bůh.

      Milované stvoření, jak bych Ti to mohl říct? Toto je premisa od toho, co jsme vyučovali na začátku a co je pro Vás tak těžké k pochopení. Vy jste to přepólovali! Vaše logika je obrácená, jdete na to z druhé strany. Nerozumíte tomu, protože se nemůžete dotknout okraje skleničky. „Stvořen k obrazu svému“ znamená, že každá jednotlivá molekula ve skleničce je částečkou oceánu! A vidíte, u Vás je to opačně. Božským „obrazem svým“ (jím být) je Mistrovství Universa. To je to božské v andělské říši a to je vpravdě Tvůj vlastní obraz. „Obrazem svým“ je v Tobě – obrazem svým je ve Vás.

     Je zajímavé, že si lidé mohou to nejvyšší představit jen ve svojí vlastní realitě. A tak ti, kteří se nachází ve skleničce, před tisíci lety rozhodli, že Bůh je molekula. Představy Boha odpovídají lidskému druhu, přesně tak jako představy, jak vypadá anděl. Pokaždé, když se na Zemi objeví anděl, propůjčují jim ti, kteří tuto historku vytváří, kůži a křídla a dělají, jakoby by byli singulární (jednotlivou) postavou a propůjčují jim vždy jen jedno jediné jméno. To je velice divné, je to ale zábavné! Neboť andělé jsou multidimenzionální, bez křídel a bez lidské postavy a mají vždy „skupinový“ atribut, protože reprezentují vědomí celého oceánu. Proto, aby jejich návštěva mohla být lidmi pochopena, jsou představeni v lidské podobě a rovině.

     Vidíš, jak je to omezené? Představ si... kdyby tato sklenička obsahovala jenom mravenečníky, rozhodli by se pro toto prohlášení, Bůh musí být velký mravenečník! Nakonec by ještě řekli: „Až přijdu do nebe, bude tam mnoho mravenců!“ To je komické, že jo? Ale neodlišuje se to příliš od toho, co dělá většina lidí. Bylo Vám řečeno, že až zemřete a vstoupíte do nebe, tak že tam existují zlaté ulice a pro každého z Vás tam čeká vila. Některé kultury věří, že tam potkají 72 panen (pro tuto víru se hodí přirozeně jen muži). Vidíte, co bych tím chtěl říct? Můžete jednat jenom na základě Vašeho vlastního spirituálního myšlení a Vaší vlastní reality a můžete jít jen na hranici sklenice. Vaše představa o tom, co by mohl být Bůh a nebe, leží na a uvnitř (je to omezeno) Vaší vlastní lidské zkušenosti.

     Pravda? Neexistují žádné ulice a vily (nebo lidské panny), když přejdeš na druhou stranu sklenice. To, co se tam nachází, je nádherná realita, na kterou si vzpomeneš přímo a bezprostředně. Existuje expanze a ty jsi část Boha, kterou jsi byl vždy, vše-vědoucí. Přijdeš domů! V této metafoře je sklo skleničky závojem. Nemůžeš se podívat skrz a vlastně nikdy neuvidíš oceán (Boha). Takže všechno, co si můžeš představit, není o mnoho větší než sklenička a proto ses rozhodl to zbožňovat. Zbožňujete něco, co nemůžete vidět a zbožňujete to s vědomím, že tato síla, která se nachází na druhé straně skleničky, by měla být mnohem moudřejší a větší než Vy. Čemu vlastně nerozumíte je, že toto vše způsobila vlastně zkouška, pokus, test, ve kterém se právě nacházíte.

     Mohou andělé, zavřeni ve skleničce, vůbec najít pravdu o tom, kdo jsou? Mohou vůbec někdy uznat, že jsou častí oceánu? Nebo se nakonec mezi sebou povraždí, aby se pokusili dosáhnout zlatých ulic a 72 panen? O to jde při práci s Kryonem. Jsme zde, protože se tu koná probuzení... velká změna... a lidstvo se začíná dívat skrz sklo. Nechte mně říct sdělení: Neexistuje nic k zbožňování, ale existuje všechno k objevování. Je na čase začít myslet interdimenzionálně.

     Přeci jenom se na okamžik zastavme. Pozorujte systém a všechno, co ho reprezentuje. Bůh je strašně velký, všeobjímající – enormní. Oceán se rozprostírá už biliony světelných let přes kvantová Universa a Multiversa a přesto se všichni andělé znají. Jak je to možné? To je základním tématem interdimenzionálního bytí... že je všechno provázáno a přeci zdánlivě odděleno a skrz vzdálenosti od sebe vzdáleno. Rozptýleno v Universu existuje něco všeobjímajícího - je to tak obrovsky velké, že si to ani nemůžete představit. Přesto jsou všichni andělé mezi sebou propojeni v reálném čase, každý jednotlivý z nich zná Tvé jméno! Rozumíš?


     Jak velký je Bůh?
     Dost velký, aby mohl vytvořit Universum... ale zároveň dost malý, aby znal Tvé jméno – dost malý, aby tu dnes mohl být – dost malý, aby mohl být na Tvé straně, když čteš tato slova.


     Komunikace skrz závoj
     Jaký účinek to má na modlitbu a meditaci? Nech mne o tom mluvit ještě jednou. Existuje něco kouzelného - magického, co byste měli o tomto metaforickém oceánu vědět. Mnoho z Vás tráví svůj život tím, aby se mohli podívat skrz sklo. Jste spirituální, a to je Vaše hledání. Možná Vám přitom pomohou námi dodané energie. My v to doufáme, neboť v tom spočívá účel našeho bytí a celé naší výuky. Je zde něco, na co jste možná vůbec nemysleli: Anděly z interdimenzionálního oceánu sklo nezastaví. Mohou procházet sem a tam, kam jenom chtějí! Ty jsi ale ten, kdo se rozhodl pro to, být ohraničen v dualitě. Oceán prochází nepřetržitě sklem a to znamená, že andělé z toho obrovského oceánu jsou nyní u Vás. To znamená, že byli na tvé straně, když se vyvíjely problémy, které Tě možná přivedly k tomuto publiku, a nebo k této stránce. Jak jsme už předtím nastínili, sedají si lidé k modlitbě a předkládají Bohu listinu, co není v pořádku. Chtějí říci: Nuže milý Bože, tady máme toto a pak ještě toto a pak ještě tamhleto.“ Jen zřídka rozumí, že Bůh byl celou tu dobu u nich. Dáme Vám ještě jednou výzvu: Až se budeš příště zase modlit, neříkej nic! Buď tiše a věz, že jsi Bůh! Poslouchej řešení, neboť Ti budou předzpívány v řeči, kterou teprve začínáš vnímat.

     Představ si své Vyšší Já – které se v pravém slova smyslu nachází na hladině metafyzické skleničky vody, s jednou nohou v oceánu – jak Tě bere za ruku. Pokud se to stane, je to Tvoje osobní propojení a Bůh o Tobě ví všechno. Nemusíš mu nikdy předkládat nějakou listinu, a nebo i vůbec něco říkat. Kdybys měl bratra nebo sestru, kteří by byli s tebou biologicky provázáni, vysvětloval bys jim, co se během dne přihodilo? - Ne, neboť oni byli u toho, vzpomínáš si? Přesně tak je to i s Tvou božskou komunikací.

     Celý oceán ví všechno o této skleničce a o Tobě. Celý oceán ví, proč existuje sklenička, i když Tobě to není známo. Ať tomu věříš nebo ne, celý oceán je částí změny, kterou teď sklenička prochází (řeč je o vibrační změně planety).


     Za závojem
     Nyní jdeme dále a přicházíme k informaci, jak s Vámi tento závoj pracuje (jak na Vás působí). Závoj je to, co Vám brání spatřit metafyzický boží oceán, který Vás obklopuje – a přeci je neviditelný a dokonce sporný a mnohonásobně nepochopený. Nech mi zodpovědět otázku, která byla už tak často kladena: Jde tu o smrt. „Kryone, je možné mluvit s mrtvou osobou?“ Odpověď, kterou Vám dám, předpokládá také ochotu z Vaší strany. Prosím, nevyjímejte Kryona z konceptu v rámci této odpovědi. Vztahuje se na celou odpověď, když si to určíte.

      „Kryone můžeme mluvit s mrtvými osobami?“ Odpověď je ne, vůbec ne. Nikdy. Je to nemožné.

 A jaký je důvod? Něco takového, jako mrtvé osoby, neexistuje!

     Můžete to pochopit? Andělé, poslouchejte: Pakliže ti z Vašeho okolí, které jste milovali a ztratili, zemřeli a opustili zemi, je všechno to, co udělají, že přejdou na druhou stranu skla. Zeptejte se místo toho touto následující otázkou: „Mohu mluvit s těmi, které jsem na této planetě miloval a ztratil?“ A Odpověď zní: ANO!

     Jakmile se stanou multidimenzionálními, tak je to pro Vás záhada. Očekáváte, že uskutečníte 4D rozhovor s bytostí, která přešla na druhou stranu a která se stane ještě více andělskou, než jste Vy andělé, kteří zde sedíte. Nevykazují už žádnou lineární komunikaci a nejsou už singulární jako Vy. Jediná možná komunikace Vás tedy staví před záhadu, protože je interdimenzionální a nedostatek linearity je pro Vás těžce nepochopitelnou věcí.

     No dobře, nechme nyní vyjasnit pár záhad. Chtěl bych, abyste pocítili toho člověka, na kterého myslíte, protože je opravdu tady. Je jim zcela povoleno chodit sem a tam skrze sklenici. Slyší tuto hudbu (v semináři) a slyší tato slova. Sedí na Vaši straně a strašně by rádi, abyste se mohli k nim natáhnout skrze sklo. Mnozí z Vás je mohou skutečně pocítit! Jste částí změny, která se na této planetě, na které se zvětšuje vědomí lidstva, završí a vytvoří pro každého člověka nový interdimenzionální potenciál. A tak zvu některé z Vás, aby k nim také přičichli! Vzpomínáte si ještě na jejich zvláštní vůni? Mohou tuto vůni pro Vás vytvořit jako důkaz, že tu jsou.

      Jde tu o mnohem víc, než si myslíte. Kryon je pořád ještě tady a bude tu s Vámi až do té doby, kdy změníte svou energii. Kryon je částí komplexního rodinného původu, který máme společný. Jak už řekl předtím Mistr Kirael: „Já jsem to nevynalezl“ (řeč je o Kahu Fredu Sterlingovi a jeho channelingu). Jděte tedy a pociťujte je nyní, jestliže chcete, neboť jsou zde! Pak si tohoto systému važte.

     Myslete na to, jak je ohromný! Co by bylo, kdybych měl pravdu (jak byste řekli) a toto poselství by přeskočilo přes Vaši nedůvěru a strachy? Co by bylo, kdyby toto všechno bylo naprosto pravdivé? Jestliže ano, pak to znamená, že by mnozí z Vás přestali truchlit a místo toho by tyto milované lidi, kteří by chtěli kráčet celý zbytek Vašeho života Vám po boku, pozdravili. Je to součást systému, který je nepředstavitelně velký a dalekosáhle překračuje Vaši představivost.


      Bůh je větší než všechno, co si jen můžete představit... a přece dost malý, aby mohl žít ve Vašem srdci.

 

     Jaký to systém – Andělé na druhé straně opony, kteří navštěvují lidské anděly na planetě... a přece si to mnozí z Vás neuvědomují. Víte, o co tady při tom všem jde? Jde o objevení tajemství mistrovství. Až těmto věcem začnete rozumět, zpřístupní Vám toto vědění postupně tyto atributy mistrovství, daleko přesahující realitu, do které jste se narodili, a přepíše kód Vaší DNA (vytvoří ji novou). To je definice osvícení.

     Tito andělé, kteří kráčejí s vámi, posilují a pomáhají aktivovat DNA. To znamená, že nikdo tady není nikdy sám. Ó, zastavme se na okamžik a přemýšlejme o tom. (Pauza)


Jak velký je Bůh? Dost velký na to, aby tvořil Vesmíry! A ještě i dost malý na to, aby žil ve Tvém srdci.

 

     Opona/závoj je jako papírový tygr (tím je myšlen strach, kterého se není třeba obávat – pozn. překladatele). Myslíte, že jí budete moci proniknout teprve, až se jí postupně stanete (skrz Vaší interdimenzionalitu). Pak se budete divit, že to tak dlouho trvalo! Všechen strach z ní zmizí, až se doopravdy stanete její částí.

     Slyšel jsem, jak mnozí říkali: Kryone, to jsem už slyšel často. Vypadá to, že se neustále držíš toho samého poselství. Kdy uslyšíme konečně něco nového?“ Chtěl bych s Tebou, čtenáři (a také posluchači) sjednat obchod. Tady přichází ujednání: Až tuto informaci, kterou Vám předávám už 16 let, v plné míře obsáhnete, pak změním poselství. A možná už pro ni nastal čas. Proč neopouštíš toto místo ve stejném stavu, v jakém jsi sem přišel, proč jsi teď jiný?

     Historie Země je zachvácena změnou a Vy tady nejste náhodně. Rozhodli jste se pro svou přítomnost zde na Zemi právě na základě změn. Někteří z vás lomí rukama a říkají: „Nenávidím to být tady. Je to těžké a tvrdé.“(pauza)

     A zde přichází opět staré poselství: Proč jednoduše nerozzáříte světlo (tím je myšleno světlo v sobě – pozn. překladatele), abyste mohli vidět, kam jdete? Změňte svou DNA! Jste dnes večer nemocní? Proč odsud neodejdete bez nemoci? „Jenže“, chtěli byste říci, „toho jsou schopní jen Mistři planety.“ Ano, porozuměli jste tomu! To souhlasí na sto procent! A proč tedy nevyužijete mistrovství, které Vám náleží?

     Jste tu z určitého důvodu. Můžete rozsvítit světlo, kterým dosud jen pár lidí dokázalo svítit. Nacházíte se uprostřed války mezi světlem a temnotou a Vy to cítíte, že ano? Proč tedy nerozzáříte světlo, nezastavíte se a na chvíli se nezamyslíte: Tento metaforický oceán je tak velký! Dokázal vytvořit Universa. Více andělů, než si kdy můžete představit, je součástí tohoto oceánu – více andělů než součet všech hvězd ve všech galaxiích všech Univers.


Bůh je dost velký, aby toto všechno stvořil... A přece dost malý, aby mohl žít ve Vašich srdcích.


     A to je moje poselství. Až Vás opět příště uvidím, mohlo by toto opět být mým poselstvím a je to tím, že jste Bohem tak hodně milováni. Rozumíte?

      Tak mnoho z Vás se pokouší dostat ze sklenice. Chtěli byste dosáhnout obou stran sklenice a stát se opět částí oceánu. Mám pro Vás ještě jeden úkol. Proč místo toho jednoduše nenecháte oceán, aby přišel k Vám? Když nás vpustíte dovnitř, stane se mír na Zemi skutečností! Nechte vstoupit do Vašeho života anděly, to není žádná metafora, nýbrž realita. Tím, že si dovolíte být ve Vašem životě božským, aktivujete v sobě božskou DNA a stanete se částí závoje. Tím se změní energetická rovnováha planety.

     To bylo poselství pro dnešní večer. Ale pro teď – abyste odsud odešli jiní, než jste sem přišli. Zde je téma, které jsme vám už mnohokrát předali: Jsi maják pro Zemi, postavený tak, abys odolal náporům bouře. Pohleď, z tohoto důvodu jsi přišel během bouře. (To je metafora  proto, žes přišel v době, kdy na Zemi nastává Posun.) Žádný maják nikdy nestojí na bezpečném místě, že ne? A to by vám mohlo ujasnit, proč tu jste. A tak, když bouře řádí, proč se jednoduše neusmějete a neřeknete: Přiveďte tu bouři sem. Z tohoto důvodu jsem byl postaven. Jsem zde na nebezpečném útesu života a zapálím svůj oheň a ty, kteří nemají žádné světlo, povedu do bezpečí. Budu vysílat světlo na nejtemnější místa, která na planetě znám, aby lidé mohli opět lépe vidět. A jestliže se tím okolo nich odkryjí poklady, nasměruji tam své světlo, aby byly poklady, které se tam ukrývají, lépe vidět. A poklady, které se ukrývají, by mohly být následující: Mír tam, kde není možné, aby vládnul mír; láska na místech, která obsahovala jen nenávist; vyléčení těch, kteří trpí na nevyléčitelné nemoci, a shoda mezi obyčejnými muži a ženami na planetě, jejíž civilizace si zaslouží žít spolu v míru.“

     To jsou klenoty, které se skrývají v temnotě. Z toho důvodu je mnoho z Vás zde. Proč jste chtěli přijít na místo jako je toto (řeč je o místě, kde byl uspořádán tento channeling)? Nebo jste to chtěli prožít jenom jako kuriozitu v nějaké show (tak jak mnozí pociťují channelingy)? Možná. Nebo v tom bylo něco víc? Informace, které jsme Vám dnes dali jsou přesné a je v nich mnohem víc než oko může spatřit... a vás všech se to týká... hodně týká, pokud si to budete přát. Začni u sebe. Akceptuj světlo ve své vlastní biologii.

 

     Chceme ještě jednou říci (posluchačům a čtenářům): Opusť toto místo jiný, než jsi sem přišel! Zvedni se z místa, na kterém sedíš, jiný než když jsi na něj usedal.

 Někteří z Vás nebudou moci tuto noc dobře spát. Neboť tu existuje mnoho andělů, kteří budou slavit párty ve vašem pokoji!
A tak to je.
Kryon

 

Překlad (historicky první překlad do češtiny): Miloslav Bubník, https://www.sambala1024.cz/

https://www.sambala1024.cz/10-2004-kryon/

 

Vše o Bohu

 

Kryon prostřednictvím Lee Carrolla,
20. května 2007, Moskva, Rusko

 

Toto je poprvé, co Kryon navštívil Rusko, a tento channeling je z tamního druhého setkání. Ohromné hlediště bylo naplněno těmi, kteří nikdy channeling neslyšeli… někteří dokonce nikdy ani neslyšeli o metafyzice! Což z toho udělalo určitou zásadní událost se spoustou energie a emocí. Tito ruští Pracovníci Světla ruší paradigma více než 50tileté kultury v jejich ohromné zemi. S novou energií to myslí vážně a my vás prosíme, abyste jim poslali své vlastní Světlo a mysleli na ně ve svých modlitbách. Jejich záměr je silný a měli radost, že tam mohou být.
     Tento channeling byl re-channelován /Kryonem a Leem/ a doplněn za účelem ještě jasnějšího pochopení. Setkání v zahraničí často obsahují zcela základní informace od Kryona, ale hodně je přeneseno prostřednictvím emocí, což tištěný text prostě odhalit neumí.

     Channeling “naživo” znamená překládání z angličtiny a ruštiny, tam a zpátky, a při čtení z původního zápisu vyzní hodně zvláštně. Vzniká velké množství krátkých vět v angličtině a je rozkouskovaný /protože neslyšíte tlumočníka/. Aby se podpořila čtivost a zvýšilo se porozumění, byly provedeny úpravy pro účely zlepšení plynulosti textu. Navíc vše bylo rozšířeno Kryonem kvůli včlenění jasnosti, která je přítomná pouze během živé události. Takže si užijte toto doplněné poselství, přijaté v ruské Moskvě 20. května roku 2007.

 

     Zdravím, mí drazí, jsem Kryon z Magnetické služby. Existují ti, kteří vědí, že onen průvod, který tu byl včera, ve skutečnosti neodešel. Vnímali jste požehnání, když jste vešli do místnosti, že? Nyní dokonce panuje oproti včerejšku větší povědomí o tom, co se teď děje.

     Možná jste dovolili, abyste byli obklopeni andělskými bytostmi, které vás milují? Pro některé z vás je hodně namáhavé si představit, že byste se procházeli s anděly. Někteří řeknou: “To mi zní trochu moc přeslazeně, Kryone.A může to být tím, že nechápete, co je to anděl. Co takhle ohromné, mocné stvoření, stojící mezi vámi a strachem, které zničí představu, již máte o svém nepříteli? Co takhle mocná bytost, která čistí dráhu vaší cesty, zařizuje synchronicity ve vašem životě nebo vám přináší mír? I to vám připadá moc přeslazené? Toto byste přijali?

     Ó, mí drazí, jen kdybyste věděli, kdo je Bůh! Možná je tohle ten pravý čas, abyste se to dozvěděli, protože jsem požádal svého kolegu, aby přednesl základní informace při své první návštěvě v této ohromné zemi, a já nyní udělám totéž. Jde o hlavní informaci, která se od tohoto okamžiku bude ozývat v tomto klasickém jazyce /ruštině/, jehož linie překlenuje tisíce let. Je to poselství postavené tak, abyste ho vyslechli a nebáli se ho. Je to poselství, které říká, že Bůh je větší, než si myslíte.

     “Ty nám, Kryone, opravdu chceš říci, kdo je Bůh?”

      Ano, to chci udělat. Trochu to srovnám, neboť můj partner miluje linearitu. Takže toto je pro něj: Mám v úmyslu představit 11 bodů na počest těch, kteří jsou zde. Tři se budou týkat toho, kým je Bůh, tři Božích způsobů a čtyři budou o nepochopení Boha. Pak předložím jeden o tom, co Bůh chce od vás. A toto mého kolegu opravdu znervózňuje, protože si teď myslí, že musí sledovat všech 11. Netrap se, kolego, udělám to za Tebe.

 

     Kdo je Bůh?

     Číslo jedna: Dá se Bůh vůbec definovat? Je to energie, která představuje lásku. Je to obří slovo, které pro mnohé tolik znamená. Umíte zacházet s jeho nádherou? Slyšíte hudbu v něm a vidíte jeho barvy? Vidíte tu zlatou? Je nádherná! Když jste na druhé straně závoje, mí drazí, jsou vám dostupné všechny frekvence. Nekonečný zásobník frekvencí je tam, kde se zvuk mění ve světlo a existují spolu, neoddělené vašimi lidskými smysly. Nikdy jste na Zemi neviděli ani neslyšeli nic takového. Jak to jen definovat? Jakmile světlo a zvuk společně vibrují tak vysoko, vlastně spolu tvoří souzvuk. Není nic krásnějšího, než když nás člověk slyší a vidí zpívat své jméno ve světle, neboť to je onen bod, kdy se člověk vrací domů. Jak jen to popsat?

     Bůh je nekonečný. Bůh je tvůrčí kosmickou inteligencí Univerza. Bůh je láska v jádru všech věcí. Bůh je nekonečný ve všech svých částech, přesto specifický ve své identitě. Pokud jeden kousek Boha chybí, pak Bůh neexistuje… a je spousta kousků.

     Bylo by to příliš velkolepé, kdybych vám řekl, že kdybyste přestali existovat, Bůh by vás následoval? Znám vaše jméno. Zpíval jsem ho ve Světle a udělám to znovu, až se vrátíte z této cesty. Bůh je inteligentním tvůrčím zdrojem Vesmíru a vy jste zde byli, když Země byla umístěna /stvořena/, neboť jste kouskem Boha stejně jako já. Jste stejní jako Kryon a zpíváte mé jméno, protože já jsem vaše sestra, váš bratr. Vážně, seděli jsme vedle sebe, když byla Země utvářena. Není to pro vás moc velkolepé? Máte pochyby? Ó, tak se vrať a intuitivně si to vytáhni ze své paměti a ucítíš, že to je pravda, Stará Duše. To by bylo číslo jedna, že jste kouskem tvůrčí síly Vesmíru, a součástí všeho, co je. Možná to tak nevnímáte, ale je to to, co je před člověkem skutečně ukryto.

     Číslo dvě: Bůh je společenství, ne jednotlivá entita. K Bohu se můžete modlit nebo máte jeho obraz. Stejně jako kterýkoliv člověk si myslíte, že Bůh je individuální, jenže není. Bůh je nápadný, co do počtu, jako světelná legie, přesto je pro vás partnerem. Někdo se chce zeptat: “Dobrá, Bůh je můj partner, tak co já dělám na Zemi?” Ale můj drahý, odpověď je tak zjevná! Jste zde jen na malou chvíli a luštíte hádanku, již jste souhlasili vyřešit. Podstata hádanky je tato: Jste schopni zjistit během svého pobytu zde, kým jste? Protože pokud ano, změní to realitu planety.

     Víte, to co se stane se Zemí, je část řešení, které Vesmír potřebuje. Je to řešení rozluštitelné pouze s využitím svobodné volby lidí, kteří nevědí, že jsou božští. Tím jste. Jste partnery s kosmem, v dualitě,          v temnotě.

     Někteří řekli: “Když já, Kryone, nesdílím pocit, že jsem partner kosmu.” A to je ta hádanka, že? Pochybnosti! Mnozí z těch, co sedí v této místnosti, by vám řekli něco jiného, neboť cítí, jak je láska omývá, dokonce i teď, když mluvím. Vidí barvy okolo mne, když mluvím. A vnímají partnerství se Stvořitelem Univerza. Jednoznačně vědí, že jim proudí v žilách. Je součástí jejich DNA… velkolepé partnerství.

     Číslo tři: Bůh je hodně velikou sbírkou vesmírných entit, jejichž energie vypadá stejně jako vy. Ve vaší DNA je mistrovství. Máte tytéž nástroje, jaké měli největší Mistři na planetě. Věděli jste to? Ohlédněte se a koukněte na ně. Kdo je v dějinách vaším oblíbeným Mistrem? Pamatujte si, že byli lidmi!

     Někdo by mohl říci: “Ne. Oni byli dále než lidé. Jeden byl dokonce synem Božím.” Vskutku a neřekl vám, že vy jste jimi také? Nezkoušel to a neřekl vám, jak velkou máte moc? Všichni byli jen lidmi, kteří aktivovali všechny nástroje ve svém duchovním kufříku s nástroji… stejné, jako máte nyní vy. Tím byli. A co vy? Můžete říci: “To nemohu udělat. Nikdy bych nemohl být Mistrem, neboť je to mimo mé možnosti.” Dobrá, to je teď vaše svobodná volba, nebo ne? Tak o tomto mluvíme, jako již tolikrát. Člověk se sám rozhodne, kým je a jak velkolepým si přeje být. Tohle je ona hádanka před vámi, že máte schopnost objevit svou část v kosmu… nebo ne.

     Využil jsem 3 krátké body k popsání Boha. Každý z nich zahrnoval vás. Pokud by toto bylo jediné, co byste dnes pochopili, pak porozumějte tomuto: Jste součástí Boha. Na této události je víc, než si myslíte. V místnosti se toho děje víc, než si myslíte a ti “vidoucí” a léčitelé v této místnosti to vědí… Začínají vnímat posun a změnu přímo zde v tomto hledišti. Co když toto je ta noc, kdy se to stane? Co když toto je ta noc, kdy se vše uvnitř vás změní? Dovolili byste to? To je svobodná volba, že? Někteří mohou odejít z tohoto místa proměněni a jiní nikoliv. Někteří se mohli velice sblížit, když tu tak seděli a vnímali energii, ale namísto toho zatvrdili svá srdce – tehdy andělé pláčou, ale je to vaše svobodná volba. Budeme o tom mluvit za chvíli.

 

     Jak Bůh pracuje

     Jsou tu tři body. Mohou znít povědomě, jako byste je slyšeli již dříve. Ale potřebujete je slyšet znovu.

     Číslo čtyři: Všechny zázraky na této planetě, o nichž víte, které ovlivnily lidstvo, byly stvořeny Lidskými Bytostmi. Každý z nich! Ale mohli byste říci: “Ano, ale když čtu o zázracích v mé kultuře, tak nešlo o Lidskou Bytost. Byl to Mesiáš.” Zapomněli jste, že? Největší Mistři, kteří vás napadnou, kteří učinili na Zemi největší zázraky, byli všichni lidmi – lidmi pracujícími pro lidi - měnili vibraci planety. Bůh nikdy neseslal dolů anděla, aby způsobil zázrak. Bez ohledu na to, co říká vaše mytologie, všechnu tu božskou práci vykonali lidé.

     Pomysleli jste někdy, že jste byli zázrakem někoho jiného? Věnovali jste tomu jednu jedinou myšlenku? Již dříve jsme vám řekli, že nemůžete opravdu rozhodnout za někoho jiného, víte? Nemůžete ho přinutit v něco věřit. Také ho vlastně nemůžete uzdravit svou silou. Jediné, co můžete učinit, je dovolit mu, aby dohlédl sám na své vyléčení. Ale co když v sobě nesete tolik Světla, že by ve Vás opravdu mohli vidět Boha? Pak by byli možná mohli vidět skrze ony dveře, které jste otevřeli, když jste započali svou duchovní cestu. Mohli by vnímat, že využili vaše Světlo pro zahájení svého vlastního procesu. Tak, co když měli ve svém životě zázrak? Ustoupili byste dozadu a chválili Boha, ne? Pak byste řekli: “To je báječné. Děkuji Ti, Bože.” Ale neměli byste tušení, že vy jste byli těmi, kdo k tomu nechal dojít, kdo jim otevřel dveře.

     V této místnosti jsou rodiče, kteří toto učinili pro své děti a přivedli své děti k uvědomění. V této místnosti jsou děti, které přivedly k uvědomění své rodiče! V tomto obecenstvu jsou nejlepší přátelé, kteří se k uvědomění přivedli vzájemně. Neexistuje větší láska než tato, kdy otevřete druhému dveře k uzdravení, pak ustoupíte a sledujete je v jejich velikosti. Takto Bůh pracuje – skrze vás.

     Měli byste vědět toto. Způsob, jakým Bůh pracuje, je skrze božství Lidských Bytostí na Zemi. Není jiný způsob. Jste kousky Boha, které pak pozvednou vibraci planety prostřednictvím svého “luštění hádanky”. Bůh nesejde dolů a nedotkne se Lidských Bytostí. Lidé, díky svobodné volbě, otevřou brány v sobě a nechají sebou proudit světlo Boží. Takto Bůh pracuje… skrze Lidské Bytosti na planetě, které si říkají Pracovníci Světla.

     Číslu pět je pro vás velmi těžké uvěřit: Mnohokrát, když jsme toto zmiňovali, byla spousta lidí, kteří křičeli, že to není možné… prostě není! Poslouchejte toto: Bůh vaše činy při vašem pobytu na Zemi nesoudí. Nedochází k posuzování, protože Lidská Bytost je absolutně odpovědná za to, co činí. Byli jste sem přivedeni, abyste se mohli rozhodnout, zda půjdete do světla či tmy a pokud se rozhodnete pro temnotu, je to vaše rozhodnutí. Proto jste sem přišli a je to součástí svobodné volby. Bůh nemá v úmyslu vás pak odsuzovat pro vaši svobodnou volbu. Je to část oné zkoušky, oné hádanky. Vytváří to odpovědi, které kosmos potřebuje.

     Ale existují tací, kteří řeknou: “Určitě existuje cena, kterou musí zaplatit ti, co se rozhodli pro takové špatné věci.” A já vám znovu připomenu podobenství o Marnotratném synovi, pocházející z posvátné knihy vaší vlastní kultury. Vznikla již před dávnými časy, tak si ji běžte přečíst a chápejte ji odlišně. Je to podobenství, metafora. V tomto podobenství otec poslal své dva syny pryč z rodiny, aby si vytvořili vlastní životy. Je to vlastně metafora o Bohu, jenž vyslal dolů na Zemi 2 Lidské Bytosti. V onom podobenství jeden dělá všechno dobře a druhý špatně. Běžte si sami přečíst, jak to bylo dál: Když se vrátili domů k otci, pro oba byl uspořádán večírek… stejný večírek! Oslava pro oba byla zcela stejná. Vidíte, nikdo je nesoudil.

     Bůh není Bůh-soudce. Proto je svobodnou volbou Lidské Bytosti, jakým směrem si přeje jít. Bůh nad vámi nestojí s palicí, neboť Bůh vás miluje, i když třeba jen sedíte v křesle… jen proto, že jste na té cestě, kde jste! Poslyšte, ten příběh o andělu, jenž se stal Luciferem, je metaforou o síle člověka vyvinout zlo. Je ve vaší moci, zda se stanete světlem či temnotou, andělé. Rozumíte? Jde o součást hádanky. Představujete to nejjasnější světlo a tu nejtemnější temnotu na planetě… není třeba žádných vnějších sil.

     Jsou zde lidé s těžkým srdcem. Jsou i ti, kteří toto čtou, s těžkým srdcem. Říkají si: “Bůh mi nikdy nepromine to, co jsem udělal.” A já ti povím, drahá Lidská Bytosti, že Vesmír ví, co jsi udělala a stále tě zahrnuje jedině láskou. Vymaž ony myšlenky, které jsi sám stvořil. Ti, co porušují zákony lidstva, budou souzeni lidmi. Lidé vytvořili tento systém trestu a odplaty. Není to božský systém. Nebe a peklo jsou třídimenzionální manifestací toho, co si lidé myslí, nejsou výtvorem Boha. Navazují na mytologii mužské představy o Bohu.

     Pokud vidíte divadelní hru o vraždě a spadne opona, myslíte, že přijde policie a zatkne herce, který vystřelil? Ne! Namísto toho jdou všichni ze souboru na večírek, dokud jich opět není třeba v jiné roli. Takto to funguje i ve “Hře o Zemi”.

     Číslo šest: Komunikace s Bohem je přímá – od Lidské Bytosti k Bohu. Nemusíte sedět ve skupině, abyste mohli komunikovat. Nemusíte to sepsat a poslat někomu dalšímu, kdo si to přečte a promluví s Bohem. Žádné stání ve frontě na Boha. Pro Boha neexistuje žádný vhodný či nevhodný čas, neboť komunikace probíhá vždy v přítomném okamžiku. Co uděláte s touto informací? Budete podle ní jednat? Uděláte to později? Budete o ní přemýšlet?

     Někdo může říci: “Byl jsem na tom setkání, kde jsem slyšel nějakého pána channelovat bytost jménem Kryon. Budu si muset promyslet všechno, co říkal, protože některé věci byly velmi zajímavé, ale nejspíš to neudělám teď hned.” A pravda je taková, že to asi neuděláte nikdy.

     Říkali jsme to již předtím. Proč si myslíte, že sedíte zde na těchto sedadlech? Myslíte si, že jste se přišli bavit, nebo jste přišli udělat životní rozhodnutí? Nikdo zde nebude pohoršen tím, co uděláte, protože to je mezi vámi a vaším Vyšším Já. Toto je posvátný prostor, víte? Je to bezpečný prostor. Neexistuje lepší čas k tomu, abyste zatlačili na ony dveře komunikace. I ti nedůvěřiví zde mohou říci: “Milý Bože, ukaž mi, že to je skutečné.” Je to skutečné, a toto vám otevře dveře! A zahájí to proces, který je božský. Bude tak pomalý nebo rychlý, jak budete chtít… Bude postupně odhalovat pravdu, o níž mluvím. Pamatujete si slib, který jsem vám dal včera večer? Požehnán je člověk, který se ptá, protože, pokud si opravdově přeje proniknout dovnitř, onen proces začne. A ty nádherné bytosti, které vás provázejí, začnou tlačit na ty dveře. Tehdy to začnete pociťovat a budete vědět, že to, co říkám, je skutečné.

 

     Nepochopení Boha

     Existuje velké neporozumění Bohu. Bylo vytvořeno na základě zkušeností kultur a prostřednictvím mužů. Někteří z nich měli mravní integritu a jiní ne. Někdy šlo pouze o obyčejné třídimenzionální chybné interpretace multidimenzionálního Boha a některé byly zlovolné a pocházely od těch, kteří vládli, aby vyvolali strach a dodaly jim tím větší moc.

     Číslo sedm: K tomuto se vyjádřím zcela jasně - Na Zemi neexistuje nikdo, kdo by kvůli Bohu musel trpět. Taková cesta Boží není. Nemyslíte, že jste toho již vytrpěli dost i bez toho, aby vám Bůh vytvořil pravidla pro ještě více utrpení? Mluvím k těm, kteří byli tak dlouho v temnotě, kteří jsou možná v depresi a nešťastní. Možná vás trápí zdraví nebo máte neřešitelný vztah. Musíte pochopit, drahé Lidské Bytosti, že utrpení je něco, co docela dobře zvládáte sami! Není to to, co po vás Bůh chce. Bůh by po Lidské Bytosti nikdy nežádal, aby trpěla!

     Co jsem vám řekl o "číslu dvě"? Řekl jsem, že jde o partnerství, ne? Tak vám řeknu znovu: Nemusíte trpět, abyste se stali členy této rodiny. Hoďte za hlavu onen dojem, že vás čekají problémy nebo že existuje nějaké utrpení, které musíte překonat, abyste se duchovně posunuli kupředu. Ne. Vy byste chtěli něco takového pro svou rodinu? Chtěli? Řekli byste své sestře: “Chtěl bych, abys přišla ke mně domů, ale chci, abys cestou trochu trpěla… projdi se po hřebících, vyšplhej po komplikovaném schodišti… atd.?“ Ne, to byste neudělali, protože ji milujete. Modlili byste se za ni během její cesty nebo snad ne? Možná byste jí dokonce vyzvedli, aby byla v bezpečí! Vidíte? Takhle se členové rodiny k sobě nechovají. Neexistuje žádné utrpení kromě toho, jenž Lidská Bytost tvoří ve svých vztazích s ostatními nebo ve svém okolí a k sobě samotnému.

     “Tak počkej, Kryone. A co ti, kteří se narodili s bolestí a postižením? Lidé tohle nezařídili.” Ale ano, zařídili, mí drazí. Je to všechno součástí té hry a té hádanky, kterou jste sami sobě napsali. Věřte mi, tyto věci byly předem odsouhlasené. Požehnána je Lidská Bytost, která přichází na tuto planetu, aby prošla těmito obtížemi, neboť běžným důvodem je podpořit životy ostatních nebo probudit soucit, který je olejem v motoru vibračního posunu. Pro vás je moc těžké toto pochopit.

     Číslo osm: Bůh nepožaduje uctívání jakéhokoliv druhu, ani po něm netouží. Teď se pokusím vám něco vykreslit a požádám vás, abyste se na chvíli vcítili do určité role. Řekněme, že zemřete a přejdete na druhou stranu závoje. Představte si, že je vám povoleno vrátit se na Zemi a být s vašimi dětmi, které jsou stále naživu, ale budete neviditelní. Řekněme, že se můžete vznášet okolo nich, snad se jich i dotknout svou energií a láskou. Řekněme, že za správných energetických podmínek by dokonce váš dotek mohly ucítit! Nebylo by to velkolepé?

     Tak. Tady jste vy a neviděni jim pomáháte svou láskou a dotýkáte se jich svou energií… a ony řeknou: “Ó, mám strach! Právě se mne dotklo něco mnohem většího, než jsem sám… snad něco, co by mi mohlo ublížit! Asi to budu uctívat, protože je to tak velké a velkolepé. Určitě bych nerad, aby mi to ublížilo. Třeba, když kleknu na kolena a budu to uctívat, by mě to mohlo nechat na pokoji. Možná, kdybych se před tím dostatečně plazil, by mi to mohlo i něco dát!” Jaký by to byl pocit? Právě jste změnili životy svých dětí, jen proto, že jste byli na druhé straně závoje, ale chtěli jste se jich dotknout a držet je za ruku. Takto Bůh pro mnoho lidí vypadá. Cítí tu vznešenost a cítí ten dotek, tudíž padnou na kolena a staví obrovské budovy a sochy. Ale ve skutečnosti klečí na kolenou a uctívají svého bratra či sestru. Jaký z toho máte pocit? Je tohle to, co byste chtěli?

     Ani my to nechceme! Poslyšte, o toto nežádáme. Požehnaný je člověk, který hledá Boha a nalezne lásku! Požehnaný je člověk, jenž přijme ruku Boží a postaví se jako rovnocenný partner! Ten bude tím, kdo bude mít dlouhý život a bude kráčet vyrovnaně. Je to ten s mistrovstvím uvnitř a je tím, s kým chce každý pobýt.

     Číslo devět. Kolik školení potřebujete, abyste toto udělali? Jak velký výcvik byste museli mít, abyste otevřeli dveře interdimenzionality uvnitř vaší DNA? Ó, existují tací, kteří řeknou: “Měl by ses raději začít vzdělávat.” Chtějí, abyste věci studovali a zapamatovali si je a dali dohromady seznamy za účelem nalezení osvícení. Vyrábějí své vlastní druhy pravidel pro to, co musíte udělat a často vás řídí, zatímco to děláte. Přejí si, abyste absolvovali a získali licenci k nalezení svého vlastního mistrovství a říkají: “Poznáš Boha mnohem lépe, pokud budeš následovat tyto kroky, které jsme my vytvořili.”

     Tak se vás ptám: Jak velký výcvik měli pozemští mistři? Které školy absolvovali? Drazí, tu školu máte uvnitř sebe. Nemusíte do školy, abyste poznali svůj vlastní obličej či se dotkli Boží ruky. Aby nedošlo k omylu, v této nové energii existují lidé, mající pro vás metody, které vám pomohou rozvinout vaši schopnost lépe poznat své vnitřní mistrovství. Pomohou vám procvičit nové nástroje ve vaší DNA, pomohou vám uvidět nové nástroje vašeho vlastního vědomí. Nechtějí po vás memorování neužitečných učebnic dějepisu, abyste mohli vyjít po jejich schůdcích a dostat se na určitou úroveň. Neříkají vám, že je potřebujete k tomu, abyste našli Boha. Ne. Boha nezajímá ani, zda umíte číst nebo ne. Bůh se vás pouze chce dotknout a rozvinout ono partnerství ve vašem vnitřním mistrovství. Ale jestli jste již ty dveře otevřeli a přejete si vědět více o tom, co tam je pro vás přichystáno, existují ti, kteří představují nástroje nové energie a jsou připraveni vám pomoci vidět interdimenzionálním způsobem.

     Číslo Deset: Pro vaši kulturu je obtížné, opravdu je, porozumět. Bůh není politický! Ale jsou tací, kteří by řekli:” OK, Kryone, teď jsi zašel příliš daleko. Všechno je politické.” Ne, to není. Nechápejte špatně, co vám říkám. Někdo se ptal: “Jak se mohu stát tím nejlepším občanem své země?” A odpověď je v každé zemi tatáž. Nejlepší občan Ruska je takový, který ve svém životě nalezne soucit. Nejlepší občané Estonska nebo Lotyšska jsou ti, kteří ve svých životech naleznou soucit. Nejlepší občané Litvy jsou ti, kteří ve svém životě naleznou soucit. Nejlepším občanem Ameriky je ten, kdo ve svém životě nalezne soucit. Protože uvnitř vaší vlastní společnosti a vaší vlastní kultury bude právě soucitný občan tím, na kom bude záležet, s ohledem na vedoucí postavení a vaši zemi. Stvoří nejlepší občany, které máte. Dokážete si představit Zemi, kde je každé vedení soucitné? Dokážete si představit Zemi, kde lidem záleží na druhých, bez ohledu na to, kde žijí?

     A dalo by se říci: “Nemyslím, že budu žít tak dlouho, abych se toho dožil.” No, drahá Lidská Bytosti, takový je ale plán! A není to Boží plán – je váš! K tomu jste se rozhodli za Harmonické konvergence, že nakonec na této Zemi bude panovat soucit jednoho k druhému – soucit a porozumění od země k zemi. Soucit ke Gaie /Matce Zemi/ a slitování s životním prostředím.

     Ó, nejde o zahájení vlády “jednoho světa”, neboť k tomu nikdy nedojde. Nejde o začátek jednotné světové církve, protože k tomu taky nedojde… nikdy. Je to začátek Lidských Bytostí, procházejících svými každodenními životy ve svých vlastních kulturách, které mají pro sebe vzájemně soucit. Jen počkejte, až to uvidíte! Opravdu k tomu nemusí dojít za doby vašeho života, ale vy jste součástí toho všeho, protože startujete “motor”, který to způsobí. Jste připraveni na místě, které nemá v historii obdoby, opravdu. Jste zástupci světového hnutí Starých Duší, které se probouzejí a vytvářejí na Zemi vibrační posun, který vyústí v hodně velkou změnu.

     Je začátek osvíceného věku, v němž se Země pozvolna pohybuje k míru. Není to jen možné, již se na tom pracuje. Mayové vám to ukázali a stejně tak starověcí Číňané! Vážně si myslíte, že rok 2012 je koncem světa? Nebo je to konec starých způsobů?

     “Ó, Kryone, dívám se na zprávy a je to tak strašné. Nadáváme si, zabíjíme se vzájemně. Není to civilizované, je to strašné.”

     A já vám znovu povím, že takhle to vypadá, když posvítíte silným světlem do temnoty. Neboť odhalíte příšerné věci, které tam vždy byly, ale ukrývaly se ve tmě. Nemůžete porazit nepřítele, dokud se mu nepodíváte do obličeje, a to se nyní děje. A jeho obličejem je strach, zlo, sobectví, nenávist a apatie.

     Věřte, že na planetě se děje spousta krásných věcí. Nemluví se o nich, protože dobré zprávy se nehlásí. Popisují soucit lidstva, ale to není příliš zajímavé pro ty, kteří dychtí po dramatech. Buďte trpěliví a vydržte tento souboj mezi světlem a temnotou. Před 18ti lety jsme vám o tomto boji řekli a nyní jste přímo v něm a někteří z vás jsou tím rozpolcení. Jací to jste bojovníci, že máte strach z boje? Proč se neuvolníte, když víte, že máte výzbroj a světlo? Zahajte cestu, o níž mluvíme, a staňte se součástí armády Pracovníků Světla, kteří jsou Starými Dušemi a mají onu moudrost, aby učinili správné rozhodnutí.

     Jsme téměř na konci, téměř připraveni se rozloučit, téměř připraveni odložit ona vědra slz, jež máme, abychom vám jimi mohli omývat chodidla. Ještě o chvilku déle podržíme závoj odhrnutý a vyčkáme oněch posledních okamžiků, kdy můžeme být s vámi.

     Stále se tu mohou stát zvláštní věci. Odejdete odtud s větou “Dnes mne navštívil Bůh!”? Jak vyhodnotíte to, co se zde děje? Je to pošetilost, něco, co vám někdo přivezl z jiné země? Nebo k vám z druhé strany závoje promlouval duchovní bratr? Jaké je vaše hodnocení? Je možné, aby tato sestra/bratr mluvili prostřednictvím tohoto muže – někoho, s kým jste se drželi za ruce po roky či eony na druhé straně závoje? Je možné, abyste cítili, že jste hopsali po vesmíru s tímto přítelem, jenž tu sedí?

 

     Co Bůh chce

     Vidíte, pokud jste toho schopni, že toho se týká Číslo 11, neboť právě to Bůh chce. Bůh opravdu chce, abyste sami uviděli, kým skutečně jste. Statečnost a odvaha – toho je zapotřebí, jelikož tato konkrétní víra vás navždy změní. Vážně, budou tací, kteří budou sledovat vaši změnu. Vskutku, budou tací, jimž se nebude líbit. Takoví nemají rádi žádnou změnu, protože závisejí na vaší bezmoci. A může být, že jsou těmi, které ve svém životě nepotřebujete vy? To je svobodná volba. Všechno se kolem ní točí. Všechno.

     Požehnaný je člověk, jenž sem dnes přišel hledat informace a pocítil ve svém srdci dotek Kryona. Neboť já jsem vskutku vaším partnerem v této velké zemi, přichystaným zahájit intuitivnost lásky… připraveným se soucitem zahájit odhalení a pohnout samotnou DNA v každém z vás. Přeji si říci: “Vzpomeňte si na mne, vzpomeňte si na mne.” Já jsem strážce brány a uvidíme se znovu. Když přicházíte a odcházíte z této planety, já jsem tou energií, kterou vidíte jako první a poslední. Tak dobře vás znám. Jsem služebník lidstva – nikdy uctívaný, vždy připravený být vám rovným. Přemýšleli jste dnes, kdo se přišel na koho podívat? Ó, možná byste byli překvapeni.

Za to vám děkuji.

A tak to je.

Kryon

 

zdroj: https://www.kryon.com/

(pro https://www.reiki-centrumpraha/ přeložila Lucka K., 2007)

Pozn.: Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

Cesta k Bohu

Letní světelná konference 2008
Sedona, Arizona 14. června 2008
Kryon prostřednictvím Lee Carolla


     Ve snaze pomoci čtenáři byl tento channeling re-channelován /Kryonem a Leem/ a doplněn za účelem ještě jasnějšího pochopení. Často události “naživo” obsahují skrytou energii, která v sobě nese určitý druh komunikace - na rozdíl od tištěného textu. Tento konkrétní channeling byl do značné míry pozměněn a byla zlepšena jeho srozumitelnost právě procesem re-channelingu. Takže si vychutnejte tuto obohacenou zprávu ze Sedony v Arizoně.

 

     Zdravím, drazí, jsem Kryon z Magnetické služby. Právě jsem připravil svého kolegu na to, co se chystáme udělat, protože chci, aby byl ostražitý, neb zde padnou určitá odhalení, snad dokonce jedno či dvě zjevení ohledně věcí, o nichž bychom dnes večer rádi mluvili. Tato poselství nejsou nikdy dlouhá a protahovaná, a toto bude přímo k věci. Já vím, kdo jste. Vím, kdo tu je a znám důvody, proč jste zde. Vím, co vás sem přivedlo a znám synchronicity toho, že vás máme zde na židli.

     Mohli byste si myslet, že v davu této velikosti by mohla být část těch, kteří nechtějí uvěřit tomu, co se právě děje, a taky je – je to 12 z vás. Mohli bychom o vás říci, že jste nevěřící. Synchronicita dne vás přivedla na tuto židli, takže teď promluvím přímo k vám, drazí, kteří věříte, že toto je pouze Lidská Bytost předstírající, že channeluje: Bůh ví, co se děje ve vašem životě, proč jste na té židli, co vás sem přivedlo. Je to synchronicita, která vás sem přivedla, abyste mohli otevřít svá srdce věcem, které jste v minulosti vnímali jako neskutečné. Třeba tu jste, abyste uctili toho, kdo je vedle vás? Třeba jste se přijeli podívat na skály? /Sedona/ Ale jste dnes večer opravdu zralí k uzdravení. Je vás tu 12.

     Tohle je doba, kdy se Duch odhaluje v synchronicistické linearitě. Je to, skoro jako byste měli plnou místnost Lidských Bytostí, které by uměly kreslit jen rovné čáry. V této metafoře by však Bůh mohl vidět a zacházet pouze s kruhy. Lidé musí mít ve své realitě něco, co má začátek a konec. Bůh takový není, protože neexistuje žádný začátek a žádný konec. V takovýchto chvílích Duch přijde a použije Lidskou Bytost, aby doručila tyto věci přímo. Proto je to těžké a proto musí být prostředník /channel/ čistý. Neboť to, o čem dnes večer budeme mluvit, má v sobě jednoduchost, hloubku a pravdivost. Máme v úmyslu mluvit o cestě k Bohu.

     Mezi těmi 12, kteří přišli a ničemu z tohoto nevěří, je šaman… a ví o tom. Nechce to přijmout z toho důvodu, že při jeho minulém příchodu na planetu to bylo hodně obtížné. Pamatuje si to na buněčné úrovni a nechce se znovu probudit. Ruší ho i energie Sedony. Dokonce i řeči o lásce Boží, o duchovní nádobě uvnitř něho, naplněné moudrostí, mu vadí. Takže předstírá, že nevěří.
     Vidíte, já vím, kdo jste, pane. I kdybyste od tohoto bodu dále nic neudělal, jste milován stejně jako ten, kdo odejde s neuvěřitelnou interdimenzionální moudrostí. Stejný počet andělů, pane, s vámi dnes večer vyjde ze dveří, jako s tím nejvýše vibrujícím léčitelem v místnosti.
     Když se na vás dívám, vidím rodinu. Nevidím Lidské Bytosti a nevidím jména na vašich jmenovkách pro potřeby konference. Místo toho vidím jméno, jež znám, to, jež zpívám ve světle. Jste pro mne rodinou - vy všichni, každý jeden. V takovýchto situacích nemáte tušení o doprovodu, který dorazil, aby seděl vedle vás při předávání těchto poselství, čistě pro případ, že se rozhodnete zatlačit do dveří reality, kterou jste předtím neměli, jen pro případ, že byste chtěli trochu více Světla. Nevíte, kdo si sem přišel koho prohlédnout. Prostě to nevíte, neboť vaše realita to nepodporuje. Tohle není událost Sedony. Toto je vesmírná událost a na tomto místě jsou vedle vás tisíce…, energie připravené vyskočit do akce s případnými zjeveními, se souhlasem, s povolením. To jsou ti, co tu jsou, a někteří z vás je ucítí během předávání tohoto poselství. Včetně těch, co čtou.


     Cesta k Bohu

     Chci mluvit o cestě k Bohu. "Dobře, Kryone, o tom jsi už mluvil dříve," řekne možná někdo. To je opravdu to, co děláme, ale tentokrát víc přímo. Bohu není tato planeta cizí, ani lidská přirozenost. Proto pokračujeme v předávání stejné zprávy jinými slovy.

     Připomeňme si některé věci, které opravdu jsou poznávacími znameními důkazu, že Bůh existuje. Vaše vlastní historie je plná Písma Svatého, které bylo napsáno přesně tak, jak se odvíjí tento channeling. Přesto je tak nevidíte, že? Kdybyste šli do dalekých koutů Země a mluvili o Bohu v jakémkoliv jazyce, setkali byste se s porozuměním, protože lidé o Bohu vědí. Lidstvo o Bohu ví. Vlastně, lidstvo tráví velkou část času, úsilí a zdrojů hledáním Stvořitele. Vypadá to, jako by Země pokračovala v hledání způsobu, jak se dotknout ruky Stvořitele. 90 procent lidstva věří v Boha. 85 procent lidstva věří v život po smrti. Co vám to říká? Přímo to křičí, že lidé intuitivně očekávají, že Bůh existuje.

     Ohledně ničeho jiného nemáte na planetě takový druh shody. Je to proto, že to je intuitivní, je to v buňkách. Lidé vědí něco, co snad ani nebylo dříve převedeno do slov: Bůh je skutečný. Intuitivně všichni víte, že když se naposledy nadechnete, není to konec. Tak jste se narodili, a lidstvo tráví tolik času hledáním Stvořitele! Není to snad důkaz Boha? Přemýšlejte o tom. Lidstvo Boha zná.

     Teď něco k New Age: Je to způsob, jakým hledáte, co vás dostává do problémů s ostatními. Protože, když mluvíte o Bohu, mluvíte o něm odlišným způsobem. Vaše cesta k Bohu se mnohým zdá divná a neobvyklá, protože jde o nelineární přístup. Planeta hledá Boha ve 3D. Rozhlédněte se kolem. Když míjíte kapli, když míjíte katedrálu, když míjíte synagogu nebo mešitu, řeknete: “Ó, jak neobvyklé!”? Neřeknete, že? Na jisté úrovni víte, že lidé uvnitř těchto staveb se snaží nalézt Boha, jak nejlépe umí. Je to běžné, ale lidé tíhnou k linearizaci všeho, neboť to je realita, která je po ruce.

     Představa Boha se v rámci lidstva velice liší. Na chvíli se na to podívejme. Lidské Bytosti nemají tušení, že jsou částí Boha. Vy, jako člověk, nemáte onu vzpomínku, o níž mluvíme. Ve 3D není. Nepamatujete si to, co já. Já jsem stál ve Větru zrození. Mohl bych vám říci, mí drazí, jaké to bylo, protože to vykřičí do světa vaši velkolepost. Kým si myslíte, že opravdu jste? Víte, kdo tu přede mnou sedí? Sedí tu přede mnou Staré Duše! To jsou ti, které přitahují místa jako je toto /konference/, kteří by se rozhodli žít na místě jako je toto /Sedona/. Jsou přitahováni Boží láskou! Říkají tomu “portál”, ale je to velmi příjemné, že?
     Staré Duše sedící přede mnou Bůh zná. Byl jsem u toho, když jste spadli do onoho víru, který vás přivedl zase na Zemi. Je to portál představovaný energiemi, které jsou rozporuplné: Jedna je linearitou brány vedoucí do porodního kanálu a ta druhá je kvantová energie andělského majestátu Boha. Srazí se a spojí za účelem vytvoření toho, co já nazývám vír, energetický vítr točící se v kruhu u mého obličeje. Podíval jsem se na vás a řekl jsem: “Jsi připraven to znovu udělat?” A vy jste odpověděli: “Ano.” Pak jsem řekl: “Požehnán buď anděl, který si znovu zvolil stát se Lidskou Bytostí, při vědomí toho, čemu bude čelit, při vědomí všech možností, které by mohly nastat.” Pak zmizíte v onom víru na své cestě k tomu, jak se stát člověkem. Proto vám omýváme chodidla, když jste tady.
     Byl jsem u toho, když jsi znovu propadl tím portálem, Stará Duše. Když nejsi tady, jsi se mnou na místě, které si neumíš ani představit. Tyto věci povídám, protože budu chtít, abyste si na konci tohoto poselství něco zapamatovali. Máte si pamatovat toto: Takto vás vidí Bůh. Pamatujte si to, neboť je to dost odlišné od toho, co vám mnozí říkají o vztahu člověka k Bohu.

     V linearitě Lidské Bytosti hledají Boha podivným způsobem: Neumí pochopit, že jsou součástí systému. Chtějí se jedině dotknout ruky Stvořitele. Myslí si, že Bůh je obrovský a oni ne, a tato pomýlená koncepce často tvaruje “krabici”, v níž si zvolili ho uctívat. Někdy mají pocit, že by měli trpět, neboť Bůh je tak velký a oni ne, a to je vnímání vycházející z linearity lidí. Mnohokrát trestali sebe sama, protože jim bylo řečeno, že jsou vyvržení a za nic nestojí. Nebyli schopni pojmout myšlenku, že Stvořitel může být uvnitř nich samých. Nevidí sebe jako rodinu. Nevidí to, co vidím já. Neumí to.

     Takže tady máte hledání Boha a narodí se náboženství. “Kryone, máš v úmyslu mluvit o náboženství? Kdo má pravdu a kdo se mýlí?” Ano, to mám. Každý člověk, který hledá, jde po správné stopě. Požehnána je Lidská Bytost hledající Boha, protože Stvořitel chce být nalezen. Stvořitel chce být nalezen! Přemýšleli jste o tom někdy? Nezáleží na tom, v jaké náboženské krabici se nacházíte. Bůh se nestará o to, jak uděláte svůj objev, za chvíli se k tomu ještě “natvrdo” vrátím a uvidíte, o čem mluvím. “Kryone, chceš mi snad říci, že ti lidé tam v té legrační budově, kam prý nemáme chodit, to mají také tak?” Opravdu, mají. A tady je něco, o čem se nemluví: Víte, v linearitě vytváříte tyto krabice uctívání, vytváříte členy, vytváříte skupiny, a pak jim přikážete, aby do jiných krabic nechodili! Víte proč? Protože nechtějí, abyste věděli, že láska Boží je i tam! U všech z nich došlo k uzdravení, k zázrakům, protože tam existuje rodina.

     Mohou se jinak oblékat a jinak mluvit a nosit jiným způsobem klobouky – Bůh tam je. Je tam rodina a naše ruce /v obrazném smyslu slova/ jsou k nim nataženy. Skutečná uzdravení, ke kterým došlo v mešitách – o těch nikdy neuslyšíte, že ne? A co ta v synagogách? O těch také neuslyšíte. Mnohá se stala na pilinami posypaných podlahách těch, kteří jsou evangelíky; a oni prohlašují, že jen oni mají tu jedinou pravdu, protože se jim dostalo léčení! Církve nikdy neporovnávají záznamy! Bůh je ve všech krabicích.

     Chci vám teď dát chvíli na strávení toho všeho, protože to, co vidíte, je láska Boží. Víte, nás opravdu nezajímá, jak se sem dostanete! “Hm, tak proč je to tak těžké, Kryone? O co jde, že je to pro nás tak strašně těžké? Proč to není jasnější?” Nechte mne povědět něco o vás a vašich zvycích, zatímco sedíte tady přede mnou, o vás, kteří se nazýváte metafyziky či esoteriky. Na této planetě je nová energie, která probouzí srdce a mysl k novému způsobu uctívání, k novému způsobu porozumění Duchu. A už vám začíná být jasné, že jste opravdu částí Stvořitele. To je obtížné pochopit!
     Prvním důvodem, proč je to tak těžké, je, že to není lineární. Najednou se nacházíte v nelineární, interdimenzionální oblasti, kde je to, co říkáte, nepřijatelné pro ty, kteří ztělesňují lineární vnímání Boha. Říkáte věci jako: “Náhody neexistují. Existuje větší plán. Jsem zodpovědný zato, co se mi stane.”   A ti lineární na vás kouknou a jdou jinudy. Není to logické. Rozděluje to rodiny a vy víte, o čem mluvím. Rozděluje to přátele jen proto, že jste si vybrali nelineární cestu. Důvod? Kvůli tomu, že ve vaší DNA, Stará Duše, cítíte moudrost věků. To je to, co se mění. Posun, o němž mluvíme po všechny ty roky, už skoro 20 let, ovlivňuje DNA na úrovni jejího jádra. Dochází k probouzení a v této místnosti sedí ti, kteří vědí, o čem mluvím. Je to těžké! Je těžké se stát interdimenzionálním, neboť je to podivínské pro ty kolem vás, že? Určitě je to podivné pro těch 12. /Kryon se směje/
     Proč je to obtížné? Druhý důvod? Protože Stvořitel chce být nalezen! Co se stane, mí drazí, když začnete tlačit do oněch dveří? Uvnitř každého z vás je brána k vašemu Vyššímu Já. Představte si to jako dveře, do nichž se dá zatlačit a za nimi je světlo, velmi jasné světlo. To světlo chcete vidět. Je to přímá linka domů a někteří z vás s ní pracují každý den při svých léčeních, ve svých meditacích. Ale tlačíte pořád dál, protože chcete ještě trochu víc, že? A tady je něco skutečně náročného, co nečekáte: Když začnete tlačit do těch dveří, na druhé straně je Stvořitel, který chce být nalezen. Takže dveře reagují! Dveře se začnou otevírat samy při pouhém lehkém zatlačení, a člověk dostane strach. Právě tehdy se stáhnete a možná řeknete: “Nečekal jsem, že se otevřou samy! Nemyslel jsem si, že by na druhé straně mohl někdo být. Pokouším se dotknout tváře Stvořitele. Pokouším se nasát trochu Boží energie, nakouknout do té místnosti.”

     Neočekávali jste tu ruku, která se vynořila zpoza dveří, že? Nečekali jste, že tato duchovní ruka uchopí vaši a řekne: “Neodcházej. Neodcházej!” Je to strašidelné! Proto je to těžké. Existuje princip, který již léta vyučujeme, a to je: Lidská mysl neumí nic “od-poznat”. Neumíte odstranit realitu, již jste zažili. Právě teď je pro vás nemožné si “od-pamatovat” dnešní den. Neumíte na něj zapomenout, i když chcete. Je tu, vyrytý ve vašem mozku, a bude tam do vašeho posledního dechu. Tento proces je skrytý proto, že existuje jen určitý počet Lidských Bytostí, které se mohou dotknout obličeje Boha a zůstat v rovnováze. Méně než polovina procenta lidstva udělá to, co se snažíte udělat vy. Věděli jste to? Nebude to “Země New Age”. Jen Staré Duše jsou toho schopny.

    Ten posun se týká vás. Jde o způsob, jakým lidé začínají myslet, ale je to o vás - Starých Duších – Lemuřanech… o každém z vás. Tohle jsme vám teď chtěli povědět. Je toho víc. Ó, je toho víc. A tady to přichází.

     Jak? "Kryone, jak to máme udělat?"

      Není to tak těžké.

 

     Číslo 1: První věc, kterou musíte udělat, je stát se interdimenzionálními. To není těžké, neboť s pomocí z druhé strany dveří, umíte odložit přesvědčení. Ta krásná ruka, která jimi prochází, se vás chce dotknout a pomůže vám odložit přesvědčení a začít přemýšlet v kruhu. Když se stanete interdimenzi-onálními, stane se ještě něco. Ó, jak to jen říci?

(pauza)

     V této místnosti je 17 lidí, kteří v posledních 3 letech ztratili jinou Lidskou Bytost, kterou milovali, která jim byla blízká. 17 z vás. Partnery, mámy, táty, děti. 17 z vás má něco společného. Máte díru v srdci, vás 17. A já chci chvíli mluvit právě k vám. Nebude to trvat dlouho. Budiž požehnána Lidská Bytost, která přijde na tuto planetu s plánem, kde souhlasí odejít tímto způsobem – dává tak svolení zemřít a stát se větší energií, než by byla, kdyby zůstala. A vy jste jim to dovolili. Chci vám dnes říci, že toto utrpení ve svém srdci jste si sami přidělili. Je těžké něco takového říkat, protože když srdce bolí, tak bolí! Neanalyzujete to. Jen vás to bolí. A říkáte: “Jak ho můžu uchránit před bolestí?”

     Nabídnu vám obrázek, který je k neuvěření. Dokonce je pro mého kolegu těžké to vyslovit. Je to obtížné, protože to vyžaduje, aby se člověk stal v myšlenkách interdimenzionálním. Ten, koho jste ztratili, bude stát po vašem boku po zbytek vašeho života, do vašeho posledního dechu. Vzdají se svého těla, aby se mohli stát ve schématu věcí velkolepějšími, než by mohli jako živí. Často je dohoda taková, že vám takto mají pomoci, více, než by mohli živí! Pomysleli jste na to? Můj drahý, můžeš je držet za ruku do konce svého života! Utrpení nemusí být. Možná to není totéž, protože nejsou ve fyzické formě, ale pokud se začnete stávat interdimenzionálními, poznáte, že jsou tu. Budete cítit jejich přítomnost a můžete je zavolat jménem.

Vyjděte dnes večer ven a podívejte se na hvězdy a vězte, že jsou přímo vedle vás. Mějte dnes večer zjevení. To je rozdíl mezi lineární Lidskou Bytostí a tou, která je ochotna stočit provázek do kruhu. Neodešli! Jak to vím? Protože je vidím. Existuje smlouva mezi vámi a jimi. Neskončilo to. Právě to začalo. Těžké, že? Proto je na této planetě tak málo vás, kteří půjdou a udělají tohle. Je to těžké.

 

     Číslo 2: Musíte skutečné porozumět, že jste částí Boží rodiny. Dokonce se nemůžete ani přiblížit tomuto systému víry, aniž byste cítili propojení rodiny s Duchem. Nemůže být “Bůh a vy”. Takhle to nemůžete rozdělit. Musíte tu stát a říci: “Jsem součástí celku. Byl jsem tu při stvoření Země.” A to jste byli! Byli jste se mnou. Sledovali jsme to společně. Jak vás mám o tomhle přesvědčit? Musíte začít myslet v rámci rodiny, a když to uděláte, učiníte v sobě objev, který pozvolna přeroste v realitu.

 

     Číslo 3: Staňte se soucitnými. Ke všemu, staňte se soucitnými.

 

     Právě jsem vám předal 3 pravidla k tomu, abyste se dotkli tváře Boha – interdimenzionální pochopení, povědomí rodiny, a soucitného ducha. A vy byste mohli říci: “Dobrá, Kryone, to jsou přístupy. Jaké jsou kroky, které máme učinit?” A odpověď je… ano. /smích/
     Mí drazí, přestaňte požadovat 3D pravidla pro interdimenzionální proces! Kroky, výroky a pravidla nefungují, když jste v kvantovém stavu. Povím ti, co se stane, drahá Lidská Bytosti. Když začnete s těmito 3 atributy a zkombinujete je dohromady, nezabráníte oněm dveřím se rozlétnout a té ruce, aby se vynořila, protože jste právě dali Vyššímu Já svolení, aby se s vámi propojilo. Kolik jen unesete, kolik jen chcete, vaším vlastním způsobem, v rámci vaší vlastní cesty, ta ruka se objeví a uchopí vaši a vy se jí již nikdy nemusíte pustit.

 

     Představa rodiče

     Nabídnu vám dnes večer představu, jakou jsem zatím nabídl v historii mých channelingů jen dvakrát. Nabízím ji skupině, která je schopná ji pochopit. /Ti na konferenci i případní čtenáři/ Vy všichni to můžete pochopit. Chci vám nabídnout představu hledání Boha z mého hlediska, ne z vašeho. Pak snad konečně porozumíte trochu více tomu, proč je přijatelné klečet na kolenou v katedrále, na místě, kde by třeba někteří z vás ani nechtěli být, a dotknout se tváře Boha.

     Abych to mohl udělat, musím vytvořit metaforu. Chci promluvit k rodičům v této místnosti, jimiž je většina z vás, ale zvláště k matkám. Mami, matko, chtěl bych tě vzít na cestu. Pamatuješ si, když se narodilo tvé první dítě? Vzpomínáš si, jak vzácný okamžik to je? Můžeme tam na chvíli spolu jít, jen na chvíli? Pamatuješ si, když se miminko poprvé na tebe podívalo a ty na ně? Pamatuješ si to spojení, které tam bylo? Nerozechvívá se tvé srdce, alespoň maličko, když si na to vzpomeneš? Neexistuje nic podobného, nic srovnatelného s láskou matky a dítěte.

     Když opustíte druhou stranu závoje, projdete porodním kanálem a začne tahle vaše pouť, je to jako když dítě opouští domov. My ve spojení s vámi cítíme totéž. Ne jako s dětmi, ale to pouto lásky je stejné. Než odejdete, hledíme na vaši energii, zdánlivě z očí do očí, a propustíme vás. Cokoliv od toho okamžiku děláte, my jako bychom vás ztratili, pokud si nezvolíte nás znovu najít.
     A teď, matko, prostě předpokládejme, že jsi ztratila stopu svých děti. Opravdu, to se již na téhle planetě stalo, ale předstírejme, že jsi ztratila stopu dětí. Víš, kde jsou, snad znáš i jméno země, v níž pobývají, ale ta je rozsáhlá a obrovská a nemůžeš se s nimi spojit. Doufáš, že v určitém bodě v čase ony najdou tebe. Je to jediná šance je znovu vidět.

     Chvíli si představuj, že máš zlomené srdce. Čekáš na telefonát, který od toho dítěte možná nikdy nepřijde. Kde jsou? Co se děje? Postrádají tě? Můžeš vůbec na něco takového pomyslet? Pak, jednoho dne, telefon zazvoní a ty zvedneš sluchátko. Na druhé straně je slaboučký hlásek… skutečně drahocenný!

"Mami, jsi to ty? Našel jsem tě!"

     Jaký to den radosti! Nebyl by to den radosti? Mami, cítíš to? Ten líbezný hlásek na druhé straně telefonní linky.

     A teď, snad jsou 2, bratr a sestra, dvě děti. "Mami, našli jsme Tě!” A pak ještě otázka: “Mami, můžeme přijet domů?"

     Co řekneš? Ty víš, co řekneš! Řekneš totéž, co říká Duch, když zatlačíte na ony dveře. “Ano! Prosím, přijeďte! Prosím, přijeďte domů!”

     Metafora o návratu domů je spojením s Vyšším Já, které vás vede k rozpomenutí, zpět k opětnému sjednocení s Boží láskou.

     “Mami, můžu přijet domů?"

     Jsi tak nadšená! Děti přijedou domů! A opravdu, přijedou. Čekáš a čekáš, a pak to uvidíš: Po silnici přijíždějí dvě auta a v každém jedno dítě. Shledání bude kompletní. Chystáš se je znovu uvidět. Postrádala jsi je po tak dlouhou dobu! Chystáš se jim znovu pohlédnout do očí a radovat se ze znovuspojení srdcí. Ani jsi nevěděla, zda něco takového budeš moci kdy udělat. Srdce máš až v krku a tečou ti slzy. Stěží přečkáš poslední okamžiky.

     Teď, sledujte tuto metaforu a pochopte, jaké z ní plyne poučení.

     Jedno dítě přijede v zeleném autě a jedno v červeném. Zajímá tě to? Mami, staráš se o to? NE! Jen je chceš obejmout!

     Jsou tací, kteří tvrdí, že Bůh řekne: „Stop! Ta barva auta je špatná! Jeďte pryč! Teď sem nemůžete!” Což je hloupé, ne? Je to hloupé. Ne, nás nezajímá, jakou barvu má to auto. Staráme se jen o opětovné shledání, staráme se o srdce, staráme se o spojení, staráme se o integritu hledání, a staráme se o to, abychom vás vzali za ruku a začali nový život ze vzpomínky na lásku, kterou jsme sdíleli. To je to, na čem nám záleží. Budou tací, kteří dokonce řeknou, že – pokud přijedete špatným autem – Bůh vás uvrhne do jámy věčného utrpení! Vám to zní rozumně? Mami, zní to jako láska?

/pauza/

     Víte, Stvořitel chce být nalezen a nestará se o to, jak se dopravíte na místo opětovného spojení. Což je něco, co vám zřídka řeknou v kostele. A to je ta zpráva. Toto je ona ve své úplnosti. I kdybyste již nikdy neslyšeli další poselství od tohoto “channelera”, byla by kompletní.

     Chci vám něco povědět. Chci, abyste si něco zapamatovali, protože se blížíme k závěru. Při pohledu z mé strany závoje: Víte, co andělům dělá radost? Řeknu vám to: Když jim někdo zatelefonuje a řekne “Mami, můžu přijet domů?”

     Tehdy začnou pořádat oslavu. A co vy? Jste připraveni zatlačit do těch dveří nebo ne?

     Někteří z vás řeknou: “Ale tohle já dělám celý svůj život.” Ano, ale já vám dnes večer chci poskytnout větší dveře. Zatlačte trochu víc, protože to světlo se chystá být o mnoho jasnější. Dnes večer, na tomto místě, v této místnosti, se udála uzdravení. Začínáte rozumět, že ano? Některé věci, které vám unikaly, nyní začínají být chápány.

     Chceme být nalezeni! Není to tak těžké. Nemusíte vyšplhat až tak moc schodů. Nemusíte trpět. Nepotřebujete vnější lesk, ani doktríny, ani převleky, ani klobouky. Nepotřebujete zvláštní knihu nebo zvláštního proroka. To je to, co jsme vám chtěli říci. Toto jsme vám chtěli říci.

/pauza/

     Je to tak, že Lidské Bytosti v této místnosti jsou ctěny pro svou dnešní účast. Je těžké se rozloučit. Jsme si vědomi linearity okamžiku. Kryon ví, co je čas. Nezjednodušuje to odchod, protože jsme vybudovali pouto, vy a já. Zjistili jste to? Cítili jste to? Vím, kdo jste.

A tak to je.


KRYON

Pro https://www.reiki-centrumpraha.cz/ přeložila Lucka K.

zdroj: https://www.kryon.com/

Pozn.: Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

Vnímání Boha

 Zpráva byla přijata živým channelingem v Portlandu, Maine
v neděli 6. června 2010

Zpráva byla přepracována (Leeom a Kryonem) pro lepší pochopení čtenářů. Často se stane, že živý přenos obsahuje nějaký druh energie, která se těžko popisuje slovy. Tento channeling byl tedy následně doplněn. Užijte si tedy toto obohacené poselství.

 

     Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby. Budou tací, kteří budou přemýšlet o vědomí Boha a jak se stane, že tak vysoko-vibrační atribut vůbec může být prezentován ve 3D. Přesto se předpokládá, že tento channeling popíše vědomí Boha skrze Lidskou Bytost, tak jak je to možné? A proto vám znovu říkáme, že toto je skládačka (puzzle) toho, co vidíte, že se právě teď děje. Mnoho lidí přichází na tuto planetu v podobě spirituálních překladatelů těchto událostí, a mnoho z nich je nyní v místnosti a my víme, kdo jsou.

     Daří se to prostřednictvím těch, kteří channelují tak, jak to nyní dělá můj partner. Šíří se to i k těm v místnosti, kteří se nazývají „healers (léčitelé)“, protože oni mají stejný úkol jako channeleři nebo učitelé - překládání vjemu, metamorfického vzkazu do něčeho, co bude ve 3D a co splní účel. Léčitel často stojí před osobou, která k němu přišla pro pomoc a jejich intelekt zná méně než polovinu příběhu. Rozeznání jejich Vyšších Já a energie, která k nim proudí, kterou nazýváme channeling, jim poskytne zbytek obrazu. Říká jim, kde se dotknout a které energie rozvinout. Předává jim informace, zda být jemný či energický. To je channeling.

     Učitel stojí před prázdným kusem papíru a ptá se: „Co je další?“ A na papír začnou plynout informace pro příští promluvu – a to je channeling! Ti, kteří sedí na židli a meditují, čistí svou mysl a následně nepředkládají Bohu sáhodlouhý seznam věcí, které jsou v jejich životě špatně. Na místo toho moudří vědí, že je Bůh vždy s nimi a VÍ o všem, co v jejich životech nastalo, ještě před tím, než usednou na židli. Proto znovu říkáme: Požehnaný je ten, kdo je v klidu a říká: „Drahý Bože, řekni mi, co potřebuji vědět.“ Bez předsudků, bez předpokladů toho, jaká by podle nich mohla být odpověď. Jsou připraveni, aby se do nich vlila moudrost. Vnímají Boha jako přítele.

     Takže, takhle toto dnes čtete? Nebo jste se předem rozhodli, co dostanete? Je poměrně těžké očistit vaši mysl od potenciálů, protože Lidská Bytost automaticky plní svou mysl očekáváními. Je to součástí scénáře přežití, který znáte tak dobře a který vás držel po staletí ve strachu.

     Drazí, pokud jste se dostali až k tomuto bodu, k té propasti, kde potřebujete odpovědi tak moc a chcete slyšet množství slov, nebuďte zklamaní, pokud vše, co dostanete je objetí, protože to je ta odpověď! Objetí ve spirituálním pojetí znamená, že praktické odpovědi jsou na cestě. Dostanete je a uvidíte je, synchronicita vám je přinese. Objetí znamená – zatím relaxuj. Bez této relaxace budete muset činit volby, které vás dostanou na cestu k tomu, co bude následovat. Proto je objetí tou odpovědí, ne? Znamená, že nejste sami. Znamená, že odpovědi jsou právě teď na cestě.

     Celý tento seminář, celý den byl o vnímavostní komunikaci. Od informace o zarovnání 2012 až k tomu, co můj partner nazývá kvantovým chápáním, to bylo všechno, co bylo mému partnerovi řečeno, že má učit. A synchronicitou obdržel body k učení. Takhle to funguje: Ať už je to autor na pódiu nebo maminka se svými dětmi, takhle přicházejí odpovědi. Matka velmi miluje své děti a chce vidět své děti s moudrostí, kterou nutně ještě nemají. Nechce, aby opakovaly obvyklé chyby. Dovolte mi radu: Učte děti to, co víte o Bohu. To je odpověď. Neučte děti, co bylo špatně na tom, co jste v minulosti udělali. Neučte děti o rodokmeni chyb, které jste udělali. Na místo toho se dětem podívejte do očí a řekněte: „Chci ti říct, o tom, co jsem zjistila, že je pro mě nejdůležitější. Přesahuje to veškeré generační trhliny, které kdy existovaly. Našla jsem v sobě Boha a i ty ho máš v sobě.“ Nechte je poznat, že ho v sobě mohou najít, jakýmkoli způsobem budou chtít. To je udrží mimo problémy, moudré a na pravém místě v pravý čas. Nemůžete svému dítěti dát nic lepšího než tohle.

 

     Kvantová Výuka

     Toto je dnes kvantová výuka, ale termín „kvantový“ je používán spíše obecně než vědecky. V našem učení to bude mít za následek, že to bude vypadat nesmyslně, nahodile, ale je v tom smysl i systém. Nemůžete vidět tu logiku, protože je mimo dimenzionální vnímání. Takže bych chtěl, aby toto byl dnešní vzkaz, hlavní vzkaz, jak bylo uvedeno – vnímání. Chci vám ukázat, jak Lidská Bytost vidí Boha ve staré i nové energii a jak Bůh vidí lidstvo. Kousky a části toho všeho jsme vás učili minulých 21 let a nyní je chceme poskládat dohromady, abyste si to mohli přečíst znovu – vcelku jako smyslový (prožitkový) vzkaz.

     Lidské Bytosti mění své myšlení. Ale nemůže se změnit k bodu, kde vystupujete v tom, čemu říkáte instinkt přežití 3D. V této realitě vyžadujete, aby vše bylo v krabicích (přihrádkách) a do těch dáváte i Boha, a Boží přihrádka proniká do všeho, co děláte. Přemýšlejte o tom. O všech těch letech. Přemýšlejte o tom, co lidé dělají s energií, vnímáním energie a jak na ni reagují.

 

     Energie je něco, co přiřazujete Jiným Entitám

     Pokud cítíte něco, co není součástí vaší reality, pak vás to ruší. Uděláte s tím jednu ze dvou věcí. Buď to uctíváte, nebo se toho bojíte. Velmi málo Lidských Bytostí tuto energií absorbuje, protože je to děsivé (strašidelné) nebo ne? Pokud se to nevejde do přihrádky reality, kterou očekáváte, pak reagujete. Pokud se stane zázrak, co uděláte? Řeknete: „Díky Ti, Bože!“ Veškerá zásluha proto jde posvátné síle, kterou nemůžete vidět nebo jí rozumět a to je nevysvětlitelné. Pokud něco udeří v noci, je to ďábel. Vidíte? Na neobvyklé energie reagujete, namísto abyste je rozpoznali jako něco, co možná vzešlo od vás.

     Nyní mi dovolte, abych vaši přihrádku na chvíli rozšířil. Co když všechny tyto věci, které jsem nyní zmínil, byly normální? Co když jsou součástí lidství, místo aby byly mimo? Co když namísto uzavírání těchto věcí do krabic, postavíte větší krabici? Pokud se vám to líbí, udělejte to! Vezměte krabici a zdvojnásobte její velikost a zahrňte do vaší krabice reality i energie, kterým nerozumíte. A tady je výzva: Příště, až obdržíte neobvyklé léčení nebo se stane něco za hranicí normálu, něco, co by se dalo označit nálepkou „spontánní uzdravení“, proč neříct: „Díky ti, Stvořiteli uvnitř, za to, žes dovolil, aby se toto projevilo“? Proč neříct: „Jsem mocný (silný)“ a „Jsem kouskem Boha a za všechny tyto věci děkuji ve jménu toho, kým jsem – tvořivou částí Univerza učící se rozšířit svou energii.“?

      Náhle, něco udeří v noci a vy i ostatní kolem automaticky předpokládáte, že je to strašidelné. Ale  jsou dramatické okamžiky vtisknuty do prostoru jako energetické razítko. BUM – zůstane tam jako páska, která se přehrává stále dokola. Je to energie vytvořená dramatem, ale vypadá jako by byla živá nebo jako entita, že? Můžete ji zažít a procítit, ale všimněte si, že dělá stále stejné věci pořád dokola. Je to skutečná energie a může být prožita i změřena... ale není to zlo a nemá inteligenci. Je to opakující se energetický vzorec a je součástí systému lidské zkušenosti, který je vtisknut do Gaii.

     Takže, co se po vás žádá? Vyčistěte ji! Řekli jsme vám to před tím, protože vaše energetické povolení má prvek Světla, které je silnější než Temnota. Světlo je aktivní a Tma pasivní. Proto, pokud máte tmavý pokoj a otevřete dveře, Tma neodejde! Pokud místo toho rozsvítíte lampu, Tma zmizí, protože nemůže existovat zároveň se Světlem. Chápete? Protože Tma není hmotná (nemá žádnou podstatu), je definována jako absence Světla. Proto pokud narazíte na energii, kterou cítíte jako cejch nepatřičný pro danou oblast, rozsviťte své Světlo a ona odejde! Takhle snadné to je. Můžete ji oslovit. Můžete říct té energii: „Energie dramatu odejdi, protože už nemáš žádný smysl. Dovol Světlu, aby přišlo na toto místo.“ To z vás nedělá exorcistu! To z vás dělá pracovníka energie. Směřujete energii, ne entitu zla. 

     Je čas zvětšit krabici, do které jste umístili realitu. Možná je čas úplně ji vyloučit? Představivost Lidských Bytostí tvoří to, co nazýváte vznešeností Boha a silou zla. Obojí je pouze vjemem lidských energií. Dovolte mi, abych vám řekl, jak to vidíme my – vy všichni, každý z vás, nesete vznešený potenciál kontroly (ovládnutí) energií pro vás, vaše okolí i váš život. Nebojte se žádné z nich. Pokud narazíte na něco nepřiměřeného, vyčistěte to. Pokud narazíte na něco velkolepého, přijměte to jako svou sílu. Pak přejděte k dalšímu kroku. Slyšíte co říkám? Vyvíjíte se a je čas udělat posun ve vnímání nebo ne? Dívejte se na energie jako na věci, které jsou součástí vašeho prostoru a pod vaší kontrolou.

 

     Strach z Boha

     Lidstvo Boha důsledně umístilo do přihrádky strachu. Lidstvo se Boha bojí nebo snad ne? Je to proto, že se Bůh zdá obrovský a lidé malí. Pojďme mluvit o tom, jak lidstvo vidí Boha. Lidé chtějí lidské vlastnosti nalepit na božství. Je to všechno, s čím máte srovnání, a proto všechno lidské  přiřazujete Bohu.

     Když vejdete za oponu, v rámci historického vnímání, hledají lidé svár. Objevíte válku. Najdete anděly bojující s jinými anděly. To je vaše mytologie, že? Objevíte veškeré atributy lidstva přiřazené Bohu – zcela a naprosto. Najdete trest, odplatu a žárlivost.

     Drazí, vážně vám musím říkat, že tyto věci na mé straně opony neexistují? Chci vám říct, co na této straně je. Je to duha vznešené energie, která zpívá poselství barev a světla. Není zde žádný svár. Energie Stvořitele nenese svár. Není zde žádný trest či odplata, protože není soudu. Soud je omezením lidského vědomí, které nedovolí bezpodmínečnou lásku. Je zde pouze energie milujícího Stvořitele. Jste součástí Stvořitelovy energetické rodiny. Měli byste to vědět a měli byste mít také moudrost vědění, že všechny věci, které označujete jako Boha, jsou součástí lidských vlastností. Druh reality na druhé straně opony je naprosto jiný než vězení reality, kterou jste si vytvořili ve 3D. Protože je to zatím všechno, co máte, tak takto smýšlíte. Je čas opustit toto myšlení a rozpoznat, že Stvořitelova energie přesahuje vaší schopnost vidět a vaší možnost pochopit.

     Po staletí jste nebyli schopní domyslet za vaši přihrádku toho, jaký podle vás Bůh musí být. Takže jste vytvořili Boha podobného Člověku - války v nebi, andělské spory, věci, které by vysvětlily ďábla, padlé anděly, perleťové brány, seznamy dobra a zla a mnoho pravidel založených na kulturách, které jsou staletí stará. Vytvořili jste zlaté ulice a dokonce i sexuální potěšení jako odměnu pro muže (samozřejmě) – veškerá lidská perspektiva označená jako Bůh. Chci vám říct, že pravda se od toho velmi liší. Chci vám připomenout, že mnozí z vás to už viděli! Proč se nezeptáte někoho, kdo má zážitek blízký smrti?

     Když lidé téměř zemřou, jsou blízko oponě. Velmi blízko. Jsou vždy velmi blízko Stvořitelově energii, a ta se jich lehce dotýká. Když se jejich srdce zastaví, dech téměř ustane, před tím než jsou přivedeni zpět k životu, dotknou se dlaně Boha - jen na okamžik. To, co viděli, bylo velkolepé! Energie před nimi byla naplněná Láskou a Světlem, rodinou a krásou. Nebyl tam žádný spor. Žádný trest nebo jeho náznak. A když se vrátili z této zkušenosti, poslechněte si, co vám řekli. Změnilo to jejich životy, že? Poslechněte si každého z nich, protože pokračují tím, že řeknou: „Není čeho se bát a smrt je něco, co prožijete jako normální cestu.“ Požehnaná je Lidská Bytost, která prožila oboje – smrt i zrození - a může předat tuto moudrost: „Je to znepokojující, ale já tím projdu, protože jsem to dokázal i předtím. Bytost, která má zážitek blízký smrti, už se nebojí zemřít! Co vám to říká? Viděli, co tam je, a objali to!

     Kolikrát myslíte, že jste tím prošli, Staré Duše? Všichni tím projdete znovu, každý z vás, co jste v místnosti – a vrátíte se zpět! Sorry! [Smích.]
     Už jsem to říkal. Máte mysl Boha za oponou - ne mysl Lidské Bytosti. Vidíte Akášu a víte, kdo jste. Vidíte linii původu, důvod, proč jste zde, a nemůžete stát na mé straně opony, pokud nejste kompletní, pokud jste neskončili. Nyní jste uprostřed velkého Posunu, toho, na který jste čekali!  Chystá se Posun planety, takže až se vrátíte, můžete konečně dosáhnout vrcholu. Rozumíte tomu, co říkám? Je to přechod. Když se vrátíte, můžete konečně něco vykonat, Staré Duše; je to blízko. Někteří z vás jsou staří více než 50.000 let! Nechystáte se zůstat mimo. Nechystáte se zmeškat konec přechodu. Je toho zde k vidění mnohem víc, než myslíte.

 

     Bůh, který se stává mytologií

     Ve staré energii lidé Boha limitovali, vytvořili mnoho Bohů z jednoho. Jednoho pro moře, jednoho pro nebe a navíc jim přiřadili děti. Bozi se hněvali, trestali, smilnili a nenáviděli. Všichni řečtí Bohové měli tyto vlastnosti. Spřádali příběhy podvodů, lsti, klamu, odplaty – to vše bylo připisováno Bohu. Slyšeli jste někdy o pomstychtivém Bohu? To je lidská vlastnost založená na energii strachu. Není vůbec nic, čeho se bát. Rostete a začínáte chápat, že skutečná energie Stvořitele je uvnitř, komunikace s Bohem je okamžitá, je vaše vlastní a nepotřebujete prostředníka. Možná jste ho potřebovali v minulosti. Proto to nastalo. Ale ne teď.

 

     Uctívání
     Dovolte mi říct něco o uctívání a také uctívání definovat. Požehnané jsou Lidské Bytosti, které se schází s ostatními Lidskými Bytostmi nebo skupinami Lidských Bytostí, aby oslavili své božství. To je uctívání. A co přesně uctíváte? Je to skvělá, posvátná síla na nebesích, před kterou pokleknete nebo je to Bůh uvnitř vás? Vy znáte odpověď, protože lidstvo začíná vidět a začíná měnit. Já jsem Kryon, takže cítím interdimenzionální energii kolem vás, kterou vy cítit nemůžete. Vidím, jak začínáte trhat tuto krabici. Víte, co se v této místnosti stalo od roku 1980? Víte, co se zde stalo? [The Unity Church sanctuary.] Zjevení, radost, přeměna smutku a strachu na mír a báječná moudrost a pochopení. Víte, kolik lidí bylo v této místnosti uzdraveno? Je to téměř bez konce. Prostor, ve kterém se nacházíte, zná pravdu o tom, co říkám. Veškeré dřevo, koberec, cement i plasty mi vydávají skvělou zprávu o změně. A já to vše vidím. Nutí mě to plakat radostí pro ty, kteří zde v místnosti našli svou rodinu. A nekončí to tady, Duch se dívá i na ty, kteří to zde postavili, na účel a záměr stavitelů. A ani tam to nekončí. Opět se vrátí zpět, aby oslavil ty, kteří pojmenovali tuto budovu – jejich záměr, jejich vizi, synchronicitu jejich životů, páru – ne jen jednoho, ale dvou (Fillmorovi). Kráčeli ve staré energii a bojovali proti mnoha událostem, budova by zde bez nich nestála a následně by neproběhla všechna ta léčení. To je to, co Duch nyní vidí. To je naše vnímání.

     A co naše vnímání vás, drahé Lidské Bytosti? Řeknu vám, že jsou zde mezi vámi tací, kteří vidí přesně to, co jsem právě popsal a řekl o zakladatelích. Je třeba říci, že byla zaseta semena a počátek synchronicity, který vytvoří místo k uctívání, místo k léčení uvnitř individuálních životů. Nemyslím tím budovu. Mluvím o rodině, která přinese léčení. Víte, ke komu mluvím? Doufám, že ano.

     V této chvíli mluvím k těm, kteří jsou zde v budově a ne ke čtenářům nebo k posluchačům záznamu. Mluvím k lidem v budově a říkám vám, že jsou zde tací, kteří odejdou jiní, než sem přišli. Vzniká zde pyramida radosti. Je to poprvé, kdy používám tento termín. Je to to, co vidíme a je to náš vjem – pyramida radosti.

     Někdy je můj partner tázán, proč neotevře oči v průběhu channelingu. Důvod je ten, že skrze nás může vidět to, co vidíme my – vrchol mnoha vašich životů, vaši moudrost, co jste se naučili jako šamani, kteří zde sedí a předstírají, že jsou obyčejní. Vidíme potenciál toho, co můžete udělat a co přichází, ale ne, jestli tomu nevěříte.

     Rozumíte hloubce toho, co říkám? Pokud vyjdete z místnosti nezměněni, pokud neotevřete svá srdce, nebude následovat trest. Vyjde s vámi ven stejný počet andělů, milovaní, jako mají léčitelé. Ale to, co vyjde s vámi, je i ztracený potenciál. Někteří si přišli pro léčení a tak to teď řeknu. Chcete to nebo ne? A pokud ano, nerozhodujte o tom, že to bude spontánní věc, běžte ven a proveďte zkoušku ohněm. Co když místo, aby bylo něco implantováno do vás, tak obdržíte informaci a moudrost postoupit a setkat se s někým jiným, kdo ví, co dělat, abyste prodloužili svůj život? Co pak? Nerozhodujte o tom, jak to má probíhat. Oslavte proces synchronicity, zasazení individuálních semen, která vás povedou na další místa, kam nutně potřebujete dojít. Takhle funguje léčení.

     Toto také obsahuje léčení na vašich pracovištích a vy víte, ke komu právě teď hovořím, protože někteří sem přišli právě s touto záležitostí. Řeknu vám, jak může být situace vyléčena a vy tomu skutečně nebudete chtít věřit. Začíná to s vámi. Křičíte na Boha, že je tu osoba, která vám dělá v kanceláři „peklo“. Je to jejich chyba, oni jsou nevyrovnaní a těší je, když se kvůli nim cítíte mizerně. Jak to tedy můžete změnit? Vystupte z krabice přesvědčení o tom, co jste právě teď řekli – jak to podle vás je! Poslouchejte: Když uvolníte problém před vámi, pak už nebude tlačit na knoflík dramatu, zlosti a frustrace, sledujte, co se stane s tou osobou! Už nebude dostávat reakci jako dřív. Nebude od vás dostávat energii dramatu. Všechno si sedne bez jakékoli frustrace. Knoflíky už nebudou zmáčknuty. Víte co se stane pak? Odejdou! Potřebuji vaši dramatickou reakci, aby mohly existovat. Jakmile přestanete reagovat, najdou si něco jiného. Rozumíte procesu, který jsem vám právě popsal? Začněte to v sobě. Řešení bylo vždy ve vás.

 

     Mistrovství

     Každý Mistr, který kdy kráčel po této Zemi, měl vlastnost, které si každý všiml. Lidé je milovali. Zvířata je milovala. Děti je milovaly. Příroda je milovala. Mohli projít kolem květin a ony rozkvetly. Je to pravda! Měli energii (s)tvoření a celá příroda to viděla, děti to viděly, zvířata to viděla. Dokonce i tupí dospělí - ti kteří si zakládali na starých energiích a kteří nerozuměli ničemu spirituálnímu, jen chtěli sedět vedle něj. Mistři byli „nejlepší přátelé“. Poslouchali a neměli žádný program. Smáli se na život a věci kolem, vždy zahrnovali lidi kolem lehkomyslností, vždy vytvářeli radost, kamkoli šli. Jejich životy byly nakažlivé a každý chtěl sedět, poslouchat, prostě jen „být“ a vstřebávat, co jim nabízeli. Spíše než zázraky, které občas přinášeli, nabízeli hlavně pocit klidu – útěchu mezi bolestí a zármutkem. Jen okamžik s nimi odnesl nejhorší deprese či dramatické energie.

     Obraz visícího Krista, jak se usmívá, který je v hale venku (v kostele). Třeba nereprezentuje vaše náboženství nebo duševní původ. Věděli jste, že on se nestará? Tak proč byste pak měli vy? Většina lidí prostě jen chtěla být s ním, nechtěli byste také – třeba jen na okamžik? Říkejte, co chcete! Dokážete si představit, že by tu byl? Co by měl tento skvělý Mistr nabídnout? Řeknu vám to: Nabídl by vám úctu, lásku, přátelství a mír. Nikdy by se vás nesnažil získat pro své hnutí, nesnažil by se vás přimět, abyste se k čemukoli přidali. Jen by vám přinesl „pozornost“. Mistři jsou takoví, všichni. Chcete jen sedět vedle nich, cítit lásku a radost z přítomnosti a víte, že je všechno v pořádku. Vy víte, že mám pravdu. Takže tohle je ta skládanka. Jak by se vám to líbilo pro vás - žít v souladu s vlastním nitrem tak intenzivně, že všichni kolem chtějí prostě jen být s vámi? Nechtějí, abyste cokoli dělali; prostě jen chtějí být s vámi.

     To je nové paradigma vývoje Lidského Ducha, že stále více lidí bude takových. Politika je nepřivede k tomu, aby před vámi křičeli, ani víra v Boha v jakékoli podobě. Budete se s nimi cítit bezpečně a budete vědět, že mají zájem. Nebudou vás nudit neustálými stížnostmi, co je v jejich životě špatně. Namísto toho vás pozvednou. Víte, co se může stát, pokud bude víc takových? Odpověď zní - Mír na Zemi. Jak by ne, když nebude žádná agenda, jen péče jednoho o druhého? Příliš nadnesené, říkáte? Příliš nereálné? Časy se pomalu mění a už se to děje. Na nejneobvyklejších místech na Zemi; kde politici a řečníci neklidně jezdí do center jejich země, tam se to děje. Kde jsou plánovány bomby s cílem zabít děti, tam se to děje. Semena rostou pomalu, ale čas je na straně mistra zahradníka.

 

     Matky, pozor

     Mami, něco ti řeknu: Pokud učiníš Posun, jeden dojem je, že tě děti opustí. Bojíš se, že jim budeš připadat divná, příliš cizí. Jsou tací, kteří řeknou ostatním, že jsi se připojila k sektě. Nyní je to pro někoho mezi čtenáři. Neboj se toho! Protože tvé děti uvidí Boha v tobě! Nebudou v tobě vidět podivína. Nedávej jim Kryonovu knihu! Jen buď skvělou mámou. Najdou si své vlastní knihy. Dej jim tu čest pocítit nádhernou energii Stvořitele uvnitř tebe. Můžou k tobě přijít a říct: „Mami, nevíme, co je to s tebou, ale ať je to cokoli, líbí se nám to. Máme rádi tu novou mámu!“ Děje se to všude. Tento posun vnímání vytváří Mistry v práci, rodinách, politice i vězeních. Není to o náboženství. Je to o soucitu s lidmi a blahu, které to přináší. Je to o vzestupu lidského ducha na planetě Zemi, který se už nebude zabývat doktrínami a organizacemi.

     To je dojem, který máme - lidstvo je na vzestupu. Obvykle je to dlouhotrvající růst a semena někdy nevzejdou, dokud se nevrátíte v jiném těle. Co s tím? Ale jestli to neuděláte právě teď – nedovolíte semenům, aby byla zaseta – v příštím životě budete mít stejné problémy, jako teď. Takže proč nevytvořit nastavení, která vám dovolí změnit svou Akášu teď, aby se to už nemuselo dít v budoucnu, bez ohledu na inkarnaci či zkušenosti, které máte – chystáte se začít práci s rozsvíceným Světlem? Pak už nikdy nebudete muset projít tím, čím procházíte nyní. Nikdy. Jak vám to zní? No, tohle může Lidská Bytost učinit v této energii. A tohle je naše dnešní vnímání vás.

     Není obávaný Bůh na nebesích. Je to nádherný člen rodiny s otevřenou náručí. Můžete se přenést přes dojem, že Bůh je veliký a vy ne? Dokážete se obklopit vjemem, který říká, že jste všude a že Bůh jste vy? Pokud v noci vyjdete ze dveří, nejste sami. Pokud máte matoucí problém nebo jste frustrovaní, můžete se naučit dýchat, relaxovat a získat odpověď, kterou potřebujete? Možná nezískáte odpověď ve 3D. Možná se nebude skládat z mnoha slov, ale budete vědět, kterým směrem se dát, protože to ucítíte. Důvěřujte prvnímu dojmu. Bývá jemný a příliš ho nepoužíváte. To je energie, o které jste se učili, že stojí mimo krabici, zatímco vy jste v ní. Neanalyzujte to, nemudrujte. Poslouchejte srdce. Je potřeba přesunout se do oblastí, o kterých hovoříme. Nezahazujte logiku. Spojte ji s vaším srdcem.

     Sedí zde žena, která je zvyklá držet veliký meč a ona ví, že mluvíme o ní. V bitvě byla skvělá. A nyní drží meč jinak. Dnes je to meč pravdy a ona ničí drama. Ničí všechny nepatřičné věci a meč je stále větší. Ty nevíš, kdo jsi. Možná je čas naslouchat svému nitru? Tvé DNA to ví. Méně než 5 procent DNA tvoří víc než 20.000 lidských genů, část 3D vědců myslelo, že to je blueprint člověka. Nebylo. Je to zbylých 95 procent. Je to energetická informace, krása Vyššího Já, anděl uvnitř, průvodci a úžasný Akášický Záznam.

      Veškeré mistrovství je v každé Lidské Bytosti, a vy jej právě začínáte aktivovat. To vás dnes přivedlo na tyto židle nebo snad ne? Udiví vás, proč jste tady. Já to vím. Vím, co vás sem přivedlo. Všichni máte něco společného. Jste všichni mou rodinou. Pamatujete si, jak vypadá Universum? Sotva můžete čekat, že to znovu prožijete – je tak krásné, že to nelze popsat slovy, nádherné - s energiemi, na které si vzpomenete, až se vrátíte. Tvoří celek s vaší duší.

     Astronomové pozor, protože se díváte na shovívavého Boha a můžete ho vidět v tom, co je vytvořeno ve Vesmíru. Ten je ovlivněn životem a ne náhodou. Je v něm systém a fyzikové ho nyní začínají objevovat. Přiřadili jste tomu i název – inteligentní design. To je ono – důkaz, pokud chcete, že Bůh je dobrý. Máte obávaného Boha nebo člena rodiny? To je otázka, se kterou odejdete. Vnímání. Jak se ho můžete bát, když je vaší součástí? Místo toho změňte své vnímání.

     Jakmile to uděláte, objevíte něco, co jste neočekávali. Až zvýšíte své vibrace, veškeré věci, které byly ve vyšších vibracích, se vám začnou zjevovat. Dříve pro vás byly neviditelné, když jste byli v nižších vibracích. Tyto energie budou pozorovatelné a použitelné ve vibracích vyšších. Tam leží nástroje, nepoužité a připravené. Jejich projevení je na vás. Delší život, odstranění chorob, začátek schopnosti tvořit svou vlastní buněčnou strukturu, váš buněčný make up, schopnost dělat věci, které mohou jen kmenové buňky, nyní s vaším velmi vědomým myšlením. Vždy to ve vás bylo. Ale nyní se chystáte k vyšším vibracím, abyste to mohli spatřit a použít.

     Vnímání. Jak nás vnímáte? Já doufám, že dnešek to změnil. A že nás uvidíte takové, jací jsme – jako rodinu s otevřenou náručí, připravenou vzít vás na cestu, kterou jste neočekávali.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com

Výše uvedené informace jsou zdarma a smíte je tisknout, kopírovat či distribuovat dle vašeho přání. Autorské právo však zakazuje prodej v jakékoli formě s výjimkou vydavatele (autora).

Pro https://www.channeling.wbs.cz/ a www.posvatnesrdce.cz přeložila Marie Kuchařová. Kopírování a reprodukce tohoto článku povoluji pouze k nekomerčním účelům, a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” a to včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. M.K.